İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İNCELEME RAPORU
Belediye
Mahalle
Pafta
Ölçek
: Kepez Belediyesi
: Varsak Şelale Mah.
: 025A-05C, 025A-05D
: 1/5000
Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, 025A-05C, 025A-05D nolu imar
paftasında yer alan, Varsak bölgesi Şelale mahallesindeki Düden Şelalesi 1. Derece
Arkeolojik Sit Alanı ve çevresinde düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/5000
ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.05.2010 tarihli
toplantısında görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir.
Hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile mülga Varsak
Belediyesinin tüzel kişiliğini yitirmesi ve Kepez Belediyesi ile birleşmesinin ardından
imar planlarında ortaya çıkan uyumsuzlukları gidermek amacıyla sit alanı olarak ilan
edilen şelale çevresinde, bölge sit alanı ilan edilmeden önce mülga Varsak Belediye
Meclisinde onaylanmış ve tapu tescilleri yapılmış olan imar adalarının sit alanı dışına
çıkarılması, bununla birlikte Düden Şelalesine ulaşım sağlayan ancak imar planında
görünmeyen yolun işlenerek Şelaleye ulaşımın sağlanması amaçlanmaktadır.
Konu ile ilgili olarak mülga Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulu Müdürlüğünün 19.10.2010 tarih 4484, 4485 sayılı kararları da dikkate
alınmaktadır.
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26.08.2011 tarihli, 1/5000 ölçekli nazım
imar planının genel revizyon çalışmaları kapsamında değerlendirilmek üzere İmar ve
Şehircilik Dairesi Başkanlığına gönderilmesinin uygun bulunduğuna dair raporu
bulunmaktadır.
Konu Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.09.2011 günlü toplantısında
görüşülmüş, 1/5000 ölçekli nazım imar planının genel revizyon çalışmaları
kapsamında değerlendirilmek üzere İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına havale
edilmiştir.
Kepez Belediyesinin 03.12.2014 tarih 17042- 31743 sayılı yazısı
doğrultusunda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin görüşülerek
karara bağlanması hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 05.12.2014
Hüs;
İmar ve Şe
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS İKARARS
Karar Tarihi
14-09-2011
Celse No
Büyükşehir Bld. Bşk.
Divan Katibi
Divan Katibi
Prof. Dr. Mustafa A KAYDIN
Deniz FİLİZ
Turgay GENÇ
Karar No
444
Eki
Kepez, 025A-05C, 025Â-05D nolu imar paftasında yer alan, Varsak Bölgesi Düden Şelalesi ve 1. Derece
Arkeolojik Sit Alanında düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
değişikliğinin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı genel revizyon çalışmaları kapsamında değerlendirilmek
_________ üzere imar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına gönderilmesine oybirliği karar verildi.
Özü '
Dairesi: İMÂR VE ŞEHİRCİLİK DÂİRESİ BAŞKANLIĞI
Evrak Ta ve No :
06-09-2011 3420
Meclisin 14-09-2011 Çarşamba günü saat 15:55 'da yaptığı 2011 dönemi 8. Toplantısının
1. Birleşiminin 2. Oturumunda alınan 2011-444 sayılı kararıdır.__________
Gündemin 32.maddesinde yer alan; “Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.05.2010 tarihli
toplantısında önerge ile gündeme alınarak, İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; 025A 05C,D nolu imar paftalarında yer alan, Varsak Bölgesi Düden Şelalesi ve 1. Derece Arkeolojik Sit
Alanında düzenleme yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin incelenerek,
karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim.” deyimli İmar ve
Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.09.2011 gün ve 3420 sayılı yazısı okundu.
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU
Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.05.2010 tarihli toplantısında önerge ile gündeme alınarak,
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; 025A -05C , Ö25A-05D nolu imar paftasında yer alan,
Varsak bölgesi Düden Şelalesi ve 1. Derece Arkeolojik Sit Alanında düzenleme yapılmasına ilişkin
hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, Komisyonumuzca incelenmiş, konunun 1/5000
ölçekli nazım imar planı genel revizyon çalışmaları kapsamında değerlendirilmek üzere İmar ve
Şehircilik Dairesi Başkanlığına gönderilmesinin uygun olduğu görüşüne varılmış olup konu Antalya
Büyükşehir Belediye Meclisince karara bağlanacaktır.26.08.2011
Deniz FİLİZ
İmar Kom.Bşk.
İmza
Deniz Fırat BUDAK
İmar Kom.Üyesi
İmza
Zeki ÇİVİK
İmar Kom.Üyesi
İmza
İmar Kom.Üyesi
İmza
Yaşar TABUR
Turgay GENÇ
İmar Kom.Üyesi
İmza
Kadir ALKIŞ
İmar Kom.Üyesi
İmza
Mustafa Reşat OKTAY
İmar Kom.Üyesi
İmzalı
Komisyon raporu okundu.
Başkan; konuyu görüşmeye açtı, yapılan müzakereler sonucunda İmar ve Bayındırlık
Komisyonundan geldiği şekliyle oylamaya sundu ve işaretle yapılan oylama sonunda;
Kepez, 025A -05C, 025A -05D nolu imar paftasında yer alan, Varsak Bölgesi Düden Şelalesi ve
1. Derece Arkeolojik Sit Alanında düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar
Planı değişikliğinin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı genel revizyon çalışmaları kapsamında
değerlendirilmek üzere İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına gönderilmesine oybirliği karar verildi.
Prof. Dr. Musfe
Büyükş^J?
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU
Tarih:26.08.2011
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TALEP KONUSU:
Talep Sahibi: KEPEZ BELEDİYESİ
025A-05C, 025A-05D nolu imar paftasında yer alan, Varsak
bölgesi Düden Şelalesi ve 1. Derece Arkeolojik Sit Alanında
düzenleme yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
değişikliği.
Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.05.2010 tarihli toplantısında
önerge ile gündeme alınarak, İmar ve Bayındırlık Komisyonuna
havale edilen; 025A-05C, 025A-05D nolu imar paftasında yer alan,
Varsak bölgesi Düden Şelalesi ve 1. Derece Arkeolojik Sit Alanında
KOMİSYON
düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım
RAPORU:
İmar Planı değişikliği, Komisyonumuzca incelenmiş, konunun
1/5000 ölçekli nazım imar planı genel revizyon çalışmaları
kapsamında değerlendirilmek üzere İmar ve Şehircilik Dairesi
Başkanlığına gönderilmesinin uygun olduğu görüşüne varılmış olup
____________________ konu Antalya Büyükşehir Belediye Meclisince karara bağlanacaktır.
Deniz Fı
İmar Kom.
Mustafa feeşat OKTAY
İmar Kom^Uyesi
t
ANTALYA M ERKEZ VARSAK ŞELA LE MAHALLESİ
ANTALYA KEPEZ BELEDİYESİ
K
ÖLÇEK: 1/5000
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
PAFTA NO: 025-A-05-C VE 025-A-05-D
ÖNERİ PLAN
MEVCUT PLAN
MESİRE ALAN
• V
d^KVU.
t
GÖSTERİM
PLAN ONAMA SINIRI
KONUT ALANI
PARK ALANI
ARKEOLOJİK SİT ALANI
AKARYAKIT VE LPG İSTASYONU
T.C.
K Ü L T Ü R V E T U R İZ M B A K A N L IĞ I
A N TALYA K Ü L T Ü R V E T A B İA T V A R L IK L A R IM
K O R U M A B Ö L/;E K U R U LU
KARAR
:hi Y€ No. : 19. i 0.2010' 139
\eN o.
: 19.10.2010/4484
Top i an 16 YA ıra
Antalya îli. Kepe/ İlçesi. Düden Çayı ve çevresi I. Derece Doğal ve 1. :Xrece
Vrkeolojik Sit Alanı sınırlarının yeniden değerlendirilmesine ilişkin Antalya Koruma B e k e
Kurulunun 22.12.2009 tarih ve 3691 sayılı kararı uyarınca Antalya Koruma Bölge K i t j İ u
M üdürlüğü uzmanlarınca h. zırlanan 05.03.2010 tarihli ve 02.09.2010 tarihli raporlar cAım-iu,
ekleri \e dosyası incelendi, alan yerinde görüldü, yapılan görüşmeler sonucunda;
Antalya İli. Kepez İlçesinde yer alan Dilden Çayı. Antalya meıkezinin en büyük
akarsuyu olması., olağanüstü güzelliklere sahip çevresi, çay çevresindeki kamu araz Icriıin
kaçak yapılarla dolmaya başlaması, kıyısında kurulan tesislerin atık suları nedeni} e yavaş
yavaş kirlenmesi. Düden" in yalnız Antalya'nın değil Türkiye'nin güzelliği ol.naşı
nedenleriyle bu alanın gelecek kuşaklara aktarılması gerektiği gerçeği de göz önüne alınarak
çevresiyle birlikte Antalya Koruma Kurulunun 16.12.1992 .arih ve 1670 sayılı ka r rı ile
I.Derece Doğal Sit Alanı olarak tescil edilmiş, sit alanı içerisinde izinsiz yapılaşma rrın
üiırduruiarak yeni yapılaşma taleplerine kesinlikle izin verilmemesi gerektiği belirtilmiş-.îr.
Antalya Koruma Kurulunun 24.02.1993 tarih ve 1777 sayılı kararı ile söz fanusu
doğal sit alan1 sınırlarına ilave edilen I.Derece Doğal Sit Alanı ile birlikte Düden Şealesi ve
çevresinde tespit edilen arkeolojik kalıntılar nedeniyle l.Derece Arkeolojik Sit Alanı sın . arı
belirlenmiştir.
Düden çayı ve çevresine yönelik Kepez Belediye Başkanlığınca hazırlanan 1osrrr.a
amaçlı imar planları kapsamındaki kentsel tasarım Ve uygulama imar planları da /.m. lya
Koruma Kurulunun 31.01.1996 tarih ve 2819 sayılı kararı ile bölgenin doğal değerler ı i. hızlı
değişen yaşam koşullarım, kentleşme, nüfus artışı, teknik gelişmelerle yok ol,n. dan
korunması, günümüz yaşamıyla bütünleştirilerek kullanılabilmesi, rekreasyon am. çlı .çık
«.lan şeklinde düzenlenmesi amacı ve bu doğrultuda plan kararları getirmesi nedeniyle u; aun
bulunmuştur.
Söz konıiMi kurul kararları ve yerinde yapılan inceleme sonucundt konu
değerlendirildiğinde:
Düden Çayı v j çevresi l. Derece Doğal ve Arkeolojik Sit Alanı sınırları içerisi ıce
kaçak yapıların varlığını artırarak devam ettirdiği, bu uygulamaların gere!, görsel gevkse ue
iiziki olarak 1. Derece Doğal Sit /Manı niteliğini olumsuz etkilediği, çay çevrj..indeki
işletmeler ve kaçak inşaatlar ile birlikte bölgenin doğal sit alanı olmasındaki temel u i olan
Düden Çayının atık sularla kirletildiği görülmesine karşın. 1992 yılında ilk sit alanı kaarı
alınırken de var olan tüm bu olumsuzlukların 1. Derece doğal sit alanı kararı ve sınırla nm
değiştirmesine bir gerekçe olamay acağına.
Antalya Koruma Kurulunan 16.12.1992 tarih ve 1670 sayılı kararında da belirti <iği
gibi Düden çayının, şelalesi ve şelaleden denize döküldüğü noktaya kadar çevraıinda;i
güzellikleri ve doğal yapısı ile bir bütün olduğuna. Antalya kentinin sahip olduğu ür^.n! bir
uoğal verisi olan Düden çayı ve çevresinde Antalya Koruma Kurulunun 16.12.1992 i rin w
1670 sayılı kararı ile 24.02.1993 tarih ve 1777 sayılı kararı yla belirlenen I.Derece u e>l Sil
Alanı sınırlarının aynuı korunması gerektiğine.
T.C.
K V6T Ü R V E TUR İ 7.M B A KANLI Ci
ANTALYA KİJLTİ'JU V E TABİAT V A R L IK L A R IM
KORUMA BÖLCb: KURULU
i'oplantı Tarilıi %e No. : 1(). 10.2010/139
K ar ar T a r i h i ve No.
: 19. ]0.2010/4484
Toplantt Ver
AN 1! AL YA
1.Derece arkeolojik sil alanı sınırı dışında Antalya Koruma Bölge Kurulu M ı ürliıj.’ü
uzmanlarınca yapılan ineklemeler sırasında 765, 766. 240. 1380 ve 1381 nolu yapı daL:nnd:ı
tespit edilen ve kurulumuzca yerinde de görülen antik donun yapı kalıntılarının balunduğu
alanda Antalya Koruma Kurulunun 24.02.1993 tarih ve 1777 sayılı kararı ile belirlenen
I.Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırının kararımız eki 1/2000 ölçekli haritada gösteril igi
ekliyle genişletilmesine.
Düden Çayına yakın olan kooperatiflerin, atölyelerin ve sit alanı dişind i buh k i
H urdacılar Sitesi gibi işletmelerin atık sularının Düden çayını kirletmesinin enge l.n nen
yönünde ilgili kurumlarca gerekli tedbirlerin alınmasına, 1. Derece Doğal ve Arkeoloji-: . 't
..kınında
Koruma
Yüksek
Kurulu
îlke
Kararları
çerçevesinde
uygulamalı! /da
bulunul tbileeeğine. sit alanındaki kaçak yapılaşmalara ilişkin 2863 sayılı yasa ve 310'1 ,ı;ı!ı
İmar Kanununa göre gerekli işlemlerin \apılmasına.
Diğer yandan Kepe:' Beledi)e temsilcisine^ mülki)et sorunları ve işgaller n.deııiyle
ı.)gulanamadığı belirtilen Antalya Koruma Kurulunun 31.01.1996 tarih ve 2819 sayın
kararıyla uygun bulunan Koruma Amaçlı İmar Planının alanın olumsuzluklardan arın 1 rıkrak
sit alanının doğal karakterinin, korunmasının sağlanması amacıyla yeniden etüt edilmesinin
ilgili beledi) elere tavsiye edilmesine karar verildi.
BAŞKAN
Prof.Dr.Havva IŞ IK
İM Z A
\ A C e li& i
Prof.Dr.Ziya G K N Ç
İM Z A
Bcn&e Korulu iripdüfü
I) ye
M i m.Be kir K A R .\ B A ( t
İM Z A
I )r. Zekeri ya Ş 1M Ş İ R
İM Z \
Barış S O Y K A M
Kepez Bİd.Tein.
( Karşı 0 \ )
l'y e
Mııstafu L M L K
' A kıllar Bölge Md.
(Karşı O y)
Ü je '
Doy.Dr.M.Sabri A L A N Y A L I
İM Z A
Üye
M im .I i.Bülent B A Y K A l.
İM Z A
Mustafa DBMİRFL
AntaKe h liize Md.V.
' İMZA
İb-t
re
Prof.Dr.Erdal T K R C A K
İM Z A
Aysun O Z T l Ri<
Ant.Büvükş-Jıir Cld. I nu
' İM Z A
1've
Orman Bö U e Md.'ı em.
( B O L l ?NM. v: )i i
T.C.
K Ü LT Ü R V E ‘i UR İZ M B A K A N L IĞ I
\N TALYA K Ü L T Ü R V E TAK I AT V A R L IK L A R IM
K O R U M A B Ö L G E K U R U LU
Topla ıı tı T a rih s ve No, : 19.10.2 010/139
K u rar T arihî ve No.
: 19.10.2010/4485
Toplantı Y u i
ANTALYA
Antalya İli, Kepez İlçesi, Varsak Mahallesi, Düden Çavı i.Derece Doğal Sil Alanı ij rı .incLyer alan, özel mülkiyetteki 232 ada I ila 8 parseller, 233 ada I ila 17 parseller ve 234 ada 1, 2, 3.
5.
o. 7, 8, 9, 10. I I, 12, 13 ve 14 nolu parsellerde yapılan uygulamalara ve bu alanda yii/.ev km f i
yapılması talebine ilişkin konunun Antaha Koruma Bölge Kurulu üyelerince yerinde ine. inmesi
.sonrası değerlendirilmesine ilişkin A n t a ly a Koruma Bölge Kurulunun 22.12.2009 tarih ve 369] s vıiı
kararı, Antalya Koruma Bölge Kurıılıı Müdürlüğü uzmanlarının 02.09.2010 tarihli raporu okr .du,
ekleri ve dosyası incelendi, alan verinde goriildü. yapılan görüşmeler sonucunda;
Antalya İli, Kepez. İlçesi, V ırsak Mahallesi. Düden Çayı I.Derece Doğal Sil Alanı içeri:.ind.r
yer alan, özel mülkiyetteki 232 ada 1 ila 8 parseller. 233 ada 1 ila 17 parseller ve 234 ada I. 2, 3, .. 5.
6. 7, 8, 9. 10, 1I, 12, 13 ve 14 nolıı parseller üzerinde yapılan uygulamaların alanın doğal dokusunda
aeri dönüşümü mümkün olmayacak zararlara sebebiyet vermediği anlaşıldığından, i.k edivesi
denetiminde alanın doğal haline uygun duruma getirilmesi gerektiğine,
Anılan parseller v üzeyinde bitki temizliği yapılması talebinin Le; parsellerin Antalya ko.ıım.ı
Kurulunun 31.01.1996 tarih v .. 2819 sayılı kararıyla uygun bulunan 1/1000 ölçekli Kentsel ?asvm
Planında "Doğal Sit" alanı olarak belirtilmesi,bu alanda yapılacak Kentsel Tasarım ? :v.\\ iie
r-rberetum alanı olarak düzenlenecek alan ifadesinin yer alması ve Koruma Yüksek Kurulunun 1 :ğ I
Sit Alanlarına ilişkin 19.06.2007 tarih ve 728 sayılı ilke kararında; i.Derece Doğal Sit Alanla:‘nida
bitki
örtüsii,topografya, siluet etkisini bozabilecek
tahribata vünelik hiçbir
eylemek
bulunulamayacağımn belirtilmesi nedeniyle uygun bulunmadığına (Olumsuz).
Konunun Kurulumuzun 19.10.2010 tarih ve 4+84 s ıvılı kararında da belirtildiği gıb< o ı ına
amaçlı imar planının yeniden etüt edilmesi sonrasında söz konusu parsellere getirilecek plan kararları
veya
mevcut plan kararının uygulanmasına ilişkin hükümlerin oluşturulması
:,oı ıs ın d a
değerlendirilebileceğine karar verildi.
; rof.D r.M Lwa IŞ IK
İM Z A
•
-xı *
BAŞKAN Y A R D IM C IS I
P rof.D r.X i>a Gl-'N r ".:. \
İM Z A
Bı İrse K.yruiu Müdürü
İ iye
A■
;m.Bek ir K A R A B A ( i
İM Z A
Doe.Dr.Il.Sabri A L A N Y A L I
İM Z A
fiye
P rof.D r.E rdal TT.-:RCA>
İM Z A
ve
i )r.Zekeriva Ş İM Ş İR
İM Z A
Uye
Barış S O Y K A M
Kepez Bki.4 em.
İMZA
M im .11.Bülent B A Y K A L
İM Z A
Aysıın O Z T l ı.K
Ani.Büviikşehir 121e. 1ı.nı
' İM Z A
T.C.
ANTALYA KEPEZ BELEDİYESİ
K '*
EXP02016
îmar ve Şehircilik Müdürlüğü
ANTALYA
Sayı
Konu
03/12/2014
:29717245- 301 05- \ J O L j X ~ 3 İ 9 1 / 3
:Meclis Kararı
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
(İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı)
Kepez Belediyesi sınırları içerisinde Varsak Şelale Mahallesinde bulunan Düden
Şelalesi ve çevresine ilişkin hazırlanmış olan 1/5000 Ölçekli Nazım îmar Planı değişikliğinin
Belediye Meclisinde görüşülmek suretiyle değerlendirilmesi konusunda, gereğini bilgilerinize
arz ederim.
Ek: 1 Adet Plan Değişikliği Dosyası
r.
Al
Ekil : _______ ____ ____
^ • :• RDİİ'İA^YÖİ
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
im-.r ve Sehirci!"; Dairesi Başkanlığı
K : i
Yazının
İmar ve Ş^-hirc
i
K<.
Şb. Md
Planlama Sb N'J.
Harita Şb . i..d.
Kamulaştırma Şb, Md.
Koruma Uygulama ve
Denetim Şb. Md.
Nazım Plan Şb. Md.
. .
O ü - ^ 1 - 5 0 İÜ
ti ' i“ ı T1 *t
t *
C f— n
■■
—
>
î -."İKİ BİRİM LE!"
r
ı
KEPEZ BELEDİYESİ
Teomanpaşa Mahallesi | Yeşilırmak Caddesi No: 4 Kepez / Antalya
T: 0.242.310 58 58
www.kepez-bld.gov.tr | [email protected]
T.C. ANTALYA
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ANTALYA KEPEZ
VARSAK ŞELALE MAHALLESİ
DÜDEN ŞELALESİ VE ÇEVRESİ
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
PLAN AÇIKLAMA RAPORU
2014
T.C.
ANTALYA KEPEZ BELEDİYESİ
TEOMANPAŞA MAH. Y E ŞİL IR M A K CAD. NO:4
T E L : 0 242 310 58 58 FAX: 0 242 339 01 83
http://www.kepez-bId.gov.tr/
ANTALYA KEPEZ VARSAK ŞELALE MAHALLESİ DÜDEN ŞELALESİ VE ÇEVRESİ
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU
PLAN AÇIKLAMA RAPORU
Plan revizyonu yapılmak istenilen alan 025-A-05-C ve 025-A-05-D (23-L Yerel) nolu
1/5000 ölçekli
nazım
imar
planı
paftalarında,
Düden
Şelalesi
güneyinde
ve
Varsak
Belediyesinin, Kepez Belediyesi ile birleşmesi sonucunda Kepez Belediyesine dahil olan
alanları ilgilendirmektedir (Bkz: Resim 1 ve 2).
Resim 1: Uydu Fotoğrafı (2013)
Varsak Belediyesinin tüzel kişiliğini yitirmesi ve Kepez
Belediyesi ile birleşmesi
sonucunda oluşan Kepez İlçesinin ve Kepez Belediyesinin yeni sınırları ile birlikte imar planı
yönünde ciddi sorunlar ortaya çıkmıştır. Öyle ki; bölgede Varsak Belediyesi döneminde
yapılmış imar planları, Kepez Belediyesi tarafından yapılan imar planları ile birleştirildiği
zaman uyumsuzluklar görülmüş ve farklı imar kullanımlarının üst üste gelmesi gibi sorunlarla
karşılaşılmıştır.
Varsak Belediyesi, Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı bir ilk kademe belediyesine
dönüşmeden önce bölgeye ilişkin planlarını oluşturmuş ve tapu tescillerini sağlamıştır. Kepez
Barış SOYKAM
Kai'tteGrubu: (A)
Belediyesi de Büyükşehir Belediyesine bağlı bir ilk kademe belediyesi olarak imar planlarını
oluşturmuştur.
Resim 2: Mevcut 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı
Özellikle Antalya Koruma Kurulunun 24.02.1993 tarih ve 1777 sayılı kararı ile Düden
Çayı ve çevresinin 1. Derece Arkeolojik ve 1. Derece Doğal Sit Alanı ilan edlmesini takiben
Kepez Belediyesince Koruma Kurulu onaylı kentsel tasarım projelerine dayanak teşkil eden
imar planları hazırlanmıştır. Ancak iki belediyenin entegrasyonu sonucunda Kepez Belediye
Meclisince onaylanarak yürürlüğe giren planlar ile Varsak Belediye Meclisinden onay alarak
yürürlüğe giren planlar arasında ciddi anlamda uyumsuzluklar karşımıza çıkmış ve uygulamayı
kilitlemiştir (Bkz: Resim 2, 3 ve 4).
“
^ M T A L Y A
DİİDENÇAYI ve ÇISVRIESİ
KENTSEL TASARIM ÇALIŞİ14ASI.I095
Ölçek: f/SOOO
Resim 3: Kepez Belediyesince Hazırlanmış Mevcut 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı
Barış SOYKAM
Ş e h ir Plancısı
Karne Grubu'(A)
Pipim* No: 64-İ0H7
Resim 4: Varsak Belediyesince Hazırlanmış Mevcut 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı
Öncelikle
bu
plan
revizyonunun
amacı
her
iki
belediyenin
yapmış
olduğu
uygulamaların sorunsuz olarak entegrasyonunu sağlamaktır.
Belediyemizce yapılmak istenilen revizyona ilişkin, Antalya Kültür ve Tabiat Varlıkları
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne yapılan başvuruya istinaden, ilgili kurumun 08.03.2010
gün ve 927 sayılı yazıları uyarınca, Belediyemizce meclis kararı alınarak yapılmak istenilen
revizyonun kurumlarına gönderilmesi istenilmiştir.
Ancak yapılmak istenilen işlemler öncelikle nazım imar planına yönelik işlemler olup,
üst ölçekli planlarının Antalya Büyükşehir Belediyesince onaylanması gerekmektedir.
Bu nedenle tarafımızdan hazırlanmış olan revizyon önerimiz 1/5000 ölçekli nazım
imar planı revizyonuna yöneliktir.
Bamı SOYKAM
Şehir Plancım
Karne Grubu: (A)
D in la u a So: 6 -.-2 u le /
Resim 5: Öneri 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı
Hazırlanan plan revizyonu önerisinde; öncelikle çakışmaların yaşandığı imar yolları,
konut alanları ve diğer kullanımlar yeniden düzenlenmiş, 1/1000 Ölçeki uygulama imar planı
ile 1/5000 ölçekli nazım imar planındaki alansal ve yapılaşma koşullarındaki uyumsuzluklar
giderilmiştir (Bkz: Resim 5).
Bu plan kapsamında 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerine
uyulacaktır.
Barış Sü)<
Şehir P la n c ıs ı
Karne Grubu: (A)
Dî’;UstaXo:64-2Q!6'
Download

Gündemin 16.Maddesi - Antalya Belediyesi