T.e. . . '" .
~
MUS VALILIGI
ilMiIfi Egitim. Miidiirliigii I
SaYl : 3202L98/2001758728
!
KOBu: Buz Tutan Tehlikeli Su1ar
I
221011.2015
.:...,.........:. . . . . .
K AYMAKAMLIGINA .
(Il<;e Milli Egitim Mudiirliigu)
I
.. ~ ...................................:...MtIDURLUGUNE I
I
I
I . '
•
.•
.
'
.
.
. .
.
Mu;; IValiligi II Yazl I;;leri Miidiirliigiiniin 21/01/2015 tarih ve 375sa.Ylh yazlSI
ve .ekindeki I 201513 sayIll genelge yazlmlz ekinde gonderilmi;;tir. Konunun Qkulunuz
ogrencilerine\Iduyurulmasl
hususunda;
.
.
. I
;
13ilgi1~rinizi ve geregini rica ederim,
I
I
Cevdet ARSLAN
Valia.
Mini Egiti~ Mudiirii
I
I
·1
\
I
EKI:
Ek·1 Yazl (2 ~ayfa)
I
I:
DAGITIM
Il<;e Kaymakalnihgma Tiim ilkokul ~e. Ortaokul Mud. j
II
!
I
\
I
.I
I
1
Bu evrak guvenli elektrJilik itn7~ ile imzalantnl~tJr. http://evraksorgu.meb,gov.tr!idresinden 2732-7e3 7~356e:'balf-ba8akodu ile teyit edilebilir.
.
I
.
;
"-'
•
_
I
•
-"
.'
.j
.
"
!
,
'
T.e.
MUS VALiLi(;i
it Yazi hIed Miidiirliigii
,
44268759..010.06.01-375
I
BuZ Tutan TehlikeliSular hk.
SaYI:
·Konu:
21.01.2015
MUSIL MiLLi E(;iTiM MUDURLUGUNE
~
J
.Kl~ me¥sinlinin hava ~artlan baknlllndan..aglr ge9tigi ilimizde vatanda~lanmlzm can
gUvenligininlsaglanmaslyla birlikte kamu giiY:<rnligi, kamu diizeni ve genelsaghgm korunma:n
onem arz etr:nekte olup, a~lf1 soguklar nedeniyle geHet, akarsu vebenzeri bUz tutmu~ sular
iizerinde ge~inen kayan, ara9 kullanan veya avlanmakisteyen vatanda~lar1Il1lzm kmlan buz
kiitlesinin arasmda suya dii~erek bogulma tehJ:ik~siyle kar~l kar~lya kalmamalan ve
istenmeyen lfiziicii olaylarm y~an:rnamasl i9in bi~ taklm diizenlemeleri i~eren Valilik
Makanlmm 119.01.2015tarihli ve 2015/3 saYlh Genelgesi ili~ikte .gonderilmi~tir.
I
.
Soz kO*usu Genelgeye titizlikle uyulmaSlnI ve ilgililere duyurulnlaSl hususunda;
I
,
Bilgi v¢ geregini rica ederim.
I
. . ,
Ercan OTER Vali a. Vali YardlIDclsl I
EK: Genelge(l s~yfa)
rI
~
DAGITIM;:
Mu~ Belediye Ba~kanhgma
iIge Kaym4amhklanna
Mu~ iI
Jandarma Komutanhgma
.1
Mu~ II Emniyet Miidiirliigiine
, . ....
f·
Mu~ It Ozel, Idaresine
Mu~ it Baslp ve Halkla ili~kiler Miidiirliigiine
Mu~ it Mahhlli idareler MUdUrltigune
Mu~ BUgi i$lem $ube MUdtirltigune
Mu~ il Afetlve Acil Durum Miidtirliigiine
Mu~ Dsi 17~.~ube MUdUrltigtine
Mu~ Alparsaan -I Bes i~letnle MtidiirlUgtine
Mu~ iI Sagl~k MiidUrltigtine
.
Mu~ BalkSaghgl MUdtirltigiine
II Mill~ Egitim MiidiirlUgiine
.Mu~ ilMtif!t~ltigiine
Mu~Ormari I~letnle Mtidiirltigtine
Mu~ Ormc0 ve8u hleri 60. $ube Miidtirltigtine
Merkeze B~gh Beide Belediye Ba~kanhklanna
MuhtarlarIpemegi Ba~kanhglna .
Mu~
•
.
I
.
,
*Bu beIge el~ktronik imzahdIr. imzah suretinin.aslml gonnek icrin https://www.e~icisleri.gov.trlEvrakDogrulama
adresine gire*k (LqQdys~Wncj 4M-+Gl tFY-8ZMqiO-XFTywb2k) kodunu yazllllZ.
1
-------------t-----------------------------------------------------------------------------------------------~~
KilItiir Mah.lstasyon Cad. Atatiirk Bulv. HiikUmet Konagl Kat 2
Telefon: (436)212 1255 Dahili: 121 Faks: (436)21212 55
e-posta: [email protected] Elektronik Ag: www.icisleri.gov.tr I
i
I
~\
~ L?! Aynntlb bilgi icrin irtiOatM.T ABUR
'.:!ezmi TOSUN
.. ~
~/;;;O:;~~ rrY~ T.e. MU$ VALILiGi iI Yazt'hleri l\fiidiirliigij .: 8~(i6~V56--OIO/­
Konu : MIrl Sogttklat NeaeniyleUzeti·.BUz TutalJTehlikeH S)llar
Say!
I
.
f9/0li2015
GENELGE
(20l5/3)
[
m.eVSIIDI hava .~artlan bakunmd;m s:,ok aglr geymektedir.
Vl1tanda~lrullttHZln c.angUvenm~jninsaglanmasl He bfrlikte kamu gOven'ligi, kamu duzeni've genel
saglJglo korumnasJ oQenlarz .etmekte,olup, sukaynaklannm y()gunoldugu ilimizdea~[...
SQguklar t(edeniyle buz- tqta,n-g(ilet,akarsu ye benzeri bu.z tutmu.~ sularii~rindebazl
ki$iJ~rin YIi\Y~ g~dil<I;!ri.- veYa b~Zll~tlt:\m da her hangi bir ara91a turattlklar:l. gaze(e haberlerinden
fnJzde
o.zeUikle
kl~
.
~~m~~
.
auzi tutan stllarda. (akarsu~g6J,g61et vb.) gezinen,ka.yan, arRy ktlUanan veyaavlanniak
isteyenvat~nda§la!lmlzm
kInlan .buz.kiitlesinin arasmdansuya dU~erek bQgulma tehlikesiylekar~1
kar~lYa kabnarnalan ve isternneyeniiziicU olaylann meydana gelmemesi iyjn vataQd~Janrnlzm
uyatllmaSl
ye gerekli onlemlednahnmaSl ohem.arzetrnektedir..
.
.
Bu ibiliny ve sorumluluk4uygusUlldanhareket ederek. ozellikle sog-uk kl~ Inevsiniinln
h9.kimdldu l.i u b6Igemizde a~ltI soguklar nedeniyle uzeridont'nu§goller, goletler, akarsularvesu
birikihtile .
tehlikeli oldugu. Uzerirrde hfl,reket edilen bul. tab~kalarmltl kmlrnasi halinde
ki~nerin· . ve. malkayblile kat~l kaf§lya kalabilecekleti,donan suJarm da her zarnaJ.!. klfltma
tehIikesi tq.$,ldlglger~egi devafuhg(jz 6nundebulundurulmahdll'.
..
llil'n:i;zde a$m soguklarrtedeniy[e buz· tlltangQlet,akarSu vebenzeribuz tutinU§ tehlikeli $u
birikfntilerine helli birmesafttden fazl.3 yakla~tnak Sllretiyle gezinmek zaman ZAman OziicO
hadiseletin);a§amnasrna I'ledel.l:p)dligundan yasaklandlglhususu, mutat vasftalar Ue usu.lUrie uygrin
ilamnm tetrlihi ve ilgililere tebHgi saglanacaktTr. Ayrlca,ozeUiklc-:anne. vebabalann ~(}cuklarl
ui¢t.indeki!.sotu ~lulukve.gp.zetJmgQrevJerini litil;Jilikle: yerine getirerck tchlike ari eden
buztutmu., su birikintilcfiJizerindeg'ezmelerine mtisaadeetmeyeceklerd ir.
tliJiz rnerkez ve ijyelerinde hultJflan Ve ki§ aylatmda karsagJ$l ve.havalann$ogumaSlyla
bidil<te bll~ tutanlllTIal:c:. gOl, gole.talqlJsl..l; baraj Yb. ~evrelere .gQrevli yesorumlu K,urumlatl;\l
yapdacak y-~h~malat He mevcut.tabe:lalara i.lave ·olargk "Djkk~t; B~ Tutan(joIUzetiu e<:lk{l1ak
T~blil<eli J;e Y~$3ktlr~" yazlh uyan levhalan en 10$3 sUre deyerle~tirmeye ba~layacaJdaxdlr.
Ayrlcar YIPtanan ve foriksiyonukalmayanuyanlevhalan da yeniJenecektir.
.
Ba~ta Bele4iyeler olq.ud{ijzere ~jger burunkamu kurnmlarmsorufl}lulukalanlan iyinde
btl~l.lnall vel buz (umn Jrm~g{)Jet, kanal, hafriyat yukuru vebenzeri yerlere ilgili kurumlarca
uyanci levHalar veya ~eritlerkonulacak ve bu vah~ma eobsa surede bitirilecel<tir.
.
KoJ muhtariarrnmkoyierinde a~m.sogukla[ ne:deniyle iizeri b11Z tutmu§. (akarsu, .gol, g61et
ybJ suLard~ ve.can ve mal. gU:venllgi aYlsmdan· tehlike arz eden kontrolsUzalanlarfaHgiU uyafllar
yaparak geqekli tedbirleri ancedenalacakJardlr.
.
yJth ve gorsei basm ile web ortammda Hanen duytlrulan bu gene1ge .hilkUmleri
¥~r¥evesinde, Kamuku11Jmkurulu~laflmnhizlnet all:\nlarlnda gereldi tedbirlerialmaJan%
yatanda~larlmlzm da buz tutmu§.gol,glHet,aka.rs.u gibi su. birikintilexi Uzcrinqe kesinlikle
yilrfrtnemelbrive. h~rhal1gi bir ara~ iledQla§.mamalan kQt1usundahassasiyetgostermeIerirti tinemle
ricaederiln!
!
,I
.
!
!
KnitUt Mah3stasvotl Cad.AtatUrk Bulv.Htlkumet Konagl Kat -2
Ayrm6h bilgi icin irtibat:· A.i'\RAS
Telefon: (436)eI2 1255 Fuks: (439)2.)2 12 55 c,posta: [email protected](kAg: ~vwwjnUli.gov.tr
Download

ka ymakamlıgına