w
"r"Ta_
ıvıiı,ı,İ
T.C.
rc
Ğiriıvı BAKANLIĞI
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
Sayı : 880l3337/821.05/ 1623665
l3102/2015
konu: verimlilik Temalı Fikir ve kısa
Film Yarışması
VALİLİĞiNE
(Il
İİgi:
Milli Eğitim Müdürlüğü)
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nln06/02/20l5 tarihli ve 56060262_821.5/36
sayılı yazısı.
Bilim, SanaYi ve Teknoloji Bakanlığı'nın27 Nisan - 03 Mayıs 2015 tarihteri
arasında
düzenlenecek "Verimlilik Haftası" etkinlikleri kapsamında, verimlilik
bilincini artırmak ve
YaYgınlaŞtırmak amacıyla Türkiye genelinde tüm İesmi/özeİ ortaokul, lise ve dengi okulların
öğrencilerine Yönelik "Verİmlilik Temalı Fikir ve Kısa Film yarışması,,
düzenleme
talebine ilişkin ilgi yazı ve ekleri incelenmiştir.
Söz konusu etkinliklere katılımların; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
Mil|i Eğitim
Temel Kanunu ile Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak,
ilgili yasal
düzenlemelerde belirtilen ilke, esas ve amaçlara aykırılık teşkiı
etmeyecek şekilde,
denetimleri ilgili okul, illilçe milli eğitim mtıdtıİltıkleri tarafindan gerçekleşirıımet
ıJzere,
gönüllülük esaslna göre yapılması hususundabilgilerinizi ve gereğ;niİica
edeİim.
Dinçer ATEŞ
Bakan a.
Genel Müdür
EK: İlgi yazı ve ekleri (5 sayfa)
Not: EtkinIik detaYlarına YEĞİTP«.'e ait aşağıdaki web sayfası
üzerinden ulaşılabilecektir.
http://yegitek.meb.gov.trlwww/yarisma-ve-etkinlik-duyurulari/kategori/l8
DAĞITIM
:
Gereği:
B Planı
Bilgi:
Özel Ögretim Kurumlan Genel Müdürlüğü
Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
Ortaöğreti m Genel Müdürlüğü
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü
Mesleki ve Teknik Eğitim GenelMüdürlüğü
B.S.T.Bakanlığı Verim|ilik Gen. Müdürlüğü
Telefon No:
8736
Adresi: veeitek.meb.gov.trfelefon
(0 312)29694 00 Faks No : (0312)223
e-Posta: [email protected]
lntemet
BuevrakgüvenlieIektronikimzaileimzalanmıştır.http://evraksorgu.meb.gov.tradresino.n
Bilgi iÇin: Hasan
No: (0
3
l2)
Sam@
ögretmen
29694 00 _9555
T,C.
gilit,ı. saNayi vE TEKNoıoıi naraNııĞı
Verimlilik Gencl Müdürlüğü
Sayı : 56060262- 821.05 /36
Konu : Verimlilik Temalı Fikir
Yarışması
ve
06/02120l5
Kısa Film
MtI.Lİ EĞİrİM BAKANLIĞINA
(Yenilik ve l-iğitim Tcknolojileri Genel Müdürlüğü)
Bakanlığımız ıarafindan 27 Nisan - 03 Mayıs 20l5 ıarihlcri arasında düzenlenecek
"Verimlilik Hafta.sı" etkinlikleri kçsamında. vcrimlilik bilincini aıtırmak ve yaygınlaştırmak
amacı},la. 20l4-20l5 öğretim y,ılında. -|'ürkiyc gcııclinde resıni ve öze| ıüm ortaokul, lise
vedcngi okulların öğrencilcrine yönelik "Verimlitik'|'ematı Fikirı,e Kısa Film Yarışma§ı''
düzenlcnmesi planlanm aktadır.
Konu ilc ilgili ,varışma şartnamesi ekte sunulmuş olup. uıgun görülmesi halinıle.
okullara duyurulması hususunda gereğini arz ederim.
Dilck BİRBİL
Bakan a.
Genel Müdür V.
EK:
Yarışma Şartnamcsi
r
Güvenll Eleldronlk\
lmzalı Aslı ile Aynıdıı
06,ıiüa,,Ş
imıa
öelibolu §ol No:.5 xar"k}dera,.A
Tclelbn: {67
55
N
il jtgi İcin lıtibaı:
NA l(.A
ı
90.j36
t'aks
.: .Dihan.mğ,ttr-sotkılıisanııi.goı,,ır
1-r:1
|..vrıi hilgisinc ırrru,sana\].g(ıv,t
Elckrıonik Ağ
:i
l?
lZmanı
Nilıan I|llN rt 5()ail.
t
]
.
Sanaı i ı c Tclnoloii
J68{)397
: §lıal.şna\.i,goı.[.
adresındcki c-hizmşfllT tıOtümun,leı. "ltltjiebŞJ_SÇ" L|YS §o te <ı"ıal ı"arihi ılucıişcbiliısiniz
lll
niıiu, snNeü
T.C.
vE TEKNoıoJi
naxnı{ııĞı
önüı.ı,ü vARIşMA
§arışma Şartrıamesi)
Düzenleyen kurum
vgni}rıl ı,iK GENEL ııüuünı,ü Ğü
yarışmanın Adı
"Verimlilik Teınalı Fikir ve Kısa Film Yanşması"
yarr§manın konusu
27 Nisan - 03 Mayıs 2015 tarihleri arasında Bakanlığımlzca düzenlenecek "Verimlilik Haftası"
etkinliklerj kapsamında, ortaoku] ve lise öğrencilerine yönelik 'Verimlilik Temalı Fikir ve
Kısa Film Yarrşması" düzenlenecektir.
Yarışrnaya "Verimlilik Temalı Fikir Yarışması" ve "Verimlilik Temalr lhsa Film Yarışması"
olrnak üzere iki kategoride başvuru yapılabilir. Fikirler ve Filmler aşağıdaki konu başlıklarından
en az birini içermelidir:
1, Eğittmde, Öffetlmde Verimlilik ve Yenilik: Eğitim sisteminin verimliliğini artırmaya
yönelik öneriler, projeler, fikirler üretme, sorunları teşhis edip eğitirn ve öğretirnde
yenilikçi çözümler geliştirme,
2, Zamanı Verimli Kullanmak, Birlikte Çalışabilirtik: Eğitimde ve günlük hayatta
geçirilen zamanln verimli kullanılmasına ve bunun öğrencilerde bir alışkanlık ve tutuma
dönüştürülmesine yönelik çözürnler geliştirme,
3. Bilişim Teknolojileri ve İnternetin Verimlilik Amaçlı Kullanımı: Bilişim teknolojileri
ve interııeti eğitim aracı otarak bilinçli ve verim]i kullanma, ders çalışmanın verimliliğine
etkiterini öğrenme, amao bilgi toplumu yaratmak, eğitimde teknolojiyi yararlı kılmak
olan FATİH projesi kapsamında eğitim kurumlarında öğrenci ve öğretmenlerin
kullanımına sunulan teknoloiik donanım ve imkanlartn eğitiıııde verimlilik düzeyinin
artırılrnası arnacıyla kul laııımı,
4. Eneriinin Verimli Kullanımr, Çewe Bilinci, Doğa Sevgisiı Oğrenİi gözüyle doğanın
güzelliklerini ve doğa-insan ilişkisini sergileme, çevre bilinci yaratarak sağhklı bir
çewede yaşama hakkını savunma, çevre korurna anlayışını harekete geçirrne, enerjinin
ve tüm kalnıakların etkin ve verimli kullanımına katkıda bulunma,
5. Güntük Yaşmda Engelli Ortamların İyileştlrilmesi: Topiumun engellilik konusunda
farkındalığını artırma, engellilere yönelik tUtUm ve davranışları geliştirme, yaşamlarını
kolaylaştıracakve toplumsal yaşama katılmalarını sağlayacak önlemler alma,
6. Bilinçli Tüketici Olmatç İsrafın Önlenmesi, Tüketici Hakları: Bilinçli
ve
sürdürülebilir hiketicilik ile israftan kaçınma, tüketilenin çevre maliyetini düşünme, hak
arama yollannı bilrne,
Amacı
Öğrencileri, günlük hayatta karşıiaştıkları olaylar karştsında gözlem yapmaya, yaşadıkları
çeweye duyarlı bireyler olmaya, toplumsal sorumlulukları doğrultusunda tüketicl
duyarlılığına sahip olmaya teşvik etmeh
a
a
Öğrencilerin, tüketim alışkanlıkları ve ihtiyaçların doğa üzerindeki yıkıcı ethsini
azaltmak için küresel ısınrna, iklim değişikliği ve benzeri çevre sorunları sarmalında
yapacakları bilinçli tercihlerle çözümün parçası olmalarını sağlamah
Öğrencilerin, engellilik konusunda bilinçlenmelerjne katkıda bulunmak,
Öğrencilerin, okuyan, araşüran, düşünen, sorgu|ayan, sorun çözen, zihinsel ve sosyal
becerilere sahip bireyler olarak yetişmesini sağlamak,
Öğrencileri, okuldaki başarılarına etki edecek, farkındalık yaratacak öneriler
geliştirme|eri konusunda teşvik etmek, günlük hayatta ve okulda "Nelert daha iyi yaporak
okul başarımızı ve eğitim verimliliğint artırabiliriz2" sorusuna yanıt]ar aramalarını, doğru
ve uygulanabiIir çözürn önerileri geliştirmelerini sağlama}ı
Kişisel gelişrneyi özendirmek ve bu amaç doğrultusunda on|ara yardımcı olmak.
yarrşmanın Hedef kitlesi
Yarışmaya Türkiye genelinde resmi ve öze] Nm ortaokulların (5, 6,7 ve
liseve dengi okulların (9, 10, 11 ve 7?. Sınıf) öğrenci]eri katılabilirler.
B,
sınıfJ öğrenci|eri ile
yarışmanın §artları
"Verimlilik Temalı Fikir Yarışması"
o
.
c
.
.
.
.
.
yarışmaya bireysel olarak kahlım sağlanacaktır.
Her bir yarışma cı yalnızca 1 adet fikir/öneri ile katılabilir.
yarışmaya sunulan fikir yeni ve özgün olmalı ve bu
Şartnamenin 'yarışmanın konusu"
başiığı altında belirtilmiş olan konularla uyumlu olmalıdır.
Yazılı metin, norrnal sayfa (A4) boyutunda, bilgisayarda, 1,5 satır aralığıyia, üç (3)
sayfayı geçmeyecek şekilde yazı lmalıdır.
yarışmacıların http://www.verimtjlikhaftasi.gov,tr adresindeki katıhrn formunu
doldurup yazılı metin i|e birlikie siteye yüklemeleri veya katılım formunu doldurup
yazılı metin ile birlikte },[email protected],gov.tr e-posta adresine gönderrneleri
gerekrnektedir.
siyasi amaçlara hizmet eden, sakıncalı ve zararlı ifadeler içeren, genel ahlak lnrrallarına
uyınayan, hakaret içeren ve ne amaçla olursa olsun firma adı kullanılan eserier yartşma
dışı kalacaktır.
Bilim, sanayi ve Teknoloji Bakanlığı personelinjn birinci derece yahnları yanşmaya
katı]amazlar.
yarışmaya katılan öğrenciler bu
şartları kabuI etmiş sayıhr.
'VerimlilikTemalı Kısa Film Yarışması" İçin;
ı
.
ı
.
yarışmaya bireysel olarak katılım sağlanacaktır.
Her bir yarışmacı yalnızca 1 adet kısa film çalışması ile katılabilir.
yarışmaya katılacak kısa filrnlerin süresi 5 dakikayı geçmemelidir.
yanşmaya sunulan kısa filrnde işlenecek tema bu
Şartnarnenin "yarışrnanın konusu"
altında belirtilmiş olan konularla uyumlu olmalıdır.
yarışmaya herhangi bir teknik formatta
çekilmiş l«sa filmler başvurabilir. cep telefonu
veya video kamera i]e kaydedilecek filmlerin, gösterime uygun resim ve ses ka]itesi
taşlmasl gereklidir. Teknik kalitesi çok düşük olan filmler değerlendirme dışı
bırakılacaktır.
kurgulu losa filmler iie doğaçlama ile kaydedilmiş (normal akışında gerçekleşen bir
olayın çekimiJ filmlerjn kurgusu veya olay anlatımı (senaryo veya o|ay gözlemiJ
özetlenerek yazılacaktır,
Yazılı metin, normal sayfa (A4) boyutunda, bilgisayard4 1.5 saür aralığıyla üç (3)
sayfay geçmeyecek şekilde yazılmalıdır.
yarışmacıların http;//wwıv.verimlilikhaftasi.eov.tr adresindeki
katılım formunu
doldurmaları; kısa film çalışmalarını ve yazılı kurgu metnini b.ir adet cD'ye kaydederek
katr!ım formu ile birlikte posta aracılığıyla veya http: l /wwıv.verimlilikhaftlsi.gov.tr
adresindeki katılım formunun içinde yer alan bulut bilişim erişim hizmGe
förneğin; onedrive, google drive, dropbox vb,] ait link aracılığıyla göndermeleri
gerekmektedir^
siyasi amaçlara hizmet eden, sakıncalı ve zararlı ifadeler içeren, genel ahlak kurailarına
hakaret içeren ve ne amaçla olursa olsun firma adı kulİanılan eserler yanşma
lymay.an,
dışı kala caktır.
8ilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı personelinin birinci derece yalonlan yanşmaya
katılamazIar_
Yarışmaya katılan öğrenciler bu şanIarı kabul etmiş sayılır.
Esere Ait Haklar
Eserlerin, daha önce herhangi bir yarışmaya ı.anı,n,ş
engel teşkil etmez. Ancak ödü] alan eserler bu yarışmaya katılamaz.
ffirib, yarşffiJt"tı--r.ii
Yarışmaya gönderilen eserlerdeki özgün olmayan metin, görüntü, müzik, vb.
kullanımlarından doğacak her türlü telif hakkı, yarışmacının soiumlu luğundadır. Bu
kapsamda doğacak hukuki sorumluluk yarışmacüya aittir.
yarışmaya katıian eserler, "verimiilik Tema]ı"
her türlü mecrada Bilim, sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı taraf,ından tjcarj olmayan amaçlarla eğitim/tanıtım vlr. faaliyetıerde
kullanı]abilir.
yarışmaya gönderilen ese.in alıntı ve/veya
çalıntı olmaslndan doğabılecek her türlü
yasal sorumluluk yarışmacıya aittir. Böyıe bir durumun ortaya
çılimas| halinde, ilgili
eser yarışma dışı bııakıhr. Tespit yanşmadan sonra yaprlır ise eser
sabİbi
ödüllendirilmiş oIsa dahi ödü]ü geri alınır.
yanşmacı, dereceye giren eserin ku]lanım
haklarını isminin kullanılması şartıyla Bilim,
sanaf ve Teknoloji Bakanlığına verdiğini peşinen kabul eder. Buna bağli olaiak gerek
F,ikri ve Sınai Haklar Kan.nu'nu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereg.ince y".,şir"y,
gönderdiği eserinin/eserlerin.in çoğaltma, lşienrne, yayma, temsil, -umuma iıetim,
faydalanma vb. umrıına arzda gerekli.bilumum haküar ;çln Bilim, Sanayi ve Teknolo!İ
Bakanlığ,:na izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Bu
şekilde kuiüanıüan eserıJr
için,_eser sahibi verdiği izini sonradan kesinlikle ge.i almayacağınI ve eserin yukarıdaki
şekilde kullanılmasınt men etmeyeceğini veya bu izin/muvafakitname için tıerııangı bı;
telif hakk] veya maddi, manevi talept€ bulunınayacağtnı, gayri kabili .ticO krUul, Ğy".,
ve taahhüt eder-
ruların
YanŞmacıların eserlerini soıı başvuru tarihine kadar yarışma
şanlarında belirtilen
Şekilde gönderrneleri gereknıektedir. Son başwru tarihinden sonra tarafımıza ulaşan
eser]er değerlen dirmeye
a
l
ınm ayacaktır.
YarıŞmaYa aynı eserlerin katılması dururnunda, ilk gönderilen eser değerlendirilmeye
alınacaktır.
Verim]ilik Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulacak Seçici Kurul [Yarışma Yürütme
KomisyonuJ yarışrnaya katılan eserleri değerlendirerek ödül almaya hak kazananları
belirleYecektir. Yapılan değerlendirmede şartnameye uymayan eserter e]enecektir,
Ödıile layık eser bulunup bulunmarnası Seçİci Kuruljn [Yarışrna yürütııe Komisyonu]
takdirindedir.
üllerve Ödüt Töreni
İki kategoride o]mak tiru.. r".iDereceye giren öğrencilere ödülleri,27 Nisan - 03 Mayıs 20]5 tarihleri arasında
kutİanacak "Verirnlilİk Haftası" kapsamında Ankara'da düzenlenecek ödül töreninde
suııulacaktır.
Ödü !len dlrme aşağıdaki şekilde yapılacaknr:
. Birincilik Ödulıl: 1 adet dizüstü bi]gisaya.
. İkincitik ödülü: 1 adet tab]et bilgisayar
. Üçüncülük Ödlllll: 1 adet akıllı cep te|efonu
DereceYe giren ve ödül törenine katılmak üzere Ankara dışından gelen öğrencinin ve
Yanında refakatÇi olarak bulunan öğretmeninin (bir kişi] veya velisiniİ fbir kişi)
konaklama ve ulaŞım giderleri Verimliljk Genel Müdürlüğü tarafrnöan karşılanacaktır.
Yarışma Takvimi
Eserlerin Gönderimi tçin Son Tarih: 06 Nisan 2015
Eserlerin Değerlendiriiınesi: 73-17 Nisan 2015
Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanınası: 20 Nisan 2015
Ödül Töreni: 27 Nisan 2015
m Bilgileri
Detaylı Bilgi ve Başvuru|arınız İçı'n;
Biıj1, Sanayi ve Tekno]oii Bakanlığı, Verirnhlik Geırel Müdürlüğü,
Gelibolu Sokak No:S, Kavaklıdere 06690 ANKARA
TeI:0312 467 5590/266- 345 - 335
c- posta : ya rlsma(Overi mlilikha ftasi. gov,tr
h ttp:/ /rvww. verim l i likhaft asi. gov. tr
Download

"r"Ta_ - Selendi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü