SR Ek 1 - İlanli Usul İçin Standart Gazete İlanı Formu
Satın Alma Rehberi
İLANLI USUL İÇİN STANDART GAZETE İLANI FORMU
ARITMA TESİSİ KAPASİTE ARTIŞ PROJESİ Yapım İşi için ihale ilanı
TİRE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ (TOSBİ), İzmir Kalkınma Ajansı Sanayi Bölgeleri
geliştirme Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile, Tire Organize
Sanayi Bölgesinde ARITMA TESİSİ KAPASİTE ARTIŞ PROJESİ ( TOSBİ ATKAP) için bir yapım işi
ihalesi sonuçlandırmayı planlamaktadır.
İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası TİRE
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ (TOSBİ) veya www.tosbi.org.tr internet adreslerinden
temin edilebilir.
Teklif teslimi için son tarih ve saati: 22.12.2015 saat 9.30’dur.
Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar; <www.tosbi.org.tr> ve www.izka.org.tr’de yayınlanacaktır.
Teklifler, <22/12/2015> tarihinde, saat <10:00>’da ve TİRE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
MÜDÜRLÜĞÜ (TOSBİ) adresinde yapılacak oturumda açılacaktır.
SR EK 2: İhaleye Davet Mektubu
Satın Alma Rehberi
İHALEYE DAVET MEKTUBU
…./…./20...
Sayın:
________________
Proje Adı
: ARITMA TESİSİ KAPASİTE ARTIŞ PROJESİ ( TOSBİ ATKAP )
1.
Sizi aşağıda belirtilen yapım işi alımı için teknik teklif ve fiyat teklif(ler)i vermeye davet ediyoruz:
(i)
TOSBİ ATIKSU ARITMA TESİSİ KAPASİTE ARTIŞ PROJESİ YAPIM İŞİ
2.
İstenen hizmetler hakkındaki bilgiler ekli ihale dosyasında verilmektedir.
Bu davet mektubunda yer alan hizmetlerin tamamı için teklif vermeniz gereklidir. Sözleşme bütün
olarak ihale edilecektir.
3.
İstenen formata uygun hazırlanmış teklifiniz aşağıdaki adrese gönderilmelidir:
4.
Adres İbn-i Melek OSB Mah. TOSBİ Yol 1 Sokak No:17 Tire/İZMİR
Telefon: 0 232 513 50 10
Faks: 0 232 513 50 11
Fiyat teklifiyle birlikte, istenen evrakları, özgeçmişleri (CV) ve istenen her biryapım işi hakkında basılı
materyal veya ilgili bilgileri; çözüm önerinizi, öngörülen yaklaşımın ana hatlarını, zamanlama, hazırlık
safhası dahil faaliyet planını, vb içeren bir teknik teklif verilmelidir. Fiyat teklifi ve Teknik teklif
kapatılmış ve kaşelenmiş ayrı zarflara konulmalıdır.
5.
Mali teklif KDV dahil olarak sunulmalıdır. (“Kar amacı gütmeyen destek yararlanıcıları
bakımından fiyata KDV dahil edilmeli, diğer yararlanıcılar bakımından ise dahil edilmemelidir.”)
(27.11.2013 tarihli değişiklik)
6.
Teknik ve mali teklifler 22/12./2015 günü saa 9.30’a kadar İbn-i Melek OSB Mah. TOSBİ Yol 1
Sokak No:17 Tire/İZMİR adresine elden ya da kargo veya iadeli taahhütlü posta ile teslim edilmelidir.
7.
Sözleşmenin diğer şartları aşağıdaki gibidir:
8.
(i)
ÖDEME: Sözleşmede öngörüldüğü gibi yapılacaktır. Ödemeler TL cinsinden yüklenicinin
bildireceği banka hesabına yapılacaktır.
(ii)
DEĞERLENDİRME:
Şartnameyi karşılayan teklifler için aşırı düşük teklif sorgulaması yapılacak olup,
sınır değerin altında kalan teklifler KİK 38. Maddesinde öngörülen açıklama
istenmeksizin ret edilecektir. İhale, şartname gerekliliklerini karşılayan, aşırı düşük
teklif sorgulamasından geçmiş uygun teklifler arasında en düşük teklifi veren
istekliye verilecektir.
Aşırı düşük teklif sorgulamasında Kamu İhale Kanunu Genel Tebliğinde açıklanan
N sınır katsayısı 1,00 olarak değerlendirilecektir.
(ii)
8.
GEÇERLİLİK SÜRESİ Teklifiniz, ihale tarihinden itibaren en az 60 gün süreyle geçerli
olacak şekilde hazırlanmalıdır.
Daha fazla bilgi aşağıdaki adresten elde edilebilir:
Adres İbn-i Melek OSB Mah. TOSBİ Yol 1 Sokak No:17 Tire/İZMİR
Telefon: 0 232 513 50 10
Faks: 0 232 513 50 11
SR EK 2: İhaleye Davet Mektubu
Satın Alma Rehberi
10. Lütfen bu davet mektubunu aldığınızı faks veya e-posta yoluyla teyit ederek teklif verip vermeyeceğinizi
bildiriniz.
Saygılarımızla.
İmza
Sözleşme
Makamı
Yetkilisi
SR EK 3: Teklif Dosyası
Satın Alma Rehberi
TEKLİF DOSYASI
SR EK 3: Teklif Dosyası
Satın Alma Rehberi
Bölüm A: İsteklilere Talimatlar
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Bölüm A: İsteklilere Talimatlar
Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için
İSTEKLİLERE TALİMATLAR
İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda belirtilen nitelikleri haiz olmaları ve tekliflerini aşağıda sayılan
talimatlara uygun olarak hazırlayarak sunmaları zorunludur. Kalkınma Ajansı ile imzalamış olduğu sözleşme
kapsamında mali destek yararlanıcısı, proje faaliyetlerinde belirttiği alımlarda Sözleşme Makamı olarak
adlandırılacaktır. Sözleşme Makamı, aşağıda belirtilen niteliklere uygun isteklilerin seçimi konusunda azami
özeni gösterecek ve ihalelerin temel satın alma kurallarına uygun olarak sonuçlandırılmasını sağlayacaktır.
Kalkınma Ajansı; ihalenin şaibeli olduğu ve temel satın alma kurallarının ihlal edildiği kanaatine varırsa, gerekli
müdahalede bulunabilir, ihalenin yenilenmesini talep edebilir. Bu durumda projenin aksamasından ve
doğabilecek maliyetlerden Kalkınma Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Madde 1- Sözleşme Makamına ilişkin bilgiler
Sözleşme Makamının;
a) Adı/Ünvanı : Tire Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü (TOSBİ)
b) Adresi: İbn-i Melek OSB Mahallesi TOSBİ Yol 1 Sokak No:17 Tire İZMİR.
c) Telefon numarası: 0 232 513 50 10
d) Faks numarası: 0 232 513 50 11
e) Elektronik posta adresi: [email protected]
f) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı: Mustafa KARABİYIK/ Böl. Müd. Yrd.
İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli personeliyle
irtibat kurarak temin edebilirler.
Madde 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler
İhale konusu işin;
a) Projeninin Adı: ARITMA TESİSİ KAPASİTE ARTIŞ PROJESİ ( TOSBİ ATKAP )
b) Sözleşme kodu: TR31/14/SBG01/0009
c) Fiziki Miktarı ve türü: 2000 m3/gün Karışık Endüstriyel Atık Su Arıtma Tesisi kapasite artırım ve
revizyonu yapım işi. Fiziksel ,Kimyasal, Biyolojik ve İleri Arıtma ünitelerinden oluşmaktadır.
d) İşin/Teslimin Gerçekleştirileceği yer: Tire Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü (TOSBİ)
e) Alıma ait (varsa) diğer bilgiler: Yoktur
Madde 3- İhaleye ilişkin bilgiler
İhaleye ilişkin bilgiler;
a) İhale usulü: Açık İhale Usulü
b) İhalenin yapılacağı adres: İbn-i Melek OSB Mahallesi TOSBİ Yol 1 Sokak No:17 Tire İZMİR.
c) İhale tarihi: 22/12/2015
d) İhale saati: …10. : 00…
Madde 4- İhale dosyasının görülmesi ve temini
İhale dosyası Sözleşme Makamının yukarıda belirtilen adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye
teklif verecek olanların, Sözleşme Makamı tarafından onaylı ihale dosyası ile zemin etüd raporu ve teknik
şartnamenin son sayfasından itibaren başlıklar halinde belirtilen projeler, ekte cd halinde 1.000 TL (Bin Türk
Lirası) bedel mukabili satın alınması zorunludur.
