(
)
T.C.
ANTALYA BÜYÜKSEHİR BELEDİYESİ
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü
,
9
Z
O
t
EXP02016
ANTALYA
o Cy. /09/2014
Sayı : 90852262-301.03*3> - 3
Konu: Serik İlçesi 1059 parsel UİP.
BAŞKANLIK MAKAMINA
Serik Belediye Meclisinin 07.08.2014 gün ve 130 sayılı karan ile uygun bulunan,
Merkez Mahallesi, 026A-07C-1C nolu imar paftasında yer alan 1059 parselin Konut
alanından Resmi Kurum alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planı değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Belediye Meclisine
havalesi hususunu arz ederim.
Hüsametti
İmar ve Sehirci
Uygun görüşle arz edeı
enel Sekreter Yardımcısı
Uygun göjfişle arz ederim.
’ )14
BirC
Genel Sekreter
Ekler: -ilçe Belediye Meclis Karan---------------1/1000 ölçekli UİP. Değ. fotokopisi
-Açıklama raporu
<23/09/2014 Şehir Plancısı
0 .2 /0 9 /2 0 1 4 Pln. Şb. Md. V.
: M .P.K IN K IT ^?
: M.ALKAN
A d res: Antalya Büyükşehir Belediyesi, Karaalioğlu Parkı İçi 07100 ANTALYA
A yrıntılı bilgi için irtibat: M enekşe ALKAN
T e l : 0 242 241 28 66
’
F ax : 0 242 243 06 28
YVeb: w w w .antalva.bel.tr
E -posta: info@ antalva-bld.gov.tr
planlam a@ antalva.bel.tr
k n \o —
Karar T arihi: 07/08/2014
Karar No
: 130
Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı, Soyadı
Prof. Dr. Ramazan ÇALIK, Enver APUTKAN, Ramazan ETLİ, Yusuf KAYA, Şenay KARA YILDIRIM,
Ömer GÜRLER, Niyazi YILDIRIM, Ferudun ÇELİK, Adnan YILMAZ, Mustafa TÜRKMEN,
Mithat KÜÇÜK, Adnan AKPINAR, Çevriye YILDIZ, Haşan Fevzi YILMAZ, Ragıp OKUDAN,
Recep BUYUKGEBİZ, Ergüven YILMAZ, Mehmet Cengiz BÜYÜKGEBİZ, Mustafa ALKAN,
Ramazan GUNER, Bekir KUMBUL, Mahmut YAĞCILAR, Hüseyin Barış ÜNSAL, Ayşegül SERDAR,
Mehmet OKUDAN, Mahmut ERDEM, Çevriye YÜCE, Faik ÇITAK, Ali KUŞ, Pınar ÇAĞLIYURT,
Kani DEMİR, Abdullah AKBABA
Konunun Ö zeti: İlçemiz Merkez Mahallesinde yer alan 1059 nolu parsel.
Serik Belediye Meclisi, Belediye Başkanlığının 31/07/2014 günlü ve 57794418-301.02-533-4647
sayılı çağrı yazısına istinaden 07/08/2014 Perşembe günü saat 14.00 itibarıyla Belediye Meclis toplantı
salonunda Ağustos ayı Meclis toplantısının 2. Birleşimini yapmak üzere Belediye Başkanı Prof. Dr.
Ramazan ÇALIK Başkanlığında üyelerden Enver APUTKAN, Ramazan ETLİ, Yusuf KAYA, Şenay
KARA YILDIRIM, Ömer GÜRLER, Niyazi YILDIRIM, Ferudun ÇELİK, Adnan YILMAZ, Mustafa
TÜRKMEN, Mithat KÜÇÜK, Adnan AKPINAR, Çevriye YILDIZ, Haşan Fevzi YILMAZ, Ragıp
OKUDAN, Recep BÜYÜKGEBİZ, Mehmet Cengiz BÜYÜKGEBİZ, Mustafa ALKAN, Ramazan
GÜNER, Mahmut YAĞCILAR, Ayşegül SERDAR, Mehmet OKUDAN, Mahmut ERDEM, Çevriye
YÜCE, Faik ÇITAK, Ali KUŞ, Pınar ÇAĞLIYURT, Kani DEMİR ve Abdullah AKBABA’nın iştiraki ile
toplandı. Meclis üyelerinden Ergüven YILMAZ, Bekir KUMBUL ve Hüseyin Barış ÜNSAL toplantıya
katılmadı.
Meclis gündemine ilave edilmekle gündemin 13. Maddesinde yer alan ve daha önce İmar
Komisyonuna havale edilen İmar Tadilatları içerisinde bulunan İlçemiz Merkez Mahallesinde yer alan
1059 nolu parsel konusu ile ilgili olarak Belediye Meclis üyeleri tarafından yapılan inceleme ve
değerlendirmelerin ardından oylamaya geçildi.
KARAR TARİHİ
07/08/2014
KARAR NO
130
Meclis gündemine ilave edilmekle gündemin 13. Maddesinde yer alan bulunan İlçemiz Merkez
Mahallesinde yer alan 1059 nolu parsel konusu ile ilgili olarak Belediye Meclisinin 07/08/2014 günlü
oturumunda hazır bulunan üyeler tarafından yapılan açık oylama neticesinde;
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne havale edilen Serik Kaymakamlığı Mal Müdürlüğünün
24.07.2014 tarihli müracaatına istinaden İlçemiz Merkez Mahallesinde yer alan 1059 nolu parselin konut
alanından Resmi kurum alanına dönüştürülmesi talebi ile ilgili olarak; 1059 nolu parselin Resmi kurum
alanına d ö n ü ştü rü le si talebinin kabulüne, oybirliği ile karar verildi.
Prg^D rİ Ramazan ç İ L I K
»t* V
s£
Jtt
Belediye Başkanı £■
Şenay KARA YILDIRIM
Meclis Katibi
jârita‘v ^ a d a s t i f j?
T&knjferi ^
: a S * V '"
Aslından
.
Fotokopi
Edilmiştir
I
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
(SERİK BELEDİYESİ)
KONU : 1059 PARSEL
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI
Antalya İli Serik ilçesi sınırları içerisinde 026A -07C-1C nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
paftasında yer almaktadır.
Şekil 1. Hava Fotoğrafı
2. PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI
Plan değişikliği amacı ise; 1059 parselde resmi kurum alanı yapılabilmesini sağlamaktır.
3. BUGUNKU ARAZI KULLANIMI VE KADASTRAL DURUM
1059parsel, Serik İlçesi Cumalı Mahallesi sınırlan içerisinde yer almaktadır.
Şekil 2. Kadastral Durum
Sayit ÜLKER
Şehir Plancısı
M urafpaşa Mh. 572 Sk. Em ine Apt. No: 16 Kat:4 D :t Antalya
Tel: 0242 247 17 74 Fax:0242 247 05 46
4. PLA N LA M A K A RA RLA RI
Plan değişikliği amacı ise; 1059 parselde resmi kurum alanı yapılabilmesini sağlamaktır.
Bu amaç doğrultusunda; mülkiyeti hâzineye ait olan 1059 parsel resmi kurum (SGK) alanı olarak
düzenlenmiştir.
Hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisi ekte sunulmaktadır.
UYGULAM A İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
GÖSTERİM (LEJAND)
SERİK BELEDİYESİ
ADA/PARSEL NO: 1059 PARSEL
PAFTA NO: 026 - A - 07 - C - 1 C
ö l ç e k !'i/iooo
PLAN DEĞİŞİKLİĞİ SINIRI
MEVCUT PLAN
RESMİ KURUU ALANI
ÖNERİ PLAN
Şekil 3 .Plan Örneği
Saygılarımla b i lile r i n le sunarım.
P ianevi Ş ehircilik S E YD I HA N Ç A M U R
Şehir Plancısı ŞPO : 590
PianSama Ltd. Şti. O .D .T .Ü . 1 9 8 6 - 2 3 0 0 4
R
ANTALYA
17 74
T M M 0 6 ŞEHİR PLANCILAR GDftSI
Büro Tescil No: 06 4 0 1 7 9
M e n e v i ş S o k a k No: 7 2 / 1
16690
A.Ayrancı / ANKARA
el: (0312) 426 83 29 - 467 64 00
•:-mail : [email protected]
■iitit V.D. : 7 3 0 0 0 4 2 2 1 8
i c a r e t S ic il No: 8 3 7 5 8
2
Savit Ü LK E R
Ş e h ir Plancısı
M uraipâşâ M h, 5 7 2 Sk Emine Apt. No. 16 Kat:4 0 :5 Aııtalyâ
f Tel: 0242 247 17 74 Fax:0242 2 47 05 46
SERİK BELEDİYESİ
UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
GÖSTERİM (LEJAND)
ADA/PARSEL NO: 1059 PARSEL
PAFTA NO: 026 - A - 07 - C - 1C
t
K
ÖLÇEK: 1/1000
- - , 3
MEVCUT PLAN
ı e . .1 - — m
PLAN DEĞİŞİKLİĞİ SINIRI
RESMİ KURUM ALANI
ÖNERİ PLAN
Download

Gündemin 120.Maddesi