(02
" • r t r t iıir .
T.C.
ANTALYA BL YÜKŞEHİR BELEDİYESİ
îmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü
Sayı : 90852262-301.03- t fÜ 'ÎS ~ İÜ ^ 2 Konu: Alanya 138 ada 1 parsel NİP.
(«cfr
T
'
EXP02(ılfi
t, U T M y A
03/04/2015
BAŞKANLIK MAKAMINA
Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, 028D -21B nolu imar paftasında yer alan
Tosmur Mahallesi 138 ada 1 parseldeki akaryakıt istasyonuna LPG, CNG otogaz ve elektrik
şarj istasyonu kullanımlarının eklenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini
arz ederim.
Genel
Birol EKİCİ
Genel Sekreter
Ekler: -1/5000 ölçekli NİP.değ.
-Açıklama raporu
A dres: Antalya Büyükşehir Belediyesi, Karaalioglu Parkı İçi 07100 A N T A L Y A
Ayrıntılı bilgi için irtibat; A,l.ale D A R IC I
T e l : 0 242 2 4 1 28 66
Fax i 0 242 243 06 28
\Yeb: w w w .a n ta ly a .b c l.tr
E-posta: infb@ antalya-bld.E O V .tr
planlamauiiantalva.bel.tr
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
(ALANYA BELEDİYESİ)
TOSMUR MAHALLESİ 138 ADA 1 PARSEL
NAZIM İMAR PLANS DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU ÖLÇEK: 1/5000
1. PLANLAMA ALANI GENEL DURUM
Plan değişikliği yapm ak istediğimiz alan Antalya İli Alanya İlçe Belediyesi Tosm ur Mahallesi
sınırları içerisinde kalan 0 2 8 D -2 1 B pafta 138 ada 1 parsel sınırlarını oluşturmaktadır. Alanya
Belediyesi Tosm ur Mahallesi 138 ada 1 parsel 1/5000 onaylı nazım imar planı kararlarına göre
akaryakıt istasyonu olarak belirlenmiştir.
Şekil 1. Hava fotoğrafı
2. PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI
Plan değişikliği ile amaçlanan 1/5000 nazım imar planında A ile gösterimi yapılan mevcut Akaryakıt
İstasyonu kullanımı ibaresine ek olarak alanın 'Akaryakıt, LPG, GNC Otogaz ve Şarj İstasyonu olarak
kullanılabilmesini sağlamaktır. Akaryakıt istasyonu için ilk belge 07.10.1997 tarihinde dönem in belde
belediyesi olan Oba Belediyesi tarafından verilen Geçiş Yolu İzin Belgesidir (Ek-1)
3. MEVCUT ARAZİ KULLANIMI, KADASTRAL DURUM VE İZİN BELGELERİ
Yukarıda da belirttiğimiz gibi mevcut kullanımda nazım imar planı üzerinde akaryakıt istasyonu
olarak belirlenmiş parsel 35 metrelik Alanya çevre yolu üzerinde yer almakta 1998 yılından beri
faaliyetini göstermektedir. Parselin tapu kayıtlarında toplam alanı 2210,82 m 2 dir. 138 ada 1 parsel
kadastral durum u da aşağıda gösterilmektedir.
1
M-
1
i
/
;
!
M.
\
•
*
\
\
\
•
1
\
^
s
AKA YAM T t:*TA Y C '*1
\
>
PA>\ K
'
KU 1 •«
A ' a »;, .
\
nr.ro. e k ; : « /
:
*rc
\
t '
\
Şekil 2 : Kadastral durum
Akarkakıt istasyonu için alınan izin belgeleri şu şekilde sıralanabilir
©
07.10.1997 tarihinde Oba Belediyesinde alınmış 'Geçiş Yolu İzin Belgesi (Ek:l),
o
Sağlık Grup Başkanlığının 12.11.2002 tarihinde Gayri Sıhhi İnceleme Kurulunca yapılan
incelemesinde de adı geçen yerde Akaryakıt ve LPG (otogaz) satış istasyonu açılmasında
sakınca olmadığı belirtilmektedir. (Ek:2
o
29.01.2004 tarihinde Tosm ur Belediyesi tarafından LPG-akaryakıt istasyonunun talebi ile
encüm ene yapılan başvuruda "Karayolları Kenarında Yapılacak Tesisler Yönetm eliği"
hükümlerine göre gerekli cepheyi sağladığından dolayı
ve "Geçiş Yolu İzin Belgesi"
(Ek:3ve 4),
o
13.04.2006 tarihinden itibaren de EPDK (Enerji Piyasası Denetleme Kurulu) tarafından
LPG OTOGAZ Bayilik lisansı (Ek:5)
o
16.02.2004 tarihinde 3169 sayı ile Antalya İl Sağlık M üdürlüğü tarafından "İkinci Sınıf
Gayri Sıhhi M üesseselere Ait Açma Ruhsatı" (Ek:6)
verilmiş ve işletme faaliyetini sürdürmüştür. Ayrıca işletme için LPG OTOGAZ İstasyonu Sorum lu
M ü d ü rü de bulunmaktadır. (Ek:7)
Antalya İli Alanya İlçesi Tosm ur M ahallesi İmar planı 03.02.2011 tarih ve 4 sayılı karar ile Revizyon
görmüştür.
Bu imar planı çalışmasında da öncesinde
olduğu gibi akaryakıt istasyonu kararı
korunmuştur.
4. PLANLAMA İKARARLARI
Yukarıda sözü edilen izinler ve mevcut imar planı doğrultusunda amacımız akaryakıt ve LPG
istasyonu içerisinde plan notu olarak belirtilmiş ancak sembol olarak belirtilmemiş gösterimleri
tamamlamak, CNG (Sıkıştırılmış Doğal Gaz) eklenmesi ve elektrik ile çalışan araçların da sarj
edilebilmeleri için alanın "Akaryakıt, LPG, CNG Otogaz ve Şarj İstasyonu olarak düzenlemesi yapılmış
lejanda ve plan notlarına eklenmiştir.
Hızla gelişen teknolojiler farklı kullanımlar istasyonlarda da sürekli değişikliklerin yapılmasını
çevreye daha duyarlı yakıtların kullanımlarını zorunlu hale getirmektedir. Bu amaçla ilerleyen
dönem lerde sıkıştırılmış doğal gazın kullanımı CNG (Compressed Natural Gas) ve elektrikli araçaların
kullanımı daha aktif hale gelecektir. Tip imar yönetmeliğinde de belirtildiği gibi;
Madde 4 0 - (Başlığı ile birlikte değişik:RG-8/9/2013-28759)
İm ar planlarında akaryakıt istasyonu olarak belirlenen alanlarda istasyonlar arası mesafe ve
diğer kriterlerle ilgili mevzuata uyulması şartıyla; akaryakıt ve servis istasyonları, CNG otogaz
istasyonları, LPG otogaz istasyonları, hidrojen üretim ve dolum istasyonları yapılabilir. Yapı yüksekliği
2 katı geçm em ek şartıyla; bünyelerinde kullanıcıların asgari ihtiyaçlarını karşılayacak oto-market, çay
ocağı, büfe, oto elektrik, lastikçi, yıkama yağlama gibi fonksiyonlar yer alabilir.
Yakıt tankı ve borulama sistemlerinin bakım, tadilat veya onarımlarının, TSE standartları ve ilgili
kurumların görüşü doğrultusunda yapılması zorunludur.
Elektrik enerjisi ile çalışan araçların şarj edilmeleri için, ilgili elektrik kurumunun, olumlu görüşü
ile otoparklar, akaryakıt istasyonları veya diğer uygun yerlerde elektrikli araç şarj yeri yapılabilir.
Planlama alanında 1/ 5000 ölçekte hazırlanan imar planında yeni belirlenen lejantlara göre
düzenleme yapılmış akaryakıt, LPG istasyonu kullanımı yanında CNG otogaz ibaresi ve plan notlarında
da elektrik enerjisi ile çalışan araçların şarj edilebilmesini sağlayan gerekli elektrik kurum unun olumlu
görüşü alınarak yapılacak elektrikli araçlar şarj cihazları konumlandırılabilecektir.
