ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İMAR V£ BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU
Tarih:23.09.2014
BİRİM
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TALEP SAHİBİ
ÖZEL ŞAHIS
MECLİS TOPLANTISININ
TARİHİ VE GÜNDEM
MADDESİ
Büyükşehir
Belediye
Meclisinin
08.08.2014
tarihli
toplantısında gündemin 97. maddesinde görüşülerek İmar
ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir.
TALEP KONUSU
Alanya Belediye Meclisinin 03.06.2014 gün ve 136 sayılı
kararı ile uygun bulunan, Sugözü Mahallesi 027C-20C-3B
nolu imar paftalarında yer alan 2583 ada 2 parseldeki
ticaret alanında bina cephe ve derinliğinin düzenlenmesine
ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği.
KOMİSYON RAPORU:
Alanya Belediye Meclisinin 03.06.2014 gün ve 136 sayılı
kararı ile uygun bulunan, Sugözü Mahallesi 027C-20C-3B
nolu imar paftalarında yer alan 2583 ada 2 parseldeki
ticaret alanında bina cephe ve derinliğinin düzenlenmesine
ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği
Komisyonumuzca incelenmiş; uygun olduğu görüşüne
varılmıştır.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine
sunulmuştur.
Bahadır YANTAÇ
imar Kom. Üyesi
(Toplantıya Katılmadı)
Cenk Halil B
İmar Kom.
Haşan Ali İRBAN
İm shhKo w ÜV^si
AH Baki SARICA
Kerim BAŞKAPTAN
İmar Kom./Üyesi
r
Reşat OKTAY
ora. Ü w si
•"/Sî
ALANYA BELEDİYESİ
MECLİS KARARI
,
«|fo.U'2üt^Tarifı veiiU notu iviocus Karar,
Tarihinde Kaymakamı,ğ,mK
:-öd?3 ivarariarj
, 2 S P nK»’da
i
yupitaraK ussfar*
HAZİRAN 2014
1
I
14:00
i e G U j'İ S Ö R
BELEDİYE MECLİS SALONU
V. H. it
Ziraat Mühendisi Adem Murat YÜCEL
Mustafa TOKSÖZ
Garip KOD AL
DÖNEMİ
BİRLEŞİM
OTURUM
SAAT
TOPLANTI YERİ
MECLİS BAŞKANI
DİVAN KATİBİ
DİVAN KATİBİ
Belediye Meclisi 03 HAZİRAN 2014 Salı günü saat 14.00’te Belediye Başkanı Adem Murat YÜCEL
başkanlığında toplandı."
Toplantıya Katılan Belediye Meclis Üyeleri
Zihni ASİLTÜRK, Fahri BAYSAL, Mehmet KULA, Mustafa TOKSÖZ, Fahrettin Kerim AYDOĞAN,
Mustafa TUNA, Tunahan KASAPOĞLU, Kerim ERTEKİN, Fatma Melike NAZİFOĞLU, Abdullah
ÖZTÜRK, Celal TAŞKIN, Mehmet Ali TEKİN, Haşan BASAR, Adem ER, Ali UĞUR, Haşan ÖZDEMÎR,
Garip KODAL, Emin HATÎPOĞLU, Kerim BAŞKAPTAN, Alper BİRER, Müzeyyen Gökçen NAZİFOĞLU,
Mehmet ŞENLİ, Şükrü CİMRİN, A rif TOK, Ahmet BÜKÜŞ, Mustafa KEŞOĞLU, Erol FAZLOĞLU, Yusuf
HASTÜRK, Ertuğrul AKAY, Erkan DEMİRCİ, Gökhan SÎPAHİOĞLU, Mehmet KURAL, Mustafa ARAS,
Erdoğan TOKTAŞ, Nefise DEVELİOĞLU, Eray ERDEM’in toplantıya iştirak ettikleri görüldü.
Toplantıya Katılmayan Ü y e :
Abdullah SÖNMEZ’in toplantıya iştirak etmediği, diğer üyelerin tamamının toplantıda hazır
bulundukları görülmekle, celse açıldı ve gündem maddelerinin müzakeresine geçildi.
Karar Tarihi : 03.06.2014
Karar No
: 136
Karar Özeti : Alanya ilçesi Sugözü Mahallesi, 2583 ada,2 nolu parselde hazırlatılan1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin, Koruma Kurulu Karan ve bu karara göre yapılan
düzenleme neticesinde parselin taban alanı yapılaşma hakkım kullanamaması nedeniyle bina
çephe ve derinliğinin 25x25 olarak değiştirilmesi uygun olarak değerlendirilmiştir şeklindeki
İmar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildiği.
Alanya ilçesi Sugözü Mahallesi, 2583 ada, 2 nolu parselde hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar
Planı Değişikliği talebi incelenmiş olup, Koruma Kurulu Kararı ve bu karara göre yapılan düzenleme
neticesinde parselin taban alanı yapılaşma hakkını kullanamaması nedeniyle bina çephe ve derinliğinin 25x25
olarak değiştirilmesi uygun olarak değerlendirilmiştir şeklindeki İmar Komisyonu Karan meclisimizce
müzakere edildi.
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ : Yapılan açık oylama sonunda;
Alanya ilçesi Sugözü Mahallesi, 2583 ada, 2 nolu parselde hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar
Planı Değişikliği talebi incelenmiş olup, Koruma Kurulu Kararı ve bu karara göre yapılan düzenleme
neticesinde parselin taban alanı yapılaşma hakkını kullanamaması nedeniyle bina çephe ve derinliğinin 25x25
olarajs^ıdeğiştirilmesi uygun olarak değerlendirilmiştir şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği
ile Karar verildi! j A
P
r
-
” —
^ediye-Möclis Başkanı
Ziraat Müh. Adem Murat YÜCEL
—
Katip Üye
Mustafa TOKSOZ
Katip Üye
Garin-KODAL
ALANYA BELEDİYESİ
SUGÖZÜ MAHALLESİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
ADA/PARSEL NO:2583/2
ÖLÇEK: 1/1000
PAFTA N0:027-C-20-C-3B
MEVCUT PLAN
AÇIKLAMA NOTU:Onaylı planda belirlenen 30 m. cephe ve 20 m. derinlik koşulları ile plan ile
oluşan taban alanı kullanımı mümkün olmadığından 2583 ada 2 parselde bina cephe ve derinlik
koşulunun 25x25m. olarak değiştirilmesi önerilmektedir.
GÖSTERİM
PLAN ONAMA SINIRI
MÜLKİYET SINIRI
EMSAL AYRIM ÇİZGİSİ
KONUT + TİCARET ALANI
PLAN HÜKÜMLERİ:
* Onama sınırı içerisinde bina cephe ve derinliği
maksimum 25x25m. olacaktır.
* Diğer hususlarda Kuzey Alanya ilave uygulama
imar planı hükümleri geçerlidir.
ÖNERİ PLAN
ANTALYA MERKEZ (BÜYÜKŞEHİR) - ALANYA BELEDİYESİ
KONU: SUGÖZÜ MAHALLESİ 2583 ADA 2 NUMARALI PARSELDE
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI
Plan tadilat teklifine konu 2583 ada 2 numaralı parsel Alanya İlçesi, Sugözü Mahallesi çevre yolunun
kuzeyinde (Gümrükçüler Sokak) 0-27-C-20-C-3-B no’lu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı paftasında yer
almaktadır. Plan tadilat teklifine konu alan büyüklüğü yaklaşık 0,1747 hektardır.
Şekil 1. Hava Fotoğrafı
2. PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI
Plan tadilat teklifine konu alan Alanya Belediye Meclisi tarafından onanlı Kuzey Alanya 1/1000 ölçekli
ilave uygulama imar planı sınırlan içerisinde yer almaktadır. Bu plana göre parselde getirilen arazi kullanım
karan zemin kat ticaret üst katlar ise konut şeklindedir. Onaylı plan koşullarına göre parselin yapı taban alanı
hakkım kullanamaması nedeniyle teklif uygulama imar planı tadilatı hazırlanmıştır.
3. BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI VE KADASTRAL DURUM
Fiili durumda parsel içerisinde boş durumda tek katlı bir adet yapı mevcut olup, onaylı hâlihazır harita
üzerinde görülen parselin kuzeyindeki eski yapı ise yerinde mevcut değildir. Parsel halen boş durumdadır.
Alanın kuzey ve doğu kısmındaki komşu parseller üzerinde onaylı uygulama imar planı hükümleri
doğrultusunda zemin kat ticaret, üst katlar ise konut kullanımlı yapılaşmalar tamamlanmış durumdadır.
Parselde imar uygulaması 3194/18. Madde yöntemiyle tamamlanmış durumdadır. Ancak imar
uygulamasının tamamlanmasından sonra Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklannı Koruma Bölge Kurulu’nun
05.07.2007 tarih ve 1786 sayılı karan ile uygun bulunan tadilat ile 2583 ada 2 parselin batı kısmındaki 10
metrelik yol tescilli duvan korumak maksadıyla parsel içerisine kaydınlmıştır. Bu tadilat sonrasında imar
uygulaması tamamlanmış olduğundan yeniden imar uygulaması yapılmamış, alman belediye meclis karan ile
parseldeki inşaat alanının 3194/18. Madde uygulaması sonucu oluşan imar parseli üzerinden hesaplanmasına
karar verilmiştir. Bu nedenle imar planı ile imar parseli arasında uyumsuzluk bulunmaktadır.
/
/
4. PLANLAMA KARARLARI
2583 ada 2 numaralı parselin bulunduğu alanın batısında 1198 ada 5 numaralı parselde tescilli Sugözü
Köşkü yer almaktadır. Köşk, Antalya Koruma Kurulunun 19.09.1995 tarih 2710 sayılı kararı ile I.Grup yapı
olarak tescil edilmiştir. Sugözü köşkünün devamı niteliğindeki duvar, 1198 ada 5 ve 2583 ada 2 parsel
arasındaki 10 metrelik imar yolu içerisinde kaldığından 07.07.2007 tarihli Alanya Belediye Meclis kararı ile
plan tadilatı yapılmıştır. Tadilat Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 05.07.2007
tarih ve 1786 sayılı kararı ile uygun bulunarak kesinleşmiştir. Plan tadilatı ile kuzey güney istikametindeki 10
metrelik yolun Alanya Çevre yoluna bağlantı noktası 2583 ada 2 numaralı imar parseline doğru kaydırılmış,
Sugözü Köşkü’ne ait duvarın bulunduğu kısımdaki plan kararı park alanı olarak değiştirilmiştir.
Yapılan plan tadilatı ile yol güzergâhının değiştirilmiş olması nedeniyle 2583 ada 2 parselde ilave kamu
terki oluşmuştur. Parselde imar uygulaması tamamlanmış olduğundan yolun kaydırılması ile oluşan ilave terk
alanının yeniden imar uygulaması yapılmak suretiyle kamuya kazandırılması mümkün olamamaktadır. Bu
nedenle Alanya Belediye Meclisi tarafından alman 78 no’lu meclis kararı ile malikler adına oluşan mağduriyetin
2583 ada 2 parselde (eski 1988 ada 2 parsel) inşaat alanı hesaplanırken 18. Madde uygulaması sonucu oluşan
imar parseli yüzölçümü esas alınarak emsal hesaplanmasına yönelik ikinci kez plan tadilatı yapılmıştır.
Onaylı plan koşullarına göre parselde yapı yaklaşım mesafeleri ön cephede 7 metre, batıdaki yol
cephesinde 5 metre, komşu parselden 4 metre, arka bahçe mesafesi ise bina yüksekliğinin yarısı (H/2) olarak
belirlenmiştir. TAKS oranı 0.25, KAKS oranı ise parselin ortasından geçirilen emsal ayrım çizgisi ile güneyde
1.25, kuzeyde 1.00 olarak öngörülmüştür. Plan hükümlerinde zemin kat ticaret kullanımlı parsellerde
maksimum bina cephesi 30 metre, maksimum bina derinliği ise 20 metre olarak belirlenmiştir.
Plan tadilat teklifine konu 2583 ada 2 noTu parselde 3194/18. Madde uygulaması sonucu oluşan net
imar parseli yüzölçümü 1747,14 m2 olup, alınan meclis kararlarına ve onaylı imar planındaki yapılaşma
koşullarına göre parselin 682,18 m2 büyüklüğündeki kısmı emsal: 1.00, 1064,96 m2 büyüklüğündeki kısmı ise
emsal: 1.25 olarak belirlenen bölgede kalmaktadır. Söz konusu büyüklük ve KAKS değerlerine göre parselde
2013,38 m2 toplam inşaat alanı ve 402,68 m2 toplam taban alanı oluşmaktadır. Parselin yol cephesi yol köşe
kırığı hariç 27,34 metre iken, duvar kalıntısı nedeniyle yolun kaydırılması sonucunda yol köşe kırığı hariç 14
metreye düşmüştür. Onaylı plan ile getirilmiş olan yapı yaklaşım mesafeleri ve 30 metre cephe, 20 metre
derinlik koşulları ile parselde oluşan yaklaşık 403 m2 büyüklüğündeki yapı taban alanı hakkının parselde
kullanımı mümkün olamamaktadır.
Onaylı imar planı ile oluşan yapı yaklaşım mesafeleri ve taban alanına göre parselde oluşan yapı şekil
2’de görülmektedir. Bu durumda 30 metre olarak belirlenen maksimum bina cephesi yapı yaklaşım mesafeleri
nedeniyle yaklaşık 11.71 metreye düşmekte, 20 metre olarak belirlenen maksimum yapı derinliği ise taban alanı
hakkının kullanımının sağlanabilmesi maksadıyla 21.16 metreye yükselmektedir. Ayrıca yapının güney batı
kısmındaki 10 metrelik yoldan kaynaklı kırığın mimari projesinde yay şeklinde çözümlenmesi nedeniyle bina
derinliğinin yaklaşık 25 metreye ulaşması söz konusudur.
Onaylı plan hükümleri çerçevesinde parselde oluşan inşaat taban alanı hakkının kullanımı
sağlanamadığından 2583 ada 2 parselde maksimum bina cephe ve derinlik şartının değiştirilmesine yönelik
uygulama imar planı değişikliği önerilmektedir. Önerilen plan tadilatı nazım plan ölçeğinde değişikliğe sebep
olmadığından sadece 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilat teklifi hazırlanmıştır.
Teklif uygulama imar planı tadilatı ile onaylı plan hükümlerinde belirlenen 30 metre bina cephesi, 20
m e tr ^ > ^ i|i^ p ^ ^ tk Q ş g ^ ıu n parselin özel durumu nedeniyle parselde oluşan taban alanı ve toplam inşaat
alanınS^^ıgı ^Ş jn^akji^ere 25X25 metre olarak değiştirilmesi önerilmektedir.
