KÜTAHYA KAMU
HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ
GENEL SEKRETERLĠĞĠ
EVDE SAĞLIK HĠZMETLERĠ
(TEMMUZ – 2014 )
SAMİ AKPINAR
UZMAN
• Evde Sağlık Hizmetinin Sunumu:10.03.2005
Tarih ve 25751 sayılı resmi gazetede yayınlanan
usul ve esaslara göre yapılmaktadır.
Hastanın Evde Bakıma Kabulü
•
•
•
Madde 26 — AĢağıdaki durumlara uyan hastalara evde bakım hizmeti verilebilir:
a) Sağlık kuruluĢunda, hastanın veya hastanın tıbbi durumu onay vermeye elveriĢli
değilse kanuni temsilcilerinin bilgilendirilmiĢ onay formu ile rızası alındıktan sonra
iĢlem yapılır.
b) Evde bakım hizmeti için kabul edilen hastalar, mevzuat tarafından belirlenen
hakları korunacak Ģekilde, hasta hakları ve yükümlülükleri ve hizmet içeriği
konusunda bilgilendirilir. Hastanın kendisi veya kendisi karar verme yetisine sahip
değilse kanuni temsilcisi, sunulacak hizmetin varsa riskleri konusunda her türlü
bilgiyi almaya ve değerlendirme yaptıktan sonra hizmeti kabul etmeme hakkına
sahiptir.
c) Evde bakım hizmeti almak isteyen hasta kendi hekimi tarafından takip altında
olmalıdır. Kendisini takip eden bir hekimi olmayan hastalar, sağlık kuruluĢunun evde
bakım hizmeti sunan hekimleri tarafından ve gerekirse konsültan hekimler tarafından
değerlendirilir ve bir hekim atanır.
d) Evde bakım hizmeti için, hasta ve/veya hasta ailesi tarafından istem yapılabilir. Bu
durumda evde bakıma uygunluğu ve tedavi sorumluluğu açısından hastanın durumu
tanısını koyup ve tedavisini planlayan hekim veya evde bakım hekimi tarafından
değerlendirilir. Planlamada yapılacak değiĢiklikler ya da ileri düzey yeni hizmet
seçenekleri için hekim onayı alınır.
e) Hasta evindeki fiziksel ortam ve ekipman, güvenli ve etkin bakım vermeye uygun
olmalıdır.
f) Hastanın ırkı, rengi, inancı, cinsiyeti, doğum yeri, etnik kökeni, yaĢı, zihinsel ya da
bedensel engeli ve iletiĢim rahatsızlığı, kabul açısından hiçbir Ģekilde olumsuz etken
olarak değerlendirilemez.
g) Hasta bakımı açısından sağlık kuruluĢu tarafından önerilen tedavi planının kabul
edilmemesi durumunda, bu tedavi planının uygulanmamasının yol açabileceği riskler
anlatılarak hizmetin kabul edilmediğine iliĢkin yazılı beyan istenir.
EVDE BAKIM HĠZMETĠ NEDĠR?
Evde Bakım Hizmeti, yatağa tam bağımlı olan
hastaların ihtiyacı olan sağlık hizmetlerinin ev
ortamında ve bu konuda uzman ve eğitimli
kadro ile sunulmasıdır. Hastaya tanı koymaktan
ziyade tanısı konulmuĢ hastanın düzenlenmiĢ
olan tedavisinin takibi, uygulanması ve yakınlarına
eğitiminin sağlanmasıdır.Evde sağlık hizmeti
alabilmek için 444 EVDE (444 38 33) nolu telefon
ile irtibata geçilmesi gerekmektedir.
EVDE BAKIMIN AMACI;
• Tedavinin takibi
• Tahliller
• Heyet raporlarının yenilenmesi
• Tıbbi Bakım ve Rehabilitasyon hizmetlerinin
hastanın evinde uygulanması
• Sosyal ve psikolojik destek verilmesi
KİMLER FAYDALANABİLİR?
• Evde Bakım Hizmetleri’nden kronik hastalığı nedeniyle
hastanede sürekli yatarak tedavi olması gereken,
yürüyemeyen ve yatağa bağımlı olup özel ihtiyaçlarını
dahi gideremeyecek durumda olan yatalak hastalar
( örneğin alzheimer, demans, felç gibi... )
• Cerrahi giriĢimi yapılıp tedavisine evde devam edilecek
hastaların bakımı
• Zihinsel engelli olan ( Mental Retardasyon ) kiĢiler,
• Ġleri evre kanser hastaları.
