T.C.
iqiSLERi BAKANLIGI
iller idaresi Genel Miidiirliilti
I]AGI I'II\,ILI
Sayr : 93897467
-1.72-5422
1111112014
Konu : intemet Ortamlnda qocuklann Cinsel istismarrnrn
Onlenmesi Konusunda Almacak Tedbirler
GENELGE
2014t33
iletiqimin dnemli bir aracr olan internetin giderek yaygrnlagtrfir giiniimiizde, gocuklarrn
internet ortamrnda cinsel istisman biiyiik bir problem olarak karqrmrza grkmaktadrr. Kiiresel bir
sorun olan sdz konusu sugla miicadeleyi safilayacak tedbirlerin uluslararasr igbirligi
gergevesinde altnmast dnem ta$lmaktadrr. Uluslararasr igbirlilinin artmasryla internet iizerinden
gocuk istismanna kargr yiiriitiilen mtlcadele daha da etkin hale gelecektir. Bu amagla, tilkemizin
de iginde yer aldr!r 54 devletin katrhmryla olugturulan "Qocuklann internet Ortamrnda Cinsel
Istismanna Karqr Kiiresel Ittifak" kapsamrnda birlikte mi.icadele etme kararr alnarak,4 ana
hedef belirlenmiptir. Bu hedefler;
l- Maldurlarrn tespit edilmesi ve bunlar igin gereken yardrm ve korumanrn saglanmasl
konusunda gabalarrn arttrnlmasr,
2- Internet ortamtnda gocuklartn cinsel istisman olaylannln sorugturulmasr ile suglulann
belirlenmesi ve yargrlanmasr konusunda galgmalann arttrnlmasr,
3- Qocuklarrn internetteki faaliyetleri ile ilgili tehlikelere ve cinsel amaglr olarak
kandrnlmalarrna ydnelik eylemlere karqr kamu bilincinin artttnlmasr,
4- lntemet ortammda gocuk pornografisine erigilebilirli!in miimkiin oldulunca azaltrlmasr
ve istismara ugrayan gocuklann yeniden ma[dur edilmelerinin dnlenmesidir.
Ittifak iilkeleri yukandaki hedef ve amaglan gergekle$tirme taahhiidiinde bulunmuqlardrr.
Bu gergevede, gocuklarrn internet ortamrnda cinsel istismarrnrn 6nlenmesine y6nelik
galtqmalara hrz verilerek, sug ve sugluyla miicadelede etkinli$in arttrnlmasl, uygulamada
yaqanan sorunlarrn gdz0mlenebilmesi bakrmrndan a$a!rdaki tedbirlerin ivedilikle ve etkin bir
gekilde uygulanmasr sa!lanacaktrr.
l) Internet kafelerle ilgili denetimler diizenli olarak ve titizlikle uygulanacak, aynca
6lrencilerin okul ders saatleri igerisinde internet kafelerde zaman gegirmelerinin 6nlenmesine
ytinelik gerekli gahqmalar (devamsrzhk konusunda velilerin krsa mesaj yoluyla bilgilendirilmesr,
internet kafe iqletmecileriyle iqbirlili vb.) yaprlacaktrr.
2) 0l.ll.2007 tarih ve 26687 sayrl Resmi Gazete'de yayrmlanarak yiiriirliile giren
*Bu belge elekronik imzaldrr. imzal suretinin aslm gttrmek
igin https://wwwe-icisleri.gov.trlEvmkDogrulama adresine
( D3 0coe-sOTfMz-pbcISz-5zj I5h-awmirkBS ) kodrmu yazmz.
girerek
inonn
Bdwr
No:4
Bakanl*la Aldnrl
bilsr
igin;t batE.SENoL
Telefon: (312)422 42 40 Faks: (312)425 34 13
e-r'osta: [email protected]@_rr Ele]llronik Ag
w.icisleri.e@.rr
"Internet Toplu Kullanrm Sa[layrcrlan Hakkrnda Ydnetmelik" hiikiimlerine gdre, internel
kafelerdeki bilgisayarlarda gocuklann cinsel istisman, miistehcenlik, fuhuq, giddet, kumar ve
benzeri kdtii ahqkanhklan tegvik eden ve l8 yagrndan kiigtiklerin psikolojik ve fizyolojik
geligimine olumsuz etki eden oyunlann oynatrlmasrnrn tiniine gegilmesine ydnelik olarak
periyodik denetimler yaprlarak, gereken tedbirler ahnacaktrr.
3) Te lekomiinikasyon iletiqim Bagkanh!rnca (TiB) hazrrlanrp iicretsiz olarak hizmete
sunulan giivenli internet paketlerinin kullanrmrnr teqvik etmek amacryla afiq ve brogiirler
haztrlanarak, halkrn yo!un olarak kullandr[r yerlere asrlacak ve gocuklarrn internet ortamlnda
karqrlapabilecekleri tehlikeler ve bunlardan nasrl korunabilecekleri konusunda bilinglendirme
faaliyetleri yaprlacaktrr.
4) Okul giivenli!i konusu, miilki idare amirleri bagkanh!rnda ilgili kurum yetkililerinin
katthmryla geniq bir gergevede deferlendirilerek; dzellikle okul girig ve glklglannda, okul
igerisinde ve bahgesinde yabancr qahrslarrn dlrencilerle iletigime gegmeleri engellenecektir.
5) internet ve sosyal medya kullanrmrnrn gocuklar tizerindeki olumsuz etkileri ve
banndrrdr[r riskler hakkrnda; dlrenciler (elitim verilecek gocuklann yaq araltgt ve egitim
konulartnrn igeriIi ilgili uzmanlann uygun gdriigiiyle belirlenecektir), dlretmenler ve dfirenci
velilerine ydnelik seminerler, konferanslar ve her tiirlii iletigim aracr (e-posta, krsa mesaj, brogiir
vb.) kullanrlarak farkrndahk artrncr faaliyetlere 6ncelik verilecektir.
6) Emniyet ve jandarma personeline verilen hizmet igi e!itimlerde "gocuklann cinsel
istismart, internet gtivenligi, sosyal medya kullanrmrnrn gocuklar iizerindeki olumsuz etkileri ve
taqrdr!r riskler" konulanna yer verilecektir.
7) Cinsel istismara ulramrq gocuklann kimliklerinin ortaya grkmamasr igin ifade alma
srrasrnda ve soru$turmanln tiim alamalarlnda azami 6zen gdsterilecektir. Maldur gocuklarrn
rehber dlretmenler ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanhllnrn ilgili personeli tarafrndan yakinen
takip edilmeleri temin edilerek, olayrn izlerinin silinmesi amactyla her tiirlii uzman desteli
sa!lanacaktlr.
8) Cinsel istismar sugunu iqleyen kigilerin yakalanabilmesi ve ilgili sitelere eriqimin
engellenebilmesi igin 6zellikle TIB ve ilgili diler kurum ve kuruluqlarla yakrn gahgma igerisinde
bulunulacaktrr.
9) Miilki idare amirleri, farkrndahk oluqturma gahqmalarr kapsamrnda konuyla ilgili
bakanlrk ve kurumlann il ve ilge birimlerini koordine ederek, bu kurumlarca yaprlacak
gah gmalara destek
vereceklerdir.
l0) Kolluk birimlerince bu alanda iplenebilecek sugtara iligkin diler 6nleyici kolluk
faaliyetlerine a[rrhk verilecektir.
I l) Konuya iligkin yiiriitiilen ig ve iglemler, Bakanh$rmrz denetim elemanlannca yaprlacak
denetimlerde, de!erlendirmeye tabi tutularak kurumsal performans delerlendirmelerinde
dikkate alrnacaktrr. Yrl boyunca il genelinde yaprlan galrqmalarla ilgili hazrrlanacak olan
raporlar, miiteakip yrhn Ocak ayl sonuna kadar Valilikler tarafrndan Bakanlr$tmrz Avrupa
Birli!i ve Drq Iliqkiler Dairesi Bagkanhlrna gdnderilecektir.
Miilki idare amirleri tarafindan konunun titizlikle takip edilerek, yetkili birimlerce
iglemlerin yukanda belirtilen esaslara uygun olarak yiiriitiilmesini ve herhangi bir aksakhga
meydan verilmemesini 6nemle arz ve rica ederim.
*Bu belge elektronik imzahdrr. imzalt suretinin
aslml gdrmek igin https://*vw.e-icisleri.gov.trlEvrakDogrulama
girerek ( D3 0 coe- sQ'Ift4z-pbctsz -5''7I5 h-awmirkBS ) kodunu yazmz.
Indnii Bulw No:4 BaLanlklar Almttll bi18r ien mbai:E.SENOL
Teteton: (3rzr4z2. 42 40 F^rs: (312X25 3.+ 13
e-po$a: islemler.ileridaEsi(rriciden.Ecs.E Elebomk AA wwwiciderisd.tr
adresine
Sebahattin OZTURK
Bakan a.
Vali
Miistegar
DAGITIM:
Geregi:
Bilgi:
Komutanhlrna
Emniyet Genel Mtidiirltiliine
Jandarma Genel
Avrupa
8l il
Birlili
Ba;kanh[a
Adalet Bakanllrna
ve Drq Iliqkiler Dairesi BaqkanLlrnaAile ve Sosyal Politikalar Bakanh[rna
Milli Epitim Bakanltgtna
Saphk Bakanhlrna
Ulagtrrm4 Denizcilik ve Haberleqme Bakanhlrna
(Telekomtinikasyon i letigim Ba$kanltgr )
ValiliEine
*Bu belge elektronik imzaldr- lmzal suretinin aslm gtirmek iqin https://www.e-icisleri.gov.trEvrakDogrulama
adresine
girerek ( D30coe-sQIfYz-pbc7sz-5?,7 I5h-awmirkBB ) koduruyaz|rxz.
indnu Bulvan Nor4
Babnlrklar Almrl
brlgi igin inib€rE SENOL
Tel€fon: (312)422 42 40 Fdks: (312\425 34 13
e'pGta: islenlerilleri&[email protected] Elettron* AE:
w\wjcislsi.wrr
Download

güvenli internet genelge