T.C.
PALANDÖKEN KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı :
0|l10l20l4
94628940/903.00 -8773
Konu : Erzurum Avrupa'ya Uçuyor Projesi
MUDURLUGLINE
iıgi
:
Milli Eğitim Müdiirlüğtinün 30l09l20l4 tarih ve 4315698 sayılı yazısı.
Erzurum Valisi Sayın Dr. Ahmet ALTIPARMAK'ın emirleri üzerine Erzurum merkez ve
ilçelerindeki öğretmen, idareci ve eğitim çalışanlarının Avrupa Ülkelerine götiirülmesini
hedefleyen "Erzurum Avrupa'ya Uçuyor" projesinin tanıtım ve başvuru döktimanı ekte
gönderilmiştir. Okul ve Kurumlarınızdaki öğretmen ve idarecilere gerekli duyurunun yapılması;
ekli doküman 30 Ekim 20|4 tarihine kadar Müdürlüğümüzün web sitesinde yayınlanacaktır.
Müdür
EKİ
İlgi ya^ ( 1 Sayfa)
2-Dökümanlar (2 Sayfa)
3-Form (1 Adet)
1-
DAĞITIM
l
Tüm Okul/Kurumlar
Mehmet Akif Ersoy Mah. Mimar Sinan Cad. Palandöken/ ERZURUM
Ayrintilı Bilgi için irtibat
Telefon: 0(442) 3l7 Il 21 -ll'7 Faks: 0(442) 3l7 l3 88
e.posta: rıa[aırılt'jken25iijnıeb.eov.tr elektronik ağ: http:iipalandökcn.ıneb..gov.tr
-*-
T.C.
*Şriıc ş_.
,S-
EılzuRuı\ı vnı-İıİĞİ
"*,*
ffid
,V
Sayı
İı nıiııi Eğitiııı Müdürıiiğü
30/09/20
; 3(j648235i604/4J I569$
Koııu: Erzuruın Avrupa'ya
l4
l.Jçı.ıyot Projesi
KAYMAKAMLTGINA
(l
lçe
Milli Eğitiııı Miidiirltiğüı)
ŞUDE§lNE
Ern:ıırın Valisi §ayın tJr. A[ııırct nLT]PARMAK 'lN uıırirleı,i iızçrinc Erzuıuırr
ınerkez ve ilçelerindeki iiğrctıııcıı, idareci ve eğitinı çıılıpaır|arınııı LıcliıJi Lrir çıılışınııı
progı,amı JzatnAIı vc btitçe dalrilindc Avrupıı Ulkclctiııc götilr'iılıııcsini lıı;dctlı_rycıı. "[i]rzuruırı
Avrupa'ya Uçuyor" prtıjcsitin tatııttı],ı ve traşvurtı döltiiıırnnı cktc göndeı,i[ıniştir_ Ilçıınizcl,;ki
ti.ını okullar:ı ve öğretıııeırlsre gcrckli dııytınıııtın yalıılırııısı; tıl<li ilökiiııııİnııı 30 l]kiııı 2()14
tarihinc kadar MtidürIüğüırıüzüıİvc ilçcnizirı wçLı sİtı:siııclcn yayıırlirıııııası ğcrckıııcktttlir.
Gereğiııi rica, cderiııı.
,i
Tı.ıraır
EAİiAÇLI
Vali a.
İl 1.1illi liğitinı Miidiir Yardıırrcısı
EK:
fJöküırran ve bıışvuru ftırmu (3 sayfa)
J|can;.
e&s{q aleşletın€. 3onJ*rrH'
DAĞıTIM
20 İlçu, Kaynıakanr l ığın a ( İl çc .M1 l l i Eği ti ı ıı Mlidiirl Liğli)
B il gi İ şl enr-ve F,ği t ırı Tuksuluj il ı:ui Ş uhcsi ııc
i
Güvaırll Elentronlk lmzalı
Aslı İle Ayr;ıdır
o/.fu
arl lt
tJ!.rU
YÖırcıiıır Çad. Vulilik Biırusı Krıt:4 Yukrııiyt liRZlJlütJIVl
EIc kıroni k A!; lıtıp;l/eızıı,ııııı,ıııc[,gşv.ır
t.pOstıı : stt-arcj igcl isti rnıç[email protected]ç[ı.gşv,tr
E,.f : e5FJ
EgfTtTf:
ol_
Alı,ııı1llı bilgi içiıı: Çiğdenı l-rt)Fl.]lt Şh Mdr,
Te|; (()4aZ) Z]4 4S00
Fiıks: (0 442} i_15 l032
ef6lsİeabba
:tt|OJJ ET
:e? hTEE-d]S-'al
"ERzURuM AVRuPA,YA UçUYoR "PRoJEsi
TANlM:
Bu proje Erzurum Valisi Sayın Dr. Ahmet ALT|PARMAK'lN emirleri ve Erzurum Valiliği ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünün
ortaklaşa çalışması sonucu hayata geçirilmiş bir yurt dışı hareketlilik projesidir.
Proje; Katılımcıların ve Sponsor kurumların maddi desteği ile finanse edilecektir. Kişi başı maliyetin yarısı katılımcı,
diğer ya rısı Sponsor kuru m la rca karşı la naca ktı r.
AMAÇ:
Projenin amacU Erzurum'da görev yapan başta öğretmenler olmak üzere kamu çalışanlarının Avrupa kültürünü,
tarihini, sosyal ve ekonomik yapısını yakından tanımalarını sağlamak ve özellikle öğretmenlerimiz için çeşitIi
kademelerdek! okul ziyaretleri ile gidilecek ülkelerin eğitim sistemini görmelerini ve araştırma yapmalarına teşvik
etmek ve vizyonların gelişmesine katkı sağlamaktır.
HEDEF:
Proje ile; Öğretmen|erimiz başta olmak üzere kamu ça|ışanlarımızın Avrupa ülkelerinin sosyal yaşamdaki kural|arını,
çalışma ve iş hayatını, tarihi ve kültürel zenginlikleri koruma kültürünü, eğitim sistemlerini yerinde görerek ülkemiz
mevcut durumları ile karşılaştırmak ve iyi örneklerin transferini sağlamaktır.
Proje; katıiımcı katkısı ve sponsorluklarla destekleneceği için ilk aşamada 500 kişinin götürü|mesi hedeflenmektedir.
sÜRr:
Proje 1 Aralık 2014-31 Mart 201-5 tarihleri arasında 5(beş) günlük bir süreler içinde gerçekleştirilecektir.
Sınıf öğretmenlerinin yarıyıl tatili içinde gitmeleri sağlanacaktır. Eğitim yöneticileri, branş öğretmenleri ve diğer kamu
personeli yukarıdaki zaman aralığı içinde seçtikleri ülkelerdeki tarihlere göre 5 günlük (yol süresi dahil)bir programla
Avrupa'ya gideceklerdir.
DUYURU:
Proje tanıtımıve duyuruları İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerive kaymakamlıkların web sayfasında yapılacaktır.
BAŞVURU VE SEÇiM:
Projeye Erzurum ilinde görev yapan tüm öğretmenler, yöneticiler, eğitim çalışanları başta olmak üzere kamu
personelleri müracaat edebilecektir.
Katılmak isteyenler aşağıdaki başvuru formunu doldurup [email protected]
göndereceklerdir. :
.com
adresine
Başvuruların 500 kişinin üzerinde olması durumunda;
a)Hizmet süresi fazla
olanlar,
-
b)Daha önce yurt dışına çıkmamış olanlar,
c)Eşi çalışmıyor olanlar
tercih edilecektir. Son müracaat tarihi 30 Ekim
İlÇe
2O]_4
olup bu tarihten ,onr. yup,|.n başvurular kabul edilmeyecektir.
Milli Eğitim Müdürlükleri ve okul idareleri proje süresince eğitim-öğretiminin aksamaması ve derslerin
geçmemsi için gerekli tedbiri alacaklardır.
boş
PROJE UYGULAMAS!:
-Seçimi yapılan personele en geç 20 gün önce ulaşılacak ve sözleşme imzalanması için İl Milli Eğitim Müdürlüğüne
davet edilecektir.
-Projeye katılmak isteyen|er davetitakip eden 5 iş günü içinde Valilik adına açılmış vadesiz Euro hesabına 265 Euro(15
Euro fazİa veya eksik olabilir yani 250-280 Euro aralığında) yatırıp dekontu ile birlikte iı ıvıiııi Eğitim Müdürlüğüne
geleceklerdir.
-Proje; Macaristan(Budapeşte),Çek Cumhuriyeti(Prag),Avusturya(Viyana)veya
Almanya da gerçekleştirilecektir.
-Bu ülkelere gidecek kişi sayısı tamamen havayolu bilet fiyatları ile orantılı olup ilk önce müracaat edenlere öncelik
ta
n
ı
naca ktı r.
-Bu bedele Eı,zurum'dan aktarmalı olarak (İstanbul veya Ankara)Avrupa'ya gidiş dönüş uçak bileti+havaalanı
transferi+şehir içi özel otobüslerle ulaşım+Türkçe profesyonel rehberlik+2 kişilik odalarda şehir merkezine yakın
veya 4 yıldızlı otellerde konaklama+kahvaltı+gidilecek okul veya kurum ziyaretlerindeki rehberlik ücretleri dahi|dir.
3
-Katılımcılar için Asil ve yedek listeler oluşturulacak ve asil Iisteden gelemeyenler için yedek listeden seçim
yapılaca ktır.
-Katılımcıiar valilik tarafından proje süresince görevli-izin sayılacaktır.
-Pasaport masrafları kişilerin kendilerine
ait
olacaktır. Yeşil pasaportu olmayanIar
için
Gri(hizmet
damgalı)pasaportların çıkarılması sağlanacaktır. Vize alınmayacaktır.
-Katılımcıların eşi veya çocukları ile birlikte gelebilmeleri tamamen projeye başvuran kişi sayısına göre belirlenecek ve
isteklilerin yoğun olması durumunda bu talep yerine getirilemeyecektir.
-Merkez üç ilçe dışından gelecek katılımcıların il merkezine gidiş dönüş veya uçak saatlerinin denk gelmemesi
durumunda konaklama ücreti kendine ait olacaktır.
-Asil listede olmasına rağmen çeşitli sebeplerle gelemeyen katılımcılar en geç hareketlilik tarihinden 15(onbeş) gün
önce katılamayacakları bilgisini vermek zorundadırlar. Aksi takdirde otel rezervasyonları yapılıp yedek listedeki kişinin
pasaport iş|emleriyetişmeyeceğinden kendisine parasının geri ödenmesi mümkün olmayacaktır.
-Proje öncesi bilgilendirme toplantıları yapılacak ve katılımcılara Erzurum havaalanından çıkıştan itibaren saat saat
çalışma programı(otel standartları, kahvaltı saati, panaromik şehir turları, gidilecek tarihi ve turistik mek6nların
özelIikleri, buralara gidiş ve dönüş saatleri vs.)kitapçık halinde gerekirse bir CD eşliğinde dağıtılacaktır.
-Erzurum'dan itibaren yabancı dil bilen ekip başkanları ve rehberler katılımcılara eşlik edeceklerdir. Her 35-40 kişiye
bir profesyonel rehber verilecektir.
-Proje sonunda bir katalog hazırlanacak ve tüm katılımcılara dağıtılacaktır.
-Proje hakkındaki tüm sorular erzurumavruı:ayauçuyç[email protected]
adresine ad-soyadı ve çalışılan kurum belirtilecek
şekilde sorulduğuhdb mail ile en kısa zamanda cwap verilecektir.
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME:
Proje sonunda Sayın Valimizin ve Proje koordinatörlerinin katılacağı değerlendirme toplantıları yapılacaktır,
Katılımcıların Avrupa ülkelerindeki deneyimleri, projenin değerlendirilmesi yapılacak ,iyi uygulamalar
ödüllendirilecektir.
"ERZURUM AVRUPA'YA UÇUYOR" PROJESİ BAŞVURU FORMU
ADl VE soYADl
T.C. KlMLlK No
DoGUM YER
DoGUM TAR Hl
YABANCl DiLVE sEViYEsi(iYi, oRTA iı-Eni srviyE)
cöıırvi/üııvaııı
BRANsI
ı-x cÖRrvı BAşLAMA ıRni
DEREcE/KADEMEsi
İ
rı i(
oevlet memu
rl
uğunda
)
çnı-ışrıĞıoKUL/KURUM
BU KURUMDA ÇALlŞMA SURESl
çaı_ışrıĞı oKuL/KuRuM AçıK Ronrsi
EV ADREsl
CEP TEL
IS
TELEFoNU
EV TELEFONU
ELEKTRONl K POSTA ADRESl
ıvıoııııi rıaıi
SÜ REKLi HASTALIG I VARM
l (
EVET/HAYI R)VARSA K|SA
AclKLAMA
DEVAMLl KULLANlLAN iLRç vnnvı(EVET/HAYIR)VARSA
KlsA AÇlKLAMA
BEDENSEL ENGEL VARM l(EVET/HAYIR)VARSA KlsA
AÇlKLAMA
Eşi çnşıyonM u ( EvET/HAyı R)
EŞlÇAL|ŞANLAR lÇlN
EslNlN ADl VE soYADl
ooĞuıv yrRivr rnnirıi
cönrvi-ü ıııvaııı
çaıışrıĞı oKuL/KuRuM
çRı-ışrıĞı oKu L/KuRu
v RoRrsi
c i oi ı-v
peşte
Buda
)
r
r isrEıı rııı
ü ı-ı<E(l
titten X
işa
retleyi niz)
ıvRcaRisrRN
çEK cuMHuniyıri(prag)
(
AVUSTU RYA(Viyana)
ALMANYA(Şehir daha sonra belirtilecektir)
niı-rsi iı-E ainli«rı GELMEK isrryrıı
sADEcE ışi v i ıı c rı-ıv ısi ıı i isriyonu ıv (Lütfen x
işa retleyiniz)
çocu KLARı M ıN DA GELMEsiııi isriyonuıv
c r ııvı ısi Ni isrro iĞ ıı iz çocu KLARı N ADı-soyADı
i
DoGUM TAR|Hl
rar ıvcıı-nR
içiııı
Download

DAĞITIM l - palandöken ilçe millî eğitim müdürlüğü