14/10/2014 tarihinde Yüksek Öğretim Kurulu resmi internet sitesinde yayınlanan ve 31/10/2014 tarihinde Hitit Üniversitesi Ġlgili
Birimlerinde yapılan ön değerlendirme sonucunda giriĢ sınavına hak kazanan adaylar aĢağıda belirtilmiĢtir .
GĠRĠġ SINAVI
ÖN DEĞERLENDĠRME SONUÇLARI
SIRA NO
ĠSKĠLĠP MESLEK
YÜKSEKOKULU TASARIM
BÖLÜMÜ GRAFĠK TASARIMI
PR. ÖĞRETĠM GÖREVLĠSĠ
(ĠLAN NO : 23774)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
AD SOYAD
Ekrem DERMAN
Abdülkadir ÖZDEMİR
Mehmet Salih AĞSAKAL
İlter SARIKAYA
-
ÖN DEĞERLENDĠRME PUANI
83.54
79.97
75.47
74.52
-
TARĠH
SAAT
YER
4.11.2014
4.11.2014
4.11.2014
4.11.2014
-
13:30
13:30
13:30
13:30
-
HİTİT ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜĞÜ
GĠRĠġ SINAVI
ÖN DEĞERLENDĠRME SONUÇLARI
ĠSKĠLĠP MESLEK
YÜKSEKOKULU TASARIM
BÖLÜMÜ ĠÇ MEKAN
TASARIMI PR. ÖĞRETĠM
GÖREVLĠSĠ
(ĠLAN NO : 23775)
SIRA NO
AD SOYAD
ÖN DEĞERLENDĠRME PUANI
1
2
3
4
5
6
7
-
-
TARĠH
SAAT
4.11.2014
-
10:00
-
YER
HİTİT ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜĞÜ
8
9
10
-
-
-
GĠRĠġ SINAVI
ÖN DEĞERLENDĠRME SONUÇLARI
SIRA NO
ĠSKĠLĠP MESLEK
YÜKSEKOKULU TASARIM
BÖLÜMÜ ĠÇ MEKAN
TASARIMI PR. ÖĞRETĠM
GÖREVLĠSĠ
(ĠLAN NO : 23776)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
AD SOYAD
ÖN DEĞERLENDĠRME PUANI
Süheyla TURHAN
-
72
-
TARĠH
SAAT
YER
4.11.2014
-
10:00
-
HİTİT ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜĞÜ
GĠRĠġ SINAVI
ÖN DEĞERLENDĠRME SONUÇLARI
SIRA NO
ALACA MESLEK
YÜKSEKOKULU MÜLKĠYET
KORUMA VE GÜVENLĠK
BÖLÜMÜ SĠVĠL SAVUNMA VE
ĠTFAĠYECĠLĠK PR. ÖĞRETĠM
GÖREVLĠSĠ
(ĠLAN NO : 23777)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
AD SOYAD
İbrahim İlker YURTTAŞ
-
ÖN DEĞERLENDĠRME PUANI
75.707
-
TARĠH
SAAT
4.11.2014
-
14:30
-
YER
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
10
-
-
-
GĠRĠġ SINAVI
ÖN DEĞERLENDĠRME SONUÇLARI
SIRA NO
ALACA MESLEK
YÜKSEKOKULU MÜLKĠYET
KORUMA VE GÜVENLĠK
BÖLÜMÜ SĠVĠL SAVUNMA VE
ĠTFAĠYECĠLĠK PR. ÖĞRETĠM
GÖREVLĠSĠ
(ĠLAN NO : 23778)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
AD SOYAD
ÖN DEĞERLENDĠRME PUANI
Yeliz DEMİR
Gülcan GEYİK
Ozan Emre EYUPOĞLU
Yusuf DÖĞÜŞ
Aslı ÖZLÜ
Derya KIZILOLUK
Fatih AYMELEK
83,246
80,505
78,011
76,575
76,323
72,478
71,123
TARĠH
SAAT
4.11.2014
14:30
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
GĠRĠġ SINAVI
ÖN DEĞERLENDĠRME SONUÇLARI
SIRA NO
ALACA MESLEK
YÜKSEKOKULU MÜLKĠYET
KORUMA VE GÜVENLĠK
BÖLÜMÜ SĠVĠL SAVUNMA VE
ĠTFAĠYECĠLĠK PR. ÖĞRETĠM
GÖREVLĠSĠ
(ĠLAN NO : 23779)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
AD SOYAD
ÖN DEĞERLENDĠRME PUANI
Özlem AĞIRMAN
Burcu DAYSAL
-
73.869
70.939
-
TARĠH
SAAT
YER
4.11.2014
4.11.2014
-
14:30
14:30
-
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
GĠRĠġ SINAVI
ÖN DEĞERLENDĠRME SONUÇLARI
MESLEK YÜKSEKOKULU
PAZARLAMA VE
REKLAMCILIK BÖLÜMÜ
HALKLA ĠLĠġKĠLER VE
TANITIM PR. ÖĞRETĠM
GÖREVLĠSĠ
(ĠLAN NO : 23780)
YER
SIRA NO
AD SOYAD
ÖN DEĞERLENDĠRME PUANI
1
2
3
4
5
6
7
8
-
-
TARĠH
SAAT
4.11.2014
13:30
-
-
YER
SOSYAL BİLİMLER MESLEK
YÜKSEKOKULU
9
10
-
-
-
GĠRĠġ SINAVI
ÖN DEĞERLENDĠRME SONUÇLARI
SIRA NO
ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER
FAKÜLTESĠ ĠġLETME
BÖLÜMÜ ĠġLETME A.B.D.
ARAġTIRMA GÖREVLĠSĠ
(ĠLAN NO : 23792)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
AD SOYAD
Süleyman ÇELİK
Özge CURKAN
Tahsin Galip TEKİN
Derya BAYINDIR
Ümit GEZİCİ
Eda PAÇ
Ela HİÇYORULMAZ
Melis ERÇİN
Zehranur SANİOĞLU
Yahya GÜNAY
ÖN DEĞERLENDĠRME PUANI
81.93
81.813
80.508
79.357
79.067
78.966
78.37
78.176
75.644
75.563
TARĠH
SAAT
YER
4.11.2014
4.11.2014
4.11.2014
4.11.2014
4.11.2014
4.11.2014
4.11.2014
4.11.2014
4.11.2014
4.11.2014
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER
FAKÜLTESİ
GĠRĠġ SINAVI
ÖN DEĞERLENDĠRME SONUÇLARI
SIRA NO
MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ
MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ
BÖLÜMÜ ARAġTIRMA
GÖREVLĠSĠ
(ĠLAN NO : 23781)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
AD SOYAD
ÖN DEĞERLENDĠRME PUANI
Eda ÖZYILMAZ
Sinan MARAŞ
-
83.526
66.053
-
TARĠH
SAAT
YER
4.11.2014
4.11.2014
-
10:00
10:00
-
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
GĠRĠġ SINAVI
ÖN DEĞERLENDĠRME SONUÇLARI
SIRA NO
TIP FAKÜLTESĠ TEMEL TIP
BĠLĠMLERĠ BÖLÜMÜ
BĠYOĠSTATĠSTĠK A.B.D.
ARAġTIRMA GÖREVLĠSĠ
(ĠLAN NO : 23782)
1
2
3
4
5
6
7
AD SOYAD
Büşra EMİR
Funda GÜLTEKİN
Ebru TURGAL
Merve BAŞOL
Elif ÖNER
Amine BAYRAKLI
-
ÖN DEĞERLENDĠRME PUANI
84.93
78.97
77.21
77.04
70.78
69.83
-
TARĠH
SAAT
4.11.2014
4.11.2014
4.11.2014
4.11.2014
4.11.2014
4.11.2014
-
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
-
YER
TIP FAKÜLTESİ
8
9
10
-
-
-
-
Download

14/10/2014 tarihinde Yüksek Öğretim Kurulu