TÜRKKİZILAYİ
1866
TÜRK KIZILAY! GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN
İSTANBUL İLİ, BEYOĞLU İLÇESİ, FİRUZAĞA MAH-, K A D İRİLER YOKUŞU SOK.
NO;21 ADRESİNDEKİ 30 PAFTA, 497 ADA, 41 PARSELDE K A Y İIL I 280,72 M2
TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ BİNANIN YIKILARAK KONUT İNŞAATI ANAHTAR
TESLİM GÖTÜRÜ BEDEL İLE YAPTIRILACAKTIR
1- İstanbul İti, Beyoğlu İlçesi, Firuzaga Mah., Kadiriler Yokuşu Sok. No:21 adresindeki 30 pafta,
497 ada, 41 parselde kayıtlı 280,72 m2 taşınma? üzerindeki binanın yıkılarak konut inşaatı
anahtar teslim götürü bedel He yaptırtacaktır,
2- Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte
vereceklerdir.
3- İhaleye ait şartnameler * Ataç 1 Sok. No:32 Yemşebir/ANKARA” adresindeki Genel
Müdürlüğümüzden, “Balabanaga Müh. Büyük Reşit Paşa. Cad. No: 18 Fatih / İstanbul“
adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 350,00 TL karşılığında teruin edilebilecektir.
İdari ve teknik şartnamelere www.kizilav.OTg.tr/ibale ilanları adresinden ulaşılabilecektir.
4- Firmaların ihale zarflarım en geç 29 NİSAN
2014 günü saat 10:0u’a kadar Genel
Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş i göndermiş olmalan gerekmektedir
5- 2 No)u “Teklif vc Teminat Mektubu“ zarfi 30 NİSAN 2014 günü saat 14*30’d a Genel
Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır,
6- Postada meydana gclccek gecikmeler dikkate alınmaz.
7- Telgraf, mail vc faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır
J
TÜRK KIZILA VI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İDARİ ŞARTNAME
İHALENİN KONUSU VE ŞEKLÎ
Madde 1 - İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi. Firuzağa Mahallesi. Kadiriler Yokuşu SokakJJo:21 adresindeki 30
Pafta, 497 Ada. 41 parselde kayıtlı 280.72 m2 taşınma/ özerindeki binanın yıkılarak konut inşaatının
KiZlLAY'm yaptırdığı vc onaylattığı projeler ve detayları uyarınca, sözleşme ve eki şartnameler
doğrultusunda, tüm işlerle ilgili vergi, resim, harç ve benzeri giderler. YÜKLENİCİ tarafından karşılanmak
üzere anahtar teslimi götürü bedelle yapılması işidir.
İSTEKLİLER, ihale dosyalarım, “Ataç-1 Sokak No: 32 Yen işehir/AN KARA’’ adresinde bulunan
Türk Kızılay* Genel Müdürlüğü Yapı Teknik ve Proje Yönetimi Müdürlüğünde, '‘Bal ab an ağa Mahallesi
Büyük Reşitpaşa Caddesi No:İS Fatib/ISTANBTJL* adresinde bulunan Türk Kunlayi İstanbul Müdürlüğünde
inceleyebileceklerdir.
İSTEKLİLER, ihale konusu işle ilgili sorularım, ilânda belirtilen süre ve şartlarda Türk ECızılayı Genel
f Müdürlüğü Yapı Teknik ve Proje Yönetimi Müdürlüğü ( Ataç-I Sokak N o 32 Yenişehir/ANKARA) adresme
T- vcyaO 312 430 23 0 0 / 1432-1437-144+ nolutdefonJara iletebileceklerdir
İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI
M adde 2 - İhaleye katılmak isteyenlerden aşağıdaki şartlar aranır,
A - Türkiye’deki tebligat adresi (telefon, faks, vs.)
B - Ticaret ve Sanayi odası belgesi (2014 yılı içinde alınmış)
a) Gerçek kişi olması halinde, ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar
siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge
b) Tüzel kişi olması halinde, Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi odasından veya
idari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan 2014 yılı içinde
aimmış tescil belgesi,
C İmza sirküleri
a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,
b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikti imza sirküleri
v
D - istekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin
i vi
vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri/beyannamesi vermesi
E Diğer belgeler
a) 1icaret Sicil Gazetesi (Firmanın tesciline, faaliyet alanına ilişkin ve son durumunu gösterir)
b) İdari Şartname ve ihale dokümanlarının okunup incelediği ve bütün bükümlerinin kabul
edildiği anlam) taşımak üzere kaşeli ve imzalı İdari Şartname ve İhale Dokümanları
i —Bu Şartnamenin 6/C maddesinde yazılı miktarda geçici teminat vermesi,
G - İhale Teknik Şartnamesi Madde-3’dc yazılı esaslara göre hazırlayacağı teklifini vermesi»
Tl- İhale Teknik Şartnamesi Madde-4'dc istenilen belgeler.
I - İhale Mali Şartnamede istenilen belgeler.. (Mali şartname 3-c bendinde fotemlen belge 2 nolu
zarfa konulacaktır»^
* İhaleye katılan Firma temsilcisi, yetki belgesi, nüfus cüzdanı (kiralık belgesi) ve Firma kaşesini
yanında bulunduracaktır. Yetki belgesi noter tasdikli değilse Firma yetkilisinin imza sirküleri fle
birlikte İbraz edilecektir«
İHALEYE KATILAN YETKİLİ KİŞİ NOTER ONAYLI İMZA BEYANNAMESİ VEYA İMZA
SİRKÜLERİNİ DE BERABERİNDE GETİRECEKTİR.
İhaleye katılım için istenen belgelerin şartnamedeki sıraya göre düzenlenmeleri vc asıl veya noter
tasdikli sureti olması gerekmektedir.
* Ö RT AK GİRİŞİM» İS ORTAKLIĞI VB. KABUL EDİLM EYECEKTİR.
j
İHALELERE KATILAMAYACAK OLANLAR
M adde 3 - Aşağıda sayılanlar, kendi adına, vekaleten veya temsilen başkaları adrna ve-'fcft.ı 'k^Tf^b^Srtağı
olduğu şirketler (bu şahaslann yönetim kurullarında görevli olmadıkları veya sermayesiflSi^ıD'vndan
daha fazla brsse sahibi olmadıkları anonim ortaklıklar hariç) Kuruluşun ihalelerine doğrudan doğruya
veya dolaylı olarak katılamazlar.
a-) Genel Merkez ile Şubelerin zorunlu ve ihtiyari organlarının üyeleri ile bunların anne, baba_ eş.
çocukları ve kardeşleri,
b*) Türk Kızılay t çalışanları ve bunlaiin anne. baba. cş. çocukları ve kardeşleri.
c-) İşbu şartnamenin 13. ve 14, maddelerinde söz edilenlerden. Genci Merkez Yönetim Kurulu
tarafından karara bağlanarak f ürk Kızılay* ihalelerine katılımı yasaklananlar,
d-) İşbu şartnamenin 13 ve 14. maddelerinde belirtilen hususlardan dolayı; Türk Kı?ılayı veya Türk
Kızılay* mensuplan ve çahşanJan ile hukuki ihtilafı olanlar (hukuki ihtilalin neticelenmesini
beklemeye gerek görül m ek sizin) üç yıl sure ile ihalelere katılamazlar Türk Kızılayı ile ticari
ilişkiye giremezler.
e-) Müşavirlik, danışmanlık vc proje yapım hizmetleri alman gerçek veya tüzel kişiler, bu hizmetlerin
alındığı ihalelere doğrudan, dolaylı veya temsilen katılamazlar.
Bu yasaklara rağmen ihaleye katJan İsteklilerin teminatları gelir kaydedilir ve bunlardan biri
üzerine ihale yapılmışsa iptal edilerek, geçici teminatı gelir kay de diliı; sözleşme yapılmışsa ayrıca
protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve hesabı
genel hükümlere göre tasfiye edüir,
İHALE DOSYASININ HAZIRLANMASI
M adde 4- Thale dosyalan, aşağıda belirtilesi belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.
4.1. “1" Numaralı zarfın içerisine idari şartname Madde 2! A-E bentlerinde (E dahil) ve Madde 2/1’da
(Mali şartnam e 3-c bendinde istenilen belge 2 noln zarfa konulacaktır.) istenen belgeler konacak,
zarf kapatılacak vc kapalı zarfın üzerine “İbate İd arî Belgeleri77ibaresi yazılacaktır
FİRMA ADI VE ADRESİ
1 NOLU ZARF
İSTANBUL İLİ, BEYOĞLU İLÇESİ, FİRUZAĞA MAHAIJLESİ,
KADİRİLER YOKUŞU SOKAK,NOı21 ADRESİNDEKİ
TAŞINMAZ ÖZERİNDEKİ HİNANIN YIKILARAK KONUT
İNŞAATI YAPILMASI İHALESİ
“İHALE İDARİ BİLGELERİ” ZARFI
TÜRK KI7TL AYI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kurulu Bâşkâotığıoa
______________________________________________________________
ANKARA|
4>2, ;t2” Numaralı zarfın içerisine sadece idari şartname madde. 2/F - G’de istenen teklif mektubu ve
teminat ve M alî Şartnam e 3-c bendinde istenilen belge konulacak zarf kapatılacak, zarfın içerisinde
başka hiçbir evrak konulmayacak ve kapalı zarfin üzerine “Teklif vc Tem inat M ektuba ” ibaresi
yazılacaktır
\
s*.
FIRMA AJ>I VF ADRESİ
I İSTANBUL İLİ* BEYOĞLU İLÇESİ, FİRUZAĞA MAHALLESİ,
KADİRİLER YOKUŞU SOKAK,NO:2l ADRESİNDEKİ
TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ BİNANIN YIKILARAK KONUT
j İNŞAAIİ YAPILMASI İHALESİ
! "FİYAT TFKlrİF MEKTUBU VF TFMİNAI ” ZARFI
TURK KIZILAYI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kurulu Başka itliği ua
ANKARA
4.3. “3" Numaralı zarfın içerisine idari şartname m adde 2/H’de istenen belgeler konacak, zarf
kapatılacak ve kapalı zarfın üzerine “İb a k Teknik Belgeleri” ibaresi yazılacaktır
FİRMA ADI VE ADRESİ
3N O LU ZA R F
İSTANBUL İLİ, BEYOĞLU İLÇESİ, FİRUZAĞA
MAHALLESİ, KADİRİLER YOKUŞU SOKAKJSO;2l
ADRESİNDEKİ TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ BİNANIN
YIKILARAK KONUT İNŞAATI YAPILMASI İHALESİ
«İHALE TEKNİK BEL GELERİ” ZARFI
TÜ RK KIZILAYI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İtişle K orulu Başkanlığına
ANKARA
4.174.2 ve 4.3 maddelerine göre hazırlanan 3 zarfj 29-04.2014 günü saat I0:00’a kadar Ataç-1 Sokak
No:32 Yenişehir/Ankara adresindeki Türk Kızjlayı idari İşler Birimi/Evrak Servisine ulaşacak şekilde
verilecek/gönderilecek ve 3 a y n evrak num arası alınacaktır, Postada meydana gel er» gecikmelerin,
sorumluluğu firmaya aittir.
1E K L İF VERM E SAATİNDEN SONRA (29.04*2014 SAAT 10:00) G ELEN İHALE
DOSYALARI KESİNLİKLE KABUL EDİLM EYECEKTİR._________________________________
4.4.. i ürk Kızıl ayı, gerekli gördüğü takdirde bir duyuru île son teklif verme tarihini (29.04.2014
saat:10:00) ileri bir tarihe erteleyebilir. Bıı duramda, Türk Kızı layı ve teklif sahibinin daha önce
belirtilen teklif verme tarihine kadarkî tüm hak ve yükümlülükleri yeni belirlenen başvuru tarihine kadar
geçerli kabr.
4.5 İDARİ ŞARTNAMENİN 4JU 4.2 ve 4 3 . MADDELERİNDE HAZIRLANIŞ- ŞEKLİ
AÇIKLANAN ÜÇ ADET ZARFTAN BİRİNİN EK SİK OLM ASI HALİNDE FİRM A İH A LE DİŞİ
_____
BIRAKILACAKTIR._________________________________________
4.6 ic k lif mektubunda idari şartnamelerin vc eklerinin tamamen okunup aynen kabul edildiği
belirtilecek ve teklif edilen fiyat rakam ve yazı ile açık olarak yazılacaktır.
• TEK LİFLER, İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ EKİNDE YER ALAN TEK LİF MEKTUBU
Ö RNEĞİNE GÖRE KDV HARİÇ TOPLAM 1U1 A R ÜZERİNDEN V E R İL E C E K T İR
•T E K L İF L E R İN DEĞERLENDİRİLMESİ TOPLAM M İKTAR ÜZERİNDEN YAPILACAK
OLUP KISM İ TEK LİFLER KABUL EDİLM EYECEKTİR.
♦ALTERNA TİF TEK LİF KABUL EDİLEM EYECEKTİR
• ŞARTLI TEKLİF KABUL EDİLM EYECEKTİR.
4.7. İhale Kurulu, rakam ve yazıyla belirtilen teklif fiyatında farklılık bulunması Tıalinde, ya/ı ile
belirtilen teklif tutarını dikkate alır. Esasa etki etmeyen diğer şekli unsurlardaki noksanlıklar istekliye
tamamlattırıl arak tekli- değerlendi?meye alınır
k
t e k l if l e r in g e ç e r l il ik s u r e s i
1YJad de 5 — Teklifler. tcJclif mektup] annın açıldığı günden itibaren asgari 120 takvim günvng
Ba2i İstisnai durumlarda. İdare, tekiif sahiplerinden tekliflerinin geçerlilik süresini belirTPÎSîrŞöre için
uzatmalarını isteyebilir İdarenin uzatma isteği ve teklif sahibinin buna yanıtı posta veya faks ile
olacaktır. Teklif sahibi, idare tarafından talep edilen uzatma isteğini kabul etmezse, bu durumu yazılı
olarak teklif geçerlilik süresinin bitiminden önce olmak kaydıyla İdareye bildirmek zorundadır. Bu
durumda geçici teminatı iade edilir. İdarenin uzalma isteğini kabul eden teklif sahipleri. Geçici
Teminatın geçerlilik süresini İdarece istenen süre kadar uzatmakla yükümlüdür, ancak teklifinde
herhangi bir değişiklik yapamaz.
TEMİNATA İLİŞK İN ESASLAR
Madde 6 A —Geçici veya kesin teminat olarak kabul edileoek değerler, aşağıda gösterilmiştir
a) Tedavüldeki i Tuk parası
b)Vürürftikteki mevzuata göre düzenlenmiş ve Türkiye’de kurulan bankaların veya özel fınaııs
kurumlannm geçici teminat mektupları en az 120 taJkvîm günü sureli, kesin teramat mektupları ise
süresiz olacaktır (Yurtdışı bankalardan ahnnuş teminat mektuplarında Türk Bankalarının garantisi
aranır.)
c) Devlet Tahvilleri ve Hazine Bonoları
d) Konverüblc Yabanca Paralar (Amerikan Doları, Emo, İngiliz Sterimi, İsviçre Frangı)
B - Tem inatlım ı teslim yeri: Bankalarca verilen teminat mektupları ve dövizler dışındaki nakit
teminadar Genel Müdürlüğümüz T.C Ziraat Bankası Kızılay Şubesi 11*140001000685390090265039
no’lu Tl. hesabına, döviz cinsi nakit teminatlar ise I X . Ziraat Bankası Kızılay Şubesi
TR57O0OJ0OO68539OOi>t)265O41 no’lu Euro hesabına veya TR840001000685390Ü90265Ö40 no’lu
Amerikan Doları hesabına yatırılır. (Diğer para birimleri içân Mali İşler Bölümünün 0 312 4302300 /
1509 dahili telefon numarasından hesap numaralan temin edilir )
C - Geçici teminat: Teklif sahipleri teklifleri ile birlikte teklif ettikleri toplam fiyatın en az % 3’ü
nispetindeki teminatı da vereceklerdir. Teminatlar, banka teminat mektubu ise, T ü rk Kızılayı K am a
İbate K anunlarına tabi olm adığından EK TE YER ALAN GEÇİCİ TEM İNAT M EKTUBU
ÖRNEĞİNE GÖRE veıilecektır T em inatların % 31den az olması durum unda teklif geçersiz
saydır.
T'iyat bakimından İlk üç sarayı alan firmaların teminatları İhale kesinleşinceye kadar (Sözleşme
imzalanana kadar) Türk Kızılayı'nca muhafaza edilir. Bunun için hiçbir itirazda bulunulamaz. İlk üç
firmanın dışındaki teminatlar ihaîeden sonra iade edilir
D-Kesin teminat: İhale üzerinde kalan firmadan, sözleşme davetinin firm aya yazılr o larak
bildirilmesini m üteakip 10 iş günü içinde ihale bedelinin % 6’sına tekabül eden m ik tard a tem inat
alınır.
Yüklenici tarafından herhangi bir suretle sözleşme şartlarına riayet edilmediği takdirde, Türk Kızılay]
protesto keşidesine ve hüküm îstilusaline mahal olmaksızın akdi fesih etmeye ve teminatı irat
kaydetmeye yetkilidir. Tcminaön irat kaydedilmesi ile birlikte Türk Kızılayı zararları belirleninceye
kadar firmanın diğer alacaklarına da el koyar. Taahhüdün sfi/leşme ve şartname hükümlerine uygun
biçimde yerine getirildiği anlaşıldıktan sonra kesin teminat geri verilir. Türk Kızjlayrna verilen
teminatlar her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.
TEK LİFLERİN AÇILMASI VE DEĞERLENDİRM E
Madde 7- 29.04.2014 günü saat 10:0Ö’a kadar firmalarca İdari İşler Bmmi/lıvrak Servisine teslim edilen
3 adet zarftan 1 No’hı zarflar Lojistik D M û r i â ğ f i tarafından. 3 No’hı zarflar Yapı T eknik
4
i;
x*- \\
vc Pıuje Yönetimi Müdürlüğü tarafından açılacak vc İncelenecektir. 1 vc 3 No'İu^iarŞlaru^çtİmaiŞi
ve incelenmesi aşamasına finnalaı iştirak etmeyecektir.
i** * l
J ¿Jj
İbale giriş evrakları uygun bulunmayan firmalardı 2 Nolu z a rfla n iade edilecek o«fc^iŞM^y^jgiriş
evraİdan lam olan fîrmaJaırn fiyat ve teminat mektuplarına ait 2 No’lu Zarflan ise. 305fe33Öî5 tarîh
saat 1430’da firma terosilciieriıım huzurunda açılacak, EN UYGUN FİYATI VERMİŞ OLAN
İLK ÜÇ İSTEKLİNİN KATILIMIYLA AYNİ GÜN VE SAATTE (30.04,2014 Saat:14:30) AÇIK
PAZARLIK YAPILACAKTIR.
Açık pazarlıktan çekilerek son teklifini veren istekliler, tekrar teklif veremezler. Tekliflerin
incelenmesi, değerlendirilmesi ve karşılaştnıimasında kendisine yardımcı olması amacıyla Tüık
Kızıîayı teklif sahibinden teklifi ile ilgili açıklama isteyebilir. Açıklama isteği ve cevabı posta veya
faks ile olacak, ancak fiyatta veya teklifin özünde hiçbir değişiklik yapılmayacak, teklif edilmeyecek
ve buna izin verilmeyecektir.
İhale Kurulu, teklif sahibi veya vekili ihalede hazır bulunmadığı takdirde, kapalı teklifinde
belirttiği fiyatı son ve kesin teklif olarak kabul eder.
(1 ve 3 nolu zarf açıldığında ibale evrakının usulüne nygaa ve yeterli olmaması durumunda 2
nolu zarfın açılmasına kadar geçen sure zarfında, var ise eksiklikler evrakları İnceleyen yapılar
tarafından tamamlattırılır, ihale Kurulunun karan doğrultusunda, ibale evrakı eksik, usuluoc
uygu d veya yeterii olmayan isteklilerin teklif ve teminatlarının bulunduğu kapalı zarflar ihale
sonuçlandıktan sonra açılmadan iade edilir.)
İHALEYİ KAZANANA TEBLİGAT VE SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI
Madde 8- İdare tarafından belirlenen Tekli İlerin geçerlilik süresinin sona ermesinden önce, değerlendirmede
uygun bulunan teklif sahibine gerekli onaylar alındıktan sonra teklifinin kabııl edildiği faksla tebliğ ve
ardından taahhütlü mektupla teyit edilecektir,
ihaleyi alan istekli, şartname ekinde yer alan ve tek nüsha olan sözleşmeyi, tebliğ târihinden itibaren
10 işgünü içerisinde kati teminatı yatırdıktan sonra imzalar, Sözleşmeyi imzalamayan istekli teminatı
İdarece irat kaydedilir.
Birinci uygun teklif sahibinin istenen kati teminâtı vermemesi veya sözleşme imzalamaması
durumunda» İdare birinci uygun teklif sahibinin teminatım irat kaydedecek ve ikinci uygun teklif
sahibini aynı şekilde sözleşmeye davet edebilecektir, İkinci uygun teklif sahibi de kari teminatı
vermemesi veya sözleşme imzalamaması durumunda bu firmanın da geçici teminatı irat kaydedilecek
ve Üçüncü teklif sahibini aym şekilde sözleşmeye davet edebilecektir Üçüncü uygım teklif sahibinin
de kati teminatı vermemesi veya sözleşme imzalamaması durumunda bu firmanın da geçici teminatı
irat kaydedilecektir.
Bu durumu İSI EKLİLER peşinen kabul etmiş ıjayıhrlar ve bu konuda herhangi bir hak iddia
edemezler
İŞİN SÜRESİ
M adde 9 —Sösr konusu işin süresi ihale teknik şartnamesinde belirtilmiştir.
FİYAT FARKI
Madde 10- İstekli ihale tarihinden sonra, gerek taahhüt süresi içinde, gerekse mücbir sebeplerden dolayı
uzatılan süre içinde “Taahhüdün tamamen ifasına kadar' vergilere zam yapılması veya yeni vergiler ve
resimler konması, iiyatlann yükselmesi, nakliye ve işçi ücretlerinin artması, kur farkı gibi sebeplere
istinat ederek fiyat faikı ve sair taleplerde bulunamaz.
I ÜRK KIZILAYINJN YETKİSİ
'
,. ^
y
k î ı j y ş
Madde 11 • Iurk Kızılayı Kamu İhale Kanunlarına tabi olmayıp, ihaleyi kısmen ^eya^fafrtf&tefi
yapmamakla ve dilediğine yapmakta, ihaleyi iptal etmekte, pazarlıkta uyguıfcŞedfefö^şâp;
tamamen serbesttir
MÜTEFERRİK HÜKÜMLER
Madde 12 a) 1 ürk Kzzüayı’nca gerek görüldüğünde ihale fatihinden en geç 2 İŞGÜNÜ öncesine kadar tüm
isteklilere yazılı bildirimde bulunmak kaydıyla şartname esaslarında değişiklik yapılabilir.
b) lirm anm gösterdiği adrese yapılacak her türlü tebligat muteber addedilecektir.
c) İdari Şartname, İhale Dokümanları ve eklerine uygun olmayan teklif verilemeyecektir.
d) İdari Şartname, İhale Dokümanlan ve ekleri bir butun olup, bunların arasmdaki farklılıklarda Türk
Kızılayı lehine olan hüküm esas alınacaktır.
e) Türk Kızılayı dilediği takdirde verilen teklifleri müşterek muhafaza attın:) ahp ihaleyi
erteleyebilir.
t) Verilen teklifler hiçbir suretle geri ahııamaz.
g) İSTEKLİLERİN PAZARLIK SÜRECİ TAMAMLANDIKTAN SONRA, SÖZLÜ VEYA
YAZILI OLARAK DAHA DÜŞÜK FİYAT VERECEĞİNİ İDDİA EDEREK İHALENİN
SÜRECİNİ SEKTEYE UĞRATMAYA ÇALIŞMASI HALİNDE, İLGİLİ İSTEKLİLER
HAKKINDA TÜRK KTZFLAYFNCA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAKTIRh) I ÜRK KIZILAYI’NCA, ÎHALE VE SÖZLEŞME SÜRESİNCE İHALEYE KAHLAN
İSTEKLİLERDEN VEYA YÜKLENİCİLERDEN AYNÎ VEYA NAKDİ BAĞIŞ TALEP
EDİLMEYECEKTİR.
ı) İSTEKLİLER, varsa ihaleye ait şartnamelere ait değişiklik taleplerini en geç ihale tarihinden
4 İŞGÜNÜ öncesine kadar yazdı olarak Türk Kızriayı’na bildirecek olup, hu tarihten sonra
yapılacak olan başvurular dikkate alınmayacaktır,
D İstekliler tarafından saim alman şartnamelerin bedeli, hiçbir suretle iade edilmez. İhalenin iptal
edilerek tekrar çıkılması veya ertelenmesi halinde yeni şartname, ilk ihaleye ait şartnameyi satın alan
isteklilere iicre^i? olarak verilir.
İHALEDEN MEN EDİLME DURUMLARI
Madde - 1 3
a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka
yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya teşebbüs etmek.
b) İsteklileri tereddi!te düşürmek, katılımı engellemek, anlaşma teklifinde bulunmak, anlaşarak teklif
vermek veya teşvik etmek,
c) Rekabeti ve ihale kararmı etkileyecek davranışlarda bulunmak,
d) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek,
c) Alternatif tekîif verebilme halleri dışında, bir istekli tarafından ihale idari ve teknik şartnamelerinde
belirtilen şartlar dışında, şart ileri sürecek şekilde bir veya birden fazla teklif verilmesi halinde, ihale
Kuruküllin soz konusu şartı veya tekliflerden birden i¿ı>:{¿ısını gen çekme önerisini kabul etmemek,
1) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir gerçek veya tib^el kişiliği temsil eden
yetkilinin, başka]an adma doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten bir başka gerçek veya
tü/el kişiliği temsil etmesi ve bu anlamda birden fazla teklif vermesi,
g) İşbu şartname 3. maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtilmiş olmasına rağmen ihaleye katılmak,
h) Kuruluşun, her kademe yönetici ve çalışanlarının manevi şahsiyetine hakarette bulunmak.
İHALELERDEN YASAKLANMA DURUMLARI
Madde-14
a) i aahhüdünü yerine getirirken Kuruluşa 2arar vermek, bilgi ve deneyimini Kuruluşun zaranna
kullanmak.
t>) Mücbir sebepler dışında, ihale dokumam ve sözleşme hükümlerine uygun olarc
getirmemek.
&*
c) Üzerice ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında sözleşme.yapmamak7
» ¿?
d) Kuruluşun ihalelerine ilişkin olarak, kurum ve kuruluşlara veya medya yoluyla kamuoyuna haksız ve
mesnetsiz olarak yanıltıcı bilgi vermek.
e) Türic Kızjiayırrun. her kademe yönetici ve çalışanlarının manevi şahsiyetine hakarette bufanmak,.
f) Sözleşme konusu işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak;
fen ve sanat kurallarına aykm. eksik, hatalı veya kusurlu imalat yapmak,
g) Sözleşme sürerinde: hile. vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet
suretiyle veya başka yollarla işlemlere fesat karıştırmak veya teşebbüs etmek.
fiillerini yapanlann söyleşmeleri feshedilir, teminat lan iıai kaydedilir, üç yıl süre ile ihalelere
katılımları yasaklanır.
DEVİR VE TEMLİK
Madde JS - Firmalar işbo şartnameden doğan sorumluluklarım Türk Kızdayı’mn yazılı muvaffakatı
olmaksızın tamamen veya kısmen bir başkasına devir, alacaklarım temlik ve ciro edemezler .
İHTİLAFLARIN HALLİ
Madde 16 - İş bu satın alma neticesinde taraflar arasında akdedilecek sözleşmenin tatbikatından doğacak ber
türlü ihtilaflar öncelikle stdben aniaşma yoluna gidilecek» ihtilafın çözülmemesi halinde hal merci
I aşınmazın Bulunduğu İl Mahkemeleri Ve İcra Daireleridir
f
7
G EÇİCİ TEM İNAT MEKTUBU
TÜRK KI Z İL A YI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kurumunuzca Dialeye çıkanJan
................ {ihale konusu)
işine istekli sıfatıyla katılacak olan.................. . ...................... ....................... .{istekli adı) nın ihale
hükümlerini yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu gcçıci teminat tutan olan
........................................................................... .................. ......
(Yalmz/. . .. .. .. .. .. .. . __ ........ ..............)
tu
....................... .............. {Banka adı) garanti ettiği öden, ihale hükümleri çerçevesinde; geçici teminatın gelir
kaydedileceği hallerin ortaya çıkması halinde, protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek
kalmaksızın ve adı geçen ile Kururnunuz arasında ortaya çakacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve
kannni sonuçlan dikkate alınmaksızın yukarıda yazılı tutan Ok yazılı talebiniz üzerine derhal ve
gecikmeksizin Kurum nnuza veya emrinize nakden ve tamamen ve talep tarihinden ödeme tarihine kadar
{Banka adı) 9nm imza atmaya yetkili
geçen günlere ait kanuni im iy le birlikte ödeyeceğinizi ................
temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla v e ............................ .... (Banka adı) ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz.
Bu teminat mektubu ....... ..................tarihine kadar geçerli olup, bu tarihe kadar elimize geçecek
şekilde tarafimzdan yazılı tazmin talebinde bulunulmadığı takdirde hükümsüz olacaktır.
Banka Adı/Şubesi
Yetkili İsim/İmza
N O I:
1) Yabancı bankaların veya benzeri kredi kuruluşların kontrgarantilerine dayanılarak verilecek
mektuplarda, kontrgarantiyi veren yabancı banka veya kredi kuruluşunun ismi ve teminatın
kontrgarantili oldugiı belirtilecektir. Teklife esas para bîrimi Türk parası İse kontrgarantilere
dayanılarak verilecek teminat mektupları Türk parası üzerinden düzenlenecektir
2) İdari şartnamede yabancı para birimi veya yabancı para birimleri cinsinden teklife i*/.in verilmesi
durumunda; istekliler, teminat mektuplarını tekliflerine esas para birimi özerinden düzenleyecektir.
3) Teminat mektubunun Türk parası dışmda bir para birimi üzerinden düzenlenmesi halinde, teminat
mektubunun sonuna “İşbu teminat mektubunun tazmini halinde; mektup tutan tazmin tarihindeki
1 .C.M.B. Döviz Satış Kuru üzerinden hesaplanarak tarafınıza ödenecektir.” paragrafına yer
vcrilccektir.
8
o
TURKKIZILAYI
1868
TÜRK KIZILAY!
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İSTANBUL İLİ, BEYOĞLU İLÇESİ, FİRUZAĞA MAH.,
KADİRİLER YOKUŞU SOK. NO:21 ADRESİ,
30 PAFTA, 497 ADA, 41 PARSEL ÜZERİNDEKİ
BİNANIN YIKILARAK KONUT
İNŞAATININ YAPILMASI
İŞİNE AİT
İÇİNDEKİLER:
1
İDARİ ŞARTNAME VE EKLERİ
SAYFA
2
ANAHTAR TESLİMİ İNŞAAT İŞİ İHALE TEKNİK ŞART NAMESİ
7
SAYFA
3
ANAHTAR TESLİMİ İNŞAAT İŞİ İHALE MALİ ŞARTNAMESİ
1
SAYFA
4
SÖZLEŞME TASLAĞI
16
SAYFA
5.
YAPIM ŞARTNAMESİ
3
SAYFA
6
GENEL PURSANTAJ LİSTESİ
1
SAYFA
7
PO Z LİSTESİ (İNŞAAT)
3
SAYFA
8
TEKNİK ŞATRNAME (İNŞAAT)
6
SAYFA
9
ANALİZ (İNŞAAT)
6
SAYFA
10
MAHAL LİSTESİ (MEKANİK)
4
SAYFA
11
TEKNİK ŞATRNAME (MEKANİK)
1
SAYFA
12
POZ LİSTESİ (ELEKTRİK TESİSAT)
3
SAYFA
13
TEKNİK ŞATRNAME (ASANSÖR)
8
SAYFA
14
TEKNİK ŞATRNAME (ELEKTRİK TESİSAT)
18
SAYFA
15
PROJE PAFTA LİSTELERİ
1
SAYFA
16
PROJELER (LİSTEDE BELİRTİLEN PROJELER CD
ORTAMINDA)
1
CD ORTAMINDA
ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ
TANIMLAR VE KISALTMALAR;
KIZILAY
: TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İSTEKLİLER) * İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi
YÜKLENİCİ : Üzerine ihale yapılan İSTEKLİ
İHALENİN KONUSU:
Madde 1- İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Firozaga Mab_, Kadiriler Yokuşu Sok. No:21 adresindeki 30
pafta, 497 ada, 41 parsdde kayıtlı 280,72 m2 taşınmaz üzerindeki binanın yıkılarak konut inşaatının
KIZELAY'ın yaptırdığı ve onaylattığı projeler vc detayları uyannea, söyleşme ve eki şartnameler
doğrultusunda, tüm işlerle ilgili vergi, resim, harç ve benzeri giderler, YÜKLENİCİ tarafından karşılanmak
üzere anahtar teslimi götürü bedelle yapılması işidir.
ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL); İhale evrakları, Sözleşme ve ekleri ile Proje kapsamında
tanımlanan butun işler ve imalatların istenilen kalite vc değerde olmak üzere her şey dahii (cnalzcme, işçilik,
alet» edevat, sigorta, nakliye, su zammı, iskele, yatay-düşey taşıma, elektrik, su, vergi, resim, harç, fon, genel
giderler, müteahhitlik karı v b) tüm giderler dahil olmak üzere projenin tamamlanarak kullandır şekilde
KIZILAY”’a teslim edilmesini kapsayan toplam gider
İŞİN SÜRESİ:
Madde 2- Yapı Ruhsatı alma suresi 120 (jüzyirmi) takvim gönü, inşaat yapım suresi 450 (dörfyuzeüi)
lakvîtn günüdür
TE K L ÎFl ERDE UYULACAK ESASLAR:
Madde 3- Teklif hazırlarken, aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulmalıdır.
A. Sözleşme konusu inşaat işi İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Ftruzağa M alı, Kadiriler Yokuşu Sok.
No:21 adresindeki 30 pafta, 497 ada, 41 parselde yapılacaktır.
B. Teklifler, anahtar teslimi götürü bedel olarak verilecektir. (Omek î).
C. Tüm bu işlerle ilgili her türlü vergi, resim, harç, fon, elektrik, su, sigorta, inşaat imalât giderleri ve
kuramlara ödenecek katkı payları ve benzerî giderler YÜKLENÎCPye aittir.
D. Geçici hakediş raporları, yer teslimiyle işe başlama tarihînden itibaren 30(otuz)ar gün ara ile
YÜKLENİCİ ve KIZ11.AY tarafından düzenlenir- Hakediş raporlarında belirtilen tutar; bu tutardan
varsa KIZILAY’m alacakları kesilerek ödenir, Hafcedişler her ayın belirli günleri ödenecektir. Ödeme,
hakediş tutarına göre kesilecek fatura üzerinden KDV eklenerek TL (türklîrası) olarak ödenecektir.
E.. Gerektiğimle kurumiardan alınacak onaylar izinler ve ruhsatlar YÜKLENİCİ tarafından alınacak olup,
onaylar izinler ve ruhsatların alınması için gerekli her türlü harcama Yüklenici tarafindan
karşılanacaktır.
F. İnşaat sürecinde ihtiyaç duyulan TUS (Teknik Uygulama Sommiusu) veya yapı denedin YÜKLENİCİ
tarafından taahhüt edilerek ücretleri de YÜKLENİCİ tarafından karşılanacaktır.
G. Statik, mekanik ve elektrik projeleri uygulanırken mimari proje üzerindeki revizyonlara göre
uygulanacaktır. Gerektiğinde proje revizyonları YÜKLENİCİ tarafından bıla bedel hesaplamaları
yaptlarak projelendirilecefcîir. İşin bitiminde YÜKLENİCİ tüm projelerin son uygulama halini gösteren
projelerden 1 ad CD, 1 ad ozalit proje takımı KIZILAY’a verecektir.
H. Proje detaylarındaki bazı alt (yardımcı) imalatlar, imalat tanımlan veya pursantaj cetveli ile diğer
cetvelde gösterilmemîr, olabilir. Bu tür İmalatlaruı ortaya çıkması durumunda projeler ve teknik
şartnameler gereği imalat sırasına göre yapılacaktır.
Bu gibi durumlarda YÜKLENİCİ hiçbir fark talep edemeyeceği gibi proje ve detayları ile teknik
şartnamelerde gösterilen imalatlar anahtar teslimi (götürü) bedel fiyafa dahil olup fîyat değişmeyecektir.
Bu nedenle isteklilere tekliflerini vermeden önce proje ve detaylarını incelemeleri inşaat sahasını ziyaret
ederek saha şartlarını önceden tetkik etmeleri tavsiye edilir.
İ. Şandye elektriği ve suyu YÜKLENİCİ tarafından temin edilecektir. İş süresince binaya ait elektrik ve su
bedelleri YÜKLENİCİ tarafından ödenecektir.
J.. İşin yapımına ait işm yıllara sarkması, malzeme fiyatlarının işçiliklerinin zamlanması gerekçeleriyle,
günün ekonomik şartlarının zorluğu bahane edilerek hiçbir nam ve ad altmda fiyat farkı
verilmeyecektir.
f\
JC^P2ü|>ç]dĞ karşılanamayan otopark ile ilgili ödenmesi gereken tüm bedelier YIjKİENre* tarafından
fcajrş*&fte*aktır
L. Tektifbazıriamrken;
* Sözleşme Ve İhale Şartnameleri düetiyle birlikte proje, detay ve teknik şartnamelerin
dikkate alınması gerekmekledir.
* Sözleşmede belirtilen işin yapımına ait ek işler veya ekşiten işler sözleşmenin 19 Maddesine
göre değerlendirilir.
* Teklif mektuplarına KDV HARİÇ TOPLAM TUTAR yazılacaktır.
İHALEYE GİREBİLMEK İÇİN GEREKLİ TEKNİK BELGELERMadde 4- İhaleye ortak girişimler kabul edilmeyecektir.
İhaleye katılmak isteyenlerden aşağıdaki şartlar aranır.
A. Asgari olarak sözleşme taslağı 10 madde’de belirtilen teknik personelin çalıştırılması hususunda
taahhütname veriieccktir. (Ömek 2)
B. İSIEKLİLER; Son onbeş (15) yılda tek bir sözleşme kapsamında benzer iş olarak;
Kamuda yapılsa işler için» teklif edilen bedelin %70’i oranında, T C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Mimarlık ve Mühendislik Hizmetlerine esas olan smıfi 38 ve östü sınıfta yapı inşaatı yaptıklarım
belgelcmeieri gerekir.
Öze! sektörde yapılan işler için, teklif edilen bedelin %7(Fî oranında, T.C. Çfcvre ve Şehircilik
Bakanlığı Mimarlık ve Mühendislik Hizmetlerine esas olan sınıfı 3B ve üstü sınıfta yapı inşaatı
yaptıkların} belgelemeleri gerekir.
İş bitirme belgesinin özel sektörden almması halinde, belgenin kabul edilebilmesi için o işe ait yapı ve
iskan ruhsatı veya noter onaylı sözleşme ile hak edişler, faturalar vs ödeme belgelerinin de eklenmesi
gerekmektedir.
İş bitirme belge sahiplerinin ortağı bufrmduğu lüzel kişilerin ihaleye girebilmesinde; tüzel kişinin
yândan fazla hissesine sahip olması, teminat süresu»oe( kesin kabuk kadar) bu oranın muhafaza
edilmesi zorunludur.
Benzer iş bitirme belgelerinin; ihale tarihinden geriye doğru son 15 yıl içerisinde gerçekleştirilip
gerçekleştirilemediği hususu îş bitirme belgelerindeki bilgilerden tcspii edilir. Bu tespitin iş bitirme
belgeleri özerinden yapılamadığı durumlarda (sözleşmesi 15 yıldan önceye ait ve 15 yıl içerisine kısmi
giren işlerde) o işe ait düzenlenmiş hak ediş raporları (15 yıla kısmi giren işlerin miktarlarını gösterir
hak ediş raporları) ve/veya idarece onaylı hak ediş ödeme cetveli esas alınarak 15 yıl içerisine giren
fSili iş omnlan benzer iş olarak hesaplanacaktır
İş yönetme belgesi, îş durum belgesi ve diplomalar benzer iş olarak kabul edilmeyecektir. İş bitirme, iş
denetleme belgelerinin güncellenmesi 2013 yıîı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Karne Katsayıları
cetveline göre yapılacaktır.
C. Yer Görme Belgesi (Ömek 3)
D. Proje taahhütnamesi (Ömek 4).
E. ihale dosyası satın almdsğma dair belge.
İŞİN YAPILACAĞI YER VE ZEMİN DURUMUNUN TETKİKİ:
Madde S- İSTEKLİLER teklif öncesi işin yapılacağı yeri görecek ve gerek]i incelemelerde bulunacaklardır.
İSTEKLİ, işin yapılacağı yeri gönnekle, işm yapılacağı yeri ve işle İlgili bütün hususları, malzeme
kaynaklarını vc Arsmmn, /eminin durumunu, işi yapmak için gerekli mahalli şartları öğrenmiş sayılır. Bu
konularda İhale dokümanında belirtilenler dışında hak talebi doğuracak bir istekte bulımama?.
İŞ VE İŞYERİNİN SİGORTALANMASI:
M adde 6- İş ve işyerinin sigortalanması hususundaki şartlar Sözleşme madde 30’da belirtilmiştir
DIGER HUSUSLAR
M adde 7a) îh z a ra t için ayrıca bir Ödeme yapılmayacaktır.
b) Avans ödemesi yapılmayacaktır.
c) F iy at farkı ödemesi vc erken bitirme primi vb. ad altında herhaı
d) Şarttı teklifler kabul edilmeyecektir.
ek) jŞşî^firyt^er için ayrıca ödeme yapılmayacaktır.
2
f) Aksı belirtilmediği surece gun takvim günü sayılacaktır..
g) O rtak girişimler kabul edilmeyecektin
İHALE ÖOKÜMAJMIAR1;
Madde S- Bu işin ihale dokümaçlan aşağıda sıralanmıştır
1. îdari Şartname ve Ek İtri.
2. Anahtar Teslimi (Götürü Bedel) JhaJe I eknik Şartnamesi,
3. Dıale Mali Belgeler Şartnamesi
4. Sözleşme Taslağı
5* Yapım Şartnamesi ve Ekleri
6. Projeler
7. Pursantaî Listesi
S.. Teknik Şarlnameier (İnşaat mekanik tesisatı ve eîektrik tesisatı)
EKLER
i
Ö rn e k -1 M aü Teklif Mektubu
Öm«k-2 Teknik Personel Taahhütnamemi
Örnck-3 Yer Gönnc Belgesi
Örnek-4 Proje Taahhütnamesi
(
Örnek-1
ANAHTAR TESLİMİ ( GÖTÜRÜ BEDEL ) İŞLER
TEKLİF MEKIUBU
TÜRK KIZILAYl
GENEL MÜDÜRLÜK MEKKE?
İHALE KURUL BAŞKANLIĞINA
ANKARA
I
, /2 0 i 3
Türk Kızdayı tarafından ../..J2013 günü ihalesi yapılacak olan İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Firazağa
M ah., Kadiriler Yokuşu Sok. No:2l adresiadeki 30 pafta, 497 ada, 41 parselde kayıtlı 28(1,72 rol
taşınmaz üzerindeki binama yıkılarak konut inşaatıma anahtar teslim götürü bedel ile yapılması
işine ah ihale dokümanm t tamamen okuduk, inceledik ve aynen kabul ettik. İşin yapılacağı yerleri ve
çevresini gördük, mahallin özelliklerini ve zemin şartlarını tetkik cttîk, herhangi bir ayrım ve sınırlama
yapılmadan bütün şartlan kaimi ediyoruz.
1- Söz konusu işi, ihale evrakları, sözleşme ve ckîeri kapsamında tanımlanan bütün işler vc imalatların
istenilen kalite vc değerde olmak özere herşey dahil (malzeme, îşçüik,alct, edevat, sigorta, nakliye, su
zammı, iskele, yatay-düşey taşıma, elektrik, su, vergi, resim, harç, fon, gene] giderler, müteahhitlik kan v.b)
tüm giderler dahil olmak üzere işin tamamlanarak kullanılır şekilde Kızılay'a teslim edilmesini kapsayan,
toplam fiyat üzerinden KDV hariç toplam ........... .......... .................... ( para birimi belirtilerek rakam vc
yazıyla) bedel karşılığında yapmayı kabul vc taahhüt ederiz.
2- Anahtar teslimine (Götürü bedele) ait ihale şartnameleri, sözleşme ve eklerinde yer alan her bir iş
kaleminin miktarının ve mahiyetinin İhale dokümanında yer alan teknik şartnameye uygun olduğunu kabul
ediyorum
3- Teklifimiz, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günö geçerlidir.
4- İhale konusu iş için kendimiz veya başkası adma doğrudan veya dolaylı olarak asaleten veya
vekâleten birdeo fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.
5- En düşük bedelli teklifi ya da herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığınızı biliyor ve kabul
ediyoruz
6- İhale konusu işle ilgili olmak üzere idaresizce yapılacak /yaptıulacak diğer işlerde, idarenizin
çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem vc oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.
7- İhale konusu işle ilgili vermiş olduğumuz teklifimizde olabilecek herhangi bir işlem hatasının
(toplama, çarpma vb ) Kızılay lehine değerlendirilmesini kabul ve taahhüt ediyoruz.
Saygılarımızla,
FİRMA
Ad SOYAD / Unvan (Kaşe)
İmza
O m ek-2
TEKNİK PERSONELE AİT TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ
İbalc Kurulu Başkanlığına
KIZJLAY'ca L. L... gönü ihalesi yapılacak olan İstanbul İli, Beyoğlu ilçesi, Firuzağa Mah.,
Kadiriler Yokuşu Sok. No:21 adresindeki 30 pafta, 497 ada, 41 parselde kayıtlı 280,72 m2 taşınmaz
üzerindeki binanın yıkılarak konut inşaatının anahtar teslim götürü bedel ile yapılması iyi için isteuea
Teknik PersooeH Sözleşme Taslağının 10 rnaddesîadeki bükümler çerçevesinde bulundurmayı kabul ve
taabhüt ediyoruz.
FİRMA
Ad SOYAD / Unvan (Kaşe)
Îm?a
Ornek-3
YER GORME BELGESİ
i» İŞİN ADI; İstanbul ili, Beyoğlu İlçesi, Fıruzağa Malı,, Kadiriler Yokuşu Sok. No:21 adresindeki
30 pafta, 497 ada, 41 parselde kayıtlı 2X0,72 m2 taşınmaz üzerindeki bütanın yıkılarak koûut
inşaatını» anahtar scçlim göiürii bedel iVe yapılması işi.
2. YER: İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Finızağa Mah , Kadiriler Yokuşu Sok. No 2l adresindeki 30
pafta, 497 adav41 parselde kayrtlı taşınmaz.
Istanbnl İli, Beyoğlu İlçesi, Firnzağa M a t , Kadiriler Yokoşu Sok. No;21 adresindeki 30 pafta,
497 ada, 41 parselde kayıtlı 280,72 nı2 taşınmaz üzerindeki binasın yıkılarak konut inşaatının
anahtar teslim gotörîî bedel ile yapılması işi îîe ilgili inşaat sahasını -J ,. .J...... tarihinde gezerek ¿erekli
incelemelerde bulunduk. İşin yapılacağı yeri görerek işle ilgili tüm hususları, malzeme kaynaklarını, zemin
dorumunu ve işi yapmak içn> gerekli mahalli şartlan öğrendik.
FİRMA
Ad SOYAD / Unvan (Kaşe)
İmza
X
Ö ruek-4
PROJE TAAHHÜTNAMESİ
İhale Kurulu Başkanlığıma
.
.
KIZDAY’ca ../...tarihînde ihalesi yapılacak oJan İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Firnzağa
M ah- Kadiriler Yokuşu Sok. No:21 adm indeld 30 pafta, 497 ada, 41 parselde kayıtlı 280,72 nı2
taşınmaz üzerindeki binama yıkılarak konut inşaatının anahtar teslim götürü bedel ile yapılması
işine ait şartnamenin ekilide verilen mimari, statik, mekanik, elektrik projelerinin tamamım (eslim aldııtı ve
tüm projeleri eksiksiz olarak inceledim
FİKMA
Ad SOYAD / Unvan (Kaşe)
İmza
ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE MALİ BELGELER ŞARTNAMESİ
TANIMLAR VE KISALTMALAR:
KIZILAY
: TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İSTEKLİ(LER)■; ihaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi
YOkLLFNİCİ • Üzerine ihaie yapılan İSTEKLİ
İHALENİN KONUSU:
Madde 1İstanbul İti, Beyoğlu İlçesi, Firuzağa M al^ Kadiriler Yokuşu Sok. No:21 adresindeki 30
pafta, 497 ada, 41 parsdde kayıtlı 250,72 mZ taşınmaz üzerindeki biaanııt yıkılarak konot inşaatının
analıtar testim götürü bedel ile yapılması işinin KIZILAY*ın yaptırdığı ve onaylattığı projeler ve detayları
uyarınca, sözleşme ve eki şartnameler doğrultusunda, tüm işlerle ilgili vergi, resim, harç ve benzeri giderler,
YÜKLENİCİ tarafından karşılanmak üzere anahtar teslimi götürü bedelle yapılması işidir
ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL): İhale evrakları. Sözleşme ve cicieri ile Proje kapsamında
tanımlanan bürün işîer ve imalâtların istenilen kalite ve değerde olmak üzere ber şey dahil (malzeme, işçilik,
alet, edevat, sigorta, nakliye, su zammı, iskele, yatay-düşey taşıma, elektrik, su, vergi, resim, harç, fon, genel
giderler, müteahhitlik kan v b) tüm giderler dahil olmak üzere projenin tamamlanarak kullanılır şekilde
KlZtLAY’a teslim edilmesini kapsayan toplam gider,
İŞİN SÜRESİ:
Madde 2- Yapı Ruhsatı alma suresi 120 (yüzyinm) takvim giinü, inşaat yapım süresi 450 (dörtyüzclli)
takvim günüdür.
İHALEYE GİREBİLMEK İÇİN GEREKLİ MALİ BELGELER:
Madde 3- İhaleye katılmak isteyenlerden aşağıdaki şanlar aranır.
a
b
ci
Vergi dairelerinden alınmış vergi borcu olmadığına dair veya teksjtlendjrîîmi^ borcu olduğunu gösteren
son teklif verme tarihinden Önceki 3 (üç) ay içinde düzenlenmiş belge aslı veya internet barkathı belge,
Mevzuat hükümleri uyanırca Sosyal güvenlik pıîıc borcu olmadığına dair veya taksitJcndirilmiş borcu
olduğunu gösteren son teklif verme tarihinden önceki 3 (üç) ay içmde düzenlenmiş belge aslı veya
internet barkothı belge­
Teklif edilen bedelin %10(yüzdeon) undan az olmamak üzere* İSTEKLİ tarafından belidenecek tutarda
bankalar nezdtndeki kullamlmaımş nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da
serbest mevduatın» gösterir yerli ve yabancı bankalardan alınacak belge.
1
o
TÜRKKIZILAYI
1868
İSTANBUL İLİ, BEYOĞLU İLÇESİ, FİRUZAĞA MAH.,
KADİRİLER YOKUŞU SOK NO:21 ADRESİ 30 PAFTA,
497 ADA, 41 PARSELDE KAYITLI 280,72 M2 TAŞINMAZ
ÜZERİNDEKİ BİNANIN YIKILARAK KONUT İNŞAATI
YAPILMASI İŞİ
SÖZLEŞME TASLAĞI
SÖZLEŞME TASI AĞI
Madde 1- TARAFLAR:
Bu sözleşme, bir taraftan Tilrk Kızıiayı Genel Müdürlüğü (bundan böyle KI71LAY olarak
anılacaktır.)
ile
diğer
taraftan
.................................................... .................... .......................
......................... . . ....... .............................. .......................... ....... ...... ......... (bundan böyle YÜKLENİCİ
oîarak anılacaktır) arasında sözleşme konusunu teşkil eden iş ile ilgiti haklar, yükümlülükler ve diğer her
türlü münasebetleri dûzcnieraek için aşağıdaki şartlar dahilinde tanzim, kabul ve imza edilmiştir
Madde 2 -TANIMLAR:
KIZILAY
; TÜRK KIZILAY! GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
YÜKLENİCİ
: Üzerine ihale yapılan İSTEKLİ
ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ) BEDEL: ihale evrakları* Sözleşme ve ekleri İle Proje kapsamında
tanımlanan bütün işler ve imalatların istenilen kalite ve değerde-olmak üzere berşey dahil (malzeme, işçilik,
alet, edevat, sigorta, nakliye, su zammı, iskele, yatay-düşey taşıma, elektrik., su, vergi, resim, harç, fon, genel
giderler, müteahhitlik kan v.b) tüm giderler dahil olmak üzere projenin tamamlanarak kullanılır şekilde
KİZn.AY’a teslim edilmesini kapsayan toplam gider,
Madde 3- SÖZLEŞMENİN KONUSU:
KT7JLAY1m verdiği projelere ve mahal üstesine uygun, solleşme ve ekH şartnameler doğrultusunda,
gerektiğinde yasal r/inlerin (izin, onay* rubsat v.b, gibi) alınması, tüm işlerle ilgili vergi, resim, harç ve
benzeri giderler dahil her türlü gider YÜKLENİCİ tarafından karşılanmak ü/ere İstanbul İli» Beyoğlu ilçesi,
Ftruzağa Mafu, Kadiriler Yokuşu Sok, Nc:21 adresindeki 30 pafta, 497 ada, 41 pmelde kayıtlı 280,72 m2
taşınmaz üzerindeki binanın yıkılarak konut inşaatının anahfar teslim götürü bedel ile yapılması işidir.
Taahhüt konusu işin devamında ihtiyaç duyulması halinde mevcut imalatların revizyonlarına ait
projeler veya yeni imalatların projeleri YÜKLENİCİ tarafından bila bedeî olarak yapılacaktır
Madde 4- SÖZLEŞMENİN TÜRÜ VE BEDELİ:
Bu Sözleşme, anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan şartlara dayalı
olarak, işin tamamı için KIZILAY?ca hazırlanmış ihale şartnameleri, sözleşme ve ekleri ifc projelerde yer
alan işlerin YÜKLENİCİ tarafından anahtar teslimi götürü bedeîe göre toplamı KDV IIARIÇ
................................................. .
TL bedel üzerinden akdedilmiştir
İhale bedeline KDV dahil olmayıp ayrıca eklenecektir.
I
Jakedişler ekli Pursantaj listesi ve sözleşme bedeline göre aylık periyotlar halinde düzenlenecektir.
Ödeme» hakediş tutanna göre YÜKLENİCİ tarafından düzenlenecek olan faturaya KDV de eklenerek
yapılacakta*.
Proje detaylarındaki bazı ah (yardımcı) İmalatlar, imalat tanımları veya pursantaj cetveli ile diğer
cetvelde gösterilmemiş olabilir. Bu tür imalatların ortaya çıkması durumunda projeler ve teknik
şartnameler gereği imalat sırasına göre yapılacaktır. Bu gibi durumlarda YÜKLENİCİ hiçbir lark talep
edemeyeceği gibi proje ve dcîayJan ile teknik şartnamelerde gösterilen imalatlar anahtar teslimi (götürü)
bedel fiyata dahil olup fiyat değişmeyecektir.
İşin yîinitüîmesi aşamasında sözleşme eki proje, detayları ve şartnamesinde olmayıp KIZILAY7ca ek
olarak yaptırılacak, ya da sözleşme eki proje, dtfaylan ve şartnamelerde ölüp da KIZILAY’«;*
yaptmîmasmdan vazgeçilen iş kalemleriyle ilgili birim fiyatlar tespit edilirken; Sözleşmelin 19. Maddesi
hükümleri uygulanacakUr.
KİZILAY sözleşme konusu işin dilediği orandaki azı veya çoğunu aynı sözleşme şartlan dâhiKnde
YÜKLENİCİ7ye yaptırmaya yetkilidir. YÜKLENİCİ bu durumda hiçbir itiraz, hak ve tazmin iddia
cdemeycceği gibi, sözleşme şartları dâhilinde yapacakür.
Madde 5- KESİN TEMİNAT:
U
Bu işin kesin teminat miktan madde 4'teki söyleşme hedefinin %6(akıVsı oranında
Teminat nakit olarak verilebileceği gibi banka teminat mektubu şeklinde de verilebilir. Teminatın,
teminat mektubu şeklinde verilmesi halinde, teminat mektubu süresiz olacaktır. İler ne suretle olursa olsun
KIZTLAY’a verilen teminatlar haczedilemez veya üzerlerine ihtiyati tedbir konulamaz İhale bedeli
miktarından fazla iş yaptırılması halinde YÜKLENİCİ'den ek kesin teminat alınır.
Madde 6- AVANS:
Bu iş için avans veriİmeyecckîiı
Madde 7- İSİN SÜRESİ V£ İSE BAŞLAMA:
a) Sözleşme konusu iş ile ilgili olarak, inşaat yapı ruhsatının alınması ile ilgili bütün işlemler
sözleşmenin imza tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günü içerisinde, tüm masraflar vc gerekli
işlemler YÜKLENİCİ tarafindan yapılacaktır Yapı ruhsatı onay tarihi İşe başlama tarihi kabul edilecektir.
b) YÜKLENİCİ* yükümlülüğünde bulunan inşaat işlerini yapı ruhsatı onay tarikinden itibaren
450{dörtyüzeUâ) takvim günü içinde bitirmekte yükümlüduı. Sûre takvim günü esasına göre vaihniş olup her
turlu ikiira şarttan vc sair çalışmaya engel olabilecck sebepler göz önünde tutulmuştur. Sözleşmenin 29.
Maddesinde belirtilen zoriayıcı sebepler dışında hiçbir nedenle süre uzatılmayacaktır .
Madde ^ İŞLERİN YAPILMASINDA UYULACAK ESASI.AR:
Bu sözleşme konusu işittin yapılmasında YÜKLENİCİ;
-Sözleşme vc eklerindeki esaslara,
-Mimari projeye ve mahal listesine,
-Yürürlükteki Belediye İmar Yönetmeliğine,
-Türiv Standartlan Enstitüsü Normlarına,
-Deprem Bölgelerinde Yajstacak Binalar Hakkındaki Yönetmeliğe,
-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Yapı İşleri İnşaat, Makine, Elektrik Genel
Teknik Şartnamelerine,
-Çevre vc Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Yapı İşleri Birim fiyat latiflerine,
-Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmeliğe,
uygun birinci sınıl işçilikle inşaat yapmak zorundadır.
Madde 9- YER TESLİMİ:
YÜKLENİCİ sözleşmeye konu iş yerini sözleşmenin imzalanmasıyla birlikte görerek, bilerek kabul
etmiş sayılacak, yer teslimine ve iş yerine ait herhangi bir mazeret ileri sürmeyecektir. Sözleşmeyle
birlikte yer teslimi yapılmış kabul edilen arsa, bina, yapdar vb yerlerin korunması, güvenliği vb. gibi
sözleşmede* kaynaklı bütün sorumluluklar bedelleri kendisi tarafından karşılanmak üzere
YUKLENIC^ye aittir.
Madde 10- YÜKLENİCİ PERSONELİ:
YÜKLENİCİ ihalede bildirdiği (anahtar veya taahhüt ettiği teknik personelin, işin süresince çalışma
program ma bağlı periyotlar dahilînde işyerinde butonduracağı mimar, İnşaat mühendisi, elektrik mühendisi vc
makine mühendisi veya teknikerleri) teknik elemanların ve KIZlLAY’ın muhatabı olacak yetkili imza sahibi
veya sahiplerinin taahhütnameleri ile birlikte, isimlerini, özgeçmişlerini, belgeleri ile birlikte yapı ruhsatı onay
tarihinden itibaren 15 (Onbeş) takvim günü içinde Kl23LAY,a bMrecekâr. KIZILAY btı elemanlar hakkında
gerekli incelemeyi yaptıktan sonra, kabul edip etmediğini var ise değişiklik udebim 10 (On) takvim günü
içinde YÜKLENİCTye tebliğ edecektir.
YÜKLENİCİ bu tebliğe uymaya mecburdur KIZÎLAY'ca bu tebliğ yapılmadığı takdirde, teklif kabul
edilmiş sayılacaktır.
YÜKLENİCİ’ ran anahtar veya taahhüt ettiği teknik personelinden, işm çalışma periyotları dahilinde
şantiyede bulundurmak zorunda oldağu;
Teknik Personel Listesi:
İ Şantiye şefi inşaat Mühendisi veya Mimar
1 Makine Mühendisi
YÜKLENİCİ; yukarıdaki vecibelerini yerine getirmez ise:
1.
Teknik eleman bildirisini suresinde Yermediği takdirde, her gecikme günii için Madde
28’de belirtilen gend gecikme cczasmıa 1/4’i (dörttebıri) kadar gecikme cezası kesilir.
2.
İşyerinde (devamlı veya sözleşmede tespit edilen şartlara göre) çalışma periyotları dahilinde
bulundurulması gereken teknik elemam (bu elemanlardan birini, birkaçım veya hepsini) bulundurmadığı
takdirde; inşaat kontrollüğü tarafından tespit edilecek gönler için her bir eleman«* aşağıda karşılarında yazılı
günlük ceza miktarına göre tahakkuk ettirilecek ceza toplamt kesilir
Günlük Cera Miktarı;
İşm devamı süresince Sözleşmeye gore işbaşında bulundurulması gereken mühendisler,
mimarlar ve teknikerlerden her biri için günlük Madde 28’dc belirtilen genel gecikme cezasının 1/4’i
(dörîtebirî) kadar gecikme cefası kesiUr.
YÜKLENİCİ, KIZILAY’m verdiği surede ve onayladığı elemanlarla; şantiye şefi dahil KIZILAY’m
değiştirilmesine gerek gördüğü teknik eJemanlan değiştirmek zorundadır. Yapılacak eleman vc işçi
değiştirmelerinden dolayı, YÜKLENİCİ, KIZT1 AY'dan hiçbir bedel, tazminat ve süre isteyemez,
M adde 11 - İS PROGRAMI:
Yapı ruhsatı onay tarihinden başlayarak 15 (onbeş) takvim gönü içinde YÜKLENİCİ, işlerin
miktar, tarih, süre vc sırasını göstermek üzere ayrıntılı iş programım hazırlayarak KlZTLAVa
vermek zorundadır»
Bu programlan KIZILAY düzeltme ve değiştirmeye yetkili olup, programlar KlZILAY’ca
onaylandıktan soma geçerli olacaktır, YÜKLENİCİ onaylı iş programlarım iş suresince fÜZETAY’ın gerek
duyduğu zamanlarda güncelleştirecektir.
YÜKLENİCİ bu vecibeyi yerine getirmediği taktirde gecikilen her gön için Madde 28’de
behrtHcn genel gecikme cezasının 1/4H (dörttebiri) kadar gecikme cm $ı kesilecektir.
M ad d eI2 İSİN KONTROLÜ:
Sözleşme kapsamında tüm işleri deneîlemek iizere, KIZILAY isterse işyerinde bir veya birden fazla
sayıda kendi personel kadrosundan kontrol bulundurabilir veya KIZILAY dışından kuruluş ve kişilere
denetlettirebilir. Kontroller, İştn sü/leşme, şartnameler ve projelere göre yapılması ile faaliyetin iş
programına göre yürütülmesini KIZILAY adına denetler
YÜKLENİCİ kontrol teşktlataun çalışması için gerekli zaman, mekân ve gerekli araç gereçleri
kontrol teşkilatına bila bedel tahsis edecektir.
Bu Kontrollerin şartnameler, sözleşme ve ekîeri ile diğer belgelere uygun oiarak verecckkri
talimatlara YÜKLENİCİ uymak zorundadır.
Kontrollerin yapılan İşi uygun bulması, şartnameler, sözleşme ve ekleri ile diğer belgelerde yazdı
hükümleri bozmuş olması. YUKLENlCİTyi KIZILAY ve Kamuya karşı sorumluluktan kurtarmaz; tüm
sorumluluk YÜKLENİCİ'ye aittir.
KIZILAY tarafından onaylanmış proje ve imalatlarda yapılacak her türlü değişikliğin KIZILAY'm
yazılı müsaadesiyle olması şarttır. YÜKLENİCİ, vekili veya temsilcisi,‘bu esasa uymadığı takdirde, her
türlü gider kendisine ait olmak üzere değişiklikleri KIZILAY'm isteyeceği şekle getirmek zorundadır.
Madde LVÖOEME SEKLİ VE ŞARTLARI:
Geçici hakediş rapoılan, işe başlama tarihinden itibaren ek3i pursantaj listesine göre 3fl((Muz)ar günlük
aralar ile YÜKLENİCİ ve KIZILAY tarafından düzenlerde. Hakediş raporlarında belirtilen tutar, bu tutardan
varsa KIZILAY’m alacaksan kesilerek ödenir. YÜKLENİCİ işin bitim tarihinden Önce, 30 günlük hakediş ara
süresi dolmamış olsa bile, son bir ara hakediş daha talep edebilir.
Herhangi bir geçici hakedişin KlZILAY’ca kabul edilmesi veya onaylanması ya da hakediş tutarının
YÜKLENİCİ'ye ödenmiş olması, söz konusu hakedişin KIZILAY tarafından kesin olarak kabul edildiği
biçiminde yorumlanamaz. KIZILAY geçici kabulden sonra kesin hesaba kadar, söz konusu geçici hakediş!eri
her zaman yemden değerlendirebilir ve reddedebilir.
Madde 14- FİYATLARIN DEĞİŞMEZLİĞİ:
Bu işle ilgili hiçbir şekilde ve hiçbir isim altında {işin yıllara sari olması durumunda dahi)
verilmeyecektir. Herhangi bir malzemenin fiyatının artması, akaryakıt fiyatlanadate artış,
■.
i--'ir*¿y
. , ..
ı
‘ ’"r*
:
4/16
— V-».—4-y - t t v
harç ve fonlardaki değişiklik, su zammı, nakliye v.b nedeniyle birim fiyatta değişiklik yapılmayacaktır.
YÜKLENİCİ; inşaatın maliyetine tesir eden sebepler, vergi, resim, harç, fon vb türdeki artışları, Sosyal
Sigortalar primleri, taşıma ve işçilik ücretlerinin artması vb gibi sebeplerle teklifinde değişiklik ve süre uzatımı
isteğinde bulunamaz
Madde 15- KAZALAR:
YÜKLENİCİ 4S57 sayılı yasanın 78 vc 80. Maddelerine göre hazırlanan "Yapı işlerinde İşçi Sağlığı
ve.İş Güvenliği Tüzüklerin hükümleri ile ek ve değişikliklerini yerine getirmekle yükümlüdür- Yapan
esnasında çıkabilecek kazalardan ve bu kazaların sebep olacağı zararlardan doğrudan doğruya
YÜKLENİCİ sorumla olacaktır
Madde 16- İSÇİLERİN HAKLARI ve MALZEME BEDELLERİ:
YÜKLENİCİ, işçi alacaklar*, taşeron hakedişleri île inşaatta kullanılacak malzeme bedellerim
2amamnda ödemekle iîgili doğrudan ve tek sorumludur
Madde 17- KULLANILACAK MALZEME:
Sözleşme kapsamında tüm işlerde en az İ SE veya İSO Belgesine havi malzemeler, madeni aksam,
cihazlar vb. kullanılacak olup bütün malzemeler Kontrollük bilgisi dahilinde kullanılacaktır.
KIZILAY söz konusu maizemderin fenni özelliklerini tespit amacıyla, her türlü ¿deri
YÜKLENICİ'ye ait olmak üzere uygun gpı^ceği kuruluşlardan test raporu isteyebilir, lum iş kalemleri ifc
ilgili malzemelerin seçiminde sözleşme ekindeki teknik şartname, mahal listesi vc poz tariflerinde
belirtilen Özelliklerdeki malzemeler kullanılacaktır.
Yukarıda belirtken şartlara uymayan malzemenin kullanılmasından doğacak her türiü sorumluhık
YÜKLENICİ'ye aittir YÜKLENİCİ bu nevî kullanımlarda, ilgili malzemeyi şartlara uygun hale getirmek
zorundadır.
YÜKLENİCİ, şantiyeden uzaklaştırılması Kontrol tarafından İstenilen malzemeleri bütün giderleri
kendisine ait ohnak üzere, şantiye dışına çıkaracaktır. Çıkarmadığı takdirde, Kontrol tarafından şantiye dışına
çıkanlacak ve yapılan masraf YÜKLENİCrden tazmin edilecektir.
Uygun olmayan malzeme kullanıldığının fark edilmemesi sonucu YÜKLENICİ'ye KIZILAY
tarafından yazılı uyan yapılmamış olması; malzemenin fenni nitelik ve şartlara haiz bulunduğu ve Türk
standartlarına uyduğu anlamına gelmeyeceği gibi, bu hal YÜKLENİCİ'nin sorumluluğuna da ortadan
kaldırmaz.
Madde İS- YÜKLENİCİNİN SORÜMl.ULUKLARI:
YÜKLENİCİ sözleşme kapsamında tüm cins tashihi işlemlerini yapacak ve projeye bağlı olarak kat
mülkiyeti tapularım tüm masraflar kendisine ait olmak üzere çıkanp KIZILAY’a teslim edccekür.Gerektiğinde iîgili kurmalardan onay alınması vc tüm işlerle ilgili vergi, resmi harç ve benzen
giderler dahil tüm giderler YÜKLENİCİ'ye ait olacaktır
YÜKLENİCİ malzeme seçimi, kalite ve benzeri konularda KIZR AY’ın onayı doğrultusunda
lıareket edccektir.
Statik, mekanik ve elektrik projeleri uygulanırken mimari proje esas alınacaktır. Gerektiğimle mimarı,
statik, mekanik ve elektrik projelerinde istenilen veya oluşan revizyonlara projelerini YÜKLENİCİ bila bedel
yapacak veya tüm giderleri kendisine ait olmak üzere yaptıracaktır.
Projelerin KIZILAY tarafından YÜKLENlCFyc verilmesi, YÜKLENICTyi sorumluluktan
kurtarmayacağı gibi projeler ve tatbikinden YÜKLENİCİ sorumludur. Dolayısıyla YÜKLENİCİ projelerin
yapılabilirliğini inceleyerek varsa gerekli düzeltmeleri bila bedel yaparak veya tüm ¿derleri kendisine ait
olmak üzere yaptırarak, projelerin tatbikinden sorumlu olacaktır
YÜKLENİCİ «ödeşme kapsamındaki işleri sözleşmesine uygun olarak eksiksiz yapacak ve
KIZILAY’a teslim edecektir.
Yapım esnasında çıkabilecek kazalardan ve bu kazaların sebep olacağı zararlardan dolayı 3 şahıslara
karşı doğrudan doğruya YÜKLENİCİ sorumlu olacaktır.
YÜKLENİCİ Sözleşme konusu işleri; bir bütün olarak değerlendirerek, şartnameler, sozl
eklen ile diğer belgelerdeki yazılı hükümler çerçevesinde yapmakla yükümlüdür. Aka
sözleşmenin 26. Maddesine göre sözleşmeyi feshedebilir
---- ¡ D İjk ta
5/ 16
KÏZIIAY’ca istendiği taktirde, YÜKLENİCİ Sözleşmenin II. Maddesinde yer alan iş
programına göre her ay gerçekleştirdiği iş ilerleme raporlarım ve günlük şantiye raporlarını
KIZILAY’avermeklc yükümlüdür.
Bu sözleşme kapsamındaki işlerin, sözleşmenin imzalanmasından kesin kabulün sonuçlanmasına
kadar geçen süre içindeki sözleşmenin düzenlenmesi, uygulanması, yürütülmesi, hizmete girmesi,
kabulünün yapılması vb.' ile ilgili;
• Toprak, moloz döküm yerleri bedel veJbarçlan,
• Devİct ve Belediyelere ait her türlü vergi, resim, harç, fon ve hizmet karşılığı vb bedeller,
■ Noter masraôan,
• İşçi ücretleri ve Sosyal Sigortalar primleri,
• Sözleşmenin imzalanmasından sonra yeniden konacak vergi ve resimler,
• Sözleşme konusu işin tamamlanması için gerekli tüm vergi, resim, harç, fon ve benzeri giderler
YLIKLENÎCrye aiuir
Madde 19-EK İSLER:
İşin yürütülmesi aşamasında sözleşme ela proje ve detayları, yapılacak işler listesi, İmalat tanından
ve teknik şartnamelerde olmayıp KIZILAY7ca ek olarak yaptırılacak, yada sözleşme eki proje ve detayları,
yapılacak işler listesi, imalat tanımları ve teknik şartnamelerde olup da KIZILAY’ca yaptırılmasından
vazgeçilen iş kalenderinin bedelleri aşağıdaki usuller çerçevesinde tespit edilen yeni birim fiyatlara göre
düzenlenen yeni birim fiyat tutanakları üzerinden YUKLENICFyc ödenir veya YÜK LENİCr den kesilir
Yeni birim fiyatların belirlenmesinde KIZILAY ve YÜKLENİCİ olarak yeni birim fiyat tutanağı düzenlenir
Düzenlenen yeni birim fiyat tutanağı KIZILAY’m onayına sunukır ve onayından sonra geçerlilik kazanır.
KIZllAY’ca proje ve detayları, yapılacak İşler listesi, imalat tanımlan ve teknik şartnameler
hanemde yaptırılacak fiave veya eksiltilecek işler için;
1.- Resmi kurumlanıl birim fiyatian (uygulamanın yapıldığı yıla ait) incelenerek, yapılacak
imalatlajın birim fiyatı varsa o fiyata, KIZILAY7ca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatlarına göre
düzenlenen tespit keşif bedeliyle (ihalenin yapıldığı yıla ait) YÜKLENİCİ* nin son teklif bedeli arasındaki
farkın tenzilat oranı olarak uygulanmasıyla bulunacak birim fiyatlarla,
- Resmi kurumların birim fiyatlarında yapılacak imalatların birim fiyatları olmayıp benzer
imalatlar ve rayiç bedeller varsa; benzer imalatların analiz ve rayiçlerinden (uygulamana! yapıldığı yıla ait
fiyatlardan) faydalanılarak (yeni fiyat analizleri yapılarak) yeni fiyat oluşturulacak, bu fiyata %25 müteahhit
kan eklenecek ve bulunan fiyata, KIZlLAY’ca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatlarına göre
düzenlenen tespit keşif bedeliyle (ihafenîn yapıldığı yıla aîi) YÜKLENÎCİ’niıı teklif bedeli arasındaki faıkm
tenzilat oranı olarak uygulanmasıyla bulunacak birim fiyatlarla,
2. Resmi korumlarm bîrim fiyatlarında buiunmayan işîer için; KlZILAY’ca piyasa şartlan
araştmlarak toplanacak en az üç tekliften en uygun bedelli teklifin seçilmesiyle ya da piyasa araştırması
değerinin KIZJIAY’ca ilgili Ticaret ve/veya Sanayi Odasma gönderilerek onaylatılmasıyla bulunan bedele
%25 müteahhit kan eklenerek ve bulunan fiyata, KIZILAY’ca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim
fiyatlarına göre düzenlenen tespit keşif 'bedeliyle (ihalenin yapîldığı yıla ait) YÜKLENICİ'nin teklif bedeli
arasındaki fadan tenzilat oram olarak uygulanmasıyla bulunacak birim fiyatlarla yaptırılacaktır.
KIZILAY yukarıdaki yöntemlerden uygun gördüğünü uygulamakta serbesttir. YÜKLENİCİ bunu
peşinen kabul etmiş sayılır Aynı şekilde proje ve detaylar, yapılacak işler üstesi, imalat tanımları ve teknik
şartnamelerde buftmup da KiZILAY’ın yaptırmaktan vazgeçtiği imalatların bedellerinin anahtar teslimi
götürü bedelden çıkarılmasında da yukarıdaki yöntemler uygulanacaktır, Ticaret ve/veya Sanayi Odasma
gönderilen birim fiyatların onay safhasında ortaya çıkacak her türlü vergi, harç, resim vb giderier
YOKLKNİCİye aitfır
Madde 20- İSLERİN ARTMASI VEYA AZALMASI
KIZILAY sözleşme kapsamındaki işlen dilediği miktarda artırıp azaltmaya yetkilidir. YÜKLENİCİ
bu durumu peşinen kabul etmiş sayılır ve artan veya azalan bölümü sözleşme şartlan dahilinde uy îuçsçak
mecburiyetindedir
T ît< :
•t.
Ut\
. .V .. •« wfır.
-\>j- (. . . .
6 /1 6
Madde 21- İSLERİN İLK MUAYENESİ:
İşin bitirildiği YÜKLENİCİ tarafından yazı ile KIZILAY’a büdırilcccktir. KIZI! AY 15 takvim
gönü içinde işin ilk muayenesini yaparak kabule hazır bir şekilde lamaralantp tamamlanmadığına karar
verir.
İşm geçiri kabule hazır olabilmesi için, yapılan işlerin kusurlu ve noksan kısımlarının işin toplam
bedelinin %5 (Yüzde bejinden fazla olmaması ve aynı zamanda bu kusur ve noksaalann yapmın işgal vc
kullanılmasına mani olmayacak nitelikte olması şarttır.
Madde 22- GEÇİCİ KABUL:
Sözleşme konusu iş tamamlandığında, YÜKLENİCİ KIZILAY1a vereceği dilekçe ile geçici kabul
isteğinde bulunur. Yapılan işler, KIZILAY kontrol teşkilatınca ön incelemeden geçirilir. Ön inceleme
sonucunda işin sözleşme ve delerine uygun olarak tamamlandığa ve kabul .işlemlerinin yapılmasında bir engel
bulunmadığı anlaşılırsa muayene ve kabul işlemlerine ilişkin KIZILAY yönetmelik hükümlerine göre geçici
kabul heyeti oluşturulur.
Kabul heyeti tarafından, YÜKLENİCİ veya vekili ile birlikte, KIZILAY yönetmelik hi]kömlerinc göre
yapılacak inceleme ve yoklamadan soma işin durumu uygun görüldüğü takdirde bir kabul tutanağı
düzenlenir ve bunu YÜKLENİCİ veya vekili de imzalar.
YÜKLENİCİ veya vekili, yazı ile yapılacak çağrıya rağmen kabulde hazır bulunmazsa veya kabul
tutanağını imzalamak istemezse tutanakta bu husus aynca belirtilir.
Kabul heyetinin söz konusu işin geçici kabule hazır olmadığım belirterek işin geçici kabulünü
yapmaması halinde kabul heyetinin tüm masrafları YÜKLENİCİ’den tahsil edilir.
Kabul heyeti varsa keşif artışı ile yapfcnîan işler de dahil olmak üzere gerçekleştirilen işlerin
KIZILAY yönetmelik hükümlerine göre kabule hazır olup olmadığım inceler. Bu inceleme sonucunda heyet,
nitelikleri yutanda belirtilen kusur ve eksikliklerin varlığım tespit ederse, hazırlanacak tutanakla gördüğü
kusur ve eksikliklerin dökümünü gösterir bir liste düzenler ve bunların giderilmesi için gerekli olan sûreyi
belirler. Kabul heyetinin tespit ettiği eksiklikler, belirlenen sürede YÜKLENİCİ tarafından giderilmezse işin
İtabulu yapılmayarak heyet taralından deşildiklerin tamamlanması için belirlenen tarih ile eksikliklerin
giderilmesine kadar geçecek her gün İçin, sözleşmenin 28* maddesinde belirtilen gecikme cezasının 1/2’si
nygnUınır ve geçici kabul tarifti kusur ve eksikliklerin giderilmesi tarihine ertelettir Ancak bu gecikme 30
(otuz) gönü geçtiğj takdirde KIZILAY, YÜKLENÎCrân namı hesabım eksiklerin giderilmesini kendisi
yaptırabilir Bu takdirde de eksikler tamamlanıncaya kadar ceza uygulaması devam eder ve kabul tarihi
ertelenir.
Geçici kabul tarihi olarak esas alınacak tarih, İşin geçici kabule elverişli bir halde tamamlandığı tarih
olup bunu geçici kabul heyeti tespit ederek tutanağa geçirir.
Ancak YÜKLENİCİ tarafından tamamlanması ve düzeltilmesi gereken eksiklik ve kusurlardan, teknik
önemleri bakımından tamamlandıktan sonra bir deneme süresi geçirmesi gerekenler varsa, bu kusur ve
eksikliklerin gidenlmesi tarihinden başlayarak kesin kabtrie kadaF geçmesi -gereken süreyi de kabul heyeti
belirleyerek tutanağa yazar.
Geçici kabul tutanağa, muayene vc kabul işlemlerine ilişkin yonetroetik gereğince, KlZILAY’ca
onaylandıktan sonra geçerli olur.
Aynı sözleşme çerçevesinde bulunan yapım ve hizmet işlerinin kısım kısun ve değişik zamanlarda
tamamlanacağı sözleşmede gösterilmişse tamamlanan her kısım için, sözleşmede başkaca bîr kayıt olmadığı
takdirde aynı şekilde İşlem yapılır.
Sözleşmenin belirlediği tarihte, işin tamamlandığının tespit edilebilmesi ve kabul işleminin
yapılabilmesi için YUKLENICFnin KIZILA Y^a zamanında başvurması gereklidir.
...... .YÜKLENİCİ başvmusunto gecikmiş olursa veyahut işi süresinde kabule elverişli duruma
getirememişse sözleşmeye göre îşîn bitmesi gereken tarihte kontrol teşkilatı veya KIZILAY'ea
görevlendirilecek eleman veya elemanlar tarafından iş. yerinde incelenerek o günkü dunun bir tutanakla
tespit edilir. Bu inceleme sırasında YUKLENİCTnin veya vekilinin de hazır bulunması gateklidir.
YÜKLENİCİ ’ye yapılacak tebligata rağmen kendisi veya vekili gelmezse kontrol teşkilatı veya KİZıuAY bu
incelemeyi îde tarafh olarak yapar ve düzenlenen tutanakla hu husus belirtilir.
İşte kusur ve eksikliklerin varlığı halinde bunlann giderilmesi için belirlenen sürenin sonunda,
YÜKLENİCİ bulunsun veya bulunmasın, aynı şekilde dunun kontrol teşkilatı tarafından düzenlenecek, bir
tutanakla tespit edilir
YÜKLENİCİ’mu yaptığı işin sûresinde tamamlandığı kontrol teşkilatı taraândan tespit edilmiş, ancak
kabul heyetinin iş yerine gitmesi ve kabulü yapması herhangi bir nedenle gecikmiş ise kabul tutanağında işin
gerçek bitiş tarihi belirtilir ve bu, işin geçici kabul tarihi olur
Sözleşmeye göre gerekli görülen yükleme deneyi veya buna benzer diğer teknik deneyler, istek
halinde YÜKLENİCİ tarafindan yapılır veya yaptırılır.
Kabul heyeti, YÜKLENİCİ’nin yaptığı işte tereddüt doğuran durumlar görürse güven sağlamak için,
sözleşmede yazılı olmasa bile, her türlü giderleri YÜKIENÎCİ'ye ait olmak özere yükleme ve benzen
deneylerin yapılmasını isteyebilir.
Geçici kabul için yapılan incelemede, teknik olarak kabulünde sakınca görülmeyen ve giderilmesi de
mümkün olmayan veya fazla, harcama ve zaman kaybını gerektiren, kusur ve eksiklikler görülecek olursa
YUKLEKlCÎ’nin bakediş veya teminatın en uygun görülecek bir bedel kesilmek şartı ile, iş KIZILAY
taraöndan bu hali ile kabul edilebilir. Bu gibi kusur ve eksikliklerin niteliğinin ve kesilecek bedelin kabul
tutanağında gösterilmesi gereklidir. YÜKLENİCİ bu işleme ran oîmazsa, her türlü gideri kendisine ait olmak
üzere, kusur vc eksiklikleri veriien surede düzeltmek ve gidermek zorundadır.
Yapım veya hiz-mct işlerine İlişkin kabul işlemlerinde, varsa sözleşmelerindeki özel hükümler de göz
önünde bulundurulur
Madde 23- JS SAHASININ TEMİZLENMİŞİ.
a) Yer tesliminde iş sahasında var İse;
♦ İşin yapılmasını engelleyici tüm obje ve şartların ortadan kaldıniması,
b) İnşaat esnasında: Kontrolün lüzum görmesi halinde inşaat sahasındaki;
♦ Çukurların doldurulması,
♦ Moloz ve toprak yığınlannın temizlenmesi,
♦ Sabanın tesviye edilmesi
c) İşin tamamlanmasından sonra: İş sahasında YÜKLENlCİye ait var ise;
♦ Fazla malzeme ite inşaat kahnfclannm kaldırılması,
♦ Baraka depo gibi geçici tesislerin sökülmesi,
♦ İş ve iş sahasının temizlenmesi, molozların atılması vb, ile ilgili tüm işlerin yapılması ve bunlarla ilgili
tüm masraflar YÜKLENÎLTye aittir.
Verilen süre İçinde istenilen işler yapılmazsa KIZILAY bu işleri yaptırmaya ve masrafları %50 (Yüzde
Elli) ceza İlavesi ile YÜKLENİCİ'nin hak edişinden veya teminarmdan kesmeye yetkilidir
Madde 24-DEVİR:
KIZILAY'ın yazıl* izni olmadan taahhüt konusu iş. başkalarına devir edilemez. Sözleşme konuşa iş,
îm k Kızılayı Genel Merkez Yönetin Kurulu onayı île üçüncü şahıslara devredilebilir. Ancak devralacaklarda
bu ihaledeki şartların aranması zorunludur, sözleşmenin izinsiz devredilmesi veya devralınması durumunda,
ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme
feshedilerek hesabı genel hükümlere gorc tasfiye edilir
Madde 25-TEMLİK:
YÜKLENİCİ nin bu sözleşmede öngörülen her türiü hak ve menlâatleri KIZILAY'ın yazılı izni
olmadan üçüncü kişiloe devir ve temiik edilemez. Aka halde herhangi bir protesto keşidesine veya hüküm
istihsaline hacet olmaksızın KIZILAY sözleşmeyi fesh etmekte serbesttir.
Madde 26- SÖZLEŞMENİN FESHİ VEYA TASFİYESİ:
- Sözleşmen ia feshine ilişkin olarak, bu Sözleşmenin diğer maddelerinde öngörülen öze) hükümler
saklı kalmak kaydıyla;
a) YÜKLENİCİ'nin, Sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçmesi veya bu sözleşme ve
eklerinde tayin vç tespit edilen vecibeleri yine sözleşmede yaslı zorlayıcı sebepler olmaksızın kısmen
veya tamamen yerine getirmemesi halinde; bu durumu YÜKLENICİ’nm KIZILAY’a vermiş olduğu iş
programının gerisinde kalmasın kanıtlar nitelikte olup, KIZILAY'ıc en az 30 (Otuz) gön süreli ve
nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumu devam etliği takdirde, ayrıca, protesto çekmeye ve
hüküm almaya gerek kalmaksızın. KIZILAY so/Jcşmeyi feshedebilir ve feshettiğini YÜKLfcMCİ’ye
tebliğ eder. Sözleşme bu surette feshedildiği takdirde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar
KiZİLAY1ca gelir kaydedilir.
b) Hile, vsaî, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, İrtikap, rüşvet suretiyle veya başka
yollarla sözleşmeye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak, sahte belge düzenlemek, kullanmak veya bunlara
teşebbüs etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye ve hüküm atmaya gerek kalmaksan, KIZILAY
sözleşmeyi fesh ettiğini YÖKLENlCİ’ye tebliğ eder. Sözleşme bu surette fesh edildiği takdirde, kesin
teminat ve varsa ek kesm teminatlar KIZILAYca gelir kaydedilir
c) Sözleşmenin feshinden dolayı, işin KIZILAY tarafından ikmali sonucu çskabikcek zararlara
karşılık olmak üzere, YOKLENlCfrnn sözleşmenin feshi tarihindeki tüm haklan bloke edilir KIZILAY
işin ikmali için zaruri görüldüğü takdirde, YÜKLENİCİ'nin şantiyede mevcut malzeme, alet, makine ve
diğer tesislerine veya bunların bir kısmına, KIZILAY7ca takdiri mukabilinde kira veya bedelini ödemek
suretiyle vaziyet edebilir. YÜKLENİCİ buna şimdiden muvafakatini beyan eder.
d) Sözleşmenin feshedilmesi halinde; KIZILAY kendi teknik elemanları vasıtasıyla YÜKLENİCİ
veya vekili (bulunmazsa bu husus tutanakla belirtilir) üe birlikte bitmiş imalatların bedelleri aşağıda
belirtilen yöntemle tespiî edilip kesin hesap YÜKLENlCLye ödenir.
Sözleşme ve eki îhaJc dokümanları olan uygulama projeleri mahal listesi, teknik şartnameler, varsa
zeyilnameler ve açıklamalar ve imalat iş kalemleri veya iş grupların«] teknik tarif vc özellikleri, ihale
dokümanlarında öngörülen hükümler ile işe ait özel şartlar ve nitelikleri esas almarak;
Sözleşmenin taraflarınca karşütklı anlaşma yoluyla, sözleşme kapsamında yapılacak tüm iş
kalemlerinin metrajları çıkartılmalı ve buna dayalı olarak tüm iş kalemlerinin miktarları belirlenmelidir.
Aynca, yapılan iş kısımlarına ait iş kalemlerinin metraj ve miktarları da (yukarıda belirtıkn ihale
dokümanla rmtn yaru sıra yerinde yâpilan uygulama da esas alınarak) aynı esaslara dayandırılarak aynı
yöntemk tespit edilmelidir.
Böylelikle, yapılan ve yapılmayan işlere ait fiziki durum iş kalemi ve metraj bazında ortaya çıkmış
olacaktır.
Sözleşmenin taraflarınca karşılıklı anlaşma yoluyla, sözleşme ve eki ihale dokümanlarında
öngörülen hükümler gözetilerek;
Sözleşmenin 19. Maddesine göre her bîr iş kalemine ait en uygun fiyatın belirlenmesi, belirlenen bu
fiyatların yukanda izah edildiği şekilde tespit edilmiş bulunan ve sözleşme kapsamında yapılacak olan tüm
imalatlara ait îş kalemi miktarlarıyla çarpıtarak bulunacak bedel ile, yapılan iş kısımlarının da aynı esaslar
ve aynı bazda tespit edilecek bedeli arasındaki orandan, yapılan işlere ait gerçekleşme oranmın
belirfenmesî gerekmektedir.
Bulunan bu gerçekleşme oranının anahtar teslimi götürü sözleşme bedeli ile çarpılması suretiyle
yapılan işlerin götürü bedel karşılığının belirlenerek, bu bedel hesap kesme hak edişine yansıtılmak
suretiyle sözleşme kapsamındaki işlerin kesin hesabı yapılmış olmaktadır.
Bu kesin hesap YÜKLENİCİ veya vekili (bulunmazsa btı husus tutanakla belirtilir) ile birlikte
yapılacaktır.
Geriye kalan îşİer, KIZILAY tarafından dilediği gibi yaptırılır, YÜKLENİCİ buna itiraz edemez.
Böyle bir işlonden dolayı, KIZILAY'ın bir zaran doğduğu takdirde, bu bedel YUKLESfîCFden hükmen
aynca tahsil edilir ve YUKLENICÎnm kesin teminatı ve varsa ek kesin teminatlar ayrıca gelir
KIZILAY tarafından gelir kaydedilen teminatlar YÜKLENICPnîn borcuna savıfeıaz.
- Sözleşmenin tasfiyesine ilişkin olarak, bu Söyleşmenin djgcr maddelerinde öngörülen özel
hükümler saklı kalmak kaydıyla KIZILAY;
a)Dogal afet, kanuni grev, genel salgın hastalık, seferberlik veya harp halinin bir seneden farla
sürmesi; (sürecin başlamasından itibaren mezkur süre içinde, bu sürenin hitamını beklemeksizin KIZILAY
işi tasfiye edebilir.)
b)Her ne sebeple olursa olsun, taahhüdün yerine getiriImesine KIZILAY' ea lüzum kalmaması veya
KIZILA Y’m yapılacak işi maksada yeterh görmemesi veyahut zanıri bir sebebe dayanarak, KİZTf AY’m
sözleşme ve şartname ile kendisine düşen vazifeleri yeıine getirmemesi,
c)İşia yapılmasını imkânsız kılacak ve KIZlLAY’ca kabul edilecek olağanüstü zoıiuğun husule
gelmesi durumunda sözleşmeyi tasfiye edebilir.
d)Y ÜKLENKTn in Ölümü, ağır hastalık, tutukluluk veya hürriyeti bağlayıcı bir ceza mahkumiyeti
halinde, sözleşmenin devamının YÜKLENİCİ varislerince yerine getirilmek istenilmesi durumunda,
sözleşmeyi aynı şartlarda YÜKLENİCİ varislerine devir edebilir, YÜKLENİCİ varislerinin sözleşmenin
devamını yerine getirmek istememeleri halinde ise, sözleşmeyi tasfiye edebilir.
Ölümü hariç üst paragrafla belirtilen diğer durumların oluşması durumunda YÜKLENİCİ kendi
iradesi ile vekil tayin ederek taahhüdüne devam edebilir, ancak vekil tayin ^dikmemesi durumunda lesih
işlemleri uygulanır.
YÜKLENİCİ’nin ortak girişim olması, ortak girişimi oluşturan kişilerden birinin ölümü, iflası, ağır
hastalık, tutukluluk veya hürriyeti bağlayıcı bir ceza mahkumiyeti halinde sözleşmenin devamını diğer
ortaklan yürütür.
Sözleşmenin tasfiyesi halinde; KIZILAY kendi teknik eîemanlan vasıtasıyla YÜKLENİCİ veya
vekili (bulunmazsa bu husus tutanakla belirtilir) ile birlikte bitmiş imalatların bedelleri aşağıda belirtilen
yöntemle tespit edilip tasfiye kesin hesabı YÜKLENİCTye ödenir.
Sözleşme ve eki ihale dokümanları olan uygulama projeleri mahal listesi, teknik şartnameler, varsa
zeyi İnameler ve açıklamalar ve imalat iş kalemleri veya iş gruplarının teknik tarif ve özellikleri, ihaic
dokümanlarında öngörülen hükümler İle işe ait özel şartlar ve nitelikleri esas alınarak;
Sözleşmenin taraflarınca karşıİlkli anlaşma yoluyla, sözleşme kapsamında yapılacak tüm iş
kalemlerinin metrajlar çıkartılmalı ve buna dayalı olarak t um iş kalemlerinin miktarları belirlenmelidir.
Ayrıca, yapılan iş kısımlarına ail iş kalemlerinin metraj ve miktarları da (yukarıda belirtilen ihale
dokümanlarının yanı sıra yerinde yapılan uygdama da esas alınarak) aynı esaslara dayandırılarak aym
yöntemle tespit edilmelidir.
Böylelikle, yapılan ve yapılmayan işlere ait fiziki dimim iş kalemi ve metraj bazında ortaya çıkmış
olacaktır.
Sözleşmenin taraflarınca karşılıklı anlaşma yoluyla, sözleşme ve eki ihale dokümanlarında
öngörülen hükümfcr gözetilerek;
Sözleşmenin 19. Maddesine göre her bir iş kalemine ait en uygun fiyatın belirlenmesi, belirlenen bu
fiyatların yukanda izah edildiği şekilde tespit edilmiş bulunan ve sözleşme kapsamında yapılacak olan tüm
imalatlara ait iş kalemi miktarlarıyla çarpılarak bulunacak bedel ile, yapılan iş kısımlarının da aym esaslar
ve aym bazda tespit edilecek bedeli arasmdaki orandan, tasfiye edilen işe ait gerçekleşme oran mm
belirlenmesi gerekmektetfir.
Bulunan bu gerçekleşme oranının anahtar teslimi götürü sözleşme bedeli ile çarpılması suretiyle
yapılan işlerin götürü bedel karşılığmm belirlenerek, bu bedel hesap kesme hâk edişine yansıtılmak
suretiyle sözleşme kapsamındaki îşkrisı Uısfîyc kesm hesabı yapılmış olmakladır.
Tasfiye nedeniyle KIZILAY dilerse YÜKLENİCİ^nin şantiye malzemelerine, ekipmanlarına,
araçlarına takdir bedeli karşılığında el koyabilir. Bu durumda YÜKİ£NÎCİ hiçbir bak mahrumiyeti talep
edemez ve itirazda bulunamaz.
Madde 27- KIZILAY’IN GÖREVLERİ:
YÜKLENİCİ laradadaıı, KIZILAY’a onay için teslim edilen rapor, iş programı vb. dokümanlar
özerinde yapılan teknik kotrtrolier en iazla 15 (onbeş) işgünü içinde tamamlanır Ancak teslim edilecek bu tip
belgelerde eksiklik bulunması halinde, eksik belgenin tamamlanması talebi tarihi ile bu belgenin tamamlandığı
tarih arasında geçecek süre 15 iş günü olarak genel süre değişmemek kaydıyla, dokümanların teslim tarih
sürelerine ilave edilir Bundan dolayı YÜKLENİCİ herhangi bir süre uzatımı talebinde bulunamaz.
Madde 28- GENEL GECİKME CEZASI ve GECİKME SÜRESİ:
Kabul edile» zorlayıcı sebepler dışında, işlerin bu sözleşme ile tespit olunan tarihte bitirilmemesi
halinde sözleşme bedelisin 5/10000 (Onbindebeş)’] oranında gecikme cczası, gecikilen hergun için
YÜKLENİCÎ’dİo alacaklarmdan wya KESİN lEM İNAIl’ndan kesilir. Bu cezanın KESİN TEMİNAT
MEKTUPLARTndan kesilmesi durumunda, 15 gün içinde Kesin Teminat Mektubu YÜKLENİCİ tarafından
tama iblâğ edilir. Bu gecikme 30 (Otuz) günü geçerse KIZILAY her gün için bu cezayı alarak 30 (Otuz) gön
daha beklemek ve bu süre sonunda da iş bitmediği takdirde, sözleşmeyi fesih edip kesin teminatı ve varsa ek
kesin teminatlar geiir kayıt etmek veya cezalı sürenin devamına müsaade edip etmemek yetkisine sahiptir.
Fesih tarihinden itibaren YÜKLENİCİ’den ceza kesilmez. YÜKLENİCİ5ye yukarıda belirtilen cezanın
uygulanması, YÜKLENİCÎ’yi uygulanan diğer gecikme cezalarından kurtarmaz.
Madde 29- SÜRE UZATIMI ve ZORLAYICI SEBEPLER:
Sözleşmenin 7. Maddesinde belirtilen jş süresi aşağıda yazıl* zorlayıcı haillerde uzatılabilir.
• KIZILAY’m onayladığı iş miktarındaki artmalar,
• YÜKLENİCİ kusuru dışında olan; ancak KIZILAY’ın kabui edeceği gecikme sebepleri,
• Olağanüstü doğal afetlerden doğan hasar neticesinde işte gerileme, olması,
• KIZILAY’ın yapacağı gümrük işlemlerinden dolayı gümrük bölgesinde ütebilecek gecikmeler,
• Sosyal se&epîer dolayısıyla vaki haller;
a) Kanuni grev vukn bulması,
b) Genel veya kismi seferberlik ilan edilmesi,
c) Bulaşıcı vc salgn hastalık çıkması ve bu yüzden işçi çalıştın lamaması dolayısıyla imalatların
önemli derecede aksaması söz konusu ise;
Zorlayıcı sebeplere dayanılarak verilecek süre uzatanları, bu sebeplerin iş üzerindeki tesir derecesine,
YÜKLENICİ’nin bunlara sebebiyet vermemiş olması ve bunların önlenmesine veya ortadan kaldırılmasına
gücü yetmemiş buhmmasma ve bunlann oluş tarihlerinden başlayıp, İ5 (Onbeş) gün içinde yazdı olarak
KÎ7H. AY’a caıayh belgeleri üe birlikte bildirilmesine ve YIJKLENICtnm talebine bağlıdır,
Bu hususların takdiri üe sure uzatımı verilmesi yetkisi tamamen KIZILAY’a aittir. YÜKLENİCİ1nin
süre uzatımına hak kazanması kendisine zarar ve tazminat v b gibi başkaca herhangi bîr fok tanınmasına,
fiyat farkı verihnesine yönelik bir talebe sebep teşkil etmez.
■Çalışılmayan kış süreleri, vcriîen iş sûresinde göz önüne alınmış olup kjşın sert ve yağımı geçmesi gibi
nedenle süre uzatımı verilmez
Madde 30» İS VE İŞYERİNİN SİGORTALANMASI:
YÜKLENİCİ, işyerinde kullandığı her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hrzmst makineleri, taşıtlar,
tesisler ve benzeri üe işin biten kısıtnlanm, özellik ve nitelikkrine göre, işe babama tarihinden kesin kabul
tarihine kadar geçecck sure içinde meydana gelebilecek tehlikelere karşı, sigorta primini kendisi ödemek
suretiyle, inşaat ALL Rfek sigortası dalında, mutabakatlı kıymet poliçeleri ile ve enflasyona endeksli olarak
sigorta ettirmek ve poliçelerin birer nüshasını KIZILAY a vermek zorundadır. Aksı halde YÜKLENIQ
hakedişi ödenmez. YÜKLENİCİ nin Sigorta yükümlülüğüne ilişkin özel şartlar vc hükümler
301. Sigortidarm Genel Ş a rtla n :
30.1.1- YÜKLENİCİ, Sözleşmenin bu maddesinde öngörülen sigorta yükümlülüğü kapsamında,
sigortaların yapılması önccsinde, Sigorta Genel Şartlan Hükümleri gereği "Sigorta Ettirenüi Beyan
Yükrânlfıliîğü" nü taşır. YÜKLENİCİ, rizikoların hakîki durumunu bildirmek üzere teklîfhame, JoÂı formu
veya talep formu gibi belgelerde, poliçe ve eklerinde yazdı beyanda bulunacaktır.
30.1.2- YÜKLENİCİ, düzenletmekle yükümlü olduğu poliçelerde aşağıdaki hususları kaydetlireccktir
a) Bu poliçede lehdaı Türk Kışlayı Genel Müdürlüğü olup onun ya/ıh izni ve onayı olmaksızın poliçe
değiştirilemez ve/veya fesih edilemez ve/veya hasar bedeli ödenemez.
b) Sigortacı, bu poliçenin sigorta süresini Sigortalının talebi üzerine zeyilname düzenlenmesi şartı ile
uzatmak zorundadır.
c) Sigortacı bu poliçenin sigorta teminattın, sigortalının talebi üzerine zeyilname düzenlenmesi şarti ile
arttırmak zorundadır.
d) Sigorta şirketinin ihbar ve tebliğlerinin birer kopyasj KIZİLAY’un kanuni adresine yapılacaktır
Yalnızca sigorta ettiren olarak YÜKLENlCfye yaptiacak ihbar vc tebliğler geçersizdir.
c)SigortacL, kendisine ait sigorta sorumluluğunun başladığına dair belgeyi KIZH-AY’a ulaştırmakla
yükümlü ohıp, sigorta sorumluluğu başladıktan sonra freriıangi bir neden öne sürerek başvuruda kesinlikle
buhmamaz ve bu sigortayı fesih edemez.
f) Sigorta Genel Şartlan ve/veya plasmanlara! yapıiacaği reasürans şirketlerine ait standart hükümier
ve/veya özel şartlar bu poliçede yer alan özel şartlara aykın olamaz. Bu 0/el şartlan poliçede belirttiği takdirde,
hukuki olarak sigortacı sorumludur.
g) 8u poliçede aşağıda belirtüen istisnalar dışında zeyilname düzenlenemez ve/veya özel şart ilave
edilemez.
(i) Sigorta süresi ve/veya sigorta teminatının değiştirilmesi üe ilgüi olarak KIZH.AY’ın
YÜKLENİCİ1den yazılı salepte bahıronast.
(ii) KlZÜAY’ca yazıh onay verilmesi.
h) YÜKLENİCİ ile KIZILAY arasında akdolunan Sözleşme vc ekleri ve/veya daha sonra
düzenlenecek Ek Protokoller bu sigorta poliçesinin ayrılmaz parçasıdır.
i) Sigortacı bir hasar veya ziyan durumunda, hasar bedelini ödemekten imrina ettiği takdirde,
YUKLENlCFnin başvuru tarihini takiben en geç 30 (otuz) gün içinde ödeme yapmamasındaki gerekçeleri
KIZÜ AY’a yazılı olarak bildirmek zorundadır.
j) YÜKLENİCİ im poliçenin Genel Şartlan Madde 6 "Sigorta Ettirenin Beyan Yükümlülüğü"
hükümleri altında Soru Formu veya Teklifhameyi tam ve kusursuz bîr şekilde düzenleyerek sigortacıya ibraz
edecektir Bahse konu teklif name bu poliçenin ekidir.
k) Sigorta Konusu İşler: Sözleşme Madde 3'de sayılan hizmetlerin inşaat işleridir
1) Sigortalı: Türk Km layı Genel Müdürlüğü
m) Sigorta Ettiren: YÜKLENİCİ ve adresi
n) Sigortalı Adresi: Ataç 1 Sokak No.32 Yenişehir/Ankara (Not. YÜKLENİCİ adresi
yazılmayacaktır).
3(XI3 - YÜKLENİCİ, Sigorta poliçelerini düzenleyen ve kendisinden prim tahsili yapan kişi ya da
kuruluşun sigorta şirketi tarafından yetkilendirildiği hususunda belgeleri temin ederde KIZHAY’a
poliçelerinin ekinde ibraz edecektin Primlerin ödendiğine dair tarihli, imzalı ve kaşeli makbuzun aslını
KlZILAY’a poîîçeier iie birîikte ibraz edecektir. T.T.ICnm 1295. Ve 1297. Maddeleri kapsamında sigorta
primlerinin takside ödenmesi kararlaştırılmış ise YÜKLENİCİ, Sigorta Şirketi tarafından onaylı "Sigorta
Primi ödeme Pîarn" mn bir örneğini, peşinatının ödendiğine dair makbuzun aslı ile birlikle poliçe ekinde
KİZELAY’a ibraz edecektir. Sigorta primi taksitlerinin "Sigorta Primi Ödeme Planı" nda öngörülen vadelerde
ödendiğine dair tarihli, imzalı ve kaşeli makftu? asıllarau, Ödeme tarihinden itibaren 30 gün içinde İbraz
edecektir.
30.1.4- Madde 30.1.1'c göre verdiği beyanların, poliçelerin ve eklerinin düzenlenmesinde veya
güncelleştirilme nedeniyle düzenlenecek zeyilname!erde hakikate aykın veya eksik olduğu gerekçesiyle,
KIZILAY’m uğrayacağı maddi ve/veya manevi kayıplar KIZILAY’a maliyeti ne olursa olsun % 10 (yüzde on)
iMası ile YÜKLENİCİ alacaklarından, alacağı yoksa teroinaondan kesilecektir.
30.1-5- Sigorta kapsamında herhangi bir hasar, risk veya kaza sonucu oluşacak tazmin veya risk bedeli
K1ZILAYA ödenccek olup, YÜKLENİCFnin meydana gelen haşan eski haline getimıcane bağlı olarak
yapacağı imalatlara karşılık KIZILAY, YÖKLENİCTye tazmin bedetini peyder pey ödeyecektir..
30.2- Sigorta Suresi:
Bu madde kapsamında bulunan ALL Risk İnşaat Sigortalan sözleşme konusu işm
tarihinden başlayarak kesin kabulün KIZILAY’ca onay tarihine kadar devam edecek; geçi
tarihînden kesin kabul tarihine kadar balom klozu da kapsama aynca ilişçe çd^ecek
(
(
■
î-ü V
•J: OAtî
- î A 'm a
1 2 /1 «
Vui .¿i
'm
dolduktan sonra YÜKLENİCİ sigoıta şirkctindeu prim borcu olmadığına dair temiz belgesini KIZILA Y’a
ibraz edecektir. Aksi takdirde kesin kabul onay işlemi ve teminatın iade edilmesi işlemi KIZJJAY'ca
yapamayacaktır.
303.
Sigortanın Yaptırılmamağı Durumunda :
YÜKLENİCİ, madde 30-I’de tanımlanan sigorta işlemlerini yaptırmak ve Ügiîi belge ve
pohçeferi ekleri ile beraber KIZILAY’a ibraz ederek onay almak yükümlülüğündedir Onay alındıktan
sonra poliçeler yürürlüğe girecektir
Sigorta PoliçtJerİMfi tümü yukartdaki hükümler uyarınca K122LA Ta ibraz edilmedikçe ve prim
ödemeleri bu maddede öngörülen şekilde yapdfTmhkça YÜKLENİCvye hakediş ödemesi
yapdmayacakiır.
Aynca poliçelerin zeyibıamelcri güncelleştirilmesi aşamasına gelindiğinde, KIZILAY’ca talep
edilen miktar ve şartlarda zeyilname düzenlenip KIZILAY tarafından onay verilmedikçe
YUKLENlCİ’ye hakedîş ödemesi yapılmayacaktır.
Zeyiinameleıkı gecikmcsi duûmiunda KIZILAY, YIJKL£NICÎ ¡bacağından keserek veya
YÜKLENİCİ alacağı yoksa teminatından kesilerek, zeyilname düzenlettirerek gereken primleri
sigortacıya YÜKLENİCİ nam ve hesabına ödeyebilir.
Ancak, KIZILAY’m gerek poliçeler gerekse düzenlenecek zcyilnamelere vereceği onay,
YÜKLENİCFnin iş bu sözleşme gereği sigorta yükümlülüğünü hiçbir şekilde etkilemeyecektir. Şöyle ki;
KIZILAY tarafından onaylanmış-sigorta poliçeleri, ilgili belgeleri vc zeyılnamcler bu maddede belirtilen
YÜKLENICİ'nin sigorta yükümlülüğüne göre; YÜKLEMCTiiin ve/veya Sigortacının eksik ve kusurlu
sigorta işlemi yapmış olmasının KIZILAY emayından sonra tespit edilmesi halinde dahi YÜKLENİCİ mali
ve hukuki olarak tüm sonuçlanyfa birlikte sorumludur.
Madde 31- KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUNMASI:
YÜKLENİCİ sözleşme konusu işferin iş sahasında bulunacak fosil, para, değerli veya antika
buluntular ile jeolojik ve arkeolojik değeri olan obje ierden hak iddia edemez. YÜKLENİCİ bu tür objeler
bulunduğunda kültür varlıkları hakkında 21.07.19S3 tarih ve 2863 .sayılı Kültür vc Tabıai Varlıklarını
Konana Kanunu uyannea işlem yapar vc derhal durumu KIZILAY'a bildirir
Madde 32- KESİN HESAP VE HAKEDİS RAPORU:
Yüklenilen işin sözleşme vc eklerine uygun olarak yapıldığı anlaşılıp bütün evrak, belge, dosya
ve orijinaller şartnameleri gereğince KIZILA Y’a leslım edildikten sonra, kesin hesap düzenlenir..
Kesin hesabın yapılmasında, Türk Kızılayı Alım - Satan - Kiraya Verme Yönetmeliği uygulanır.
Kesin hesap dosyalan, KIZILAY'ca talep edilecek adette hazırlanacaktır. Kesin hesabın devamı
süresince, hesapların yapridığı yerde YÜKLENİCİ veya yetkili vekilinin hazır bulunması gerekir..
YUKLENÎCTye yapılan bildiriye rağmen hazır bulunmadığı takdirde, kesin hesap işlemi
KIZILAY tarafından YÜKLENİCİ'nm gıyabında yapılır.
Kesin hesaba ait bütün cetvellerde kesin hesapla ilgili her türlü evrak kayıt ve kesin hakediş
raporu tamamlandıktan sorara, durum yazı ile YUKLENÎCPye bildirilerek kesin bakediş evrakı
KJZJLAY’da YÜKLENİCPnin incelemesi ve imzası için hazır imlimdıını[ur.
Kesin hesap evrakı YÜKLENİCİ tarafından imzalandığı takdirde Kesin Hesap kayıtsız ve
şarlsı^ olarak kabul edilmiş sayılır; bundan sonra kesin hakediş raporu işleme konulur ve
YÜKLENİCİ 5nin hiçbir ıtııazı dikkate alınmaz.
Söz konusu iş için hakedişİcr ödemelerinden varsa teminat kesintisi, sözleşmeye göre kesilmesi
gereken cezalar, yasalar gereğince hakedişlerden kesilmesi gereken vergiler ve YIIKLLNIC1' n in
KlZELAY’a olan borçlan kesilmek suretiyle yapıla.
Kesin hesap somıcu. YÜKLENİCİ KIZILAY’a borçlu çıkarsa, KİZlLAY'm kendisine vazıh
olarak yapacağı, bildiriden itibaren 30 gün İçinde, aynca ihtar ve hükme hacet kalmaksızın, bu borcu
KIZ!LAY*a ödemeye mecburdur. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda, sözleşme
hükümleri ihlal edilmiş sayılarak, borca tekabül eden miktar, teminattan ve varsa diğer alacaklarından
kesilir.
Kesin hesaptan sonra dahi YÜKLENİCİ
anlaşıldığında, YÜKJ ENICİ iş bu miktan KIZI
Kesin hesap ve kesin hakediş, KIZILAY’ın onayından sonra geçerlilik kazanacaktır
İşin gerekli kurul ve makamlardan onay almaması veya türlü sebepleulen dolayı tasfiyesine
KJZILAY'ca karar verilmesi veya feshedilmesi halinde de, söz konusu aşamada iş durdurulup tasfiye
edilerek yukarıda açıklanan esaslar içerisinde kesin hesap yapılır
Madde 33- TEMİNAT SÜRESİ VE TEMİNAT SÜRESİNDEKİ BAKIM VE GİDERLER:
Geçici kabul ile kesin kabul arasında geçecek süreye teminat süresi denir Bu iş İçin öngörülen
teminat süresi 12 aydır.
YÜKLENİCİ işlerin, teminat sûresi içindeki bakamını yapmak ve tümünü iyi bir şekilde
korumak ve çıkabilecek kusur ve aksaklıkları gidermek zorundadır. Ancak bitirilmiş rmalatiann veya
yapıların KIZILAY tarafından kullanılma vc işletilmesinden kaynaklanan veya YÜKLENİCİ’nin
kusurları dışındaki nedenlerin gerektirdiği onanmlar bakim yükümlülüğünün dışındadır Kullanma vc
işletme sonucu olmaksızın ortaya çıkan kusur ve aksaklıkların giderilmesi vc teminat süresincc işlerin
bakım giderteri YUKLENICÎ’ye aittir,
Madde 34- KESİN KAKÜL:
Kesin kabul için belirlenen tarihte, YÜKLENİCİ’nm başvurusu üzerine, kesin kabul heyeti
oluşturularak geçici kabulde olduğu gibi aynı usul ve yöntemle kesin kabul işlemleri yapılır.
Gcçici ve kesin kabuller arasında, YÜKLENİCİ tarafından yapümast gereken, sürekli bakım
niteliğindeki işlerin sözleşme uyarınca yapılıp yapılmadsğı kabul heyeti tarafından incelenerek tespit
ohımır.
Sürekli bakım hususunda YÜKLENICİ’nin herhangi bir yükümlülüğü yoksa kesir, kabul heyeti,
geçici kabul sırasında iyi dununda ve kabule elverişli olduğu tespit edilmiş olan işlerde teminat
süresince kullanılma sonucunda meydana gelen normal aşınma ve eksilmeden doğan durumlar
dışında, işin ancak kötü yapılmasından kaynaklanabilecek herhangi bir bozukluğun veya geçici
kabulden sonra ortaya çıkan bir kusurun olup olmadığım ineçler.
Teminat süresi içinde YÜKLENİCİ snin, bütün yükümlülüklerini yerine getirmiş olduğu
kendisine yüklenebilecek vc kesin kabulü engelleyecek bir kusur ve eksiklik görülmediği takdirde
KIZILAY yönetmelik bükümlerine göre kesin kabul tutanağı düzenlenir. Eğer bu sure içinde,
sorumluluğu YÜKLENICFnın yöneitilemeyecek bîr aksaklık veya eksiklik tespit edilmişse bu da
tutanakta ayrıca belirtilir.
YÜKLENİCİ veya vekili, yazı ile yapılacak çağrıya rağmen kabulde hazır bulunmazsa veya
kabul tutanağını imzalamak istemezse tutanakta bu husus ayrıca belirtilir^
İşin kesin kabulüne engel herhangi bir durum görüldüğü takdirde, kabulü engelleyen kusur ve
eksiklikler kabul heyetiyle YÜKLENİCİ tarafından biı tutanakla tespit edilir ve kesin kabul işlemi
yapılmaksızın kusur ve eksikliklerin giderilmesi için kabul heyetince uygun bir süre betirfemr.
KİZELAY bu kusur ve eksikliklerin tutanakta belirlenen süre içerisinde giderilmesi hususunu
YÜKLENÎCfye tebîığ eder. Küsur ve eksikliklerin YÜKLENİCİ tarafından giderildiği KIZILAY’ca
tespit edildiğinde kabul işlemi sonuçlandırılır.
YÜKLENİCİ teminat süresi veya ylikandaki fıkrada söz konusu edilen şifre sonunda,
KJZILAY’m kabul edebileceği gecikmeler dışında, sözleşme ve şartname hükümlerine göre işi kesin
kabule elverişli doruma getirmeyerek bir gecikmeye yol açmış ise, KIZILAY YÜKLENÎCTye
sözleşmenin 28* maddesinde belirtilen gecikme i'cıusıum l/2*sîm uygafayarak eksiklik ve kusurların
giderilmesini bekler. Ancak eksik ve kusurların giderilmesi 30 (otuz) günü geçerse KIZILAY ceza
uygulamasına devam etmekle birlikte kusur vc eksiklikleri YÜKLENİCİ hesabına kendisi giderir.
KIZILAY, gerek kusur ve eksikliklerin YÜKLENİCİ hesabına giderilmesi bedellerini, gerekse
yukarda belirtilen bekleme cezalarını YÜKLENİCİ'nin hakedişinden. hakedİşî kalmamışsa
teminatından kesmeye yetkilidir.
Kesm Kabul Tutanağımn yetkili
tamam ianmış olur.
Madde 35- KESİN TEMİNATIN GERİ VERİLMESİ:
Taahhüdün, Sözleşme ve Şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği vc
YTjKLENICİ'nin bu işten dolayı KIZILAY'a herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra,
geçici ve kesin kabulde tespit edilen eksik ve kusurların giderilmesinden, geçici ve kesin kabul
tutanağının onaylanmasından vc kesin hesaplar onaylandıktan sonra, Sosyal Güvenlik KurumuYidan
soğuk damgalı ilişiksi? belgesi getirmesi halinde kesin teminatın tamamı YÜKLENÎCTye geri verilir.
Madde36- YAPIMve İSKANRUHSATLARI:
Sözleşme konusu iş ile ılgiîi olarak, inşaat yapı ruhsatının alınması ile ilgili büiüu işlemler
sözleşmenin imza tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günü içerisinde, tüm masrailar ve gerekli
işlemler YÜKLENİCİ larafindan yapılacaktır. YÜKLENİCİ bu vecibeyi yerine getirmediği takdirde
gccîkiicn her gen için M;ıdde 2#'dc yer alan günlük gecikme cezası kadar ceza kesileoektir.
YUKLENICÎ'nin kusuru olmaksrcın ruhsatın alınamaması halinde sözleşmenin 29,. Maddesine
göre K1ZÜAY' ca uygun görüidüğü takdirde ek sure verilebilir.
Sözleşme konusu İşin iskân ruhsatının aiınnjasî ile ilgili tüm işlemler ve tüm masraf, vergi, harçlar
YÜKLENİCİ tarafından karşılanacak, iskân ruhsatı ve cins tahsisi geçici kabul onay tarihinden itibaren
120 göç içerisinde YÜKLENİCİ tarafindan aîınacaktır. YÜKLENİCİ bu vecibeyi yerine getirmediği
takdirde gecikilen her gün için Madde 28’de yer alan günlük gecikme cezasının 1/2'si (yansı) kadar
ceza kesilecektir..
Madde 37- HÜKÜMLER ARASINDA ÇELİŞME:
ihale Şartnameleri ve ekleri, Yapım Şartnamesi, Sözleşme ve ekleri ile diğer belgelerdeki hükümler
arasında çelişme olması halinde* KIZILAY lebine olan hükümler geçeriidir
Madde 38- İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM SEKLİ VE YERİ:
İhale Şartnameleri ve eklerij Yapım Şartnamesi, Sözleşme ve deleri ile diğer belgelerdeki
hükümlerin uygulanmasından doğabilecek her türlü ihtilafların çözirmünde taşınmazların bulunduğu
İterdeki Mahkeme fer ve İcra Daireleri yetkilidir, Sözleşmeden doğan ihtilaflarda yasal vekaJei ücreti
YÜKLENİCİ’ye aittir.
Madde 39- SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ:
İhale Şartnameleri ve ekîeri* Yapım Şartnamesi, Sözleşme ve ekleri ile diğer belgelerin
hükümlerinde değişiklik yapılması veya sözleşmede hüküm bulunmaması sebebi ile 3reni bir hüküm
eklenmesi gerektiği takdirde tarafların karşılıklı mutabakatı ile mutabakat metni düzenlenerek değişiklik
yapılabilir.
Madde 40- TEBLİGAT ADRESİ:
KIZILAY: Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü
Tebligat Adresi' Ataç 1 Sok.No‘32 Yeritşehir/ANKARA
YÜKLENİCİ: .................
Tebligat Adresi: ....... ........
YÜKLENİCİ, yukarıda yazılı adresi, kanuni İkametgâh olarak bildirir ve kabul eder.
YÜKLENİCİ ile KIZILAY arasındaki ilişki kesilmccye kadar yukarıdaki tebligat adresine
yapılacak bildiriler aynı günde YUKLENICİ'nm şahsına bildirilmiş sayılacaktır. Bu adreste yapılacak
değişiklikler derhal KIZILAY'a noter kanalıyla bildirilmediği takdirde veya verilen adreste
YÜKLENIClrnİn bulunmaması hallerinde doğacak sorumluluk YUKLENICFye ait olacaktır
Madde 41 - SÖZLEŞMENİN EKLERİ:
Aşağıdaki belgeler sözleşmenin ekleridir,
Bu sözleşme kapsamındaki işler için KIZILAY’m verdiği proje vc mahal Üsteleri, YÜKLEKICİ
tamfindan hazırlanan KIZILAY ve ilgili kurumlar iarafindan onayianan projeler YÜKLENlCTnin
hazırlayacağı vc KIZILAY’m onaylayacağı bütün iş programlan ve berberlerinin yam sıra;
A) İhale Şartnameleri ve ekleri
B)
Yapım Şartnamesi ve deleri
C) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Yapı İşleri İnşaat, Makine,
Elektrik Genel Teknik Şartnamesi.
D) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Yapı İşleri Birim Fiyat Tarifleri,
E)
Pursantaj Listesi
F)
Proje
G) Teknik Şartnameler (İnşaat, mekanik ve elektrik)
Fi) Mahal Lisfeleri
Bu maddenin (C,D) şîklart sözleşmenin ekinde olmasalar dahi Sözleşmenin eki sayılacaklardır,
Madde 42- 42 Maddeden ibaret olan bu sözleşme; KIZILAY ve YÜKLENİCİ tardfmdan tam olarak
okunup anlaşıldıktan sonra.................. tarihinde 1 (bir) nüsha olarak imza altına alınmıştır
YÜKLENİCİ
TÜRK KIZILAYI
o
TÜRKK1ZILAYI
1868
İSTANBUL İLİ, BEYOĞLU İLÇESİ, FİRUZAĞA MAH.,
KADİRİLER YOKUŞU SOK. NO:21 ADRESİ, 30 PAFTA, 497
ADA, 41 PARSELDE KAYITLI 280,72 M2 TAŞINMAZ
ÜZERİNDEKİ BİNANIN YIKILARAK KONUT İNŞAATI
YAPILMASI İŞİNE AİT
YAPIM ŞARTNAMESİ
YAPIM ŞARTNAMESİ
MADDE l - İSİN YERİ:
İstanbul İÜ, Beyoğlu ilçesi, Firuzağa Mah-, Kadirikr Yokuşu Sok. No:21 adresindeki 30 pafta,
497 ada, 41 parselde kayıtlı taşınmaz .
M ADDE 2- İSİN KONUSU:
İstanbul İli, Beyoğhı İlçesi, Firuzağa MaİL, Kadiriler Yokuşu Sok No;21 adresindeki 30 pafta,
497 ada, 41 parselde kayıtlı 280,72 m2 taşınmaz üzerindeki binama yıkılarak konut iıışaatmm
KIZELAY’ca verilen projeler ve detayları uyannea, sözleşme ve eki şartnameler doğrultusunda, tüm işlerle
ilgiti vergi, resim, harç ve benzeri giderier, YÜKLENİCİ tarafindan kaışdaumak üzere anahtar teslimi götürü
bedelle yapılması işidir ,
MADDE 3 - ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER:
1. YÜKLENİCİ, ihale Şartnameleri, Sözleşme vc Yapım ŞartnamcsPnin hükümleri oi, bu ihale
dokümanlarının eki olan projelen dikkate alarak teklifini vermiştir.
2. İşbu sözleşmenİB maddeleri ve ekleri (proje, şartname, v s ) arasında çelişki olduğu takdirde KIZILAY
fehine olan tercih çdiîccektir.
3. YÜKLENİCİ yükümlülüğünde bulunan yapım işlerim .gerçekleştirmesi İçin gereken teknik kadro ve
teçhizatları iş yerine getirecektir
4. Yapım süresince gerek duyulan her örfü testlerin şantiyede yapılması ve/veya KIZILAY in onaylayacağı
laboratuarlarda yaptırılması her türlü ¿derleriyle birlikte YÜKLENİCİ nîn yükümlülüğündedir. Testler
YÜKLENİCİ ve K17.fl.AY elemanları ile müştereken yapılacaktır.
5. Bütün kontrollük hizmetlerini KIZILAY elemanları ve/veya KIZILAY m görevlendirdiği TEKNİK
MÜŞAVİR kuruluş KIZI! AY adına yürütecektir.
6. Yapı ruhsatı, iskân ruhsatı ve dns tahsisi işlemleri YÜKLENİCİ tarafından yapılacaktır. Bn işler
için YÜKLENİCİ rye ilave bir ücret ödenmeyecektir.
7 ihale dokümanlarında "gön" olarak belirtilen bütün sûreler, aksi belirtilmediği sürece takvim günüdür.
8. Yıkım, sökum ve inşaat sırasında mevcut tesislerde, çevre yapriarda, su, kanalizasyon, elektrik, gaz ve
belediyeye ait yol ve alt yapı te sisin d e ve dolaylı oiarak üçüncü şahıslara ait yapılarda meydana gelebüecek
2arar, ziyan ve kayıplardan YÜKLENİCİ sorumlu olacaktır,
9. inşaat işleri sırasında gerekli emniyet tedbirlerinin alınması ve iş güvenliği kıuaUamun uygulanması
YÜKLENİCİ yükümlülüğündedir.
10. Şantiye elektriği ve suyu YÜKLENİCİ tarafindan temin edilecektir İş süresince binaya ait elektrik ve su
tüketim bedelleri YÜKLENİCİ tarafından ödenecektir,
}1 Statik, mekanik ve elektrik projeleri uygulanırken mimari projeye göre uygulanacaktır.
32. KIZILAY m kabulünün yanı sıra; Belediye, BEDAŞ ve IEDAŞ vb. gibi diğer ilgili kuruluşlarca yapılması
gereken kabul işlemlerinin de yaptırılması ve bunun}a ilgili her türlü masraf YÜKLENİCİ ye aittir
13. YÜKLENİCİ taahhüdümdeki binaya ait, iskân ruhsatı alınmış, kanalizasyon, elektrik ve su
aboneliği yapılıp sayacı takılmış, varsa doğalgaz bağlantıları yapılıp aboneliğe hazır hale getirilmiş,
asansör ve ısınma tesisatının kullanma izinlerini vs. almış olarak KlZELAY’a teslim edecektir.
YÜKLENİCİ ilgili Kurum ve Kuruluşlardan söz konusu işlerin takibini yapıp, izinlerini onaylarını alıp
gerekli harçlarını, vergilerini ve depozitolarını yatıracaktır.
14. Mevcutta molozlar varsa YÜKLENİCİ tarafından atılacak olup, bunun için aynca ödeme yapılmayacaktır.
15. Kazı imalatı, dolgu imalatı, inşaat İmalaüan. moloz inşaat anığı, artan malzemeler, inşaat artıkları v.sJer
şantiyeden ve inşaat sabasından uzaklaştırılacak ve bunkır için aynca yükleme boşaltma nakliye beddi
ödenmeyeceği gibi» herhangi bir ad altında da ödeme yapılmayacaktır. İnşaatın söz konuşa bat riyal, moloz, inşaat
aruklan vb. Belediyenin göstereceği yere dökülecektir.
16.. KIZILAY yardım amaçlı Demek olduğundan bağış malzeme alabilecektir. Bu durumda Çevre ve Şehircilik
Bakanlığının bağışın yapıldığı 20] 3 yüî Birim Fiyat analizinde bağ
malzeme ve işçilik oranlan esas alınarak, YÜKLENİCİ nih yapıı
o1dı/guislcİJütîte£grîmalzemelerine ait bedel fiyatının düşülmesiyle
ıcthn Ltd. Şii.
7/2 Çankaya
a® B? 26 ANKARA
%t2İ4QŞ
>
17. Gerektiğinde kurum]ardan onay YÜKLENİCİ tardından alınacak oiup her tuıiü harcama YÜKLENİCİ
tarafından karşılanacakuı.
18. KIZILAY projeyi vermiş olsa dahi, yapılan uygulama ve imalatlardan doğabilecek hatalardan yapımcı
firma soromîudur.
19. İşin sûresi içinde - yapım aşamasında ortaya çikabiîecck proje revİTyonlan inşaatın yapımını
geciktirmeyecek şekilde uygulamaya yansıtılacaktır. Yapılan proje, revizyonlarını son hallerini gösterir as~buttt
projeler YÜKLENİCİ tarafından büa bedel yaptırılarak KIZILAY*» teslim edilecektir,
20. Proje detaylarındaki bazı imalatlar, imalat tanımlan veya pursantaj cetvelinde gösterilmemiş olabilir veya
projede tanımlanamayan bazı imalatlar, imalat tanımlan veya pursantaj cetveîinde gösterilmiş olabilir, bu tur
imalatJann ortaya çıkması durumunda projeler ve teknik şartnameler gereği imalat sırasına göre yapılacaktır.
Bu gibi durumlarda YÜKLENİCİ hiçbir fark talep etmeye«® gibi proje ve detaylan ile teknik
şartnamelerde gösterilen imalatfar anahtar teslimi götürü bedele dahil olup, fiyat değişmeyecektir
Bu nedenle isteklilere tekliflerini vermeden önce proje ve detaylarını, imalat tammlanm incelemeleri inşaat
sahasını ziyaret ederek saha şartlarım önceden tetkik etmeleri tavsiye edilir,
22. İşin yapmu esnasmda işe engel olacak her türlü hususa YÜKLENİCİ tarafından çözüm getirilecektir
Ortaya bir bedel çıkarsa YÜKLENİCİ taralından ödenecek ve KIZILAY’dan herhangi bir hak talep edilmeyecektir.
22. YÜKLENİCİ teklif alt dokümanlarında olabilecek herhangi bir işSem halası (toplama, çarpma vb)
KIZILAY lehine değerlendirilecekti! .
23. Mahal listesi, teknik şartname ve projelerde, imalatlar arasıoda çelişki olması durumunda KIZILAY onayı
doğrultusunda imalat yapılacaktır,
24.. Kazı bedeli anahtar teslim bedel içerisinde yer almakta olup her hangi bîr ad aiüncîa bedel ödenmeyecektir.
25. fum nakliyelcr anahtar teslimi götürü bedele dahil olup ilgili birim fiyatlar içinde düşünülecektir Hiçbir
şekilde nakliye bedeli ve nakliye zorluğu katsayı ödenmeyecektir
26 Ara depo bedeli ödenmeyecektir
27 Gerektiğinde kuıumlanSaû alınacak onaylar izinler ve ruhsatlara ait Teknik Uygulama Sorumla«!
(TUS) veya Yapı Denetim sonunluîanyta ücrctferi YÜKLENİCİ tarafından karşılanacaktır.
28 Zemin ve çevre emniyeti acısından gereken fıksa« ibre kazık vb.) her turlu projelendirme ve
imalat yükleniciye ait olacaktır.
29. Parselde karşılanamayan otopark ile ilgili ödenmesi gereken tüm bedeller YÜKLENİCİ
tarafından karşılanacaktır.
MADDE 4- ŞANTİYELERDE KONACAK LEVHALAR:
f
YÜKLENİCİ, Sözleşmenin akdinden itibaren en geç 15 (onbeş) gün İçînde inşaat sahasının KIZÎLAY'ca
gösterilecek yerlerine» aşağıda özellikleri ve uygulama şartlan açıklanan levhaları koymaya mecburdur.
1)levhalar özerine, KIZILAY tarafindan yaptınhp onaylanan projesine göre KIZILAY ın, inşaatın,
Kontrol’ un ve YÜKLHNÎCTmn adı, ruhsat tarih ve numarası ile lüzumlu görülecek diğer hususlar yazılacaktır.
2)Levhalar>tahmini 1.70 x 2.60 m boyutunda olacak, yaklaşık 7-00 m yükseklikte patent borudan yapılmış
2 adet sehpa üzerine monte edilecektir. Pateni borudan yapılan sehpanın ayaklan, projesine uygun olarak beton
temel içine gömülecektir Uygulama YÜKLENİCİ1nin hazırlayacağı ve KIZILAYm onaylayacağı detay projelere
göre yapılacaktır
MADDE S-EKLER
1
2
3.
4.
Projeler (CD ortamında)
îekrok Şartnameler (Poz tarifleri) (inşaat, mekanik, elektrik, asansör )
Mahal Listeleri (İnşaat, mekanik)
Pursantaj listesi
TÜR K KIZILAY!
İSTANBUL İÜ, BEYOĞLU İLÇESİ, FİRUZAĞA MAH.T KADİRİLER YOKUŞU SOK. NO .21 ADRESİ,
30 PAFTA, 497 ADA, 41 PARSEL ÜZERİNDEKİ BİNANIN YIKILARAK KONUT İNŞAATININ YAPILMASI
G E N E L P U R S A N T A J L İS T E S İ
SIRA
NO
1
İMALATIN CİNSİ
2
2a
2,55
TEM EL İŞLERİ VE TEMEL ALTI İÇLERİ
K A T BETONARME İŞLERİ
Ç A TI İŞLERİ
2b
2c
25.26
2,60
3.T4
KAGİR DUVAR İŞLERİ
2d
3a
DÖŞEME KAPLAMA VE SÜPÜRGELİKLER
DUVAR KAPLAMA
MERDİVEN İŞLERİ
TAVAM KAPLAMALARI
3b
3c
3d
3e
41,32
İNCE İNŞAAT İŞLERİ
Z
7,89
-
6.29
1.98
0,69
2,49
BOYA İŞLERİ
3f
KAPI. PENCERE V E MUTFAK DOLAP V E TEZGAHLARI
3g
CEPHE VE BAHÇE İŞLERİ
4
KUVVETLİ AKIM
4b
4c
ZAYIF AKIM
ASANSÖR
10,97
2.66
2.61
5.70
7,75
MEKANİK TESİSATI
5a
5b
SIHHİ TESİSAT
2.84
KA1_QRİFER TESİSAT*
1.91
5c
5d
MÜŞTEREK TESİSAT
8ROLÖRTDOĞALGAZ1KALORİFER HAVALANDIRMA TESİSATI
1.10
6
.
9.29
13,19
ELEKTRİK TESİSATI
4a
5
i
GENEL
P U RSANTAJ{%)
0,91
YIKIM
33,55
KABA İNŞAAT İSLERİ
GEÇİCİ KABUL VE İSKAN RUHSATI ALINMASI
GENEL PURSANTAJ TOPLAMI (%)
1,90
5,00
100,00
TÜRK KIZILAYI
İSTANBUL İLİ, BEYOĞLU İLÇESİ FİRUZAGA MAH.. KADİRİLER YOKUŞU SOK. N O İ1 ADRESİMDEKİ
30 PAFTA. 497 ADA, 41 PARSEL ÜZERİNDEKİ BİNANIN YIKILARAK KONUT İNŞAATINIM YAPILMASI
Sın N6
1
POZNo
16JKSMA
2
21.0)1
iMALATWCJKSİ
BASINÇOAYANJMSN(FIC2W25(BS20) OLANHAZIRBETONDÛKOt-UESl (BETONNAKLİDAHİL)
Brm
Ma
BETONARMEKALPYAPUJWNS*
M2
İ
23A14
» 5-12MMİMCENERVÜRLÜÇELİĞİN80KÛLÛPDÖŞEMESİ
TON
4
23.015
« 14-29hMKAUMNERVQRLOÇELİĞİNBÜKÜLÜPDÖŞENMESİ
TON
5
Y.15,001/1A
MAKfNEb_£YUMUŞAKVESERTTOPRAKKAZINMftŞl{SERBESTKAZ*)
M3
e
15.1400
HAFİFAGREGA{ELSİMiş KÖMÜRCÜRUFU)ÎLEDOLGUYAPILIMSI
M3
7
1S.144NB
ÇAKILİLEORENAJYAP3LMASJ
M3
8
Y.16.0SÛ/Ö3
BETONSANTRALfoOEÜRETİLENVEYASATINALINANVEBETONPOMPASIYLASASlLAN C16f20BASINÇ
DAYANIMSiNFİHGA&ETOWDÖKÜLMESİ(BETONHAKLİDAHİL)
M3
9
T8.İ4ÛÎA2
12.5fM TEKKATALÇIDUVARLEVHALARIİLETEKİSKELETTİAGRAFUASMATAVANYAPILMASI
M2
10
Y.t«J»1/C01
95mmkataTığmckyalaydetNituğla1190x85x 190mm)iledinoryaptmss'
M?
11
Y.18.00VC04
135mmkatındjğn^yataydelftStuğla<190x135x190mm) ifeduvaryspknası
M2
12
Y.1Û.2B1İA02
YANVEÜSTKENAR3M0ANKENETLENESİLENKİREMİTLEÇATIÖRTÜSÜYAPİLMASl{GRUP1)
M2
1)
Y.1&-245/001
M2
14
18.4«V2
15
Y.1B.4SUWZ
EGJMUÇAT KRMT.VEI^T.ÇATI ORTALI1MN 1AMKALMLEĞINDAİKİYQZPOLlFİLMKAPCAM
TÛL.TAŞ.LAJMPOLBİr.ÖRTOSUYLTYAP
0200M*SPİRALSAR1ML9PVCESASLI BORULARINTEMİNİVEYERfciEDÖŞENMESİ(DRENAJYSUYUVE
KANALİZASYONİÇİN)T1P4
3MMKALIM.BCTAPLASTOMERESASLICAfuTTÜLÜTAŞSlttJKALPLASTKEÇETAŞPOL8fTÖRTMKAT SU
YALYAPttMASI
16
Y.18.461/042
250GFW?AĞIRLIKTAGEOTEKSTİLKEÇESERİLMESİ
M2
17
Y.19.0S5W03
fUÎ2
İB
y.t$.056/ÎM3
19
Y.?9.0$dj007
2D
Y.194aSN»1
5CMKALINLIKTAYÜZEYİPÜRÜZLÜVEYAPQROZLUKANALLIEXTRUDEPOLLEVHALAR(XPS-200ICPA
BASINÇDAYANML1)İ.ECM
ŞDUV. DIŞTANISIYALVEÜZERİNEISIYAL SrVASHYAPILMASI(MANTOIAMA)
SCMKALINLIKTAYÜZEYİOÛZGÛP LEVHAlAR{XPS-300KPA8ASNÇOAYANJMU)İLESOQRUM
PERDELERİNDESUYALl'ntull ÜZERİNEISIYAİJTMYAPS_UAS1
lûankakı*Uaekspân<te£OTLstfentfiuİBEâr(EPS ■30)u)rm3yoğunlukla) iteyatsyfe(getene&âet$ed&>ffrter3âçab
vt>.)ıs»yataırayapAnası
EtASTÎÎMERÎKREÇİNEESASLISIVIPLASTİKKAPLAMAMALZEMESİ İLE2 KATHAÜNDETOPLAM1MM
KAUNUKTASUYALITIMIYAPILMASI(YATAYOA*OÛ$£YDE)
21
Y-21.05VC01
ÇELİK&OfttJQANTAMGÜVENLİKLİCEPHEİŞİSKELESİYAPILMASI(0.0051.50MARASI)
M?
22
YJ2V05İÎC03
ÇELİKBORUDANTAVANLARIÇKTAMGÜVENLİKLİİŞİSKELESİYAPILMASI(0.00-21.SOMARASI)
M3
23
ÎI^IO
RENDESİ?VEÇATIÖRTÜSÜNÜNALTITAKTAKAPLAMALIAHŞAPOTURMAÇAT»YAPILMASI
M2
24
21.2&1
AHŞAPSÜPÜRGELKYAPILMASIVEYERİNEKONULMASI
MT
25
21.291
8ÇTONZEMtNÜZERİNEYAPIŞTIRMASURETİYLE\EMMKALLSMFME$6AHŞAPPARKEKAPLAMA
YAPM-MASJ
M3
26
Y.23L011
NERVÜ^LOÇELİKHASIR»!YERİNEKONULMASI3,001-10.000K&M2(1Û.OÛOKGACÜAHÎL)
2>
Y.23.Î52
2A
25.243/12A
XAREVEDİKDÖRTGENPftOfİU.ERLEPEWCEftf Vf KAPJYAPILMASIVEY£ftl«£ KONULMASI
30X30CMEBADIMDAÛ.70MMKAUNLlGINDAMINMÜM20M«!kÖNELEKTROSTAiIKl<fi BOYALI
POLYESTERESASUOEÜKSİZALÜMİNYUMPLAKAOAN(ENAWSOOOSERİSİ)SARMAL*SİSTâlASMO*^^
TAVAN.X&PILMAS1
MT
M?
M2
M2
tun
TON
V
=\
etuu Ud.
' o:
Çgi*ay 2
07 26ANKARA
i p
29
Y.23.244fl-
ELEKTROSTATİK; TO Z 8 0 Y A U SSI YAUfiM LlAlO M M YUM DOĞRAMA İNV\LATl YAPILMASI VE YERİNE
KONULMA33
KG
30
2S.016/1
DEMİR RAALATlN 2 K AT AMTİPAS 2 KAT S EN TETİK BOYAYLA BOYANMASI
M2
31
25.934/2
ÇIPLAK BETON VEYA İNCE 5(VA ÜZERİNE A STA R ÇEKİLEREK StlB<0N ESAŞU G RENÜ C €PHE MALZ İLE
İSTENİLEN R ENKTE KAPLAMA YARL,
M2
32
25.D4fittA
YENİ STVA Y Ü Z E Y L E R İ 0.3S0 KG UAC UN ÇEKİLEREK 2 KAT S U BAZLI MAT PLASTİK BOYA YAPILMASI
M2
33
25.049/3
S A TE N ALÇILI YÜZEYLERE A STA R ÇEK LER EK 2 K A T Y A R M A T SUBAZU PLASTİK BO YA YAPILMASA
M2
34
2S.137
DEPAR V E MADENİ taALATlM KOROZYONA KARŞI 2 K AT BOYMAOASİ
M2
35
25-006« IS A
10 X 30 CM EBADINDA DÛZ Y O ZEY li HER RENK V E DE SEN DE SERAMİK DUVAR KAROSU S-E FUOAU
0 W A R VE C EPHE KAPLAMASI YAPHJA&Sl (FAYANS V E SERAMİK YAPIŞ7RICISI İLE)
M2
36
26.008/029A
30X30 CM EBADIMDA M AT YÜZEYLİ. HER RENK V E DESENDE. SIRSIZ PORSELEN KAROLAR {ÇRAUtT
SERAMİK KARO) İLE F U G A U D O Ş S aS KAPLAMASI YAPtftttSI (FAYANS VE SERAMİK YAPIŞTIRICI İLE)
MZ
37
26.00B/D93A
30 X 60 CM EBADINDA M A T YO ZEYÜ. HER RENKTE. SIRSIZ PORSELEN KAROLAR (GRANİT SERAMİK KARO)
İLE R JG ALÎ DÖŞEJbe KAFİAMASI YAPAMASl (FAYANS V E SERAM K YAPtyTffcClSI & £)
M2
M
2$JM-tVMK
BEYAZ Ç M EN TO LU . DOZ VEYA t£ S E N U . MS? RfcNK I fc, Hfcft E&AT V E KALMUKJA. ÇIH 1 t ABAKAU
TER R A ZO KAHO PLAK {KARO JUQZAYİKSWF 2) İLE İÇ M€KLANLARDA O O ŞE bE KAPLAMASI Y A P lM A S l
V>50X250 fM f3 M fX M !tM m riX 3 to MM V B ERATÎ ARTVrt
M2
3*
2 6 J1 0 M K
4 C M ANDEZİT PLAKLARLA DÖŞEM E KAPLAMASI YAPJLMASt (30 cm * Sertesİ Boy)
M2
49
2 & 2 2 İM K
10X15X50 CM BOYUTLARJNCiA ANDEZİT BORDOR TEMİNİ V E YERİNE OÖŞENMESİ
MT
41
2S.502/UK
B EYA Z ÇİMENTOLÜ, T E K TABAKALI T B ÎR A İO KARO PLAK (SLFNİ MERMER-SlIflF 2) İLE (Ç M EKANL/ROA
D Ö ŞEM E KAPLAMASr YAPILMASI (CİLAU) (250X250 MW3ÛÛX3ÛÛ MM030X33Q MM VB EBATLARDA)
M2
42
2£.6£2JUÖ<
B EYA Z ÇİUİEH70LU VE TEÇHfZATU hERM ER PİRİNÇLİ PLAKALARLA MERDİVEN BASAMAĞI KAPLAMASI
(BASAMAK 4, RJHT 3 CM KALINLIKTA)
MT
43
2Ç.702/C1
3 CM KALfNUĞfNOA RENKLİ MEftfctER PLAKLAR İLE DIŞ DEftlÜljK YAPSMASL {3K30xSeröe$*xy}
Mİ
44
26.752/C1
3 C M K A IM U Ğ N D A RENKLİ MERMER PLAKLAR İLE PARAPET YARLMAS* (3*3ûxSeıbesl&oy1
MZ
45
27.501/MK
250/300 Ç3M&NTO DOZLU HARÇLA ÜÛZ SlVA YAPILMASI (DİŞ DUVAR YÜ2FYI ERİ k £ BOORUM İÇ
DUVARLARINCA)
M2
46
27.S2S/İ
B E TO N . TU Ğ LA DUVAR VÖ YÜZEYLERE PERljYLİ fJVA VE S A TE N KAPLAMA YAPILMASI
M2
47
27.5260
ft(C E Sfl/A. ALÇJLl SİVALI VB. YÜZEYLER ÜZERİNE 3 N M KAtlNLlĞ WDA SATEN ALÇ4 KAPLAMA YAPLM ASl
«2
48
27^ 3 on
HA2JR MUKfclE SIVASI İLE TAVANLARA T E K K A T ALÇI SIVA YAPILMASI (l5rmn KALINLIK}
M2
49
27.531/MK
KİREÇ'ÇİM ENTO KARIŞ3MI HARÇLA DÜZ SIVA YAPILMASI
M?
50
27.581MK
200 DZ ÇİMENTO HARCIYLA TESVİYE T ARAKASIYAPMI
M2
M
Y-28.645/C21
PVC V E ALÜMİNYUM DOĞRAMAYA PROFİL k.E 4*4 MM K A L N U K T A 12 MM ARA BOŞLUKLU İLK C A M ISI
KO NTR O L KAPLAftAAU Ç İF T CAM U PENCEfif O m ÎTES? TAKILMASI
M2
52
»VİSB-676
RENKLİ MERMER PLAKLARLA PARAPET DUVARINA HAR PUŞTA YAPILMASI
M2
35
WSft OPlrt
G AC YAĞMUR ¡Niş DORU&U YAPILMASI
M
54
WSe.852rt
S A C YAOM UR OLLHj U YAPILMASI
M
55
MSB 673
BULANCAK FÜME GRANİT PLAK İLE MEROfVEfi BASAMAĞI YAPILMASI
MT
S6
M SB 671
BULANCAK FÜME GRANİT PLAK B_E DÖNEME KAPLAMASI YAPILMASI
M2
57
M SB 572
BULANCAK FÜME GRANİT PLAK fc£ SÜPÜRGELİK YAPILMASI
5S
0ZELPO Z1
AHŞAP DESENLİ PVC PENCERE YAPILMASI
(
ı
Tfefc03i^:
/ i p
i f ^ a
,
Ltd. Şl*
127436
•
*
-
^TçsJJ
" V ?
'
*5»
27.581/Ml/ANLZ
O RTAİAM A 5 CM E<SİM BElOıNU YAPIlMASJ
M2
60
'I9JK$/2fe[*-Z.-1
SC M XFS YAPRJrtftSl
M2
61
Ö Z E L PO Z 2
OONATlÜ PR EKAST A L TS O V E YAP&MASl
M
ez
Ö ZEL P O Z3
DONATIL! PREKAST ÇEVRE S Ö VE YAPILMASI
M
63
ÖZEL POZ 4
ANDEZİT C£ft31 KAPLAMASI YAPILMASI
54
ÖZEL F Û Z 5
Ç W K KAPI YAPUJAASl
ADET
65
Ö ZEL POZ 6
AMEftiKAK KAPI YAPILMASI
AO E T
66
ÖZEL POZ 7
C A M İ AMERİKAN KAPI YAPLMASI
ADET
67
19.053/Z/AWt2-2 S <xn XPS l l £ DOŞEbBC Y/VUTinA YAPILMASI
M2
68
1».053raANL£-3
S C M X P S İLE DÖŞEME YALTTIMI YAPLMASI
U2
6d
Ö ZEL P O Z 8
f=ERF0RJE KORKULUK YAP1UAASJ
70
MZ
<3RP
M2
5*5 CM SE R A M K KAPLAMASI YAPILMASI
71
18.14WA2/AWLZ
K E TA L KONSTRÜKSİYON (ftÇRİNE Ç ¡MENTOLÜ Y O IG A LEVHA
Tl
Y-23.220
DEMİR BORUDAN KAYNAKLAKORKUUiK YAPILMASI VE YERİNE KONULW*St
KG
73
MSBGOVA1
3 CM RENKLİ MERMER PLAKLARLA TEZGAH ÜSTÜ KAPLAMASI YAPILMASI
IA2
74
22.061
TİP AH ÇAP M UTFAK TEZGAH ALTI DOLAG* YAPILMASI V E Y £ R İİ^ M ONTE EDİLMESİ (1 .& 8X 0.8^î.4İM 2
m
75
22.082
T&» AHŞAP M UTFAK TEZGAH Ü S TÜ DOLABI YAPILMASI V E YERİNE AAOtfTE EDİLMESİ (3.04X0.80) =2.S6M2
M2
7£
A06
G O M ıEM AK AR ALI S lU N O ftu İÇ V E O Ş KAPI
77
ACfl
KAPI KOLU V E AYNALARININ YERİNE TAKILMASI (KROMAJSJ}
AD
78
AO»
LASTİK BAŞLI TAMPONUN YERİNE T AKnMASI
AO
79
• AID
MENTEŞENİN YERİNE TAK3U*\S<
AO
«0
B05
VASİSTAS tAK ttAN »» YERİNE TAKILMASI iÇ tlİK İM K A S . K R Û M 'U KOL TlITAMftK)
AD
M
BM
MANCMLJN YER JNt ÎAKJIMASJ (İSPANYOLET KOLU V E DAMAK) SARİ PfcfeÇ M O H TEV ET VÎDASJ
AD
82
BtS
MENTEŞENİN YERİNE TAKILMASI
AD
«1
PEYZAJ
KAPLAMA YAP HMfcSI
YERİNE TAKILMASI (G E N $ VB DAR T P }
fcC
AD
GRB
İNŞAAT İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
MADDE 1- İŞİN YERİ:
İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Finızağa Mah., Kadiriler Yokuşu Sok. No:21 adresindeki 30 paJfia,
497 ada, 41 parselde kayıtlı 280,72 m2 taşınmaz.
M ADDE 2- İŞİN KONUSU:
İstanbul İli, Beyoğlu ilçesi, Fimzağa Mah., Kadiriler Yokuşu Sok. No:2l adresindeki 30 pafta,
497 ada, 41 parselde kayıtlı 280,72 m2 taşınmaz üzerindeki binanın yıkılarak konut inşaatının
KIZILA Y*m yapürdığı ve onaylattığı projeler ve detayları uyarınca, sözleşme ve eki
şartnameler doğrultusunda, tum işlerle ilgiü vergi, resim, harç ve benzeri giderler, YÜKLENİCİ
tarafından karşılanmak üzere aoahtar teslimi götürü bedelle yapılması işidir
MADDE 3 - ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER;
1- İş kapsamındaki imalaiiar yapıluken T.C* Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, Milli Savunma
Bakanlığının, Karayolları Genel Müdürlüğünün ve ilgili kamu kurum/kuruluşlarının birim
fiyat tariflerine ve özel birim fiyai tariflerine göre yapıiacaktsr.
2- Tüm kapı, pencereler aksesuarları {ko13kilit, menteşe, ispanyolet v s,) ile bir bütün olarak
düşünülüp bedelleri bu şekilde hesaplanmıştır.
3- Tüm imalatlar ilgiü resmi kurumların (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı., M.S.B, vs.) imalat
poz tanımlarına vc Özel
tanımlarına uygun malzeme ve işçilikle yapılacaktır.
4- KIZILAY projeyi vermiş olsa dahi, yapılan uygulama ve imalatlardan doğabilecek
hatalardan YÜKLENİCİ sorumludur.
5- Hafriyat için zeminde çıkabilecek kaya v,s, için kazı klas laıkı, su çıkması halinde su zammı
gibi hiçbir ad altında fiyat farkı ödenmeyecektir,
6- Islak hacim izolasyonları duvarlara 3Ö?ar cm çıkartılacak ve sızdırraazlık kontrolü
yapılmadan özerine imalat yapılmayacaktır*
7- K or kasalar {2) kat antiprala boyanacaktır*
S- Tüm sıva köşelerine metal köşe profili, seramik duvar kaplaması iç vc dış köşelerine
PVC esaslı çıta konacaktır.
9- Döşeme kaplaması değişimlerinde, uygun metal eşik profili ile geçiş sağlanacak ve
merdiven basamaklarında kaymayı imlemek amacı ile basamak uçlarına 5cm yakma
işlem i yaparak önlem alınacaktır*
10- Ç atı arasına uygun aydınlatma tesisatı çekilecektir.
11- İmalatlar için gerekli oîan her cins malzeme inşaat sabasına getirilecek, olumsuz çevre ve
hava koşullarından korunacaktır.
12-înşaatîann yapanı esnasında kaldırılan, bozulan, hasar gören yol, altyapı, kaldırım,
kaplamalı alan, yeşil alan, çevre düzenleme, tabela, trafik ışığı v.b. eski haline getirilecek
şekilde onarılacaktır. Onanmlar (altyapı vb .) hizmetlerin sürekliliğini ve güvenliğini devam
ettirecek şekilde, hizmet sahibine herhangi bir rahatsızlık vermeden, kısıtlamadan ve engel
olmadan, değişiklik gerekli olmacbkça eskisi gibi hizmet verecek şekilde yapılacaktır:
13- Yüklenici firma, şantiyede gerekli emniyet tedbirlerini alacak, iş güvenliği için uygun u
levhalarım asacak, aynca şantiyede çakıştırdığı personelin kaldığı binaları işçi sağlı
güvenliği tüzüğüne uygun olarak düzenleyecektir.
14-Yüklenici şantiyede kontrol teşkilatına görevini yapabilmesi için, kendine yaptığı şantiye
ofisinden bağımsız olarak telefonu, faksı, bilgisayarı, internet bağlantısı, fotokopi vb büro
. makineleriyle ve ofis mobilyaları ile döşenmiş bir çalışma mahalli hazırlayacaktır.
15- Yüklenici, inşaat sahasını veya çevresini kirletmeyecek, gereksiz şekilde araziyi, yollan vc
diğer yapılan bozmayacaktır. Şantiye sahası çitlerle ve perdelerle çevrelencoek v& girişler
kontrollü olacaktır. Şantiye sahası her zaman teiniz ve düzenli olacaktır.
16“ Yüklenici, çalışanları ile birlikte taşeronların m ve şantiyedeki diğer elemanlann sağlığını,
güvenliğini vc refahını sağlamak ve bu konuda İdarenin memnuniyeti için bütün gayretini
gösterecektir, İnşaat sırasında olabilecek bütün kazalar yalnızca yüklenicinin
sorumluluğundadır.
17-İdare, yüklenicinin çalışma yönteminin emniyetsiz olduğuna, güvenlik bariyerlerinin veya
diğer emniyet unsurlarının, güvenlik ve kurtarma ekipmanlanmn yetersiz olduğuna karar
verir ise; yüklenici verilen talimatlara göre çalışma yöntemini değiştirecek, güvenlik
önlemlerini arttıracak veya kurtarma ektpmanlan temin edecektir. Bıı gibi talimatlar
yükleniciyi sözleşme kapsamındaki diğer yükümlülüklerden kurtarmayacaktır.
18- Yüklenicinin yapacağı işler halkı gereksiz şekilde rahatsız etmeyecektir. Halkın geçiş
haklarına daima riayet edilecektir* Polis, karayollan veya diğer kamu makamlanmn yazıh
izni olmadan, karayolu veya yürüme yolları geçişi engel len m eyecckti r.
19-Yüklenici, trafik düzenlemesi ve yol emniyet tedbirleri için yetkili makamların getirdiği
şartlara ve önerilere uyacaktır.
20- Yüklenici, proje sahasının yakınında bütün kamu yollarının ve kaplamaların temiz tutulması
ve şantiye aktivitcİcrinden meydana gelebilecek döküntülerden uzak tutulabilmesi İçin
gerekli bütün önlemleri alacaktır,
21- Projenin herhangi bir kısmında su, atık su, elektrik, telefon, drenaj vb. ak yapı hizmeti ile
karşı karşıya gelinirse, yüklenici veya taşeronları çalışmayı hemen durduracak, ve İdareyi
ve yetkilileri haberdar edecektir,, Yüklenici veya taşeronlarının çalışmaları sonucu mevcut
alt yapı tesislerinin zarar görmesinden, İdare sorumlu değildir . Meydana gelecek zararlar
yüklenici tarafından karşılanacaktır.
22- Projede ve şartnamede belirtilmeyen teknik hususlar, eksiklikler ve yapılması teknik
zorunluluk gerektiren işler. Kurumun öngöreceği ve işin tekniğine uygun şekilde
yapılacaktır. İmalatlarda, Kurumun istemesi durumunda imalat başlangıcında bir örnek
bölüm yapılarak, uygunluğunun Kurumca onayına müteakip imalata devam edilecektir.
23- İhale öncesi isin yapılacağa mahal yüklenici firma tarafından incelenmelidir. Yüklenici,
proicde ve teknik şartnamede bir cclîski tespit etmesi durumunda ihale öncesine kadar
kurumdan düzeltilmesini talep etmelidir. Uygulama safhasında tespit edilen aksaklıklar ve
çelişkiler ve bımlarm çözüm yollan vûklcmci Utma taıafmdan kanımdan avnca bir bedel
talep etmeden kurumun onayına sunulmalı ve onayı müteakip imalata devam etmelidir.
24- T üm malzeme imalatlannda (boya, ahşap kapı, doğrama, madeni aksam, kaplama vb.),
im alat öncesi kunımdan malzeme onayı alınmalıdır. Malzemelerin seçimi esnasında
Yüklenicinin sunacağı Türk Standartlarına ve C £ belgesine uygun olarak üretilmiş en az 3
(üç) alternatifli malzeme numunelerinden birini kurum seçebileceği gibi, banların tümünü
reddedebilir, yeni malzeme sunulmasını isteyebilir. Aksi
verilmeyecektir. Yüklenici, m alzem eleri is prograc
2/6
25-
262728-
29-
30-
313233-
34-
önceden kurumun onayına sunacak v e meydana gelecek gecikmeden kurum sorumlu
olm ayacaktır. Malzeme seçimi kurumun onayı ile kesinlik kazanacaktır
Yüklenici, kurumun talep etmesi durumunda, malzeme numunelerini, bedeli kendisi
tarafından karşılanmak özere kurumun onaylayacağı bir laboratuvar ya da kurutuşta
tahkikini yaptıracak ve neticelerini kurumun onayına sunacaktır. Bu gibi tahkikler için her
türlü alet, malzeme ve teçhizat yüklenici tarafından sağlanacaktır.
Isı ve su yalıtımı imalatları fbtograflandıniacak, kontrol teşkilatı tarafından görülmeyen
imalatın üzeri kapatılmayacaktır.
Yağmur iniş boruları ilgili Belediyenin isteği doğrultusunda gerekli olan tüm bağlantıları
Yüklenici tarafından yapılacaktır.
Alüminyum doğrama, kapı ve cam imalatlarının imalatçı firma tarafından imalat projeleri
hazırlanıp, idare ve proje müellifinin onaylamasını müteakip uygulamaya geçilecektir.
Montajı asgari teknik kurallara uyularak yapılacaktır .
Özel imalatlar ise Özel Birim Fiyat Teknik Şartnamesinde belirtilen maddelere uygun
olarak yapılacak ve mutlaka örnek bölüm yapılacak, uygunluğu idare ve proje mücllifince
onaylandıktan sonra imalata devam edilecektir,
Bütünün parçası olup da detaylarda bulunmayan imalatlar için Yüklenici, çeşitli
alternatifleri onaya sunacak ve îdarecc uygun görülen tip uygulanacaktır. Bu işlemler için
ayrıca bedel ödenmeyecektir,
Oluklar galvanizli sacdan yapılacak olup, 50cm çatı örtüsü altında konulacaktır
füm dış cephede mantoiama aitına kaba sıva yapılacaktır,
Binanın birinci kalındaki cephe çıkmalarının alt yüzleri, 4 0 x 4 0 mm. demir konslruksiyon
ile karkas yapılacak, demir karkas 2 kat sülyen boya ile boyandıktan sonar üzeri çimentolu
yonga ievha ile kapatılacaktır,
Zemin ve çevre emniyeti açısından gereken fiksa. fore kayık vb.) ber turlu
projelendirme v<>imalat yükleniciye ait olacaktır.
M ADDE 4-Ö ZEL İM ALAT TANIMLARI
Ö Z E L P O Z J AHŞAP DESENLİ PVC PEN C ER E YAPILM ASI
a) Profil en az 70 mm genişliğinde 3 odacıklı ve 3 mm et kalınlığında olacaktır.
b) Destek saçları TS 914'e uygun olarak galvaniz kaplanmış olacakın-. Destek saçları profillere
30 cm aralıklarında vidalanmış olacaktır.. Destek sacı pencerelerde 1, 5 mm, kapılarda 2 mm
kalınlığında olacaktır.
c) Profillerde sonradan değiştirilebilir özellikte en az 2 izolasyon contası olacaktır Contalar
KPOM veya I i'fc. esaslı olacaktır.
d) Pencere kanatlarında 3 adet 75 mm boyunda menteşe, kapılarda 4 adet 100 mm boyunda
menteşe kullanılacaktır. Menteşe rengi beyaz olup ftnn boya yapılmış olmalıdır. Menteşenin
vidalandığı tarafa menteşe destek sacı mutlaka konulmalıdır .
e) Su tahliye delikleri fabrikasyon açılmış olacaktır. Her bağımsız bölgede en az 2 su tahliye
deliği bulunacak ve <hş kısımda rüzgar kapaklan takılmış olacaktır.
f) PVÇ profiller için RAL kalite belgesi ve diğer kalite belgeleri olacaktır- Kullanılacak diğer
malzemeler ise 1. sınıf olup TSE belgeli olacaktır. Kullanılacak PVC profil için mekanij
fiziksel y&4cimyasal
yasaj özelliklerini Gösterir belgeler verilecektir..
M
yfm
3
ö etiştiîra^ Jran eth n ilâ ; ,ı
-•Î^ı
M». ¿31«^. v.-i
^0212 21?
oil/Sİ S7
RfeMftr
7*3»*
-
3f6
)D \
^
.. ı j
g) Pencerelerin montajında uzun kenarda 3, kısa kenarda 2 adet çelik dübel kullanılarak montaj
yapılacaktır. Kapı montajlarında ise uzun kenarlara 4, kısa kenarlara 2 adet çelik dübel
kullanılacaktır.
h) PV-C montajından sonra her türlü sıva tamiratı ve sızdırmazhk temini için gerekli
uygulamalar yüklenici tarafından yapılacaktır Kullanılacak malzemeler uygun nitelikte
olacaktır.
i) Tuvalet vc banyo vasistaslarında buzlu cam kullanılacaktır.
j) Pencere ölçüleri Ek de verilmiş olmasına rağmen, imalata ait esas ölçüler işin yapımından
önce yüklenici tarafından tekrar yapılacaktır.
k) PVC doğramalarda 4+12+4 mm çift cam kullanılacaktır.
1) Camlar çıtası ile birlikte takılmış ve kanat ayarlan yapılmış olarak teslim edilecektir Cam
çıtalannm birleşini yerleri 45 dcrcce açıyla hiç boşluk oJmaksızm biricşttı ilmiş oİacaktu.
m) Kullanılan cam ünitesi için kalite belgeleri verilecektir. Eki cam plaka aralarında ortam
basıncına uygun kum hava banndıracak şekilde bir araya getirilmelidir. Cam plakalar arasmda
12 mm genişliğinde ara boşluk çıtas! olmalı, içinde max. 3 A olan nem emici malzeme
olmalıdır. Cam ife ara boşluk çıtast birbirine hiç eksiksiz olarak preslenmiş birincil sızdırmaz
butil ve ikincil sızdırmaz polisöJfid veya poliüretan yardımıyla birleştirişmiş olmalıdır.
n)Pencereler projesinde gösterildiği gibi iki yöne açılır olacaktır..
Ö Z EL P O Z 2 V E 3-D O N A TILIPREK A ST ALT SÖVE VE ÇEVRE SÖVE YAP ELMAS!
Gerek 4 0 cm. yüksekliğindeki alt söve, gerekse 12 cm, genişliğindeki çevre söve cam elyaf
takviyeli beton olarak da imal edilecektir. Prekast (öndökiimlü) parçalar, alkali ortama
dayanıklı cam elyafı, portlant çimento, kuvarts kumu ve muhtelif geliştirici katkı malzemeleri
ile püskürtme yöntemi kullanılarak imal edilecektir
Cam elyaf takviyeli beton öndökümlü kabuk parçaların betonarme veya tuğla duvar özerinden
binaya taşıtılması için gereken çelik iç karkas, söve elcmanJanmn parçası olup, şantiyeye
birlikte sevk edilip imalatı söve montaj ekibi tarafından yapılacaktır.
Uygulamadan önce beton veya tuğla yüzler iyicc temizlenecek, duvar yüzü ıslatılacak, üzerine
ortalama 3 cm kalınlıkta 400 kg dozlu çimento harcı ile altlık serilecek, yekpare olacak şekilde
projesindeki kalınlıkta precast beton söve harç üzeıine yerleştirilecektir. Söve birleşim yerleri,
mastic dolgu veya^SOO kg dozlu çimento şerbeti ile doldurulacak, kaplama esnasında kınlan,
çatlayan plaklar değiştirilecektir. Kaplama yüzü, harç vb. bulaşıklarından temizlenip
silinecektir.
Ö Z EL P O Z 4-AJSDEZİT C E P H E KAPLAMASI YAPILMASI
Dış cephelerde, uygulama projelerinde vc dcUtylaimda belirtilen yüzeylerde mekan ile aııkrajlı
andezit cephe kaplaması yapılacaktır. Projede 0 00 kotuna kadar açığa çıkan betonarme bodrum
duvarian, mekanik sistem ankrajh doğal taş iie kaplanacakür.
Uygulama öncesi, cephe kaplamasına ilişkin montaj çizimleri yüklenici tarafından
hazırlanacak, Tüm malzeme örnekleri ile birlikte idarenin onayı alınacaktır Andezit doğal taşlar
projesinde belirtilen kalınlıkta, çatlaksız, kenarlan kınksız ve tam 90 derecc dik kesilmiş
levhalar olacaktır Levha ebatlan, imalat ölçüleri alındıktan sonra, uygulama projelerine uygun
olacak şekilde* yüklenici tarafından hazırlanacak montaj çizenlerine göre belirlen«
Levhaların yüzeyinde renk ve doku bozukluğu yaratan bir kı
4 /6
Ptoji-
Ov
^4«
ebatlarındaki en fazla sapma derz genişliğinin 1/4'ünü geçmeyecektir Kalınlık toleransı ± 2
mm olacakür.
A n k raj elem an ları; Tüm askı elemanları 3 ram kabalıkta AİSİ 304 paslanmaz saçtan imal
edilmiş olacaktır. Betonarme yüzeylere monte edilecek askı elemanları montajı İçin en az 80
mm boyunda M8 paslanma? çelik dübel kullanılacaktır Pimler 5 ram AİSİ 304 paslanmaz çelik
çabuk olacakta.
Isı yalıtım îcvhası; Mekanik tesisat şartnamelerine uygun özelliklerde, 5 cm kalınlığında XPS
levha kullanılacaktır . Yalıtım levhalarının tespiti için plastik özel başlıklı ısı yalıtım dübeli ve
poliüretan köpük kullanılacaktır.
Askı elemanları her levhaya alttan ve üstten 2 adet gelecek şekilde betonarme perdeye
dübellenecektir. Levhalar, ipinde-şakülünde paslanmaz çelik _askı elemanlarına monte
edilecektir. Pim deliklerinde akemi veya yeterli nitelikte plastik dubellet kuüamlarak
sabitleoecektir- Bu amaçla, genleşme yapan dolgu malzemesi kullanîlamaz.
Montajı tamamlanan yüzeyler temizliği ve kontrolü yapılarak teslim edilecektir. Ande/it
levhalarda renk ve doku değişikliğine neden olacak hiçbir te m iz le m e işlemi ve malzemesi
kullanılmayacaktır
Betonarme perde veya duvar yüzeyine, cephe kaplama levhalarının montajından önce,
yoğunluğu XPS ısı yalıtım levhaları aralıksız olarak yerleştirilecektir. Her levha 5 adet özel
başlıklı plastik dübellerie betonarme perdeye sahi ilenecek tir- Askı elcm anlannıu bağlantı
y e r l e r i n d e ısı yalıtım levhaları kesilerek delinccek, levhalar kırılmayacaktır. Askı elemanları
bağlandıktan sonra ısı yalıtımının kesilerek çıkarılan yerleri poliüretan köpük ile
doldurulacaktır
Ö Z E L PO Z 5-ÇELİK KA PI YAPILMASI
Kuvvetli darbelere karşı darbelere dış müdahalelere dayanımh 9.5cm kalınlığında kalın çelik
gövde olacaktır,
M enteşe tarafında toplam 6 adet sabit mil olacaktır,
Kanat içerisinden gizli emniyet kelepçesi olacaktır,
Çelik kapı üzeri kasa ve kanat komple ahşap giydirme olacaktır,
Kilitlerimiz 21 noktadan kilitlenen merkezi kilit sistemi olacaktır,
Kapı içicimde emliyet mandala ve kancalı kilit olacaktır,
180 derece gösteren mercekli dürbün olacaktır,
Ö Z E L POZ 6-AMERİKAN KAPI YAPILMASI
K a n a t: 42 mm kalınlıkta, yüzeyi 3,2 mm kalınlığında, hareli HDF Amerikan paneldir İç dolgu
olarak hava delildi kralt petek dolgusu kullanılacaktır Kanadın dön bir yanımla %10-12
m tubete dayanıklı 35x45mm ebatlarında feıger-jointli köknar seren dönülecektir Kilit ve
menteşe yerlerinde takviyeli seren kullanılacaktır.
Kasa : 42 mm kalınlıkta olup üst kısmı 12 mm MDF, orta kısmı 18 mm fmger-jointmasif panel
ve alt kısmı ise 12 mm MDÎ olacaktır. Kasa Ön yüzü ahşap doku deseni verilecektir.
Pervaz: 10 rom kalınlıkta, 70 mm genişliğinde olacaktır . Ayarh-geçme olan pervazın yüzeyi
alı şap desenli olacaktır.
Kapının çevresinde conta mevcut olup hava ses yalıtımı sağlayacaktır. Kanat yan kenarlarına
ve kasada görünen kısımlara seçilen renkte boya uygulaması yapılacaktır. Tüm aksesuarlar
dahil olacaktır. (Kapı Kola, menteşe, kilit, stoper, vs)
ÖLÇÜ : Yerine takılan kapılar adet olarak hesaplanır .
ÖZEL POZ 7- CAMLI AMERİKAN KAFİ YAPILMASI
Özel Poz 6’da tarii edildiği gibi yapılacak, projesine uygun şekilde 6 mm. cam takılacaktır
Ö Z E L P O Z 8-FERFO RJE KORKULUK YAPILMASI
Fransız balkon pencerelerinde ve normal pencerelerde korkuluk imalatları projesinde
gösterildiği şekilde yapılacaktır. Dikmele? 207 lîk dolu yuvarlak demirden, yatay kayıtlar 20 x
10 mm. düz lamadan yapılacaktır.
Tüm korkuluk idarenin beğeneccği renkte, elektrostatik toz boya ile boyanacaktır
{
İNŞAAT İŞİ.ERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
MADDE 1- İŞİN YERİ:
İstanbul İH, Beyoğiu İlçesi» Finızaga Mah yKadiriler Yokuşu Sok. Ncv21 adresindeki 30 pafta, 497 ada,
41 parselde kayıtlı 280,72 m2 taşınmaz
MADDE 2- İŞİN KONUSU:
İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Finızağa Mah ., Kadiriler Yokuşu Sok. No:21 adresindeki 30 pafta, 497 ada,
41 parselde kayıtlı 280,72 m2 taşınmaz üzerindeki binanın yıkılarak konut inşaatımı) KIZCLAY’ın
yaptırdığı ve onaylattığı projeler ve detayları uyarınca, sözleşme ve eki şartnameler doğrultusunda, lüm
işlerle ılgiii vergi, resim, harç ve benzen giderler, YÜKI-ENÎCÎ tarafından karşılanmak özere anahtar
leslimi götürü bedelle yapılması işidir.
MADDE 3 - ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER:
1- İş kapsamındaki imalatlar yapılırken T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, Milli Savunma
Bakanlığının, Karayolları Genel MüdiMüğüııün ve ilgili kamu kurura/kuruluşlarının birini
fiyat tariflerine ve özel birim fiyat tariflerine göre yapılacaktır.
2- Tüm kapı> pencereler aksesuarlar* (kol, kilit., menteşe, ispanyolet v s ) ile bir bütün olarak
düşünülüp bedelleri bu şekilde hesaplanmıştır,
3- Tüm imalatlar ilgili resmi kurumlanır (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı., M.S..B, vs..) imalat
poz tanımlarına ve özel poz tanımlarına uygun malzeme ve işçilikle yapılacak t?r.
4- KIZILAY projeyi vermiş olsa dahi, yapılan uygulama ve imalatlardan doğabilecek
hatalardan YÜKLENİCİ sorumludur..
5- Hafriyat için ¿eminde çıkabilecek kaya v,s. için kazı klas Aarkı, su çıkması halinde su zammı
gibi hiçbir ad altında fiyat farkı ödenmeyecektir*
6- İsla k hacim izolasyonlar* d u v arlara 3Q*ar cm çıkartılacak ve sızd ırm ad ık kontrolü
yapılm adan özerine im alat yapılm ayacaktır.
7- K o r kasalar (2 ) kat antipasla boyanacaktır*
(
8- Tüm sıva köşelerine metal köşe profili, seramik duvar kaplaması iç ve dış köşelerine
FVC esaslı çıta konacaktır:
9- Döşeme kaplaması değişimlerinde, uygun metal eşik profili ile geçiş sağlanacak ve
m erdiven basam aklarında kaym ayı önlem ek am acı ile basam ak uçlarına 5cm yakm a
işlem i y ap arak önlem alınacaktır.
10- Ç a tı arasına uygun aydınlatm a tesisatı çekilecektir.
î 1-İmalatlar için gerekli olan ber cins malzeme inşaat sahasına getirilecek, olumsuz çevre ve
hava koşullarından korunacaktır.
12-İnşaatların yapımı esnasında kaldırılan, bozulan, hasar gören yol, altyapı, kaldırım,
kaplamalı aîaıu yeşil aian, çevre düzenleme, tabela, trafik ışığı v.b. eski haline getirilecek
şekilde onanlacakhT. Onanmlar (altyapı vb..) hizmetlerin sürekliliğim ve güvenliğini devam
ettîrecck şekilde, hizmet sahibine herhangi bir rahatsızlık vermeden, kısıtlamadan ve engel
olmadan, değişiklik gerekli olmadıkça eskisi gibi hizroet verecek şekilde yapılacaktır..
13- Yüklenici firma, şantiyede gerekli emniyet tedbirlerini alacak, iş güvenliği için uygun uyan
levhalarını asacak, ayrıca şantiyede çalıştırdığı personelli
güvenliği tüzüğüne uygun olarak düzenleyecektir.
İ 4- Yüklenici şantiyede kontrol teşkilatına görevini yapabilmesi için, kendine yaptığı şantiye
ofisinden bağımsız olarak telefonu, faksı, bilgisayarı, internet bağlantısı, fotokopi vb büro
makineleriyle ve ofis mobilyaları ile döşenmiş bir çalışma mahalli hazırlayacaktır.
15- Yüklenici* inşaat sahasını veya çevresini kirletmeyecek, gereksiz şekilde araziyi, yoîîan ve
diğer yapılan bozmayacaktır. Şantiye sahası çitlerle ve perdelerle çevrelenecek ve girişler
kontrollü olacaktır. Şantiye sahası her zaman temiz ve düzenli olacaktu.
16- Yüklenici, çalışanları ile birlikte taşeronlarının ve şantiyedeki diğer elemanların sağlığını,
güvenliğini ve refahını sağlamak ve bu konuda İdarenin memnuniyeti için bütün gayretini
gösterecektir. İnşaat sırasında olabilecek bütün kazalar yalnızca yüklememin
sorumluluğundadır
17- İdare, yüklenicinin çalışma yönteminin emniyetsiz olduğuna, güvenlik bariyerlerinin veya
diğer emniyet unsurlarının, güvenlik ve kurtarma ekipmanlarının yetersiz olduğuna karar
verir ise; yüklenici verilen talimatlara göre çalışma yöntemini değiştirecek, güvenlik
önlemlerim arttıracak veya kurtarma ekipmanları temin odecektir Bu gibi talimatlar
yükleniciyi sözleşme kapsamındaki diğer yükümlülüklerden kurtarmayacaktır.
1&- Yüklenicinin yapacağı işler halkı gereksiz şekilde rahatsız etmeyecektir. Halkın geçiş
haklarına daima riayet edilecektir. Polis, karayolları veya diğer kamu makamlarının yazılı
İ7.ni olmadan, karayolu veya yürüme yoilan geçişi engel ienmeyecektir.
19- Yüklenici, trafik dibenlemesi ve yol emniyet tedbirleri için yetkili makamların getirdiği
şartlara ve önerilere uyacaktır.
20- Yüklenici, proje sahasının yakınında bütün kamu yollanırın ve kaplamaların temiz tutulması
ve şantiye aktivitelerinden meydana gelebilecek döküntülerden uzak tutulabilmesi için
gerekli biitün önlemleri alacaktır.
21-Projenin herhangi bir kısmında su, atık su, eJekfrik, telefon, drenaj vb. alt yapı hizmeti ile
karşı karşıya gelinirse» yüklenici veya taşeronları çalışmayı hemen durduracak, ve İdareyi
ve yetkilileri haberdar edecektir , Yüklenici veya taşeronlarının çalışmaları sonucu mevcut
alt yapı tesislerinin zarar görmesinden, İdare sorumlu değildir.. Meydana gclecek zararlar
yüklenici tarafından karşılanacaktır.
22- Projede .ve şartnamede belirtilmeyen teknik hususlar, eksiklikler, ve yapılması teknik
zorunluluk gerektiren işler Kurumun öngöreceği ve işin tekniğine uygun şekilde
yapılacaktır, İmalatlarda, Kurumun istemesi durumunda imalat başlangıcında bir öroek
bölüm yapılarak, uygunluğunun Kanımca onayına müteakip imalata devam edilecektir.
23- İhale öncesi isin yapılacağa mahal yüklenici firma tarafından incelem elidir. Yüklenici,
proiede ve teknik şartnamede bir çelişki tespit etmesi durumunda ihale öncesine kadar
kuramdan düzeltilmesini talep etmelidir. Uygulanın safhasında tespit edilen aksaklıklar ve
çelişkiler ve bunların çözüm yollan yüklenici firma ı*rflfW1an kurmadan avuca bir bedel
talep etmeden kurumun onavma sunulmalı ve onavı müteakip imalata devam etmelidir.
24- Tüm malzeme imalatlarında (boya, ahşap kapı, doğrama, madeni aksam, kaplama vb.),
imalat öncesi kurumdan malzeme onayı alınmalıdır. Malzemelerin seçimi esnasında
Yüklenicinin sunacağı Türk Standartlarına ve C£ belgesine uygun olarak üretilmiş en az 3
(üç) alternatifli malzeme numunelerinden birini kurum seçebileceği gibi, bunların tümünü
reddedebilir, yeni malzeme sunulmasını isteyebilir. Aksi takdirde kuramca malzeme onayı
verilmeyecektir Yüklenici, m alzem eleri is program larım aksatm ayacak seM de
25-
262728-
29-
30-
31 3233-
önceden kurumun onayına sunacak ve mevdana gelecck gccikmeden kurum m nım lu
olmayacaktır. Malzeme seçimi kurumun onayı ile kesinlik kazanacaktır
Yüklenici, kurumun talep etmesi durumunda, malzeme numunelerini, bedeli kendisi
tarafından karşılanmak üzere kurumun onaylayacağı bir laboratuvar ya da kuruluşla
tahkikini yaptıracak ve neticelerini korumun onayına sunacaktır. Bu gibi tahkikler için her
türlü alet, malzeme ve teçhizat yüklenici tarafından sağlanacaktır,
Isı ve su yalıtımı imalatları fotografiandmlacak, kontrol teşkilatı taralından görülmeyen
imalatın üzeri kapatılmayacaktır.
Yağmur iniş borulan ilgili Belediyenin isteği doğrultusunda gerekli olan tiim hağlantılaıı
Yüklenici tarafından yapılacaktır.
Alüminyum doğrama, kapı ve cam İmalatlarının imalatçı firma tarafından imalat projeleri
hazırlanıp, idare ve proje müellifinin onaylamasını müteakip uygulamaya geçilecektir
Montajı asgari teknik kurallara uyularak yapılacaktır.
Özel imalatlar ise Özel Birim Fiyat Teknik Şartnamesinde belirtilen maddelere uygun
olarak yapılacak ve mutlaka örnek bölüm yapılacak, uygunluğu idare ve proje möeilifince
onaylandıktan sonra imalata devam edilecektir.
Bütünün parçası olup da detaylarda bulunmayan imalatlar için Yüklenici, çeşitli
alternatifleri onaya sunacak ve İdarece uygun görülen tip uygulanacaktır. Bu işlemler için
ayrıca bedel ödenmeyecektir*
Oluklar galvanizli sacdan yapîiacak olup, 50cm çan örtüsü altında konulacaktın
Tüm dış cephede manlolama altına kaba sıva yapılacaktır.
Binanın birinci kalındaki cephe çıkmalarının alt yüzleri, 40 x 40 mm. demir konsiruksiyon
ile karkas yapılacak, demir karkas 2 kat sülyen boya ile boyandıktan sonar üzeri çimeniolu
yonga levha ile kapatılacaktır
34- Zemin ve çevre emniyeti açısından gereken fıksa,
projelendirme ve imalat yükleniciye ait olacaktır.
fore kazık vb,) her türlü
MADDE 4-ÖZEL İMALAT TANIMLARI
ÖZEL POZ 1-AHŞAP DESENLİ PVC PENCERE YAPILMASI
a) Profil en az 70 mm genişliğinde 3 odacıkh ve 3 mm ei kalınlığında olacaktır.
b) Destek saçtan I S 914’e uygun olarak galvaniz kaplanmış olacaktır. Destek saçları profillere
30 cm aralıklarında vidalanmış olacaktır. Destek sacı pencerelerde 1, 5 mm, kapılarda 2 mm
kalınlığında olacaktır.
c) Profillerde sonradan değiştirilebilir özellikte en az 2 izolasyon contası olacaktır . Contalar
EPDM veya TPE esaslı olacaktır.
d) Pencere kanatlarında 3 adet 75 mm boyunda menteşe, kapılarda 4 adet 100 mm boyunda
m enteşe kullanılacaktır. Menteşe rengi beyaz olup fırın boya yapılmış olmalıdır . Menteşenin
vidalandığı tarafa menteşe destek sacı mutlaka konulmalıdır.
e) Su tahliye delikleri fabrikasyon açılmış olacaktır. Her bağımsız bölgede en az 2 su tahliye
deliği bulunacak ve dış kısımda rüzgar kapaklan takılmış olacaktır.
f) PVC profiller için RAL kalite belgesi ve diğer kalite belgeleri olacaktır. Kullanılacak diğer
malzemeler ise 1. sınıf olup TSE belgeli olacaktır. Kullanılacak PVC profil için m^c^fhk,
fiziksel ve kimyasal özelliklerini gösterir belgeler verilecektin
g) Pencerelerin montajında uzun kenarda 3, kısa kenarda 2 adet çelik dübel kulİanılarak montaj
yapılacaktır. Kapı montajlarında ise uzun kenarlara 4n kısa kenarlara 2 adet çeîtk dübel
kullanılacaktır.
h) PVC montajından sonra her türlü sıva tamiratı ve sızdırmadık temini için gerekli
uygulamalar yüklenici tarafından yapılacaktır Kullanılacak malzemeler uygun nitelikte
olacaktır.
i) 'Tuvalet vc banyo vasistaslarında buzlu cara kullanılacaktır.
j) Pencere ölçüleli Ek de verilmiş olmasına rağmen, imalata ait esas ölçüler işin yapımından
önce yüklenici tarafından tekrar yapılacaktır.
k) PVC doğramalarda 4+12+4 mm çift cam kullanılacaktır.
1) Camlar çıtası ile birlikte takılmış ve kanal ayarlan yapılmış olarak teslim edilecektir. Cam
çıtalaruım birleşim yerleri 45 derece açıyîa hiç boşluk olmaksızın birleştirilmiş olacaktır ,
ra) Kullanılan cam ünitesi için kalite beigeleri verilecektir. İki cam plaka aralarında ortam
basrncına uygun kuru Hava barındıracak şekiide bir araya getirilmelidir. Canı plakalar arasında
12 mm genişliğinde, ara boşluk çıtası olmalı, içinde max. 3 A oîan nem emici malzeme
olmalıdır Cam ile ara boşluk çıtası birbirine biç eksiksiz olarak preslenmiş birincil azdırm az
butil vc ikincil sızdjrmaxpolisülfid veya poliüretan yardımıyla birleşiirişmiş olmalıdır
n)Pcnccrclcr projesinde gösterildiği gibi iki yöne açılır olacaktır.
Ö Z E L P O Z 2 V E 3-D O N A 1H J PREK A ST A L I SÖVE VE ÇEVRE SÖVE YAPILMASI
Gerek 40 cm. yüksekliğindeki alt söve, gerekse 12 cm genişliğindeki çevre sove cam elyaf
takviyeli beton olarak da ima] edilecektir. Prekasi (öndökümlü) parçalar, alkali ortama
dayamkh cam elyafı, portlant çimento, kuvarts kumu ve muhtelif geliştirici katkı malzemeleri
ile püskürtme yöntemi kullanılarak imal edilcccktir.
Cara elyaf takviyeli beton öndökümlü kabuk parçaların betonarme veya tuğla duvar üzerinden
binaya taşıtJması içm gereken çelik iç karkas, sove elemanlarının parçası olup, şantiyeye
birlikte sevk edilip imalatı söve montaj ekibi tarafından yapılacaktır.
Uygulamadan önce beton veya tuğla yüzler iyice temizlenecek, duvar yüzü ıslatılacak, üzerine
ortalama 3 cm kalmhkta 400 kg dozlu çimento harcı ile altlık serilecek, yekpare olacak şekilde
projesindeki kalınlıkta precast beton söve harç üzerine yerleştirilecektir.. Söve birleşim yerleri-,
mastic dolgu veya 500 kg dozlu çimento şerbet? île doldurulacak, kaplama esnasında kınlan,çailayan plaklar değiştirilecektir. Kaplama yüzü, harç vb bulaşıklarından temizlenip
silinecektir
Ö Z E L P O Z 4-ANDEZİT C E P H E KAPLAMASI YAPILMASI
Dış cephelerde, uygulama projelerinde ve detaylarında belirtilen yüzeylerde mekanik ankrajlı
andezit cephe kaplaması yapılacaktır. Projede 0 00 kotuna kadar açığa çıkan betonarme bodrum
duvarları, mekanik sistem ankrajlı doğaJ taş ile kaplanacaktır.
U y g u lam a, öncesi, cephe kaplamasına ilişkin montaj çizimJeri yüklenici tarafından
hazırlanacak, tüm malzeme örnekleri ile birlikte idarenin onayı alınacaktır. Andezit doğal taşlar
projesinde belirtilen kalınlıkta, çaılaksız, kenarlan kınksız vc tam 90 derece dik kesilmiş
levhalar olacaktır Levha cbatlan, imalat ölçüleri alındıktan sonra, uygulama projelerine uygun
olacak şekilde, yüklenici tarafından hazırlanacak montaj çizimlerine göre belirlenecektir.
ebatlarındaki en fazla sapma derz genişliğinin 1/4’ünü geçmeyecektir. KaJmhk toleransı ± 2
mm olacaktır.
A n k raj elem anları; Tüm askı elemanları 3 mm kalınlıkta AİSİ 304 paslanmaz saçtan imal
edilmiş olacaktır. Betonarme yüzeylere monte edilecek askı elemanları montajı için en az 80
mm boyunda M8 paslanma? çelîk dübel kullanılacaktır. Pimler 5 mm AİSİ 304 paslanmaz çelik
çubuk olacaktır.
Isı yalıtım levhası; Mekanik tesisat şartnamelerine uygun özelliklerde, 5 cm kalınlığında XPS
levha kullanılacaktır. Yalıtım levhalarının tespiti için plastik özel başhkh ıs* yalıtım dübeli ve
poliüretan köpük kullanılacaktır.
Askı e i em anlan her levhaya alttan ve üstten 2 adet gelecek şekilde betonarme perdeye
dübclîcnecektir. Levhalar, ipinde-şakülündc paslanmaz çelik askı eîemanlanna monte
edİlcccktir. Pim deliklerinde akemi veya yeterli nitelikte plastik dübeilcr kullamlarak
sabitlcnecektir. Bu amaçla, genleşme yapan dolgu malzemesi kullanılamaz
Montajı tamamlanan yüzeyler temizliği ve kontrolü yapılarak teslim edilecektir. Andezit
levhalarda renk ve doku değişikliğine neden olacak hiçbir temizleme işlemi vc malzemesi
kullanılmayacaktır
Betonarme perde veya duvar yüzeyine, cephe kaplama levhalarının montajından öncc,
yoğunluğu XPS ısı yalıtım levhaları aralıksız olarak yerleştirilecektir. Her levha 5 adet özel
başlıklı plastik dübellerle betonarme perdeye sabitleneceklir. Askı elemanlarının bağlantı
y erlerinde ısı yalıtım levhaları kesilerek delinecek, levhalar kırılmayacaktır. Askı elemanları
bağlandıktan sonra ısı yalıtımının kesilerek çıkarılan yerleri poliüretan köpük ile
doldurulacaktır
Ö Z F L P O Z 5-ÇELİK KATI YAPILM ASI
Kuvvetli darbelere karşı darbelere dış müdahalelere dayammh 9 5cm kalınlığında kalın çelik
gövde olacaktır,
M enteşe tarafında toplam 6 adet sabit mil olacaktır,
Kanat içerisinden gizli emniyet kelepçesi olacaktır,
Çelik kapı üzeri kasa ve kanat komple ahşap giydirme olacaktır,
Kilitlerimiz 21 noktadan kilitlenen merkezi kilit sistemi olacaktır,
JCapı..iç 1enndc emiîyM mandala ve kancalı kilit olacaktır,
180 derece gösteren mercekli dürbön olacakta r,
Ö Z E L P O Z 6-AMERİKAN K A PI YAPILM ASI
K a n a t: 42 mm kalınlıkta, yüzeyi 3,2 mm kalınlığında, hareli HDF Amerikan paneldir. İç dolgu
olarak hava delikli kraft petek dolgusu kullanılacaktır. Kanadın dön bir yanmda. %10-12
rutubete dayamkh 35x45mm ebatlarında finger-jointli köknar seren dönülecektir. Kilit ve
m enteşe yerlerinde takviyeli seren kullanılacaktır.
K asa : 42 mm kalınlıkta olııp üst kısmı 12 mm MDF, orta kısım 18 mm fmger-jointmasif panel
vc alt kısm ı ise 12 mm MDF olacaktır. Kasa ön yüzü ahşap doku deseni verilecektir.
Pervaz: 10 mm kalınlıkta, 70 mm genişliğinde olacaktır Ayarlı-geçme olan perva/m yüzeyi
ahşap desenli olacaktır .
Kapının çevresinde conta mevcut olup hava ses yalıtımı sağlayacaktır. Kanat yan kenarlarına
ve kasada görünen kısımlara seçilen renkte boya uygulaması yapılacaktır Tüm aksesuarlar
dahil olacaktiî- (Kapı Kolu, menteşe, kilit, stoper, vs)
ÖLÇÜ : Yerine takılan kapılar adet olarak hesaplanır.
ÖZEL POZ 7- CAMLI AMERİKAN KAPI YAPILMASI
Özel Poz 6’da tarif edildiği gibi yapılacak, projesine uygun şekilde 6 m m cam takılacaktır
Ö Z EL P O Z S-FERFO RJE KORKULUK YAPILMASI
Fransız balkon pencerelerinde vc normal pencerelerde korkuluk imalatlar* projesinde
gösterildiği şekilde yapılacaktır Dikmeler 20’ lik dolu yuvarlak demirden, yatay kayıtlar 20 x
10 mm. düz lamadan yapılacaktır.
Tüm korkuluk idarenin beğeneceği renkte, elektrostatik toz boya ile boyanacaktır
(
Proje
'9 i; O jit?
6f6
8s
İSTANBUL UJ, BEYOĞLU İLÇESİ, FIRUZAGA MAH., KADİRİLER YOKUŞU SOK. NO:Z1 ADRESİ
30 PAFTA, 497 ADA, 41 PARSEL ÜZERİNDEKİ BİNANIN YIKILARAK KONUT İNŞAATININ
YAPILMASI
Birim Fiyat No:
n m fitm m m
F İY A T ANALİZİ FO B M U
Analizin Adı:£ğim betonu {ort.5 cm)
27.581/MK ANALİZDEN YARARLANILDI
Gereç No
Ölçü Şifimi 1
m2
Miktarı
Cinsi
Otçû Birimi
M a ke m e :
04.042/01
200 dozlu ince harç
0,060
m3
04.031
Su
0,020
m3
İşçilik:
01.012
Sıvacı ustası
0,500
Sa
01.501
Düz işçi
Düz işçı(lş yerinde yükleme, yatay, düşey
taşıma, boşaltma)
0,500
Sa
0,350
Sa
01.501
/
\
İSTANBUL ILI, BEYOĞLU İLÇESİ, FIRUZAĞA MAH., KADİRİLER YOKUŞU SOK.. NO:21 ADRESİ
30 PAFTA, 497 ADA 41 PARSEL ÜZERİNDEKİ BİNANIN YIKILARAK KONUT İNŞAATININ
YAPILMASI
Girim Fiyat No;
G ereç No
F İY A T A N ALİZİ FO RM U
Analizin Adı:8 cırı XPS yapılması
19,053/2 POZUNDAN YARARLANILDI
Ölçü Birimi
m2
Miktarı
Cinsi
Ölçü Birimi
i
M a lz e m e :
04.612/4C-2M
300 kPa BASINÇ DAYANÎM.<3 kgtan2) ISI
İLE1.<=0.03D W/mK YÜZFYİ DÜZGÜN (CİLTLİ)
LEVHALAR; YOĞUNLUK NCİN. 30 kg/m3
0,084
|
m3
İş ç ilik :
01.010
01.501
Yalıtjmcı ustası
Düz işçi(iş yerinde yükleme, yatay, düşey
taşıma, boşaltma)
1
0,080
0,050 Sa
Sa'
'
İSTANBUL İLİ, BEYOĞLU İLÇESİ, FIRUZAGA WIAH., KADİRİLER YOKUŞU SOK. NO:21 ADRESİ
30 PAFTA, 497 ADA, 41 PARSEL ÜZERİNDEKİ BİNANIN YIKILARAK KONUT İNŞAATININ
YAPILMASI
Bîrim Fiyat No:
Gereç No
F İY A T A N A LİZ İ FO R M U
Analizin Adı:2 cm xp s ile yalıtım yapılması
19.053/2 POZUNDAN YARARLANILDI
Ölçü Birimi
m2
Miktarı
Cinsi
Ölçü Birimi
M alzem e :
04.612/4C-2H
300 kPa BASINÇ DAYAN1M.(3 kg/cm2) ISI
ÎLET_<=0*030 W/mK YÜZEYİ DÜZGÜN (C ÎIT t j )
LEVHALAR; YOĞUNLUK MTN- 30 kgfm3
0,021
ih 3
0,080
Sa
0,050
Sa
ik ilik :
01.010
01.501
YaJıtımcı ustası
D üz işçi(iş yerinde yükleme, yatay, düşey
taşıma, boşaltma)
İSTANBUL İLİ, BEYOĞLU İLÇESİ, FIRUZAGA MAH., KADİRİLER YOKUŞU SOK. NO:21 ADRESİ
30 PAFTA, 497 ADA, 41 PARSEL ÜZERİNDEKİ BİNANIN YIKILARAK KONUT İNŞAATININ
YAPILMASI
F İY A T A N A LİZ İ FORM U
AnaJ jzi/i AdjıZemine oturan d öşem elerde 5 cm xps ile yalıtım
Birim Fiyat No:.
yapılması
19.063tZ POZUNDAN YARARLANILDI
G ereç No
Cînşi
Hıktan
Ölçy Birimi
m2
Ölçü Birimi
M a lz e m e :
04.6I2/4C-2M
300 kPa BASINÇ DAYANIM.^ kgfan2) ISI
İLET.<=0,030 WAnK YÜZLYİ DÜZGÜN (CİLTLİ)
LEVHALAR; YOĞUNLUK MİN. 30 kg/m3
0,053
m3
0,080
Sa
iş ç ilik :
01.010
01.501
Yalıtıma ustast
Düz işçi(İş yerinde yükleme, yatay, düşey
taşıma, boşaltma)
0,050 Sa
İSTANBUL İLİ, BEYOĞLU İLÇESİ, FIRUZAGA MAH., KADİRİLER YOKUŞU SOK. NO:Z1 ADRESİ
30 PAFTA, 497 ADA, 41 PARSEL ÜZERİNDEKİ BİNANIN YIKILARAK KONUT İNŞAATININ
YAPILMASI
F İY A T ANALİZİ FORMU
Birim Fiyat No:
Ölçü Birimi
Analizin Adı:5*5 Şeram k kaplama yapılması
26.Û08V029/A POZUNDAN YARARLANILDI
Gereç No
qrp
Ölçü
Cinsi
Birimi
M atem e
MOD.ÖLÇÜ.URET.DUZ YÜZEYLİ HER RENK VE
DESENDE FİLELİ SIRU PORSELEN KARO <5x5
m2
cm)
04.392/020 .
04,013/1
04.013/2
04.031
Fayans vc seramik yapışfcncıs
Fayans ve seramik derz dolgu maddesi
Su
01.004
01.501
Seramik kapîama ustası
Düz işçi
Miktarı
Bölüm Toplamı
(TM
kg
kg
ttî3
J,040
4,000
0,400
0,002
sa
sa
0,500
0,400
İşçilik
İSTANBUL İM, BEYOĞLU İLÇESİ, FIKUZAGA MAH., KADİRİLER YOKUŞU SOK. NO:21 ADRESİ
30 PAFTA, 487 ADA, 41 PARSEL ÜZERİNDEKİ BİNANIN YIKILARAK KONUT İNŞAATININ
YAPILMASI
F İY A T ANALIZ? FO R M U
Birim Fiyat No:
Analizin Adı:Metal konsrtiiksuyon üzerine çimentolu yonga levha
ite kaplama yapılması
rri2
Î8.14Û/A2 POZUNDAN YARARLANILDI
G ereç No
Ölçü Birimi
Ölçü
Birimi
. Cinsi
Miktarı
Malzeme
04.743/3 E
04.457/3C
04.457/3B
04.457/4F
04.274/1
04.714/P2N
04.7l4yP2o
Çimentoto yonga levha 16 mm kalınlıkta
TU28 PROFİLLİ 0-5 mm SICAK'
DALDİRMA GALVANİZLİ SACDAN
MAMUL (ALÇİ LEVHALAR)
i C60 PROFİLLİ 0.6 mm SICAK
DALDIRMA GAL VANİZLİ SACDAN
MAMUL {ALÇI LEVHALAR)
SACDAN MAMUL UZUNLUK: 9 cm)
VIDA VE PLASTİK DUBEL
ÇELİK DUBEL (6x45 VİDA, KOVAN, LDEMİR VE SOMUN DAHİL)
HER EBATTA I KUTU (lOOOADEI)
BOR AZAN VİDA
m2
1,050
m
1,000
m
2,500
ad
ad
0,500
2,000
ad
2,200
kutu
0,036
sa
1,30(J
sa
sa
0,500
0,300
İşçilik
01.017
01.503
01.501
Dülger ustası
Çırak
Düz işçi
TÜRK KIZI LA YI
İSTANBUL. İLİ, BEYOĞLU İLÇESİ , FİKUZAĞA MAH.,KAİ>İKİlJbR YOKUŞU SOK. NO:21 ADRESÎNt)fc'J<j
30 PA FTA , 4V7 ADA, 41 PARSEL ÜZERİNDEKİ »İNANIN Yi KILARAK K O N üT İNŞAATININ YAFU M ASI
Ç Ş M . F . ÎL E 20)3 YIL 1 BİRİM FİYATLARI İL E MEKANİK TESİSAT MA HAL LİSTESİ
MÜŞTEREK TESİSAT MAHAL LİSTESİ
SERA'
p e ş n o felSteLAT CİNS)
■W
2
201.104 Dikiti VidaL Ççjik 0<xt» 1/2' (Bkja İçi Vjdub)
2
3
4
5
A BKM B. KAT 7İKAT
201.105 Düşb Vidalı Çdik Borti 3/4* (Bbü İçi Vufcıb)
202.106 DıtişEi Vidsl» Çelik Bofll l* (Bina îçı Vidab)
201.107 DfcifEi Vidalı Çdılc 6om 1 1/4” (Bina içi Vidab)
MT
İ RAT 3.KAT 4.KAT Ç. KAT
X
MT
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
MT
MT
X
X
X
X
X
X
MT
X
X
X
X
X
6
201.109 rhttjh Vidalı Çdik BoiV 2“ (Bina içi Vidab)
201.400 Boru Montaj MaJreresi Bede£ % 30
7
201.208 l?&i^iOa*vamgi Çelik Oofu 2" (Bina içi Vidalı)
%
MT
S
201.200 Mriş.tisîva^j Çelik Bcm 2 1ti" (Bina îfi Vkfah)
MT
X
201.400 âocıı Mcrtaj Malzemesi Bedeli % 30
%
X
10
204.3102 Pn_20PcüpropilmTemiz 5u B«usu 3/2*(BnH içinde)
MT
X
X
X
X
X
JI
204.3103 Pn.20 Ppüpfüfüleo T«miz Su Burusu 3/4' (Bina İçinde)
MT
X
X
X
X
X
12
204.3104 ftı20 Mipnypüezı Temiz Su Bomtsu 1" (Bina içinde)
MT
X
X
X
X
X
n
204.3105 Pn.20 PoltpfoprieaTüaniz Su Borusu 11/4' {Buta İçindi?)
MT
X
M
20*3)06 Pji20 PolipropjknTanız 5u Bffliuu 11İ T {Bina İçinde)
MT
X
15
204.3300 Boru Mtyıuj Matemtsi Bedeli % *5
%
X
X
X
X
X
16
17
18
X
X
X
X
X
X
Mİ
X
X
X
X
X
X
MT
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X ^
X
X
X
X
204.50* Bonj MonUjAtiJzDiKİ Bedeli % 15
%
X
20
2)0.623 KuıcscJ Vana {Pınnç.Tcîtçm Comnlıl 15 @mıd.
AD
X
21
210.624 KOrcul Vana {FiciAÇ.TtDûfl Co«ıta3ı> 20 0 mm.
AD
22
210.625 KCaçş<^Vsto (Pirint.Ttftım Conciı) 2S 0 mm.
AJ>
X
23
2)0.626 Küıod Vana (Pirinç.Tefen Contalı) 32 9 mm.
AD
X
24
210.707 Kilitse) Vana(Pn 10- î6) iÇHik Döküm. Vkfedı) 0 50 mm.
AD
X
25
2)0.701$ Kurcüd V ü » (P ji J0>}6)<Çdik Duiciin, Viiılı)06S mm. ■
AO
X
26
2I6.7D1
AD
- X
27
13- 5) <2^ - 33) f>520- 3150) M3/H Ç<* Hırfi SiıtOlasyon
216S02 Pornpssı (Üç Hıib). Dik Büftıyu T ijlm Jip> Idak Rotnrtu.2£00
Dcvtrf Mın'F. Kadar (T* 515)
AD
X
AD
X
AD
X
AJ>
X
AD
X
2»
29
30
31
32
PislikTulucu. Pn 16. Butu Ve Kiijıın Su İçh\. G$vde$İ Pik
SOîtuti
Pislik Tutucu. Pn 16. Buhar Vc Kızjım Sttlçjft.Gfr'desİ Pik
221.207
Dökwnfr65 mm
Gen Tepme Vemtlj Pn-16. Pik DotcûmGiMiHı. KJapeii Bileziği
22R TÛ4- fîfivriry«. Vırtals W Î>j>pİT1 11İT V/irinli V*y* Pii>J|ı.BvlW 1;İE
032 mm
Geri Tepme YemiîijPn-lfc, Pik Dötûm GiMidi. KJaprii Bâeziğı
228 106 Gövdc^tViibl] Ve DcopııiMıılıı Vıddı VtyîfEjn^ı Buhvl(b
OİOııun
221.206
230*
C1$j A]u
Drf] atumınyum ık ksplandı&iflda Rom iiola&yoou. om yûnû üzeri
bez fcaplamah 5bura dışçapv 63 ¿nra. camyOnu cı kalmhgv 50 mm)
,—
----------MT
X
231.10)
Sûlynı £kjya>la Boru Boyanması 0 15 mm - 50 mu
MT
X
X
X
34
331201
Ya£la Boya İte Boru Boyanması O î 5 mm - 50 mm
MT
X
X
X
m jc
(«UM»
ti. .
J
Ltd. Ş ii
7 / 2 Ç a r* a y f
2&ANKAP.*
74«
.........
■-
-53
/" 7 v
—
-
MT
V)
klak RMOJf» SiA 0 l«yOn Pompûit 3000DiT*. 60.1-100 M3/H.
X
X
9
Haijf-âcrtpolivırul KtoiTJFden(Hpvc-Î.J} PTi&stifcPisSû Oorusu
204 411
D>^p 30 ıran. Et fLaSnâığı. 3.2 mm
Haiîf-Senpohvmıl Kîonırrtcr>(Hpaıc-U)TlTaMEtPbSu Dorusu204.*12
Dıftap. W mm. ¿t Kalınh£ı 3.2 man
Haür-Stnpolıvıfııl KlonKden(HpvC-U) ilütö: Pis Su Ebutur
204.413
Dtfçap: 100mm, Eı IGaftnlıgı 3r2 mm.
X
ft
X
x1
X
VV /
(]
$.1
TÜRK K lZ ll AYI
İSTANBUL İLİ, BEYOCLU H ÇESİ, FİRUZAGA MAH.., KADİRİLER YOKUŞU SO K .N O :2l ADRESİNDEKİ
30 PAFTA, 497 ADA, 41 PARSEL ÖZERİNDEKİ BÎNAJSIN YIKILARAK KONUT İNŞAATININ YAPILM ASI
İLE 2013 YILI BÎRİM FİYATLARI İLE. MEKANİK TESİSAT MAHAL LİSTESİ
KALORİFER TESİSATI MAHAL JJSTESÎ
SIRA
POZ NO İb îa la t^ îm s î
:
NO
l •
:v ..î^vl.iî. .i..'.'..
BB&t
b. k a t
1
(100.000 Kcal/H) i 15Kw 3 Atmosfer Kpnstrüksiycıı
Basıncında Sm Ve Gaz Yalat]ı Sıcak. Su Ottfia Çelik
152 2ll>3
Malzcnjedia (KayoakJj) KrinH&r- f ajanları- (Jj £q 3(lV
1/2/4, İ’s 93İ7İ. Ts Eli 12952-1kTs En 12952-3)
AD
X
2
lfi2-20l
Tfiflûoınctrc, Madeni, 120 C 0 10©mm.
AD
X
3
k h .îoo
Manometre. 5 Aon.
AD
X
4
165.70« l'and Radyalör (Xi|>22) 690
ntt
X
X
X
X
X
X
5
170.20] Radyatör MıfJugu {KOŞfi) 1/?.”
AD
X
X
X
X
X
X
6
170.401 015 Mm kadyatflr MüJuğu TcnûostaHı 1/2* (Düz)
AÎ>
X
X
X
X
X
X
7
173 102 fColk'ttöf Borosn 0 $3/3-25 rem Dİkişli Bora
MT
X
S
173-30! KoJlekıör Ağzı & 15 mm
AD
X
9
*73305 KoUekffir Ağa 0 40 mm
AD
X
10
173.307 ICoDeklAı AjVyı 0 65 3TİCÜ
AD
X
11
174.513
AD
X
MT
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
■
'■
'
..
100 otu .
.
Zs KA T L K a î "î. k a t 3. K A T 4vKj VT Ç .K A T
M
2S0 LuÇcTiklCJ) Atmosfere Kiralı DegişcbBfr Diyafraralı
GenIo r * Deposu
J93.205 0200 Çift Cidariı Paslanmaz Çelik Baca
i3
204.922 O^ijen l>ariyerli Pe-X Yerden dag^rm kılıflı büTu 16 mm
MT
X
14
204.983 4 ÇıkışJı Mnâ Küıise) Vajıalı l TTfccdk3ttör
Al>
X
15
204.984 5 Çskışb Mim Köıese! Vanalı î “IıpUe'klor
Al>
X
16
20«.9S5 6 ÇftışbMmi Küresel v*nah l"A*>llekıflj
Aî>
17
204.986 7 Çıkışlı Mini Küresel Varotı 1‘ fcolfekıör
AD
18
224.301 Otomauk Hava AmrnCihra ($u îçin>Fİ3a$lı)0 15 mro
AD
19
T K KT1
Yerdenjfrtğdıın KûllekîöfU DoMn
MT
X
X
X
X
X .
X
1 ÜRK KJZ3LAY1
İSTANBUL İLİ, BEYOĞLU İI-ÇESİ, FİRUZAĞA M AH^ KADİRİLER YOKUŞU SOK. NO-.2I ADRESİNDEKİ
30 FAFTA, 497 ADA, 4 i PARSEL ÜZERİNDEKİ BİNANIN YIKILARAK KONUT İN ŞA A lIN tN YAPILMASI
Ç.ŞJ&.B.F. İLE 2013 YILI BÎRİM FİYATLARI İLE MEKANİK TESİSAT MAHAL LİSTESİ
SOIHİ TESİSAT MAHAL LİSTESİ
SG tA
B &
zm g
t
T -M
,
'
. , - ‘<4. '
>jh'
.v •
i
ie ış 'ç
M
.*•* •'*'*;*5
v3$gj£tg
İ
S IS !
S İ
»«S1' '•■•'r
İSG^V
& K A T-
:.KAT
71.112
45X55 Cm K^osoitu Lavabo Yarm» Ayaldi Tk. Fayans
Caıziteşmsş Çini
A l)
x
X
X
X
X
2
72-601
Lavabü Tesisatı Gcümne Bataıyalı. Lsııuf(ûz.plaçîıfc taslı)
TR
X
X
X
X
X
3
73.202
Ayna 40*60 on {KjisîaJ Cam)
AD
X
X
X
X
X
4
83-202
1 GoeJû Damlalıktı EvjyeJ’asJaıuaagÇelfc 50X100cm
AD
X
X
X
X
X .
5
54. 102
l (Îö2Ül Kviye Tcsisau^ftatarynlı^lasui Sjîoahı, 1.Ssof
AD
X
X
X
X
X
6
87.101
toışTcfcııcsi Fayans Camlâıiau^ Çini 8Ö*#0*J0cnı
AD
X
X
X
X
X
7
87.502
Dnş Teisatı {Gfltnoie Duş Takımı)
TK
X
X
X
X
X
8
S9.201
K/Omajlı Çamaşu Musluğu i/?,' (Klasik Salmaslrdı MuîMl
Rozeti Dahil)
AD
X
X
X
X
X
9
94.400
Paslanmaz Çelik K.a££lık
AD
X
X
X
X
X
10
97.203
Yer ¿ttzged sert pl&ıifc 1D*/Ûcnr>
AD
X
X
X
X
X
)]
İÎ3.201
HüYBİR/kliTiTu Boru Vc Şapfc35> o 70 nınıiPvı?]ı
AD
X
12
U3.20Z IlavaJandımı» Boru Vc Şapfcası O I<X>mm (Pvc)
Ai>
X
13
103.102 So£y)c Su Sayacı 3/4" Vidai* 200rmn.
AD
X
14
103-202 SKitk Su Sayaç.» V'l" Vidalı 200mm.
AD
X
15
105.607
10.00 M3 niînutik Modoleı Püslanm? f d i Su Depoca
AD
X
16
107.631
Kİ Pompalı Düşey Milli Sanihfoj Pompalı Tüm Otonlalik Pükö
Hidıofbî (Debi; 0-ÎÖ MV11. Oasıitç 30-60 Mss)
AD
X
17
İ 10.61İt 800 Lt-Minimımi Sıcak Su ÇA îş IMıuâ 1800 Uffî
AD
X
IS
239.4(6
Dcbisi2.015M3/H.Basıncı 7 0-15Mss Dalgıç Tıp Drenaj
Pompan
AD
X
. 19
JKSIİ
Duşakabin yapılması
AD
X
X
X
X.
X
20
TK.ST2
Karton 6beH m utâk aspûaıöni
AD
X
X
X
X
X
j
I ÜRK KIZILAYİ
İSI A \B U L İl t, »F.YOĞIrU İL ÇESİ, FİRUZAĞA MAJFfc, KADİRİLER YOKUŞU SOK NO:21 ADRESİNDEKİ
3M M iY lA ,4iy!
PARSKL ÖZERİNDEKİ «İNANIN YIKILARAK KONUT İNŞAATININ YAPILMASI
Ç.$.R&.F. İLE 2013 YIL! BİRİM fİYAILARI İLE MEKANİK 1ESİSAT MAHAL LİSTESİ
BRÜLÖRJXHĞALGAZJC4LORİ* f.K HAVALANDIRMA TESİSATI
ŞWA
NO
BKM B .K A T Z .K A İ ı. k a t 2. K A T 3 .K A I 4. K A T Ç. KA T
FO/.jNO İMALAT C M
l
204.1001 Çelik bo«U dış çapta. kal. 21.3/24 ram
Mİ*
X
X
X
X
X
2
204.1003 Çciik bonıdıŞ çap/ct. M 3 3 4/J.4 mnı
MT
X
X
X
X
X
3
204.1004 Çdik bcm dış çup/<eL kal 4? m 6 mm
MT
X
4
204 1005 Çelik bont dış çap/cî.
mm
MT
X
5
204.1006 ÇcJÜc boru dış çap/eL y.603/î.9 mm
MT
X
6
201.500
Bonr Montaj MaJ7Etnesi Bedeli % 25
%
X
X
X
X
X
X
7
210.81i
T)n£aJ“ac küresel vana a İS mm.
AD
X
X
X
X
X
8
2J0.S13
Dogllga; kllresel vana O 25 mm
AD
X
X
X
X
X
9
2ll>.Ît 10
Doğalgaz koıcscl vana & 50 mm.
AD
X
10
212.436
Fitodi rtrj^ûJaJtVr 1bis'd
AD
)1
213.406
Dogaigazsckncnd vana 6 baı3» kadar (2-)
AD
12
261-151
En Geniş Kenan 600 mm Yç Kadar Olanlardı Û,ö0mm
CialvaniAi Saçtan Difcdtfrtgen Hava Ksnali Yapılması
M2
X
13
260-101
Pdojuı (Galvanizli Saçtan)
M2
X
14
270-000
YıH Ka&s
M2
X
15
402 521
2 Kademeli l*h otomatik gaz bffitoffl (D^al^-l.VG). 106250 K W
AD
X
16
402.545
Gaz BrlUöîCiDogalgsK-LHG) AlcSeSmr Seti T
AD
X
17
402 565
Gaz NııHıriı emniyei seti (DoJjjgaz-LPGJ 2"
AD
X
18
TK.BTJ
Expnx^ gaz ala?™ dedcktçnı
AD
X
X
*
X
K
*
TKB T2
Avan Projesine uygjHi olarak yetkili yerel finiKtya do^lpı/.
projesinin hATtrbulmısı ilgili kuıuntı onaylatılması ?c yazılı
metrajın haricindeki tom gerekli iın^ıtm yerinde
mornajlsının yapılıp ctcvrcyc abnması vc doğai£2tzjnyerinde
çalışır halde testimi işleri ( abemdik Setleri khn;
Uralîndan yslmlacaktır)
Ot
X
X
X
X
X
19
(2")
%
*
X
X
ÎÜ R K KIZILAYI
İSTANBUL İL İ, BEYOĞLU İLÇESİ, FİRUZAĞA MAH,, KADİRİLER YOKUŞU
SOK. NO:21 ADRESİNDEKİ 30 PAFTA, 497 ADA, 41 PARSEL ÜZERİNDEKİ
BİNANIN YIKILARAK KONUT İNŞAATININ YAPILMASI
MEKANİK VE TESİSAT İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. TK.ST1 PUSAKABİN:
Duşakabin panel bölümleri fitilli olacak , kabini yanlardan fayansa ve duş küveti
üzerine sabftkmmesi silikon ile yapılacaktır. Kahinin profil akşamı 5 cm kalınlığında
Alüminyum malzemeden yerinde temin ve montajı yapılacaktır
2. TK>ST2 KARBON FİTRELl MUTFAK ASPİRATÖR :
Miftimum 6(kân genişlikte;, 2 adet aydınlatma ampûliu, 3 kademeli, bacalı kullanan
için yıkanabilir alüminyum filtreli duvar tipi davlumbazın yerinde temini,ve montajı
yapılarak çalışır vaziyette teslim edilecektir
3. TK-KT1 YERDEN DAĞITIM KOLLEKTÖR DOLABI:
Kalorifer tesisatında, radyatör-kılıflj boru-kollektörierden oluşan sistemde, kollektör
setlerini içine alacak kollektör dolapları, kollektor setlerinin boyuna uygun olarak, 40, 60, 80
cm genişliğinde 60 cm yüksekliğinde ve 11-16 cm derinliğinde olmak özere 15 mm
kalınlığında, DKP saçtan fınn boyalı yada galvanizli saçtan imal edilerek duvara
gömülecektir.
4. TK .BTI £xpıxıuf gaz alarm dedektörâ :
Exproof gaz kaçağı algılama alarm cihazı; Yamçı ve parlayıcı ortamlarda, doğalgaz ve LPG
bütangazs, kaçağını algılayarak sesli alarm vererek. Role çıkış sinyali ile doğalgaz boru
hattının binaya girişine bağlanan manuel rest solenoid valfı kapatarak gaz akışını kesecek.
Proje ve mahal listesinde belirtilen yerlere gerekli değerlerde temin ve montajının yapılarak
çalışır vaziyette tesilm edilecektir,
5- TK.BT2 DOĞALGAZ PR O JESİ :
Avan Projesine uygun olarak yetkili yerel firmaya doğalgaz projesinin hazırlatılması ilgili
kuruma onaylatılması ve yazılı metrafın haricindeki tüm gerekli imalatın yerinde montajlannm
yapılıp devreye alınması ve doğalgazm yermde çalışır halde tecimi ileri (abonelik ücretleri
idare tarafından yatırılacaktır )
GENEL NOTLAR;
J.Projeler de belirtüeD imalatlar yapılırken ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MAKİNE
TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ Tne uyulacaktır.
2J5ütiin imalatlar TSE standardında ve birinci sırnf kaliteye haiz olacaktır. Cibaz montajlarında ilgili
Türk Standartlarına ve imalatçı firma tavsiyelerine uyulacaktır.
3.Mekanik tesisat bonı)»tna ve cihaz elektrik montajlarında gerekfi topraklama öngörülecektir..
4.Jİim cihazlar m nihai seçimlere göre bulundukları noktada işletme basıncına dayanıklı olması
sağlanacaktır.
5.İmalatlar yapılırken bötün sistemler çalıştırılacaktır. Sistemlerin çalıştırılması safhasında oluşacak
olumsuzluklar yüklenici tarafından hiçbir nam altında hak talep edilmeden giderilecektir
6.Bütün imalatların üzerine, özelliklerini belirtilen etiketleri monte edilecektir.
7Jş sırasında karşılaşılacak beklenmedik proje ve detay problemleri müteahhit firma tarafından
çözülerek, çizüecek ber türlü proje ve detay idare tarafından onaylandıktan sonra uygulanacaktır. Söz
konusu iş kapsamında yükleniciye hazırlattırılacak proje ve detaylar için ihale bedeli haricînde ayrıca
bir bedel ödenmeyecektir.
TÜR K KlZJLAYI
İSTANBUL İLİ, BEYOĞLU İLÇESİ, FİRUZAĞA MAH-, KADİRİLER YOKUŞU SOK. N O ^ I ADRESİ,
30 PAFTA, 497 ADA, 41 PARSEL ÜZERİNDEKİ BİNANIN YIKILARAK KONUT İNŞAATININ YAPILMASI İŞİ
ELEKTRİK İMALATLAR] POZ LİSTELERİ
KEŞİF «at
EL£KTRK
KUVVETLİ A K » İMALAtt
m .
¿İfcf*
îi**
1
701-201 önden kapakk saç pano
ad.
2
704*104 Sıva üstü saç tablo 0.40 mZ
ad
3
705-101 Gimme ifc saç iawo 0. lûm 2
ad.
4
705-102 Oümme tip saç tablb 0 -20 rtı2
ad.
5
705-103 Gömme tip saç tablo 0.30m2
ad.
6 710-100 Bakırfeara
7 715-308 Termik ¿naciycl* otomalft şafller3*iî3A’ e kadar
*ğad-
6 715-310 Temıik manyetik otomaft şalter 3x200A* e kadar
ad.
9 710-20? KontaW « 3k?0"ö Kadar
ad.
10 718-507 taç^k akım kofuma şalteri Ax25A {30rn/\)
ad.
11 713S03 Kaçak akın» konma şalteri 4x40A (3ûmA)
ad.
12 716-529 Toroiri röle 3x250A' e kadar {3C-500mA>
a d .
13 724-601 Anahtadı otomatik sigorta (6fcA) 1 6A* e Kadar
ad.
14 724-002 Acohtatlı D t o m a b k sigorta (6fcA) 25A' e
ad.
k a d a r
15 724-706 Anahtarlı otomat* sigorta (iOkA) 3xi&A‘ & kadar
ad.
16 724-707 Anahtariı otomaMc sigorta <103tA) ^40A'çkadar
ad.
17 725-711 Üç fazlı aktif sayaç 3x230/400V [IO-g OjA
ad.
19 725-904 İşaret lani>a©ı 250V a kadar
ad.
19 727-512 3x4 NYY kablo
20 727-522 3x35+16 NYY kablo
mt.
mt
21 727-524 4*16 NYY kablo
mL
22
23
24
25
2e
27
26
29
mt
mt
mt.
mt.
Tut.
xnt.
mt
ad.
ad_
ad
ad.
ad.
ad.
ad.
ad.
ad.
ad
ad.
ad.
ad.
ad.
ad.
20
31
32
33
34
3a
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
727-525
727-526
727-527
727-528
727-539
727-540
727-541
734-201
734-202
734-203
734-204
734-205
735-102
/42-12Û
ÖZEL-1
OZEL-2
0ZB.-3
ÖZEt-4
742-112
742-261
742-284
ÖZEL-7
7S2-101
791-615
û82-102
4x10 NYY kablo
4x6 NYY Stabks
4x4 NYY kâblû
4x2.5 NYY katfo
1x6 WYY kahin
1*10 rfYY kabio
1x16 NYY kafato
Gtivenfifc hatlı normal sorti
GüvenCfc hadi konötatcir sorti
Güuertik taöı ueavieft sorti
Güvenlik ha* paralel sorti
Gövertik iötf» sme şort
Güvenlk hatlı prc sorti
T(> senseni* tavan annatiro
T q > trp i t a v a n a r m a t ü r ü
Tıp tavan anrotfrü
Tş> k^fesfi etanş armatür
Bahçe aydınlama armatür
Tıp J3 asma tau^n acmatürû
TJ-1x 13W plesılasii ftuorcsan armatür
U-2*35W eıanş fluoresan armatür
Tip Yuvarlak 1x32W fluoresan armatür
Gâhranizsacfcabbkanatı-l.Snım
2x2.5 N2XKFE-1B0 aleve dayanıkbkabto
Bina ¡nata tetketıi 30 x3 ,5 mm şalvarâzi çelik tama
A
i
/
t«T
mt
mt.
''"'‘'^$^■''^17’
47 9Ö3J02 Topraklama elefctrodu, F2ûmm L=3.5mL &om baktr
48 985-10« Ş & ftJ^ n a â ı
114. ş ü
M
’ i
/f2Çûnftays
•'2?..®'' ®ANKARA.
«S.
—
^
\
_• /—
_______________ 1
ad.
—
E L E K TR O ZAYIF AKIM İMALATF
K EŞ İF A O l
iİKjf:'
1
519-201
8
Yanrrtazptastfc teteion dağıtım kutıeu 20Ç
Yanmaz plâstik telefon dağıtım kutusu 100Ç
833-301 Anatog adresi yan^n ihbar santrali
633-500 Anatog adresli optik duman deiekt&ü
833-530 Analog adresfi Kombine sıcsKİık duman detektörü
833-540 G az detektörü
833-555 Yangın ihbar butonu
833-566 Kontrol modülü
9
333-580
2
3
4
5
6
7
819-204
{zafartor modülü
ad.
ad.
ad.
ad.
»d.
ad.
ad.
ad.
ad.
10 833-592 Dahili elektronik yandır» ihbar siren flaşörv
11 833-653 Kesintide yortan adi aydınlatma kftj 3 saat yanan
ad.
12 833-672
ad.
TekYüzlü.Adi Durum YönlendirmeAmatörü 2 saat yana«
ad.
13 833-675
Çift. Yüzlü, Adi Dutum Yönlendim** Amaiürû 2 saat yanan
ad.
14 Ö ZEL-&
Görüntülü diyafon (santrai ve 12 şubeli tam fecilisi)
ad
15 830-2001 2x0,8+07örnrn2 JW(st)H tablo
fT3t
ıs
880-431
RG6-U6 kosksiyal kablcr
mt.
1?
880-43?
RG11-U& koeksiyet kablo
mt
13 860-553
Ters (geçişi# dağıtao) 2/4
ad.
19 830-563
Cat6s kablo
mt
20 880-573
Cat6e sıva attı teki priz
ad.
21 0 ZEL-6
Oydu anter*-Receiver- kompfe sistem
ad
■
(
froje
AŞ*9»Ö
id: <012
L iri. Ş ii
Jn Çarfcays
28
74«
TÖ R K K IZILA VI
İ5T A N B U L İL İ, BK YOĞLV İ i .Ç E SL F İK U Z A C A M A H „ K A D İR İL E R Y O K U ŞU S O K N O .Z I A fi R i Ş İ ,
30 PAFTA, 497 ADA, 41 PARSEL ÜZERİNDEKİ BİNANlff YIKILARAK KONUT İNŞAATININ YAPILMASI
İ$İ ASANSÖR İMLA î LAKI PO / LİSİ ELERİ
SJfl,
POZ NO
AÇIKLAMA
SINIFI İNSAN ASANSÖRÜ 400 KG (ÇÎfT HIZLI) 6 DURAKLI 1 0 0 « 2 5 M/SN JEZL t
1
903-325
2
917-103
3
923-1 Ûî
4
923-201
5
923-300
6
921-503
AD
TOPLAMALI KLİMANDA DONANIMI 6 Duraklı
AD
320-400 KG, 1 00 M SN^EY İR MESAFESİ 35 MT KADEMESİZ HIZ AYARLI TAHRİK FARKI
AD
MOTOR GÜCÜ 7 5KW ACİL KURTARMA GÜÇ ÎERTJBATI FİYAT FARKf
AD
KABIN İÇ YÜZEYİNİN SAIİNE PASLANMAZ KARAMA FARKI
M2
900*2000 İKÎ KANATLITAM C/TOMATÎKKAl KAPILARI
AD
900*2000 İKİ KANATLI TAM OTOMATİK KAT KAPILART %2Q sarine fSBlaûmaz çelik kapJ^msı
7
8
921-100
KAT KAPILAR] MINî M
AD
PZM03
TAM OTOMATİK KABİN KAPISI{2 Kaoadı M ık a ç ı)900x2000ram
A li
TAM 01OMAÎJK KABİN KAPISI (2 Kanallı Mritaçı,) 90Cbc2OOO mm % 20 satene paslanma* çdık kaplanası
AD
LVIN PERDESİ
AD
9
10
M
923-400
TÜ R K KIZILAY! İSTANBUL İL İ, BEYOĞLU İLÇESİ, FİRUZAĞA M A H ,
K A D İR İL E R YOKUŞU S O K NO:21 ADRESİ, 30 PAFTA, 497 ADA, 41 P A R S E L
Ü Z ER İN D E K İ BİN ANÜS YIKILARAK KONUT İNŞAATININ Y A PILM A SI İŞİ
E L E K T R İK TESİSA TI ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ
A, İŞÎN TANIMI
İş Töık Kjzalay Genel Müdürlüğünce yaptırılacak olan Türk Kızıiayı İstanbul İli,
Beyoğlu İlçesi, Firuzağa Mabu Kadiriler Yokuşu sok. No:21 adresi, 30 pafta* 497 ada, 41
parsel özerindeki binanm yıkılarak konul inşaatının yapılması işi inşaatı projelerinde
gösterilen elektrik işlerinin özel teknik şartnamede anlatıldığı şekilde, verilen standartlara
uygun olarak kusursuz* eksiksiz, sanal ve fen kurallarına uygun biçimde tamamlanması ve
tam çalışır vaziyette anahtar teslimi idareye teslim edilmesi işidir .
B. KAPSAM
Elektrik özel şartnamesinde bulunan tüm alt bölüm İde uygulanacak tem el
prensipleri belirler. Bu bolüm genel idari şartnamenin eki olup uyumsuzluk olması faalinde
genel idari şartname maddeleri doğrultusunda idare ve kontrollük tarafından karara
bağlanılacaktır.
C
UYULACAK STANDARTLAR
Projede belirtilen tesisatların uygulamasında ve kullanılacak ekipmanda aşağıda
belirtilen standart ve yönetmelikler geçerlidir. Yetersi? kalması durumunda uluslararası
standartfaıa bilgi için başvurulacaktır. Gerekliğinde ilgili şartnamelerin veya standardın
yorumlanması idare ve kontrol mühendisliği tarafından yapılacaktır,
A - Standartlar:
> Özel Teknik Şartname ve Birim Fiyat Tarifi
> Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birim f iyat Tarifleri
> Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği
> Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği
> ElektrikTesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği
> TEDAŞ Elektrik Enerjisi Tesisleri Proje Yönetmeliği
^ ESektrik Dağıtım Tesisleri GeneJ feknik Şartnamesi
> Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliği
> Elektrik Tesislerinde Emniyet Yönetmeliği
> EMO Ortak Anten TV/R ve Kablo İV /R Dağıtım İç Tesisat Yönetmeliği
> Tüık Tclckom A Ş Bina İçi Telefon Tesisleri Teknik Şartnamesi ve
Telefon Şebeke Tesisi Yönetmenlikleri
B - IEC, VDE, DİN, BS_ NEC Standartlan
D, M A LZEM E OLURL ARI V E KABULÜ
Binada kullanılacak mm elekırik malzemeleri en iyi kalite, standart,
amelere uygun olacaktır.
■ta
etikfl Lid. Şt*
■te: f'Z ÇanRayv
.¿i__ . 2E7372tiAtJhA^r
Dİ*?«lö
keşif
Tüm malzemeler kontrollüğün oIihu ve idarenin onayı ile kesinlik kazanacaktır.
Malzemeler, ilgili firmaların en son teknolojisine göre üretilmiş maîzemeler olacak
kesinlikle üretimden kaîkmtş malzeme kullanılmayacak, imalatçı firmanın yedek m alzem e
garantisi ve bakımı gerektireiı malzemeler için geçici kabulden sonra bir yıllık bakım
şartlaraıı belirtir bakam ve onarım taahhütnamesini onay esnasında verecek olup; bu işle
ilgili olarak herhangi bir ücret talep etmeyecektir. Malzemelerin yeterli m iktarda ve
zamanında sipariş edilmesi yüklenicinin sorumluluğundadır.
Gecikmeden dolayı doğacak sorumluluk yükleniciye ait olacaktır. İm alatların
gecikmesinden dolayı müteahhit hiçbir hak iddia edemez.
Şantiyeye gelen bütün, malzemelerin orijinal sevk irsaliyelerinden b irer nüsha
öncelikle kontrollüğe verilecektir.
Kullanılacak bütün malzemelerin kalite, garanti ve standart belgeleri idareye
teslim edilecektir.
E.
ÖLÇÜM ve TESTLER
Yüklenici inşaatın seyri esnasında binada bulunan herhangi bir sistem in test
yapılması kontrol muhendisince istenildiğinde tüm alet edevatı temin ederek gerek
kontrollükle beraber ve . gerekse ilgili kuramlara tüm masrafları yüklenici tarafından
karşılanmak üzere test ettirmek zorundadır*
Topraklama lest raporu alınacaktır
F.
KULLANMA V E BAKIM TALİM ATI
Yüklenici imalatını ve montajım yapacağı tüm sistemlere ait Türkçe varsa
İngilizce kullanma, bakım ve İşletme talimatları ile bağlantı şemalarım hazırlayarak idareye
verecektir. İdarenin isîeği doğrultusunda cihazlarla ve işletme ile ügili gerekli ve yeterli
eğilimi idarece belirtilecek personele ücretsiz verecektir
G.
GARANTİ
Yüklenici işin genel kabulüne kadar malzeme ve tesisattan sorumludur. Binada
bulunan Tüm sistemleri eksiksiz çalış«- dummda tesis edecek işin geçici kabulünü m üteakip
bir yıl süreyle kullanma hatası dişmdaki an zül an derhal bilabedel gidermekle sorumludur.
Tamiri gerektiren parçaların tamiri bir ay içerisinde giderilmese bu işin garanti süresi bir ay
uzatılır ve bu süre içinde tamiri^yapıhnayan parçalar piyasadan idarece müteahhit nam ına
yaptırılarak müteahhidin teminatından kesilecektir. Yüklenici ilgili kısım teknik
şartnamelerinde aynca belirtilmemiş olsa bile bütün sistemlere ait garanti belgelerini geçici
kabul tarihinden itibaren garantisi başlamak kaydıyla idareye teslim edecektir
H EN ER Jİ TEM İNİ V £ SAHA ELEK TRİK İŞLER İ
ENERJİNİN TEMİNİ: İLGİLİ E D.A Ş BİRİMİNDEN ALINACAK ENERJİ
MÜSAADEYE GÖRE BELİRLENECEKTİRENERJİNİN TEMİNİ İLE İLGİLİ İtİM İŞLEMLERİ YAPMAK PROJENİN
HAZIjRLANMASL ONAYLATILMASI, İLGİLİ E.D A.Ş A KABULÜNÜN YAPTIRILMASI,
DAİRELERİN ABONELİĞE ABONELİĞE HAZIR HALE GETİRİLMESİ İŞLEMLERİNİN
YAPILMASI YÜKLENİCİYE AİTTİR. ENERJİNİN GETİRİLMESİ VE BUNUNLA İLGİLİ
£.DJV:ş.'lN İSTEDİĞİ TÜM ŞARTLARIN YERİNE GETİRİLMESİ TAMAMEN YÜKLENİCİ
SORUMLULUĞUNDADIR YÜKLENİCİYE Btf İŞLERLE İLGİLİ AYRICA KjÇfelR ÜCRET
ÖDENMEYECEKTİR
İÇ KUVVETLİ AKIM E L E K T R İK TESİSATI
-K apsam
Doğru akımlarda 600 V, alternatif akımlarda iaz-nötr arası 250 V. dan az olan
gerilim sistemlerini kapsar
(
(
TA BLO LA R:
ArÖnden Kontrollü Ana Dağıtım Tabloları:
-Yapımcı firmalar ISO 9000,TS-EN-6Û947-4-l ,TSE-3367,T$£-12817 kalite belgelerine
sahip olacaktır.
-Tablolar dikili sistemde, taşıyıcı akşamlan en az 2nım, diğer bölümleri ise en a? 1,5 mm
kalınlığında düzgün yüzeyli sac levhalardan imal edilecck; temizlik sonrası fosiât kaplanıp
statik to z boya ile boyanıp finnîanacakfcr.
-Panoların taşıyıcı çerçevesi delikli L ve U profillerin, kadmiyum kaplı cıvatalarla
birleştirilmesiyle yapılacak ve panolar birbirinden sac levhalarla ayrılacaktır A yrıca kısa
devre akım ının meydana getireceği kuvvetlere dayanıklı olacaktır:
^Panoların arkası kapalı ve önden kontrol edilebilir tarzda olacak, gerekli sinyal lambaları,
kum anda şalterleri ve ölçü aletleri kapakta; sigorta, şalter, kontaktör vb. cihazlar pano
içinde kalacak şekilde imal edilecektir..
-Tablonun arica tarafı rivataîı kapaklar île yapılacaktır.
-Hareketli kapaklar tek tip anahtarla açılacak, tablonun rutubet ve torban korunması için
dikili tip panolarda IP-20 konuna sınıflan geçerli olacaktır.
- Hareketli kapaklann topraklaması, 4ıran2 çok ince telli, örgüîü ve san-yeşil izoleli iletkenle
yapılacaktır. Bu bağlantıda iletken her iki ucunda uçlanarak, gövdeye ve kapağa uygun bir
şeklide kaynatılmış civataiarfa bağlanacaktır.
-Tablonun melal kapsama yapılmayan sac akşamının temizleme işlemleri tamamlandıktan
sonra cpoxi-poly ester elektrostatik toz boya ile RAL 7035 renk Sİe boyanmış olacaktır.
-Cihaz isimleri dikel içerisine şablon ve daktilo ile yazılacak etiketler şeffaf muhafazalı
olacaktu.
-la b lo içindeki kablolara düzgün bîr form verilecek, gerekli yerlerde plastik kablo kanalları
kullanılacaktır. Tablo teçhizatları ve kendisi bir sistem içerisinde etiketlendirilecektir.
-Pano giriş ve çjkışlan kontrollüğün uygun gördüğü şekilde alttan olacaktır.
-Panolann uygun bara bölmelerinde yan yana sıralanmış yeterli amperajlarda fa^ n ö tr ve
toprak baıalan buîunacaktır.Baralar akım taşıma kapasiteleri ve IEC-439-I şartnamesine
göre boyasız olarak dizayn edileceklerdir.
-N ötr ve toprak harası panonun alt bölümüne yatay olarak götürülecek ve boyasız olacaktır.
-Term inal kJemenslerine, çok telli fleksibıl iletkenler bağlanacak ise, iletkenlerin uçlarına
m utlaka yüksük takılacak veya uçlan lehimlendikten sonra klemensc bağlantı yapılacaktır.
-K lem enssîz bağlantıları çok telli iletkenlerde kesitine uygun yanksız tip kabİo pabucu ile
yapılacaktır,
-H areketli kapaklann topraklanması, çok ince telli, örgülü ve san-yeşil izoleli iletkenle
yapılacaktır. Bu bağlantıda iletken her iki ucundan pabuçlanarak, gövdeye ve kapağa uygun
bir şekilde kaynaiılmış cıvatalarla
Hayama işlemi .sırasında topraklama
cıvatalarının boyasız kalması sağlanacaktır.
-Proje ve şartnamede belirtilen esaslara göre hazırlanmış imalat resimlerinin kontrollüğe
onaylatılmasından sonra îmalaı resimlerine uygun olarak, tablo imalatına geçilecektir
froje Ge4ştirrtf veİkneti \ Ltd. Şü.
A^ı
(2 ÇüAaya
Î H r 0 3 1 2 E &7fÇr/7'f/FjA f a & b b jf i
ANKARA
.
(tv
B:Tali Dağıtım ve Kal lablolan:
-Gövde içinde, teçhizatı taşıyan şase veya köprü, cihazları örten ve üzerinde sigorta
komanda teçhizatları vb. gibi elemanlar için delik bulunan iç kapak olacaktır. İç kapak
kolaylıkla çıkarılıp takılabileccktir.
- Tablonun rutubet ve tozdan korunması için IP -40.7 sınıfı sızdı rmazhk sağlanacaktır.
-Tali dağıtım tabloları mevcut klemens adedinin %20 fazlası kadar klemens takılı halde
teslim edilecektir.
-Kablolara düzgün form verilerek gerekli yerlerde plastik kablo kanalları kullanılacak, tablo
teçhizatları ve kendisi bir sistem dahilinde etiketiendiıilecektir
- İç tesisat
- Burada zikredilmeyen hususlar içm TSE, EN. VDE, USE, IEC, CENELLF.C
veyahut benzeri standartların hükümleri esas kabul edilecektir.
- Sıva altındaki bütün tesisat TS veya uluslararası standartlara uygun PVC borularla
yapılacaktır.
- S?va altındaki iniş boruları dik veya yatay olarak döşenecektir. Buatların p riz veya
anahtar hizasında bulunmasına dîîclcat edilecektir.
- Tozlu veya yangın tehlikesi gösteren yerlerde tesisat, antigron cinsi kablolar yerine
galvanizli gaz borusu içinde plastik izoleli iletkenlerle etanş olarak yapılabilecektir.
- İletkenler, sıva altında yapılacak tesısaün boru döşenmesi ikmal edilip sıva işi
tamamlandıktan vc birinci badana tamamen kuruduktan sonra çekilecektir.. Bir binada faz
iletkenleri R-gri, S-siyah, T -kahverengi, nötr iletkeni açık mavi, koruma İletkeni (toprak)
yeşil bantlı-san renk olacaktır. Bütün aydınlatma sortilerinin çıkış noktalarına, armatürlerle
bağlantılarım temine yarayan birer lüstr klemens konacaktır.
- Buatlar zeminden en az 220 cm, yükseklikte olacak ve aynı oda veya koridorda
bulunan buatlann aynı seviyede o İma la m a dikkat edilecektir. Tesisat tamamlandıktan sonra
sıva dışına taşmış veya çukurda kalmış yahut çarpık konmuş bir buat görülürse m asraf
yüklenicisine ait olmak üzere düzeluirilccektir Asma tavanlı mahallerde buatlar asma
tavanın altında bulunacakiiT.
- Akım kapasitesi bakımından bir f c i a beslenmesi mümkün olmayan aydınlatma
sisteminde (avize v.s. gibi) trifazc sortiler kullanılacaktır,
- Lamba sortileri için en az 1,5 mm* lik, priz sortileri, priz linyeleri v c lamba
linyeleri için en az 2r5 mm2 lik kesitte PVC izoleli iletkenler kullanılacaktır.
- Aydınlatma tesisatında kullanılacak olan tüm balastlar elektronik tip olacaktır.
02.05.2003 / 25096 {20Ö0/55/AT) tarih ve sayjh Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından
yayımlanan Fİoresan Aydınlatma Balastlarının Enerji Verimi ile ilgili Yönetmeliği
esaslarına uygun olacaktır. Elektronik balastlar 160 - 250 V aralığında sabit ışık veren
regüleji (ani şebeke sıçramalarına ve gerilim dalgalanmalarına karşı konım ah), C os &' si
0.95rden büyük olan, 0-50 ÛC ortam sıcaklığında çalışabilen, RFl filtre ve elektronik
harmonik filtre devreleri bulunan, metal veya termoplaslikten muhafazalı, İEC ve T S EN
6]3 4 7 r K İ S EN 647-2*3 standartlarına uygunluk belgeli ve ISO 9001 kalite güvence
sistemine uygun olacaktır
- Sorti anahtarları zeminden î 10 cni, aplikler zeminden 190 cm yüksekliğe konacak
ve aynı odada birkaç anaJıtar, söndürme düğmesi bulunduğu takdirde hepsi aynı seviyeye
m onte edilecektir. Prizler normal olarak yerden 40 cm. yüksekliğe konacaktır. Telefon, TV
ve çağırm a düğmeleri prizlerle bir araya geldikleri takdirde aynı seviyede yanyana monte
edilecektir. Gerek anahtar vc gerekse priz yükseklikleri kontrol mühendisinin izni ile
degiştiriiebilecekıir.
- Etanj sortilere konulacak anahtar, armatür, priz ve bu gibi tesisatla kullanılacak
bülün malzemeler rutubetli yerler için imal edilmiş cinsten eîanj olacaktır.
etanj
kapaklı cinsten olacaktır
- TSE standartlarına uygun PVC buatlar kullanılabilecek* bir buata en çok iö r t boru
ile b u la n tı yapılabilecektir. Bu sayı aşıldığında kare buat veya ek kutusu konulacaktır..
Buatlaıın içindeki kablo bağlautılam da yalıtkan kJ emensler kullamlacakur.
- Bütün armatörler projelerde gösterilen tip ve güçteki ampulü ihtiva edecek
büyüklükte olacaktır,
- Etarrj armatörlerin kaideleri tercihen porselen olacak, bulunmadığı takdirde kontrol
mühendisinin muvafakati ile belirlenecektir. Güvenlik ballanma tespiti için kaideler
üzerinde galvanizli veya paslanmaz madenden vidalar bulunacaktır.
- K are bııat kapaklan paslanmaz saç veya PVC olacak, dört vida ile buata tespit
edilecek ve h er b ir yanı 0,5 cm. kutudan taşacak ölçüde olacaktır. Zayıf ve kuvvetli akım
tesislerinde kullanılan buatlâr yerden en az 220 cm yükseklikte olacaktır.
- Güvenlik batları
a) Güvenlik hatlan ait oldukları tevzi tablolarına kadar devam edecek ve tablonun
topraklama babasına bağlanacaktır.
b) A na ve tali tablolar arasındaki ve tali tablolarda topraklanacak ciha/İar arasındaki
bakır iletkenlerin kesitleri aşağıdaki cetvele uygun olacaktır .
Faz iletken kesiti
Toprak iletken kesiti
1,5
l s5
%5
2,5
4
4
6
6
10
10
16
16
25
16
35
16
50
25
70
35
- Tablo girişinde, 3ÜmA. eşik kotûmalı kaçak akım koruma rölesi (hayat koruma
için) kullanılacaktır. A na tabloda ise 300mA- eşik korumalı kaçak akım koruma rölesi
(yangına karşı koruma için) kullanılacaktır*
- Rutubetli, açık hava veya korozyona sebebiyet veren yerlerde tesisat, etanj ve
yeraltı kablosu cinsi malzeme ile yapılacaktır Htanj batların döşenmesinde duvardan
mesafeli bakalit kroşeler kullanılacaktır Kroşe ve bütün tespit vidalan galvanizli veya
paslanmaz, madenden olacaktır- Rutubetli olmayan yerlerde tesisat özel galvanizli kroşelerle
yapılabilecek etanj kablolar duvar geçitlerinde, borular içine alınacak vc bu borulara etanj
kablolara has lastikli ağızlıklar takılacaktır. Kroşeler arasındaki mesafe 30 cm yi
geçmeyecektir. Yan yana dizilen birçok etanj cinsi kabloların kroşeleri müşterek bir
paslanmaz metal konsol üzerinden tespit edilecektir. Tesisatla kullanılacak bütün kolon, ana
hat ve besleme hatlan imalat boyuna uygun ve yekpare olacaktır, hiç bir surette parça parça
kısımlar eklenerek kullanılmayacaktır.
- Priz devreleri ışık devrelerinden ayn olacaktır
- Büyük tesislerde her tali tablonun tam yük altında çektiği akımın fazlara göre
dengelenmesi, ana tabloda mevcut ampermetrelerin yardımı ile kontrol edilecektir.
- Sıhhi tesisatta arıza olduğunda, elektrik bakımından tehlike olmaması için tavan ve
duvarlara mümkün olduğu kadar Ünye ve sorti hatları ile buat, armatür vs., konulmamasına
dikkat edilecektîr.
- Kiemeslerin akım taşıyan kısımlannın buat kapaklanna dokunmasını önlemek için
buat dahilinde buat Ölçüsünde prespant kağstlan konulacaktır.
- Yan yana bulunan anahtar, söndürme düğmesi, priz, telefon pn'2i, çağırma butonru
vs., kojııbûıc kasalar dâhilinde yapılabiîcccktir.
- PVC borular, sıva altında olmak üzere üç boruya kadar yanyana döşenebîîecektir.
Ü çten farfa borulann döşenmesinde.. borular üçer üçer gruplara ayrılacak ve her b ir grubun
arasında en az 4 cm. lik bir mesafe bulunacaktır Yanyana di/ilmesi zorunlu olan hallerde
borular rabitz teliyle kap]anacaktır
a) Şalterler ve Sigortalar
( î) Konu ve Kapsam
—
Bu bölüm, yapıda elektrik enerjisinin üretimi, iletimi, dağıtımı ve elektrikle
çalışan ekipmanın beslenmesinde ve kontrolünde kullanılacak alçak gerilim,
koruma vc kumanda ekipmanlarının özellikleri ve montaj* ile ilgili bölümleri
kapsar.
Bu bölümde yapılan tanımlamalar 50 H z.frekansta trifeze veya monofaze
alternatif akımda nominal gerilimi 1000 V*a kadar olan projesinde belirtilen
nominal aküm değerlerinde çalışacak şalter ve sigorta ekipmanım kapsar
{2) Genel
1. Tüm şalter ve sigortalar TSE , IEC 60947-2, EH 60947-2, EM 60898,
EN 60269 , VDE 636 ve DİN 43620 standartlarına uygun olacaktır.
2 , Bu şartnamede belirtilmeyen hususlar için “Uyulacak Standartlar”
bölümünde belirtilen maddeler yazım sırasına göre geçerli olacaktır.
3, Tüm şalter ve sigortalar üzerinde etiketleme için uygun yerler
bulunacak, ayrıca ilgili ekipman tablolar üzerinde de etiketi en e c ekiir
(3) Termik Manyetik Otomatik Şalterler (TMŞ)
1. Tüm şalterler aşırı akım (termik) vc kısa devre (manyetik)
durumlarında devreyi açabilecek bir anafriarlama elemanı v e açma
biriminden oîuşacakör,
(4) Anahtarlı Otomatik Sigortalar (AOS)
1 Anahtarlı otomatik sigortalar, DİN raya monte edilebilen tipte
olacaktır,
2. Tüm sigortalar termik vc manyetik açma işlevine sahip olacaktır.
3. Aym kutup say tsına sahip tüm sigortalar aym ebatta olacaktır.
4. Projede aksi belirtilmedikçe tabî o giriş ve ana kolon sigortalan lOkA
kısa devre kesme kapasitesinde (U veya C eğrisi), Ünye sigortalan
6kA kısa devre kesme kapasitesinde olacaktır. Ancak bazı özel
ekipmanın besleme linyeierinde ekipman imalatçısının isteğine uygun
kesme kapasitesinde (G eğrisi) sigortalar kullanılabilecektir.
5 Sigortalar, tasanm itibariyle akim taşıyan kısımlara el değmeyecek
şekilde imal edilmiş olmalıdır.
KULLANILACAK BÜTÜN ŞALT MALZEMELER (KAÇAK AKİM
RÖLELERİ, ANAHTARI,! OTOMATİK SİGORTALAR, TERMİK MANYETİK
ŞALTERLER)SJEMENS>
ABB,
LOGRAND,
SCHNEİDER
MARKALARDAN
HERHANGİ BÎRİ OLACAKTIR.
TOPRAKLAM A TESİSA TI
1- Sistemin Genel Tanım ı:
Yapıda elektrik ve elektronik sistemlerinin güvenli .işlemesini sağlamak vc personeli
korumak amacıyla koruma topraklaması tesis edilecektir* Yetkili kuruluşlardan alınacak
onaylı ölçüm sonuçlan ve uygundur belgeleri idareye verilecek olup topraklamanın yetersiz
obuacı duıuiuüjjdfi yüklenici gerekli bütün işlemleri yapmakla yükümlüdür.
2- K ullanılacak Ekipm an T eknik Özellikleri:
Tesis edilecek tüm ekipman yürürlükteki zorunlu ulusal ve uluslararası standartlara
uvgun olacaktır.
3 - T opraklam a Tesisatı:
Yapıda bulunan tüm prizler, metal gövdeli aydınlatma armatürierA metal pano
karkaslan, kabio raftan., mekanik tesisat ekipmanı ve metal yapı elemanları tompJÎanacaktır.
Proje
A?aö.
'W : 031
iâ. Şü
k2yt
ANKARA
Topraklama sistemleri TEDAŞ koşullarına ve en son yayınlanan Elektrik
Tesislerinde Topraklama Yönetmeliğine uygun olarak yapılacaktır.
Şebekeden beslenen ekipmanın ve diğer melal ekipmanın bağlantısı için planlanan
genel koruma topraklama sistemi için ana tablo odasında genel topraklama barası tesis
edilecektir Bara özellikleri Alçak Gerilim Tesisatı bölümünde anlatılan şekilde olacaktır.
Projesinde gösterilen şekilde çıplak batar iletkenler ile genel koruma topraklama sistemi
tesis edilecek ve ana topraklama harasında sonlandırılacaklar Hareketli parçalann irtibatı
için fleksible bakır kablolar kullanılacaktır.
Ana topraklama haraları töm bağlantıları alabilecek büyüklükte olacaktır. Montaj
sırasında kısa devre manyetik etkileri göz önünde bulundurulacak ve bara en az üç noktadan
sabîtienecektiı.
Topraklama balalarının toprak irtibatı için projesinde gösterildiği şekilde
topraklam a seti tesis edilecektir. Toprak elektrodu üst hizası 80 cm. derinlikle olacak şekilde
gömülecektir. Elektrotların topraklama iletkeni ile bağlantısı için terrookaynak (cadweld vb.)
kullanılacaktır. Topraklama iletkeni olarak 2 ad. 5Oram1kesitinde çıplak bakır iletken 80 cm.
derinlikte toprak kanal içine döşenecektir.
Yüklenici topraklama ile ilgili periyodik Ölçümterin yapılabilmesi ve elektrotların
kaybolmaması için gerekli tedbirleri alacaktır.
Yüklenici geçici kabulden önce tüm topraklama sistemini kontroüukfc beraber
yetkili kuramlara ölçtürerek ayn ayrı tutanak hâline getirecektir Bununla ilgili tüm
masraflar yükleniciye aittir.
Ö n em li Not:
Yapıda kaçak akım koruma şalterieri/ıöleİeri (diferansiyel tip) kızlanılması
nedeniyle töm nötr iletkenleri izoleli tip olarak tesis edilecektir. Kesiniikîe nötr iletkeni
toprak iJetkeni olarak kullanılmayacak ve herhangi bir şekilde topraklama sistemine
bağl anmayacak tır
BİNA İÇİ TE LE FO N TESİSATI
K ap sam :
Bina içi telefon tesisatı , bina ana giriş ternımal kutusundan itibaren aboneye ait
cihazların telefon şebekesine bağlantısını kapsamaktadır.
Telefon Tesisat Sortisi (Telefon P riz Tesisatı):
Tesisat, telefon prizlerinden kat veya ara telefon terminallerine kadar PVC boru veya
özel kanal içinden cat5h kablosu çekilmek suretiyle yapılacaktır. Kullanılacak malzemeler
TSE. Standartlanna uygun olacakur.Telefbn prizinden kat veya ara telefon terminaline.kadar
olan kablolar yekpare (eksiz) olarak çekilecek ve uçları terminale bağlanacaktır.
Tesisat, telefon prizinden paralel prizin konulacağı yere kadar PVC boru veya Özel
kanal içinden caı5iı kablosu çekilmek sautniyle yapılacaktır. Kullanılacak malzemeler TSE
standartlarına uygun olacaktır. Paralel priz kabloian prizlerden itibaren yekpare olarak
çekilecek ve tıçlan telefon prizine bağlanacaktır.
A na b a t t r â n . '.
Tesisatla kat veya ara telefon terminalinden bina ana giriş terminaline kadar PVC
borü veya özel kanal içinden en az 0.5 mm çapında bakır iletkenli, PVC izol^i PVC kılıflı,
Proje
¿¿.Yönetim Ltd. Ş|fc
A&&
Tafc Û i ®
Vafekl&VbfSo:
M ÇaniiâyE
th2 74Ğ6
87 2 0 A N K A f t i
fabîo i ’deki elektriksel özelliklere uygun, bina içi teleibn kablosu kuîlarüjmak suretiyle
yapılacaktır. Kullanılacak malzemeler I S£ standartlaıına uygıın olacaktır
Kablolar her kat veya ara telefon terminalinden bina ara giriş terminaline kadar
yekpare olarak çekilecek ve uçlan terminale bağlanacaktır.
Telefon Terminal Kutulan:
Bina ana giriş terminal kutulan, yeterli korumayı sağlayabilecek bir malzemeden
yapılacaktır. Şartnamede belirtilen ve projesine uygun kapasitede teîefon bağlantısını
karşılayacak terminal bloku kullanılacak ve bu terminal blok» kutu içine monte edilecektir.
Bina ana giriş terminal kutularında kullanılacak terminal blokları şartnameye ve
projesine uygun kapasitede olacaktır.
Bina ana giriş terminal kutularına konacak bina ana giriş terin mal sayısı ile Tclekom
giriş terminal sayısı eşit olacak ve terminal minimum olarak belirlenen kablo çift sayısından
az olmayacaktır. Aynı kutu içinde olmak kaydıyla Tel ekom giriş terminalleri ve bina ana
giriş terminalleri ayn ayrı gnıp 1andırılacaktır.
Bina ana giriş terminal kutulan, çok katlı binalarda her an giriş ve çıkışı m üm kün
olan nemsiz, aydınlık» kuvvetli akım tesisatından uzakta bina içinde bir duvara tesis
edilecektir.,
1-Y a N G IN ALG ILAM A vc ALARM SİSIEM Î
P oz No
8 3 3 -5 0 0
T a n ım ı
A nalog ad resli o p tik d u m a n d etek tö rü
Mikroişlemci kontrollü akıllı detektör 0.5 mikron ile -10 mikron arasındaki
büyüklüklerdeki duman paıtîküJlerine duyarlı olmalıdır. Özellikle tüterek yavaş gelişen
dumana çok hızh cevap vermelidir. Dedektör ışık saçma prensibiyle çalışan bir fotoelektrik
duman hücresine sahip olmalıdır. Dedektör ölçtüğü analog duman seviyelerini analog bilgi
olarak kontrol paneline yollarken, duyarlıhk, kalibrasyon ve elektronik devrenin çalışma
performans* detektör tarafından test edilerek, bu bilgilerde çevrim kablosu üzerinden kontrol
paneline gönderilmelidir. Dedektor üzerinde,uzaktan gözle kontrolün sağlanabilmesi için en
az bir adet Led ışığı olacaktırve paralel ihbar lambası bağlantısına uygun olmalıdır.
Dedektör özel bir sökel vasıtasıyla takılıp sok üleb ilmelidir. Dedektörferin adreslenin esi
herhangi bir konum anahtan veya el tipi detektör programlama cihazı ile
yapjJabilmelidir.Dedektör I S EN 54-7 Kalite Uygunluk ve JSÛ 9001 Kalite Yönetim Sistem
belgelerine
sahip
üretici
firm a
roamülü
olacaktır.
Dedekiörün temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dâhil, test edilerek çaîışır baîde
teslimi
r
| Poz No
I T a n ım ı
....
833- 53 0
-
---- *—
■""
1
j
A naîog ad resti kom bine optik, d u m a n v e sıcaklık d e te k tö rü
{
Mikroışlemci kontrollü akıllı detektör 0.5 mikron ile 10 mikron arasındaki
büyüklüklerdeki duman parrifcüilerine duyarlı olmalıdır. Özellikle tüterek yavaş gelişen
dumana çok hızlı cevap vermelidir. Detektör ışık saçma prensibiyle çalışan bîr fotoelektrik
duman hücresine sahip olmalıdır. Detektör aynı zamanda sabit sıcaklık detektörü yada
sıcaklık artış hızı detektörü oiarak çalışacak şekilde programlanabilecek ve/sahk sıcaklık
aktivasyon değeri en az 4 farklı sıcaklıktan birine ayarlanabilecekler. Detektör ölçtüğü
analog duman vç sıcaklık seviyelerim’ analog bilgi olarak kontrol paneline yollarken»
duyarlılık, kalibrasyon ve elektronik devrenin çalışma performansı detektör tarafından test
edilerek, bu bilgilerde çevrim kablosu üzerinden kontrol paneline gönderilmelidir’ Dedcktor
ûzermde,uzaktan gözle kontrolün sağlanabilmesi İçin en az bir adet Led ışığı olacaktır ve
paralel ihbar lambası bağlantısına ııygun olmalıdır. Detektör öze! bir soket vasıtasıyla takılıp
söküiebiimelidir. Detektörlerin adresle ninesi herhangi bir konum anahtarı veya, el tipi
detektör programlama cihazı ile yapılabilmelidir. Detektör TS EN 54-5 ve TS E N 54-7
Kalite Uygunluk ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem belgelerine sahip üretici firma
m am ülüolaraktır.
Detektörün temini, işyerine nakli her türlü ııfak malzeme dâhil, test edilerek çalışır halde
teslimi.
j t a m m ı ; .j P a tia y ıa g a z d etek tö rü
Doğalgaz vc LPG gibi hidrokarbon esaslı tüm patlayıcı gazlan algılayacak v e 85 db
sos şiddetinde alarm verecektir. Dedcktor üzerinde ufaktan gözle kontrolün sağlanabilmesi
için en az 3 âdet Lcd ışsğı olacak, Sistemin devrede, alarm ve hala konumunda olduğunu
gösterecektir. Dedektör üzerindeki test butonu sayesinde Ledlerin ve dâhili sirenin fonksiyon
testi yapılabilecektir. 220 V AC veya 12/24 V* DC besleme gerilimiyle çalışabilecektir.
Modülün beslemek 24 V DC- anahtarl amah (SMPS) güç kaynağından sağlanacaktır. ( Akü vc
SMPS anahtarlamah güç kaynağı fiyatı birim fiyata dâhil edilmiştir). Anatog adresli kontak
izleme modülleri ile çalışabilme! idir,TS UN 5ÖÎ94 standardına ve ISO 9001 Kalite Yönetim
Sistem belgelerine sahip dedektörün temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dâhil, test
edilerek çalışır halde teslim i,
P oz. N o
8 3 3 -5 5 5
T a n ım ı
Analog adresli yangm ihbar butonu
Akıîh analog adresli sırlan ab ilir yangın alarm butonu mikro istemci kontrollü
olacaktır. Yangın alarm butonu üzerinde bulunan L.ED, butonun çevrim üzerinden santral
tarafından sorgulanması sırasında yanıp sönecek ve alam» durumunda sürekli yanıp
sönecektir. TS EN 54-11 Kalite Uygunluk ve ISO Kalite Yönetim Sistem belgelerine sahip
buîonun temini, işyerine nakli her türiü ufak malzeme dâhil, test edilerek çalışır haide teslimi
I
—
—
---------
—
^
’
P o z No
8 3 3 -5 6 5
j
T a n ım ı
A natog ad resli böîge d en etim m odülü
I
Analog adresli vangm alarm samralı çevrimine bağlanacak bölge denelim modülü
konvansiyonel b ir yangın bölgesinin sisıeme bağlanması için kullanılmalıdır. Modül
konvansivonel bölge devresinde hem kısa devre hem de açık devreler için apsa denetimi
yapmalıdır. Modüler genişleme özelliğine sahip olmalıdır Modül giriş cihazJayınjrf Ijeriıangi
Proje
AiaQt
Lid.ŞÜ.
28 ANKA?*/
bir kombinezonu ile aktive edilebilmelidir. Mikroişlcmci kontrollü akıllı modülün üzerinde
cihazın çalışır, alarm ve anza durumlarını gösteren ışıklı bir gösterge bulunmalıdır M odülle
birlikte montaj kutusu 24 VDC besleme ünitesi, şarjör ünitesi ve aküler verilmelidir. M odülün
beslemesi 24 V.DC. anahtârlamalı (SMPS) güç kaynağından sağlanacaktır. (Akü v e SMPS
anabtadamah güç kaynağa fiyatı birim fiyata, dâhil edilmiştir). TS EN 54-18 Kalite uygunluk
ve ISO 9001 Kalite Yönetim belgelerine sahip modülün temini, işyerine nakli her t&rlü ufak
malzeme dâhil, test edilerek çalışır halde teslimi.
P o z N o % 8 3 3 -5 8 0
Tanimı 4 Analog ad resli kısa d e v re izolatör m odülü
___ ;-:~L
-
—
—
Analog adresli yangın, alarm santralının çevrimine bağlanacak kısa devre izolatörler
kapah bir çevrim olarak tesis edilen bir çevrimde detektör, buîon ve modüllerin arasına belirli
aralıklarla bağlanarak bir kısa devre durumunda çevrimin tamamen devre dışı kalmasını
önleyecektir. Baha sonra çevrimin her iki bağlantı noktasından başlayarak izalatörler sıra ile
teker teker devreye girmeli ve anza bölüme ulaşıncaya kadar.bu işlem devam ederek arızalı
kısımlar izole edilmelidir İzalatör modülü bir yangın bölgesinden diğerine geçerken
kullanılmalıdır, Modül İ S EN 54-17 Kalite Uygunluk ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem
belgelerine
sahip
üretici
firma
mamülü
olacaktır.
Mikroişlemci kontrollü akıüı modülün temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dâhil,
iest edilerek çalışır halde teslimi
t-------------------------------------- “ --------------------------------------------------------- ---------— “ ------------ * — =-------------------- ---------- . . » J I ---------------- .----------------i
(
I . • . 1. ' — --------- n--------------------------- '
P o z No
8 3 3 -5 9 2
T a n ım ı
Dahili Tıp Fîaşörlü Elektronik Yangın İh b a r Sireni
■ '■
Dahili siren flaşörün gövdesi sağlam ¿siya dayanıklı olmalıdır. Siren flaşörün
minimum 100 db/lm t ses şiddetinde olmalıdır. Siren flaşörün minmram flaş enerjisi 2,5 Joule,
flaş frekansı 1 Hz olmalıdır Siren flaşör Xenon lambalı, uzak noktada dahi görülebilir
olmalıdır. Siren flaşörün koruma sınıfı en az IP 21. olmalid*r_ Siren flaşörün İS E N 54-3
standardına ve 89/106/EEC Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE
uygunluk işaretiyle piyasaya a r/ edilmiş olan siren flaşörün temini, işyerine nakli h er türlü
ufak malzeme dahil» test edilerek çalışır halde teslimi.
r---------------
——-
-----------------—
~
j P o z No
8 3 3 -6 5 3
I T a n ım ı
3 S a a t süreli kesintide y a n a n acil d u ru m aydıniatm a a rm a tü rü ve m o n ta j:
En ax 0.5 mm kalınlığında demir sacdan Ö2el Profilli, en az 13x32x6 cm ölçülerinde,
Îx8 vv. floresan ampulü, kilitli tip duylan, şebeke gerilimi kesintisinde otomatik olarak
devreye girerek belirtilen acil durum çalışma süresi kadar aydınlatma sağlayacak şekilde ö^el
geçmeli soketJe bağlanan, 7G’C da sürekli çalışabilecek özellikte yüksek sıcaklık lipi kuru tip
bakım gerektirmeyen Nikel Kadmiyum aküsü, elektronik lamba besleme, akü sari ve transfer
devresi, akü düşük gerilim ve aşın deşarj konıma devreleri, akü şa*j lambası pâlp \ m at veya
■>oje G
ref;<>3T2
Ud.$ü
/¿'Çankayi:
*36
şeffSf prizmalı pieksiglaslı, TS 873 0 EN 60598-2-22hye uygun TSE belgeli acil durum
aydınlatma armatürünün temini, işyerine nakli ve montajı..
; 8 3 3 -6 7 2
2 S a a t sü reli te k y ü zlü , k esin tid e y a n a n acil d u ru m yö n len d irm e a rm a tü rü
B.F,T, 833-65Ö da belirtilen özelliklerde^ pleksıglası üzerine en az 12x30 cm
ölçülerinde yeşil üzerine beyaz renkli TSE'ye uygun acil durum çıkış işareti yapıştırılın ıs veya
serigrafı yapılmış tek veya çift yüzlü, TS 8710 EN 60598-2-22'ye uygun TSE belgeli acil
durum yönlendirme annaiürünün temini, işyerine nakli ve montajı
—
~
>'•** *
k
•P o z M o
; 8 3 3 -6 7 5
?:T^nînH
; 2 S aat-sü reii çift y ü ziü , k esin tid e y a n a n acil d u ru m yö n len d irm e a rm a tü rü
■ mi
• <- <• -*
ı !■■■■■
•■■■■im
-•«
--------- ------
B.F..T. 833-650 da belirtilen özelliklerde, pleksiglası üzerine en az 12x30 cm ölçülerinde
yeşil ürerine beyaz renkli TSE'ye uygun acil dunun çıkış işareti yapıştırılmış veya serigrafı
yapılm ış tek veya çift yüzlü> TS £710 EN 60598-2-22'ye uygun T SE belgeli acil dunun
yönlendirme armatürünün temini, işyerine nakli ve montajı
2-YANGIN A L G I! AM A ve ALARM EL EK T R İK TESİSA T İŞLERİ
1- Binadaki geneî elektrik. tesisatı için inşaat işleri teknik şartnamesi geçerlidir. Bu
kısımda yangın algılama sistemi teknik şartnamesi verilmektedir. Elektriksel sistem
tetiklcme prensibi Yangın Algılama Projesinde belirtildiği şekilde yapılacaktır
2- Yangın algılama panellerinin İdarenin göstereceği yere monte edilmesi
öngörülmüştür Yüklenici panellerin daha başka bir yere monte edilmesini
öngörebilir. .
3- Koma - flâşörîer belirtildiği gibi ve içerideki herkesin rahatlıkla duyabileceği şekilde
monte edilecektir
4- Yangın alarm bmonlan projede belirtilen yerlerde, kolay erişilebilir yerlere monte
edilecektir
5- Detektörlerin kablolamasmda 880 2001 pozisyonuna uygun 1x2x0,8 + 03S Jb(ST)h
yangın alarm kablosu kullanılacaktır.
6- Sıva üstü montajlarda tesisat kablolan. her 50 cm de bir duvara/tavana sabitleneccktir
7- Tum elektronik / eiekuikli ekipman kablo girişlerinde. gereken yapıya uygun ölçüde
rakorlar kullanılacaktır
3-DOKUM ANTASYON, TEST ve DEVREYİ ALMA
S- Tüm sistemin montajı bittikten sonra Yüklenici sistemin elektrik imalatlı çiziınlerini
(asbuilt) hazırlayacaktır Kontrol mühendisi, sistemin kabulünü bu çiz imlere göre
yapacaktır
9- Sistem kabul tesileri 'başlamadan Önce kullanıcı]ara genel anlamda yangın güvenlik
eğitimi verilecek ve ösrel olarak da kurulmuş olan sistem hakkında eğitim verilecektir.
Eğitimler sonrasında kullanıcı]arın yangın durumunda sistemi yetkin bir şekilde
kullanabilecek düzeyde eğitim verilecektir
10- Algılama sistemi dedektorlere test gazı veya duman püskürtülerek test edilecektir. Bu
testlerde gaz boşaltılmayacak, fakat sistem gaz boşalıyormuş gibi tüm adım lar
gerçekleştirilecektir B u süreçte kullanıcı personelin yetkinliği ve kendine güveni
arttırılacaktır..
î 1- Tüm testler bittikten sonra algılama sistemi 5 gön boyunca aktif tutulacak ve olası
sistem hataları bu sinede giderilecektir
0-1
T İ J İ J ARMATÖR
Uygun rozansı pvc k ılıf içinde kordonu, 23 W.a kadar PLC ampulü, TS - 86978698’e uygun porselen duyu tavan armatürünün temin ve montajı, her nevi malzeme ve
işçilik dahil.
6 2
SIVA ÜSTÜ ARM ATÜR
25-30 cm. çapulda yasat veya yuvarlak opal cam gtoplu alüminyumdan mamul
kaideyi havi armatür temini, işyerine nakli, 23 W_a kadar PLC ampullü porselen duyu, her
nevi mafoeme ve işçilik dahil, yerine montajı ile birlikte
Ö-3
Ç E L İK TEL KAFESLİ ARMATÜR
Üzerinde çelik kafesi mevcut, camlı, lasök contalı, özel alüminyum kaideli, kolayca
açılmayacak şekilde tavan veya duvar için etanj armatürün temini, işyerine nakli, 23 W .a
kadar PLC ampulü, porselen duyu, her nevi malzeme ve işçilik dâhü, yerine montajı i!e
birlikle
Ö-4 ÇEVRE AYDINLATMA ARMATÜRÜ 1*23W
Projede verilen detaya uygun, Q235x500 mm şeffaf sil indir gloptu
Dıştan dolaşan sepemiörfü
Q 80 den Q60mmye boğumlu geçişli
3m boyunda çcük boruhî,gizli sigorta kapağ),gri renkle,elektrostatik polyester toz boyalı
olacaktır.
23 W ampulü, ,iOA sigortası, topraklama çubuğu ve armaıüm olacaktır
Armatürler TSE JD1N norm lanna uygun olacaktır
r
O Z4-23W
IE K G L ü PLU
AYDINLATMA DİREĞİ
h~30Qcm.
r—
nw(l >ım
-—
t
—
Tl-MJl/ît)
•DlalMuvMaDoıi
»- K ju jı
Hm
ikbv>ıdhl|(Wctk'İM
^
• ta iılte
^TvS^fls
O
^
F a * r«^
<%V
O»r>-<ı '<
( '» T — lç*>
«■kxm».xrS[\i»ı>*ı Tut He*,,
KiStTİAO
Ö -5 GÖRÜNTÜLÜ M A FO N T E K N İK ŞARTNAMESİ
A) D A İR E İÇİ ÜNİTELER:
Renkli görüntülü özettikte olacaktır. Elektronik zil özelliği olacaktır. Dış kapı
panelinden gden çağnlar için farkh zil sesi, kanan gelen çağrılar için larklı zil özelliği
olm alıdır. Sistem ilave zil ünitesi montajına uygun olacaktır.
Daire içi modüllerde ekran 4" düz ekran LCD oîmahcbr, Örün sıva üstü veya sıva allı
m o n te edilebilmelidir F.k/an açısı, parlaklığı ve kontrastı monitör üzerinden
ayarlanabilmelidir.
D jş kapı ile görüşmelerin dinlenmemesi için görüşme gizlilisi olmalıdır.
İstenildiği ¿aman sisteme 32 resim hafızalı görüntü saklama ııtodülü ilave
edilebilmelidir Ürünün masa üzerinde kullanılabilmesine uygtm masa adapijirrçri olmalıdır
/r r \
Vroje
A*d$,
Tef; 0312
l
ı^tİD î Lt& Ş ü
a72eANKA«Ç/,
0i2 7<ıae
M onitör üzerinde göubtıtü çağırma,kapı açma ve yedek işlerde ( kapıcı,merdiven aydınlatması
vb) kullanılmak üzere yetecek sayıda buton bulunmalıdır Ürünün duvara m ontajı özel
klemensli duvar montaj aparatı ile olmalı, gerektiği zaman sökelerinden ayırarak monitör
yerinden alınabilin elidir.
Ünite beslemesinde kuvvetli akım kullanılmayacak sistem zayıf akımla ( 12Vdc
21Vdc) beslenmelidir.
B) D IŞ K A PI PA N ELLERİ:
Dış kapı paneli görüntülü olmalıdır. Dış kapı paneli sıva alo monte edilebilmelidir.
Sıva üstu montaj gerektiği zaman uygun sıva üstü montaj aparatı ile sıva üstü monte
ediJebılmeî idir.
Ürün el oksal alüminyumdan yada paslanmaz çelikten mamul olmalıdır. Kamera ,ses ünitesi,
zil butonlan modüler yapıda olmalıdır. İleride bir anza durumunda dış kapı panelini sökmeden
yalnızca arızalanan modül değiştin lebilm el idir.
Gece kameranın görüşünü kuvvetlendirmek için kameranın üzerinde en a z 6 adet
infrared Qazı\ ötesi) led olmabdır.
Kameranm açısı montaj sırasında ayarlanabil mel idi r.
D ış kapı paneli standart CCD kameralarla uyumlu olmalı gerektiği zaman bu kameralar
sistem e entegre edilerek kullan ılab i im elidir.
7i 1 butonlan paslanmaz çelikten mamul olacak olup bulonlann yanında dairelerdeki
kişilerin isminin yazılacağı isimlik kısmı bulunmalıdır. İsimliğin gece rahat görülmesi için
arkasında ışık bulunmalıdır.
Görüşmeyi sağlayan konuşma modüiü modüler yapıda olmalıdır.
Sızdırmazkk için panelinin içersini çevreleyen plastik conta bulunmalıdır.
Ünite beslemesinde kuvvetli akım kullanılmayacak sistem zayıf akımla ( 12Vrîc 2lV dc)
beslenmelidir.
C - G Ü Ç KAYNAĞI:
Daire içi üniteleri ve dış kapı panelini besieyen göç kaynağı 22ÖV giriş 12-21V de ac
çıkış özelliği olmalıdır. Güç kaynağının çıkış uçlarım kısa devreye karşı koruyan termo
sensörler olmalıdır
Güç kaynağı sigorta rayma monte edilebilir tipte oimalıdır. Dış gövdesi kırılmaz ABS
plastikten mamul olmalıdır
Ö-6
XV SİSTEMİ:
Projesinde belirtilen TV tesisatına ah malzemelerin temini,, işyerine nakli,
depolanm ası, tesisatın ve gerekli testlerin yapılmasının sonucunda tam çalışır vaziyette idareye
teslim edilmesi işidir.
İdari Bina uydudan yapıjan televizyon y a y ı n l a r ı n ı n alınabilmesi için çatıya 2 adet uydu
çanak anteni Turksat ve Hotbird uyduları için monie edilecektir. Çanak anten çaplan; 090 cm
olacaktır. Çanak antenlerin bulunduğu konumdan. Multisuiich lerin yerleştirileceği noktaya
projesinde belirtilen koaksiyel kablo çekilecektir. Muhisvnich lerin bulunduğu konumdan her
prize; bağımsız olarak 1 adet RG-6 U/6 koaksiyel kablo çekilecektir. Tüm prizlerin 5-2400
M H z frekans aralığında çalışabilir sath priz olması gerekmektedir. Her bir şatlı prizin
bulunduğu noktaya bir adet uydu alıcı (reeeiver) bağlanacaktır İzJeyieiJ^f. uydu prizinden
ortalam a 600 dijital uydu yaymını sorunsuz izleyebileceklerdir.
M VLTISW J TCH ÖZELLİKLERİ:
MuJtisv/ıtch’c 4 âdet Q-Bandı Quattron LNB bağlantısı yapılabilecek ohıp>
nmltiswitch’ten her bir prize ayn ayrı kablo çekilmelidir..
Aora ferkans giriş sayısı
M erkezi Anten Girişi
Abone Çıkış Sayısına göre 1 6 -9 6 abone
M erkezi Anten Frekans Aralığı
U ydu Frekans Aralığı
Ana Hat (Trunk) Kaybı
Sorti (Tap) Kaybı
İzolasyon (Trımk-Tnınk)
Anahtarlama İzolasyonu
Geri çevirme
D önöş kaybı
SAT Çıkış seviyesi
D C Akım tüketimi
Trunk başına maksimum akım geçişi
S
1
44
5.862 MHz
950.2150 MHz
uydu: 5 db
Merkezi anten :7 db
uydu lZ db
Merkezi anten :20 db
30 db
30 db
25 db
13 db
100 @35 dB IMA3 EN50083-3 dBmİcroV
50 m A
500 m A
090 CM OFFSE1 ÇANAK AN 1EN ÖZELLİKLERİ:
F rekans Aralığı (Ghz); en az 10,00- i 3,00
R eflektör Çapı {cm ), Yaklaşık 124,5x133*5
Verimlilik (%); en az 70
K azanç 10.95 Ghz_ (dB); Yaklaşık 41,3
Ç apraz Polarizasyon (dB): > 30
İlk Y an Lobe (dB); 26
Gürültü Seviyesi 30° Kalkış (K); 34
K/D O ranı; 0,66
D em et Genişliği 3 dB. i°):l,37
K a lk ış Açı Aralığı <°);20-50
Ö ffset Açısı (°); 21,3
K elepçe Sıkma Kalınlığı (mm.); 55-100
R tbrgar Y ükü 1 2 0 km/saai {kg>; Î45
Ç alışm a Sıcaklığı: "2Ö°C' / +70QC
N em O ram ; % Î0 0
L N B T E K N İK Ö ZELLİKLERİ
Q UADRO ÜNIVERSAL LNB
FREKANS: 10.7/12.75
GÜRÜLTÜ SEVİYESİ 0..6dö
LO : 9 ,7 5 /10.600 GHz
4 Ç ıkışb band V/H ve üst band V/H tek polaritede çalışacaktır
Hotbird veya Turksat uydusunun dağıtimında kullanılabilecektir
RG6 U6 KOAKSİYEL KABLO TEKNİK ÖZELLİKLERİ:
1,13
0,01mm
4,80 + -0.15 mm
ıoo 62
200 8,9
Cu Folyo
kaim bk 23
micrometre
18mm)
470 13,4
%S4
M alzeme:
M alzem e:
Azot gazı enjeksiyonlu
Cu Örgü
Elektrolitik
köpüklü
Tavlı B akır
(Z6x4x0,12
Polyethylene
nran Cu)
(Cu)
54+^2
56,8
860
18,1
K A PA TM A D İREN Cİ;
Bölücü ( Tap ofF ) ve dağıtıcılarda ( splittcr ) kullanılmak üzere vidalı tipte 75
OhmHik kapatma direncidir.,
F K O N N E K TÖ R ;
Bölücü ( Tap off ) ve dağıtıcılarda { spiiuer ) iie kablo arasındaki bağlantıyı
sağlamak özere vidalı lipte F Konnektördür,
D A Ğ IT IC IL A R :
Dağıtım sisteminde kullanılacak olan dağıtıcılar 2 yollu., 3 yollu, 4 yollu, 6 yollu, 8
yollu olacaktır.
A ) 2 Y ollu Dagılıcılar (1/2 Spliiter)
( 5 ^ 0 ) (40-1000) (1000-2050) (2Ü5ö-2400)M)!z
D ağitıın Kaybı _
4
K arşüıkh İzolasyon
20
21
D önüş Kaybı
12
10
B) 3 Yollu Dağıtıcılar (1/3 Spliîleı)
D ağitıın Kaybı
7
K arşılıklı İzolasyon
22
D önüş Kaybı
9
C ) 4 Yollu Dağıtıcılar (1/4 Spliuer)
D ağıtım Kaybı
8
Karşılıklı İzolasyon
25
D önüş Kaybı
10
D ) 6 Yollu Dağıncılar {1/6 Spîitıer)
5.5
21
Î0
8
9,5
22
21
)1
H
9
2]
1]
6 dB
20
10
10,5 dB
22
10
Dağılım Kaybı
Karşılıklı İzolasyon
Dönüş Kaybı
11
22
9
11,5
22
11
14
22
11
16,5 dB
20
10
12,5
22
16
22
18 dB
21
E) 8 Yollu Dağıtıcılar (1/8 Splitter)
Dağıtım Kaybı
Karşılıklı İzolasyon
Dönüş Kaybj
12
25
10
11
Î1
10
DIG ITA L MODÜL TAKILABİLİR RECEIVER TEKNİK ÖZELLİKLERİ:
• 5000 Kanal kapasitesi
* M ükemmel hızda kanal geçişleri ve uydu tarama
* USB Girişi ve Bu Girişten Yazıiım-Data Güncelleme
• Türkçe ve seçilebilir 5 dil
- Epg
• TV de of masada cihazdan teletext ve alt ya2i desteği
♦ 8 kategorili özel favori listesi
• U ydu seçimi ve tum kanalları tek listede gösterebilme özelliği
♦ T im er
- Uydu alıcısı kumandasından renk, parlaklık, kontrast ayanyia mükemmel resim imkanı
• Sinyalmetrc
* 3 seçilebilir bilgi ban
* M erkezi sistcmîere uyumlu
• Diseqc 1>2 motor ile harekedi çanak kullanabilme Özelliği
* 2 m b flash 5518 Chipset
* Oıomatik kanal zaplama ve expres kana! gizleme sistemi
♦ Sharp tuner
* Özci timer hassasiyet ayan (LT)
• Resim Dondurma kare kare oynatma, zoom özelliği,
(
Ö ZEL ŞARTLAR
(
1.
İLA V E EK İPM AN G E R EK LİLİĞ İ;
Sistem imalatçısı firma, kendi imalatı gereği, sistemin eksiksiz ve verimli olarak
çalışm ası için gerekli her türlü ilave ekipmanı iesıs edecekur Bu şekilde ilave edilen hiçbir
ekipm an için yüklenici ekstra ücret talebinde bulunamaz.
Yüklenici, ihale dokümanları iîe birlikte kullanacağı ilave ekipman listesini (miktansız
olarak) hazırlayacak ve idareye teslim edecekur
2-
K U LLAN M A ve BAKİM TALİM ATLARI:
K esin kabul öncesinde aşağıda belirtile« dokümanlar Türkçe (ve varsa İngilizce) olarak
en az 3 (üç) takım olarak kontmîluğa leslim edilecektir.
*
TV santralının teknik özelliklerini gösterir dokümanlar
•
Servis elemanları için bakım ve kullanma talimatları
Operatör kullanma talimatları (varsa)
0 7 YUVARLAK AM PULLÜ FLOURESAN ARMATÜR;
En az. 0,50 tanı, demir sacdan özel profilli kasasi, kaidesinin yan ve üstü istenilen
renkte özel finn boyalı takriben 340'a 100 mm. boyunda armatür, yuvarlak 32 W.lık
flöresan ampulü, TSE belgeli starteri ve balastları yanmayan malzemeden duyu, T SE belgeli '
bağlantı kabloları, ber nevi malzemeden duyu, TSE belgeli bağlantı kabloları, h e r nevi
malzeme ve işçilik dahil sıva üstü armatür yapılması* işyerine nakli ve yetine montajı.
i
(
ASANSÖR YAPILM ASI İŞ t TEKNİK ŞARTNAMESİ
1 . KONU:
Bu teknik şartnam e, aşağıdaki maddelerle tanımlanmış olan, Türk Kızılayı İstanbul İli, Beyoğlu’
İlçesi, Rruzağa Matı., Kadiriler Yokuşu Sok. No:2Î Adresi, 30 pafta, 497 ada, 41 parsel üzerindeki
binama yıkılarak konut yapılacak oîan binada 1 adet 6 duraklı 400 kg taşsna kapasiteti. insan asansörü
İdarenin göstereceği noktaya Yüklenici tarafından nakledilmesi, tesis edilmesi, imalattan ve kullanılacak
olan malzemelerin teknik özelliklerini, emniyet tedbirlerim, garanti şarüan ile diğer hususları k ap sar.
2- TANIMLAR
İnsan asansörü: tesis edilecek 1 ad et 400 kg insan taşıma amaçlı kutlanılacak, 6 kat 6
duraklı, insan asansörü.
3 . GENEL HÜKÜMLER:
1. Bu şartnam e kapsamında yapılacak asansörler Sanayi v e Ticaret Bakanlığı tarafından
31.01.2007 tarih ve 26420 sayıl» Resmi Gazetede yayınlanan Asansör Yönetmefigi
(95/l6/A T)'ne uygun olarak yapı laca kör.
2. İsteki: firmalar asansörlere sıt aşağıda befirtfien belgelerin fcrale tarihini d e kapsayacak şekilde
yasal vize tarihi geçmemiş olan noter tasdikli "As& Gibidir suretlerini İdareye sunacaktır.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
3.
Sanayi Ticaret Bakanlığı Garanti Beigesi,
Sanayi ve Ticaret Bakanfcği Satış Sonrası Hizmetten Yeterlilik Belgesi,
TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi,
TSE İm alata Yeterlilik Belgesi
Asansör firması adsna Elektrik v e Makine mühendisten oda fan tarafından onaylanmrş
Yetkili mühendislere a it Serbest Mühendislik ve Müşavirlik belgesi,
Makine ve Elektrik Mühendisleri odası tarafından düzenlenmiş Asansör Firması Büro
Tesül Belgesi,
Makine Mühendisleri Odasından Asansör Mühendisi Yetki Belgesi..
“RJRKAK tarsfmdiin onaylanmış kuruluşlardan aiınan TS EN ISO 9001:2000
Sertifikasyon Belgesi,
TURKAK tarafından onaylanmış kuruluştardan afenan H modülü CE Seröfİkasyon
Belgesi,
İdari ve teknik şartnamede belirtilen şekilde ve Öze&klerde asansörlerin yapılabilmesini
fceminen yeni yapılacak asansörlere ait kesm ölçülerin aiınmâsıy uygulama projelerin
hazırlanması, asansör malzemelerinin temini, ithalatı, gümrük vergileri v e fonlar,
navlun, sigorta, montaj, işçilik vb. işle r Yüklenici firmanın taahhüdü altındadır.
4
5.
6
7.
8.
9.
Yüklenici firma tüm bu işleri birinci sınıf işçilikle yerine getirecektir Bunun dışında tüm bu
taahhüt ile ilgili tüm alet eda vat, teçhizat temini d e Yuklerad tarafından temin edilecekör.
Sözleşmenin imzatanmasnı müteakip Yüklenici firma iş programı ile söz konusu işe a it ilgili
standart, yönetmelik ve mevcut kuyu ebatları doğrucusunda hazırlanmış uygulama projelerini
ve kullanılacak bütün malzemelere ait menşeî ve markasının da belirtildiği m a te m e listesini
(TSE, EN, ISO, IECf CENEL-EC belgeîeri ve kataloglan öe birlikte) 20 gün içerisinde İdareye
sunacaktır.
Yüklenici tarafından projeler ilgili kuramlara (MMO v e EMO) vize edilmesi veya
onaylatünbnâsımn ardından İdare tarafından onaylanacaktır. Hazırlanan bu projeter için ilave
bir bedel talep edilmeyecektir
Yükleniri firma asansorierin m o n ta ja müteakip asansörlere ait uyqulama projelerini ve
gerekli evraktan İlgili Belediyeye vererek İşletme ruhsatını alacaktır. Belediye tarafından
onaylanan 1 takım uygulama projesi İdareye testim edilecektir.
Asansör akşamının uygunluğu İdarece onaylanmadan asansör montajına hoşlanmayacaktır.
İdarenin uygun görüşü, sadece montaja başlama im i anlamında olup YükJeniönin
sorumluluklarını kaldırmaz.
Asansör kabinlerinin görülebilir bir yerine, CE uygunluk işareti ve firmaya uygunluk işaretini
kullanmaya yetki kılmış kuruluşun kimlik numarası yazslacaktır.
Bu şartnam ede bulunmayan veya bultınan hususlar için; TSE, EN81-1+A3 rnîn şin y an d ığ ı
tarihte, yürürlükte olan hükümleri esas kabul edilecektir Standartlara uygun olmak
İdare tercih yapma hakkına sahiptir, bu şartnamenin tamamındaki- her türlü çelişkide bu
kaide geçeriidir.
4. İNŞAAT VE ELEKTRİK İŞLERİ:
t.
2.
3.
4.
Asansörlerin elektrik hatlannm makine dairesine kadar çekilmesi..
Asansör kuyırianna aydınlatma tesisatı yapılacaktır.
Asansör çelik konstrüksîyonu ve kaplaması
Asansör kuyusu açılması ve yatrtjrm
Yukarıda anlatman imalatfar yüklenirinin tarafından yapdacaktr.
5. G A R A N Tİ ŞA R TLAR I:
1. T eas edilen asansör geçici kabul onaylanmasının ardından 2 yıl Yüklenici firma garantisinde
olacaktır. Garanti süresi içerisinde montaj ve imalattan kaynaklanan değişen parçalar v e işçilik
içffı ücret ödenmeyecektir. Ancak meydana gelen anzanm bilirkişi raporu ile garanti kapsamı
dışında (kullanım halasından) olduğu tespit edilirse, bu husus İdarece garanti kapsamı dışında
degeriendrriJecek olup sadece malzeme ücreti ödenecektir. .
2 Yüklenici garanti kapsamında ayda 1 (bir) defa ofmak üzere periyodik bakım yapacak crfup
bunun için bir yıl süre ile ücret talep etmeyecektir.
3. Yüklenid firma 10 yıl süre ile bedeli mııkabiR servis bakrm ve her türlü parça temini
hrzmetferini taahhüt edecekür
6EĞÎTİM
Asansör imalatçısı firma asansörleri* ilgili kullanma eğitimini geçici kabulden once İdarenin
belirleyeceği en az 2 adet teknik elemanını gerek montaj sırasında gerekse d e montaj sonrasında
devreye alma, ilk bakım, kuHanma, asansörde kalan kişileri kurtarma, ayar, asansörde oluşabilecek
riskJer ve dikkat edilmesi gereken ayarlar vs. konulannda eğitecek ve gerekli s emin eri eri verecek
ayrıca kurmuş olduğu sistemin montaj projeîerini elektrik şemalannı ve işletme bakım talimatfannı
idareye verecektir..
7) TEKNİK ÖZELLİKLER:
7.1
Genel Özellikler
Asansör kullansru
Asansör Adedi
Yük/Kapasite
Hızı
Tahrik Şekli
Seyir Mesafesi
Makine dairesi yeri .
Kuyu 04çö s ıXgen .xde r.)
Enüst durak üstü yükseldik
Kuyu dibi derinliği
Katsayısı
Dujâk sa/ss»
Asansörün çalıştığı katter
Kabine giriş saytsı
Kumanda şekli
İnsan Asansörü
1 adet
400 kg/ 5 kişi
1,0 m/sn
Bektromekanik VWF kademesiz hız ayarlı sistem
...........mt
Kuyu üzerinde olacafcbr.
____ __x
mm.
îSOOmm.
6
6
Tüm katlarda
1
Tam elektronik mikroprosesorlü toplamalı kumandalı
kabin içerisinden ve kadardan çift yöniü toplamalı,
VWF kademesiz hız kontrollü, Acii kurtarma güç
tertibattı.
kanatlı,
Kat ve KabİR Kapılan(geh xyüks.): 90ûx2ÎQ0mrri .ebadında Tam otomatik,
kayar tip, teieskobîk veya merkezden <
P'
froje
Aşağı
•el; 031
onctim Uci. Şts
N o : 7/2
SMÛ127'^Ö
Kabin boyutları
Kabin kaplaması
Kaset v e göstergeler
•
Kabin kumanda panefi
Elektrik şebekesi
.2
parterleri ve kasalan Satine paslanmaz kaplı, farklı
hızlarda ayaîanabilir kapı operatörü olacaktır.
: Kapasiteye uygun, standardın belirlediği maksimum
kabin alanı ebatlarında imal edilecektir.
: Satine paslanmaz çelik kapfanacakbr,
: Saöne paslanmaz çelik panel üzerinde; MıkrokontakJt
kat çağn butonfcm (Icayrt. alındı ışıklı) ite harek et yön
oklan ve difıtal kat göstergesi her katta kapı yanında
bulunacaktır.
: Paslanmaz çeök panel üzerinde; MikrokontakJı brail
kabartma aîfabeli kat
butontarı, d e fo n , ad i
aydınlaşma, alann, dijital tip
gösterge, kapı açma v e kapama butorüan, vatm an
anahtan, aşın yük ikazı bulunan yanm boy buton
kullanılacaktır.
: 3 x 3 8 0 V ,5 0 H z
CE uygunluk İşareti Zorunlu eldpmanlar
EN 81-1+A3 standardının istemiş olduğu aşağıda belirtilen malzemeler için CE
beîgeleri v e kullanım kftâpçtklanndart oluşan teknik dosya hazırlanacak idareye
verilecektir.
•
Hız regülâtörü,
• Tamponlar,
• Kat kapılan ve kapı kifiöeri.
• Elektronik elemanlar içeren güvenlik devreleri
• Hız ayar iste m i,
• Aşağ) ve yukarı yönde frenleme sistemi
• İnverter,
» Acü kurtarma güç tertibatı.
.3
Tahrik Ünitesi
7 3 .1
M a k in e -M o to r
Asansör kuyusu üzerinde makine dairesine monte edilecek dian makine, asansör servisi
için özet olarak tasarlanmış redüktötfü tip ve asenkron motorlu oîacaktır. Motor
kasasının üzerinde cebri havalandırma bulunacaktır. Motor gücü proje hesabının
gerektirdiği şekilde olacaktır. Asansör motoru, asansörün hız ve taşıma kapasitesine
uygun güçte olacaktır.. Tahrik makinesi, titreşim ve sese karşı binadan yalıüimtş
olacaktır
7.3*2
Motor Tre n i
Motor ile aynı ma üzerindeki elektromekanik. fren, <Ssk tipinde ve se s sz işletim için bir
DC beslemeden çalışacaktır.
Fren atam d a kumanda tarafından ayn oîarak kontra! edilecektir. Gerektiğinde kalkış
ve duruş konforu sağlamak için tahrik sistemi frenin açm a ve kapanma zamanlarım
değiştirme Özelliğinde olacaktır
7.3.3
Saptırma kasnaklar»
Halatların çabuk kırılmaması için saptırma kasnaklarının çapı halat çapının 40 mislinden
küçük olmayacaktır. Saptırma kasnakları pik dökümden v e mile yatak]ama usulü ile
tespit edilecek#*’. Sapörma kasnaklarının rulmanlar? kolay değiştirilmeye imkan verecek
şekilde imal edilecek ve yerîeştirilmede(kabm üstünde veya 3İönda) haiatl^hn inişi tam
düşey olacaktır..
I \
Hız regülatörü
Hız regülatörü roericezkaç kuvvet teorisine göre imal edilecektir. Regülatörün dönm e hızt
normal çalışmadaki hızın 1,40 misiine çıktığı zaman sistem kilitlenecek ve dönmeyecektir.
Bu kilitieme mekanik bir şekilde gerçekleşecek olup kilidin açılıp •normal hale getirilmesi
ancak eöe yapılacak bir müdahaleyle, elle ulaşma imkanı okraması durumunda d a hız
regülatöründe sabit bağlı bobin tertibatı eneklenm esi ile kilidin açılması mümkün
olacakbr. Kilitieme esnasında asansörün akırmr» kesecek bir kontak da bulunacaktır.
Regülatör, her iki yöndeki aşın hızlanma durumunda da devreye girecektir. Hız regülatörü
alt tekerleği gergi tertibatında halat gevşediği zaman asansörün hareketini engelleyen bir
kontak d a buhjnacak&r. Hız regülatörü, çelik halat ile tahrik edömefi ve regülatör halatı 6
mm2 kesitinden aşağı olmamalıdır.
Kabın
7 ,5 ,1 Kabin ebatları
Asansör boşlukların m elverdiği ölçüde ve standartiann müsaade ettiği oranda kabinler
azami büyüklükte olacaktır. Asansör boşluğunun küçülmesi halinde kabinler standartın
izin verdiği oranda küçöftüiecektir7.5 2
Kabin karkası
Şekil verilmiş çefik elem anbrdan imal edilmiş, platform ve kabin göstergesini
desteklemek için uygun mesnetlere sahip kabin karkası ofacakbr. Kabin karkası,
asansör kapasitesinin %125 yüklü durumunda frenleme anında oluşabilecek gerilme
ve yüklere dayanacak mukavemette olacaktır.
Kabin emniyet dişJisi karkas efemanlan üzerine ve standartlar doğrultusunda kabin
altona monte ediîecek ve bir aştn hiz regülatörüyle kumanda edilecektir. Aşın hız
regülatörünün devreye girmesi durumunda, kabın karkasında k a l» bir kontak devreye
giremk asansörü btoke edecek ve asansör yetkili kişiler tarafından kontrol edilene
kadar ça&şması engellenecektir.
Klavu? Tayların* kavramak v e -sarsıntısız bir kabin işletimi sağlamak için kabin
karkasının üstüne ve altına kiavtız pabuçtan monte edilecektir. Sunlar kaymalı tip
olacak ve otomatik yağlama d h â 2i ile ray&nn sürekli olarak yağlanması sağlanacaktır.
Kabinin tampona oturduğu noktada karkas üzerinde gerekli sağlamlıkta takviye ve
lama konulacaktır Bu suretle çarpm a kabine zarar vermeyecek şekilde olacaktır.
7 .5 .3
Platform
Kabin platformu tamamen çelik konsörüksiyûndan olacaktır..
7 .5 .4
Kabin iç duvarları
Boydan boya en az 0,8 mm kalınlığında Satîne paslanmaz çelik saç ile kapla nacaktır.
Kabin karşı yüzeyi düz panoramik v e 1200unm genişliğinden az olmayacakbrCam kısım
altındaki süpürgelik yüksekliği 250mm olacaktır.
7.5.5 Kabin zemini
Anti bakteriyel PVC ile kaplanacaktır.
7 .5 6. Kabin tavanı ve aydınlatması
Kabin tavanı asgari 2 insanın diirabflecegi mukavemette yapılacaktır. Kabin tavanmda
doğal havalandırmayı sağlamak üzere yeterli delik bulunacaktır. Tavanda kabinin
havalandırılmasını sağlamak üzere aspiratör bulunacakta. Kabinlerin aydınlatılması
yeterli seviyede ve dekoratif olarak yapılacaktır. Aydınlatma, kabinin kullanılması
halinde veya kabin kapısı açıldığında devreye girecek, kabinin ayarlanabilir bir süre
kullanılmaması halinde otomatik olarak sönecektir.
lazer kesimli dekoratif Safine paslanmaz çeUk tavan bulunacaktır. Aydınlatma^eodirekt
ve fîüoresan armatürlerle sağlanacaktır
7.5.7
Kabin aynası
Kabin yan duvara yarım boy kristal flotal ayna monte edilecektir Gerekli kabin dizaynı
idapeye gösterilecektir.
5.8
Kabin aksesuarları
'
Kabin yan duvarlarında standartlara uygun bir yükseklikte kabin aynası önlerinde
krom kaplı boru tipi Ad sıra tratean temin edilecektir
Satine paslanmaz sacdan süpürgelik temin edilecektir. Cam tasım altındaki
süpürgelik yüksekfiği 250mm olacaktır.
Kabinlerde idarenin beîirieyecegi bina içindeki bir yerde (teknik servis odası) dahili
sesli haberleş meyi sağlayacak sistem bulunacaktır. Bunun için gerekli h at a s a n s a
kumanda panoîanmn bulunacağı en üst kat seviyesine kadar getirilecektir,
kabin içi müzik yayınına veya anons istemine uygun bopartörier, kabin tavanının
alöna veya yan dw arfann altına tesis edilecek ve kabinin kumanda p an osuna
kadar sistemin bağlantısı yapılacaktır.
7.6
t
Kaset
Kabir* kasetleri Engelliler Kanunu şartlan uyannca Brail alfabesine uygun kabin duvarı
rçirie yerieşör&niş dış bükey tasanmlt olacaktır.
Sadne paslanmaz çelik olacaktır. Kasette düğmeye basıldığını gösteren dairesel (mikro
hareket) diayne aydmtetjnasj bulunacaktır. Kat çağnlan, imdat butonu, kapı açm a ve
kapama ile alarm iğn düğmeler temin edilecektir. Düğme kenarlarında kör alJabesine
uygun işretîer ite aynı ramanda özürlü kullanımına da uygun olacakta*.
Ayrıca kabinin katlardan geçmesi esnasında, kabin kaseti özürlüler için kat geçiş ton ikazı
ile donatılacaktır.
Pozisyon göstergesi; seyir oklu ve kat göstergesi o laca kör Kasetlerde aynca şunlar
bulunacaktır'
•
•
•
•
•
7 .7
Adi kabin ışıklan
Hoparlör ızgarası ve dahili haberleşme sistemi
Bağımsız servis anahtan şalteri (vatman anahtarı)
Kabin aşm yük göstergesi(lşık!i ve sesli)
Havaiandjrma anahtan
Kat çağırma buton ve göstergeleri
En alt ve en t s t duraklarda teldi düğme tertibatı, ara katlarda ise Yukan ve Aşağı olmak
üzere ikili düğme tertibatı temin edilecektir. Kat düğmesine basılarak bir çağn yapıldığında
o düğme yanacak ve çağrıya cevap verilene kadar yanık kalacaktır. Iştk ledlerfe
sağlanacak, yukan seyir için yeşil, aşağı seyir için kırmızı olacaktır giriş katta itfaiyeci
anahtan bulunacaktır.
Tüm kat donanımlarına ait kasetlerin kalınlığı 2 cm yi geçmeyecek şekilde ve sıva üstü
m onte edilir tip olacaktır. Duvarlarda kaset kutulan için yuva açılmayacak sadece tesisat
kablolarının geçeceği bir delile bulunacaktır.
İnsan asansörleri için te r katta göstergeli bir pozisyon incŞkatörü bulunacaktır. Pozisyon
ind&atorü, katta olduğunu belirtir dijital gösterge ve hareket yönünü gösterir yön okları
3e servis dışı göstergesi kabin katta dururken kabinin seyir yönünü gösteren gö sterge
kabin varmadan yanacak özellikte olacaktır
7„8
Kabin çağrılan kata geldiğinde bir gong çalacaktır. Kabin içi kat bilgisi anonsu bulunacaktır
7.9
K at v e Kabin k ap ısı
,9,1
K at kapısı k a s a la rı en a? 2mm DKP saçtan imal edilecektir.Kapr kasalarınm aynca
yük taşıyan fosımlannda gerekli takviyeler yapılac
lOOmm oiacakbr. Satine paslanmaz çelik kaplamak c
7.9.2
Kapı ebatJan ve kaplaması
Kabin girişi teleskopik veya merkezden agiır, değişken hızlı tip yatay kayar kapılı
900x2lOOmm Ölçülerde oöcakör. Kap* çelik raylı ma kara h askılara asılacak v e altta bir
eşik yuvası içinde kayan, metalik olmayan yüksek dayammb kılavuz pabuçları
bulunacaktır. Kabin kaptsı ve kat kapıları yüzeyi sstine paslanmaz çelik olacaktır.
7.9.3
Kapı tahrik ünitesi
Aşağıdaki özelliklere haiz olacakbr;
Kat ve kabin fcapdan senkronize şekilde hareket edecektir.
Kapı hızının ayarlanması mümkün olacaktır.
Kapı tahrik üretesi frekans kontrollü o&cakbr,
Kapı açma mesafesinin ayarfanmas mümkün olacaktır.
Tahrik ünitesi kabinin üzerinde ön tarafta olacakör Kabin gövdesi ile tahrik ünitesi
arasında izolasyon yapılmış olacaktır.
» Kat kapısı tam kapanmadan kabinin harekete geçmesini Önleyen emniyet kontaktan
■
■
■
■
•
bulunacaktır.
• Açma v e kapama işleminin lamamlandıgmı tayin ederek hareketi durduran kontaktan
bulunacaktır.
■ Kapının hareketine engeJ olunduğu zaman kapıyı yeniden açacak sıkışma konta klan
bulunacaktır.
7 .9 .4
K ap t fotoseJj (Işık barajı ) İnsan asansörlerinde kabin kapısında boy fotasel
bulunacaktır. FotoseJin önüne işk£ geçirmeyen bir engel geldiğinde kapı kapanma
hareketini durduracak ve kapı yeniden agîacaktır. Fotoseî ışık perdesini oluşturan
optik verici v e aJıct sayısı yüksek güvenlik sağlamaya yeterö olacaktır. Kabin kapısında
ikjnd sıkışma emniyeti olarak boy fotosel bulunacaktır. Fotoselin ö nüne ışjğt
geçirmeyen bir engel geldiğinde kapı kapanma hareketi duracak ve kapı açılma işlemi
başlayacaktır. Bu fotosd en az 24 ayrı noktadan duyarlı olacaktır
7. 9.5
Sıkışma kontağı
Kabin kapısı kapanırken bîr zorlama veya sıkışma aranda kabin kapısı b ir kontak
vasıtası ile kapının kapanma işlemini durduracak ve kapı tekrar kapanmayacaktır.
7 .1 0
Kabin ağırlığı kontrolü
kabin tabanı atorafa uygun yerlere yerleşti rBmiş elektronik şensörler vasıtasıyla kabinen
yükünü hassas olarak ölçecek ve kabinin tam ve/veya aşırı yükte olup olmadığını bilgisini
kumanda sistemine iletecektir Yapılan ölçü neticesinde taşıma yükünde fazla yüklenen
kabin hareket etmeyecektir. Kabin içi ışıklı ve sesli uyarı sistemi devreye girecektir. Tam
yük ve aşm yük değerferi ayarlanabilir olacaktır.
7.1 1
Tam p o nlar
Kabin v e karşı ağırlığın altına yeteri! mukavemette CE sertifikalı olacaktır.
7 .1 2
Kılavuz raylar v e tespit şekli
Kabin ve kdavuz rayları, asansör kabinin de en ufak bîr sarsıntı, sallanb, titreşim ve
sıkışmaya imkan vermeyecek nitelikte, DİN 15311 normuna uygun St 37 malzemeden
TSE veyd menşeî ülke normlarına uygun malzemeden soğuk çekme yöntemiyle imai
edilmiş olacak, imal edilmelidir. Ray kesitlerinin hesabında asılı raylarda çekmeye, zeminde
oturmuş raylarda ise ftembaja göre hesap yapılacak ve kesit tayin edilecektir. Kabin ray
hesabı sonucunda bulunan kesit daha küçük çıksa bile, 90x75x16 mm .den az
olmayacaktır.
Kuyu içerisinde sabit kısımlara mesnetierie tespit edilecektir. Özellikle rayın çalışma
yüzeylerinde eri ufak bozukluk olmayacaktır. MesnT’
‘
mutlaka 2 parçalı oiârak yapılacaktır. Birinci parça
edilecek, ikind parça, birinci parçaya civatah, raya
parçanın konstrüksiyona tespit edilen yerleri ayarlanabilir öpte olacaktır Bu ayar ü ç yönde
yapılabilmelidir. Ray konsol lan azami 150 cm aralıkta konulacaktır.
Kabin ve ağırbk üzerine rayları yağlayacak yağdanlık konulacaktır.
7.13
Karşı ağırlık
Emniyetti tşieü'm için uygun dengeyi temin etmek amacıyla ağalıklarının bulunduğu, ya pim
çeliğinden bir kasa tesis edilecektir. Ağırlıklar kasanın iğne dizilecek^, ağırlık dizilmesinde
v e tutulmasında tıj kullandmayacakbr. AgıdıkJann zıplamasını ön temek için üste sıkıştırma
yapılacaktır.
7.1 4
Tef Kafes
Asansör kuyusunda kabin ile karşı ağırlık araşma 40x40x4 mm ebatlarında köşebent
çerçeveden oluşan teJ kafes veya sac montaj» yapıbcaktir. Kutlanılacak tel kafesin
açıklıkkm EN 294 standardına uygun olarak maksimum 30 mm olacaktır. Tel kafesler
putrellere lamalar vasıtasıyla monte edilecektir. Kuyu dibinden 2,5m yüksekliğe kadar
yakacaktır.
7 .1 5
Halatlar
Çelik halatlar TS 1908 ya da uluslararası standartlara uygun sayı ve ölçüde Özet olarak
asansör içm imal ed&niş SEAL tipi tıalat olacaktır. Halat çaplan, emniyet; katsayısı d a dahil
oimak üzere yapılan hesaplamalardan bufonan değerden küçük olmayacaktır
7 .1 6
Kumanda sistemi
7.16.1 Kumanda Panosu
Kabinden ve katlardan iki yönde toplamalı kumanda sisteminde olacaktır. Sistem
mikroişlemd olacak ve mümkün olduğu kadar az kontaktör kullanılacaktır. Kumanda karti
LCD likit kristal ekranlı olacak ve sistem ile ilgili tüm biîgiter bu ekranda yazılı olarak
bulunacaktır. Yazıbmİar Türkçe olacak v e sistemdeki anzatar, hareketler, sa a t, tarih,
koofigürasyon ayarlan, tuşlar İle yapriacakör. Ayrıca İdare tarafından makine dairesine
kadar getirilecek oían yangın ikaz sistemi tesisatı asansör kumanda tablosuna
bağlanacaktır. Yangm ikazı alınması hafinde sistem otomatik olarak belirlenen k a ta kaytf
alarak hareket edecek ve bu komutu yerine getirdikten sonra asansör hareket
etmeyecektir. Asansör kumanda panosu üzerindeki bir şaîter ile, asansörü bakım
kumandasında hareket ettirmek mümkün olacaktır. Kumanda tabíosu elemanfan CE
sertifikalı olacaktır
7.16.2 Ta h rik sistemi ( V W F Tahrik)
AC kapalı devre, değişken frekans hareket kontrolü ve. hrz profili temin edilecektir. Bıı
mikrobilgisayar esasi hız kontrol sistemi, bütün seyir safralarında (hızlanma;, tam çalışma
ve yavaşlama) öngörülen modele uygun gerçek asansör hrzmm belirtilen modele uygun
olmasmı sağlayan bir dijital kapalı devre geri besleme sistemi içerecektir. Bütün seyir
salhalan yükten ve seyir yönünden bağımsız olarak kontrol edilecektir.
7.10.3 Acil kurtarma tertibatı
Bektrik kesilmesi halinde kat arasında kalan kabin, asansörün otomatik olarak jeneratör
devresine bağlanmasını müteakip hareketine devam edecek şekilde düzentenpnektir.
Jeneratör yoksa veya devreye girmez ise acá kurtarma tertibat» devreye girecektir. Su
sistem devreye girdiğinde asansör en yakın kata gelerek kapılarım açacaktır Enerji
yeniden geîene kadar sistem bekleme konumunda katacaktır.
7 .1 7
Kuyu Em niyet Şalterleri
O to m a tik d u rd u rm a sistem i :Kab*nm en ait ve en üst duraklan tehlikeli b ir şekilde
geçmesi veya hızın, standardlarda belirtilen srmrlan (normal hızjn nün. 1,15; m ax 1,25
katı) geçmesi halinde kabini durduracak otomatik durdurma sistemi bulunacaktır.
Mecburi yavaşlam a şalteri: Kabinin en alt ve en ust duraklara girerken yavaşlam ası için
şalter bulunacaktır.
Kuyu dit» dur şalteri: Kuyu Bit boşluğunda giriş kapısından ve Koyu döşem esinden
erişılebılen durdurma anahtarı bulunacaktır
18
Kabin ü$tû revizyon panosu
Kabin üzerine yerieşöriiecek bir kumanda panosu ile iç ve dış kumanda âti batı kesilecek,
kabin pano özerindeki düğmelerle her iki yönde düşük hızla hareket ettiröebiîecektir.
Kumanda panosu üzerinde artıca mantar tipi stop butonu, gövenSk hatiı 220 Volt AC priz
v e anahtarı ile batikte aydınîaöroa sistemi ve asansörü normal konuma getiren bir seçid
pako şalter buiunacakts.
.19
Elektrik Tesisatı Malzemeleri
K um anda kabloları : Kuşanılacak kablolar TSE normuna uygun v e yangına dayanıklı
özellikte olacaktır. Kolay anlaşılmasını sağlamak için gerekti işaretlemeler yapılacaktır..
T e sisa tın d ö ş e n m e s i: Çekilecek kablo sayısına ve kalınlığına göre sac veya plastikten Ü
tipinde kanaî kullanılacaktır.
/
t
Kuyu içi ay d ın latm a v e priz te s is a tı: Aydınlatma tesisatı lamba&n kuyu tavarw ve
tabanından en çok 0,5 metrede ve her kat seviyesinde olacak şekilde yerleştirilen E tipi
armatürlerden oluşacaktır. Bu aydınlatma asansör beslemesi dışındaki farklı bîr hattan
beslenecek, makine dairesinden açılıp kapatılabileceği gibi kuyu dibinde de giriş kapısı
açılınca erişilebilecek, kuyu aydınlatmasını açıp kapamaya yarayan vaevtyen anahtarlı
te se a b bulunacaktır
Kuyu alt boşluğunda ayrı btr hattan beslenen elektrik prizi
bulunacaktır
Fleksbıl kablo
Damar kalınlıklar: 0,75mm. 12 veya 24 kanallı y asa tip fleksbil kabîo kullanılacak okıp, çok
iletkenli ve minimum düzeyde kırılgan oiacakbr* Kabİoîarda % 10 oranında yedek
bulunacaktır.. Kumanda panosundan direk kabine bağlanacaktır.
{
TURK KJZiLAYI
İSTANBUL İLİ, BEYOĞLU İLÇESİ, FİRUZAĞA MAK,
KADİRİLER YOKUŞU SOK NO:21 ADRESİ,
30 PAFTA, 497 ADA, 41 PARSEL ÜZERİNDEKİ
BİNANIN YIKILARAK KONUT İNŞAATININ YAPILMASİ
İŞİNE AİT
P R O JE PA FTA LİSTESİ
1
M İM A R I PROJELER
l a MİMARİ UYGULAMA
l b MİMARI DETAY PROJESİ
1c MAHAL LİSTESİ
2
S TA TİK PROJE
2a BETONARME UYGULAMA
2 b HESAPLAR
2c ZEMİN ERJDU
MEKANIKTESISAT PROJELERİ
3
3a KALORİFER TESİSATI PROJESİ
3 b SIHHİ TESİSAT PROJESİ
3c DOGALGAZ TESİSAT] PROJESİ
4'
ELEKTRİK TESİSAT PROJELERİ
4a ASANSÖR AVAN PROJESİ
4 b £L£KTRIK UYGULAMA
4c DATA-TELEFON-TV
4 d YANGIN ALGILAMA
Download

x 1 - Ankara Ticaret Odası