ANTAKYA
TİCARET VE SANAYİ ODASI
GELİŞEN, DEĞİŞEN ATSO
STRATEJİK PLAN
2013-2017
ATSO STRATEJİK PLANI 2013-2017
Dokuman Numarası: PL005
İlk Yayın Tarihi: 26.11.2013
Revizyon Tarihi: Revizyon Numarası: 0
2
ATSO STRATEJİK PLANI 2013-2017
3
Bu Stratejik Plan, Antakya Ticaret ve Sanayi
Odası tarafından,
Hatay ABİGEM A.Ş.’nin
Danışmanlığında hazırlanmıştır.
ATSO STRATEJİK PLANI 2013-2017
4
ATSO STRATEJİK PLANI 2013-2017
ÖNSÖZ
İçinde
bulunduğumuz
21.
yüzyılın
ilk
on
yılında,
küreselleşme, dünyada bütün taşları yerinden oynatmış,
ilişkiler, alışkanlıklar değişmiş ve bu süreçle düzen adeta
yeniden kurulmaya başlanmıştır. Stratejik yönetim ve
planlama, rekabet edebilme gücünde süreklilik ve hızlılık bu
dönemin en önemli silahı haline gelmiştir. Bu süreç, sadece
devletleri, milletleri, bireyleri değil özellikle şirketleri ve
kurumları da zorunlu bir değişim ve gelişim yelpazesi içine
sokmuştur. Ham bilgiyi kullanılabilir hale getirerek, önlerini
açık görme konusunda planlama yapan kurumlar, insanlığın girdiği yeni bin yıla daha
güvenli girmeyi başarmışlardır.
Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu hukuki statüsüyle üyelerine onların
beklentilerinin ötesinde hizmet verme anlayışı içinde olan Odamız, aynı zamanda, bölgesel
kalkınmanın da en önemli kanaat ve uygulama merkezi durumundadır. Bu bilinçle,
Odamız, Anayasamızdan ve 5174 Sayılı TOBB Kanunu’ndan aldığı görev yetkisi ile
üyelerine en hızlı hizmeti, doğru ve tarafsız bir şekilde sunmaya devam etmektedir. Odamız hem Kalite Yönetim Sistemi hem de TOBB Akreditasyon Sistemi’nin gerekliliklerine
proaktif bir düşünce yapısıyla sıkı sıkıya bağlıdır. Bu yüksek görev anlayışımızın ödülü ise
üyelerimizin hizmet aldıktan sonra Odamızdan ayrılırken bıraktığı tebessümdür.
Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Stratejik Plan Raporu, küresel ekonomide muhtemel
gelişmeler karşısında Antakya Ticareti ve sanayiinin güçlü ve zayıf yönlerinin tespiti ve
sahip olduğu fırsatlarla karşı karşıya olduğu risklerin belirlenmesine yönelik bir çalışmadır.
Rapor, Oda yönetimine bir yol haritası sağlayarak çalışmalarına yön verecektir. Ayrıca
5
ATSO STRATEJİK PLANI 2013-2017
Rapor, stratejik yönetim anlayışını Odamıza kazandırmak için yaptığımız çalışmalara da bir
çerçeve sağlamaktadır.
ISO 9001 Toplam Kalite Yönetim Sistemimizi kurarak Odamızın kurumsallaşması adına en
önemli adımı atmış bulunmaktayız. Sistemin uygulanabilirliğinin günden güne
içselleştiriliyor olması bizleri güçlendirmektedir.
Çalışmalarına başlamış olduğumuz Stratejik Planlama ile Odamızı tüm paydaşlarımızla
beraber belirlemiş olduğumuz Vizyona taşıyacak yol haritasını belirlemiş olacağız.
Odamızın yeni hizmet binasına da bu süreçle beraber taşınacak olmasının hem hoş bir
tesadüf olması, hem de “Tebdili mekânda hayır vardır” anlayışının vereceği psikolojik
destek açısından olumlu olacağı düşüncesindeyim.
Odamız, bu bilinç ışığında 2013 – 2017 yıllarında kendisine rehber olacak bir “Stratejik
Plan” hazırlayarak stratejik yönetim anlayışına ne denli önem verdiğini bir kez daha
kanıtlamıştır. Stratejik planlama ile yapılacak tüm hizmet ve faaliyetlerimizin hem
Antakya’ya hem de Antakya Ticaret ve Sanayi Odası’na yeni açılımlar kazandıracağına
gönülden inanıyor, çalışmanın hazırlanmasında emeği geçen herkese en hisli
teşekkürlerimi sunuyorum.
Hikmet ÇİNÇİN
Antakya Ticaret ve Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı
6
ATSO STRATEJİK PLANI 2013-2017
SUNUŞ
Sürekli ve hızla değişen günümüz dünyasında, kurumların gelişimi ve sürdürülebilirliliği,
gelecekteki değişimleri önceden kestirmek, olumsuz durumlara karşı hazırlıklı olmak,
fırsatlar yaratmak ve tedbirler almak amacıyla gelecek öngörülerinin yapılmasından
geçmektedir.
Bu anlamda, Sivil Toplum Örgütlerinde Stratejik Yönetim, mevcut hizmetlerin en iyi ve en
verimli sunulmasının yanı sıra yaratıcı hizmet modelleri üretebilecek stratejileri bulmaya
ve uygulamada değişimi esas almaya yönelik bir yaklaşımdır. Stratejik planlama ise bu
yaklaşımın, kurumun tüm hücrelerine nüfus ederek, yeni ve değişen koşullara hazırlıklı
olmasını sağlamak ile ilgilidir. Ayrıca; özellikle Sivil Toplum kuruluşları için daha bir önemli
olan, planlama ve hesap verebilme kültürünün oluşmasına, kaynakların verimli
kullanılmasına, bilgiye dayalı karar mekanizmalarının oluşturulmasına ve şeffaflık
anlayışının gelişmesine olanak sağlayan bir yönetim aracıdır. Öncelikle kendisi, bahse konu
bu çağdaş yönetim ilkelerini uygulayan Odalar, yönlendirdikleri ve destek oldukları
şirketler için de bir kılavuz olacaktır.
Kamu kurumu niteliğindeki birer meslek kuruluşu olan Odalar ve Borsalar, Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği’nin 2009 yılında güncelleştirilmiş “Odalar ve Borsalar için Akreditasyon
Kılavuzu” ve ekleri temelinde stratejik planlama çalışmalarını gerçekleştirmektedir.
7
ATSO STRATEJİK PLANI 2013-2017
İÇİNDEKİLER
I.
GİRİŞ ........................................................................................................................................... 11
II.
GENEL BİLGİLER....................................................................................................................... 13
II.1. Genel ....................................................................................................................................... 13
III. STRATEJİK PLANLAMA ........................................................................................................... 23
III.1.Yasal Çerçeve ........................................................................................................................... 24
III.2.Stratejik Plan Modeli ............................................................................................................... 24
III.3.Stratejik Plan Modelinin Uygulaması ..................................................................................... 25
IV. MEVCUT DURUM ANALİZİ ...................................................................................................... 30
IV.1. ATSO’nun Yasal Yükümlülükleri ve Mevzuat Analizi............................................................. 31
IV.2. ATSO’nun Yönetim Organları ............................................................................................ 33
IV.3. ATSO’nun Sunduğu Hizmetler ........................................................................................... 36
IV.4.Paydaş Analizi....................................................................................................................... 41
IV.5.Kuruluş İçi Analiz ................................................................................................................. 50
IV.6.Çevre Analizi.......................................................................................................................... 61
IV.7.GZFT Analizi .......................................................................................................................... 64
IV.8.Öneriler .................................................................................................................................. 67
V.
GELECEĞE BAKIŞ ...................................................................................................................... 69
V.1. Misyon Bildirimi .................................................................................................................... 70
V.2.Vizyon Bildirimi...................................................................................................................... 71
V.3.Temel Değerler ....................................................................................................................... 72
V.4.Strateji Alanları ..................................................................................................................... 73
V.5.Amaç, Hedefler ve Maliyetler ............................................................................................... 74
VI. İZLEME VE ................................................................................................................................. 82
DEĞERLENDİRME ............................................................................................................................ 82
VII. SONUÇ ........................................................................................................................................ 84
VIII. KAYNAKÇA ................................................................................................................................ 86
IX. EKLER ......................................................................................................................................... 87
8
ATSO STRATEJİK PLANI 2013-2017
ŞEKİLLER
Şekil 1-Türkiye Haritası ve Hatay
Şekil 2- Necmi Burgaç Arşivi
Şekil 3 - Hatay Ekonomi Haritası
Şekil 4- Bölgenin Karayolu Haritası -www.kgm.gov.tr
Şekil 5 - ATSO'nun Görev Alanı
Şekil 6-ATSO Üye Dağılımı
Şekil 7-ATSO'nun Gelişimi
Şekil 8-Stratejik Planlama Modeli
Şekil 9-SP İçin Yapılan Kurum İçi Yazışma
Şekil 10-SP Çalışma Süreci
Şekil 11- Organizasyon Şeması
Şekil 12- Birimlere göre Personel Dağılımı
Şekil 13- Oda Personelinin Yaş Dağılımı
Şekil 14-Oda Personelinin Eğitim Durumu
Şekil 15- Çalışanların Ortalama Deneyimi
15
16
17
19
21
22
22
25
26
28
50
51
52
52
52
TABLOLAR
Tablo 1-Paydaş Belirleme Tablosu............................................................................................................ 42
Tablo 2- Paydaş Sınıflandırma Tablosu ..................................................................................................... 49
Tablo 3- Oda'nın Sahip olduğu Makina/Teçhizat/Donanım ..................................................................... 54
Tablo 4-ATSO'nun Kazandığı Hibe Projeleri.............................................................................................. 58
9
ATSO STRATEJİK PLANI 2013-2017
KISALTMALAR
ATSO
: Antakya Ticaret ve Sanayi Odası
DPT
:Devlet Planlama Teşkilatı
SP
: Stratejik Plan
SPE
: Stratejik Planlama Ekibi
DOĞAKA
: Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı
GZFT
:Güçlü, Zayıf, Fırsat, Tehdit
AOSB
:Antakya Organize Sanayi Bölgesi
TOBB
:Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
TAPDK
:Tütün Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu
PEST Analizi
:Politik, Ekonomik, Sosyo-Kültürel, Teknolojik Analiz
10
ATSO STRATEJİK PLANI 2013-2017
11
GELİ Ş EN, DEĞ İ Ş EN A TSO
I. GİRİŞ
ATSO STRATEJİK PLANI 2013-2017
Stratejik Yönetim ve planlama; bugünden yapılan tercihlerle, bilinmeyen ancak
öngörülen yarının, şimdiden, istenilen şekilde şekillendirilmesi için bütünsel bir
yaklaşımla geleceğe hazırlıkların planlanmasıdır.
“Stratejik Planlama” Ülkemizde henüz yerleşmiş bir kavram değildir. Kamu kurumları
“5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu”nun 24.12.2003 tarihinde
yürürlüğe girmesinden itibaren stratejik planlarını hazırlamaya başlamışlardır.5018
Sayılı Kanunda Stratejik Plan, “Kamu İdarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel
ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak
için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plan” olarak tanımlanmıştır.
Kanunda, kamu idarelerine kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve
benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını
oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını
önceden belirlenmiş göstergeler doğrultusunda ölçmek ve uygulamanın ölçme ve
değerlendirmesini yapmak üzere katılımcı yöntemler stratejik plan hazırlama görevi
verilmiştir.(DPT, 2006)
Kamu kurumu niteliğindeki birer meslek kuruluşu olan Odalar ve Borsalar da, Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği’nin 2009 yılında güncelleştirilmiş “Odalar ve Borsalar için
Akreditasyon Kılavuzu” ve ekleri temelinde stratejik planlama çalışmalarını
gerçekleştirmektedir.
Bu noktadan hareketle Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), Türkiye Odalar Ve
Borsalar Birliği’nin akreditasyon sistemi dâhilinde başlatılan Stratejik Planlama
çalışmalarını Stratejik Yönetim Modeline geçiş aşamasında önemli bir eşik olarak
nitelendirmektedir. Kurumsallaşmasına bir ivme kazandırmak isteyen ATSO için
Stratejik Planının hazırlanmasında DPT tarafından Haziran 2006 yılında yayınlanan
“Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu’ndan faydalanılmıştır.
Yapılan çalışmanın sahiplenilmesi ve uygulama başarısının artması amacıyla her
aşamada katılımcılık teşvik edilmiştir. Ayrıca gerek anket, gerek birebir görüşme ve
gerekse geniş katılımlı toplantılar ile paydaşların görüşleri alınmış, mümkün olduğu
kadar plana yansıtılmıştır. Amaç ve hedefler belirlenirken, fayda-maliyet dengesi
dikkate alındığı gibi, Odada halen yönetimi geliştirme araçlarından, ISO9001 ve
Akreditasyon süreçleri ile entegrasyon sağlanmasına dikkat edilmiştir.
Plan bir öngörüdür. Asıl olan planın kurum tarafından içselleştirilmesi, uygulanması,
performansın izlenmesi ve değerlendirilmesi aşamasıdır. Bu aşama kurumların
dünden bugüne değil, mesafe kat ederek ulaşabilecekleri bir seviyedir.
Antakya Ticaret ve Sanayi Odası bu süreci en kısa zamanda tamamlamayı kendisine
düstur edinmiştir.
12
ATSO STRATEJİK PLANI 2013-2017
II. GENEL BİLGİLER
II.1. Genel
Ülkemizdeki odalar özel bir yasayla kurulmuş, 1961 yılında anayasal ilkelere bağlanmıştır. Bu ilkelere göre odalar, yönetsel sistemimizin hizmet yerinden yönetim
ilkesine göre örgütlenmiş kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarıdır. Bu kuruluşlar, kendi üyeleri arasından seçilecek kişilerden oluşan organlar eliyle yönetilirler. Merkez yönetimi, yargı kararı olmaksızın, bu kuruluşların etkili kurullarını
geçici ya da sürekli olarak görevlerinden uzaklaştıramaz. Buna karşın bu kuruluşların tüzükleri, yönetimleri ve işleyişleri demokratik ilkelere ters
düşmez.(www.baskent.edu.tr/-gurayk/finpazcarsamba10.doc)
Odaların tanım ve kuruluş amaçları 5174 Sayılı yasanın dördüncü maddesinde gösterilmiştir. Yasaya göre,Odalar, “Üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, mensuplarının birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve
güveni hâkim kılmak üzere meslekî disiplin, ahlâk ve dayanışmayı korumak ve bu
Kanunda yazılı hizmetler ile mevzuatla odalara verilen görevleri yerine getirmek
amacıyla kurulan, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır”.
II.1.1.Dünyada Ticaret ve Sanayi Odalarının Tarihi
Dünya’da ticaret ve sanayi odalarının ortaya çıkışı XVI. yüzyılın sonlarına rastlar. İlk
ticaret odaları özellikle dış ticaretin yoğun olduğu kıyı şehirlerinde kurulmuştur. Ticaret odası adını alan ilk kuruluş Marsilya Ticaret Odası olup, kuruluşu 1600 yılıdır.
İngiltere’de ilk ticaret odası 1768 tarihinde Jersey’de kurulmuş, bunu 1783-1881 yılları arasında açılan Glasgow, Dublin, Birmingham ve Liverpool Ticaret Odaları izlemiştir. Kuzey Amerika’da ilk ticaret odası, 1768 de New York’da kurulmuştur. Kanada’da ilk ticaret odası 1804 yılında Halifax’da açılmıştır. (www.baskent.edu.tr/gurayk/finpazcarsamba10.doc)
II.1.2.Türkiye’de Ticaret ve Sanayi Odalarının Tarihi
Türkiye’de ilk ticaret odası 1870 yılında kendi ülkesine ihracat yapan bir Fransız
firmasının özel gereksinmesine yanıt vermek üzere İnebolu’da kurulmuş ancak
ekonomik ve yasal dayanaktan yoksun kalan bu kuruluş bir süre sonra dağılmıştır.
Aynı yılda, Avusturyalı ve Macar tacirlerin çıkarlarını gözetmek üzere İstanbul’da
13
ATSO STRATEJİK PLANI 2013-2017
“Avusturya-Macaristan Ticaret ve Sanayi Odası” kurulmuştur. Ticaret alanındaki
bazı boşlukları doldurmak amacıyla 1876 yılında “Ticaret ve Ziraat Bakanlığı” kurulmuştur. Bakanlığa bağlı “Ticaret ve Ziraat Meclisinin” desteği ile bir “Ziraat ve
Ticaret Derneği” açılmıştır. 1800’lerde hızla gelişen Avrupa tekstil endüstrisinin
pamuk gereksinmesinin bir bölümüne yanıt veren Çukurova’da, dışarıya gönderilen
pamuğun ihraç işlemlerini yapacak ve Avrupa’daki benzerlerinin işlevlerini görebilecek bir örgüte duyulan gereksinmenin bir sonucu olarak, Tarsus Ticaret ve Sanayi
Odası kurulmuştur (1879). Ülkemizde resmen örgütlenen ilk oda İstanbul Ticaret
Odası’dır. İstanbul Ticaret Odası, Ticaret ve Ziraat bakanlığının girişimi ile 1882 yılında açılmıştır.
Ticaret ve sanayi odalarına ilişkin ilk yasal düzenlemenin yapıldığı 1910 yılına dek
odalar Ticaret ve Ziraat Bakanlığının buyruğuyla “Ticaret. Ziraat ve Sanayi Odaları”
adı altında örgütlenmişlerdir.
31 Mayıs 1910 tarihinde yayınlanan “Ticaret ve Sanayi Odaları Nizamnamesi” ile ziraat odası bünye dışı bırakılmış, ticaret ve sanayi odaları yalnız ticaret ve sanayi
mensuplarının örgütü durumuna getirilmiştir.
Örgütsel açıdan en önemli gelişme 27 Eylül 1925 tarih ve 655 sayılı Ticaret ve Sanayi Odaları yasası ile sağlanmıştır. 655 sayılı yasa ve bu yasaya ek tüzük odaların
kuruluş ve işleyişlerini belirli ilkelere bağlamıştır. Yasanın getirdiği diğer önemli
yenilik, odaların tüzel kişiliğe sahip mesleki kuruluşlar olduğunun kabul edilmesidir.
Yasa, ticaret ve sanayi ile uğraşanların odalara girmelerini zorunlu tutmuştur. Yasanın bir diğer önemli yanı da odaların çalışma alanlarını yerel olmaktan çıkartıp
yöresel duruma getirmesidir.
11.1.1943 tarihinde çıkartılan 4355 sayılı Ticaret ve Sanayi Odaları, Esnaf Odaları
ve Ticaret Borsaları yasası, 655 sayılı yasayı yürürlükten kaldırmıştır. 4355 sayılı yasa odalardaki organ sayısını üçe çıkarmıştır. Yasaya göre oda üyeleri meslek kurullarını, meslek kurulları oda meclisini, oda meclisi de yönetim kurulunu seçecek ve
genel sekreter Bakanlıkça atanacaktır.
25.4.1949 tarih ve 5373 sayılı Esnaf Dernekleri ve Esnaf Dernekleri Birliği Yasası,
esnaf niteliğindeki küçük tacir ve sanayicilerin odalardan çıkıp dernek kurmalarını
sağlamıştır. 8.3.1950 tarih ve 5590 sayılı yasa ile odalar, borsalar ve Birlik bugünkü
durumlarını kazanmışlardır. (www.baskent.edu.tr/-gurayk/finpazcarsamba10.doc)
14
ATSO STRATEJİK PLANI 2013-2017
II.1.3.Bölge (Antakya, Samandağ, Altınözü ve Yayladağ) Hakkında
Şekil 1-Türkiye Haritası ve Hatay
Antakya, Anadolu'nun güneyinde Türkiye Cumhuriyeti'nin sınır vilayetlerinden biri olan Hatay
ilinin, merkez ilçesidir. 2009 yılı Adrese Dayalı
Nüfus Sistemi kapsamındaki sayım sonuçlarına
göre nüfusu 445.381 kişidir. Güneybatısında
129 124 kişi nüfusu ile Samandağ , Güneyinde
22 462 kişi nüfusu ile Yayladağ ve Güneydoğusunda 62 256 kişi nüfusu ile Yayladağ ilçeleri
bulunmaktadır.
Akdeniz’in doğu ucunda kıyıdan 22 km. kadar içerde yer alan Antakya’nın denizden
yüksekliği yaklaşık 80 m’dir. Kuzeyde Amanos Dağları (Nur Dağları) ile güneyde Kel
Dağ (Cebel-i Akra) arasında kalan Aşağı Asi Vadisi'nin başlangıcında Kel Dağı'nın kuzeydoğusunda 440 m. rakımlı Habib-i Neccar Dağı'nın eteklerindedir.
Bölgenin Kısa Tarihçesi
Hatay ve Antakya bölgesi, M.Ö. 333 yılında Büyük İskender ile Pers İmparatoru III.
Dareios’un ordularının İssos kenti civarında yaptığı savaşla Makedon hakimiyetine
girmiş olup, Büyük İskender’in ölümünden sonra komutanlarından Seleucus I. Nikator tarafından M.Ö. 300’lü yıllarda Antakya kenti kurulmuştur.
M.Ö. 64 yılında Antakya Roma İmparatorluğuna katılmış, M.S. I. yüzyılın ilk yarısında ortaya çıkan Hristiyanlık, Kudüs dışında ilk defa Antakya’da yayılmıştır. Hz.
İsa’ya inananlara ilk defa Antakya’da “Hıristiyan” adı verilmiştir. Antakya M.S. I.
yüzyılda Roma ve İskenderiye’den sonra dünyanın üçüncü büyük kenti olmuştur.
Antakya, 638 yılında Ebu Ubeyde Bin Cerrah tarafından fethedilmiş olup, uzun süre
Haçlı orduları ile Müslüman ordularının mücadelesine ve sık sık el değiştirmesine
sahne olmuştur. Antakya ve çevresi sonuçta 1516 yılında Yavuz Sultan Selim’in Mısır seferi sırasında Osmanlı hakimiyetine girmiş, I. Dünya Savaşı’nı Osmanlı Devleti
ile İtilaf Devletleri arasında bitiren Mondros Antlaşmasından sonra Kasım 1918’de
Fransızlar tarafından işgal edilmiştir. Uzun mücadele ve uğraşlar sonucunda 2 Eylül
1938’de Hatay Devleti kurulmuş, 29 Haziran 1939’da Hatay Millet Meclisi son toplantısını yaparak kendini feshetmiş ve Türkiye Cumhuriyeti’ne katılma kararı almıştır. 23 Temmuz 1939’da da son Fransız askeri Antakya’yı terk ederek Hatay’ ın (Antakya) kurtuluşu gerçekleşmiştir. (Türk Tanıtma Vakfı)
15
ATSO STRATEJİK PLANI 2013-2017
Bölgede Ticaret ve Sanayi;
Bölge Ekonomisinde, sınır bölgesi ve uluslararası karayolu kavşaklarına yakınlığı
nedeniyle Taşımacılık, Amik ovasının potansiyelinin değerlendirilmesi ile meyve ve
sebze üretimi ve tarımsal makine üretimi sanayii gelişmiş durumdadır. Ayrıca zeytin ve zeytinyağı üretimi, Mobilyacılık ve Ayakkabıcılık sektörleri de itici güçler olarak dikkati çekmektedir.
Taşımacılık
Taşımacılık Sektörü, Bölgenin sınıra yakınlığı nedeniyle oldukça gelişmiştir. Türkiye´de uluslararası yük taşımacılığı yapan taşıtların yaklaşık % 11’i Antakya’da bulunmaktadır. Kayıtlı 9.978 adet araçla Türkiye’nin İstanbul’dan sonra 2. büyük nakliye filosuna sahiptir. Bu nedenle Antakya Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye’nin “TIR
Karnesi” satma yetkisi olan 11 Odadan birisidir.
Zeytin ve Zeytinyağı
540 300 Ha büyüklüğündeki Hatay’ın 276 240 Ha tarım alanı olup, bu alanın da %
18’i zeytinlik arazidir. DOĞAKA’ nın hazırlamış olduğu “Zeytincilik Sektör Raporu” na
göre Antakya’ da 1 571 451 adet meyve veren zeytin ağacı mevcuttur ki, bu rakam
Türkiye’ de zeytin üretiminde ikinci olan Hatay ilinin % 16 sına tekabül etmektedir.
(Doğaka, 2011)
Hatay İli zeytinyağı üretimi açısından ülkenin 5. İlidir. Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü tarafından verilmiş olan Sanayi Sicil Belgeli 70
adet Zeytinyağı prese tesisi faaliyette bulunmakta ve bu tesislerde 50 862 ton zeytinyağı çıkarılmaktadır.
(www.hatayvaliliği.gov.tr)
Yaş Sebze ve Meyve Üretimi
Bölge, Ülke genelinde yaş ve sebze üretiminde miktar, kalite ve sıralama açısından Şekil 2- Necmi Burgaç Arşivi
oldukça iyi bir yerdedir. Marul, maydanoz,
patlıcan, Trabzon hurması, erik ve narenciye üretiminde söz sahibi olan Antakya,
bu ürünlerden Trabzon hurması ve erik üretiminde ülke sıralamasında ilk sırayı almaktadır.
16
ATSO STRATEJİK PLANI 2013-2017
Ayakkabıcılık :Hatay Ayakkabıcılık sektöründe Türkiye’nin belkemiği konumunda olup
Türkiye’nin en kaliteli ayakkabıları ilimizde üretilmektedir. Türkiye’nin erkek ayakkabı
ihtiyacının %40’ı Hatay’dan karşılanmaktadır.
Mobilyacılık : Sektör, Antakya’nın Antakya’da ağaç işleri sektöründe üretim yapan
yaklaşık 1500 firma bulunmaktadır. Özellikle el işçiliğinin ve ustalığının kullanıldığı
mobilyalar gerek yurtiçi ve gerekse yurtdışından büyük ilgi görmektedir.
(www.hatayvaliliği.gov.tr)
İhracat: Antakya Ekonomisinde ve ihracatında öne çıkan
başlıca ürünler yaş sebze,
meyve, (Turunçgiller, havuç,
soğan, domates üzüm vb.)
hububat ve bakliyat (Kırmızı
mercimek, yeşil, mercimek,
fasulye, nohut, buğday vb.)
zeytin, zeytinyağı ve bitkisel
yağlar, mobilya, ahşaptan
yapılı ambalaj sandığı, motorlu kara taşıtları ve yedek parçaları, römork ve yarı römork,
sebze ve meyve konserveleri
tarım alet ve makineleri, sulama boruları, pamuk ve linterdir.
(www.antakyabelediyesi.bel.tr)
Şekil 3 - Hatay Ekonomi Haritası
(www.antakyabelediyesi.bel.tr)
Antakya Organize Sanayi Bölgesi (AOSB), İl Özel İdaresi ile Antakya Ticaret ve Sanayi
Odası’nın %50 ortak katılımı ile 1.500 dönüm arazi üzerine kurulmuş olup 57 firmaya
arsa tahsis edilmiştir. AOSB nde kurulu sektörler; tohumculuk, iplik boyama, çelik boru imalatı, yağ işletmeleri, baharat kurutma, boya, çelik kapı, sabun imalatları ile tavuk kesim entegresi, tekstil, yem sanayi, paketleme ve otomotiv sanayidir. (www. Antakya.bel.tr) Bölgede faaliyet gösteren firmalarda fiili istihdam 1.000 kişi civarındadır.
AOSB Hatay Havaalanına 12 Km, Reyhanlı Cilve gözü sınır kapısına 48 Km, İskenderun
Limanına 35 Km, İskenderun Demir Çelik Fabrikasına 54 Km, Yumurtalık Serbest Bölgesine 70 Km. mesafesi ile özellikle ihracata yönelik yatırımlar için hem hammadde,
hem mamul akışını sağlayacak mükemmel bir kavşak konumundadır.
(www.antakyaosb.org.tr/index.php?gosterim=cas2okod=53)
17
ATSO STRATEJİK PLANI 2013-2017
Bölgede Turizm
Antakya, tarih boyunca, verimli toprakları, Anadolu – Mezopotamya geçişi arasında
yer alması ve farklı inanç gruplarının bölgede ikamet etmesi nedeniyle çeşitli kavimlerin yaşadığı, uygarlıklarını yaşattığı bir bölgedir. Bu nedenle bu yöre, birçok farklı dönem, farklı köken ve farklı dinlere ait uygarlıkların eserleri ile zenginleşmiştir.
Bölgede yer alan önemli tarihi ve kültürel eserlerin bir kısmı aşağıda belirtilmiştir;
Habib-i Neccar Camii
Antakya M.S. 638 yılında Hz. Ömer’in komutanlarından Ebu Ubeyde bin Cerrah tarafından fethedilerek İslam beldesi olmuştur.Habib-i Neccar Camii aynı tarihte inşa
edilmiş olup, İslam ve Hıristiyan Âlemi için önemli olan Anadolu’daki ilk camidir.
St Pierre Klisesi
Antakya’nın, ticari yolların kesişme ve kültürlerin birleşme noktasında bulunması, Hıristiyanlığın yayılmaya çalıştığı ilk dönemlerinde bu kentin bir propaganda merkezi haline gelmiştir. St. Pierre Kilisesi bu kapsamda Hıristiyanlığın ilk yıllarında dini toplantı
merkezi olmuştur.Tarihte ilk Hıristiyan (Hristos) adı da Antakya’da bu kilise cemaatine
verilmiştir. Bugün St. Pierre Kilisesi Hıristiyanlığın ilk mabetlerinden biri ve hac mekanı
olarak kabul edilmekte olup, Anıt Müze olarak işlevini sürdürmektedir.
Antakya Müzesi
Mozaik koleksiyonu zenginliği bakımından dünyada ikinci sırada yer alır. Harbiye, Antakya, Aççana, Çevlik, ve İskenderun´da yapılan kazılarda bulunan çeşitli süs eşyaları,
heykeller, mezarlar da sergilenen eserler arasındadır. Hitit, Helenistik, Roma ve Bizans
dönemlerine ait olan ve Harbiye, Antakya, Atçana, SeleukeiaPieria ile İskenderun’da
bulunmuş eserlerin sergilendiği müze, mozaik koleksiyonlarının zenginliği yönünden
dünyada ikinci sırayı almaktadır. Müzede 18.100 parça arkeolojik eser, 1.050 Etnografik eser, 13.820 sikke, 1.347 mühür olmak üzere toplam 34.317 adet eser bulunmaktadır (Hatay Valiliği, Stratejik Planı, 2011-2015)
Harbiye
Antakya il merkezine 7 km. mesafede olup her tarafı yeşillik olan güzel bir piknik yeridir. Antik çağın ünlü Daphne kentidir. Seleukos ve Roma Dönemlerinde çağlayanlarıyla tanınan ve dünyaca ünlü bir sayfiye yeri olan Defne’nin, çok sayıda köşk, tapınak ve
eğlence yeri ile meşhur olduğu söylenmektedir. Harbiye,günümüzde halkın çok rağbet
ettiği bir mesire yeri olmakla beraber ve yöredeki tezgâhlarda dokunan doğal ipekleri
ilede tanınan bir yerdir.
Antakya ve yöresinde yukarıda bahsedilenler kadar görülmeye değer diğer önemli
kültür varlıklarından bazıları; Haron (Charonion) Cehennem Kayıkçısı Kabartması, Titus Tüneli, Hz.Hızır Türbesi, Vakıflar Köyü, Musa Ağacı, Koz Kalesi, Kasım Bey Camii,
18
ATSO STRATEJİK PLANI 2013-2017
Traianus Su Kemerleri (Kandra), Demir Kapı ,Antakya Kalesi ve Surları, St. Simeon Stilit
Manastırı olarak sıralanabilir. Ayrıca, Dünyada ilk ışıklandırılan ve Antakya´nın en eski
caddesi olan Kurtuluş Caddesi eski Antakya dediğimiz kısımda yer almaktadır. Habibi
Neccar Camii, Sinagog, Katolik Kilisesi ve hemen yanında eski bir cami, hepsi bu
caddede ve iç içe bulunmaktadır.
Köprü yakınında bulunan ve
yapıldığı dönem itibariyle AnBölgede yaşayan 3 semavi dine mensuplarıtakya’nın en eski camii olan Ulu
nın oluşturduğu “Medeniyetler Korosu”,
özelde Antakya’nın, genelde Türkiye’nin
Cami’nin, Memlük dönemi eseri
tanıtımına katkı sağlamak, halen var olan
olduğu sanılmaktadır. Antakbirtakım güzellikleri herkesle paylaşmayı,
ya’da bunlardan başka Mahmedeniyetler arasında köprü oluşturarak
remliye Camii, Nakip Camii, Yeevrensel bir dil olan müzikle bir arada tutni Camii, Civelek Camii, Meydan
mayı hedeflemektedir
Camii ve Şeyh Ali Camii gibi
hepside Osmanlı dönemi eseri
olan camiler vardır. Camilerden
bazıları kalın gövdeli ve şapkalı, bazıları ince gövdeli, şerefeli ve külahlı olmak üzere iki
tip minare dikkati çekmektedir
Antakya Mutfağı
19
Bölgeden gelmiş geçmiş tüm uygarlıklardan ve kültürlerden lezzetler barındırmakta olup oldukça geniş yemek
çeşidi ile önemli turizm öğesi olarak
dikkat çekmektedir.
Bölgede Ulaşım
Bölge Şekil 4’ de de görüldüğü, sınır
bölgesi de olma nedeniyle üzere geniş
bir Karayolu ağı ile örülüdür.
Türkiye'nin en güneyinde yer alan
Hatay Havaalanı, Hatay’ın Merkez
ilçesi Antakya’da yer almaktadır. Hatay' ın İskenderun ilçesine 30 km.
Antakya ilçesine 27 km. uzaklıkta
Şekil 4- Bölgenin Karayolu Haritası -www.kgm.gov.tr
bulunmaktadır. 09.07.2007 tarihinde
hizmete açılmış olup 2008 yılında da Geçici Hava Hudut Kapısı olarak yurtdışı seferlerine başlamıştır.
ATSO STRATEJİK PLANI 2013-2017
İskenderun Limanı, Akdeniz'in kuzeydoğusunda konuşlanmakta olup, Ortadoğu ülkelerine olan aktarma trafiğine olduğu kadar, Güney ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerine
de hizmet vermektedir. Bu bakımdan, aktarma limanı olarak önemli bir role sahiptir.
TCDD Limanlarından olan İskenderun Limanı: İşletme Hakkının Devri yöntemiyle özelleştirilmesi amacıyla yapılan ihale ile“Limak A.Ş.” ye devredilmiştir. Liman Limak İskenderun Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. adı altında hizmet vermektedir
Mustafa Kemal Üniversitesi
1992 Yılında öğretim hayatına başlayan Üniversitenin bugün 12 Fakültesi, 6 Yüksek
Okulu, 17 Meslek Yüksek Okulu, 15 Araştırma Merkezi, 3 Enstitüsü mevcuttur.
II.1.4.Antakya Ticaret ve Sanayi Odasının Tarihten Bu
Güne Gelişimi
Antakya Ticaret ve Sanayi Odası, 8 Nisan 1939 tarihinde, Hatay Hükümeti zamanında, Türk
Ticaret ve Sanayi Odaları Kanun
ve Nizamnameleri gereğince
kurulmuş olup, Hatay’ın Anavatana katılmasından sonra da
büyüyerek hizmetlerine devam
etmiştir.
Kurulduğu dönemde; 10 kişilik Oda Meclisi ve 7
kişilik personeli ile hizmet veren ve Yayladağı,
Reyhanlı ve Samandağ’da da temsilcilikleri
bulunan Antakya TSO 2013 yılına gelindiğinde;
52 kişilik Oda Meclisi ve 11 kişiden oluşan
Yönetim Kurulu ile hizmetlerini sürdürmeye
devam etmektedir
Bugün ATSO; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı olarak “5174 Sayılı Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu” ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde üyelerine hizmet veren, ilgili yönetmeliklerle kapsamı belirlenmiş tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur.
Odanın tarihsel gelişimi içinde sorumlulukları ile birlikte etki alanı da genişlemiştir.
Odanın ilk yıllarında, Zeytinyağı ve Sabun İmalatçıları, Manifaturacılar, İpek Kozacıları,
Dokumacılar, Mobilyacılar ve Marangozlar, Meyve - Sebzeciler, Kunduracılar ve Dabbaglardan oluşan 7 meslek grubu ve 1580 üye sahibi olan Oda bugün Meslek Grubu
sayısını 20’ye, faal üye sayısını 4841’e yükselmiştir. Odada bugün kayıtlı Meslek Grupları;
1.
Çırçırlama, Arıcılık, Tahıl, Çiçek, Sebze Fidesi, Deniz Ürünleri, Meyveleri
Yenen Sebze ve Hayvan Yetiştiriciliği Meslek Grubu,
2.
Zeytinyağı, Ayçiçeği ve Bitkisel Sıvı Yağ İmalatı, Yağlı Tohum ve Yağlı
Meyve Toptan Ticareti Meslek Grubu
3.
Her Türlü Mobilya ve Kereste İmalatı ve Satışı, Ahşap Kapı, Pencere ve
20
ATSO STRATEJİK PLANI 2013-2017
MutfakMobilyaları İmalatı ve Mobilyaların Boyanması Meslek Grubu
4.
Değerli Metallerden Takı ve Mücevherat İmalatı
ve Satışı ve Saat Ticareti Meslek Grubu
5.
İkamet Amaçlı Binaların İnşaatı Meslek Grubu
6.
Hafriyat, Elektrik Tesisatı Döşeme, İnşaat Malzemeleri Montajı, Beton İşleri ve Gaz Tesisatı Faaliyetleri Meslek Grubu
7.
Yapı Kooperatifi Faaliyetleri, İkamet Dışı Binaların İnşaatı, Su Kuyusu Açma, Elektrik Enerjisi Üretme ve
Santrali İnşaatı, Doğalgaz İşleme Tesisleri İnşaatı, Telekom Ağlarının Bakım ve Onarımı Meslek Grubu
8.
Otel, Lokanta, Pastane, Seyahat Acenteleri ve
Tur Operatörleri Faaliyetleri, Hazır Yemek İşletmecileri
ve Diğer Hizmet Faaliyetleri Meslek Grubu
9.
Otomotiv, Akaryakıt, Ulaştırma, Tüpgaz Ticareti,
Linyit Madenciliği ve İş Takibi Faaliyetleri Meslek Grubu
Şekil 5 - ATSO'nun Görev Alanı
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
10. Yük ve Yolcu Taşımacılığı Kooperatifleri ve Karayolu ile
Yolcu Taşımacılığı, Otopark ve Garaj İşletmeciliği, Posta ve
Kargo Faaliyetleri, Depolama, Gümrük Müşavirliği Meslek
Grubu
Sigorta Acenteleri ve Aracılarının Faaliyetleri, Gayrimenkul Acenteleri ve
Leasing Faaliyetleri Meslek Grubu
Eğitim, Meslek Birlik ve Kooperatifleri, Tahıl Toptan Ticareti, Kırtasiye ve Ders
Kitaplarının Yayımlanması, Dershaneler, Tütün Ürünleri Toptan Ticareti, Özel
Güvenlik ve Diğer Hizmet Faaliyetleri Meslek Grubu
Ayakkabı, Deri ve Kürk İmalat, Toptan, Perakende Meslek Grubu
İnşaat Malzemeleri, Hazır Beton İmalatı, Tarım ve Orman Aletleri ve
Malzemeleri Meslek Grubu
Zirai Ürünler, Pamuk Toptan Ticareti, Hayvan Yemi ve Canlı Hayvan Toptan
Ticareti, Çiçek ve Bitki Satışını Yapan Aracılar Meslek Grubu
Gıda Madddeleri İmalat, Toptan, Perakende Meslek Grubu
Tuhafiye, Manifatura, Mefruşat ve Konfeksiyon Toptan ve Perakende Meslek
Grubu
Dayanıklı Tüketim Malları, Elektrikli Cihazlar, Bilgisayar, Fotoğrafçılık, Telekomünikasyon Hizmetleri, Plastik Poşet İmalatı, Yangın Söndürücüler ve Temizlik
Ürünleri Ticareti Meslek Grubu
Bankalar, Finans ve Tarım Kredi Kooperatifleri Meslek Grubu
Sağlık Hizmetleri, Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri ve Yapı Denetim
Kuruluşları Meslek Grubu
21
ATSO STRATEJİK PLANI 2013-2017
Kurulduğu dönemde; 10 kişilik Oda Meclisi ve 7 kişilik personeli ile hizmet veren Oda
bu gün de Antakya ile birlikte Altınözü,Yayladağı ve Samandağ ilçelerini de çalışma
alanları içinde bulundurmaktadır.
18.06.2013 Tarihine göre ATSO’nun faal Üye sayısı 4841 olup NACE kodlarına göre
dağılımı aşağıdaki gibidir.
Grup
No
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Grup Tanımı
Çırçırlama,Tahıl, Arıcılık, Tahıl ve Çiçek
Zeytinyağı, Ayçiçeği ve Bitkisel
Her Türlü Mobilya ve Kereste İmalatı
Değerli Madenlerden takı ve mü.
İkamet Amaçlı Binaların İnşaatı
Hafriyat,Elektrik Tes.Döş.
Yapı Kooperatifi Faaliyetleri,İk.
Otel, Lokanta,Pastane,Seyahat
Otomotiv,Akaryakıt,Ulaştırma
Yük ve Yolcu Taş.Koop.
Sigorta Acentaları ve Aracılar
Eğitim, Mesleki Birlik ve Koop.
Ayakkabı, Deri,Kürk, İm.Tic.
İnşaat Malz.,Hazır Beton,
Zirai Ürünler, Pamuk Toptan Tic.
Gıda Maddeler İmalat,Toptan,Par.
Tuhafiye,Manufatura,Mefruşat
Dayanıklı Tük.Malları,Elektrik,
Bankalar,Finans ve Tarım Kredi
Sağlık Hizm.,Mühendislik; Mimarlık
Üye
Sayısı
65
71
236
71
428
95
98
202
662
230
188
788
107
195
115
291
273
416
69
241
Şekil 6-ATSO Üye Dağılımı
2010 AR-GE BölümününProje Koord.veArş.Böl. ile
Basın Yayın ve Halkla İliş. Bölümü olarak 2’ye ayrılması
Şekil 7-ATSO'nun Gelişimi
22
ATSO STRATEJİK PLANI 2013-2017
23
GELİ Ş EN, DEĞ İ Ş EN ATSO
III. STRATEJİK PLANLAMA
ATSO STRATEJİK PLANI 2013-2017
III.1.Yasal Çerçeve
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun kabulü ile kamuda stratejikplanlama uygulamasının yasal alt yapısı oluşturulmuş ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarınastratejik plan hazırlama zorunluluğu getirilmiştir.
Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, Anayasamızın 135’inci maddesinde,
belli bir mesleğe mensup olanların ortak ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini
kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim
kılmak üzere meslek disiplinini korumak amacıyla kanunla kurulan ve kamu tüzel kişiliğe sahip, idari ve mali denetime tabi kuruluşlar olarak tanımlanmaktadırlar.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) de, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Ticaret ve
Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsalarının birleşmesiyle, özel kanunla kurulmuş, tüzel kişiliğe sahip, kamu kurumu niteliğinde mesleki üst kuruluştur.
Bu noktadan hareketle TOBB organizasyonundaki akredite odalara, Akreditasyon Kılavuzunun Gereklilikleri Bölümünün 4.fıkra hükmü gereğince Stratejik Planlarını hazırlamaları ve uygulamaları şartını getirmiştir.
ATSO, TOBB tarafından yapılan bu görevlendirmeye istinaden 2013 – 2017 yıllarını
içeren Stratejik Planını hazırlamıştır.
III.2.Stratejik Plan Modeli
Stratejik planlama çalışmalarının etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla, TOBB-ETU tarafından verilen eğitimlerde sunulan model esas alınmıştır. Aynı zamanda bu eğitimlerde de referans gösterilen Devlet Planlama Teşkilatı’nın hazırlamış olduğu “Kamu
İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu” nda belirtilen yaklaşımdan faydalanılmıştır.
24
ATSO STRATEJİK PLANI 2013-2017
Şekil 8-Stratejik Planlama Modeli
III.3.Stratejik Plan Modelinin Uygulaması
ATSO Stratejik Yönetim Modeli birbirini takip eden beş temel bölümden oluşmaktadır;
Hazırlık
Stratejik planlama; katılımcı bir anlayış ile yapılması gerektiğinden bir hazırlık sürecini
gerektirmektedir. ATSO’ da yapılan Stratejik planlama sürecinde aşağıdaki aşamaları
içeren bir hazırlık süreci gerçekleşmiştir;

Planlama çalışmalarının başladığını belirten bir üst yazı ile üst yönetimin
çalışmaları sahiplendiği tüm kuruma duyurulmuştur.
25
ATSO STRATEJİK PLANI 2013-2017
Şekil 9-SP İçin Yapılan Kurum İçi Yazışma

Danışman eşliğinde yürütülmesine karar verilen çalışmalar için Oda ve
danışman şirket arasındaki koordinasyonu sağlayacak 2 kişi ile danışman
şirket personelinden üç kişinin oluşturduğu bir çekirdek ekip oluşturulmuştur. Ekipte Oda adına yer alan personelin, bu çalışmaların ileride de
yürütümünden sorumlu olan personel olmasına dikkat edilmiştir. (Ek-1
Stratejik Plan Çekirdek Ekip)

Stratejik Planlama çalışmalarının birlikte yürütüleceği, bölüm yöneticileri
ve onların seçtiği personelden oluşan 14 kişilik bir ekip kurulmuştur. (Ek
1 Stratejik Planlama Ekibi).Ekipte her ana birimin temsil edilmesine ve
farklı uzmanlık alanlarına sahip kişilerin bulunmasına dikkat edilmiştir.

Çekirdek ekip ile birlikte Stratejik Planlama çalışmaları için bir yöntem
belirlenmiş ve bu yöntem doğrultusunda bir iş takvimi hazırlanmıştır.
Stratejik Plan çalışmasının her safhasında, danışmanın konu ile ilgili bir
eğitim vermesi ve daha sonra uygulama veya çalıştay yapılarak ortak akıl
aranması yöntem olarak benimsenmiştir.
26
ATSO STRATEJİK PLANI 2013-2017
Stratejik Planlama:
Stratejik planlama safhasında, mevcut durumun değerlendirilmesi için, gerekli olan
Antakya ve ATSO hakkında bilgileri içeren çeşitli dokümanlar toplanmış ve değerlendirilmiştir. Yine bu aşamada SP çalışmasına katılacak paydaşların belirlenmesi ve görüşlerinin alınmasına ilişkin “Dış Paydaş Anketleri” hazırlanmıştır. Odanın daha önce
yapmış olduğu personel memnuniyet anketleri sonuçları ve üye memnuniyet anketi
sonuçları, dış paydaş anketleri ile birlikte değerlendirilmiş, sonraki çalışmalarda kullanılacak veriler olarak sınıflanmıştır.
Bu çalışma ile eşzamanlı olarak; Stratejik Planlama Ekibinin katıldığı eğitim sonrası yapılan atölye çalışmasındaPEST analizi ile GZFT analizi yapılmıştır. Daha sonra yine aynı
metodla ( eğitim, sonrasında atölye çalışması) ile tüm katılımcıların katkıları ileOdanın
misyon-vizyon ve temel ilkeleri tanımlanmıştır. Taslak haline getirilen çalışmalar, Oda
meclis üyelerinin katılımı ile yapılan “Geniş Katılımlı Stratejik Plan Hazırlık Toplantısı”
katılımcıları ile litmus testine tabi tutulmuştur. Sorunlar ve Çözüm önerilerinin de
alındığı bu çalıştay, Strateji alanlarının, stratejik amaçların ve hedeflerin biçimlendirilmesine önemli katkılar sağlamıştır. Bu aşamanın devamında SP Ekibi ile yapılan toplantılarda, Oda birimlerinin, stratejik amaçlar doğrultusundaki hedefleri hakkında bir
toplantı yapılmıştır. Hedeflerini belirlemeleri için kendilerine bir süre tanınmış, birim
çalışanları ile belirledikleri hedefleri maliyetleri ile ilişkilendirilmiş ve yazılı olarak, çekirdek SP ekibine iletmeleri istenmiştir.Devamında tüm çalışmaların değerlendirildiği
ve birleştirildiği Stratejik plan çalışması taslak halinde tamamlanarak, Oda Yönetiminin değerlendirilmesine sunulmuş, gerekli değerlendirmeler ve önerilerden sonra nihai hale getirilmiştir.
27
ATSO STRATEJİK PLANI 2013-2017
AŞAMA
ÇALIŞMANIN
ADI
Planlamanın Planlaması
Hazırlık Programı
Bilgilendirme
Hazırlık Çalışmala- Toplantısı
rı
SP Tanıtım Eğitimi
Birim Bazında
ürün/hizmet
yararlanıcı, iç dış
paydaş belirleme,
GZTF Analizi
Durum Analizi
KATILIMCILAR
6
Toplantı
Genel Sekr.,SP Çekirdek Ekip,ABİGEM,
Danışman
SP Ekibi
15
Tüm birimler
15
Toplantı
Uygulamalı Eğitim
Eğitim, Birimlerin
formları doldurmaları
Toplantı
Eğitim/Atölye
Çalışması
Dış Paydaş Anketi Anket
İç Paydaş -Üye
Anketleri
Oda Personel
Memnuniyet
Anketleri
Anket
Stratejik Planın
Nihai Hale Getirilmesi
Son Çalışma
Şekil 10-SP Çalışma Süreci
Çekirdek SP Ekibi
SP Ekibi
Belirlenen 57 dış paydaş ve TOBB' a anketler gönderildi
4
15
Üyeler
Anket
Tüm Çalışanlar
İştişare Toplantıları
Toplantı
Misyon,Vizyon ve
Temel Değerler
Eğitim
Belirleme Eğitimi
Misyon,Vizyon,Temel
Atölye Çalışması
Değerler
Nihai Hale
Getirilmesi
Sorunlar ve çözüm Önerilerinin
Alınması
Strateji Alanları,
Amaçlar ve HeAmaçlar ve Hedefler Çalışması
defler
Stratejik Mimarinin Oluşturulması
KATILIMCI
SAYISI
YÖNTEM
46 KİŞİ
Çekirdek SP Ekibi
4
SP Ekibi
13
13
Litmus Testleri
SP Ekibi
Oda Meclis Üyeleri ve
SP Ekibi
Toplantı ve Çalıştay
Oda Meclis Üyeleri ve
SP Ekibi
55
Formların doldurulması
Birim Sorumluları
12
Atölye Çalışması
SP Ekibi
4
Taslağın üzerinde
görüş alışverişi
YK, Genel Sekreter, SP
Ekibi
4
Atölye Çalışması
55
28
ATSO STRATEJİK PLANI 2013-2017
Performans Programı:
Bu aşamada Stratejik amaçları oluşturan hedeflere ulaşma konusundakurumun ve birimlerin kendisini değerlendireceği performans göstergeleri ile değerleri belirlenmiştir. Yapılan çalışmalar toplanarak kurumun mali ve idari performans programı altyapısını oluşturmuştur.
Stratejik Planın Uygulanması:
Oda yönetimi ve TOBB’un onayını takiben stratejik planın uygulanması ile başlayan ve
yaklaşık beş yılı kapsayan (2013 yılı 2. 6 ay- 2017) süreçtir.
Stratejik Plan Gelişmelerinin İzlenmesi ve Performans Değerlendirmesi:
Planda ortaya konulan amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine ilişkin gelişmelerin belirli bir sıklıkla raporlanması, ilgili merciler tarafından gözden geçirilmesi ve gerekli önlemlerin alınmasına yönelik çalışmalar, izleme safhasını oluşturmaktadır.
Oda Yönetimi; her yılın sonunda bir sonraki yılın bütçesi oluşturulmadan önce, Stratejik Planda belirtilen Misyon, Vizyon, Strateji alanları ile amaçlar ve hedeflerin değerlendirilmesini yapacaktır. Bu değerlendirme sırasında, öncelikle performans hedeflerinden sapmalar tespit edilerek, varılan sonuçlar ve sapmaların yarattığı etkiler, bu
sürecin temel çıktıları olan birim faaliyet raporlarında belirtilecektir. Daha sonra gerekli revizyonları yapacak, bir sonraki yıl için hedeflerin eylem planlarına dönüştürülmesini sağlayacaktır.
Kritik Başarı Faktörleri:
Kritik başarı faktörleri, hazırlanan bu Stratejik planın başarıya ulaşması için olmazsa
olmaz önkoşullardır. ATSO Stratejik Yönetim Modelinde Kritik Başarı Faktörleri;

Stratejik planın uygulanmasında üst yönetim desteği ve kararlılığı

Stratejik Planın hazırlanmasında katılımcılık

SP nin, tüm çalışanlar tarafından sahiplenilmesi
olarak belirlenmiştir.
29
ATSO STRATEJİK PLANI 2013-2017
30
GELİ Ş EN, DEĞ İ Ş EN A TSO
IV. MEVCUT DURUM
ANALİZİ
ATSO STRATEJİK PLANI 2013-2017
ATSO’nun geleceğini planlamak için mevcut halde muktedir olduklarını, yetkinliklerini,
görev ve sorumluluklarını iyi anlamak gerekmektedir. Bu nedenle bu aşamada, odanın, yasal yükümlülükleri ve mevzuat analizi, organizasyon yapısı, görev ve sorumluluk
dağılımı, geçmişteki başarıları, yönetim ve icra ekibi, çalışanları, mali durumu, teknolojik altyapısı, fiziki şartları vb. hakkında veriler toplanarak incelenmiştir.
Yine dünyadaki, Ülkedeki, Bölgedeki ve Antakya’ daki Sosyal, Politik, Teknolojik ve
Ekonomik gelişmeler (PEST) analiz edilmiş, Odanın üyelerini de etkileyen bu gelişmeler karşısındaki alacağı tavır tartışılmıştır.
Daha sonra Üye Memnuniyet Anketleri, Dış paydaş anketleri, Çalışan memnuniyet
Anketleri, Akreditasyon Değerlendirme formları incelenmiş, yapılan toplantılarda katılımcılar ile birlikte GZFT ve PEST analizleri gerçekleştirilmiştir.
Yapılan tüm çalışmaların ışığında iç ve dış çevre analizleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca
toplantı ve anketler ile paydaşlardan alınan sorunlar ve çözüm önerileri de analizlere
katkı sağlamıştır.
IV.1. ATSO’nun Yasal Yükümlülükleri ve Mevzuat Analizi
Antakya Ticaret ve Sanayi Odası, 5174 sayılı “Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve
Borsalar Kanunu” ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde üyelerine hizmet veren, ilgili
yönetmeliklerle kapsamı belirlenmiş tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde bir
meslek kuruluşudur. Odamız 5174 sayılı TOBB Mevzuatının yanı sıra vermekte olduğu
hizmetlere paralel olarak; Türk Ticaret Kanunu, TIR Mevzuatı, Ulaştırma Mevzuatı,
Gümrük Mevzuatı, İhracat Mevzuatı, İthalat Mevzuatı, Sigortacılık Mevzuatı, TAPDK
Mevzuatına göre hareket etmektedir. Ayrıca Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
tarafından yayınlanan sirküler de Oda faaliyetlerine çerçeve oluşturmaktadır.
Odalar, 5174 Sayılı Kanun çerçevesinde aşağıdaki görevleri yürütmektedir.

Meslek ahlâkını, disiplini ve dayanışmayı korumak ve geliştirmek, ticaret ve sanayinin kamu yararına uygun olarak gelişmesine çalışmak.

Ticaret ve sanayiyi ilgilendiren bilgi ve haberleri derleyerek ilgililere ulaştırmak, ilgili kanunlar çerçevesinde resmî makamlarca istenecek bilgileri vermek ve özellikle üyelerinin mesleklerini icrada ihtiyaç duyabilecekleri her çeşit bilgiyi, başvuruları durumunda kendilerine vermek veya bunların elde edilmesini kolaylaştırmak,
elektronik ticaret ve internet ağları konusunda üyelerine yol gösterecek girişimlerde bulunmak, bu konularda gerekli alt yapıyı kurmak ve işletmek.

Ticaret ve sanayiye ait her türlü incelemeleri yapmak, bölgeleri içindeki iktisadî, ticarî ve sınaî faaliyetlere ait endeks ve istatistikleri tutmak, başlıca maddelerin piyasa fiyatlarını takip ve kaydetmek ve bunları uygun vasıtalarla yaymak.
31
ATSO STRATEJİK PLANI 2013-2017

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunun 26 ncı
maddesine göre aşağıdaki belgeleri düzenlemek ve onaylamak;:



























Fatura suretlerinin onayı.
Rayiç fiyatların onayı.
Ticarî ve sınaî eşya numunelerinin vasıflarının onayı.
Bilirkişi ve eksper raporları ile kapasite raporları.
Kefaletname ve taahhütnamelerde yazılı imza sahiplerinin odalardaki sicil durumunu
gösteren onay ve şerhler.
Sınaî ve ticarî mahiyette belgeler.
Ticarî kefalet onayları.
Tahsis ve sarfiyat belgeleri.
Kalite, yeterlik ve numune belgeleri.
Yerli malı belgeleri.
Kayıtlı üyelerin tatbik imzalarının onayı.
Oda mensuplarına ait kayıt ve sicil suretleri ve üye kimlikleri.
Ticarî itibar şahadetnamesi mahiyetinde olmamak üzere, üyelerinin gizli olmayan sicil
leri hakkında yazılı veya sözlü sorulara cevaplar.
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 22 nci maddesi gereğince verilen iş makineleri
tescil belgesi.
TIR karneleri, ATA, A.TR ve EUR.1 dolaşım belgeleri, menşe şahadetnameleri ve EAN –
UCC çizgi kod işlemleri, mal ve hizmetlerin uluslararası ticaretindeki beyanname, vesika
ve benzeri belgeler.
Mücbir sebep belgeleri.
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi suretleri.
Türk veya yabancı bayraklı gemilere verilecek genel ve uluslararası sektörel hizmetler.
Ticaret sicili hizmetleri.