BİRLİĞİMİZE BAĞLI HASTANELERİMİZDEKİ
EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ
1-DPÜ EVLİYA
ÇELEBİ EĞİTİM VE
ARAŞTIRMA
HASTANESİ
ULAŞILAN HASTA
RUTİN TAKİP EDİLEN
HASTA SAYISI
2012 YILI
797
330
2013 YILI
1224
350
2014 YILI (ĠLK 6 AY)
1267
319
BİRLİĞİMİZE BAĞLI HASTANELERİMİZDEKİ
EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ
2-TAVŞANLI
DOÇ.DR.
MUSTAFA
KALEMLİ
DEVLET
HASTANESİ
ULAŞILAN HASTA
RUTİN TAKİP EDİLEN
HASTA SAYISI
2012 YILI
540
316
2013 YILI
473
213
2014 YILI
(ĠLK 6 AY)
305
433
BİRLİĞİMİZE BAĞLI HASTANELERİMİZDEKİ
EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ
3-DOÇ.DR. İSMAİL
KARAKUYU
SİMAV DEVLET
HASTANESİ
ULAŞILAN HASTA
RUTİN TAKİP EDİLEN
HASTA SAYISI
2012 YILI
115
63
2013 YILI
320
82
2014 YILI (ĠLK 6 AY)
368
90
BİRLİĞİMİZE BAĞLI HASTANELERİMİZDEKİ
EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ
4- GEDİZ DEVLET
HASTANESİ
ULAŞILAN HASTA
RUTİN TAKİP EDİLEN
HASTA SAYISI
2012 YILI
143
52
2013 YILI
211
56
2014 YILI (ĠLK 6 AY)
234
55
BİRLİĞİMİZE BAĞLI HASTANELERİMİZDEKİ
EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ
5-EMET DEVLET
HASTANESİ
ULAŞILAN HASTA
RUTİN TAKİP EDİLEN
HASTA SAYISI
2012 YILI
73
91
2013 YILI
46
94
2014 YILI (ĠLK 6 AY)
34
97
BİRLİĞİMİZE BAĞLI HASTANELERİMİZDEKİ
EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ
6- KÜTAHYA AĞIZ
VE DİŞ SAĞLIĞI
MERKEZİ
ULAŞILAN HASTA
RUTİN TAKİP EDİLEN
HASTA SAYISI
2012 YILI
131
--
2013 YILI
311
--
2014 YILI (ĠLK 6 AY)
410
--
BİRLİĞİMİZE BAĞLI HASTANELERİMİZDEKİ
EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ
7- YONCALI FİZİK
TEDAVİ VE
REHABİLİTASYON
HASTANESİ
ULAŞILAN HASTA
RUTİN TAKİP EDİLEN
HASTA SAYISI
2012 YILI
128
--
2013 YILI
137
--
41
--
2014 YILI (ĠLK 6 AY)
NOT: Başvuran hasta sayıları; Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma
Hastanesinden konsültasyon olarak gelmektedir. Takipli hastası yoktur.
EVDE SAĞLIĞIN GELĠġTĠRĠLMESĠ
• Evde sağlık hizmeti alan hastaların yakınlarına yönelik
evde bakım eğitimlerinin artırılması
• Evde sağlık birimleri ile ilgili hastane internet
sitelerinde bilgilendirmelerin artırılması
• Sosyal belediyecilik kapsamında belediyelerin de evde
sağlığa katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla
belediye baĢkanlarını ziyaret ederek konunun
öneminin anlatılması
• Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü ile koordineli
olarak evde sağlık hizmetleri ile ilgili ortak projeler
geliĢtirilmesi
EVDE SAĞLIĞIN GELĠġTĠRĠLMESĠ
• Hasta ve ailesine bakım konularında eğitim ve
danıĢmanlık yapılması.
• Kronik hastalıklar konusunda eğitim verilmesi ve
kontrol (diyabet, hipertansiyon vb.) yapılması
TEŞEKKÜRLER….
Download

evde sağlık hizmetleri