ギ 、
ゞ
t
「
T.C.
ozel
MILLI EGITIM BAKANLIGI
ёgredm Kurumlarl Cenel Midirligi
Ψ
Sayl :93778809/40501/2971056
15ノ
07/2014
Konu:UluslararasI Enka Gen91lk Fo111lu
YENILIK VE EGITIM TEKNOLOJILERI GENEL MIDURLUGUNE
1lgi:a)Istanbul Valilili n Mini Ettitim Midttlittnun l1 07 2014 tarihlivc 50720270/405/
2937585 saylll yazlsl
b)07.03 2012 taHhli vc B 08.O YET.0020.00.0/3616(2012/13)say11l Genelge.
Tむ kiye gcnclinde d血
encileHne
yOnelik
Ulusiararasl
Enka Cen91ik Fonlmu
6zel
lise
ve
dengi
oku1
0ま
resmi‐
dizenlcmck istedikleHnc lllβ kin ilgi(a)yazi Ve cklen, 1lgi O)Genelge gercttincc
dtterlendiHlmck izere ektc ttndeHlmi,tir
Istanbul ilindc faaliyette bulunan Ozel Enka Lisesi MidurlШ
SOz konusu ctkinlilin gCr9cklesmesindc vc ValilikleHn dc uyp g61111cSi halinde
okullanmlzdan istekli olanlann katimalannda Genel MidiHi:聾
mttZCC Sakinca
bulunmamaktadlr
BilgilcHnizi vc gerelini arz cderlm
OmcrFaruk YELKENCI
Genel Midむ V
EK:Ilgi Yazl ve EklcH
Bu bagc,5070“ ンlL ELktronlk lnlza Kanununm S ind■ laddcd gcre:inCe ttvenh ethoniki― ncim2alaml,● r
Atatirk Blv. 06648 Kra laylANKARA
Elektonik Ag: www.meb.gov.tr
e-posla: [email protected] gov.tr
Aynn● h bllgi 191n:Ercan OZLOEζ
Uzm
Tcl:(0312)4133433
Faks:(0312)4139926
T.C.
ISTANBUL VALILIGI
II Milli Egitim Midirligi
Sayt
11/07/2014
: 5072027 0l 405 12937 585
Konu: Uluslararasr Enka Genqlik
Formu
MILLIEGITIM BAKANLIGNA
Ozc1 0:rctim Kurumlarl Genel Midirlim
1lgi:Sanyer l19c Milli EliimMidurli誠 h血 03/0772013 tanh ve 2791930 saylll yazl
llimiz Sanyer 119esinde faaliyctte bulunan Ozel Enka Lisesi Midtritli Ttrkiye
genelinde tum rcsmi-5zcl lisc vc dcngi oku1 6irencileHnc y6nclik UluslararasI Enka Genclik
Folmu dizenlemc talcbinc iliskin ilgi ya21 6meli ekte sunuimllstllr
Gcrcttini arz cdcHm
Dr Muammcr YILDIZ
Vali a
Milli Elitim Midun
EKI:Bilgi vc Bcl.
Bu bclgc,5070 saylh Eに ktronlk h2a Kanununun 5 1nd maddcd gcrc」 nCC guvcnli clcktronlk il12a nc iIIlzalanm,● r
lM‖ H
Eζ
mM薔 dt‖ 」
C B10k
Tiyatro Cad“
No:63 Kumkapl‐ Fatih― Istanbul
gov tr
Elcktronik Ag:w、 v、 v mcb“
c‐
pOs● :[email protected] gOV tr
Aynntlh bi[」 i9in:Nc五
man cELIK
TcL(0212)45504α ツ364
ToC
SARIYER KAYMAKAMLIGI
Ilce Milli EEitim Midirligi
03/07/2014
Sayl :27221210/40501/2791930
Konu:Uluslararasl Enka Gcn91ik Foll■ lu
IL MILLI EGITIM MUDURLUGUNE
(OZe1 0kullar B61imi)
ISTANBIIL
Ilgi:a)119emiz ozcl Enka Liscsiヽ lidむ liξ hm 24/06/2014 tanh ve 326 saylh yazlsl
b)Kaymakamllk Makamlnm 30/06/2014鯰 Hh ve 2716520 sayll1 0nayl
hlcH arasinda Tむ kiye
lidurliξ h山は12-15 Arallk色 面
l10emiz Ozcl Enka Liscsi ヽ
UluslararasI Enka
genelindeki resmi‐ 5zcl Lisc vc dengi Oku1 0D∝ ncile五 ne y6nelk “
ldiLine
iliskm
ilgi(b)Kaymakatnllk
Ce■ 91ik Formu"dizcnlcmc isteLinin uygun gO■
Onaylilisiktc sunulmustlr
BllgilcHnizi vc Gcrelhi arz cdc五
m
Ibr7ahim TAHMAZ
119c Milll E[■ im
EK:1‐ Okul Midurliζ
Mid面
hun yazlsl vC CklCH
2-Kaymakamllk Onayl.
Bu bdge,5070 saソ LEに ktonk lmza Kanununun S hd maddc● gc“ ζncc giWmi dcktr。 面k inlza nc i_alanln,"r
喘t締温 留樫電解r妻 漁 lan訥 imゎ
躍
Tcl:(0212)22,4177-78
Fax:(0212)2294179
TC
SARIYER KAYMAKAMLIGI
119c Mmi E諄 ■m Midurlu帥
30/06/2014
Sayl :36801945/40501/2716520
Konu:Ulusiararasl Enka Gcn91ik Follllu
KAYNIAKAMLIK MAKAMNA
SARIYER
Ilgi119cnllz Ozcl Enka Lise Mm缶lipmm 24/06/2014 tanh vc 326 saylll yazlsl.
︲
u
嗣k
o
119cmiz Ozel Enka Lisc Midrtlrli[Ⅲ nCe
gcnclindc
rcsmi-6zcl Lisc vc dcngi
Cenclik Formu" dizcnlcmc istclinC
12-15 Arahk 2014 ta五 hleri arasinda Turkiye
OlrCnCilCHnc y6nclik "UlusalararasI Enka
Midirliζ h血 ilgi yazisi vc cklcH ili,iktc
gbndcrilmistir
Adi gcccn Okulun istcgl Midurlittmセ CC uy,m mitalaa cdilmcktedir
Makamlannlzca da uygun g5ildutt takdirde 01urlanniza arz cdcHm.
Ibrahim TAHヽ Z
119c M■ ■Elitim Midinl
“
OLUR
30/06/2014
0merKARAMAN
Sanyer Kaymakaml
Bu belge, 5070 sayrl Elektronik imza Kanununun 5 inci maddesi gerelince grivenli elektronik imza ile imzalanmrphr
E\,rak teyidi hftp://elTaksorgu.meb.gov.E adresinden 20ea-e032-3055-91d2-1d82 kodu ile yaptlabilir.
Capr Cad.GilSk No:5 BaltalimanySarlyer― IST
119e Milli Etti● In Midirliこ 」 (OZe1 0:redm Kurumlarl B61iml)
ヽ
「
OKULLAR:
ENIG YOUTH FORUM (EN(A C€iICUT FORUMU}
12-15
1.
2.
3.
tl.
5.
5.
,.
to.rrm Drirtdy..l
Forum
Aglttn Lt
f,rtlm fotulhtl
Forum
Prggarr
Fo.um
to.t*" fo.ruhn
Fonrm
H.Emd.
Enl, OtdLn Ad'.a
…
―
“ ―
T―
…
・ ●I・ │● ″1●
∞
12)'“
4‐ llll Fu¬
“ “ 1'
L● ●F‐
"●
諄●1● 2● 5212
“
“
…
鉾
―
l|lLrlnln Ul{tnLc.at Ort nbYoobr w lrcdlrl frrulC.a
rylbd {t Ul.l m tl..nr
Soiug tfldrtGhthlo ya 0n
0-
い α―
AiAUX 2014
司
OKULLAR:
「
r. €f,xa
{E rA GEtlctlr
YorrTH FoRUM
FOTUMU} DavetiY€st
ile 15.12.2014 tarihleri aratnda Enla Okullan isttnYe Kampiisii'nde yapdacal
kattlmanrar ve dege.li d0t0ncelerinizle h€pimizi aydnlatm3nl,l ric'
Fo.ulnu'na
olan Enka Youth
guru. ve mulluluk duyacatrz.
gairmchen
ederir. Sizteri aramEda
!2.72.201,4
ErxA YoUrfl FoiuM o(!rnh.3vdt xoo{t tl
oBr.{raryor Bqt
B.tLnllr
.t
Oeoiz Yrlmazer
N.z! tlur Tamer
Elvio olrahin
OrtaniEyon EsLl! Y.rdrnosr
Ceyda Dincer Dinter
C7● ,E‖ 氏A● X● [い ●
I
●● ■_」
―
三 :o
三二
`.:,「
::■ 、 ,
、
`│● `●
'(.==
3
OKULLAR:
2. Fo.um
ialtrnda AclH.tnabr
GettEiniz rerEl€rd€ lnka (omite Organi2asyonlarr lE(Ol v€ Enta Yo{.6 torum (EYF} .d'
ahr.da diuenl€nen kgnteGnrm[ dbrdiinco ienesinde de lis€ 6atencil€rine ulatmaya devam
ede.ekti.. Bu sene tekrar ful.llEc. olarak dolenlenecel iorumun amao d0nyadakl politik, ekonomik
ve telnolajit gelitmel€ri 6grenai a.tadaglanm[la b€rabe. urlrtmak, irdelemek, sebep lonuc
ilittilerini turmak, iltili konularda komitel€ri. ottak akl ile bulduklarr tonutlafi geni, kitleh.e
ulattrrrBktrr. Hed!ffmit 21. yilzytlda olutao soryo{konomik ve teknobjil Selitmeleri obrcktit bir
b3lE agsryla ten$ltlat, 8lrgekt€ri bulmalq 21.y[rylln, 2o,yu.Yfian daha b3ntgd, huzutlu w satftllr
ttr y0tyrl olmae ,gin C.tuynaktr. Enka Youth Fotum 12.122014 - 15.12.2014 tarihL.i artnMi Enka
Olullannn istinye xampiisi'nd€ Seitellettirihcektir.
it.riiindlli ozelOkullar, Antdolu liirleriYe Oevl€t lis.brine
ve 220'yi atktn lite d€Gncisine €v sahipl8i yapan EYf, bu
ditenl€nen
olarak
ve 0niversitelere atrk
ya
d0teyda eBitin veten tiin etitim kltumlanoa at*
g€rtevede
lise
rgdder
da
scn€ uluJhra.a$
isLnbul
d{r.dan
olaral diizerlenc,cektir.
telecek dtrenciler okillumurun 6neteceti, kampiiorntitq
G€Etitimiz t€ne Tiirliye so,rlan
yakm otelh.de tendi imk nlarryla konallayacaklardr' Foruma kahlacak delegelerin ulatrmr lendilcri
taraf mdan kartrlanacakltr.
Enka Youth Forum somlcqnda komitGler
tatall.dan ortaya konulacak ort3l dulinceler ve
ii:erinde urlatlmf olan tonular belSelendiril€.el ilgili kururn, turululla.a, okullara, diiital medyaYa,
siviltoplum kurulutlanna, Avrupa Pa.lementosu'na, TBMM'ye ve ilgili bakanl*ltra suoulacaktlt.
3, forum
firttm (otull.r'l
€NKA Youth Forum'un hedrfi qetitli
olullitdan tehcek olan iil.encilcrin bllgi paylatrmryla getiili
diinya sor!olafl na 9620m iiretmele.llir,
Foruma hero*uldan 9.-12.enf diizeyinde an
H.5
delete latdacaktrr.