Ticarî ve sınaî mahiyette diğer her türlü belge ve bilgiler ile hizmetler .
Meslek faaliyetlerine ait konularda resmî makamlara teklif, dilek ve başvurular
da bulunmak; üyelerinin tamamının veya bir kesiminin meslekî menfaati olduğu
takdirde meclis kararı ile bu üyeleri adına veya kendi adına dava açmak.
Çalışma alanları içindeki ticarî ve sınaî örf, adet ve teamülleri tespit etmek,
Bakanlığın onayına sunmak ve ilân etmek.
Üyeleri tarafından uyulması zorunlu meslekî karar almak.
Yurt içi ve yurt dışı fuar ve sergilere katılmak.
Gerektiğinde 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanununun 125 inci maddesinde sayılan mal ve hizmetlerin azamî fiyat tarifelerini, kendi üyeleri için,
Bakanlıkça çıkarılacak yönetmeliğe uygun olarak tespit etmek ve onaylamak.
Sair mevzuatın verdiği görevlerle, ilgili kanunlar çerçevesinde Birlik ve Bakanlıkça verilecek görevleri yapmak.
Birliğin belirlediği standartlara göre üye kayıtlarını tutmak ve üyelik aidatlarına
ilişkin belgeleri saklamak ve bunları Birliğe talep halinde bildirmek.
Mevzuatla bakanlıklara veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına verilen işlerin,
bu Kanunda belirtilen kuruluş amaçları ve görev alanı çerçevesinde odalara tevdii halinde bu işleri yürütmek.
32
ATSO STRATEJİK PLANI 2013-2017







Yurt içi fuarlar konusunda yapılacak müracaatları değerlendirip Birliğe teklifte
bulunmak.
Üyeleri hakkındaki tüketici şikâyetlerini incelemek ve kuruluş amaçları doğrultusunda diğer faaliyetlerde bulunmak.
Ticaret mallarının niteliklerinin belirlenmesine yönelik lâboratuvarlar kurmak
veya bunlara iştirak etmek, uluslararası kalibrasyon, test ölçme lâboratuvarı
kurmak veya iştirak etmek, belgelendirme hizmetleri sunmak,
Milli Eğitim Bakanlığının izin ve denetiminde ticaret, denizcilik ve sanayi ile ilgili
kursları açmak, açılan kurslara yardımda bulunmak, yurt içinde ve dışında ihtiyaç duyulan alanlar için öğrenci okutmak ve stajyer bulundurmak; meslekî ve
teknik eğitim ve öğretimi geliştirme ve yönlendirme çalışmaları yapmak, kendi
üyelerinin işyerleriyle sınırlı olmak üzere, 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu
kapsamına alınmamış meslek dallarında bu uygulamaya ilişkin belgeleri düzenlemek,
İlgililerin talebi halinde, ticarî ve sınaî ihtilaflarda hakem olmak, tahkim kurulları
oluşturmak,
Açılmış veya açılacak olan sergiler, panayırlar, umumi mağazalar, depolar, müzeler ve kütüphanelere katılmak,
Yetkili bakanlıkça uygun görülen alanlarda sanayi siteleri, endüstri bölgeleri, organize sanayi bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, teknoparklar, teknoloji
merkezleri kurmak ve yönetmek; 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu çerçevesinde serbest bölge kurucu ve işleticisi veya işleticisi olmak, antrepo işletmek ve
fuar alanları, kongre merkezleri ile ticaret merkezleri kurmak, işletmek veya kurulmuş olanlara iştirak etmek.
IV.2. ATSO’nunYönetim Organları
Odanın organları şunlardır:
a) Meslek Komiteleri.
b) Meclis.
c) Yönetim Kurulu.
d) Disiplin Kurulu.
Oda Meslek Komiteleri
Oda meslek komiteleri, meslek gruplarınca dört yıl için seçilecek beş veya yedi kişiden, üye sayısı onbini aşan odalarda beş, yedi, dokuz veya onbir kişiden oluşur.
Oda Meslek Komitelerinin Görevleri

Meslekleri ile ilgili incelemeler yapmak, yararlı ve gerekli gördükleri tedbirleri görüşülmek üzere yönetim kuruluna teklif etmek.
33
ATSO STRATEJİK PLANI 2013-2017



Meslek komitesiyle ilgili olarak meclis gündeminde yer alan konularda başkan, başkan yardımcısı veya uygun görülen üyelerin, oy kullanmamak üzere
meclis toplantısına katılmasına karar vermek.
Mesleklerine ait işler hakkında, meclis veya yönetim kurulu tarafından bilgi
istenmesi halinde, bu konuda araştırma yapmak ve istemi cevaplandırmak.
İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Oda Meclisi
Oda Meclisi, meslek gruplarınca dört yıl için seçilecek üyelerden oluşur.
Oda Meclisinin görevleri şunlardır:















Oda Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu üyelerini seçmek.
Kendi üyeleri arasından Birlik genel kurulu delegelerini seçmek.
Yönetim kurulu tarafından yapılacak teklifleri inceleyip karara bağlamak.
Uyulması zorunlu meslekî kararlar almak.
Çalışma alanları içindeki ticarî ve sınaî örf, adet ve teamülleri tespit ve ilân
etmek.
Aylık mizanı ve aktarma taleplerini incelemek ve onaylamak.
Üyeleri arasında veya üyelerin yapmış oldukları sözleşmede yer alması halinde bu sözleşmelerle ilgili olarak çıkan ihtilafları çözmek üzere tahkim müesseseleri kurmak, mahkemeler tarafından istenecek hakem ve bilirkişi listelerini onaylamak.
Odaya kayıtlı üyeler hakkında disiplin kurulu tarafından teklif edilecek cezaları karara bağlamak.
Yıllık bütçe ve kesin hesapları onaylamak ve yönetim kurulunu ibra etmek,
sorumluluğu görülenler hakkında takibat işlemlerini başlatmak.
Taşınmaz mal almaya, satmaya, inşa, ifraz, tevhit ve rehin etmeye, ödünç
para almaya, kamulaştırma yapmaya, okul ve derslik yapmaya, bu Kanun
hükümleri çerçevesinde şirket ve vakıf kurmaya veya kurulu şirketlere ortak
olmaya karar vermek.
Oda iç yönergesini kabul etmek ve Birliğin onayına sunmak.
Yönetim kurulunca odaya kayıt zorunluluğuna veya üyelerin derecelerine
ilişkin olarak verilecek kararlara karşı yapılan itirazları incelemek ve kesin karara bağlamak.
Mesleklere ve sorunlara göre ihtisas komisyonları ve danışma kurulları kurmak.
Yurt içi ve yurt dışı sınaî, ticarî ve ekonomik kuruluşlara üye olmak ve kongrelerine delege göndermek.
Tahsili imkânsızlaşan alacakların takibinden vazgeçme veya ölen, ticareti
terk eden ve odaya olan aidat borçlarını, yangın, sel, deprem ve benzeri tabiî
34
ATSO STRATEJİK PLANI 2013-2017


afetler gibi, iradesi dışında meydana gelen mücbir sebeplerden dolayı ödeme güçlüğü içinde olan üyelerin aidat borçlarının ve gecikme zamlarının affı
ve/veya yeniden yapılandırılmaları ile oda veya üyeler adına açılacak davalar
konusunda yönetim kurulundan gelen teklifleri inceleyip karara bağlamak ve
gerekli gördüğünde bu yetkisini yönetim kuruluna devretmek.
Oda çalışmalarına veya Türk ekonomik hayatına önemli hizmetler vermiş
kimselere meclisin üye tam sayısının üçte ikisinin kararıyla şeref üyeliği vermek.
İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Oda Yönetim Kurulu
Oda Yönetim Kurulu, dört yıl için seçilen, meclis üye sayısı yirmiden az olan odalarda
beş; yirmi ile yirmidokuz arasında olanlarda yedi; otuz ile otuzdokuz arasında olanlarda dokuz; kırk ve daha fazla olanlarda onbir kişiden oluşur.
Oda Yönetim Kurulunun görevleri:
 Mevzuat ve Meclis kararları çerçevesinde Oda işlerini yürütmek.
 Bütçeyi, kesin hesabı ve aktarma tekliflerini ve bunlara ilişkin raporları oda meclisine sunmak.
 Aylık hesap raporunu Oda Meclisinin incelemesi ve onayına sunmak.
 Oda personelinin işe alınmalarına ve görevlerine son verilmesine, yükselme ve
nakillerine karar vermek.
 Disiplin kurulunun soruşturma yapmasına karar vermek, bu Kanun uyarınca verilen disiplin ve para cezalarının uygulanmasını sağlamak.
 Hakem, bilirkişi ve eksper listelerini hazırlamak ve onaylanmak üzere meclise
sunmak.
 Bu Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen belgeleri tasdik etmek.
 Odanın bir yıl içindeki faaliyeti ve bölgesinin iktisadî ve sınaî durumu hakkında
yıllık rapor hazırlayıp meclise sunmak.
 Hazırladığı Oda iç yönergesini Meclise sunmak.
 Ticaret ve sanayiye ait her türlü incelemeyi yapmak, çalışma alanı içindeki ticarî
ve sınaî faaliyetlere ait endeks ve istatistikleri tutmak ve meclisçe belirlenen
maddelerin piyasa fiyatlarını takip ve kaydetmek ve bunları uygun vasıtalarla
ilân etmek.
 Oda personelinin disiplin işlerini bu Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen esas
ve usuller çerçevesinde karara bağlamak.
 Yüksek düzeyde vergi ödeyen, ihracat yapan, teknoloji geliştiren üyelerini ödüllendirmek.
35
ATSO STRATEJİK PLANI 2013-2017
 Bütçede karşılığı bulunması kaydıyla sosyal faaliyetleri desteklemek ve özendirmek, bağış ve yardımlarda bulunmak, burs vermek, meclis onayı ile okul ve
derslik yapmak.
 Hakem veya hakem heyeti seçmek.
 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ve
sair mevzuatla odalara verilen ve özel olarak başka bir organa bırakılmayan diğer görevleri yerine getirmek.
Oda Disiplin Kurulu
Oda disiplin kurulu, meclisçe odaya kayıtlı olanlar arasından dört yıl için seçilen altı
asıl ve altı yedek üyeden oluşur.
Oda Disiplin Kurulunun Görevleri


Odaya kayıtlı üyelerin disiplin soruşturmalarını bu 5174 sayılı Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununda ve ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslara uygun olarak yürütmek.
Meclise, odaya kayıtlı üyeler hakkında disiplin ve para cezası verilmesini
önermek.
IV.3. ATSO’nunSunduğu Hizmetler
Genel Sekreterlik









Odanın idari işlerini, iç çalışmalarını ve yazı işlerini düzenlemek ve yönetmek.
Odalarca verilecek belgeleri düzenlemek ve bu belgelerin düzenlenmesine
esas olacak bilgilerin toplanmasını sağlamak.
Organ toplantılarının gündemine ilişkin hazırlık yapmak, toplantı davetiyelerinin ve gündeminin üyelere zamanında gönderilmesini sağlamak, bu toplantılara ait tutanakları düzenlemek, karar özetlerini tutmak ve imzalamak,
organ toplantılarına ilişkin hazirun cetveli ve devam çizelgelerini tutmak ve
karar defterlerini, karar özetlerini ve toplantılar için elektronik cihazlarla yapılan kayıtları muhafaza etmek.
Oy kullanmamak şartıyla meclis ve yönetim kurulu toplantılarına iştirak etmek.
Organlarca alınan kararları takip etmek ve sonuçlandırmak ve kararların zamanında gereğinin yerine getirilmesini sağlamak.
Oda personelinin işe alınması, yükselmesi, ödüllendirilmesi, cezalandırılması
ve işine son verilmesi konusunda yönetim kuruluna öneride bulunmak.
Oda personelinin çalışmalarını denetlemek ve personele gerekli emir ve
talimatları vermek.
Resen yaptığı harcamaları yönetim kurulunun onayına sunmak ve haftalık
harcamalar hakkında yönetim kurulunu bilgilendirmek.
Aylık mizanı ve aktarma taleplerini hazırlamak, hazırlık bütçesini, gelir
tablosunu, kesin mizanı ve kesin hesabı yapmak ve bunları yönetim kuruluna
sunmak.
36
ATSO STRATEJİK PLANI 2013-2017

Demirbaş ve ayniyat kayıtlarının düzenlenmesini ve saklanmasını sağlamak,
arşiv malzemelerini muhafaza etmek.
Yayın işlerini yönetmek.
Oda iç yönergesi taslağını hazırlamak ve yönetim kuruluna sunmak.
Meclise sunulmak üzere yönetim kurulu tarafından hazırlanacak odanın bir yıl
içindeki faaliyeti ve bölgesinin iktisadi ve sınai durumu hakkındaki yıllık raporun tanzimi hususunda gerekli hazırlıkları yapmak.
Üye kayıtlarının tutulması, güncelleştirilmesi ve silinmesine ilişkin işlemleri
mevzuat ve ilgili organ kararları çerçevesinde yürütmek.
Yönetim kurulunca devredilen yetkileri kullanmak.
Bu Yönetmelik ve sair mevzuatla verilen diğer görevler ile mevzuat çerçevesinde meclis, yönetim kurulu veya yönetim kurulu başkanı tarafından verilecek görevleri yapmak.
Genel sekreter, odaya yükümlülük getirmeyen, resmi makamlarla veya gerçek
ve tüzel kişilerle yapılan yazışmalarda, oda organları tarafından alınan kararların yürütülmesine ilişkin hususlarda imzaya yetkilidir.
Genel sekreter, oda personelinin disiplin ve sicil amiridir.
Genel sekreter, yönetim kurulunun kararıyla harcama yetkisi dahil görev ve
yetkilerinden bir bölümünü her mali yılın ilk ayında yeniden tespit edilmek
üzere yardımcılarına devredebilir.









Başkanlık Özel Kalemi ve Sekreteryası











Başkanlık telefon ve randevu trafiğinin ayarlanması,
Başkanlık tarafından düzenlenmesi öngörülen organizasyonların yapılması
Basın Bültenlerinin hazırlanması
İhtiyaç duyulduğunda üyeler ile iletişim kurulması
Başkanın katıldığı toplantılar için yerel-genel ekonomik ve sosyal gelişmeler
ile ilgili olarak konuşma metinlerinin hazırlanması
Üye, Kurum, STK, vs. iletişim bilgilerini sürekli olarak güncellenmesi ve geliştirilmesi
Oda toplantı salonu ile ilgili taleplerin kaydının tutulması
Odanın yaptığı tüm organizasyonlarda üyeler ile iletişim kurulması ve davet
mektubu gönderilmesi
Odaca yapılacak olan ziyaretler öncesi ilgili kurumlardan randevu alınması
Odaya gelen ziyaretçiler ve Oda adına şehir dışına çıkacak kişiler için otel ve
uçak rezervasyonlarının yapılması
Oda adına toplantı, tebrik, cenaze vs. durumlarda Oda Üyeleri ve Personele
duyurunun yapılması
37
ATSO STRATEJİK PLANI 2013-2017
Ticaret Sicil Müdürlüğü






Ticaret Sicil; Kuruluş,Tadil,Terkin ile ilgili tescil işlemleri
Yetki Belgesi hazırlayıp vermek
Sicil Tasdiknamesini hazırlamak
Ticaret Sicil Gazetesi Onaylarını hazırlamak
Tapu Belgesi, İhale Belgesi, Ortaklık Belgesi hazırlamak
Teyit Yazısı vermek
Oda Sicil Bölümü




Oda Sicili; Kayıt, Tadil, Terkin İşlemleri
Evrak Kayıt İşlemleri
Aşağıdaki belgeleri hazırlayarak talep eden ilgiliye vermek;
Oda Kayıt Sureti, Faaliyet Belgesi, İhale Durum Belgesi (İflas Durumu Belgesi), Yerli İstekli Belgesi, Ortaklık Teyit Belgesi, Mücbir Sebep Belgesi, Vize Talep Belgesi, Yabancı İş Adamı Davet Yazısı, Suriye Çıkış Belgesi, BAĞ-KUR Evrak İşlemleri, Eş Tayini Belgeleri
Ustalık, Çıraklık ve Kalfalık Belgesi Onay İşlemlerini yapmak
Muhasebe Bölümü













Üye aidatlarının tahakkuk ve tahsilatının yapılması
Odanın hazırladığı belge ve işlemlerle ilgili para tahsilatının yapılması
Aylık sigorta, vergi, telefon, elektrik, su giderlerinin takibinin yapılarak,
ödenmesini sağlanması
Personel maaşlarının hesaba yatırılması
Personel sağlık giderlerinin ödemesi
Bilirkişi ödemelerinin yapılması
Günlük kasa raporunun alınması
Banka faizlerinin kontrolünün yapılması
Hazırlık bütçesi, kesin hesap, aylık mizan, bilânço, bütçe gelir ve giderlerinin
hazırlanması
Oda bütçesi fasıllar arası aktarma işlemleri
Yevmiye defteri, defteri kebir, sabit kıymetler defteri, kıymetli evrak defteri, tahakkuk ve takip defteri ve ihtiyaca göre yardımcı defterlerin tutulması
Satın alma işlemlerinin yürütülmesi
Odanın her türlü muhasebe işlerinin yürütülmesi
38
ATSO STRATEJİK PLANI 2013-2017
Sanayi ve Kalite Yönetim Bölümü








Kapasite Raporu, Ekspertiz Raporu (Gıda)
İş Makineleri Tescil İşlemleri
Yerli Malı Belgesi ve Fiili Tüketim Belgesinin hazırlanması
Fire, Zaiyat ve Randıman Oranı Tespitini yapılması
Oda Akreditasyon Sistemi Çalışmalarını yürütülmesi
ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Çalışmalarının yürütülmesi
Sınır Ticareti Sekreterya İşlemlerinin yapılması
Antakya Künefesi Mahreç İşareti Kullandırma Belge İşlemlerini gerçekleştirmek
 AB Bilgi Noktası ve Avrupa İşletmeler Ağı sorumluluklarını yerine getirmek
İç Ticaret Bölümü






Rayiç Fiyat Tespiti ve Faturaların Rayice Uygunluğunun Onayı
Fatura Suretlerinin Onayı
Fiyat Tahminleri ve Yaklaşık Maliyet
Bilirkişi Ekspertiz Raporu
Sigortacılık Kanunu Kapsamındaki Sigortacılık İşlemleri
Üye ve Personel Kimlik Kartı Hazırlanması
39
Dış Ticaret Bölümü








EUR.1 Dolaşım Sertifikası Satışı, Onayı ve Çakıştırma İşlemleri
A.TR Dolaşım Belgesi Satışı ve Onayı
ABC Menşe Şahadetnamesi Satışı ve Onayı
Form A Belgesi Satışı ve Onayı
Fatura Onayı
Anlaşma Mektubu Onayı
İhracatla İlgili İstatistiksel Veri Takibi
TAPDK Ruhsatının Düzenlenmesi (İçki Tütün Satışı için Ruhsat İşlemleri)
TIR Karne İşlemleri Bölümü





4, 6, 14, 20 Yapraklı TIR Karne Satışı ve Onayı
TIR Karne Talepnamesi, TIR Karne İade işlemleri
TIR Karne Check İşlemleri, TIR Teminat İşlemleri, TIR Karne Kayıp İşlemleri
Firmaların TIR Sistemine Girişinin Yapılması
Gümrükçe Onaylanan Uygunluk Belgelerinin Takibi
ATSO STRATEJİK PLANI 2013-2017
K Belgeleri Bölümü
 K Yetki Belgesi İşlemleri (K1, K2, K3, K1*, K2*)
 Sayısal Takograf İşlemleri
Proje Koordinasyon ve Araştırma Bölümü




AB Fonları ile İlgili Projelerin Yazımı ve Yürütülmesi
Ekonomik ve Sektörel Araştırma Raporları Hazırlanması
Hatay’a ait Sosyo-Ekonomik Raporların Hazırlanması
Aylık Meclis Toplantılarında sunulmak üzere Yönetim Kurulu aylık faaliyet
raporunun hazırlanması
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Bölümü








Eğitim, Seminer, Toplantı, Konferans Düzenlenmesi
Fuar Organizasyonları
Ticari Heyet, İş Toplantısı Organizasyonları
Yayın Hizmetleri
Oda Web Sitesi
ATSO Bültenin çıkarılması
Basında çıkan Odaya ve bölgeye ilişkin haberlerin takibi
Üyeler, Medya Kuruluşları Temsilcileri ve Halkla diyalog halinde olarak oda
faaliyetleri hakkında günün koşullarına göre onlara bilgi sunulması
 Oda ile İlgili imaj çalışmaları
 Oda duyuru kanallarının etkinliğinin artırılması
Bilgi İşlem Bölümü
 Oda üyelerinin adres, telefon, faks ve e-mail bilgilerinin güncellenmesi
 Ağa bağlı çalışan bilgisayarların iletişiminin sağlanması, teknik denetiminin
yapılması
 Odanın elektronik ortamda veri güvenliği ve güvenilirliğinin sağlanması
 Oda bilgisayar satın alma işlemlerinin yürütülmesi ve alınan ürün kontrolü
yapılması
 Bakım sözleşmelerinin takip edilmesi
 Oda organ kararlarının dijital ortamda arşivlenmesi ve yedeklenmesi
 Odanın bilgi güvenilirliğine dair Risk Analizi yapılması
 Oda web sayfasının teknik takibi ve desteğinin sağlanması
 Server yedeklemesinin yapılması
40
ATSO STRATEJİK PLANI 2013-2017
IV.4.Paydaş Analizi
Paydaşlar, ATSO’nun hizmetleri ile ilgisi olan, Odadan doğrudan veya dolaylı olarak,
olumlu veya olumsuz yönde etkilenen veya aynı şekilde ATSO’yu etkileyen kişi veya
kurumlardır. Paydaşların belirlenmesi için Odanın tüm birimlerinin yaptıkları hangi faaliyetler için, kimler veya kurumlar ile ilişki kurdukları araştırılmıştır. Daha sonra paydaşlar; İç paydaş, Yararlanıcı ve Dış Paydaşlar olarak üç sınıfa ayrılmışlardır.
 İç Paydaşlar; Odanın faaliyetlerinden etkilenen veya etkileyen Oda içindeki kişi veya kurumlardır.
 Dış Paydaşlar; Odanın faaliyetlerinden etkilenen veya etkileyen Oda dışındaki kişi veya kurumlardır. Üç kısımda incelenmişlerdir;
o Temel Ortak: Odanın yasal mevzuat gereği üstlendiği görevler nedeniyle etkilediği veya etkilediği kişi veya kurumlar
o Stratejik Ortak: Odanın misyon ve vizyonu gereği işbirliği
yaptığı, bu nedenle etkilediği veya etkilendiği kişi veya
kurumlar
o Tedarikçiler : Odanın hizmet veya ürün alımı yaptığı kişi
veya kurumlar
 Yararlanıcılar ise, Odanın hizmetlerinden faydalanan kişi veya kurumlardır
Bir hayli kalabalık olan paydaş listesi birimlerin yaptığı puanlama ile sıralanmış, görüşlerine başvurulacak paydaşlar önceliklendirilmiştir.
41
ATSO STRATEJİK PLANI 2013-2017
Tablo 1-Paydaş Belirleme Tablosu
Birim Ünvanı
Görevleri
Dış Ticaret
İhracat Menşe ve Fatura
Tasdik İşlemleri
Gümrükten geri dönen
EUR-1 ve ATR Dolaşım
Belgeleri Çakıştırma
İşlemleri
Dayanaklar
Kim/Hangi Kurum için
(Paydaş)
• -5174 sayılı TOBB Kanunu
• -TOBB ATR Dolaşım Belgesi Satış ve
Onayına İlişkin Usul ve
Esaslar(16/05/2011)
• 01/06/2001 tarih ve 24419 sayılı ATR
Dolaşım Belgeleri Yönetmeliği
• -Serbest Ticaret Anlaşmaları
• -03/09/2002 tarih ve 24865 sayılı R.G.
2002/4616 sayılı Türkiye ile Avrupa
Topluluğu arasında Oluşturulan
Gümrük Birliğinin Uygulanmasına
İlişkin usul ve esaslar
• -26/04/2002 tarih ve 24737 sayılı
R.G.’de yayımlanan Türkiye ile Avrupa
Topluluğu arasında Tarım Ürünleri
Oda Üyeleri ve İhracatçılar
Ticaretine İlişkin Menşe İspat
Belgeleri Yönetmeliğinde Değişikyik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
• -Başbakanlık DTM Anlaşmalar Genel
Müdürülüğü Genelleştirilmiş
Tercihler Sistemi Form A Menşe
Düzenleme ve Tasdik Edilmesinde
Dikkat Edilecek Hususlar
• -16 ocak 2004 tarih ve 25348 sayılı
R.G. 5 Sıra
Nolu Gümrük Genel Tebliği EUR 1
Dolaşım Sertifikalarının satış onay ve
çakıştırma işlemleri ile ilgili uygulama
usul ve esasları
• -30 Aralık 2004 tarih ve 25686 saayılı
R.G. 6 Nolu Gümrük Genel Tebliğinde
değişiklik
Yazışmalar
5174 Sayılı TOBB Kanunu
TAPDK İşlemleri
TOBB ve Tütün ve Alkol Piyasası
Düzenleme Kurumu arasında
imzalanan Protokol, 09/01/2002
24635 sayılı R.G. de yayınlanan 4733
Sayılı Tütün ve Alkol Piyasası
Düzenleme Kurumu Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun
Kimden/Hangi Kurumdan Etkileniyor
TOBB, T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
42
Antakya Gümrük
Müdürlüğü, Cilvegözü
Gümrük Müdürlüğü,
İskenderun Gümrük
Müdürlüğü
TOBB
Tütün ve Alkol Satışı
Yapılan İşletmeler
TOBB, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme
Kurumu
ATSO STRATEJİK PLANI 2013-2017
Birim Ünvanı
Görevleri
• 5174 Sayılı TOBB Kanunu
• Oda Muamelat Yönetmeliği
• Resmi kurum ve kuruluşların satın
almalarıyla ilgili olarak açacakları
ihale öncesinde, 4734 sayılı Kamu
İhale Kanununun 9’ncu maddesinde
öngörülen yaklaşık maliyetin tespiti
amacıyla piyasa araştırması
İç Ticaret
Rayiç Fiyatların Tesbiti
Dayanaklar
Kim/Hangi Kurum için
(Paydaş)
Kimden/Hangi Kurumdan Etkileniyor
• İl Sağlık Müdürlüğü
• Halk Sağlığı Müdürlüğü
• Belediyeler
• İş ve İşçi Bulma Kurumu
• Antakya Devlet Hastanesi
• M.K.Ü. Eğitim Uygulama
ve Araştırma Hastanesi
• Milli Emlak Müdürlüğü ve
Defterdarlık
• İcra Müdürlükleri ve
• Tedarikçi Firmalar
Mahkemeler
• Emlak Ofisleri
• Vergi Daireleri
• İnşaat Mühendisleri Odası ve Mimarlar
• Antakya Gümrük
Odası
Müdürlüğü
• Yönetim Kurulu Üyeleri
• Tarım İl Müdürlüğü
• Meslek Komitesi Kararları
• Aile Sosyal Politikalar İl
• Hatay Esnaf Sanatkarları Birliği
Müdürlüğü
• Mal Müdürlükleri
• 2. Hudut Alay
Komutanlığı
• 121. Jandarma Eğitim
Alay Komutanlığı
• İl Jandarma Komutanlığı
• Milli Eğitim Müdürlüğü
• Antakya Kızılay Şube
Başkanlığı
• Vakıflar Hatay Bölge
• 5174 Sayılı TOBB Kanunu
Bilir Kişi ve Ekspertiz
• Oda ve Borsalarda Hakem, Bilirkişi
Oda Meclisi tarafından belirlenmiş olan
Raporları (Ürünlere veya
Resmi Makamlar - Firma
ve Eksper Listelerinin Düzenlenme
Bilirkişiler, Diğer Oda ve Meslek
diğer emtialara ilişkin
Talepleri
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Kuruluşları
Değer,durum, tespiti),
Oda Mensuplarına ait üye
5174 Sayılı TOBB Kanunu (26. Madde)
Kimliklerinin Hazırlanması
Sigorta Acenteleri ve
Eksperlere ait işlemler
Çek Raporu
Risk Raporu
Kredi Notu
Çek Endeksi
E-Rapor
5684 Sigortacılık Kanunu ve 14 Nisan
2008 Tarihli Sigorta Acenteleri
Yönetmeliği
01.03.2013 tarihli TOBB - Kredi Kayıt
Bürosu Protokolü (5411 Bankacılık
Kanunu)
Oda Üyeleri
Oda Yönetim Kurulu
Hatay İlindeki tüm Sigorta TOBB Sigortacılık Müdürlüğü,
Acenteleri ve Sigorta Hazine Müsteşarlığı
Eksperleri
Hatay Genelindeki Tüm
Firmalar ve Esnaf, talep TOBB
halinde Şahıslar
43
ATSO STRATEJİK PLANI 2013-2017
Birim Ünvanı
Görevleri
Dayanaklar
Hazırlık Bütçesi, Aylık
Mizan, Bilanço, GelirGider hesaplarıyla Tahsil- 5174 sayılı TOBB Kanunu
Tediye-Mahsup fişlerini Bütçe Muh. Yönetmeliği
düzenlemek ve bunları
Bütçe İnceleme , y.k. ve
Meclis üyelerine sunmak
Yevmiye defteri , Muavin
5174 sayılı TOBB Kanunu
defter,defter-i
Bütçe Muh. Yönetmeliği
kebir,demirbaş defteri
6102 sayılı TTK
elektronik ortamda
tutmak,tasdik ettirmek
Muhasebe
Kurumun aylık sigorta , 5174 sayılı TOBB Kanunu
gider harcamaları ve vergi Bütçe Muh. Yönetmeliği
ödemelerini yapmak
Kuruma kayıtlı üyelerin 5174 sayılı TOBB Kanunu
aidatlarının tahakkuku ve Bütçe Muh. Yönetmeliği
tahsili
5174 sayılı TOBB Kanunu
Üyelere verilen hizmet ve
Bütçe Muh. Yönetmeliği
belge bedellerinin tahsili
İlgili gelir-gider ve stok
hesaplarının takibi
5174 sayılı TOBB Kanunu
Bütçe Muh. Yönetmeliği
5174 sayılı TOBB Kanunu Bütçe Muh.
Aylık Vergi
Yönetmeliği
Beyannamelerini
VUK 117. Madde
tahakkuk edip onaylamak
GVK 94.ve Geçici 67. Madde
5174 sayılı TOBB Kanunu Bütçe Muh.
Aylık Personel maaşları, Yönetmeliği
sağlık harcamaları, Prim 4183 S.K. 657. Madde
ödemeleri
4857 S.K. 506 geçici 20. madde
5174 sayılı TOBB Kanunu 79.Madde
Satın alma işlemleri için
Kapsamında TOBB Satın Alma
teklif almak
Yönetmeliği
Kim/Hangi Kurum için
(Paydaş)
Kimden/Hangi Kurumdan Etkileniyor
Meclis Üyeleri
TOBB
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
TOBB
Meclis Üyeleri
TOBB
TOBB
Maliye Bakanlığı
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Meclis Üyeleri
Emekli Sandığı
TOBB
TOBB
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Meclis Üyeleri
TOBB
TOBB
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Meclis Üyeleri
TOBB
TOBB
Oda Yönetim Kurulu
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Meclis Üyeleri
TOBB
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı TOBB
Meclis Üyeleri
TOBB
Gelir İdaresi Bakanlığı
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Meclis Üyeleri
TOBB
TOBB
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Oda Yönetim Kurulu
Tedarikçiler( LS 008 Onaylı Oda üyeleri
Oda çalışanları
Tedarikçi Listesi)
Meclis Üyeleri
Oda çalışanları
Oda Üyeleri
44
ATSO STRATEJİK PLANI 2013-2017
Birim Ünvanı
Görevleri
İş Makinesi Tescili
Kapasite Raporu
Sanayi Müdürlüğü
Ekspertiz Raporu
Dayanaklar
5174 Sayılı TOBB Kanunu
İş Makinası Tescili Esasları
5174 Sayılı TOBB Kanunu
Oda Muamelat Yönetmeliği
Kapasite Raporlarının Düzenlenmesi
Usul ve Esasları
Sanayi Kapasite Raporu Otomasyon
Siteminde Kapasite Raporu
Düzenlenmesinin Usul ve Esasları
Kapasite Kriterleri
6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu
Oda ve Borsalarda Hakem, Bilirkişi ve
Eksper Listelerinin Düzenleme Usul
ve Esasları Hakkında Yönetmelik
28.05.1975 Tarihli 719914 Sayılı Resmi
Gazetede Yayınlanmış Bakanlar
Kurulu Kararı
5174 Sayılı TOBB Kanunu
Oda Muamelat Yönetmeliği
Oda ve Borsalarda Hakem, Bilirkişi ve
Eksper Listelerinin Düzenleme Usul
ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Kim/Hangi Kurum için
(Paydaş)
Tarım Dışı İş Makinası
Sahibi Olan Gerçek ve
Tüzel Kişiler
Odaya kayıtlı Sınai
İşletmeler
AB Bilgi Noktası
Gaziantep Ticaret Odası ile yapılmış
Antakya Ticaret ve Sanayi Odası AB
Bilgi Noktasının Kurulmasına İlişkin
Ortaklık Protokolü (17.02.2010 tarihli)
TOBB
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
TOBB
Gıda ve gıda ile temas
eden madde ve
TOBB
malzemelerin üretimini
yapan işyerleri
Oda Muamelat Yönetmeliği
Oda ve Borsalarda Hakem, Bilirkişi ve
Odaya kayıtlı Sınai
Fiili Tüketim Belgesi
Eksper Listelerinin Düzenleme Usul
İşletmeler
ve Esasları Hakkında Yönetmelik
5174 Sayılı TOBB Kanunu
Odaya kayıtlı Sınai
Yerli Malı Belgesi
Oda Muamelat Yönetmeliği
İşletmeler
Yerli Malı Belgesi Esasları
Fire, Zaiyat ve Randıman 5174 Sayılı TOBB Kanunu
Üyeler
Oranı Tespiti
Oda Muamelat Yönetmeliği
Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine
İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı
(16.05.2009 Tarihli 27230 Sayılı Resmi
Gazetede Yayınlanmış Bakanlar
Hatay İlindeki Sınır Ticareti
Kurulu Kararı)
Sınır Ticareti Sekreterya
yapan İhracatçı ve
Sınır Ticaretinin Uygulanmasına İlişkin
İşlemleri
İthalatçılar
Tebliğ (16.06.2009 Tarihli 27260 Sayılı
Resmi Gazetede Yayınlanmış Bakanlar
Kurulu Kararı)
T.C. Hatay Valiliği Sınır Ticareti
Uygulama Yönergesi
Antakya Künefesinin
Antakya Künefesi Mahreç
ATSO Tescilli Antakya Künefesi
imalat ve satışını yapan
İşareti Kullandırma Belge
Uygulama Yönergesi
esnaf ve tacirler
İşlemleri
Üyeler
Oda Akreditasyon
Akreditasyon Klavuzu
Oda Çalışanları
Çalışmaları
ISO 9001:2008 Çalışmaları TS EN ISO 9001:2008 Standardı
Kimden/Hangi Kurumdan Etkileniyor
Üyeler ve Oda Çalışanları
Antakya Halkı
TOBB
45
TOBB
TOBB
Meslek Komiteleri
Ticaret İl Müdürlüğü
Sınır Ticaret Bürosu
Sınır Ticaret Komisyonu
Cilvegözü Gümrük Müdürlüğü
Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel
Müdürlüğü
Antakya Künefesi Denetleme
Komisyonu
Oda Yönetim Kurulu
TOBB
Oda Yönetim Kurulu
TOBB, TSE
Oda Yönetim Kurulu
AB Türkiye Delegasyonu
AB Bilgi Merkezi Ağı
ATSO STRATEJİK PLANI 2013-2017
Birim Ünvanı
Görevleri
Dayanaklar
Ticaret Sicil Müdürlüğü
6102 Sayılı TTK
Tacirlerin Sicil Esas DefteriniT.Sicil
Tutmak
Yönetmeliği
Birim Ünvanı
İşletmelerin kuruluş,
tescil, tadil ve terkin
işlemleri
İşletmelerin kuruluş,
tescil, tadil ve terkin
işlemleri
Kamu Kurum Kuruluşları
ile yapılan yazışmalar
Görevleri
6102 Sayılı TTK
T.Sicil Yönetmeliği
1163 Sayılı Koop.Kanunu, 5174 Sayılı
TOBB Kanunu
6102 Sayılı TTK
T.Sicil Yönetmeliği
1163 Sayılı Koop.Kanunu, 5174 Sayılı
TOBB Kanunu
6102 Sayılı TTK
T.Sicil Yönetmeliği
1163 Sayılı Koop.Kanunu, 5174 Sayılı
TOBB Kanunu
Dayanaklar
Oda Sicil
Oda Sicil Kayıt Tadil Terkin
Oda Muamelat
İşlemleri
• Oda Sicil Sureti
• Faaliyet Belgesi
• İhale Durum Belgesi
• Hisse Durumunu
Gösterir Belge
• Vize Belgesi
• Bağ-Kur İşlemleri
• Eş durum Belgesi
• Çıraklık Sözleşmeleri
• Evrak Kayıt İşlemleri
• -Yerli İstekli Belgesi
TIR Servisi
Görevleri
Hangi Kurumdan Etkileniyor
Tacir (Üyeler)
İç Ticaret Genel Müdürlüğü
Mali Müşavirler
TÜRMOB
Oda Sicil Bölümü
ATSO
İcra Müdürlükleri
Adalet Bakanlığı
Yabancı Daire Müdürlüğü Başbakanlık
Kim/Hangi Kurum için
(Paydaş)
Üyeler
Kimden/Hangi Kurumdan Etkileniyor
Hatay Ticaret Sicil Müdürlüğü
TOBB
46
5174 Sayılı TOBB Kanunu (26. Madde)
Oda Muamelat yönetmeliği
Kurumlar Arası Yazışmalar 5174 Sayılı TOBB Kanunu
Birim Ünvanı
Kim için (Paydaş)
Dayanaklar
TIR Sistemine Giriş
İşlemleri
TIR Karnesi Satış İşlemleri TIR Sözleşmesi Uygulama Esasları
TIR Karne İade İşlemleri 1975 TIR Sözleşmesi
TIR Karne Check İşlemleri TIR Karnesi Hamili El Kitabı
TIR Karne Kayıp İşlemleri
TIR KarneTeminat
İşlemleri
i
Oda Üyeleri
TOBB
SGK İl Müdürlüğü
İcra Müdürlüğü
TOBB
Kim/Hangi Kurum için
(Paydaş)
Kimden/Hangi Kurumdan Etkileniyor
TOBB
TIR ve ATA Karnesi Müdürlüğü
C2 Yetki Belgesine Sahip ,
T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Uluslar arası Taşımacılık
T.C Ulaştırma ,Denizcilik ve Haberleşme
Yapan Firmalar
Bakanlığı
ATSO STRATEJİK PLANI 2013-2017
K Belgeleri ve Sayısal Takoğraf Servisi
Birim Ünvanı
Görevleri
Dayanaklar
Kim/Hangi Kurum için
(Paydaş)
Kimden/Hangi Kurumdan Etkileniyor
K Belge başvurularının
incelenerek U-net
bilgisayar programına
aktarmak ve aynı
programdan K belge ,taşıt
belgesi ve taşıt karının
Karayolu ile Yurtiçi Taşıma
4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve
basımını
yapan Gerçek ve Tüzel Ulaştırma,Denizcilik ve Haberleşme Bak.
Karayolu Taşıma Yönetmeliği
gerçekleştirmek.K
Kişiler.(Hatay Geneli)
Belgeleri ile ilgili olarak
;Bakanlık,Ulaştırma Bölge
Müdürlükleri ve diğer
kurumlarla yazışmaları
yapmak
Sayısal Takoğraf ile ilgili
başvuruların incelenerek
STAUM sistemine girişini
yapmak ve STAUM
merkezinde basılan
kartların sahiplerine
teslimini
gerçekleştirmek.
Uluslar arası Karayolu Taşımacılığı
Ticari araç Sürücüleri
Yapan araçlarda Kullanılan Takoğraf
(Sürücü Kartı) Taşımacı
cihazları yönetmeliği
Firmalar (Şirket Kartı)
TOBB,Ulaştırma,Denizcilik ve Haberleşme Bak.
Takograf ve takograf Kartlarının teknik Takograf Atölyeleri (Servis
şartlarını içeren AETR Anlaşması
Kartı) Denetim
KUGM 'nin (2011/04/ST) genelgesi
Otoriteleri (Denetim Kartı)
47
Özel Kalem Şef.- Basın Yayın ve Halkla İliş.
Birim Ünvanı
Görevleri
Dayanaklar
Kim/Hangi Kurum için
(Paydaş)
Kimden/Hangi Kurumdan Etkileniyor
ATSO Aylık Bültenini
hazırlamak ve göndermek
Üyeler
ATSO
Web Sayfasının
Güncellenmesi
Üyeler
ATSO ile entegre çalışan tüm kurumlar
Komite Üyeleri
Komite Üyeleri ve Komite Üyelerinin
temsil ettiği tüm sektörler
Meslek Komitelerinin
Toplantı Organizasyonu
Fuarların Takibi ve
Organizasyonu
Üyeler
ATSO Üyeleri -Esnaf _ Sivil Toplum
Kuruluşları-Kamu Kurum ve Kuruluşları
Eğitim, Seminer ve Oda
bünyesinde yapılan her
türlü organizasyonun
yürütülmesi
Üyeler
ATSO Üyeleri -Esnaf _ Sivil Toplum
Kuruluşları-Kamu Kurum ve Kuruluşları
ATSO STRATEJİK PLANI 2013-2017
Birim Ünvanı
Görevleri
Dayanaklar
Proje Koordinasyon
Kadın veya Genç İstihdamı
ile Uzmanlaşmış Meslek
Edindirmeye Yönelik
TOBB 5174 Sayılı Kanunu
projeler yazmak ve
yürütmek
Sanayi Altyapısının
Geliştirilmesine Yönelik
Proje Yazmak ve
Yürütmek
TOBB 5174 Sayılı Kanunu
BilgilendirmeyeYönelik
Teknik Destek Projesi
yazmak ve yürütmek
TOBB 5174 Sayılı Kanunu
Mobilya ve Ayakkabıcılara
TOBB 5174 Sayılı Kanunu
Yönelik Sektörel
Araştırma Projesi Yazmak
Sosyal projeler yazmak ve
TOBB 5174 Sayılı Kanunu
yürütmek
Turizm Altyapısının
Geliştirilmesine Yönelik
projeler yapmakYürütmek ( Mutfak
Müzesi projesi)
TOBB 5174 Sayılı Kanunu
Uluslararası
Rekabetçiliğin
Geliştirilmesine Yönelik
Proje Yazmak-Yürütmek
TOBB 5174 Sayılı Kanunu
Ekonomik Rapor
Hazırlamak, Araştıma
Raporları Hazırlamak
Kim/Hangi Kurum için
(Paydaş)
İşsiz Kadın-Gençler
Hatay'da orman tabanlı
esnaf ve mobilya
üreticileri KOBİ'ler
Hatay'daki mobilya ve
ayakkabı sektörü
Engelliler, Suça meyilli
çocuklar ve maddi durumu
zayıf çocuklar
Kalkınma Bakanlığı, DOĞAKA,Hatay Esnaf
ve Sanatkarlar Odaları Birliği
Kalkınma Bakanlığı,DOĞAKA, İl Emniyet
Müdürlüğü, Halk Eğitim ve Akşam Sanat
Okulu, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, KOSGEB
Hatay turizm değerlerinin Kalkınma Bakanlığı, DOĞAKA
arttırılması ve
güçlendirilmesi
İhracatçı ATSO Üyeleri
TOBB 5174 Sayılı Kanunu- 12. Madde
T.C. Ekonomi Bakanlığı, Avrupa İşletmeler
Ağı Ofisleri, Ticaret ve Sanayi Odaları,
Ticaret Müşavirlikleri ve Dış Ekonomik
İlişkiler Kurulu (DEİK)
Hatay Valiliği, Meteoroloji Genel
Müd.TUİK, Hatay İl Milli Eğitim Müd.MKÜ,
Hatay Sağlık İl Müdürlüğü, T.C. Sosyal
Güvenlik Kurumu, Aile Sosyal Politikalar
Müd.Hatay Tarım İl Müd.Tarım Bakanlığı,
Kara Ulaştırma Genel Müd.DHMİ, TİM,
Hatay Sanayi ve Ticaret İl Müd.Hatay İl
Planlama ve Koordinasyon Müd.İl Kültür
ve Turizm Müd.Türkiye Bankalar Birliği,
T.C.Maliye Bakanlığı.
Ekonomi Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı,
TOBB, TİM, Dış Ticaret Müsteşarlığı,
Büyükelçilikler, İktisadi Kalkınma Vakfı,
KOSGEB
DEİK İl Temsilcliği
TOBB 5174 Sayılı Kanunu
Görevleri
Dayanaklar
Kim/Hangi Kurum için
(Paydaş)
5174 Sayılı TOBB kanunu, TOBB
Akreditasyon Standartları Kılavuzu 1.6
Maddesi Kriterleri
Personel
Üyeler
TOBB
Personel
TOBB
TEKOSER (Fotokopi ve yazıcı bakım
hizm.), Uğur Telefon (Tel-Fax bakım
hizm.), Grup 4M Bilgisayar (Bilgisayar
bakım hizm.), NORSAN A.Ş. (Paket
program bakım hizm.)
Oda üye veri tabanını
oluşturmak ve
güncellemek
Bilgi - İşlem
Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı,
Antakya Belediyesi, Hatay Esnaf ve
Sanatkarlar Odaları Birliği,Doğu Akdeniz
Kalkınma Ajansı, Mobilyacılar ve Hızarcılar
Odası, Küçük Sanayi Sitesi
Kalkınma Bakanlığı, DOĞAKA, Hatay Genç
ATSO Üyeleri, Hataydaki İşadamları Derneği
Tüm İhracatçılar
ATSO Üyeleri,Tüm Kurum
ve Kuruluşlar, Hatay'daki
Ticaret Erbabı,Öğrenciler
Birim Ünvanı
Kimden/Hangi Kurumdan Etkileniyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,
Merkezi Finans ve İhale Birimi,Milli
Eğitim Bakanlığı,TOBB, TOBB ETÜ,
İŞKUR,Endüstri Meslek Lisesi
İŞKUR,MKÜ,Kız Teknik ve Meslek Lisesi,
Endüstri Meslek Lisesi
Odanın bilgi
güvenilirliğine dair Risk
Analizi tablosu
oluşturmak ve uygulamak
ATSO Üyeleri, Hatay'daki
Ticaret Erbabı
Kimden/Hangi Kurumdan Etkileniyor
TOBB Akreditasyon Standartları 1.6
Maddesi Kriterleri
Bakımı yapılacak
elektronik cihazların ve
yazılımların bakım
tablolarını oluşturmak ve
takip etmek
TOBB Akreditasyon Standartları 1.6
Maddesi Kriterleri
Personel
Oda web sitesinin teknik
takibi ve desteğini
sağlamak
TOBB Oda Muamelat Yönetmeliğinin
85. Maddesi, TOBB Akreditasyon
Standartları 1.6 Maddesi Kriterleri
Üyeler
BC Ajans (Web sunucu sağlayıcı)
48
ATSO STRATEJİK PLANI 2013-2017
Tablo 2- Paydaş Sınıflandırma Tablosu
49
ATSO STRATEJİK PLANI 2013-2017
IV.5.Kuruluş İçi Analiz
IV.5.1.Organizasyon Şeması
ATSO’nun organizasyon şemasının faaliyet alanına göre oluşturulduğu görülmektedir. Organizasyonda yer alan tüm görevler için görev tanımlarının yapıldığı görülmektedir.
50
Şekil 11- Organizasyon Şeması
ATSO STRATEJİK PLANI 2013-2017
IV.5.2.İnsan Kaynakları
ATSO’nda 18.06.2013 Tarihi itibariyle 46 personel çalışmakta olup, bu personelin 9
kişisi kadrolu, 15kişisi sözleşmeli ve 22kişisi de Hizmet alımı şeklinde 3 farklı statüde
istihdam edilmişlerdir.
Çalışan Personelin Birimlere göre dağılımı ise aşağıdaki şekildedir;
3
3
12
3
3
3
3
3
11
3
2
3
Genel Sekreterlik
Sanayi ve Kalite
Bilgi işlem
Proje Koordinasyon ve Araştırma
Dış Ticaret
Oda Sicil
Destek Hizmetler
Başkanlık Özel Kalemi
Muhasebe
Tır Karne İşlemleri
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler
İç Ticaret
K Belgeleri
Şekil 12- Birimlere göre Personel Dağılımı
Şekil 12’ de görüldüğü üzere sayı açısından en fazla olan birim destek hizmetleridir ki,
bu birimde arşiv, temizlik, güvenlik, servis, şoför, fotokopi gibi hizmetleri sağlayan
personel bulunmaktadır. Oda’nın hizmet kapasitesinin geliştirilmesi için destek hizmetler biriminde çalışanların yetkinliklerinin arttırılarak diğer birimlere destek vermesi bir öneri olarak düşünülebilir.
Odanın şu andaki yapıda verdiği hizmetler açısından mevcut personel sayısı nicelik
olarak yeterli görünmekle beraber, yapılan görüşmeler sonucu nitelik açısından geliştirilebilir durumda olduğu tesbit edilmiştir. Ayrıca bu kaynağın sürdürülebilir ve nitelikli hizmet sunumu açısından etkin yönetimi için İnsan Kaynakları sistemlerinden daha fazla yararlanılması Kurumsal performansı arttıracaktır.
51
ATSO STRATEJİK PLANI 2013-2017
Şekil 14-Oda Personelinin Eğitim Durumu
Şekil 13- Oda Personelinin Yaş Dağılımı
Oda personelinin Eğitim durumu ağırlıklı olarak lise ve üstüdür. Eğitim düzeyinin oda
faaliyetleri gözönüne alındığında yeterli olduğu ancak dünyadaki hızlı değişim ve gelişime uyum amaçlı bireysel gelişim
programlarına katılması gereklililiği
mevcuttur.
Yaş olarak ise çoğunlukla 26-36 yaş
arasında olan Oda personeli dinamizm, yeniliklere açık olma ve değişime uyum sağlama yetkinlikleri
açısından ATSO’ya avantaj sağlamaktadır.
Deneyim açısından ise kritik görevlerdeki personelin daha fazla deneŞekil 15- Çalışanların Ortalama Deneyimi
yimi olmakla beraber, özellikle hizmet alımı yapılan görevlerdeki personel nedeniyle ortalama kıdem yılının 5 yıldan az olduğu görülmektedir.
IV.5.3.Mali Durum
2013 yılı gelir-gider tahmini bütçesi 5.580.000 TL olarak hazırlanmıştır. 2012 yılı gelirgider bütçesi ise 5.600.000 TL’dir. 2012 yılı sonu itibariyle gelir 4.102.346 TL, gider ise
3.716.723.TL olarak gerçekleşmiştir. Yani bu yılda Oda mali açıdan bir küçülme yaşamıştır.
Mevcut durumda Oda’nın demirbaşı 1.201.298.TL, İhtiyat Akçesi ise 5.001.432.TL’dir.
2012 yılında elde edilen 4.1102.346,33.TL Geliri;
52
ATSO STRATEJİK PLANI 2013-2017











%5,28’ini Kayıt Ücretleri ,
%25,25’ini Yıllık Aidatlar ,
%12,23’ünü Munzam Aidatlar,
%2,26’sını Belge Bedelleri,
%3,80’ini Eski Yıl Cezaları,
%5,21’ini Tarife Tasdik Gelirleri ,
%39,67’sini Sair Diğer Olağan Gelirler,
%0,16’sını Para Cezaları ,
%0,13’ünü Muhtelif Gelirler,
%5,48’ini Faiz Gelirleri ile
%0,53’ünü Kira Gelirleri oluşturmaktadır.
3.716.723,34.TL Gideri ise;
 %0,68’ini Sair Giderler,
 %30,21’ini Personel Ücret ve Giderleri ,
 % 1,07’sini Personel Sağlık Giderleri,
 %1,71’ini Basın Yayın Giderleri,
 %36,37’sini Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler (Elektrik,Su,Isınma,Posta,Telefon,Kargo,Taşıtlar,Temsil Ağırlama Vb.),
 %0,96’sını Genel Yönetim Giderleri,
 %2,02’sini Seyahat ve Yol Giderleri,
 %5,46’sını Eğitim ve Fuar Giderleri,
 %18,50’sini Bağış ve Yardımlar,
 %2,78’ini Sabit Kıymetler,
 %0,24’ünü Vergi, Resim ve Harçlar oluşturmaktadır.
Gelir ve gider bütçeleri kalemler bazında incelendiğinde; Gelir bütçesinin en fazla getiri getiren kalemi (%39,67) sair diğer olağan gelirler ile (%25,25) Üye aidatlarıdır. Giderlerin ise en büyük kısmını (% 36,37) Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler ile
(%30,21) Personel Ücret ve Giderleri oluşturmaktadır.
IV.5.4.Fiziki Altyapı
Oda binası, Şehir merkezinde hizmet vermekte olup, mülkiyeti ATSO’yaaittir.3 katlı
binanın, Bodrum katı; arşiv olarak kullanılmaktadır. Zemin katta; 1 malzeme deposu,
4 dükkan bulunmaktadır. Zemin katta bulunan dükkanlar kiraya verilmiştir. 1. katta; 6
oda, 1 mutfak ve lavabolar, 2.katta; 3 oda, 1 toplantı salonu ve lavabolar, 3. katta; 5
oda, 1 mutfak ve lavabolar bulunmaktadır.
1. katta; Genel Sekreterlik, Ticaret Sicil, Oda Sicil, Muhasebe, Dış Ticaret, İç Ticaret,
Sanayi ve Kalite Yönetim bölümleri bulunmaktadır.
53
ATSO STRATEJİK PLANI 2013-2017
2.katta; K Belgeleri, TIR Karne İşlemleri ve Bilgi İşlem Bölümleri ile Toplantı Salonu bulunmaktadır.
3.katta ise; Yönetim Kurulu Başkanının Odası, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılarının
Odası, Meclis Başkanı Odası, Başkanlık Özel Kalemi, Proje Koordinasyon ve Araştırma
Bölümü ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Bölümleri bulunmaktadır.
Mevcut hali ile Oda binası yetersiz olup, birimlerin rahat çalışmasına imkan vermemektedir. Özellikle toplantı salonunun yetersiz olması, komitelerin toplanabilmesini
güçleştirmektedir. Bu nedenle önceliklebir binanın kiralanarak, birkısım birimlerin buraya taşınması acil önlem olarak düşünülmüş ve uygulamaya alınmıştır. Aynı süreçte
kesin çözüm olarak yeni bir bina yapımına karar verilmiş olup, hazırlıklarına başlanılmıştır.
IV.5.5.Teknolojik Altyapı
Tablo 3- Oda'nın Sahip olduğu Makina/Teçhizat/Donanım
MAKİNA/TEÇHİZAT/EKİPMAN ADI
Fotokopi Makinası
Faks
Scanner (Tarayıcı)
Masaüstü Bilgisayar
Dizüstü Bilgisayar
Yazıcı
Telefon Hattı
İnternet Bağlantısı (Metro)
Klima
Güç Kaynağı
Jeneratör
Server
Ipad
Projeksiyon+Perde
Kartvizit Makinası
Santral Hattı
Cep Telefonu
MİKTAR
6 Adet
2 Adet
5 Adet
38 Adet
4 Adet
32 Adet
17 Adet
1 Adet (10 mps)
23 Adet
3 Adet
1 Adet
2 Adet
2 Adet
2 Adet
1 Adet
1 Adet
23 Adet
Oda’ da NORSAN Oda Sicil Üyelik Programı kullanılmaktadır. Dış Ticaret Programında
ihracat yapan üyelerin ihracat işlemleri ile ilgili kayıtları bu program aracılığı ile tutulmaktadır. NORSAN Paket Programı için hizmet sağlayıcı ile yapılmış olan sözleşme
çerçevesinde programın yıllık bakımı yapılmaktadır.
54
ATSO STRATEJİK PLANI 2013-2017
A.TR Dolaşım Belgelerinin onay ve satış işlemleri de otomasyon sisteminde
yapılmaktadır .TOBB Net’te ise Oda üyelerinin bilgileri saklanmaktadır.
Uluslararası nakliye sektöründe faaliyet gösteren firmaların işlemleri ile ilgili kayıtları
TOBB ile online olan ve IRU’ya bağlı ASK TIR programında tutulmaktadır.
İmalat yapan üyelerin kapasite ile ilgili detayları ise TOBB-Sanayi Kapasite Raporu
Web Modülü Otomasyon Sisteminde muhafaza edilmektedir.
İş Makineleri Tescil işlemleri TOBB-İş Makineleri Bilgi Sistemi (IMBS) Otomasyon
Sisteminde tutulmaktadır.
Sigortacılık işlemleri
tutulmaktadır.
TOBB-Sigortacılık
Müdürlüğü
Otomasyon
Sisteminde
TAPDK Ruhsatı ile ilgili bilgiler Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Otomasyon
Sisteminden yürütülmektedir.
K Belgeleri ile ilgili işlemler için Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün Otomasyon
Program kullanılmaktadır.
Teknolojik altyapının güvenliği açısından ise aşağıdaki tedbirlerin alınmış olduğu
görülmektedir;
Güç Kaynağı, Bilgisayar, Yazıcı, Telefon, Fotokopi Makinaları için Yıllık Bakım
Sözleşmeleri yapılmıştır.
Mevcut bilgisayar ve kullanılan programlar ile veri güvenliği için dışarıdan hizmet satın
alınmakta ve periyodik bakımları Bilgi İşlem kontrolünde yapılmaktadır. Virüs yazılım
programları kullanılmaktadır.
Oda hizmet binası sigortası yaptırılmıştır.
NORSAN Programlarının (Oda Sicil, Ticaret Sicil, Muhasebe-Aidat, Dış Ticaret, Evrak
Kayıt) yedeklemesi Bilgi İşlem tarafından günlük olarak serverda yapılmaktadır. Ayrıca
harici USB Hardiske günlük yedekleme yapılmaktadır. Server Oda içinde termostatlı ve
kilitli çelik kabinnet içinde bulunmaktadır.
2012 yılında Muhasebe Bölümü için gelir vergisi dilimlerini, oran ve katsayıları,
dilimleri, parametreleri kendisi otomatik olarak güncelleyen Personel Bordro
Programı alınmıştır. Programla, personele işlemlerinde kullanım rahatlığı sağlanmıştır.
2012 yılında Oda yöneticileri için mevzuat takibinin daha kolay yapılabilmesini teminen Hukuk Mevzuat ve İçtihat Programı satın alınmıştır.
Görüldüğü üzere; Oda’nın teknolojik altyapısı donanım açısından yeterli
görülmektedir. Ancak personel ile yapılan görüşmelerden; özellikle bölümlerin birbiri
55
ATSO STRATEJİK PLANI 2013-2017
ile ortak kullanım alanı oluşturabilecekleri, bazı işlerin birbirinden habersiz
tekrarlanarak yapılmasını engelleyecek entegre programların olmadığı anlaşılmıştır.
IV.5.5. Yönetim Sistemleri
ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi:
ATSO, ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemini 2005 yılından itibaren kullanmaktadır.
Sistem dahilinde Oda hizmet ve işlemlerine uygun olarak proses ve prosedürler oluşturulmuştur. Yapılan iç denetimler ve Yönetim Kurulunun Gözden Geçirme Toplantıları ile de sistemin kontrolü ve değerlendirmesinin yapılması sağlanmaktadır. ATSO,
2011 yılı Aralık ayında, ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belge Yenileme Denetimi, 05.11.2012 tarihinde de ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Gözetim Denetiminden başarı ile geçmiştir.
TOBB Oda Akreditasyon Sistemi:
TOBB tarafından, Odalar ve Borsalar ağını etkin ve verimli kılma isteği ve vizyonuna
paralel olarak uygulamaya alınan Akreditasyon Sistemi; oda ve borsaların üyelerine
sunması gereken bir takım zorlayıcı “Temel Hizmetler”i ve bunun için sahip olmaları
gereken “Temel Yeterlilikler”i içermektedir.
Temel Yeterlilikler; bir oda ya da borsanın akredite olduğunu ortaya koyabilmesi için
sahip olması gereken temel yeterlilikleri ifade etmektedir. Yani, finans dâhil kurumsal
yönetişim ve idarede iyi uygulamanın tanımını, amacını ve ilgili kriterleri verir.
Temel Hizmetler ise; akredite oda ya da borsanın üyelerine sunması gereken ana hizmetleri belirler. Bölüm ayrıca, iyi uygulamanın tanımını, amacını ve ilgili kriterleri içerir. Kriterler üyelere sunulan hizmetlerin çeşitliliği ve kalitesi ile oda ve borsaların bunlar üzerinde uyguladıkları kontroller üzerinde odaklanır. (TOBB)
ATSO üç seviyeden oluşan, TOBB Akreditasyon sistemine göre “B” (50-59 Puan) seviyesindedir. Odanın akreditasyon gereği yapmış olduğu 2012 yılı özdeğerlendirme sonucu puanı 50 olup, B seviyesindedir.
IV.5.6. Proje Yazma, Araştırma-Geliştirme Kapasitesi
Oda’da araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin büyük bir kısmı dış kaynak kullanılarak
gerçekleştirilmektedir.Oda’nın gerek kendi kurumsal kapasitesini, gerek üyelerinin gelişimi ve gerekse bölgenin sosyo-ekonomik ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağlamak
amacı ile Yurtiçi ve dış kaynaklı hibe ve destek projelerinin hazırlanması ve yönetimi
üzerine çok iyi düzeyde bir kapasiteyi geliştirmiş olduğu görülmektedir. Öyle ki bu konuda Türkiye’de en fazla hibe alan ilk üç oda içinde olduğu belirtilmektedir.
56
ATSO STRATEJİK PLANI 2013-2017
Oda’nın bu konudaki başarıları üyelerin de Oda’dan beklentilerini arttırmış
görünmektedir. Ancak üyeler tarafından proje sürecinin iyi anlaşılamaması nedeniyle,
Oda’nın teklif çağrılarına bağlı kalmaksızın istediği her konuda proje yazabileceği
sanısı mevcuttur. Bu nedenle bir kısım üyeler kendi faaliyet alanları için ve özellikle
şirketlerine maddi kaynak aktarabilecek projelerin yazılması gerektiğini
düşünmektedir.
Ekonomik ve Sektörel Araştırmaların ise zaman zaman yapılsa da bir süreklilik
kazanamadığı görülmektedir.
57
ATSO STRATEJİK PLANI 2013-2017
Tablo 4-ATSO'nun Kazandığı Hibe Projeleri
PROJE ADI
KONUSU
Turizm Sürekli Eğitim Merkezi Projesi (TURSEM)
KOBİ Personel Destek Projesi
Turizm Sektörünün İhtiyaç duyduğu
nitelikli elemanların yetiştirilmesi
İldeki işsiz gençlerin, KOBİlerin ihtiyaç duyduğu alanlarda yetiştirilerek
meslek edinmesi
İşsiz 100 gencin doğalgaz kaynakçılığı ve tesisatçılığı konusunda eğitilmesi
İldeki işsiz 100 kadına, KOBİlerin
ihtiyaç duyduğu alanlarda bilgi ve
beceri kazandırılması
Öne çıkan, ihracat değeri olan, rekabet edebilirliliği yüksek Sektörlerde Kümelenme bilincinin oluşturulması
İldeki işsiz 81 kadına, turizm sektöründe en çok ihtiyaç duyulan aşçılık
becerilerinin kazandırılması
Mobilya alanında faaliyet gösteren
KOBİlerin sayısını arttırmak, daha
iyi bir iş ortamı yaratmak, mevcut
işletmelerin verimliliğini ve rekabet
güçlerini iyileştirmek
Bu sektörlerde faaliyet gösteren
KOBİlerin markalaşma, ihracat,
pazarlama stratejileri ve yatırım
destekleri konusunda fizibilite çalışması yapılması
KOBİlerin potansiyellerini geliştirmelerine ve rekabetçiliklerini arttırmaya yönelik olarak profesyonel
danışmanlık ve eğitim hizmetlerini
sunan bir merkez oluşturmak
Antakya’nın Geleneksel gastronomi
kültürünün ve zenginliklerinin tanıtımı
Ortapedik engelli 40 kişiye bez bebek yapımı ve takı tasarımı eğitimi
verilmesi, iş yaşamına hazırlanmalarının sağlanması
Dezavantajlı 50 çocuğun topluma
kazandırılması
Gençler için Yeni Bir Meslek ve İş Alanı Projesi
Hatay’ da Etkin İnsan Kaynakları Yönetimi Projesi
Hatay’da öne çıkan Sektörler için Kümelenme Stratejileri Projesi
Yöresel Mutfak Sanatları
Merkezi Projesi
Antakya Mobilyacılığını
Geliştirme Projesi (ANMOGEP)
Antakya Mobilya ve Ayakkabıcılık Sektörel Araştırma Projesi
HATAY ABİGEM (Avrupa
Birliği İş Geliştirme Merkezi)
Antakya Mutfak Müzesi
Projesi
Tasarımımı Güvenle Üretiyorum
Antakya Umut Çocukları
Projesi
PROJE
BÜTÇESİ
251 000 Euro
207 000 Euro
291 000 Euro
353 000 Euro
9 000 TL
348 000 Euro
6 801 396 Euro
69 000 TL
2 200 000 Euro
409 510 TL
75 000 TL
46 000 TL
58
ATSO STRATEJİK PLANI 2013-2017
IV.5.7.Bölgeye Katkı Sağlayan, Devam Eden Projeler
ANTAKYA MOBİLYACILIĞINI GELİŞTİRME PROJESİ (ANMOGEP) :
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca yürütülen Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım
Aracı, Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı kapsamında hazırlanan bir
projedir.Projesini bütçesi 6.801.396 Euro olup, tamamı hibe şeklindedir.
ATSO’nun sahibi olduğu Projenin diğer ortakları: Antakya Belediyesi, Doğu Akdeniz
Kalkınma Ajansı, Antakya Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi, Hatay Esnaf ve Sanatkârları
Birliği ile Antakya Marangozlar ve Hızarcılar Odası Başkanlığıdır.
Proje ile Antakya Küçük Sanayi Sitesi içinde yer alan 2.089 m² arsa üzerine Mobilya
Ortak Kullanım Tesisi (Mobilyacılık Destek Noktası) inşa edilecektir. Ayrıca; inşa
edilen tesiste Mobilyacıların tek başına sahip olmadıkları 19 adet çeşitli ileri teknolojili
ve kapasiteli makine alınarak, Mobilya imalatı yapan KOBİ’lerin hizmetine sunulacaktır.
MUTFAK MÜZESİ YAPIMI :
Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu, Dünya ve Türkiye’de, Müzecilik
alanında var olan iyi örneklerin gösterdiklerinden yola çıkarak; Mutfak Müzesi kuruluş
kararı almıştır.Mutfak müzesinden amaç; Hatay’ın, tüm ilçelerinin, hatta köylerinin
gastronomik tanıtımını sağlamaktır.2009 yılında Kırk Asırlık Türk Yurdu Caddesi
üzerinde; 93 - 94 ve 95 nolu parseller üzerinde bulunan eski eser niteliğindeki tescilli
binalar satın alınmıştır.Projenin toplam bütçesi 1.488.566 TL. olup, bu miktarın %
28’inin yani 409.510 TL.’si DOĞAKA (Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansından) karşılanacak
şekilde kaynakta yaratılmıştır. Projenin restorasyon bedeli 1.055.000 TL.’dır.
Restorasyon çalışmaları devam etmektedir.
ANTAKYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNİN GENİŞLEME ÇALIŞMALARI :
Antakya OSB 1996 yılında, yüzde 50’si Antakya Sanayi ve Ticaret Odasının, yüzde 50’si
İl Özel İdaresinin ortaklığıyla kurulmuştur. 2001 yılında faaliyete başlamıştır. Toplam
60 yatırımcının yer aldığı OSB Bölgesinde faal 50 tesis ile 2 bin kişiye istihdam
sağlanmaktadır. Ancak bu tesislerin mevcut yerlerinde büyüyecek, genişleyecek
yerleri kalmadığından, 140 hektarlık bir genişleme alanı tespit edilmiş ve büyütülme
için çalışmalara başlanmıştır.
ALTINÖZÜ-ENEK TARIMA DAYALI İHTİSAS OSB KURULMASI: Hatay İlinde hayvancılık
sektörünün verimli, kaliteli, rekabet gücü ve katma değeri yüksek hayvansal üretim
modellerinin geliştirilmesi için söz konusu proje hazırlanmış ve Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı’na sunulmuştur. ATSO projenin %40 pay ile ortağıdır. Diğer
ortaklar; Hatay İl Özel İdaresi, Hatay Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’dir.
59
ATSO STRATEJİK PLANI 2013-2017
IV.5.8. Üye İlişkileri Yönetimi
Üyeler ile iletişimde Oda açısından en büyük sorun, bir kısım üyelerin iletişim
bilgilerinin kendilerine değil muhasebecilerine ait olması veya güncel olmamasıdır.
Oda bu durumun önüne geçmeye çalışmakta sanayici üye listemiz aylık olarak
güncellenerek Oda web sitesinde yayınlamaktadır. Uluslararası nakliyeci firmaların
listesi ise Oda TIR Karne İşlemleri Bölümü tarafından sürekli olarak güncel tutulmakta
ve Oda web sitesinde yayınlanmaktadır. Ayrıca iletişim bilgisi olmayan ya da değişen
üyelerin bilgileri yıl içinde sürekli olarak Oda Sicil Bölümü tarafından alınarak sisteme
işlenmektedir.
ATSO üyelerinin Oda faaliyetleri konusunda görüşlerini ve önerilerini almak için her
sene düzenli olarak “Üye Memnuniyet Anketi” düzenlemektedir. Üyelerin Oda’nın
Ticaret Sicili, Oda muamelat sicil, Kıymetli evrak satışı, belgelendirme gibi mevzuat
kaynaklı hizmetleri vermesi konusunda personelin bilgili ve yeterli olduğuna ilişkin
görüşleri yoğunluktadır. Ancak ilişkilerin daha sıkılaşması, karşılıklı görüş-alışverişi
yapılacak ortamların oluşturulması, KOBİ’lerin faydalanacakları teşvik ve hibeler
konusunda daha etkin bir bilgilendirme yapılması istekleri mevcuttur. Odaların büyük
bir çoğunluğunda olduğu gibi ATSO’ da da üyeler ile Oda’nın iletişim köprüsü olan
komitelerin çalışmalarının yeterince etkin olmadığı gözlenmiştir. Oda Yönetimi bu
amaçla öncelikle komitelere toplantı yapılabilecek alanların sağlanması ve
toplantıların gündemli yapılmasını temin ederek bir gelişme sağlamayı
amaçlamaktadır.
Eğitim, Konferans vb etkinlikler, ilgili tüm üyelerin yararlanabilmesi için; faks yoluyla,
duyuru afişlerinin şehrin merkezi yerlerine asılmasıyla, Oda binası içerisinde ilan
panolarına asılarak, Oda web sitesinde yer verilerek veya yerel gazeteler ve Oda
Bülteni vasıtasıyla duyurulmakta ve isteyen tüm üyelerin katılması sağlanmaktadır.
IV.5.9. Politika ve Temsil Faaliyetleri
ATSO, bölgenin en etkili Sivil Toplum Örgütü olması dolayısı ile paydaşların Oda’dan
beklentileri yüksektir. Oda üyelerini temsilen yurtiçi ve yurtdışı organizasyonlara
katılmakta, ve aynı şekilde geniş katılımlı organizasyonlar düzenleyerek, üyelerini
kanaat önderleri veya başarılı iş insanları ile tanıştırmaktadır. Üyelerin görüşlerinin ya
da onları etkileyebilecek ekonomik gelişmelerin ilgili politika karar mercilerine
iletilmesi sağlanmaktadır. Oda, gerek düzenlediği, gerekse davet edildiği toplantı ve
panellerde ya da basın yoluyla; üyeleri ilgilendiren ve onlar için sıkıntı yaratan
konuları dile getirerek çözüm önerileri sunmaktadır. Üyelerin görüşleri, yazışma,
raporlama, ya da toplantılarda sunum olarak milletvekillerine, bakan ve bürokratlara,
TOBB’ye ve ilgili mercilere bildirilmektedir.
60
ATSO STRATEJİK PLANI 2013-2017
IV.5.10.İletişim, Haberleşme ve Yayınlar
Oda, üyeleri ile haberleşmesini; telefon, faks, otomatik faks, SMS, e-mail, basın
bültenleri, basın toplantıları, yerel gazetelere verilen duyuru ilanları ve yazışmalar ile
yapmakla birlikte ATSO Haber adlı bülteni ve Oda web sayfası ile de sağlamaktadır.
Oda, güncel gelişmeler ve duyurulması gereken önemli konuların üyelere ve
kamuoyuna duyurulması için yerel basın ve medya ile etkili bir iletişim içerisindedir.
Basında yer alınan konularla ilgili gazete ve haber küpürleri ATSO Binasının girişinde
bulunan panoya asılarak üyelerin ve personelin bilgilerine sunulmaktadır.
Oda web sitesinin mevzuat açısından uygun olan e-hizmetlerin verilebilmesine uygun
hale getirilmesi, Üye verilerine web sitesi aracılığı ile ulaşılabilmesi konuları ise
gelişmeye açık alanlardır.
IV.6.Çevre Analizi
“Çevre analizi, kuruluşun kontrolü dışındaki koşulların ve eğilimlerin incelenerek,
kuruluş için kritik olan fırsat ve tehditlerin belirlenmesidir. Fırsatlar, kuruluşun
kontrolü dışında gerçekleşen ve kuruluşa avantaj sağlaması muhtemel olan etkenler
ya da durumlardır. Tehditler ise, kuruluşun kontrolü dışında gerçekleşen, olumsuz
etkilerinin engellenmesi veya sınırlandırılması gereken unsurlardır”(DPT, 2006)
Bu aşamada Antakya Ticaret ve Sanayi Odası’nın, Antakya’da iktisadi faaliyetlerle
iştigal eden özel şirketlerin bir çatı örgütü olması nedeniyle üyelerinin etkileneceği
ekonomik ve sosyal değişimler gözden geçirilmiştir. Sırasıyla önce Dünyada ve daha
sonra Türkiye ve Antakya’ daki değişim ve gelişmelere dikkat çekilmiştir. Dünyadaki
gelişmeleri incelemek için “Ek -3 Dünyadaki Ekonomik Gelişmeler” notu hazırlanarak,
katılımcılar ile paylaşılmıştır.
Ayrıca Ülkedeki ve Bölgedeki Gelişmeler için aşağıdaki dökümanlar incelenmiş ve
bunlardan yararlanılmıştır;






T.C. Kalkınma Bakanlığı, Ekonomik Modeller ve Stratejik Araştırmalar Genel
Müdürlüğü, Küresel Ekonomik Gelişmeleri İzleme Değerlendirme Dairesinin
Haziran 2013 Tarihli “Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler”
T.C. 10.Kalkınma Planı
Türkiye Sanayi Stratejisi ve Eylem Planı (2011 – 2014)
Türkiye Orta Vadeli Plan ( 2013 -2015)
TİM, 2023 Türkiye İhracat Stratejisinin Uygulamaya Aktarılması ve Sektörel
Kırılımı Projesi
EDAM- DELOITTE- Türkiye için Bir Rekabet Endeksi (2009)
61
ATSO STRATEJİK PLANI 2013-2017







DOĞAKA -TR 63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) Bölge Planı (2010 2013)
Hatay Valiliği, Hatay İli Stratejik Planı (2011 -2015)
Hatay Valiliği, Hatay İli Tarım ve Kırsal Kalkınma Stratejik 2011-2015
Hatay Valililiği, Turizm Stratejisi Eylem Planı 2012 – 2015, Nisan 2012
DOĞAKA,TR 63 Bölgesi Zeytincilik Sektör Raporu ve Fizibilite Çalışması, Aralık 2011
DOĞAKA, Antakya Mobilya ve Ayakkabıcılık Sektörel Araştırması, 2011
ATSO, Hatay Sosyo-Ekonomik Rapor, 2011
IV.6.1.Pest Analizi
Pest Analizi, Politik, Ekonomik, Sosyolojik ve Teknolojik gelişmelerin değerlendirilmesidir. SPE bu çalışmaya “Çevre”boyutunu da ekleyerek, bu oluşumların etkisiyle,
Oda’nın öncü ve girişimci rolünü nasıl biçimlendireceğini tasarlamak için aşağıdaki
PEST (Politik, Ekonomik, Sosyo-Kültürel, Teknolojik) Analizi’ni yapmıştır.
62
ATSO STRATEJİK PLANI 2013-2017
POLİTİK VE HUKUKİ
EKONOMİK
•Suriye ile ilişkiler (-)
•Vergi afları (+)
•K belgelerinin
düzenlenmesine
ilişkin yeni
düzenlemeler (?)
•Genel ve Yerel
seçimler (+/-)
•TOBB seçimleri (+/)
•İş Güvenliği Yasası
(-/+)
•Vergi Yasası (-/+)
•AB Uyum yasaları (/+)
•TOBB Mevzuatında
değişiklik ihtimali (/+)
•Hatay'ın
Büyükşehir olması
•Suriye ile sınır ticareti
(-)
•Dövizdeki dalgalanma
(-/+)
•ABD ve AB arasındaki
serbest ticaret
anlaşması (-)
•AB ile üçüncü taraf
ülkeler arasındaki
serbest ticaret
anlaşması (-)
•10. Kalkınma Planı’nda
Türkiye’nin büyüme
hızının düşürülmesi (-)
•Kredi kaynaklarındaki
düşüş ve bankaların
Hatay’da kredi
kullandırmakta
isteksiz olması (-)
•Suriye’den gelen
vasıfsız işgücü (-)
•Hatay’ın 4. Teşvik
bölgesinde oluşu (-)
•Göç eden Suriyelilerin
gelir seviyesi (-)
•İskenderun Limanı’nın
büyümesi (+)
•Gaziantep’in
İskenderun Limanı’na
bağlayacak tünel
projesi (+)
•Samandağ Bölgesinin
turizm bölgesi ilan
edilmesi (+)
SOSYO-KÜLTÜREL
•Göç eden
Suriyeli'lerin farklı
kültürel yapısı (-)
•Bölgenin mozaik
kültürel yapısı (+)
•Aile Büyüklerinin
gençlere yetki
devretme
konusundaki
isteksizliği (-)
•Mustafa Kemal
Üniversitesi’nin
büyümesi (+)
•Antakya’da özel
meslek liselerinin
artması (+)
•AVM’lere ilginin
artması (-/+)
ÇEVRE
•Kentsel Dönüşüm (+)
•Toplulaştırma çalışması (+/-)
•Toplumda Çevre Bilincinin ve duyarlılığının artması (+)
TEKNOLOJİK
•Yenilenebilir enerji
(+)
•Damlama sulama
teknolojisinin
gelmesi (+)
•Akıllı şehir için
altyapının
oluşturulması (+)
•Antakya Mozaik
Sanal Müze’si (+)
•E-Belediye
hizmetlerinin
artması (+)
•Dış Ticaret
Standardizasyonun
un online hizmet
sunması (+)
•AR-GE teşvikleri (+)
63
ATSO STRATEJİK PLANI 2013-2017
IV.7.GZFT Analizi
GZFT analizleri, sorunların saptanması ve çözümlerinin üretilmesinde, nicel verilerin
yetersiz olduğu durumlarda örtülü bilgilere ulaşmak için ve farklı fikirlerin,
senaryoların ortaya çıkarılmasında kullanılabilecek bir tekniktir. Çalışmamızda da bu
amaçla kullanılmıştır.
GZFT Analizlerinin amacı;etkenleri dikkate alarak, varolan güçlü yönler ve fırsatlardan
en üst düzeyde yararlanacak, zayıf yönlerin ve tehditlerin etkisini en aza indirecek
plan ve stratejiler geliştirmektir.
GZFT analizinin uygulanması genel olarak İçsel Analiz ve Dışsal Analiz olmak üzere iki
ana başlık altında ifade edilmektedir:
İçsel Analiz (Güçlü ve Zayıf Yönler): Kuruluşun, sistemin, organizasyonun kaynak ve
yeteneklerinin incelenerek güçlü ve zayıf yönlerin belirlenmesi olup genellikle kontrol
altındadır. Yani içsel analiz bugünle ilgili olup mevcut durumu yansıtır.
Dışsal Analiz (Fırsatlar ve Tehditler): Dış(çevre) etkenlerin belirlenerek fırsat ve
tehditlerin saptanması olup genellikle kontrol dışındadır.
GZFT analizinin en önemli çıktısı sonuç ya da strateji matrisi olarak bilinen GZFT
(SWOT/TOWS) matrisinin oluşturulmasıdır.
Bu çerçevede Odanın Birim amirleri ve uzman personelinin katılımı ile 28.06.2013 Tarihinde 15 katılımcı ile GZFT analizleri yapılmıştır.
64
•Güçlü Yönetim
•Genç, sabırlı, çözüm odaklı, yeniliğe
açık, istekli, ulaşılabilir bir personel
potansiyeline sahip olunması
•Bürokrasinin azlığı ve hızlı ilerleyen
işlem süreci
•Kurum kültürünün çalışanlar ve ast-üst
arasında saygı ve sevgi çerçevesi içinde
olması
•Teknolojik altyapı ve personelin teknik
bilgisi
•Üyelerle iyi iletişim ve hizmette eşit
muamele
•Odanın mali gücü
•Akredite oda olunması
•Odanın sahip olduğu ISO 9001/2008
belgesi
•Odanın yaptığı çalışmaların TOBB
tarafından örnek gösterilmesi
•Hibe programlarına uygun proje yazım
kabiliyeti/kapasitesi
•Mevzuat bilgisi
•Birim içinde personelin birbirinin işini
yapabilmesi
•Hoşgörü kentinde olmaları
•Mesleki eğitimlerle ortaklıklarımız
•Kurumlar arası güçlü iletişim
•TIR Karnesi bölümün oda içinde olması
•İldeki en güçlü STK olunması
•Büyüme potansiyelinin olması
•Ekonomik araştırma yapabilecek
kapasitenin varlığı
•Siyaseti bilme
ZAYIF YÖNLER
GÜÇLÜ YÖNLER
ATSO STRATEJİK PLANI 2013-2017
• Stratejik Planların Oda yönetim
süreçlerine entegrasyonunda
güçlükler
• Binanın ve çalışma ortamının
yetersizliği
• Kurumsallaşma anlayışının
yeterince yerleşmemiş olması
• Yönetim organlarının (Meslek
Komiteleri, Meclis gibi) Oda
faaliyetlerine yeterince ilgi
göstermemesi
• Personelin yapılan faaliyetlerulaşılan sonuç ilişkisinin
kurulmasında zorluk çekmesi
• Üyelerle olan iletişim
stratejisinde gelişme ihtiyacı
• Personel performans
değerlendirme sisteminin
geliştirilme ihtiyacı
• Personel alımında kriterlerin net
olmaması
• Risk değerlendirme sisteminin
kurulmamış olması
• Üst yönetimin personelin yaptığı
işler konusunda yeterli bilgisinin
olmaması
• Üyelerin bilgilerini
güncellememesi
65
• DOĞAKA’nın varlığı
• ABİGEM
• TKDK
• İl merkezinin Antakya olması
• Hatay'ın büyükşehir olacak olması
• Adalet Bakanı’nın Antakyalı olması
• Hatay ve Adana Havalimanı
• İskenderun Limanı
• Yapılacak olan Amanos Tünel
Projesi (Hassa-Gaziantep-Islahiyeİskenderun)
• Antınözü-Enek Hayvancılık TDİ OSB
• İskenderun’daki lojistik köy
• İlçedeki kurum ve kuruluşların
odaya destek kurumu olarak
bakması
• Tarım ve Amik Ovası
• Zeytin ve zeytinyağı potansiyeli
• Samandağ’ın turizm bölgesi olması
• İlin turizm potansiyeli (İnanç,
gastronomi v.b.)
• Dünya Gastronomi şehri aday
adaylığı (UNESCO)
• Müze otelin olması
• Uluslar arası nakliye sektöründe
kavşak
• Nakliye filosu büyüklüğü
• Mobilya ve ayakkabıcılıktaki
potansiyel
• Reyhanlı Barajı
• Mustafa Kemal Üniversitesi
• Yenilenebilir enerji kaynaklarının
olması
• Coğrafi konum
• Yabancı dil potansiyeli (özellikle
Arapça)
• Hoşgörü kültürü
• Uluslar arası fonlardan
yararlanabilme imkanı
• Asi Nehri
• İskenderun Demir-Çelik Sanayi
TEHDİTLER
FIRSATLAR
ATSO STRATEJİK PLANI 2013-2017
• Suriye ile Siyasi ve ekonomik
ilişkiler
• Mısır ile Siyasi ilişkiler
• Deprem kuşağında bulunulması
• Bölgede kurumsallaşma eksikliği
• Markalaşmış şirket eksikliği
• Kümelenme bilinci eksikliği
• İlçeler arası kopukluk
• Ortak çalışma kültürünün
eksikliği
• Hayat boyu öğrenme ihtiyacına
olan talep eksikliği (Halihazırda
şirket sahiplerinin eğitimlere ilgi
göstermemesi)
• Zeytin ihracatı için akredite
laboratuar olmaması
• Antakya’da yeterli imalat-üretim
sanayisinin olmaması
• Gümrük kapılarının şu an kapalı
olması
• Turistlerin uzun süreli
konaklamaması
• İlçenin genişleyecek alanının
bulunamaması
• Antakya’da ortak akıl
platformlarının yeterince işlevsel
oluşturulamaması
• Çiftçilerin yeterli bilinç düzeyinde
olmaması
• Antakya’daki kurum ve
kuruluşların Odaya ağırlıklı
olarak maddi destek kurumu
olarak bakması
• Üniversite –sanayi işbirliğinin
yetersizliği
66
ATSO STRATEJİK PLANI 2013-2017
IV.8.Öneriler
Çalışmanın bu bölümü Meclis ve Komite üyelerinin bir kısmı ile yapılmıştır. Çalışma
sırasında katılımcılara, Oda’nın faaliyetlerini daha iyi yürütülebilmesi için neler
yapılması gerektiği sorusu sorulmuştur. Bu soru ışığında tüm ekip üyelerinin
belirlenen sayıda öneriler getirmesi istenmiştir. Yazılı olarak alınan cevaplar daha
sonra tüm grup üyeleri tarafından sınıflandırılarak strateji alanlarını ve amaçları
belirleme çalışmalarında veri olarak kullanılmıştır. Katılımcıların grup çalışmaları
sonucunda ortaya çıkan öneriler aşağıdaki şekildedir;





























