ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İUıAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU
Tarih:23.09.2014
BİRİM
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TALEP SAHİBİ
ÖZEL ŞAHIS
MECLİS TOPLANTISININ
TARİHİ VE GÜNDEM
MADDESİ
TALEP KONUSU
! Büyükşehir
Belediye
Meclisinin
08.08.2014
tarihli
| toplantısında gündemin 95. m addesinde görüşülerek İmar
i ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir.
Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, 0 2 7 C -1 1 A nolu imar
paftasında yer alan A vsallar Mahallesi 2325, 2326
parsellerde kadastrai durum a göre yolda düzenlem e
yapılm asına ilişkin 5340,1 Plan İşlem Numaralı 1/5000
ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği._________________________
Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, 0 2 7C -1 1 A nolu imar
paftasında yer alan A vsallar M ahallesi 2325, 2326
parsellerde kadastrai durum a göre yolda düzenleme
yapılm asına ilişkin 5340,1 Plan İşlem Numaralı 1/5000
ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği Kom isyonum uzca
incelenmiş, öncelikle 1/1000 ölçekli uygulama imar
planında değerlendirilm esi gerektiğinden karar verilm esine
yer olmadığı görüşüne varılmıştır.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine
sunulmustur.
Bahadır YANTAÇ
İmar Kom. Üyesi
(Toplantıya Katılmadı)
Kerim BAŞKAPTAN
İmar Kom. Üyesi
I
Q
Mustafa Reşat OKTAY
Üyesi
Ali Bal j SARICA
Selçuk
J
: ANTALVA
: ALANVA ( AVSALLAR MAHALLESİ)
: 027-0-1 1-A
İLİ
İLÇESİ
PAFTA NO
: 2325, 2326
PARSEL
: 2325, 2326
İLİ
İLÇESİ
PAFTA NO
: ANTALVA
PARSEL
: ALANVA ( AVSALLAR MAHALLESİ)
: 027-0-11 -A
Tadilat Gerekçesi: Mevcut plandaki haliyle bölünmüş ve kullanışsız
parselleri düzenlemek ve imar uygulamasında ortaya çıkan Dsi kanalından
ihdas oluşması gibi sıkıntıları gidermek.
MEVCUT DURUM
MEVCUT PLAN
t
K
0 :1 /5 0 0 0
ÖNERİ
durum
ALANYA ( ANTALYA) AVSALLAR MAHALLESİ
2325 VE 2326 PARSELLER
NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
-
İ x
PLAN ONAMA
0 :1 /5 0 0 0
KONUT ALANI
3. DERECE YOLLAR
KAPSAMINDA YER ALMAYAN KONULARDA:
LGİLİ YÖNETMELİK
HÜKÜMLERİ
MEVZİİA î ^ ö ÜKÜMLERÎN'E^ "D A L A C A K T IR .
PLANI HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR.
" ---------- —_
-----
î
y f-
>.
Tl- n7I i— — f 11
/ /
H .
Ufl
^
' ------------- m--------------
/
Alanya, Avsallar 2325 re 2326 Parseller Nazım İmar Planı Değişikliği Raporu
ALANYA BELEDİYESİ
AVSALLAR MAHALLESİ
KONU: 2325, 2326 PARSELLER
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
1. PLANLAMA ALANININ GENEL KONUMU
Planlama alanı Antalya İli Alanya İlçesi Avsallar Mahallesi sınırlan içerisinde 027C -11A nolu 1/5000
ölçekli nazım imar planı paftasında yer almaktadır.
Şekil 1. Hava Fotoğrafı
2. PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI
Plan değişikliği amacı; Mevcut planda 2325 ve 2326 parsellerin yol ile bölünmesi ile yolun güneyinde kalan
artık parsellerin düzenlenmesi ve imar uygulamasında ortaya çıkacak ihdas oluşması gibi sıkıntıları
gidermek.
3. BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI VE KADASTRAL DURUM
2325 ve 2326 parseller Alanya ilçesi Avsallar tapulama sahası içinde yer almaktadır.
1
Alanya, Avsallar 2325 ve 2326 Parseller Nazım İmar Planı Değişikliği Raporu
4. PLANLAMA KARARLARI
Plan değişikliğinin amacı; 2325 ve 2326 parsellerin yol ile bölünmesiyle oluşan artık parsellerin yeniden
düzenlenmesi ve imar uygulamasında ortaya çıkan Dsi kanalından ihdas oluşması gibi sıkıntıları gidermek.
Mevcut imar planında 2325, 2326 parseller konut alanı olarak görülmektedir. 2325 ve 2326 parsellerin tapu
kayıtlarına göre büyüklükleri sırasıyla 3108 m2 ve 3680 m2,dir. Mevcut durumda parsellerin terklerden
sonraki kullanım alanları; 2325 parselin 1935 ve 223 m2 iki kısımda olmak üzere 2158 m2, 2326 parselin ise
2422, 296 ve 40 m2 üç kısımda olmak üzere 2758 m2’dir. Buna göre parsellerin terk miktarları; 2325 parsel
%31, 2326 parsel ise %26 olarak hesaplanmaktadır. Toplamda iki parselde konut alanı büyüklüğü 4916
m2'dir. Fakat mevcut imar planı çalışması sırasında 2325 parselin doğusundaki 7 metrelik yaya yolu
düzenlemesinde, parselin kadastral sınırına uyulmamış ve parsel sımn ile ada sının arasında kalan 34 m2
büyüklüğünde alan konut adası içinde görünmektedir. Bu alanın 2325 parsel malikince 2327 nolu parsel
olarak görünen Dsi kanalından ihdas edilmesi gerekmektedir. Ancak Dsi tarafından kamulaştırılmış
kanaldan ihdas uygulaması yapılabilmesi mümkün değildir. Yine 2325 parselin güney kısmında başka bir
konut adası içerisinde kalan 223 m2 alan bulunmaktadır. Bu alan parsel sahibi adına imar uygulaması sonrası
tescil edilebilse de herhangi bir kullanım için uygun olamamaktadır. 2326 parselin güneyinde yer alan
benzer durumdaki 296 m2 ve kuzeyinde yer alan 40 m2 alanlar için de aynı durum söz konusudur.
Mevcut planda 2325 ve 2326 parsellerin 10 metrelik yol ile bölünmesiyle kanal cephesinde oluşan artık
parseller 10 metrelik taşıt yolunun öneri plandaki şekilde güneye kaydırılmasıyla kanala paralel olarak
önerilmiştir. Bu düzenleme sonucunda 2326 parsel yolun güneyinde kalan ve çekme mesafeleri
kurtarmayacağı için kullanılamayacak durumda olan parselin bir kısmı kullanılabilir duruma getirilmiştir ve
bir kısmı da yol ve otopark olarak kamu yaranna terk edilecektir. Yine 2326 parselin kuzey sınınnda 40 m2
konut alanı bulunmaktadır ve bu alan konut alanı kullanımı açısından uygun değildir. Ada ve yol bütünlüğü
sağlanması adına bu alan yol olarak önerilerek konut adası sınırı kadastral sımr üzerine getirilmiştir. Aynı
büyüklükteki alan yolun paralel olarak kaydmlması suretiyle 2326 parselin yolun güneyinde kalan alandan
sağlanmıştır.
O
Alanya, Avsallar 2325 ve 2326 Parseller Nazını İmar Planı Değişikliği Raporu
Yapılan plan değişikliği çalışması sonunda yol güzergahı değişmiş ve düzenlenmiştir. Parsellerin hemen
güneydoğusundaki konut adası büyüklüğünde herhangi bir değişiklik olmamış, bu konut adasındaki parseller
ve Dsi kanalı ile ilgili herhangi bir müdahalede bulunulmamış olup konut adası büyüklüğü mevcut ve öneri
planda 5415 m2'dir.
Plan değişikliği sonucunda parsellerin kullanım alanları; 2325 parsel 1925 m2, 2326 parsel ise 2706 m2 dir.
Buna göre parsellerin terk miktarları; 2325 parsel %39, 2326 parsel ise %27 olarak hesaplanmaktadır.
Parsellerin toplam konut alanı büyüklüğü 4631 m2 olup, mevcut halindekine göre 285 m2 azalmış ve bu alan
yol ve otopark olarak kamu yararına ayrılmıştır. Parsellerin terk oranlan mevcut plandaki haline göre
artmıştır. Aynı zamanda mevcut planda Dsi Kanalından 34 m2 büyüklüğünde konut adası içerisinde görülen
kısım da yol olarak ayrılmıştır. Plan değişikliği sonucunda parsel malikinden 285 m2 ve Dsi kanalı içindeki
34 m2 olmak üzere toplamda 319 m2 konut alanı yol olarak düzenlenmiş olup kamu yararına kullanılacaktır.
Plan değişikliği ile imar uygulamasında sıkıntı doğuran ihdas oluşumu gibi sorunlar çözülmüş ve kullanımı
uygun olmayan artık parseller giderilerek vatandaş talebi sağlanmış ve aym zamanda kamu yararı da
düşünülmüştür.
İLİ
İLÇESİ
PAFTA NO
: ANTALYA
İLİ
İLÇESİ
PAFTA NO
: ANTALYA
: ALANYA ( AVSALLAR MAHALLESİ)
: 027-C-1 1-A
PARSEL
:2325, 2326
PARSEL
:2325, 2326
MEVCUT DURUM
MEVCUT PLAN
Şekil 3. Plan Örneği
t
K
0 :1 /5 0 0 0
: ALANYA < AVSALLAR MAHALLESİ)
: 027-C-1 1-A
ÎHCiht G
pHt&ettHt
»Mas
»
:W*yci.1 fStenda* hafc>1$ b&WnmCf \mfaHMVfu*
gtoı
vrt ww« ufl?iflmawroa odaya çksn
çtoetmok
ÖNERİ DURUM
Kfcna**aart
K
t
nttnML
ALANYA ( ANTALYA) AVSALLAR MAFjÂLLESİ
2325 VE 2326 PARSELLER
PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
0 :1 /5 0 0 0
Alanya, Avsallar 2325 ve 2326 Parseller Nazmı İmar Planı Değişikliği Raporu
Şekil 4. Mevcut 1/5000 Nazım İm ar Planı
ALANYA ( ANTALYA) AVSALLAR MAHALLESİ
2325 VE 2326 PARSELLER
NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
PLAN ONAMA
KONUT ALANI
. 3. DERECE YOLLAR
İA N NOTLARI
/ j. B U PLAN VE PLAN HÜKÜMLERİ KAPSAMINDA YER ALMAYAN KONULARDA:
Î 9 İ SAYILI İMAR KANUNU VE BU KAMUNUN İLGİLİ YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ
VE IpIĞ E^fE fefeJ^M EVZU AT HÜKÜMLERİNE
UYULACAKTIR.
f ^ L A N ^ I -1/5000 'DLÇEKLİNAZIM İMAR PLANI HÜKÜMLERİ GEÇERLİ Di R.
Şekil 5. Öneri 1/5000 Nazım İm ar Planı
/
/
ıkı P la n la m a K h a J r s ı V///7//7<;'/mV M. k m h a n H alcin
Ivaı
lıp;.sı
11ki i
\ in { >k
ii I
-k .
'
Download

Gündemin 27.Maddesi - Antalya Belediyesi