İLİ
: ANTALYA
İLÇESİ
: ALANYA-TOSMUR MAHALLESİ
PAFTA VE PA RSEL NO : 028-D-21-B_ 138 ADA 1 PARSEL
PLANLAMA ALANI
: 0.22 HA
ÖLÇEK
: 1/5000
M EV C U T PLAN
/ }*> ■
İLİ
: ANTALYA
İLÇESİ
: ALANYA-TOSMUR MAHALLESİ
PAFTA VE PA R SEL NO : 028-D-21-B_ 138 ADA 1 PARSEL
PLANLAMA ALANI
: 0.22 HA
ÖLÇEK
: 1/5000
Ö N ERİ PLAN
Planlama alanı üzerindeki bu değişiklikler dışında herhangi bir alan değişikliği yapılmamıştır.
1/1000 planlar üzerinde belirtilecek olan oranlardan emsal E=0.20 ve Hmax= 5.50 oranı korunacaktır.
Sağlık koruma bandı mesafeleri de daha önce hazırlanmış rapor ve vaziyet planı üzerinde
bulunmaktadır.
HHkM IM I BAMOfiLU BAYAR
ŞtMr Plancısı
Ssrcy (^hs^AtztOrtçCaddesi C.
Funda YÖRÜK
TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI
ANTALYA
ŞUBESİ Y a z m a n ı
18 m m
5 5 E
4
İLİ
İLÇESİ
PAFTA VE PARSEL NO
PLANLAMA ALANI
ÖLÇEK
: ANTALYA
: ALANYA-TOSMUR MAHALLESİ
: 028-D-21-B 138 ADA 1 PARSEL
: 0.22 HA
: 1/5000
MEVCUT PLAN
İLİ
İLÇESİ
PAFTA VE PARSEL NO
PLANLAMA ALANI
ÖLÇEK
: ANTALYA
: ALANYA-TOSMUR MAHALLESİ
: 028-D-21-B 138 ADA 1 PARSEL
: 0.22 HA
: 1/5000
ÖNERİ PLAN
GÖSTERİM
NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ONAMA SINIRI
AKARYAKIT, LPG, CNG OTOGAZ VE ŞARJ
ERİŞME KONTROLLÜ YOL
(Çevre Yolu)
AKARYAKIT VE LPG, CNG OTOGAZ VE SARJ İSTASYONLARI
i
* BU ALANDA KONAKLAMA İÇERMEYEN AKARYAKIT VE LPG İSTASYONU YAPILABİLİR.
* LPG İKMAL İSTASYONU İÇİN 12.02.2002 TARİH, 24669 SAYILI RESMİ GAZETEDE
%
YAYIMLANAN " SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) İLE ÇALIŞAN MOTORLU TAŞITLAR
İÇİN KURULUŞ, DENETİM, EMNİYET VE RUHSATLANDIRMA İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK"
HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR.
* 09.03.2001 TARİH 24337 SAYILI RESMİ GAZETEDE REVİZE EDİLMİŞ TS 11939
“ SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) İKMAL İSTASYONU -KARAYOLU TAŞITLARI İÇİN-’
EMNİYET KURALLARI STANDARTINA UYULACAKTIR.
* 5015 SAYILI PETROL PİYASASI KANUNU UYARINCA ÇIKARTILAN 17.06.2004 TARİH
VE 25495 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANARAK 01.01.2005 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN
•PETROL PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİ" HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.
* 20.12.2003 TARİH VE 25322 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN "PETROL
YASASI" HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.
* 18.04.2001 TARİH VE 4646 SAYILI PETROL PİYASASI KANUNU UYARINCA ÇIKARILAN
07.02.2002 TARİH VE 24869 SAYILI DOĞALGAZ PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİ
HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.
_|
* ELEKTRİK ENERJİSİ İLE ÇALIŞAN ARAÇLARIN ŞARJ EDİLMELERİ İÇİN, İLGİLİ ELEKTRİK
j
KURUMUNUN OLUMLU GÖRÜŞÜ İLE OTOPARKLAR, AKARYAKIT İSTASYONLARI VEYA DİĞER UYGUN
YERLERE ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ YERİ YAPILABİLİR.
Download

Tam sayfa fotoğraf - Antalya Belediyesi