T.C.
KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ
FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN
Enstitümüz Lisansüstü Öğretim Programlarına 2014 - 2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için öğrenci
alınacaktır. Öğrenci alınacak programlar, kontenjanlar, adaylarda aranan koşullar ve istenen belgeler aşağıda
belirtilmiştir.
BAHÇE BĠTKĠLERĠ ANA BĠLĠM DALI
Talep Edilen Lisansüstü Öğrenci
(Eğitim Dili Türkçe)
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
13
Yatay GeçiĢ
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
-
-
4
Aranan KoĢullar:
Yüksek Lisans Programına: Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Tarla Bitkileri, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
programlarından mezun olanlar kabul edilir.
Doktora Programına: Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalında Lisans veya Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak
BĠTKĠ KORUMA ANA BĠLĠM DALI
Talep Edilen Lisansüstü Öğrenci
(Eğitim Dili Türkçe)
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
16
Yatay GeçiĢ
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
-
1
6
Aranan KoĢullar:
Yüksek Lisans Programına: Bitki Koruma Bölümünden mezun olanlar kabul edilir.
Doktora Programına: Bitki Koruma Ana Bilim Dalında Lisans veya Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak
Yatay GeçiĢ: Yatay geçiş için Biyomühendislik ve Bilimleri Ana Bilim Dalında Doktora yapıyor olmak. İlanda belirtilen Doktora
şartlarını sağlamak
BĠYOLOJĠ ANA BĠLĠM DALI
Talep Edilen Lisansüstü Öğrenci
(Eğitim Dili Türkçe)
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
16
Yatay GeçiĢ
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
-
-
7
Aranan KoĢullar:
Yüksek Lisans Programına: Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Genetik, Ziraat Fakültelerinin; Zootekni, Tarla Bitkileri, Bahçe Bitkileri,
Su Ürünleri, Eczacılık Fakültesinde mezun olanlar kabul edilir.
Doktora Programına: Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Genetik, Ziraat Fakültelerinin; Zootekni, Tarla Bitkileri, Bahçe Bitkileri, Su
Ürünleri, Tıp, Eczacılık ve Veterinerlik Fakültesi mezunu olmak
BĠYOMÜHENDĠSLĠK ve BĠLĠMLERĠ ANA BĠLĠM DALI
Talep Edilen Lisansüstü Öğrenci
(Eğitim Dili Türkçe)
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
14
Yatay GeçiĢ
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
2
2
11
Aranan KoĢullar:
Yüksek Lisans Programına: Türk uyruklular için Biyomühendislik ve Bilimleri (1 adet) Kimya (Biyokimya) (3) Orman Endüstri (1))
Tıbbi Mikrobiyoloji (2) Tekstil Bilimleri (1) Çevre Mühendisliği (1) Biyoloji (4) Kimya Mühendisliği (1) bölümleri mezunları olmak,
Yabancı uyruklular için lisans mezunu olmak.
Yatay GeçiĢ: Yatay geçiş için Doğa Bilimlerinde Yüksek Lisans yapıyor olmak. İlanda belirtilen Yüksek Lisans şartlarını sağlamak
Doktora Programına: Türk uyruklular için Kimya (Biyokimya) (1) Biyoloji (2) Tıbbi Biyokimya (1) Tıbbi Mikrobiyoloji
(1) Tekstil Bilimleri (1) Çevre Mühendisliği (2) Orman Endüstri (1) GıdaMühendisliği (2) Ana Bilim Dalında Tezli Yüksek
Lisans yapmış olmak Yabancı uyruklular için Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak
Yatay GeçiĢ: Yatay geçiş için Gıda Mühendisliği, Biyoloji Ana Bilim Dalında Doktora yapıyor olmak. İlanda belirtilen Doktora
şartlarını sağlamak
YABANCI UYRUKLU
Talep Edilen Lisansüstü Öğrenci
(Eğitim Dili Ġngilizce)
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
15
10
Aranan KoĢullar:
Yüksek Lisans Programına (M.Sc): to have B.Sc. Degree
Doktora Programına (Ph.D): to have M.Sc. Degree
Yatay GeçiĢ
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
-
-
BĠYOSĠSTEM MÜHENDĠSLĠĞĠ ANA BĠLĠM DALI
Talep Edilen Lisansüstü Öğrenci
(Eğitim Dili Türkçe)
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
19
Yatay GeçiĢ
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
1
1
7
Aranan KoĢullar:
Yüksek Lisans Programına: Ziraat Fakülteleri Tarımsal Yapılar ve Sulama, Kültürteknik, Tarım Makinaları, Tarımsal Mekanizasyon,
Tarım Teknolojisi, Biyosistem Mühendisliği bölümleri mezunları kabul edilir
Doktora Programına: Tarımsal Yapılar ve Sulama, Tarım Makineleri, Biyosistem Mühendisliği Ana Bilim Dalında Tezli Yüksek
Lisans yapmış olmak
Yatay GeçiĢ: İlanda belirtilen Yüksek Lisans veya Doktora şartlarını sağlamak.
ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ ANA BĠLĠM DALI
Talep Edilen Lisansüstü Öğrenci
(Eğitim Dili Türkçe)
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
15
Yatay GeçiĢ
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
-
1
1
Aranan KoĢullar:
Yüksek Lisans Programına: Mühendislik Fakülteleri ve Teknik Eğitim Fakültelerinin Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik,
Elektronik Haberleşme ve Bilişim Sistemleri Mühendisliği bölümünden mezun olanlar kabul edilir.
Doktora Programına: Lisans veya Yüksek Lisansını Mühendislik Fakültelerinin Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Elektronik
Haberleşme mezunu olmak
Yatay GeçiĢ: İlanda belirtilen Yüksek Lisans veya Doktora şartlarını sağlamak.
ENFORMATĠK ANA BĠLĠM DALI
Talep Edilen Lisansüstü Öğrenci
(Eğitim Dili Türkçe)
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
5
-
Yatay GeçiĢ
Tezli Yüksek Lisans
-
Doktora
-
Aranan KoĢullar:
Yüksek Lisans Programına: Bilgisayar Mühendisliği, Matematik Mühendisliği ve Grafik Tasarım Eğitimi bölümünden mezun
olanlar kabul edilir.
FEN BĠLGĠSĠ EĞĠTĠMĠ ANA BĠLĠM DALI
Talep Edilen Lisansüstü Öğrenci
(Eğitim Dili Türkçe)
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
11
-
Yatay GeçiĢ
Tezli Yüksek Lisans
1
Doktora
-
Aranan KoĢullar:
Yüksek Lisans Programına: Eğitim Fakültelerinin Fen Bilgisi Eğitimi, Fizik Eğitimi, Kimya Eğitimi, Biyoloji Eğitimi bölümleri
mezunları ile Fen Edebiyat Fakültelerinin Pedagojik Formasyon almış olmak Fizik, Kimya ve Biyoloji bölümünden mezun olanlar
kabul edilir.
Yatay GeçiĢ: İlanda belirtilen Yüksek Lisans veya Doktora şartlarını sağlamak.
FEN BĠLGĠSĠ EĞĠTĠMĠ ANA BĠLĠM DALI (TEZSĠZ II. ÖĞRETĠM)
Talep Edilen Lisansüstü Öğrenci
(Eğitim Dili Türkçe)
Tezsiz Yüksek Lisans
50
Aranan KoĢullar:
Tezsiz Yüksek Lisans Programına: Eğitim Fakültelerinin Fen Bilgisi Eğitimi, Fizik Eğitimi, Kimya Eğitimi, Biyoloji Eğitimi
bölümleri mezunları ile Fen Edebiyat Fakültelerinin Pedagojik Formasyon almış olmak Fizik, Kimya ve Biyoloji bölümünden mezun
olanlar kabul edilir.
FĠZĠK ANA BĠLĠM DALI
Talep Edilen Lisansüstü Öğrenci
(Eğitim Dili Türkçe)
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
5
4
Yatay GeçiĢ
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
-
-
Aranan KoĢullar:
Yüksek Lisans Programına: Fizik, Fizik Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği veya Mühendislik bölümünden mezun olanlar kabul
edilir.
Doktora Programına: Fizik Ana Bilim Dalında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak
YABANCI UYRUKLU
Talep Edilen Lisansüstü Öğrenci
(Eğitim Dili Türkçe)
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
1
Yatay GeçiĢ
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
-
-
1
Aranan KoĢullar:
Yüksek Lisans Programına (M.Sc):
Doktora Programına (P.hD):
GIDA MÜHENDĠSLĠĞĠ ANA BĠLĠM DALI
Talep Edilen Lisansüstü Öğrenci
(Eğitim Dili Türkçe)
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
10
-
Yatay GeçiĢ
Tezli Yüksek Lisans
-
Doktora
-
Aranan KoĢullar:
Yüksek Lisans Programına: Gıda Mühendisliği bölümünden mezun olanlar kabul edilir.
ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ ANA BĠLĠM DALI
Talep Edilen Lisansüstü Öğrenci
(Eğitim Dili Türkçe)
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
7
Yatay GeçiĢ
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
-
-
-
Aranan KoĢullar:
Yüksek Lisans Programına: İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olanlar kabul edilir.
KĠMYA ANA BĠLĠM DALI
Talep Edilen Lisansüstü Öğrenci
(Eğitim Dili Türkçe)
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
20
Yatay GeçiĢ
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
-
-
11
Aranan KoĢullar:
Yüksek Lisans Programına: Fen Edebiyat Fakültelerinin Kimya Bölümlerinden Kimya Mühendisliği, Tekstil Mühendisliği, Çevre
Mühendisliği ve Eğitim Fakültesi Kimya Öğretmenliği bölümünden mezun olanlar kabul edilir.
Doktora Programına: Kimya Ana Bilim Dalında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak
MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ ANA BĠLĠM DALI
Talep Edilen Lisansüstü Öğrenci
(Eğitim Dili Türkçe)
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
11
Yatay GeçiĢ
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
-
-
-
Aranan KoĢullar:
Yüksek Lisans Programına: Makine Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Mekatronik, Otomotiv, Malzeme ve Metalurji
Mühendisliği bölümünden mezun olanlar kabul edilir.
MALZEME BĠLĠMĠ VE MÜHENDĠSLĠĞĠ ANA BĠLĠM DALI
Talep Edilen Lisansüstü Öğrenci
(Eğitim Dili Türkçe)
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
19
Yatay GeçiĢ
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
-
-
12
YABANCI UYRUKLU
Talep Edilen Yabancı Uyruklu Lisansüstü Öğrenci
(Eğitim Dili Türkçe)
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
2
2
Yatay GeçiĢ
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
-
-
Aranan KoĢullar:
Yüksek Lisans Programına: Mühendislik Fakültelerin Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Maden, Jeoloji, Jeofizik, Makine, Endüstri,
Tekstil, İnşaat, Biyomühendislik ve Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü ile Fakültelerin Makine, Metal, Fizik, Biyokimya ve Kimya
bölümünden mezun olanlar kabul edilir.
Doktora Programına:Mühendislik Fakültelerin Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Maden, Jeoloji, Jeofizik, Makine, İnşaat,
Biyomühendislik ve Orman Endüstri Mühendisliği, Tekstil Mühendisliği ile Fakültelerin Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi,
Metal Eğitimi, Fizik, Kimya ve Biyokimya, Ana Bilim Dalında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak
Yüksek Lisans Programına (M.Sc): to have B.Sc. Degree of Forest Product Engineering and Bioengineering.
Doktora Programına: to have M.Sc. Degree of Forest Product Engineering and Bioengineering
MATEMATĠK ANA BĠLĠM DALI
Talep Edilen Lisansüstü Öğrenci
(Eğitim Dili Türkçe)
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
7
Yatay GeçiĢ
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
-
-
1
Aranan KoĢullar:
Yüksek Lisans Programına: Fen Edebiyat Fakültelerinin Matematik Bölümü, Matematik Mühendisliği ve Eğitim Fakültesi
Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği bölümünden mezun olanlar kabul edilir.
Doktora Programına: Yüksek Lisansını Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi’nde alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak, doktorada da
aynı alanda çalışacak olmak,
ORMAN ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ ANA BĠLĠM DALI
Talep Edilen Lisansüstü Öğrenci
(Eğitim Dili Türkçe)
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
30
Yatay GeçiĢ
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
2
2
6
Aranan KoĢullar:
Yüksek Lisans Programına: Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Teknoloji Fakültesi Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği,
Teknik Eğitim Fakültesi Mobilya ve Dekorasyon ve Matbaa Bölümü Fen Edebiyat Fakültesi Kimya bölümü veya Kimya Mühendisliği
bölümlerinden mezun olanlar kabul edilir.
Doktora Programına: Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Teknoloji Fakültesi Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği, Teknik
Eğitim Fakültesi Mobilya ve Dekorasyon, Lif ve Kağıt Teknolojisi Ana Bilim Dalında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak
Yatay GeçiĢ: İlanda belirtilen Yüksek Lisans veya Doktora şartlarını sağlamak.
YABANCI UYRUKLU
Talep Edilen Lisansüstü Öğrenci
(Eğitim Dili Ġngilizce)
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
5
Yatay GeçiĢ
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
2
2
5
Aranan KoĢullar:
Yüksek Lisans Programına (M.Sc): to have B.Sc. Degree of Forest Product Engineering, Faculty of Technology, Departmant of
Wood Products Industrial Engineering, Faculty of Technical Education, Depertment of Furniture and Decoration Education, Faculty of
Art and Sciences, Department of Chemistry and Chemistry Engineering.
Doktora Programına (P.hD): to have M.Sc. Degree of Forest Product Engineering, Faculty of Technology, Departmant of Wood
Products Industrial Engineering, Faculty of Technical Education, Depertment of Furniture and Decoration Education, Faculty of Arts
and Sciences, Fibre and Paper Technology
ORMAN MÜHENDĠSLĠĞĠ ANA BĠLĠM DALI
Talep Edilen Lisansüstü Öğrenci
(Eğitim Dili Türkçe)
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
25
Yatay GeçiĢ
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
5
1
9
Aranan KoĢullar:
Yüksek Lisans Programına: Orman Mühendisliği bölümünden mezun olanlar kabul edilir.
Doktora Programına: Orman Mühendisliği Ana Bilim Dalında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak
Yatay GeçiĢ: İlanda belirtilen Yüksek Lisans veya Doktora şartlarını sağlamak.
YABANCI UYRUKLU
Talep Edilen Lisansüstü Öğrenci
(Eğitim Dili Ġngilizce)
Yatay GeçiĢ
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
-
-
-
-
Aranan KoĢullar:
Yüksek Lisans Programına (M.Sc): to have B.Sc. Degree of Forest Engineering,
Doktora Programına (P.hD): to have M.Sc. Degree of Forest Engineering,
PAMUK EKSPERLĠĞĠ ANA BĠLĠM DALI
Talep Edilen Lisansüstü Öğrenci
(Eğitim Dili Türkçe)
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
2
-
Yatay GeçiĢ
Tezli Yüksek Lisans
-
Doktora
-
Aranan KoĢullar:
Yüksek Lisans Programına: Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü veya Mühendislik Fakültesinin Tekstil Mühendisliği bölümünden
mezun olanlar kabul edilir.
PEYZAJ MĠMARLIĞI ANA BĠLĠM DALI (ORTAK PROTOKOL)
Talep Edilen Lisansüstü Öğrenci
(Eğitim Dili Türkçe)
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
1
-
Yatay GeçiĢ
Tezli Yüksek Lisans
-
Doktora
-
Aranan KoĢullar:
Yüksek Lisans Programına: Peyzaj Mimarlığı bölümünden mezun olanlar kabul edilir.
NOT: Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Ana Bilim Dalı ile Enstitümüz Peyzaj Mimarlığı Ana Bilim Dalı
arasındaki Ortak Protokol kapsamında öğrenci alınacaktır.
SU ÜRÜNLERĠ ANA BĠLĠM DALI
Talep Edilen Lisansüstü Öğrenci
(Eğitim Dili Türkçe)
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
5
-
Yatay GeçiĢ
Tezli Yüksek Lisans
-
Doktora
-
Aranan KoĢullar:
Yüksek Lisans Programına: Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri alt programı, Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji bölümünden mezun
olanlar kabul edilir.
TARLA BĠTKĠLERĠ ANA BĠLĠM DALI
Talep Edilen Lisansüstü Öğrenci
(Eğitim Dili Türkçe)
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
11
10
Yatay GeçiĢ
Tezli Yüksek Lisans
2
Doktora
2
Aranan KoĢullar:
Yüksek Lisans Programına: Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri bölümü mezunları kabul edilir.
Doktora Programına: Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.
Yatay GeçiĢ: İlanda belirtilen Yüksek Lisans veya Doktora şartlarını sağlamak.
TARIMSAL BĠYOTEKNOLOJĠ ANA BĠLĠM DALI
Talep Edilen Lisansüstü Öğrenci
(Eğitim Dili Türkçe)
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
5
2
Yatay GeçiĢ
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
-
2
Aranan KoĢullar:
Yüksek Lisans Programına Tarımsal Biyoteknoloji, Tarla Bitkileri, Zootekni, Bitki Koruma, Biyoloji, Moleküler Biyoloji mezunları
kabul edilir.
Doktora Programına: Tarımsal Biyoteknoloji, Tarla Bitkileri, Bahçe Bitkileri, Zootekni, Bitki Koruma, Biyoloji, Moleküler Biyoloji
ve Biyomühendislik ve Bilimleri Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.
Yatay GeçiĢ: Biyomühendislik ve Bilimleri Ana Bilim Dalında Doktora yapıyor olmak. İlanda belirtilen Yüksek Lisans veya Doktora
şartlarını sağlamak.
TARIM EKONOMĠSĠ ANA BĠLĠM DALI
Talep Edilen Lisansüstü Öğrenci
(Eğitim Dili Türkçe)
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
11
-
Yatay GeçiĢ
Tezli Yüksek Lisans
-
Doktora
-
Aranan KoĢullar:
Yüksek Lisans Programına: Ziraat Fakültesi Bölümlerinden mezun olanlar veya ilgili fakültelerin iktisat işletme veya Ekonometri
mezunları kabul edilir.
TARIM EKONOMĠSĠ ANA BĠLĠM DALI (TEZSĠZ II. ÖĞRETĠM)
Talep Edilen Lisansüstü Öğrenci
(Eğitim Dili Türkçe)
Tezsiz Yüksek Lisans
50
Aranan KoĢullar:
Tezsiz Yüksek Lisans Programına: Dört (4) yıllık Fakültelerden mezun olanlar kabul edilir.
TEKSTĠL MÜHENDĠSLĠĞĠ ANA BĠLĠM DALI
Talep Edilen Lisansüstü Öğrenci
(Eğitim Dili Türkçe)
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
19
4
Yatay GeçiĢ
Tezli Yüksek Lisans
-
Doktora
-
Aranan KoĢullar:
Yüksek Lisans Programına: Fakültelerin Tekstil ve Kimya bölümünden mezun olanlar kabul edilir.
Doktora Programına: Tekstil Mühendisliği Ana Bilim Dalında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak
NOT: Gaziantep Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tekstil Mühendisliği Ana Bilim Dalı ile Enstitümüz Tekstil Mühendisliği Ana Bilim Dalı
arasındaki Ortak Protokol kapsamında öğrenci alınacaktır.
TOPRAK BĠLĠMĠ ve BĠTKĠ BESLEME ANA BĠLĠM DALI
Talep Edilen Lisansüstü Öğrenci
(Eğitim Dili Türkçe)
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
8
4
Yatay GeçiĢ
Tezli Yüksek Lisans
1
Doktora
1
Aranan KoĢullar:
Yüksek Lisans Programına: Ziraat Fakültesi Ziraat Mühendisliği Toprak Alt Programı, Toprak Bölümü veya Toprak Bilimi ve Bitki
Besleme bölümlerinden mezun olanlar kabul edilir.
Doktora Programına: Ziraat Fakültesi Ziraat Mühendisliği Toprak Alt Programı, Toprak Bölümü veya Toprak Bilimi ve Bitki
Besleme Ana Bilim Dalında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.
Yatay GeçiĢ: İlanda belirtilen Yüksek Lisans veya Doktora şartlarını sağlamak.
ZOOTEKNĠ ANA BĠLĠM DALI
Biyometri ve Genetik Bilim Dalı
Talep Edilen Lisansüstü Öğrenci
(Eğitim Dili Türkçe)
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
7
Yatay GeçiĢ
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
-
1
3
Aranan KoĢullar:
Yüksek Lisans Programına: Ziraat Fakültesi, İstatistik, Fen Edebiyat veya Eğitim Fakültesi Matematik bölümünden mezun olanlar
kabul edilir.
Doktora Programına: Zootekni, Ana Bilim Dalında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak
Yatay GeçiĢ: İlanda belirtilen Yüksek Lisans veya Doktora şartlarını sağlamak.
Yemler ve Hayvan Besleme Bilim Dalı
Talep Edilen Lisansüstü Öğrenci
(Eğitim Dili Türkçe)
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
3
Yatay GeçiĢ
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
-
-
2
Aranan KoĢullar
Yüksek Lisans Programına: Zootekni veya Veterinerlik Fakültesinden mezun olanlar kabul edilir.
Doktora Programına: Zootekni Ana Bilim DalındaTezli Yüksek Lisans yapmış olmak
Hayvan YetiĢtirme Dalı
Talep Edilen Lisansüstü Öğrenci
(Eğitim Dili Türkçe)
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
6
2
Yatay GeçiĢ
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
-
-
Aranan KoĢullar:
Yüksek Lisans Programına: Zootekni veya Veterinerlik Fakültesinden mezun olanlar kabul edilir.
Doktora Programına: Zootekni Bölümünde Lisans veya Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak
NOT:
1-Öğretim Üyesi Yetiştirme (ÖYP) programı ve Üniversiteler Arası İşbirliği Programı (ÜNİP)
kapsamında Üniversitemize gelen Araştırma Görevlilerinde / Öğretim Görevlisinde (ÜNİP) Kontenjan
şartı aranmaz.
2-“Doktora programına başvurabilmek için adayların bir lisans veya tezli yüksek lisans
diplomasına…sahip olmaları gerekir.”(6 Şubat 2013 tarihli ve 28551 sayılı Resmi Gazete). (Bu
tarihten önce kayıt yaptıran Tezsiz Yüksek Lisans veya mezun olan Tezsiz Yüksek Lisans
öğrencilerini kapsamaz.)
3- Engelli öğrenci ve birinci derece şehit yakınlarına tüm tezli yüksek lisans ve doktora
programları için “bir” öğrenci kontenjanı açılır. Söz konusu adayların, başvurdukları programın
öngördüğü puan ve koşullara sahip olmaları hâlinde, başvuruları değerlendirilir. Engelli adayların
çalışma güçlerinin en az % 40’ından yoksun olduklarını Sağlık Kurulu Raporu ile belgelendirmeleri
gerekir.
4- “Mezuniyet not ortalamalarında 100’lük sistemdeki not esas alınarak hesaplama yapılır.
Not döküm belgesinde 100’lük sisteme göre notu bulunmayan öğrencilerin not birimlerinin
dönüştürülmesinde Yükseköğretim Kurulunun not çevrim tablosu esas alınır.” (KSÜ Lisansüstü
Eğitim Öğretim Yönetmeliği 21. madde)
5- Üniversitemiz Senatosunun 26/06/2013 tarihli ve 2013/11 sayılı oturumunda alınan 7
numaralı kararla;“ Tezsiz Yüksek Lisans programlarına öğrenci alımında ALES puanının ön şart
olmamasına, ancak başarı sırasının belirlenmesinde ALES puanının %10’unun, Lisans mezuniyet
notunun%90’ının alınmasına, (ALES puanı olmayanların lisans mezuniyet notunun %90’ının üzerinden
başarı sıralaması belirlenir.
6- Lisans Mezuniyet derecesi ile Doktora öğrencisi kabulünde ilgili sınav jürileri yetkilidir.
7- Yabancı Uyruklu öğrenci alımlarında Enstitü Yönetim Kurulu kontenjan ve diğer hususlarda
yetkilidir.
 TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS BAġVURU TARĠHLERĠ VE SINAV YERLERĠ
BAġVURU TARĠHĠ
25-29 Ağustos 2014 tarihleri arası
BAġVURU YERĠ
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü Öğrenci İşleri Bürosu Kayseri
Yolu 13. Km. Avşar Yerleşkesi Rektörlük Binası
BĠLĠM SINAVI:
SINAV TARĠHĠ VE SAATĠ
SINAV YERĠ
Yüksek Lisans
02 Eylül 2014 Saat:10:00
İlgili Ana Bilim Dalları
 TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS BAġVURUSU ĠÇĠN ADAYLARDAN ĠSTENECEK
BELGELER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Başvuru
dilekçesi
(Enstitü
web
sayfasından
Belgeler
bölümünden
temin
(http://fbe.ksu.edu.tr/belgeler.asp) (Başvuru Dilekçesinde Fotoğrafın olması gerekmektedir.)
Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi,
ALES sonuç belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı,
Lisans not durum belgesinin (Transkript) fotokopisi,
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
1 Adet Fotoğraf
edilecektir.
TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS PROGRAMINA KABUL EDĠLENLERĠN ADAYLARIN KESĠN
KAYITLARDA ĠSTENECEK BELGELER
1- Kesin
Kayıt Formu
(Enstitü
(http://fbe.ksu.edu.tr/belgeler.asp)
web
sayfasından
Belgeler
bölümünden
temin
edilecektir.
2- Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı fotokopisi,
3- ALES sonuç belgesinin aslı, onaylı fotokopisi veya internet çıktısı,
4- Lisans not durum belgesinin (Transkript) aslı veya onaylı fotokopisi,
5- Askerlik Durum Belgesi
6- 3 Adet Fotoğraf
(Enstitü
web
(http://fbe.ksu.edu.tr/belgeler.asp)
7- Taahhütname
sayfasından
Belgeler
bölümünden
temin
edilecektir.
8- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS PROGRAMINA KABUL EDĠLENLERĠN ASĠL ADAYLARIN
KESĠN KAYITLAR
08-10 Eylül 2014 tarihleri arası
KESĠN KAYIT TARĠHĠ
KESĠN
YERĠ
KAYIT
ĠÇĠN
BAġVURU
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü Öğrenci İşleri Bürosu
Kayseri Yolu 13. Km. Avşar Yerleşkesi Rektörlük Binası
BOġ KALAN TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS KONTENJANLARININ DUYURULMASI
10 Eylül 2014 Saat 17:00’dan sonra
http://fbe.ksu.edu.tr/ Web Adresinden
YEDEK ADAYLARIN KESĠN KAYITLAR
11-12 Eylül 2014 tarihleri arası
KESĠN KAYIT TARĠHĠ
KESĠN
KAYIT
ĠÇĠN
BAġVURU
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
YERĠ
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü Öğrenci İşleri Bürosu
Kayseri Yolu 13. Km. Avşar Yerleşkesi Rektörlük Binası
 TEZSĠZ YÜKSEK LĠSANS BAġVURU TARĠHLERĠ VE SINAV YERLERĠ
BAġVURU TARĠHĠ
25-29 Ağustos 2014 tarihleri arası
BAġVURU YERĠ
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü Öğrenci İşleri Bürosu Kayseri
Yolu 13. Km. Avşar Yerleşkesi Rektörlük Binası
 TEZSĠZ YÜKSEK LĠSANS BAġVURUSU ĠÇĠN ADAYLARDAN ĠSTENECEK
BELGELER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Başvuru
dilekçesi
(Enstitü
web
sayfasından
Belgeler
bölümünden
temin
(http://fbe.ksu.edu.tr/belgeler.asp) (Başvuru Dilekçesinde Fotoğrafın olması gerekmektedir.)
Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi,
Varsa ALES sonuç belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı,
Lisans not durum belgesinin (Transkript) fotokopisi,
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
1 Adet Fotoğraf
edilecektir.
TEZSĠZ YÜKSEK LĠSANS PROGRAMINA KABUL EDĠLENLERĠN ADAYLARIN KESĠN
KAYITLARDA ĠSTENECEK BELGELER
1- Kesin
Kayıt Formu
(Enstitü
(http://fbe.ksu.edu.tr/belgeler.asp)
web
sayfasından
Belgeler
bölümünden
temin
edilecektir.
2- Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı fotokopisi,
3- Varsa ALES sonuç belgesinin aslı, onaylı fotokopisi veya internet çıktısı,
4- Lisans not durum belgesinin (Transkript) aslı veya onaylı fotokopisi,
5- Askerlik Durum Belgesi
6- 3 Adet Fotoğraf
7- Taahhütname
(Enstitü
web
(http://fbe.ksu.edu.tr/belgeler.asp)
sayfasından
Belgeler
bölümünden
temin
edilecektir.
8- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
TEZSĠZ YÜKSEK LĠSANS PROGRAMINA KABUL EDĠLENLERĠN ASĠL ADAYLARIN
KESĠN KAYITLAR
08-10 Eylül 2014 tarihleri arası
KESĠN KAYIT TARĠHĠ
KESĠN
YERĠ
KAYIT
ĠÇĠN
BAġVURU
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü Öğrenci İşleri Bürosu
Kayseri Yolu 13. Km. Avşar Yerleşkesi Rektörlük Binası
BOġ KALAN TEZSĠZ YÜKSEK LĠSANS KONTENJANLARININ DUYURULMASI
10 Eylül 2014 Saat 17:00’dan sonra
http://fbe.ksu.edu.tr/ Web Adresinden
YEDEK ADAYLARIN KESĠN KAYITLAR
11-12 Eylül 2014 tarihleri arası
KESĠN KAYIT TARĠHĠ
KESĠN
YERĠ
KAYIT
ĠÇĠN
BAġVURU
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü Öğrenci İşleri Bürosu
Kayseri Yolu 13. Km. Avşar Yerleşkesi Rektörlük Binası
 DOKTORA BAġVURUSU ĠÇĠN ADAYLARDAN ĠSTENECEK BELGELER
1.
Başvuru
dilekçesi
(Enstitü
web
sayfasından
Belgeler
bölümünden
temin
(http://fbe.ksu.edu.tr/belgeler.asp) (Başvuru Dilekçesinde Fotoğrafın olması gerekmektedir.)
edilecektir.
4- Doktora programları için lisans ve yüksek lisans diploması veya geçici mezuniyet belgelerinin onaylı
fotokopisi,
5- ALES sonuç belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı,
6- Doktora programları için ise lisans ve yüksek lisans not durum belgelerinin (Transkript) fotokopisi,
7- Doktora programlarına başvuran adayların yabancı dil belgesinin fotokopisi,
8- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
9- 1 Adet Fotoğraf
 DOKTORA BAġVURUSU VE BĠLĠM SINAVI TARĠHĠ VE YERĠ:
BAġVURU TARĠHĠ
25-29 Ağustos 2014 tarihleri arası
BAġVURU YERĠ
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü Öğrenci İşleri Bürosu Kayseri
Yolu 13. Km. Avşar Yerleşkesi Rektörlük Binası
 BĠLĠM SINAVI:
DOKTORA
SINAV TARĠHĠ VE SAATĠ
SINAV YERĠ
03 Eylül 2014 Saat:10:00
İlgili Ana Bilim Dalları
 DOKTORA PROGRAMINA KABUL EDĠLENLERĠN KESĠN KAYITLAR
KESĠN KAYIT TARĠHĠ
08-10 Eylül 2014 tarihleri arası
KESĠN
YERĠ
KAYIT
ĠÇĠN
BAġVURU
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü Öğrenci İşleri Bürosu
Kayseri Yolu 13. Km. Avşar Yerleşkesi Rektörlük Binası
 BOġ KALAN KONTENJANLARININ DUYURULMASI
10 Eylül 2014 Saat 17:00’dan sonra
http://fbe.ksu.edu.tr/ Web Adresinden
 YEDEK ADAYLARIN KESĠN KAYITLAR
11-12 Eylül 2014 tarihleri arası
KESĠN KAYIT TARĠHĠ
KESĠN
YERĠ
KAYIT
ĠÇĠN
BAġVURU
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü Öğrenci İşleri Bürosu
Kayseri Yolu 13. Km. Avşar Yerleşkesi Rektörlük Binası
 DOKTORA PROGRAMINA KABUL EDĠLENLERĠN KESĠN KAYITLARDA
ĠSTENECEK BELGELER
1- Kesin
9-
Kayıt Formu
(Enstitü web sayfasından Belgeler bölümünden temin edilecektir.
(http://fbe.ksu.edu.tr/belgeler.asp)
Doktora programları için lisans ve yüksek lisans diploması veya geçici mezuniyet belgelerinin aslı veya onaylı
fotokopisi,
ALES sonuç belgesinin aslı, onaylı fotokopisi veya internet çıktısı,
Doktora programları için ise lisans ve yüksek lisans not durum belgelerinin (Transkript) aslı veya onaylı
fotokopisi,
Doktora programlarına başvuran adayların yabancı dil belgesinin aslı, onaylı fotokopisi veya internet çıktısı
Askerlik Durum Belgesi
3 Adet Fotoğraf
Taahhütname
(Enstitü
web
sayfasından
Belgeler
bölümünden
temin
edilecektir.
(http://fbe.ksu.edu.tr/belgeler.asp)
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

YATAY GEÇĠġ BAġVURU TARĠHĠ VE YERĠ:
2345678-
BAġVURU TARĠHĠ
25-29 Ağustos 2014 tarihleri arası
BAġVURU YERĠ
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü Öğrenci İşleri Bürosu Kayseri
Yolu 13. Km. Avşar Yerleşkesi Rektörlük Binası
YATAY GEÇĠġ YAPACAK ÖĞRENCĠLERDE ĠSTENECEK BELGELER
1.
2.
3.
4.
Dilekçe,
Öğrenci belgesi,
Diploma sureti,
ALES Belgesi sureti,
5.
6.
7.
8.
ÜDS, KPDS, TOEFL, IELTS ve benzeri yabancı dil sınav belgesi sureti,
Not durum belgesinin (Transkript) aslı ya da sureti,
Disiplin cezası alınmadığına dair belge,
Yurt dışında bulunan üniversitelerden başvuru olması halinde denklik belgesi

ÖZEL ÖĞRENCĠ BAġVURU TARĠHĠ VE YERĠ:
BAġVURU TARĠHĠ
08-12 Eylül 2014 tarihleri arası
BAġVURU YERĠ
İlgili Ana Bilim Dalı Başkanlıkları
 ÖZEL ÖĞRENCĠ BAġVURUSUNDA ĠSTENECEK BELGELER
1.
2.
3.
4.
5.
Dilekçe,(ilgili Ana Bilim Dalı Başkanlığına yazılacak)
Diploma sureti veya Öğrenci belgesi
Not durum belgesinin (Transkript) aslı ya da sureti,
Kimlik Fotokopisi,
1 Adet Fotoğraf
ÖNEMLĠ NOTLAR:
1.
Yukarıda belirtilen belgeleri eksik olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
2.
Belgelerin onaylı örnekleri alınacak olup, sınavı kazanamayan adaylara isteseler dahi belgeleri geri
verilmeyecektir.
3.
Diğer Üniversitelerde Lisansüstü eğitimi alan ancak Enstitümüz bünyesinde çalışmak üzere Araştırma Görevlisi
olarak ataması yapılmış olan öğrencilerin yatay geçişleri için yatay geçiş kontenjanı şartı aranmaz.
4.
Posta ile başvuru yapılabilir ancak; gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
5.

Belirtilen tarihler arasında kesin kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

İstenilen belgelerde yanlış beyanda bulunanlar ile tahrifat yapanların, sıralamada başarılı olsalar dahi kayıtları
yapılmaz. Gerçek dışı bilgi ve belgelere göre aday kaydı veya kesin kaydı yapılmış öğrencilerin kaydı silinir.

İstenen belgelerin aslı beyan edildiği takdirde, onaylama işlemi Enstitümüz tarafından yapılacaktır.
Lisansüstü Programlara başvurularda ALES Sayısal Puan Türünden 100 üzerinden en az 55 puan almış olmak
gerekir. Doktora başvurularında YABANCI DİL puanı 100 üzerinden en az 55 puan almış olmak gerekir.
Telefon
Faks
Web Adresi
: 0 344 2800 1707-1830-1831
: 0 344 280 18 26
: http://fbe.ksu.edu.tr/
Enstitümüz 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ġlanında yer alan
veriler bilgi amaçlı olup resmi belge olarak kullanılamaz. Ġtiraz halinde
Enstitümüz resmi kayıtları, KSÜ Lisansüstü Eğitim – Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği geçerli olacaktır. Adayların baĢvuru süresinin bitimine kadar ilanı
takip etmeleri gerekmektedir.
Fotoğraf
T.C.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne
2014–2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz yarıyılı için açılmış bulunan Giriş sınavına katılmak
istiyorum.
Adı soyadı:
Başvurulan program
[ ]Tezsiz Yüksek Lisans [ ]Tezli Yüksek Lisans
]Doktora
[
Başvurduğu Ana Bilim dalı
Mezun olduğu üniversite
Mezun olduğu fakülte
Mezun olduğu bölüm
Mezun old.Enstitü (Doktora İçin )
E-Mail
Askerlik Durumu
Telefon
[ ]Muaf [ ]Terhis
…../…../20….)
Ev
[ ] Tehirli Tarihi(
İş
Cep
İkamet adresi
Lisans Notu
Yüksek Lisans Notu (Doktora
İçin)
ALES- Sayısal
ÜDS
Kayıtlı olduğu enstitü (Varsa)
ÖZGEÇMĠġĠ
Özgeçmiş, özel sektör tecrübesi, hobiler, üye olduğu kuruluşlar:
Açıklamalar:
Tarih
…../09/2014
İmza
…..
1-Diploma Fotokopisi
Lisans [ ]
Yüksek Lisans [ ] (Doktora İçin)
2-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi [ ]
3-Not Durum Belgesi
Lisans [ ]
Yüksek Lisans [ ] (Doktora İçin)
4-ALES Sonuç Belgesi Fotokopisi[ ]
5-ÜDS Sonuç Belgesi Fotokopi (Doktora İçin ) [ ]
Not: BaĢvuru koĢullarını sağlamadığı halde müracaat eden öğrencilerin sınava girmiĢ dahi olsa sınavları iptal
edilir.
Not: BaĢvuru Sırasında Teslim Edilen Not Durum Belgesi Esas Alınacaktır
Download

BAHÇE BĠTKĠLERĠ ANA BĠLĠM DALI BĠTKĠ KORUMA ANA