SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
ÖĞRENCİ STAJ SİCİL FİŞİ
1. Öğrenci Tarafından Doldurulacak Kısım
0 Adı
Ğ
R
E
N
C
•
Soyadı
TC Kimlik Numarası
1
N
■
I
N
Fakülte No
Staj Türü
UYGULAMA STAJI
2. Staj Yapılan İşyeri Tarafından Doldurulacak Kısım.
0 Ç alıştığ ı K ısım
B a ş la d ığ ı T a rih
G
R
E
N
Yi
t ? , 2 0 / 4ı
G ün S ay ısı
B ittiğ i T a rih
İt,
Î 9
f
C
■
1
N
■
I
N
DEĞERLENDİRME
D
B
İşe Devam
Çalışma Gayreti
İşi Vaktinde ve Tam Yapması
Amirlerine Karşı Tavır ve Hareketi
İşçi ve Arkadaşlarına Karşı Tavır ve Hareketi
Genel Başarı Durumu
A
A : Pekiyi, B: İyi C : Orta, D: Geçer E : Başarısız
İşyeri Staj
Sorumlusunun Görüşü
Â
İşyerinin Adresi
H&Sab £ cjO00 r C<L f f * h 6
0
N
A
Y
L
A
Y
A
N
Görevi*
Adı ve Soyadı*
Tarih
İmza*
<-İ2 /ln ^ 2 a €
B u r sel
•A j
kİ
iA
Hasanaga Org. San. Böl. Sanayi Cd. No.46
B U R d A
Komisyonu Başkanlığı’na gönderilmesini rica eder, müessesenizin sağlamış olduğu imkanlar için teşekkür ederiz.
* Yetkili mühendis tarafından doldurulmalıdır.
Yapılan stajın (... ...) günü kabul edilmiştir.
Üye
Üye
A rş. Gör.
T u fa n KO Ç
01
Üye
A rş. Gör.
K asım S E R B E S T
Staj Komisyonu Başkanı
Y rd. D oç. Dr.
E rgün N A R T
38.01. FR.30
AÇIKLAMALAR
(Staj dosyasını hazırlamadan önce lütfen okuyunuz!)
• Staj dosyasındaki kısımlar eksiksiz olarak doldurulmalıdır.
• Staj yerindeki amir, mühendis unvanına sahip olmalıdır.
• Staj defterinin her sayfasında mühür (kaşe) olmalıdır.
• Staj defterinin ilk sayfasına, staj kabul formunun orijinali veya fotokopisi eklenmelidir.
® Staj dosyası, staj yönetmeliğine uygun olarak öğrenci tarafından el yazısı ile
doldurulmalıdır. Gerekli kısımlara; çizim, fotoğraf, belge, vb. eklenebilir.
® Staj dosyasında her güne ait en az bir sayfa rapor bulunmalıdır.
• Staj dosyası, bölüm staj komisyonu tarafından ilan edilen tarihte teslim edilmelidir.
• Staj dosyası cilt haline getirilerek teslim edilmelidir.
Mekatronik Mühendisliği Staj Komisyonu
0 grencinin Âdı ve Soyadı
Çoğum Yeri ve Yılı
r.uıv
ı.'CT,
=akülte Numarası
Bölümü
(YTBLa TTY3aJİ K M £»H-
Yaptığı Staj Dalı
STAJ BİLGİLERİ
şyeri Adı
-HcısflS
A c resi
~ee*'on Numarası
53 Başlama Tarihi
4BM
c a $>-
H O -H
S' 10
0'T-O^î- i-OÎM
5'= Bitiş Tarihi
S 3 Süresi (gün)
İZ
(3 afi/> & )
şveren veya Yetkilisinin
-di ve Soyadı :
~zası ve Kaşe
, vCTİCARET ITO. ŞTİ.
-ssanağa Org. San. Sol. Sanayi Cd. No.46
Çekirge V.D. 454 056 2442 B U R S A
Öne m K Aç ıklamalar
Öğrencilerin staj yapması zorunludur.
Staj suresince işyerine devam zorunludur.
Öğrencinin aşağıda belirtilprYkurumda staj yapması uygun görülmüştür.
Staj Yeri:
/
S A N A Y i y r i C A f c E T L T » . Ş T İ.
Hasanağ«San. Böl. Sanayi Cd. No:46
Çekirge V.D.4540562442 SURSA
Staj Komisyonu Üyesinin
Adı ve S o y a d ı:
İm zası:
İŞYERİ İÇİN ÖNEMLİ NOT
şyerlerinin öğrenci ile ilgili sorunlarının olması durumunda aşağıdaki e-posta
adresine şikayetlerini bildirebilirler.
e-posta:
[email protected]
-
|
a p £:
T4
S A K a R Y A Ü N İV E R S İ T E S İ T E K N O L O J İ F A K Ü L T E S İ
M E K A T R O N İK M Ü H E N D İS L İĞ İ B Ö L Ü M Ü
w
STA J KABUL FO RM U
-.d:-Soyadı
s ¡onarası
E-posta : /itH M N R IlB B H
T C. Kimlik No
Telefon :
S aP a CAĞI STAJIN
Türü
ı LuĞ 12 günlük y«s
Sûresi (w günü)
j
¿cjîç ve bitiş Uribi
ü
i
1 Uvgulams
i _J isletme
3îV -,
r J L . o l - 1 ö l ü __ _______
...
_
'.-„¿ÂT.dd belirtilen tarihler arastada , LU .. ı$ günü stajım* yapacağım» Scajmuû başlangıç ve bitiş tarihlerinin değişmesi
•e;-i sıajcan vazgeçmem haiiatk «t az bir harta Önceden Bölüm Staj Komisyonuna beigi vereceğim:, aksi halde 55IC sayılı
•îr -z. geıeğı doğacak cezai ytküraîüküklan kabul ettiğimi taahhüt ederim,
û2.J0k/2Qİl4
Öğrend İmzası
Yukarda îdıaüği belirtilen Söliimtlmfe öğreûdtfinin belirtilen iş günü kadar stajı yapması
öğrencimizin iş kazası ve meslek hssUhkîan sigortası Üniversitemiz tarafından yapılacaktır.
Ksstirn .^ R 8 '£ S “f'
(imza)
öck»Mİ3k
Bölüm Staj Sorur
ÎSÎ.N
. S I 1' .
..--------------------
^O .Liio,
1 4 0 3 A a,
»
eieiodü
USU
iıcil oumarası
Vergi dairesi
1 .çare- i
iater-K! Adres
. . /« talan ı
%{ i o
faksı
:
X
3 i
10
:İİ
■
Yergi nurca rusı
. .ut :ieiî Numarası
;
.'Tv
E-posta adresi
4LCetı p
l rr\Cı İ^üî
: j i r := kimlik cüsT-n vazıh d in c in le , yukarıda beiirüien tam. .de- îş ycrinıiîÎMVNÂYf VS
.
;•ipması uygun gSrtiimüşfür-
h O rç
mm
UYGUNDUK
O ifjS m ty
Bolüm Staj Komisyonu Başkam
Yrâ, Doç. Ergiia Na RT
•OT: - ShJ ütbıı! formunun 2 adet aslı vc 3 adcı fotokopisi diğer belgelerle birlikte, duyuru yapılarak belirtilen tariflerde Bölüm
fr-omatyemina tealim t T-'malidir Zoftsûu hallerde, staj başlangıç tarihinden en geç bir hafta bnceşmde teslim eddcbilyr.
Staj kar-ur
. ' " •-•enjemey-cn öğrat« staja başlayamaz. Staj yapsa bile kabul edilmez. Sıt formun bu nüshası staj
¿ t . re»-a $n s* - v .KonuUnahrilr
îa tUirt'jCii J.»’ 27 S«; ^i vşu- S AX A K i ı
- 'îı .V 26a; İ 35 6^
Ç Jr>i; İVi &
■
• ;•<
Z s»,r.'»rsık Ağ:
Sakarya Üniversitesi
T e k n o lo ji F a k ü lte si
Staj U y g u la m a sı 1
_ II
z : : z : .e:
-umpas
_ i
z
-
III
1/128" hassasiyetinde kumpas
^ 5 6
1/100 hassasiyetinde mikrometre
7 8 9 10
aşağıdaki soruları cevaplandırarak rapor halinde sununuz
i I 51
< verniyerli kumpasın hassasiyeti ne kadardır? Bu hassasiyet ölçü aleti üzerinde nasıl elde edilmiştir?
I~ r < . e 'e'ek aç klayınız.
I
I
■:~ ez'e~ a hassasiyeti ne kadardır? Bu hassasiyet ölçü aleti üzerinde nasıl elde edilmiştir? Örnek vererek açıklayınız.
_ 115 . e l 1000 inç'lik kumpasın hassasiyeti nasıl elde edilmiştir? Bu hassasiyet ölçü aleti üzerinde nasıl elde
ez ~ ez'? Örnek vererek açıklayınız.
- « z~ ze'etor saatinin çalışma prensibini, hassasiyetini ve kullanım şeklini açıklayınız.
5 I z~ e e zcntrol maksatlı kullanılan "m astarların" özelliklerini açıklayınız (iç çap mastarı, dış çap mastarı, blok mastarlar,
- : e - a s s a " 'adüs mastarı vb.)
1
. e z a ce .itilm eyen , fakat kullandığınız ölçme/kontrol aleti/makinesi hakkında bilgi veriniz (çalışma prensibi,
*a:aaa .ez kullanım yerleri vb.)
fc rt: * rzazağ nız açıklamaları şekil/fotoğraf/şema kullanarak destekleyiniz.
Numara ,
T a r ih :
T o p la m
A dı-Soyadı
|
P u a n la m a
ÖLÇME VE KONTROL ALETLERİ
0?
Zo ( U
K o n tro l Ed e n
SAN AYİ v ^ E T
LT O . Ş T İ.
Hasanaga-Or^San. Böl. Sanayi Cd. No.46
---- r'feKIPJg V.P: 404 056 £442 B U R S A
SAKARYA
m
Tl<r— O 1
T arih : <tf.cR-2&U
İm za:
Ü N İV ER SİTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
^
¿
ı
/
2
J
it
i lo f
~ ''^ S
J
i\ \ - jZ f r Ic a / ^ p a y io ,
b £ lu / \ e r ^ L .
h a ^ sa ^ M !
O
fo ra n d a ,
S tÛ
2
i O
İ ' J K
6
dA<
»AArrs ' ' f ' t
e le k -
oAJ
î a î v
^ / J /A^
^
3
^
°
^ » ^
1 n û ^ 3 r ^ e 4 sÎ ^
p
t a s J C k iiâ a U
b d L S / ı / u S 1 -Îj l 5 T.
Ot O L (,’ t
VÖT/lJjg/
X 3
\J-eTA
.¿ - ^ / / u » ? 4 J f -
0 (0 ^
$ 3 i3 r f / v 4 ^ y
a y \-b Ç a r c a ’/■&
r
L f J a ^a./ /W
* r f o s Ir
• U m a^ C LS
O1dA.
2
<o
b & lu n â T g 4- & f4e~
p o r c t<oja~
Vlo r^ i-fo T
f r - .^ f c / ıf y ?
ha
kv MıÇas ü t±j2fs'ıAJeJaii
^->0 <215 J 4 ^
10
—
Hasanağa Org. San^öl. Sana^Cd No46
Çekirge V.D.45^)562442 B U R S A
- ı& ?L
V
-S A N A Y İ » v ..w n V - ■
S
Ğ
İ A
/*>
^
U
t
W
/; L
%<3pia
¿¿(¿A'&ll/
CcJoA£(\ J- parA.\a b.
/ olcu
m
— v
^
( i 1 â / c İu S Î
- ¿ S ı< ^
A lA i'J f/ • )
iis
.
y o c C ,a y e ~
İ
2
e d ^ ş -lin
L" Ut tr^t/vA s t i g i
6le, u
p a rça y a -
-
■
^ Î / a Am £
su O g A J
ı /<£_
l\^% ~ 11 Y-eCAcycr
rj^ tâ(S/i4j^£ hjrpOj )2i2 , A Ic o
p aO Caj^
^
A.
b£>lo
g jJe_
^ > i/ £ / j - ü j
J u/ ^42'\İa -
ğ . î !^
0/O jJ İ
4 : ,~o • V a r
fe r J ^
^
^
l
K î2 / ğ
f
4
^ v O T o t- iS r
^ p ^ r a - L &
ü_ ' • - ^ 3 İ/ Ğ
/I
_
A 0 U
r
t
T
k
^
b b ljjA Ü £
p a y ra p a -
¿ /«o
u > i^ ı« b
ı% '
IprAe^ U % \ t * t v Z _
h& loO Ajü l< y- s ( r i ( r 4 r > ^
& İO &
\(&Afr^e/ hr>(i>V££ y iJ r y  W ş -4Î <
j j ı
IO
-A Ö t
C lü r L ^ İ
* "» « » * r
/¿J
- e M l™ r M > ^
J~(> yac^âL vIcZc^.'*m2 s
t>-zLer\'> = ^ -
s2 rg 2 v
p arAAa^
, t ' : f-:i4r ¿ra*
c ,k .< ? ıjr r -
/ Î 5^
acÂy^l
j/ujy ¿ J Î \
¿^ 1
â£
^ -6
L ^ İO r^ jsA
,
.
N
^
>
laplarc\ k
b & it& A İJ)^
¿ c f i t r A a ,a
c& % £ a !^ U ~
h
İt Lo Uk ^ - t A » ' o
i|,J
,
,
W-
,
)k
1 C
L>
l /1£ - ^' k n * r £ r
Q < k f\
k^ tA rac,
- L p ? * îa ^
k a 'L a ^
^ a ıT İ a r ■
W j ) f / |M
,
0 .0 1
L a lâ ra *.
/' c p *
f a ^ c a ^ ı r t <x
S V l ^ ,
\ U
0,0.01.k t s Z a j ^ Ç . j C - U ^
SAKARYA
Tarih: ö ^ û ? -
ÜN İVE R S İT ES İ
TEKNOLOJİ f a k ü l t e s i
MEKATRONİK MÜFIENDİSLÎĞİ BÖLÜMÜ
s
Q a lo t/r J a z ta c :
r
^ o t}ş£ [clLıd
' -L&Ct o
i^oyı-¿/T)o
^ St o r r
^ir-bri^
d ış
Cö ç
\f£~ **
to d p o lo z
! {û h ^ id < n .
A<#r i ¿7r~
C
c/
td r .
r
k la i/ u it- u
fc
"ur>^ T
f&- d
n' t
-°f
MıhJtoty* ko/ttoola<U~
fa r
o U £ A„i
î c «Îa
j
',k -
-V t$ Z ~ o rta la n
° d % io
» /A
Çekirge m w
kızd ı
'i/ZMfoS'
.-'■a ş - i o r ı . .
c
.
SANAYİ ve TİCARET
-05 ( Jr
- - ıto r lu
İmza:
çj{apLar< :
_ ^ / .« ı- Ü r îU l?
A a p id ıU Ji
p
\a ^ d î
& & çU r c/e
# c ç a ta rd a
0'O/\
t o r O Ç û f a d 'h>C i £
4
p # r Q ^ - jt x
a -!û
^ -Lo T d C
¿o ^ jü L
^j Za lo J
K ■:
e enerji vermeden önce devreyi tekrar kontrol ediniz.
İÜ SAKARYA
ÜN î V E R S İT E S İ
T EK N O I A3,} İ FA K ÜI T E S i
M E K A T R O N İK M Ü H EN D İSLİĞ İ BÖLÜM t
D. ŞTI
SANAYİ ve
ana} i Cd. No:4ê
ÏUKSA
Hasanagsi
"ÇekÜrYD
İBar-tarına bastığınız zaman LED diyot yanmıyorsa ya devreyi yanlış kurmuşsunuz ya da devrede
ıe~• *e vardır. Devreyi tekrar kontrol ediniz.
■
ir üç kaynağım aç devreye enerji uygula, devreyi çalıştır.
: geriliminin doğru ayarlandığından ve kısa devre olmadığından emin olunuz.
■
Devrenin çalışmasını takip ediniz.
sınan parça olup olmadığım kontrol ediniz. Sİ anahtarına bastığınız zaman LED’in yanması
Ölçüm tablosunda belirtilen ölçümleri gerçekleştiriniz.
. n multimètre kullanınız.
IB
Anahtar Durumu
İC
-Qj V A
■aı
Sİ Açık
Sİ Kapalı
NPN ve PNP
Tcıısını anlatınız.
transistor farkları nelerdir. Akım kazancı nedir? Transistorun
o
&V0 3 c
•«< o a
<
s
b V r
t/fe~
ö fe -
Uw£)
d û .< / r e
i
i2 . )
c }h v '
e W
a i v ,
< P a H .8 c >
g o l e.
^ rb /1 /r.
'b u
to
~rcxs' i
\L
(
dakah
tA > ’ İ C İ r ‘L i~'<
d £ v » A
w
.3 ,Ç / I - f a l
« f c r d ? a a T l s -i â v p o / n
s 'S V p i
A
^
~
!
'
W
" V .'c [ r
'J L
o la r a k ^
c I#
a o .a i
j a p ,! « »
' U a / ' S l s . L b r •'!/■
k
i ı
V&. ZotİjıUAr ( c ) b t r y rt
’£>Q-'-ı(
'
o Io a û .a
'r fî h r
S)
A ı
^o
jj
£ l > / V < İ» a
aݣ/p
a t ı? '
u
S
O l/ A c k ^ ı
t
ce p'h u t P
la A tf - .
İ- •
- iijb - s e ir .
*
t
Download

mekatronik mühendisliği