KAYIT YENİLEME / DERSE YAZILIM YAPACAK ÖNLİSANS, LİSANS VE LİSANSÜSTÜ
ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE
1- Derse yazılım ve kayıt yenilemeler, 08-12 Eylül 2014 tarihleri arasında Üniversitemiz web sitesi Kampüs Bilgi Sistemi
üzerinden kullanıcı adı ve Ģifrenizle giriĢ yaparak yapılabilecektir. Ġnternet üzerinden yaptığınız derse yazılımlarınızın çıktısını
alarak danıĢmanınıza onaylatınız.
2- Yeni kayıt olan önlisans ve lisans öğrencileri ( birinci sınıf öğrencileri) derse yazılım yapmayacaklardır. Lisansüstü öğrencileri
derse yazılım yapacaklar.
3- Derse yazılım ve kayıt yenileme yapacak birinci öğretim öğrencilerden normal öğretim süresini dolduran önlisans
öğrencilerinden hazırlık sınıfı hariç 2. yılını dolduran, lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfı hariç 4. yılını dolduran öğrenciler,
ikinci öğretim öğrencileri ve uzaktan eğitim öğrencileri katkı payı/öğrenim ücretlerini yatıracaklardır.
4- Derse yazılım ve kayıt yenileme yapacak birinci öğretim öğrencilerden normal öğretim süresini dolduran, Tezli yüksek lisans
programında 2. yılını dolduran, Tezsiz yüksek lisans programında 3. yarıyılını dolduran ve Doktora programında 4. yılını
dolduran öğrenciler, ikinci öğretim öğrencileri ve uzaktan eğitim öğrencileri katkı payı/öğrenim ücretlerini yatıracaklardır.
5- Normal öğretimde okuyan Yabancı Uyruklu Öğrenciler normal öğretim öğrenim ücretini, ikinci öğretimde öğrenim gören
yabancı uyruklu öğrenciler ikinci öğretim öğrenim ücretini yatıracaklardır.
6- Katkı payı/öğrenim ücretleri aĢağıda açıklanmıĢtır.
7- Birinci öğretim öğrencilerinden hazırlık sınıfı hariç normal öğretim süresini doldurmayanlar katkı payı yatırmayacaklardır.
8- Süresi içerisinde derse yazılım ve kayıt yenileme yapamayanlar Akademik Takvimde belirtilen süre içerisinde mazeretlerini
belgelendirmeleri kaydı ile bağlı bulundukları akademik birime müracaat etmeleri gerekir. Bağlı bulunduğu akademik birimin
yönetim kurulunca mazereti kabul edilenler yine Akademik Takvimde belirtilen süre içerisinde derse yazılım ve kayıt yenileme
yapabilirler.
9- Süresi içinde derse yazılım yapmayan, katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyenler ve mazeretleri ilgili yönetim kurulunca
kabul edilmeyenler, o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Askerlikle ilgili iĢlemlerde durum
askerlik Ģubesine bildirilir ve bu dönemler için öğrenci belgesi verilmez.
10- Türkiye yükseköğretim yeterlilikler çerçevesinde önlisans için toplam 120, lisans için toplam 240, orta öğretim alan
öğretmenliği için toplam 300, tezli ve tezsiz yüksek lisans için en az 90, doktora için 180-300 kredi esas alınır. Bir dönem için 30
kredi esas alınır.
11- BaĢarısız olan veya dikey geçiĢle kayıt yaptıran önlisans ve lisans öğrencisi, en alt dönem derslerinden baĢlamak koĢuluyla
bulunduğu dönemin derslerine kayıt olur, kayıt olacağı derslerin toplamı 45 krediyi aĢamaz.
12- Lisans öğrencisi, bulunduğu döneme kadar tüm derslerini almıĢ-baĢarmıĢ olmak ve 3.00 veya üzerinde genel not ortalamasına
sahip olmak Ģartıyla bir üst sınıfın derslerine kayıt olabilir, ancak kayıt olacağı derslerin kredi toplamı 45 krediyi aĢamaz.
13- Önlisans ve Lisans öğrencilerinden, Son iki döneminde kayıt olacağı derslerle alması gereken tüm derslerini tamamlayıp
mezun olabilecekler, ilgili yönetim kurulu kararıyla her bir dönem 45 krediye ilaveten 1 dersten fazla alamaz.
14- Lisansüstü eğitim öğrencileri bulunduğu döneme ait gerekli 30 krediyi aldıktan sonra alttan kalan kredilerini ve/veya ek olarak
15 krediye kadar ders alabilir.
