BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN :
AĢağıdaki belirtilen Ģartları taĢıyanlardan öğretim üyesi alınacaktır.
657 sayılı Kanunu’nun 48. Maddesi, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu,
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Akademik Yükseltilme
ve Atanma Ölçütlerinin ilgili maddelerindeki şartları sağlamak.
BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER :
Adaylar dilekçesinde; yabancı dilini ve başvurduğu anabilim dalını belirtecektir. Varsa hizmet belgesi, yayın listesi, resmi
kurumlarca onaylanmış öğrenim durumlarını gösterir belgeleri ( Lisans, Yüksek Lisans, Doktora veya Uzmanlık belgeleri)
özgeçmişini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosyayla birlikte başvuracaklardır.
-Yardımcı doçent kadrosuna başvuran adaylar “ Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliğinin ” 6. ve 7. maddeleri
gereğince yabancı dil sınavına tabi tutulacaklardır.
BĠRĠMĠ
UNVANI
ABD/BÖL./PROG.
DRC.
ADET
ARANAN NĠTELĠKLER
İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu olup, İnşaat
Mühendisliği Anabilim Dalında doktora yapmış,
hidroloji alanında yapay zeka ve modelleme
üzerine çalışmış olmak.
Eski Türk Edebiyatında rüya konusu üzerine
çalışmış olmak.
Tıp Fakültesi mezunu olup, uzmanlığını almış
olmak.
Endobroşial valf uygulamalarıyla ilgili tecrübe ve
sertifikası olmak.
MÜH-MĠM FAK.
Yrd. Doç.
İnşaat Mühendisliği
5
1
FEN-EDB. FAK.
Yrd. Doç.
Eski Türk Edebiyatı
3
1
Yrd. Doç.*
Mikrobiyoloji
1
1
Yrd. Doç.*
Göğüs Cerrahisi
3
1
Yrd. Doç.*
Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları
3
1
-
Yrd. Doç.*
İç Hastalıkları
3
1
-
Yrd. Doç.*
Nöroloji
3
1
-
Yrd. Doç.*
Acil Tıp
4
1
-
EĞĠTĠM FAK.
Yrd. Doç.
3
1
Yükseköğretimde İnsan Kaynakları ve Yetenek
Yönetimi konularında çalışmaları olmak.
ĠLAHĠYAT FAK.
Yrd. Doç.
Rehberlik ve Psikolojik
Danışmalık
Temel İslam Bilimleri
Bölümü
1
1
Kelam Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak.
MYO
Yrd. Doç.
3
1
Yalancı tüylü fiğ ve arpa karışık ekimi konusunda
doktora yapmış ve betaglukan konusunda
çalışmış olmak.
TIP FAK.
Tohumculuk Prog.
BaĢvuru Adresi: İlgili birimlere başvuru yapılacaktır.
*: Mecburi Hizmet Yükümlülüğü bulunmamak.
Müracaat tarihleri: 25/07/2014-13/08/2014 Çarşamba günü saat 17.00 kadar,
AÇIKLAMALAR :
1- İlanımız Posta Gazetesinde 25/07/2014 tarihinde yayınlanmıştır.
2- Başvurular şahsen yapılacaktır.
3 -Özgeçmiş ve yayın listesinin son sayfaları hariç tüm sayfaları paraflı, son sayfasında ise ad, soyad, imza ve tarih olacaktır.
4-Adaylar Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerinin II. Bölümünde bulunan Profesörlük, Doçentlik ve
Yardımcı Doçentlik Başvurularında Aranacak Değerlendirme Ölçütleri ve Puanlama Esasları tablosunu doldurarak başvuru
dosyasına ekleyecektir.
5- Şartları taşımayan veya sonradan şartları taşımadığı tespit edilen adayların ataması yapılmış olsa dahi atamaları iptal
edilecektir.
Download

BOZOK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN