,,:":
4'
T.L.
l,,,.
PALANDÖKEN KAYMAKAMLIĞI
İçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : |0417 197 1903.02/697609I
konu: Özür Durumundan yer
26l|2120I4
Değiştirmeler.
...vıüoünıüĞüNp
PALANDÖKEN
iİgi
:
İİ
ııaiıİi Eğitim Müdürlüğünnn2611212014 tarih6946433 sayılı yazısı.
Oğretmenlerin 2015 Ocak ayı İl İçi ve İller arası özür durumuna bağlı yer değiştirme
iŞlemleri ile ilgili, Bakanlığımız İnsan Kaynaklan Genel Mti ürlüğünnn25l12120l4 tarih ve
6905869 sayılı yazısı ve duyuru ekleri ile birlikte yaAmız ekinde gönderilmiş{ir.
Bilgilerinizi ve okulunuz öğretmenlerine gerekli
Müdürlüğünüzce gerekli tedbirleri n
al
ınmasını
ri
duyurunun
yapılarak
ca ederim.
Orhan ÖZPN
Müdür a.
Şube Müdürü
EKLER:
1-Bakanlık Yazısı: (
1 adet )
2-Duyuru: (8sayfa)
DAĞITIM:
ıük
ve orta Dereceli
okul Müdürlüklerine
M.Solakzade Mah.Mimar Sinan Cad. Palandöken ERZURUM
Tel:04423l7 112l Dahili
: l l4
Elektronik Ağ: www.palandöken. meb. gov.tr
Bu evrak süven]i elektronik imza ile imza]anmıştır http://evraksorgu.meb
Ayrıntılı bilgi için: Ayşe DUMLU
Faks : 0442 3l7 13 88
e-posta 25pa|andö[email protected] gov.tr
qov tr adresinden8cief-filbf-
3ç22-8f48-8bfd
ı<odu ile tevit
edilebilir
T.C.
ıriı,ı,i rĞiriıvı gıKAxLrĞr
İnsan Kaynaklarr Genel Müdürlüğü
Sayı
25l|2l20l4
: 68898891/90316905869
Konu: Öziir durumundan yer değiştirmeler
VALILIGINE
(IlMilli Eğitim
İlgl,
Müdirrlügu)
\
Bakanhk Makamrnın 24lI2l2}I4tarihli ve |g2g53 sayıh Onayı.
Öğretmenlerin 2015 Ocak Ayı il içi ve iller arası özür durumuna bağlı yer değiştirme
iŞlemleri, ilgi Onay.ve 0610512010 tarihli ve275'73 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli
Eğitim Bakanlığı Oğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hiikümleri de
dikkate..alınarak ekte gönderil en duluru çerçevesinde yapı l acaktır.
Ozür durumuna bağlı il içi ve iller arası yer değiştiıme işlemlerinin sağlıkh bir şekilde
gerÇekleştirilebilmesi için öğretmenlerin başr,uru ve atamalarına etki edecek bilgilerin
MEBBIS kayıtlarında güncellenerek başvuruların herhangi bir aksaklığa meydan verilmeden
siıresi içinde tamamlanması için gerekli tedbirlerin alınması hususunda bilgilerinizi ve
gereğini rica ederim.
HamzaAYDOĞDU
Bakan a.
Genel Müdür
Ek:Duyuru (8 sayfa)
»eĞııııırı:
Gereği:
81 Il
Valiliğine
(iı Miıüi Eğitim Müdürlüğii)
AtatÜrk
Blv.
06648
Kıalay/ANKARA
Ayrıııhlı bilgi için: Ad SOYAD Unvan
TcL: (0 3l2) XXXXX XX
Faks: (03l2) XXX XXXX
Elektronik Ağ: www.mcb. gor,tr
c-posta: adsoyadl9ıncb.gor..tr
Evrakın e-inrzalı stıretine http:i/vatandas.tıyap.gov.trlevrak
adresinden
5
a9 c-7 c7 4-3
Ib7 -807
0
-
41
89
kodu ile erisebi i irsi niz
çaç
*zÜ
Tbqwwz,?,Myrqz*as &trAK nıçzraü§vT,ge.ı.w,
ww l &4 F{ :\ ıg ni;"ua v wağ üw {;1,;ga ı yı"pa», ğ3 Lj v il
w"
"(
J
A
H_ıq
Aİğğ
j
§,z
)
'üakaıılı§ımıza btığlı eğitiaz kı,ııi.ırnlarıı<lıı görevli iiğı,elnıeırleıiız ii içi ı,*: l11o:r ııi,ı;sırıda
sağLık ve eş dıır*ıı_rı özrti i1* gcırti ve özeJ h,ayütı <ıluıçsuz *tkiie1,,eıi ı"i*<i*d*re be*Jı 1r,r
hükiirııl*ri çerçevesindt- aşağıda nıelirtilriiği şekilde ;,,"apılacaktır.
n" 652 sayıiı h,{illi Eğitillx Eatrranlığıııııı '!'cşkilat vı, Göıer,l*ri ,1{ak.[-ıiııi,"ş _K-an,;,,ı
Hukmwnde Kara"rnanreniı: 37'n*i nıaıiı,lesinirı doiiuzunçu iii«ası kapızimıııclakiiei hariç *jııık
ttz*rc, alanlar itibaııyla norıtr kad.ro açığz bulunaı *ğitiırı jıı"ıruıarla-ıırıılj taıılaini, Ea,t:.ıı:lı*,:ı
h*p:llil<gm.ıneh.g*v.tt inteıntl aci_resinıJ* i]an eıi:lcrek öğretmenlerjn lercitrilerine açıi;ı.:aik ı,*
2. ÖŞetnenleriıı
Tıız,rnet puaülü111 ]ıesa.binıJa
ir*sa}ııı:da ise 28 Şı_ıbat 2ü i 5 ttırihi *sas
alıı,ıac
"b;rşr,rırı-ıiantı
stın gü.ıü; lıaznrşt sür*sinin
1ı.
3" Başvuru vapacai* öğre"ımenltıde, sağlık *1urr:ntri özriin* baiJt ;ıeı, d*ğiştiııı.ı*leı
'natiç, I}evlet rrıe,mıı"tlıığrı ve öğretıaenliğirı lırıı ikicinde de arJa.vlıkjar:nııı kald;rılıEış ı,,cyo 2g
Şabttı2ü15 tarihi ilıbarı,vlakalrlırı7abilecr:lı, tlı"ırşı:ıda rılması şaılı ar;inaı:ııkhr.
4"
İlk
ataına kapsarı:ı*rla açıkaıı,
k
1şr arası
ııaklçn
atarıan\ar ilr: öğrttıeıi;:t]iklt:.:
ııytılÖıktan sonra açıktan 5ra tia kuruırriar arası :ıeniden alıin]ı} kapsıunırda atanarıl;ı:dfirı" sağh;r
bağlı yer değiştinı,ı*trer laı,a,iç, 28 Şuhı,"t 2i} l -{ tarlhi ili1:,,aıı"yla buluşrıjulıiaıı iide
,3.u.rıııxıu öz"ı:i.ına
*,?ı
&z 1 (bİri
pl
siire_vi* i}ğı*tıı::.*nlik yapmış oltaııl*r,
ijziir <luruınuna iııği,ı
,v,:r elı;ğişlirnır
basvr.ırırsıxı<ia brıJ uırabi1 e*ekiir.
§"-l'al*bi haiiıııl*, sağl:k drır u iızrü ,va ıla genel ı,ı: i_iztl ha,r,ı.l.ı
neçL*n7*e bağ\ı al,aıaL" ver rieğiştirırie başı,ıııusll uJvzıın 1ııılı:rıaır i;*.ıef
değişiktiği haşvıırusıı biıiikte değ*rieıdirilecekıir.
_
6.
ıı1
ı;ı"ız *tlıilcı,rın
ı:ı*;ııı-ı_ *şiı::
;r
;".g;,
\
Puaşıwrular. http;ı'lnıebbis.meb.goı,.tr ve,va _iıııtr::ilikgm.mcb.gtıı,,tt ıuJrşsierincJ*ki
MTil3lrİfl Üztit Dusuwııiııa Eağiı Y*r l}eğiştiııe l3aşvuı,u ]:'ı:rır-ırı ılotrduru]aı:ak j*rLtJi|a{,*,: "iı:
balgel*r *ğiti,m kurumu nıildüriüğiıııe -ı*sliln trljieç*kıir. l3aşvırı_ı fbrınu_ *ğitim kurıııırrı
-raüıiürlüğüııe e o-*ayl anaç ak ve bir örn*ği öğıetixen*
7.
ç
*ri l *ı: *kti r.
Ögretıııenler. başr.ıırr: tbrnıtınun ge::çı:ğe xr_ygiın şekilde dolrlurıı]ı"nasıırdaı:
soruııluclur. Eaşvurular cııraylaııaa,da-n öıacç cğitim kurırınrı yön*liciiikieıiuı_leır btlge,ve dal,ali
bilgi diiz*ltıne talebinde bulunııjalıiie.ı:ektir, Başvuru siiresi içirıde bilgi ılilzeltnıe talebinıj*
bu]unaırizerd:affi ,:>rLay aşıınıasınılııki b;ışı,rırulan ıedıj*ıjilçrek. onaylaıuı,-iırs başı,urular ise ip"tal
editrtrçk iiğıelmen7rriır _ı.,ei,ıideı i:aşı,uru __vapnraiarı sağlanacaktir.
Öğıetmenier,ha3"*uüü.ttiresi içiniie. giireı,li olciuğtı cğixiıı kurııı:rııııa
beılıınduğıi
iliilçe ıı:illi eğitiırı
başı'rır:.ısrıııdaıı vazgrıçebilec*klir.
da ıpta1 edilecekıir,
_v-a
da i<adr*sunu§
ınü-düıfüğiine dilekç* ı,ernışk sureti},l* _yğı, ıieğişlintc
Bıı dur cla öğr*tmeıtrotjır başvuriıiaı-ı *l;:ktıtni}i rxla.ı;zılıı
&" Öğtetm*nl*riıı şahs*n başvrıru _ı"ai:ırıalan esas o]ııa;rht,ı. tıiı:likt*. 1*öı"e ı,li ol;lıikii:rı
illllçe öışıncla tıu]uıra:ı öğretmenleı-. ibr;ız *ıliieçek i:elgelari c-r}asta" c*l*fbn, i'aks gilıi u\,gu;]
iletişiııı araçiaıryla kaclrtıliııınııı bıüı:nduğu eğitiıı kıııı_ın:ı.:. ıııridi.irliiğüıre siir*si içinıl*
ıılaştıra:ı,ak bzışvuıular:rııır onarvlanmgsını islç"-v*Lıiieçşklir. Yiiretiı:ilcr tıu başı,urıılaıı şür*si
içi*rje onayia_varak ,|ormuır çıktisırıı giireve j:aşladıklarınıla i3ğrelııaeı:i*re imzş}ıittı:acikiır.
9" j1,3üstaki1 nrüdü:"1üğü buluı:rnayan eğitim kuı: lar:*da gCıt*ı,lı iığretnıenler ile
kadroları illilçe milti eğilinı ıııüdıirlüiktreriııde tı_ılıı.ıraır öğrelirreirler, b;ı.şvrırrı]a.rını kaıIr.cia::ir:;r
b ulunösığu i / il çe ııii
i *ğiti ı urüdiirl iikl e tiıı* y, ııpacıktır,
1 1
1
n"}.
Yuıi,
Öışza,3a gör*r,,1eııdirilen,ler
ile
arı,,hksız igiıuli cılaii oğrctın*ılerri,:n vrırt ı-iıçı
giire,ı ıiirelrriniır y*},,a iz'ınletinın 2r3 Şulıat 2ü t 5 tarilıiı:,ı kac]ar 5ün3 şr*c*ğit,ii
belg*laırdireıtier. diğer şartları ıia tıısı:ııaiaıı ka3,clı5.,la }"e1" ıl*ğişı,inri* başr,,111,o,*16r,
btılıınabı]eçtlı,ıir. l]ıı kapsamria _yer d*ğişikliği va"p;lanlııılaı: tn gfi]ç i8 Şulıaı 2*15 ',aıi|ninc
kadar giirevin*
başJ
ayaıılaıın atanıalaıı iptal edilecekıir,
33"hşiaskeıCe alan üğrttrrııınlt:ı. eşiııin karrıu peısı:irtjli ,rlaral,. gürev ı.j}:,tığı y*re
ıleğişti:rıe istağiııde buJuı.ızl-",ijeı:,:klir.
L2- lt) A:alık
"..,t::
2ü14 tarihinrlç alaır d*ğişi.l.,.liği vapılaır öğı"*tınenl*ı,cl*ıi özi;,r dıır,,ımuııa
içi ve iller arasınıla,yer d*ğiştiııııe isteğinde tıulunzçakla:, 5 Ocak 201_i tarihint kadı"r
ilisik kesı:ıe ve başlarna işie:aleriııi _va;:a}:ilacek]rı:di::. }:}u şekilde _t-,eni giirevl*riıec ha.sla.vıiı
öğretınenler özür durrımıına.bağlı ycr rieğiştiınc isıeğindeı buiiırıal:ileı:şklerıiiı.
bağtı
itr
Eaşviırıılar ikj aşaııaıia alnracak: 1ıiı:i:rci ıış ırdc_ sırası_vla eğilint ]<ı_ırunru. ilçe v,ı
il nıilii cğitim müdiirliiklerince cııra,vlanaçakLıt" İkiırci as aı.la ise eğitiııı ktırı:nrıı teşcihleıi
13"
alma*ai, ve eğitim kunrrırrı rniit-liirlüklerirrce tnaylaır:ıcaktı
r.
A4. {:,|ektratik i3aşr,i:ru Fo u clışında bir tı*lgeylt v*},a trıııstzi _1,.olı-ırvla yapılıu:
iıaşvrrrular; gerekli şarlları trişlı]]a}/afi lıaşvrı,ulaı; geıçeğe a;4i:rı lıilgi ı,* b*lge;ı,.l*: _va da
istenileı hilgil*r uygun biçinıiit işa.ı*tienrıı*den yapıiaır 1ıaş.,.ç1*1u, 1}* "'ı:lçl<:;aı:ik i3aşvıirı.ı
Foı:nrı çıknsı iı_şrz-ıılan,Eaülıın ve ı:ınayl aıtraı: },apılau lıarsırı,ıı"uiar $eç:ç1,5i7 ıayılat:a\,"; geç*:-siz
b aşvurı"ılaı,a cia_val ı,ver dt gi şı l.ıı:ıeler ip iııl eCi iec*k tir,
15" Yer değiştirme s,üırşcinıle yııp:lan işleınlerlc ilgili ıılaı"ak g*rçeğe a.,yl,ı.ırı b*;unıia
bulıinan öğ,ı'etmenier ile gerekll i<ontrollc:i yapmadan tıu Lızsı:urı-ılaı,ı *ııaviavaır sc;,ı,ıi"ı:]ulııı,
hakkında yasalişlem;--apılacaktır
ı
nü.Yt*r tl*ğiştirı"ne sürecintle ihıiyşç ciı"ıl,uları açılılsnralaır
http:llikgın.ırrebı,gov"tr
iııtenret adresiıdcır altloa duytırıılııçaklır"
t3akaniığır,
şaĞn wyJıe
ıı öza:üşn
ra
ı yER
nnĞişçğ
ağ,frşa
Öğretmenler;
a) Göreı' yaptığı 1,erde tedavisinin rnümktin çlmadığı vela göreı, 3.,iıptıkları vereie
kalmaian hAlinıte kendisi, eşi ve;ıa çaeuklarıırıt sağiıı<. ı{ur larınııı t*hiikey,,e giı*ceğini
bşlirtir sağiık kuı:rrlu raporu il*,tedavi olıtak ist*diği,
\
b} Anne, baba ve,ıza yaıgı wı_v|a. vasi tayin e,tilıliği karıieşlerind*n birisi içiır
"Eaşkasrrılrı güç ve yardı.mı ı:lınaksızın hayatını devam ettiremez," ilıaresi lıutrıınan sağfuk
kııruiuı raporu vaya iığrelmenin göreı, yzptığı yercle tedavisiııi* mifu:ıkiiır olrrradığı ya da göreı.
yaptıkİarı yerde kalmalan hğlinde saği* dtırumlaı:ının tehiike,ve giıeceğini b*triıtiı, suğIzk
kuıulrı laporu ile anıre, baba veya kaıdeşinin Aües Ka,vıt Sistenı{ıie (AKS) kayıth adreginin
hulunduğu
ilçelildeki eğitinr
kur
aıına ata.ıırrıak iizere ver değiştirıne başvrırusrında bulu:ıabi]iı.
Kmdi lıasta]ık]arı ııedeııiyie yer değiştiırne başı.ıirı,ısıınıia buliınan öğretnıaıtlcrin ibıaz
ettikleri sağiık kunrlu rapoıı-ıııcia, hasta]ıklaşnnr öğretmenlik ,vapmeıtraı:nı eng*lleme1,*c*ği,
tıetriıtilecektir.
ı
zlerince verilen özel eğitirn değer,leıııiinne kurulu raporıında ve il ı.:ıilii eğitiı:ı
müdürlüklerinĞçaalınaçak görev yaphğl ilile çocuğunuıı ozrline ilişkin özcl tğifiın alabileceği
resmi eğitiırı kıırumu bulıınnraCığına dair
bel_ue
ile yer
değişti
e başvıırıısu:rda
]rıılıuıabiliı.
!}aşvuruda istenecek b*lgeler şiııılaıdır:
a) J3aşvııru tarilri itibaıl,via resnri veya öze1 sağlık kurum ve lturuluşlarrnÜ* son ı-ıltı
iÇinĞe aiırra:r
yrı
süıe şartı ararrnaz}.
ıı1.
ıda açıklanan nruhlevaya uygl]ı1 sağiık kııru]rı Teparu iiiziiı}ü ıapııriıınn*la
b) Kardeşiııe vasi tayin edileııleı,dşn nr*rlrkg::ıe kaı.arı,
c) Çoeuğu özel eğitim alması gerekenlerden, özel *ğitiıır değerlendi e kuıul* rapoıu
vo bulunduğu ilde öze1 eğitirn alabileceği eğiiiııı krırumuıırın bulı.ırrmaclığına clair görev
1,aptığı
il m! jli eğitim nıüi{ütliiğüııce verilecşk bolge.
çocuk ve ka:deş için ve_va vasi tayini sebebiyle alınmış sağlık kuı"ulu
rapoıİan ile yapıları başvurıılmd4 ünay makarniarı, aile kiititğiine işlenmiş lıişisç] bilgilerin
özettreıini gösterir vukuatiı niifiıs kayıt öıneğiıri elektronik ofiamda teniin ederek kontral
sdeceklerdir,
},Ş" anne-baba"
aŞ DURUI!ğÜ Öznuru[ BAĞ{"{ YEit
i"- Ö
İ}EĞİşTf
ğ,ffiR.
ğretııenlerdeır eşieri;
a) 65'7 saYıiı Devlet Mçmurları Kanuııu.ı:ıun zllA ve 4i3 nıaddeleri lıapsaiıında,
b) Sosyal Giivenlik Kurumuna bağtrı,
c) 5ü6 saYılı Kanunııır geçiei 2ü rıci nıaddesiı:e göre bankalaş için kıırulnlu§ öz*l
eıztl*tritrik sandığına ıabl,
ç} T{"}BB ve odalar
,J}
giiıi kaınıı kuı,*mu nit*liğiııJ.*ki rıı*ııL*.k,L-u,ııılıışlaı,ınd;i"
A,ıakat altıpbaı:*ya ka.vıılı v* v*ıgi miikall*ii claıırk
çalışaıılar iie aşağı<la 2 şei ııad*tredş be]irıilenitriı eşleri. tşleri::i.ıı g;ır* -3,ı,çtı*ı
{1illçeye _vtr değiştiıma tııışvrrnısııırı-la bulunalıiliı.
\
2^Eş ötuımu özrwıden yeı dcğişikliği isıeleıalerıl*n:
ıi} 11ş}erı" va§affia olgaff üi,,eliği, bel*diy* başkanliğ:. ?,4i1 say,ılı }}a]<,ş.ııLklar ı,e
-*iığli
Krrrıluşlaı"da lıtam* Usu.liıne İlişl<in Kuıına çkii 1 ve 11 sa_vıjı **iı,el]çrdç lıeliı,tilen göıevlerıi_e
br.ıluıawılar" *26 sayıL: Tiirk Silajılı K,;ııı,eıişıi l?ersçıı*I Ka:runu, 25+7 sa1.,ılı Yiikıciıöğreiiııı
Kanııns. 2?utü2 ruor1, Hğkim]er v* §aı,çş]ar Kanuıru. t1-$7 ss_yılı lJ*vXet ı\ı{eıı_rrıriaıı Kaııuıırı
kapıamıııda çalışanlar {ö57 sa.v-ılı K;inunrın 4ı',i.3 va 4lÇ madçLşleri kapsaırıirıda sözl,;şıneli
p*rsıınel statüsı'iırde çı-hşarılar d6hıl};399 sa_vılı I'i.]{K kapsaııutııla çatrişan]ar; öze1 lranrınia.rla
kuruian k u ku::um v* kuruiuşla*nda çalışaııiar il* kaınu kuruıa v* kuııılı"ışlarrırda sürek]i
işçi ala:zık çalışanlarrlan eşierinin çalışmakta clıluğu kurı..ıı-ıı,/kuıı.ıluştan alınaçaiı gürev .ı,*ri
belgesi {liiriııci aşal"na başı,ıırıılarrn]n soa giinü itibarı_ı,,la başl*a biı il'e atalnasln]i} vap:lılığı::ı
belgeleıadir*ı: ka::ıru kuruin ı,c kı-ıruluşliırinda çaJişaırlann, gtııı:v yeri b*lgesi aı,ş.şıraadaıa
sade rc ata,üna kararl ıu:ı yeter] i kab:-ıl çıli lt* ektiı,}
"
b) Eşleri.551ü saJ,ıli 5!tısrı,ai
§}g<ııXa3ar
yt Gen*l §ağlik §igoıtas: Kanunş,,ııııı 4 unçı
ç,a|ışaıılatdw\
1"
i
flşleriııin çalışnıakta cldıığıı işytrinden alıııııcak görev y*ri belg*si.
2, Bağlı bulundıklarl },efgi çtraires,inr]eıe ve;,a
-be
eriııiıı
iaa_liyeue o duğunu gö slerir
gtı,
şy
J
ilgili
rneglek kiiruiuşıı:iıian ıılıiıaı,iı.k
J.
3. Birinci aşama başvurularını]1 so11 gtinü itibarıyla srın iici yıllfr ştir* zaıtıtda *ti az
36Ü gun ıig,:ı:talı hixı:ıreti olduğunu v* siE!*flalilığıırnr hil*n ıl*r,an *ttiğiıri giist*riı belg*"
4, ldare mcrkşzi belirti bir il'd* olıırakla Lıirliktç ilike geııeliıide fnaiiy*t gösi*reır
Şirk.etle::in şi,rket nıt;:kezi dışınria çaJişanlarının öğretsnc;ı eşierinılen; &ynç:a. atanşıak
istedftleri _verde eşlerinin iş_verirıin f"aal oidı,ığuna dair a.ı-ıonin_l şirkı:tlı;ı için kendj
iŞ,,-erieıtndeı. diğer şirketler içinse ça!ıştıkio:,ı iitieki vergi dair*si- belcdi,vr ı,e_v;: i]giii nreslrlı
kurrıl
uş ı;n d
an alar
ak1 an b ei
g
*,
isteırçcektir.
HŞ §}ıerzaınıa t}zr{ım* §§a§lznt *v &*ğişfirıızel*rü* 33ak3<at* Ağına*ak§&hğ*r ğğusışslıaç
1" 3$Ç güı: sigı;rtalılık siiresinin hesabıirda, 55l{j
Sağlık §igoıtasl Kanırnunrılr
birilkte <leğerlenriiri lecelıtir.
;tr
snyılı §ı;ı3..,al 9igcırte}ı,ı,ı,,e {:*rıç1
iincii nış.ddcsi kapsaın:ııdıt g*çen !_ıizmct §iire]f.iıriıı taıııa*ıı
2. liŞl*ri sigoıtalı *Lşı:a}a çalışaıı öğretınenieri:r yoı"ıieğişikliğ,i başı,uı,ularıırda, eşleriıriı:
sigııltailiık siiresinin yet*rli o]n:.aması ha]ıırde, i:orçIaırılınak kıı5,ılıyla sç::: iki y:ll:k süre
zartır'lda askerlikte gşçeı1 siireler
de
sigamalı ııia"ı,ak geçirilen sür*i*r kapsaırrıırda
değerlendirile*şktir.
3. llşieri çmekii oları öğretmenler" [:ir def,"ala ırtaiasrıs olmak üzero srııı $;ışvuı,u. t*rihi
itib,xıyla son 6 (alt) ay içiıede eşlerirıin eruşkli
u gtist*rir b*ige ile i:şl*ıini:r ikş::.et
ettiği yere 3ar d e ğiştirrne başvı.ır,ı.ısrında bul unabil ir
oltiu
"
4. Öğtetnıantrerden;
a)
Kendileri ıeya eş}eri
1,urt
dışınıJa görev,li o]anlıı_r,
b) ]işieri geçici görevii olşrlaı:.
c) T3şleri isteğe bağlı sigorialı claniaı,
_ver
değiştirme başvrırusı"ında Lıuluı_raırrayacakıır.
Ggxwa,ve
(altı) av
Ö
LLğAYNT:ğ,WT 'ğ-ğ,YEN
pnĞiŞağ
N EHğ,E
ts,4Ğ[,[
Y}l]ğğ.
trLER.
1"
Öğretmenlerdeır;
a}
Eşi ı,efat eden]er, eşierinin vefat ıarihini izleyeıı 6 {altıl
a_v
içindc,
b} Eşleri şehit ;ra da maiul gaz-\ ııluılat, şehaıJet ve,va gaziliğin vrıkuuıı,"laıı itibaı,eş 6
içinde.
\
c) Terör
ervlenii*ıi etkisi ve sebebiyle, kanı-ııe* baknrakla yiikümlü clıiuk]aıı
çocuklaı: ile anne, babaveyz kardeşleriırdeıı biri şe}:it ,ı,-a <la ıııalul gaz,i clarılat, ş*had*t. v*,va
gaziliğiıı vukuı_ın.dan itibaran 6 (altl) ay içinde.
ç) Görev vaptıkları yerd* özel lıayatnıla açıkça ıeiılike oiuştrıtarı
*1arv
neileniyle.
d) Görevli oldukları yerieşiın yori dişında bfu: ı:rtaöğretim krııumunrı rıı*ıkezi sınavla
kirz,anan çocu un, iiğrenirn göıeceği yeröe \l nıiilt eğitim miidürlüğiindeır ııatrlı öğreıriıır
görme imkönı oimadiğınr belgelendirenleı,
yer değiştiınıe başvurusunda buiuırabileceklerdir.
2. Bu kapsam.da iıaşı,uruda bu]unacak öğretmenletdeır:
a) Gilrev J,aptıkları yerde özei laayatında açıkça tehlike
y aptığı i 1 valisiııin teklifi .
b)
oluş
eı:ı
olayır itrişkiıı giireı,
iişiniıı vtfbtını gösterir b*lge,
c) Eşi, çocuğu ile anne. baba vey* kard*şlerinden birinjn şcliit
ı;lduğuıa dair belge.
.v;r
da mılıil gazi
ç) Çocuğuı:un ezi srı.ıavia kazanılığı ı,*ri giisleı:iı beige ile çccıığı!nııı_ öğreniıı:.
göıec*ği y*erĞe yatılı öglenim göıtıe imkdnı olmadığına dair beige
isteırcçktir,
vwwa}w,üzŞTğ E[-p.
y,
ar;
Lısl2AıVr ffiTJ U
rli*m*a
a
""
Tr"aq.?4,w.r;tqz B{aj}a{Jplğuj,aı-çwvç,zrhş^İş.ğ-2u
trğğğruflE VAğ?Z{,k{:A,K ğŞ Vği HŞq,flWğt,W.M
Öğı,*tnrenlel y*r ıtr*ğiştiıııı* başvuri;larıırı, i]arı edilen 1raşı,uru gzı:ilıl*ri arasrırtia
}ilektı"onik Eaşvrriı Fıırearınu dçlrlaınrtak sureli_vl* yapacaklır, Elşkı.rcınik Tla.şv*ru Ftr*ruııa.
tılip,,llı:tı*bbis.ıtaeLı.gcıv,ir ıeya hlip:l,tkgrn.ır,ıel,ı.gıır,.tı: adr*sl*ı:jnı]eıı "k,ı.,ıilaı::cı ad"' vü ""sifi*"
ile u1 aş slabilecşktir.
,
Ögt*tnr,*n|*r- 3,*t Ğ*ğişıitme bz.şi,rırı:larıııı 3,tıpııklan son;:a öziiı r]ururı:ıırxı ilişiriıı
bo:1gej,;rinı *nay için kaıJro7annırı bıılundrığı: eğitiırı kıınınrrı nıüiı{ilr}üğiiıır: i*,:ıız ain:*trı.
zorııırılaılır, {iöre,qli o]dukjarı jliilçe ıiışı:rıja hulunairlar, iiıı"az ı:ıljiııcet b*igı.l*ri ı-püsırr"
t*l*tan, f'alıs gibi ığguı1 ilelişiıı araçln:":1:}a kadı:tılaı"ınırı bulund.uğıı *ğ\tinı }"urıııljıı
ıeıüdiirtriiğün,: s{ir*gi içinde ulaştıracaktır. $üresi içiııde ı"ılaştırılnıal,ai:ı belgelerrJ";n iiği,ç;ınr*nl*ı,
soıumlı;drır.
lığitinı tı,:.ruııırı rnüdür]ü}çleı:inrc, ı. ı:xı, erljlş:,ı lıelg*ler iırce;]tn*ışk Lı_ı,giln bu]uıraır]ar
elektıcnik oıtamcla tarandıktan §oüıa Ei*lrtıtıııjk Eaşvrını Fu.rmuıırıç çrktısz ııiınaııık
başvuı'ujaı i;na;rlaı:aoaktır" A*rtkli şafl]a{] taşımaılığı tespit eıİileşlerin Lıaşi,ı.ırı_:.s:.ı
rcdçleöil*c*ktiı.
EğidJı krşıır:ııu ,arüiiilllilkleri, ö,zuı
_varxsltarak onav İçİıı ilçe v*
İ1
dur"rınııı tı*igeierini el*ktronik crt*ıai<la sisteırte
giinılerilmesini sağlal,acakiır.
ıcrİ]l? eığitiııa nrii,dürliiğiin*
Eaşvunıla-r; cğiiiızı 1rı-ıruınu n:iidiirlükierince haşı,ı_ıru*u;] 3,,,apılıi:ğ: güıı 1,ır dz lırhilı
il ı,e ilç* nıilli
*ğiliıı"ı ı:ıiiılürlükierirıc* ise on g*ç cğitiıı. kuruıau
müılüriüğtın*ıı rınayını talrlp *dııı gilnılc ı:nıı5,"1anacaklır, §on giin y,ı_püaır başı,-ııruiar arvı:ı giiır
içi nd* oıraylaı-ıacaklıı.
edeır güit içiırıle;
üna,v işl*:ıılerirıin ıüı:esi içiııde 1a.ırıııır:]anffiaslnt t;*ıiben lıaşı,rıı,uJar d*ğerl*nıliı:ı-ı,:*,ve
e-]ıaıacaktır.
Öğretmen3r:riı başvuı"ır \.0 üJlay
İs]emlc::jıri Tnt*ffiet aıaciiığıı,.1*. taJıip *tıır*si
sağlaıraeaktır.
lllilçe nıllli egiıiın ffiiidii,{ük]eri,
l
\
,r,*r ıleğiştirme
iş ı,e
işl*rı,ı!*ri i1* basr,urri]arıı:
onaylaamasr;ra da rşıidçdi]mesinden görer:li^ 1,etkili vc sı:ıturıiluılrıı:.
OnaY iştrenıieıiniır halia soııı.ı tziiillerine denk geli{iği gi}ırl*r"d* *ğitiı;ıı kıı;:rırııı_;
rniiclürlük]e.ıi iie iliilçc ıııilli eğitim ıuüdiiriiihleriııı:e gerekli ışıibjılşr a]ınatak .veterii sa5.ıda
pers*nel bı;]ıuiılıırulacafr-ve haşı,wularıır onaylaiırnası sağlanaeaktır.
Yer değişti::ıae başvurrı1,8,Tlt\&ilişkin ter*ddütler öııceniktre
gideı'ilecek; bu aşamada giderileıne3,,en ıereddütle::
i}
n:illi eğitinr ırıüdüriüğü,nc,;
Eş.kantr_ığa hi]r'iiı,il*çektiı,.
%
A! \iLIWği
ıi' .& q T,WÇ,akşL
"F,,gğ
Maşvazrw?ıa,r
tSzılr sebebi_vl* görev v*rJeriııdeır ayrıiaı:ak iiğr*tmenl*ıiıı yeı:in* &1ııms,,*ı_p:labi1;,,:ıı*si
x*akırrııııĞa-n başvurııIat,
:vrT ülrüişti-ü,ünş ı,iıı,ıinıl*'n*liı:tıl*ıı aariiıicr afssjild6 ıki :aıırız]ı
ıılarüç alırra*akiır
l]jı:inci ışa:ıracta. iiğlftiığiller il]ek'ıı"tıılik Başr,i:ırı i]*;,ıııuııı"ı .lu,,Jc]ııraralı ii)iiı ,lur,*ırruırıı
giıre ataaınak istedikleri il ve ilçel.i ıtla.rcklııırsylçll _li_ıı-ırri;;ıu *nıiyla2ıcı_kü:r.
İkııı*İ aşarnada, öğtetııı*nl*tııı aianıııa."|; isteıJiklçı:i ,j] ,,,o j"]çf:ılr_, alıınlçıı, iIl?,aııyla
öğretmen ııor:n İçatlrosu bcş bul-uıraır eğitfu,ıı i<ururıılari il* ıiğretııa*rılçrin 5,,cı değistirm*si
sebebiy..l* bcışdı.ıiası rnrıhtenıel rğitim trrrırumiarınııı listı:si 1rttp:,/,1ikgı:a.nreb,gov,ir iırternr(
aı*:esin<l* ya:yıtm|aazıcakıır. Eirinı;i aşatrıa,Ja başvı*"usrı cna,ı,Xanaı: iiğreııııeııl*r. atanffak
istedikleri eğiiim kun:.rı:u koıilarıııt, tçrçih ii*ı;eijklerini dikkaıe ı:,iatak işz.ı::*ıir,vecekiir.
Tçrçih aşamasiııda "'lııışalıııası mu]:teıatl *ğitiıı kurl]ı::ı_ı" ıılar;ık i]ıın erliişn_ ançak
ataıııalar sonrıetıırda bunla:rd.an ırtıı,ın kadrosrı btısatrma,van eğitiın krlrr;ıırjıirını t*_r*ilr eılı:ıi
iiğı*tı,ııeıılerjn tı-* ter*iiıleri cl*ğeı.ienrlirme,ve alınınayac-aktir.
Tw*trlı|e,c
l-?.§Zer *rnge*.ıjaı
Ögretı::eıler, özüri*rinjı: bulund.uğıı ilçlçki eğitiıt,ı kurrım]aıı aras:nılaı,ı eı-i çok 4.{.] ikırk}
telcilıte buiunabiJir. Bu kapsamda bıışvrıracak öğretn:ı:ııler, iı;rqilıleri *iışıırıla :tr1 inçj _tcç*ııçk
oiaralt il geneljııi* br-ış kalaıı eğitin:ı trıuı,ııınlaıııidaır i:irine kura il* ıiaı:n:ırk ist*yii;
istÇırıedikleriııi ar.v.,rıca belirtebi]şçeklir. A*cak 40 cğitiın kı-eruerıu ı*r*ilri tairıa2Trl{üllrılaı_,1an 41
inei seç*rıek isaretlenneeyecektir,
l3lı kııPsamd tı *tJ'ıan az Lşrıilı yapanlar ile tereilı dışı alaırır:ak i:;ieiçev*rı öğıetrneırX*riıı
saclece ıeı,cilrleri dikkate alıracaktır.
}lizmet puanı yğtetsizliği saiıebi},l* öz-iir rii_ırıı:rıun<l*ıı
öğretnıenier, istemeleri hAliııde ayiıksiz iziır ku!]anabil*ccktiy.
^ +,".
*
__ver
değ!ştiını*l*ri .v..apıi a}.il;
e, aq\f{la3
İl içİııde i;eür ıliıruınuna tıağlı
,ı"tr ıieğişliıeeek ii§r*tmeı:]ç:r- iizürierjni.ı:ı bulundıığu
YerleŞim Ye::indeltl eğitiııı kun:ızı]arı atasladan eıı ç*trı 4r (kük) tercihıe bı"ılrıır,ı"bilecel*tir.
illerdt giirev yapan öğı,etmeırleı,, eşleriııiıı görev !,,aptlklarl
ilÇe ile Adı'Şs Kayıt §ist*;rrine iAF.ti) kaşıth ikanı*tgA}ılarırun bulrınduğı_ı ilçeıitki r.ğitiin
}3iiYüi;Şehir staiüistuıdeki
kurum l arıırı ı?rçih edelri] eceklir.
Eil3'ükŞehir statüsiinde o1ma,van illerdt yapıiacak yeı cleğişikliği işie:ılerincic i1
merkezleri, ilçeler- b*ideier v* köyleıin }ıer bir,i a,ırılaiı:ycı{erıiııı
.v..eri clarak değerleriılirileeelç
ve bu Y*rleŞim 3,'erluxi arasııda _v,.-r cleğişiklıği Lraşvurı_ısu yaçıılalıilec*ktir. Bı,ı -*-ı:ıleşinr
ı'erieriniıa iÇiıdekı eğitiıu kuruızıiarı arasincia özür ıjurunırıırıia"r\ ,-*f:r değişıiıliği
yapıimay,acaktır"
'o
Bii_vilkşetıir lıel*,3ir-esi siatiiıüııd* t}mayaıı ı1l*rı3* giirev 5..ıparı iiğı"eırn*nl*ı. .;ı5illrrr-.o
özüıle:nıüıı bıılunduğu ii ı:ıieı,kezi {belde ı,e L"ıı},]tı dahit) 3,,a da ilç*ıleki ihı:lıi,;, r,* kiı!.ler iJöhi])
eğitirnk,uı,
iaı,ını işrçilr edei:ile*ekiiı,.
F,Şlrrı
İlçeııİn lıöy ı.,şy3 beİd.*lerjncle §iireı:
3,ş.11ş1 öğ::*1ırı*irlrr, önç*}iü;l* tşlrri,ıın
o1duğu yerdeki eğitirn kuruınlarını |trı:ih erje**hleı: eşleı"irıirı Lıulunıluğıı _r,,,;rd*
a ilecekieri herhangi L'ıir *ğitim tuır:ıaaı,i brılr:ir::iraıı:ı_şı ]ıa]iırılı; i** \-atr;ııı [(jlı ı,;ş1,3
a"v-ııı
b,:lde?erdelri r.ğilim kurıızıı]anne ter*ilı şdelşilçe*keir.
3, b-tw
v
\igevı*rğ, sosyan ğ:iğimflen
liseleı"i- ıp*ı"
e §aw e.t r.a*rğıg,a\*r z §r *tmenlerflwim t*v
"ö
ffise$a;nıu gi}z*§ gana|.Yag:
ilş*A*ri *ı» hilir"ız
*ib\eü;
Feır lisederi ı'e scs_yal bilimieı lis*lşiniıı biiıiirı ıılaş,ı iiğıetın*rıleri il* spoı: lis*l*riniıı
bede.,s ağiLrrrıi ilğrclnı*nJed, gliz*,l saıiatlar ji-ce ]*rinin gi)rı*l .canatlaı,,ire siün, ıııüzik
biliıı
öğret'nı*ııle,:i
Tg
nreı,ktz]eri lıariç tiiı:ı *ğiıiııı ku":,u:rrlarını i*reil-ı edebilı:eektir.
sand,{
adı:jrı lise]erine itgiti ı^eyzuaLln,a göre ateırarr ve ]:ıalen göreıı, vapan öğretıırenle::"
biliırr vı: sarıataıetl;*zieri iıaı,iç s:lınak üz*§*, f"eri ]iseleri ve sııs_ı;al biJiışlçr ljsalcrj dahi] tiiııı
eğit"ir*.lt;lJftıTülarül,,.tşr*İhşdebİlccçktİr.
Spor liseleri:rii* iralen gilr*v yapaır beden eğitiı::ıi öjir*tmenleıi v* güz*1 sanatla.ı
lisÇleünü* halen göreı, :-*a?an göıx*l sanatlar/reşiı:ı. ırıüzik öğı,elm*niari i]e "bu kuı.ı_u:ıliırıla
daha öıı*e göıev 3"apıniş söz koıausu,. ıria:ı i}ğı,etıııcrı]eri" lıi]ıgr ve sanat lncrkf.]zleri ha::iç ııiinai,,
üz,ere sp*r ]isolşri. güz*i sa::iatiar triselçı,i ve diğer *ğitinı kuruıı"ılar:rı: ı.*re iiı odcbiie**lttir,
Blliııı
\;C. Sanal"
ıneıkezlçrinılş iraleıı giireı,
ilt
;,,itpaı.ı öğrelıtr*ııl*ı"
bu kı;,t\ıırilarcia rlalıii
öğretıaentret,len lise!eri r,* sı]§yai bilimj*r liselerihariç o1mak üzeı-c'ti]iıiı
vş sanat meıkez]eri ixe diğer *ğiti::ı krirumigırın: ıercih e*ielıiiçcçktir.
ölrce görev
_Yapü}lş
Y *r §} eğişttrrffi*iler
v
e 3' ebtr§g,at
er değiŞilııııeier, öğretnıenieıiır teıçihieri dik]*aıç alınırriıJ.ı hiznıı.t p*9n1 iigt&l1üğüııe
-vaPılacaktır" §onuçlar, hfip:;'i'ikgırr.ırreb.goı,.tr iıciresiııde yav]ftl.t.ı]acaktlt. Yeı.
de-ğiŞtinnesi .vapılan öğıetmenleıin telıligat. ııvrı];:ıa r,* başiarna işlenrleri Yer t}*ğiştiiine
'I'ıisvim
i ndc betri:ti leıı sür*ler i çiıadt tamamlanacalı lır,
göre
},
Ytrft.
§"
a] T,4KVğ'§,${
AŞ.&Mh
Başvrr.ı:ulaı:rn
ğğ,.
BaĞğŞTğ
kalır{ edİlnresİ
p"ş A
rı-e
öi}ö} siiıı:cİ
5-L,} {}*.ağq2\}15
T'erciiıleriıı 1,apel st vo üıtay süreci
ğ2^n§
Al,awıa\ar
3.9
T *fuHüg*t.
vc
i9işi
7*
Lçesme aş"ı*wı!*,ri
23
ürızk 2{şi§
{3ş;gB<2ğ93,#
{3
q.ak 2ü
n
§ı' t
rrı ıti\ıaı,
*.*
\
ğrusaru
x &/L
eT?"§
{}F,N.aL,,fiiçığjwx,i.:çr;;
Download

PALANDÖKEN KAYMAKAMLIĞI ...vıüoünıüĞüNp