3
TURKKIZILAYI
1868
TÜRK K IZ IL A Y I GEN EL M Ü D ÜRLÜ ĞÜ N DEN
STRECH SUPER P O W E R SATIN A LIN A C A K T IR
1- Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet alanı Koordinatörlüğünün ihtiyacı olan Strech Süper
Power idari ve teknik şartname hükümlerine göre kapaîı zarfla teklif alınmak suretiyle satın
alınacaktır,
2- Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte
vereceklerdir.
3- İhaleye ait şartnameler ” Ataç 1 Sok. No:32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel
Müdürlüğümüzden, “Ahmediye Mh. Halk Cd. Esvapçı Sk. No:8 Üsküdar / İstanbul“ adresindeki
İstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.
İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.
4- Firmaların ihale zarflarını en geç 05.02.2015 günü saat 10:30*a kadar Genel Müdürlüğümüz İdari
İşler Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.
5- 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 06.02.2015 günü saat 14:30’da Genel Müdürlüğümüz
Toplantı Salonunda açılacaktır.
6- Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.
7- Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
8- Kurumıımuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.
M A D D E 1: İH A L E N İN K O N U SU V E S E K L İ
i
I
Türk K ızilayı’nm ihtiyacı için aşağıdaki tabloda cinsi ve miktarı belirtilen malzeme teknik şartnamede belirtilen
şartlar dahilinde kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.
i
i
M İK T A R I
M A L Z E M E N İN CİN Sİ
Streclı Super Power
17.000 Rulo
S Ö Z L E Ş M E SÜ R E S İ T A H M İN İ 3 Y I L O L U P , BU S Ü R E Ü R E T İM P L A N L A R IN A G Ö R E
D E Ğ İŞ K E N L İK G Ö S T E R E B İL İR . T Ü R K K I Z IL A Y I İ H A L E Y E K O N U M A L Z E M E N İN T A M A M IN I T E S L İM
A L IN C A Y A K A D A R M E V C U T S Ö Z L E Ş M E Y Ü R Ü R L Ü K T E K A L IR .
Teknik Şartname işbu şartnamenin ayrılmaz bir cüzünü teşkil eder.
Teknik Şartnameye uygun olmayan teklifler geçersiz sayılacaktır.
i
j
s
M A D D E 2: İH A L E Y E G İR E B İL M E Ş A R T L A R I
]
İhaleye katılmak isteyenlerden aşağıdaki şartlar aranır.
A. Türkiye’deki tebligat adresi (Telefon, faks vs.)
B. Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi (2014 - 2015 yılı içinde alınmış)
a) Gerçek kişi olması halinde, ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı
olduğunu gösterir belge,
b) Tüzel kişi olması halinde, Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya idari merkezinin
bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan 2014-2015 yılı içinde alınmış tescil belgesi,
c) Ortak girişim olması durumunda ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b)
bentlerindeki esaslara göre alacakları belgeler ile Ortak Girişim Belgesi
.
C. İmza sirküleri
a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,
b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her bilinin (a) veya (b)
fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,
D . İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri üe vekâleten
iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri/imza beyannamesi vermesi,
E. Diğer Belgeler
a) Ticaret Sicil Gazetesi (Firmanın tesciline, faaliyet alanına, ortaklıklarına vb. bilgilerine ilişkin son durumunu
gösterir)
b) İdari, Teknik Şartnamelerin ve eklerinin okunup incelendiği, bîitiiıı hüküm lerinin kabul edildiği anlam ın ı
taşım ak üzere kaşeli ve im zalı İdari ve Teknik Şartname,
c) Şartnam e A lm d ı M akbuzu
d) Vergi Levhası fotokopisi
e) F irm an ın , K am u ihalelerinden yasaldı olm adığını içeren ve ekte yer alan taahhütnam e (F irm a yetkilisi
tarafından kaşeleııerek im zalanm ış olarak)
f)
T E K N İK Ş A R T N A M E D E İSTENEN B E L G E .
F. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortaklarca imzalanan ' “Ortak Girişim Beyannamesi” (İş ortaklığının lıeı
bir ortağı tarafından A-B-C-D-E.a.d.e bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.)
G. Bu Şartnamenin 6/C maddesinde yazılı miktarda geçici teminat vermesi,
H . Bu Şartnamenin 4. maddesinde yazılı esaslara göre hazırlayacağı teklifini vermesi.
1
;
|
[
[
j
TURKKIZILÂYI
1868
T U R K K IZ IL A Y !G E N E L M U D U R L U G U
İD A R İ Ş A R T N A M E
•
İhaleye katılan F irm a temsilcisi, yetki belgesi, nüfus cüzdanı (kim lik belgesi) ve firm a kaşesini y anında
bulunduracaktır. Y etki belgesi noter tasdikli değilse firma yetkilisinin imza sirküleri ile birlikte ib ra z edilecektir.
•
İH A L E Y E K A T IL A N Y E T K İL İ K İŞ İ
S İR K Ü L E R İ D E B E R A B E R G E T İR E C E K T İR .
NOTER
ONAYLI
İM Z A
BEYAN NAM ESİ
VEYA
İM Z A
»
İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan her b ir isteklinin yetkilisi veya o rtak
girişimi oluşturan istekliler adına vekaleti bulunan kişi/kişiler ihaleye iştirak edecektir.
•
İH A L E Y E
K A T IL IM
İÇ İN
İST EN EN
B E L G E L E R İN
ŞARTN AM EDEKİ
S IR A Y A
D Ü Z E N L E N M E L E R İ V E A S IL V E Y A N O T E R T A S D İK L İ SU RET İ O L M A S I G E R E K M E K T E D İR .
GÖRE
M A D D E 3: İ H A L E L E R E K A T IL A M A Y A C A K O L A N L A R
|
Aşağıda a, b, c ve d maddesinde sayılan gerçek veya tüzel kişiler, pay oranına bakılmaksızın tüzel kişilerin ortakları, kendi
adına, vekaleten veya temsileıı başkaları adına ve bu kişilerin pay oranına bakılmaksızın ortağı olduğu şirketler Kuruluşun
ihalelerine doğrudan doğruya veya dolaylı olarak, yasaklılık süresi sonuna kadar katılamazlar. (Son durumu gösterir Ticaret
Sicil Gazetesi ibrazından İstekli sorumludur)
a) Genel Merkez ile Şubelerin zorunlu ve ihtiyari organlarının üyeleri ile bunların anne, baba, eş, çocukları ve kardeşleri,
b) Türk Kızılayı çalışanları ve bunların anne, baba, eş, çocukları ve kardeşleri,
c) İşbu şartnamenin 18. ve 19. maddelerinde söz edilenlerden, G M Y K tarafından karara bağlanarak Türk Kızılayı
ihalelerine katılımı yasaklananlar,
d) İşbu şartnamenin 18. ve 19. maddelerinde belirtilen hususlardan dolayı; Türk Kızılayı veya Türk K ızılayı mensuplan
ve çalışanları ile hukuki ihtilafı olanlar (hukuki ihtilafın neticelenmesini beklemeye gerek görülmeksiziıı) bir yıl süre iie
ihalelere katılamazlar. TÜık Kızılayı ile ticari ilişkiye giremezler.
e) Kamu ihalelerinden yasaklı olanlar yasaklılık süresince Türk Kızılayi İhalelerine katılamazlar.
f)
Genel Merkez ile Şubelerin zorunlu ve ihtiyari organlarının üyeleri ile Türk Kızılayı personeli ve bunların bakmakla
yükümlü oldukları kimseler, Türk Kızılayı’nın gayrimenkul terinden kiracı olarak yararlanamaz, bunları satın alamaz.
g) Genel Merkez ile Şubelerin zorunlu ve ihtiyari organlarının üyeleri ile Türk Kızılayı personeli ve bunların bakmakla
yükümlü oldukları kimseler, Kuruluşun İktisadi İşletmeleri ile hiçbir şekilde ticaıi ilişkide bulunamazlar.
Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan isteklilerin teminatları gelir kaydedilir ve bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa iptal
edilerek geçici teminatı gelir kaydedilir; sözleşme yapılmışsa ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın
kesin teminatı gelir kaydedilir ve hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
I
M A D D E 4: İH A L E D O S Y A S IN IN H A Z IR L A N M A S I
[
‘
j
j
!
1
I
I
j
j
j
j
ı
|
ı
!
İhale dosyaları, aşağıda belirtilen belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.
4.1.
“ 1” numaralı zarfın içerisine îdari Şartname madde 2’deki “İhaleye Girebilme Şartlan” istenen belgeler konacak,
zarf kapatılacak ve kapalı zarfın üzerine “İlıale İdari Belgeleri” ibaresi yazılacaktır.
_______________________________
F İR M A a d i v e a d r e s i
1 NOLU ZARF
S T R E C H S U P E R P O W E R A L IM İH A L E S İ
“İH A L E İ D A R İ B E L G E L E R İ ” Z A R F I
T Ü R K K IZ IL A Y !
GEN EL M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü
. İlıale Kurıılıı Başkanlığına
ANKARA
4.2. T E K L İF M E K T U B U A Y R I B İR Z A R F IN İÇ İN E K O N U L U P Ü Z E R İN E “T E K L İF M E K T U B U Z A R F I ”
İB A R E S İ Y A Z IL A C A K , T E M İN A T M E K T U B U A Y R I B İR Z A R F A K O N U L U P Ü Z E R İN E “T E M İN A T
M E K T U B U Z A R F I” İB A R E S İ Y A Z IL A R A K T E K L İF M E K T U B U Z A R F I İL E T E M İN A T M E K T U B U Z A R F I
2
£
Lvv\
TÜRKKIZILAYI
V
,
^
1868
■ ^ 0
.. ;/
T Ü R K K I Z IL A Y I G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü •• •
İD A R İ Ş A R T N A M E
T E K B Ü Y Ü K B İ R Z A R F IN İÇ İN E K O N U L A R A K Z A R F IN Ü Z E R İN E “T E K L İF V E T E M İN A T M E K T U B U »
İB A R E S İ Y A Z IL A C A K T IR .
V
v :
F İR M A A D I V E A D R E S İ
2 NOLU ZARF
ı
S T R E C H S U P E R P O W E R A L IM İH A L E S İ
“T E K L İF V E T E M İN A T M E K T U B U ” Z A R F I
T Ü R K K IZ IL A Y I
GEN EL M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü
İhale Kurulu Başkanlığına
ANKARA
4.1. ve 4.2 maddelerine göre hazırlanan 2 zarf, 05.02.2015 tarih saat 10:30’a kadar “Ataç 1 Sokak No:32
Yenişehir/AN KARA ” adresindeki Türk Kızılayı İdari İşler Birimi/Evrak Servisine ulaşacak şekilde verilecek/gönderilecek
ve 2 ayrı evrak num arası alınacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerin sorumluluğu istekliye aittir. Son teklif verme
saatinden sonra (05.02.2015 saat 10:30), aynı gün mesai saati içerisinde gelen ihale dosyalarını değerlendirmeye alıp
almamaya İhale Kurulu yetkilidir.
4.2.
Türk Kızılayı, gerekli gördüğü takdirde bir duyuru ile son teklif verme tarihini (05.02.2015 saat 10:30) ileri bir
tarihe erteleyebilir. Bu durumda, Tiiık Kızılayı ve teklif sahibinin daha Önce belirtilen teklif verme tarihine kadaıki tüm hak
ve yükümlülükleri yeni belirlenen başvuru tarihine kadar geçerli kalır.
________ _________________
4.3.
İD A R İ Ş A R T N A M E N İN 4.1. V E 4.2. M A D D E L E R İN D E H A Z IR L A N IŞ Ş E K L İ A Ç IK L A N A N İ K İ
Z A R F T A N B İR İN İN E K S İK O L M A S I H A L İN D E İS T E K L İ İH A L E D IŞ I B I R A K I L A C A K T I R .__________
4.4.
Teklif mektubunda İdari-Tekııik Şartnamelerin ve eklerinin tamamen okunup aynen kabul edildiği belirtilecek ve
teklif edilen fiyat, rakam ve yazı ile açık olarak yazılacaktır.
•
T E K L İF L E R K D V H A R İÇ T L C İN S İN D E N V E R İL E C E K T İR .
•
A L T E R N A T İF T E K L İF L E R K A B U L E D İL M E Y E C E K T İR .
•
Ş A R T L I T E K L İF K A B U L E D İL M E Y E C E K T İR .
İhale Kurulu rakam ve yazıyla belirtilen teklif fiyatında farklılık bulunması halinde, yazı ile belirtilen teklif tutarını dikkate
alır. Esasa etki etmeyen diğer şekli unsurlardaki noksanlıklar istekliye tamamlattırılarak teklif değerlendirmeye alınır.
M A D D E 5: T E K L İF L E R İN G E Ç E R L İL İK S Ü RE S İ
Teklifler, teklif mektuplarının açıldığı günden itibaren asgari 90 takvim günü geçerli olacaktır. İhaleyi kazanan
istekli ile yapılacak sözleşme neticesinde tekliflerin geçerlilik süresi olarak sözleşme süresi esas alınacaktır. Bazı istisnai
durumlarda Türk Kızılayı, teklif sahiplerinden tekliflerinin geçerlilik süresini belirli bir süre için uzatmalarını isteyebilir.
Türk K ızılayı’nın uzatma isteği ve teklif sahibinin buna yanıtı posta veya faks ile olacaktır. Teklif sahibi, Türk Kızılayı
tarafından talep edilen uzatma isteğini kabul etmezse bu durumu yazılı olarak teklif geçerlilik süresinin bitiminden önce
olmak kaydıyla Türk Kızılayı’ııa bildirmek zorundadır. Bu durumda geçici teminatı iade edilir. Tiirk K ızıla y ı’nın uzatma
isteğini kabul eden teklif sahipleri, geçici teminatın geçerlilik süresini Türk K ızılayı’nca istenen süre kadar uzatmakla
yükümlüdür, ancak teklifinde herhangi bir değişiklik yapamaz.
M A D D E 6: T E M İN A T A İL İŞ K İN E S A S L A R
A.
Geçici veya kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir.
a) Tedavüldeki Türk parası
b) Yürürlükteki mevzuata göre düzenlenmiş ve Türkiye’de kurulan mevduat bankalar veya katılım bankalarınuı geçici
teminat mektupları en az 120 takvim günü süreli olacaktır. G E Ç İC İ T E M İN A T M E K T U P L A R IN IN 120 T A K V İM
G Ü N Ü N D E N A Z O L M A S I D U R U M U N D A S Ö Z K O N U SU T E K L İF L E R D E Ğ E R L E N D İ R İL M E Y E C E K T İR .
Kesin teminatlar ise, sözleşme süresinin 5 yıldan az olduğu işlerde, sözleşme süresinin 2 katı süreli, sözleşme süresinin 5
3
İD A R İ Ş A R T N A M E
.
yılda» fazla olduğu işlerde ise, sözleşme süresi +5 yıl süreli olmalıdn. Yapım, bâkmı-onarım işlerinde kesin teminatın
süresi, sözleşme süresi +10 yıl olmalıdır. Sözleşmede garanti süresi varsa kesin teminatın süresi garanti süresinin sonuna
kadar olacaktır. Garanti süresinde kesin teminat tutarı, yarısına indirilebilir. (Yurtdışı bankalardan alınmış teminat
mektuplarında Türk Bankalarının garantisi aranır.)
c) Devlet Tahvilleri ve Hazine Bonoları
d) Konvertible yabancı paralar (Amerikan Doları, Euro, İngiliz Sterlini, İsviçre Frangı)
B. T em inatların Teslim Yeri: Bankalarca verilen teminat mektupları ve dövizler dışındaki nakit teminatlar Genel
M üdürlüğümüz T.C. Ziraat Bankası Bakanlıklar/Ankara Kamu Girişimci Şubesi TR54-0001-0025-3239-0090-2689-69
JBAN numaralı TL hesabına, döviz cinsi nakit teminatlar ise T.C. Ziraat Bankası Bakanlıklar/Ankara Kam u Girişimci
Şubesi TR97-0001-0025-3239-009Û-2689-71 IBA N numaralı Euro hesabına veya TR27-0001-0025-3239-0090-2689-70
IB A N numaralı Amerikan Doları hesabına yatırılır. (Diğer para birimleri için M ali İşler Bölümünün 0312 4302300/1509
dâhili telefon numarasından lıesap numaraları temin edilir.)
'
C. Geçici Teminat: Teklif sahipleri, teklifleri ile birlikte teklif ettikleri toplam fıyatuı en az % 3 ’ ü nispetindeki teminatı
da vereceklerdir. Teminatlar, banka teminat mektubu ise, T ürk K ızılayı K a m u İhale K anunlarına tabii olm ad ığın d a n
E K T E Y E R A L A N G E Ç İC İ T E M İN A T M E K T U B U Ö R N E Ğ İN E G Ö R E V E R İL E C E K T İR . Teminatların % 3 ’ ten
az olması durumunda teklif geçersiz sayılır. Fiyat bakımından ilk 3 sırayı alan isteklilerin teminatları ihale kesinleşinceye
kadar (sözleşme imzalanana kadar) Türk K ızılayı’nca muhafaza edilir. Bunun için hiçbir itirazda bulunulamaz. İlk üç
isteklinin dışındaki isteklilerin teminatları ihaleden sonra iade edilir.
İsteklilerin ortak girişim olması lıaliııdc, toplam geçici tem inat m iktarı ortaklık oranına veya işin u zm a n lık
gerektiren kısım larına verilen teklif tutarlarına bakılm aksızın ortaklardan biri veya b irk aç ı tara fın d an
karşılanabilir.
t
|
ı
I
D. Kesin Tem inat: İhale üzerinde kalan istekliden, sözleşme davetinin istekliye yazılı olarak bildirilmesini müteakip 5 iş
günü içinde ihale bedelinin % 6 ’sına tekabül eden miktarda teminat alınır.
Satıcı tarafmdan herhangi bir suretle sözleşme şartlarına riayet edilmediği takdirde, Türk Kızılayı protesto keşidesine ve
hüküm istihsaline mahal olmaksızın akdi fesih etmeye ve teminatı irat kaydetmeye yetkilidir. Teminatın irat kaydedilmesi
ile birlikte Türk Kızılayı zararları belirleninceye kadar isteklinin diğer alacaklarına da el koyar.
Taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun biçimde yerine getirdiği anlaşıldıktan sonra kesin teminat geri
verilir. Türk K ızılayı’na verilen teminatlar her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve Üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.
İhale üzerinde bırakılan İsteklinin ortak girişim olması halinde, toplanı kesin tem inat m ik ta rı o rtak lık oranına
veya işin u zm a n lık gerektiren kısım larına verilen teklif tutanaklarına bakılm aksızın ortaklardan b iri veya birkaçı
tarafından karşılanabilir.
M A D D E 7: T E K L İF L E R İN A Ç IL M A S I V E D E Ğ E R L E N D İR İL M E S İ
İhaleye katılacak olan firm alar İH A L E T A R İH İN D E N EN G E Ç 3 GÜN Ö N C E S İN E k a d a r aşağıdaki
tabloda belirtilen m iktarda num unelerini Afvoııkarahisar M ineralli Su İsletmeleri M ü d ü rlü ğ ü n e muayene edilm ek
üzere teslim edecektir. Muayene esnasında Firma Temsilcisi hazır bulunacak olup, Firma Temsilcisi iştirak etmezse,
numunelere ilişkin yapılan muayene sonucunu itirazsız kabul ettiğini belirten taahhütnameyi numuneyle birlikte Afyon
Kızılay Mineralli Su İşletmeleri Müdürlüğüne gönderecektir.
S.NO
M A L Z E M E N İN CİNSİ
M İK T A R I (EN A Z)
1
Strech Superpower
500 m sarımlı 2 adet
4
ı
I
1
1
j
|
TÜRKKIZILAYI
1868
i. C >'
;
'•^
i
' -; ■: T Ü R K K İZ T L A Y I G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü
İD A R İ Ş A R T N A M E
05.02.2015
günü saat 10:30’a kadar istekülerce İdari İşler Birimi/Evıak Servisine teslim edilen 2 adet zarfta
Nohı zarflar L o jis tik Direktörlüğü tarafından açılacak, isteklilerin ihaleye giriş evrakları incelenecektir. 1 N o ’ lu zarfların
açılması ve incelenmesi aşamasına istekliler iştirak etmeyecektir.
İhale giriş evrakları uygun bulunmayan isteklilerin 2 Nolu zarfları iade edilecek olup, ihaleye giriş evrakları tam
olan isteklilerin fiyat ve teminat mektuplarına ait 2 N o ’lu Z a r fla n ise, 06.02.2015 tarik saat 14:30‘da firma temsilcilerinin
huzurunda açılacak, EN U C U Z F İY A T I V E R M İŞ O L A N İ L K BEŞ İS T E K L İN İN K A T IL IM IY L A A Y N I G Ü N V E
SAATTE (06.02.2015 Saat:14:30) A C IK E K S İL T M E Y A P IL A C A K T IR .
Açık eksiltmeden çekilerek son teklifini veren istekliler, tekrar teklif veremezler.
Tekliflerin incelenmesi, değerlendirilmesi ve karşılaştırılmasında kendisine yardımcı olması amacıyla Türk
Kızılayı, teklif sahibinden teklifi ile ilgili açıklama isteyebilir. Açıklama isteği ve cevabı posta veya faks ile olacak, ancak
fiyatta veya teklifin özünde hiçbir değişiklik yapılmayacak, teklif edilmeyecek ve buna izin verilmeyecektir.
İhale Kurulu, teklif sahibi veya vekili ihalede hazır bulunmadığı takdirde, kapalı teklifinde belirttiği fiyatı son ve
kesin teklif olarak kabul eder.
(1 NoMu z a rf açıldığında ihale evrakının usulüne uygun ve yeterli olmaması d u ru m u n d a , eksik evraklar
tam am lanabilecek nitelikte ise isteklinin eksik evrakını tam am lam ayı talep etmesi halinde, 2 N o’lu zarfın açılm asına
kadar geçen süre zarfında eksikliklerin tam am lattırılm asına ve teklifin açılmasına İhale K u r u lu k a ra r verecektir.
İhale K u ru lu n u n kararı doğrultusunda, ihale evrakı eksik, usulüne veya yeterli olm ayan isteklilerin teklif ve
tem inatlarının bulunduğu kapalı zarflar iiıale sonuçlandıktan soııra açılm adan iade edilecektir.)
M A D D E 8: İ H A L E Y İ K A Z A N A N A T E B L İG A T V E S Ö Z L E Ş M E N İN İM Z A L A N M A S I
Türk Kızılayı tarafından belirlenen tekliflerin geçerlilik süresinin sona ermesinden önce, değerlendirmede uygun
bulunan teklif sahibine gerekli onaylar alındıktan sonra teklifin kabul edildiği faksla tebliğ ve ardından taahhütlü mektupla
teyit edilecektir.
İhaleyi alan istekli, şartnamede belirtilen esaslara göre tek nüsha olarak hazırlanan sözleşmeyi, tebliğ tarihinden
itibaren 5 işgünü içerisinde kati teminatını yatırdıktan sonra imzalar. İsteklinin, sözleşmenin im za aşam asında ihale
tarihi itibariyle kam u ihalelerinden yasaldı olmam ası gerekmekte olup, istekli sözleşme aşam asında bu hususla ilgili
taahhütnam e verecektir. Sözleşmeyi imzalamayan İstekli teminatı Türk K ızılayı’nca irat kaydedilir.
Ancak, bir garanti süresini İçermeyen mal ve hizmet aiımlarmda,. sözleşmeye davet yazısının tebliğ tarihinden
(iadeli taahhütlü olarak isteklinin eline ulaştığı tarih) itibaren beş işgünü içerisinde taahhütname vererek, söz konusu
malzemeyi, müteakip 10 işgünü içinde istenilen miktar ve evsafta sözleşme yapmaksızın şartname hükümleri çerçevesinde
teslim edebilir. Bu durumda İdari Şartname ve ekleri sözleşme yerine kabul edilecektir.
Birinci uygun teklif sahibinin istenen kati teminatı vermemesi veya sözleşme imzalamaması durumunda, Türk
Kızılayı birinci uygun teklif sahibinin teminatını irat kaydedecek ve ikinci uygun teklif sahibini aynı şekilde sözleşmeye
davet edebilecektir. İkinci uygun teklif sahibi de kati teminatı vermemesi veya sözleşme imzalamaması durumunda, bu
isteklinin de geçici teminatı irat kaydedilecek ve üçüncü teklif sahibini aynı şekilde sözleşmeye davet edebilecektir. Üçüncü
uygun teklif sahibinin de kati teminatı vermemesi veya sözleşme imzalamaması durumunda bu isteklinin de geçici teminatı
irat kaydedilecektir.
M A D D E 9: T E S L İM M Ü D D E T İ V E Y E R İ
Teslim miktarları; Afyon Fabrika M üdürlüğü için 12.000 rulo ve Erzincan Fabrika M üdürlüğü için 5.000 rulodur.
Yüklenici firma, siparişin faks veya mail yoluyla kendilerine ulaşıp teyidi alınmasına müteakip 15 gün içerisinde
talep edilen malzemeyi ilgili Fabrika Müdürlüğüne ulaştıracaktır. 15. Günün Resmi Tatil veya hafta sonıi olması durumunda
söz konusu malzeme takip eden ilk iş günü içinde, teknik şartnamede belirtilen ambalajlama şekline ve şartlarına göre ilgili
Fabrika Müdürlüğüne teslim edilecektir.
Türk K ızılayı’mn her bir fabrika için çekeceği her iki siparişin arası en az 10 gün olacaktır. Yüklenici firmanın
kabul etmesi halinde bu süre azaltılabilir.
Türk Kızılayı fabrika başına bir siparişte en fazla 400 rulo malzeme talep edebilir. Yüklenici Fim ıanm kabul etmesi
halinde bu miktar arttırılabilir.
5
TÜRKKIZILAYI
1868
T Ü R K K I Z IL A Y I G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü ’
İD A R Î Ş A R T N A M E
Y ük lem e , nakliye, indirm e firmaya aittir.
F irm a sevkiyattaıı evvel ilgili M ineralli Su İşletmelerine haber vermekle y ük ü m lüd ü r. B ild irm e d iğ i takdirde
meydana gelecek bilu m u m zarar ve ziyandan firm a sorumlu olacaktır.
I ;
S İP A R İŞ L E R İN T E B L İĞ İ
Sipariş Mektupları, firmanın Türk Kızılayına bildireceği faks ve/veya e-posta adreslerine imzalı halleri ile
gönderilmesiyle geçerlilik kazanır. Firma tarafından Türk Kızılayına sipariş çekilmek Üzere verilen numara ve/veya e-posta
adreslerinde yapılacak değişiklikler bildirilmediği takdirde mevcut numara ve/veya e-posta’ya çekilen siparişler Türk
Kızılayı tarafından firmaya tebliğ edilmiş kabul edilir.
Türk K ızılayı firmaya gönderdiği siparişlerde değişiklik talep etmesi halinde, değişiklik talebi siparişin eski ve yeni
halinin yer aldığı şektiyle faks veya e-posta yoluyla gönderecektir. Firma, değişiklik talebinin olumsuz olması durumunda
2 iş günü içerisinde faks ya da e-posta yoluyla cevap vermekle mükelleftir. Herhangi bir cevap verilmemesi halinde, Türk
Kızılayı tarafından talep edilen değişiklik tedarikçi firma tarafından kabul edilmiş sayılır.
M A D D E 10: G E C İK M E T A Z M İN A T I
10.1. Her bir sipariş için ±%10 opsiyon kullanılabilecektir, %10 opsiyon oranından fazla gönderilen siparişler, depoların
müsait olması halinde kabul edilecek aksi takdirde firmaya İade edilecektir. Söz konusu fazla gönderilen malzemeyi kabul
edip etmemek Türk Kızılayı’nm inisiyatifindedir. Ancak her bir üriiıı toplamında sözleşme miktarı aşılamaz.
Gecikme cezalan tolerans sınırlan (opsiyon) içerisinde teslim edilen malzeme miktarı üzerinden hesaplanacaktır. Teslimat
miktarının üst tolerans sınırını aşması durumunda gecikme cezası üst tolerans sınırı üzerinden lıesaplanacaktu'. Parti
teslimatı alt tolerans sınırının altında gerçekleşirse en az alt tolerans sınırı miktarı kadar malzeme teslim edilene kadar
gecikme cezası uygulanmaya devam edecek olup herhangi bir Ödeme yapılmayacaktır. Alt tolerans sınırı altında teslim
edilen malzeme gerek duyulduğu takdirde Türk Kızılayı tarafından kullanılacak olup firma söz konusu parti miktarını
tamamlayamazsa kullanılan malzemenin bedeli firmaya ödenmeyecek ve sözleşme Türk Kızılayı tarafından tek taraflı fesih
edilebilecektir.
Firm a tarafından yapılacak teslimatların toplam m iktarı (tolerans sınırları dahil) M adde l ’de belirtilen ilinle toplam
m iktarlarını geçmeyecek olup aşan m iktarın bedeli firm aya ödenmeyecektir.
10.2 Sözleşmede belirtilen süre içinde istenilen evsaftaki malzeme teslim edilmediği takdirde beher gecikme günü için
teslim edilmeyen malzemeye ait bedelinin %0,2'si (bindeiki) oranında gecikme cezası cezai şart olarak tahsil edilecektir.
Gecikme 10 günü aştığı takdirde, Türk Kızılayı gecikme cezasını 10 günü aşan beher gün için % 0,4 (Biııdedörtye
çıkartacakta. Söz konusu gecikmeden dolayı T ü rk Kızılayı sözleşmeyi fesih ile bil cümle zarar ve ziyanı istemekte
veya teslim edilmemiş olan malzemelerin fırına nam ve lıesabma üçüncü şahıslardan teminde serbest olacaktır. T ü rk
Kızılayı bıı d u ru m u yükleniciye yazılı olarak bildirecek olup b ildirim yapılm adığı takdirde cezalı süreyi uzatm ış
kabul edilecektir. Uzatılan cezai süreyi (% 0 ,4 ’de çıkartılarak ceza uygulanan süre) belirlemekte T ü rk K ızılayı
yetkilidir. Gecikme süresi cezalı süre verilse bile hiçbir şekilde 60 (altmış) takvim gününü geçemez, Sözleşmenin devamı
süresince kesilecek toplam ceza, teslim edilmeyen mal veya hizmet bedelini geçemez. Sözleşmenin devamı süresince
kesilecek toplam ceza, teslim edilmeyen mal/hizmet bedelini aştığı takdirde veya 60 (altmış) takvim günlük süreden hangisi
erken gerçekleşirse ona göre fesih ile ilgili işlemler uygulanır.
10.3. Sözleşmenin feshi halinde, teslim edilmeyen malzeme / malzemelerin yüklenici nam ve hesabına ihalede en düşük
fiyat veren ikinci firmadan, ikinci firmanın kabul etmemesi durumunda 3. Şahıslardan temininde Tiik Kızılayı serbest
olacaktır. Temin edilmesi halinde aradaki fiyat farkı ile masraflar yekunu da sözleşmesi fesli edilen yükleniciden alınır. Bu
hususlardan dolayı yüklenici herhangi bir ad altında hiçbir talepte bulunamaz.
10.4 Türk Kızılayı bundan dolayı yapacağı masraflar iie fiyat farkını teminat mektubu karşılamadığı takdirde, farkı talep
vukuunda yüklenici derhal ve defaten Türk K ızılayı’na ödeyecektir.
10.5 Partiler halinde yapılan alımlarda, her parti ayrı bir alım olarak değerlendirilir. Gecikme halinde yukarı yazılı olan
ceza alınır.
10.6 Yetkili merciler tarafından tevsik edilmek kaydıyla. yasal grevler, ayaklanma, harp hali, yangın, sel ve deprem hariç
hiçbir mücbir sebep tanınmayacaktır. Yasal grevlerde önceden haber verilecektir.
6
3
TÜRKKIZILAYI
1868
'Mi m i V ■ « v : ^
T Ü R K K I/ J L A Y L G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü
İD A R İ Ş A R T N A M E
M A D D E 11: M U A Y E N E V E K A B U L
»
®
•
®
»
®
Satın alınacak malzemelerin muayene ve kontrolü, Türk Kızılayı’nın belirleyeceği koşullar dahilinde yapılacaktır.
Lüzumu halinde, Türk Kızılayı 5ııca uygun görülecek başka kişi, kurum ve kuruluşlara da muayene yaptırılabilecek
olup, tüm muayene masrafları yükleniciye ait olacaktır.
Sonradan meydana gelebilecek ayıplardan dolayı, yüklenicinin mesuliyeti devam eder.
Yüklenici firma veya kanuni temsilcisi muayenelerde bulunmadığı takdirde muayeneler sonunda tanzim edilen
raporu aynen kabul etmiş sayılır.
Muayene sırasında tesîim edilen mal ve hizmetle ilgili tasanın ve üretim hataları nedeniyle meydana gelebilecek
kaza ve hasarlardan yüklenici firma sorumludur.
Muayene edilecek malzemelerin, muayenenin yapılacağı yerde Türk Kızılayı tarafından yetkili kılınan mal
sorumlularına “Tesellüm/İrsaliye” belgesi ile teslim edilecek ve muhafaza altına alınacaktır.
Satın alınacak malzemelerin her partisi için ayııı işlem uygulanır.
M A D D E 12: A Y IP L I M A L
Ayıplı ürün tespit edildiğinde ayrılarak tüm masraflar tedarikçi firmaya ait olmak üzere fatura karşılığı iade
edilecektir. Siparişte gelen miktarın %2 ve üzerinde üretim ayıplı, teknik şartnameye uygun olmayan ve hatalı malzeme
çıkması halinde firma yazılı olarak uyarılır. Aynı hatanın 3. Defa tekrarlanması durumunda sözleşme fesli edilir ve fırına
1 yıl süreyle Türk Kızılayı ihalelerine katılamaz. Sözleşmenin feshi durumunda iş bu şartnamenin ilgili hükümleri
uygulanacaktır.
M A D D E 13: Ö D E M E S E K L İ
Ödemeler, malzemelerin ilgili fabrikaya teslim edilmesinden sonra kontrolör vizesine müteakip yapılacaktır. (İş bu
süre, Teknik ve İdari Şartnamelerde talep edilen evrakların malzemenin teslim tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde Türk
Kızılayına teslim edilmesi kaydıyla toplam 45 takvim gününü geçmeyecektir.)
BU İŞ İÇ İN A V A N S V E R İL M E Z .
M A D D E 14: F İY A T F A R K I
İlgili yıl içerisinde TÜİK’in her ay açıkladığı “ Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi” tablosundan ‘ ’Plastik Ürünler’ 5
verisi baz alınarak sözleşmenin imzalandığı aya oranlanarak aylık fiyatlar otomatik olarak artış/azalış gösterecektir.
Örneğin : Malzemenin sözleşme birim fiyatı 50,00 TL olduğu ve sözleşmenin Şubat 2014 tarihinde imzalandığı kabul
edilirse, bu durumda Haziran 2014’te teslim edilecek malzeme fiyatı aşağıdaki gibi hesaplanır;
TÜİK Şubat 2014 Plastik Ürünler : 224,11
TÜİK Mayıs 2014 Plastik Ürünler : 226,06
226,06/224,11 = 1,0087 x 100 = % 0,87 ARTIŞ
YENİ FİYAT = M EV CU T FİYAT x % L İK D E Ğ İŞİM
50,00 ' TL x °/o0,87 = 50,435 (FİYAT A RT IŞ LA R IN D A
H ESA PLA N A C A K T IR.)
V İR G Ü LD E N
SON RAKİ
İL K
ÜÇ
HANE
İstekli ihale tarihinden sonra, gerek taahhüt süresi içinde, gerekse mücbir sebeplerden dolayı uzatılan süre içinde
“Taahhüdün tamamen ifasına kadar" vergilere zam yapılması veya yeni vergiler ve resimler konması., fiyatların yükselmesi,
nakliye ve işçi ücretlerinin artması, kur farkı gibi sebeplere istinat ederek yukarıda belirtilen fiyat farkından başka herhangi
bir fiyat farkı ve sair taleplerde bulunamaz.
7
TÜRKKIZILAYI
1868
‘
^ ?
^i< S ; îÎ î : ^ î
T Ü R K K I Z İL A Y I G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü
İD A R İ Ş A R T N A M E
M A D D E 15: V E R G İ, R E S İM V E D İĞ E R M A S R A F L A R
Teklif verenlerin ihaleye kadar yaptıkları masraflardan Türk Kızılayı mesul değildir. Ayrıca bıı ihalenin
yapılmasından ve sözleşmenin akdinden mütevellit her türlü vergi, resim ve harçlar yükleniciye aittir.
M A D D E 16: T Ü R K K IZ IL A Y P N IN Y E T K İS İ
Türk Kızılayı Kamu İhale Kanunlarına tabii olmayıp, ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta ve
dilediğine yapmakta, ihaleyi iptal etmekte, eksiltmelerde ııygun bedeli saptamakta tamamen serbesttir.
ı
M A D D E 17: M Ü T E F E R R İK H Ü K Ü M L E R
a) T ü rk K ızılayı’ ııca gerek görüldüğünde ihale tarihinden eıı geç 4 iş günü öncesine kadar tü m isteklilere yazılı
bildirim de b u lu n m a k kaydıyla şartname esaslarında değişiklik yapılabilir.
b) Sözleşme düzenlenmesine gerek duyulmayan hallerde işbu şartname ve ekleri sözleşme yerine geçer.
c) İsteklinin gösterdiği adrese yapılacak her türlü tebligat muteber addedilecektir.
d) İdari ve Teknik Şartnamelere uygun olmayan teklif verilemeyecektir.
e) İdari ve Teknik Şartname bir bütün olup, iki şartname arasındaki farklılıklarda Türk Kızılayı ieİıiııe olan hüküm esas
almacaktır.
f)
Türk Kızılayı dilediği takdirde verilen teklifleri müşterek muhafaza altına alıp ihaleyi erteleyebilir.
g) Verilen teklifler hiçbir suretle geri alınamaz,
lı) T Ü R K K I Z I L A Y I ’N C A , İH A L E V E S Ö Z L E Ş M E S Ü R E S İN C E İH A L E Y E K A T IL A N İS T E K L İL E R D E N
V E Y A Y Ü K L E N İC İL E R D E N A Y N İ V E Y A N A K D İ B A Ğ IŞ T A L E P E D İL M E Y E C E K T İR .
i)
İstekliler, varsa ihaleye ait Teknik ve İdari Şartnamelere ait değişiklik taleplerini en geç ihale tarihinden 7 İS
G Ü N Ü öncesine k a d a r yazılı olarak T ürk K ızıla y ı’ııa bildirecek olup, bu tarihten sonra yapılacak olan başvurular
dikkate alınm ayacaktır.
j)
İstekliler tarafından satın alınan şartnamelerin bedeli, hiçbir suretle iade edilmez. İhalenin iptal edilerek tekrar
çıkılması veya ertelenmesi halinde yeni şartname, ilk ihaleye ait şartnameyi satın alan isteklilere ücretsiz olarak verilir.
M A D D E 18: İH A L E D E N M E N E D İL M E D U R U M L A R I
a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin
işlemlere fesat karıştırmak veya teşebbüs etmek,
b) İsteklileri teıeddüte düşürmek, katılımı engellemek, anlaşma teklifinde bulunmak, anlaşarak teklif vermek veya teşvik
etmek,
c) Rekabeti ve ihale kararım etkileyecek davranışlarda bulunmak,
d) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek,
e) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, bir istekli tarafından ihale idari ve teknik şartnamelerinde belirtilen şartlar
dışında, şart ileri sürecek şekilde bir veya birden fazla teklif verilmesi halinde, İhale Kurulunun söz konusu şartı veya
tekliflerden birden fazlasını geri çekme önerisini kabul etmemek,
f)
Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir gerçek veya tüzel kişiliği temsil eden yetkilinin, başkaları
adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten bir başka gerçek veya tüzel kişiliği temsil etmesi ve bu anlamda
birden fazla teklif vermesi,
g) İşbu şartnamenin 3. maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtilmiş olmasına rağmen ihaleye katılmak,
h) Kuruluşun tüzel kişiliğine, her kademe yönetici ve çalışanlarının manevi şahsiyetine hakarette bulunmak,
İhaleye fesat karıştırdığı değerlendirilen istekli veya teklif verenler veya iştirak edenler hakkında Y etkili Cumhuriyet
Savcı lığ ı’na 353 Sayılı Kanunun 235. Maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunulur.
i)
İsteklilerin pazarlık süreci tamamlandıktan sonra, sözlü veya yazılı olarak daha düşük fiyat vereceğini iddia ederek
ihalenin sürecini sekteye uğratmaya çalışmak.
8
I
i
ı
i
|
j
\
,
İD A R İ Ş A R T N A M E
İhaleye fesat karıştırdığı değerlendirilen istekli veya teklif verenler veya iştirak edenler hakkında Y etkili Cumhuriyet
Savcılığına 353 Sayılı Kanunun 235. Maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunulur.
M A D D E 19: İH A L E L E R D E N Y A S A K L A N M A D U R U M L A R I
a) Taahhüdünü yerine getirirken Kuruluşa zarar vermek, bilgi ve deneyimini Kuruluşun zararına kullanmak,
b) Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek,
c) Üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında sözleşme yapmamak,
d) Kuruluşun ihalelerine ilişkin olarak, kurum ve kuruluşlara veya medya yoluyla kamuoyuna haksız ve mesnetsiz olarak
yanıltıcı bilgi vermek,
e) Türk Kızılay’ının tüzel kişiliğine, her kademe yönetici ve çalışanlarının manevi şahsiyetine hakarette bulunmak,
f)
Sözleşme konusu işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak, fen ve sanat
knı allarnıa aykırı, eksik, hatalı veya kusurlu imalat yapmak,
g) Sözleşme sürecinde; hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka
yollarla işlemlere fesat karıştırmak veya teşebbüs etmek,
fiillerini yapanların sözleşmeleri feshedilir, teminatları irat kaydedilir, bir yıl süre ile ihalelere katılımları yasaklanır. Edimin
ifasına fesat karıştırdığı tespit edilenler hakkında yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
M A D D E 20: D E V İR V E T E M L İK
İstekliler işbu şartnameden doğan sorum luluklarını T ü rk K ızılayı’ııın yazılı m uvaffaktı olmaksızın
tamamen veya kısmen b ir başkasına devir, alacaklarını tem lik ve ciro edemezler.
M A D D E 21: İH T İL A F L A R IN H A L L İ
İşbu satın alma neticesinde taraflar arasında akdedilecek sözleşmenin tatbikatından doğacak her türlü ihtilaflar
öncelikle sulheıı anlaşma yoluna gidilecek, ihtilafın çözülmemesi halinde hal merci Ankara Mahkemeleri ve İcra
Daireleridir.
9
D
TÜRKKIZILAYI
1868
T Ü R K K I Z IL A Y I G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü
İD A R İ Ş A R T N A M E
T E K L İF M E K T U B U Ö R N E Ğ İ
T arih:
2015
T Ü R K K I Z IL A Y I
İH A L E K U R U L U B A Ş K A N L IĞ IN A
ANKARA
Aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen malzemeyi karşısında belirtilen bedellerle vermeyi kabul ve taahhüt ederiz.
B İ R İM F İY A T
(K D V H A R İÇ )
T O P L A M F İY A T
(K D V H A R İ Ç )
M A L Z E M E N İN CİNSİ V E
M İK T A R I
R ak am la
Yazıyla
R ak am la
Y azıyla
Strech Super Power
17.000 Rulo
» İdari ve Teknik Şartnameyi ve eklerinin tamamını okuduk aynen kabul ediyoruz.
* Opsiyon süresi: 90 gündür.
FİRM A A D I / Ü N V A N I
K A Ş E - İM Z A
10
TÜRKKIZILAYI
1868
- •;';a
CV -
:: • T Ü R K K I Z I L A Y I G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü
İD A R İ Ş A R T N A M E
Tarih:
Mektup No:
G E Ç İC İ T E M İN A T M E K T U B U
T Ü R K K I Z IL A Y I G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü
Kunımunuzca ihaleye çıkarılan ........................................................................................ (ihale konusu) işine istekli
sıfatıyla katılacak olan........................................................................... (istekli adı) nın ihale hükümlerini yerine getirmek üzere
vermek
zorunda
olduğu
geçici
teminat
tutarı
olan
......................................................................................................(Yalnız/...................................................)
ııı
....................................... {Banka adi) garanti ettiğinden, ihale hükümleri çerçevesinde; geçici teminatın gelir kaydedileceği
hallerin ortaya çıkması halinde, protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın ve adı geçen ile
Kuruınunuz arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni sonuçları dikkate alınmaksızın
yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine derhal ve gecikmeksizin Kurumunuza veya emrinize nakden ve tamamen
ve talep tarihinden Ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğim izi.......................... (Banka
adı) ’nm imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla ve ............................... (Banka adı) ve hesabına taahhüt ve
beyan ederiz.
Bu teminat mektubu.........................tarihine kadar geçerli olup, bu tarihe kadar elimize geçecek şekilde tarafınızdan
yazılı tazmin talebinde bulunulmadığı takdirde hükümsüz olacaktır.
Banka Adı/Şubesi
Yetkili İsim/İmza
NOT:
1) Yabancı bankalarm veya benzeri kredi kuruluşların kontrgaraııtilerine dayanılarak verilecek mektuplarda,
kontrgarantiyi veren yabancı banka veya kredi kuruluşunun ismi ve teminatın kontrgaraııtİİi olduğu belirtilecektir.
Teklife esas para birimi Türk parası ise kontrgaraııtilere dayanılarak verilecek teminat mektupları Türk parası
üzerinden düzenlenecektir.
2) İdari şartnamede yabancı para birimi veya yabancı para birimleri cinsinden teklife izin verilmesi durumunda;
istekliler, teminat mektuplarım tekliflerine esas para birimi üzerinden düzenleyecektir.
3) Teminat mektubunun Türk parası dışında bir para birimi üzerinden düzenlenmesi halinde, teminat mektubunun
sonuna “İşbu teminat mektubunun tazmini halinde; mektup tutarı tazmin tarihindeki T.C.M.B. D öviz Satış Kuru
üzerinden hesaplanarak tarafınıza ödenecektir.” paragrafına yer verilecektir
11
TÜRKKIZILAYI
1868
T Ü R K K 1 Z IL A Y I G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü
İD A R İ Ş A R T N A M E
İŞ O R T A K L IĞ I B E Y A N N A M E S İ
T ü rk ICızılayı Genel M ü d ü rlü ğ ü tarafından ihaleye çıkartılmış bulunan [işin adıJ ........................ işine müşterek
teklif vermek ve söz konusu iş uhdemize ihale olunduğu takdirde sözleşme akdedilerek işin ifası ve bitirilmesi amacı ile,
özel bir ortaklık kurmuş bulunuyoruz. İhalenin üzerimizde kalması halinde ortaklık sözleşmesi, sözleşme imzalanmadan
Önce noterliğe tasdik ettirilerek T ü rk K ızılayı’ ııa verilecektir. İş ortaklığımızın pilot ortağı, işin bitim ine kadar /pilot
ortağın adı] ‘ dır.
Pilot ortağın iş ortaklığımızı her konuda temsile tam yetkili olduğunu, T ü rk Kızılayı tarafından pilot ortağa
yapılacak bildirimlerin iş ortaklığımıza yapılmış sayılacağını, vermiş olduğumuz müşterek teklif neticesinde iş üzerimizde
kaldığı takdirde sözleşmenin bütün ortaklarca müştereken imza edileceğini ve akdedilecek sözleşme ile ilgili diğer bütün
hususlarda pilot olarak göstermiş olduğumuz ortağımızın, ortaklığımız nam ve hesabına hareket etmeye tam yetkili
olacağını, pilot ortak ya da temsilcisinin ortaklığımız nam ve hesabına ihalelere girmeye, pey ileri sürmeye tam yetkili
olacağım, her birimizin akdolunacak sözleşmenin konusuna ve kapsamına girecek işlerin ve taahhütlerin ve sözleşmeden
doğup da ortaklığımıza yönelecek yükümlülüklerin yerine getirilmesinden müştereken ve mtiteselsilen sorumlu olacağımızı
ve iş sonuna kadar kurduğumuz özel ortaklıktan ayrılmayacağımızı; aksi takdirde sözleşmenin feshi, teminatın gelir kaydı
hususlarında T iirk K ızılayı’ıım yetkili olacağını, sözleşme konusu işin tamamlanmasından önce iş ortaklığına dahil
ortaklardan herhangi birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya m ahkum olması
veya dağılması ve/veya pilot ya da ortak şirketin herhangi bir nedenden dolayı tüzel kişiliğinin sona ermesi gibi durumlarda,
pilot ortak ve iş ortaklığının geri kalan diğer ortaklarının teminat da dahil işin bütiin yükümlülüklerini ve sorumluluklarım
üzerine alacağını ve işi bitireceğini, beyan, kabul ve taahhüt ederiz.
Sıra
No
O rtağının adı ve soyadı/ticaret unvanı
O rta k lık oranı
Tebligat adresi
1)
2)
3)
...)
»)
P İL O T O R T A K
ÖZEL ORTAK
ÖZEL ORTAK
ÖZEL ORTAK
ÖZEL ORTAK
İm za
İm za
İm za
İm za
İm za
12
TURKKIZILAYI
1868
f - s T Ü R K K J Z IL A Y I G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü
İD A R İ Ş A R T N A M E
T Ü R K K IZ IL A Y I G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü
İH A L E K U R U L U B A Ş K A N L IĞ P N A
06.02.2015
Tiirk Kızılayı tarafından yapılacak olan STRECHSUPER POWER alım ihalesi tarihi olan 06.02.2015 tarihi öncesi
itibariyle Kamu ihalelerinden yasaklı olmadığımızı beyan eder, kamu ihalelerinden yasaklı olduğum uz anlaşılması
durumunda firmamız tarafından verilen teminat bedelinin Kurumuııuz adına irat kaydedilmesini kabul ve taahhüt ederiz.
FİRM A
Ad S O Y A D / Unvan (Kaşe)
İmza
l
I
13
+/
TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ
r/ıİNERALLİ SU İSLETMELERİ ÜRETİM YÖNETİCİ W iUDURLUGU
STREGAFİLM"TEKNİK ŞARTNAMESİr
GENEL HÜKÜMLER
1- İhaleye katılacak firmalar üretici firma ya da ithalatçı firma olacaktır.
2- İhaleye katılacak firmalar, ihale tarihinden en geç 3 gün öncesine kadar Aiyonkarahisar Mineralli
Su İşletmeleri Müdürlüğü adına istenilen miktarda nurnune gönderecek ve denemesi yapılacaktır,
STRECH FİLM ÖZELLİKLERİ:
*
e
e
*
a
500 mm x 23 micron 1500 metre
Makine Tipi
Ön Gerdirmeli ( Min % 350 Gerdirmeli olacaktır.)
Süper Power
Sarımı yapılan Strech filmin, her iki tarafından da 1’er cm rulo çıkıntısı olmalı.
AMBALAJ SEKLİ:
®
s
*
»
»
o
*
Her rulo karton ambalaj içinde paketli olacaktır.
1 palette 40 paket Strech Film olacaktır.
İlk örnek numune miktarı: En az 500 rnt sarımlı 2 adet
Strech paletleri, nakliyesi ve taşıma esnasında dağılmaması için gergin ve düzgün olarak
streç film ile kaplanmalıdır.
Paletlerin dış yüzeylerinde;müşteri ticari markasını,firma adı ve logosunu,üretim tarih ve
vardiya nosunu ve strechin cinsini belirten bilgiler bulunmalıdır.
Her sevkıyatta analiz sertifikası gönderilmeli ve bu sertifikada, malzeme özellikleri kısmında
verilen bütün parametrelerin ölçülmüş değerleri yer almalıdır.
Ürünler 100 x 120 tahta palet üzerinde olacaktır.
M. Erhan KQçdkSAĞRlCI
Mes. Yşt^JVIüh.
'■ tf
Muhammed MİYA20ĞLU
S.V' -
Download

turkkızılayı - Ankara Ticaret Odası