KAĞIZMAN (KARS)
YAĞMUR HİDROELEKTRİK SANTRALİ
İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU
1
KAĞIZMAN (KARS)
YAĞMUR HİDROELEKTRİK SANTRALİ
İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU
1 - TARİHİ GELİŞİM
Kars’ın bilinen ilk sâkinleri Hurrilerdir. Daha sonra Hititlerin hâkimiyetine
girmişlerdir. Hurriler bölgeye “yüksek ülke” veya “yukarı eller” demişlerdir. Bölge,
daha sonra Urartuların işgâline uğradı. M.Ö. 8. asırda Kimmerler buradan geçtiler.
Asurlar ve Babiller buraya hâkim olamadılar. İskitler M.Ö. 7. asırda bu bölgeye hâkim
oldular. M.Ö. 6. asırda Perslerin istilâsına uğradı. Dârâ, Kafkasya Seferini buradan
geçerek yaptı. M.Ö. 4. asırda Makedonya Kralıİskender, Persleri yenerek burasını ele
geçirdi. Partlar ve bunlara bağlı Ermeni derebeylikleri zaman zaman bölgeye hâkim
oldular. M.Ö. 1. asırda Pontos Krallığını yıkan Romalılar bu bölgeye yaklaştı.
M.S. 2. asırda Romalıların eline geçti. Daha sonra Partlar ve onların yerine
geçen Sâsânîler ile Romalılar arasında el değiştirdi. M.S. 395’te Roma ikiye
bölününce bu bölge, bütün Anadolu gibi Doğu Roma (Bizans)nın payına düştü. Bu
bölge, Bizans ile Sâsânîler arasında sık sık el değiştirdi ve buradaki derebeyleri
bâzan İran bâzan da Bizans’a tâbi oldular.
Türkiye Selçukluları Devletini kuran Kutalmışoğlu Süleyman Şahın babası
Kutalmış Bey, 1049 ve 1053 Anadolu akınlarına giderken Kars’tan geçti. 1058
akınında Selçuklu şehzâdelerinden Yakuti Kars’ın dış mahallelerini fethetti. Sultan
Alparslan, 1068’de Ardahan’ı fethetti. Alp Arslan’ın oğlu SultanMelikşah, Kars’ı geri
almak isteyen Bizanslıları 1080’de yenerek bu bölgeyi Erzurum’u merkez yapan
Saltukoğullarına verdi. 1124’te Gürcüler, Ani ve Kars’ı ele geçirince, Saltukoğulları
1153’te Kars’ı geri aldı.
1226’da Celâleddin Harezmşah, Ani’yi kuşatmış fakat alamamıştır. Tiflis’i
fethetmiştir.
1239’da
Moğollar
Kars
ve
Ani’yi
alarak,
Gürcüleri
buradan
uzaklaştırmışlardır. Sırasıyla İlhanlılar, Celâyirliler, Tîmûrlular, Karakoyunlular ve
Akkoyunlular bölgeye hâkim oldular. Tîmûr Han, 1394, 1400 ve 1403’te Kars’tan
geçti. Safevîler, Akkoyunlu İmparatorluğunu yıkınca, mîrasına konarak Kars’a hâkim
oldular. Bu sırada Osmanlı Devletinin sınırları da Kars’a dayanmıştı. Yavuz Sultan
Selim Han, Çaldıran Seferinden dönerken Kars Kalesi yakınında konakladı. Kars ve
çevresi, 1534’te Kânûnî Sultan Süleyman Hanın ilk yıllarında Safevîlerden
Osmanlılara geçti.
Osmanlı Devleti ile Safevî Devleti arasındaki stratejik çarpışmalar, Kars
bölgesinde cereyan etti. 1548’de Sultan Süleyman Han, Kars Kalesini tahkim ettirdi.
Safevîler, zaman zaman Kars’a saldırdılar. Sultan ÜçüncüMurâd Han, 1579’da birkaç
2
KAĞIZMAN (KARS)
YAĞMUR HİDROELEKTRİK SANTRALİ
İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU
hafta içinde Kars şehrini yeni baştan inşâ ettirip, kale, sur, câmi ve her türlü tesisleri
yeniden yaptırdı, böylece 16. asırda Türk ordusunun istihkâm sınıfı burada parlak bir
imtihan verdi. Kars, Osmanlıların askerî bir üssü ve serhat şehri oldu. 1604’te
Safevîler, âni bir hücumla Kars’ı işgal ettilerse de tekrar çıkarıldılar. 1616’da Kars
Kalesi yeniden geniş ölçüde tahkim edildi. Sultan Dördüncü Murâd Han, Revan
Seferinde buradan geçti ve Kars’ı yeniden îmâr etti. On yedinci asırda Kars ve Çıldır,
iki ayrı beylerbeyliğin merkezleri oldular. 29 Mayıs 1664’te başlayan ve bir hafta
devam eden zelzele büyük zarar verdi. 1734’te Nâdir Şah Avşar, Kars’ı iki defa,
1744’te üçüncü defa kuşattı ise de alamadı. 1807’de Ruslar, Kars’a kadar yaklaştı
fakat Osmanlı ordusu, Rusları yenerek, Tiflis’e geri çekilmek mecburiyetinde bıraktı.
1821-1823 arasında İranlılar, Kars topraklarına akınlar yaparak Osmanlıları
yıprattılar. Sonra da Ruslar, saldırarak 15 Temmuz 1828’de Kars’ı işgal ettiler. 8 ay
sonra Edirne Muâhedesi ile Kars’ı terk ettilerse de Kars’ın üçte ikisini ve târihi bütün
eserlerini, câmi ve türbeleri imhâ ettiler. 1853-1856 Kırım Harbinde bu bölgede büyük
savaşlar oldu. Rusların 29 Eylül 1855 taarruzu Kars halkının (genç, yaşlı, erkek,
kadın ve hatta çocukların) desteği ile Müşir Mehmed Vâsıf Paşa emrindeki Türk
ordusu tarafından geri püskürtüldü. Bu zaferin hatırası olarak altın, gümüş ve
bronz“Kars 1272” madalyaları bastırıldı ve Kars şehrine “Gâzi” ünvanı verildi. Halk üç
sene vergi ve askerlikten muaf tutuldu. Ruslar, 1856’da Paris Antlaşması ile bu
bölgede 5 ay kaldıktan sonra geri çekildiler. Kars çevresinin ikinci Rus işgali böylece
sona erdi.
1918 başında Osmanlı ve müttefiklerine yenilen Rusya, silâhlarını bırakıp,
Brest-litovsk Muâhedesi (Antlaşması) ile Kars, Artvin ve Batum’uOsmanlı Devletine
terk etmiştir. Az sonra İngiltere ve müttefikleri gâlip gelince, İngilizler bu antlaşmayı
kabul etmeyip, Ruslar ve İngilizler Kars’a Ermeni doldurup, Kars’taki bütün Türkleri
katlettirdiler. Bu katliamdan sâdece üç Türk kurtuldu. Posof ve Ardahan’ı Gürcüler
işgâl ettiler.
Türk İstiklâl Harbinde 15’inci Kolordu Komutanı Kâzım Karabekir Paşa, 30 Ekim
1920’de Kars’ı kurtardı. Kars Kalesine şanlı Türk Bayrağını 34. Alay subaylarından
Yüzbaşı Abdurrahman Bey “Besmele-i şerif” ile yeniden çekti. Rusya 16 Mart 1921
Moskova Muâhedesi ile Batum hâriç olmak üzere, Kars ve Arvin’in Türkiye’ye iâdesini
kabul etti. Bu muâhede, 13 Ekim 1921 Kars Muâhedesi ile Ermenistan ve Gürcistan
tarafından da kabul edildi. Hıristiyan azınlıklar Kars’ı boşalttılar. Şehrin eski sakinleri
3
KAĞIZMAN (KARS)
YAĞMUR HİDROELEKTRİK SANTRALİ
İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU
yurtlarına yerleştiler. İkinci Dünyâ Harbinden sonra Rus devlet başkanı Stalin, Kars
ve Ardahan’ı istedi ise de, bu arzusunda ısrar edemedi.
