,f.C
ŞUHUT KAYMAKAMLIĞi
ilçe Milli Eğitim Müıdürlüğü
Sayı
Konu
25 886866.
1
65.01
Kantin gelirleri.
l ?L
21l08l20I4
v,V
vıüuünrüĞrxp
SUHUT
Afuonkarahisar Valiliği İl Milli Eğitim Müdiirlüğtinün 2010812014 Tarih ve
4g8Og702lI65.0U3462802 SayılİK*ti, gelirleri hakkındaki mallyazılarıve2012-2a|3
kaııtin gelirleri tablosu fotokopisi ekte gönderilmiştir,
Bilgilerinizi ekte ğonaerilen yazı doğruitusunda İşlem yapılması ve formun exel
g"ç
2|lo8l20l4 Perşembe giinü mesai bitimine kadar
ortamrnda do'İdurrıarak
"rİ
[email protected] adresine mail olarak gönderilmesİni ve ayrıca müdürlüğümüze
gönderilmesi hususunda gereğini rica ederim,
Hüseyin EROGLU
İlçe Milli Eğitim Müdürü
EKİ:
1
DAĞITIM
Lise ve dengi okul müdürlükierine
Müdürlüğiimü z web sitesinde yayımlanmak
ÜzereARGE böliimiine
21l08l20I4VHKi :N.oKl,r}JMUŞR
: Ş.SARIYOL -- 1 i*
2ll08l2014 Şef
21ıO8ı2014 şb.Md : o.TEK1NÜTü_rİ
Hükümet Konağı Kat: 3 03800
Telefon Numarasr: (0.212) 718|763
E-Mail: suhutO3 @meb. gov.tr
Ayrıntılı Bilgi İçin İtibat: O.TEKN
Faks Numarası (0.272) ]181020
Kurum Kodu: 116540
,.i i" ],,i
r
!,4
S**
!-:
T,"{:.
*
"ı.9i
'Ş;
Jg;ri1
!.,J
:i
,-+ı.,
i;
Y]:""tP
ğ4 .J-.,.*.::
1d.jİ-*;İ,:
!
"a_
ş.,_ş
@"4b
İıı\ İtAtİi 5Alt \.AL i İ, İĞ
İı nııııı },ğitinı h,Iiİıtürlüğü
,,\{rY{) j\
::.
_
i
*,l
ğ
-e iJı
4lİ9"fu
"6İ
:0llisİü
Sa_ı,ı : .}9$|3ç7tJli 165.{l l 1j4ü:*fiij?
14
§ıınıı ; §ıınıi ıı ü*liı]*ri
i{AYi\lAK},{Llüll§jA
iİ lç* ivlili
i L:ğiıi:rı }vilieilirtiığü}
h4 {,i :)LJ.l.{1.1
:
ü İ_l§
I
İlgi : M;:lt §giıiııı }iakınlığı t}kul-;iil* i}irliği }'ön*ın*liği
i}akanltğımızı b;ığiı rtsi:li ı:kı"ı1 yf kııırıııılııı"ıl;,ı iigi 1,iiı:*ı:ıelik ıiıığı:iıltııııı:_ıılt
işl*liirilen kııılin, ;içlk §lıi*. §al*ü y( heırz*ri 3,trİ*ıiı: lıirliklçrı:* işleıil*ıe*i lı*]inıİ*. işlcıil*ı
q/,üj i birlikçt. işi*iıııuı:il*ı* kirıyı ı,*ıiImçsi h*lindr ist *ldı:
_ı-eı:iı: ga3ıli xııij h;isı}ıltn§
eıj]lı:cçh. gayıi s;,ıii g*liriıı .İ.i.,] ri. [iç*ı ;ı,ı,iık diiıgürl*r hilinı1*, tııkip *ıicı-ı tı.vın 1,irn;isin* Lıııjır
hiı:in*:5e ;irx heıltli ıılırıak işlctnıeı:i t;irtiıı"ıı'liııı ıieii*rıiarlıkjn:ııi ıııiiıiılılüğiiıı* ijıiııırir. ;\ıi:
i:eıje ljnin i-ieJ*ııı"ııı:si;ı!ı tıki|ıinıiçıı ı_ılrııl ı:ıi]ıiüı:ii ı,* lıirlik 3iiıı*ıiııı kıııııjı bışk;ıı:ı g*rıiınlıııirır,
{}kııl vıı kurıınr};ırıjı.ı eiıi* *ıiiiçn hira gid*rl*riırılr:ıı ııra bçıicii ılilşülıükt*ı sı.ııırş J,:;rJlııı
nei işi*ınıü g,ıiiıltriııiıı *,t §t]'ı L:irilgiıı" ı},ir lij'ıı ilçc ııilii *ğiıiııı nıiiıiüriıiğiiı:ıiın. {|.,i, l*'ri il ııilli
tğ'iı.iııı ffiüdlirlilğüfiün ilgiii b*nka }l*ıapiaııııa- nı*ıktz- iiç*ıi* jş1, g*liriır
ii] si jl rıiilli *ğıtiın
ıııiiılı:rl iiğüniiıı il gili h;ınkş husiılıııış 1,,ııl.ır; lıı.
İştrelnı*ci§er* kir;ııı ı,eriiçıçL, ei*j* *elil*n gal,ri sııii gciirin lıııeinı:3,c ı,ııiırılıın 'X,3'iiilı
fııi:ırııı rutırı}ıp 3,,ııtırılnıııtiığı, İlçç Nlilli I_:ğiliııı \,liııİiirli.iğiiı-ı* İıiığlı ı:h.ulİaıılın g*i*ıı'X,lü'
iııh pııl,iıırııı iııplıııtı ııylık geiiı:i v* ş.ı:erk*e ı,ç ı:r*rk*zç bııği; ııhiıllaı is* }i, iil lik pıylırtn
:ül.?-:[}13 vç ?üi3-?i}l*yılları ıırasıııılıı tı:planı a,vlık g*Jiriıııı ilişkin i:ilgil*rin ekı,* ırıruJ:,ıır
iiı:ı*k tıh}ı:;,ıı gilrc tir-tlıiıirıı];ıı,aL ::1üJ8l2(}1-1 l;ırilıinıi* !1iidıirliiğiiı,ı:,iizılç ıılıç:iıiı ş*kiiıi* ıiı::
-_ü.n
l,e t,!üü]stıt ıtraı:ılığı_vin strııt*jig*lisıirııı*l}jiıiiış*b.gııv.ır, ı:dr*siı:* §i.iı*!şrltrı,,usii:ıısı"tşı"ıııılıı;
i}i,lg1l*ıiırizi v* g*reğini rjcı eıltıiı:
,
v-ictin Yğt.Ç:T'\
iı rıiııi
Vşli
a.
İlüiüıı.:ı \]i]ıli!ıİ]
L.§i:
-l'ablıı i1 .,\ıi*ıJ
i]A*]]l§,{:
iiçı
ı - iı
i/
}iaı ı:iıakııııı[tiiıut
- l"i*rkc; yç j!,Jcık*r* i:}ıığli
-
Rtsıı j ']'iiııı
Kııruı:ıl.trını
İlk ve {"]ıtaiiğı,uliır:
Lıı:ık
l*yİıİİ İıilp:,,jrı,riılıııırgıl.ı]ışl-r.giüv.lı
ııiı*ıiııJı:ıı
l *çı.l-iıçarı-.]i:ç_!!J-}ı
l
tjıl-ı3{ıa tııilı_ı ]]c ııi:ılı1l1ir.
K:ılilııl;ııı is \l, ık*ıj .'il"\,lilli Ilgiijı,ı \|.l,{iiıliiııi .\l"\'( )NK.\it,\}llS.\l{
ı ııı,ıiı l{ılıi İliıı:Niıııı;tıjı İl l lll l 1 İ li'i lilıis"ı.-.ıı, İşJelıııı,ııı
't'*i:
]]l şkt r*ı i k ;\ğ : hl p //ı.{ ı,ııı. nıı.lı. !lü] v. l ıı/
ü]72 ]l : 7ü; il4 1t?!)
ıı - ı-ı ı lı : ı ı ı:ı l c.i i g c i s t ıı ı e 3 (iı) ıı * lı g ıı ı,. r
i;ııkı: {j27*? 3i j 7{: {]5
.\r
t
_p
İ
_v
:
i
{J
1
Download

ektedir. - Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü