Denizli Ġhracatçılar Birliği Uzman Yardımcısı Alım Ġlanı
1- AĢağıda yer alan tabloda gösterildiği Ģekilde Denizli Ġhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği'ne Uzman Yardımcılığı kadrosuna atanmak üzere
sınavla 1 (bir) personel alınacaktır.
2- Sınava Katılma ġartları
Sınava girecek adayların aĢağıdaki Ģartları taĢımaları gerekmektedir.
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢı olmak,
b) Askerlik görevini yapmıĢ veya erteletmiĢ veya bu görevden muaf olmak.
c) 18 yaĢını bitirmiĢ olmak,
d) Dört yıllık eğitim veren üniversite veya fakültelerin aĢağıdaki tabloda belirtilen bölümlerinden veya yüksekokullarından ya da bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmıĢ yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak veya dört yıllık fakülte veya
yüksekokul mezunu olmak kaydıyla aĢağıdaki tabloda belirtilen bölümlerinden yüksek lisans derecesi olmak.
e) 01.01.2014 tarihi itibariyle 35 yaĢını doldurmamıĢ olmak,
f) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
g) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiĢ olsa bile; kasten iĢlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle
ya da devletin güvenliğine karĢı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin iĢleyiĢine karĢı suçlar, milli savunmaya karĢı suçlar, devlet sırlarına karĢı
suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüĢvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıĢtırma,
edimin ifasına fesat karıĢtırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme
suçlarından mahkûm olmamak,
h) Görevini devamlı yapmasına engel herhangi bir özrü bulunmamak,
i) TĠM ve Ġhracatçı Birliklerinden veya daha önce çalıĢtıkları iĢ yerlerinden 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı ĠĢ Kanununun 25 inci maddesinin
birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde belirtilen nedenlerle sözleĢmesi feshedilmiĢ olmamak,
j) Ġngilizce yabancı dil bilgisi için, 2012 yılına ait Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan (KPDS) veya
Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı'ndan (ÜDS) veya 2013-2014 yıllarına ait Yabancı Dil Sınavlarından (YDS) en az 70 ve yukarı puan
almıĢ olmak veya uluslararası kabul gören dil sınavlarından en az 70 puana karĢılık gelen ve Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirlenen
kriterlere göre eĢdeğer olan asgari puanı almıĢ olmak, (Ġkinci yabancı dil tercih sebebi olacaktır.)
k) 6-7 Temmuz 2013 veya 5-6 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında aĢağıdaki tabloda belirtilen puan türünden
en az 70 ve yukarı puan almıĢ olmak,
BÖLÜMÜ
ÖĞRENĠM SÜRESĠ
PUAN
TÜRÜ
ALINACAK PERSONEL SAYISI
4 YIL
KPSS P3
1 Uzman Yardımcısı
ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ BĠLĠMLER
FAKÜLTESĠ (Tüm Bölümler)
BĠLĠġĠM SĠSTEMLERĠ
MÜHENDĠSLĠĞĠ
ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ
ĠġLETME MÜHENDĠSLĠĞĠ
MAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ
TEKSTĠL MÜHENDĠSLĠĞĠ
3- BaĢvurular istenilen KPSS puan türüne göre en yüksek puandan baĢlamak üzere puan sırasına konulacak olup, baĢvuru sayısı yeterli ise, her
puan türü için ihtiyaç duyulan kadro sayısının en fazla 4 (dört) katı kadar aday yapılacak olan sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. Ancak son
sıradaki adayla aynı puanı almıĢ adaylar da sözlü sınava katılabilecektir. Adaylar Ġhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinden sadece birine
baĢvurabilecek olup, birden fazla baĢvuru durumunda adayın tüm baĢvuruları iptal edilecektir. Daha önce TĠM veya Birlik
sınavlarında 2 defa elenen adaylar sınava katılamaz.
4- Ġstenilen Belgeler
1. Genel sekreterlikten talep edilecek iĢ talep formu,
2. T.C. Kimlik numarası yazılı beyanı
3. Ġki adet vesikalık fotoğraf,
4. Öğrenim Diploması veya mezuniyet belgesinin (yurt dıĢındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte) fotokopisi
5. KPSS Sonuç Belgesi
6. Yabancı Dil sınavından asgari puanı aldığını gösterir belge fotokopisi
7. Güncel ÖzgeçmiĢ (CV)
5- BaĢvuru Adresi
BaĢvurular 4 üncü maddede belirtilen, sınavdan önce istenilen belgeler ile birlikte; Denizli Ġhracatçılar Birliği adresine en geç 14 Ekim 2014
saat 17.00'a kadar Ģahsen veya posta ile yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak olup, son baĢvuru tarihinden sonra gelen
baĢvurular dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, belge ve bilgileri eksik olan adayların baĢvuruları iĢleme konulmayacaktır. Aday evrak
fotokopilerinin aslının aynı olduğunu taahhüt etmiĢ sayılır; aksinin tespiti halinde kazanmıĢ olsa dahi sınava iliĢkin tüm hakları iptal edilir.
6- Sözlü Sınav
Sınava kabul edilecek adayların listesi, sınav tarihi ve yeri 17 Ekim 2014 tarihinden itibaren Genel Sekreterliğimiz internet adresinden
duyurulacaktır.Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Sözlü sınav, adayların, genel kültür, iletiĢim ve analitik düĢünme yeteneği, hal, tavır ve davranıĢlarındaki genel görünüm ile mesleki bilgi gibi
hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları göz önüne alınacak ve yabancı dil bilgilerinin ölçüleceği bir mülakat niteliğinde olacaktır.
Sözlü sınavda baĢarılı sayılabilmek için her bir üyeden 100 puan üzerinden en az 50 puan almak kaydıyla ortalama en az 70 puan almak
gerekmektedir.
BaĢvuru ve iĢlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavı kazansalar dahi atamaları yapılmayacak, yapılmıĢ olsa
dahi iptal edilecektir.
7- Kimlik Belgesi
Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport,
evlilik cüzdanı vb.) bulunduracaklardır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
DENĠZLĠ ĠHRACATÇILAR BĠRLĠĞĠ ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ
TELEFON / WEB ADRESĠ
0(258) 274 66 88
ADRES
Ankara Yolu 10.km 246 sok.No:8
www.denib.gov.tr
Akkale / Pamukkale / DENĠZLĠ
Denizli Ġhracatçılar Birliği (DENĠB)
Download

Denizli Ġhracatçılar Birliği Uzman Yardımcısı Alım Ġlanı