BÜLENT ECEVĠT ÜNĠVERSĠTESĠ
TIP FAKÜLTESĠ
2014-2015 ÖĞRETĠM YILI
VI. SINIF
NÜKLEER TIP INTERN PROGRAMI
Dekan
Prof. Dr. Mustafa Aydın
Dekan Yardımcıları
Prof. Dr. Selçuk Keser
Doç. Dr. Nejat Demircan
Baş Koordinatörler
Doç. Dr. Nejat Demircan
Dönem Koordinatörleri
Prof. Dr. Ülkü Özmen
Doç. Dr. Ġnan Ġlker Arıkan
Yrd.Doç. Dr. Murat Songür
Program Sorumlusu
Doç Dr. Mehmet Çabuk
DĠSĠPLĠN/BÖLÜM
NÜKLEER TIP
ÖĞRETİM ÜYELERİ
Doç. Dr. Mehmet Çabuk
Yrd doç Dr Yavuz Sami Salihoğlu
Yrd doç Dr Rabiye USLU
NÜKLEER TIP INTERN PROGRAMI
INTERN PROGRAMI KLĠNĠK UYGULAMALAR
Konsey
Seminer
Makale Saati
Vaka Tartışması
INTERN PROGRAMI SEMĠNER KONULARI
Temel Fizik
Solunum Sistemi Sintigrafisi
Dolaşım Sistemi Sintigrafisi
Sindirim Sistemi Sintigrafisi
Üriner Sistem Sintigrafisi 2
Santral Sinir Sistemi Sintigrafisi
Endokrin Sistem Sintigrafisi
Ġskelet Sistemi Sintigrafisi
Hematopoetik Sistem Sintigrafisi
Periferik Vasküler ve Lenfatik Sistemler Sintigrafisi
Tümör Görüntüleme Sintigrafileri
Enfeksiyon Hastalıkları Sintigrafisi
Nükleer Tıpta Tedavi
Saat
2
2
2
2
Saat
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Download

ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