T.C.
İL ÖZEL İDARESİ
İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
“KARAKURT H.E.S.” İMAR PLANI
ASKI İLAN METNİ
İlimiz Sarıkamış ilçesine bağlı Akkoz ve Beşyol köyleri sınırlarında Aras nehri
üzerinde “Hidroelektrik Santrali” amaçlı Karakurt H.E.S. 1/1000 ölçekli uygulama imar ve
1/5000 ölçekli nazım imar planları Kars İl Genel Meclisi tarafından 04.03.2014 tarih 26 sayılı
kararı ile onaylanarak 3194 sayılı İmar Kanununun 8.b maddesi gereğince Karakurt
Hidroelektrik Santrali imar planları 18.03.2014 ile 16.04.2014 tarihleri içerisinde Akkoz ve
Beşyol köy muhtarlıklarında, Kars il Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü ilan
panosunda ve internet (http://www.karsozelidare.gov.tr/) sayfasında askıya/ilana çıkarılmıştır.
İş bu askı metni heyetimiz tarafından tanzim edilerek imza altına alınmıştır. Plana
itirazları olanların askı/ilan (30 gün) süresi içerisinde İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel
İyileştirme Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekmektedir. …./03/2014
İlanen tebliğ olunur.
Özlem BAL
Şehir Plancısı
Mikail KIZILAY
İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürü
KARS KARAKURT BARAJI VE HES PROJESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ
NAZIM VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA
RAPORU
Planlama alanı Kars İli Sarıkamış İlçesi Aras Nehri üzerinde bulunmaktadır.
Karakurt Barajı ve Hes projesi olarak tanımlanan tesisin kurulu gücü 110
MW(113,378MWm/110 MWe)'dir.
Karakurt Barajı ve HES'in kurulu gücü 110MW yıllık güvenilir enerji üretimi
269.384 Gwh/yıl yıllık sekonder enerji üretimi ise 138.508 Gwh/yıl olup toplam
enerjinin 407.892 Gwh/yıl olması planlanmaktadır.
Karakurt
Baraj
Alanına
Erzurum-Iğdır
Karayolundan
ulaşım
sağlanabilmektedir. Kuzey yönelen Sarıkamış ve Selim İlçelerinden geçerek il
merkezine ulaşır. Doğuya yönelen yol ise Karakurt üzerinden Kağızman'a ve
Iğdır il merkezine ulaşır.
Karakurt Barajı ve HES projesi :H49-d2 numaralı paftada 42.41.30 doğu ile
40.08.30 kuzey enlem ve boylamların kesişiminde yer almaktadır.
Karakurt Barajı ve HES projesinde en önemli su kaynağı Aras Nehri'dir. Aras
Nehri , Bingöl'den kaynağını alıp yukarı Pasin'de sağdan ve soldan gelen birçok
dereler katılarak Pasin suyu adıyla Çobanköprüsünden sonra Kars İli1nde Zivin
suyu Kötek-Bayam suyunu soldan ve Şahyolu dağlarından gelen dereleri de
sağdan alarak Arpaçay ile birleştikten sonra çok büyümüş olaraksürmeli
çukuruna girer. Iğdır önünde saniyede 180-200, Mayıs'da 140 Haziranda 50,
Temmuz ve Ağustos aylarında 20-25m3 su akıtır.
Proje kapsamında Aras Nehri'nin doğal sularında herhangi bir fiziksel ve
kimyasal bir debi değişiminin söz konusu olmaması planlanmaktadır.
Karakurt Barajı ve HES projesi kapsamında kurulacak üniteler; memba-mansap
batardoları, derivasyon tüneli, baraj gövdesi, su alma yapısı, cebri boru ve
santral ünitesidir.
Tesise ait ünitelerin teknik özellikleri aşağıdaki gibidir.
Karakurt Barajı ve HES projesi Aras Nehri Üzerinde Karakurt Mahallesi nin
yaklaşık 5 km güneydoğusunda 1380.0 m talveg kotunda yer almaktadır Aras
Nehri havzasında yapılması planlanan Karakurt baraj yeri topoğrafik açıdan
dolgu baraj inşaasına uygundur
ve herhangi bir jeolojik problem
göstermemektedir.
EPDK tarafından Bilsev Enerji Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi'ne 24/02/2011
Tarih ve 2094-7 sayılı Kararı ile Üretim Lisansı verilen KARAKURT Barajı ve
HES tesisine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım İmar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama
İmar planı çalışmaları kapsamında alınan kurum görüşleri aşağıdaki gibidir.
1-Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
23.01.2014 tarih ve 258 sayılı yazısında, Sarıkamış İlçesi Karakurt Barajı ve
HES projesine ait 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli İmar Planına ilişkin,
Ardahan-Kars-Iğdır-Ağrı Planlama Bölgesi Çevre Düzeni Planı’nda; 2.Derece
Karayolu üzerinde, tarım arazisinde, Aras Nehri üzerinde, Kayalık-Taşlık alan
üzerinde ve Ekolojik Öneme Sahip Alan üzerinde kaldığı tespit
edilmiştir.1/100000 ölçekli Ardahan-Kars-Iğdır-Ağrı Planlama Bölgesi Çevre
Düzeni Planı Hükümlerinin Genel Hükümlerinde belirtilen ‘’7.15 maddesindeki
üst ölçek ile ilgili hususlar’’, ‘’8.8 ve 8.9 maddesindeki Tarım Arazileri’’,
‘’8.15.1 maddesindeki Kayalık-Taşlık Alanlar’’, ‘’8.18 maddesindeki Ekolojik
Öneme Sahip Alanlar’’, ‘’8.19 maddesindeki Karayolu Kenarında ve Diğer Kara
Ulaşım Güzergahında Yapılacak Tesisler’’ ve‘’8.22 maddesindeki Enerji Üretim
Alanları’’ başlığı altındaki hükümlere uyulması gerektiği belirtilmektedir.Ayrıca
2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu kanun uyarınca çıkarılan tüm yönetmeliklere
uyulması,3621 sayılı kanun hükümlerince Aras Nehri kıyı kenar çizgisine dahil
olmadığından kıyı kanunu açısından ve 5543 sayılı kanun hükümlerince bir
sakınca bulunmadığı belirtilmiştir.
2-Orman ve Su İşleri Bakanlığı XIII.Bölge Müdürlüğü(Kars Bölge
Müdürlüğü)
17.01.2014 tarih ve 14266 sayılı yazılarında, BİLSEV KArakurt Barajı ve HES
projesi için 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar planlarının
yapılmasında;ileride Sulak Alan Ek-2 Faaliyet Belgesi alınması şartı ile kurum
mevzuatınca sakınca bulunmadığı belirtilmiştir.
3-Kars Karayolları 18.Bölge Müdürlüğü
21.01.2014 tarih ve 11741 sayılı yazılarında, Kars İli Karakurt İlçesi sınırları
içerisinde yer alan BİLSEV Karakurt Barajı ve HES Projesi imar planı
hazırlanmasına yönelik, önceki yıllarda Devlet Su İşleri 24.Bölge
Müdürlüğü’nden temin edilen yatırım planları doğrultusunda mevcut KarakurtKağızman Karayoluna yönelik alternatif yol proje çalışmaları başlatılmış ve
şuan itibariyle devam etmekte olduğu belirtilip, yeni güzergaha ait yol yapımı
tamamlanana kadar Karakurt-Kağızman Karayolu ulaşım sistemini
aksatmayacak şekilde tedbirlerin alınması kaydıyla herhangi bir sakınca
olmadığı belirtilmiştir.
4-İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
16.01.2014 tarihli rapor doğrultusunda, Sarıkamış İlçesi Karakurt Barajı ve HES
projesine ait 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli İmar Planının yapılacağı
alanda, koordinatları verilen alanın tescil envanter kaydının bulunmadığı tespit
edilmiştir.Ancak alanda yapılacak çalışmalar sırasında toprak altında ve üstünde
herhangi bir taşınır yada taşınmaz kültür varlığı bulunması durumunda
çalışmaların derhal durdurularak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne ve ilgili
birimlere bildirilmesi gerektiği belirtilmiştir.
5-Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
14.01.2014 tarih ve 312 sayılı yazılarında, Sarıkamış İlçesi Karakurt Barajı ve
HES projesine ait 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli İmar Planının
yapılacağı alanın, 103 ada 380 parsel ve 117 ada 116 numaralı mera parsellerini
kapsadığı anlaşılmış olup, 4342 Sayılı Mera Kanununun 14.maddesi kapsamında
tahsis amacı değişikliği devam ettiği belirtilmiştir.
6-Telekom İl Müdürlüğü
20.01.2014 tarih ve 00090 sayılı yazılarında, Sarıkamış İlçesi sınırları içerisinde
planlanan BİLSEV Karakurt Barajı ve HES projesine ait 1/5000 ölçekli ve
1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının yapılması hususunda, kurum mevzuatı
açısından herhangi bir sakınca bulunmadığı belirtilmiştir.
7-Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü
14.01.2014 tarih ve 59658634-230.03 sayılı yazılarında, Söz konusu Kars İli,
Sarıkamış İlçesi sınırları içerisinde İmar ve Vaziyet planlarının yapılmasının
kurum mevzuatı açısından herhangi bir sakıncası bulunmadığı belirtilmiştir.
8-Sarıkamış Kaymakamlığı Malmüdürlüğü
13.01.2014 tarih ve 015 sayılı yazılarında, BİLSEV Karakurt Barajı ve Hes
projesine ait yaptırılması düşünülen işlerin/işlemlerin yapılmasında
Kaymakamlık(Malmüdürlüğü) tarafından herhangi bir sakınca bulunmadığı
belirtilmiştir.
9-Aras Elektrik Dağıtım Anonim İl Müdürlüğü
15.01.2014 tarih ve 34883769 sayılı yazılarında, Sarıkamış İlçesi sınırları
içerisinde planlanan BİLSEV Karakurt Barajı ve HES projesine ait 1/5000
ölçekli ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının yapılması hususunda,
kurum mevzuatı açısından herhangi bir sakınca bulunmadığı belirtilmiştir.
10-Dsi 24.Bölge Müdürlüğü
25.01.2014 tarih ve 52 516 sayılı yazılarında, söz konusu plan yapımına dair
yönetmeliğin 14.maddesine göre yapılacak 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000
ölçekli Uygulama İmar planlarının yapılmasında kurum açısından bir sakınca
bulunmadığı belirtilmiştir.
11-İl Afet Acil Durum Müdürlüğü
89893547-854 sayılı yazılarında, bahse konu alandaki arşiv kayıtları İl Afet ve
Acil Durum Müdürlüğü elemanlarınca incelenmiş olup, ekteki belgeler
doğrultusunda, jeolojik-jeofizik etüt raporlarına uyulması şartı göz önünde
tutularak ve tahsisi düşünülen taşınmazların bağlı bulunduğu Kadastro
Müdürlüğü ile Tapu Tescil Müdürlüğü’ndeki tapu kayıtları üzerinde anılan
Kanun kapsamında kullanılmak üzere şerh
bulunmadığına dair tespit
yapıldıktan sonra tahsis işlemlerinin yapılması gerektiği belirtilmiştir.
Planlama Alanı onaylı Ardahan - Kars - Iğdır - Ağrı Planlama Bölgesi
1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında “Ekolojik öneme sahip alanlar”
kullanımında kalmaktadır.
Onaylı çevre düzeni planında 4.53.EKOLOJİK ÖNEME SAHİP ALANLAR:
aynı alanda birden çok doğal niteliğe sahip(su kaynakları, hassas
ekosistemler, su ve kara ekosistemleri arasında yer alan geçiş bölgeleri,
toprak niteliği ve topografik özellikleri, bitki örtüsü, yaban yaşamı) ya da
insan etkisi altında yeniden biçimlenmeden önce bu potansiyele sahip olduğu
öngörülen ekolojik ilişki ve etkileşimlerin bütünlük arz ettiği; tür çeşitliliği,
iklimsel duyarlılık, su döngüsünün, yaban yaşamının ve insan
yaşama ortamlarının kalitesinin sürekliliği açısından korunması öngörülen
özel öneme sahip alanları ve doğal koridorları ifade eder. Olarak
tanımlanmıştır.
Enerji üretim alanları ise “enerji piyasası düzenleme kurumu tarafından
verilen lisans ve/veya ilgili kurumlardan alınan izinler sonrasında
kurulmuş/kurulacak olan enerji üretim tesislerinin yer aldığı alanlardır.”
denilmektedir.
Plan hükümlerinin 7-15 no lu plan hükümlerinde “ ihtiyaç duyulması
halinde ……. baraj, enerji üretimi ve iletimine ilişkin kullanımların alt ölçekli
planları, bu planın koruma, gelişme ve planlama ilkeleri doğrultusunda,
bakanlığın uygun görüşü alınmak kaydıyla, ilgili kurum ve kuruluşların
görüşleri dikkate alınarak, ilgili idaresince bu planın ilke ve esasları
çerçevesinde hazırlanır. onaylanan planlar sayısal ortamda koordinatlı
olarak bu planın veri tabanına işlenmek üzere bakanlığa gönderilir. söz
konusu tesisler/tesis alanları amacı dışında kullanılamazlar” denilerek
Karakurt Barajı ve HES projesi gibi projelerin alt ölçekli planlarla
yapılabileceğini ifade etmektedir.
Kurum görüşleri ile 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve Plan hükümleri
doğrultusunda hazırlanan imar planlarında sınırları belirtilen alan baraj ve hes
alanı olarak belirlenmiştir. Tesisin doğu batı istikametindeki her iki yönünden
ulaşımını sağlayan 10 m'lik araç yolu imar planına işlenmiştir.
Öneri 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
Öneri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
PLAN NOTLARI:
1-3194 SAYILI İMAR KANUNU HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR.
2-4268 SAYILI ELEKTRİK PİYASASI KANUNU HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR.