Üyelere nakdi kredi sağlanması
Oda üyelerinin hibelerden daha fazla faydalanması
Üyeler arasında ticareti teşvik
Odanın kurumsallaşmaya destek vermesi
Kurumsallaşmanın üyelere tanıtılması
KOBİ’lere destekler ile ilgili bilgi verilmesi
Web sitesinin daha açık ve ulaşılabilir olması
Üye sorunlarının çözümü
Komitelerin faal hale getirilmesi
Komitelerin sağlıklı çalışması
Objektif Yönetim
Her aşamada katılımcı yönetim
Çalışanların iş ortamının iyileştirilmesi
Teşviklerin yeniden düzenlenmesi
OSB Kurulması/Arsa fiyatlarında indirim
Serbest Bölge Oluşturulması
Suriye sorununun çözülmesi
Turizm sektörüne daha fazla ilgi
Oto galericileri sitesi yapılması
Jeotermal kaynakların kullanıma alınması
Yurtdışı pazarlara ulaşma konusunda destek
Yurtdışı Pazar araştırmaları
Yurtdışı iş anlaşmalarına önayak olmak
İstihdam sağlayacak büyük firmaları bölgeye çekmek
Gastronomi için coğrafi işaret alınması,
Gümrük kapılarının açılmasına yönelik çalışmalar yapılması
29.09.2012 tarih 28426 sayılı Resmi Gazete ''Mesleklerin Gruplandırılması
Hakkında Yönetmelik'' in uygulanması
Odada üye ilişkileri ve üyeler arası diyaloglar geliştirilmeli
Personelin eğitimi arttırılmalı ve personel üyeleri bilinçli yönlendirmeli
67
ATSO STRATEJİK PLANI 2013-2017
 Odada yeni birimlerin ne yaptığı konusunda üyeler bilgilendirilmeli ve
faydalanmaları sağlanmalı
 Üyelerin meslek dallarına göre toparlanarak mesleki bilgiler aktarılmalı
 Üyelerimizin iyi ve kötü günlerinin daha iyi değerlendirilmesi
 Odanın en kısa zamanda 2. OSB'nin yerinin tespiti için çalışması ve OSB içi
arsa fiyatlarının makulleştirilmesi
 Gümrük kapılarının açılması
 Orta ölçekli işletmelere acil olarak KOSGEB aracılığı ile uzun vadeli ve 0 faizli
kredi verilmesi
 Büyükbaş hayvancılık için OSB'nin bir an önce açılması ve arsaların
dağıtılması
 Zeytincilik OSB'nin arsalarının temelinin atılması ve firmalara verilmesi
 Zeytincilik işinde makine desteği
 Desteklemelerle ilgili lobi desteği
 Sütçülük OSB için arsa ve hibe desteği
 Jeotermal kaynakların kullanımı için gerekli destekler için görüşmeler
yapmak
 Dış Pazar araştırmasının yapılıp komitelerin bilgilendirilmesi
 Meslek komitelerinin meslek fuarlarına katılımının desteklenmesi
 Ticaretin geliştirilmesi için belirlenen hedef pazarlara iş gezisi düzenlenmesi
 Ticaret hayatının iyileşmesi için bürokratlarla görüşme
 Odanın genel devlet destekleri ile ilgili bilgilendirme semineri düzenlemesi
 Oda önceliğinde fuarlara yönelik yurtdışı iş gezisi düzenlenmesi
 Hatay günlerine katılacak firmaların ATSO tarafından seçilmesi
 Meslek komitelerinin temsilci seçmesi, temsilcilerin destekler/eğitimler vb.
ile ilgili komitelerin ihtiyaçlarını belirlemesi, bu hizmetleri sunan
kuruluşlarla üyelerinin buluşması
68
ATSO STRATEJİK PLANI 2013-2017
69
GELİ Ş EN, DEĞ İ Ş EN A TSO
V. GELECEĞE BAKIŞ
ATSO STRATEJİK PLANI 2013-2017
V.1. Misyon Bildirimi
Misyon; kuruluşun var olma nedenidir. Kuruluşun amacını açıklar. Kurumun kendisine
görev olarak üstlendiği konunun ne olduğunu, nasıl yaptığını ve kim için yaptığını
tanımlar. Kuruma özgün olup, kurumun karakterini ifade eder. Misyon kurumun
dışarıdan nasıl algılandığı ile de ilgilenir.
ATSO’ nunMisyonunu belirlemek üzere; 14 kişilik Stratejik Plan Ekibi ile ilk çalışma
yapılmıştır. Bölgenin en eski Sivil Toplum Örgütü olarak Oda’nın bugüne kadar
üstlendiği görevler dikkate alındığında, sadece üyelerin değil, tüm bölgenin
gelişiminde üstlendiği rol değerlendirilmiştir. Oluşturulan taslak misyon bildirimi
hazırlandıktan sonra, meclis üyelerinin katılımı ile yapılan toplantıda Litmus Testine
tabii tutulmuş,
Yönetim Kurulu
onayını takiben
nihai hali vermiştir.
.
.
.
70
ATSO STRATEJİK PLANI 2013-2017
V.2.Vizyon Bildirimi
Vizyon, Kurumun gelecekte ulaşmak istediği yeri ifade eder.
ATSO’ nun Vizyonunu belirlemek üzere; 14 kişilik Stratejik Plan Ekibi ile ilk çalışma
yapılmıştır. ATSO bölgenin cazibe merkezi haline getirilmesinde anahtar bir rol
oynarken, üyelerinin rekabet gücünü arttırmayı, bu kapsamda da sürekli olarak önce
kendisini sonra da paydaşlarını geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu noktadan hareketle
oluşturulan taslak vizyon bildirimi hazırlandıktan sonra, meclis üyelerinin katılımı ile
yapılan toplantıda Litmus Testine tabii tutulmuş, Yönetim Kurulu onayını takiben nihai
hali vermiştir.
BÖLGENİN
CAZİBE MERKEZİ HALİNE
GETİRİLMESİNDE ÖNCÜ BİR KURULUŞ
OLARAK YÜKSELMEK, YÜKSELTMEK VE
İLERİ GİTMEKTİR
.
.
.
71
ATSO STRATEJİK PLANI 2013-2017
V.3.Temel Değerler
“Temel Değerler, kuruluşun kurumsal ilkeleri ve davranış kuralları ile yönetim biçimini
ifade eder. Bir kuruluşun temel değerlerini ortaya koymak stratejik planlama için
önemlidir; çünkü kuruluşun vizyon, misyon ve kurumsal kimliğinin gerisinde temel
değerler ve inançlar bulunur. Temel değerler kuruluşun kararlarına, seçimlerine ve
stratejilerinin belirlenmesine rehberlik eder. Hayata geçirilen değerler, kuruluş kimliğinin değişiminde ve çalışanların motive
edilmesinde güçlü araçlardır(DPT, 2006)
SPE ileATSO’ nuntemel değerlerini belirlemek üzere yapılan atölye çalışmasında; İşbirliği, Çözüm Odaklılık ve Profesyonellik,
ekibin üzerinde mutabık kaldığı temel değerler olarak belirlenmiştir. Ancak üye ve
paydaşlardan anketler ile alınan görüşlere
göre bu değerlere ek olarak “Şeffaflık ve Tarafsızlık” değeri eklenmesi gerekliliği ortaya
çıkmıştır.
TEMEL DEĞERLER




İŞBİRLİĞİ
ÇÖZÜM ODAKLILIK
PROFESYONELLİK
ŞEFFAFLIK VE TARAFSIZLIK
İşbirliği : ATSO, üyelerinin ve bölgenin gelişimi için birçok oluşum ve projede bölgenin
kurumları ile işbirliği yapmıştır ve halen yapmaktadır. Ayrıca bölgedeki kurum ve
kuruluşların işbirliği yapmak istedikleri kurumların ilkidir.
Çözüm Odaklılık: ATSO, kendisine başvuran tüm paydaşlarının sorunlarına çözüm
odaklı yaklaşır.
72
ATSO STRATEJİK PLANI 2013-2017
Profesyonellik:ATSO, tüm hizmetlerini profesyonel bir anlayış ile sunmayı kendisine
ilke edinmiştir.
Şeffaflık ve Tarafsızlık : ATSO tüm hizmetlerinde şeffaf olmayı ve üyeleri arasında
tarafsızlığı benimserken, üyelerinin menfaatleri açısından ise üyelerinden yana
taraftır.
V.4.Strateji Alanları
Bu bölüme kadar bahsedilen tüm çalışmaların ışığında, ATSO’ yu vizyonuna taşıyacak
olan “Strateji Alanları” çalışması gerçekleştirilmiştir. Stratejik alanlar çalışması;
oluşturulacak stratejik amaç ve hedeflere çerçeve oluşturur. Ayrıca Stratejik Alanlar,
ATSO’nun çok sayıdaki görev ve sorumluklarını sistematize edebilmek ve stratejik
amaç ve hedeflerin oluşturulmasında sınıflandırma imkânı tanımak acısından önem
taşımaktadır.
Strateji alanlarının belirlenmesinde özellikle vizyonun en önemli bileşenleri olan
“Bölgeyi Cazibe Merkezi haline getirmek, Yükselmek, Yükseltmek ve İleri gitmek”
ifadeleri anahtar rol oynamıştır.
73
SIRA NO
STRATEJİ ALANLARI
1
Kurumsal Kapasitenin Arttırılması
2
Üyelerinin Rekabet Gücünün
Arttırılması
3
Bölgenin Cazibe Haline
Getirilmesi
ATSO STRATEJİK PLANI 2013-2017
V.5.Amaç, Hedefler ve Maliyetler
Belirlenen amaçlar için zaman ve maliyet planlaması yapılarak performans hedefleri
konulmuştur. Bu bölümde Odanın ve bölümlerin rutin görevlerinden ziyade stratejiye
katkı sunacak olan faaliyetlere yer verilmiştir. Bu kapsamda hali ile bazı faaliyetlerin
maliyetleri, dışarıdan destek alınmadan mevcut kaynaklar kullanılarak
gerçekleştirilmektedir. Örneğin “Kurumsal Haberleşme Politikasının Belirlenmesi ve
Yazılı Hale Getirilmesi” Faaliyeti Genel Sekreterlik ile Basın Yayın Bölümünün kendi
kaynakları ile yapılacağından, buna ilişkin olarak personel ücretleri ve genel giderler
zaten ve halihazırda mevcut bütçede yer almakta olduğundan maliyet kısmı için ek bir
bütçe tahminde bulunulmamıştır.
74
ATSO STRATEJİK PLANI 2013-2017
GENEL
SEKRETERLİK
TEMİN EDİLEN ÖRNEK
UYGULAMA SAYISI
EN UYGUN HBPS.NİN
TESBİTİ VE ALTYAPI
ÇALIŞMALARININ
YAPILMASI
GENEL
SEKRETERLİK
PERSONELE
SEÇİLEN PERF. SİST.
HAKKINDA VERİLEN
EĞİTİM SAYISI
3
2
GENEL
SEKRETERLİK
YAPILAN PERF.
DEĞERLENDİRMELERE
AİT FORM SAYISI
10
47
1
1
1
1
1
6,000
6,000
5,000
4,000
3,000
1,500
3,000
6
6
5
5
4
4
3
3
47
2014 YILINDA
PİLOT UYGULAMA
YAPILACAKTIR.
DAHA SONRA
PERSONELİN
TAMAMINA
UYGULANACAKTIR
3
75
47
HBPS.NİN
UYGULAMAYA
ALINMASI
EĞİTİM PLANLARI
2017
S1A2H1E1
BENZER ODALARDA
UYGULANAN HBPS NİN
ARAŞTIRILMASI
GENEL
SEKRETERLİK
2016
DÜZENLENEN RAPOR
SAYISI
2014 REVİZYON
TARİHLİ GÖREV
TANIMLARI
FORMLARI
2015
İLGİLİ
PERSONEL
GENEL
SEKRETERLİK,
SANAYİ VE
KALİTE
YÖNETİM
BİRİMİ
2014
S1A1H3E3
EĞİTİME GÖNDERİLEN
PERSONELİN EĞİTİM
RAPORU HAZIRLAMASI
İŞE ALIM
YÖNETMELİĞİ
ÇERÇEVESİNDE
İSTİHDAM SAYISI
MALİYET (TL)
2013 (2YY)
EĞİTİM SERTİFİKASI
YÖNETİM
KURULU
2017
GENEL
SEKRETERLİK
YÖNETİM KURULU
ONAYLI İŞE ALIM İÇ
YÖNETMELİĞİ
2016
S1A1H3E2
İŞ GEREKLERİ VEYA
PERFORMANS
ÇIKTILARI
SONUÇLARINA GÖRE
PERSONELİN EĞİTİME
GÖNDERİLMESİ
GENEL
SEKRETERLİK
1
S1A1H3E1
EĞİTİM PLANLARI İLE
PERFORMANS SİSTEMİ
SONUÇLARI VE İŞ
GEREKLERİ
UYUMLAŞTIRILMASI
PERFORMANS
GÖSTERGELERİ
1
S1A1H2E1
İŞ TANIMLARINDAKİ
GEREKLİLİKLERİN
GÖZDEN
GEÇİRİLMESİ VE REVİZE
EDİLMESİ
SORUMLU
BİRİM
2015
S1A1H1E2
İŞE ALIM
YÖNETMELİĞİNİN
UYGULAMAYA
ALINMASI
ALT
STRATEJİ
2014
EYLEM NO
S1A1H1E1
PERSONEL İŞE ALMA İÇ
YÖNETMELİĞİNİN
HAZIRLANMASI VE
YÖNETİM KURULUNUN
ONAYINA SUNULMASI
S1A2H1E2
2013 (2.YY)
PERFORMANS
HEDEFİ
EYLEM
S1A2H1E3
HEDEF
2014/I.YY SONUNA
2015 YILINDAN İTİBAREN İŞE ALIM2014 YILINDAN İTİBAREN SİSTEMLİ PERSONEL EĞİTİMLE- KADAR İŞ TANIMLARINLARDA İŞE ALMA İÇ YÖNETMELİĞİ
Rİ YAPILACAKTIR
DA İŞ GEREKLERİNE YER
UYGULANACAK
VERİLECEKTİR
2015 YILI SONUNA KADAR HEDEF BAZLI PERFORMANS
YÖNETİMİ SİSTEMİ (HBPY) KURULACAKTIR
HEDEF NO
S1A1H2
S1A1H3
S1A2H1
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN
GELİŞTİRİLMESİ
İNSAN KAYNAĞI YETKİNLİKLERİNİN ARTTIRILMASI
S1A1H1
STRATEJİK
AMAÇ
STRATEJİ ALANI 1 : KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI
ATSO STRATEJİK PLANI 2013-2017
3
4
3
4
2015
2016
2017
1,500
1,500
1,500
3,000
2014
1,500
12,000
2013 (2YY)
2017
5
2015
2016
5
5
2014
HER YIL YENİLENECEKTİR.
YÖNETİM
KURULU,
GENEL
SEKRETERLİK
PROGRAM
İÇERİĞİNDE
GİDİLEN EĞİTİM,
FUAR, ÇALIŞMA
ZİYARETİ
60
80
40,000
ODA YÖNETİM
ORGANLARI ÜYELERİ İÇİN
BİREYSEL GELİŞİM
PROGRAMLARININ
HAZIRLANMASI
40,000
YK ONAYLI
ORYANTASYON
PROGRAMI
30,000
YÖNETİM
KURULU,
GENEL
SEKRETERLİK
76
30,000
HER SEÇİM
DÖNEMİNDEN
SONRA SEÇİLEN
ÜYELER PROGRAMA ALINACAKTIR
15
ODA YÖNETİM
ORGANLARININ
ORYANTASYON
PROGRAMININ
HAZIRLANMASI
5
YK TARAFINDAN
UYGULAMAYA
ALINAN KOMİTE
KARARI
9
GENEL
SEKRETERLİK
5
20
MESLEK KOMİTESİ KARARI EN
YAKIN YK
TOPLANTISI
GÜNDEM
MADDELERİ
İÇİNE GİRECEKTİR.
6
MESLEK KOMİTESİ
KARARLARININ KARAR
DEFTERİNE YAZILMASI,
YÖNETİM KURULUNA
TAŞINMASI
1
KAYIT ALTINA
ALINAN GÜNDEMLİ
VE KOMİTE
TOPLANTISI SAYISI
1
GENEL
SEKRETERLİK,
KOMİTE
BAŞKANLARI
MALİYET (TL)
1
KURULAN MESLEK
KOMİTLERİ BİRİMİ
S1A3H4E4
KOMİTE TOPLANTILARININ
GÜNDEMLİ
YAPILMASI
ÇEMBER FAALİYET
SUNUM RAPORU
3
MESLEK KOMİTELERİ BİRİMİ
KURULMASI
KURULAN ÇEMBER
SAYISI
5
SANAYİ VE
KALİTE
YÖNETİM
BİRİMİ
SANAYİ VE
KALİTE
YÖNETİM
BİRİMİ
YÖNETİM
KURULU,
MECLİS
KALİTE ÇEMBERLERİNİN
KURULMASI
5
EĞİTİM SAYISI
1
SANAYİ VE
KALİTE
YÖNETİM
BİRİMİ
3
KALİTE ÇEMBERLERİ İÇİN
ALTYAPININ
HAZIRLANMASI
(EĞİTİMLER, ÇALIŞMA
PROSEDÜRÜNÜN
HAZIRLANMASI VB)
2
TOPLANTIYA
KATILAN YK ÜYE
SAYISI
2
GENEL
SEKRETER VE
ÖZEL KALEM
40
PERFORMANS
GÖSTERGELERİ
ODA ÜST YÖNETİMİNİN DE
KATILACAĞI YILLIK
DEĞERLENDİRME
TOPLANTILARININ
PLANLANMASI VE
ORGANİZASYONUN
SAĞLANMASI
KALİTE ÇEMBERLERİNİN
ÇALIŞMASI
S1A3H3E3
SORUMLU
BİRİM
5
ALT
STRATEJİ
2013 (2.YY)
EYLEM NO
S1A3H1E1
S1A3H2E2
EYLEM
PERFORMANS
HEDEFİ
S1A3H5E5
HEDEF
MESLEK KOMİTELERİNİN AKTİF ÇALIŞMALARI
SAĞLANACAKTIR
KALİTE ÇEMBERLERİ KURULACAKTIR
HEDEF NO
S1A3H1
HER KASIM AYINDA DEĞERLENDİRME
TOPLANTILARI YAPILACAKTIR.BU TOPLANTILARDA BİTEN YILIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GELECEK YILIN PLANLARI
HAKKINDA GÖRÜŞ ALIŞ-VERİŞLERİ
YAPILACAKTIR.
S1A3H2
S1A3H3
S1A3H4
ODA YÖNETİM ORGANLARININ
ODA YÖNETİM ORGANLARININ (MESLEK
(MESLEK KOMİTELERİ, DİSİPLİN
KOMİTELERİ, DİSİPLİN KURULU, YÖNEKURULU, YÖNETİM KURULU
TİM KURULU ÜYELERİ, BAŞKANI, MECLİS
ÜYELERİ, BAŞKANI, MECLİS
YÖN.BAŞKANI)İÇİN GELİŞİM PROGRAMI
YÖN.BAŞKANI)ORYANTE E
HAZIRLANACAKTIR.
DİLECEKTİR
S1A3H5
KATILIMCI YÖNETİM ANLAYIŞININ GÜÇLENDİRİLMESİ
STRATEJİK
AMAÇ
STRATEJİ ALANI 1 : KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI
ATSO STRATEJİK PLANI 2013-2017
4,000
4,000
20,000
3
BASIN YAYIN VE
HALKLA İLİŞKİLER
BİRİMİ
KAYIT FORMU
X
X
X
X
BASINDA YER ALMA İZLEME
FORMUNUN OLUŞTURULMASI
VE İZLENMESİ
KAYIT FORMUNA; KONU, YAYIN
ADI VE TARİHİ VB BİLGİLER
YAZILACAK VE İZLEME
YAPILACAKTIR.
BASIN YAYIN VE
HALKLA İLİŞKİLER
BİRİMİ
KAYIT FORMU
X
X
X
STRATEJİK PLANDAN YILIK İŞ
PLANLARI ÇIKARTILMASI
HER YIL SONUNDA BİR SONRAKİ
YIL İÇİN YAPILACAKTIR
X
X
X
5,000
5,000
5,000
5,000
X
X
20
X
X
X
X
3,000
S1A4H4E7
X
TABLONUN
KENDİSİ
X
GENEL
SEKRETERLİK,
MUHASEBE BİRİMİ
BÜTÇE KALEMLERİ İZLEME VE
DEĞERLENDİRME RAPORU
OLUŞTURULMASI
X
TABLONUN
KENDİSİ
MUHASEBE BİRİMİ RİSK ANALİZİ
İLE İLGİLİ EĞİTİM ALACAKTIR.
TABLO ŞEKLİNDE (OLMA SIKLIĞI,
ETKİSİ,YK KARARI, ÖNLEYİCİ
FAA.VBNİ İÇERECEK ŞEKİLDE)
YAPILMALIDIR
BÜTÇE GELİR VE GİDERLERİNİN
YILLAR VE DÖNEMLER İTİBARİ İLE
SEYRİNİ GÖSTEREN İSTATİSTİKİ
TABLOLAR, DEĞERLENDİRME
YORUMLARI İLE BİRLİKTE HER YIL
SONUNDA YK NA SUNULMALIDIR
X
GENEL
SEKRETERLİK,
MUHASEBE BİRİMİ
MALİ RİSK DEĞERLENDİRME
ANALİZİ TABLOSU
OLUŞTURULMASI
X
TUTULAN FORM
X
GENEL
SEKRETERLİK,
MESLEK KOMİTESİ
BİRİMİ
X
ALINAN KARARLARIN
OLUŞTURULACAK İZLEME
FORMUNA İŞLENMESİ
MESLEK KOMİTESİ
KARARLARININ İZLENMESİ
X
YK TOPLANTI
GÜNDEMİNDEKİ
MESLEK KOMİTESİ
KARAR SAYISI
15
GENEL
SEKRETERLİK
10
MESLEK KOMİTESİ KARARI EN
YAKIN YK TOPLANTISI GÜNDEM
MADDELERİ İÇİNE GİRECEKTİR.
X
WEB SİTESİNDE
YAYINLANAN
YILLIK FAALİYET
RAPORLARI
X
GENEL
SEKRETERLİK
X
DUYURU İÇİN WEB SİTESİ
KULLANILACAKTIR
YILLIK İŞ PLANLARI
DOĞRULTUSUNDA FAALİYET
RAPORLARI HAZIRLANARAK
ÜYELER DUYURULMASI
MESLEK KOMİTESİ
KARARLARININ KARAR
DEFTERİNE YAZILMASI,
YÖNETİM KURULUNA
TAŞINMASI
X
YGG TOPLANTI
KAYITLARI
X
GENEL
SEKRETERLİK,
SANAYİ VE
KALİTE YÖNETİM
BİRİMİ
X
ISO 9001 YGG TOPLANTISININ
GÜNDEMİ İÇİNE ALINACAKTIR.
X
4 AYDA BİR EYLEM PLANLARI
DEĞERLENDİRME TOPLANTISI
YAPILMASI
7
AYLIK FAALİYET
RAPORLARI
1
BİRİM
SORUMLULARI
X
FAALİYET RAPORLARI EYLEM
PLANLARI İLE İLİŞKİLİ OLACAKTIR
X
AYLIK FAALİYET RAPORLARININ
HAZIRLANARAK GENEL
SEKRETERLİĞE GÖNDERİLMESİ
X
REVİZE EDİLMİŞ İŞ
PLANLARI
X
YILLIK İŞ PLANLARI
X
77
X
SWOT ANALİZLERİNİN
YAPILARAK, EYLEM PLANLARIN
GÖZDEN GEÇİRİLECEK GEREKLİ
REVİZYONLARIN YAPILMASI
GENEL
SEKRETERLİK,
STRATEJİK
PLANLAMA EKİBİ
GENEL
SEKRETERLİK,
STRATEJİK
PLANLAMA EKİBİ
35
KAYIT FORMUNA; NE İÇİN, KAÇ
KİŞİYE, HANGİ TARİHTE
GÖNDERİLDİĞİ YAZILACAKTIR.
30
GÖNDERİLEN SMS' LERİN KAYIT
ALTINA ALINMASI
25
HABER KÜPÜRLERİ, VİDEO KASETLERİ
X
3
3,000
X
BASIN YAYIN VE
HALKLA İLİŞKİLER
BİRİMİ
20
TARİH VE GAZETEYE GÖRE
ARŞİVLEME YAPILARAK TAKİP
YAPILACAKTIR.
X
S1A4H4E3 S1A4H4E2 S1A4H4E1 S1A4H3E5 S1A4H3E4 S1A4H3E3 S1A4H3E2
S1A4H4E4
S1A4H4E5
BASINDA YER ALAN HABER
SAYISI
S1A4H4E8
S1A4H4E6
40,000
ONAYLI
KURUMSAL
HABERLEŞME
POLİTİKASI
3,000
YÖNETİM KURULU
40,000
X
KURUMSAL HABERLEŞME
POLİTİKASININ ONAYLANMASI
VE YAYINLANMASI
50,000
KURUMSAL
HABERELEŞME
POLİTİKASI
TASLAĞI
3
GENEL
SEKRETERLİK,
BASIN YAYIN VE
HALKLA İLİŞKİLER
BİRİMİ
3
KURUMSAL HABERLEŞME
POLİTİKASININ BELİRLENMESİ
VE YAZILI HALE GETİRİLMESİ
1
MEMNUNİYET
PUANI ARTIŞI
1
SANAYİ VE
KALİTE YÖNETİM
BİRİMİ
3
PERSONEL MEMNUNİYETİNİN
ANKETLERLE ÖLÇÜLMESİ
ANKETLER PERİYODİK OLARAK
YAPILACAKTIR
2
MEMNUNİYET
PUANI ARTIŞI
2
SANAYİ VE
KALİTE YÖNETİM
BİRİMİ
2
ÜYE MEMNUNİYETİNİN HER YIL
ANKETLERLE ÖLÇÜLMESİ
PERFORMANS
GÖSTERGELERİ
2
KIYASLAMA
ZİYARETİNE
GİDEN PERSONEL
SAYISI
SORUMLU
BİRİM
3
EYLEM NO
S1A4H1E1
GENEL
SEKRETERLİK
S1A4H3E1 S1A4H2E2 S1A4H2E1
ODA PERSONELİNİN, ÖRNEK İYİ
UYGULAMALARIN OLDUĞU
ODALAR İLE KIYASLAMA
(BENCMARKİNG) ZİYARETLERİ
YAPMASI
S1A4H4E9
HEDEF
ETKİN BİR İZLEME VE DEĞERLENDİRME YAPILACAKTIR
S1A4H4
KURUMSAL HABERLEŞME POLİTİKASI HAZIRLANACAKTIR
HEDEF NO
S1A4H1
KIYASLAMA
ÇALIŞMALARI İLE
SÜREÇLER
GELİŞTİRİLECEKTİR
S1A4H2
İÇ PAYDAŞLARIN VE
FAYDALANICILARIN
MEMNUNİYETİNİ
ARTTIRILACAKTIR
S1A4H3
STRATEJİK
AMAÇ
İŞ SÜREÇLERİ VERİMLİLİĞİNİN ARTTIRILMASI
EYLEM
ALT
STRATEJİ
MALİYET (TL)
2013 (2.YY)
2014
2015
2016
2017
2013 (2YY)
2014
2015
2016
2017
PERFORMANS
HEDEFİ
STRATEJİ ALANI 1 : KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI
ATSO STRATEJİK PLANI 2013-2017
10
X
X
ARAŞTIRMA
RAPORLARI
YÖNETİM KURULU
YK KARARI
ÜYE BİLGİLERİNİN DİGİTAL
ARŞİVE GİRİLMESİ
DIŞ HİZMET SATIN
ALINMASI
GENEL
SEKRETERLİK
BİLGİLERİ GİRİLEN
ÜYE ORANI
BİLGİ GÜVENLİĞİ RİSK
ANALİZİ YAPILMASI
GENEL
SEKRETERLİK,
BİLGİ İŞLEM BİRİMİ
RİSK ANALİZ
RAPORU
BİLGİ YEDEKLEME VE ACİL
DURUM PLANI
HAZIRLANMASI
BİLGİ İŞLEM BİRİMİ
YK ONAYLI PLAN
DİGİTAL ORTAMDAKİ BİLGİLERİN GÜVENLİK İÇİN FARKLI
BİR MERKEZDE SAKLANMASININ SAĞLANMASI (SERVER)
GENEL
SEKRETERLİK
MERKEZ İLE YAPILAN SÖZLEŞME
BELİRLENEN BİRİMLERİN
KİRALANAN YENİ EK HİZMET
BİNASINA TAŞINMASI
GENEL
SEKRETERLİK
KİRALANAN HİZMET
BİNASINA AİT AYLIK
ELEKTRİK
FATURASI
X
ONAYLI PROJE
X
2017
2015
2016
2014
2013 (2YY)
5,000
20
40
40
X
150,000
X
25,000
X
5,000,000
BİTMİŞ BİNA
78
20,000
İHALE
SÖZLEŞMESİ
X
YENİ HİZMET BİNASININ
İNŞAATININ
TAMAMLANMASI
GENEL
SEKRETERLİK
X
YENİ BİNANIN İNŞAATININ
PROJE ÇİZİMİNİN
TAMAMLATILMASI
1
DIŞ HİZMET SATIN
ALINMASI
İNŞAAT DIŞ HİZMET ALIMI
İLE YAPTIRILMAKTADIR
75,000
10
X
GENEL
SEKRETERLİK,
BİLGİ İŞLEM BİRİMİ
150,000
30
WEB SİTESİNİN ÜYE
VERİ TABANI
PENCERESİ
BİLGİ İŞLEM BİRİMİ
DİJİTAL ARŞİV SİSTEMİNİN
KURULMASI
YENİ HİZMET BİNASININ
İHALE EDİLMESİ
2017
40
BİLGİ İŞLEM BİRİMİ
X
BİLGİLERİ
GÜNCELLENEN
ÜYELERİN TÜM ÜYE
SAYISI İÇİNDEKİ
ORANI
1
BİLGİ İŞLEM BİRİMİ
X
ODALARDA KULLANILAN
DİGİTAL ARŞİV
SİSTEMLERİNİN
ARAŞTIRILMASI
S1A5H3E S1A5H3E2 S1A5H3E1 S1A5H2E7 S1A5H2E6 S1A5H2E5 S1A5H2E4 S1A5H2E3
3
S1A5H2E2
ÜYE VERİ TABANININ WEB
ORTAMINDA YER ALMASI
S1A5H3E4
BİLGİ SAKLAMA YEDEKLEME VE ACİL DURUM PLANI HAZIRLANACAKTIR
ÇALIŞMA ORTAMI İYİLEŞTİRİLECEKTİR
S1A5H2
ÜYE BİLGİLERİNİN
GÜNCELLENMESİ
WEB SİTESİNE ÜYE BİLGİSİ
GÜNCELLEME LİNKİ
KOYMAK
BELİRLİ PERİYODLAR İLE
ÜYELERDEN BİLGİ
GÜNCELLENMESİ
İSTENMESİ
2016
WEB SİTESİNİN
KENDİSİ
2
BİLGİ İŞLEM BİRİMİ
2
İNTERAKTİF WEB SİTESİNİN
UYGULAMAYA ALINMASI
2015
BİRİMLERDEN
İLETİLEN EUYGULAMA SAYISI
2014
BİLGİ İŞLEM BİRİMİ
VE BİRİM
SORUMLULARI
2
HER BİRİMİN EN AZ 1
UYGULAMANIN
ÇALIŞMASINI
YAPMASI İSTENECEKTİR. BU
ÖNERİLER BİLGİ İŞLEM
BÖLÜMÜ TARAFINDAN
ÖNCELİKLENDİRİLECEKTİR.
4
S1A5H1E2
İNTERAKTİF WEB SİTESİNDE
YER ALACAK EUYGULAMALARIN
BELİRLENMESİ
PERFORMANS
GÖSTERGELERİ
1
ÖNERİLEN EHİZMET VE E-BELGE
SAYISI
SORUMLU
BİRİM
MALİYET (TL)
8
BİLGİ İŞLEM BİRİMİ
VE TÜM BİRİMLER
ALT STRATEJİ
10
EYLEM NO
S1A5H1E1
HER BİRİMİN EN AZ 1
UYGULAMANIN
ÇALIŞMASINI YAPMASI
İSTENECEKTİR.
S1A5H1E3
HEDEF
WEB SİTESİ ARACILIĞI İLE
VERİLEBİLECEK E-HİZMET VE
E-BELGELERİN BELİRLENMESİ
VE BİLGİ İŞLEM BİRİMİNE
İLETİLMESİ
S1A5H2E1
S1A5H1
WEB SİTESİ İHTİYAÇLAR VE İNTERAKTİF KULLANIMLAR İÇİN YENİLENECEKTİR
STRATEJİK
AMAÇ
HEDEF NO
TEKNOLOJİK VE MEKANSAL
ALTYAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ
S1A5H3
TEKNOLOJİK VE MEKANSAL ALTYAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ
EYLEM
2013 (2.YY)
PERFORMANS
HEDEFİ
STRATEJİ ALANI 1 : KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI
ATSO STRATEJİK PLANI 2013-2017
2017
7,000
30,000
20,000
20,000
15,000
30,000
2015
2016
5,000
20,000
2014
15,000
25,000
5,000
3,000
10,000
10,000
20,000
15,000
15,000
15,000
15,000
10,000
2017
1
1
2016
2017
15,000
2015
10,000
20,000
5,000
5,000
4,000
5,000
5,000
5,000
5,000
20,000
4,000
2014
5,000
2017
2016
2013 (2YY)
1
1
1
1
2015
2016
1
1
25,000
25,000
15,000
20,000
20,000
20,000
10,000
20,000
15,000
20,000
20,000
2014
1
1
1
1
1
1
1
1
2015
2013 (2YY)
10,000
AKTARILAN YASAL
DÜZENLEME
SAYISI
WEB SİTESİ, AYLIK BÜLTEN VE
BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI
ARACILIĞI İLE YAPILACAKTIR
3,000
BASIN YAYIN VE
HALKLA
İLİŞKİLER BİRİMİ
MESLEK GRUPLARININ İLGİLİ
OLDUĞU YASAL GELİŞMELERİN
KENDİLERİNE AKTARILMASI
10,000
YAZILAN PROJE
SAYISI
2,000
PROJE
KOORDİNASYON
VE ARAŞTIRMA
BİRİMİ
ANKETLER İLE SAPTANAN ÜYE
İHTİYAÇLARINA CEVAP VERECEK
DANIŞMANLIKLARI İÇEREN
PROJELERİN YAZILMASI
300
DÜZENLENEN
EĞİTİM SAYISI
HER YIL YAPILACAK ANKET
SONUÇLARINA GÖRE EN
FAZLA TALEP GÖREN EĞİTİM
HİZMETİ ABİGEM DEN SATIN
ALINACAKTIR
HER YIL DÜZENLENEN
ANKETLER İLE TESBİT
EDİLECEKTİR. ABİGEM İLE
İŞBİRLİĞİ
YAPILACAKTIR
250
BASIN YAYIN VE
HALKLA
İLİŞKİLER BİRİMİ
ÜYELERİN İHTİYAÇ DUYDUKLARI
EĞİTİMLERİN DÜZENLENMESİ
2
WEB SİTESİ
HIZLI İLETİŞİM İLE SORUN VE
ÖNERİLERİN KISA SÜREDE
ALINARAK
DEĞERLENDİRİLMESİ
2
BİLGİ İŞLEM
BİRİMİ VE GENEL
SEKRETERLİK
ÜYELERİN SORUNLARININ VE
ÖNERİLERİNİN WEB SİTESİ
ARACILIĞI İLE ALINMASI
X
GÜNCEL WEB
SAYFASI
X
BİLGİ İŞLEM
BİRİMİ, PROJE
KOORDİNASYON
VE ARAŞTIRMA
BİRİMİ
ÜYENİN TALEP ETTİĞİ TİCARİ VE
EKONOMİK BİLGİLERİN WEB
SİTESİNDE SÜREKLİ VE GÜNCEL
BULUNMASINI SAĞLAMAK
X
ÜYE
MEMNUNİYET
ANKETİ ANALİZ
RAPORU
X
SANAYİ VE
KALİTE YÖNETİM
BİRİMİ
X
DIŞ HİZMET ALINARAK
YAPILACAKTIR.
4
HER YIL DÜZENLİ OLARAK ÜYE
MEMNUNİYET ANKETLERİNİN
YAPILMASI
1
BROŞÜRÜN
KENDİSİ
3
BASIN YAYIN VE
HALKLA
İLİŞKİLER BİRİMİ
X
HER YENİ ÜYEYE
VERİLECEK
4
ODA TANITIM BROŞÜRÜ
HAZIRLANMASI (HANGİ BİRİM NE İŞ
YAPAR?)
1
YAPILAN
TOPLANTI SAYISI
3
GENEL
SEKRETERLİK,
BASIN YAYIN VE
HALKLA
İLİŞKİLER BİRİMİ
200
6 AYDA BİR YAPILACAK
TOPLANTILARDA ODANIN
TANITIMI YAPILACAK
2
YENİ ÜYELERLE TANIŞMA
TOPLANTILARI YAPILMASI
X
ZİYARET EDİLEN
ÜYE SAYISI
X
GENEL
SEKRETERLİK,
KOMİTE
BAŞKANLARI
X
GENEL SEKRETERLİK
TARAFINDAN ÜYE ZİYARET
PLANI OLUŞTURULACAK,
YAPILAN ZİYARETLER FORMA
İŞLENECEK
4
PERFORMANS
GÖSTERGELERİ
MALİYET (TL)
1
SORUMLU
BİRİM
PERFORMANS
HEDEFİ
3
S2A1H1E1 EYLEM NO
S2A1H1E2
ALT STRATEJİ
MESLEK KOMİTELERİ TARAFINDAN
PLANLI ÜYE ZİYARETLERİ YAPILMASI
S2A2H1E2
S2A2H1E1 S2A1H1E6 S2A1H1E5 S2A1H1E4 S2A1H1E3
EYLEM
S2A2H1E3
HEDEF
ÜYELER VE ODA ARASINDAKİ İLETİŞİM GÜÇLENDİRİLECEKTİR
HEDEF NO
S2A1H1
S2A2H1
ÜYELERİN YÖNETSEL BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YARDIMCI OLUNACAKTIR
ÜYELERE YÖN GÖSTERMEK
ÜYELER İLE İLETİŞİMİN ARTTIRILMASI
STRATEJİK
AMAÇ
STRATEJİ ALANI 2 : ÜYELERİNİN REKABET GÜCÜNÜ ARTTIRMAK
1
PROJE SAYISI
1
PROJE
KOORDİNASYON
VE ARAŞTIRMA
BİRİMİ
1
YURTDIŞINDAKİ TİCARET VE SANAYİ
ODALARI İLE ORTAK PROJELER,
ETKİNLİKLER, İŞBİRLİKLERİ YAPILMASI
1
ZİYARET RAPORLARI
2014
YÖNETİM KURULU
2013 (2.YY)
YURTDIŞINDA TİCARET VE/VEYA
SANAYİ ODALARI İLE İLETİŞİMİN
GÜÇLENDİRİLECEK ZİYARETLER
YAPILMASI
150
PROJE SAYISI
2
PROJE
KOORDİNASYON
VE ARAŞTIRMA
BİRİMİ
MALİYET (TL)
X
BÖLGE TİCARET VE SANAYİ ODALARI İLE
ORTAK PROJELER,
ETKİNLİKLER,İŞBİRLİKLERİ YAPILMASI
X
GELEN HEYET SAYISI
X
GENEL
SEKRETERLİK
X
YURTİÇİ TİCARET VE SANAYİ
ODALARININ ODAYA DAVET EDİLMESİ
4
ZİYARET RAPORLARI
1
ÖZEL KALEM
3
YURTİÇİNDE TİCARET VE/VEYA SANAYİ
ODALARI İLE İLETİŞİMİN
GÜÇLENDİRİLECEK ZİYARETLER
YAPILMASI
X
PERFORMANS
GÖSTERGELERİ
2
SORUMLU
BİRİM
1
S2A6H2E2 S2A6H2E1 S2A6H1E3 S2A6H1E2 S2A6H1E1 EYLEM NO
YURTİÇİNDE TİCARET VE/VEYA SANAYİ
ODALARI İLE İLETİŞİMGÜÇLENDİRİLECEK
HEDEF
HEDEF NO
S2A6H1
S2A6H2
YURTDIŞINDA TİCARET
VE/VEYA SANAYİ ODALARI
İLE İLETİŞİM GÜÇLENDİRİLECEK
STRATEJİK
AMAÇ
ODALARARASI İŞBİRLİKLERİNİN ARTTIRILMASI
ALT
STRATEJİ
EYLEM
2013 (2.YY)
PERFORMANS
HEDEFİ
STRATEJİ ALANI 1 : KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI
79
1
1
3,000
3,000
5,000
5,000
GENEL
SEKRETERLİK,
BASIN YAYIN VE
HALKLA İLİŞKİLER
BİRİMİ
GELEN ALIM HEYETİ
SAYISI
1
1
1
1
15,000
15,000
15,000
15,000
ARAŞTIRMA RAPORLARI
WEB SİTESİNDE
YAYINLANACAKTIR.
BÖLGEDEKİ
EKONOMİK
GELİŞMELER,
FIRSAT VE
TEŞVİKLER
İZLENECEKTİR
PROJE
KOORDİNASYON
VE ARAŞTIRMA
BİRİMİ
YAYINLANAN RAPOR
SAYISI
1
1
1
1
GENEL
SEKRETERLİK
TOPLANTI SAYISI
1
1
1
1
BİLGİ İŞLEM
BİRİMİ
WEB SİTESİNDE
FAALİYETLERİ İLE
BİRLİKTE TANITILAN
ÜYE SAYISI
100
200
300
400
ÜYELERİN BİRBİRİ İLE
TİCARETİNİ KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN FAALİYET
ALANLARINI TANITMAK
ÜYE FAALİYET
ALANLARI WEB
SİTESİNDE
TANITILACAKTIR
Şekil 16- Antakya Mobilyacılığını Geliştirme Projesi
40,000
40,000
25,000
25,000
X
1
X
X
X
1
1
X
X
X
1
X
WEB SİTESİNDEKİ
ÜRETİLEN ÜRÜNLER
SAYFASI
5,000
5,000
3,000
80
3,000
TEŞVİK,HİBE VB
ÖZENDİRİCİLER İLE İLGİLİ
TOPLANTI, SEMİNER VB
DÜZENLENECEKTİR.
BASIN YAYIN VE
HALKLA İLİŞKİLER
BİRİMİ, BİLGİ
İŞLEM BİRİMİ
2017
1
ABİGEM DESTEĞİ
ALINACAKTIR
ZİYARET EDİLEN
ÜLKE SAYISI
2016
1
ANTAKYA'NIN REKABETÇİ
OLDUĞU ALANLARDA
YURTİÇİ VEYA YURTDIŞI
ALIM HEYETLERİNİN
DAVET EDİLMESİ
YÖNETİM KURULU
2015
TOPLANTI SAYISI
WEB SİTESİNDE
YAYINLANAN FUAR
VE ETKİNLİK
TAKVİMİ
2014
BASIN YAYIN VE
HALKLA İLİŞKİLER
BİRİMİ
S2A2H2E5
2013 (2YY)
ABİGEM DESTEĞİ
ALINACAKTIR
GENEL
SEKRETERLİK,
BASIN YAYIN VE
HALKLA İLİŞKİLER
BİRİMİ
2017
S2A2H2E4
DIŞ PAZARLARA AÇILIM
İÇİN GEREKLİ, ISO9001,
CE,VB. KALİTE BELGELERİ
HAKKINDA
BİLGİLENDİRME
TOPLANTILARININ
YAPILMASI
PERFORMANS
GÖSTERGELERİ
2015
S2A2H2E3
ANTAKYA' DA ÜRETİLEN
ÜRÜNLERİN ODA WEB
SİTESİNDE TANITIMININ
YAPILMASI
KOSGEB DESTEĞİ
ALINACAK,
ABİGEM İLE
İŞBİRLİĞİ
YAPILACAKTIR
TANITIMI YAPILAN
ÜRÜNLERİ
ÜRETİLECEK
FİRMAYA LİNK
VERİLECEKTİR
SORUMLU
BİRİM
2016
S2A2H2E2
OLUŞTURULAN TİCARİ
HEYETLER İLE YURTDIŞI
FUAR, İŞ GEZİSİ
DÜZENLENMESİ
ALT STRATEJİ
2014
S2A2H2E1
YILLIK OLARAK KATILINACAK FUAR VE ETKİNLİKLERİN
BELİRLENMESİ, WEB
SİTESİNDE YAYINLANMASI
S2A2H3E1
2013 (2.YY)
EYLEM NO
EYLEM
S2A2H3E3 S2A2H3E2
S2A2H2
ÜYELERİN DIŞ PAZARLARA ERİŞMELERİNE DESTEK OLUNACAKTIR
ÜYELERE YENİ İŞ İMKANLARI SUNULMASI İÇİN
ARAŞTIRMALAR YAPILACAKTIR
S2A2H3
HEDEF
MALİYET (TL)
HEDEF NO
PERFORMANS
HEDEFİ
ÜYELERE YÖN GÖSTERMEK
STRATEJİ ALANI 2 : ÜYELERİNİN REKABET GÜCÜNÜ ARTTIRMAK
STRATEJİK
AMAÇ
ATSO STRATEJİK PLANI 2013-2017
DÜNYACA VE YERELDE TANINMIŞ
GURMELERİN ŞEHİRDE
AĞIRLANARAK VE ŞEHRİN
MUTFAĞININ TANITIMI İLE İLGİLİ
ULUSAL ULUSLARARASI BASINDA
YAZILAR YAYINLANMASINI
SAĞLAMAK
YÖNETİM
KURULU
BÖLGEYİ ZİYARET EDEN
GURME VE YAYINLANAN
MAKALE, KİTAP VS. SAYISI
MUTFAK MÜZESİNİN AÇILMASI
YÖNETİM
KURULU
MÜZENİN AKTİF HALE
GELMESİ, ZİYARETÇİ SAYISI
BUTİK ZEYTİNYAĞI
İŞLETMELERİNİN KURULMASI İÇİN
BİLGİLENDİRME TOPLANTILARININ
YAPILMASI
YÖNETİM
KURULU
YAPILAN TOPLANTI SAYISI VE
KATILIMCI SAYISI
ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI BAŞTA
OLMAK ÜZERE YAŞ SEBZE VE
MEYVE İHRACATI YAPAN
FİRMALARLA ÜRETİCİLER ADINA
ÜRETİCİ BİRLİKLERİ ARASINDA
EŞLEŞTİRME ÇALIŞMALARININ
YAPILMASI
YÖNETİM
KURULU
YAPILAN EŞLEŞTİRME
TOPLANTISI VE KATILAN
FİRMA SAYISI, EŞLEŞTİRME
SONRASI ORTAYA ÇIKAN
İŞBİRLİĞİ SAYISI
ANMOGEB PROJESİNİN YATIRIMLARININ TAMAMLANMASI
ORTAK
KULLANIM
ALANLARI VE
LABORATUARLARIN
OLUŞTURULMASI
YÖNETİM
KURULU
ORTAK KULLANIM
ALANLARINDAN
FAYDALANAN FİRMA SAYISI
ZEYTİNYAĞI SEKTÖRÜNE
KÜMELENME GİRİŞİMİNİN
YAPILMASI
HİZMET ALIMI
YÖNETİM
KURULU
ZİYARET EDİLEN VE KABUL
EDEN FİRMA SAYISI
2.017
2.015
2.016
10,000
10,000
40,000
50,000
50,000
30,000
15,000
40
1-1
700
30,000
1
1
2-10
500
15
1-1
1
3-4
200
10,000
3,500
81
3,000
5,000
4,000
4,000
1-1
3-1
1-1
2,000
2,000
BASINDA ÇIKAN DEMEÇ,
KONU İLE İLGİLİ YETKİLİ
MERCİLERE YAPILAN
ZİYARET SAYISI
2,000
2-2
LOBİ ÇALIŞMALARINA DEVAM
EDİLMESİ
5,000
BASINDA ÇIKAN DEMEÇ,
KONU İLE İLGİLİ YETKİLİ
MERCİLERE YAPILAN
ZİYARET SAYISI
BASINDA ÇIKAN DEMEÇ,
KONU İLE İLGİLİ YETKİLİ
MERCİLERE YAPILAN
ZİYARET SAYISI
2-6
1
1-4
3-4
X-100
15-20
LOBİ ÇALIŞMALARINA DEVAM
EDİLMESİ
YÖNETİM
KURULU
1-2
HATAY SERBEST BÖLGESİNİN
KURULMASI İÇİN LOBİ
FAALİYETLERİNE DEVAM EDİLMESİ
1-2
2-3
S3A1H3E2
S3A2H1E1
S3A3H1E1 S3A2H1E2
S3A3H2E1
BASINDA ÇIKAN DEMEÇ,
KONU İLE İLGİLİ YETKİLİ
MERCİLERE YAPILAN
ZİYARET SAYISI
HATAY’DA LOJİSTİK KÖY
KURULMASI LOBİ FAALİYETLERİ
DEVAM ETTİRİLECEK
S3A3H3E1
BASINDA ÇIKAN DEMEÇ,
KONU İLE İLGİLİ YETKİLİ
MERCİLERE YAPILAN
ZİYARET SAYISI
S3A3H4E1
DÖRTYOL-HASSA (AMANOS
GEÇİŞİ) TÜNEL VE YOL YAPIMI İÇİN
LOBİ FAALİYETLERİNİN DEVAM
ETTİRİLMESİ
3,000
KATILINAN FUAR VE
KATILIMCI SAYISI
4,000
YÖNETİM
KURULU
6,000
2.014
2013 (2YY)
BU KONSEPTE UYGUN YİYECEK
FUARLARINA AKTİF KATILIM
SAĞLANACAK
4,000
YAPILAN TOPLANTI SAYISI
5,000
2017
2015
2016
YÖNETİM
KURULU
2-50
2014
DAHA ÖNCE BU ALANDA FAALİYET
GÖSTERMİŞ TURİZM FİRMALARIYLA BÖLGEDEKİ TURİZM
FİRMALARININ BULUŞMASINI
SAĞLAYACAKTOPLANTILAR
DÜZENLENECEK
2
ZİYARET EDİLEN VE İLETİŞİM
HALİNDE OLUNAN FİRMA
SAYISI
2
YÖNETİM
KURULU
S3A1H3E1 S3A1H2E3
BÖLGEDEKİ İNANÇ TURİZM
POTANSİYELİ İLE İLGİLİ YENİ
NETWORK LERİN KURULMASI
1-15-2
S3A1H1E1 EYLEM NO
PERFORMANS
GÖSTERGELERİ
S3A1H1E2
SORUMLU
BİRİM
S3A1H2E1
ALT
STRATEJİ
MALİYET (TL)
S3A1H2E2
EYLEM
PERFORMANS
HEDEFİ
S3A3H5E1
HEDEF NO
HEDEF
BÖLGEDEKİ İNANÇ TURİZM
POTANSİYELİ İLE İLGİLİ YENİ
NETWORK LER KURULACAK
GASTRONOMİ ŞEHRİ ADAYI OLMASI KONUSUNDAN YOLA ÇIKILARAK ''SLOW FOOD'' (TADINA
VARARAK YAVAŞ YAVAŞ YEME KONSEPTİ)
KONSEPTİNE UYGUN HİZMET ANLAYIŞINA ÖZGÜ
GİRİŞİMLERDE BULUNULACAKTIR
ZEYTİNYAĞI SEKTÖRÜNE YATIRIM
YAPILMASI
HATAY’DA
HATAY SERBEST
LOJİSTİK KÖY
BÖLGESİNİN
KURULMASI
KURULMASI İÇİN
LOBİ FAALİLOBİ ÇALIŞMAYETLERİ
LARINA DEVAM
DEVAM
EDİLECEK
ETTİRİLECEK
DÖRTYOL-HASSA
(AMANOS
GEÇİŞİ) TÜNEL
VE YOL YAPIMI KÜMELENME ÇALIŞMALARININ
İÇİN LOBİ
ARTIRILACAK
FAALİYETLERİ
DEVAM ETTİRİLECEK
S3A3H1
S3A3H2
S3A3H3
S3A3H4
S3A3H5
LOBİ FAALİYETLERİ
ANTAKYA
ALTINÖZÜ-ENEK
ORGANİZE
TARIMA DAYALI
SANAYİ
İHTİSAS
BÖLGESİNİN
ORGANİZE
GENİŞLEME
SANAYİ BÖLGEÇALIŞMALARISİNİN KURULNA DEVAM
MASI
EDİLECEK
KÜMELENME
ÇALIŞMALARININ
YAPILMASI
S3A2H1
BÖLGEYE YAPILAN YATIRIMLARIN ARTIRILMASI VE ÇEŞİTLENDİRİLMESİ
SAĞLANACAKTIR
S3A1H3
S3A1H2
S3A1H1
STRATEJİK
AMAÇ
STRATEJİ ALANI 3 : BÖLGENİN CAZİBE MERKEZİ HALİNE GELMESİ
2013 (2.YY)
ATSO STRATEJİK PLANI 2013-2017
ATSO STRATEJİK PLANI 2013-2017
82
VI. İZLEME VE
DEĞERLENDİRME
ATSO STRATEJİK PLANI 2013-2017
İzleme: 2013, II.YY – 2017 Dönemi Stratejik Planında yer alan hedeflerden oluşturulan
eylem planındaki performans göstergeleri ve değerleri, ISO 9001 kapsamında yer alan
Yönetimi Gözden Geçirme Toplantılarında ve iç tetkiklerde takip edilecek, üst
yönetime raporlanacaktır. Yerine getirilemeyen performansların nedenleri araştırılacak gerekirse Düzeltici faaliyet düzenlenecektir.
Değerlendirme: Stratejik Plan kapsamında yer alan hedefler, birim ve personel için
eylem planlarına dönüştürülerek, her yıl sonunda performans sistemi ile
değerlendirilecektir. Birim içi değerlendirmeler bir üst amir tarafından, Birimlerin
değerlendirilmesi ise Genel Sekreter tarafından yapılacaktır.
83
ATSO STRATEJİK PLANI 2013-2017
84
VII. SONUÇ
ATSO STRATEJİK PLANI 2013-2017
ATSO’ nun 2013, II.YY- 2017 dönemi arasında uygulamayı öngördüğü bu Stratejik Plan,
paydaşların ve bölgenin beklentilerine büyük ölçüde cevap verecek, Oda’nın
kurumsallaşma sürecinde bir eşik daha atlamasına katkı sağlayacaktır. Ancak Stratejik
planların başarılı olması, yaklaşımın kurumsallaşabilmesi ve katılımcılığı esas alması ile
mümkündür.
85
ATSO STRATEJİK PLANI 2013-2017
VIII. KAYNAKÇA
Doğaka. (2011). Zeytincilik Sektör Raporu. Hatay.
DPT. (2006). Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu. Ankara.
Hatay Valiliği, Stratejik Planı, 2011-2015.
TOBB. Akreditasyon Klavuzu 2012.
Türk Tanıtma Vakfı
www.antakyabelediyesi.bel.tr.
www.antakyaosb.org.tr/index.php?gosterim=cas2okod=53.
www.baskent.edu.tr/-gurayk/finpazcarsamba10.doc.
www.hatayvaliliği.gov.tr.
86
ATSO STRATEJİK PLANI 2013-2017
IX. EKLER
87
ATSO STRATEJİK PLANI 2013-2017
EK 1 – STRATEJİK PLANLAMA EKİPLERİ
ÇEKİRDEK STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ
Berna Özkaya Nahit
ATSO Sanayi Müdürü
N.Ela İnci
ATSO Sanayi Şefi
Bülent Yüce
Hatay ABİGEM Direktörü
Simge Çolakoğlu
Hatay ABİGEM İş Geliştirme Müdürü
Nezahat Türköz
Hatay ABİGEM Danışmanı
88
ATSO STRATEJİK PLANI 2013-2017
STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ
Berna Özkaya Nahit
ATSO Sanayi Müdürü
N.Ela İnci
ATSO Sanayi Şefi
Bülent Yüce
Hatay ABİGEM Direktörü
M.Ali Kilisli
Ulaştırma Belge Şefi
Rasim Erdal Alyanak
Bilgi İşlem
Işık Tınaş
Tır İşlemleri Şefi
Nüket Karabacak
Özel Kalem Şefi
Ecem Gaye Yeşil
Proje Koordinasyon Şefi
Mehmet Gündoğdu
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler
Serkan Altunkaya
İç Ticaret
İbrahim Eminoğlu
Dış Ticaret
Rana Budak
Muhasebe Müdürü
Zuhal Özcan
Proje Koordinasyon ve Araştırma
Alaittin Eskiocak
Proje Koordinasyon ve Araştırma
Eda Selçuk Tetik
Oda Sicil Şefi
Simge Çolakoğlu
Hatay ABİGEM İş Geliştirme Müdürü
Nezahat Türköz
Hatay ABİGEM Danışmanı
89
ATSO STRATEJİK PLANI 2013-2017
EK 2 – DÜNYADAKİ EKONOMİK GELİŞMELER
Dünyadaki Ekonomik Gelişmeler
T.C. Kalkınma Bakanlığı, Ekonomik Modeller ve Stratejik Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Küresel Ekonomik Gelişmeleri İzleme
Değerlendirme Dairesinin Haziran 2013 Tarihli “Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler” isimli yayınına göre;
“2013 yılının ilk yarısında dünya büyümesinde tedrici bir toparlanma gerçekleşmiştir.
Küresel PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) endeksine bakıldığında 2013 yılının ilk çeyreğinde üretim ve hizmetler sektöründen
kaynaklanan bir iyileşme olduğu görülmektedir. Nisan ayında 51,9
seviyesinde gerçekleşen endeks, Mayıs ayında 53,1 seviyesine
yükselmiştir. Bu iyileşmenin sürükleyici gücünü gelişmekte olan
ekonomiler, AB çevre ekonomileri ve özellikle ABD oluşturmaktadır.
Uluslararası kuruluşlar dünya ekonomik görünümüne yönelik
yeni raporlar yayınlamıştır. Birleşmiş Milletler, 23 Mayıs 2013
tarihinde Dünya Ekonomik Durumu ve Beklentiler Ara Raporunu, OECD 29 Mayıs 2013 tarihinde Ekonomik Görünüm Raporunu ve Dünya Bankası da 13 Haziran 2013 tarihinde Küresel Ekonomik Beklentiler Raporunu yayınlamıştır. Tüm raporlarda
küresel görünümün yavaş bir toparlanma içinde olduğu belirtilmiş, 2013 yılı büyüme tahminleri aşağı yönlü revize edilmiştir.
Birleşmiş Milletler, 23 Mayıs 2013 tarihinde Dünya Ekonomik
Durumu ve Beklentiler ara raporunu yayınlanmıştır. Raporda,
2012 yılı sonlarından bu yana küresel ekonomide söz sahibi olan
ekonomilerde uygulamaya konulan yeni politika teşvikleri ile
sistemik risklerin azaltıldığı, bu sayede tüketim ve özel sektör
yatırımcı güveninde istikrarın yeniden tesis edildiği belirtilmiştir.Fakat uygulamaya konan bu teşviklerin büyümeye olan katkısı
sınırlı olmuştur. 2013 yılında küresel ekonominin yüzde 2,3
oranında, 2014 yılında ise bir miktar ivme kazanarak yüzde 3,1
oranında büyüyeceği tahmin edilmiştir.
OECD, 29 Mayıs 2013 tarihinde Ekonomik Görünüm Raporunu
yayınlamıştır. Küresel ekonomide herhangi olumsuz bir gelişmenin meydana gelmemesi, finansal piyasaların koşullarının iyileşmeye devam etmesi ve piyasalara olan güvenin yavaş da olsa
artışını sürdürmesi varsayımı ile küresel büyümenin 2013 yılında
yüzde 3,1, 2014 yılında ise yüzde 4 oranında gerçekleşmesi beklenmektedir. Bu dönemde de geçmiş dönemlerde olduğu gibi,
ülkelerin ekonomik performanslarının birbirinden farklılaşması
ve bu doğrultuda büyük bir olasılıkla ABD’nin diğer büyük OECD
ülkelerine kıyasla daha güçlü bir ekonomik performans göstereceği tahmin edilmektedir. Avro Bölgesi’nde ise krizin etkilerinin
tam anlamı ile yok edilememesi, mali konsolidasyon uygulamalarının yavaşlaması ve kredi piyasalarındaki zayıf görünümün
devam etmesi nedeni ile büyüme sınırlı kalmaktadır. OECD
dışındaki ülkeler arasında farklılıklar olsa da önümüzdeki dönemdeki ekonomik performansın OECD ülkelerine kıyasla daha
güçlü olacağı tahmin edilmektedir.
Dünya Bankası’nın 13 Haziran 2013 tarihinde yayınladığı Küresel
Ekonomik Beklentiler Raporuna göre, küresel ekonomi daha
yavaş ancak daha istikrarlı bir büyüme dönemine girmektedir.
Aylık veriler, 2012 yılının ortalarında yavaşlayan küresel hâsıla
artışının 2013 yılında yavaş da olsa bir ivme kazandığını göstermektedir. Küresel büyümenin 2013 yılında yüzde 2,2, 2014 yılında
yüzde 3, 2015 yılında ise yüzde 3,3 olacağı tahmin edilmektedir.
ABD ekonomisi 2012 yılının son çeyreğinde askeri harcamaların
düşüşünden kaynaklanan düşük büyümeden sonra, 2013 yılı
birinci çeyreğinde tüketim harcamalarında görülen ciddi artışın
büyümeye yansıması sonucunda yüzde 2,4 oranında büyümüştür.
Gerçekleşen büyüme performanslarına paralel olarak uluslararası
kuruluşlar da ABD büyüme tahminlerinde revizyona gitmişlerdir.
Birleşmiş Milletler Raporuna göre 2013 ve 2014 yılı büyüme
rakamları sırasıyla yüzde1,9 ve 2,6 olarak tahmin edilmiştir. Yine
Mayıs ayında OECD tarafından yayınlanan Raporda da 2013 ve
2014 yıllarında büyümenin sırasıyla yüzde 1,9 ve yüzde 2,8 olması
beklenmektedir. Bu rakamları henüz istenilen seviyede bulmayan
uluslararası kuruluşlar, FED’de parasal genişlemenin azaltılmasına yönelik süregiden tartışmalara karşın, genişletici politikaya
devam edilmesi gerektiğini dile getirmişlerdir. Ancak gelişmiş
ülkeler içinde ABD’nin görece daha hızlı büyüyeceği tahmin
edilmektedir.
Avro Bölgesi ekonomisi son altı çeyrek boyunca kesintisiz olarak
daralmıştır. 2012 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe
göre yüzde 0,6 oranında daralan Avro Bölgesi, 2013 yılının ilk
çeyreğinde yüzde 0,2 oranında daralmıştır. Kriz ortamı, kemer
sıkma önlemleri, zayıf bankacılık sistemi ve sıkılaşan kredi
koşulları, düşük bölge içi talep ve azalan güven ortamı gibi
faktörler aktiviteyi kısıtlamaktadır. Avrupa yüksek kamu borçları
ve zayıf bankacılık arasındaki negatif geri besleme mekanizmasını
kıramamış, kemer sıkma- düşük büyüme – erişilemeyen mali
hedefler ve daha fazla kemer sıkma kısır döngüsü içerisine girmiştir. İşsizlik oranın 2014 yılında yüzde 12,8 seviyesine ulaşması
beklenmektedir. Düşük büyüme, artan çıktı açığı, azalan enerji
fiyatları ve yüksek işsizlik nedeniyle enflasyonun daha da gerileyeceği öngörülmektedir. Avrupa Komisyonu Bahar Tahminleri
2013 Raporunda, finansal piyasalardaki iyileşmenin reel ekonomiye yansımasının 2013 yılının ilk çeyreğinde de sınırlı kaldığını
belirtmiştir. Fakat yılın ikinci yarısında ekonomik görünümün
pozitife döneceği tahmin edilmektedir. 2014 yılında büyümenin
daha ılımlı bir seyir izleyeceği ve bu ılımlı seyrin sürükleyici
gücünün yurt içi talebin artması olacağı belirtilmiştir. 2013 yılında
Avro Bölgesinin yüzde 0,4, AB’nin ise yüzde 0,1 oranında daralacağı tahmin edilmektedir.
Fransa’da ekonomik aktivite, son iki yıldır zayıf seyrini sürdürmektedir. 2013 yılında daralması beklenen Fransa ekonomisinin,
2014 yılında da zayıf bir ekonomik performans göstereceği ve
potansiyelinin altında yüzde 0,8 oranında büyüyeceği tahmin
edilmektedir. Son iki yılda konut ve konut dışı yatırımlar ile, mali
konsolidasyon ve işgücü piyasalarının bozulması nedeniyle hane
halkı tüketimi azalmıştır. Kar marjının düşük olduğu konut dışı
yatırımların önümüzdeki dönemde de zayıf seyrini koruması
beklenmektedir. Düşük talep düzeyi inşaat sektörünü olumsuz
yönde etkilerken, konut fiyatlarına yönelik aşağı yönlü riskler
varlığını korumaktadır.
AB çevre ülkelerinde dış dengesizlikler düzelme eğilimindedir.
2013 yılında Yunanistan, İtalya, Portekiz ve İspanya gibi cari
işlemler hesabı açısından kırılgan ülkelerin cari işlemler hesabındaki negatif görünüm düşük talep, rekabetçiliğin artması ve
üretkenliğin artması sayesinde pozitife döneceği tahmin edilmektedir. Özellikle cari işlemler hesabı açısından kırılgan olan ülkelerde, her ne kadar ülkeler arasında farklılık gösterse de birim
işgücü maliyetlerinin azalması cari işlemler hesabının iyileşmesine destek olacaktır.
90
ATSO STRATEJİK PLANI 2013-2017
2008 yılında yaşanan küresel kriz sonrası dönemde küresel
dengesizlikler ciddi oranda azalmıştır. Küresel dengesizliklerin,
önümüzdeki dönemde mevcut durumunu koruması beklenmektedir. Küresel dengesizliklerin kalıcı olarak ortadan kaldırılabilmesi için dış açık sorunu yaşayan ülkelerde reel döviz kuru
düzenlemelerine ve mali konsolidasyona devam edilmeli; büyümeyi güçlendirecek yapısal reformlar sürdürülmeli, tasarruflar ve
yatırımlar arasındaki dengesizlik ortadan kaldırılmalıdır.
Çin’de 2012 yılının sonlarına doğru ekonomide toparlanma
sinyalleri yaşanırken bu yılın ilk çeyreğinde ekonomik büyüme
beklenmedik şekilde zayıflamaya başlamıştır. Ekonomide yaşanan yavaşlamanın temelinde özellikle borsada yaşanan çıkışların
etkisi ve iç talepteki gevşeme yatmaktadır. Ekonomideki yavaşlamaya karşın tüketimin ve hane halkı gelirinin artmaya başlamasıyla beraber ekonomik dengelenme hızlanmıştır. Buna karşın
kredi büyümesindeki güçlü seyrin, daha fazla teşvik edici mali
politikaların 2013 yılının ortasından itibaren ekonomik büyümeyi
ivmelendirmesi beklenmektedir. OECD’nin Raporuna göre Çin’in
2013 ve 2014 yıllarında sırasıyla yüzde 7,8 ve yüzde 8,4 oranında
büyümesi beklenmektedir. Ayrıca Birleşmiş Milletler Raporuna
göre Çin ekonomisinde aynı dönemde sırasıyla yüzde 7,8 ve
yüzde 7,7 oranında büyüme beklenmektedir.
seviyelere göre düşük kalmaya devam edeceğini beklemektedir.
2013 ve 2014 yıllarında Hindistan’ın sırasıyla yüzde 5,7 ve yüzde
6,6 büyüyeceği tahmin edilmektedir. Birleşmiş Milletler Raporuna göre sürekli yüksek enflasyon, yüksek cari açık, politik belirsizlikler ve kırılgan güvenlik koşulları gibi yapısal sorunların
yanında ulaşım ve enerji alanındaki kısıtlamalar neticesinden
büyümenin potansiyel seviyenin altında kalması beklenmektedir.
Hindistan Ekonomisinin 2013 ve 2014 yıllarında sırasıyla yüzde 5,5
ve yüzde 6,1 oranında büyüyeceği tahmin edilmektedir.
Artan küresel likidite ve risk iştahı, yükselen ekonomilere sermaye girişlerini artırırken bu sermaye akımları, uzun süreli yatırımlardan ziyade ağırlıklı olarak portföy yatırımlarından oluşmaktadır. Pek çok yükselen ekonomideki büyük şirketler, azalan finansman maliyetlerinden olumlu etkilenmiştir. Yükselen ekonomilerdeki bu sermaye girişleri ulusal paralarının değer kazanmasına, kredi genişlemesine, mali dengesizliklerine ve varlık fiyatı
balonlarına neden olabilecek riskler taşımaktadır.
Birleşmiş Milletler Raporuna göre emtia fiyatları aşağı yönlü bir
baskıyla karşı karşıyadır. Birincil emtialar için uluslararası fiyatlar
tarihsel seviyelerin üzerinde seyretmektedir. Ancak 2013 ve 2014
döneminde aşağı yönlü bir baskı beklenmektedir. 2013 yılında
zayıf küresel talepten dolayı toplam emtia fiyatı endeksinin çok
az düşmesi beklenmektedir. 2014 yılında metal ve petrol arzının
Çin’de açıklanan veriler ekonominin seyrine ilişkin karışık sinyaller vermektedir. Mayıs ayı imalat sanayi satın alma yöneticileri artması ve doların diğer paralar karşısında güçlenmesine bağlı
endeksi (PMI) bir miktar yükselmesine karşın imalat dışı PMI olarak, emtia fiyatlarının yüzde 3,3 düşmesi beklenmektedir.
endeksi bir miktar gerilemiştir. Bununla birlikte, Mayıs ayında
ticaret, enflasyon verileri beklentilerin altında kalmış, kredi 2013 yılı ilk beş ayı boyunca arzın talebi geçmesine rağmen brent
genişlemesi ise beklentilerin üzerinde kalmıştır. Zayıf küresel ve petrolün fiyatı artmıştır. 2013 yılı boyunca petrolün varil fiyatının
yerel talep nedeniyle Çin’de büyümeyi destekleyici politikaların ortalama 110 dolar olması beklenmektedir. Bu rakam, 2012 yılına
hayata geçirilmesi ihtiyacı artmıştır. Buna karşın artan konut göre bir miktar daha düşüktür. Bunun da nedeni, gelişmiş ülkelefiyatları halen devam eden finansal riskler nedeniyle hareket rin petrol talebinin bir miktar düşmesi ve ABD ile Irak’ın üretim
gücünü artırmaya çalışmasıdır. 2014 yılında ise fiyat ortalamasıalanını sınırlamaktadır.
nın 100 dolara kadar düşmesi beklenmektedir. Orta Doğu’daki
jeopolitik tansiyon petrol fiyatları için risk oluşturmaktadır.
Hindistan’ın ekonomik büyümedeki yavaşlaması devam etmektedir. Gelişmekte olan ekonomilerde en yüksek mali açığa sahip RusyaEkonomisi’nde 2012’ nin ikinci yarısında önemli ölçüde
Hindistan ekonomisi, dış talebin zayıf seyretmesi, yatırım mikta- düşüş gösteren ekonomik aktivite göstergeleri 2013 yılının ilk
rının düşmesi ve faiz indiriminin büyümeye yeterince yansıma- aylarında görülen endüstriyel üretim ve ihracattaki yavaşlama ile
ması nedeniyle Ocak-Mart döneminde yüzde 4,8 oranında bü- birlikte düşmeye devam etmektedir. Rusya’nın en önemli ihraç
yüme kaydetmiştir. Mart ayında sonlanan mali yılın genelinde ise kalemi olan enerjiye olan küresel talebin düşmesi, tüketimdeki
yüzde 5 büyüyerek son 10 yıldaki yüzde 8 büyüme ortalamasının yavaşlama, yüksek sermaye çıkışı vb. nedenlerle daralan ekonoaltında kalmıştır.
mide, enflasyon oranları da artış göstermektedir. OECD Rusya
Ekonomisinde enflasyon oranının 2014 yılında artarak 3,6 (2013
OECD 2013 yılında büyük yatırım projelerinin devreye girmesi ve yılı 2,3) olacağını tahmin etmektedir. Ayrıca mali konsolidasyon
doğrudan yabancı yatırımlar konusunda yapılan düzenlemelerin gerekliliğine ilişkin yaygın bir inanç görülmekte olup, bu durumetkisiyle Hindistan’da büyümenin hızlanacağı fakat kriz öncesi da büyümenin sınırlanacağı da muhakkak görülmektedir.
91
ATSO STRATEJİK PLANI 2013-2017
EK 3 – ÜYE MEMNUNİYET ANKETİ
DEĞERLİ ÜYEMİZ;
Odamızın vermiş olduğu hizmetlerden ne düzeyde faydalandığınız ve memnuniyet düzeyinizi ölçmek için bu anket düzenlenmiştir. Ankete vereceğiniz samimi cevaplar, sizlerin beklentilerini karşılamaya yönelik düzenlemeleri
yapmamıza olanak verecektir.
Anketimize zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz.
1- Faaliyet Alanınız nedir?
 () İmalat
 () Sağlık
 () Turizm () Ulaştırma-Nakliye () İhracat
() Ticaret () İnşaat
()Eğitim () Sigortacılık-Finans () Tarım-Hayvancılık () Diğer (belirtiniz)
2- Odamızın aşağıda isimleri verilen işlemlerinden memnuniyet derecenizi
(İyi / Orta / Kötü biçiminde) belirtiniz.
Personelin
Davranışı
Başkanlık Hizmetlerinden memnuniyet dereceniz?
Genel Sekreterlik Hizmetlerinden memnuniyet dereceniz?
Aidat ve Muhasebe İşlemlerinden memnuniyet dereceniz?
Ticaret Sicili Hizmetlerinden (Kuruluş,Tescil,vs.) memnuniyet
dereceniz?
Oda Sicil Belgeleri
(Bağ-Kur, Oda Kayıt, Faaliyet vs.) hizmetlerinden memnuniyet
dereceniz?
Sanayici İşlemlerinden (Kapasite Raporu, Ekspertiz Raporu, İş
Makinesi Tescili, vs.) memnuniyet dereceniz?
Dış Ticaret İşlemlerinden memnuniyet dereceniz?
İç Ticaret İşlemlerinden (Sigortacılık ve İstatistik, rayiç fiyat vs.)
memnuniyet dereceniz?
TIR Karne İşlemlerinden memnuniyet dereceniz?
K Belgeleri İşlemlerinden memnuniyet dereceniz?
----------------
Hizmetin
Karşılanma
Süresi
Bilgi Yeterliliği
Kaynak
Yeterliliği
Talebin
Karşılanma
Düzeyi
92
ATSO STRATEJİK PLANI 2013-2017
3- Odamız Proje Koordinasyon ve Araştırma Birimi tarafından hazırlanan projelerden memnun musunuz?
 () İyi () Orta () Kötü
4- Odamızın hangi alanlarda Proje hazırlamasını istersiniz? Lütfen belirtiniz.
…...…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
5- Odamızın ekonomik ve sektörel araştırmalarıyla ilgili çalışmalarını nasıl buluyorsunuz?
 () İyi () Orta () Kötü
6- Odamızın düzenlediği Eğitim, Seminer, Toplantı, Konferans, vb. hizmetlerinden memnun musunuz?
 () İyi () Orta () Kötü
7- Odamızın yurt içi ve yurt dışı Fuar, Ticari Heyet, İş Toplantısı vb. tanıtım faaliyetlerinden memnun
musunuz?
 () İyi () Orta () Kötü
8- Odamız web sayfasının içeriğinden memnun musunuz?
() İyi () Orta () Kötü
9- Web sayfamızda bulunmasını istediğiniz bilgiler nelerdir? Lütfen belirtiniz.
…...………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
93
10- Odamızın hazırladığı Aylık Bültenin içeriğini yeterli buluyor musunuz?
() İyi () Orta () Kötü
11- Aylık Bültenimizin içeriğinde bulunmasını istediğiniz bilgiler nelerdir? Lütfen belirtiniz.
…...………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
12- Odamızın sizi ne düzeyde temsil ettiğine inanıyorsunuz?
 () İyi () Orta () Kötü
13- Gerektiğinde Üst Yönetime Ulaşabilme konusundaki görüşünüz?

