" TORUNUNDAN MEKTU P VAR ' YARI~MASI ~AR NAMES i
KONU: "TORUNUNDAN MEKTUP VAR"
rURU: Mektup
AMA<;: insanlar arasl sevgi, saygl , ho~gorii , anlaYI~ ve vefa duygulanru geli$tirmek. Gen91erimiz ile aile btiytikleri arasmda ku~ak yatl~rnas ml onlernek. KU$aklar arasmda bagt n sag-Wcll bir ortama oturtulmasI ve bilinylendirilmesini sag-Iarnak. Og-rencilere ailenin onerni kavratmak . Babaanne, anneanne ve dedeler ile to runlann arasmdaki manevi bagJ kuvvetlendirmek. Ogrencilerin babaanne, anneanne ve dedelerine kar~1 sevgi, saygl, hO$gorU ve anlaYI$lanru artmnak. KAPSAM: AkYlIrt ilge Milli Eg-itim Mtidtirltigiin bag-II tUm ortaokul ve li se 6grenciierini kapsan1ai'tadlr. KATlLIM KO~ULLARI:
* Yan!?maya, ilyemizde buiw1an Wm lise ve ortaogretim okllllannda ..grenim goren ogrenci ler katllabilir. *6g-rencilerin; babaanne, anneanne ve dedelerine rnektup yazrnalan gerekmektedir. *Her ogrenci bir mektupla katJ\abilir. *Kompozisyonlar yeni ve daha once hiybir ycrde yaYlmJanmaml~ olacaktrr. * Kompozisyonlar 500 sozcUkten az, 800 sozctikten fazla oLmamahdLr, yizgisiz beyaz kagIda mtirekkepli kalemle yazllacaktlr. *Her katlhmel, yan!?maya rumuzla katiiaeak ve j uri uyeleri deg-erlendirmelerini sadece rum uzlan gorerek yapacaktlr. (Rumuzlarm kan~rnamasl i9in rumuzlan n sonu na T.e. kim lik nwnaraslm n son dort rakaml da ekleneeektir.) Yan~malara katllacak ogr nei ler eserlerini bir zarfm iyerisin ; rumuzunu, adml soyadml, ileti$im bilgileri ni ve ikamet adreslerinin yer aldlg-l ba~vum formun u ise diger bir zarfm iyerisine yerle:;;tirecekler. Bu kuyuk zarflarm her ikisinin tizerinde de ogreneilerin rumuzlan yer alacak. Her iki zarfm da agzLDl ka patarak dig-er bir zarfm iyerisine ye rle~tirerek teslim edeceklerdirl gonderecekI erd ir. *Belirlenen tari hten soma gonderilen eserler degerlendirmeye almmayacaktlf. * Eserler iade edilm eyeeektir. *Eserler; okul idarecileri tarafmdan Akyurt ilyc MilJi Egiti m MudilrltigU klilttir boli.imtine teslim edilecektir. YARl~MA TAKViMi: Son ba~vufil:22 ARALIK 2014 YARI~MA YA GiREN ESERLERiN DEGERLENDiRiLMESi: Eserin; iyerigine, ba~hgilla, ozgiinliigtine, konu buttinltig-Une, yazlffi kurallanna uygW1Jug-una, ctimle kurulu~una aCYlkhk ve anJ a~Illrhgma gore derecelendinne yapdacakt Lr. onULLER:
Her iki kategori i.yin:
Birinci: 150 TL
ikinci: 100 TL
(J~iiDCii:50 TL
Download

Torunumdan Mektup Var Mektup Yarışması