TÜRKKIZILAYI
1868
TÜ R K K IZ ILA Y I G EN E L M ÜDÜRLÜĞÜNDEN
İSTANBUL İL İ, SULTANBEYLİ İL Ç E SİN D E NATAM AM K IZILA Y K O M P L E K S İ B İN A S IN IN
M EK A N İK V E E L E K T R İK P R O JE L E R İN İN H A Z IR L A T ILA R A K YA PI R U H SA TI A L IN M A S I,
KABA İN ŞA A TI, DIŞ C EPH ESİ V E Ç A TISI A N AHTAR TESLİM G Ö TÜ R Ü B E D E L İL E
Y A PT IR IL A C A K T IR .
1- İstanbul ili, Sultanbeyli ilçesi, Düzgazel mevkii, 5947 ada, 11 parselde kayıtlı 523,54 m 2 yüzölçüm lü
taşınmaz üzerindeki natamam Kızılay Kompleksi Binasının mekanik ve elektrik projelerinin hazırlatılarak
^apı ruhsatı alınması, kaba inşaatı, dış cephesi ve çatısı anahtar teslim götürü bedel ile yaptırılacaktır.
2- Firmalar,
vereceklerdir.
teklif ettikleri fiyatın en az % 3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte
3- İhaleye ait şartnameler “ Ataç 1 Sok. No:32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel
Müdürlüğümüzden, “Ahmediye Malı. Halk Cad. Esvafçı Sok. N o:8 Üsküdar / İstanbul“ adresindeki
İstanbul Müdürlüğümüzden 250,00 T L karşılığında temin edilebilecektir.
İdari, teknik ve mali şartnamelere www.kizilay.org.tr/iha1e İlanları adresinden ulaşılabilecektir.
4- Firmaların ihale zarflarım en geç 06.01.2015 günü saat 10:30’a kadar Genel M üdürlüğüm üz İdari
İşler Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.
5- 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 07.01.2015 günü saat 14:30’da Genel M üdürlüğüm üz
Toplantı Salonunda açılacaktır.
>- Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate almmaz.
F
7-
Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
8-
Kurıımumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.
TÜRKKIZILAYI
-
•
\
1868
TÜ R K K IZ ILA Y I G EN EL M ÜDÜRLÜĞÜ
% a Ç îö M î ş a r t n a m e
:
İH A LE N İN KONUSU VE ŞEK Lİ
M adde î - İstanbul İli, Sultanbeyli İlçesi, Düzgazel Mevkii, 5947 Ada 11 Parselde K ay ıtlı 523,54 M 2
Yüzölçümlü Taşınmaz Üzerindeki Natamam Kızılay Kompleks Binasının Kaba İnşaatının, D ış Cephesinin
Ve Çatısının Tamamlanması İşi’niıı KIZILAY tarafından verilen projeler ve detayları uyarınca, sözleşme
ve eki şartnameler doğrultusunda, tüm işlerle ilgili vergi, resim, harç ve benzeri giderler, YÜKLENİCİ
tarafından karşılanmak üzere anahtar teslim götürü bedelle yapılması işidir.
İSTEKLİLER, ihale dosyalarını, “Ataç-1 Sokak No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresinde bulunan
Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Yapı Teknik ve Proje Yönetimi Müdürlüğünde, “A lım ediye Mh. Halk
Cad. Esvapçı Sok. No:8 Üsküdar/İSTANBUL” adresinde bulunan Türk Kızılayı İstanbul M üdürlüğünde
inceleyebileceklerdir.
İSTEKLİLER, ihale konusu işle ilgili sorularını, ilânda belirtilen süre ve şartlarda Türk Kızılayı
Genel M üdürlüğü Yapı Teknik ve Proje Yönetimi Müdürlüğü ( Ataç-1 Sokak No 32 Y enişehir/A N K A R A )
adresine veya 0 312 430 23 00 / 1432-1437-1444 nolu telefonlara iletebileceklerdir.
İH A L E Y E G İR E B İL M E ŞA RTLA RI
M adde 2 İhaleye katılmak isteyenlerden aşağıdaki şartlar aramı*.
A. Türkiye’deki tebligat adresi (Telefon, faks vs.)
B. Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi (2014 yılı içinde alınmış)
a) Gerçek kişi olması halinde, ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya E sn a f ve Sanatkarlar
siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b) Tüzel kişi olması halinde, Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi O dasından veya
idari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan 2014 yılı içinde alınmış tescil
belgesi,
C. İmza sirküleri
a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,
b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
D. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin
vekaletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri/imza beyannamesi verm esi,
E. Diğer Belgeler
a) Ticaret Sicil Gazetesi (Firmanın tesciline, faaliyet alanına ilişkin son durumunu gösterir)
b) İd a ri, T ek n ik Ş artnam elerin ve eklerinin okunup incelendiği, b ü tü n h ü k ü m le rin in k a b u l
edildiği anlam ını taşım ak üzere kaşeli ve imzalı İd a ri Şartnam e ve İlıaîe D o k ü m an ları,
c) Ş a rtn a m e Almdı M akbuzu
d) V ergi Levhası fotokopisi
e) F irm a n ın , K am u ihalelerinden yasaklı olmadığını içeren ve ekte yer alan ta a h h ü tn a m e (F irm a
yetkilisi ta ra fın d a n kaşelenerek im zalanm ış olarak)
F. Bu Şartnamenin 6/C maddesinde yazılı miktarda geçici teminat vermesi,
G. İhale Teknik Şartnamesi M adde-35te yazılı esaslara göre hazırlayacağı teklifini verm esi,
H. İhale Teknik Şartnamesi M adde-45de istenen belgeler,
I. İhale Mali Şartnamede istenilen belgeler, (M ali Şartnam e 3-c bendinde isten en belge 2 nolu
zarfa k onulacaktır.)
g
İhaleye katılan F irm a temsilcisi, yetki belgesi, nüfus cüzdanı (kim lik belgesi) ve firm a kaşesini
yanında b u lu n d u racak tır. Yetki belgesi noter tasdikli değilse firm a yetkilisinin im z a sirk ü leri ile
birlik te ibraz edilecektir.
TÜRKKIZILAYI
1868
TÜ R K K IZ ILA Y I G EN EL M ÜDÜRLÜĞÜ
;
-\^ Û D A
■.
^
L^
. .
*
İHALEYE KATILAN YETKİLİ KİŞİ NOTER ONAYLI İİVEZA BÎî YÂN NA Î^M ^V E^Â
İMZA SİRKÜLERİ DE BERABER GETİRECEKTİR.
İH A L E Y E K A TILIM
D Ü ZEN LEN M ELER İ
G ER EK M EK T ED İR .
İÇ İN
VE
İSTEN EN B E L G E LE R İN ŞA RTN A M ED EK İ SIR A Y A G Ö R E
A SIL
VEYA
N O TER
TA SD İK Lİ
SU RETİ
O L M A SI
O R TA K G İR İŞİM İS O R TA K LIĞ I KA BU L E D İL M E Y E C E K T İR .
İH A L E L E R E KATILAM AYACAK O LA N LA R
M adde 3 - Aşağıda a, b, c ve d maddesinde sayılan gerçek veya tüzel kişiler, pay oranına bakılm aksızın
tüzel kişilerin ortakları, kendi adına, vekaleten veya temsileıı başkaları adına ve bu kişilerin pay oranına
bakılmaksızın ortağı olduğu şirketler Kuruluşun ihalelerine doğrudan doğruya veya dolaylı olarak,
yasaklılık süresi sonuna kadar katılamazlar, (Son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ibrazından istekli
sorumludur)
a) Genel Merkez ile Şubelerin zorunlu ve ihtiyarı organlarının üyeleri ile bunların anne, baba, eş,
çocukları ve kardeşleri,
b) Türk Kızılayı çalışanları ve bunların anne, baba, eş, çocukları ve kardeşleri,
c) İşbu şartnamenin 13. ve 14. maddelerinde söz edilenlerden, GMYK tarafından karara bağlanarak Türk
Kızılayı ihalelerine katılımı yasaklananlar,
d) İşbu şartnamenin 13. ve 14. maddelerinde belirtilen hususlardan dolayı; Türk K ızılayı veya Türk
Kızılayı mensupları ve çalışanları ile hukuki ihtilafı olanlar (hukuki ihtilafın neticelenmesini beklemeye
gerek görülmeksizin) b ir yıl süre ile ihalelere katılamazlar. Türk Kızılayı ile ticari ilişkiye giremezler.
e) Kamu ihalelerinden yasaklı olanlar yasaklılık süresince Türk Kızılayı ihalelerine katılamazlar.
i) Genel Merkez ile Şubelerin zorunlu ve ihtiyari organlarının üyeleri ile Türk Kızılayı personeli ve
bunların bakmakla yükümlü oldukları kimseler, Türk Kızılayı’mn gayrimeııkullerinden kiracı olarak
yararlanamaz, bunları satm alamaz.
g) Genel Merkez ile Şubelerin zorunlu ve ihtiyari organlarının üyeleri ile Türk Kızılayı personeli ve
bunların bakmakla yükümlü oldukları kimseler, Kuruluşun İktisadi İşletmeleri ile hiçbir şekilde ticari
ilişkide bulunamazlar.
Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan isteklilerin teminatları gelir kaydedilir ve bunlardan biri üzerine ihale
yapılmışsa iptal edilerek geçici teminatı gelir kaydedilir; sözleşme yapılmışsa ayrıca protesto çekmeye ve
hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve hesabı genel hükümlere göre tasfiye
edilir.
İH A L E DOSYASININ HA ZIRLA N M A SI
M adde 4- İhale dosyaları, aşağıda belirtilen belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.
4.1. “ 1” Numaralı zarfın içerisine idari şartname Madde 2/ A-E bentlerinde (E dahil) ve M adde 2/Pda
(M ali Ş artn am e 3-C ’de istenilen belge hariç) istenen belgeler konacak, zarf kapatılacak ve kapalı zarfın,
üzerine “ İhale İd a ri Belgeleri” ibaresi yazılacaktır.
^ *vV;: , . -'»y >\\
TÜRKKIZILAYI
1868
TÜ RK K IZILA Y I G EN EL M ÜDÜRLÜĞÜ
v H:
■ ? İDARİ ŞARTNAM E
1 N O LU ZARF
f ir m a a d i v e a d r e s i
İSTA N BU L İL İ, STJLTANBEYLİ İLÇESİNDE
NA TA M A M K IZILA Y K O M PLEK S BİNASININ
KABA İNŞA ATININ, DIŞ CEPH ESİN İN VE
ÇA TISIN IN TAM AM LANM ASI İH A LESİ
“İH A L E İD A R İ VE M ALİ B E L G E L E R İ” ZARFI
T Ü R K K IZ IL A Y I
G EN EL M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü
İh ale K u ru lu B a şk a n lığ ın a
ANKARA
4.2. “2” Numaralı zarfın içerisine; İDA Rİ ŞARTNAM E M ADDE 2 /F ’DE İS T E N E N T E M İN A T
M EKTUBU AYRI BİR ZARFIN İÇİNE KONULUP ÜZERİNE ‘TE M İN A T M EK TU B U ZA R FI”
İBARESİ YAZILACAK, M AD DE 2/ G ’de İSTEN EN T E K L İF M EK TU BU A Y RI B İR ZA RFIN
İÇİNE KONULUP ÜZERİNE ” TEKLİF MEKTUBU ZARFI” İBARESİ YAZILA CA K ,
M ALİ
ŞA RTN A M E 3-C ’DE İSTEN İLEN B ELG E AYRI BİR ZARFIN İÇİNE KONULUP Ü ZERİN E °
MALİ ŞARTNAME 3-C’DE İSTENEN BELGE ° İBARESİ YAZILACAK VE TEK LİF M EK TU BU
ZARFI, TEMİNAT MEKTUBU ZARFI VE MALİ ŞARTNAME 3-C’DE İSTENEN B EL G E ZARFI
T E K BÜYÜK BİR ZA RFIN İÇ İN E K O NULARAK ZA RFIN Ü Z E R İN E “ T E K L İF V E T E M İN A T
M EK TU BU ° İBA RESİ Y A ZILA CA K TIR .
FİR M A ADI VE A D RESİ
2 N O LU ZARF
İSTA N BU L İL İ, SU LTA N BEY Lİ İLÇESİN D E
N A TA M A M K IZ ILA Y K O M PL E K S BİNASININ KABA
İN ŞA A TIN IN , DIŞ C EPH ESİN İN VE ÇA TISIN IN
TA M A M LA N M A SI İH A L E Sİ
“ T E K L İF ve TEM İN A T M EKTUBU ” ZA R FI
TÜ R K K IZ IL A YI
G EN EL M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü
İh ale K u ru lu B aşk a n lığ ın a
ANKARA
4.3. “3” Numaralı zarfın içerisine idari şartname m adde 2 /H ’de istenen belgeler konacak, zarf kapatılacak
ve kapalı zarfın üzerine “İhale T eknik Belgeleri” ibaresi yazılacaktır.
________ ____________________ _
FİRM A ADI VE A DRESİ
3 N O LU ZARF
İSTA N BU L
İL İ,
SU LTAN BEY Lİ
İLÇ ESİN D E
NA TA M A M K IZILA Y K O M PL E K S BİNASININ KABA
İN ŞA A TIN IN , DIŞ C EPH ESİN İN V E ÇATISININ
TA M A M LA N M A SI İH A LE Sİ
°İH A L E T E K N İK B E L G E L E R İ” ZA RFI
İ
I
•
TÜ R K K IZ IL A Y I
G EN EL M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü
İh ale K u ru lu B aşk a n lığ ın a
ANKARA
TÜRKKIZILAYI
1868
TÜ R K K IZ ILA V I G EN EL M ÜDÜRLÜĞÜ
: u İD A R İ ŞARTNAM E •
V
4.1. 4.2 ve 4, 3*-hıaddeî erine göre ha zı rlan an 3 zarf. 06.0L2 Öl 5 g ü n ü ' s a a t i 0:30 ■a
No;32 Yenişehir/Ankara adresindeki Türk •Kızılayı İdari İşler Birimi/Evrak Servisine ulaşacak şekilde
verilecek/gönderilecek ve 3 ayrı evrak num arası alınacaktır. Postada meydana gelen gecikm elerin
sorumluluğu firmaya aittir. Son teklif verme saatinden sonra (06.01.2015 saat:10:30)} a y n ı gün m esai
saati içerisinde gelen ihale dosyalarını değerlendirm eye alıp alm am aya İhale K urulu y e tk ilid ir.
4.4. Türk Kızılayı, gerekli gördüğü takdirde bir duyuru ile son teklif verme tarihini (06.01.2015
saat;10:30) ileri bir tarihe erteleyebilir. Bu durumda, Türk Kızılayı ve teklif sahibinin daha önce belirtilen
teklif verme tarihine kadarki tüm lıak ve yükümlülükleri yeni belirlenen başvuru talihine kadar geçerli
______
kalır.
4.5 İD A Rİ ŞARTNAM ENİN 4.1., 4.2. ve 4.3. M A D D ELER İN D E H A Z IR L A N IŞ Ş E K L İ
A ÇIK LA N A N ÜÇ AD ET ZARPTAN B İR İN İN E K S İK O LM A SI H A LİN D E F İR M A İH A L E D IŞ I
_________________________________________________________________
B IR A K IL A C A K T IR .
4.6 Teklif mektubunda idari şartnamelerin ve eklerinin tamamen okunup aynen kabul edildiği belirtilecek
ve teklif edilen fiyat rakam ve yazı ile açık olarak yazılacaktır.
• T E K L İF L E R , İH A L E T E K N İK ŞA RTN A M ESİ EK İN D E Y E R A LA N T E K L İF M E K T U B U
Ö R N E Ğ İN E G Ö R E KDV H A RİÇ T O PLA M TU TA R Ü ZERİN D EN T Ü R K LİRA SI (T L ) O L A R A K
V E R İL E C E K T İR .
• T E K L İF L E R İN D E Ğ E R L E N D İR İL M E Sİ T O PLA M B ED EL Ü ZERİN D EN Y A P IL A C A K
O LU P K ISM İ T E K L İF L E R KABUL E D İL M E Y E C E K T İR .
o A L T E R N A T İF T E K L İF L E R KA BU L E D İL M E Y E C E K T İR .
• ŞA R TLI T E K L İF KABUL E D İL M E Y E C E K T İR .
4.7. İhale Kurulu, rakam ve yazıyla belirtilen teklif fiyatında farklılık bulunması halinde, yazı ile belirtilen
teklif tutarım dikkate alır. Esasa etki etmeyen diğer şekli unsurlardaki noksanlıklar istekliye
tamamlattırılarak teklif değerlendirmeye alınır.
T E K L İF L E R İN G E Ç E R L İL İK SÜ RESİ
M adde 5 - Teklifler, teklif mektuplarının açıldığı günden itibaren asgari 120 takvim günü geçerli olacaktır.
İhaleyi kazanan istekli ile yapılacak sözleşme neticesinde tekliflerin geçerlilik süresi o la ra k sözleşm e
süresi esas alınacaktır. Bazı istisnai durumlarda Türk Kızılayı, teklif sahiplerinden tekliflerinin geçerlilik
süresini belirli bir süre için uzatmalarını isteyebilir. Türk Kızılayı5nın uzatma isteği ve teklif sahibinin buna
yanıtı posta veya faks ile olacaktır. Teklif sahibi, Türk Kızılayı tarafından talep edilen uzatm a isteğini
kabul etmezse bu durumu yazılı olarak teklif geçerlilik süresinin bitiminden önce olmak kaydıyla Türk
Kızılayı’na bildirmek zorundadır. Bu durumda geçici teminatı iade edilir. Türk Kızılayı ’nın uzatm a isteğini
kabul eden teklif sahipleri, geçici teminatın geçerlilik süresini Türk K ızılayı’ııca istenen süre kadar
uzatmakla yükümlüdür, ancak teklifinde herhangi bir değişiklik yapamaz.
TEM İN A TA İL İŞK İN ESASLAR
M adde -6
.
.
.
A.
Geçici veya kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir.
a)
Tedavüldeki Türk parası
b) Yürürlükteki mevzuata göre düzenlenmiş ve Türkiye’de kurulan mevduat bankalar veya katılım
bankalarının geçici teminat mektupları en az 120 takvim günü süreli olacaktır. G E Ç İC İ T E M İN A T
M E K TU PLA R IN IN 120 TAK VİM GÜNÜNDEN AZ OLM ASI DURUMUNDA S Ö Z K O N U SU
T E K L İF L E R D E Ğ E R L E N D İR İL M E Y E C E K T İR .
j
I
|
|
TÜRKKIZILAYI
1868
TÜ R K K IZ ILA Y I G EN EL M ÜDÜRLÜĞÜ
.
-•v -V
İDARİ ŞARTNAM E
—
\ ■* ;'
■
>
>
c) K E SİN T E M İN ATIN, TEM İN A T M EKTÜBU Ş E K L İN D E V E M i İm ESİ^HALİ n B İT T E M İN A T
M EK TU B U M İNUM UM 12 YIL. SÜ RELİ O LA CA K TIR. (Yurtdışı bankalardan alınm ış teminat
mektuplarında Türk Bankalarının garantisi aranır.)
d)
Devlet Tahvilleri ve Hazine Bonoları
e)
Konvertible yabancı paralar (Amerikan Doları, Euro)
B.
T e m in a tla rın Teslim Yeri; Bankalarca verilen teminat mektupları ve dövizler dışındaki nakit
teminatlar Genel Müdürlüğümüz T.C. Ziraat Bankası Bakanlıklar / Ankara Kamu Girişimci Şubesi TR 54
0001 0025 3239 0090 2689 69 IBAN numaralı TL hesabına, döviz cinsi nakit teminatlar ise T.C. Ziraat
Bankası Bakanlıklar / Ankara Kamu Girişimci Şubesi TR27 0001 0025 3239 0090 2689 70 IBAN
numaralı USD hesabına veya TR97 0001 0025 3239 0090 2689 71 IBAN numaralı EU R O hesabına
yatın lir
C.
Geçici T em inat: Teklif sahipleri, teklifleri ile birlikte teklif ettikleri toplam fıyatm en az % 3 ’ü
nispetindeki teminatı da vereceklerdir. Teminatlar, banka teminat mektubu ise, T ü rk K ızılayı K a m u İh ale
K a n u n la rın a tabii olm adığından E K T E Y ER ALAN G E Ç İC İ T E M İN A T M E K T U B U Ö R N E Ğ İN E
G Ö R E V E R İL E C E K T İR . Teminatların % 3 ’ten az olması durumunda teklif geçersiz sayılır. Fiyat
bakımından ilk 3 sırayı alan isteklilerin teminatları ihale kesinleşinceye kadar (sözleşme im zalanana kadar)
Türk K ızılayı’nca muhafaza edilir. Bunun için hiçbir itirazda bulunulamaz. İlk üç isteklinin dışındaki
isteklilerin teminatları ihaleden soma iade edilir.
D.
K esin T em inat: İhale üzerinde kalan istekliden, sözleşme davetinin istekliye yazılı olarak
bildirilmesini müteakip 5 iş günü içinde ilıale bedelinin % 6 ’sm a tekabül eden miktarda tem inat alınır.
İstekli tarafından herhangi bir suretle sözleşme şartlarına riayet edilmediği takdirde, Türk K ızılayı protesto
keşidesine ve hüküm istihsaline mahal olmaksızın akdi fesih etmeye ve teminatı irat kaydetm eye yetkilidir.
Teminatın irat kaydedilmesi ile birlikte Türk Kızılayı zararları belirleninceye kadar isteklinin diğer
alacaklarına da el koyar.
Taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun biçimde yerine getirdiği anlaşıldıktan som a kesin
teminat geri verilir. Türk Kızılayı’na verilen teminatlar her ne suretle olursa olsun haczedilem ez ve üzerine
ihtiyati tedbir konulamaz.
T E K L İF L E R İN A ÇILM A SI VE D EĞ E R L EN D İR M E
M adde 7- 06.01.2015 günü saat 10:30*a kadar firmalarca İdari İşler Birimi/Evrak S e m sin e teslim edilen
3 adet z a rfta n 1 NoTu zarfla r L o jistik D irektörlüğü tarafından, 3 N o’lu zarfla r Y apı T e k n ik ve P ro je
Y önetim i M ü dürlüğü tarafından açılacak ve incelenecektir. 1 ve 3 N o’lu z a rfla rın açılm ası ve
incelenmesi aşamasına firmalar iştirak etmeyecektir.
İhale giriş evrakları uygun bulunmayan firmaların 2 Nolu z arfla rı iade edilecek olup, ihaleye giriş
evrakları tam olan firmaların fiyat ve teminat mektuplarına ait 2 N o ’hı Z arfları ise, 07.01.2015 ta rih
saat
14:30’d a firm a tem silcilerinin h u zu ru n d a açılacak olup AÇIK PAZARLIK
YAPILMAYACAKTIR. KAPALI TEKLİFİNDE EN UYGUN FİYATI VERMİŞ
OLAN İSTEKLİYE SÖZ KONUSU İS İHALE EDİLECEKTİR.
(İHALEDE BİRDEN FAZLA AYNI TEKLİF VERİLMESİ HALİNDE AYNI
TEKLİFİ VEREN KATILIMCILARDAN 1$ BİTİRMESİ EN FAZLA OLAN
İSTEKLİYE İS İHALE EDİLECEKTİR.)
Tekliflerin incelenmesi, değerlendirilmesi ve karşılaştırılmasında kendisine yardım cı olması
amacıyla Türk Kızılayı. teklif sahibinden teklifi iîe ilgili açıklama isteyebilir. Açıklama isteği ve cevabı
.
vı,.
’ •‘ *'1f s \ > .
TÜRKKIZILAY!
1868
TÜ R K K IZILA Y I G EN E L M ÜDÜRLÜĞÜ
. v
:
V; İD A Rİ ŞARTNAM E
w; p o sta ; veya faks ile olacak; ancak fiyatta: veya teklifin özünde' hiçbir değişiklik yapılm ayacak, tek lif
edilmeyecek ve bıına izin verilmeyecektir.
İhale Kurulu, teklif sahibi veya vekili ihalede hazır bulunmadığı takdirde, kapalı teklifinde belirttiği
fiyatı son ve kesin teklif olarak kabul eder.
(1 ve 3 n o ’lu z arf açıldığında ihale evrakının usulüne uygıın ve yeterli o lm am ası d u ru m u n d a ,
eksik e v ra k la r tam am lanabilecek nitelikte ise isteklinin eksik evrakını tam am lam ay ı talep etm esi
halinde, 2 N o’lu zarfm açılmasına k a d a r geçen süre zarfında eksikliklerin ta m a m la ttırılm a sın a ve
teklifin açılm asına İhale K u ru lu k a ra r verecektir. İhale K u ru lu n u n k a ra rı d o ğ ru ltu su n d a , ihale
evrakı eksik, usulüne veya yeterli olm ayan isteklilerin teklif ve tem inatlarının b u lu n d u ğ u k a p a lı
z a rfla r ihale sonuçlandıktan sonra açılm adan iade edilecektir.)
İH A L E Y İ KAZANANA TE B L İG A T V E SÖ ZLEŞM EN İN İM ZALANM ASI
M adde 8- Türk Kızılayı tarafından belirlenen tekliflerin geçerlilik süresinin sona erm esinden önce,
değerlendirmede uygun bulunan teklif sahibine gerekli onaylar alındıktan sonra teklifin kabul edildiği
faksla tebliğ ve ardından taahhütlü mektupla teyit edilecektir.
İhaleyi alan istekli, şartnamede belirtilen esaslara göre tek nüsha olarak hazırlanan sözleşmeyi,
tebliğ tarihinden itibaren 5 işgünü içerisinde kati teminatım yatırdıktan sonra im zalar. İstek lin in ,
sözleşm enin imza aşam asında ihale tarih i itibariyle kam u ihalelerinden y a sa ld ı olm am ası
gerekm ekte olup, istekli sözleşme aşam asında bu hususla ilgili taah h ü tn am e v e re c e k tir. Sözleşmeyi
imzalamayan istekli teminatı Türk Kızılayı* nca irat kaydedilir.
Ancak, bir garanti süresini içermeyen mal ve hizmet alımlarında, sözleşmeye davet yazısının tebliğ
tarihinden (iadeli taahhütlü olarak isteklinin eline ulaştığı tarih) itibaren beş işgünü içerisinde taahhütnam e
vererek, söz konusu malzemeyi, müteakip 10 işgünü içinde istenilen miktar ve evsafta sözleşm e
yapmaksızın şartname hükümleri çerçevesinde teslim edebilir. Bu dununda İdari Şartnam e ve ekleri
sözleşme yerine kabul edilecektir.
Birinci uygun teklif sahibinin istenen kati teminatı vermemesi veya sözleşme imzalamaması
durumunda, Türk Kızılayı birinci uygun teklif sahibinin teminatını irat kaydedecek ve ikinci uygun tek lif
sahibini aynı şekilde sözleşmeye davet edebilecektir. İkinci uygun teklif sahibi de kati tem inatı vermemesi
veya sözleşme imzalamaması durumunda, bu isteklinin de geçici teminatı irat kaydedilecek ve üçüncü
teklif sahibini aynı şekilde sözleşmeye davet edebilecektir. Üçüncü uygun teklif sahibinin de kati teminatı
vermemesi veya sözleşme imzalamaması durumunda bu isteklinin de geçici teminatı irat kaydedilecektir.
İŞİN SÜ R ESİ
M a d d e 9 - S ö z konusu işin süresi ihale teknik şartnamesinde belirtilmiştir.
FİY A T F A R K I
M adde 10- İstekli ihale tarihinden sonra, gerek taahhüt süresi içinde, gerekse mücbir sebeplerden dolayı
uzatılan süre içinde ‘Taahhüdün tamamen ifasına kadar“ vergilere zam yapılması veya yeni, vergiler ve
resimler konması, fiyatların yükselmesi, nakliye ve işçi ücretlerinin artması, kıir farkı gibi sebeplere istinat
ederek fiyat farkı ve sair taleplerde bulunamaz.
TÜ R K K IZ ILA Y IN IN Y ETK İSİ
,_________
TÜRKKIZILAYI
i
' A: ; ^ O'
i
[V I
TURKKIZJLAYI GENEL MUDURLUGU
*• > İDARİ ŞARTNAME
- — =.
.
M adde 11 -r Türk Kızılayi. Kâmü İhale Kanunlarına tabi' olniayıp, ihaleyi kısmen veya t^m arneıîyapıpyapmamakta ve dilediğine yapmakta, ihaleyi iptal etmekte, pazarlıkta uygun bedeli saptam akta tamamen
serbesttir.
M ÜTEFERRİK HÜKÜMLER
M adde 1 2 a) T ü rk K ızılayı’ııca gerek görüldüğünde ihale tarih in d en en geç 4 İS GÜNÜ Öncesine k a d a r
tü m isteklilere yazılı bildirim de bu lu n m ak kaydıyla şartn am e esaslarında değişiklik y a p ıla b ilir.
b) İsteklinin gösterdiği adrese yapılacak her türlü tebligat muteber addedilecektir.
e) İdari Şaıtname, İhale Dokümanları ve eklerine uygun olmayan teklif verilemeyecektir.
d) İdari Şartname, İhale Dokümanları ve ekleri bir bütün olup, bunların arasındaki farklılıklarda Türk
Kızılayi lehine olan hüküm esas alınacaktır.
e) Türk Kızılayi dilediği takdirde verilen teklifleri müşterek muhafaza altına alıp ihaleyi erteleyebilir.
f) Yerilen teklifler hiçbir suretle geri alınamaz.
g) TÜRK KIZILAYI’NCA, İHALE VE SÖZLEŞME SÜRESİNCE İH ALEYE K ATILAN
İSTEKLİLERDEN VEYA YÜKLENİCİLERDEN AYNİ VEYA NAKDİ B A Ğ IŞ TALEP
EDİLMEYECEKTİR,
h) İstekliler, varsa ihaleye ait T eknik ve İd a ri Ş artnam elere ait değişiklik talep lerin i eıı geç ihale
tarih in d e n 7 İS GÜNÜ Öncesine k a d a r yazılı o larak T ü rk K ızılayı’na bildirecek o lu p , bu ta rih te n
so n ra y apılacak olan b aşv u ru lar dikkate alınm ayacaktır,
i) İstekliler tarafından satın alman şartnamelerin bedeli, hiçbir suretle iade edilmez. İhalenin iptal
edilerek tekrar çıkılması veya ertelenmesi halinde yeni şartname, ilk ihaleye ait şartnam eyi satın alan
isteklilere ücretsiz olarak verilir.
İHALEDEN MEN EDİLME DURUMLARI
M adde - 1 3
a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka
yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya teşebbüs etmek,
b) İsteklileri tereddüte düşürmek, katılımı engellemek, anlaşma teklifinde bulunmak, anlaşarak teklif
vermek veya teşvik etmek,
c) Rekabeti ve ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak,
d) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek,
e) A lternatif teklif verebilme halleri dışında, bir istekli tarafından ihale idari ve teknik şartnam elerinde
belirtilen şartlar dışında, şart ileri sürecek şekilde bir veya birden fazla teklif verilmesi halinde, İhale
Kurulunun söz konusu şartı veya tekliflerden birden fazlasını geri çekme önerisini kabul etm em ek,
1) A lternatif teklif verebilme, halleri dışında, ihalelerde bir gerçek veya tüzel kişiliği temsil eden
yetkilinin, başkaları adma doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten bir başka gerçek veya
tüzel kişiliği temsil etmesi ve bu anlamda birden fazla teklif vermesi,
g) İşbu şartnamenin 3. maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtilmiş olmasına rağm en ihaleye
katılmak,
. . . . .
.
.
h) Kuruluşun tüzel kişiliğine, her kademe yönetici ve çalışanlarının manevi şahsiyetine hakarette
bulunmak,
i)İsteklilerin pazarlık süreci tamamlandıktan soma, sözlü veya yazılı olarak daha düşük fiyat vereceğini
iddia ederek ihalenin sürecini sekteye uğratmaya çalışmak.
İhaleye fesat karıştırdığı değerlendirilen istekli veya teklif verenler veya iştirak edenler hakkında Yetkili
Cumhuriyet Savcıhğrna 353 Sayılı Kanunun 235. Maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunulur.
_________________
„
TÜRKKIZILAYI
|
TÜ RK K IZ ILA Y I G EN EL M ÜDÜRLÜĞÜ
-,
/ İD A R İ ŞARTNAM E •
İH A L E L E R D E N YASAKLANMA D U R U M L A R I: ■ :fv^v >y V: '¡î'- :■1'
,^ oW V
0 i
t
İ*
|
\
\ V j - S .
• •
l' ^ y \ ■■’'i
■■ ■■■^
"■ ;;
M a d d e -14
a) Taahhüdünü yerine getirirken Kuruluşa zarar vermek, bilgi ve deneyimini K uruluşun zararına
kullanmak,
b) Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine
getirmemek,
c) Üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında sözleşme yapmamak,
d) Kuruluşun ihalelerine ilişkin olarak, kurum ve kuruluşlara veya medya yoluyla kam uoyuna haksız ve
mesnetsiz olarak yanıltıcı bilgi vermek,
e) Türk Kızılay’ının tüzel kişiliğine, her kademe yönetici ve çalışanlarının manevi şahsiyetine hakarette
bulunmak,
1) Sözleşme konusu işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanm ak,
fen ve sanat kurallarına aykırı, eksik, hatalı veya kusurlu imalat yapmak,
g) Sözleşme sürecinde; hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, iıtikap, rüşvet suretiyle
veya başka yollarla işlemlere fesat karıştırmak veya teşebbüs etmek,
‘
fiillerini yapanların sözleşmeleri feshedilir, teminatları irat kaydedilir, b ir yıl süre ile ihalelere katılım ları
yasaklanır. Edimin ifasına fesat karıştırdığı tespit edilenler hakkında yetkili Cumhuriyet B aşsavcılığı’n a
suç duyurusunda bulunulur.
D EY İR V E T E M L İK
M adde 15 - F irm a la r işbu şartnam eden doğan sorum luluklarını T ü rk K ızılayı’nm y a zılı m u v a ffa k a tı
olm aksızın tam am en veya kısm en b ir b aşk asın a devir, alacaklarım temlik ve ciro edem ezler.
İH T İL A FL A R IN H A LL İ
M adde 16 - îş bu satın aîma-neticesinde taraflar arasında akdedilecek sözleşmenin tatbikatından doğacak
her türlü ihtilaflar öncelikle sulhen anlaşma yoluna gidilecek, ihtilafın çözülmemesi halinde hal m erci
Taşınmazın Bulunduğu İl Mahkemeleri Ve İcra Daireleridir.
TURKKIZILAYI
1868
, TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İDARİ ŞARTNAME
;
Tarih:
M ektup No:
ı
|
i
GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU
j
TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
I
Kurumuııuzca ihaleye çıkarılan .......................................... ................... ............................(ihale konimi)
işine istekli sıfatıyla katılacak olan.............................................................................. {istekli adı) nın ihale
hükümlerini yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu geçici tem inat tutarı olan
......................................................................................................... (Yalnız/...................................................... ) nı
........................................ CBanka adı) garanti ettiğinden, ihale hükümleri çerçevesinde; geçici teminatın
gelir kaydedileceği hallerin ortaya çıkması halinde, protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya
gerek kalmaksızın ve adı geçen üe Kurumunuz arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşm azlık ve bunun
akıbet ve kanuni sonuçları dikkate alınmaksızın yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine derhal ve
gecikmeksizin Kurumunuza veya emrinize nakden ve tamamen ve talep tarihinden Ödeme tarihine kadar
geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi .......... ............... {Banka adı) ’n ın im za atmaya
yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla ve .................................. (Banka adi) ve hesabına taahhüt ve beyan
ederiz.
Bu teminat mektubu .......................... tarihine kadar geçerli olup, bu tarihe kadar elim ize geçecek
şekilde tarafınızdan yazılı tazmin talebinde bulunulmadığı takdirde hükümsüz olacaktır.
Banka Adı/Şubesi
Yetkili îsim /lm za
NOT:
1) Yabancı bankaların veya benzeri kredi kuruluşların kontrgarantilerine dayanılarak verilecek
mektuplarda, kontrgarantiyi veren yabancı banka veya kredi kuruluşunun ism i ve teminatm
kontrgarantili olduğu belirtilecektir. Teklife esas para birimi Türk parası ise kontrgar an tilere
dayanılarak verilecek teminat mektupları Türk parası üzerinden düzenlenecektir.
2) İdari şartnamede yabancı para birimi veya yabancı para birimleri cinsinden teklife izin verilmesi
durumunda; istekliler, teminat mektuplarını tekliflerine esas para birimi üzerinden düzenleyecektir.
3) Tem inat mektubunun Türk parası dışında bir para birimi üzerinden düzenlenmesi halinde, teminat
mektubunun sonuna “İşbu teminat mektubunun tazmini halinde; mektup tutarı tazm in tarihindeki
T.C.M .B. Döviz Satış Kunı üzerinden hesaplanarak tarafınıza ödenecektir.” paragrafına yer
verilecektir.
i
i
TURKKIZILAYI
5868
TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
: İDARİ ŞARTNAME
TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE KURULU BAŞKANLIĞI’NA
07.01.2015
Türk Kızı layı tarafından yapılacak olan İSTANBUL İLİ. SULTANBEYLİ İLÇESİ. DÜZGAZEL
MEVKİİ. 5947 ADA 11 PARSELDE KAYITLI 523,54 M 2 YÜZÖLÇÜMLÜ TAŞINM AZ ÜZERİNDEKİ
N ATAM AM KIZILAY KOMPLEKS BİN ASIN IN KABA İNŞAATININ. P İS CEPH ESİNİN VE
ÇATISININ TAMAMLANMASI ihalesi için ihale tarihi olan 07.01.2015 tarihi öncesi itibariyle Kamu
ihalelerinden yasaklı olmadığımızı beyan eder, kamu ihalelerinden yasaklı olduğum uz anlaşılması
durumunda firmamız tarafından verilen tem inat bedelinin Kurumunuz adma irat kaydedilmesini kabul ve
taaîıhüt ederiz.
FİRMA
Ad SOYAD / Unvan (Kaşe)
İmza
o
TURKKIZILAYI
1868
İSTANBUL İLİ, SULTANBEYLİ İLÇESİ,
DÜZGAZEL MEVKİİ, 5947 ADA 11 PARSELDE
KAYITLI 523,54 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ TAŞINMAZ
ÜZERİNDEKİ NATAMAM KIZILAY KOMPLEKS
BİNASININ KABA İNŞAATININ, DIŞ CEPHESİNİN VE
ÇATISININ TAMAMLANMASI İŞİNE AİT
İHALE DOSYASI
İÇİNDEKİLER:
SAYFA
1
İDARİ ŞARTNAME V E EK LER İ
2
İHALE TEKN İK ŞARTNAMESl
7
■SAYFA
3
İHALE MALİ. ŞARTNAMESİ
1
SAYFA
4
SÖ ZLEŞM E TASLAĞI
16
SAYFA
5
YAPIM ŞARTNAMESİ
4
SAYFA
6
Ö ZEL TEKN İK ŞARTNAME
3
SAYFA
4
SAYFA
7
POZ LİSTESİ V E ANALİZLER
8
YAPILACAK iŞ LE R LİSTESİ
3
SAYFA
9
PURSANTAJ LİSTESİ
1
SAYFA
10
MAHAL LİSTESİ
1
SAYFA
11
PR O JE PAFTA LİSTESİ
1
SAYFA
12
P R O JE LE R (LİST ED E BELİRTİLEN P R O JELER CD
ORTAMINDA)
1
CD ORTAMINDA
ANAHTAR TESLİM İ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKN İK ŞARTNAMESİ
TANIM LAR VE KISALTMALAR:
KIZILAY
: TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İSTEKLÎ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüze! kişi
YÜKLENİCİ : Üzerine ihaîe yapılan İSTEKLİ
İHALENİN KONUSU:
M adde 1- İstanbul ili, Sultanbeyli ilçesi, Düzgazel mevkii, 5947 ada, 11 parselde kayıtlı 523,54 ni2
yüzölçümlü taşınmaz üzerindeki natamam Kızılay Kompleksi Binasının mekanik ve elektrik projelerinin
hazırlatılarak yapı ruhsatının alınması, kaba inşaatın, dış cephesinin ve çatısının anahtar teslim götürü bedel
ile yapılması işi ile ilgili KIZILAY’m yaptırdığı ve onaylattığı projeler ve detayları uyarınca, sözleşme ve
eki şartnameler doğrultusunda, tüm işlerle ilgili vergi, resim, harç ve benzeri giderler, YÜKLENİCİ
tarafından karşılanmak üzere anahtar teslimi götürü bedelle yapılması işidir.
ANAHTAR TESLİM İ (GÖTÜRÜ BEDEL): İhale evrakları, Sözleşme ve ekleri ile Proje kapsamında
tanımlanan bütün işler ve imalatların istenilen kalite ve değerde olmak üzere her şey dahil (malzeme, işçilik,
alet, edevat, sigorta, nakliye, su zammı, iskele, yatay-düşey taşıma, elektrik, su, vergi, resim, harç, fon, genel
giderler, müteahhitlik karı v.b) tüm giderler dahil olmak üzere projenin tamamlanarak kullanılır şekilde
KIZILAY’a teslim edilmesini kapsayan toplam gider,
İŞİN SÜRESİ:
M adde 2- Yapı ruhsatı alma süresi sözleşme iıııza tarihinden itibaren 60 takvim günü, inşaat yapım süresi
yapı ruhsatı onay tarihinden itibaren 150 t alevim günü’dür.
TEKLİFLERDE UYULACAK ESASLAR:
M adde 3- Teklif hazırlarken, aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulmalıdır.
A.
Sözleşme konusu inşaat işi İstanbul İli, Sultanbeyli İlçesi, Düzgazel Mevkii, 5947 ada, 11 parselde
yapılacaktır.
B.
Teklifler, anahtar teslimi götürü bedel olarak verilecektir. (Örnek 1).
C.
Tüm bu işlerle ilgili her türlü vergi, resim, harç, fon, elektrik, su, sigorta, inşaat imalat giderleri ve
kuı umlara ödenecek katkı paylan ve benzeri giderler YÜKLENİCİ’ye aittir.
D.
Geçici hakediş raporları, işe başlama tarihinden itibaren 30(otuz)ar gün ara ile YÜKLENİCİ ve
KIZILAY tarafından düzenlenir. (Yapı ruhsatı alınması akabinde bu aşamaya kadarki pursantaj oranı
karşılığı ilk hak ediş olarak ödenebilecek olup sonraki hak edişler 30 (otuz) ar günlük aralar ile
ödenecektir.) Hakediş raporlarında belirtilen tutar, bu tutardan varsa KIZILAY’ın alacakları kesilerek
ödenir. Hakedişler her ayın belirli günleri ödenecektir. Ödeme, hakediş tutarına göre kesilecek fatura
Üzerinden KDV eklenerek TL (türklirası) olarak ödenecektir.
E. Hakediş rap o rların d a belirtilen tu tarların YÜKLENİCPye ödenebilmesi için YÜKLENİCİ
firm anın vergi ve SGK borcu olmadığına d air internet çıktılı belgeleri hakediş raporlarına
eklemesi gerekm ektedir. Aksi takdirde Y ÜKLENİCİ’ye hakediş ödemesi yapılm ayacaktır.
F. Gerektiğinde kumullardan alınacak onaylar izinler ve ruhsatlar YÜKLENİCİ tarafından alınacak olup,
onaylar izinler ve rulısatlârm alınması için gerekli her türlü harcama YÜKLENİCİ tarafından
karşılanacaktır.
.
G. İnşaat sürecinde ihtiyaç duyulan TUS (Teknik Uygulama Sorumlusu) veya yapı denetim YÜKLENİCİ
tarafından taahhüt edilerek ücretleri de YÜKLENİCİ tarafından karşılanacaktır.
H. Statik, proje uygulanırken mimari proje üzerindeki revizyonlara göre uygulanacakta. Gerektiğinde proje
revizyonları YÜKLENİCİ tarafından bila bedel hesaplamaları yapılarak pıojelendirilecektir. İşin
bitiminde YÜKLENİCİ tüm projelerin son uygulama halini gösteren projelerden 1 ad CD, 1 ad ozalit
proje takımı KIZELAY’a verecektir.
İ. Proje detaylarındaki bazı alt (yardımcı) imalatlar, imalat tanımlan veya pursantaj cetveli ile diğer
cetvelde gösterilmemiş olabilir. Bu tür imalatların ortaya çıkması durumunda projeler ve teknik
şartnameler gereği imalat sırasına göre yapılacaktır.
Bu gibi durumlarda YÜKLENİCİ hiçbir fark talep edemeyeceği gibi proje ve detayları ile teknik
şartnamelerde gösterilen imalatlar anahtar teslimi (götürü) bedel fiyata dahil olup fiyat değişmeyecektir.
Bu nedenle isteklilere tekliflerini vermeden önce proje ve detayiarımyhçelemeleri inşaat sahasını ziyaret
ederek saha şartlarını önceden tetkik etmeleri tavsiye edilir.
J.
Şantiye elektriği ve suyu YÜKLENİCİ tarafından temiıı edilecektir. İş süresince binaya ait elektrik ve su
bedelleri YÜKLENİCİ tarafından ödenecektir.
K. İşin yapımma ait işin yıllara sarkması, malzeme fiyatlarının işçiliklerinin zamlaııması gerekçeleriyle,
günün ekonomik şartlarının zorluğu bahane edilerek hiçbir nam ve ad altında fiyat farkı
verilmeyecektir.
L. Teklif hazırlanırken;
* Sözleşme ve İhale Şartnam eleri ekleriyle birlikte proje, detay ve teknik şartnam elerin
dikkate alınması gerekmektedir.
* Sözleşmede belirtilen işin yapım ına ait ek işler veya eksilen işler sözleşmenin 19. Maddesine
göre değerlendirilir.
* Teklif m ektuplarına KDV H ARİÇ TOPLAM TUTAR yazılacaktır.
İHALEYE GİREBİLM EK İÇİN G EREKLİ TEKN İK BELGELER:
M adde 4- İhaleye ortak girişimler kabul edilmeyecektir.
İhaleye katılmak isteyenlerden aşağıdaki şartlar aranır.
A. Asgari olarak sözleşme taslağı 10. madde’de belirtilen teknik personelin çalıştırılması hususunda
taahhütname verilecektir. (Örnek 2)
B. İSTEKLİLER; Son onbeş (15) yılda tek bir sözleşme kapsamında benzer iş olarak;
Kamuda yapılan işler için, teklif edilen bedelin %70,i oranında, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Mimarlık ve Mühendislik Hizmetlerine esas olan sınıfı 3A ve üstü sınıfta yapı inşaatı yaptıklarını
belgelemeleri gerekir.
Özel sektörde yapılan işler için, teklif edilen bedelin %70’i oranında, T.C. Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı Mimarlık ve Mühendislik Hizmetlerine esas olan sınıfı 3A ve üstü sınıfta yapı inşaatı
yaptıklarını belgelemeleri gerekir.
İş bitirme belgesinin özel sektörden alınması halinde, belgenin kabul edilebilmesi için o işe ait yapı ve
iskan ruhsatı veya noter onaylı sözleşme ile hak edişler, faturalar vs. ödeme belgelerinin de eklenmesi
gerekmektedir.
İş bitirme belge sahiplerinin ortağı bulunduğu tüzel kişilerin ihaleye girebilmesinde; tüzel kişinin
yarıdan fazla hissesine sahip olması, teminat süıesince( kesin kabule kadar) bu oranın muhafaza
edilmesi zorunludur.
Benzer' iş bitirme belgelerinin; ihale tarihinden geriye doğru son 15 yıl İçerisinde gerçekleştirilip
gerçekleştirilemediği hususu iş bitirme belgelerindeki bilgilerden tespit edilir. Bu tespitin iş bitirme
belgeleri üzerinden yapılamadığı durumlarda (sözleşmesi 15 yıldan önceye ait ve 15 yıl içerisine kısmi
giren işlerde) o işe ait düzenlenmiş hak ediş raporları (15 yıla kısmi giren işlerin miktarlarını gösterir
hak ediş.raporları) ve/veya İdarece onaylı hak ediş ödeme cetveli esas alınarak 15 yıl içerisine giren
fiili iş oranları benzer iş olarak hesaplanacakta*.
İş denetleme belgesi, iş yönetme belgesi, iş durum belgesi ve diplomalar benzer iş olarak kabul
edilmeyecektir. İş bitirme belgelerinin güncellenmesi 2014 yılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Karne
Katsayıları cetveline göre yapılacakta.
C. Yer Görme Belgesi (Örnek 3)
D. Proje taahhütnamesi (Örnek 4).
İŞİN YAPILACAĞI YER VE ZEM İN DURUMUNUN TETKİK İ:
M adde S- İSTEKLİLER teklif öncesi işin yapılacağı yeri görecek ve gerekti incelemelerde bulunacaklardır.
İSTEKLİ, işin yapılacağı yeri görmekle, işin yapılacağı yeri ve işle ilgili bütün hususları, malzeme
kaynaklarını ve arazinin, zeminin durumunu, işi yapmak için gerekli mahalli şartlan öğrenmiş sayılır. Bu
konularda ihale dokümanında belirtilenler dışında hak talebi doğuracak-bir istekte bulunamaz.
İŞ VE İŞYERİNİN SİGO RTA LA N M A SI:
M adde 6- İş ve işyerinin sigortalanması hususundaki şartlar Sözleşme madde 30’da belirtilmiştir.
DİĞER HUSUSLAR
M adde 7a) İhzar at için ayrıca bir ödeme yapılm ayacaktır.
b) Avans ödemesi yapılm ayacaktır.
c) Fiyat farkı ödemesi ve erken bitirm e prim i vb. ad altında herhangi b ir ödeme söz konusu değildir.
d) Ş artlı teklifler kabul edilmeyecektir.
e) Nakliyeler için ayrıca ödeme yapılm ayacaktır.
1) Aksi belirtilmediği sürece gün takvim günü sayılacaktır,
g) O rtak girişimler kabul edilmeyecektir.
İHALE DOKÜMANLARI :
M adde 8- Bu işiıı ihale dokümanları aşağıda sıralanmıştır.
1. İdari Şartname ve Ekleri,
2. Anahtar Teslimi (Götürü Bedel) İhale Teknik Şartnamesi,
3. İhale Mali Belgeler Şartnamesi
4. Sözleşme Taslağı
5. Yapım Şartnamesi ve Ekleri
6. Projeler
7. Pursantaj Listesi
8. Poz Listesi
9. Yapılacak İşler Listesi
10. Özel Teknik Şartname
11. Mahal Listesi
EK LER
Ö rnek-1 Mali Teklif Mektubu
Ö rnek-2 Teknik Personel Taahhütnamesi
Örııek-3 Yer Görme Belgesi
Örııek-4 Proje Taahhütnamesi
Örnek-1
ANAHTAR TESLİM İ ( GÖTÜRÜ BEDEL ) İŞLER
TE K L İF MEKTUBU
TÜRK KIZILAY!
GENEL MÜDÜRLÜK M ERKEZ
İH ALE KURUL BAŞKANLIĞINA
ANKARA
Tüık Kızılayı tarafından. ..... /..../2014 günü ihalesi yapılacak olan ................................
........................................ anahtar teslim götürü bedel ile yapılması işine ait ihale dokümanını tamamen
okuduk, inceledik ve aynen kabul ettik. İşin yapılacağı yerleri ve çevresini gördük, mahallin özelliklerini ve
zemin şartlarım tetkik ettik, herhangi bir ayrım ve sınırlama yapılmadan bütün şartları kabul ediyoruz.
1- Söz konusu işi, ihale evrakları, sözleşme ve ekleri kapsamında tanımlanan bütün işler ve imalatların
istenilen kalite ve değerde olmak üzere herşey dahil (malzeme, işçilik,alet, edevat, sigorta, nakliye, su
zammı, iskele, yatay-düşey taşıma, elektrik, su, vergi, resim, harç, fon, genel giderler, mütealıhitlik karı v.b)
tüm giderler dahil olmak üzere işin tamamlanarak kullanılır şekilde Kızılay’a teslim edilmesini kapsayan,
toplam fiyat üzerinden KDV hariç to p lam .................................................... ( para birimi belirtilerek rakam ve
yazıyla) bedel karşılığında yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.
2- Anahtar teslimine (Götürü bedele) ait ihale şartnameleri, sözleşme ve eklerinde yer alan her bir iş
kaleminin miktarının ve mahiyetinin ihale dokümanında yer alan teknik şartnameye uygun olduğunu kabul
ediyoruz.
3- Teklifimiz, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günü geçeılidir.
4- İhale konusu iş için kendimiz veya başkası adma doğrudan veya dolaylı olarak asaleten veya
vekâleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.
5- En düşük bedelli teklifi ya da herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığınızı biliyor ve kabul
ediyoruz.
6- İhale konusu işle ilgili olmak üzere idareııizce yapılacak /yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin
çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.
7- İhale konusu işle ilgili vermiş olduğumuz teklifimizde olabilecek herhangi bir işlem hatasının
(toplama, çarpma vb.) Kızılay lehine değerlendirilmesini kabul ve taahhüt ediyoruz.
Saygılarımızla,
FİRMA
Ad SOYAD / Unvan (Kaşe)
İmza
Sayfa 4 / 7
Örnek-2
TEKNİK PERSONELE AİT TAAHHÜTNAME ORNEGI
İHALE KURULU BAŞKANLIĞIMA
KIZILAY’ca
günü ihalesi yapılacak o la n ..............İ l i , ...................İlçesi,................. Mah.,
..............parselde kayıtlı taşınmaz üzerine yapılacak..........................inşaatının anahtar teslim götürü bedel ile
yapılması işi için istenen Teknik Personeli Sözleşme Taslağının 10. maddesindeki hükümler çerçevesinde
bulundurmayı kabul ve taahhüt ediyoruz.
FİRMA
Ad SOYAD / Unvan (Kaşe)
îmza
Sayfa 5 17
Örnek-3
YER GÖRME BELGESİ
1. İŞİN ADI: ............. İli, ................ İlçesi, ............... Mah., ............. parselde kayıtlı taşınmaz
üzerine yapılacak............................................... anahtar teslim götürü bedel ile yapılması işi.
2. Y E R : ............İli,............... İlçesi,................... M ah.,.................. parselde kayıtlı taşınmaz.
............. İ l i ,............... İlçesi,...............M ah.,...............parselde kayıtlı taşınmaz üzerine yapılacak
.......................................anahtar teslim götürü bedel ile yapılması işi ile ilgili inşaat sahasını....../.... / .......
tarihinde gezerek gerekli incelemelerde bulunduk. İşin yapılacağı yeri görerek işle ilgili tüm hususları,
malzeme kaynaklarını, zemin durumunu ve işi yapmak için gerekli mahalli şartları öğrendik. Taşınmazın
mevcut durumda bodrum kat betonarmesinin (merdiven hariç) tamamlandığım gördük.
FİRMA
Ad SOYAD / Unvan (Kaşe)
İmza
Örnek-4
PROJE TAAHHÜTNAMESİ
İH A L E KURU LU B A ŞK A N LIĞ IM A
...
KIZILAY’ca
tarihinde ihalesi yapılacak olan .............. İli, ................. İlçesi, ...........
Malı., ..............parselde kayıtlı taşınmaz üzerine yapılacak .......................... inşaatının anahtar teslim götürü
bedel ile yapılması işine ait şartnamenin ekinde CD ortamında verilen mimari ve statik projelerinin tamamını
gördüm ve tüm projeleri eksiksiz olarak inceledim.
FİRMA
Ad SOY AD / Unvan (Kaşe)
İmza
ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE MALİ BELGELER ŞARTNAMESİ
TANIMLAR VE KISALTMALAR:
KIZILAY
: TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İSTEKLİ(LER): İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi
YÜKLENİCİ : Üzerine ihale yapılan İSTEKLİ
İHALENİN KONUSU:
M adde 1- İstanbul ili, Suîtanbeyli ilçesi, Düzgazel mevkii, 5947 ada, 11 parselde kayıtlı 523,54 m2
yüzölçümlü taşınmaz üzerindeki natamam Kızılay Kompleksi Binasının mekanik ve elektrik projelerinin
hazırlatılarak yapı ruhsatının alınması, kaba inşaatın, dış cephesinin ve çatısının anahtar teslim götürü bedel
ile yapılması işinin KIZILAY5m yaptndığı ve onaylattığı projeler ve detayları uyarınca, sözleşme ve eki
şartnameler doğrultusunda, tüm işlerle ilgili vergi, resim, harç ve benzeri giderler, YÜKLENİCİ tarafından
karşılanmak üzere anahtar teslimi götürü bedelle yapılması işidir.
ANAHTAR TESLİM İ (GÖTÜRÜ BEDEL) ^ İlıale evrakları, Sözleşme ve ekleri ile Proje kapsamında
tanımlanan bütün işler ve imalatların istenilen kalite ve değerde olmak üzere her şey dahil (malzeme, işçilik,
alet, edevat, sigorta, nakliye, su zammı, iskele, yatay-düşey taşıma, elektrik, su, vergi, resim, harç, fon, genel
giderler, müteahhitlik karı v.b) tüm giderler dahil olmak üzere projenin tamamlanarak kullanılır şekilde
KIZILAY’a teslim edilmesini kapsayan toplam gider.
İŞİN SÜRESİ:
M adde 2- Yapı ruhsatı alma süresi sözleşme imza tarihinden itibaren 60 takvim günü, inşaat yapım süresi
yapı ruhsatı onay tarihinden itibaren 150 takvim günü’düı*.
İHALEYE G İREBİLM EK İÇİN G EREK Lİ MALİ BELGELER:
M adde 3- İhaleye katılmak isteyenlerden aşağıdaki şartlar aranır.
a.
Vergi dairelerinden alınmış vergi borcu olmadığına dair veya taksİtîendirilmiş borcu olduğunu gösteren
son teklif verme tarihinden önceki 3 (üç) ay içinde düzenlenmiş belge aslı veya internet çıktısı.
b.
Mevzuat hükümleri «yarınca Sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair veya taksitlendiriimiş borcu
olduğunu gösteren son teklif verme tarihinden önceki 3 (üç) ay içinde düzenlenmiş belge aslı veya
internet barkotlu belge,
c.
Teklif edilen bedelin %10 (yüzde on) undan az olmamak üzere, İSTEKLİ tarafından belirlenecek
tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu
- kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli ve yabancı bankalardan alınacak banka referans
mektuplarının aslı ve teyidinin aslı.
TÜRKKIZILAYI
1868
İSTANBUL İLİ, SULTANBEYLİ İLÇESİ,
DÜZGAZEL MEVKİİ, 5947 ADA 11 PARSELDE KAYITLI
523,54 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ
NATAMAM KIZILAY KOMPLEKS BİNASININ KABA
İNŞAATININ, DIŞ CEPHESİNİN VE ÇATISININ
TAMAMLANMASI İŞİNE AİT
SÖZLEŞME TASLAĞI
SÖZLEŞME TASLAĞI
Madde 1- TARAFLAR:
Bu sözleşme; bir taraftan Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü (bundan böyle KIZILAY olarak
anılacaktır.)
ile . diğer
taraftan
........................................................................... .............. ;.........
......................................................................................................................... (bundan böyle YÜKLENİCİ
olarak anılacaktır) arasında sözleşme konusunu teşkil eden iş ile ilgili haklar, yükümlülükler ve diğer her
türlü münasebetleri düzenlemek için aşağıdaki şartlar dahilinde tanzim, kabul ve imza edilmiştir.
Madde 2 -TANIMLAR:
KIZILAY ^
: TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
YÜKLENİCİ
: Üzerine ihale yapılan İSTEKLİ
ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ) BEDEL: İhale evrakları, Sözleşme ve ekleri ile Proje kapsamında,
tanımlanan bütün işler ve imalatların istenilen kalite ve değerde olmak üzere her şey dahil (malzeme, işçilik,
alet, edevat, sigorta, nakliye, su zammı, iskele, yatay-düşey taşıma, elektrik, su, vergi, resim, harç, fon, genel
giderler, müteahhitlik karı v.b) tüm giderler dahil olmak üzere KOMPLEKS BİNASININ KABA
İNŞAATININ KALAN KISMININ, DIŞ CEPHESİNİN VE ÇATISININ tamamlanarak KIZILAY’a teslim
edilmesini kapsayan toplam gider.
Madde 3- SÖZLEŞMENİN KONUSU:
KIZILAY’m verdiği projelere uygun, sözleşme ve ekli şartnameler doğrultusunda, gerektiğinde
yasal izinlerin (izin, onay, ruhsat v.b, gibi) alınması, tüm işlerle İlgili vergi, resim, harç ve benzeri giderler
dahil her türlü gider YÜKLENİCİ tarafından karşılanmak üzere İstanbul ili, Sultanbeyli ilçesi, Düzgazel
mevkii, 5947 ada, 11 parselde kayıtlı 523,54 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerindeki natamam Kızılay
Kompleksi Binasının mekanik ve elektrik projelerinin hazırlatılarak yapı ruhsatının alınması, kaba inşaatın,
dış cephesinin ve çatısının anahtar teslim götürü bedel ile yapılması işidir.
Taahhüt konusu işin devamında ihtiyaç duyulması halinde mevcut imalatların revizyonlarına ait
projeler veya yeni imalatların projeleri YÜKLENİCİ tarafından bila bedel olarak yapılacaktır.
Madde 4- SÖZLEŞMENİN TÜRÜ VE BEDELİ:
Bu Sözleşme, anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan şartlara dayalı
olarak, işin tamamı için KIZILAY’ca hazırlanmış ihale şartnameleri, sözleşme ve ekleri ile projelerde yer
alan işlerin YÜKLENİCİ tarafından anahtar teslimi götürü bedele göre toplamı KDV HARİÇ
.......................... .............................. TL bedel üzerinden akdedilmiştir.
İhale bedeline KDV dahil olmayıp ayrıca eklenecektir.
Hakedişler.ekli Pursantaj listesi ve sözleşme bedeline göre aylık periyotlar halinde düzenlenecektir.
Ödeme, hakediş tutarına göre YÜKLENİCİ tarafından düzenlenecek olan faturaya KDV de eklenerek
yapılacaktır.
Proje detaylarındaki bazı alt (yardımcı) imalatlar, imalat tanımları veya pursantaj cetveli ile diğer
cetvelde gösterilmemiş olabilir. Bu tür imalatların ortaya çıkması durumunda projeler ve teknik
şartnameler gereği imalat sırasına göre yapılacaktır. Bu gibi durumlarda YÜKLENİCİ hiçbir fark talep
edemeyeceği gibi proje ve detayları ile teknik şartnamelerde gösterilen imalatlar anahtar teslimi (götürü)
bedel fiyata dahil olup fiyat değişmeyecektir.
İşin yürütülmesi aşamasında sözleşme eki proje, detayları ve şartnamesinde olmayıp KIZILAY’ca ek
olarak yaptırılacak, ya da sözleşme eki proje, detayları ve şartnamelerde olup da KIZILA Y’ca
yaptırılmasından vazgeçilen iş kalemleriyle ilgili birim fiyatlar tespit edilirken; Sözleşmenin 19. Maddesi
hükümleri uygulanacaktır.
KIZILAY sözleşme konusu işin dilediği orandaki azı veya çoğunu aynı sözleşme şartlan dâhilinde
YÜKLENİCİ’ye yaptırmaya yetkilidir. YÜKLENİCİ bû durumda hiçbif\itiraz, hak ve tazmin iddia
edemeyeceği gibi, sözleşme şartları dâhilinde yapacaktır.
2/ 1 6
Madde 5- KESİN TEMİNAT:
Bu işin kesin teminat miktarı madde 45teki sözleşme bedelinin %6(altı)’sı oranında olan
........................................... T L ’dir.
Teminat nakit olarak verilebileceği gibi banka teminat mektubu şeklinde de verilebilir. Teminatın,
teminat mektubu şeklinde verilmesi halinde, teminat mektubu minumum 12 yıl süreli olacaktır. Her ne
suretle olursa olsun KIZILAY’a verilen teminatlar haczedilemez veya üzerlerine ihtiyati tedbir konulamaz.
İhale bedeli miktarından fazla iş yaptırılması halinde YÜKLENÎCİ’den ek kesin teminat alımı*.
Madde 6- AVANS:
Bu iş için avans verilmeyecektir.
Madde 7- İSİN SÜRESİ VE İSE BAŞLAMA:
a) Sözleşme konusu iş ile ilgili olarak, natamam Kızılay Kompleksi Binasının mekanik ve elektrik
projelerinin hazırlatılarak inşaat yapı ruhsatımıı ilgili belediyeden devir alınması ile ilgili bütün işlemler
sözleşmenin imza tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günü içerisinde, tüm masraflar ve gerekli işlemler
YÜKLENİCİ tarafından yapılacakta*. Yapı ruhsatı onay tarihi işe başlama tarihi kabul edilecektir.
b) YÜKLENİCİ, yükümlülüğünde bulunan inşaat işlerini yapı ruhsatı onay tarihinden itibaren 150
(Yüzelli) takvim günü içinde bitirmekle yükümlüdür. Süre takvim günü esasma göre verilmiş olup her türlü
iklim şartları ve sair çalışmaya engel olabilecek sebepler göz önünde tutulmuştur. Sözleşmenin 29.
Maddesinde belirtilen zorlayıcı sebepler dışmda hiçbir nedenle süre uzatılmayacaktır.
Madde 8- İSLERİN YAPILMASINDA UYULACAK ESASLAR;
Bu sözleşme konusu işlerin yapılmasında YÜKLENİCİ;
- Sözleşme ve eklerindeki esaslara,
- Projelere,
- Yürürlükteki Belediye İmar Yönetmeliğine,
- Türk Standartları Enstitüsü Normlarına,
- Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkındaki Yönetmeliğe,
- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Yapı İşleri İnşaat, Makine, Elektrik Genel
Teknik Şartnamelerine,
- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Yapı İşleri Birim Fiyat Tariflerine,
- Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmeliğe,
uygun birinci sınıf işçilikle inşaat yapmak zorundadır.
Madde 9- YER TESLİMİ:
İşin yapılacağı yerin teslim edilmesi ile ilgili olarak sözleşmenin imza tarihinden başlayarak en geç
10 (On) takvim günü içinde YÜKLENİCİ veya vekili tarafından yazılı müracaat yapılacak olup,
KIZILAY tarafından YÜKLENİCİ veya yetkili vekiline bir tutanakla yer teslim edilecektir.
YÜKLENİCİ bu 10 (On) takvim günü süre içinde yazılı olarak müracaat etmeye mecburdur. Aksi takdirde
bıi on günü geçen her gün için YÜKLENİCİ Madde 28’de belirtilen genel gecikme cezasının 1/4’i
(dörttebiri) kadar gecikme cezası Ödeyecektir. Bu gecikme 30 (otuz) günü geçerse, KIZILAY her gün için
bu cezayı alarak beklemekte veya Sözleşmeyi Madde 26'ye göre tek taraflı olarak fesh etmekte serbesttir.
YÜKLENİCİ bu fesih hakkına itiraz edemez, bu hakkın kullanımı halinde sözleşme sona erer. Bu halde,
sorumluluk YÜKLENİCİ’ye ait olacaktır.
Madde 10- YÜKLENİCİ PERSONELİ:
YÜKLENİCİ ihalede bildirdiği (anahtar veya taahhüt ettiği teknik personelin, işin süresince
çalışma programına bağlı periyotlar dahilinde işyerinde bulunduracağı mimar, inşaat mühendisi,
elektrik mühendisi ve makine mühendisi veya teknikerleri) teknik elemanların ve KIZILAY’nı
muhatabı olacak yetkili imza sahibi veya sahiplerinin taahhütnameleri ile birlikte, isimlerini,
özgeçmişlerini^ belgeleri ile birlikte yapı ruhsatı onay tarihinden itibaren 15 (Onbeş) takvim günü
içinde KIZILAY’a bildirecektir. KIZILAY bu elemanlar hakkında gerekli ineklemeyi yaptıktan sonra, kabul
edip etmediğini var ise değişiklik talebini 10 (On) takvim günü içinde YÜKL^Îİpİ'ye tebliğ edecektir.
3/16
YÜKLENİCİ bu tebliğe uymaya mecburdur. KIZILAY’ca bu tebliğ yapılmadığı takdirde, teklif kabul
edilmiş sayılacaktır.
YÜKLENİCİ' nin anahtar veya taahhüt ettiği teknik personelinden, işin çalışma periyotları dahilinde
şantiyede bulundurması gereken;
Teknik Personel Listesi:
Şantiye Şefi (Mimar, İnşaat Mühendisi)
YÜKLENİCİ; yukarıdaki vecibelerini yerine getirmez ise:
1. Teknik eleman bildirisini süresinde vermediği takdirde, her gecikme günü için Madde 28’de
belirtilen genel gecikme cezasının 1/4’i (dörttebiri) kadar gecikme cezası kesilir.
2. İşyerinde çalışma periyotları dahilinde bulundurulması gereken teknik elemanı bulundurmadığı takdirde;
inşaat kontrollüp tarafından tespit edilecek günler için teknik elemanın aşağıda karşısında yazılı günlük
ceza miktarma göre tahakkuk ettirilecek ceza toplamı kesilir.
Günlük Ceza Miktarı:
İşin devamı süresince sözleşmeye göre işbaşında çalışma periyotları dahilinde bulundurulması
gereken teknik eleman günlük Madde 28’de belirtilen genel gecikme cezasının 1/4’i (dörttebiri) kadar
gecikme cezası kesilir.
YÜKLENİCİ, KIZILAY’ın verdiği sürede ve onayladığı elemanlarla; KIZILAY’m değiştirilmesine
gerek gördüğü teknik elemanları değiştirmek zorundadır. Yapılacak eleman ve işçi değiştirmelerinden dolayı,
YÜKLENİCİ, KIZILAY’dan hiçbir bedel, tazminat ve süre isteyemez.
M adde 11- İS PROGRAM I:
Yapı ruhsatı onay tarihinden başlayarak 15 (onbeş) takvim günü içinde YÜKLENİCİ, işlerin
miktar, tarih, süre ve sırasını göstermek üzere ayrıntılı iş programını hazırlayarak KIZILAY’a
vermek zorundadır.
Bu programları KIZILAY düzeltme ve değiştirmeye yetkili olup, programlar KIZILAY’ca
onaylandıktan sonra geçerli olacakür. YÜKLENİCİ onaylı iş programlarını iş süresince KIZILAY’ın gerek
duyduğu zamanlarda güncelleştirecektir.
YÜKLENİCİ bu vecibeyi yerine getirmediği taktirde gecikilen her gün için Madde 28’de
belirtilen genel gecikme cezasının 1/4*1 (dörttebiri) kadar gecikme cezası kesilecektir.
M adde 12- İSİN KONTROLÜ:
Sözleşme kapsamında tüm işleri denetlemek üzere, KIZILAY isterse işyerinde bir veya birden fazla
sayıda kendi personel kadrosundan kontrol bulundurabilir veya KIZILAY dışından kuruluş ve kişilere
denetlettirebilir. Kontroller, işin sözleşme, şartnameler ve projelere göre yapılması ile faaliyetin iş
programına göre yürütülmesini KIZILAY adına denetler.
YÜKLENİCİ kontrol teşkilatının çalışması için gerekli zaman, mekân ve gerekli araç gereçleri
kontrol teşkilatına bil.a bedel tahsis edecektir*.
Bu Kontrollerin şartnameler, sözleşme ve ekleri ile diğer belgelere uygun olarak verecekleri
talimatlara YÜKLENİCİ uymak zorundadır.
Kontrollerin yapılan işi uygun bulması, şartnameler, sözleşme ve ekleri ile diğer belgelerde yazılı
. hükümleri bozmuş olması YÜKLENİCİ'yi KIZILAY ve Kamuya karşı sorumluluktan kurtarmaz; tüm
sorumluluk YÜKLENİCÎ'ye aittir.
KIZILAY tarafından onaylanmış proje ve imalatlarda yapılacak her türlü değişikliğin KIZILAY’ıtı
yazılı müsaadesiyle olması şarttır. YÜKLENİCİ, vekili veya temsilcisi, bu esasa uymadığı takdirde, her
türlü gider kendisine ait olmak üzere değişiklikleri KIZILAY’ın isteyeceği şekle getirmek zorundadır.
Madde 13- ÖDEME SEKLİ VE ŞARTLARI:
Geçici hakediş raporları, işe başlama tarihinden itibaren ekli pursantaj listesine göre 30(otuz)ar günlük
aralar ile YÜKLENİCİ ve KIZILAY tarafından düzenlenir. (Yapı ruhsatı alınması akabinde bu aşamaya
kadarki pursantaj oranı karşılığı ilk hak ediş olarak ödenebilecek olııp sonraki hak edişler 30 (otuz) ar
günlük aralar ile ödenecektir.)
1) Hakediş raporlarında belirtilen tutar, bu tutardan varsa KIZILAY’ın alacakları kesilerek ödenir.
YÜKLENİCİ işin bitim tarihinden önce, 30 günlük hakediş ara süresi ¿¡olmamış olsa bile, son bir ara
hakediş daha talep edebilir.
4/16
2) Herhangi bir geçici hakedışin KIZILAY’ca kabul edilmesi veya onaylanması ya da hakediş tutarının
YÜKLENİCİ’ye ödenmiş olması, söz konusu hakedişin KIZILAY tarafından kesin olarak kabul
edildiği biçiminde yorumlanamaz. KIZILAY geçici kabulden soma kesin hesaba kadar, söz konusu
geçici hakedişleri her zaman yeniden değerlendirebilir ve reddedebilir.
3) Hakediş raporlarında belirtilen tutarların YÜKLENÎCİ’ye ödenebilmesi için YÜKLENİCİ
firmanın vergi ye SGK borcu olmadığına dair internet çıktılı belgeleri hakediş raporlarına
eklemesi gerekmektedir. Aksi takdirde YÜKLENİCİ’ye hakediş ödemesi yapılmayacaktır.
Madde 14- FİYATLARIN DEĞİŞMEZLİĞİ:
Bu işle ilgili hiçbir şekilde ve hiçbir isim altmda (işin yıllara sari olması durumunda dahi) fiyat farkı
verilmeyecektir. Herhangi bir malzemenin fiyatının artması, akaryakıt fiyatlarındaki artış, işçilik artışı, vergi,
harç ve fonlardaki değişiklik, şu zammı, nakliye v.b. nedeniyle birim fiyatta değişiklik yapılmayacaktır.
YÜKLENİCİ; inşaatın maliyetine tesir eden sebepler, vergi, resim, harç, fon vb. türdeki artışları, Sosyal
Sigortalar primleri, taşıma ve işçilik ücretlerinin artması vb. gibi sebeplerle teklifinde değişiklik ve süre uzatımı
isteğinde bulunamaz.
Madde 15- KAZALAR:
YÜKLENİCİ 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş
Güvenliği Yönetmelik Hükümleri ile ek ve değişikliklerini yerine getirmekle yükümlüdür. Yapım
esnasında çıkabilecek kazalardan ve bu kazalarm sebep olacağı zararlardan doğrudan doğruya
YÜKLENİCİ sorumlu olacaktır.
Madde 16- İSÇİLERİN HAKLARI ve MALZEME BEDELLERİ;
YÜKLENİCİ, işçi alacakları, taşeron hakedişleri ile inşaatta kullanılacak malzeme bedellerini
zamamnda ödemekle ilgili doğrudan ve tek sorumludur.
Madde 17- KULLANILACAK MALZEME:
Sözleşme kapsamında tüm işlerde en az TSE veya ISO Belgesine havi malzemeler, madeni aksam,
cihazlar vb, kullanılacak olup bütün malzemeler Kontrollük bilgisi dahilinde kullanılacaktır.
KIZILAY söz konusu malzemelerin fenni özelliklerini tespit amacıyla, her türlü gideri
YÜKLENİCI'ye ait olmak üzere uygun göreceği kuruluşlardan test raporu isteyebilir. Tüm iş kalemleri ile
ilgili malzemelerin seçiminde sözleşme ekindeki teknik şartname ve poz tariflerinde belirtilen
özelliklerdeki malzemeler kullanılacaktır.
Yukarıda belirtilen şartlara uymayan malzemenin kullanılmasından doğacak her türlü sorumluluk
YÜKLENİCI'ye aittir. YÜKLENİCİ bu nevi kullanımlarda, ilgili malzemeyi şartlara uygun hale getirmek
zorundadır.
YÜKLENİCİ, şantiyeden uzaklaştırılması Kontrol tarafından istenilen malzemeleri bütün giderleri
kendisine ait olmak üzere, şantiye dışına çıkaracaktır. Çıkaıtnadığı takdirde, Kontrol tarafından şantiye dışına
çıkarılacak ve yapılan masraf YÜKLENİCİ'den tazmin edilecektir.
Uygun olmayan malzeme kullanıldığının fark edilmemesi sonucu YÜKLENİCİ'ye KIZILAY
tarafından yazılı uyan yapılmamış olması; malzemenin fenni nitelik ve şartlara haiz bulunduğu ve Türk
standartlarına uyduğu anlamına gelmeyeceği gibi, bu hal YÜKLENİCİ'nin sorumluluğunu da ortadan
kaldırmaz.
Madde 18- YÜKLENİCİ’NİN SORUMLULUKLARI:
Gerektiğinde ilgili kurumlardan onay alınması ve tüm işlerle ilgili vergi, resmi harç ve benzeri
giderler dahil tüm giderler YÜKLENİCİ’ye ait olacaktır.
İnşaat sürecinde ihtiyaç duyulan TUS (Teknik Uygulama Sorumlusu) veya yapı denetim
YÜKLENİCİ tarafından taahhüt edilerek ücretleri de YÜKLENİCİ tarafından karşılanacaktır.
YÜKLENİCİ malzeme seçimi, kalite ve benzeri konularda KİZILAY’m onayı doğrultusunda
hareket edecektir.
•Statik proje uygulanırken mimari proje esas alınacaktır. Gerektiğinde mimari ve- statik projelerinde
istenilen veya oluşan revizyonların projelerini YÜKLENİCİ bila bedel yapacak
tüm giderleri kendisine
ait olmak üzere yaptıracaktır.
5/16
Projelerin KIZILAY tarafından YÜKLENİCİ’ye verilmesi, YÜKLENİCİ’yi sorumluluktan
kurtarmayacağı gibi projeler ve tatbikinden YÜKLENİCİ sorumludur. Dolayısıyla YÜKLENİCİ projelerin
yapılabilirliğini inceleyerek varsa gerekli düzeltmeleri bila bedel yaparak veya tüm giderleri kendisine ait
olmak üzere yaptırarak, projelerin tatbikinden sorumlu olacaktır.
- . YÜKLENİCİ sözleşme kapsamındaki işleri sözleşmesine uygun olarak eksiksiz yapacak ve
KIZILAY’a teslim edecektir.
YÜKLENİCİ yapı denetim borcu yoktur yazısını belediyeden alıp, geçici kabul dilekçesi ile
birlikte KIZILAY’a teslim edecektir.
Mekanik ve elektrik projeleri YÜKLENİCİ tarafından hazırlatılaeaktır.
Yapım esnasında çıkabilecek kazalardan ve bu kazaların sebep olacağı zararlardan dolayı 3. şahıslara
karşı doğrudan doğruya YÜKLENİCİ sorumlu olacaktır.
YÜKLENİCİ Sözleşme konusu işleri; bir bütün olarak değerlendirerek, şartnameler, sözleşme ve
ekleri ile diğer belgelerdeki yazılı hükümler çerçevesinde yapmakla yükümlüdür. Aksi takdirde KIZILAY
sözleşmenin 26. Maddesine göre sözleşmeyi feshedebilir.
KIZILAY’ca istendiği taktirde, YÜKLENİCİ Sözleşmenin 11. Maddesinde yer alan iş
programına göre her ay gerçekleştirdiği iş ilerleme raporlarını ve günlük şantiye raporlarını
KIZILAY’a vermekle yükümlüdür.
Bu sözleşme kapsamındaki işlerin, sözleşmenin imzalanmasından kesin kabulün sonuçlanmasına
kadar geçen süre içindeki sözleşmenin düzenlenmesi, uygulanması, yürütülmesi, hizmete girmesi,
kabulünün yapılması vb. ile ilgili;
• Toprak, moloz döküm yerleri bedel ve harçları,
• Devlet ve Belediyelere ait her türlü vergi, resim, harç, fon ve hizmet karşılığı vb. bedeller,
• Noter masrafları,
• İşçi ücretleri ve Sosyal Sigortalar primleri,
• Sözleşmenin imzalanmasmdan sonra yemden konacak vergi ve resimler,
• Sözleşme konusu işin tamamlanması için gerekli tüm vergi, resim, harç, fon ve benzeri giderler.
YÜKLENİCİ'ye aittir.
Madde 19-EK İSLER:
İşiıı yürütülmesi aşamasında sözleşme eki proje ve detayları, yapılacak işler listesi, imalat tanımları
ve teknik şartnamelerde olmayıp KIZILAY’ca. ek olarak yaptırılacak, yada sözleşme eki proje ve detayları,
yapılacak işler listesi, imalat tanımları ve teknik şartnamelerde olup da KIZILAY’ca yaptmlmasmdan
vazgeçilen iş kalemlerinin bedelleri aşağıdaki usuller çerçevesinde tespit edilen yeni birim fiyatlara göre
düzenlenen yeni birim fiyat tutanakları üzerinden YÜKLENİCİ’ye ödenir veya YÜKLENİCİ’den kesilir.
Yeni birim fiyatların belirlenmesinde KIZILAY ve YÜKLENİCİ olarak yeni birim fiyat tutanağı düzenlenil'.
Düzenlenen yeni birim fiyat tutanağı KIZILAY’ın onayına sunulur ve onayından sonra geçerlilik kazanu*.
KIZILAY’ca proje ve detayları, yapılacak işler listesi, imalat tanımlan ve teknik şartnameler
haricinde yaptırılacak ilave veya eksiltilecek işler için;
1. a)Resmi kurumların birim fiyatları (uygulamanın yapıldığı yıla ait) incelenerek, yapılacak
imalatların birim fiyatı varsa o fiyata, KIZILAY’ca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatlarma göre
düzenlenen tespit keşif bedeliyle (ihalenin yapıldığı yıla ait) YÜKLENİCİ’ ııin son teklif bedeli arasındaki
farkın tenzilat oram olarak uygulanmasıyla bulunacak birim fiyatlarla,
b)Resmi kurumların birim fiyatlarında yapılacak imalatların birim fiyatları olmayıp benzer
imalatlar ve rayiç bedeller varsa; benzer imalatların analiz ve rayiçlerinden (uygulamanın yapıldığı yıla ait
fiyatlardan) faydalanılarak (yeni fiyat analizleri yapılarak) yeni fiyat oluşturulacak, bu fiyata %25 müteahhit
karı eklenecek ve bulunan fiyata, KIZILAY’ca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatlarma göre
düzenlenen tespit keşif bedeliyle (ihalenin yapıldığı yıla ait) YÜKLENİCİ’nin teklif bedeli arasmdaki farkın
tenzilat oranı olarak uygulanmasıyla bulunacak birim fiyatlarla,
2. Resmi kurumların birim fiyatlarında bulunmayan işler için; KIZILAY’ca piyasa şartları
araştırılarak toplanacak en .az üç tekliften en uygun bedelli teklifin seçilmesiyle ya da piyasa araştırması
değerinin KIZILAY’ca ilgili Ticaret ve/veya-Sanayi Odasına gönderilerek onaylatılmasıyla bulunan bedele
%25 müteahhit karı eklenerek ve bulunan fiyata, KIZILAY’ca Çevre \<g
fıyatîarma göre düzenlenen tespit keşif bedeliyle (ihalenin yapıldığı yıla ait) YÜKLENİCİ’nin teklif bedeli
arasındaki farkın tenzilat oranı olarak uygulanmasıyla bulunacak birim fiyatlarla yaptırılacaktır.
KIZILAY yukarıdaki yöntemlerden uygun gördüğünü uygulamakta serbesttir. YÜKLENİCİ bunu
peşinen kabul etmiş sayılır. Ayııı şekilde proje ve detaylar, yapılacak işler listesi, imalat tanımları ve teknik
şartnamelerde bulunup da KIZILAY’m yaptırmaktan vazgeçtiği imalatların bedellerinin anahtar teslimi
götürü bedelden çıkarılmasında da yukarıdaki yöntemler uygulanacaktır. Ticaret ve/veya Sanayi Odasına
gönderilen birim fiyatların onay safhasmda ortaya çıkacak her türlü vergi, harç, resim vb. giderler
YÜKLENİCİ’ye aittir.
Madde 20- İSLERİN ARTMASI VEYA AZALMASI
KIZILAY sözleşme kapsammdaki işleri dilediği miktarda artırıp azaltmaya yetkilidir. YÜKLENİCİ
bu durumu peşinen kabul etmiş sayılır ve artan veya azalan bölümü sözleşme şartları dahilinde uygulamak
mecburiyetindedir. Bu konuda herhangi bir mazeret sunamayacağı gibi sözleşme şartlan dışrnda herhangi
bir hak mahrumiyeti tazminat veya fark ileri süremeyecektir.
Madde 21- İSLERİN İLK. MUAYENESİ:
İşin bitirildiği YÜKLENİCİ tarafından yazı ile KIZILAY’a bildirilecektir. KIZILAY 15 takvim
günü içinde işin ilk muayenesini yaparak kabule hazır bir şekilde tamamlanıp tamamlanmadığına karar
verh\
İşin geçici kabule hazu* olabilmesi için, yapılan işlerin kusurlu ve noksan kısımlarının işin toplam
bedelinin %5 (Yüzde beş)'inden fazla olmaması ve aynı zamanda bu kusur ve noksanların yapmın işgal ve
kullanılmasına mani olmayacak nitelikte olması şartta*.
Madde 22- GECİCİ KABUL:
Sözleşme konusu iş tamamlandığında, YÜKLENİCİ KIZILAY’a vereceği dilekçe ile geçici kabul
isteğinde bulunur. Yapılan işler, KIZILAY kontrol teşkilatınca ön incelemeden geçirilir. Ön inceleme
sonucunda işin sözleşme ve eklerine uygun olarak tamamlandığı ve kabul işlemlerinin yapılmasında bir engel
bulunmadığı anlaşılırsa muayene ve kabul işlemlerine ilişkin KIZILAY yönetmelik hükümlerine göre geçici
kabul heyeti oluşturulur.
Kabul heyeti tarafından, YÜKLENİCİ veya vekili ile birlikte, KIZILAY yönetmelik hükümlerine göre
yapılacak inceleme ve yoklamadan sonra işin durumu uygun görüldüğü takdirde bir kabul tutanağı
düzenlenir ve bunu YÜKLENİCİ veya vekili de imzalar.
YÜKLENİCİ veya vekili, yazı ile yapılacak çağrıya rağmen kabulde hazır bulunmazsa veya kabul
tutanağını imzalamak istemezse tutanakta bu husus ayrıca belirtilir.
Kabul heyetinin söz konusu -işin geçici kabule hazır olmadığını belirterek işin geçici kabulünü
yapmaması halinde kabul heyetinin tüm masrafları .YÜKLENİCİ’den tahsil edilir.
Kabul heyeti varsa keşif artışı ile yaptırılan İşler de dahil olmak üzere gerçekleştirilen işlerin
KIZILAY yönetmelik hükümlerine göre kabule hazır olup olmadığını inceler. Bu inceleme sonucunda heyet,
nitelikleri yukarıda belirtilen kusur ve eksikliklerin varlığını tespit ederse, hazırlanacak tutanakla gördüğü
kusur ve eksikliklerin dökümünü gösterir bir liste düzenler ve bunların giderilmesi için gerekli olan süreyi belirler.
Kabul heyetinin tespit ettiği eksiklikler, belirlenen sürede YÜKLENİCİ tarafından giderilmezse işin
kabulü yapılmayarak heyet tarafından eksikliklerin tamamlanması için belirlenen tarih ile eksikliklerin
giderilmesine kadar geçecek her gün için, sözleşmenin 28. maddesinde belirtilen gecikme cezasının 1/2’si
uygulanır ve geçici kabul tarihi kusur ve eksikliklerin giderilmesi tarihine ertelenir. Ancak bu gecikme 30
(otuz) günü geçtiği takdirde KIZILAY, YÜKLENİCİ’nin namı hesabına eksiklerin giderilmesini kendisi
yaptırabilir. Bu takdirde de eksikler tamamlanıncaya kadar ceza uygulaması devam eder ve kabul tarihi
ertelenir.
Geçici kabul tarihi olarak esas alınacak tarih, işin geçici kabule elverişli bir halde tamamlandığı tarih
olup bunu geçici kabul heyeti tespit ederek tutanağa geçirir.
Ancak YÜKLENİCİ tarafından tamamlanması ve düzeltilmesi gereken eksiklik ve kusurlardan, teknik
önemleri bakımından tamamlandıktan sonra bir deneme süresi geçirmesi \gevçkenler varsa, bu kusur ve
eksikliklerin giderilmesi tarihinden başlayarak kesin kabule kadar geçmesi gereken süreyi de kabul heyeti
belirleyerek tutanağa yazar.
Geçici kabul tutanağa, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin yönetmelik gereğince, KIZILAY Jca
onaylandıktan sonra geçerli olur.
Aynı sözleşme çerçevesinde bulunan yapım ve hizmet işlerinin kısım kısım ve değişik zamanlarda
tamamlanacağı sözleşmede gösterilmişse tamamlanan her kısım için, sözleşmede başkaca bir kayıt olmadığı
takdirde aynı şekilde işlem yapılır.
Sözleşmenin belirlediği tarihte, işin tamamlandığının- tespit edilebilmesi ve kabul işleminin
yapılabilmesi için YÜKLENİCİ’nin KIZILAY’a zamanında başvurması gereklidir.
YÜKLENİCİ başvurusunda gecikmiş olursa veyahut işi süresinde kabule elverişli duruma
■getirememişse sözleşmeye göre işin bitmesi gereken tarihte kontrol teşkilatı veya KIZILAY’ca
görevlendirilecek eleman veya elemanlar tarafından iş, yerinde incelenerek o günkü durum bir tutanakla
tespit edilir. Bu inceleme sırasında YÜKLENİCİ’nin veya vekilinin de hazır bulunması gereklidir.
YÜKLENİCİ 5ye yapılacak tebligata rağmen kendisi veya vekili gelmezse kontrol teşkilatı veya KIZILAY bu
incelemeyi tek taraflı olarak yapar ve düzenlenen tutanakta bu husus belirtilir.
İşte kusur ve eksikliklerin varlığı halinde bunların giderilmesi için belirlenen sürenin sonunda,
YÜKLENİCİ bulunsun veya bulunmasın, aynı şekilde durum kontrol teşkilatı tarafından düzenlenecek bir
tutanakla tespit edilir.
YÜKLENİCİ’nin yaptığı işin süresinde tamamlandığı kontrol teşkilatı tarafından tespit edilmiş, ancak
kabul heyetinin iş yerine gitmesi ve kabulü yapması herhangi bir nedenle gecikmiş ise kabul tutanağında işin
gerçek bitiş tarihi belirtilir ve bu, işin geçici kabul tarihi olur.
Sözleşmeye göre gerekli görülen yükleme deneyi veya buna benzer diğer teknik deneyler, istek
halinde YÜKLENİCİ tarafından yapılır veya yaptırılır.
Kabul heyeti, YÜKLENİCİ’nin yaptığı işte tereddüt doğuran durumlar görürse güven sağlamak için,
sözleşmede yazılı olmasa bile, her türlü giderleri YÜKLENİCİ’ye ait olmak üzere yükleme ve benzeri
deneylerin yapılmasını isteyebilir.
Geçici kabul için yapılan incelemede, teknik olarak kabulünde sakınca görülmeyen ve giderilmesi de
mümkün olmayan veya fazla, harcama ve zaman kaybım gerektiren, kusur ve eksiklikler görülecek olursa
YÜKLENİCİ’nin hakediş veya teminatın en uygun görülecek bir bedel kesilmek şartı ile, İş KIZILAY
tarafından bu hali ile kabul edilebilir. Bu gibi kusur ve eksikliklerin niteliğinin ve kesilecek bedelin kabul
tutanağında gösterilmesi gereklidir. YÜKLENİCİ bu işleme razı olmazsa, her türlü gideri kendisine ait olmak
üzere, kusur ve eksiklikleri verilen sürede düzeltmek ve gidermek zorundadır.
Yapım veya hizmet işlerine ilişkin kabul işlemlerinde, varsa sözleşmelerindeki özel hükümler de göz
önünde bulundurulur.