 () İyi () Orta () Kötü
14- Üyesi olduğunuz Meslek Komitesinin çalışmaları hakkındaki görüşünüz?
 () İyi () Orta () Kötü
15- Odamızın duyuru ve faaliyetleri hakkındaki bilgiler size en çok hangi kaynaktan ulaşmaktadır?
En çok 3 alanı lütfen sıralayınız.
[]Telefon []Faks []Dergi []Basın []Komite Çalışmaları []E-posta []SMS []Web Sayfası []Diğer
ATSO STRATEJİK PLANI 2013-2017
16- Odamızın duyuru ve yeni faaliyetleri hakkındaki bilgilerin size hangi kaynaktan ulaşmasını tercih
edersiniz? Tercih ettiğiniz iletişim aracına yönelik bilgilerinizi lütfen aşağıda boş bırakılan yerlere
yazınız.
[]Telefon []Faks []Dergi []Basın []Komite Çalışmaları []E-posta []SMS []Web Sayfası []Diğer
Firma Ünvanı:……………………………………………………………………………………………………….
Tel:…………………Faks:…………………Cep Tel:………………………e-mail………………………………
17- İşletmenizin aşağıdaki hangi konularda eğitime ihtiyacı olduğunu düşünüyorsunuz?
[ Genel Yönetim (Kurumsallaşma, Yönetim Modelleri, Stratejik Planlama, İş Kurma ve Geliştirme vb.)
[] Pazarlama Yönetimi (Satış ve Pazarlama Yönetimi, Pazar Araştırması, Dağıtım, Fiyatlandırma vb.)
[] Üretim Yönetimi (Üretim Planlama, Malzeme Yönetimi, Otomasyon, Teknik Konular vb.)
[] Kalite Yönetimi (ISO 9000, ISO 14000, OHSAS, HACCP, Ürün Belgelendirme, CE vb.)
[] İnsan Kaynakları Yönetimi (İşe Alma, Kariyer/İşgücü Planlama, Performans Yönetimi vb.)
[] Mali İşler ve Finans Yönetimi (Ekonomik Planlama ve Kontrol, Finansal Planlama vb.)
[] Dış Ticaret ve Uluslararası Mevzuat (Dış Ticaret Mevzuatı, Ödeme Şekilleri, İth./İhr. İşlemleri vb.)
[] Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri (İnternet, E-Ticaret, Office Programları, ERP, MRP vb.)
[] Diğer ………………………………………………………………………………………………….
]
18- Yapmayı planladığımız yeni hizmet binamızda olmasını istediğiniz şeyler var mı?
94
Lütfen belirtiniz.
…...……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
19- Hizmetlerimizden daha iyi yararlanabilmeniz için iyileştirilmesi gereken noktalar nelerdir?
Lütfen belirtiniz.
…...…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
20- Bölgemizin gelişmesine yönelik olarak Odamızın öncelikli çalışmaları sizce neler olmalı?
Lütfen belirtiniz.
…...…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
ATSO STRATEJİK PLANI 2013-2017
EK 4 – PAYDAŞ ANKETİ
DIŞ PAYDAŞ ANKETİ
Değerli Paydaşımız;
Antakya Ticaret ve Sanayi Odası, önümüzdeki 2013(II.6 ay) – 2017yıllarını içeren döneme ilişkin kurumsal politikalarına açıklık kazandırmak üzere Stratejik Planını hazırlamaktadır. Stratejik plan; mevcut durumun kapsamlı bir şekilde analiz edilmesine, geleceğe yönelik yönlendirici stratejilerin saptanmasına ve ölçülebilir hedeflerinkonmasına
olanak vermektedir.
Bu kapsamda; sizin de, mevcut duruma ilişkin görüşleriniz, sorunlarınız ve çözüm önerilerinizin yanısıra, önümüzdeki 2013-2017 dönemine ilişkin dünyadaki, Türkiye’ deki ve
Hatay’daki gelişim ve değişim doğrultusunda, Odadan beklentilerinize ilişkin görüş ve
düşüncelerinizin, önümüzdeki dönemde izlenecek politikalar açısından büyük önem taşıdığını belirtmek isteriz.
Bu nedenlerden ötürü değerli katkılarınızı almak için hazırlanmış olan aşağıdaki anket
formunu doldurarak 01.07.2013 Tarihine kadar ………………………no faks veya
………………….mail adresine göndermenizi rica ederiz.
Katkılarınız için teşekkür ederiz.
95
ATSO STRATEJİK PLANI 2013-2017
ANTAKYA
TİCARET VE SANAYİ ODASI
Kurum/Kuruluş
Kurumun Türü
( ) Kamu
( ) Özel Sektör
( ) Sivil Toplum
Telefon/E-mail
1.Antakya Ticaret ve Sanayi Odası’nın verdiği hizmetler ile ilgili bilgi düzeyiniz nedir?
(
(
(
(
) Üst düzeyde
) İyi düzeyde
) Yeterli düzeyde
) Bilgim yok
2. Antakya Ticaret ve Sanayi Odası’nın verdiği hizmetler hakkında hangi yolla bilgi edinmektesiniz? (Birden fazla seçenek işaretlenebilir)
(
(
(
(
(
(
(
(
) Etkinlik ve projeler yoluyla
) Hizmet alırken
) Birlikte çalışarak
) Kurumda çalışan kişiler kanalıyla
) Medya aracılığıyla
) Antakya Ticaret ve Sanayi Odası yayınları ( dergi, gazete vb.) ile
) Antakya Ticaret ve Sanayi Odası web sitesi ile
) Diğer………………………………………………………………………………………
3.Kurumunuzun Antakya Ticaret ve Sanayi Odası’nın hangi biriminin faaliyetleri ile ilgilidir?
(Birden fazla seçenek işaretlenebilir)
( ) Yönetim Kurulu (Lobi faaliyetleri, Antakya’yı Temsil Faaliyetleri, Antakya’da ticaret ve sanayiye ilişkin düzenlemelerin, araştırmaların vb. yapılması, vb)
( ) Oda Sicil faaliyetleri(Oda Sicili; Kayıt, Tadil, Terkin İşlemleri, Evrak Kayıt İşlemleri, Oda Kayıt Sureti, Faaliyet Belges, İhale Durum Belgesi,Yerli İstekli Belgesi,Ortaklık
Teyit Belgesi, Mücbir Sebep Belgesi, Vize Talep Belgesi, Yabancı İş Adamı Davet Yazısı, Suriye Çıkış Belgesi, BAĞ-KUR Evrak İşlemleri, Ustalık, Çıraklık ve Kalfalık Belgesi
Onay İşlemleri, Eş Tayini Belgeleri)
( ) Ticaret Sicil faaliyetleri(Ticaret Sicil; Kuruluş,Tadil,Terkin ile ilgili tescil işlemleri,
Yetki Belgesi,Sicil Tasdiknamesi, Ticaret Sicil Gazetesi Onayları Tapu Belgesi İhale Belgesi Ortaklık Belgesi, Teyit Yazısı)
( ) Tır Karnesi İşlemleri Hizmetleri(TIR Karne Satışı ve Onayı,TIR Karne Talepnamesi, TIR Karne İade işlemleri,TIR Karne Check İşlemleri,TIR Teminat İşlemleri, TIR Karne
Kayıp İşlemleri,Firmaların TIR Sistemine Girişinin Yapılması, Gümrükçe Onaylanan
Uygunluk Belgelerinin TakibiK Yetki Belgesi İşlemleri (K1, K2, K3, K1*, K2*)Sayısal
Takograf İşlemleri)
96
ATSO STRATEJİK PLANI 2013-2017
( ) Sanayi ve Kalite Hizmetleri (Kapasite Raporu, Ekspertiz Raporu (Gıda), İş Makineleri Tescil İşlemleri, Yerli Malı Belgesi, Fiili Tüketim Belgesi, Fire, Zaiyat ve Randıman
Oranı Tespiti, Sınır Ticareti Sekreterya İşlemleri,Antakya Künefesi Mahreç İşareti Kullandırma Belge İşlemleriAB Bilgi Noktası, Avrupa İşletmeler Ağı)
( ) Dış Ticaret Hizmetleri(EUR.1 Dolaşım Sertifikası Satışı, Onayı ve Çakıştırma İşlemleri,A.TR Dolaşım Belgesi Satışı ve Onayı, ABC Menşe Şahadetnamesi Satışı ve Onayı, Form A Belgesi Satışı ve Onayı, Fatura Onayı, Anlaşma Mektubu Onayı, İhracatla İlgili İstatistiksel Veri Takibi, TAPDK Ruhsatının Düzenlenmesi (İçki Tütün Satışı için
Ruhsat İşlemleri)
( ) İç Ticaret Hizmetleri (Rayiç Fiyat Tespiti, Faturaların Rayice Uygunluğunun Onayı,
Fatura Suretlerinin Onayı, Fiyat Tahminleri ve Yaklaşık Maliyet, Bilirkişi Ekspertiz Raporu, Sigortacılık Kanunu Kapsamındaki Sigortacılık İşlemleri, Üye ve Personel Kimlik
Kartı Hazırlanması)
( ) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Bölümü (Eğitim, Seminer, Toplantı, Konferans düzenlenmesi, Fuar Organizasyonları,Ticari Heyet, İş Toplantısı Organizasyonları,Yayın
Hizmetleri,Oda Web Sitesi,ATSO Bülten)
( ) Ortak proje ve çalışmalar( AB Fonları ile İlgili Projelerin Yazımı ve Yürütülmesi,
Ekonomik ve Sektörel Araştırma Raporları Hazırlanması, Hatay’a ait Sosyo-Ekonomik
Raporların Hazırlanması)
( ) İştiraklerimizin hizmetleri( Antakya OSB, ABİGEM A.Ş., ATB-ATSO Ltd.Şti. Sosyal
Tesisleri, BİLTEK A.Ş., Gümrük A.Ş.)
( ) Diğer
…………………………………………………………………………………………
4.Antakya Ticaret ve Sanayi Odası’nın görev/yetki ve sorumluluklarını düşündüğünüzde
odamızı nasıl değerlendirir siniz?
( ) Çok Başarılı
( ) Başarılı
( ) Kararsızım
( ) Başarısız
( ) Çok başarısız
5. Sizce Antakya Ticaret ve Sanayi Odasının sunduğu en önemli 3 hizmet nedir?
1)………………………………………………………………………
2)………………………………………………………………………
3)……………………………………………………………………….
6. Sizce Kurumunuz ile Antakya Ticaret ve Sanayi Odasının işbirliği hangi seviyededir?
( ) Üst Düzeydedir
( ) Yeterlidir
( ) Yetersizdir
( ) Fikrim Yok
Yetersiz ise; başka hangi alanlarda ve konularda işbirliği yapılabilir ?
……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
7. Aşağıdaki İlkeler ile Antakya Ticaret ve Sanayi Odası’nı değerlendirdiğinizde (1 en
zayıfı belirtmek üzere) 1-5 ölçeğinde kaç puan verirdiniz?
97
ATSO STRATEJİK PLANI 2013-2017
KRİTERLER
1 2 3 4
Yönetimin Lobi Gücü
Personel Kalitesi
Personel Sayısı
Teknolojik İmkanları
Genel Çalışma Kurallarına Uyumu
Yeniliğe ve Değişime Açık olma Durumu
Çalışanların Kurumu Benimsemeleri
Kurumsal Yönetim Anlayışı
Paydaşları ile İlişkisi
Üye ve paydaşların meşru taleplerine duyarlılığı
Tarafsız ve Şeffaflığı
Bürokrasi
Etkinliği
Katılımcılık ve İşbirliği Anlayışı
Antakya İş dünyasını yönlendirme becerisi (Danışmanlık, Eğitim, Fuar, Yayın vb faaliyetler ile)
Antakya’ya katkısı
Bölgeye Katkısı
8.Gelecek 2013(II.altı ay) – 2017 yılları döneminde gerçekleşebilecek, Antakya Ticaret ve Sanayi
Odası çalışmalarını olumlu/olumsuz etkileyebilecek faktörler nelerdir?
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
9.Antakya Ticaret ve Sanayi Odası’ndan beklentileriniz nelerdir?
..…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..…
10.Antakya Ticaret ve Sanayi Odası ile ilgili diğer görüş ve önerileriniz?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
---------------------------------------Anketimize zaman ayırdığınız için teşekkür eder; çalışmalarınızda başarılar dileriz
98
ATSO STRATEJİK PLANI 2013-2017
99
ATSO STRATEJİK PLANI 2013-2017
100
ANTAKYA TİCARET VE SANAYİ ODASI
Adres : Gündüz Cad. No: 4/D 31000 Antakya / Hatay
Tel
: 0326 216 58 00 pbx
Fax : 0326 216 24 05
E-mail : [email protected]
Web : www.antakyatso.org.tr
Download

ATSO STRATEJIK PLAN - Antakya Ticaret ve Sanayi Odası