T.C.
AFYONKARAI$SAR VALILIGI
Bilgi iglem $ube Mlidiirl0lii
m/lt2074
Sayt :700798*L72-778
Konu ; intemet Ortamrnda Qocuklarn Cinsel istisrnarmrr
Onlenmesi Konusunda Allracak Tedbirler
AIYONKARAHISAR iL MILLI EGiTIM MUDURLUGUNE
lfgi: igiqleri Bakanhlr iller idaresiGenel Mudtirlugii'niin lt.ll.20l4tarihve
5422 sgyrh yazst',
igigleri Bakanhlr lller ldaresi Cenel Mudllrl0g0'niin I 1.11.2014 tarih ve 5422 sayrh
"internet Ortamrnda Qocuklarrn Cinsel istismannln Onlenmesi Konusunda Ahnacak
Tedbirler" ile ilgili 2014/33 sayrh genelgesi ilgisi nedeniyle ekte gdnderilmiqtir.
Genelgenin kurumunuzu ilgilendiren maddelerinin gereli yaprlarak sonucunun igiqleri
Bakanlrlrna bildirilmek iizere en ge9 10.01.2015 tarihi mesai bitimine kadar Valilitimize
gdnderilmesi ile Kaymakamh!rnrzca ilgili kurumlara genelgenin gdnderilerek, konunun
titizlikle takip edilmesi hususunda;
Bilgi ve gerelini rica ederim.
Mehmet YILMAZ
Vali a.
Vali Yardrmcrsr
EK:
l- Genelge
DAdITIM:
A$onkarahi sar il Emniyet Miidiirltliine
Aflon karahisar ll Jandarma Komuta$llglna
A0onkanhisar ll Milli EEitim MiidtirliEune
A$onkarahisar Aile ve Sosyal Politikalar il Mudiirliiliine
| 7 llge Kaymakamhgrna
l$ lvnhn
MiliBidik Cd Hol ii€(Mq/dn'
Tefcfoc
e-p.6r!:
(ZzEt4
5a 57
03100
Aiuilqahier AFntt'
Ulgi iCjn irrbciT.CANTER
F.kq: (272\^4 m 59
h rrrhdaar{.&nhlorov_r! Eddrojl
A&
5070 Sryrtl
@rb&ldksbjalrse
K.ry! o.t4lrrc
E
T.C'
iei$LERi BAKANLI6I
iller idaresi Genel Miidiirtii[u
DAEI'NMLI
Say
: 9397467 -772-5472
Konu : lntrernet Ortamrnda Qocuklarrn Cinsel lstismannrn
Onlenmesi Konusunda Ahnacak Tedbirler
71/rvn14
GENELGE
2014/33
iletiqimin 6,nemli bir aracr olan internetin giderek yaygrnlagtrgl guntlmiizde, gocuklarm
intemet ortamrnda cinsel istisman biiyiik bir problem olarak karqrmrza grkmaktadrr. K0resel bir
sorun olan soz konusu sugla mticadeleyi sallayacak tedbirl€rin uluslararasr iqbirli$i
gergevesinde altnmasl dnem ta$lmaktadrr. Uluslararasr iqbirlilinin artmasryla inlernet tlzerinden
gocuk istismanna kar$l ytiriitulen milcadele daha da etkin hale gelecektir. Bu amagla, tilkemizin
de iginde yer aldrgl 54 devletin katrhmryla olugturulan "Qocuklann lnternet Ortamlnda Cinsel
Istismartna Kargr K0resel lttifak" kapsamrnda birlikte miicadele elme karan alnatak,4 zna
hedef belirlenmigtir. Bu hedefler;
l- Matdurlarrn tespit edilmesi ve bunlar igin gereken yard(m ve korumanrn saglanmasl
konusunda gabalafl n arttrrr lmasr,
2- lnternet ortamlnda gocuklann cinsel istisman olaylannln sorutturulmast ile suglularrn
belirlenmesi ve yargrlanmasr konusunda gahgmalarn arttrrrlmasr,
3- Qocuklarrn internetteki faaliyetleri ile ilgili tehtikelere ve cinsel amaglr olarak
kandrnlmalanna ydnelik eylemlere kargr kamu bilincinin arttrnlmasr,
4- lnternet ortamrnda gocuk pornografisine erigilebilirligin miimkfln oldulunca azaltrlmasr
ve istismara ugrayan gocuklann yeniden ma[dur edilmelerinin 0nlenmesidir.
