REOVİRÜS
ENFEKSİYONLARI
 Reovirüsler, kanatlılarda özellikle
broylerde ve hindi palazlarında büyümenin
durması, canlı ağırlık kayıpları,
tüylenmenin gecikmesi, ters ve kaba
tüylenme, ayak ve gagada renk açılması,
kemikleşme ve enteritis ile karakterize
malabsorbsiyon sendroma neden
olurlar.
 Ayrıca bu virüsler broyler ve broyler
damızlıklar ve genç hindilerde artritis,
sinovial membran, tendo, tendo kılıfları ve
miyokardiyumda yangı, her iki bacağın diz
eklemi yukarısında şişkinlik, değişik
derecelerde topallık ile karakterize viral
artritis-tenosynovitis enfeksiyonlarından da
sorumludur.
ETİYOLOJİ
 Reovirüs
 Çift iplikçikli RNA karakterinde nükleik
asit bulundurur.11 serotipi vardır.
 Kloroform,eter , pH=3 gibi düşük pH’lara
tripsine ve sodyum deoksikolata
dirençlidir.
 Isı ile inaktivasyona oldukça dayanıklıdır.
 Virüs izolasyonu ve üretilmesi amacıyla
embriyolu tavuk yumurtalarının sarılarına
veya korioallontoik membranına
inokulasyon yapılır.
 Primer tavuk embriyo doku kültürleride
kulanılmaktadır.
 Doku kültürleri arasında fibroblast ,
karaciğer,akciğer, böbrek ve ördek
embriyo fibroblastları bulunmaktadır.
 Doku kültürlerinde sitoplazmik inklüzyon
cisimcikleri ile birlikte sinsitiyum
oluştururlar
EPİZOOTİYOLOJİ
 Kanatlı reovirüsleri vertikal olarak
bulaşma özelliğine sahiptirler.
 Vertikal bulaşmanın yumurtadan çıkma
oranını azalttığı ve erken civciv
ölümlerini artırdığı bilinmektedir.
 Enfeksiyon bir hayvandan diğerine direkt
ve indirekt olarak bulaşabilir.
.
 Enfeksiyonun yayılması başlıca dışkı ,
kontamine gıda ve suyun alınması ile
şekillenir.
 Virüs hemen hemen bütün organlara
yayılarak buralarda üreyebilir.
 En yoğun olarak bulunduğu yerler
sindirim kanalı,dalak ve solunum
kanalıdır.
SEMPTOMLAR
 Kanatlı reovirüs enfeksiyonları
hayvanlarda kloakın macunumsu bir
görünüm alması ve ülseratif enteritis gibi
enterik bozukluklar ,akut ve kronik
solunum sistemi hastalıkları, perikarditis
ve hidroperikardiyum, anemi, inklüzyon
cisimcikli hepatitis , yumurta verim
düşüklüğü ve ölüm olguları ile ilişkili
bulunmuşltur.
Reovirüs enfeksiyonları kanatlılarda
başlıca 2 sendrom şeklinde
seyretmektedir.
 Malabsorbsiyon sendromu : Broylerlerde
büyümenin durması kavrukluk, ishal, gıdadan
yararlanma oranının azalması, zayıf tüylenme,
ensefalomalazi, bacaklarda halsizlik, iskelet
yapısında bozukluklar ve deride pigmentasyon
yetersizliği ile karakterize bir hastalıktır.
 Morbidite %30-40; mortalite %5-10
Viral artritis/tenosinovitis: Sinoviyal membranlar,
tendo , tendo kılıfları , miyokardiyum yangısı ve
artritis ile karakterize bir enfeksiyondur.
 Akut olgularda ölüm, gelişememe ve gıdadan
yararlanma oranının düşük olduğu görülür.
 Morbidite %100; mortalite %1 ‘in altındadır
TEŞHİS
1-Klinik ve nekropsi bulguları:
Malabsorbsiyon sendromunu klinik görünümü
ve lezyonların çok değişik olmasından dolayı
kesin olarak teşhis etmek güçtür.
 Viral artritis/tenosinovitis’de semptomlara ve
lezyonlara bakılarak bir teşhis konulabilir.
2-Laboratuar muayeneleri:
a)Virüs izolasyonu:
Kesin teşhisin yapılabilmesi için virüs
izolasyonu ve izole edilen virüsün
elektron mikroskopi ve fiziko-kimyasal
çalışmalar ile identifiye edilmasi gerekir.
 Uygun marazi maddeler dışkı ve dalaktır.
 Artritis tablosu varsa sinoviyal sıvıdan
virüs izolasyonu gerçekleştirilebilir.
 Virüs embriyolu tavuk yumurtalarının
yumurta sarısı ve korioallontoik
membranlarında iyi ürer.
 İlk pasajda marazi maddedeki virüs
konsantrasyonuna bağlı olarak embriyolar 4-5
gün , ortalama 3-4 gün içinde ölürler.
 Yüksek konsantrasyonda , embriyonun
derisindeki ve subkutan dokularındaki
konjestiyon ve hemorajilerden dolayı morkırmızı lekeler görülür.
 Düşük virüs konsantrasyonunda ise embriyolar
daha uzun süre hayatta kalır fakat belirgin bir
şekilde embriyolarda cücelik ve küçüklük ile
birlikte karaciğer , kalp dalaklarında büyüme ve
nekrotik odaklar şekillenir.
b)Serolojik testler:Enfeksiyonun indirek
tanısı için FA , AGP ,ELISA ve serum
nötralizasyon testleri kullanılmaktadır.
 En yaygın olarak kullanılan AGP testidir.
KORUMA VE KONTROL
 Hastalığın kontrolünde aşılar kullanılır.
 Civcivlerde iyi bir maternal antikor
seviyesi oluşturmak için inaktif , yağ
adjuvantlı monovalan veya polivalan
aşılar kullanılmaktadır.
 Canlı aşılar ise broyler damızlıkların
aşılama programlarında kullanılır.
Download

reovirüs enfeksiyonları