Mehmet BĠRECĠK
VATAN PARTĠSĠ ĠSTANBUL 1. BÖLGE MĠLLETVEKĠLĠ A. ADAYI
1964 Üsküdar doğumluyum. Ġlköğrenimimi Selimiye Ġlkokulu, Orta Öğrenimimi HaydarpaĢa Lisesi, Liseyi Kuleli
Askeri Lisesinde tamamladım. 1987 yılında Ġ.T.Ü Makina Fakültesinden Makina Mühendisi olarak mezun oldum.
1987 – 1995 yılları arasında özel sektörde çeĢitli firmalarda üretim, AR-GE, Uluslararası pazarlama mühendisi ve
idareci olarak çalıĢtım. 1996 yılında yurtdıĢı ağır sanayi firmalarına yönelik tasarım, danıĢmanlık, ihracat
konularında faaliyet gösteren Teknobir Mühendislik Ltd ġti’yi kurdum.
Bugün itibariyle faaliyetlerimize devam etmekteyiz.
Askerliğimi Yd. Subay olarak 1990 baĢında tamamladım ve meslektaĢım olan Günay Birecik ile evlendim.
1999 Gölcük depremiyle beraber çeĢitli mahalli kitle örgütlerinde yönetici ve kurucu olarak görev aldım. Bu süreçte
ĠĢçi Partisi yöneticileri ile birbirimizi tanıma imkanı bulduk ve 2006 yılında ailecek partiye katıldık.
2007 yılından beri Maltepe Ġlçe örgütünde Ġlçe sekreterliği ve Yönetim Kurulunda görev almaktayım.
3 kez Genel Kurul Delegesi oldum.
ADD, ÇYDD, TGB ve CKD gibi kitle örgütlerine üyeyim. ADD’de çeĢitli komisyonlarda görev aldım ve bir dönem
Maltepe ġb BaĢkan Yard. yaptım. Kitle örgütlerinin müĢterek etkinliklerinde koordinasyon görevi aldım. Haziran
Gezi süreciyle beraber çeĢitli platformlarda kurucu ve yönetici olarak halkın katıldığı eylem ve etkinliklerde
öncülükte bulundum.
Toplum bilimi, psikoloji, felsefe, müzik, kültür sanat konularıyla ilgiliyim…Ġyi derecede Ġngilizce ve orta derecede
Almanca bilmekteyim. 1992 doğumlu ĠTÜ Makine Mühendisliği son sınıf öğrencisi TGB ve Vatan Partisi üyesi bir
oğlum var.
ÖNCE VATAN! ġiarıyla yola çıkanların asla yenilmeyeceğine inanıyorum!
VARLIĞIM TÜRK VARLIĞINA ARMAĞAN OLSUN!
Mehmet BĠRECĠK
VATAN PARTĠSĠ ĠSTANBUL 1. BÖLGE MĠLLETVEKĠLĠ A. ADAYI
1964 Üsküdar doğumluyum. Ġlköğrenimimi Selimiye Ġlkokulu, Orta Öğrenimimi HaydarpaĢa Lisesi, Liseyi Kuleli
Askeri Lisesinde tamamladım. 1987 yılında Ġ.T.Ü Makina Fakültesinden Makina Mühendisi olarak mezun oldum.
1987 – 1995 yılları arasında özel sektörde çeĢitli firmalarda üretim, AR-GE, Uluslararası pazarlama mühendisi ve
idareci olarak çalıĢtım. 1996 yılında yurtdıĢı ağır sanayi firmalarına yönelik tasarım, danıĢmanlık, ihracat
konularında faaliyet gösteren Teknobir Mühendislik Ltd ġti’yi kurdum.
Bugün itibariyle faaliyetlerimize devam etmekteyiz.
Askerliğimi Yd. Subay olarak 1990 baĢında tamamladım ve meslektaĢım olan Günay Birecik ile evlendim.
1999 Gölcük depremiyle beraber çeĢitli mahalli kitle örgütlerinde yönetici ve kurucu olarak görev aldım. Bu süreçte
ĠĢçi Partisi yöneticileri ile birbirimizi tanıma imkanı bulduk ve 2006 yılında ailecek partiye katıldık.
2007 yılından beri Maltepe Ġlçe örgütünde Ġlçe sekreterliği ve Yönetim Kurulunda görev almaktayım.
3 kez Genel Kurul Delegesi oldum.
ADD, ÇYDD, TGB ve CKD gibi kitle örgütlerine üyeyim. ADD’de çeĢitli komisyonlarda görev aldım ve bir dönem
Maltepe ġb BaĢkan Yard. yaptım. Kitle örgütlerinin müĢterek etkinliklerinde koordinasyon görevi aldım. Haziran
Gezi süreciyle beraber çeĢitli platformlarda kurucu ve yönetici olarak halkın katıldığı eylem ve etkinliklerde
öncülükte bulundum.
Toplum bilimi, psikoloji, felsefe, müzik, kültür sanat konularıyla ilgiliyim…Ġyi derecede Ġngilizce ve orta derecede
Almanca bilmekteyim. 1992 doğumlu ĠTÜ Makine Mühendisliği son sınıf öğrencisi TGB ve Vatan Partisi üyesi bir
oğlum var.
ÖNCE VATAN! ġiarıyla yola çıkanların asla yenilmeyeceğine inanıyorum!
VARLIĞIM TÜRK VARLIĞINA ARMAĞAN OLSUN!
Download

Mehmet BĠRECĠK VATAN PARTĠSĠ ĠSTANBUL 1