Bawuruhr E.ka Okullan siteinde .glacat bawun tinki iileri.den
eylil ay
itib'riYle
8€.tekleteceklir.
Srtunular luMtt
t rafind
topk olar.l Y.pdm*dr. UtGYll
br rtlltt l.hd adnmcftctltir'
■2,2 2014 Cuma
Re3mi xryatet
Resmi
_響
む
…
EIm● ●―
34411● ―
摯
…
・
=こ
T晦
r2,7● 5“ ●│
Fer“ 。42121a● ●t,o
―・ ・ F菫
“
121D"912
1●
●
●
―
│●
Ky.fet
0
ヽ〔
OKULLAR:
Eヽ
kA YOUTH FORUM PROGRAMI
ta.lll2ola P^zai
r&!t411lu!!l
L:GLr30 OIUTA VARIt
!:3oo!rfi
L;3&15r45 OiY !{rASYOI{
'.0&11:30
15:,rtlr0
An^lm
fi
,.7rGl9$0
ORYArT
SYO
INrGm:rO
AgUS YEI|IGI
OxUtAVAnS/ruYAln
og:Glo:oo
aOuS
1}.0G10:30
MOiA
.
i6iE {l
1C,D13:3O XO tfE C
lls
L:!&1r:0
xorriE Cru$r
uil
l7r&lr::!o ircu
19:G19:15
clc&aErY qraft9.lr
O8::'GOoOO OIUU V
YEI,EI
17:3&19:q' TO FEC TS
tai
!.101
rs.r.ir.2ol4 P ZArrEc
ArA
I,:,&I4:30
lslc^r nl
XOT iTE C
u:3&ll:as MOrA
1!a'8:to ro htc rEfxail
8:3&L:30 YEllfI
L:3Gr70 XOralII CArS Al tl
lrJGlr:3o MO{A
179&1'!0 XOMITE C US AU
1t.12.20rl ctniairEsl
8:!Oa9OO
OIUll vAtlYX tl\r^ln
ATARI
O(U1"OAt{lYrl1S
nYI
{tt Xlriul
0*,0Gtt:30
GE
[:l&11:a5
MOll
11:45-Lt:10
GEX8I'
13:lGB:45
YEMEI
IURUI
HvAm
r. O?URU
2.
OtUiU
lr:/4915:ao 6Et:1 xutrr!3. OIUtt
15:tlGl3:5s (AIlvvAtrA
nnul
19:5$1755
GE]{!I.
1r:5s-1!:t0
r^rwlr
a.
OTUru,{
rr:rG$s lqP F rtlnExl
19:tgZ X rXEYr EGI
‐
・
・ 讐
…
2,2)a15“ ∞
ア●
l121● 2""10
●
o― u疇・"“
-F● │“Ю12,2)"6“ ,2
‐
… …
…
―ソ
E"KA
re)fn
OXULLARI
5.
T
KA YOUTH FORUM
I.
(OMFE
XOTTUIARI
AMYASAT HAKAR:
arlkelerinde secmen yarnrn 16 ya'a diiSotiiimesi ile Senglerin de Avrupa
Parlamentosu'nda temsil edilmesi sallandr. Ancal secmen bilEi dii:eyi hakkmda b0y0k
endi'eler baiamrgrr. AB, secmenlerinin Siiocel olaylardan haberdar ve daha bilgili
AB
segmenler olmasrnl nasrl seBlayabilir?
2- EIO{r(,M|
:
Halen ekonomik kriz oncesi biiyiime oranlanna donemeyen Avrupa'da batyle
bir
krizin
tekrarlanmamasr iCin ne gibi 6nlemler ahnabilir?
3,
UII,,SI.ARARASI TICIBETI
Rusya'nrn Ayrupa
Birlili ile ardsndati enerji ah'v€ri'ioi kesme olas l&
g6z
6nlne almdrEloda,
Awupa Birlili Rusya'ya olan ba&mfthlror onadan kaldrmal igin ne gibi adrmlar atmddrr?
4.
rAMU SA6U6l1l
Avrupa'da en srk rastlanan 7 erken 610m n€deninin 6'sr yatam bicimiyle baoantllldrr' Awupa
Eirligi, vatanda'larmr bu risklerdeo korumak igin ne gibi adrmlamtabilir?
5.
20,
rAMU SA6u6r 2:
verilerine 86re Avtupa'da 1+18 yat
arai
bireYl'erde mariruana kullanlmrnro %33,6
oldugunu tdz 6nonde bulundururarak, Sengl€rde uyu'turu@ ve benzeri madde kullanlmmrn
6rane geglnek ltin Avrupa tlirliEi ne Sibi gahgmalar yapmahdtr?
6.
DE htERl:
Avrupa Birliai, 6zellikle Rusya,orn ukrayna'daki tallantrl duruma miidahelelerinin ardlndan
tek.ar gondeme 8€len Rusya-AB ilitkllerini ledelemede. Uktayoa'da banP y6aelik nisrl
gaItmalar yapabilir?
7. gvil
HAx vE
6z60ntU(ER:
Teknolorinin g€litmesi ve yaygrnlatmasr ile kitisel bilSilerin gizllli,ini korumak ttdetek
zorlatmaktedrr. Euna 86re, siber ortamda bil8i ve ai2el\ragam govenlili nasrl s'Elanabilir?
…
―
B蒙
E―
…
… 崚
“
…
…
…
7…
1217“ ●●●│
ヌ
鎮・ "● 12)2“ ●t'●
●
12
●
●●1つ
"・
'ぉ
"6●
Tal∼
3
EIKA
=Jf=
OXULLARI
s.
B0Y0Mf & KAtxrtM
:
Ekonomik olarak az gelitmil il*eleri. talkrnmalanna yardlm ed€rien Avrupa ekonomisinin
hagar g6m€meg nasrl engellenebilir?
9. isrlHDA
& sosvAt
llErlun:
oc.k 2014 verilerine gOre Avrupa'da Sengler arasrnda i'sidik %24'e ulatm$tr.
Avrupe Sirlial, bu o.arr ditirmek iqin n€ yapabilit?
io.lnsA
Buna gore
HAxlARt:
Avrupa'da son
$llrrd. artmakta olan goklu aynmohlr
6nletnek Y€ herlese firsat .Shligl
saclayaulm€k igin ne gibi eygulamalar Yaprlabilk?
sorn C ltldB.dnan uc
xunfi{tan
6.
- Diiital
M!dy!
" T.C.
BWt Mlllct Mcclisi
- T.C.
Satanl*bt
P.rtmettoso
-
Av.upa
- iEili
-
T[*t}! lcm5,]kjlili
(',ru xurumbn
Bet€diyllrt
" Sivil
摯
Todum xurulutLan
―
n「 …
C
蜘 ・・
…
―
t…
錦
… …
13●
∞
'2)705“
●
│=0
κ‐
●
●●12,2“
●●
,晨・ ●
… :輩
6ntrfd.r n Ul*nhGaE orf.! zrvottLr n
F●
F●x・ 91● 1●
2052,2
‐
ヽ
ts
*tcdya
町
OKULLAR:
70● em“ 誡etioim
biigme"
1 60revi
「
forum Batl:nr
Or8.ni:a9yon
Ba*.nr
O S39 836 71 90
05423697051
053324244フ 4
naJioし nang●
2mal co,
05323● 1793●
1 02127●
56S00
053338'3165
0212フ 056500
0 531 460 40
94
no.ataloen<aotulleri.l12.l.
O SOS 4フ 4321フ
En● Oku"● fI Ad“ Bitile■ ve ut導 昴 Plani
Ad疇 :
Sadi CI`,1:k Spor Sitesi lstinve 34460
1stanbuL TI薇
"e
む
中
…
H3・ …
…
…
…
●
●l● 2,瑯…
・●
・
●"
19
.“
“
・
・・
― 2鬱 Fa:‐
・
12・ コ
饉 5212
90● '22諄
‐
…
Download

Untitled