MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemizin çeşitli birimlerine, 2547 Sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim
Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesine göre aşağıda belirtilen bölüm ve anabilim dallarına öğretim üyesi alınacaktır.
Profesör kadroları için, başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş ve yayın listesi Doçentlik Belgesi, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden
6 (altı) adet dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi BaĢkanlığına;
Doçent kadroları için, başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişleri, Doçentlik Belgesi örneği ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını
kapsayan eserlerden 4 (dört) adet dosyayı ekleyerek, Rektörlük Personel Dairesi BaĢkanlığına;
Yardımcı Doçent kadrosuna başvuranların başvurdukları anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine, Özgeçmiş, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, 3
adet fotoğraf, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan, 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek ilgili birime;
Ġlanın yayınlandığı tarihi takip eden 15 gün içerisinde baĢvuracaklardır.
GENEL AÇIKLAMALAR
-Yardımcı Doçent kadrosuna başvuran adaylar KPDS-60 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan bu puanın muadili bir puan aldığını gösterir belge,
- Meslek Yüksekokulu Yardımcı Doçent kadrosuna atamalar KPDS -60 puandan muaftır.
- Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştığı kurumundan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine
ekleyerek ibraz edeceklerdir.
-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
- Posta ile müracaat edecek adaylar için; postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
-Adaylar sadece durumuna uygun bir (1) birime müracaatta bulunabileceklerdir.
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına BaĢvuru KoĢulları ve Uygulama Ġlkeleri Hakkında Yönergesi, Yayın dosyası tanzim listesi ve özgeçmiĢ
formatı, Üniversitemizin http://pdb.mehmetakif.edu.tr/ internet adresinden temin edilebilir.
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına BaĢvuru KoĢulları ve Uygulama Ġlkeleri Hakkında Yönergesi, Yayın dosyası tanzim
listesi ve özgeçmiĢ formatı, Üniversitemizin http://pdb.mehmetakif.edu.tr/ internet adresinden temin edilebilir.
PROGRAMI/ANABĠLĠM
DALI
BĠRĠMĠ/BÖLÜMÜ
TAHSĠS EDĠLEN KADRO
UNVANI
DERECESĠ
ADEDĠ
NĠTELĠKLERĠ
EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ
Eğitim Bilimleri
Eğitim Programı ve Öğretimi
Doçent
2
1
Eğitim Programı ve Öğretimi alanında doktora yapmış olmak,
öğretmen eğitimi ile ilgili akademik çalışmaları olmak.
Eğitim Bilimleri
Eğitim Programı ve Öğretimi
Yrd.Doç.
1
1
Eğitim Programı ve Öğretimi alanında doktora yapmış olmak,
Araştırmaya dayalı öğrenme konusunda çalışmaları olmak.
İlköğretim
Sınıf Eğitimi
Yrd.Doç.
1
1
Ilk ve/veya orta öğretimde anlama güçlüğü çeken öğrencilerin
eğitimi ve karma sınıflardaki davranışları üzerindeki etkileri
konusunda çalışması olmak
İlköğretim
Fen Bilgisi Eğitimi
Yrd.Doç.
1
1
Eğitim Fakültesi Kimya Eğitimi alanında doktora yapmış olmak
ve işbirlikli öğrenme konularında çalışmaları olmak.
Güzel Sanatlar
Müzik Eğitimi
Yrd.Doç.
1
1
Sanat ve tasarım alanında sanatta yeterlilik derecesine sahip olmak
ve koro alanında çalışmaları olmak.
Klinik Bilimler
Dölerme ve Suni Tohumlama
Profesör
1
1
Çalışmaları Repeat Breeder ineklerde döl verimi konularında
olmak
Zootekni ve Hayvan Besleme
Hayvan Besleme ve Beslenme
Hast.
Profesör
1
1
Aspir ve Pamuk Tohumu konularında çalışmaları olmak
Klinik Öncesi Bilimler
Parazitoloji
Doçent
1
1
Köpeklerde Askarit enfeksiyonları üzerine çalışmaları olmak
Klinik Öncesi Bilimler
Patoloji
Doçent
1
1
Leptospriozis ve Pastörellozis üzerine çalışmaları olmak
Zootekni ve Hayvan Besleme Zootekni
Yrd.Doç.
1
1
Veteriner Hekimliği Temel
Bilimler
Yrd.Doç.
1
1
Yrd.Doç.
1
1
Kesirli basamaktan lineer olmayan diferensiyel denklem sistemi
üzerine çalışmış olmak.
Yrd.Doç.
1
1
Kamu Yönetiminde doktora yapmış olmak. Sağlıkta dönüşüm
programı üzerine çalışmaları olmak.
VETERĠNER FAKÜLTESĠ
Anatomi
Tuj, Hemşin ve Yerli Türk Kazlarının karkas özellikleri üzerine
çalışmaları olmak
Kasların yapısal ve fonksiyonel özellikleri üzerine çalışması
olmak
FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ
Matematik
Uygulamalı Matematik
ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ
Kamu Yönetimi
Yönetim Bilimleri
MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜLTESĠ
Polimer Mühendisliği
Polimer Mühendisliği
Yrd.Doç.
2
1
Elektromanyetik koruyucu örme kumaş ve kompozitleri üzerinde
çalışmaları olmak
Endüstri Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Yrd.Doç.
3
1
Bilgi, asimetrik bilgi, elektronik ticaret, tüketici güveni ve
dalgacık dönüşümü tekniği konularında çalışmalar yapmış olmak
3
1
Seyahat İşl. ve Turizm Rehberliği Mezunu olmak. İş Tatmini ve
beş faktör kişilik özellikleri ilişkisi üzerine çalışması olmak.
TURĠZM ĠġLETMECĠLĠK VE OTELCĠLĠK YÜKSEKOKULU
Turizm Rehberliği
-
Yrd.Doç.
BUCAK ZELĠHA TOLUNAY UYGULAMALI TEKNOLOJĠ VE ĠġLETMECĠLĠK YÜKSEKOKULU
Bilgisayar Teknolojisi ve
Bilişim Sistemleri
-
Doçent
1
1
Doçentliğini Yönetim ve Strateji Alanında almış olmak.
Muhasebe ve Finansman
Yönetimi
-
Yrd.Doç.
4
1
Finansal Sermaye Akımlarının Makro Ekonomik Göstergelerle
İlişkisi Üzerine çalışması olmak.
Muhasebe ve Finansman
Yönetimi
-
Yrd.Doç.
4
1
Muhasebe Standartları ve Mali Analiz Üzerine çalışması olmak.
Yrd.Doç.
5
1
Doktorasını Anatomi Anabilim Dalında yapmış olmak
Yrd.Doç.
5
1
Yüksek Lisansını Büro Yönetimi Eğitimi, Doktorasını İşletme
alanında yapmış olmak, yönetim tarzları ve informal iletişim
üzerine çalışmaları olmak.
BUCAK SAĞLIK YÜKSEKOKULU
Hemşirelik
Cerrahi Hemşireliği
SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
Büro Hizmetleri ve
Sekreterliği
Büro Yönetimi ve Yönetici
Asistanlığı
BUCAK EMĠN GÜLMEZ TEKNĠK BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
Tasarım
Moda Tasarımı
Yrd.Doç.
3
1
İplik Fabrikalarında Six Sigma konusunda çalışması olmak.
Yrd.Doç.
3
1
Halka arzın firma mali performansına etkisi üzerine çalışması
olmak.
1
1
Kurşun ve çinkonun, arpa ve beyaz turptaki bazı anatomik,
morfolojik etkileri üzerine çalışması olmak.
AĞLASUN MESLEK YÜKSEKOKULU
Finans Bankacılık ve
Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık
TEFENNĠ MESLEK YÜKSEKOKULU
Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bitki Koruma
Yrd.Doç.
Download

mehmet akġf ersoy ünġversġtesġ rektörlüğünden