Ermeni terör teşkilâtlarının Türkiye aleyhtarı faaliyetlerinin hedefi Türklerin
Anadolu’da ilk fethettikleri bu toprakları Rusya’nın işgaline yeniden sokmaktır. Kars,
buram buram Türklük kokan, gâzi, kahraman bir serhat şehridir. Şanlı bir târih ve o
derece sıkıntılı günler yaşamıştır. Ruslar üç işgal ile Kars’ı tamâmen imhâ ederek,
harâbe hâline getirmişlerdir. Kars yeniden gelişmekte olan bir ilimizdir.
2- COĞRAFİ DURUM
Rakımı ortalama 1768 metreyi bulan Kars arazisinin büyük bölümü yaylalardan
oluşur. Akarsu vadileriyle yer yer parçalanan yörede yaylalar dalgalı düzlüklerden
oluşur. Kars ilinde yer alan önemli yükseltiler olan Allahuekber Dağları, Kısır Dağı,
Akbaba Dağı, Aladağ ve Aşağıdağ'ın bir kısmı merkez ilçe sınırları içersindedir. Kars
Çayı, kentin güneybatısından geçer. Kent aynı adlı ovanın üzerinde kurulmuştur.
Harita: Kars İli İlçeleri
4
KAĞIZMAN (KARS)
YAĞMUR HİDROELEKTRİK SANTRALİ
İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU
3- DEMOGRAFİK YAPI
1927'de yapılan ilk genel nüfus sayımında Kars'ın nüfusu 205.098 idi. 1935
yılında ise nüfus 305.536 olmuş, bu süre içerisindeki yıllık nüfus artışı % 0,12 gibi
yüksek bir oranda gerçekleşmiştir. Kars ili nüfusu daha sonraki dönemlerde de
artışını sürdürmüş ve 1940'da 356.534, 1950 de 410.236, 1960 la 543.600, 1970 de
660.018, 1980 de 707.398 olmuştur. Bu dönem boyunca yalnızca 1975 - 1.980
arasında % 1 lik bir düşme söz konusudur. 1990 genel nüfus sayımında ise il nüfusun
355.823 olmuştur. 2000 yılı nüfus sayımı sonuçlarına göre il nüfusu 325.864 olup %0
8.41 azalmıştır.
Kars ili nüfusunun gelişiminde önemli bir özellikte toplam içindeki şehir nüfusu
oranını özellikle 1950 yılından itibaren sürekli artmasıdır. 1927 yılında yaklaşık % 13
olan şehir nüfusu, 1960 ta % 1 7,74'e, 1 970'te % 23.22'ye 1980'de % 24.58'e
1990'da % 31.63'e, 2000 yılında ise %o 10.15'e yükselmiştir.
Kars yöresinin sahip olduğu arazi yapısı sebebiyle yerleşim genellikle toplu
yerleşme şeklinde, nüfus özellikle vadi, akarsu boyu veya çukur arazilerde
toplanmıştır.
2000 yılında yapılan genel nüfus sayımına göre 325.864 olan toplam nüfusun
142.145'i (% 43,62) il ve ilçe merkezlerin, 183.719'zu (% 56,38) ise köylerde
yaşamaktadır. Kars merkez ilçe 1 14.919 toplam nüfusu ile ilin toplam nüfusunu %
35,27'sine sahiptir. Nüfus büyüklüğü bakımından merkez ilçeyi 57.026 nüfus ile (%
17.50) Sarıkamış, 48.908 ile (15.1) Kağızman 25.480 ile (% 7.88) Selim, 24.277 ile
(% 7.45) Digor, 24.995 ile (% 7.67) Arpaçay, 14.885 ile (% 4.57) Susuz ve 14.526
nüfus ile (% 4,46) Akyaka izlemektedir.