15- Öğrenci, bir yükseköğretim kurumunda baĢarmıĢ olduğu ders için muafiyet talebinde bulunabilir. Muafiyet talebini içeren
dilekçe, muafiyete esas olacak belgelerle birlikte kayıt iĢlemi süresi içerisinde ilgili birime verilir. Muafiyet talebi; dersin içeriği,
kredisi ve baĢarı notu dikkate alınarak ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.
16- Ders kaydı danıĢmanın onayı ile tamamlanır. Ders kayıt belgelerinin, kayıt süresi içinde ilgili yerlere teslim edilmesi gerekir.
17- Teorik ve uygulamalı bir dersin en az % 70’ine devam zorunludur. Bu koĢulu yerine getirmeyen öğrenci, o dersin dönem
sonu ve bütünleme sınavlarına giremez.
Hazırlık sınıfı öğrencileri için Akademik Takvimi tıklayınız.
Önlisans ve Lisans öğrencileri Akademik Takvim için tıklayınız.
Lisansüstü öğrencileri Akademik Takvim için tıklayınız.
2014-2015 EĞİTİM/ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ÖĞRENCİ KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETLERİ
AKADEMİK BİRİM
ORMAN FAKÜLTESĠ
ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ
MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ
EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ
ĠSLAMĠ ĠLĠMLER FAKÜLTESĠ
EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ
FEN FAKÜLTESĠ
BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU
MESLEK YÜKSEKOKULU
SAĞLIK HĠZMETLERĠ MYO
FENBĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ
SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ
EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ
BİRİNCİ
ÖĞRETİM
ÖĞRENCİLERİ
193,50 TL
156,50 TL
193,50 TL
142,00 TL
142,00 TL
142,00 TL
142,00 TL
95,00 TL
95,00 TL
95,00 TL
129,00 TL
129,00 TL
129,00 TL
BİRİNCİ ÖĞRETİM
YABANCI UYRUKLU
ÖĞRENCİLER
193,50 TL
156,50 TL
193,50 TL
142,00 TL
142,00 TL
142,00 TL
142,00 TL
95,00 TL
95,00 TL
95,00 TL
-
İKİNCİ ÖĞRETİM VE
UZAKTAN EĞİTİM
ÖĞRENCİLERİ
577,50 TL
764,50 TL
513,50 TL
513,50 TL
640,50 TL
577,50 TL
385,00 TL
385,00 TL
1500,00 TL
1200,00 TL
1250,00 TL
İKİNCİ ÖĞRETİM
YABANCI UYRUKLU
ÖĞRENCİLER
577,50 TL
764,50 TL
513,50 TL
640,50TL
577,50 TL
385,00 TL
385,00 TL
-
Önemli Not:
1- Öğrenim ücretleri 2013-2014 öğretim yılına ait olup, Bakanlar Kurulunun 2014-2015 öğretim yılı için belirleyeceği öğrenim ücretlerine
göre değiĢecektir. DeğiĢiklik halinde fark, ayrıca tahsil edilecektir.
2- Öğrencilerimiz, öğrenim ücretlerini Ziraat Bankası internet hesabına veya Ziraat Bankası ġubelerine ya da Ziraat Bankası bankamatiklerine bizzat
giderek T.C. kimlik numaralarını, adını ve soyadını vererek yatıracaklar. Ya da öğrenci numaralarını adını ve soyadını vererek Halk Bankası internet
hesabına veya Halk Bankası ġubelerine ya da Halk Bankası bankamatiklerine bizzat giderek yatıracaklar.
KAYIT YAPILACAK YERLER, TARİHLERİ VE TELEFON NUMARALARI
AKADEMİK BİRİM
ORMAN FAKÜLTESĠ
ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ
MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ
EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ
ĠSLAMĠ ĠLĠMLER FAKÜLTESĠ
EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ
FEN FAKÜLTESĠ
BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU
MESLEK YÜKSEKOKULU
SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU
FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ
SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ
EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ
TELEFON NUMARASI
0 378 223 50 69
0 378 223 53 73 - 72
0 378 223 53 58
0 378 223 52 10
0 378 223 52 07
0.378 223 52 28
0 378 223 52 25
0 378 223 52 54
0 378 227 99 39 dahili 126
0 378 505 00 83-84 dahili164
0 378 223 54 25
0 378 223 54 36
0 378 223 54 95
ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
KAYIT TARİHİ
08-12 Eylül 2014
08-12 Eylül 2014
08-12 Eylül 2014
08-12 Eylül 2014
08-12 Eylül 2014
08-12 Eylül 2014
08-12 Eylül 2014
08-12 Eylül 2014
08-12 Eylül 2014
08-12 Eylül 2014
08-12 Eylül 2014
08-12 Eylül 2014
08-12 Eylül 2014
Download

KAYIT YENİLEME / DERSE YAZILIM YAPACAK ÖNLİSANS, LİSANS