3-25150 SAYILI ELEKTRİK PİYASASINDA ÜRETİM FAALİYETLERİNDE
BULUNMAK ÜZERE SU KULLANIM HAKKI ANLAŞMASI İMZALAMASINA
İLİŞKİN USÜL VE ESASLAR HAKKINDAKİ YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ
GEÇERLİDİR.
4-4650 SAYILI KAMULAŞTIRMA KANUNU HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR.
5-BU PLANDA BELİRTİLMEYEN HUSUSLARDA ARDAHAN-KARS-IĞDIR-AĞRI
PLANLAMA BÖLGESİ 1/100000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI VE PLAN
HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR.
6-KARAKURT BARAJI VE HES ALANI İÇERİSİNDE YAPILACAK İDARİ VE
SOSYAL TESİS ALANLARI İÇİN E=0,60 Hmax=24,50 M’DİR.BARAJ VE SANTRAL
TESİSLERİNDE YAPILAŞMA KOŞULLARI, TESİSİN TEKNOLOJİK ÖZELLİĞİNE
GÖRE BELİRLENECEKTİR.
7-YAPILARIN OTURACAĞI KOTLAR, HES UYGULAMA PROJESİNDE
BELİRLENECEKTİR.
8-KARS VALİLİĞİ GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN
11/09/2013 TARİH VE 8491 SAYILI YAZISINDA BELİRTİLEN HUSUSLARA
UYULACAKTIR.
9-KARS İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN
28/08/2013 TARİH VE 5478 SAYILI YAZISINDA BELİRTİLEN HUSUSLARA
UYULACAKTIR.
10. 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU VE BU KANUNA DAYALI OLARAK ÇIKARILAN
YÖNETMELİKLERİN İLGİLİ HÜKÜMLERİNE UYULMASI ZORUNLUDUR.
11. 2863 SAYILI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU
HÜKÜMLERİNE
UYULMASI
ZORUNLUDUR.
BU
KANUNUN
4.
MADDESİ
UYARINCA; ALANDA YAPILACAK FAALİYETLER ESNASINDA HERHANGİ BİR
KÜLTÜR VARLIĞINA RASTLANILMASI DURUMUNDA, FAALİYETLERİN DERHAL
DURDURULMASI VE DURUMUN EN YAKIN MÜLKİ AMİRLİĞE VEYA MÜZE
MÜDÜRLÜĞÜNE BİLDİRİLMESİ ZORUNLUDUR.
12. 644 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KAPSAMINDA SÖZ KONUSU
ALANDA HERHANGİ BİR TABİAT VARLIĞINA RASTLANMASI DURUMUNDA
İLGİLİ BÖLGE KOMİSYONUNA BİLDİRİLMESİ ZORUNLUDUR.
13. 5403 SAYILI TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNUNA VE BU
KANUNA
BAĞLI
OLARAK
ÇIKARTILAN
YÖNETMELİK
HÜKÜMLERİNE
UYULMASI ZORUNLUDUR.
14. PLANLAMA ALANI İÇERİSİNDE YAPILACAK TESİSLERDE “BİNALARIN
YANGINDAN
KORUNMASI
HAKKINDA
YÖNETMELİK”
HÜKÜMLERİNE
UYULACAKTIR.
15. “AFET BÖLGELERİNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA YÖNETMELİK” VE
“DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK”
HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.
16.
“KARAYOLLARI
KENARINDA
YAPILACAK
VE
AÇILACAK
TESİSLER
HAKKINDA YÖNETMELİK” HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.
17. ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİNE
UYULMASI ZORUNLUDUR.
18. PLANLAMA ALANI KAPSAMINDAKİ SANTRAL ALANINDA ÜRETİME İLİŞKİN
TESİSLERLE BUNLARIN TAMAMLAYICISI NİTELİĞİNDE ALT YAPI VE ÜST YAPI
TESİSLERİ İLE TESİSİN İŞLEYİŞİ İÇİN GEREKLİ YAPI/BİNA YAPILABİLİR.
19. PLANLAMA ALANI İÇİNDE ŞALT SAHASI, REGÜLATÖR, İLETİM KANALLARI,
YÜKLEME HAVUZU, CEBRİ BORU, DENGE BACASI, KUYRUKSUYU KANALLARI
VB. TESİSLER İLE ALAN İÇİNDE ULAŞIMI SAĞLAYACAK SERVİS YOLLARI İNŞA
EDİLEBİLİR.
20. PLANLAMA ALANINA İLİŞKİN OLARAK HAZIRLANAN İMAR PLANINA ESAS
JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORUNDA BELİRTİLEN HUSUSLARA UYULMASI
ZORUNLUDUR.
Download

karakurt hes - Kars İl Özel İdaresi