T.C. SA6LIK BAKANLI6I
Ttirkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Mali Hizmetler Kurum Baskan Yardunciligi
T.C. Saglik Bakanit§i
ttIrklys Kemu
Hastanelewt Mariano
Sap
C. SAGLIK BAKANLIOI - TORKWE KAMU
LASTANELER1 KURUMU - TICHIC FtNANSAL
NALIZ DAME BA $1CANL1OI
6. S2014 13:44 - 2014.5514.497 / 010.07.0
: 96773357-010/
II JIIIIIIIIIIIJIIJIJJJJIJJIJJJJJIJIJJJ II
O443 9440
Konu : Yardim Sandigi Valuflan ile imzalanan
Protokollerde Yapilan Ek Dtizenlemeler Hk.
KAMU HASTANE BIRLkM GENELSEKRETERLFMNE
Ilgi
: Bakanlik Makammin 03/06/2014 tarihli ye 5409. 366 sayili onayt.
T.C. Ziraat Bankasi A.S. ye T. 1-talk Bankast A.S. Mensuplan Emekli ye Yardim
Sanchgt Vakti, TUrkiye Sinai Kallunma Bankast Memur ye MUstandemleri Yardim ye Emekli
Vakti ile Ttirkiye Halk Bankast A.S. Emekli Sandigt Vakfi mensuplanna sunulan hizmetlere
ydnelik olarak diizenlenen ye haltn ytirtirliikte bulunan protokollerde Bakanligimizca
yaytmlanan "Kamu Saghk Hizmetleri Sans Tarifesi" cercevesinde ek dtizenlemelerin
yapilmasma ihtiyac hastl olmustur. Ilgili Valut YOnetimleri ile Kurum Baskanligimizin
mutabakan dogrultusunda diizenlenen Ek protokollere Finansal Analiz Daire Baskanlig'imizin
Web sayfasinin Protokoller boltimiinden (httv://www.tkhk.gov.tr/TR,4308/protokoller.html)
ulasibmektdr.
Hizmetlerin aksamamast ye magduriyetlerin yasanmamast icin gereklf tedbirlerin
alit-Imam ye birliklerimize bagh turn saglik tesislerinirt konuyla ilgili olaralc bilgilendirilmesi
hususlannda,
Bilgilerinizi ye geregini arz/rica ederim.
Uzm. D
r CUKUROVA
skarn
Dagdan:
88 Kamu Hastane Birlikleri Genet Sekreterlikleri
Saglik Hizmetleri Genel Mtidtirltigti
Finansal Analiz Daire Baskanligi
Ziyabey Cad 1407 Sic:N0:4 Balgat / ANKARA
e-posta: [email protected] Faks: (0312) 705 13 97
Irtibat: I.KAYA
Tel: 0 (312)705 13 55
Tel: 0 (312) 705 22 51
k
Download

Aç - Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu