ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU
Tarih:23.09.2014
BİRİM
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TALEP SAHİBİ
ÖZEL ŞAHIS
MECLİS TOPLANTISININ
TARİHİ VE GÜNDEM
MADDESİ
Büyükşehir
Belediye
Meclisinin
08.08.2014
tarihli
toplantısında gündemin 94. maddesinde görüşülerek İmar
ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir.
TALEP KONUSU
Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, 028D-16D nolu imar
paftasında yer alan Bektaş Mahallesi 1826 ada 5 parselde
konut alanında "zemin katta ticaret yer alabilir" plan notu
eklenmesine ilişkin NİP-5394,1 Plan İşlem Numaralı 1/5000
ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, 028D-16D nolu imar
paftasında yer alan Bektaş Mahallesi 1826 ada 5 parselde
konut alanında "zemin katta ticaret yer alabilir" plan notu
eklenmesine ilişkin NİP-5394,1 Plan İşlem Numaralı
1/5000
ölçekli
Nazım
İmar
Planı
değişikliği
Komisyonumuzca
incelenmiş,
Alanya
Belediyesi'nin
KOMİSYON RAPORU:
12.06.2.014 tarih ve 2855 sayılı yazısı doğrultusunda ada
bütününde ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında
gösterilmek
kaydıyla
isteğe
bağlı
zemin
ticaretin
yapılmasının uygun olduğu görüşüne varılmıştır.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine
sunulmuştur.
-_ _________ -
Can KASAPOGL
. Baş
Cenk Halil
Bahadır YANTAÇ
imar Kom. Üyesi
(Topiantıya Katılmadı)
Haşan Ali İR
İm
Ali Baki SARICA
Kerim BAŞKAPTAN
İmar Kom. Üyesi
BEKTAS MAHALLESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
ANTALYA ALANYA BELEDİYESİ
ADA NO :1826
PAFTA N0:028-D-16-D
ÖLÇEK: 1/5000
PLAN NOTU
MEVCUT PLAN
* Ada bütününde ve 1/1000 ölçekli uygulama im ar planında gösterilm ek kaydıyla
isteğe bağlı zemin ticaret yapılabilir
GÖSTERİM (LEJAND)
PLAN TADİLATI ONAMA SINIRI
---------- KONUT ALANI
ÖNERİ PLAN
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR - ALANYA BELEDİYESİ
KONU: 1826 ADA 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
1.
PL A N L A M A A L A N IN IN G E N E L TANIM I
Nazım imar planı tadilat teklifi Antalya ili, Alanya ilçe belediyesi, Bektaş Mahallesi, 0-28-D 16-D no’lu 1/5000 ölçekli nazım imar planı sınırları içerisinde yer alan, tapuda 1826 ada numarası ile
tescilli 5 adet parseli kapsamaktadır. Parsellerin toplam büyüklüğü 4866,355 m2,dir.
Şekil 1. Hava Fotoğrafı
2.
PL A N L A M A N IN A M A Ç V E K A PSA M I
Nazım plan tadilat teklifine konu parsel Alanya Belediye Meclisince onanlı Kuzey Alanya
1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı onama sınırları içerisinde yer almaktadır. Parselin bulunduğu
bölge onaylı planda düşük yoğunluklu gelişme konut alanı olarak planlanmış olup, Alanya yayla yolu
güzergâhı üzerinde yer almaktadır. Bu yol 15 metre olarak planlıdır. Parselin yakınlarında Alanya
Bektaş Mezarlığı, Alanya seyir terası, Kızılalan mesire alanı, huzurevi vb. sosyal donatı alanları ve
konut yapılaşmaları mevcuttur. Halen gelişimini sürdüren bu bölgede ticaret alanı ihtiyacı gün
geçtikçe artmasına rağmen, oluşan ticaret ihtiyacını karşılayan herhangi bir birim yoktur.
Onaylı Kuzey Alanya İlave nazım imar planında genel ticaret alanları planlanmadığından, bugüne
kadar Alanya Belediyesi tarafından yapılan uygulamalarda ticaret alanı ihtiyacı oluşumuna göre parsel
ölçeğinde yapılan imar planı tadilatları ile ticaret kullanımına izin verilmiştir. Plan tadilat teklifine
konu bölgede parsel ölçeğinde verilen ticaret izni mevcut değildir. Önerilen plan tadilatı ile yayla yolu
üzerinde bulunması nedeniyle yoğun bir araç trafiğine konu olan caddede halkın günübirlik
ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik zemin kat ticaret kullanımlı yapılaşmanın gerçekleştirilmesi
amaçlanmaktadır. Ayrıca önerilen ticaret alanı düzenlemesi ile tadilat teklifine konu parselin
çevresinde yer alan huzurevi, mesleki eğitim tesis alanı, seyir terası vb. sosyal alanlar ile konut
alanlarının da ihtiyacının karşılanması hedeflenmektedir.
3.
B U G Ü N K Ü A R A Z İ K U L L A N IM I V E K A D A ST R A L D U R U M
1826 ada onaylı 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı kapsamında belediyesince yapılan
3194/18. Madde uygulaması sonucunda oluşmuş olup, içerisinde yer alan 5 adet parselin her biri imar
parseli niteliğindedir. Parsel çalılık bitki örtüsü ile kaplı olup, yapılaşma söz konusu değildir. Tadilata
konu parsellerin en düşük kotu 211,58 metre ile güneyde, en yüksek kotu ise 227,30 metre ile kuzeyde
bulunmaktadır. Arazideki ortalama eğim %35 dolaylarındadır.
Şekil 2. Kadastral Durum
4.
P L A N L A M A K A R A R LA R I
Nazım plan tadilat teklifine konu ada da yapılaşma koşulları uygulama imar planında Ayrık
nizam, 2 kat, TAKS:0.20, KAKS:0.40 olarak önerilmiştir. Teklif nazım imar planı tadilatı ile ada da
onaylı nazım imar planında düşük yoğunluklu kentsel gelişme alanı olarak belirlenen plan kararı
değiştirilmeksizin, fonksiyonun halkın günübirlik ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak konut altı
ticaret alanı olarak değiştirilmesi önerilmektedir. Bu maksatla plan notuna “ada bütününde ve 1/1000
ölçekli uygulama imar planında gösterilmek kaydıyla isteğe bağlı zemin ticaret yapılabilir.” maddesi
eklenmek suretiyle plan tadilatı teklif dosyası hazırlanmıştır.
Önerilen nazım plan tadilatı ile
1. Yayla yolu olması nedeniyle yoğun bir taşıt trafiğine sahip olan bölgenin transit trafiğe
yönelik ticari ihtiyaçlarının karşılanması,
2. Yakın çevresinde yer alan mezarlık, huzur evi gibi kentsel kullanım alanlarının ticaret
ihtiyaçlarının karşılanması,
3. Henüz mevcut olmayan ancak onanlı plan ile öngörülen kültürel tesis ve eğitim tesisinin
ileride oluşacak potansiyel ticaret alanı ihtiyaçlarının karşılanması,
4. Çevredeki konut alanlarının ve mahallenin günübirlik ticaret ihtiyaçlarının karşılanması
hedeflenmektedir.
BEKTAŞ MAHALLESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
ANTALYA ALANYA BELEDİYESİ
C/3
ta
K/3
s:
CTQ
3
o
25
C5
p
N
CD
Cu
O
£
Oj
#
ADA NO: 1826
PAFTA N0:028-D-16-D
=3
<5
Cfo<
&
ÖLÇEK: 1/5000
PLAN NOTU
MEVCUT PLAN
" A d a bü tü n ü n d e v o 1 /1000 6!çckli u y g u lam a im ar p la n ın d a g ö slc rü m o k kaydıyia
islo ğ o bağlı zem in liearel yapılabilir
/-> n ı r - r - ı i
r-» ı
a
k i
UFMtrıl r L A N
ALANYA BELEDİYESİ
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı : 46655593- 305.04- j 2 & £ T
Konu : 1826 ada 5 parsel
12.06.2014
T.C.
AN TA LY A BÜYÜK ŞEH İR BELEDİY ESİ
İm ar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
Planlama Şube M üdürlüğü
A N TA LY A
İL G İ: a) 09.05.2014 tarih ve 19076 sayılı yazınız,
b) 30.05.2014 tarih ve 13800 Sayılı Yazınız.
İlgi yazınızda ilgi a) m üracaat ile Alanya Belediye sınırları içerisinde, 028D-16D nolu im ar
paftasında yer alan Bektaş M ahallesi 1826 ada, 5 parselin konut altı ticaret alanına dönüştürülm esine
ilişkin 1/5000 Ö lçekli Nazım İm ar Planı değişikliği talep edildiği belirtilerek söz konusu 1/5000
Ölçekli Nazım İm ar Planı değişikliğinin, 1/1000 Ölçekli Nazım İm ar Planına ve uygulam aya esas
olarak irdelenerek kurum görüşüm üz istenmektedir.
Y aptığım ız incelem e sonucunda Bektaş M ahallesi 1826 ara 5 parselin “ 1/5000 Ö lçekli Nazım
İm ar Planında yoğunluklu K onut” 1/1000 Ölçekli Uygulam a İmar Planında ise Ayrık 2 katlı “Konut
A lanı” olarak belirlendiği tespit edilmiştir.
Plan değişikliği talep edilen parselin çevresindeki kullanım koşulları incelendiğinde ise parselle
aynı yapılanm a koşullarında konut, Kültürel Tesis Alanı, Huzurevi, M esleki ve Teknik Eğitim A la n ı,
halen Rekreasyon ve Seyir Terası Amaçlı kullanılan yeşil alan olarak kullanım lar belirlenm iştir. .
Parsel, Ç evre Y olunun kuzeyinde yer alan yerleşim lere ulaşımı sağlayan ana ulaşım aksına
u
cephelidir. Parselin yer aldığı bölge incelendiğinde bu alanda yaşayan nüfusun günlük alışveriş
ihtiyacını karşılayabileceği ticari kullanım koşulunda alanlar bulunm adığı anlaşılm aktadır. Plan
hüküm lerinde de zem in katlarda ticari kullanım yapılabileceğine dair bir hüküm bulunm am aktadır. Bu
nedenle belli akslarda günlük alışveriş ihtiyacına cevap verebilecek kullanım alanlarının belirlenm esi
uygun olacaktır. A ncak konunun parsel ölçeğinde değil de ada ölçeğinde ve yürürlükteki yapılanm a
koşulları değiştirilm eden ( kot alınm ası, gabari, bina ebatları .... gibi) değerlendirilerek bu bölgede
ticaret kullanım larının belirlenm esinin uygun olacağı görüşünde olduğum uzu bilgilerinize arz ederiz.
Belediye
MühsndM
Başkan Yrâ.
ııırrı ıhb :11h m 1ı r a ıcan ıot ii iieiiti imı idim ii i u i
Güllerpmarı M ahallesi İzzet Azakoğiu Caddesi Alanya Belediyesi Hizmet Binası ALANYA
TIf: (242) 510 20 78 Fax: (242) 510 21 11 e-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.alanva.bel.tr
Download

Gündemin 26.Maddesi - Antalya Belediyesi