T.C
"
AKÇAABAT KAYMAKAMLlGI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
o8 rx!
Sayı :33486921-100/ ?&70
l
20 4
Konu Hadisler ışığında Değerlerimiz
Türkçe- İngilizce Kompozisyon
Yarışması
..
..
..
rı.
..
..... ............... ........MUDURLUuUNE
İlgi
: İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 01110/2014 tarihli ve 4355208 sayılı yazısı.
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nün Ankara'da faaliyette bulunan
Express English, İngilizce Eğitim ve Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı'nın Türkiye genelinde
tüm resmi/özel ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik "Hadis-i Şerifler ışığında Değerlerimiz"
konulu "Türkçe ve İngilizce Kompozisyon Yarışması" düzenleyeceğine dair ilgi yazı ve
şartname Müdürlüğümüz Web adresi duyurular bölümünde yayımlanmıştır.
Bilgilerinizi ve eserlerin doğrudan şartnamede bildirilen internet adrese gönderilmesi
hususunda gereğini rica ederim.
EKİ:
I-Yazı
(1 sayfa)
(2 sayfa)
l-Şartname
Akçaabat Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ayrıntılı Bilgi: D.BOSTAN (Şube Müd.)
Tel: (O 462) 2281084-112 Faks: (0462) 2282490
D. ALTUNTAŞ( Memur)
e-posta:[email protected]
internet adresi:akcaabat-meb.gov.tr
T.C.
TRABZON V ALILlGI
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
01110/201 4
Sa yı
: 655 44067/821.05/4355208
Konu: Hadisler ışığ ında D eğ erl e rimi z
Türkçe-Ing ili zce Kompozisyon
Yanl'ma s ı
.. .... .... ......... ........ KA YMAKAMLIGINA
(Ilçe Milli E ğ itim MLı dürlüğü)
llgi : Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel
821.05/3969262 s ay ılı yaz ı s ı.
Mi.idürli:ı ğ i·ınün
16/09/2014 tarihli ve 88013 3371
Yenilik ve E ğ itim Teknoloj ileri Genel Müdürlü ğünün Ankara' da faaliyette bulıman
Express English, ingilizce Eğ itim ve Yurt Dı;; ı Eğitim D anışmanlığı' nın Türkiye genelinde
tüm resmi/ özel ortaokul ve lise öğre ncilerine yönelik "I-Iadis-i Şeritler Il'ı ğmda D eğerlerimiz"
konulu "Türkçe ve İngilizce Kompozisyon Yarıl'mas ı" düzenleyeceğine dair ilgi yazısı ve
ş artname ekte gönd e rilmi ştir.
Bilgilerinizi ve gereğ ini rica ederim.
Hızıl' AKTAŞ
Vali a.
Milli Eğitim Müdürü
EKLER:
I- Y az ı
( 2 sayfa)
2- Sartname ( 2 sa yfa)
DAGITIM:
Ka y makamlıklara
(İlçe ' Milli Eğitim ~üdürlü ğü)
~
.. .
Güvenli Elektronik
Imzalı Aslı Ile Ayn ıdır.
.. O.•.. .. .I. .JO.... ./2oL~ ...
Ş~qfYllKlSbL
~IMem u7
Hükümet Kona ğ ı Valilik B ina sı
Elektronik Ağ : www .trabzonmern. gov. tr
e-posta: o rta o gr e ti nı 61. @ rn e b .g o v.tr
Ayrıntıl ı bil gi içi n: Şb.Md. O. MEMişI(APTA NOGLU
Ş ef: R. B EKT A Ş Tel: (O 462) 23 02094-1108- 1109
Faks: (0 462) 23 02096
Bu evrak güvenli elektronik im za ilc imzala ıı ııı,şt , r. h ııp :l/evrakso rgu . ın cb . go v . tr ad rc s i ndcIı4ac7 -b8 ae- 3 798-b97a-acge kod u i ı c teyit edi l e b ıl i r.
-
- - - - - - - ; : : -- - - - -- -- -
T.C.
MİLLI EGİTİM BAKANLlGI
Yenilik ve
Eğ itim
Tek nolojil eri Gene l
Mücli'ırlıığü
Sayı:
16/09/2014
88013337/8 21.05 /3 969262
Konu: Hadi sler Işı ğında D eğerleri mi z
Türkçe- İngi lizce Kompozisyo n
Yarışmas ı
..... ... VALİLİGTNE
( İl M ill i Eğitim Müdürlü ğ ü)
:Express English ingil izce Eğ itim ve Yurt Dışı Eğitim Danışmanlı ğ ı 'nın 15.08 .2014
il gi
say ılı yazı s ı.
