Karar No
:194
Karar Tarihi :09/12/2014
KONUSU:
PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYON RAPORLARI
b) MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2015 YILI GELĠR TARĠFESĠ
Plan ve Bütçe Komisyonunun 20/11/2014 tarih ve bila sayılı raporunda;
Belediye Meclisinin 11.11.2014 tarihli meclis toplantısında komisyonumuza havale edilen
2015 yılı Belediye Gelir tarifesinin incelenmesi için komisyonumuz 20/11/2014 tarihinde toplanmıĢ
olup, yapılan incelemede;
Meclis üyelerimize sunulan tarifelerden;
1- Mali Hizmetler Daire BaĢkanlığı gelir tarifesinde Belediyemiz yetkisindeki Alan Yüzey
vb. yerlerin Kullanım Ġzni Ücreti altındaki Banka ATM (yıllık) Adet 10.750,00lira ve Baz
Ġstasyonları, TV vericileri, HaberleĢme Hizmeti Ekipmanları (yıllık) Adet 14.850,00lira
tarifelerinin kaldırılmasına;
2- Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi BaĢkanlığının gelir tarifesi cetvelinde yer alan Canlı
Müzik Yayın izni belgesi ücreti+KDV Bodrum, Fethiye Dalaman, Marmaris, Seydikemer,
Köyceğiz Ortaca, Datça, Ula 3.000,00lira, Canlı Müzik Yayın izni belgesi ücreti + KDV
MenteĢe, Kavaklıdere, Milas, Yatağan 1.500,00 lira sınıflandırılmasının kaldırılarak tüm
ilçelerin tek fiyat 2.000,00lira olarak değiĢtirilmesi, Fethiye Belediyesi Uzunluğu 12mt
kadar olan teknelerden 30,00lira ifadesinde “kadar” kelimesi yerine “’den uzun”
kelimesinin getirilmesine ve TaĢıma Kabul Belgesi Adet baĢına 40,00lira tarifesinin
kaldırılması;
3- Gençlik ve Spor Dairesi BaĢkanlığı gelir tarifesinde yer alan nev’i belli olmayan
1.540,00liranın yazım hatasından kaynaklandığından tarifeden kaldırılmasına;
4- Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi BaĢkanlığı tarifesinde Belediye Sınırları dıĢına
yapılacak cenaze nakil 1km si (sadece gidiĢ için) 2,00lira’nın ibaresinin altına Muhtaç
olduğunu beyan edenlere ücretsiz olarak hizmet verilir. Ġbarelerinin eklenmesine;
5- UlaĢım Daire BaĢkanlığı Gelir Tarifesinde yer alan tarife baĢlıklarındaki 2014 ifadelerinin
2015 Ģeklinde değiĢtirilmesi; Safari Araçları Güzergah izin belgesi (Yıllık) 500,00lira’nın
250,00lira olarak değiĢtirilmesine; Güzergah Ġzin Belgesi Ücreti (KDV Dahil) baĢlığının
altındaki “S Plakalı Servis Araçları” Nüfusu 1-20.000 250,00lira’nın 150,00lira olarak,
Nüfusu20.001-50.000 350,00lira’nın250,00lira olarak, Nüfusu 50.001-100.000
450,00lira’nın 300,00lira olarak, Nüfusu100.001 ve üzeri 550,00 lira’nın 350,00lira
olarak, Köy Statülü Araçlar 300,00lira’nın 200,00 lira olarak değiĢtirilmesi;
6- Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığının tarife teklifinde yer alan 2014 yılı için;
1.Özel Mülkiyet (bina, özel parsel içinde mülkiyet),
1.1 GSM Yer Seçim belgesi (1 defalık) (kira hariç)
35.000,00.-TL
1.2 GSM Mobil Ġstasyon bedeli (gün/TL)
100,00.-TL
1.3 Baz Ġstasyonu Yer Seçimi Survey bedeli (1 defalık)
400,00-TL
2. Kamu Arazileri Üzerinde Olması Halinde,
2.1 GSM Yer Seçim belgesi (1 defalık) (kira hariç)
2.2 GSM Mobil Ġstasyon bedeli (gün/TL)
2.3 Baz Ġstasyonu Yer Seçimi survey bedeli (1 defalık)
35.000,00.-TL
100,00.- TL
400,00-TL
Açıklamalar:
Sayfa 1 / 27
1 BüyükĢehir Yetki Sınırları içersinde yer seçim belgesi alınmadan (izinsiz) kurulmuĢ
istasyonların tespitinde ilgili ĠĢletmeciye 2.1 pozunun beĢ katı ceza uygulanacaktır.
2 Belirtilen tüm ücretlere KDV dahildir. Ġbarelerinin eklenmesine:
7- Sağlık ve Sosyal ĠĢler Daire BaĢkanlığı bütçesinde yer alan BüyükbaĢ hayvanın karkas
nakliyesi(sakatat taĢıma dahil ilçe içi) 25,00 lira ücretin 1 adedinden alınmasına; 2 ve
üzerinden adet baĢına 15,00 lira ibaresinin eklenmesine:
Kesilen etlerin Ģehir dıĢına nakliyesi bir iĢletme için (ilçe merkezi dıĢına nakliyesi 1 km si
için) 1,00 lira ibaresi; Kesilen etlerin Ģehir dıĢına nakliyesi bir iĢletme için (ilçe sınırları
dıĢına nakliyesi 1 kmsi için)olarak değiĢtirilmesine; ayrıca kokereç esnafından bağırsak
temizleme tesis kullanım ve atık uzaklaĢtırma ücreti büyükbaĢ hayvanın adedinden 4,00
liranın 3,50 lira olarak değiĢtirilmesine:
Komisyonumuza gönderilen diğer tarifelerin aynen kabulü komisyonumuzca oybirliği ile
uygun görülmüĢtür.
Daire BaĢkanlıklarımız tarafından oluĢturulan 2015 Yılı Gelir Tarifesinin Meclisimizce
kabulünü arz ederiz. Denilmektedir.
Yukarıda metni yazılı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu Meclisimizce görüĢülmüĢ olup;
Plan ve Bütçe komisyonunca yapılan ve yukarıda komisyon raporunda belirtilen
değiĢikliklerle birlikte Plan ve Bütçe komisyonunca oybirliği ile kabul edilen, Muğla BüyükĢehir
Belediyesi 2015 Yılı Gelir Tarifesi aĢağıdaki tablolarda belirtildiği Ģekilde 5393 Sayılı Kanunun
18. Maddesinin (f) bendi kapsamında Meclisimizce OYBĠRLĠĞĠ ĠLE KABUL EDĠLDĠ.
Sayfa 2 / 27
T.C.
MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2015 MALİ YILI GELİR TARİFELERİ CETVELİ
2015 YILI
İÇİN
TEKLİF EDİLEN
GELİR TARİFESİ
İLAN VE REKLAM VERGİSİ
Dükkan, ticari ve sınai müessese ve serbest meslek erbablarınca çeĢitli yerlere asılan ve takılan her çeĢit levha, yazı ve resim gibi sabit bütün
ilan ve reklamlar
Motorlu taĢıt araçlarının içine ve dıĢına konan ilan ve reklamlardan
Cadde sokak ve kaldırımlar üzerine gerilen, binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki
ilan ve reklamlar
IĢıklı veya Projeksiyonlu ilan ve reklamlardan
vb.'nin herbiri için
Mahiyeti ne olursa olsun yapıĢtırılacak çeĢitli afiĢler ve benzerlerinin
EĞLENCE VERGĠSĠ
Biletle Girilmesi Zorunlu Olmayan Eğlence Yerlerinde;
bilardo bovling ve masa futbolu salonlarından günlük
Dansing, taverna, kabare, diskotek ve barlardan günlük
Pavyon, gazino ve gece kulüplerinden günlük
Belediyemizden Kanun ve Yönetmelikler gereğince canlı müzik izni verilen;
2464 Sayılı
Belediye
Gelirleri
Kanunu ve
Ġlgili
Bakanlar
Kurulu
Kararına
Ġstinaden
Tahsil Edilir
2464 Sayılı
Belediye
Gelirleri
Kanunu ve
Ġlgili
Bakanlar
Kurulu
Kararına
Ġstinaden
Tahsil Edilir
Müzikli: Çay bahçeleri, içkili ve içkisiz lokantalar, Kafeteryalar, Kafeler, Kafebarlar ve Birahanelerden günlük
Lunaparklardan günlük
iġGAL HARCI
52.maddenin (1) ve (2) numaralı bentlerinde yazılı iĢgallerde
2464 Sayılı
Belediye
52.maddenin (1) numaralı bentlerinde yazılı hayvan satıcılarının iĢgallerde (satıĢı yapılan küçükbaĢ hayvan baĢına)
Sayfa 3 / 27
Gelirleri
Kanunu ve
Ġlgili
Bakanlar
Kurulu
Kararına
Ġstinaden
Tahsil Edilir
52.maddenin (1) numaralı bentlerinde yazılı hayvan satıcılarının iĢgallerde (satıĢı yapılan büyükbaĢ hayvan baĢına)
52.maddenin (3) numaralı bendinde yazılı iĢgallerde (Her taĢıtttan beher saat için)
52.maddenin (3) numaralı bendinde yazılı iĢgallerde Parkmetre çalıĢtırılan yerlerde beher saat için)
ĠĢyeri önlerine konulan dondurma dolaplarının m2'sinden günlük
Sezonluk satıĢ yapan çiçekçi, fidancı ve benzerlerinden m2'den günlük
Belediye zabıtasınca uygun görülen iĢyerlerinin önünü sürekli iĢgal edenlerin beher m2'den günlük
Belediyemiz Yetkisindeki Alan, Yüzey vb. Yerlerin Kullanım Ġzni Ücretleri;
Ġzinsiz yapıĢtırılan afiĢlerin temizleme ücreti m²
Ankesörlü v.b. Telefon Yer Kullanım Ücreti(yıllık) Adet
65,00 TL
165,00 TL
BüyükĢehir Belediyesine ait yerlerde yer-zemin iĢgali nedeniyle yapılacak her türlü ilan ve reklamlardan alınacak yer tahsis ücreti Adet
275,00 TL
T.C.
MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ
YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
2015 MALĠ YILI GELĠR TARĠFELERĠ CETVELĠ
GELĠR TARĠFESĠ
2015 YILI
ĠÇĠN
TEKLĠF EDĠLEN
Ġhtisas KOMĠSYONLARI RAPOR ÜCRETĠ
BüyükĢehir Belediye Meclisince oluĢturulan ihtisas komisyonlarından alınan kararlar vatandaĢların isteği üzerine A4 ebadında her
sayfa için
1,00 TL
Sayfa 4 / 27
T.C.
MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
2015 MALĠ YILI GELĠR TARĠFELERĠ CETVELĠ
GELİR TARİFESİ
2015 YILI
İÇİN
TEKLİF EDİLEN
Canlı Müzik Yayın izni belgesi ücreti +KDV
2.000,00 TL
Teknelerden atık alım iĢlemi karĢılığı tahsil edilecek ücret Sealing Tekneleri, Motor Yatlar, Guletler
Teknelerden atık alım iĢlemi karĢılığı tahsil edilecek ücret Günübirlik Tur Tekneleri
Not: Yukarıdaki tablodan ayrı olarak diğer Ġlçe Belediyelerimizde aĢağıda belirtilen miktarlarda atık alım ücretleri tahsil
edilmektedir.)
Fethiye Belediyesi Uzunluğu 12 mt. Kadar olan teknelerden: ücret alınmıyor
Fethiye Belediyesi Uzunluğu 12 mt. uzun teknelerden
Marmaris Belediyesi Uzunluğu 12 mt. Kadar olan teknelerden
Marmaris Belediyesi Uzunluğu 12 mt. Uzun teknelerden
Bodrum Belediyesi Tank Kapasitesi 1 Lt-1 ton arası teknelerden
Bodrum Belediyesi Tank Kapasitesi 1 ton-2 ton arası teknelerden
Bodrum Belediyesi Tank Kapasitesi 2 ton-3 ton arası teknelerden
Bodrum Belediyesi Tank Kapasitesi 6 ton-7 ton arası teknelerden
Bodrum Belediyesi Tank Kapasitesi 7 ton ve üzeri teknelerden
30,00 TL
20,00 TL
30,00 TL
20,00 TL
30,00 TL
15,00 TL
30,00 TL
45,00 TL
90,00 TL
105,00 TL
Küçük Araçlar, Traktör ve Kamyonetler için
Kamyonlar için adet baĢına
Tır vb. araçlar için adet baĢına
10,00 TL
25,00 TL
40,00 TL
Sayfa 5 / 27
Hafriyat TaĢıma Belgesi adet baĢına
GPS Harç Bedeli Adet BaĢına
Dolgu izin Bedeli m³ baĢına
Katı Atık
Kendi Aracı ile Getirenler
50,00 TL
300,00 TL
0,25 TL
25,00 TL
T.C.
MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2015 MALİ YILI GELİR TARİFELERİ CETVELİ
GELİR TARİFESİ
1/1000 Ölçekli Halihazır Haritaların Bilgisayar Ortamında Verilmesi iĢi
1/1000 Ölçekli Onaylı Halihazır Haritaların Bilgisayar Ortamında Verilmesi iĢi
1/5000 Ölçekli Halihazır Haritaların Bilgisayar Ortamında Verilmesi iĢi
1/5000 Ölçekli Onaylı Halihazır Haritaların Bilgisayar Ortamda Verilmesi iĢi
1/1000 Ölçekli Halihazır Harita Onama ücreti
1/5000 Ölçekli Halihazır Harita Onama ücreti
Poligon Değeri (1 Adet C$)
Nirengi Değeri (1 Adet C3)
Muğla BüyükĢehir Belediyesi Rehber Haritası
Muğla BüyükĢehir Belediyesi Ġlçe Rehber Haritası (Renkli, Baskı)
Mahalle Haritası (Renkli Pilot)
Adres Tesbiti (Büroda)
Adres Tesbiti (Arazide)
Muğla, Mahalle, Cadde ve Sokak Ġsimleri
Muğla, Mahalle, Cadde ve Sokak Ġsimleri (Bilgisayar Ortamında Excel Formatında)
Yol Kotu Tutanağı (Plankota) verilmesi
BİRİM
Pafta
Pafta
Pafta
Pafta
Pafta
Pafta
Adet
Adet
Cilt
Adet
Adet
Sayfa
Dosya
Parsel
Sayfa 6 / 27
2015 YILI
TEKLİF
EDİLEN
10,00 TL
50,00 TL
10,00 TL
50,00 TL
60,00 TL
70,00 TL
5,00 TL
10,00 TL
50,00 TL
25,00 TL
15,00 TL
10,00 TL
25,00 TL
10,00 TL
80,00 TL
150,00 TL
Yapı Aplikasyon Tutanağı Verilmesi
Yapı Aplikasyon Tutanağının Araziye Uygulanması
Temel Vizesinin Yapılması
Koordinatlı Bina Tesbiti Kontrollük Hizmet Bedeli
Vaziyet ve Bağımsız Bölüm Planı
3194 Ġmar Kanunu 18. Madde Uygulama Kotrol Ücreti (Düzenleme Sınırı BaĢına)
Ġlgililerin Ġsteği Üzerine Yaptırılan Halihazır Haritaların Arazi ve Büro Kontrollük Ücreti
Plankote Kontrol Ücreti veya Gabari Ölçümü
Talep Halinde Örneklenecek Evraklar Fotokopi Ücretleri
Proje,Pafta,A4-A3 Belgeye Aslı Gibidir Yapılması
Onaylı Proje ve Her Ölçekte Onaylı Ġmar Planından Ozalit Alınması Basılı Form Ozalik (Ozalit Çekimi Talep
Sahibine ait)
Onaysız Proje ve Her Ölçekte Onaylı Ġmar Planından Bilgisayar Ortamında Verilmesi iĢi
Onaylı Proje ve Her Ölçekte Onaylı Ġmar Planından Bilgisayar Ortamında Verilmesi iĢi
Onaylı Zemin Etüt Raporundan Kopya alınması (Fotokopi ücreti talep sahibine ait)
Proje plan Müellif kaydı (yeni kayıt)
Proje Plan Müellifi kaydı (yenilenen kayıt)
Yapı Müteahhidi kaydı (yeni kayıt)
Yapı Müteahhiti kaydı (Yenilenen kayıt)
Fenni Mesul (Yeni Kayıt)
Fenni Mesul (Yenilenen Kayıt)
Yapı ġantiye ġefi Kaydı (Yeni Kayıt)
Yapı ġantiye ġefi Kaydı (Yeni Kayıt)
Yapı Denetim Firması Kaydı (Yeni Kayıt)
Yapı Denetim Firması Kaydı (Yenilenen Kayıt)
Ekspertiz Raporu için Fotoğraf ve Evrak Kopyası alınması
Deprem Risk Haritalarının Dijital Ortamda verilmesi
10.000 m²'ye kadar olan plan ve plan tadilatlarının Ticaret alanları için ücret
10.000 m²''den Yukarısı için Plan ve Plan Tadilatlarının Ticaret Alanları için ücret
10.000 m²'ye kadar olan Plan ve Plan Tadilatlarının Konut Alanları için ücret
10.000 m²'den Büyük ve Plan Tadilatlarının Konut Alanları için ücret
Özel Hastane ve Özel Okul, Özel Yurt Alanları için Plan ve Plan Tadilat Talebi ücreti
Sanayi Alanları için Plan ve Plan Tadilat Talebi ücreti
Parsel
Parsel
Parsel
Sayfa
Sayfa
Pafta
Parsel
Adet
Adet
150,00 TL
230,00 TL
230,00 TL
20,00 TL
20,00 TL
50,00 TL
50,00 TL
50,00 TL
5,00 TL
20,00 TL
Proje/Pafta
50,00 TL
Proje/Pafta
Proje/Pafta
Cilt
10,00 TL
50,00 TL
50,00 TL
250,00 TL
100,00 TL
250,00 TL
100,00 TL
250,00 TL
100,00 TL
250,00 TL
100,00 TL
250,00 TL
100,00 TL
150,00 TL
50,00 TL
2.5
2,00 TL
1.5
1,00 TL
2,00 TL
3,00 TL
Dosya
Arsa m²
Arsa m²
Arsa m²
Arsa m²
Arsa m²
Arsa m²
Sayfa 7 / 27
Tarımsal Amaçlı Yapı Alanları için Plan ve Plan Tadilatı Talebi ücreti
Konut DıĢı Kentsel ÇalıĢma Alanı için Plan ve Plan Tadilat Talebi Ücreti
Turizm Alanı Ġçin Plan ve Plan Tadilat Talebi Ücreti
Mania Kriter Dosyası Düzenlenmesi
Arsa m²
Arsa m²
Arsa m²
Dosya
0.5
3,00 TL
3,00 TL
220,00 TL
1. Özel Mülkiyet (Bina Özel parsel içinde mülkiyet)
1.1 GSM yer seçim belgesi (bir defalık) ( kira hariç)
1.2 GSM Mobil istasyon Bedeli(gün/TL)
1.3 Baz Ġstasyonu Yer seçimi Survey Bedeli(1 Defalık)
2.Kamu arazileri üzerinde olması halinde
2.1GSM yer seçim belgesi (bir defalık) ( kira hariç)
2.2 GSM Mobil istasyon Bedeli(gün/TL)
2.3 Baz Ġstasyonu Yer seçimi Survey Bedeli(1 Defalık)
2014 YILI
35.000,00 TL
100,00 TL
400,00 TL
1. Özel Mülkiyet (Bina Özel parsel içinde mülkiyet)
1.1 GSM yer seçim belgesi (bir defalık) ( kira hariç)
1.2 GSM Mobil istasyon Bedeli(gün/TL)
1.3 Baz Ġstasyonu Yer seçimi Survey Bedeli(1 Defalık)
2.Kamu arazileri üzerinde olması halinde
2.1GSM yer seçim belgesi (bir defalık) ( kira hariç)
2.2 GSM Mobil istasyon Bedeli(gün/TL)
2.3 Baz Ġstasyonu Yer seçimi Survey Bedeli(1 Defalık)
AÇIKLAMALAR
1 BüyükĢehir yetki sınırları içerisinde Yer seçim belgesi alınmadan (izinsiz) kurulmuĢ istasyonların tespitinde ilgili
iĢletmeciye 2.1 pozunun 5 katı ceza uygulanacaktır.
2Belirtilen tüm ücretlere KDV dahildir.
Belirtilen Tüm ücretlere KDV dahildir.
2015 YILI
38.500,00 TL
110,00 TL
440,00 TL
35.000,00 TL
100,00 TL
400,00 TL
38.500,00 TL
110,00 TL
440,00 TL
Sayfa 8 / 27
GELĠR TARĠFESĠ UYGULAMA ESASLARI
Konut Terimi Ġçine; Tüm resmi binalar ile sağlık ve kültür tesisleri (Özel eğitim ve sağlık tesisleri hariç) girmektedir.
Ticaret Terimi Ġçine; Ticari binalar, ticaret yolları ve ticaret bölgelerindeki binalar girmektedir
Ġmar Planı, parselasyon planı teklifleri kontrol edilip, yetersiz ve eksik bulunması nedeniyle iade edilmesi veya talepten vazgeçilmesi halinde tahsis edilen
ücretler geri ödenmez. Ancak düzeltilip yeniden getirilmesi halinde yeniden kontrol ücreti alınmaz. Mimari, Statik, Isıtma tesisatı, sıhhi tesisat ve peyzaj
projeleri ile bunların tadilat projelerinden proje baĢvurusu aĢamasında tarifede belirtilen inceleme ücretleri peĢin olarak alınır, eksik belge haricinde projelerin
yeniden düzenlenmesi için iade edilenler, yeniden proje inceleme ücretine tabi olup, onay aĢamasında proje onay ücreti alınır
Tarife listesinde yer alan Mania Kriteri Dosyası; 1/25000, 1/5000’lik pafta ile koordinat listesinden oluĢur. Bunun haricindeki taleplerden tarifedeki ücretler
alınır.
Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Ġlk, Orta, Ġlköğretim, Lise ve dengi meslek okulları ve Belediyemizin kendi yapacağı ve yaptıracağı yapılar ile Belediyemize
hibe veya bağıĢ yoluyla yapılacak yapılar tarifedeki ücretler ile yol katılım bedelinden muaf tutulacaktır.
Uygulama Esasında tarifedeki ücretlerde tereddüte düĢülen hususlarda Encümen Kararı alınır ve bu karara uyulur.
Ücretler müracaat tarihinde geçerli olan tarife üzerinden alınır. Müracaat edildiğinde eksiklik nedeni ile iade olunan dosyalarda eksikliklerin tamamlandığı
tarihteki ücret esas alınacaktır.
Ücretler müracaat tarihinde geçerli olan tarife üzerinden alınır. Müracaat edildiğinde eksiklik nedeni ile iade olunan dosyalarda eksikliklerin tamamlandığı
tarihteki ücret esas alınacaktır
Birden fazla kullanım kararı getirilen plan tekliflerinde, kullanım kararı üzerinden ücret tarifesi üzerinden yüksek
olan ücret alınır.
Kamu kurum ve kuruluĢlarından gelen plan tekliflerinden ücret talep edilmez.
Plan değiĢikliği teklifinden vazgeçilmesi durumunda yatırılan plan tadilat ücretinin % 50 si iade edilir
Mahkeme kararları gereği planları ilk haline dönüĢtüren plan değiĢikliklerinden plan tadilat ücreti alınmaz.
Sayfa 9 / 27
T.C.
MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ
KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
2015 MALĠ YILI GELĠR TARĠFELERĠ CETVELĠ
GELİR TARİFESİ
2015 YILI TEKLİF EDİLEN
GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ GELİR TARİFESİ
600 KİŞİLİK SALON (KDV DAHİL)
a) ġehir Tiyatroları (Odalar,Dernekler, Vakıflar vb.)
Gündüz (8.00-17.00) arası
Gece (17.00-23.30) arası
Gece ve Gündüz birlikte
b) Özel Tiyatroların ġehir Tiyatrosu
Gündüz (8.00-17.00) arası
Gece (17.00-23.30) arası
Gece ve Gündüz birlikte
c) Uluslar arası Tiyatrolar
Gündüz (8.00-17.00) arası
Gece (17.00-23.30) arası
Gece ve Gündüz birlikte
d) Sosyal Amaçlı Etkinlikler
Haftaiçi gündüz (08.00-17.00arası)
Haftaiçi gece (17.00-23.30 arası)
Hafta sonu gündüz (08.00-17.00arası)
Hafta sonu gece (17.00-23.30 arası)
e) Kar Amaçlı Etkinlikler
Gündüz (8.00-17.00) arası
Gece (17.00-23.30) arası
1.000,00 TL
1.170,00 TL
2.000,00 TL
1.230,00 TL
1.360,00 TL
2.560,00 TL
2.595,00 TL
3.115,00 TL
5.190,00 TL
660,00 TL
660,00 TL
835,00 TL
835,00 TL
1.425,00 TL
1.805,00 TL
133 KĠġĠLĠK SEMĠNER SALONU (KDV HARĠÇ)
a) Sosyal Amaçlı Etkinlikler
Sayfa 10 / 27
Haftaiçi gündüz (08.00-17.00arası)
Haftaiçi gece (17.00-23.30 arası)
Hafta sonu gündüz (08.00-17.00arası)
Hafta sonu gece (17.00-23.30 arası)
b) Kar Amaçlı Etkinlikler
Gündüz (8.00-17.00) arası
Gece (17.00-23.30) arası
415,00 TL
490,00 TL
500,00 TL
590,00 TL
1.170,00 TL
1.300,00 TL
88 KĠġĠLĠK SEMĠNER SALONU (KDV HARĠÇ)
a) Sosyal Amaçlı Etkinlikler
Haftaiçi gündüz (08.00-17.00arası)
Haftaiçi gece (17.00-23.30 arası)
Hafta sonu gündüz (08.00-17.00arası)
Hafta sonu gece (17.00-23.30 arası)
b) Kar Amaçlı Etkinlikler
Gündüz (8.00-17.00) arası
Gece (17.00-23.30) arası
330,00 TL
415,00 TL
415,00 TL
490,00 TL
1.040,00 TL
1.230,00 TL
55 KĠġĠLĠK SEMĠNER SALONU (KDV HARĠÇ)
a) Sosyal Amaçlı Etkinlikler
Haftaiçi gündüz (08.00-17.00arası)
Haftaiçi gece (17.00-23.30 arası)
Hafta sonu gündüz (08.00-17.00arası)
Hafta sonu gece (17.00-23.30 arası)
b) Kar Amaçlı Etkinlikler
Gündüz (8.00-17.00) arası
Gece (17.00-23.30) arası
250,00 TL
290,00 TL
290,00 TL
375,00 TL
900,00 TL
1.040,00 TL
FUAYE ALANLARI (KDV DAHĠL)
a) Sosyal Amaçlı Sergiler (günlük)
Bodrum Kat Fuaye
1. Kat FiriĢ Fuaye
2. Kat Fuaye
250,00 TL
330,00 TL
170,00 TL
Sayfa 11 / 27
b) Kar Amaçlı Sergiler (günlük)
Bodrum Kat Fuaye
1. Kat FiriĢ Fuaye
2. Kat Fuaye
270,00 TL
710,00 TL
440,00 TL
KÜLTÜR MERKEZĠ ETKĠNLĠKLERĠ GĠRĠġ BĠLETĠ TARĠFESĠ (KDV DAHĠL)
TĠYATRO
Çocuk Tiyatrosu
Normal Oyun
Tam Bilet
Öğrenci
6,50 TL
20,00 TL
13,00 TL
KONSER VE DĠĞER GÖRSEL SANATLARI ĠÇĠN
Amatör Topluluk Konser/Gösteri Nev'i Bilet ücreti
Tüm Amatör Konser ve Gösterimler
Profesyonel Topluluk Konser/gösteri kiralama bedeli
1.00 TL-15.000,00 TL arası olanlar
15.000.01 TL -30.000,00 TL arası olanlar
30.000.01 TL -45.000,00 TL arası olanlar
45.000.01 TL -60.000,00 TL arası olanlar
60.000.01 TL -75.000,00 TL arası olanlar
75.000.01 TL üzeri olanlar Belediye Meclisi tarafından ayrıca belirlenir.
15,00 TL
20,00 TL
30,00 TL
35,00 TL
45,00 TL
50,00 TL
AMFĠ TĠYATRO
Hafta Ġçi
Hafta sonu
1.170,00 TL
1.170,00 TL
BELEDĠYE BANDOSU
Mesai Saatleri içinde (saati)
Mesai Saatleri dıĢında (saati)
700,00 TL
1.050,00 TL
Haftasonu (Cuma saat 17:00'den sonra)
1.050,00 TL
Sayfa 12 / 27
T.C.
MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ
GENÇLĠK VE SPOR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
2015 MALĠ YILI GELĠR TARĠFELERĠ CETVELĠ
GELİR TARİFESİ
2015 YILI TEKLİF EDİLEN
2014-2015 YILI SOSYO KÜLTÜREL ALAN VE AÇIK HAVA SPOR TESİSLERİ GELİR TARİFESİ
TENĠS KORTU
Tenis Kortu (1 saat gündüz)
Tenis Kortu (1 saat akĢam)
11,00 TL
16,50 TL
SOSYO KÜLTÜREL ALAN
Sosyo Kültürel Alan (Düğün )
Sosyo Kültürel alan (Diğer etkinlikler)
825,00 TL
1.650,00 TL
DÜĞEREK SOSYAL TESĠSLERĠ
Düğün (Açık alan)
Düğün (Kapalı alan)
550,00 TL
660,00 TL
Sayfa 13 / 27
T.C.
MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ
SAĞLIK VE SOSYAL HĠZMETLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
2015 MALĠ YILI GELĠR TARĠFELERĠ CETVELĠ
GELİR TARİFESİ
2015 YILI TEKLİF EDİLEN
MEZBAHALAR GELĠR TARĠFESĠ (KDV DAHĠL)
1- Mezbahalarda Kesilen 1 (bir) adet BüyükbaĢ Hayvan
a) BüyükbaĢ Hayvan Kesim Ücreti
b)Toplu Kesimlerde ġahıs ve firmalardan (bir günde)
80-100 adet büyümkbaĢ hayvan kesim birim fiyatı
40-80 adet büyükbay hayvan kesim birim fiyatı
40 adetten az olursa normal tarife uygulanır.
c) BüyükbaĢ hayvanın karkasından soğutma:
95,00 TL
60,00 TL
70,00 TL
Kesim günü sonrası ilk 24 saat Gıda Güvenliği ve Hijyen açısından ücretsizdir. Sonrakı günler ücretli olup,
BüyükbaĢ hayvanın karkasından soğutma (günlük)
d) BüyükbaĢ hayvanın karkas nakliyesi (Sakatat taĢıma dahil Ġlçe içi) 1Adet
2 ve üzeri karkaslar için adet baĢına
15,00 TL
25,00 TL
15,00 TL
e) Kurumumuz dıĢında kesilip, depomuza muhafaza için getirilen karkas etler (Karkastan hergün için)
35,00 TL
2- Mezbahalarda kesilen küçükbaĢ hayvan 1 (bir) adet
a) KüçükbaĢ hayvan kesim ücreti
b) 1 (Bir) KüçükbaĢ hayvan karkasından soğutma ücreti
c) KüçükbaĢ hayvan karkas nakliyesi adedinden (Ġlçe içi)
d) Kurumumuz dıĢı kesilip de soğuk hava depomuza muhafaza için getirilen karkas etlerin adedinden
hergün için
10
2,5
2,5
4
3- Kesilen etlerin Ģehir dıĢına nakliyesi bir iĢletme için (Ġlçe sınırları dıĢına nakliyesi 1 km si için)
1,00 TL
Sayfa 14 / 27
4- Kokoreç esnafından bağırsak temizleme, tesis kullanım ve atık uzaklaĢtırma ücreti:
a) BüyükbaĢ Hayvanın Adedinden
a) KüçükbaĢ Hayvanın Adedinden
5- Temizlenip pakete konan sakatatların (ayak,baĢ,iĢkembe, vb.) temizleme ücreti ve paketleme ücreti:
a) BüyükbaĢ Hayvanın Adedinden
a) KüçükbaĢ Hayvanın Adedinden
6- Sahipli Köpetlerin mikro çip uygulaması (bir adedi)
7-Ovariohisterectomia
8-Kastrasyon
9-Hayvan Pazarı için konaklama ücreti (1 kiĢi)
10- Araç dezenfeksiyon ücreti (1 adet araçtan)
11- Talep edilmesi halinde onaylı tanzim edilen evraklardan kiĢi baĢına
2,00 TL
0,50 TL
150,00 TL
400,00 TL
250,00 TL
10,00 TL
20,00 TL
11,00 TL
HUZUREVĠ TARĠFESĠ (KDV DAHĠL)
1-Huzurevi aylık ücret kiĢibaĢına (kdv dahil)
250,00 TL
3,50 TL
1,00 TL
MEZARLIKLAR TARĠFESĠ (KDV DAHĠL)
1-Belediye sınırları dıĢına yapılacak cenaze nakil 1 km si (sadece gidiĢ için)
Muhtaç olduğunu beyan edenlere ücretsiz olarak hizmet verilir.
SAĞLIK VE SOSYAL HĠZMETLER TARĠFESĠ
1-KreĢ ve Gündüz Bakım Evi Aylık Ücret KiĢi BaĢına (Kurulması Halinde)
2- Hasta Nakil Ambulans (Ġlçeler arası ve Ġller arası) ücreti km baĢına (gidiĢ km'ye dahil dönüĢ dahil
değildir.)
2,00 TL
400,00 TL
3,00 TL
Sayfa 15 / 27
T.C.
MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ
ULAġIM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
2015 MALĠ YILI GELĠR TARĠFELERĠ CETVELĠ
GELİR TARİFESİ
2015 YILI TEKLİF EDİLEN
MADEN ĠSKELESĠ 2015 GÜNLÜK (0-29) GÜN ARASI) BAĞLAMA ÜCRETĠ-ÖZEL TEKNEKELR
(KDV DAHĠL)
Teknenin Boyu mt. Olarak
00-10 mt arası
10 m üzeri 12'm'ye kadar
12 m üzeri 14'm'ye kadar
14 m üzeri 16'm'ye kadar
16 m üzeri 18'm'ye kadar
18 m üzeri 20'm'ye kadar
20 m üzeri 22'm'ye kadar
22 m üzeri 24'm'ye kadar
24 m üzeri 26'm'ye kadar
26 m üzeri 28'm'ye kadar
28 m'den yukarı her mt için
MADEN ĠSKELESĠ 2015 AYLIK (30-89) GÜN ARASI) BAĞLAMA ÜCRETĠ-ÖZEL TEKNEKELR (KDV
DAHĠL)
Teknenin Boyu mt. Olarak
00-10 mt arası
10 m üzeri 12'm'ye kadar
12 m üzeri 14'm'ye kadar
14 m üzeri 16'm'ye kadar
16 m üzeri 18'm'ye kadar
18 m üzeri 20'm'ye kadar
9,35 TL
10,39 TL
11,43 TL
13,51 TL
14,55 TL
15,58 TL
16,80 TL
22,86 TL
29,10 TL
32,48 TL
1,48 TL
7,01 TL
7,79 TL
8,57 TL
10,13 TL
10,91 TL
11,68 TL
Sayfa 16 / 27
20 m üzeri 22'm'ye kadar
22 m üzeri 24'm'ye kadar
24 m üzeri 26'm'ye kadar
26 m üzeri 28'm'ye kadar
28 m'den yukarı her mt için
MADEN ĠSKELESĠ 2015 3 AYLIK (90-364 GÜN ARASI) BAĞLAMA ÜCRETĠ-ÖZEL TEKNEKELR
(KDV DAHĠL)
Teknenin Boyu mt. Olarak
00-10 mt arası
10 m üzeri 12'm'ye kadar
12 m üzeri 14'm'ye kadar
14 m üzeri 16'm'ye kadar
16 m üzeri 18'm'ye kadar
18 m üzeri 20'm'ye kadar
20 m üzeri 22'm'ye kadar
22 m üzeri 24'm'ye kadar
24 m üzeri 26'm'ye kadar
26 m üzeri 28'm'ye kadar
28 m'den yukarı her mt için
MADEN ĠSKELESĠ 2015 YILLIK BAĞLAMA ÜCRETĠ-ÖZEL TEKNEKELR (KDV DAHĠL)
Teknenin Boyu mt. Olarak
00-10 mt arası
10 m üzeri 12'm'ye kadar
12 m üzeri 14'm'ye kadar
14 m üzeri 16'm'ye kadar
16 m üzeri 18'm'ye kadar
18 m üzeri 20'm'ye kadar
20 m üzeri 22'm'ye kadar
22 m üzeri 24'm'ye kadar
24 m üzeri 26'm'ye kadar
26 m üzeri 28'm'ye kadar
28 m'den yukarı her mt için
MADEN ĠSKELESĠ 2015 GÜNLÜK (0-29 GÜN ARASI) BAĞLAMA ÜCRETĠ-TĠCARĠ TEKNEKELR
12,48 TL
17,14 TL
21,82 TL
24,36 TL
1,48 TL
5,25 TL
5,84 TL
6,42 TL
7,59 TL
8,18 TL
8,76 TL
9,36 TL
12,85 TL
16,36 TL
18,27 TL
1,48 TL
3,41 TL
3,79 TL
4,17 TL
4,93 TL
5,31 TL
5,69 TL
6,08 TL
8,35 TL
10,63 TL
11,87 TL
1,48 TL
Sayfa 17 / 27
(KDV DAHĠL)
Teknenin Boyu mt. Olarak
00-10 mt arası
10 m üzeri 12'm'ye kadar
12 m üzeri 14'm'ye kadar
14 m üzeri 16'm'ye kadar
16 m üzeri 18'm'ye kadar
18 m üzeri 20'm'ye kadar
20 m üzeri 22'm'ye kadar
22 m üzeri 24'm'ye kadar
24 m üzeri 26'm'ye kadar
26 m üzeri 28'm'ye kadar
28 m'den yukarı her mt için
MADEN ĠSKELESĠ 2015 GÜNLÜK (30-89 GÜN ARASI) BAĞLAMA ÜCRETĠ-TĠCARĠ TEKNEKELR
(KDV DAHĠL)
Teknenin Boyu mt. Olarak
00-10 mt arası
10 m üzeri 12'm'ye kadar
12 m üzeri 14'm'ye kadar
14 m üzeri 16'm'ye kadar
16 m üzeri 18'm'ye kadar
18 m üzeri 20'm'ye kadar
20 m üzeri 22'm'ye kadar
22 m üzeri 24'm'ye kadar
24 m üzeri 26'm'ye kadar
26 m üzeri 28'm'ye kadar
28 m'den yukarı her mt için
MADEN ĠSKELESĠ 2015 GÜNLÜK (90-364 GÜN ARASI) BAĞLAMA ÜCRETĠ-TĠCARĠ TEKNEKELR
(KDV DAHĠL)
Teknenin Boyu mt. Olarak
00-10 mt arası
10 m üzeri 12'm'ye kadar
12 m üzeri 14'm'ye kadar
10,29 TL
11,43 TL
12,57 TL
14,86 TL
16,01 TL
17,14 TL
18.48
25.15
32,01 TL
35,73 TL
1,63 TL
7,71 TL
8,57 TL
9,43 TL
11,14 TL
12,00 TL
12,85 TL
13,73 TL
18,85 TL
24,00 TL
26,80 TL
1,63 TL
5,78 TL
6,42 TL
7,06 TL
Sayfa 18 / 27
14 m üzeri 16'm'ye kadar
16 m üzeri 18'm'ye kadar
18 m üzeri 20'm'ye kadar
20 m üzeri 22'm'ye kadar
22 m üzeri 24'm'ye kadar
24 m üzeri 26'm'ye kadar
26 m üzeri 28'm'ye kadar
28 m'den yukarı her mt için
MADEN ĠSKELESĠ 2015 YILLIK BAĞLAMA ÜCRETĠ-TĠCARĠ TEKNEKELR (KDV DAHĠL)
Teknenin Boyu mt. Olarak
00-10 mt arası
10 m üzeri 12'm'ye kadar
12 m üzeri 14'm'ye kadar
14 m üzeri 16'm'ye kadar
16 m üzeri 18'm'ye kadar
18 m üzeri 20'm'ye kadar
20 m üzeri 22'm'ye kadar
22 m üzeri 24'm'ye kadar
24 m üzeri 26'm'ye kadar
26 m üzeri 28'm'ye kadar
28 m'den yukarı her mt için
MADEN ĠSKELESĠ 2015 YILLIK BAĞLAMA ÜCRETĠ-BALIKÇI TEKNEKELR (KDV DAHĠL)
Teknenin Boyu mt. Olarak
00-10 mt arası
10 m üzeri 15'm'ye kadar
15 m üzeri 20'm'ye kadar
8,35 TL
9,00 TL
9,64 TL
10,30 TL
14,14 TL
18,00 TL
20,10 TL
1,63 TL
3,75 TL
4,17 TL
4,59 TL
5,42 TL
5,84 TL
6,26 TL
6,69 TL
9,19 TL
11,69 TL
13,06 TL
1,63 TL
450,00 TL
600,00 TL
900,00 TL
Not: Balıkçı Teknesi Bağlama ücreti sadece geçerli balıkçılık ruhsatı bulunan teknelere uygulanır.
