cardcert
A K R E D İ T A S Y O N A.Ş
www.cardcert.holdings
Doküman Kodu
Yayın Tarihi
Revizyon No
Revizyon Tarihi
Sayfa No
ULUSLARARASI EĞİTMEN / EĞİTİM KURULUŞLARI
İÇİN ONAY BAŞVURU FORMU
2014-2015 UYGUNLUK DEĞERLENDİRME &
BELGELENDİRME İÇİN ÜCRETLENDİRME SİRKÜLERİ
:
:
:
:
:
FRM.01
23.07.2014
00
1/4
EĞİTMEN A DI SOYA DI /EĞİ TİM
KURUMUNUN ÜNVA NI
A DR ESİ
POSTA KODU
ŞEHİR
ÜLKE
TELEFON
(A la n K odu Da hil )
FA X
E-POSTA
F AA Lİ YE T AL A NI
KURUL UŞUN YA SA L
SA HİBİ
İ R Tİ B AT KU R U LA CA K
Kİ Şİ
TOPLA M ÇA LIŞA N SA YISI
EĞİTMEN SA YISI
KA LİTE YÖNETİM SİSTEM BELGENİ Z VEYA UYGULA MA SI VA R MI?
YÖNETİM Sİ STEMLERİ EĞİTİ M YETKİ NİZ VA RSA EĞİTİ M O NA YI İSTENİLEN PROGRA MLA RI İŞA RETLEYİNİZ
ISO 9001
ISO 9001 Kalite Mühendisliği
ISO 9001
ISO 14001
Kalite Y önetim Sistemleri
TEMEL EĞİTİM
TS 18001
ISO 22000
ISO 14001
Kalite Y önetim Sistemleri
YÖNETİ Cİ (KYT) EĞİTİ Mİ
TS 18001
ISO 27001
ISO 22000
Süreç Yöneti mi
ISO 27001
ISO 9001
ISO 13485
ISO 14001
ISO 9001
Kalite Y önetim Sistemleri
Kalite Y önetim Sistemleri
ISO 14001
İÇ DENETÇİ EĞİTİ Mİ
BA Ş DENETÇİ EĞİ Tİ Mİ
ISO 17025
TS 18001
TS 18001
ISO 20000-1
ISO 22000
ISO 22000
ISO 27001
ISO 27001
CARDCERT AKREDİTASYON ULUSLARARASI BELGELENDİRME ANONİM ŞİRKETİ
Bagdat Cad | No 148/6 | Feneryolu - Kadıkoy | Istanbul | Turkey
444 6 094 www.cardcert.holdings
cardcert
A K R E D İ T A S Y O N A.Ş
www.cardcert.holdings
Doküman Kodu
Yayın Tarihi
Revizyon No
Revizyon Tarihi
Sayfa No
ULUSLARARASI EĞİTMEN / EĞİTİM KURULUŞLARI
İÇİN ONAY BAŞVURU FORMU
2014-2015 UYGUNLUK DEĞERLENDİRME &
BELGELENDİRME İÇİN ÜCRETLENDİRME SİRKÜLERİ
:
:
:
:
:
FRM.01
23.07.2014
00
2/4
Mes leki Yeterlilik E ğitimleri
Ve D iğer E ğitimleri Yazınız
A ŞA ĞIDA BELİRTİLEN EVRA KLA RI LÜTFEN BA ŞVURU FOR MUNUZA EKLEYENİZ
EĞİTİM KURUL UŞU
1.
Kuruluş un Faaliyet G ös terdiği Ü lkedeki T ic ari Sic il Kaydı veya V ergi L evhas ı
2.
Kuruluş Yetkilis inin Kimlik Belges i
3.
Baş vuru / D os ya İ nceleme ve Y ıllık Kurs O nayı M ürac aatı Ü c retle ri nin Y atırıldı ğını G ös te re n D eko nt
EĞİ T ME N
1.
E ğitm eni n D eta ylı Ö zgeç miş i
2.
E ğitim S e rtifik aları
3.
Baş vuru /D os ya İ nc eleme ve Y ıllık Kurs O nayı M ürac aatı Ü c re tleri nin Y atırıldı ğını G ös te re n D ek ont
4.
E ğiti me ne A it Res mi M a ka ml ar T ar afı n da n V e ril miş Ki mli k Belg es i
EĞİTİM TEDARİKÇİLERİ İÇİN
AKREDİTASYON/BELGEL ENDİRME ONAY ÜCRETLERİ
QMS, EMS, OHSAS, FSMS Yönetim
Sistemleri c er t TR G RO U P ve
Uluslararası Eğitim Programları
cardcert Kapsamında
QMS, EMS, OHSAS, FSMS Yönetim
Sistemleri c er t TR G RO U P ve
Uluslararası Eğitim Programları cardcert
Kapsamında
Ba şv uru v e Dosy a İ ncel e me Ücret i
1 50 G BP (İ ngiliz Sterlini)
525 TL
Yıll ık A k re dita sy on ve Be l gel e ndi rme O nay ı Ücret i
4 50 G BP (İ ngiliz Sterlini)
1575 TL
K ursla ra Katı la n Ö ğrenci B a şı na Öde ne cek
(Elektronik Sertif ika A kıllı Kimlik Kartı ve Uluslarara sı
Lisa ns) Ücret i
Not:Eğiti ml e r Sonunda Ö de necek Tuta rdı r.
2 3 ,73 GBP (İ ngiliz Sterlini)/Ada m
83 T L / A dam
* Türkiye’ deki bel ge v e e ğitim onayla rı nda döviz kuru sabit ol arak 3,5 TL alı nmıştır.
* Yurtdışı be lge ve e ğitim progra mlarında dövi z k uru ba ğlı buluna n ülk eni n me rke z ba nka sı dövi z k uru ba z a lınmı ştır.
CARDCERT AKREDİTASYON ULUSLARARASI BELGELENDİRME ANONİM ŞİRKETİ
Bagdat Cad | No 148/6 | Feneryolu - Kadıkoy | Istanbul | Turkey
444 6 094 www.cardcert.holdings
cardcert
A K R E D İ T A S Y O N A.Ş
www.cardcert.holdings
ULUSLARARASI EĞİTMEN / EĞİTİM KURULUŞLARI
İÇİN ONAY BAŞVURU FORMU
2014-2015 UYGUNLUK DEĞERLENDİRME &
BELGELENDİRME İÇİN ÜCRETLENDİRME SİRKÜLERİ
Doküman Kodu
Yayın Tarihi
Revizyon No
Revizyon Tarihi
Sayfa No
:
:
:
:
:
FRM.01
23.07.2014
00
3/4
ADAY EĞİTMEN / EĞİTİM KU RULUŞU BEYANI
1-Eğitmen/Eğitim Kuruluşu olarak bu belgede verilen kurumsal ve kişisel bilgilerin elektronik olarak
muhafaza edilmesini kabul ediyorum.
2-cardcert akreditasyon onayının; sadece onaylanan eğitimler için ve yeterlilik şartları sürdüğü müddetçe
devam edeceğini,
3-Yanlış veya eksik beyan edilen bilgilerin, cardcert akreditasyon onayının kötüye kullanılmasına yol
açacağını ve meslek etiğiyle ilgili esasları çiğnemek anlamına geleceğini ve bu sebeple cardcert akreditasyon
onayının iptaline yol açabileceğini biliyorum.
4-Eğitmen/Eğitim Kuruluşu olarak vermiş olduğumuz bilgilerin doğru olduğunu taahhüt ede riz.cardcert
akreditasyon gerek duyduğunda verilen bilgileri araştırmak amacıyla her türlü kontrolü yapabilir.
5-cardcert akreditasyon onayı süresince olabilecek değişiklikler sonucu,cardcert akreditasyon onayının
devamı için ilave şartlar istenebileceğini kabul ediyoruz.
6-Eğitim hazırlayıcısı olarak onaylandıktan sonra,yetki vereceğimiz kurum,kuruluş ve/veya kişileri cardcert’ e
yazılı olarak bildireceğimizi taahhüt ederiz.
7-Yukarıdaki bilgilerde değişiklik olması halinde 15 gün içinde CARDCERT AKREDİTASYON A.Ş Yönetim
Kurulu Üyeliği’ne yazılı olarak bilgi vereceğimizi;ve cardcert akreditasyonun PR.01 Eğitim/Eğitim Kuruluşlar
İçin Yönetim Sistemi Yönetmeliğine uyacağımızı kabul ve beyan ederiz.
Yetkili Ad Soyad
Tarih
İmza
Kaşe
Bu formu doldurduktan sonra istenilen diğer ek evraklarla birlikte ;
CARDCERT AKREDİTASYON A.Ş Bagdat Cad | No148/6 | Feneryolu - Kadıkoy | Istanbul | Turkey
adresine elden veya [email protected] e-posta adresine imzalanmış ve taranmış olarak
iletiniz.Form cardcert’e ulaştıktan sonra değerlendirmeye alınarak uluslararası belgelendirme onay sonucu
size bildirilecektir.
cardcert;gizlilik
beyanı
gereğince
firma
bilgilerinizi
muhafaza
edecektir.cardcert
onay müracaatınız
gerçekleştikten sonra bilgileriniz www.cardcert.holdings adresindeki açık veri tabanına kayıt olacak ve
uluslararası izlenebilirliğe açılacaktır.
HATIRLATMALAR :
1-İlan edilen ücretlere % 18 KDV dahil değildir.
2-Müracaat ve yenileme sonrası tahakkuk eden ücretlerin iadesi mümkün değildir.
3-Program ücretlerine ait faturalar, posta / kargo ile ilgili beyan edilen adrese gönderilir.
4-Yıllık onay,yenileme ve gözetim ücretleri, onay periyodunun bitimine bir hafta kala faturalandırılarak
gönderilir.
CARDCERT AKREDİTASYON ULUSLARARASI BELGELENDİRME ANONİM ŞİRKETİ
Bagdat Cad | No 148/6 | Feneryolu - Kadıkoy | Istanbul | Turkey
444 6 094 www.cardcert.holdings
cardcert
A K R E D İ T A S Y O N A.Ş
www.cardcert.holdings
ULUSLARARASI EĞİTMEN / EĞİTİM KURULUŞLARI
İÇİN ONAY BAŞVURU FORMU
2014-2015 UYGUNLUK DEĞERLENDİRME &
BELGELENDİRME İÇİN ÜCRETLENDİRME SİRKÜLERİ
Uyarı:4.hatırlatma maddesi yıllık onay süresi dolmuş ve
Doküman Kodu
Yayın Tarihi
Revizyon No
Revizyon Tarihi
Sayfa No
:
:
:
:
:
FRM.01
23.07.2014
00
4/4
belge onay yenileme işlemi yapmak isteyen
Eğitmen/Eğitim Kurumları içindir.Belge yenileme onay işlemi istemeyen Eğitmen/Eğitim kurumlarının
sözleşmeleri mevcut olan onay süresi bitiminde sona erecektir ve bir sonraki yıla faturalandırılmayacaktır.
5- CARDCERT AKREDİTASYON A.Ş onay & belgelendirme programlarına resmi başvuru yapan Eğitmen veya
Eğitim kuruluşları,ilan edilen hizmet ücretlerini kabul etmiş sayılmaktadır.
6- CARDCERT AKREDİTASYON A.Ş Yönetim Kurulu, onay, belgelendirme ve hizmet ücretlerini yıllık olarak
ilan
7-
etmektedir.Ancak
Uygunluk
ilan
edilen
ücretlerin
Değerlendirme/Belgelendirme
haber
programlarına
verilmeksizin
başvurmak
değiştirilme
isteyen
kişi
hakkı
ve
saklıdır.
kuruluşların,
başvurudan önce başvuru ücre tlerini yatırmaları gereklidir.Havale ve EFT masrafları, ödemeyi gerçekleştiren
kişi/kuruluşa aittir.Ücretleri yatırılmamış başvurular işleme alınmamaktadır.
CARDCERT AKREDİTASYON ULUSLARARASI BELGELENDİRME A.Ş BANKA BİLGİLERİ:
Banka
: Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
Şube
: Selamiçeşme Şubesi
Şube Kodu
: 846
Hesap Adı
: CARDCERT AKREDİTASYON ULUSLARARASI BELGELENDİRME A.Ş
TRL Hesap No
: 6299180
TRL IBAN No
: TR26 0006 2000 8460 0006 2991 80
Bilgi ve sormak istediğiniz konularda cardcert'e dünya’nın her yerinden ülke kodu ile ve ülke içi
tüm telefonlardan 7 basamaklı olarak ara nabilen 444’lü numarası ile ula şmak mümkündür.
CARDCERT AKREDİTASYON ULUSLARARASI BELGELENDİRME ANONİM ŞİRKETİ
Bagdat Cad | No 148/6 | Feneryolu - Kadıkoy | Istanbul | Turkey
444 6 094 www.cardcert.holdings
Download

cardcert