4- TARIM VE HAYVANCILIK
İlçede tarım olarak karasal iklim şartlarından dolayı daha ziyade arpa ve buğday
ekilmektedir. Bunların yanında şeker pancarı, patates ve çeşitli bostan sebzeleri
yetişmektedir. Hayvancılık olarak daha ziyade büyükbaş hayvancılık yapılmaktadır.
Meraların azalması ve yayla kültürünün gün geçtikçe kaybolması nedeniyle küçükbaş
hayvancılık meralara zarar verdiği için artık yok denecek kadar azdır. Bir de Selim'e
özgün kaz yetiştiriciliği vardır. Fakat bu yetiştiricilik fenni değil, klasik olarak her
ailenin kendi çabalarıyla yetiştirilen hayvanlardır. Genel olarak kışın et ihtiyacının
karşılanması amacına yönelik bu kaz besiciliği Kars'a özgü bir tarzdır.
5
KAĞIZMAN (KARS)
YAĞMUR HİDROELEKTRİK SANTRALİ
İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU
5- EĞİTİM
Cumhuriyet dönemi başlarında birçok ilde olduğu gibi Kars'la da okuryazarlık
oranı çok düşüktü. 1935 yılında il genelinde her yüz kişiden ancak 14'ü okuma yazma
biliyordu. Aynı yıl Türkiye genelinde bu oran %19 idi. 1975'e gelindiğinde Kars'ta
erkeklerin %69'u, kadınların ise %37'si okuma yazma biliyordu. Genel okuma yazma
oranı ise % 53,4 idi. 1990 yılında erkeklerde %84,5, kadınlarda %62,1 olan
okuryazarlık oranı, genel toplamda ise % 73,3'e ulaşmıştır. 2001 yılı itibariyle genel
okuryazarlık oranının %90'ı aştığı tahmin edilmektedir.
1990 yılı itibariyle Kars'taki okuryazarların % 5 1,2'si ilkokul, % 7,4'ü ortaokul, %
2,4'ü lise, %2' si ortaokul ve lise dengi meslek okulu, %0,6'sı ise yüksek öğretim
kurumu mezunudur. Okuryazarların geri kalan %36,4'ü ise herhangi bir eğitimöğretim kurumu bitirmeyip okuma yazma bilenlerden oluşmaktadır.
6
KAĞIZMAN (KARS)
YAĞMUR HİDROELEKTRİK SANTRALİ
İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU
6 - E.PDK ÜRETİM LİSANSI
7
KAĞIZMAN (KARS)
YAĞMUR HİDROELEKTRİK SANTRALİ
İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU
8
KAĞIZMAN (KARS)
YAĞMUR HİDROELEKTRİK SANTRALİ
İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU
9
KAĞIZMAN (KARS)
YAĞMUR HİDROELEKTRİK SANTRALİ
İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU
10
KAĞIZMAN (KARS)
YAĞMUR HİDROELEKTRİK SANTRALİ
İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU
11
KAĞIZMAN (KARS)
YAĞMUR HİDROELEKTRİK SANTRALİ
İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU
12
KAĞIZMAN (KARS)
YAĞMUR HİDROELEKTRİK SANTRALİ
İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU
13
KAĞIZMAN (KARS)
YAĞMUR HİDROELEKTRİK SANTRALİ
İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU
14
KAĞIZMAN (KARS)
YAĞMUR HİDROELEKTRİK SANTRALİ
İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU
7- PLANLAMA ALANININ KONUMU
Planlama alanı, Kars ili, Kağızman İlçesinde yer almaktadır. 1/5000 ölçekli H50C-06-C ve H50-C-06-D hâlihazır paftalarında ve 1/1000 ölçekli H50-C-06-C-4-A,
H50-C-06-C-4-B, H50-C-06-C-4-C, H50-C-06-C-4-D, H50-C-06-D-4-B, H50-C-06-D3-A, H50-C-06-D-3-B ve H50-C-06-D-3-C hâlihazır paftalarında bulunmaktadır.
Çalışma alanı,
X = 4 447 261 – 4 448 306
Y= 607 378 – 609 598
koordinatları arasında kalmaktadır. Çalışma alanının toplam büyüklüğü 302,058
m² ’dir.
Çalışma alanının güneyinden Kağızman-Iğdır karayolu geçmektedir.
Çalışma Alanına Ait Uydu Görüntüleri
15
KAĞIZMAN (KARS)
YAĞMUR HİDROELEKTRİK SANTRALİ
İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU
7 - PLANIN AMACI
Bu bölgede ilgili yatırımcının talebi doğrultusunda, çalışma alanının fiziksel
açıdan uygun koşullar içermesi, bölge ve ülke ekonomisine istihdam-katma değer
yaratacak potansiyelin değerlendirilerek projelendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç
kapsamında imar planı hazırlanmıştır.
8 - MEVCUT DURUM
Planlama alanı, Kars ili, Kağızman ilçesinde yer almaktadır. Söz konusu alana
mevcutta alanın güneyinden geçen Kağızman-Iğdır karayolu hizmet vermektedir.
Alanın büyüklüğü yaklaşık 302,058 m² dir.
16
KAĞIZMAN (KARS)
YAĞMUR HİDROELEKTRİK SANTRALİ
İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU
9- MÜLKİYET DURUMU
9
EY-TUR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM VE TİC. LTD. ŞTİ. YAĞMUR HİDROELEKTRİK SANTRALI İRTİFAK HAKKI TESİSİ TALEP EDİLEN DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ TAŞINMAZ MALLAR LİSTESİ
SIRA
NO
İLİ
İLÇESİ
KÖYÜ
MEVKİİ/MAHALLESİ
ADA
NO
MALİKLERİ
PARSEL
NO
ADI SOYADI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
KARS
KARS
KARS
KARS
KARS
KARS
KARS
KARS
KARS
KARS
KARS
KARS
KARS
KARS
KARS
KARS
KARS
KARS
KARS
KARS
KARS
KARS
KARS
KARS
KARS
KAĞIZMAN
KAĞIZMAN
KAĞIZMAN
KAĞIZMAN
KAĞIZMAN
KAĞIZMAN
KAĞIZMAN
KAĞIZMAN
KAĞIZMAN
KAĞIZMAN
KAĞIZMAN
KAĞIZMAN
KAĞIZMAN
KAĞIZMAN
KAĞIZMAN
KAĞIZMAN
KAĞIZMAN
KAĞIZMAN
KAĞIZMAN
KAĞIZMAN
KAĞIZMAN
KAĞIZMAN
KAĞIZMAN
KAĞIZMAN
KAĞIZMAN
AKDAM
AKDAM
AKDAM
AKDAM
AKDAM
BULANIK
BULANIK
BULANIK
BULANIK
BULANIK
BULANIK
BULANIK
BULANIK
BULANIK
GÜNİNDİ
GÜNİNDİ
BULANIK
GÜNİNDİ
GÜNİNDİ
GÜNİNDİ
GÜNİNDİ
GÜNİNDİ
GÜNİNDİ
GÜNİNDİ
GÜNİNDİ
ARAS KENARI
ARAS KENARI
ARAS KENARI
ARAS KENARI
ARAS KENARI
ARAS KENARI
ARAS KENARI
ARAS KENARI
123
122
122
121
114
104
104
104
104
101
125
128
129
130
156
156
114
156
156
156
156
156
156
156
156
12
11
10
127
589
112
96
97
99
1
1
1
1
1
85
23
582
47
48
50
56
57
58
59
60
26
KARS
KAĞIZMAN
GÜNİNDİ
ARAS KENARI
156
68
27
28
29
30
KARS
KARS
KARS
KARS
KAĞIZMAN
KAĞIZMAN
KAĞIZMAN
KAĞIZMAN
GÜNİNDİ
GÜNİNDİ
GÜNİNDİ
GÜNİNDİ
ARAS KENARI
ARAS KENARI
ARAS KENARI
ARAS KENARI
156
156
156
156
72
73
74
86
31
KARS
KAĞIZMAN
GÜNİNDİ
ARAS KENARI
156
87
32
33
34
KARS
KARS
KARS
KAĞIZMAN
KAĞIZMAN
KAĞIZMAN
GÜNİNDİ
GÜNİNDİ
GÜNİNDİ
ARAS KENARI
ARAS KENARI
ARAS KENARI
156
156
156
88
89
91
35
KARS
KAĞIZMAN
GÜNİNDİ
ARAS KENARI
156
92
BABA ADI
MALİYE HAZİNESİ
MALİYE HAZİNESİ
MALİYE HAZİNESİ
MALİYE HAZİNESİ
MALİYE HAZİNESİ
MALİYE HAZİNESİ
MALİYE HAZİNESİ
MALİYE HAZİNESİ
MALİYE HAZİNESİ
MALİYE HAZİNESİ
MALİYE HAZİNESİ
MALİYE HAZİNESİ
MALİYE HAZİNESİ
MALİYE HAZİNESİ
MALİYE HAZİNESİ
MALİYE HAZİNESİ
MALİYE HAZİNESİ
SÜLEYMAN İPEK
GAZİ
NESİM İPEK
GAZİ
DELAL İPEK
GAZİ
DELAL İPEK
GAZİ
DELAL İPEK
GAZİ
SÜLEYMAN İPEK
GAZİ
DELAL İPEK
GAZİ
DELAL İPEK
GAZİ
RIFAT İPEK
FAHRETTİN
NEVZAT İPEK
FAHRETTİN
MEHMET FERİT İPEK FAHRETTİN
EMİNE İPEK
HÜSEYİN
MÜFTİ İPEK
MEHMET
KASIM İPEK
GAZİ
CEMİLE İPEK
SÜLEYMAN
DELAL İPEK
NESİM
FARİS İPEK
NESİM
FARİS İPEK
NESİM
FARİZE PARLAK
FERZENDER
SÜRMELİ İPEK
ÖMER
CELAL İPEK
NESİM
RIFAT İPEK
NESİM
HİSSE
ORANI
TAM
TAM
TAM
TAM
TAM
TAM
TAM
TAM
TAM
TAM
TAM
TAM
TAM
TAM
TAM
TAM
TAM
TAM
TAM
TAM
TAM
TAM
TAM
TAM
TAM
1/3
1/3
1/3
TAM
TAM
TAM
TAM
1/2
1/2
TAM
TAM
TAM
1/2
1/2
HAM TOPRAK
HAM TOPRAK
HAM TOPRAK
HAM TOPRAK
HAM TOPRAK
HAM TOPRAK
HAM TOPRAK
HAM TOPRAK
HAM TOPRAK
MERA
HAM TOPRAK
HAM TOPRAK
HAM TOPRAK
HAM TOPRAK
HAM TOPRAK
HAM TOPRAK
HAM TOPRAK
BAHÇE
BAHÇE
TARLA
TARLA
TARLA
BAHÇE
BAHÇE
TARLA
TAŞINMAZ MALIN
YÜZÖLÇÜMÜ
(m2)
TAPU ALANI
(m2)
75360,71
60853,09
76794,64
38239,36
95051
1250148,36
6465,50
2323,93
3629,58
3821957,98
4155,55
100994,30
17225,06
112113,60
8523,87
90815,79
420955,81
15683,83
9048,66
8716,85
11628,57
5819,17
4616,79
5449,05
6199,47
BAHÇE
5206,68
3652,92
GÖL ALANI
TARLA
BAHÇE
BAHÇE
BAHÇE
5378,15
7932,85
6217,49
2940,27
3499,09
5702,39
4133,59
1155,3
GÖL ALANI
GÖL ALANI
GÖL ALANI
GÖL ALANI
EV
607,09
607,09
GÖL ALANI
BAHÇE
BAHÇE
TARLA
1985,09
8891,29
6092,84
1985,09
460539
3858,32
GÖL ALANI
GÖL ALANI
GÖL ALANI
TARLA
16361,91
2302,27
GÖL ALANI
TAŞINMAZ
MALIN CİNSİ
KAMULAŞTIRILACAK ALANIN
YÜZÖLÇÜMÜ (m2)
KAMULAŞTIRMA
AMACI
46704,40
12740,02
42702,62
29073,01
23991,55
5194,41
3034,53
430,08
1557,89
166511,44
4155,55
90902,29
17225,06
112113,60
3600,56
12765,65
364,87
534
40,19
504,95
142,71
83,76
385,88
2588,86
41,27
GÖL ALANI
GÖL ALANI
GÖL ALANI
GÖL ALANI
GÖL ALANI
SANTRAL ALANI
YÜKLEME HAVUZU
İLETİM KANALI
İLETİM KANALI
GÖL ALANI
GÖL ALANI
GÖL ALANI
GÖL ALANI
GÖL ALANI
GÖL ALANI
GÖL ALANI
GÖL ALANI
GÖL ALANI
GÖL ALANI
GÖL ALANI
GÖL ALANI
GÖL ALANI
GÖL ALANI
GÖL ALANI
GÖL ALANI
17
KAĞIZMAN (KARS)
YAĞMUR HİDROELEKTRİK SANTRALİ
İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU
10 - PLANLAMA KARARLARI
Bu bölgede hizmet verebilecek Hidroelektrik Santrali yapılabilmesi amacıyla,
söz konusu alan “Hidroelektrik Santral Alanı” olarak tanımlanmıştır. Yapı yaklaşma
mesafeleri tüm cephelerden 5’er metre olarak belirlenmiştir. Yapılaşma koşulları
E=0.40 olarak tanımlanmıştır.
Çevre Düzeni Planındaki Yeri
Söz konusu İmar Planına ait kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri
tamamlanmış olup plan kararlarını etkileyecek herhangi bir olumsuz görüş
bulunmamaktadır.
Kamu
kurum
ve
kuruluş
görüşleri
raporun
devamında
verilmektedir.
18
KAĞIZMAN (KARS)
YAĞMUR HİDROELEKTRİK SANTRALİ
İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU
İmar planı
19
KAĞIZMAN (KARS)
YAĞMUR HİDROELEKTRİK SANTRALİ
İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU
7. PLAN HÜKÜMLERİ
GENEL HÜKÜMLER:
1. 3194 SAYILI İMAR KANUNU VE İLGİLİ YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE
UYULMASI ZORUNLUDUR.
2. PLANLAMA
ALANI
İÇERİSİNDE
ENERJİ
VE
TABİİ
KAYNAKLAR
BAKANLIĞINCA ONAYLANACAK AVAN PROJESİNE GÖRE UYGULAMA
YAPILACAKTIR.
3. 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU VE BU KANUNA DAYALI OLARAK ÇIKARILAN
YÖNETMELİKLERİN İLGİLİ HÜKÜMLERİNE UYULMASI ZORUNLUDUR.
4. 2863 SAYILI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU
HÜKÜMLERİNE UYULMASI ZORUNLUDUR. BU KANUNUN 4. MADDESİ
UYARINCA; ALANDA YAPILACAK FAALİYETLER ESNASINDA HERHANGİ BİR
KÜLTÜR
VARLIĞINA
RASTLANILMASI
DURUMUNDA,
FAALİYETLERİN
DERHAL DURDURULMASI VE DURUMUN EN YAKIN MÜLKİ AMİRLİĞE VEYA
MÜZE MÜDÜRLÜĞÜNE BİLDİRİLMESİ ZORUNLUDUR.
5. 644 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KAPSAMINDA SÖZ KONUSU
ALANDA HERHANGİ BİR TABİAT VARLIĞINA RASTLANMASI DURUMUNDA
İLGİLİ BÖLGE KOMİSYONUNA BİLDİRİLMESİ ZORUNLUDUR.
6. 5403 SAYILI TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNUNA VE BU
KANUNA
BAĞLI
OLARAK
ÇIKARTILAN
YÖNETMELİK
HÜKÜMLERİNE
UYULMASI ZORUNLUDUR.
7. PLANLAMA ALANI İÇERİSİNDE YAPILACAK TESİSLERDE “BİNALARIN
YANGINDAN
KORUNMASI
HAKKINDA
YÖNETMELİK”
HÜKÜMLERİNE
UYULACAKTIR.
8. “AFET BÖLGELERİNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA YÖNETMELİK” VE
“DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK”
HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.
9. “KARAYOLLARI
KENARINDA
YAPILACAK
VE
AÇILACAK
TESİSLER
HAKKINDA YÖNETMELİK” HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.
20
KAĞIZMAN (KARS)
YAĞMUR HİDROELEKTRİK SANTRALİ
İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU
10. ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİNE
UYULMASI ZORUNLUDUR.
ÖZEL HÜKÜMLER:
11. PLANLAMA ALANI İÇİN YAPILAŞMA KOŞULLARINA İLİŞKİN OLARAK;
-HİDROELEKTRİK SANTRAL ALANI İÇERİSİNDE YAPI YAKLAŞMA MESAFELERİ
YOLDAN VE KOMŞU PARSELLERDEN 5 METRE OLACAKTIR.
-YAPILAŞMA EMSALİ E: 0.40’DİR.
-MAX H. TESİSİN TEKNİK ÖZELLİĞİNE GÖRE ENERJİ VE TABİ KAYNAKLAR
BAKANLIĞINCA ONAYLANACAK AVAN PROJESİNDE BELİRLENECEKTİR.
12. PLANLAMA ALANI KAPSAMINDAKİ SANTRAL ALANINDA ÜRETİME İLİŞKİN
TESİSLERLE BUNLARIN TAMAMLAYICISI NİTELİĞİNDE ALT YAPI VE ÜST
YAPI
TESİSLERİ
İLE
TESİSİN
İŞLEYİŞİ
İÇİN
GEREKLİ
YAPI/BİNA
YAPILABİLİR.
13. PLANLAMA ALANINA İLİŞKİN OLARAK HAZIRLANAN İMAR PLANINA ESAS
JEOLOJİK-JEOTEKNİK
ETÜT
RAPORUNDA
BELİRTİLEN
HUSUSLARA
UYULMASI ZORUNLUDUR.
14. DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE ONAYLANAN YAĞMUR REG. VE HES ÜRETİM
TESİSİ SU KULLANIMI HAKKI VE İŞLETME ESASLARINA İLİŞKİN ANLAŞMA
HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.
15. PLAN VE PLAN NOTLARINDA AÇIKLANMAYAN HUSUSLARDA KONU İLE
İLGİLİ DİĞER MEVZUAT VE 1/100.000 ÖLÇEKLİ ARDAHAN-KARS-IĞDIR-AĞRI
PLANLAMA BÖLGESİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI HÜKÜMLERİNE UYULMASI
ZORUNLUDUR.
21
KAĞIZMAN (KARS)
YAĞMUR HİDROELEKTRİK SANTRALİ
İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU
22
KAĞIZMAN (KARS)
YAĞMUR HİDROELEKTRİK SANTRALİ
İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU
23
Download

ANKARA İLİ SİNCAN İLÇESİ