Ittifak titkeleri yukandaki hedefve amaglarr gergeklegtirme taahh[dtinde bulunmu$lardrr.
Bu gergevede, gocuklarrn internet ortamtnda cinsel istismalnln 6nlenmesine y0nelik
galtgmalara hrz verilerek, sug ve sugluyla miicadelede etkinligin arttrnlmasl, uygulamada
yaqanan sorunlarln goziimlenebilmesi bakrmrndan agalrdaki tedbirlerin ivedilikle ve etkin bir
$ekilde uygulanmasl saglanacaktlr.
I ) Internet kafelerle ilgili denetimler dilzenli olarak ve titizlikle uygulanacak, ayrrca
6trencilerin okul ders saatleri igerisinde internet kafelerde zaman gegirmelerinin 6nlenmesine
y6nelik gerekli gahgmalar (devamszirk konusunda velilerin krsa mesaj yoluyla bilgilendirilmesi,
internel kafe igletmecileriyle igbirligi vb.) yaprlacaktrr.
2) 01.11.2007 tarih ve 26687 saylh Resmi Gazele'de yayrmlanarak yiirilrl0[e giren
'Bu
belSe clektonik imzahdu.
( D3 0coe-sQlT
lmzal suretinin aslnr gdmek icin hltps://w\,wv.e-icisleri.gov.lrlEvralDogrulama adresine
t[z-pbcl'z_5z1t5h_ awmi!kB8 ) kodDu,azura
girerek
beriiAdE
Batattlr
Ayrn$ b,tgiijn libofE
:{l Fakt (3rD4Z5 y 13
T.l.tm
No:4
(3r 2X22 42
.-posl!:
isladajlkridda{loi.hlsift
_n
Elcknooj} aE:
SENO{-
u^w.icid.n.4.t
ti"'ffi
nt
,';I:Hil11[,5;::'l$:::r#i:il*iil$illlT#il*:,::ffi
edilJ:J,|"|,iil:ff
orarak
yonentc
;T,,kanrrkran,tesvik
ffi;;;ililolumsuz
JHi:::;:;iilii'e
etki eden
serisimine
;""'1f
lJr"r." i",rlirr., "lrnacaktrr., __-lanrp ticretsiz olarak hizmete
Grq]li1:k
i:iJ-":'fr,[llllJifft?iiffi.J;;i;'""
amac,yra an$ ve bro$ii'er
i:mn',nt*:
;::#ii;Tl'ffiur:**tlnilHr'"1T::iii*xit:ffi
'i"rsi"r"oii.."nt"ri iehliketer
ve bunlardan nasrl korunabilec€K'
kuru.m
io"irvtir"'r vaprlacaktrr' .
... miilki idare amirleri ba$kanlrgrnda itgili
I"u-'ll":l:l
konusu'
grkrqlartn.da' oxut
nli[i
gove
ve
giriS
4) okul
o
T"]i1,i::i:,:;."iJtirt"-oLut
6zellrKle
deEerlendirilerek;
ur,f ,r,i,iru g"'nir bir!ergevede
**'''!ii;;:;:r"'I*J,T'Tff:iru"lrm[lfi*:#l'*ll?]:ll.'*,;
(egitim v€rilecek-t^".".i1i;.';;;t"nlei ve tigrenci
u'oeu'
titrtrerhakirnda; ogrenciler
uvsun sortiluvle l'llY:;ili;i#iu''[''u
ul""**,i''*'igi itgili uzmanla-rrn
iletrym^a
konferanslar ve her tiirlii
o.'"i,'ri,!,
t*.rfl
""iiferi*
seminerler'
"*i'
ilaiivettere onceli\ ""t]l"i-11'Ji,i,"ferde "9ocuk larrn- cinsel
vb.) kullanrlarak ttft'ncur'r "*'"""i
"" ii'et^ivtt ve iandarma personeline verilen hizmet' t9l;"t;.;;;"*: oiumsuz etkileri ve
gocuxr?
guvenligi' sosyal medy.a kullanmrnrn
'
o,ir#,liti.i*
*;s,l.ti"'" p.:"l":rii fi}:,Jfflli.,,t -ti,i,:1::"":ft1i;}il.1,:,HJ:li $.T;Jl;
azami
1':l-,g-b:rni' personeri,urarrndan ylKn:1
,,,".,if lT:H.li'ffin1"*1il;r^,n;i;,,"da
u,'un a"'l"si
;.no#;;;";'":^t':,::-ff::il;$'lf:il,:'S'ili:l;ill?:;fi;;fiuitu
edrlel
temin
takiP edilmeteri
il*;tii:.,
istismar s.urunu iereven kisirerin t:Yl"'i3:li'il"$#Jl?lXffi;T;:::ili:
rle ve ilgili diper kurum ve nr
**"i.'"loiit"ti
-*f*ll..i
'iii-o"tttiitt
idare amirreri' rarktndarrk
"l"t:''i,!1lt$:::l,Til"fiiffi:"';Tii1'13;l
nrr.""rltJ."ttiumlarrnilveilqebirimlerinikoordtneec
;G'lJi'l:iilfrlif,ili,'#;, aranda isrenebirecek suerara iuekin di$er 6nlevici korluk
t*t't"lfl[:iXt'frffitlffi;"
denetim elemanlarrnca vaptlacak
's.""
dee"'r'"ai';"i; iibi turu.larak
'rr'T1."-1:
denetimlerde,
k'-ruT::[f:l];fi'fii;l;]il:T:if :i:;
?*ntrErmrz
il genelinde v1q'lT'e,il1::l'i:';;-il;;;;'z
Avrup
Bakanh$rmtz Avrupa
kadar Valilikler iarafrndan
o'#'uV'''Jn"na
mtiteakip
V'f'n
raporlar,
.Jffi*:;;il-'il.iT:ill,"Jffi:l'l::nH'fi',Tlf
i'-tn^i"-"r,""i,"ttir' Yrl
islemlerin yukarrda
,l"naun
bovunca
u.r,r,,i*'"r".*"
u"iit."tesini
edirerek. yerkiri.birimrerce
.,akip
ve herhangi bir aksaklt!a
uygun olarak y0riiuilmesini
6nemle arz ve rica ederim'
'Bubclceelektronikimzahdr'lrnz'ltsuretininaslig0tmekigiohttps://w\'vv'e'icislerigovtrA)watDogrulamaadestne
sz-52'7 r5h-ai{tnirkBs ) kodunuvsztlz'
-#;'i;;;:;attuz-pbcl
lt6id
But!
Noi4
Bdo,{,klr Artolh
bitsi
'9n
T.leron: (l 12)422 42 40 F.ks: (l I 2)415 14 | 3
i'p.ii ii*Lu"'a,*ro'"4"';*
"
ilhbd:E tE}tOL
Eeltortr Ag
vwki{aie('
r'
Sebahattin OZTURK
Bakan a'
Vali
MUsteiar
DA6ITIM:
Bilgi:
ceregi:
Baskanllga
Komutanhglna
Adalet Bakaltllgrna
Emnivet Geoel Mudorlilliine
Aire
ill.,J^,iillui';;r,i iiit?i[i n"r'*i Baskanrrgrna J;rt';#fl i"Jl'ffi
Jand"arma Genel
8l il
Vatili$ine
'Bu
belae elektronik
SaE'k Bakanhgma
Ulistrma' Denizcilik ve Haberlelme Bakanl{na
(Telekomilnikasyon lletigim Bagkanlt$)
https://$'*'w_c'icisleri
im?,lldrr' lmzal' sureuninasltnr tdrmek igin
;-Pbcrsz -5l-1 r5h-ani.irkBs ) kodu'uvaznv
s;ffi i;;;;;;-;o-'i;*
irlnn BuhdNo:l B*-|llh' Avmub hlsi iqitr ldbdr'SENolT.l.fon.{112X224240 FrIs:(ll2)425 34 ll
"-*",
Bakanr{tna
ii*Ljlkn*""ra-i**"
arr<lofl!
Al sw [email protected]
gov tr6vrakDogrulama adrcsine
Download

tedbir