T.C. MEZİTLİ KAYMAKAMLTGI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü (967617) Sayı : 819011 77.330 i
92'1..'1­
1 7 EKt 201f
Konu: Mersin Caretla Bisiklet Festivali
TELEFON ZİNCİRİ
.............................................. MÜDÜRLÜKLERİNE ilgi:
İl ~illi Eğitim Müdürlüğünün 13110/2014 tarihli ve 4505820 sayılı yazısı.
yazıları
Mersin Bisikletli Gezginler
ekte gönderilmiştir.
Bilgilerinizi ve
öğrencilere
Derneğinin
"Mersin Caretta Bisiklet Festivali" ile ilgili
gerekli duyurunun yapılmasını rica ederim.
EKLER: ı-İlgi yazı ve ekleri 2-Valilik Makamı Oluru DAGITIM: Tüm
Ortaöğretim
Kurum Müdürlüklerine MEZITLlILÇE MiLL! EGITIM MüDÜRLOOO
Yeni
Girışi
Mah.O,MX.Bulvarı Meziıli
Çelik AptKaı'2
Sanayii
Sıtest
MEZITLİIlv1ERS1N
Telefon:(324)3S85464 faks:(0324 )3597444
gov tr
e-posta:[email protected]
web 'h up ihneziHi.mcb. gov .lr
Ayrımllı bılgi için iı1ıbııt: Orta Ögretirn Şııhesi
1I0RA;"\lU
0102014
Program - Mersin Blsıkletli
Gel:gınler
Ds'm!!)!
MERSIN CARETTA BIsIKLET FESTIVALI TANITIMI
~~I·iiN,
_ _ ....:;,,:.J
,......." liiiKııYt ~ıil'i'Jlıi
_
.. -...- . . - _ _ _
Yurdumuzun deAişik yerlerinden gelecek olan bisiklet severlere, sahillerlmizln
Amaç
sevimli misafirleri olan (aretta'ların yaşam yolculuklarındakl Mersin duraklannı göstermek ve
.J_~"
..
"
.... _
yaşam
•.
mücadeleleri hakkında Mersin Üniversitesi'nin işblrHliyle akademik bilgiler vermektir.
Bununla
24-26 Ekim 2014
FRSTlvAL PROCnAMI
23.tO.2014
Vnşembc
Tüptımma
•
J. Gün ,- :14.1 0.2014 Cuma
Kııtıran!am~
Bisikletlerinin ve
Çadırlıırının
Kamyona Yüklenme!>! (Mernin Tevfik
.sım
Gür Stndyumu
önO)
07:00 Mersin'den
KatlIanların Tarsus'a Hareketi (Utobüs ve kamyon ile) OH:OU Tarıln~'taki Kat~lınıçı1u.rla DuJuşma. Çudırlann Toplanması, Kamyomı Yüklenmesi Çe,ne TemiıJi~j (Tatsu.'>
Havfl Gösteri Merkezi)
K::ıyıı ışlemleri, Festival Pomıası ve Ilisikleı Karlı Dngı1ımı (Tarsus Açık nuva Gösteri Merkezi)
09;30 Açılış
Tarihi TıuslIs Gezısi (Aziz Paul Kuyusu Müze Ücreti 5 TL)
MCr'!;jn'c Hıırcket
Ö~len Yemegi
Soli Anıik Kenti'ni Ziyaret
Kampa Yerleşim (Erdemli Çamlıı1ı)
f9:00Akşarn Ycme~i
,scrbc~t
Zaman
2. GOn- 25',10.2014 Cnmurtesf
07:0ü Kalıvaltı Oı<:OOÇııdll'ların T{\plıınması, Kumyoru:ı
YolaÇıkış 08: LA üııertu
Kapıumba~ları Uygulanıa
Yüklenmesi. ,
ve Sezon Sonu Sahil Temlzıl~i (Alata
Merkezi, Merke-/ MüdUrü Prof. Dr. Serap ERGENE)
• Lil'l1oıılu Su Kemeri Ören Yeri'm Ziyaret
Konferansı
ve
Araştırıon
f'~'.".~, .....l"'~,,, ... ,,' Ören Yeri'oı Zıyaret (MU:r.e Ücreti ıo n,ı
Kampı)
J. (;Un :26.HU014
P:ızılr
OR:OOKahvaln
,:3dII'lJtm Tuplrının:ısı, Kamyollil Yill<;,lenmelii, çevre
tn Veri'ni Ziy:ıret YL'fi'oi Ziyareı
- fckır Amhım 0rcn Yeri 'ni Ziyaret
- Aya Tekin Ön:ıı Yeri'ni Ziyareı
Temi:ıligi,
Yolu
Çıkış - (')~ı..:m Yeıııelli
- BisıkletlerıH Kiımyona Yüklenmesi · OWh(j~h: Mer:ıiıı'c Il;ııekef (Dileyen krılıhmnhır şehirlerine illınmek
• Kuparl1.';
",
""
derneAimizin
hedefleri
güzelliklerimiıl
do~rultusunda,
...... , ....
""~~""~"~'-_._-'
ıı,'in
SililJ(e 0111/:::11,1'01
h!!!:ırı:ıhil!:-k:
,) Açık Bisiklet kullanımını özendirme
•
Bisikıet
•
Şehrlmlzln eşsiz
•
Turizm potansiyelinI yükseltme
kültürünü yaygınraştırma
deAerlerini tanıtma
•
Kentımizin
•
(aretta kaplumbaAalarının farkında!ıA:ınl artırma
marka deAerini artırma
Tarıh
,24-26 Eklm 2014
Yer
: Tarsus-Taşucu
Katılımcı
: 100 kiş! (Tahmini)
arası
mlsaflrlerimize,
şehrimizt
tamtarak bisiklet kültürünü yaygınlaştırmaktır.
Fayda
(Sadece nzak yerden gelenler ıçın)
(Tmus Açık Huvu Gösteri Merkezi) (Tarsus Açık Hava Gösteri Merke2i) 06:00 Me~jn'den
birlikte
kültürümüzO,tarihi ve doAal
Caretta yolculuk güzergiShl
9H)~uı4
Progr.,rrı.
Mel'$in Bisıit4:ttli GeLginler De'roe~
MI!.sb.
BisiICl.l!Td
Ctn'c.iNl.l!•
- Mer"in'dcn Uğur1:ıma (Mersin Tevfik Sırrı Gur Sl.1Uyumu ünü)
NoHar:
• MÜ/K giriş tiı.:.reti nakil veya Müu; Karl ile öılcucbilmektediL Iş:hııııkası Maximuıil kart sahipleri kartlarını Müzc Karl Bilgi içlıılıllp.;LLWYı:\Y rnuıekart com! ve lını;ıjlwww maxımum com tr/T!{lmaısıımulltı­
olanık ku!!amıbiiıııcktcdirkr.
.....
Wlıriu6n;ııUnlUJll-QZCııikıcr!ım~I;;Jliı:ilSavfi\!ar!mıızçkart-ozcJlj~ ~
Organizasyon
koınit~i,
zorun hı durumlarda fc.:stival
programında değişik yapıtoılic OBEkim20142014/070
F
L
Ur<1ill
Hnkl\ııula
fiııwm
l!ıılıı1ır
Ilıu:ıınılıır
Katılım F~rmıı
K:l\llım&l Liliı~si
'.r",J:ı:yıuı
jh:tiliim
Sayın
M....ln \I.lIIlll'ne
Bisikletli YaşamJı yaygınlaştırmayı amaç edinmiş olan derneAimiı.ürettiğl sosyal sorumluluk
projelerini hayata geÇirmekte, aynı zamanda çevresel ve kültürelalanlarda faalıyet göstermektedır.
Bu yıl ilk defa düzenleyeceAimiı MERSIN CARETTA BISIKLET FESTiVALI ile yurdumuz bisikletiilerine
şehrimiz! tanıtmak ve blsikletli dostlarımızı gönu!lü turızm elçllerimıı yapmak istiyoruz.
festivalimlzin amacına uygun olarak Alata Deniz KaplumbaAalarl Uygulama ve Araştırma
Merkezi'nde, den!ı kaplumba~alan konulu bır konferans sunulacaktır.
Mersin Valilili iş blrli~,Mersin Btlyükş.ehlr Belediyesi ortaklıAı,Mersın Üniversitesi akademik deste~1
ve ilçe belediyelerinin katkılarıyla gerçekleştlreceiimiı festlvalimiıe ortaöörenim düzeyi
ö~encilerln katılabilmesl için okullarından gereklı iınln verilmesi hususunu olurlanmza arı ~erim.
Mersin C8reUa
Blolklet Fe.lI.ol!
n
2tlihOr
sa Y8 1I a rımıa,
Yakıo,ıyorlll
i
'I
~
i
)
(J: !ii> ,
;~fcc~~f.~'
lo,'
\.')1;",-.
' .....,.., f!!:
.:.1
Ahmet
Mersin
Blsıkıetli Geıglnler
DerneAi Başkanı
BılııL için
TIKLAYIN
Ek: Festival Tanıtımı
ii M'w~ıımı Md.ne
Festival Programı
YK Karar Fotokopisi
GSM
: 546 6303433
Adres :PlrireisMh. 1104 Sk. No:11/A 33110 Yenişehir Mersin
Web
:http://www.merslnbisikletligezglnler.grg.tr/
E~posta :b [email protected]!nbislkletllgeıginler.org,tr
·w:
Ai\a
•• _ '1'1
4"''''' -:ıb'Jl,
~i;,:"
r
, '''''''
"
....,.
~
..."
T.C.
MERSİN vAuui';i
İl Milli I:ğıtım MÜdür1Uğü
.~
l!
~::Y
Sayı
: 93525931134914493387
Konu: ~ Mersin Carernı Bisiklet Festivali
10/1012014
VALiLiK MAKAMıNA
İlgi: Mersin Bisikletli Gezginler Derneğinin 08.10.2014 tarih ve 2014/070 sayı!ı yazısı
Mersin BisiklcUi Gezginler Derneği Başkanlığınm ilgi yazıları ilc Tannıs -Tttırucu
sahi!lerimizin sevimli misafirleri olan C,uretla'larm yBl'am yolculuklanndaki Mersin
uurakiannı göstennek ve ya::am mücadeleri hakkında akademik bilgi vennek :ı:ehdmizi
anısında
lanlLırutk ve bisikIetli dostlnn gönüI!ii turizm elçisi yapmak amacıyla 24-26 Rkim 2014
tarihleri arasında birincisini düzenleyeeekleri ol Mersin Careua Bisiklet Pestivali " nedeniyle
Alata Deniz Kaplumbağalan Uygulama ve Ara~tırma Merkezinde Merkez Müdürü
lTofDr'serup ERGENB tarafından or1aögretim öğrencilerine Deniz
bir kunrerans düzenlemek istedikleri belinnektetlirler
Kaplumbağalan
konulu
Mersin Bisikletli Gezginier Derneği Baı;kanlığınca 24-26 Ekim 2014 tarihleri arasında
ekli program doğnıltusunda düzenlenecek olan" Mersin Caretta Bisiklet Festivali" ve Alata
Deniz Kaplumbağalan Uygulama ve Arafillrma Merkezind~ Merkez Müdürü ProfPr.Semp
ERGENE tarafından düzenlenecek olan Deniz kaplumbağalan konulu konferama İtirniz
is/ekli mtaöğretim okulu öğrencilerinin katılması ve belinilen tarihlerde izinli sayılrnnları
Müdüfliiğümüzec uygun görülmektedir.
Makilmlıırınızca
da uygun
görüldüğü
takdirde Olur'larınıza an ederim.
'MBabri ÖZBEY
Milli Eğitim Müdür V.
OLUR
<10/1012014
Nihat KARABİBER
Vali a.
Vali Yardımcısı
';ıj,enli Elel<+,oni, IOlzall
Aslı Ile Aynıdır
!.l.M.e.. ! 20.\.(.,.
EKLER
ı-Ilgi Yazı
Ya)<ı:a K.AT?tl nıı YI
BilyisaYar 1~1"{rneni
All<>... Mmin 11 M'lk
qi'i'" Midll4!l1l. O"..,I'ıp1n.tMılo. CME:
l"'h.m111;U YI'I\'ı.ohirlMExsı'N
1,!\lI.lH)1l~1~~I.~~
ıW\ı!ı"JU'1
h~ lI(l'HlH1JS1!
Uıl~i lç,~ Y.~y. KAnADAY!
ıkı""'" ı,ı_
<
... )
f"pnı;l;t,~ı'lhıdJ(ıılmrb.ı""'l<
~
!lu .vrul ~nr"1ı1, ~k"ıromi lI"'lY.Ilılır imlJ1larım'$IIf. mıpjkv;ııboo,.uncl. Mov,lr "Jret'llı\Ien hc20-eı:66-) i u4-bık.-4~b::ıbfi:...ru il" lıryılctllle~iJ>f
...............
..
l'.C.
MERSİN VALiLiGi
İı MiJli Eğitim MÜdürlüğü
~
•
<
. ~
\t:::Y
13/10/2014 Say. : 935259311349/4505820
Konu: Mersin Cırclta Bisıklct Festivali ............................KAYMAKAMLlGINA (İlç. Mmı Eğıtım Müdürlüğü)
ilgi: a) Mersin Bil'dklcdi Gczgin1cr Derneğinin 08, 10.2014 tar'ın ve 2014/070 sayıh YaZlıit b) Valilik Makamının 10.10.2014 tarih ve 4493387 sayılı Oluru. Mersin BisiklcUi GczgınJcr
ile ekte gönderilmi:;tir,
Derneğinin
" Mersin CareUa Bisiklet Festivali " iie ijgiH
yazılan
Bılgilerınizi
ve ilçeniz ortaöğretim okunaona duyurulmasını rica ederim
Abmet AYDO(jAN
VaUa.
Müdür Yardımcısı
tıd ı-İlgi yan ve Ekieri Oluru
ı-Valilik Makamı
I)·
DAGITIM
-Tüm İlçe Kaymakamltklanna
r'" '
·J'i~r
. ---,..--.
j
~ hi;'.
1-.
__.
! .....
....)() J
:-,';
~r;'ı
;;ı...o/~
~
Ya
.r-··-··-_.. .·-_·_-_·.' --­
; 1S/1o/2P1
.." . _ . _Lı­
!----.
i (ıK:
i"
;-,,1
/0,
r',,~ut
!-~._---_
'ç;'\'-ı ... ;~~.-t-f' ..-..
.J
Bilgısayar i~l€tm(!rıi
W·
Gü..nli ElekuQI1,k Imıııh
_. A.slı ile Aynıdır
~M<:~~ t~~:ı: .. LlQ.i 20·\,1
Q..
Adrı:s; Merıil'l lı MUIi Eğiıim MiidiirliiğU Dumlııpu"r Mıllı.. GMK. Bulvarı :.uı3!l YenişclıirIMERSIN Tel O(Jı4}.31" 1-4 ın .R4
Dımıü: :LO<)
FItX: 0(324)32135 18 19
Bilgı j!fin: Ya1ı)'ll KARADA YI (IJı!gl!ill)'lIr iıletmenı) w
E-posı.
:[email protected],tr flun'lll~ govelllı cle1ı.lI"onik im:ı.ı ,le Imr.ılıımı\Jl{Jr hAtp'fk~u,II'ChIlQ"ırtdrtııııııderı <i29e-d03ı-Jbel-hd ı !·,fHl2 kn,J.. ı~kyit tdMt><l;f
Download

1 7 EKt 201f - mersin - mezitli ilçe millî eğitim müdürlüğü