Ankara ili Çankaya ilçesinde faa li yette bulunan Express Engli sh, İngili zce Eğitim ve
Türkiye genel ind e tüm res mi/özel ortaokul, lise ve dengi
öğrenci l erine yönelik, "Tladis- i Şerifier I ş ı ğ ın da De ğerlerimiz" konulu "Türkç.e ve
İngilizce Kompoz isyo n Yarışması" düzen lemek istediklerine ilişkin il gi yazısı inc e l enm i ştir.
Türki ye Cum huriyeti A n ayasas ı , Mi lli Eğit im Temel Kanunu ile Türk Milli
Eğitim inin genel amaçlarına uygun olarak, il gili yasal düzenl emelerde belirtilen ilke, esas ve
amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şek i lde ve denetimi il/ilçe milli eğitim müdürlükleri
ta ra fınd a n gerçeklc:;tirilmek üzere söz konusu etki nli ğ in yapılm as ı uygun gö rülmüş tür.
Yurt
okul
Dışı Eğ i tim D a nışmanlı ğ ı 'nın ,
Bilgilerinizi ve
gereğ ini
rica ederim.
Dinçer ATEŞ
Bakan a.
Genel Mü dür V .
EK : İl.gi yaz ı ve ekl eri (3 sayfa)
DAC [TIM:
G e re ğ i :
B
Bilgi:
Teme l
Pl a nı
Eği tim
Genel Müdürlüğü
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Din Ö ğretimi Genel Müdürlüğü
Mesleki ve Tek nik Eğ i tim Genel
M ü dürlüğü
Özel Öğretim K urumları Genel Müdürlü ğü
Atatü rk Blv. 06648
Kızıla y/ANKARA
El ektrotı i k Ağ: www.nıeb.g ov.t r
e-posta : ads ıı y ad @ ın eb.gov . tr
Ayrıntılı bilgi için : Ad SO YAD Ünvan
Tc.! : (O 312) XXXXX XX
Faks : (O 3 12) XXX XX XX
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzal a nm ı ştır. lıup :l/cvraksorg u . meb . gıı v. l r ad resindcne b4a-5ae5-3eae-8d7c-336b kod u ilc teyit edileb ili r.
.
ı
~
'~.:"
:~
,English
KONU: "Hadisle.r
ışığında Değerler imiz"
15.08.2014
ingi lizc e Türkçe Kompozisyon Y ar ı şmas ı
Miıli EGiTiM BAKANllGINA
(Yenilik Ve Eğitim Tek nolojil eri Genel Müdürlüğü)
Ahlaki ve toplumsal değerlerımi ze ışık tut an hadis-i şeriflerin genç nE'siller lar .:ıfındaCl
tanı nması
ile
ve
uluslararcısı
"H ADIsLER
düzenlemeyi
düzeyde de dogru te rcüme ilc'
IŞ J(~INDA
DEGEHLERIMIZ"
aktarılabilmesıne katkı sağlaya bilm ek
isimli Türkçe
ve
ingilizce
kompozisyon
amiltl
yarışm;,ısı
plan l anıaktayız .
Bakanlığınıza bağlı tüm resmi ve özel ortaoku l,lise ve lise dengi oku llard aki öğ renci l erin
katılmasını
tal ep
etmiş olduğumuz yarışma nın
okullardaki
tanıtımı,
okul id arelerince musade edilen
okull ardaki sınavların yapılması ile duyurusunun tum il ve ilçelere yap ıl abi lme si için gen'gini uf,
ederız .
1 adet
Şart n ame
1 Ad et Afiş Ta sarımı
Merkez: Merkez Mahallesi Marmara Cadd!?> ı Cieııç iş M (kezi No : 1<1 Kat :3 Avcılar iSı ANBUL
Şub 1 : Mithatpaşa Caddesi 1\0:24 Kaı : 6 Kızılay ANKARA
Şube 2 Kazı m Karabek ir Molh. Istilsyarı C"d. 43 / 2 E.timcsgut / Ar Kı\RA
Şube 3 : Kırc~ m i M~h . Avn ı Tolunay Cad. Ballş Merkezi 1-2-3 Antalycı Kırcanıi Muhtilrlıgı YJn l, Max; Daslini (Jstu
www .cxpress<)ngliSh.com.tr
"HADİsLEH lşlCrNDA DEGERLF.RİMiz"
TÜRKÇE VE İNGJtizeR KoıV1POziSYON YARışMASı ŞARTNAMESİ
.c...
al b a rı şa ynp ıııı ş o ldu ğu o lıım l u etkinin, gençlerim iz
kU ltUr ve toplumlara ııktarabi l melcrin t' yö nelik "Hadisler ı ş ı ğın da
Değerlerimiz" konulu "Türkçe \'e in gili zce Kompoz isyo n Yarışnıası" .
KONU:
I ladi s-i
tarafı ndan
Ş e r i fl er in l0Jlluın.
farklı
yii nde \!ıkiı.::~en: yardıııısevtrlik, alçak gönLillill Ük.
cömertlik, güler _ ü/ıüıük. ho, görülii. doğru ve ad il olnıa . gib i kil ltlirel ve manev i
değerlerinıizin , Hadi s-i Şer ifl er ı şığ ınd a çcvreınizden örnekler vererek , ge n i ş kes imlere
du)'uru larak yayg ınla.ştırı lm ası .
B. AMAÇ: Toplumsal
bıırı şı
olııı nlu
C. HEDEF KiTLE:
Ülke ge nel indeki resm i ve öze l tiim onaoku l ların 5. 6. 7 ve 8. sı nıf öğ rencil eri ile li se ve dengi
i 0, I I ve 12. sıııır öğ ren c ileri .
okulların 9.
D. YARTŞMA SÜRKCi:
a l Eser ler: Mieroso li Office Word proğ raınınd a n o mıal sayfa düzeninde iki yana yas lı biçi mde
Times New R o nıan yaz ı karakteri. le 12 punt o ve 1, 5 satır ara lı g ı ilc yazılımıııdır.
b) Yarışmacılar se çmi ş oldıığu değerlerimiıle il gi li Iıadi lerden yararlanarak Türkçe yazmış
o l duk l arı ko mpozisyon metnini in gilizceye çc\'irccçklcrdir.
c) Eserler en az hir en fazla tiç " a~'fa y ı ge 11l ı:yccek şek i lde lı il7.1r1anııcaktır .
d) Yarışm aya katılan her öğre ıı ci k ompozisyo nuııda bir veya birden faz la had is-i şeriftcıı
es in l enmiş o lm a lı ve lI1utlaka başlık yaz m a iırtır .
e) in gi lizce ve tlirkçe hazırlmıan eserler pelf fo rmatııı a çe rilerek gö nderil ece ktir.
r) Yarışmacı web ad resi üzeriilde ye r alan 6 karal-.terdcn oluşan n ıımı z' unu mut laka olu tur ınalı
ve gönderdiği eserin sonuna ckı.: nı c lidir .
gl Ya rı şmacılar ~_~v.e:SQ.!!.ss('n!.diJısol1).1I Üze rindeki yarış m a liııkin e g iriş ,apıp , yarışma
katıııın fornıuııu do lcl uraeaklıır
c il1f~1L(~r.ıreiŞc lı g,l!5lı:..ç,oll1.1r e-mail adre i üzerinden
(Türkçe ve İn g ili zce) eserl eri ni PDF olarak ayrı ayrı konu sa tırına flımLlzla nnl yazarak
gö ıı de r ece klerd ir.
Iı ı Yurt dışı eğ it im ödCıIli öğreTI i \ ' e li s il1irı yaz ılı l1\uval~ıkati ile mümkün o lacak t ır .
E. KATILIM TARiHLERi
Yarışrmıcda.r
eserl erini
ilc
22109.1 2014
22112120 14
.iJıfQ@.e~p ress~!illLL~!u.Q.ı.llJ[ adresi ne ulaştırilc a klard ı r. t.--
rorilıleri
arasında
F . ESE1H ,ERiN DEıa: RU: NDiHiLMESİ:
Tablo i :
Pu a nlıuı ıa A nahtarı
i KATF~GO
BAŞLıK
Ri _. __._ _
t-r-,--\_L~~_~.:~:~.(_JO_R_i____..___._
i çc riğc Uygun luk
1"7
Ol..giinllik
L_JA_N--ı
_________ -t-I:-)
5
- - - --· - - - -- - - - - - - f - - - - 15
O
LO
r-------------- f·-
K ol1u Bii tünlli ğ ii
iÇ ER iK
ı
~'Üiişli ıı 'e ve Fi kir
~ k le r Yerın e
}-_ _. _ _ _ _ ____ . .. Sonuca nağlaı~
Cümlelerin Doğ rulu ğıı
Çeviri_
i
.
'--'---__
i DIL V E AN LA Tl M___.'---.
t\ıılaş--;ı;-;T;k---====-~~~___._____
Inıl :ı Kımılları
1'--_________.._ __. ____..... _._______
- -f-
55
10
25
--i
L . _____ .
--~.-
-5-
TO PLAM
100
G. ÖOÜLLENDiRJV1E:
Tablo 2: Ödül le r (Kategori 1)
KONU
- , - KATEGORi i DERECELER VE ÖDÜLLER
---ı
------t-----·---l--T---------r YUrt--Dışında 1 Hafta Ücretsiz
Ortaokul
"Hadisler ışı ğı nda
Değerlerimiz"
1
i 1.000 TL
i
2
1 750 TL
i
1
i
Sınıfla r)
:
!
r------------ ---''---- - - j
i
r
i (5,6,7 ve 8 .
i
! Eğiti m .
i
--4
Tab let Pc.
._--,-____
i
~J~_~~_ _~Özıük.
_.__
El ekt ron ik ingilizce Türkçe
i
TL
______ ______
~
Tablo 3: Ödiiller (Kategori 2)
L~_AT'EG-Ö-Rr
ı
ışığında
Değerlerimiz"
I
i
i
Dengi
Okullar
I' (9 ,10,11 ve
12 . S ın ı fla r)
ı
1______._____
l
Lise ve
i
"Hadisler
DER_~~ELER
L
--1 750
i
3
j
Lı
i' 1.000 TL
i
r
~
VE ÖD~R
Yurt
_ __ _ _
Dışında 1 Hafta Ücre~
T:--i
Eğ itim .
T:~~t Pc.--·-------·---·- ----
,
---- ---- -
1 500 TL
Elektronik
SÖzıu._·k_._
i
i ngmıce Türkç e
_
H. TELiF HAKLARI:
a)
Eser sah ibi . dereceye giren ı'~ erkr (i zer iııd e tlim klıJ lanıın h~ıklarını (işleme , çoğaltnıa. ;. aYl11a.
temsil , uıııum a ile tim vb .) ya rı ş ma ), 1 düzenleyen
kururmı
i
bedelsiz o larHk
devretf i ğ i ni
kabul
eder.
b) Gönderilen ese rlerin hu kuki ve bi limsel sonıınlul u ğıı Yıl zarına aittir. Üç üncü ki şi l erin c:'cri n
teli fhak kı konusunda iddia ve taleplt:ri olma s ı durumunda ese r sah ibi, . /arışma)'ı düzenleyen
KUrıınııll1 u ğrayncağı zararlara karşı soru mlu old ıı ğıı n u kabul eder .
c)
Ya rı ş m aya k:ıt ı lan e serlc l' int e liflıakkı ya rı şınay ' diizcnk:ycn kuruma
d)
Eserler: dereceye
e)
'{arı ş m aya katılan her katılım c ı y u karıdaki ş an l a rı k~ıbııl eımiş sayıl ır.
a inir.
girsin yad a g irın C e il; iad e edilmcye ektir.
M er~e ı: Me / k c ı Ma halle si M a l'ln a(~ C adde s ı Genç i ı M erkezi No:14 Kal :3 Avcıl ar ISTANBUL
$ub,' 1 : Mlthatpd~a Cadde si No:24 Kat:6 Ktl. ıIJY ANKt. RA
Şube ı . ~aılıTl K.M.b ekir M~h . Is ıasyon Cad . 4 3/2 Eıl mesg ı" lANKARlı
Şu b~ 3: Kırcami Mah. Avn i rolu n ay Cad . B. ı I ş Merkczl 1· 2· , An ta lya K ırca m i MlJhtarl,c, ya n ı, Ma,,1 Dastln; Üstü
Download

o 8 rx! 20 4 - Akçaabat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü