TÜRKİYE’ NİN
ELEKTRİĞİ
444 7 546
KGM
www.kgmenerji.com
KGM ELEKTRİK TEDARİK SÖZLEŞMESİ
1. TANIMLAR
Sözleşme içerisinde yer alan kısaltmalar aksi ayrıca belirtilmediği sürece aşağıdaki anlamlara gelecektir;
KGM: KGM Enerji Ticaret Limited Şirketi'ni
ABONE : ........ detayları yer alan gerçek veya tüzel kişi'yi
TARAF: KGM veya ABONE, ayrı ayrı
TARAFLAR: KGM ve ABONE 'yi, birlikte
EKİPMAN: KGM tarafndan işbu sözleşme kapsamında sunulacak hizmetlerin yanında KAMPANYA
çerçevesinde promosyon ve/veya sunulan HİZMET kalitesini artlrmak amaçlı olarak ABONE 'ye kullanım
hakkı ve/veya mülkiyeti verilen her türlü ürün, cihaz, hizmet vb. mahiyeti ait olduğu KAMPANYA altlnda
tanımlanan ve/veya ilan edilen maddi karşılığı olan alınıp satllabilen değerleri,
TARİFE: KGM 'nin SÖZLEŞME kapsamında sunacağı hizmetlerin karşılığı olarak ABONE 'den fatura karşılığı
talep edilecek olan ve KGM tarafndan KAMPANYA kapsamında duyurulan ücretlendirme tarifeleri,
HİZMET/LER: Sözleşme EK 'inde (EK-1) belirtilen tüketim noktalarına gerekli elektrik enerjisinin ilgili
DAĞITIM ŞİRKETİ ile KGM arasında imzalanan SİSTEM KULLANIM ANLAŞMASI hükümlerine uygun olarak
ABONE 'nin seçtiği KAMPANYA dâhilinde KGM tarafndan ABONE 'ye tedarik edilmesini,
KAMPANYA: ABONE 'ye KGM tarafndan STANDART TARİFE dışında, farklı ücretler üzerinden promosyon
amacı ile sunulan seçeneklerden her birini,
MÜŞTERİ KANALLARI: KGM tarafndan belirlenen ve/veya belirlenecek olan Satlş Noktaları, çağrı merkezi,
kurumsal internet sitesi (www.kgmenerji.com) vb. KGM abonelerinin abonelik işlemlerini yapmalarını
kolaylaştlrmayı ve/veya bilgilendirme amaçlayan kanalları,
PMUM: Piyasa Mali Uzlaştlrma Merkezi veya bu kurum yerine ikame edilecek diğer kuruluşlarını;
SİSTEM KULLANIM BEDELLERİ: Dağıtlm Sistem Kullanım Bedeli, Kayıp Kaçak Bedeli, PSH Bedeli, İletim
Sistemi Kullanım Bedelini,
SİSTEM KULLANIM ANLAŞMASI: Abonenin KGM porföyüne katllmasıyla, KGM'nin ABONE'nin bağlı
bulunduğu bölgedeki DAĞITIM ŞİRKETİ ile yapacağı anlaşmayı,
İLGİLİ MEVZUAT: Genel mevzuatln yanı sıra Elektrik piyasasına ilişkin kanun, yönetmelik, tebliğ, genelge,
kurul kararları ile ilgili tüzel kişilerin sahip olduğu lisans veya lisanslarını,
STANDART TARİFE: Kampanya bitiminde ABONE’nin tarifine grubuna ait TEDAŞ (Türkiye Elektrik Dağıtlm
Anonim Şirketi) perakende satlş fiyatl,
TEİAŞ: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi'ni,
EPDK/KURUM : Enerji Piyasası Denetleme Kurumu'nu,
SÖZLEŞME : İşbu Sözleşme ve Ekler’ini,
DAĞITIM ŞİRKETİ: Elektrik Piyasası mevzuatl uyarınca ABONE’nin bölgesinde elektrik dağıtlm konusunda
faliyet göstermek üzere lisans almış özel sektör kuruluşlarından herbirini
1
2. SÖZLEŞMENİN KONUSU
İşbu Sözleşme'nin konusu, KGM tarafndan ABONE 'ye sunulan HİZMETLER ile ilgili olarak tarafların
karşılıklı hak ve yükümlülüklerini düzenlemekten ibarettir.
3. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
3.1. KGM, SÖZLEŞME kapsamında ve ABONE tarafndan seçilen KAMPANYA şartlarına uygun olarak
HİZMET ve/veya EKİPMAN sağlayacaktlr.
3.2. KGM temin ettiği HİZMET karşılığında ABONE 'ye KAMPANYA koşulları dahilinde fatura tanzim edecek
ve işbu fatura bedeli 4. Madde 'de belirlenen hükümler çerçevesinde ABONE tarafndan ödenecektir.
ABONE, SÖZLEŞME ve seçmiş olduğu KAMPANYA çerçevesinde ve süresince ödemelerini faturada
belirtilen son ödeme tarihine kadar KGM tarafndan duyurulan ödeme noktalarına yapmayı kabul ve
taahhüt eder.
3.3. İşbu SÖZLEŞME kapsamında gerçekleşecek elektrik enerjisi tedariki, PMUM ve ilgili DAĞITIM ŞİRKETİ
nezdinde enerji satlşının kayıt altlna alınmasını takiben ABONE ve KGM 'nin yapmış olduğu tüm yasal
başvuru ve işlemlerin olumlu sonuçlanmış olması durumunda başlatllacaktlr. İşbu koşulların ABONE
tarafndan yerine getirilmemesinden dolayı HİZMET 'e/EKİPMAN teslimine başlanılamamasından KGM
'nin ABONE ye karşı hiç bir yükümlülüğü bulunmayacaktlr.
3.4. KAMPANYA kapsamında ABONE 'ye EKİPMAN sağlanmasının gerekli olması halinde ABONE, EKİPMAN
'nın kullanma hakkına ve/veya mülkiyetine KAMPANYA koşullarını tam ve eksiksiz olarak yerine getirmesi
halinde ve süresince sahip olacaktlr. KAMPANYA 'nın 3. kişi veya kurumlar ile işbirliği halinde gerçekleşmesi
üzerine söz konusu kişi veya kurumların mal tedariki veya hizmet sunmasına ilişkin koşulları KGM 'nin
haklarını ihlal etmediği müddetçe saklıdır.
3.5. ABONE, işbu SÖZLEŞME'nin imzalanması ve uygulanmasından doğan yükümlülüklerinden herhangi
birini her ne sebeple olursa olsun tamamen veya kısmen yerine getirmemesi halinde KGM 'nin işbu
SÖZLEŞME 'den kaynaklanan edimlerini askıya alabileceğini ve/veya SÖZLEŞME'nin fesih edilebileceğini
kabul eder. Bu halde SÖZLEŞME'nin 4. Maddesi hükümleri saklıdır.
3.6. KGM, ABONE 'ye EKİPMAN sağlanması halinde gerekli görürse EKİPMAN 'ın işbu SÖZLEŞME'nin ekinde
belirtilen KAMPANYA koşullarına uygun kullanılıp kullanılmadığını ve/veya cihazların teknik vasıflarını
kontrol etme hak ve yetkisine sahiptir. ABONE, KGM 'nin bu hususta yetkilendirdiği görevli personelinin
denetim ve kontrolüne izin vermek ve personele gerekli kolaylığı göstermekle yükümlüdür.
3.7. ABONE, EKİPMANLAR ve KAMPANYA dâhilinde kendisine verilen ürün servis ve hizmetlerden
yararlanırken azami dikkat ve özeni göstermekle yükümlüdür. ABONE, işbu yükümlülüğüne aykırı hareket
etmesi halinde SÖZLEŞME kapsamı dışındaki kullanımlarından doğacak her türlü zarardan KGM 'ye karşı
sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.
3.8. ABONE 'nin KGM 'ye ait geçmiş dönemlere ait borcu olduğunun PMUM veya EPDK üzerinden tespit
edilmesi halinde ABONE, yeni KAMPANYA 'lardan yararlanamaz. Bu halde ABONE, HİZMET
sunulmadığından bahisle KGM 'den her ne nam altlnda olursa olsun zararının tazminini talep edemez.
3.9. KAMPANYA 'nın süresi bitmeden ABONE yeni bir KAMPANYA 'dan yararlanamaz. Bu tür bir talebin
KAMPANYA süresi bitiminden evvel KGM 'ye ulaşması halinde, KGM 'nin, KAMPANYA 'da geçerli olan
fiyatlar ve KAMPANYA başlangıç tarihi ile talebin kendisine ulaşması tarihini takip eden ilk ölçüm tarihine
kadar HİZMET kullanımına karşılık gelen STANDART TARİFE arasındaki fiyat farkını ABONE 'ye fatura etmek
sureti ile yeni bir KAMPANYA 'dan yararlandırma hakkı saklıdır.
2
3.10. Sözleşme kapsamında ABONE tarafndan seçilen TARİFE/KAMPANYA 'nın 'nin süreli veya dönemsel
olması halinde ve ABONE 'nin bahse konu süre veya dönemin sonunda aboneliğini sona erdirmemesi veya
yeni bir TARİFE seçmemesi durumunda veya KAMPANYA/TARİFE 'nin herhangi bir zamanda uygulamadan
kaldırılması durumunda HİZMET karşılığı, belirlenen dönem sonunda yürürlükteki STANDART TARİFE
üzerinden fiyatlandırılacaktlr.
3.11. ABONE tarafndan seçilen KAMPANYA 'nın EKİPMAN teslimini içermesi halinde EKİPMAN KAMPANYA
koşulları ve SÖZLEŞME'nin 3.3. maddesindeki koşullar çerçevesinde teslim edilecektir. KAMPANYA
süresinin sonlanmasından evvel ve herhangi bir sebeple ABONE 'nin herhangi iki faturasını ödememesi
ve/veya KAMPANYA 'dan çıkmak istemesi halinde EKİPMAN 'ın bedeli KGM tarafndan ABONE 'ye fatura
edilecektir.
3.12. ABONE, KGM tarafndan kendisine uygulanacak işbu SÖZLEŞME'nin ekinde yer alan TARİFE 'lere ve
bunlardan meydana gelebilecek değişikliklere www.kgmenerji.com adresi veya KGM tarafndan
belirlenen MÜŞTERİ KANALLARI üzerinden ulaşabilecektir.
3.13. ABONE 'nin aylık tükettiği elektrik enerjisi miktarı, ABONE 'nin ölçü devrelerindeki mevcut
sayaçlardan DAĞITIM ŞİRKETİ tarafndan tespit edilerek PMUM 'a bildirilecek; bildirilen tüketim miktarı
Madde 4 hükümleri doğrultusunda KGM tarafndan ABONE 'ye kesilecek faturaya esas teşkil edecektir.
Taraflar, PMUM internet sitesinde yayımlanan tüketim miktarı/miktarlarının taraflar açısından bağlayıcı
olacağını kabul ve taahhüt ederler. KAMPANYA 'da belirtilen koşullar saklıdır.
3.14. ABONE 'nin sistemde kullandığı reaktif enerji ilgili mevzuat ve/veya DAĞITIM ŞİRKETİ
uygulamalarında belirtilen sınırı aşması halinde ABONE ile DAĞITIM ŞİRKETİ arasındaki mevcut bağlantl
anlaşması hükümlerine göre, reaktif enerji bedeli ve güç aşım bedeli ile sayaç kirası ve bakım ücreti KGM
'ye kesilecek olup bu bedel, KGM tarafndan ABONE 'ye fatura edilecektir. Aynı şekilde, tüketim
birimlerinde trafo, hat ve dağıtlm kaybı olması halinde, işbu kayıplar ile alakalı tüm bedeller ve sayaçlar ile
alakalı varsa kesme/bağlama veya sökme/takma bedelleri ABONE 'ye ayrıca yansıtllacaktlr.
3.15. ABONE 'nin işbu SÖZLEŞME kapsamında elektrik enerjisi satllan tüketim birimlerinde, KGM
tarafndan veya resmi makamlarca, inceleme ve denetleme yapılması veya bilgi istenmesi durumunda,
ABONE ilgili tüketim birimlerini denetlemeye ve incelemeye açmak ve talep edilmiş olan bilgileri doğru ve
eksiksiz olarak zamanında KGM yetkililerine veya ilgili kuruma en kısa zamanda ulaştlrmak ile yükümlüdür.
3.16. ABONE, İLGİLİ MEVZUAT uyarınca tabi olduğu tarife kurallarına göre içinde bulunduğu ayda, bir
önceki aya oranla ortalama %20 (yüzdeyirmi) ve üzeri değerinde kapasite artlrımı veya kapasite indirimi
öngördüğü durumlarda KGM 'ye kapasite değişimini 15 (onbeş) gün öncesinden yazılı olarak bildirmekle
yükümlüdür. Bununla birlikte ABONE, abone grubunun değişmesine neden olabilecek her türlü
uygulamayı ve/veya gelişmeyi bunu takip eden en az 5 (beş) gün içerisinde KGM 'ye ve aynı zamanda ilgili
DAĞITIM ŞİRKETİ 'ne yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. ABONE, işbu Maddede düzenlenen bildirimleri
yapmaması neticesinde KGM nezdinde doğabilecek her türlü zararı tazmin edeceğini ve bu kapsamda yeni
abone grubunun STANDART TARİFE üzerinden yansıtllacağını kabul ve taahhüt eder.
3.17. ABONE, KGM 'nin çağrı merkezi gibi MÜŞTERİ KANALLARI ve internet üzerinden yaptlğı her türlü
görüşmelerin ve işlemlerin KGM tarafndan kaydedileceğini ve bu kayıtların KGM tarafndan belirlenen
süre boyunca saklanacağını ve bunların kesin delil sayılacağını kabul ve taahhüt eder.
3.18. İşbu sözleşmede belirtilmeyen hususlarda İLGİLİ MEVZUAT hükümleri uygulanacaktlr. ABONE 'nin
MEVZUAT 'a uymaması nedeniyle KGM 'nin idari kurumlar nezdinde doğacak her türlü sorumluluğundan
dolayı KGM 'nin ABONE 'ye rücu hakkı saklıdır. Bu kapsamda KGM 'nin ABONE 'nin kusuru sebebiyle
herhangi bir idari para cezası ödemek durumunda kalması halinde söz konusu tutarın KGM tarafndan
ödenmesini müteakip ABONE 'ye rücu edilecektir. ABONE, KGM 'nin yaptlğı ilk tebligata istinaden bu cezayı
7 (yedi) gün içerisinde ödemeyi ve bu cezaya sebep olan durum veya hareketi neticesinde KGM 'nin
uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.
3
4. MALİ HÜKÜMLER
4.1. ABONE ödemekle yükümlü olduğu faturaları KGM 'nin belirteceği bankalardan herhangi birinde
bulunan KGM hesabına; nakden, havale, EFT, otomatik ödeme, doğrudan tahsilat sistemleri (DTS) veya
kredi kartl ile ödeme yollarından herhangi biri ile faturanın kendisine tebliğinden itibaren 7 (yedi) gün
içerisinde ödeyecektir. ABONE 'nin DTS ile ödeme yapması durumunda KGM tarafndan belirlenmiş
Bankalardan doğrudan borçlandırma limiti tesis ederek DTS Sözleşmesi akdetmesi, işbu limite ilişkin DTS
Yetki Belgesi ve ilgili diğer evrakı KGM 'ye ibraz etmesi gerekmektedir.
4.2. KGM, ABONE 'nin tüketim miktarının PMUM internet sitesinde nihai olarak yayımlanmasından
itibaren 3 (üç) iş günü içerisinde ilgili aya ait faturayı ABONE adına tanzim edecek ve ABONE, Madde 4.1
uyarınca fatura tutarını ödeyecektir. ABONE, faturasının posta yolu ile Sözleşme'de fatura adresi olarak
belirttiği adrese veya e- posta yolu ile Sözleşme'de belirttiği e-posta adresine elektronik ortamda
gönderilmesini talep edebilir.
4.3. ABONE, faturanın kendisine tebliğini müteakip 8 (sekiz) gün içerisinde faturaya itiraz edebilir. Ancak
ABONE tarafndan yapılan itirazın konusunun PMUM internet sitesinde yayımlanan tüketim miktarına
ilişkin olması durumunda ABONE, DAĞITIM ŞİRKETİ'nin ilgili aya ait sayaç ölçüm endekslerini KGM'ye ibraz
etmek zorundadır. ABONE tarafndan KGM'ye endeks tutanağı sunulamaması halinde veya faturada yer
alan miktarın endeks tutanağında belirtilen miktar ile aynı olması durumunda ABONE'nin itirazı KGM
tarafndan kabul edilmeyecektir.
4.4. ABONE, herhangi bir faturaya itiraz etmiş olması halinde dahi ilgili faturaya ait ödemeyi zamanında
yapmakla yükümlüdür. Abonenin itirazında haklılığının ortaya çıkması halinde fazla ödemiş olduğu bedel
bir sonraki ayda kesilecek olan faturasından mahsup edilecektir.
4.5. KGM tarafndan ABONE 'ye uygulanacak olan elektrik enerjisi satlş fiyatl işbu SÖZLEŞME'nin Ekinde
(Ek-1) yer alan ve ABONE tarafndan seçilen KAMPANYA/TARİFE üzerinden belirlenecektir. Birim satlş fiyatl
ise ABONE'nin, tercih ettiği KAMPANYA/TARİFE koşulları çerçevesinde ve KAMPANYA/TARİFE'de ilan edilen
fiyatlar üzerinden birim satlş fiyatl tedarik miktarına oranlanmak sureti ile hesap edilecektir. Her halde söz
konusu bedele NAKİL TARİFESİ BEDELLERİ, TRT PAYI BEDELİ, ENERJİ FONU BEDELİ, BTV ve mevzuat uyarınca
alınması gereken ilgili sair vergiler ve bedeller eklenecektir. EPDK, ABONE’nin ilgili DAĞITIM ŞİRKETİ,
PMUM, kuruluş ya da idare tarafndan, ABONE 'nin KGM ile imzaladığı sözleşme dönemi öncesine ait bile
olsa, ABONE için KGM 'ye geçmişe yönelik olarak DAĞITIM BÖLGESİ TARAFINDAN rücu edilen tarife, fon,
vergi, harç, ceza gibi bedeller KGM tarafndan ABONE 'ye aynen yansıtllacaktlr.
4.6.ABONE'nin herhangi iki faturasını son ödeme tarihine değin ödememesi durumunda KGM 'nin İLGİLİ
MEVZUAT çerçevesinde kalmak kaydı ile HİZMET 'i kesme hakkı bulunmaktadır. Kesilen HİZMET,
ödemelerin makul bir süre içerisinde yapılması ile birlikte tekrar verilmeye başlanacaktlr. Elektriği kesme
ve açma karşılığında KGM 'nin ilgili kurum veya kuruluş veya şirketlere ödemek zorunda kalacağı tutar ve
faturaların son ödeme tarihlerinden itibaren Madde 4.7 uyarınca işletilecek faiz bir sonraki fatura ile
ABONE 'den talep edilecektir.
4.7. Herhangi bir faturanın ödenmemesi halinde KGM Türk Borçlar Kanunu 88. Madde hükümleri saklı
kalmak kaydıyla ödenmeyen elektrik enerjisi fatura tutarına Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında
Kanun'da belirtilen gecikme zammı oranında gecikme faizi uygulama hakkına sahiptir.
4.8. KGM, HİZMET 'in sunulması esnasında ve herhangi bir zamanda ABONE 'den teminat talep etme
hakkına haizdir. KGM talep ettiği teminatln mahiyetini ve miktarı İLGİLİ MEVZUAT çerçevesinde ve fakat tek
taraflı olarak belirleyecektir. ABONE bu halde talep edilen teminatl 30 gün içerisinde KGM 'ye teslim
etmekle yükümlüdür. 30. günün sonunda teminatln teslim edilmemesi halinde KGM 'nin işbu SÖZLEŞME’yi
4
tek taraflı olarak ve derhal feshetme hakkı saklıdır.
5
5. SÖZLEŞME'nin SÜRESİ ve FESHİ
5.1. İşbu SÖZLEŞME imza tarihinde yürürlüğe girer. Bununla birlikte KAMPANYA/HİZMET koşullarının KGM
tarafndan yerine getirilmesine ilişkin Sözleşme hükümleri ABONE 'nin KGM porföyüne kabulünün EPDK
ve/veya KGM tarafndan PMUM üzerinden onaylanmasını müteakip yürürlüğe girecektir. Sözleşme'nin
süresi ABONE'nin seçmiş bulunduğu KAMPANYA/TARİFE koşullarında belirtilen geçerlilik süresidir.
5.2. ABONE SÖZLEŞME 'yi KGM 'nin belirleyeceği yetkili mercilere kimliğini ispatlamak sureti ile MÜŞTERİ
KANALLARI 'na beyanda bulunmak veya KGM tarafndan duyurulan faks numarasına imzalı dilekçesini
göndermek sureti ile dilediği zaman feshedebilir. Buna karşın fesih, talebin KGM 'ye ulaşmasını takip eden
1 (bir) ay sonra geçerli hale gelecektir. KAMPANYA koşulları saklıdır. SÖZLEŞME'nin geçerlilik süresinden
evvel feshedilmesi halinde işbu SÖZLEŞME'nin 3.9. Maddesinde düzenlendiği şekilde fark faturası
kesilerek ABONE'den talep edilecektir.
5.3. KGM, SÖZLEŞME hükümlerini ABONE 'ye 1 (bir) ay öncesinden bilgilendirmek koşulu ile değiştirme
hakkını kendinde saklı tutmaktadır. ABONE 'nin aleyhine yapılan değişiklikleri kabul etmemesi halinde
durumu derhal KGM 'ye Madde 5.2'de belirtilen yollardan biri ile bildirecektir. Bu halde bildirimi takip eden
1 (bir) ayın sonunda SÖZLEŞME sona ermiş olacaktlr. KGM 'nin işbu SÖZLEŞME'nin geçerli olduğu sürece
talep etme hakkı bulunan alacakları sözleşme fesih olunsa dahi ABONE 'den talep etme hakkı saklıdır.
5.4. Taraflardan birinin bu SÖZLEŞME'nin veya KAMPANYA 'nın herhangi bir koşulunu ihlal etmesi halinde
diğer tarafn SÖZLEŞMEYİ feshetme hakkı saklıdır.
5.5. ABONE 'nin; Sözleşme'nin 3.3. Madde' si kapsamında HİZMET alımına başlayamaması, KGM' ye beyan
etmiş olduğu bilgilerden herhangi birinin yanlış ve/veya eksik olması, herhangi iki faturasını son ödeme
tarihine kadar ödememiş olması, İLGİLİ MEVZUAT 'ın öngördüğü serbest tüketici limitinin altlnda kalması,
ABONE 'ye karşı herhangi bir kimse tarafndan iflas, haciz, ihtiyati haciz, konkordato vb. yollardan yasal
kovuşturmaya başlanması hallerinde KGM, işbu SÖZLEŞMEYİ derhal ve SÖZLEŞME 'den doğan hakları saklı
kalmak üzere tek taraflı olarak ve herhangi bir mehil vermeye lüzum bulunmaksızın feshedebilir. Bu Madde
kapsamında KGM tarafndan bir fesih yapılması halinde, ABONE işbu fesih nedeniyle KGM 'nin uğradığı
zarar ve ziyanı, tüm masrafları, ve ayrıca kullandığı KAMPANYA 'da öngörülen iptal bedeli, fesih tazminatl,
cezai şart ve diğer bedelleri ödemekle yükümlüdür. KGM, bu Madde kapsamında fesih halinde, her türlü
zarar ve ziyanını karşılamak için avukatlık ücreti dahil tüm takip ve icra masraf, gider ve ücretleri ABONE 'ye
ait olmak üzere, yasal takip yollarına başvurabilecektir. KGM 'nin bu Madde hükümlerine uygun olarak
SÖZLEŞMEYİ feshetmesi durumunda, ABONE 'nin tazminat, zarar veya ziyan talep hakkı olmayacaktlr.
6.MÜCBİR SEBEP HALLERİ
6.1. İşbu SÖZLEŞME'nin imzalandığı tarihte var olmayan, öngörülemeyen ve tarafların kontrolü dışında
gelişen olayların ortaya çıkması ile TARAFLAR'ın, yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen veya
tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkansızlaştlran haller veya
EPDK tarafndan kabul edilen haller ''Mücbir Sebepler'' olarak kabul edilecektir.
6.2. Mücbir Sebepler kapsamına girecek haller sınırlı olmamak üzere aşağıdaki gibidir;
6.2.1. Doğalgaz, yakıt, elektrik, su gibi enerji ve telekomünikasyon hizmet ve malzemeleri kıtlığı, yokluğu,
kısıtlamaları ve/veya kesintileri,
6.2.2. EKİPMAN/HİZMET'in sağlanması için gerekli ekipman ve yazılımın stok ve tedariğinde üretici
ve/veya dağıtlcı firmalardan kaynaklanabilecek gecikmeler ve/veya aksaklıklar,
6
6.2.3. Türk veya ilgili ülke resmi makamlarının, yükümlülüklerin yerine getirilmesini geciktiren veya bunları
imkansız kılan kararları, eylem veya işlemleri,
6.2.4. Grev, lokavt, avarya, deprem, savaş, terör, ayaklanma, abluka hali,
6.2.5. KAMPANYA/HİZMET'in sunulması ve yürütülmesine ilişkin izinlerin alınamaması veya alınan
izinlerin iptal edilmesi hali.
6.2.6. EPDK veya Yargı organlarının karar ve talimatları
6.3. Taraflardan herhangi birinin işbu SÖZLEŞMEdeki yükümlülüklerini işbu SÖZLEŞME ve İLGİLİ MEVZUAT
'da düzenlenen mücbir sebeplerden birinin ortaya çıkması ile gerçekleştirememesi TARAFLAR'IN
yükümlülükleri mücbir sebep süresince askıya alınacaktlr. SÖZLEŞME'de ve İLGİLİ MEVZUAT' da
düzenlenen mücbir sebep hallerinin 30 günü geçmesi halinde işbu SÖZLEŞME kendiliğinden herhangi bir
tazminat ödenmesine veya ihbarda bulunmaya gerek bulunmaksızın sona erecektir.
6.4. KGM 'nin işbu SÖZLEŞME ile yüklendiği edimleri kendisinden kaynaklanmayan bir sebeple tam ve
eksiksiz olarak yerine getirmemesi halinde edimler, ilgili DAĞITIM ŞİRKETİ ya da Mevcut Tedarikçisi
tarafndan yerine getirilecektir. Bu durumda kullanılan elektriğe karşılık gelen fatura DAĞITIM ŞİRKETİ ya
da Mevcut Tedarikçisi tarafndan tanzim edilecek ve ödemenin de ABONE tarafndan DAĞITIM ŞİRKETİ'ne
ya da Mevcut Tedarikçisine yapılması gerekecektir. ABONE 'nin bu sebepten ötürü KGM 'den her ne nam
altlnda olursa olsun, fark veya tazminat isteme hakkı olmayacaktlr. ABONE 'nin ayrıca DAĞITIM ŞIRKETI ya
da Mevcut Tedarikçisi ile yaptlğı sözleşmelere uymaması nedeniyle elektrik enerjisi temininin kesilmesi
durumlarında ABONE, KGM 'den herhangi bir tazminat talebinde bulunamayacaktlr.
7. DİĞER HÜKÜMLER
7.1. Bildirimler: ABONE 'nin işbu SÖZLEŞME'nin Ek 1'inde yazılı bulunan adresi yasal tebligat adresi olup,
bu adrese yapılacak olan tebligatlar geçerli kabul edilecektir. Adres değişikliği halinde, ABONE yeni adresini
derhal KGM 'ye bildirmekle yükümlüdür.
7.2. Mevzuata Uyum: ABONE ve KGM, elektrik faaliyetlerine ilişkin yürürlükte bulunan tüm mevzuata
EPDK başta olmak üzere ilgili idari birimlerce yayımlanacak karar, tebliğ vb. hükümlere uymayı peşinen
kabul ve taahhüt eder. İşbu SÖZLEŞME'de belirtilmeyen hususlarda; ilgili mevzuat hükümleri
uygulanacaktlr.
7.3. Devir ve Temlik: ABONE, KGM 'nin yazılı onayı olmadan, işbu SÖZLEŞME'den kaynaklanan hak ve
yükümlülüklerini kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devredemez. KGM, SÖZLEŞME'den kaynaklanan
hak ve yükümlülüklerinin bir kısmını veya tamamını kendi grup şirketleri, iştirakleri ve finans kuruluşlarına
serbestçe devir ve temlik edebilir.
7.4. Vergi, resim ve harçlar: Bu SÖZLEŞME ve bu SÖZLEŞME ile yapılan elektrik enerjisi satlşı nedeni ile ilgili
yürürlükte olan ve ileride getirilebilecek olan her türlü vergi, resim ve harçlar ABONE tarafndan
ödenecektir.
İşbu SÖZLEŞME'den doğan Damga Vergisi, ABONE tarafndan karşılanacaktlr. Damga Vergisi, KGM
tarafndan ödenecek ve sonrasında ABONE 'ye faturalandırılacaktlr.
7.5. Gizlilik: TARAFLAR, ilgili mevzuatln uygulanması sonucu sahip oldukları ve açıklandığı takdirde
tarafların ticari ilişkilerine zarar verebilecek bilgilerin gizli tutulması için gerekli tedbirleri almak ve söz
konusu bilgileri kendi iştirakleri de dahil olmak üzere hiçbir üçüncü kişiye açıklamamakla yükümlüdür.
7.6. Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Hali: İşbu Sözleşme'ye Türk hukuku uygulanacak olup;
Sözleşme'den doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri
yetkili olacaktlr.
7
7.7. TARAFLAR, işbu Sözleşme'nin eklerinin Sözleşme'nin ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul ve taahhüt
ederler.
7 (yedi) maddeden ibaret işbu Sözleşme, aşağıda belirtilen tarihte ABONE ile KGM arasında 1 (bir) nüsha
olarak akdedilmiştir. Sözleşme'nin aslı KGM 'de kalacak, aslı gibidir yapılmış bir kopyası ise ABONE 'ye
verilecektir.
Sözleşme Ekleri:
Bireysel Aboneler için
Ek-1 Abone Bilgi Formu
Ek-2 Serbest Tüketicilere Satlşlar için Enerji Alım-Satlm Formu (IA-02)
Ek-3 Fatura Örneği
Ek-4 Nüfus Kimlik Fotokopisi
Kurumsal Aboneler için
Ek-1 Abone Bilgi Formu
Ek-2 Serbest Tüketicilere Satlşlar için Enerji Alım-Satlm Formu (IA-02)
Ek-3 Fatura Örneği
Ek-4 İmza Sirküleri Fotokopisi (Yetki Belgesi ve İmza Beyannamesi)
Ek-5 Güncel Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi ve Vergi Levhası
Tarih :
/
/
ABONE
Ad-Soyad / Şirket Kurum Ünvanı
Abone / Vekil İmza
KGM Enerji Ticaret Ltd. Şti.
İmza
.............................................................
8
EK - 1
Abone Bilgi Formu
SÖZLEŞME NO:
ABONE BİLGİ FORMU
BAYİ / TEMSİLCİ ADI
Sayaç Abone No
Sayaç No/Sayaç Marka
Abone Grubu Mesken
Ticarethane
Sanayi
Dağıtim Bölgesi
Bağlı Bulunduğu Belediye
Abonelik Tipi
Bireysel
Kurumsal
Tarife Paketi
BİREYSEL
Ad Soyad
TC Kimlik No
Fatura Adresi
Telefon/Cep
e-Posta
@
Ünvan
Vergi Dairesi
KURUMSAL
Vergi No
Fatura Adresi
Yetkili Ad Soyad
Yetkili T.C. Kimlik No.
Telefon/Cep /Fax
e-Posta
@
9
EK - 2
Serbest Tüketicilere Satlşlar İçin Enerji Alım Satlm Bildirim Formu (IA-02)
TEDARİKÇİ
SERBEST
TÜKETİCİ
TEDARİKÇİ
LİSANS
TİPİ
KODU P K 7
ADI
1 3 9
KGM ENERJİ TİCARET LTD.ŞTİ.
KODU
ADI
ÜRETİM ŞİRK.
TERMİK
TOPTAN SATIŞ
OTOP.
HİDROLİK
PERAKENDE SATIŞ
OTOP. GRUBU
YENİLENEBİLİR
Yukarıda bilgileri verilen tedarikçi, PMUM’a karşı sorumlu taraf olarak yukarıdaki bilgileri
verilen serbest tüketicinin elektrik ihtiyacını ...................................................... tarihinden
itibaren karşılayacaktlr.
TEDARİKÇİ ADINA
1. YETKİLİ KİŞİNİN
2. YETKİLİ KİŞİNİN
1. YETKİLİ KİŞİNİN
2. YETKİLİ KİŞİNİN
ADI SOYADI
TARİH
İMZASI
TÜKETİCİ ADINA
ADI SOYADI
TARİH
İMZASI
1
0
TÜRKİYE’ NİN ELEKTRİĞİ
Download

KGM SÖZLEŞME.cdr