Madde 23- İS SAHASININ TEMİZLENMESİ:
a) Yer tesliminde iş sahasında var ise;
• İşin yapılmasını engelleyici tüm obje ve şartların ortadan kaldırılması,
b) İnşaat esnasında: Kontrolün lüzum görmesi halinde inşaat sahasındaki;
• Çukurların doldurulması,
• Moloz ve toprak yığınlarının temizlenmesi,
• Sahanın tesviye edilmesi,
c) İşin tamamlanmasından sonra: İş sahasında YÜKLENİCÎ’ye ait var ise;
• Fazla malzeme ile inşaat kalıntılarının kaldırılması,
• Baraka depo gibi geçici tesislerin sökülmesi,
• İş ve iş sahasının temizlenmesi, molozların atılması vb. ile ilgili tüm işlerin yapılması ve bunlarla ilgili
tüm masraflar YÜKLENİGİ'ye aittir.
•
Verilen süre içinde istenilen işler yapılmazsa KIZILAY bu işleri yaptırmaya ve masrafları %50 (Yüzde
Elli) ceza ilavesi ile YÜKLENÎCİ'nin hak edişinden veya teminatından kesmeye yetkilidir.
8/16
I
Madde 24- DEVİR;
KIZILAY’ın yazılı izni olmadan taahhüt konusu iş başkalarına devir edilemez. Sözleşme konusu iş,
Türk Kızılayı Genel Merkez Yönetim Kurulu onayı ile üçüncü şahıslara devredilebilir. Ancak, devralacaklarda
bu ihaledeki şartların aranması zorunludur, sözleşmenin izinsiz devredilmesi veya devralınması durumunda,
ayrıca protesto çekmeye ve hüküm: almaya gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme
feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
Madde 25- TEMLİK;
YÜKLENİCİ' nin bu sözleşmede öngörülen her türlü hak ve menfâatleri KIZILAY’ın yazılı izni
olmadan üçüncü kişilere devir ve temlik edilemez. Aksi halde herhangi bir protesto keşidesine veya hüküm
istihsaline hacet olmaksızın KIZILAY sözleşmeyi fesh etmekte serbesttir.
Sözleşme yapıldıktan sonra YÜKLENİCİ’ nin taahhüdünden vazgeçtiğini yazılı olarak bildirmesi veya
iflası halinde, ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin
teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
Sözleşmenin feshine ilişkin olarak, bu Sözleşmenin diğer maddelerinde öngörülen özel hükümler
saklı kalmak kaydıyla;
a) YÜKLENİCİ'nin, Sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçmesi veya bu sözleşme ve
eklerinde tayin ve tespit edilen vecibeleri yine sözleşmede yazılı zorlayıcı sebepler olmaksızın kısmen
veya tamamen yerme getirmemesi halinde; bu durumu YÜKLENİCİ’nin KIZILAY’a vermiş olduğu iş
programının gerisinde kalmasını kanıtlar nitelikte olup, KIZILAY’m en az 30 (Otuz) gün süreli ve
nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumu devam ettiği takdirde, ayrıca protesto çekmeye ve
hüküm almaya gerek kalmaksızın, KIZILAY sözleşmeyi feshedebilir ve feshettiğini YÜKLENİCİ’ye
tebliğ eder. Sözleşme bu surette feshedildiği takdirde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar
KIZILAY’ca gelir kaydedilir.
b) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka
yollarla.sözleşmeye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak, sahte belge düzenlemek, kullanmak veya bunlara
teşebbüs etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın, KIZILAY
sözleşmeyi fesh ettiğini YÜKLENİCİ'ye tebliğ eder. Sözleşme bu surette fesh edildiği takdirde, kesin
teminat ve varsa ek kesin teminatlar KIZILAY'ca gelir kaydedilir
c) Sözleşmenin feshinden dolayı, işin KIZILAY tarafmdan ikmali sonucu çıkabilecek zararlara
karşılık olmak üzere, YÜKLENİCİ'nin sözleşmenin feshi tarihindeki tüm hakları bloke edilir. KIZILAY
işiıı ikmali için zaruri görüldüğü takdirde, YÜKLENİCİ'nin şantiyede mevcut malzeme, alet, makine ve
diğer tesislerine veya bunların bir kısmına, KIZILAY’ca takdiri mukabilinde kira veya bedelini ödemek
suretiyle vaziyet edebilir. YÜKLENİCİ buna şimdiden muvafakatini beyan eder.
d) Sözleşmenin feshedilmesi halinde; KIZILAY kendi teknik elemanları vasıtasıyla YÜKLENİCİ
veya vekili (bulunmazsa bu husus tutanakla belirtilir) ile birlikte bitmiş İmalatların bedelleri aşağıda
belirtilen yöntemle tespit edilip kesin hesap YÜKLENİCİ’ye ödenir.
Sözleşme ve -eki ihale dokümanları olan uygulama projeleri mahal listesi, teknik şartnameler, varsa
zeyilnameler ve açıklamalar ve imalat iş kalemleri veya iş gruplarının teknik tarif ve özellikleri, ihale
dokümanlarında öngörülen hükümler ile işe ait özel şartlar ve nitelikleri esas alınarak;
Sözleşmenin taraflarınca karşılıklı anlaşma yoluyla, sözleşme kapsamında yapılacak tüm iş
kalemlerinin metrajları çıkartılmalı ve buna dayalı olarak tüm iş kalemlerinin miktarları belirlenmelidir.
Ayrıca, yapılan iş kısımlarına ait iş kalemlerinin metraj ve miktarları da (yukarıda belirtilen ihale
dokümanlarının yanı- sıra yerinde yapılan uygulama da esas alınarak) aynı esaslara dayandırılarak aynı
yöntemle tespit edilmelidir.
Böylelikle, yapılan ve yapılmayan işlere ait fiziki diınım iş kalemi ve metraj bazında ortaya çıkmış
olacaktır. '
Sözleşmenin taraflarınca karşılıklı anlaşma yoluyla, sözleşme ve eki ihale dokümanlarında
öngörülen hükümler gözetilerek;
Sözleşmenin 19. Maddesine göre her bir iş kalemine ait en uygun fiyat m borlenmesi, belirlenen bu
fiyatların yukarıda izah edildiği şekilde tespit edilmiş bulunan ve sözleşme kapVaıAmda yapılacak olan tüm
9/16
i 'Y İ
imalatlara ait iş kalemi miktarlarıyla çarpılarak bulunacak bedel ile, yapılan iş kısımlarının da aynı esaslar
ve aynı bazda tespit edilecek bedeli arasındaki orandan, yapılan işlere ait gerçekleşme oranının
belirlenmesi gerekmektedir.
Bulunan bu gerçekleşme oranının anahtar teslimi götürü sözleşme bedeli ile çarpılması suretiyle
yapılan işlerin götüıli bedel karşılığının belirlenerek, bu bedel hesap kesme lıak edişine yansıtılmak
suretiyle sözleşme kapsammdaki işlerin kesin hesabı yapılmış olmaktadır.
Bu kesin hesap YÜKLENİCİ veya vekili (bulunmazsa bu husus tutanakla belirtilir) ile birlikte
yapılacaktır.
Geriye kalan işler, KIZILAY tarafından dilediği gibi yaptırılır, YÜKLENİCİ buna itiraz edemez.
Böyle bir işlemden dolayı, KIZILAY'm bir zararı doğduğu takdirde, bu bedel YÜKLENİCİ'den hükmen
ayrıca tahsil edilir ve YÜKLENİCİ'nin kesin teminatı .ve varsa ek kesin teminatlar ayrıca gelir kaydedilir.
KIZILAY tarafından gelir kaydedilen teminatlar YÜKLENİCİ’nin borcuna sayılmaz.
Sözleşmenin tasfiyesine ilişkin olarak, bu Sözleşmenin diğer maddelerinde öngörülen Özel
hükümler saklı kalmak kaydıyla KIZILAY;
a)Doğal afet, kanuni grev, genel salgm hastalık, seferberlik veya harp halinin bir seneden fazla
sürmesi; (sürecin başlamasından itibaren mezkûr süre içinde, bu sürenin hitamım beklemeksizin KIZILAY
işi tasfiye edebilir.)
b)Her ne sebeple olursa olsun, taahhüdün yerine getirilmesine KIZILAY’ca lüzum kalmaması veya
KIZILA Y’m yapılacak işi maksada yeterli görmemesi veyahut zaruri bir sebebe dayanarak, KIZILAY’ın
sözleşme ve şartname ile kendisine düşen vazifeleri yerine getirmemesi,
c)İşin yapılmasını imkânsız kılacak ve KIZILAY’ca kabul edilecek olağanüstü zorluğun husule
gehnesi durumunda sözleşmeyi tasfiye edebilir.
d)YÜKLENİCİ’nin ölümü, ağır hastalık, tutukluluk veya hürriyeti bağlayıcı bir ceza mahkumiyeti
halinde, sözleşmenin devamının YÜKLENİCİ varislerince yerine getirilmek istenilmesi durumunda,
sözleşmeyi aynı şartlarda YÜKLENİCİ varislerine devir edebilir. YÜKLENİCİ varislerinin sözleşmenin
devamım yerine getirmek istememeleri halinde ise, sözleşmeyi tasfiye edebilir.
Ölümü hariç üst paragrafla belirtilen diğer durumların oluşması durumunda YÜKLENİCİ kendi
iradesi ile vekil tayin ederek taahhüdüne devam edebilir, ancak vekil tayin edilememesi durumunda fesih
işlemleri uygulanır.
YÜKLENİCİ’nin ortak girişim olması, ortak girişimi oluşturan kişilerden birinin ölümü, İflası, ağır
hastalık, tutukluluk veya hürriyeti bağlayıcı bir ceza malıkumiyeti halinde sözleşmenin devamını diğer
ortakları yürütür.
Sözleşmenin tasfiyesi halinde; KIZILAY kendi teknik elemanları vasıtasıyla YÜKLENİCİ veya
vekili (bulunmazsa bu husus tutanakla belirtilir) ile birlikte bitmiş imalatların bedelleri aşağıda belirtilen
yöntemle tespit edilip tasfiye kesin hesabı YÜKLENİCİ’ye ödenir..
Sözleşme ve eki ihale dokümanları olan uygulama projeleri mahal listesi, teknik şartnameler, varsa
zeyilnameler ve açıklamalar ve imalat iş kalemleri veya iş gruplarının teknik tarif ve özellikleri, ihale
dokümanlarında öngörülen hükümler ile işe ait özel şartlar ve nitelikleri esas alınarak;
Sözleşmenin taraflarınca karşılıklı anlaşma yoluyla, sözleşme kapsamında yapılacak tüm iş
kalemlerinin metrajları çıkartılmalı ve buna dayalı olarak tüm iş kalemlerinin miktarları belirlenmelidir.
Ayrıca, yapılan iş kısımlarına ait iş kalemlerinin metraj ve miktarları da (yukarıda belirtilen ihale
dokümanlarının yanı sıra yerinde yapılan uygulama da esas alınarak) ayııı esaslara dayandırılarak aynı
yöntemle tespit edilmelidir.
Böylelikle, yapılan ve yapılmayan işlere ait fiziki durum iş kalemi ve metraj bazında ortaya çıkmış
olacaktır.
Sözleşmenin taraflarınca karşılıklı anlaşma yoluyla, sözleşme ve eki ihale dokümanlarında
öngörülen hükümler gözetilerek;
Sözleşmenin 19. Maddesine göre her bir iş kalemine ait en uygun fiyatın belirlenmesi, belirlenen bu
fiyatların yukarıda izah edildiği şekilde tespit edilmiş bulunan ve sözleşme kapsamında yapılacak olan tüm
imalatlara ait iş kalemi miktarlarıyla çarpılarak bulunacak bedel ile, yapılan iş kısımlarının da aynı esaslar
ve aynı bazda tespit edilecek bedeli arasındaki orandan,
belirlenmesi gerekmektedir.
10/ 16
Bulunan bu gerçekleşme oranının anahtar teslimi götürü sözleşme bedeli ile çarpılması suretiyle
yapılan işlerin götürü bedel karşılığının belirlenerek, bu bedel hesap kesme hak edişine yansıtılmak
suretiyle sözleşme kapsamındaki işlerin tasfiye kesin hesabı yapılmış olmaktadır.
Tasfiye nedeniyle KIZILAY dilerse YÜKLENİCİ’niıı şantiye malzemelerine, ekipmanlarına,
araçlarına takdir bedeli karşılığında el koyabilir. Bu durumda YÜKLENİCİ hiçbir hak mahrumiyeti talep
edemez ve itirazda bulunamaz.
YÜKLENİCİ’niıı bu durumda kesin teminat ve ek kesin teminatlarının, YÜKLENİCİ’nin
taahhüdündeki tamamlamış olduğu iş bölümü kadarki kısmı tutularak artanı serbest bırakılabilir.
Teminatlar veya tutulan kısmi; geçici kabul ve kesin kabul işlemleri ile sözleşmeye göre diğer bağlayıcı
yükümlülüklerin tamamlanmasından sonraserbest bırakılır.
Madde 27- KIZILAY’IN GÖREVLERİ;
YÜKLENİCİ tarafmdan, KIZILAY’a onay için teslim edilen rapor, iş programı vb. dokümanlar
üzerinde yapılan teknik kontroller en fazla 15 (onbeş) işgünü içinde tamamlanır. Ancak teslim edilecek bu tip
belgelerde eksiklik bulunması halinde, eksik belgenin tamamlanması talebi tarihi ile bu belgenin tamamlandığı
tarih arasmda geçecek süre 15 iş günü olarak genel süre değişmemek kaydıyla, dokümanların teslim tarih
sürelerine ilave edilir. Bundan dolayı YÜKLENİCİ herhangi bir süre uzatımı talebinde bulunamaz.
Madde 28- GENEL GECİKME CEZASI ve GECİKME SÜRESİ:
Kabul edilen zorlayıcı sebepler dışında, işlerin bu sözleşme ile tespit olunan tarihte bitirilmemesi
halinde sözleşme bedelinin 5/10000 (Onbindebeş)’! oranında gecikme cezası, gecikilen lıeıgün için
YÜKLENİCİ’ııiıı alacaklarından veya KESİN TEMİNATPndaıı kesilir. Bu cezanın KESİN TEMİNAT
MEKTUPLARI’ndan kesilmesi durumunda, 15 gün içinde Kesin Teminat Mektubu YÜKLENİCİ tarafmdan
tama iblâğ edilir. Bu gecikme 30 (Otuz) günü geçerse KIZILAY her gün için bu cezayı alarak 30 (Otuz) gün
daha beklemek ve bu süre sonunda da İş bitmediği takdirde, sözleşmeyi fesih edip kesin teminatı ve varsa ek
kesin teminatlar gelir kayıt etmek veya cezalı sürenin devamına müsaade edip etmemek yetkisine sahiptir.
Fesih tarihinden itibaren YÜKLENİCİ’den ceza kesilmez. YÜKLENİCİ’ye yukarıda belirtilen cezanın
uygulanması, YÜKLENİCİ’yi uygulanan diğer gecikme cezalarından kurtarmaz.
Madde 29- SÜRE UZATIMI ve ZORLAYICI SEBEPLER;
Sözleşmenin 7. Maddesinde belirtilen iş süresi aşağıda yazılı zorl.ayıcı hallerde uzatılabilir.
• KIZILAY’ın onayladığı iş miktarındaki artmalar,
• YÜKLENİCİ kuşum dışmda olan; ancak KIZILAY’m kabul edeceği gecikme sebepleri,
• Olağanüstü doğal afetlerden doğan hasar neticesinde işte gerileme olması,
• KIZILAY’m yapacağı gümrük işlemlerinden dolayı gümrük bölgesinde olabilecek gecikmeler,
• Sosyal sebepler dolayısıyla vaki haller;
a) Kanuni grev vuku bulması,
b) Genel veya kısmi seferberlik ilan edilmesi,
c) Bulaşıcı ve salgın hastalık çıkması ve bu yüzden işçi çahştınlamaması dolayısıyla imalatların
önemli derecede aksaması söz konusu ise;
Zorlayıcı sebeplere dayanılarak verilecek süre uzatımları, bu sebeplerin iş üzerindeki tesir derecesine,
YÜKLENÎCÎ'nin bunlara sebebiyet vermemiş olması ve bunların önlenmesine veya ortadan kaldırılmasına
gücü yetmemiş bulunmasına ve bunların oluş tarihlerinden başlayıp, 15 (Onbeş) gün içinde yazılı olarak
KIZILAY’a onaylı belgeleri ile birlikte bildirilmesine ve YÜKLENÎCÎ'nin talebine bağlıdır.
Bu hususların takdiri ile süre uzatımı verilmesi yetkisi tamamen KIZILAY’a aittir. YÜKLENÎCÎ’nin
süre uzatımına hak kazanması kendisine zarar ve tazminat v.b. gibi başkaca herhangi bir hak tanınmasına,
fiyat farkı verilmesine yönelik bir talebe sebep .teşkil etmez.
Çalışılmayan kış süreleri, verilen iş süresinde göz önüne alınmış olup kışın sert ve yağışlı geçmesi gibi
nedenle süre uzatımı verilmez.
Madde 30- İS VE İŞYERİNİN SİGORTALANMASI:
YÜKLENİCİ, işyerinde kullandığı her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar,
tesisler ve benzeri ile işin biten kısımlarım, özellik ve. niteliklerine göre, sözleşme konusu işin başlangıç
tarihinden başlayarak kesin kabul itibar tarihine kadar geçecek süre içinde meydana gelebilecek tehlikelere
karşı, sigorta primini kendisi ödemek suretiyle, inşaat ALL Risk sigortası dalında, mutabakatlı kıymet
poliçeleri ile ve enflasyona endeksli olarak sigorta ettirmek Ve poliçelerin, birer nüshasını KIZILAY’a vermek
zorundadır. Aksi halde YÜKLENİCİ hakedişi ödenmez.
YÜKLENİCİ’nin Sigorta yükümlülüğüne ilişkin özel şartlar ve hükümler:
30.1.
Sigortaların Genel Ş a rtla rı:
30.1.1- YÜKLENİCİ, Sözleşmenin bu maddesinde öngörülen sigorta yükümlülüğü kapsamında,
sigortaların yapılması öncesinde, Sigorta Genel Şartları Hükümleri gereği "Sigorta Ettirenin Beyan
Yükümlülüğü" nü taşır. YÜKLENİCİ, rizikoların hakiki durumunu bildirmek üzere teklifname, soru formu
veya talep formu gibi belgelerde, poliçe ve eklerinde yazılı beyanda bulunacaktır.
30.1.2- YÜKLENİCİ, düzenletmekle yükümlü olduğu poliçelerde aşağıdaki hususları kaydettirecektir:
a) Bu poliçede lehdar Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü olup onun yazılı izni ve onayı olmaksızın poliçe
değiştirilemez ve/veya fesih edilemez ve/veya hasar bedeli ödenemez.
b) Sigortacı, bu poliçenin sigorta süresini Sigortalının talebi üzerine zeyilname düzenlenmesi şartı ile
uzatmak zorundadır.
c) Sigortacı bu poliçenin sigorta teminatını, sigortalının talebi üzerine zeyilname düzenlenmesi şartı ile
arttırmak zorundadır.
d) Sigorta şirketinin ihbar ve tebliğlerinin birer kopyası KIZILAY’un kanuni adresine yapılacaktır.
Yalnızca sigorta ettiren olarak YÜKLENİCİ'ye yapılacak ihbar ve tebliğler geçersizdir.
e)Sigortacı, kendisine ait sigorta sorumluluğunun başladığuıa dair belgeyi KIZILAY’a ulaştırmakla
yükümlü olup, sigorta sorumluluğu başladıktan sonra herhangi bir neden öne sürerek başvuruda kesinlikle
bulunamaz ve bu sigortayı fesih edemez.
f) Sigorta Genel Şartları ve/veya plasmanların yapılacağı reasürans şirketlerine ait standart hükümler
ve/veya özel şartlar bu poliçede yer alan özel şartlara aykırı olamaz. Bu özel şartları poliçede belirttiği takdirde,
hukuki olarak sigortacı sorumludur.
g) Bu poliçede aşağıda belirtilen istisnalar dışında zeyilname düzenlenemez ve/veya özel şart ilave
edilemez.
(i) Sigorta süresi ve/veya sigorta teminatının değiştirilmesi ile ilgili olarak KIZILAY’ın
YÜKLENİCİ' den yazılı talepte bulunması.
(ii) KIZILAY’ca yazılı onay verilmesi.
h) YÜKLENİCİ ile KIZILAY arasında akdolunan Sözleşme ve ekleri ve/veya daha sonra
düzenlenecek Ek Protokoller bu sigorta poliçesinin ayrılmaz parçasıdır.
i) Sigortacı bir hasar veya ziyan durumunda, hasar bedelini ödemekten imtina ettiği takdirde,
YÜKLENİCİ'nin başvuru tarihini takiben en geç 30 (otuz) gün içinde ödeme yapmamasındaki gerekçeleri
KIZILAY’a yazılı olarak bildirmek zorundadır.
j) YÜKLENİCİ bu poliçenin Genel Şartları Madde 6 "Sigorta Ettirenin Beyan Yükümlülüğü"
hükümleri altında Soru Formu veya Teklifnaıneyi tam ve kusursuz bir şekilde düzenleyerek sigortacıya ibraz
edecektir. Bahse konu teklif name bu poliçenin ekidir.
k) Sigorta Konusu İşler: Sözleşme Madde 3'de sayılan hizmetlerin inşaat işleridir.
1) Sigortalı: Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü
m) Sigorta Ettiren: YÜKLENİCİ ve adresi
n) Sigortalı Adresi: Ataç 1 Sokak No:32 Yenişehir/Ankara (Not: YÜKLENİCİ adresi
yazılmayacaktır).
30.1.3- YÜKLENİCİ, Sigorta poliçelerini düzenleyen ve kendisinden prim tahsili yapan kişi ya da
kuruluşun sigorta şirketi tarafından yetkilendirildiği hususunda belgeleri temin ederek KIZILAY’a
poliçelerinin ekinde ibraz edecektir. Primlerin ödendiğine dair tarihli, imzalı ve kaşeli makbuzun asimi
KIZILAY’a poliçeler ile birlikte ibraz edecektir. T.T.K.'nın 1295. Ve 1297. Maddeleri kapsamında sigorta
primlerinin taksitle ödenmesi kararlaştırılmış ise YÜKLENİCİ, Sigorta Şirketi tarafından onaylı "Sigorta
Primi ödeme Planı" ııın bir örneğini, peşinatının ödendiğine dair makbuzuıYVsfo ile birlikte poliçe ekinde
KIZILAY’a ibraz edecektir. Sigorta primi taksitlerinin "Sigorta Primi Ödeme Planı" nda öngörülen vadelerde
ödendiğine dair tarihli, imzalı ve kaşeli makbuz asıllarını, Ödeme tarihinden itibaren 30 gün içinde ibraz
edecektir. .
30.1.4- Madde 30.1.1'e göre verdiği beyanların, poliçelerin ve eklerinin düzenlenmesinde veya
güncelleştirilme nedeniyle düzenlenecek zeyilnamelerde hakikate aykırı veya eksik olduğu gerekçesiyle,
KIZILAY’ııi uğrayacağı maddi ve/veya manevi kayıplar KIZILAY’a maliyeti ne olursa olsun % 10 (yüzde on)
fazlası ile YÜKLENİCİ alacaklarından, alacağı yoksa teminatından kesilecektir.
30.1.5- Sigorta kapsamında herhangi bir hasar, risk veya kaza sonucu oluşacak tazmin veya risk bedeli
KIZILA YÂ ödenecek, olup, YÜKLENİCİ’nin meydana gelen hasarı eski haline getirmesine bağlı olarak
yapacağı imalatlara karşılık KIZILAY, YÜKLENİCİ’ye tazmin bedelini peyder pey ödeyecektir.
30.2- Sigorta Süresi:
Bu madde kapsamında bulunan ALL Risk İnşaat Sigortaları sözleşme konusu işin başlangıç
tarihinden başlayarak geçici kabul itibar tarihine kadar devam edecek; geçici kabul itibar tarihinden kesin
kabul itibar tarihine kadar da (12 ay) bakım klozu kapsama ayrıca ilave edilecektir. Sigortanın süresi
dolduktan sonra YÜKLENİCİ sigorta şirketinden prim borcu olmadığına dair temiz belgesini KIZILAY’a
ibraz edecektir. Aksi takdirde kesin kabul onay işlemi ve teminatın iade edilmesi işlemi KIZILAY’ca
yapılmayacaktır.
30.3.
Sigortanın Yaptırılmamağı D urum unda :
YÜKLENİCİ, madde 30.1’de tanımlanan sigorta işlemlerini yaptırmak ve ilgili belge ve
poliçeleri ekleri ile beraber KIZILAY’a ibraz ederek onay almak yükümlülüğündedir. Onay alındıktan
sonra poliçeler yürürlüğe girecektir.
Sigorta Poliçelerinin tiimii yukarıdaki hükümler uyarınca KIZILAY*a ibraz edilmedikçe ve prim
ödemeleri bu maddede öngörülen şekilde yapılmadıkça YÜKLENİCİ'ye hakediş ödemesi
yapılmayacaktır.
Ayrıca poliçelerin zeyilnameleri güncelleştirilmesi aşamasına gelindiğinde, KIZILAY’ca talep
edilen miktar ve şartlarda zeyilname düzenlenip KIZILAY tarafından onay verilmedikçe
YÜKLENİCİ'ye hakediş ödemesi yapılmayacaktır.
Zeyilnamelerin gecikmesi durumunda KIZILAY, YÜKLENİCİ alacağından keserek veya
YÜKLENİCİ alacağı yoksa teminatından kesilerek, zeyilname düzenlettirerek gereken primleri
sigortacıya YÜKLENİCİ nam ve hesabına ödeyebilir.
Ancak, KIZILAY’m gerek poliçeler gerekse düzenlenecek zeyilnamelere vereceği onay,
YÜKLENİCİ'nin iş bu sözleşme gereği sigorta yükümlülüğünü hiçbir şekilde etkilemeyecektir. Şöyle ki;
KIZILAY taıafmdan onaylanmış sigorta poliçeleri, ilgili belgeleri ve zeyilnameler bu maddede belirtilen
YÜKLENİCİ'nin sigorta yükümlülüğüne göre, YÜKLENİCİ'nin ve/veya Sigortacının eksik ve kusurlu
sigorta işlemi yapmış olmasmın KIZILAY onayından soma tespit edilmesi halinde dahi YÜKLENİCİ mali
ve hukuki olarak tüm sonuçlarıyla birlikte sorumludur.
Madde 31- KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUNMASI:
YÜKLENİCİ sözleşme konusu işlerin iş sahasında bulunacak fosil, para, değerli veya antika
buluntular ile jeolojik ve arkeolojik değeri olan objelerden hak iddia edemez. YÜKLENİCİ bu tür objeler
bulunduğunda kültür varlıkları hakkında 21.07.1983 tarih ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarım
Konuna Kanunu uyarınca işlem yapar ve derhal durumu KIZILAY’a bildirir.
Madde 32- KESİN HESAP VE HAKEDİŞ RAPORU:
Yüklenilen işin sözleşme ve eklerine uygun olarak yapıldığı anlaşılıp bütün evrak, belge, dosya
ve orijinaller şartnameleri gereğince KIZILAY’a teslim edildikten sonra, kesin hesap düzenlenir.
Kesin hesabın yapılmasında, Türk Kızılayı Alım - Satım - Kiraya Verme Yönetmeliği uygulanır.
Kesin hesap dosyaları, KIZILAY’ca talep edilecek adette hazırlanacaktır. Kesin hesabın devamı
süresince, hesapların yapıldığı yerde YÜKLENİCİ veya yetkili vekilinin hazır bulunması gerekir.
YÜKLENİCİ’ye yapılan bildiriye rağmen hazır bulunmadığı takdirde, kesin hesap işlemi
KIZILAY tarafından YÜKLENİCİ’nin gıyabında yapılır. *
Kesin hesaba ait bütün cetvellerde kesin hesapla ilgili her türlü evrak kayıt ve kesin hakediş
raporu tamamlandıktan soma, durum , yazı ile YÜKLENİCİ’ye bildirilerek kesin hakediş evrakı
KIZIL AY’da YÜKLENİCİ’nin incelemesi ve imzası için hazır bulundurulur.
Kesin hesap evrakı YÜKLENİCİ tarafından imzalandığı takdirde Kesin Hesap kayıtsız ve
şartsız olarak kabul edilmiş sayılır; bundan sonra kesin hakediş raporu işleme konulur ve
YÜKLENİCİ’nin hiçbir itirazı dikkate alınmaz.
Söz konusu iş için hakedişler ödemelerinden varsa teminat kesintisi, sözleşmeye göre kesilmesi
gereken cezalar, yasalar gereğince hakedişlerden kesilmesi gereken vergiler ve YÜKLENİCİ’nin
KIZILAY’a olan borçları kesilmek suretiyle yapıla*. . ' .
Kesin hesap sonucu, YÜKLENİCİ KIZILAY’a borçlu çıkarsa, KIZILAY’in kendisine yazılı
olarak yapacağı, bildiriden itibaren 30. gün içinde, ayrıca ihtar ve hükme hacet kalmaksızın, bu borcu
KIZILAY’a ödemeye mecburdur. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda, sözleşme
hükümleri ihlal edilmiş sayılarak, borca tekabül eden miktar, teminattan ve varsa diğer alacaklarından
kesilir.
Kesin hesaptan soma dahi YÜKLENİCİ’nin her ne sebepten olursa olsun bir borcu bulunduğu
anlaşıldığında, YÜKLENİCİ iş bu miktarı KIZILAY’a ödemeye mecburdur.
Kesin hesap ve kesin hakediş, KIZILAY’m onaymdan soma geçerlilik kazanacaktır.
İşin gerekli kurul ve makamlardan onay almaması veya türlü sebeplerden dolayı tasfiyesine
KIZILAY’ca karar verilmesi veya feshedilmesi halinde de, söz konusu aşamada iş durdurulup tasfiye
edilerek yukarıda açıklanan esaslar içerisinde kesin hesap yapılır.
Madde 33- TEMİNAT SÜRESİ VE TEMİNAT SÜRESİNDEKİ BAKIM VE GİDERLER:
Geçici kabul ile kesin kabul arasında geçecek süreye teminat süresi denir. Bu iş için öngörülen
teminat süresi 12 aydır.
YÜKLENİCİ işlerin, teminat süresi içindeki bakımım yapmak ve tümünü iyi bir şekilde
korumak ve çıkabilecek kusur ve aksaklıkları gidermek zorundadır. Ancak bitirilmiş imalatların veya
yapıların KIZILAY tarafından kullanılma ve işletilmesinden kaynaklanan veya YÜKLENİCİ’nin
kusurları dışındaki nedenlerin gerektirdiği onarımlar bakım yükümlülüğünün dışındadır. Kullanma ve
işletme sonucu olmaksızın ortaya çıkan kusur ve aksaklıkların giderilmesi ve teminat süresince işlerin
bakım giderleri YÜKLENİCİ’ye aittir.
Madde 34- KESİN KABUL:
Kesin kabul için belirlenen tarihte, YÜKLENİCİ’nin başvurusu üzerine, kesin kabul heyeti
oluşturularak geçici kabulde olduğu gibi aynı usul ye yöntemle kesin kabul işlemleri yapılır.
Geçici ve kesin kabuller arasında, YÜKLENİCİ tarafından yapılması gereken, sürekli bakım
niteliğindeki işlerin sözleşme uyarınca yapılıp yapılmadığı kabul heyeti tarafından incelenerek tespit
olunur.
Sürekli bakım hususunda YÜKLENİCİ’nin herhangi bir yükümlülüğü yoksa kesin kabul heyeti,
geçici kabul sırasında iyi durumda ve kabule elverişli olduğu tespit edilmiş olan işlerde teminat
süresince kullanılma sonucunda meydana gelen normal aşınma ve eksilmeden doğan durumlar
dışında, işin ancak kötü yapılmasından kaynaklanabilecek herhangi bir bozukluğun veya geçici
kabulden soma ortaya çıkan bir kusurun olup olmadığını inceler.
Teminat süresi içinde YÜKLENİCİ’nin, bütün yükümlülüklerini yerine getirmiş olduğu
kendisine yüklenebilecek ve kesin kabulü engelleyecek bir kusur ve eksiklik görülmediği takdirde
KIZILAY yönetmelik hükümlerine göre kesin kabul tutanağı düzenlenir. Eğer bu süre içinde,
sorumluluğu YÜKLENİCİ’nin yöneltilemeyecek bir aksaklık veya eksiklik tespit edilmişse bu da
tutanakta ayrıca belirtilir. ,
YÜKLENİCİ veya vekili, yazı ile yapılacak çağrıya rağmen kabulde hazır bulunmazsa veya
kabul tutanağını imzalamak istemezse tutanakta bu husus ayrıca belirtilir.
İşin kesin kabulüne engel herhangi bir durum görüldüğü takdirde, kabulü engelleyen kusur ve
eksiklikler kabul heyetiyle YÜKLENİCİ tarafından bir tutanakla tespit edilir ve kesin kabul işlemi
yapılmaksızın kusur ve eksikliklerin giderilmesi için kabul heyetince ifygftı bir süre belirlenir.
KIZILAY bu kusur ve eksikliklerin tutanakta belirlenen süre içerisin^ \-giderilmesi hususunu
14 / 1 6
YÜKLENİCİ’ye tebliğ eder. Kusur ve eksikliklerin YÜKLENİCİ tarafından giderildiği KIZILAY’ca
tespit edildiğinde kabul işlemi sonuçlandırılır.
.YÜKLENİCİ teminat süresi veya yukarıdaki fıkrada söz konusu edilen, süre sonunda,
KIZILAY’ın kabul edebileceği gecikmeler dışında, sözleşme ve şartname hükümlerine göre işi kesin
kabule elverişli duruma getirmeyerek bir gecikmeye yol açmış ise, KIZILAY YÜKLENİCİ’ye
sözleşmenin 28. maddesinde belirtilen gecikme cezasının 1/2’sini uygulayarak eksiklik ye kusurların
giderilmesini bekler. Ancak eksik ve kusurların giderilmesi 30 (otuz) günü geçerse KIZILAY ceza
uygulamasına devam etmekle birlikte kusur ve eksiklikleri YÜKLENİCİ hesabına kendisi giderir.
KIZILAY, gerek kusur ve eksikliklerin YÜKLENİCİ hesabma giderilmesi bedellerini, gerekse
yukarda belirtilen bekleme cezalarım YÜKLENİCİ’niıı hakedişinden, hakedişi kalmamışsa
teminatından kesmeye yetkilidir.
Kesin Kabul Tutanağının yetkili makam tarafından onaylanması ile kesin kabul işlemi
tamamlanmış olur.
Madde 35- KESİN TEMİNATIN GERİ VERİLMESİ:
Taahhüdün, Sözleşme ve Şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve
YÜKLENİCİ'nin bu işten dolayı KIZILAY’a herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra,
geçici ve kesin kabulde tespit edilen eksik ve kusurların giderilmesinden, geçici ve kesin kabul
tutanağının onaylanmasından ve kesin hesaplar onaylandıktan sonra, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan
soğuk damgalı ilişiksiz belgesi getirmesi halinde kesin teminatın tamamı YÜKLENİCİ’ye geri verilir.
Madde 36- YAPIM RUHSATI:
Sözleşme konusu iş ile ilgili olarak, natamam Kızılay Kompleksi Binasının mekanik ve elektrik
projelerinin hazırlatılarak inşaat yapı ruhsatının ilgili belediyeden devir alınması ile İlgili bütün işlemler
sözleşmenin imza tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günü içerisinde tüm masraflar ve gerekli işlemler
YÜKLENİCİ tarafından yapılacakta*. YÜKLENİCİ bu vecibeyi yerine getirmediği takdirde gecikilen her
gün için Madde 28’de yer alan günlük gecikme cezası kadar ceza kesilecektir.
YÜKLENİCİ'nin kusuru olmaksızın ruhsatın alınamaması halinde sözleşmenin 29. Maddesine
göre KIZILAY’ca uygun görüldüğü takdirde ek süre verilebilir.
Madde 37- HÜKÜMLER ARASINDA ÇELİŞME:
İhale Şartnameleri ve ekleri, Yapım Şartnamesi, Sözleşme ve ekleri ile diğer belgelerdeki hükümler
arasında çelişme olması halinde, KIZILAY lehine olan hükümler geçerlidir.
Madde 38- İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM SEKLİ VE YERİ:
İhale Şartnameleri ve ekleri, Yapım Şartnamesi, Sözleşme ve ekleri ile diğer belgelerdeki
hükümlerin uygulanmasından doğabilecek her türlü ihtilafların çözümünde taşınmazların bulunduğu
illerdeki Mahkemeler ve İcra Daireleri yetkilidir. Sözleşmeden doğan ihtilaflarda yasal vekalet ücreti'
YÜKLENİCİ’ye aittir.
Madde 39- SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ:
İhale Şartnameleri ve ekleri, Yapım Şartnamesi, Sözleşme ve ekleri ile diğer belgelerin
hükümlerinde değişiklik yapılması veya sözleşmede hüküm bulunmaması sebebi ile yeni bir hüküm
eklenmesi gerektiği takdirde tarafların karşılıklı mutabakatı ile mutabakat metni düzenlenerek değişiklik
yapılabilir.
Madde 40- TEBLİGAT ADRESİ:
KIZILAY: Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü
Tebligat Adresi: Ataç 1 Sok. No:32 Yenişehir/ANKARA
YÜKLENİCİ: .....................
Tebligat Adresi: ................
YÜKLENİCİ, yukarıda yazılı adresi, kanuni
15
YÜKLENİCİ ile KIZILAY arasındaki ilişki kesilinceye kadar yukarıdaki tebligat adresine
yapılacak bildiriler aynı günde YÜKLENÎCİ'nin şahsına bildirilmiş sayılacaktır. Bu adreste yapılacak
değişiklikler derhal KIZILAY’a noter kanalıyla bildirilmediği takdirde veya verilen adreste
YÜKLENÎCİ'nin bulunmaması hallerinde doğacak sorumluluk YÜKLENİCÎ'ye ait olacaktır.
Madde 41- SÖZLEŞMENİN EKLERİ :
Aşağıdaki belgeler sözleşmenin ekleridir;
Bu sözleşme kapsamındaki işler için KIZILAY’ın verdiği proje, YÜKLENİCİ tarafından hazırlanan
KIZILAY ve ilgili kurumlar tarafından onaylanan projeler, YÜKLENÎCİ'nin hazırlayacağı ve KIZILAY’m
onaylayacağı bütün iş programları ve benzerlerinin yatır sıra;
A)
İhale Şartnameleri ve ekleri.
B)
Yapım Şartnamesi ve ekleri,
C)
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Yapı İşleri İnşaat Genel Teknik
Şartnamesi.
D)
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Yapı İşleri Birim Fiyat Tarifleri,
E)
Pursantaj Listesi
F)
Projeler
G)
Özel Teknik Şartname, Poz Listesi
H)
Yapılacak İşler Listesi, Mahal Listesi
Bu maddenin (C,D) şıkları sözleşmenin ekinde olmasalar dahi Sözleşmenin eki sayılacaklardır,
Madde 42- 42 Maddeden ibaret olan bu sözleşme; KIZILAY ve YÜKLENİCİ tarafından tam olarak
okunup anlaşıldıktan sonra .................. tarilıinde 1 (bir) nüsha olarak imza altına alınmıştır.
YÜKLENİCİ
TÜRK KIZILAYI
TÜRKKIZILAYI
1868
İSTANBUL İLİ, SULTANBEYLİ İLÇESİ,
DÜZGAZEL MEVKİİ, 5947 ADA 11 PARSELDE KAYITLI
523,54 M2YÜZÖLÇÜMLÜ TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ
NATAMAM KIZILAY KOMPLEKS BİNASININ KABA
İNŞAATININ, DIŞ CEPHESİNİN VE ÇATISININ
TAMAMLANMASI İŞİNE AİT
YAPIM ŞARTNAMEŞİ
YAPIM ŞARTNAMESİ
MADDE 1- İSİN YERİ:
Sözleşme konusu inşaat işi İstanbul ili, Sultanbeyli ilçesi, Düzgazeî mevkii, 5947 ada, 11 parselde kayıtlı
523,54 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerine yapılacaktır.
MADDE 2 - İSİN KONUSU:
KIZILAY5m verdiği projelere uygun, sözleşme ve ekli şartnameler doğrultusunda, gerektiğinde yasal izinlerin alınması, tüm işlerle ilgili vergi, 'resim,'harç ve benzeri giderler dahil her türlü gider Yüklenici tarafından
karşılanmak üzere İstanbul ili, Sultanbeyli Uçesi, Düzgazel mevkii, 5947 ada, 11 parselde kayıtlı 523,54 m2
yüzölçümlü taşınmaz üzerindeki natamam Kızılay Kompleksi Binasının mekanik ve elektrik projelerinin
hazırlatılarak yapı ruhsatının alınması, kaba inşaatın, dış cephesinin ve çatısının anahtar teslim götürü
bedel ile yapılması işidir.
MADDE 3“ ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER:
1- YÜKLENİCİ, İhale Şartnameleri, Sözleşme ve Yapım Teknik Şartnamesi' nin hükümlerini, bu ihale
dokümanlarının eki olan projeleri dikkate alarak teklifini vermiştir.
2- YÜKLENİCİ yükümlülüğünde bulunan işleri gerçekleştirmesi için gereken teknik kadro ve teçhizatları iş
yerine getirecektir.
3- Yapım süresince gerek duyulan her türlü testlerin şantiyede yapılması ve/veya KIZILAY’ın onaylayacağı
laboratuvaıiarda yaptırılması her türlü giderleriyle birlikte YÜKLENİCİ’nin yükümlülüğündedir. Testler
YÜKLENİCİ ve KIZILAY elemanları ile müştereken yapılacaktır.
4- Bütün kontrollük hizmetlerini KIZILAY elemanları ve/veya KIZILAY’ın görevlendirdiği TEKNİK
MÜŞAVİR kuruluş KIZILAY adına yürütecektir.
5- İnşaatın yapımı için gerekli onay ve izinler YÜKLENİCİ tarafından alınacaktır.
6- İhale dokümanlarında "gün” olarak belirtilen bütün süreler, aksi belirtilmediği sürece takvim günüdür.
7- Yıkım, söküm ve inşaat sırasmda mevcut tesislerde, çevre yapılarda, su, kanalizasyon, elektrik, gaz ve
belediyeye ait yol ve alt yapı tesislerinde ve dolaylı olarak üçüncü şahıslara ait yapılarda meydana
gelebilecek zarar, ziyan ve kayıplardan YÜKLENİCİ sorumlu olacaktır.
8- İnşaat işleri sırasında gerekli emniyet tedbirlerinin alınması ve iş güvenliği kurallarının uygulanması
YÜKLENİCİ yükümlülüğündedir.
9- Şantiye elektriği ve suyu YÜKLENİCİ tarafından temin edilecektir. İş süresince binaya ait elektrik ve su
tüketim bedelleri YÜKLENİCİ tarafından ödenecektir.
10- Statik projesi uygulanırken mimari proje üzerindeki revizyonlara göre uygulanacaktır. Gerektiğinde proje
revizyonları YÜKLENİCİ tarafından bila bedel hesaplamaları yapılarak projelendirilecektir. İşin bitiminde
YÜKLENİCİ tüm projelerin son uygulama halini gösteren projelerden (as-built) 1 ad CD (projeler autocad
dwg dosyası olacaktır.), 1 ad ozalit proje takımı KIZILAY’a verecektir.
11- İş kapsamındaki imalatlar yapılırken T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı vb. kamu
kurum/kuruluşlarının birim fıyât tariflerine ve ekli özel birim fiyat tariflerine göre yapılacaktır.
12- YÜKLENİCİ taahhüdündeki binalara ait her türlü yasal izni alacaktır.
13- Alt yapı işleri projelerine ve yapılacak işler listesine uygun olarak yapılacaktır.
14- Verilen mimari proje üzerinden statik hesabı yeniden yapılıp, gerektiğinde betonarme projeleri revize
edilecektir.
15- KIZILAY’ın kabulünün yanı sıra; ilgili kuruluşlarca yapılması gereken kabul işlemlerinin de yaptırılması ve
bununla ilgili her türlü masraf YÜKLENİCİ' ye aittir.
16- Projede ve imalat poz listelerinde belirtilmemiş olsa dahi, aksesuarlar ile bir bütün olarak
düşünülecektir. Aksesuarlar
(kol, kilit, menteşe, ispanyolet, stop v.s.) için ayrıca ödeme
yapılmâyacaktıı*. Tüm bu malzemeler götürü bedel fiyat içinde kabul edilecektir.
17- Mevcutta bulunan molozlar YÜKLENİCİ tarafından atılacak olup, bunun için ayrıca ödeme yapılmayacakta*.
18- Kazı imalatı yapılacak ve inşaata ait diğer imalat yapımlarından ve artan malzeme ve inşaat artık ile
molozların hafriyat - moloz -kırım- inşaat artıkları v.s.leı* şantiyeden ve inşaat sahasından uzaklaştırılacak ve
bunlar için ayrıca yükleme boşaltma nakliye bedeli ödenmeyeceğkgibi, herhangi bir ad altında da ödeme
yapılmayacaktır. Mevcutta bulunan molozlar ve şantiyedeı\ çı\an molozlar idarenin göstereceği yere
dökülecektir.
Sayfa 2 /
19- KIZILAY yardım amaçlı Demek olduğundan bağış malzeme alabilecektir. Bu durumda Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’mn bağışın yapıldığı 2014 yılı Birim Fiyat analizinde bağış malzemeye esas olabilecek fiyat
analizindeki malzeme ve işçilik oranları esas alınarak, YÜKLENÎCİ’nin yapım imalatı pursantaj oran
uygulanarak yapmış olduğu işçilik ve sarf malzemelerine ait bedel fiyatının düşülmesiyle ödeme yapılacaktır.
20- Gerektiğinde kurumlardan alınacak onaylar ve izinler YÜKLENİCİ tarafından alınacak olup, bunun için
gerekli her türlü harcama YÜKLENİCİ tarafından karşılanacaktır.
21- KIZILAY projeyi vermiş olsa dahi, yapılan uygulama ve imalatlardan doğabilecek hatalardan YÜKLENİCİ
sorumludur.
22- Tüm imalatlar imalat poz listelerinde belirtilmiş olan ilgili resmi kurumların (Ç.S.B, M.S.B, vb. kamu kurum
ve kuruluşları) imalat poz tanımlarına uygun malzeme ye işçilikle yapılacaktır,
23- İşin süresi içinde - yapım aşamasında ortaya çıkabilecek proje revizyonları inşaatın yapımım
geciktirmeyecek şekilde uygulamaya yansıtılacaktır. Yapılan proje revizyonlarım son hallerini gösterir asbüilt projeler, YÜKLENİCİ tarafından bila bedel yaptırılarak KIZILAY’a teslim edilecektir.
24- Proje detaylarındaki bazı imalatlar, imalat tanımları veya pursantaj cetvelinde gösterilmemiş olabilir veya
projede tanımlanamayan bazı imalatlar, imalat tanımlan veya pursantaj cetvelinde gösterilmiş olabilir, bu tür
imalatlann ortaya çıkması durumunda projeler ve teknik şartnameler gereği imalat sırasına göre yapılacaktır.
Bu gibi durumlarda YÜKLENİCİ hiçbir fark talep etmeyeceği gibi proje ve detayları ile teknik
şartnamelerde gösterilen imalatlar anahtar teslimi götürü bedele dahil olup, fiyat değişmeyecektir.
Bu nedenle isteklilere tekliflerini vermeden önce proje ve detayların imalat tanımlarını incelemeleri inşaat
sahasını ziyaret ederek saha şartlarını önceden tetkik etmeleri tavsiye edilir.
25- İşin yapımı esnasında işe engel olacak her türlü hususa YÜKLENİCİ tarafından çözüm getirilecektir. Ortaya
bir bedel çıkarsa YÜKLENİCİ tarafından ödenecek ve KIZILAY’dan herhangi bir hak talep edilmeyecektir.
26- YÜKLENİCİ teklifinde olabilecek herhangi bir işlem hatası (toplama, çarpma vb.) KIZILAY lehine
değerlendirilecektir.
27- Teknik şartname ve projelerde, imalatlar arasında çelişki olması durumunda KIZILAY onayı doğrultusunda
imalat yapılacaktır.
28- Hafriyat için zeminde çıkabilecek kaya v.s. için kazı klas farkı, su çıkması halinde su zammı gibi hiçbir ad
altında fiyat farkı ödenmeyecektir.
29- Kazı bedeli anahtar teslim bedel içerisinde yer almakta olup her hangi bir ad altmda bedel ödenmeyecektir.
30- Tüm nakliyeler anahtar teslimi götürü bedele dahil olup ilgili birim fiyatlar içinde düşünülecektir. Hiçbir
şekilde nakliye bedeli ve nakliye zorluğu katsayısı ödenmeyecektir.
31- Ara depo bedeli ödenmeyecektir.
32- Teknik Uygulama Sorumlusu (TUS) veya Yapı Denetim sorumlularıyla ücretleri YÜKLENİCİ
tarafından karşılanacaktır.
33- Kör kasalar (2) kat antipasla boyanacaktır. İki kat boyanın renkleri farklı olacaktır.
34- Yüklenici firma; tüm malzeme imalatlarında, imalattan önce idareden malzeme onayı almalıdır.
Malzemelerin seçimi esnasında yüklenicinin sunacağı TSE veya ISO standardına uygun olarak
üretilmiş en az 3 alternatifli malzeme numunelerinden birini idare seçebileceği.gibi, bunların
tümünü reddedebilir, yeni malzeme sunulmasını isteyebilir.
35- Yüklenici, malzemeleri iş programlarını aksatmayacak şekilde önceden idarenin onayına sunacak
ve meydana gelecek gecikmeden sorumlu olacaktır. Malzeme seçimi idare onayı ile kesinlik
kazanacaktır. Onay tutanakları gerektiği takdirde iş bitiminde geçici ve kesin kabııl komisyon
üyelerine sunulacak şekilde saklanmalıdır.
36- Doğrama madeni akşamları en iyi kalitede olacak, idareye beğendirilmeden takılmayacaktır.
37- İşçilik birinci sınıf olacak ve en kaliteli işçilik şartlarına uygun olacaktır. Teknik Şartnamelerdeki
standartlara uygunluk sağlanacaktır. Şartnamelere uygun yapılmayan imalatlar kırılacak ve
tekrar yapılacaktır, Kırılan imalatlar için herhangi bir bedel ödenmeyecektir.
38- İmalatlar için gerekli olan her cins malzeme inşaat sahasına getirilecek, olumsuz çevre ve hava
koşullarından konulacaktır.
39- Yüklenici, idarenin talep etmesi durumunda, malzeme numunelerini, bedeli kendisi tarafından
karşılanmak üzere idarenin veya müşavir firmanın onaylayacağı bir laboratuar ya da kuruluşta tahkikini
yaptıracak ve neticelerini idarenin veya müşavir firmanın onayına sunacaktır.
Sayfa 3 /4
40- İnşaatların yapımı esnasında kaldırılan, bozulan, hasar gören yol, altyapı, kaldırım, kaplamalı alan, yeşil
alan, çevre düzenleme, tabela, trafik ışığı v.b. eski haline getirilecek şekilde onarılacaktır. Onarımlar
(altyapı v b .) hizmetlerin sürekliliğini ve güvenliğini devam ettirecek şekilde, hizmet sahibine herhangi
bir rahatsızlık vermeden, kısıtlamadan ve engel olmadan, değişiklik gerekli olmadıkça eskisi gibi hizmet
verecek şekilde yapılacaktır.
41- Yüklenici firma, şantiyede gerekli emniyet tedbirlerini alacak, iş güvenliği için uygun uyarı levhalarım
asacak, ayrıca şantiyede çalıştırdığı personelin kaldığı binaları işçi sağlığı, iş güvenliği tüzüğüne uygun
olarak düzenleyecektir.
;
42- Standartlar aksi belirtilmediği sürece, eh son tarihli Türk Standartlar Enstitüsü standartları geçerli
olacaktır.
!
43- Yüklenici şantiyede kontrol teşkilatına görevini yapabilmesi için, kendine yaptığı şantiye ofisinden
bağımsız olarak telefonu, faksı, bilgisayarı, internet bağlantısı, fotokopi vb. büro makineleriyle ye ofis
mobilyaları ile döşenmiş bir çalışma mahalli hazırlayacaktır.
44- Yüklenici, inşaat sahasını veya çevresini kirletmeyecek, gereksiz şekilde araziyi, yolları ve diğer yapıları
bozmayacaktır. Şantiye sahası çitlerle ve perdelerle çevrelenecek ve girişler kontrollü olacaktır. Şantiye
sahası her zaman temiz ve düzenli olacaktır.
45- Yüklenici, çalışanları ile birlikte taşeronlarının ve şantiyedeki diğer elemanların sağlığım, güvenliğini ve
refahını sağlamak ve bu konuda İdarenin memnuniyeti için bütün gayretini gösterecektir. İnşaat sırasında
olabilecek bütün kazalar yalnızca yüklenicinin sorumluluğundadır.
İdare, yüklenicinin çalışma yönteminin emniyetsiz olduğuna, güvenlik bariyerlerinin veya diğer emniyet
unsurlarının, güvenlik ve kurtarma ekipmanlarının yetersiz olduğuna karar verir ise; yüklenici verilen
talimatlara göre çalışma yöntemini değiştirecek, güvenlik önlemlerini arttıracak veya kurtarma
ekipmanları temin edecektir. Bu gibi talimatlar yükleniciyi sözleşme kapsamındaki diğer
yükümlülüklerden kurtarmayacaktır.
46- Yüklenici ark kaynağı cihazı ile çalışmada, oksijen - asetilen kaynağı ile çalışmada, kesme cihazı, spiral
gibi yüksek ısı ve kıvılcım üreten cihazlar ile çalışmalarda özel bir dikkat gösterecektir. Bu çalışmalar
gerektiğinde çalışma alam yakınında 2 (iki) adet tamamen kontrol edilmiş ve dolu yangm söndürme
cihazı kullanıma hazır olarak bulundurulacaktır. Yüklenici, yanıcı özellik gösteren tüm artık ve fazla
malzemeyi kaldıracak, bu malzemelerin sahada bulundurulması gerekiyorsa, bütün ateş ve kıvılcım
kaynaklarından uzak bir yerde saklanacaktır.
47- Yüklenicinin yapacağı işler halkı gereksiz şekilde rahatsız etmeyecektir. Halkın geçiş haklarına daima
riayet edilecektir. Polis, karayolları veya diğer kamu makamlarının yazılı izni olmadan, karayolu veya
yürüme yolları geçişi engellenmeyecektir.
48- Yüklenici, trafik düzenlemesi ve yol emniyet tedbirleri için yetkili makamların getirdiği şartlara ve
önerilere uyacaktır.
49- Yüklenici, proje sahasının yakınında bütün kamu yollarının ve kaplamaların temiz tutulması ve şantiye
aktivitelerinden meydana gelebilecek döküntülerden uzak tutulabilmesi için gerekli tüm önlemleri
alacaktır.
50- Projenin herhangi bir kısmında su, atık su, elektrik, telefon, drenaj vb. alt yapı hizmeti ile karşı karşıya
gelinirse, yüklenici veya taşeronları çalışmayı hemen durduracak ve İdareyi ve yetkilileri haberdar
edecektir. Yüklenici veya taşeronlarının çalışmaları sonucu mevcut alt yapı tesislerinin zarar
görmesinden, İdare sorumlu değildir. Meydana gelecek zararlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. MADDE 4- ŞANTİYELERDE KONACAK LEVHALAR :
YÜKLENİCİ, Sözleşmenin akdinden itibaren en geç 15 (onbeş) gün içinde inşaat sahasının KİZILAY’ca
gösterilecek yerlerine, aşağıda özellikleri ve uygulama şartları açıklanan levhaları koymaya mecburdur.
a) Levhalar üzerine, KIZILAY tarafından yaptırılıp onaylanan projesine göre KIZILAY’m, inşaatın,
Kontrol' un ve YÜKLENİCİ'nin adı, ruhsat tarih ve numarası ile lüzumlu görülecek diğer hususlar yazılacaktır. •
b) Levhalar, tahmini 1.50 x 2.50 m boyutunda olacak, metal levhadan parçalı olarak yapılacak, tabela ile
ayakların toplam yüksekliği yaklaşık 4.00 m yükseklikte 50lik patent borudan yapılmış 2 adet sehpa üzerine
monte edilecektir. Patent borudan yapılan sehpanın ayaklan, uygun şekilde beton temel içine gömülecektir.
Uygulama YÜKLENİCİ' nin hazırlayacağı ve KIZILAY’ın onaylayacağı detay projplere göre yapılacaktır.
MADDE 5- EKLER Proje pafta listeleri,
TÜRKKIZILAYI
1868
İSTANBUL İLİ, SULTANBEYLİ İLÇESİ,
DÜZGAZEL MEVKİİ, 5947 ADA 11 PARSELDE KAYITLI
523,54 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ
NATAMAM KIZILAY KOMPLEKS BİNASININ KABA
İNŞAATININ, DIŞ CEPHESİNİN VE ÇATISININ
TAMAMLANMASI İŞİNE AİT
ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME
ÖZEL-1 KAPAKLI GİYDİRME CEPHE TEKNİK ŞARTNAMESİ
BİRİMİ : M2
..Üretilen alüminyum profillerin mekanik özellikleri (DİN 1748 Teil 1, TS 996)
Çekme: 215 N/M m2
Sertlik : 70 Brinell
Akma: 160N/Mm2
Isı İletim: 2.8-3.0 W/m2k
Kopma % : 12 (A5)-10(A10)
Özgül Ağırlık: 2.7 Gr/Mm3
Boya renk ve kalitesi uluslararası rai normlarına uymalıdır. Gözle yapılacak kontrolde, yüzey üzerinde
kaplanmamış alan, çizik, pürtük, kabarık, leke, soyulma, vb. hatalar görülmemelidir. Giydirme cephe,
projesindeki görünüşe uygun olarak belirtilen açıklıklarda ve her kat döşeme betonuna detaylarda
belirtildiği gibi üç boyutta ayar imkanı veren alüminyum veya galvanizli çelikten mamul ankrajlarla
binaya bağlanmış, ek yerlerinde dilatasyonu sağlamış taşıyıcı düşey elemanlar ile bunlar arasında
belirtilen yüksekliklerde ısıcam veya sandviç panel takabilmek ve bunları taşımak üzere, düşey taşıyıcı
elemanlara özel bağlantı elemanları ile bağlanan yatay kayıtlardan oluşur. Statik tahkik ve mukavemet
hesaplamalarında TS 498 ve DİN 1055 dikkate alınmalıdır. Giydirme cepheyi yapıya ankre etme
sistemi, döşeme veya parapet alnından düşey, ya da döşeme alt ve üstünden yatay bağlamaya uygun
olmalıdır. Ankraj sistemleri sabit ya da ara mesnet (hareketli mesnet) olarak kullanılabilmelidir.
Ankrajların binaya bağlantıları özel paslanmaz çelik dübel ve civatalar ile yapılacaktır. Profilin
ankraj a bağlantıları özel paslanmaz çelik civata, burç, her iki başta aderansi temin eden özel pullarla
yapılır. Yangın tutucuları düşey ve yatay taşıyıcıların montajım müteakip yerinde alınan ölçülere göre
0.7 m m galvanizli saçtan bükülüp parapet altı ve üstlerine, giydirme cephe profillerine bağlanmadan
metalik teması kesen polyizobutilen bantlarla yanaştırılacaktır. Bu levhaların hem parapet/kiriş, hem
de yatay profiller arasındaki fuga silikon tipi mastiklenecek ve kesin duman geçirimsizliği
sağlanacaktır. Katlar arasında ses geçişini önlemek İçin her kat kiriş seviyesinde yangın kesicinin
üzerinden başlamak üzere döşeme kalınlığı kadar cam yünü doldurulacaktır. Kullanılacak Cam;
giydirme cephelerde dış, 6 mm refiekte (renk kontrol tarafından seçilecek), temperli, ara boşluk 12
mm, ve iç 6 mm float düz cam kombinasyonlu ısı camların, katlara taşımp istiflenmesinden soma,
alüminyum cephe taşıyıcı profillerinin montajını müteakip her aksta 2 adet akstan 80-100 mm açıklıkta
havalandırmayı sağlayan özel alüminyum takozları ve üstünde dengeleyici PVC ayar takozları konarak
takılacaktır. Sistem cam takıldıktan fuga geçirimsizliğini sağlamış olacaktır. Bina dış cephesinde
görünür vida kullanılmayacaktır. Alüminyum doğramalarda camların yaslandığı yanaklar, EPDM cam
fitilleri tutacak şekilde kanallı olmalıdır. Kullanılan malzemeler; Çarparak yağan yağmur
geçirimsizliği ve fuga geçirimsizliği yerine getirilmelidir. Tüm aksesuarlar ve bu aksesuarlarda
kullanılacak yardımcı elemanlar alüminyum İle bağdaşabilir bir malzemeden imal edilmeli, dış
etkenlere karşı, paslanmaz (innox), solmaz, çizilmez vb. Özellikler taşımalıdırlar. Köşe takozları ve "t"
bağlantılar uygun alüminyum alaşımdan olmalıdır. İnfıltrasyon kayıplarım önleyen çarpma fitiller ve
sızdırmazlık fitili- ve cam fitilleri, elastik deformasyona sahip ve deformasyondan önceki şeklini süratle
alabilen'EPD M ’den imal edilecektir.
Doğrama ile bina arası boşlukları, hava koşullarından etkilenmeyen, doldurucu ve yapışkan özelliğini
kaybetmeyen silikon macun ile kapatılarak, hava-su sızdırmazlığı kesin olarak sağlanacaktır.
Doğramalar her boyutta şakül ve terazisinde olacak, yeterli sayıda bağlantı elemam kullanılacaktır.
Montaj işleri tüm ıslak inşaat işlerinden sonra olmalıdır. Doğramalar 1. Sınıf işçilikle, beynelminel
normlara uygun kalitede imal ve monte edilecektir.Kullanılacak alüminyum profiller, üzerlerindeki
eloksal ve elektrostatik toz boyama işlemi, belirtilen TSE belgelerine, üretici firmalar da, TSE İmalat
yeterlilik belgesine sahip olmalıdır. İnşaat yerindeki yüklem e, yatay ve düşey taşım alar yüklem e
boşaltm a, h e r tü rlü m alzem e ve zayiatın, işçilik, alet ve edevat giderleri, nakliye, m ü teah h it k arı
ve genel g id erler dahil 1 m2 fiyatıdır.
ÖZEL-2: PASLANMAZ ÇELİK MERDİVEN KORKULUĞU VE KÜPEŞTESİ YAPILMASI
B İR İM İ: MT
Parlak paslanmaz çelikten (304 krom çelik) merdiven korkuluğu yapılması; 90 cm. ara ile dikmeleri
Q32*1.5, korkuluk üst başlık küpeştesi Q 51*1.5, ara bağlama boruları 3 adet Q 16*1.5 çapında
paslanmaz çelikten imal edilecek, küpeşte bağlantı elemanları paslanmaz mafsallardan olacak, ara
kayıtların dikme borulara bağlantısı Mö'lık vidalarla yapılacak, bunların üzerine paslanmaz kör somun
monte edilecek, dikmelerin basamak bağlantı yerlerine M10 vida veya fm n boyalı ankraj demirinin
yerinde punta ile kaynak yapılacak üzerine krom-nikel Q51'lik kapaklar takılacaktır. Q 5Î'lik
küpeştenin ağız kapakları paslanmaz çelik kapakla kapatılacak, merdiven dönüşüm yerleri patentli
dirsek olacak, dirsekle küpeşte birleşim yeri kaynaklı olacaktır. Yapılan bütün kaynaklar pürüzsüz
olacaktır. Parlak paslanmaz çelikten (304 krom çelik) merdiven küpeştesi yapılması; 0.5 metre ara ile
bağlantı mafsalı kullanılacak, kaynak izi belli olmayacak, paslanmaz çelik merdiven korkuluğu ve
küpeştesinin projesine uygun olarak imal edilmesi için gerekli atölye masrafları, kaynak, argon
kaynağı, rozet, mafsal, somun, torna, freze, polisaj, metrik bağlantı elemanları, ufak malzemeler ve
çelik cıvata kullanılması, yerine montajı için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, malzemenin
şantiyeye nakliyesi, iş yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşımalar, genel giderler ve
yüklenici karı dâhil 1 m t fiyatıdır.
iv
TÜRK KIZILAYI
SULTANBEYLİ KIZILAY KOMPLEKS KABA İNŞAATI, ÇATI VE CEPHE YAPILMASI
POZ LİSTESİ
İMALAT CİNSİ
SIRA V E POZ NUMARASI
poz- n o
C
:;.
A
M
İ M
İ
' ■<
v* h
; i
»S İR İM l'
- i'
.
. m
i 04.290/587
0 200 mm ANM A ÇAP KORUGE DRENAJ BORULARI
2 14.012/2
El ile her derinlikte yum u jak ve sert to p ra k » dar derin ka n yapılm asıfgevjek ve bitkisel toprak, gevjek
m3
jüt, kum, kil, $11Uf, kumlu v e g e v je k k li, killi kum ve (a k ıl, kürekle atılabilen ta jlı toprak v e b e n ıeri
tem inler)
V.15.001/1A
Makine İle yu m u ja k ve sert toprak k a n im » » (Serbest k a ıı)
mî
Makine İle tuvenan kum (« kıl tem in edilerek, m akine İle s erm e, sulam a, sıkı;b rm a yapılm ası -
m3
S 15,140/8
Çakıl ile drenaj yapılm ası
m3
e V. 16.050/03
Beton santralinde üretilen veya satın alınan v e beton pom pasıyla basılan, C 16/20 b a sın ; dayanım
m3
3
.4 15,140/4
sınıfında beton d ökülm esi (beton nakil dahil)
7 Y .16.050/06
mî
Beton santralinde Oretilenveya satın alınan Ve beton pom pasıyla basılan, C 30/37 b a sın ; dayanım
sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dahil)
8 f . 18.001/P01
90 m m ka lınlığınd a dol u h a nms n tuğl ast (190 x 9 0 x 50 m m) il e duva r y apil m ası
mİ
9 V. 18.110/01C04
10 cm kalınlığındaki te c h lıa tsıı gaıbeton duvar blokla rı İle dırvar yapılm ası (gaıbeton tutkalı (1e) (0 2
m2
sınıfı)(2,50 N/mm* ve 400 kg/m’ )
10 Y. 18.110/01C07
m2
15 cm kalınlığındaki te c h lıa tsıı gaıbeton duvar blokları İle duvar yapılması (gaıbeton tutkalı İle) (G2
sın ı fı)( 2,50 N/m m* ve 400 kg/m')
11 ¥.18.110/01 CIO
m2
20 cm kalınlığındaki te c h lıa tsıı gaıbeton duvar blokları İte duvar yapılması (gaıbeton tutkalı İle) (G2
sınıfı)(2,50 N/mm* ve 400 kg/m’ )
12 Y.18.110/01C12
m2
25 cm kalınlığındaki te c h lıa tsıı g aıb eton duvar bloktan lie duvar yapılmast (gaıbeton tutkalı İle) (Q2
sınıfı)(2,50 N/mm* v e 400 kg/m’ )
madde kullanmadan DEMİRLİ ve DEM İRSİz BETON Injaatın yıkılması
m3
13 Y. 18.185
Patlayıcı
14 18.233/11
M evcut abfap, (e lik , betonarm e k iri; veya a jık lı (a tı Ocerlne 60 mm pollstren dolgulu (0 $ t0 .7 0 mm
m2
trapezoidal, alt 0.50 m m d Or) alüm inyum levhalar (EN A W 3003 Al-M nt C u ) ile tsı yalıtım lı (a tı flrtösö
yapılm ası
15 Y .18,461/002
3 m m kalınlıkta plastom er esaslı (-10 soğukta bökOlmelJ) cam tGlü tafiyıcılı ve 3 mm kalınlıkta plastom er
m2
esaslı (-10 soğukta bOkOlmell) polyester keçe tajıyıcılı poüm er bltflmlQ örtüler ile İki kat su yalıtım ı
yapılm ası
16 Y.18.461/014
3 m m kalınlıkta plastom er esaslı (-10 soğukta bOkölmeli) polyester k e (e ta ;ıy ıc ılıv e 3,3 m m kalınlıkta
m2
plastom er esaslı (-10 soğukta bDkOlmelİ) polyester k e fe » ¡ iy ic ili b ir yOıO m ineral kaplı poüm er bltOmlO
Brtöler i!e iki kat su yalıtım ı yapılması
17 Y.19.055/003
m2
5 cm kalınlıkta yü ıe y i pOrDılü veya pOrüıla kanallı extrQde polfstren levhalar (XP5 • 200 kPa b asın ;
dayanımlı) ile d ıf duvarlarda di}tan ısı yalıtım ı ve Öterine ısı yalıtım sıvası yapılm ası (M antolam a)
18 Y .19.055/003A
5 cm kalınlığında XPS levha İle dı[and an ıst yalıtım ı yapılm ası
m2
19 Y.19.056/001
3 cm kalınlıkta yü ıe y i dOıgOn levhalar (XPS • 300 Kpa b a sın ; dayanım lı) İle bodrum perdelerinde su
m2
yalıtım ı Oıerlne ısı yalıtım ı yapılmast
20 V. 19.058/001
3 cm kalınlıkta yü ıe y i düıgön levhalar (XPS - 200 Kpa b a s ın ; dayanımlı) ile yatayda (ıe m ln y a d a arakat
m2
d $ je m e betonu O ıerinde vb.) ısı yalıtım ı yapılması
21 Y ,21.001/03
Plywood ile dQz yO ıeyli betonarm e kalıbı yapılması
m2
22 Y.21.050/C01
Ç elik borudan k ılıp İskelesi yapılm ası (0,00-4,00m arası)
m3
23 Y.21.051/C01
Ç elik borudan u m güvenlikli cephe i} İskelesi yapılm ası (0,00-5l,5 0 m arası)
m2
24 Y .2 1 .101/06
Çatı Oıerine OSfi/3 kaplama yapılması
m2
25 Y.23.014
0 8 - 0 1 2 m m n e rv ü rla beton (e lik (u b u ğ u , çubukların kesilm esi, bOkOlmestve yerine konulması
Ton
26 Y.23.015
0 1 4 - 0 28 m m ntrvOrlü tik beton (e lik çubuğu, çubukların kesilm esi, bükülmesi v e yerine konulması.
Ton
27 Y.23.0S1
Profil dem irlerinden çatı m akası yapılm ası ve yerine konulm ası.
Ton
28 Y.23.167
Ç e jltll profil dem iri ve sac levhalardan mOnfetlt im alat yapılm ası ve yerine konulması (su depolan ve
K*
bem eri)
29 Y.23.244/F
Naturet-mat v e eloksallt ıst yalıtım lı alüm inyum doğrama İmalatı yapılm ası v e yerine konulması
Ki
30 24.061
0 1 0 0 mm (apınd a b ir ucu muflu se rt PVC yağm ur borusu tem ini ve yerine tesbltl
m
31 24.020
12 No.lu
m
çinko levhadan sıva eteği, baca kenarı, (a tı m uayene pencereleri ve çatı fen erleri dipleri
yapılm ast v e ye lin e konulması
32 Y.25.004/05^
Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yflteyîere, astar uygulanarak silikon esaslı greni 1/ıekstOrlü kaplama
m2
yapılm ast (d ıj cephe)
33 2 6 .0 2 1/MK
P r e s le m e y in temi İle Oretllen, Ost kısm ı b e y a ı (im entolu, ait kısm ı normal (im entolu, yivll-yivsiı, renkli-
m2
re n k s it,te rra ıo karo plak(karoslm an-sm ıf 1) tie d ıj mekanlarda d 8}em e kaplaması yapılm ası
•
34 26.206/C1
3 cm kalınlığında renkli m erm er ile d ö je m e kaplam ası yapılm ası (3x30x$erbestboy)
m2
35 26.207/5
Renkli M ER M ER KAPI EŞİĞİ yapılm ası
m2
36 26.622/C
Renkli m e rm e r plaklar İle m erdiven basamağı kaplaması (basam ak 3 cm, rıht 2 cm kalınlığında)
m
yapılm ası
37 26.702/C1
3 cm kalınlığında renkli m erm er plaklar ile d ıj d en lilik yapılm ası (3x30xSerbestboy)
m2
39 27.S82
M ala perdahlı ja p yapılm ası.
m2
39 Y.28.645/C06
AlOmlnyum doğramaya profil ile 4»4 mm kalınlıkta 16 mm ara b olluklu (ift camlı p encere Dnltesl
m2
takılması
40 A04
Göm m e silindirli i;-d ı; kapı kilidi yapılması
Ad
41 AO 8
Kapı kolu yapılm ası
Ad
42 A09
la s tik b a jlı tampon yapılm ası
Ad
43 A10
M enteşe takılması
Ad
44 B01
İspanyolet takılması
Ad
45 MSft.676
RENKÜ M ERM ER PLAKLARLA PARAPET OUVARINA HARPUŞTA YAPILMASI
m2
46 ANALİ2-1
M ekanik tajıyıcılı alüm inyum komporit panel cephe kaplam ası yapılm ası
47 ANALİZ-2
Alüm inyum ko m p o ılth arp u jta yapılm ası
43 Ö Z U -1
Kapaklı Giydirm e Cephe Yapılması
49 ÖZEL-2
P aslan m aı Çelik M erdiven Korkuluğu ve KGpejte Yapılması
m2
m2
v
\
m2
o
V,
V v
FİYAT ANALİZİ
OLCU BİRİMİ
m2
POZ NO:
ANALİZİN ADI
ANALİZ-1
MEKANİK TAŞIYICILI ALÜMİMYUM KOMPOZİT LEVHA CEPHE KAPLAMASI
TANIMI:
Onaylı projesine göre Kompozit cephe kaplamasını taşımak üzere taşıyıcı sistemin teşkili ve yapılan taşıyıcı
sistemin yapılıp ana taşıyıcı konstrüksiyona galvaniz kaplı çelik dübeilerie arikre edilmesinden sonra bu sisteme,
detay projesindeki çaplara göre delikler açılmış yüzey tabakaları 0,5 mm kalınlığında AİMg 1 alaşım alüminyum
içi polietilen (plastik), 70 mikron kalınlıkta DİN 53153 normuna uygun sertifika 20-600 ışık açıları altında
GLOSSMETRE ile ölçüm yapıldığında %30 parlaklık derecesinde yüzeyinde kaplanmamış alan, çizik, pürtük,
kabarık, leke, soyulma ve hataları bulunmayan elektrostatik toz boya ile kaplanmış kompoze ithal Alüminyum
Kompozit Panel levhaların temini, temin ediien levhaların proje ve detaylarına uygun olarak fugalı montajı
yapılmalıdır. Ek yerlerinde dilatasyon sağlanmalıdır. Gerekli yerlere PVC kaplama malzemesi ile su yalıtımı
yapılmalıdır. Fugalar silikon esaslı derz dolgusu ile doldurulmalıdır. Her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, nakliye,
yatay ve düşey taşımalar, yükleme-boşaltma, alet edevat giderleri müteahhitlik kan ve genel giderler dahil 1 m2
fiyatıdır.
ÖLÇÜ:
Kaplama yapılan yüzey ölçülür.
POZ NO:
CİNSİ
MİKTAR BR
MALZEME:
04.715/3D1
04.435/01A
04.435/20B
04.435/06A
04.435/07A
04.435/23E
04.435/26A
ALÜMİNYUM KOMPOZİT PANEL
(0,50MM+3MM+0,50MM) 0,50 MM KALINLIKTAKİ
(EN AW 3000 SERİSİ) ALÜMİNYUM LEVHALARIN
ARASI 3MM KALINLIKTA MİNERAL DOLGULU.
ALÜMİNYUM LEVHALARIN GÖRÜNEN DIŞ YÜZÜ
MİN. 28 MİKRON KALINLIKTA PVDF BOYALI,
ALÜMİNYUM LEVHALAR VE DOLGU ARASI
35/35/3mm U PROFİL (PASLANMAZ ÇELİK 304)
DIŞ CEPHE
Q4x60 mm FLANŞLI PİM (PASLANMAZ ÇELİK 304
) DIŞ CEPHE
50/60x120x3mm L KONSOL (ST 37 SICAK
DALDIRMA GALVANİZ)' DIŞ CEPHE
30x3xY20 mm Z ANKRAJ (PASLANMAZ ÇELİK
304) DIŞ CEPHE
M8x30 mm CIVATA (DİN 933 ) (PASLANMAZ
ÇELİK A2 70) DIŞ CEPHE
M6-8 (DAHİL) ARASI SOMUN (DİN 934 ) (ST 37
ELEKTROLİZ GALVANİZ) DIŞ CEPHE
1,0500
M2
1,0000
MT
2,0000
AD
2,0000
AD
2,0000
AD
2,0000
AD
2,0000
AD
2,0000
sa
2,0000
sa
2,0000
sa
İSÇİLİK
01.032
01.507
01.501
ALÜMİNYUM USTASI
BİRİNCİ SINIF USTA
DÜZ İŞÇİ
FİYAT ANALİZİ
POZ NO:
ANALİZ-2
TANIMI:
ANALİZİN ADI
ÖLÇÜ BİRİMİ
. MEKANİK TAŞIYICILI ALÜMİMYUM HARPUŞTA YAPILMASI
m2
rrojesıneve i ü u n t oo-^ ı ö c i n j oo-» sıanaamarına uygun Kopma aayanımı en a z zuu ıwım2.oıan, ou
mikron elektrostatik toz boyalı harpuşta profillerinin montajında, profillerin halter elemanının üzerine yarı yanya
binecek şekilde uygulama yapılmalıdır. Halter elemanlarının ek yerlerinde (1 adet/metre) olacak şekilde
kullanılmalı, ısı ve su yalıtım bitim noktalarında sistemi tamamlanmalıdır. İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve
düşey taşımalar yükleme boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatın, işçilik, alet ve edevat giderleri, nakliye,
müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 mt fiyatıdır.
ÖLÇÜ:
Kaplanan yüzeye göre hesaplanır.
POZ NO:
CİNSİ
MİKTAR BR,
MALZEME:
04.715/3D
04.435/01 B
04.435/20B
04.43 5/06A
04.435/07A
04.435/23E
04.435/26A
ALÜMİNYUM KOMPOZİT PANEL (0.50 mm + 3 mm
+ 0.50 mm) 0.50 mm KALINLIKTAKİ ALÜMİNYUM
LEVHANIN (EN AW 5000 SERİSİ) DIŞ YÜZEY
MİN.8MİKRON EPOKSİ ASTAR ÜZERİ MİN.22
MİKRON PVDF (KAYNAR 500>=%70) SON KAT
BOYA, ARASI 3 mm POLİETİLEN DOLGULU VE
0.50 KALIN. ALÜM.
40/30/3mm U PROFİL (PASLANMAZ ÇELİK 304)
DIŞ CEPHE
Q4x60 mm FLANŞLI PİM (PASLANMAZ ÇELİK 304
) DIŞ CEPHE
50/60x120x3mm L KONSOL (ST 37 SICAK
DALDIRMA GALVANİZ) DIŞ CEPHE
30x3xY20 mm Z ANKRAJ (PASLANMAZ ÇELİK
304) DIŞ CEPHE
M8x3Ö mm CIVATA (DİN 933 ) (PASLANMAZ
ÇELİK A2 70) DIŞ CEPHE
M6-8 (DAHİL) ARASI SOMUN (DİN 934 ) (ST 37
ELEKTROLİZ GALVANİZ) DİŞ CEPHE
1,0500
M2
1,0000
MT
2,0000
AD
2,0000
AD
2,0000
AD
2,0000
AD
2,0000
AD
İSÇİLİK
01.032
ALÜMİNYUM USTASI
1,0000
sa
01.507
BİRİNCİ SINIF USTA
1,0000
sa
01.501
DÜZ İŞÇİ
0,5000
sa
-
o
TÜRKKIZILAYI
1868
İSTANBUL İLİ, SULTANBEYLİ İLÇESİ, DÜZGAZEL
MEVKİİ, 5947 ADA 11 PARSELDE KAYITLI 523,54 M2
TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ NATAMAM KIZILAY
KOMPLEKSİ BİNASININ KABA İNŞAATININ, DIŞ
CEPHESİNİN VE ÇATISININ TAMAMLANMASI
İŞİNE AİT
YAPILACAK İŞLER LİSTESİ
BİNANIN MEVCUT DURUMU;
-Bodrum kat kaba yapısı tamamlanmış durumdadır.
-Merdivenler yapılmamıştır. Merdiven devam edecek kısmın tahliyesi dökülmüştür.
-Zemin kat tahliyesi mevcuttur.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
YAPILACAK İŞLER LİSTESİ
Binanın zemin ve 1.katı betonarme projesine uygun olarak tamamlanacaktır.
Mevcut natamam binanın merdivenleri yapılacak olup, merdiven devam edeceği için
merdiven kısmında yapılan tabiiye 18.185 pozuna göre kırılacaktır.
Parapet yükseklikleri mimari projeye göre yapılacaktır.
1.kat üzerine çelik konstrüksiyondan çatı yapılacaktır.
Çelik çatı tamamlandıktan soma çatı kaplaması olarak 18.233/11 pozuna uygun 6 cm ’lik
alüminyum sandviç panel yapılacaktır. Sandviç panelin ek yerlerine ve vida yerlerine
dikkat edilerek izolasyon problemi olmaması sağlanacaktır. Sandviç panel çatı tahliyesine
kadar indirilip yere sabİtlenecektir.
Çatı kaplama imalatı tamamlandıktan soma çatının etrafında 18.461/014 pozuna uygun
çift katlı mineralli membran ile oluklar yapılacaktır. Beton parapet ile döşemenin
birleşimleri ve sandivç panel ile döşemenin bileşimleri çimento hareli sıva ile pah yapılıp
köşelerdeki membranın tam olarak yapışması sağlanacaktır, (Not: Yapılacak tüm su
izolasyonlarının uygulanacağı yüzey önce hassas bir şekilde temizlenerek üzerindeki
bozuk satıhlar düzeltilecektir.)
Çatı tamamlandıktan sonra, 18.461/002 pozuna uygun çatı terasının izolasyon yapılacak
zemin yüzeyi düzeltilecektir. Zemin düzeltildikten soma pozuna uygun çift katlı
membran yapılacaktır. Terasın eteklerine 20 cm yüksekliğine kadar membran
yapılacaktır.
Su izolasyonu yapıldıktan sonra üzerine teras zemininin altına 19.058/001 pozuna uygun
ısı izolasyonu yapılacaktır.
İsı yalıtımı yapıldıktan sonra eğimli koruma şapı atılacaktır. Eğim, süzgeçten yağmur iniş
borusuna bağlanarak yapılacaktır.
Çatı terasının koruma şapı atıldıktan soma üzerine 26.206/C1 pozuna uygun renkli
mermerle kaplama yapılacaktır.
Çatı parapetlerinin üstüne MSB ' 676 pozuna uygun mermer harpuşta yapılacaktır.
Harpuşta yapılırken ipinde ve aynı kotta olmasına önem gösterilecektir.
Çatı terasının mermer döşeme kaplaması ve parapetlerin mermer haıpuştası
tamamlandıktan soma teras bölümüne paslanmaz çelik korkuluk yapılacaktır.
Korkulukların parapetlere ankrajlanmasına ve bağlantılarına çok dikkat edilecektir.
Binanın sağ yan cephesi hariç dolgu olan kısımlar makine ile hassas bir şekilde
kazılacaktır. (Not: Sağ yan cephede makineli çalışma yapılamayacağından el ile çalışma
yapılacaktır.)
Bina bodrum perdelerinin kazısı yapıldıktan soma 18.461/002 pozuna uygun çift katlı
membran ile su izolasyonu yapılacaktır.
15. Binanın temel etrafı temizlendikten soma bina etrafına drenaj çakılı dökülerek eğime
göre tesviye edilecektir. Tesviye yapılan çakılın üzerine 0 2 0 0 ’lük drenaj borusu
döşenerek, boru üzerine gömlekleme yapılacaktır.
16. Su izolasyonu tamamlandıktan sonra, ısı izolasyonu için bodrum perdelerine pozuna
uygun 3cm kalınlığında XPS yapılacaktır. XPS yapıldıktan sonra izolasyonları korumak
için 90mm kalınlığında harman tuğla yapılacaktır.
17. Bodrum perde izolasyonu ve drenaj yapıldıktan sonra bina etrafına dolgu yapılacaktır.
Yapılan dolgu pozuna uygun şekilde sıkıştırılacaktır.
18. Bodrum perde yalıtım im alatlarıtam am landıktan sonra bodrum kat döşemesinin
üzerine18.461/002 pozuna uygun çift kat membran ile su izolasyonu yapılacaktır.
Bodrum perdesine yapılan su izolasyonu ile bodrum kat döşemesi birbirleri ile
birleştirilecektir. Su izolasyonu tamamlandıktan sonra üzerine eğimli koruma betonu
dökülecektir. Daha sonra pozuna uygun terrazo karo plaklarla döşeme yapılacaktır.
19. Bina ön ve arka giriş merdiven basamaklarına 26.622/C pozu ve merdiven sahanlığına
26.206/C1 pozu ile renkli mermer kaplama yapılacaktır.
20. Bina girişlerinin kaplaması yapıldıktan sonra paslanmaz çelik korkuluklar hizasında ve
şakülünde yapılacaktır.
21. Bina önünde ve arkasında bulunan saçaklar(markizler) kutu profillerden yapılacak olup,
boru tipi profillerden taşıyıcı ayak yapılacaktır. Yapılan bu metal akşamın üzerine osb
yapılacaktır. Su izolasyonunu sağlamak için çift kat mineralli membran kullamlcaktır.
22. Katlarda duvar imalatları yapılırken şaşırtmalara dikkat edilecektir. Gazbetonların
yapıştırılmasına önem gösterilecektir. Tavanda ve kolonda gazbeton birleşim yerlerine
sabitleme için köpük sıkılacaktır. Dış cephe duvarlarının kolonlar ile birleşimlerinde L
şekilli tuğla sabitleme ankrajı kullanılacaktır. Duvar üstlerine sıkıştırma yapılacaktır.
23. Binanın ön cephesinde uygulanacak kapaklı cephede ısı izolasyonuna ve camların uygun
şekilde oturmalarına azami önem gösterilecektir.
24. Binanın ön cephesinde alüminyum kompozit panel kaplanacak yerlerin arkasına 5 cm
kalınlığındaki XPS levhalar ile ısı yalıtımı yapılacaktır. (Çatı parapetleri hariç.)
25. Binanın arka ve yan cephelerine 5 cm kalınlığında XPS ile sıva ve mantolama
• uygulaması yapılacaktır.
26. Çatı parapetlerinin üzerine renkli mermer harpuşta yapılacaktır. Alüminyum kompozit
cephe kaplaması yapılan cephede bulunan parapetlere alüminyum kompozit harpuşta
yapılacaktır.
27. Bina girişlerine yapılacak saçaklara taşıyıcı konstrüksiyonun altına alt döşeme olarak
alüminyum kompozit panel kaplaması yapılacaktır. Saçağı taşımak için yapılan 0 8 0 ’lik
boru tipi profillerin kaplaması da alüminyum kompozitten yapılacaktır.
28. Binanın pencerelerinin montajından önce körkasa imalatı duvara ankrajlanması gerekli
olup sabitlenerek oynamaması sağlanmalıdır. Körkasaların montajında duvara
sabitlenirken terazisine ve şakülüne çok dikkat edilmelidir.
29. Körkasa imalatı tamamlandıktan som a mermer denizliklerin montajı yapılacaktır.
Mermer denizliğin eğimi dışarıya doğru verilerek sabitlenir.
30. Mermer imalatı tamamlandıktan soma doğrama montajı yapılmalıdır. Doğramanın
körkasaya montajında sabitlemede vidalamaya önem gösterilmelidir. .
TÜRK KIZILAY!
SULTANBEYLİ K IZILAY K O M PLEK Sİ KABA İNŞAATI,
ÇATI VE CEPHE YAPILM ASI İŞİNE AİT
ÇEVRE VE ŞEH İR C İLİK BAKANLIĞI 2014 Y IL I B İRİM FİYA TLARI ÜZERİNDEN
K EŞİF Ö ZETİ
SIRA NO
YAPILACAK İŞ GRUPLARI
1
İNŞAAT İŞLERİ
1-A
1-B
1-C
1-D
1-E
1-F
1-G
1-H
M
TUTARI
1,97%
27,86%
16,13%
10,07%
7,55%
18,56%
10,25%
2,61%
5,00%
HAFRİYAT İŞLERİ
BETONARME İŞLERİ
DÖŞEME-İZOLASYON İŞLERİ
DUVAR İŞLERİ
KAPI-PENCERE İŞLERİ
DIŞ CEPHE
ÇATI İŞLERİ
MEKANİK VE ELEKTRİK PROJELER
' GEÇİCİ KABUL
GENEL TOPLAM
[
100,00%
TÜRK KIZILAYI
SULTANBEYLİ KIZILAY KOMPLEKS KABA İNŞAATI, ÇATI VE CEPHE YAPILMASI
MAHAL LİSTESİ
DİŞ CEPHE İŞLERİ
SIRA NO
1
2
3
POZ NO
Y. 19.055/003
Y. 19.055/003A
Y.23.244/F
4
S
6
26.206/C1
26.622/C
Y.28.645/C06
MSB. 676
ANALİZ-1
ANALlZ-2
7
8
9
10
11
ÇATI İŞLERİ
1
2
ALÜMİNYUM KOMPOZİT HARPUŞTA YAPILMASI
KAPAKLI GİYDİRME CEPHE YAPILMASI
ÖZEL-2
PASLANMAZ ÇELİK MERDİVEN KORKULUĞU VE KÜPEŞTE YAPILMASI
18.233/11
6 CM KALINLIĞINDA ALÜMİNYUM SANDVİÇ PANEL YAPILMASI
İ MNÎ KALINLIĞINDA H-AİTÖMlık ESASLI (-10 DERECEDE BUKULMELI) CAM TULU TA$İ Y1C1LÎ VE 3MM KAİİfJLİKTA SU
YALITIMI YAPILMASI
3 Kim ILIK LIĞIN D A İ’LASTÖKÎEr ESASLI (-10 DERECEDE BUKULMELI) POLYESTER k£ÇE TAŞIYICILI VE 3,3 KiM KALÎNLî KTA
MİNERALLİ SU YALITIMI YAPILMASI
PROFİL DEMİRLERİNDEN ÇATI MAKASI YAPILMASI VE YERİNE KONULMASI
ÇEŞİTLİ PROFİL DEMİRLERİ VE SAC LEVHALARDAN MÜNFERİT İMALAT YAPILMASI
12 NOLU ÇİNKODAN SIVA ETEĞİ BACA KENARI ÇATI MUA. PENCERELERİ VB. YAPILMASI VE YERİNE KONULMASI
0100 MM ÇAPINDA BİR UCU MUTLU SERT PVC YAĞMUR BORUSU TENfİNİ VE YERİNE KONULMASI
Y.18.461/002
7
)
NATUREL MAT ELOKSALLI ISI YALITIMLI ALUMİNYUM DOÖRAMA İMALATI YAPILMASI
3 CM KALINLIĞINDA RENKLİ MERMER İLE DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI
RENKLİ MERMER PLAKLAR ÎLE MERDİVEN BASAMAĞI KAPLAMASI YAPILMASI
ALÜMİNYUM DOĞRAMAYA 4+16+4 MM ÇİFT CAM ÜNİTESİ TAKILMASI
RENKLİ MERMER PLAKLAR İLE PARAPET DUVARINA HARPUŞTA YAPILMASI
MEKANİK TAŞIYICILI ALÜMİNYUM KOMPOZİT PANEL CEPHE KAPLAMASI YAPILMASI
ÖZEL-1
3
4
5
•
AÇIKLAMA
5 CM KALINLIKTA XPS LEVHALAR İLB DIŞ DUVARDA MANTOLAMA YAPILMASI
5 CM KALINLIKTA XPS LEVHALAR İLE DIŞ DUVARDA ISI YALITIMI YAPILMASI
Y. 18.461/Ol 4
Y.23.081
Y.23.167
24.020
24.061
26.206/C1
27.582
3 CM KALINLIĞINDA RENKLİ MERMER ÎLE DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI
MALA PERDAHLI ŞAP YAPILMASI
’
S a y fa l / 1
PROJE PAFTA LİSTESİ
1
MİMARİ PR O JE
1
PAFTA
2
STATİK PR O JE
1
PAFTA
Sayfa 1 /
Download

proje pafta listesi - Ankara Ticaret Odası