2015-2016 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI BAHAR YARIYILI YANDAL KONTENJANLARI
I.Öğretim
II.Öğretim
Fizik
1
0
Mühendislik Fak., Teknoloji Fak., Fen-Edebiyat Fak.
Matematik, Kimya ve Biyoloji bölüm öğrencileri
Kimya
1
0
Yandal Programı Yönergesine uyan tüm bölüm öğrencileri
Biyoloji
2
0
Yandal Programı Yönergesine uyan tüm bölüm öğrencileri
Tarih
2
2
Yandal Programı Yönergesine uyan tüm bölüm öğrencileri
Türk Dili ve Edebiyatı
1
1
Felsefe, Sosyoloji,Tarih,İlahiyat Fak, Güzel San.Fak.
Öğrencileri
Felsefe
3
3
Yandal Programı Yönergesine uyan tüm bölüm öğrencileri
Coğrafya
1
1
Yandal Programı Yönergesine uyan tüm bölüm öğrencileri
İngiliz Dili ve Edebiyatı
2
0
Yandal Programı Yönergesine uyan tüm bölüm öğrencileri
Sosyoloji
2
2
Yandal Programı Yönergesine uyan ve aynı puan grubu ile
yerleşen tüm bölüm öğrencileri
Arkeoloji
3
3
Jeoloji Müh., Jeofizik Müh., İnşaat Müh.,Mimarlık, Şehir ve
Bölge Planlama, Seramik, Resim, Tarih, Coğrafya, Sosyoloji,
Felsefe ve Sanat Tarihi bölümü öğrencileri.
4
4
Yandal Programı Yönergesine uyan Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi Bölümünden I.Öğretim için 2 kontenjan, II.Öğretim
için 2 kontenjan ile Üniversitemiz diğer lisans
programlarından I.Öğretim 2 kontenjan,II.Öğretim için 2
kontenjan
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
1
0
Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Tarım Ekonomisi, Tarımsal
Yapılar ve Sulama, Tarımsal Biyoteknoloji, Tarım Makinaları,
Tarla Bitkileri ve Zootekni bölümü öğrencileri.
Zootekni
1
0
Ziraat Fakültesinin tüm bölüm öğrencileri
BAġVURUSU KABUL EDĠLEN BÖLÜMLER
FEN-EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ
ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ
İlahiyat
ZĠRAAT FAKÜLTESĠ
Tarla Bitkileri
1
0
Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Tarım Ekonomisi, Tarımsal
Yapılar ve Sulama, Tarımsal Biyoteknoloji, Tarım Makinaları,
Zootekni, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme ve Gıda
Mühendisliği bölümü öğrencileri.
Tarımsal Yapılar ve Sulama
1
0
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Tarla Bitkileri,Bahçe
Bitkileri,Bitki Koruma ve Tarımsal Biyoteknoloji bölümü
öğrencileri
Tarım Ekonomisi
1
0
Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Tarımsal Yapılar ve Sulama,
Tarımsal Biyoteknoloji, Tarım Makinaları, Zootekni, Toprak
Bilimi ve Bitki Besleme ve Tarla Bİtkileri bölümü öğrencileri.
ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER
FAK.
İşletme
4
4
Hazırlık Sınıfı okumuş olmak koşulu ile Yandal Programı
Yönergesine uyan tüm bölüm öğrencileri
Kamu Yönetimi
2
2
Yandal Programı Yönergesine uyan tüm bölüm öğrencileri
Maliye
5
5
Yandal Programı Yönergesine uyan tüm bölüm öğrencileri
İktisat
5
5
Yandal Programı Yönergesine uyan tüm bölüm öğrencileri
Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel
İlişkiler
3
3
Yandal Programı Yönergesine uyan tüm bölüm öğrencileri
Ekonometri
2
1
Yandal Programı Yönergesine uyan tüm bölüm öğrencileri
Sağlık Yönetimi
2
2
Yandal Programı Yönergesine uyan tüm bölüm öğrencileri
Turizm İşletmeciliği
1
1
Yandal Programı Yönergesine uyan tüm bölüm öğrencileri
Uluslararası İlişkiler
2
2
Yandal Programı Yönergesine uyan tüm bölüm öğrencileri
Jeofizik Mühendisliği
1
0
Yandal Programı Yönergesine uyan tüm bölüm öğrencileri
Tekstil Mühendisliği
3
0
Makine Müh, Endüstri Müh., Enerji sistemleri Müh. bölümü
öğrencileri
MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ
MĠMARLIK FAKÜLTESĠ
Peyzaj Mimarlığı
1
0
Orman Müh., Orman End.Müh., Yaban Hayatı Ekolojisi ve
Yönetimi, Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, İnşaat Müh.,
Çevre Müh.,Bahçe Bitkileri, Tarla Bitkileri, Tarımsal Yapılar ve
Sulama, Toprak, Tapı Eğitimi Programı bölüm öğrencileri
Şehir ve Bölge Planlama
4
0
Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Kamu Yönetimi, İktisat, Arkeoloji,
Coğrafya bölümü öğrencileri
Orman Mühendisliği
3
3
Orman End.Müh, Peyzaj Mimarlığı, Biyoloji, Ziraat Fak. Tüm
bölüm Öğrencileri
Orman Endüstri Müh.
2
0
Orman Müh, Peyzaj Mimarlığı, Endüstri Müh, Tekstil Müh,
Çevre Müh, FEF Kimya, Biyoloji, TEF Yapı Eğitimi, İİBF
İşletme bölümü öğrencileri
ORMAN FAKÜLTESĠ
TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ
Enerji Sistemleri Mühendisliği
8
8
Makine Müh.(I.öğretim 1 kont.-II. öğretim 1 kont.), Endüstri
Müh.(I.öğretim 1 kont.-II. öğretim 1kont.), Çevre
Müh.(I.öğretim 1 kont.-II. öğretim 1 kont.), İmalat
Müh.(I.öğretim 2 kont.-II. öğretim 2 kont.), Tekstil
Müh.(I.öğretim 1 kont.-II. öğretim 1 kont.), ElektrikElektronik Müh.(I.öğretim 2 kont.-II. öğretim 2 kont.)
bölümü öğrencileri
İnşaat Mühendisliği
3
3
Mimarlık Bölümü öğrencileri
Download

2015-2016 Bahar Yandal Kontenjanlar