T.C. MEZin.i KAYMAKAMllGI İlçe Milli Eğitim Iviüdürlüğü (967617) Sayı : 8190 1177330.9911o IJ 1­
Konu: TEOG Bilgilendirme Toplantıları
Ortaokul Müdürleri
.............................................. MÜDÜRLÜKLERi~E ilimizde Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi (TEOG) ile ilgili 06.1 i .:W i 4
13.11.2014 tarihleri arasında yöneticiler, ile ilgili 10.11.2014 tarihli ve 101 LO sayılı
Kaymakamlık Olur'u bilgilendirme toplantısı yazısı yazımız ekinde gönderilmiştir.
Bilgilerinizi ve Ortaokul Müdürlerinin
rica ederim.
toplantıya katılımlarını sağlanmasını
---_.­
EKLER
I-ilgi Yazı (2 sayfa)
2-Kaymakamlık Olur'u (1 sayfa)
DAGTlM
Tüm Resmi/Özel Oıiaokul Müdiirlükleri
\1EZITU lLÇı: MILLI E(;İTiM ~\'!L'DORLnCU
YI."lıi Mah.O,\1.K.Bulva:: Meı:itli S,mavii Sitesi
G.qi Çdik AptKm:2 MEZiTLl!MF1{Si~
!l'1eJ~ltl_t324)J5g~464
Faks:(OJ24 )359744-ı
~-W)sl(l: llleı;t!ı:'3'f(meb.go\' _Lr
\\~b:hup:/!m<.'Liıli_ım.'b
gw\' .:r
>\:.nmılr oBgı içın irtihaı: Ona ögr<:ıim Su~t"i
H!)RANII
önemle
T.C.
MEZİTLİ KAYMAKAMLlGI
ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü
(967617)
f!?.!11!2O14
11 O
Sa)ı
:81901177.IOL fo
Kunıı
;TEOG Bilgilendirme
Toplantılan
KAYMAKAMLIK MAKAMıNA
İlgi
: tı Milli Eğitim Müdürlüğünün 03/11/2014 tarihli ve 4978707 sayılı yazısı.
ilimizde Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi (TEOG) ile ilgili 06.11,2014 ­
13_11.2014 tarihleri arasında yöneticiler. rehber öğretmenler. branş öğretmenleri, öğrenciler ve
velilere bilgilendirme toplantıları yapılacaktır.
TEOG Orıak Sınavlar Bilgilendirme Programı ekli listedeki takvime göre yapılacak olup,
ekli listede adı geçen Ortaokul Müdürlerinin 10.11.2014 tarihinde saat 15.00' de içel Anadolu
Lisesi toplantı salonunda yapılacak olan TEOO Ortak Sınavlar Bilgilendirme toplantısına
belirtilen gün ve saatte görevli izinli sayılmaları Müdürlüğümüzce uygun görülmektedir.
Makamlarımzca
da uygun
görüldüğU
takdirde Olur'
larım"ıı
arz ederim,
sun KILIÇ
i ı
. üdürü
İlçe Milli
..
Mezitli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Öğretim Bürosu
_
Adres: GMK_ Bulvan Mezitli Sanayi Sitesi Girişi Çelik Apt Kat:2 Mezitli/MERSİN ~,_"_
• ". , ~
Telefon:357 54 74-358 54 64 Faks: 359 74 44 Internet Adresi: http://mezitli_meb_gov,t,
T.C.
MERSİN VALİLİcİ İl Mill! E~itilll ~v[üd ürlüğü .
.
Sayı; 619613611101.01-0114978707
. 03111/2014
. Konu: TBOG Bilgilendiıme Toplantıları
;~._ ......._.•_........... KAYMAKAMLıGıNA
(iıçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
·iliinizdc . Temd . Eğitimden Ortaöğretime. GeÇiş . Si.tcmi (TEOer). ilıı ilgili
OtU \.2014 . - 13.11 :20 14 tarihleri. arMmda yönııtidler, rchl:;"': öğretmenler. branş
ö~rCımenleri,, öğrenciler. ve velileie
bilgilendirme toplantıııın yal',ı~tır.·
"
,
"
­
'
. Öncelikte ilÇe Temel EğitlınUcn Sonırnlıı Şube Mildürleri Ve Rçelerden seçileııek i 'cr
.Rehber. Öğr'clıiıCnin katılu:rııy1a ba;;latılacak Qlan bilgilendinne toplantıları yöneticiler ve
. rehber öğretınenler için ayrı ayrı' yapılacaktır. Toplantılar ckıeki programa göre
gerçekleŞtirilecek olup ilçelerde TCınel Eğitimden Sorumlu Şube Müdıırlerinin gerek! i
planlıınıayı yaııma~,i ve toplantılara katlıncak öğretıucu ve okul yöneticileriyle ilgili ı;erüli.
izin
ve onay i~leıiılcrini yapmaları gerekmektedır.
Ekieycralanpı'o~ hassasiyetle uyulması, yapıla"ak bütün toplaı1lJlarda katılım
imzaIannm alınıptoplantı rutamık1ru:ının tutulması ve i1,derin i~ ve i~lemleri hassasiyetle
ta~ip etIDesi hLL~LL"unrla;' .
.
;
f:lilg~ ve gtlfeğipj önemleri"" ederim.
·Hıı~.n GÜL
'. ..... Vııii!.
.
.• '
Mni Eiftim Mıidürü
EKLER: . . 1c (iptantı Piogrıimı (2 Sayfa) ;r:
DAGfI'iM:
• 13 tlçe Kaymakamlığına (İlçe MEM)
O~.N
Il-ı
.Ai . 4-10 ( ~
~.
i~~ nu;,,'~ r.rurnıu~~M~: Yen-işd;il'i"ME"RStN
3leb,lt\lpik ,,!,,s.: l~(nıiJLmı:b.gov.tr
~'rosıa: ~rnf!ie;[email protected],sov . lr
•• ,
.A.)~·l:'lhlı b'ııği'ıçiö :M~·B.AGt$J Şb~M<J.r S:PART'.I\KJ Şef . T<ı;
(nJ24)329 1481 (4 'M) r."
ıffi24)l27
l3 18- 19 TEMELl!:GtrtM ŞUBE Mımi'Il>,lEf'.i \'~: m:uı, YÖNETİCİLERİNE YÖNELİK
Tl<;OG (ORTAK SlNA VLA\{) BlLCİLENniRME PH,OGHAMl
"Temel
Eğitim Şube Müdürleri ve Okul Yönetici:erine yönelik yapılacak olan TOOG
lOrtakSınavlar) Bilgilendirme Programıaşağıdaki takvim" göre gcrçe\dcştiriJccektir,
i
'
\ Tarih
:" 'I KanlımcıL1r
,
l
'
Toplantı
Yeri
Eğitmen "ı'
,
[' , '" ---::"'h'çe-temcl Eğilim Şube
M-d"
ı .'
I '()7'.. ,l 1•'201'
' 4'
u uren
Mclım-e-tA.kifErs-o-y-Sos~y-ul--~'-ct-:t"'! Milli
i
i
u
,
'L,. ',',
-_·~,-c·'~Ortaokul Mıldürleri L
ı
' .
,",
,
,i
Saat
,,'
,
'
'
Temel
13:00'dıclr Mım Eğitim
'i' ,
Herilçede ayrı ayrı yapılacak,
~
,
i
' Mı'idüriagı:ınde buluşulup toplantı',
yerine birlikte gidilecektir.
,
"
i
Eiitiu1-1
E~ilim
Şube MÜdürü
Bilimler Lisesi
i
" \ : 0.11.2014
,
"
,r
olu!, toplantı yeri ve saaıı ilçe
Milli Eğitim MüdlirlüğUııce '
, \ belirlenecektir
.
"
\
i
'
İlçe' Milli E:@tin~-1
TL"nel Dğıtım
Şube Müdürü
\
.
,
~_·-C·-'--C-C"";"-+"O;-rta;-""c'ok"'u::;I-;M-;;ıid~-'.J-H;;;oru;~ku1da ayrı ayn~---ı-O'rtankul MMllıii
! ı Ll 1.2014 Yai-dımcılnrı '
yapılacak olup toplanu yeri ve '
1
i
i
saati Okul Müdürltii\iincc
belirlenecektir
81StıZe
wı~!e3!
'
i
I
I.M
ı I.
UI$l""
.
~
··:te ne,/niva
QU
Download

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yazısı - mersin