BOLU ĠLĠ PROTOKOL LĠSTESĠ
05 Mayıs 2012 tarih ve 28283 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli
KurtuluĢ Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği ekinde
yayınlanan Ek-1 listeye göre düzenlenmiĢtir.
18/04/2014
GÖREVĠ
ADI SOYADI
VALĠ
1.
Ahmet ZAHTEROĞULLARI
T.B.M.M. Üyeleri
TBMM BOLU MĠLLETVEKĠLĠ
Ali ERCOġKUN
TBMM BOLU MĠLLETVEKĠLĠ
Fehmi KÜPÇÜ
TBMM BOLU MĠLLETVEKĠLĠ
Av. Tanju ÖZCAN
2.
Mahallin en büyük komutanı, general ve amiraller, garnizon komutanı
2. TUGAY VE GARNĠZON KOMUTANI
3.
Tuğgeneral Ġsmail GÜNEġER
Belediye BaĢkanı
BELEDĠYE BAġKANI
Alaaddin YILMAZ
4.
Cumhuriyet BaĢsavcısı, Adli Yargı ve Adalet Komisyonu BaĢkanı, Üniversite Rektörleri, Baro
BaĢkanı
CUMHURĠYET BAġSAVCISI
ADLĠ YARGI ADALET KOMĠSYONU BAġKANI
(AĞIR CEZA MAHKEMESĠ BAġKANI )
Mehmet YURTSEVEN
AĠBÜ REKTÖRÜ
Prof. Dr. Hayri COġKUN
BARO BAġKANI
Ferit ATALAY
Selfet GĠRAY
5.
Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, il Genel Kolluğunun en Üst Amirleri, Ġl Genel Meclis
BaĢkanı ile Ġlçe Belediye BaĢkanları
VALĠ YARDIMCISI
Mustafa Kemal KESKĠN
VALĠ YARDIMCISI
Ömer ERU
VALĠ YARDIMCISI
Cemal POLAT
VALĠ YARDIMCISI
H.Necdet ÖZEROĞLU
VALĠ YARDIMCISI
Hakkı LOĞOĞLU
VALĠ YARDIMCISI
Ayhan KARTLI
VALĠ YARDIMCISI
Nurullah ERTAġ
VALĠ YARDIMCISI V.
Gürkan KARAMAN
DÖRTDĠVAN KAYMAKAMI
Nursan Vural ZORLU
GEREDE KAYMAKAMI
Arslan YURT
GÖYNÜK KAYMAKAMI
Mehmet Nuri ÇETĠN
KIBRISCIK KAYMAKAMI
Emre YALÇIN
MENGEN KAYMAKAMI
Hayri ZORLU
MUDURNU KAYMAKAMI
Kerem Süleyman YÜKSEL
SEBEN KAYMAKAM V.
Ekrem ÇEÇEN
YENĠÇAĞA KAYMAKAM V.
Fahrettin DEMĠR
ĠL JANDARMA KOMUTANI
Jan. Alb. Cengiz YILDIZ
ĠL EMNĠYET MÜDÜRÜ
Mustafa KIZILKAYA
ĠL GENEL MECLĠS BAġKANI
YaĢar YÜCEER
ĠL ÖZEL ĠDARESĠ GENEL SEKRETERĠ
Sırrı KÖSTERLĠ
DÖRTDĠVAN BELEDĠYE BAġKANI
Hasan UZUNOĞLU
GEREDE BELEDĠYE BAġKANI
Mustafa ALLAR
GÖYNÜK BELEDĠYE BAġKANI
Kemal KAZAN
KIBRISCIK BELEDĠYE BAġKANI
Doğan DAĞ
MENGEN BELEDĠYE BAġKANI
Turhan BULUT
MUDURNU BELEDĠYE BAġKANI
Mehmet ĠNEGÖL
SEBEN BELEDĠYE BAġKANI
Süleyman ÖZBAĞ
YENĠÇAĞA BELEDĠYE BAġKANI
6.
Recai ÇAĞLAR
Rektör Yardımcıları, Fakülte Dekanları, Enstitü ve Yüksek Okul Müdürleri
REKTÖR YARDIMCISI
Prof. Dr. Hayrettin ÖZTÜRK
REKTÖR YARDIMCISI
Prof. Dr. Mehmet BAHAR
REKTÖR YARDIMCISI
Prof. Dr. Mustafa GENCER
DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ DEKANI
Prof. Dr. Ġsmet DURAN
EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ DEKANI
Prof. Dr. Mehmet BAHAR
FEN-EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ DEKAN V.
Prof. Dr. Hamit COġKUN
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESĠ DEKANI
Prof. Dr. Mustafa GENCER
ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ DEKANĠ
Prof. Dr. Cağfer KARADAġ
ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ DEKANI
Prof. Dr. Kamer KASIM
MÜHENDĠSLĠK-MĠMARLIK FAKÜLTESĠ DEKANI
Prof. Dr. Ömer ZORBA
TIP FAKÜLTESĠ DEKANI
Prof. Dr. Hasan KOÇOĞLU
BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEK OKULU MÜDÜRÜ
KEMAL DEMĠR FĠZĠK TEDAVĠ VE REHABĠLĠTASYON
YÜKSEK OKULU MÜDÜRÜ
Yrd. Doç. Dr. Ümid KARLI
BOLU MESLEK YÜKSEK OKULU MÜDÜRÜ
BOLU TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ VE OTELCĠLĠK YÜKSEK
OKULU MÜDÜRÜ
Yrd. Doç. Dr. Hasan LÖK
BOLU SAĞLIK YÜKSEK OKULU MÜDÜRÜ
Doç. Dr. Arzu ĠLÇE
YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ
Doç. Dr. H. Birol Yalçın
EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MÜDÜRÜ
Doç. Dr. Türkan ARGON
FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MÜDÜRÜ
Prof. Dr. YaĢar DÜRÜST
SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MÜDÜRÜ
Doç. Dr. Esra KOÇOĞLU
SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ MÜDÜRÜ
Doç. Dr. Erol ÖZTÜRK
ZĠRAAT VE DOĞA BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ DEKAN V.
Prof. Dr. Vahdettin ÇĠFTCĠ
ARAġTIRMA VE UYGULAMA HASTANESĠ BAġHEKĠMĠ
Prof. Dr. Kenan GÜMÜġTEKĠN
7.
Doç. Dr. YeĢim BAKAR
Doç. Dr. Seyhun YURDUGÜL
Genel ve özel bütçeli kuruluĢların üst yöneticileri
8.
Valilikçe belirlenecek sayıda, garnizon komutanınca tespit edilecek silahlı kuvvetler
mensupları,
TUGAY KOMUTAN YARDIMCISI
Topçu Kur. Alb. YaĢar ÖZTÜRK
TUGAY KOMUTAN YARDIMCISI
P. Alb. Zafer OCAK
KURMAY BAġKANI
P. Kur. Alb. Müslüm KAYA
ASKERLĠK ġUBE BAġKANI
Per.Yrb. Hüseyin YILMAZ
9.
Hakimler, Savcılar, Noter Odası BaĢkanı
HAKĠM
Yusuf ZABUN
HAKĠM
Fatih ER
HAKĠM
Çağla SÖNMEZ
HAKĠM
HAKĠM
Ebru AÇIKGÖZ
HAKĠM
Özkan TUNCER
HAKĠM
H. Hüseyin ORHAN
HAKĠM
Ö. Özgür ÖZCAN
HAKĠM
Süleyman YILDIRIM
HAKĠM
Nuray Sümbül GÜMÜġ
HAKĠM
Emin KAYA
HAKĠM
Arzu K. YURTSEVEN
HAKĠM
HAKĠM
Suat TÜRKAY
HAKĠM
Bayram ÜNAL
HAKĠM
Sevda CEBECĠ
HAKĠM
CUMHURĠYET SAVCISI
Gülay ERTAġ
CUMHURĠYET SAVCISI
Adnan GÜMÜġ
CUMHURĠYET SAVCISI
Erkal ÖZKAN
Hatice ÖZTÜRK
Nevzat BĠÇĠCĠ
Erdal TÜRKUCU
CUMHURĠYET SAVCISI
Habib ATAK
CUMHURĠYET SAVCISI
ġenol TAġKALE
CUMHURĠYET SAVCISI
Osman KARLI
CUMHURĠYET SAVCISI
Necip TOPUZ
CUMHURĠYET SAVCISI
Mehmet DUMAN
CUMHURĠYET SAVCISI
Bülent CEBECĠ
CUMHURĠYET SAVCISI
Bilal AÇIKGÖZ
CUMHURĠYET SAVCISI
Adem ÇÖREK
CUMHURĠYET SAVCISI
Zekeriya ÖZ
10. Ġktidar Partisi, Ana Muhalefet Partisi ve TBMM’de grubu bulunan diğer partilerin
(alfabetik sıraya göre) il baĢkanları
(AKP) ADALET VE KALKINMA PARTĠSĠ ĠL BAġKANI
Ömer SAYIN
(CHP) CUMHURĠYET HALK PARTĠSĠ ĠL BAġKANI
Hüseyin Kazım KARSU
(MHP) MĠLLĠYETÇĠ HAREKET PARTĠSĠ ĠL BAġKANI
Mehmet AYDIN
11.
Dekan Yardımcıları, Enstitü ve Yüksekokul Müdür Yardımcıları
DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ DEKAN YARDIMCISI
Doç. Dr. Hasan ORUÇOĞLU
EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ DEKAN YARDIMCISI
Yrd. Doç. Dr. Fahri KILIÇ
EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ DEKAN YARDIMCISI
Yrd. Doç. Dr. Recai AKKAYA
FEN-EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ DEKAN YARDIMCISI
Yrd. Doç. Dr. ÖZNUR DEMĠRORDU
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESĠ DEKAN YARDIMCISI
Yrd. Doç. Dr. Melek AKYÜREK
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESĠ DEKAN YARDIMCISI
Yrd. Doç. Dr. Melahat ALTUNDAĞ
ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ DEKAN YARDIMCISI
Yrd. Doç. Dr. Osman MUTLUEL
ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ DEKAN YARDIMCISI
Yrd. Doç. Dr. Yasin KURBAN
ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜL. DEKAN YARDIMCISI Prof. Dr. Seyit KÖSE
ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜL. DEKAN YARDIMCISI Doç. Dr. Tarık VURAL
MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜL. DEKAN YARDIMCISI
Doç. Dr. Hande Selen ERGE
TIP FAKÜLTESĠ DEKAN YARDIMCISI
Doç. Dr. Nadir GÖKSÜGÜR
TIP FAKÜLTESĠ DEKAN YARDIMCISI
BEDEN EĞĠTĠM VE SPOR YÜKSEKOKULU MÜDÜR
YARDIMCISI
BEDEN EĞĠTĠM VE SPOR YÜKSEKOKULU MÜDÜR
YARDIMCISI
KEMAL DEMĠR FĠZĠK TEDAVĠ VE REHAB. YÜKSEKOKULU
MÜDÜR YARDIMCISI
KEMAL DEMĠR FĠZĠK TEDAVĠ VE REHAB. YÜKSEKOKULU
MÜDÜR YARDIMCISI
Doç. Dr. Fahrettin TALAY
BOLU MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜR YARDIMCISI
Yrd. Doç.Dr Ahmet KESKĠN
BOLU MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜR YARDIMCISI
Öğr. Gör. Murat ÖZKAN
BOLU SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜR YARDIMCISI
Yard. Doç. Dr. Serpil YÜKSEL
BOLU SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜR YARDIMCISI
Öğr. Gör. Hacer ALPTEKER
YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜR YARDIMCISI
Yrd. Doç. Dr. Nihal AKDERE
YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜR YARDIMCISI
Yrd. Doç. Dr. Abdullah COġKUN
EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MÜDÜR YARDIMCISI
Doç. Dr. ġenay NARTGÜN
EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MÜDÜR YARDIMCISI
Yrd. Doç. Dr. Fatih AYDIN
FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MÜDÜR YARDIMCISI
Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÖZTÜRK
FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MÜDÜR YARDIMCISI
Yrd. Doç. Dr. Alaattin Osman EMĠROĞLU
SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MÜDÜR YARDIMCISI
Doç. Dr. Mehmet TOSUN
SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MÜDÜR YARDIMCISI
Doç. Dr. Arzu ĠLÇE
SOSYAL BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MÜDÜR YARDIMCISI
Yrd. Doç. Dr. Cengizhan YILDIRIM
SOSYAL BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MÜDÜR YARDIMCISI
KEMAL DEMĠR FĠZĠK TEDAVĠ VE REHABĠLĠTASYON
YÜKSEK OKULU MÜDÜR YARDIMCISI
KEMAL DEMĠR FĠZĠK TEDAVĠ VE REHABĠLĠTASYON
YÜKSEK OKULU MÜDÜR YARDIMCISI
Yrd. Doç. Dr. Rahmi YÜCEL
Yrd. Doç. Dr. Hanifi ÜZÜM
Doç. Dr. H. Birol YALÇIN
Yrd Doç. Dr. Özlem Çınar ÖZDEMĠR
Yrd. Doç.Tamer ÇANKAYA
Yrd. Doç. Dr. Tamer ÇANKAYA
Yrd. Doç. Dr. Özlem Çınar ÖZDEMĠR
12.
Resmi Gazetedeki Bakanlar Kurulu listesindeki sıraya göre Bakanlıkların bölge ve il
teĢkilatındaki amir, baĢkan ve müdürleri, Ġl Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenecek ilköğretim ve
ortaöğretim okul müdürleri
BAġBAKANLIK
ĠL MÜFTÜSÜ
Ġzani TURAN
ĠL AFET VE ACĠL DURUM MÜDÜRÜ
Hasan ERDOĞAN
DĠYANET EĞĠTĠM MERKEZĠ MÜDÜRÜ
Zeki YAVUZYILMAZ
AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞINA BAĞLI KURULUġLAR
AĠLE VE SOYAL POLĠTĠKALAR ĠL MÜDÜRÜ
Necdet BAYTOK
SOSYAL YARDIM. VE DAYANIġ. VAKFI MD.
Turgut ERGÜL
BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANLIĞINA BAĞLI KURUM VE KURULUġLAR
BĠLĠM SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ ĠL MÜDÜRÜ
Ahmet KÜÇÜKKARACA
ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGE MÜDÜRÜ
Mustafa GÜLEN
KOSGEB BOLU HĠZMET MERKEZĠ MÜDÜRÜ
Celil KürĢad DERECĠ
ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANLIĞINA BAĞLI KURULUġLAR
BOLU ÇALIġMA VE Ġġ KURUMU ĠL MÜDÜRÜ
Ġsmail YALÇIN
SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU ĠL MÜDÜR V.
Rahmi CĠHAN
ÇEVRE VE ġEHĠRCĠLĠK BAKANLIĞINA BAĞLI KURUM VE KURULUġLAR
ÇEVRE VE ġEHĠRCĠLĠK ĠL MÜDÜR V.
Mehmet Süleyman KARA
TAPU SĠCĠL MÜDÜRÜ
Halil YALABIK
KADASTRO MÜDÜRÜ
Ahmet Akif SEKMEN
ENERJĠ VE TABĠĠ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
SEDAġ ĠġLETME MÜDÜRÜ
Ġsmail DOĞANDOR
GENÇLĠK VE SPOR BAKANLIĞINA BAĞLI KURUM VE KURULUġLAR
GENÇLĠK HĠZMETLERĠ VE SPOR ĠL MÜDÜRÜ
Yahya ġAHAN
KREDĠ VE YURTLAR KURUMU BÖLGE MÜDÜR V.
Mahmut Celal METĠN
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞINA BAĞLI KURUM VE KURULUġLAR
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK ĠL MÜDÜRÜ
Ġsmail TAġ
ĠL KONTROL LABORATUVAR MÜDÜR V.
NeĢet AKÇAY
GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞINA BAĞLI KURUM VE KURULUġLAR
TĠCARET ĠL MÜDÜR V.
Metin BAKIRCIOĞLU
ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞINA BAĞLI KURUM VE KURULUġLAR
ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ
Serpil DUMAN
ĠL YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRÜ
Ġsmail GÜRER
ĠL BASIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER MÜDÜRÜ
Nurhan YILMAZ
ĠL DERNEKLER MÜDÜRÜ
Refik ÖZÇELĠK
ĠL ĠDARE KURULU MÜDÜRÜ
Sebahat ERTEN
ĠL MAHALLĠ ĠDARELER MÜDÜRÜ
Kemal ÖZÇELĠK
ĠL NÜFUS VE VATANDAġLIK MÜDÜRÜ
Orhan ARSLAN
ĠL PLANLAMA VE KOORDĠNASYON MÜD.
ĠL SOSYAL ETÜD VE PROJE MÜDÜRÜ
Uğur YETKĠN
Gürbüz YAVUZ
BĠLGĠ ĠġLEM ġUBE MÜDÜRÜ
Ünal AY
HUKUK ĠġLERĠ ġUBE MÜDÜRÜ
Sevim YILDIRIM
ġEHĠT VE GAZĠ ĠġLEMLERĠ ġUBE MÜDÜRÜ
Nuray BOZKURT
KALKINMA BAKANLIĞINA BAĞLI KURUM VE KURULUġLAR
KÜLTÜR VE TURĠZM BAKANLIĞINA BAĞLI KURUM VE KURULUġLAR
ĠL KÜLTÜR VE TURĠZM MÜDÜRÜ
Hasan KAPLAN
MALĠYE BAKANLIĞINA BAĞLI KURUM VE KURULUġLAR
ĠL DEFTERDARI
Zekai DEDE
MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞINA BAĞLI KURUM VE KURULUġLAR
ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRÜ
Ġbrahim ÇAVUġOĞLU
MĠLLĠ SAVUNMA BAKANLIĞINA BAĞLI KURULUġLAR
ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞINA BAĞLI KURUM VE KURULUġLAR
ORMAN BÖLGE MÜDÜRÜ
Yusuf ġAHĠN
ORMAN SU ĠġLERĠ ġUBE MÜDÜRÜ
Sezgin AKAY
DSĠ 53. ġUBE MÜDÜRÜ
Abdulla ÖZÜPEK
ĠL METEOROLOJĠ MÜDÜRÜ
Fazlı BÜYÜK
BATI KARADENĠZ ORMAN ARAġTIRMA MÜDÜRÜ
Metin SERĠN
SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI KURUM VE KURULUġLAR
ĠL SAĞLIK MÜDÜRÜ
Dr. Mahmut ARIK
KAMU HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ GENEL SEKRETERĠ
Dr. Murat ÖZMEN
ĠL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRÜ
Uzm.Dr. Hamdi DUDAK
ĠZZET BAYSAL DEVLET HASTANESĠ YÖNETĠCĠSĠ
Uz. Dr. Abdullah DANIġMAN
FĠZĠK TEDAVĠ HASTANESĠ BAġHEKĠMĠ
Dr. Gönül CANPOLAT
AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI MERKEZĠ BAġHEKĠMĠ
Dr. Baran AKAN
Ġ.B.RUH SAĞLIĞI HASTALIKLARI HAST.BAġHEKĠMĠ
Dr. Hülya ENSARĠ
ULAġTIRMA, DENĠZCĠLĠK VE HABERLEġME BAKANLIĞINA BAĞLI KURUM VE KURULUġLAR
ULAġTIRMA XIII. BÖLGE MÜDÜR V.
Hikmet YILDIZ
PTT BAġMÜDÜRU
Sami ARLI
KARAYOLLARI 41. ġUBE ġEFĠ
A.Ġlkay AKTUĞ
ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜNCE BELĠRLENECEK ĠLKÖĞRETĠM VE ORTAÖĞRETĠM OKUL MÜDÜRLERĠ
13.
Kamu bankalarının müdürleri, KĠT ve TRT üst yöneticileri
ZĠRAAT BANKASI MÜDÜRÜ
Sinan SAVAġ
ZĠRAAT BANKASI HÜRRĠYET CAD ġUBESĠ MÜDÜRÜ
Saime CUHA
HALK BANKASI MÜDÜRÜ
Özgür ÖZCAN
HALK BANKASI SANAYĠ ġUBESĠ
Murat KULAKSIZ
VAKIFLAR BANKASI MÜDÜRÜ
Ayhan KARADENĠZ
VAKIFBANK GÖLYÜZÜ ġUBESĠ MÜDÜRÜ
Hanife HEVESKAR
14.
Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunmayan siyasi partilerin il baĢkanları (alfabetik
sıraya göre)
BAĞIMSIZ TÜRKĠYE PARTĠSĠ ĠL BAġKANI
Mustafa YAĞCI
DEMOKRAT PARTĠ ĠL BAġKANI
M. Ruhi ERATA
GENÇ PARTĠ ĠL BAġKANI
Ayhan GÜLER
HAK VE EġĠTLĠK PARTĠSĠ ĠL BAġKANI
Yüksel ÖZDEMĠR
ĠġÇĠ PARTĠSĠ ĠL BAġKANI
Hakan BAKAN
SAADET PARTĠSĠ ĠL BAġKANI
Veysel ÇETĠNKAYA
KASABA BELEDĠYE BAġKANLARI
GÖKÇESU BELEDĠYE BAġKANI
Atilla ATEġ
KARACASU BELEDĠYE BAġKANI
Celal BEYDĠLĠ
TAġKESTĠ BELEDĠYE BAġKANI
Saim ÇEVĠK
15.
Ġl Genel Meclis Üyeleri ve Belediye Meclis Üyeleri
Sezai ÇAVDAR
Ġl Genel Meclis Üyesi
Merkez
Erol ÖZAK
Ġl Genel Meclis Üyesi
Merkez
Emine ERDAL
Ġl Genel Meclis Üyesi
Merkez
Ġbrahim AYHAN
Ġl Genel Meclis Üyesi
Merkez
Bedri PEHLĠVAN
Ġl Genel Meclis Üyesi
Merkez
Ömer SEZGĠN
Ġl Genel Meclis Üyesi
Dörtdivan
Dursun FĠDAN
Ġl Genel Meclis Üyesi
Dörtdivan
Metin DEMĠRBĠLEK
Ġl Genel Meclis Üyesi
Gerede
Üzeyir ERCĠVAN
Ġl Genel Meclis Üyesi
Gerede
Yusuf GÖKÇE
Ġl Genel Meclis Üyesi
Gerede
Mustafa BAYRAKTAR
Ġl Genel Meclis Üyesi
Göynük
Mümtaz ALTINBAġ
Ġl Genel Meclis Üyesi
Göynük
Osman CAGBU
Ġl Genel Meclis Üyesi
Kıbrıscık
Hasan Hüseyin ARSLAN
Ġl Genel Meclis Üyesi
Kıbrıscık
Zeki OZULLUOĞLU
Ġl Genel Meclis Üyesi
Mengen
Eyüp BEġLĠ
Ġl Genel Meclis Üyesi
Mengen
Ahmet UZUN
Ġl Genel Meclis Üyesi
Mudurnu
Vedat ÖZKAN
Ġl Genel Meclis Üyesi
Mudurnu
Ġsmail AKMAN
Ġl Genel Meclis Üyesi
Seben
Fehmi ÇINAR
Ġl Genel Meclis Üyesi
Seben
Erhan ÇĠFTÇĠ
Ġl Genel Meclis Üyesi
Yeniçağa
Erdoğan YETKĠN
Ġl Genel Meclis Üyesi
Yeniçağa
Necip ÇARIKÇI
Belediye Meclis Üyesi
AyĢe Betül SAĞLIK
Belediye Meclis Üyesi
Hüseyin ĠKA
Belediye Meclis Üyesi
Ġsmail Haluk ĠNCELER
Belediye Meclis Üyesi
Burak BALABAN
Belediye Meclis Üyesi
Vildan BEYARSLAN
Belediye Meclis Üyesi
Muzaffer ZENGĠN
Belediye Meclis Üyesi
Tahsin AKDUMAN
Belediye Meclis Üyesi
Arzu AYDIN
Belediye Meclis Üyesi
Kazım KONAK
Belediye Meclis Üyesi
Basri GÖKDEMĠR
Belediye Meclis Üyesi
Canan AKBAY
Belediye Meclis Üyesi
Engin ALEMDAR
Belediye Meclis Üyesi
Nurettin DOĞANAY
Belediye Meclis Üyesi
Ġbrahim AKSOY
Belediye Meclis Üyesi
ġükrü DOĞAN
Belediye Meclis Üyesi
Haluk YERLĠKAYA
Belediye Meclis Üyesi
Ekrem ÇETĠNKAYA
Belediye Meclis Üyesi
Erdem YILMAZ
Belediye Meclis Üyesi
Mustafa Fahrettin AKSOY
Belediye Meclis Üyesi
Halil Uğur ÖNEY
Belediye Meclis Üyesi
Hakan ÖZMEN
Belediye Meclis Üyesi
Mustafa Birdal ESEN
Belediye Meclis Üyesi
Sami ÖZDEMĠR
Belediye Meclis Üyesi
Erhan BEYKOZ
Belediye Meclis Üyesi
Asuman ġentürk TEKĠN
Belediye Meclis Üyesi
Erdal ALAN
Belediye Meclis Üyesi
Berkay BAKIRCI
Belediye Meclis Üyesi
Sabri GÜNGÖR
Belediye Meclis Üyesi
Erkan Nahid GÜRKAN
Belediye Meclis Üyesi
Ercan ÜSKÜP
Belediye Meclis Üyesi
16.
Mesleki KuruluĢlar ve en fazla üyeye sahip basın kuruluĢunun temsilcileri
TĠCARET VE SANAYĠ ODASI MECLĠS BAġKANI
Gökhan YAMAN
TĠCARET VE SANAYĠ ODASI BAġKANI
Türker ATEġ
DĠġ TABĠPLERĠ ODASI BAġKANI
Dr. Serdar ġERĠFOĞLU
ECZACILAR ODASI ĠL TEMSĠLCĠSĠ
Aytaç ÖZER
ELEKTRĠK MÜHENDĠSLERĠ ODASI BAġKANI
Gürkan TABAĞ
ESNAF VE SANAT.ODALARI BĠRLĠK BAġKANI
Tahir GAYRET
ESNAF VE SANAT.KREDĠ KEFALET KOOP. BAġ.
Ahmet YOLTAġ
ĠNġAAT MÜH. ODASI BOLU TEMSĠLCĠSĠ
Hüseyin Cahit ÇINGI
MAKĠNE MÜH. ODASI ġUBE BAġKANI
O. Murat ATAMAN
MĠMARLAR ODASI BOLU TEMSĠLCĠLĠĞĠ BAġKANI
Uğur ĠLHAN
SER. MUHASEBECĠLER. MALĠ MÜġAV. ODASI BAġ
Necmi TUNCA
BOLU-DÜZCE TABĠPLER ODASI BAġKANI
Prof. Dr. Kenan GÜMÜġTEKĠN
VETERĠNER HEKĠMLERĠ ODASI BAġKANI
Bahadır ÖZTÜRK
ZĠRAAT ODASI BAġKANI
Ġsmail YAMANTÜRK
BASIN YAYIN KURULUġLARI
BOLU GAZETECĠLER DERNEĞĠ BAġKANI
Caner GÜNGÖR
BOLU KÖROĞLU GAZETECĠLER DERNEĞĠ BAġKANI
Ġmdat ARSLAN
17.
Özel Banka Müdürleri (alfabetik sıraya göre)
AKBANK MÜDÜRÜ
Sebahattin BELĠK
AKBANK SANAYĠ ġUBESĠ MÜDÜRÜ
BarıĢ ALKAN
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A,ġ, MÜDÜRÜ
Nevzat KAYA
ASYA KATILIM BANKASI A.ġ. MÜDÜRÜ
Mücahit ERDOĞDU
DENĠZBANK MÜDÜRÜ
Nilgün ÖZERDOĞAN
TÜRKĠYE EKONOMĠ BANKASI MÜDÜRÜ
Bülent KAHVECĠ
TÜRKĠYE FĠNANS KATILIM BANKASI Aġ MÜDÜRÜ
Arif YAVUZ
FĠNANS BANK ġUBE MÜDÜRÜ
Fatih DÜZYOL
GARANTĠ BANKASI MÜDÜRÜ
Önder Faruk TOMURCUK
HSBC BANKASI MÜDÜRÜ
Erdal CELLAT
ING BANK ġUBE MÜDÜRÜ
A. Zeki PEKER
Ġġ BANKASI MÜDÜRÜ
Zeki ĠLERLE
Ġġ BANKASI MEYDAN ġUBESĠ MÜDÜRÜ
Ersin KAYALI
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.ġ.MÜDÜRÜ
Mehmet GÜÇBĠLMEZ
ġEKERBANK MÜDÜRÜ
Doğan BAYRAKTAR
YAPI VE KREDĠ BANKASI MÜDÜRÜ
Ġsmail ARICI
YAPI VE KREDĠ BANKASI KÖROĞLU ġUBESĠ MÜDÜRÜ
Ali Sait GÜLBOY
18.
Kamu Yararına ÇalıĢan Dernek-Vakıf BaĢkanları ve Sendika Temsilcileri
TÜRK HAVA KURUMU ġUBE BAġKANI
Koray VARLIK
KIZILAY ġUBE BAġKANI
Dr. Hüseyin ĠKA
ATATÜRKCÜ DÜġÜNCE DERNEĞĠ BAġKANI
Elfaz TEMĠZ
ÇAĞDAġ YAġAMI DES. DRN.BOLU ġB.BġK.
Hilal TAN
T. EMEKLĠ SUBAYLAR DERNEĞĠ BAġKANI
Erhan ALĠġAR
T.EMEKLĠ ASTSUBAYLAR DER. BOLU ġUBE BġK.
Selehattin ÜNLÜEFE
FAKĠR VE MUHTAÇLARA YARDIM DERNEĞĠ BOLU ġUBESĠ
BAġKANI
Mehmet ġEKER
ĠLĠM YAYMA CEMĠYETĠ BOLU ġUBESĠ BAġKANI
Fahrettin AFACAN
T. KADINLAR BĠRLĠĞĠ DERNEĞĠ BOLU ġUBESĠ BAġKANI
Aygün BANDAKÇIOĞLU
T. MUHARĠP GAZ. DER. BOLU ġ.B. BġK.
Sami YILDIZ
TÜRK OCAKLARI DERNEĞĠ BOLU ġUBE BAġKANI
Dr. Hüseyin ĠKA
BOLU TÜRK ÜNĠVERSĠTELĠ KADINLAR DERNEĞĠ BAġKANI Prof. Dr. Rengin KOSĠF
BOLU VEREMLE SAVAġ DERNEĞĠ BAġKANI
Yunus ÖRÜKLÜ
YARDIM SEVENLER DERNEĞĠ BAġKANI
Beysun TÜRKMEN
T.ZĠRAATÇILAR DERNEĞĠ BOLU ġUBE BġK.
T. GÜÇSÜZLER VE KĠMSESĠZLERE YARDIM VAKFI BOLU
ġUBE BAġKANI
Hasan ÖZDĠNĠ
ĠZZET BAYSAL VAKFI TEMSĠLCĠLĠĞĠ
Mustafa YAMAN
Jale Soner CANPOLAT
BOLU KALKINMA VE TANITMA VAKFI GENEL SEKRETERĠ Mustafa NAMDAR
BĠRLEġĠK KAMU-Ġġ KONFEDERASYONU ĠL TEMSĠLCĠSĠ
Hülya ÇINAR
HAK-Ġġ KONFEDERASYONU ĠL TEMSĠLCĠSĠ
Ġsmet YILMAZ
KESK ĠL TEMSĠLCĠSĠ
Dursun YENĠN
TÜRKĠYE KAMU-SEN ĠL TEMSĠLCĠSĠ
Hüsnü YAMAN
MEMUR-SEN ĠL TEMSĠLCĠSĠ
Ahmet KOÇAK
TÜRK-Ġġ ĠL TEMSĠLCĠSĠ
Özgür ELÇĠ
NOT: Listede herhangi bir değiĢiklik olduğu takdirde değiĢikliğin en kısa sürede irtibat bilgileri ile birlikte (0374 215 10 10) nolu
telefon numarasına ve resmi bir yazıyla Bolu Valiliği Özel Kalem Müdürlüğüne bildirilmesi rica olunur.
Download

Daire Müdürleri