Düzenli sefer yapacak alınacak ruhsat (basılı evrak ücreti)
Ruhsat ücreti
Düzenli sefer yapacak arabalı feribotlardan alınacak (basılı evrak ücreti)
Ruhsat ücreti
TĠCARĠ MĠNĠBÜS PLAKA (TAHDĠTLĠ VE TAHSĠSLĠ) TAHSĠS ÜCRETĠ (KDV DAHĠL)
110,00 TL
165,00 TL
Sayfa 19 / 27
Nufüsu 1-20.000
Nufüsu 20.001-50.000
Nufüsu 50.001-100.000
Nufüsu 100.001 ve üzeri
TĠCARĠ MĠNĠBÜS PLAKA (TAHDĠTLĠ VE TAHSĠSLĠ) DEVĠR ÜCRETĠ (KDV DAHĠL)
Nufüsu 1-20.000
Nufüsu 20.001-50.000
Nufüsu 50.001-100.000
Nufüsu 100.001 ve üzeri
Not: Ġhaleyle yapılacak olan hatlar hariç
SAFARĠ ARAÇLARI TAHSĠS VE DEVĠR ÜCRETĠ (KDV DAHĠL)
Safari Aracı Tahsis ücreti
Safari Aracı devir ücreti
SAFARĠ ARAÇLARI GÜZERGAH ĠZĠN BELGESĠ (KDV DAHĠL)
Safari Araçları Güzergah izin belgesi (Yıllık)
ARAÇ UYGUNLUK BELGESĠ (KDV DAHĠL)
"T"Plakalı taksiler "S" Plakalı Servisler, Ticari Minübüsler
Araç Uygunluk Belgesi 27 koltuğa kadar
Araç Uygunluk Belgesi 27 koltuk üzeri
Safari Araçları Araç Uygunluk Belgesi
OTOBÜS ĠÇĠ REKLAM ALMA ÜCRETĠ (KDV DAHĠL)
A3 Boyutunda Reklam
A4 Boyutunda Reklam
KĠġĠSELLEġTĠRĠLMĠġ SEYHAT KARTI ÜCRETĠ (KDV DAHĠL)
Seyhat Kart Ücreti
TĠCARĠ ARAÇLARA REKLAM VERĠLMESĠ (KDV DAHĠL)
TĠCARĠ ARAÇ REKLAM YETKĠ BELGESĠ
Ticari Araç Reklam Belgesi (Yıllık)
TĠCARĠ ARAÇ REKLAM ĠZĠN BELGESĠ (Her Araç/reklam için ayrı)
Ticari Taksi ve Kiralık Otomobiller (Yıllık)
Kamyonet ve Hafif Ticari Römorklar (Yıllık)
Mihübüsler (Yıllık)
Otobüsler (Yıllık)
2.000,00 TL
2.500,00 TL
3.000,00 TL
3.500,00 TL
1.000,00 TL
1.500,00 TL
2.000,00 TL
2.500,00 TL
700,00 TL
700,00 TL
250,00 TL
50,00 TL
75,00 TL
50,00 TL
12,00 TL
10,00 TL
5,00 TL
2.000,00 TL
150,00 TL
200,00 TL
250,00 TL
300,00 TL
Sayfa 20 / 27
TAHSĠS BELGESĠ ÜCRETLERĠ (KDV DAHĠL)
"T" TĠCARĠ TAKSĠ VE "S" SERVĠS PLAKALARI ĠÇĠN TAHSĠS ÜCRETĠ
Nufüsu 1-20.000
Nufüsu 20.001-50.000
Nufüsu 50.001-100.000
Nufüsu 100.001 ve üzeri
DEVĠR ÜCRETLERĠ (KDV DAHĠL)
"T" TĠCARĠ TAKSĠ VE "S" SERVĠS PLAKALARI ĠÇĠN DEVĠR ÜCRETĠ
Nufüsu 1-20.000
Nufüsu 20.001-50.000
Nufüsu 50.001-100.000
Nufüsu 100.001 ve üzeri
GÜZERGAH ĠZĠN BELGESĠ ÜCRETĠ (KDV DAHĠL)
"S" PLAKALI SERVĠS ARAÇLARI:
Nufüsu 1-20.000
Nufüsu 20.001-50.000
Nufüsu 50.001-100.000
Nufüsu 100.001 ve üzeri
Ġki Ġlçe Arasında yapılacak taĢımalarda mevcut fiyat üzerine 100.-TL eklenecektir.
Köy Statülü Araçlar
Not: Tek Kampanya içersinde sadece bir mal veya hizmet bulunan ait dükkanlar yapabilir. Mal veya Hizmet
kolunun değiĢmesi durumunda izin belgesinin yenilenmesi zorunludur.
1.000,00 TL
1.500,00 TL
2.000,00 TL
2.500,00 TL
750,00 TL
1.000,00 TL
1.500,00 TL
2.000,00 TL
150,00 TL
250,00 TL
300,00 TL
350,00 TL
200,00 TL
Sayfa 21 / 27
T.C.
MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ
ZABITA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
TOPTANCI HALLERĠ
2015 MALĠ YILI GELĠR TARĠFELERĠ CETVELĠ
GELİR TARİFESİ
2015 YILI TEKLİF EDİLEN
1- Hal ÇıkıĢ Bileti Ücretleri:
a) Manav, Otel, Hastane, Lokanta vb. yerlere mal yapan tedarikçilerin araçları
b) Kamyonet
(101 kg-3000kg)
C) Küçük kamyon
(3001 kg-10.000 kg)
C) Büyük kamyon
10.001 kg-26.000 kg)
Tır, Gümrükleme için hale giren tırlar
5,00 TL
5,00 TL
12,00 TL
15,00 TL
30,00 TL
2- Hal Rüsum Gideri :
5957 sayılı kanun hükümlerine göre uygulanır.
3- Hal Kira Geliri:
5957 Sayılı Yönetmeliğin ilgili maddesi gereği; bir yıldan uzun süreli kira sözleĢmelerinde ikinci ve izleyen
yıllar kira bedelleri, Üretici Giyatı Endeksi oranında arttırılır.
4- Hal Kantar Ücreti:
a) Römorklu araçlar (Otomobil, pikap, traktör)
b) Küçük Kamyon (3.001 kg-10.000 kg)
c) Büyük Kamyon (10.001 kg-17.000 kg)
d) Tırlar (17.001 kg-26.000 kg)
3,00 TL
5,00 TL
10,00 TL
15,00 TL
5- Hal ĠĢyeri Devir Ücreti Gelir:
300 m²'ye kadar olanlar
600 m²'ye kadar olanlar
10.000,00 TL
20.000,00 TL
Sayfa 22 / 27
900 m²'ye kadar olanlar
Hal iĢyeri devir ücretini iĢyerini devir alan öder.
Miras ve sağlık sorunu nedeniyle 1. derece akrabadan devir ücreti alınmaz.
30.000,00 TL
HAL ĠġYERĠ TAKAS (BECAYĠġ) ÜCRETĠ
Hal ĠĢgal Geliri m²'si/Gün :
HAL OTOPARK GELĠRĠ
Kamyonet
Kamyon
Tır (Araçların gecemeleri halinde)
GiriĢ FiĢini kaybedenlerden bekleme ücreti haricinde 15,00.-TL alınır.
SALON GELĠRĠ
Toplantı Salonu Kirası (Günlük)
30,00 TL
5,00 TL
20,00 TL
50,00 TL
250,00 TL
Sayfa 23 / 27
T.C.
MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ
FEN ĠġLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
2015 MALĠ YILI GELĠR TARĠFELERĠ CETVELĠ
GELĠR TARĠFESĠ
Beton parke taĢı (H= 6 cm)
Beton parke taĢı (H= 8 cm)
Beton parke taĢı (H= 10 cm)
Doğal büyük parke taĢı (BPT) (12x13cm)
Doğal mozaik parke taĢı (5x6 cm)
Doğal küçük parke taĢı (8x10 cm)
Beton bordür (50x20x10 cm) (Beyaz çimentolu)
Beton bordür (50x20x10 cm)
Beton bordür (75x30x15 cm)
Beton refüj bordürü
Andezit bordür (10x15x50 cm)
Andezit bordür (10x20x70 cm)
Oluk taĢı (30x10xserbest boy cm)
Yivli-yivsiz karosimon
Karo plak (karo mozaik) (250x250mm/300x300mm/330x330 mm vb ebatlarda)
Beyaz mermer (3x30xSerbestboy cm)
Beyaz mermer (4x30xSerbestboy cm)
Renkli mermer (3x30xSerbestboy cm)
Renkli mermer (4x30xSerbestboy cm)
Andezit plaka (4x30xSerbestboy cm)
Açık renkli traverten (3x30xSerbestboy cm)
BĠRĠM
2015 YILI TEKLĠF
EDĠLEN
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m
m
m
m
m
m
m
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
38,11 TL
41,56 TL
45,02 TL
43,87 TL
79,95 TL
64,16 TL
15,36 TL
13,91 TL
15,21 TL
38,56 TL
31,16 TL
34,41 TL
17,73 TL
37,73 TL
39,88 TL
89,78 TL
95,60 TL
101,11 TL
108,36 TL
83,93 TL
104,60 TL
Sayfa 24 / 27
Koyu renkli traverten (3x30xSerbestboy cm)
Açık renkli traverten (4x30xSerbestboy cm)
Koyu renkli traverten (4x30xSerbestboy cm)
Görme Engelli Yer Kaplaması
BSK Asfalt
Rotmiks Yama Kaplama
Sathi Kaplama
Beton Yol Kaplama
Stabilize Kaplama
Çim
m2
m2
m2
m
m2
m2
m2
m2
m2
m2
93,27 TL
112,29 TL
99,53 TL
28,67 TL
133,31 TL
30,63 TL
14,87 TL
72,15 TL
7,69 TL
9,70 TL
m2
1,50
KAZI RUHSAT HARCI
2464 SAYILI BELEDĠYE GELĠRLERĠ KANUNUN 84. MADDESĠNE GÖRE ZEMĠN AÇMA ĠZNĠ VE
TOPRAK HARFĠYATI HARCI
2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 97. Maddesi Gereğince
KANAL (BEHER METREKARE ĠÇĠN)
AYKOME UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠNĠN 31 ĠNCĠ MADDESĠNĠN 17 NCĠ FIKRASI GEREĞĠ
Sayfa 25 / 27
AYKOME Uygulama Yönetmeliğinin 31.7 maddesinde: "Kurum ve kuruluĢlar ile BüyükĢehir Belediyesi ile
bağlı kuruluĢları ve Ģirketleri, özel ve tüzel kiĢilerin çalıĢmalarında; tedbirlerin alınmadığı, iĢaret ve
iĢaretlemeler ile bilgilendirme levhalarının olmadığı, belirlenen standartta kıyafet giyilmediği, kurum
çalıĢma tabelası ve tanıtıcı panolarının bulunmadığı, altyapı hatlarının belirlenmesi ve emniyeti için ikaz
Ģeridi kullanılmadığı, onaylı trafik iĢaretleme projeleri ve ilgili güzergâha ait trafik müsaadesinin
bulunmadığı tespit edildiğinde gerekli önlemlerin alınması sağlanarak iĢe devam edilir. Yukarıda belirtilen
aksaklıkların meydana geldiği çalıĢılmakta olan bulvar, cadde veya sokak için her yıl Muğla BüyükĢehir
Belediye Meclisince belirlenen cezai bedel uygulanır" denilmektedir.
AYKOME Uygulama Yönetmeliğinin 31.7 maddesinde belirtilen aksaklıkların meydana geldiği çalıĢılmakta
olan her bir bulvar, cadde ve sokak için cezai müeyyide
2.500,00 TL
Sayfa 26 / 27
Sayfa 27 / 27
Download

KONUSU: PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYON