ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
DENĠZKENT EĞĠTĠM VE SOSYAL TESĠSLERĠ
2014 YILI KAMP TALEP FORMU
Adı Soyadı
Hizmet Yılı
Kurum/Ünite
ĠĢ Adresi ve
Telefonu
Sicil No
Ev Adresi ve
Telefonu
Ünvanı/Statüsü
2014 YILI DÖNEM BAġLAMA VE BĠTĠġ TARĠHLERĠ
1
6 Temmuz 2014
12 Temmuz 2014
7
17 Ağustos 2014
23 Ağustos 2014
2
13 Temmuz 2014
19 Temmuz 2014
3
20 Temmuz 2014
26 Temmuz 2014
4
27 Temmuz 2014
2 Ağustos 2014
5
3 Ağustos 2014
9 Ağustos 2014
6
10 Ağustos 2014
16 Ağustos 2014
8
24 Ağustos 2014
30 Ağustos 2014
9
31 Ağustos 2014
6 Eylül 2014
10
7 Eylül 2014
13 Eylül 2014
11
14 Eylül 2014
20 Eylül 2014
12
21 Eylül 2014
27 Eylül 2017
BĠR DÖNEM
6 GECE 7 GÜNDÜR
1. TERCĠH
……
2. TERCĠH
……
BĠR DÖNEM TESĠSTEN YARARLANMA ÜCRETLERĠ
TESĠSTEN DAHA ÖNCE YARARLANDINIZMI ?
…. HAYIR ….
EVET
YILI
………………
(Kahvaltı ve AkĢam Yemeği Dahil)
ÜCRETLER
KURUM VE SOSYAL TESĠSĠ
BULUNMAYAN KAMU KURUM /
KURULUġ PERS. VE EMEKLĠLERĠ
SOSYAL TESĠSĠ BULUNAN KAMU
KURUM / KURULUġU PERSONELĠ VE
EMEKLĠLERĠ
DĠĞER
1 KĠġĠ ĠÇĠN ÜCRET
2 KĠġĠ ĠÇĠN ÜCRET
3 KĠġĠ ĠÇĠN ÜCRET
4 KĠġĠ ĠÇĠN ÜCRET
4'ten SONRA HER 1 KĠġĠ ÜCRETĠ
3-6 YAġ ARASI ÇOCUK ÜCRETĠ
440,00 TL
560,00 TL
680,00 TL
800,00 TL
200,00 TL
60,00 TL
550,00 TL
700,00 TL
850,00 TL
1.000,00 TL
250,00 TL
75,00 TL
660,00 TL
840,00 TL
1.020,00 TL
1.200,00 TL
300,00 TL
90,00 TL
Sosyal tesisi bulunmayan kamu kurum-kuruluş personeli, tesislerinin olmadığına dair belge ibraz etmek zorundadır.
BAġVURU SAHĠBĠ VE KENDĠSĠ ĠLE BĠRLĠKTE KAMPA KATILACAK OLANLARIN BĠLGĠLERĠ
ADI SOYADI
ÇALIġTIĞI YER
1
2
3
4
YAKINLIK DERECESĠ
TC KĠMLĠK NO
KENDĠSĠ
DOĞUM TARĠHĠ
….…./……../………...
….…./……../………...
….…./……../………...
….…./……../………...
….…./……../………...
..….../……../………...
KATILIM KOġULLARI VE TESĠSTE UYULMASI GEREKEN KURALLAR
1- Daireler 4 kiĢilik yatak kapasitesine sahiptir. 4 kiĢiden fazla olan talepler de her fazla kiĢi için ilave zamlı ücret alınır.
2- Tesisten yararlanma ücreti, Vakıflar Bankası TEK BÜRO Şubesindeki TR530001500158007301053285 İBAN no'lu EÜAŞ Denizkent Eğitim ve
Sosyal Tesisleri hesabına yatırılarak, bankadan alınacak dekont veya ödeme belgesi talep formuna eklenerek müracaat edilecektir.
3- Tesislerden yararlanma ücretinin yatırıldığını gösterir belge eklenmeyen ve ünite amirlerine onaylatılmayan (emekliler ve 3. şahıslar hariç) “Talep Formları” değerlendirmeye
alınmayacaktır.
4- Dairelerde bulunan elektrik/elektronik cihaz ve ortak alanlara ait giderler, dairede bulunan elektrik sayaç endeksi temel alınarak 60.-Krş birim
fiyat üzerinden ücretlendirilecek ve tesisten ayrılış günü katılımcıdan tahsil edilecektir.
5- 1 Şubat 2008 ile 1 Şubat 2011 tarihleri arasında doğan (3-6 yaş) çocuklar için 60,00.-TL ücret ödenecektir.
1 Şubat 2011 tarihinden sonra doğan (0-3 yaş) çocuklar için yemek istenmesi halinde 60,00.-TL ücret ödenecektir.
6- Başvuru tarihleri 1-30 Mayıs 2014'tür. Son başvuru tarihine kadar Sosyal İşler Müdürlüğüne intikal eden Enerji Bakanlığı ile tesislerin mülkiyet hakkı olan Genel
Müdürlüklerin personeline ait talep formları, yapılacak puanlama sonucunda oluşacak sıralama listesi esas alınarak tahsis yapılacaktır.
Son başvuru tarihinden sonraki talepler boş yer olması halinde, müracaat tarihine göre değerlendirilecektir.
7- Tahsis edilemeyen talepler ile tahsis yapıldığı halde tahsis döneminin başlangıç tarihinden 7 gün önce tahsis hakkından vazgeçenlere, ödedikleri konaklama ücreti iade
edilecektir. Tahsis edilen döneminin başlangıç tarihine 7 günden az bir süre kala geçerli bir mazereti olmaksızın tahsis hakkından vazgeçenlere, ücretleri iade edilmez.
8- Tahsis edilen kamp dönemi başladıktan sonra tahsis hakkından vazgeçenler ile geç katılan veya erken ayrılanlara, ödedikleri ücretler iade edilmez.
9- Tesiste bulunan lojmanlarda ve tesisin ortak kullanım alanlarında yemek pişirilmesine, radyo, teyp, tv. vb. cihazların yüksek sesli kullanılmasına izin verilmeyecektir.
10- Tesislere kedi, köpek, kuş vb evcil hayvan kabul edilmeyecektir. Yanında evcil hayvan getirenlerin tahsis işlemi yapılmayacak veya tahsis işleminden sonra evcil hayvan
getirdiği tespit edilenlerin tahsisleri iptal edilecektir.
11- Katılımcıların veya yanında getirdiği kişilerin tesise ait her türlü malzeme,teçhizat ve demirbaşlara verecekleri hasar,zarar ve ziyanın bedeli talep formunda imzası bulunan
katılımcıdan tahsil edilecektir.
12- Kamp dönemlerinde tesise GİRİŞLER
PAZAR 12:00'DEN SONRA - ÇIKIŞLAR CUMARTESİ 12:00'DEN ÖNCE olacaktır.
Erken gelenler giriş saatine kadar bekletilecektir.
13- Tesislerde konaklayacak herkesin, 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu gereği kimlik belgelerini, evli olanların evlilik cüzdanını, bakmakla yükümlü oldukları kişileri yanlarında
getirmişler ise bunlara ait yükümlülük belgelerini (Mahkeme Kararı vb. kanıtlayıcı belgeler) tesis yöneticilerine ibraz etmek ve tesis yönetimi tarafından talep edilecek formları
doldurarak imzalamak zorundadırlar.Kimlik belgelerini tesis yönetimine ibraz etmeyenler tesislere alınmayacaktır.
İRTİBAT BİLGİLERİ
Müracaat Tel:
Müracaat Fax:
e-mail adresi:
Web site:
(0312) 212 69 00 Dahili 2228-2225
(0312) 213 01 03 / 213 47 10
[email protected]
www.euas.gov.tr
TESİS ADRESİ:
Kum Mah. 406. Sok. No:28 Taşucu-Silifke/MERSİN
Tesis Tel:
(0324) 741 48 80
İYİ TATİLLER DİLERİZ
EK: Banka Dekontu veya Ödeme Belgesi
Bu talep formunda yeralan katılım koşulları ve
uyulması gereken kuralları okuduğumu, kabul
ettiğimi ve formda belirtmiş olduğum beyanların
doğruluğunu taahhüt ederim.
……………………………………………
…………………………………….
Müracaat Edenin İmzası
Onaylayan
Ünite Amirinin Adı Soyadı Ünvanı İmzası
Download

ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