ALANYA BELEDİYESİ
SUGÖZÜ MAHALLESİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
ADA/PARSEL N0:2583/2
PAFTA N0:027-C-20-C-3B
A
ÖCÇSK MOOO
MEVCUT PLAN
AC’KLAMA NOTU.Onayit p*arcjv
7^ m 'cofce vtt 20
rfcjftA ko*ufl#l
' ir • *
duçaı> ’ sfien asanı* Jüaromı mümkü-*. olmöri»pndarî,a5a3 a a 2 fareo’öc t»=*«a cop*» vö de'în«.
koyiur<ur 25>i?5m c*»ak deiji/iotm&s» mt*
ÖNERİ PLAN
Şekil 4. Plan Tadilat Teklifi
Saygılarımla arz olunur.
3
O K I bO-A
ALANYA BELEDİYESİ
#
ADA/PARSEL NO:2583/2
PAFTA N 0:027-C -20-C -3B
ÖLÇEK: 1/1000
Onaylı plan üzerinde gösterilen yapı yaklaşım siniri arında her­
hangi bir değişiklik istenmemekte; tek lif uygulama imar planı
PLAN ONAMA SINIRI
tadilatı ile onaylı plan hükümlerinde belirlenen 30 metre bina
MÜLKİYET SINIRI
cephesi, 20 metre bina derinliği koşulunun parselin özel
EMSAL AYRIM ÇİZGİSİ durumu nedeniyle parselde oluşan taban alanı ve toplam inşaat
alanı hakkını aşmamak üzere 25X25 metre olarak değiştirilme­
YAPIYAKLAŞMA SINIRI si önerilmektedir.
GÖSTERİM
A U A z İn Ulvi A n ALI r A h ö t L
S R j d â M E V C U T NAZIM İM AR PLANI
4& j h ^
m
J
S *'
K
1
^
4
^
? ı, '■
/ .
W$>-> •-—-■■ys'i - W /t1
\ ff /.—
,v / '‘/ v ^ / r \ v S f/
V I 'T h l ^ . V
^
Î ' İ 1 W > '~ ^
< M
\
vm
m
m
!
V o .v -- —’ ~-.
• -se§..
NO • t4 \•
>-- ... • -s', &
v // // S ,•y ar c>
t e ) v y '\^ ^ > > - - ... t a
V tT /
V ’V V
'1 0 ,
<-;rrJ l'< ı ;; ,i
-■
T )s r T w l § Ş ş
ç S M
I
i S İ ^ , v - -:
iî, a
K ^ v s , \ ^ v A.a\ . v '•<?■■ J : , \ O ^ v c ^an
------- j \ >v ^ •>yva
^ ;Îş a \ i
I
f
c
S
k
V
V
\
^
'
'
:W
'V.
&W İS|*
\ >
.m f& .- jt- ~ ü .w
*P r*
sü
:
Ö L Ç B Ç 1/5000_________________________________________________ ÖLÇEK: 1/5000
y. c
1- : i L T Ü R ’S i: 1 1 R İ Z M BAK Af LIĞI
K.ülti'r Varlıkları ' e Muzelei O t ne i Müdürlüğü
Antaha kilin i u TaUaı vaılıl »ar 11
Koruma Bölge K u-"Hu Müdürlüğü
B.I6.0.K1A .4. 07 02.135
'
"
ANTALYA
L O Ti î : Antalya İîi Alanya İlçe si. Sugözü
Mah 1 l r 3 B Ğ r 6 parsel ve Sugozu
Köşkü duvarı
AL A N Y A B E L E D İY E B A Ş K A N L IĞ IN A
ö z ü yukarıda belirtilen konu hakkında Antalya Kültüı ve Tabiat V arlıklarını Koruma
Bölge K urulu tarafından alınan 25.7.2007 gün ve 1786 sayılı kurul kararı ekte gönderilm ektedir.
Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim
Tf. Bülent B A Y K A L
Bölge K um lu M üdürü
RKi
K arar
D A Ğ ITIM :
G ereği İçin.
-A n ta ly a Valiliği
(li Kültür ve Turizm M üdürlüğüne)
-A lanya Kaym akam lığı
(M üze M üdürlüğüne)
Ek plan tadilat paftası)
-A lanya Belediye B aşkanlığı
Ek plan tadilat paftası
-A lanya tapu-sicil M üdürlüğüne
E k plan tadilat paftası
- Alanya K adastro M üdürlüğü
Fk plan tadilat paftası
^
-8
Bilgi İçin
Kültür Var M üzeler Gen. M d
(K urullar Dairesi B aşkanlığına)
.Z o ) }
t
t*-'AV.
Adres
1 ci
K ıhçaslan Mahallesi Zafer Sokak N o .6 0710ü Kaleiçı/ANT AL Y A
0 (242) 247 87 61 - 243 2 1 60
F aks
0 (242) 248 35 33
5sr f i l
•>Ç9'
a^'T A İ.V A
,1 İ
V
\
K ( LTT.R
T ijI?
17
J
1 BA K A
I...! C »
vj; I ^ B İ A l V A R U K t
aBI*
KO P S M A BÖL CT. r i ' R l ;U
KARAR
Topları t* Tarihi ve No. : 2".07.2007'54
I a rar T a r i h ; ve No.
: 25.07.200 / *7g(-
I o planlı \ c r i
r
"ı
~A %>Ti r>- L
Antalya Ilı. Alanya İlçesi. Sugözü M ahallesi, 1198 ada 5 parselde bulunan (eski r u
ada 1 parsel) ve Antalya Kloruma K urulunun 19.9.1995 gün ve 2710 sayılı karan ile I.Grup
yapı olarak tescil edilen Sugözü K öşkünün m evcut im ar planında 10 metrelik yolda kalan
duvarının korunması am acıyla hazırlanan ve 3.7.2007 tarihli A lanya B elediye M eclis
kararıyla kabul edilen plan tadilatına ve sehven 1198 ada 6 nolu parsele verilen kültür varlığı
şerhinin kaldırılm asına ilişkin A lanya B elediyesi İm ar İşleri M üdürlüğünün 16.7.2007 gün ve
1453 sayılı yazısı okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüşm eler sonucunda,
Antalya İli. Alanya İlçesi, Sugözü M ahallesi, 1198 ada 5 parselde bulunan (eski 539
ada 1 parsel) ve Antalya K orum a K urulunun 19.9.1995 gün ve 2710 sayılı k aran ile I.Orup
yapı olarak tescil edilen Sugözü K öşkünün m evcut imar planında 10 m etrelik yolda kalan
duvarının korunması am acıyla hazırlanan ve A lanya Belediye M eclisinin 3.7.2007 tarihli
kararıyla kabul edilen plan tadilatının kararım ız eki paftada sınırları belirlendiği şekilde uygun
bulunduğuna (Olumlu), söz konusu duvarın korunm ası ve sağlam laştırılm asına yönelik
önlem lerin A lanya Belediyesince M üzesi denetim inde alınm asına,
Sehven 1198 ada 6 parsele verilen “K ültür V arlığı” şerhinin kaldırılm ası gerektiğine
karar verildi.
H LB ülent 8 & Y K Â L
B ö lg e K u ru tu M ü d ü r ü
BA ŞKA N
Prof.D r.H aluk ABBASO Ğ LU
(BU LU N M A D I)
Üye
Doç. Dr.Gül ASA TEK İN
İM ZA
üye
A v.M esut A K A R
İM ZA
Üye
D r.Zekeriya ŞİMŞİR
İMZA
Üye
Sibel B ulut ÇATAL
A lanya Belediye Tem.
İM ZA
Üye
Ü ye
BA ŞK A N Y A R D IM C IS I
Prof.D r.H avva IŞIK
İM ZA
Üye
Y .M im .Feridun U Y A R
İMZA
Üye
Seher TÜ RK M EN
A lanya M üze Md.V
İMZA
Üye
Download

Gündemin 45.Maddesi - Antalya Belediyesi