VAGiNiT TEDAViSiNDE 11 TETRACYCLIN VE AMPHOTERICIN-B11
KOMBiNASYONU (*)
TETRACYCLIN AND AlVIPHOTERICIN-B COMBINATTON IN THE
TREATMENT OF VAGINITIS
Dr. Ayten P'OLATER
~
GiRiŞ:
· Vaginitis veya kolpitis tabir edilen
vagina iltihabıncla, ekseriyetle bakteri ve parazit enfeksiyonları etyolojik
faktör olarak rol oynarlar. Vaginanın
histolojik yapısı yaş devrelerine göre
değiştiğinden, muayyen yaşlarda
belirli enfeksiyon tiplerine rastlanır.
Reprodiktiv çağda vagina duvarı çok
katlı yassı epitelle örtülüdLir.
Bu bakımdan genç kızların ve yaşlı kadınla­
rın vaginalarına
nazaran\. patojen a~
millere daha mukavimdir. Genere enfeksiyonunun genç k1zlarda daha fazla
görülmesinin sebebi, vag1nalarının ince bir kaç tabaka epitı: lle örtülmüş clmasıdır. Keza yaşlı kadınlarda, atrofi dolayısıyle kalınlığını kaybfden vagina epiteli, patojrn amillere daha az
mukaveınet gösterebilmektedir.
(*)
Dr. Hikmet POL:ATER
Vaginanın normal florasında bir
kısmı patojen olmak üzere, streptoko~
· küs, Döderlein basili, difteroid bakteriler, co1i basili v.s. gibi mikro-organizmalar ve bilhassa Monolia veya Candicia Albicans gibi mantar çeşitleri bulunmaktadır. Döderlein basHlerinin hemen her zaman vagina florasında bulundukları ve bunların vagina epitelindeki glikojeni parçalayarak laktik asit husule getirmek suretiyle, normal
vagina ifrazatının asiditesini temin ettilderi malumdur.
Vaginitislerin en çok rastlanan amillerinden biri de Trikomonas vaginalistir. Bazan, bilhassa çocuklarda, barsak parazİtlerinin de vaginitislere sekonder olarak sebep oldukları görülmektedir.
Bazı sistem
hastalıklarının,
bu
Zeynep - Kamil Hastahanesi çalışmalarından. (Şef Dr. Burhanettin UstUnel)
-. 160
~
POLATER ~ POLATEA
anda bilhassa diabetin vaginitislere zemin hazırladığı bilinmektedir.
, abetiklerin vaginasında çok kere
mantar enfeksiyonuna rastlamak mümkündür.
Bazı nadir hallerde travmatik sebeplere bağlı vaginitisler göriilür. İlı­
mal edilmiş pesserler, yabancı cisimler, sık cinsi münasebetler ı çok sıcak
veya muharriş solusyonlada yapılan
lavajlar dolayısiyle vaginitisler husule
gelmektedir.
Uterus kavitesinden ve serviksden
gelen alnntılar da vaginitis yapabilir.
Vaginitisin en aşikar belirtisi va~
ginal akıntıdır. Beyaz, sarı veya yeşilimtrak renkte olabilen akıntının bazan hastayı rahatsız edebilecek derecede kokusu olabilir. Vagina ve vulvada kaşıntı ve yanma yapabilir. Spekülum muayenesinde vagina mukozasında hiperemi ve konjestiyon görülür.
MATERYEL VE METOD
Bu araştırmada, Fumisin Vaginal
Tabietin bakteryel, canelidal ve bilhassa trichomonal vaginitlerdeki tedavi
tesiri tetkik edilmiştir.
Beher tabietin terkibi
şudur:
100 gmr. Tetracycline Hidroklorür
50 mgr. Amphotei'icin-B
Formülele görüldüğU gibi, geniş
spektrumlu bir antibiyotik ile antifungal bir ajanı birleştirmiştir. Literatüre göre Tetracycline sadece antibakteryel olarak tesir etmekle kalmaz., aynı
zamanda bakterileri kendi metabolizmaları için kullanan ve bu suretle ko=
iayca barınalıilen trichomonasları da
en direkt yolla imha eder (1).
Amphotericin-B ise geniş spektrum~
lu antifungal bir antibiyotiktir (2, 3).
A~photericine~B'nin diğer mühim
bir hususiyeti de trichomonaslar üzerindeki direkt inhibituar tesiridir (3).
Netice olarak, elde mevcut literatürden Fumisin Vaginal Tabietin trichomcnaslara karşı iddia edilen tesirinin
şu esaslara dayandığı söylenebilir.
a) Bakteri ~ trichomonas simbiyd~
zun un bozulması sonunda endirek tesir ı
b) Amhpotericin-B'nin trichomonaslar üzerine direkt tesiri.
VAK'ALARlMlZ VE SONUÇLARI:
Kasım
1966 tarihinden bu yana kliniğimize lökore ve kaşıntı şikayetleri
ile müracaat eden 62 vak'a Fumisin Va~
ginal T'ablet ile tedavi edilmiştir. Bu
gruptaki hastalar 15 ila 50 yaşları arasında olup yaş ortalaması 30.2'dir.
Hamile hastalar bu araştırmaya alınmamıştır.
Vaginal akıntı tarif eden hastalarda
tedaviye başlamadan evvel etyolojik
ajanın tayini için vaginal akıntıclan asılı damla, yayma preparat
vejveya
kültür için materyel alınmış bunu takiben tedaviye başlanmıştır. Her has~
ta günde iki vaginal tablet tatbiki ile
tedavi edilmiş ve tedaviye menstrual
periyodun araya girmesi halinde de kesilmeden 15 gün ınüddetle devam edilmiştir. Tedavinin bitiminde yayma
preparat ve/veya kültür yapılarak vaginal akıntı tekrar muayene 'edilmiştir.
--- 161-
ZEYNEP KAMil TIP BÜLTENI
Tablo I.
Tedavi öncesi laboratuar neticeleri
Etyolojik Ajan
V ak' a sayısı
T'richomonas + Bakteri + Candicla 6
15
Trichomonas + Bakteri
2
Trichomonas + Candida
6
Bakteri + Candida
6
Trichomonas
24
Bakteri
Canelida
3
62
Total
Burada, trichomonasların
rilerle bir arada olmaları tek
na bulunmalarının 3.5 mislidir.
bakte~
başları­
Tablo II.
Etyolojik
(Diğer
ajanın
total neticeleri
arniller dikkate
alınmamış­
talar ikinci bir te da vi k ürüne tabi tu~
t ulm uş lardır.
Aşağıdaki tabloda tedavi neticeleri
verilmiştir.
Tablo III.
Tedavi öncesi ve
ticeleri
sonrası
kültür neq
Tedavi
Tedavi
öncesi
sonrası
yapılan
yapılan
"lt"ur·ct··e
k u_
müsbet
olanlar
2
'5
kültürde
Etyolojik
müsbet
olanlar
aJan
51
Bakteri
Trichomonas
51
Candida albicans 17
2
Birinci tedavi kürüne mukavemet
eden 9 vak'anın laboratuar neticeleri
şöyledir:
tır.)
Etyolojik ajan
Vak' a
Trichoınonas
Bakteri
Can di da
sayısı
29
51
17
Tablo IV.
B~ir·inc:i
ların
kür tedaviye rezistan vak'aanalizi
Etyolojik Ajan
TEDAVi NETiCELERi
·2 haftalık bir tedavi kürünü müteakip 62 hastadan 53'ünde semptomlar
t-amame
· u ş (%
_ n k ay·boı· m
/( 85)
__ ve bu durum laboratuar bulguları ile de teyid
edilmiştir. 9 vak'ada ise tedaviden tatminkar bir netice alınamamış ve has-
Vak' a
Trichomonas
Trichomonas + Bakteri
Bakteri
Candida
Bakteri
Candidajtrichomonas
-162-
sayısı
3
1
3
1
3
ı
POLATER
~
POLATER
ÖZET
Tetra cycli ne ve antif unga l
olan Amphotericin·B bulu nan FuVaginal Tabl et değişik etyolojiye bağ~
vaginit vak' asında on beş gün müdd etgünde iki table t olara k kullanılmış·
Bu müddet sonunda preparatın, en sık
görülen üç vagin it amiline, bakte ri, candida albic ans ve trich omo nas'l ara % 85 nisbetin de mües sir olduğu tesbi t edilmiştir.
Vaginitlerin ekser isind e karışık ajan lar
mevc ut olduğundan böyle bir prep aratl a
tatm inka r netic eler elde edilebilmektedir.
SU M MAR Y
series, 62 cases of vagin itis
Etiologic agen ts were deter~
cl prior to thera py and the case s were
d with Fum isin Vaginal Tabl et
arati on conta ining «tetr acyli n and
hotericin-B», 2 table ts given daily for
weeks. Satis facto ry resul ts were
obtai ned in 53 case s (85%).
This prep arati on was found to be effective in all majo r types of vaginitis, i.e.
bacte rial. monilial and trichomonal. Since
the majo rity of vagin itis case s are mi:xed
infections, a high thera peuti c value may
be expe cted from such a prod uct.
REF ERA NSL AR
-
Grig sby, M.E. : J. Nat. Med.
Assoc.
3-
(Ni~
san) 1962.
49:104 (Mar t) 1957.
2 ~ Field, L. M. : Missouri Med.
(Eylül) 1'960.
Andr iole, V.T. : J.A.M.A. 180:268
57: 1135
~
4-
163
~
Kistn er, R.W. : Obst. & Gynec.
(Ağustos) 1954.
4:155
Download

PDF Printing 600 dpi - Zeynep Kamil Tıp Bülteni