ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
2014-2015 AKADEMİK YILI FARABİ DEĞİŞİM
PROGRAMI GELEN ÖĞRENCİ KONTENJANLARI
Fak/MYO/YO
Bölümler
Sınıflar
2 3 4
BĠGA Ġ.Ġ.B.F.
ÇalıĢma Ekonomisi ve Endüstri ĠliĢkileri
2
2
2
6
BĠGA Ġ.Ġ.B.F.
ÇalıĢma Ekonomisi ve Endüstri ĠliĢkileri (ĠÖ)
1
1
1
3
BĠGA Ġ.Ġ.B.F.
Ekonometri
1
1
1
3
BĠGA Ġ.Ġ.B.F.
Ekonometri (ĠÖ)
1
1
1
3
BĠGA Ġ.Ġ.B.F.
Ġktisat
2
2
2
6
BĠGA Ġ.Ġ.B.F.
Ġktisat (ĠÖ)
1
1
1
3
BĠGA Ġ.Ġ.B.F.
ĠĢletme
2
2
2
6
BĠGA Ġ.Ġ.B.F.
ĠĢletme (ĠÖ)
1
1
1
3
BĠGA Ġ.Ġ.B.F.
Kamu Yönetimi
1
1
1
3
BĠGA Ġ.Ġ.B.F.
Kamu Yönetimi (ĠÖ)
1
1
1
3
BĠGA Ġ.Ġ.B.F.
Maliye
2
2
2
6
BĠGA Ġ.Ġ.B.F.
Maliye (ĠÖ)
2
2
2
6
BĠGA Ġ.Ġ.B.F.
Uluslararası ĠliĢkiler
1
1
1
3
BĠGA Ġ.Ġ.B.F.
Uluslar arası ĠliĢkiler (ĠÖ)
1
1
1
3
EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ
Almanca Öğretmenliği
1
1
0
2
EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
2
2
2
6
EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ
0
0
2
2
EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
(Ġ.Ö.)
Fen Bilgisi Öğretmenliği
2
2
2
6
EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ
Ġngilizce Öğretmenliği
2
1
1
4
EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ
Japonca Öğretmenliği
1
1
0
2
EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ
Okul Öncesi Öğretmenliği
2
2
2
6
EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ
Okul Öncesi Öğretmenliği (Ġ.Ö.)
0
0
0
0
Toplam
EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ
Rehberlik ve Psikolojik DanıĢmanlık
0
0
0
0
EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ
Rehberlik ve Psikolojik DanıĢmanlık (Ġ.Ö.)
0
0
0
0
EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ
Sınıf Öğretmenliği
2
2
2
6
EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
2
0
0
2
EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ
Türkçe Öğretmenliği
2
2
0
4
EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ
Müzik Öğretmenliği
2
2
2
6
EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ
Resim-ĠĢ Öğretmenliği
1
1
1
3
FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ
Arkeoloji
2
2
2
6
FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ
Biyoloji
0
5
5
10
FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ
Coğrafya
0
1
1
3
FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ
Coğrafya (ĠÖ)
0
1
1
1
FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ
Fizik
5
5
5
15
FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ
Ġngiliz Dili ve Edebiyatı
2
2
2
6
FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ
Kimya
2
2
2
6
FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ
Matematik
5
5
5
15
FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ
Matematik (ĠÖ)
0
0
0
0
FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ
Moleküler Biyoloji ve Genetik (Ġngilizce)
0
0
0
0
FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ
Sanat Tarihi
2
2
0
4
FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ
Sosyoloji
2
2
2
6
FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ
Sosyoloji (ĠÖ)
2
2
2
6
FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ
Tarih
1
1
1
3
FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ
Tarih (ĠÖ)
1
1
1
3
FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ
Türk Dili ve Edebiyatı
1
1
1
3
FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ
Türk Dili ve Edebiyatı (ĠÖ)
1
1
1
3
FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ
Uzay Bilimleri ve Teknolojileri
5
0
0
5
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESĠ
Geleneksel Türk Sanatları
0
0
0
0
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESĠ
Grafik Tasarımı
1
1
1
3
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESĠ
Sahne ve Görüntü Sanatları
0
2
0
2
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESĠ
Resim
1
1
1
3
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESĠ
Seramik
0
2
1
3
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESĠ
Tekstil Tasarımı
1
1
1
3
ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ
Ġlahiyat
2
2
0
4
ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ
Ġlahiyat (ĠÖ)
2
2
0
4
ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ
2
2
0
4
2
2
0
4
MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ
Ġlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Öğretmenliği
Ġlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Öğretmenliği (ĠÖ)
Bilgisayar Mühendisliği
2
2
2
6
MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ
Çevre Mühendisliği
0
2
2
4
MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ
Geomatik Mühendisliği
1
0
0
1
MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ
Geomatik Mühendisliği (ĠÖ)
1
0
0
1
MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ
Gıda Mühendisliği
2
2
2
6
MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ
Jeofizik Mühendisliği
5
5
5
15
MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ
Jeoloji Mühendisliği
2
2
2
6
MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ
Maden Mühendisliği
2
0
0
2
MĠMARLIK VE TASARIM
FAKÜLTESĠ
DENĠZ BĠLĠMLERĠ VE
TEKNOLOJĠSĠ FAKÜLTESĠ
ZĠRAAT FAKÜLTESĠ
Peyzaj Mimarlığı
1
1
1
3
Su Ürünleri Mühendisliği
5
5
5
15
Bahçe Bitkileri
2
2
2
6
ZĠRAAT FAKÜLTESĠ
Bitki Koruma
2
2
2
6
ZĠRAAT FAKÜLTESĠ
Tarım Ekonomisi
2
2
2
6
ZĠRAAT FAKÜLTESĠ
Tarım Makineleri
5
5
5
15
ZĠRAAT FAKÜLTESĠ
Tarımsal Biyoteknoloji
0
0
0
0
ZĠRAAT FAKÜLTESĠ
Tarla Bitkileri
2
2
1
5
ZĠRAAT FAKÜLTESĠ
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
2
2
2
6
ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ
ZĠRAAT FAKÜLTESĠ
Zootekni
2
2
2
6
ZĠRAAT FAKÜLTESĠ
T.Y.S.
2
2
2
6
Acil Yardım ve Afet yönetimi
2
2
2
6
Acil Yardım ve Afet yönetimi (ĠÖ)
2
2
2
6
HemĢirelik
2
2
2
6
2
2
2
6
Konaklama ĠĢletmeciliği
3
3
3
9
Konaklama ĠĢletmeciliği (ĠÖ)
3
3
3
9
Seyahat ĠĢletmeciliği
3
3
3
9
2
2
0
4
Radyo, Televizyon ve Sinema (ĠÖ)
2
0
0
2
Balıkçılık Teknolojisi
1
1
1
3
1
1
1
3
Spor Yöneticiliği
2
2
2
6
Antrenörlük Eğitimi
2
2
0
4
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
2
2
0
4
SAĞLIK YÜKSEKOKULU
SAĞLIK YÜKSEKOKULU
SAĞLIK YÜKSEKOKULU
SAĞLIK YÜKSEKOKULU
TURĠZM FAKÜLTESĠ
TURĠZM FAKÜLTESĠ
TURĠZM FAKÜLTESĠ
ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ
ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ
GÖKÇEADA UYGULAMALI
BĠLĠMLER YO
GÖKÇEADA UYGULAMALI
BĠLĠMLER YO
BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YO
BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YO
BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YO
Ebelik
Radyo, Televizyon ve Sinema
Gastronomi
YO/MYO
BÖLÜMLER
SINIF
2
TOPLAM
ÇANAKKALE SOSYAL
BĠLĠMLER YO
ÇANAKKALE SOSYAL
BĠLĠMLER YO
ÇANAKKALE SOSYAL
BĠLĠMLER YO
ÇANAKKALE SOSYAL
BĠLĠMLER YO
ÇANAKKALE SOSYAL
BĠLĠMLER YO
ÇANAKKALE SOSYAL
BĠLĠMLER YO
ÇANAKKALE SOSYAL
BĠLĠMLER YO
ÇANAKKALE SOSYAL
BĠLĠMLER YO
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
2
2
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (ĠÖ)
2
2
Çocuk GeliĢimi
2
2
Çocuk GeliĢimi (ĠÖ)
2
2
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
2
2
Halkla ĠliĢkiler ve Tanıtım
2
2
ĠĢletme Yönetimi
2
2
ĠĢletme Yönetimi (ĠÖ)
2
2
ÇANAKKALE SOSYAL
BĠLĠMLER YO
ÇANAKKALE SOSYAL
BĠLĠMLER YO
ÇANAKKALE SOSYAL
BĠLĠMLER YO
ÇANAKKALE SOSYAL
BĠLĠMLER YO
ÇANAKKALE TEKNĠK BĠLĠMLER
YO
ÇANAKKALE TEKNĠK BĠLĠMLER
YO
ÇANAKKALE TEKNĠK BĠLĠMLER
YO
ÇANAKKALE TEKNĠK BĠLĠMLER
YO
ÇANAKKALE TEKNĠK BĠLĠMLER
YO
ÇANAKKALE TEKNĠK BĠLĠMLER
YO
ÇANAKKALE TEKNĠK BĠLĠMLER
YO
ÇANAKKALE TEKNĠK BĠLĠMLER
YO
ÇANAKKALE TEKNĠK BĠLĠMLER
YO
ÇANAKKALE TEKNĠK BĠLĠMLER
YO
SAĞLIK HĠZMETLERĠ MYO
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
2
2
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (ĠÖ)
2
2
Yerel Yönetimler
2
2
Yerel Yönetimler (ĠÖ)
2
2
Bilgisayar Programcılığı
1
1
Bilgisayar Programcılığı (ĠÖ)
1
1
Elektrik (ĠÖ)
1
1
Gemi ĠnĢaatı
1
1
Giyim Üretim Teknolojisi
1
1
Grafik Tasarımı
1
1
ĠnĢaat Teknolojisi
1
1
ĠnĢaat Teknolojisi (ĠÖ)
1
1
Makine (ĠÖ)
1
1
Mobilya ve Dekorasyon (ĠÖ)
1
1
Anestezi
2
2
SAĞLIK HĠZMETLERĠ MYO
Elektronörofizyoloji
1
1
SAĞLIK HĠZMETLERĠ MYO
Ġlk ve Acil Yardım
2
2
SAĞLIK HĠZMETLERĠ MYO
Ġlk ve Acil Yardım (ĠÖ)
2
2
SAĞLIK HĠZMETLERĠ MYO
Perfüzyon Teknikleri
1
1
SAĞLIK HĠZMETLERĠ MYO
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
2
2
SAĞLIK HĠZMETLERĠ MYO
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (ĠÖ)
2
2
SAĞLIK HĠZMETLERĠ MYO
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
3
3
AYVACIK MYO
ĠĢletme Yönetimi
3
3
AYVACIK MYO
ĠĢletme Yönetimi (Ġ.Ö.)
3
3
AYVACIK MYO
Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği
3
3
AYVACIK MYO
Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği (Ġ.Ö.)
3
3
AYVACIK MYO
Bankacılık ve Sigortacılık
3
3
AYVACIK MYO
Bankacılık ve Sigortacılık (Ġ.Ö.)
3
3
AYVACIK MYO
Geleneksel El Sanatları
3
3
BAYRAMĠÇ MYO
Gıda Teknolojisi
2
3
BAYRAMĠÇ MYO
Gıda Teknolojisi (ĠÖ)
2
2
BAYRAMĠÇ MYO
Halkla ĠliĢkiler ve Tanıtım
2
2
BAYRAMĠÇ MYO
Halkla ĠliĢkiler ve Tanıtım (ĠÖ)
2
2
BĠGA MYO
Elektrik
1
1
BĠGA MYO
Elektrik Enerjisi Üretim, Ġletim ve Dağıtımı
1
1
BĠGA MYO
Gıda Teknolojisi
1
1
BĠGA MYO
Gıda Teknolojisi (ĠÖ)
1
1
BĠGA MYO
ĠĢletme Yönetimi
1
1
BĠGA MYO
ĠĢletme Yönetimi (ĠÖ)
1
1
BĠGA MYO
Kooperatifçilik
1
1
BĠGA MYO
Makine
1
1
BĠGA MYO
Metalurji
1
1
BĠGA MYO
Mobilya ve Dekorasyon
1
1
BĠGA MYO
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
1
1
BĠGA MYO
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (ĠÖ)
1
1
BĠGA MYO
Otomotiv Teknolojisi
1
1
BĠGA MYO
Otomotiv Teknolojisi (ĠÖ)
1
1
BĠGA MYO
Pazarlama
1
1
BĠGA MYO
Pazarlama (ĠÖ)
1
1
BĠGA MYO
Süt ve Besi Hayvancılığı
1
1
BĠGA MYO
Süt ve Ürünleri Teknolojisi
1
1
BĠGA MYO
Yerel Yönetimler
1
1
ÇAN MYO
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
1
1
ÇAN MYO
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (ĠÖ)
1
1
ÇAN MYO
Elektrik Enerjisi Üretim, Ġletim ve Dağıtımı
1
1
ÇAN MYO
Elektrik Enerjisi Üretim, Ġletim ve Dağıtımı (ĠÖ)
1
1
ÇAN MYO
Elektronik Teknolojisi
1
1
ÇAN MYO
Elektronik Teknolojisi (ĠÖ)
1
1
ÇAN MYO
Enerji Tesisleri ĠĢletmeciliği
1
1
ÇAN MYO
Enerji Tesisleri ĠĢletmeciliği (ĠÖ)
1
1
ÇAN MYO
Lojistik
1
1
ÇAN MYO
Lojistik (ĠÖ)
1
1
ÇAN MYO
Maden Teknolojisi
1
1
ÇAN MYO
Maden Teknolojisi (ĠÖ)
1
1
ÇAN MYO
Mekatronik
1
1
ÇAN MYO
Mekatronik (ĠÖ)
1
1
ÇAN MYO
Mimari Dekoratif Sanatlar
1
1
ÇAN MYO
Mimari Dekoratif Sanatlar (ĠÖ)
1
1
ÇAN MYO
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
1
1
ÇAN MYO
Pazarlama
1
1
EZĠNE MYO
DıĢ Ticaret
2
2
EZĠNE MYO
Halkla ĠliĢkiler ve Tanıtım
2
2
EZĠNE MYO
ĠĢletme Yönetimi
2
2
EZĠNE MYO
ĠĢletme Yönetimi (ĠÖ)
2
2
EZĠNE MYO
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
2
2
EZĠNE MYO
Pazarlama
2
2
EZĠNE MYO
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
2
2
EZĠNE MYO
Turizm ve Seyahat Hizmetleri (ĠÖ)
2
2
GELĠBOLU PĠRĠ REĠS MYO
Deniz ve Liman ĠĢletmeciliği
2
2
GELĠBOLU PĠRĠ REĠS MYO
Deniz ve Liman ĠĢletmeciliği (ĠÖ)
2
2
GELĠBOLU PĠRĠ REĠS MYO
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
2
2
GELĠBOLU PĠRĠ REĠS MYO
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (ĠÖ)
2
2
GELĠBOLU PĠRĠ REĠS MYO
Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği
2
2
GELĠBOLU PĠRĠ REĠS MYO
Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği (ĠÖ)
2
2
GÖKÇEADA MYO
DıĢ Ticaret
5
5
GÖKÇEADA MYO
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
LAPSEKĠ MYO
Yönetim ve Organizasyon
ĠĢletme Yönetimi
Yönetim ve Organizasyon
ĠĢletme Yönetimi (Ġ.Ö.)
Otel-Lokanta ve Ġkram Hizmetleri
Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği
Pazarlama ve Reklamcılık
Halkla ĠliĢkiler ve Tanıtım
Pazarlama ve Reklamcılık
Halkla ĠliĢkiler ve Tanıtım (Ġ.Ö.)
Bitki Koruma
2
2
LAPSEKĠ MYO
Fidan YetiĢtiriciliği
2
2
LAPSEKĠ MYO
Laboratuvar Teknolojisi
2
2
LAPSEKĠ MYO
Laboratuvar Teknolojisi (ĠÖ)
2
2
LAPSEKĠ MYO
Maliye
2
2
LAPSEKĠ MYO
Maliye (ĠÖ)
2
2
LAPSEKĠ MYO
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
2
2
LAPSEKĠ MYO
Organik Tarım
2
2
LAPSEKĠ MYO
Peyzaj ve Süs Bitkileri
2
2
LAPSEKĠ MYO
2
2
LAPSEKĠ MYO
Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama
Teknolojisi
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
2
2
YENĠCE MYO
Bankacılık ve Sigortacılık
2
2
YENĠCE MYO
Bankacılık ve Sigortacılık (ĠÖ)
2
2
YENĠCE MYO
DıĢ Ticaret
2
2
GÖKÇEADA MYO
GÖKÇEADA MYO
GÖKÇEADA MYO
GÖKÇEADA MYO
YENĠCE MYO
DıĢ Ticaret (ĠÖ)
2
2
YENĠCE MYO
Geleneksel El Sanatları
2
2
YENĠCE MYO
ĠĢletme Yönetimi
2
2
YENĠCE MYO
Lojistik
2
2
YENĠCE MYO
Lojistik (ĠÖ)
2
2
YENĠCE MYO
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
2
2
YENĠCE MYO
Pazarlama
2
2
YENĠCE MYO
Tekstil, Giyim, Ayakkabı, Deri
2
2
ENSTİTÜLER
Enstitü
EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ
EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ
EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ
EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ
EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ
EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ
EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ
EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ
EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ
FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ
FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ
FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ
FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ
FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ
FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ
Bölümler
Yüksek
Lisans
Doktora
Toplam
Eğitim Bilimleri
1
0
1
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
Eğitimi
1
0
1
Matematik Öğretmenliği
1
0
1
Ġlköğretim Bölümü
1
0
1
1
0
1
Özel Eğitim
1
0
1
Ġngilizce Öğretmenliği
1
0
1
1
0
1
1
0
1
2
1
3
2
1
3
Bahçe Bitkileri ABD
2
1
3
Jeoloji Mühendisliği ABD
2
1
3
2
1
3
2
0
2
Güzel Sanatlar Eğitimi
Almanca Öğretmenliği
Fransızca Öğretmenliği
Zootekni ABD
Bitki Koruma ABD
Gıda Mühendisliği Bölümü ABD
Jeofizik Mühendisliği ABD
FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ
FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ
FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ
FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ
FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ
FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ
FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ
FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ
FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ
FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ
FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ
FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ
FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ
FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ
FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ
FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ
FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ
FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ
FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ
SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ
SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ
SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ
SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ
SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ
SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ
SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ
2
0
2
0
0
0
2
1
3
2
0
2
2
1
3
2
1
3
0
0
0
0
0
0
Tarımsal Yapılar ve Sulama ABD
2
1
3
Bilgisayar Mühendisliği ABD
2
0
2
2
0
2
2
1
3
2
1
3
2
0
2
Tarım Makinaları ABD
2
0
2
Coğrafya Bilgi Teknolojileri ABD
0
0
0
2
1
3
Su Ürünleri YetiĢtiricilik ABD
2
1
3
Su Ürünleri Avlama ĠĢleme Teknolojisi
ABD
Ġlahiyat Fak./Felsefe ve Din Bilimleri
Bölümü
2
1
3
2
0
2
2
0
2
8
0
8
2
0
2
Batı Dilleri ve Edebiyatları
0
0
0
Coğrafya
2
0
2
0
0
0
Çevre Mühendisliği ABD
Gıda Mühendisliği ABD
Fizik ABD
Uzay Bilimleri ve Teknolojileri ABD
Biyoloji
Kimya ABD
Su Ürünleri ABD
Toprak ABD
Tarım Ekonomisi ABD
Tarla Bitkileri
Matematik ABD
Peyzaj Mimarlığı ABD
Su Ürünleri Temel Bilimleri ABD
Sanat Tarihi
Temel Ġslam Bilimleri
Arkeoloji
Türk Dili ve Edebiyatı
SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ
2
0
2
3
0
3
Kamu Yönetimi
2
0
2
Maliye
0
0
0
3
0
3
ĠĢletme
3
0
3
Disiplinlerarası Bölgesel AraĢtırmalar
2
0
2
0
0
0
5
3
8
2
0
2
2
0
2
Uluslararası ĠliĢkiler
SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ
SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ
Ġktisat
SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ
SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ
ÇalıĢma Ekonomisi ve Endüstri ĠliĢkileri
SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ
SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ
SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ
SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ
Tarih
Turizm ĠĢletmeciliği
SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ
Resim
SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ
TIP FAKÜLTESĠ
Seramik
Tıp
DÖNEMLER
2
3
4
5
6
TOPLAM
Kontenjan
2
2
2
2
2
10
Download

çanakkale onsekiz mart üniversitesi 2014