İstekli ihale dosyasını satın almakla , ihale dosyasını oluşturan belgelerde yer alan koşul ve kuralları kabul etmiş
sayılır.
İhale dosyasını oluşturan belgelerin Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanıp isteklilere satılması / sunulması
halinde, ihale dosyasının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve Sözleşme Makamı ile istekliler arasında oluşacak
anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınacaktır.
Madde 5- Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati
6
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Bölüm A: İsteklilere Talimatlar
Teklifler aşağıda belirtilen adrese elden veya posta yoluyla teslim edilebilir:
a)
Tekliflerin sunulacağı yer: Tire Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü İbn-i Melek OSB
Mahallesi TOSBİ Yol 1 Sokak No:17 Tire İZMİR.
b)
Son teklif verme tarihi (İhale tarihi) : 22/12 /2015 Son teklif verme saati : 9.30
Teklifler ihale (son teklif verme) tarihi ve 9.30’akadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli
taahhütlü posta veya kargo veya kurye vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar
Sözleşme Makamına ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Postada yaşanan gecikmelerden
Sözleşme Makamı sorumlu tutulamaz.
Sözleşme Makamına verilen veya ulaşan teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri
alınamaz.
İhale için tespit olunan tarihin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen
saatte aynı yerde yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir. Çalışma saatlerinin sonradan değişmesi
halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu
(TRT)’nun ulusal saat ayarı esas alınır.
Madde 6- İhale dosyasının kapsamı
İhale dosyası aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:
a)
İhaleye davet mektubu
b)
Teklif Dosyası (Sözleşme Taslağı, Özel Koşullar, Genel Koşullar, Teknik Şartname, Teklif Sunma
Formları, Teklif Değerlendirme Formları ve ilgili satın almaya mahsus diğer belgeler)
Ayrıca Genel Koşulların veya bu talimatların ilgili hükümleri gereğince, Sözleşme Makamının çıkaracağı
zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine Sözleşme Makamı tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale
dosyasının bağlayıcı bir parçasını teşkil eder.
İsteklinin yukarıda belirtilen dokümanların tümünün içeriğini dikkatli bir şekilde incelemesi gerekir. Teklifin
verilmesine ilişkin şartları yerine getirememesi halinde ortaya çıkacak sorumluluk teklif verene ait olacaktır.
İhale dosyasında öngörülen ve tarif edilen usule uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.
Madde 7- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
(Bölüm D. Teklif Sunum Formu içerisinde yazılması yeterlidir.)
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre
Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya
Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile
kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden
belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
7
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Bölüm A: İsteklilere Talimatlar
d) Bu talimatların ilgili maddesinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname, (Bölüm D,
Beyanname Formatı, doldurulmalı, kaşelenmeli ve imza yetkilisi tarafından imzalanmalıdır)
e) Şekli ve içeriği bu belgede belirlenen teklif mektubu, (Bölüm D.Teklif Sunum Formu doldurulmalı,
kaşelenmeli, imza yetkilisince imzalanmalı ve bu belgeye ihale dosyasının “Söz. Ek-5: Standart Formlar ve
Diğer Gerekli Belgeler” bölümünde yer alan formlardan uygun olanlar doldurularak yetkili tarafından
imzalanmış ve kaşelenmiş olarak eklenmelidir).
f) Bu belgede tanımlanan geçici teminat,
Teklif tutarının en az %3’ü kadar Geçici Teminat sunmalıdır.
(Geçerlilik süresi İhale tarihinden itibaren en az 90 gün olmalıdır. Geçici teminat “Teknik Teklif Zarfı”
içerisinde sunulmalıdır. Geçici teminata ilişkin diğer açıklamalar 26. maddede bulunmaktadır.)
g) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli
vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi ile konsorsiyumların da teklif verebilecekleri
öngörülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde konsorsiyum beyannamesi,
i) İhale dosyasının Satın alındığına dair belge, (Bu belge istekli kurum adına düzenlenmiş olmalıdır.
j) Varsa isteklinin ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname,
k) Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
Vergi dairesi veya Serbest Muhasebeci - Mali Müşavir (MM) onaylı son 3 döneme ait bilanço, SM-MM
tasdikli rapor, referans mektubu, banka teminat mektubu, son 1 aylık mevduat hesap dökümü,
1.
İsteklinin bilançosu: İsteklinin son 3 yıla ait bilanço ve gelir tabloları ile SM-MM tasdikli rapor.
(Bilançonun ilgili mevzuatına göre uygun düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest
muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. )
2.
İsteklinin Vergi Levhası
3. İstekliler, teklif edilen bedelin % 6’undan az olmamak üzere, bankalar nezdindeki kullanılmamış
nakdi veya gayri nakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir Türkiye’de
veya yurt dışında faaliyet gösteren bankalardan temin edeceği banka referans mektubunu vermek
zorundadır. Banka referans mektubunun ihale ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması gerekir.
Mevduat ve kredi tutarları; toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle
de sağlanabilir. İş ortaklarında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına
bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir. Gerek görüldüğünde, banka referans mektubunun teyidi
ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden sözleşme makamınca yapılır. Yapılan teyitlerin
bankanın en az iki yetkilisinin imzasını taşıması zorunludur.
l) Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler
1) Şantiye Şefi :
(i)
Firma Projenin Uygulanması süresi boyunca saha çalışmalarının yürütülmesi, projeye uygun
olarak imalatların gerçekleştirilmesi, için en az 5 yıl tecrübeli, atık su arıtma tesisi inşaatı
şantiye deneyimi olan 1 adet İnşaat Mühendisi’ ni istihdam edecektir. Söz konusu personeli
bulunduracağına dair taahhütname belgesi sunacaktır.
2) İşin koordinatörü;İstekli bünyesinde çalışan 1 adet Çevre Mühendisi olacaktır. Koordinatör Çevre
Mühendisi en az 10 yıl deneyimli ve 1 adet 1000 m3/gün Atık Su Arıtma Tesisi yapımı veya montajı
projesinde çalışmış olmalıdır ve bunu iş yürütme veya iş yönetme veya iş denetleme belgesi veya hakediş
belgeleri ile kanıtlamalıdır.İstekli Koordinatör Çevre Mühendisi ile ilgili SGK hizmet dökümü ve Lisans
Diplomasının noter onaylı bir nüshasını teklif doysasında sunacaktır.
İstekli;
8
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Bölüm A: İsteklilere Talimatlar
3)Halen geçerliliği devam etmekte olan TSE-EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Belgesine sahip
olacaktır. Firma bu belgeyi ihale dosyasında sunacaktır.
4)Geçerliliği Devam Etmekte Olan Büro Tescil Belgesine sahip olmalıdır.ve bunu ihale dosyasında
sunmalıdır.
5)Yüklenici Firma,yurt içi veya dışında en az 1000 m3/gün kapasiteli atık su arıtma tesisi inşaat+mekanik
montaj işleri veya mekanik montaj işlerini tamamlamış olmalı ve bunu kanıtlayan iş bitirme belgesi, iş
deneyim belgesini ibraz etmelidir.
6)Yüklenici firmanın son 15 yıl içerisinde,yurt içinde veya yurt dışında bedel içeren tek bir sözleşme
kapsamında, teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu Yapım İşlerinde
Benzer İş Grupları Tebliği 11.Grupta yer alan Arıtma Tesisleri tanımındaki işlerle ilgili tecrübesini iş
deneyim veya iş yürütme veya hakediş belgeleri veya fatura ile kanıtlamalıdır.Yüklenicilerin yurt dışında
gerçekleştirdikleri işlerle ilgili olarak,iş sahibi kurum veya kuruluşun o ülke mevzuatına uygun biçimde
düzenlemiş olduğu iş deneyim belgeleri kabul edilir.
m) Türkiye genelinde güncel “vergi borcu yoktur” belgesi (ihale tarihinden önceki 14 gün içinde alınmış
olmalıdır).
n) Türkiye genelinde güncel “SGK borcu yoktur” belgesi (ihalenin gerçekleştiği ay alınmış olmalıdır).
o) Teknik Teklif (Dosya içerisinde Söz. Ek-3: Teknik Teklif olarak isimlendirilen form doldurularak imza
yetkilisince imzalı ve kaşeli olarak dosyaya eklenmelidir. Bu form kapsamında talep edilen belgeler teknik
teklife imzalı olarak eklenmeli)
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (b), (c),(d), (m) ve (n) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından
ayrı ayrı verilmesi zorunludur. İhaleye katılabileceklerinin öngörülmesi halinde Konsorsiyumlarda (b), (c),(d), (m)
ve (n) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi gerekir.
İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek
zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesi’nin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm
çerçevesinde; Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır"
şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri kabul
edilecektir.
Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi
görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul
edilmeyecektir.
İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihaleden önce Sözleşme Makamının yetkili personeli tarafından “aslı
Sözleşme Makamı tarafından görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen
belgelerin suretlerini de tekliflerine ekleyebilirler.
Madde 8-İhalenin yabancı isteklilere açıklığı
Sözleşme Makamı tarafından gerçekleştirilecek ihaleler sadece yerli isteklilere açıktır.
Madde 9. İhaleye katılamayacak olanlar
Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde,
Kalkınma Ajanslarınca sağlanan mali destekler kapsamında gerçekleştirilen ihalelere katılamazlar;
Kamu ihalelerine katılmaktan geçici veya sürekli olarak yasaklanmış olanlar, Terörle Mücadele
Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar,
dolandırıcılık, yolsuzluk, bir suç örgütü içinde yer almak suçlarından veya başka bir yasadışı
faaliyetten dolayı kesinleşmiş yargı kararı ile mahkûm olanlar,
b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.
c) Sözleşme Makamının ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.
a)
9
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Bölüm A: İsteklilere Talimatlar
d) Sözleşme Makamının ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek,
sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.
e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye
kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.
f) (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında
görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler
hariç).
g) Yararlanıcının bünyesinde bulunan veya onunla ilgili olarak her ne amaçla kurulmuş olursa olsun
vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler.
h) Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen ve Türkiye’de yapılacak ihalelere katılması yasaklanan
yabancı ülkelerin isteklileri.
Ayrıca ihale konusu alımla ilgili danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. Bu
yasak, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına
sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.
Yukarıdaki yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir.
Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine
ihale yapılmışsa teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.
Alt-yüklenicilere izin verilmemektedir. Ancak bu durum, isteklilerin ortak girişim ya da konsorsiyum halinde
ihalelere katılmalarına engel değildir.
Madde 10- İhale dışı bırakılma nedenleri
Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler, bu durumlarının tespit edilmesi halinde, ihale dışı bırakılacaktır;
a)
İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi
altında bulunan, konkordato ilan eden veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir
durumda olan.
b) İlgili mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan.
c)
İlgili mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan.
d) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen.
e)
İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde
bulunduğu Sözleşme Makamı tarafından ispat edilen.
f)
İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş
olan.
g) Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit
edilen.
h) 9 uncu maddede ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan.
i)
11 inci maddede belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulunduğu tespit edilen.
Madde 11- Yasak fiil veya davranışlar
İhale süresince aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:
a)
Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla
ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.
b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik
etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.
c)
Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.
d) Bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da
vekâleten birden fazla teklif vermek.
e) 9 uncu maddede ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.
Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında fiil veya davranışın özelliğine göre ilgili yasal hükümler
uygulanır ve bunların Kalkınma Ajanslarınca sağlanan mali destekler kapsamında gerçekleştirilecek diğer
ihalelere katılmaları engellenir.
10
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Bölüm A: İsteklilere Talimatlar
Madde 12- Teklif hazırlama giderleri
Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. Sözleşme Makamı, ihalenin
seyrine ve sonucuna bakılmaksızın, isteklinin üstlendiği bu masraflardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu
tutulamaz.
Madde 13- İhale dosyasında açıklama yapılması
İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dosyasında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili
olarak, son teklif verme gününden on (10) gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilirler. Bu
tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
Açıklama talebinin uygun görülmesi halinde, Sözleşme Makamı tarafından yapılacak açıklama, bu tarihe kadar
ihale dosyası alan tüm isteklilere yazılı olarak iadeli taahhütlü mektupla gönderilir veya imza karşılığı elden
verilir. Sözleşme Makamının bu yazılı açıklaması, son teklif verme gününden en az beş (5) gün önce tüm
isteklilerin bilgi sahibi olmalarını sağlayacak şekilde yapılacaktır.
Açıklamada, sorunun tarifi ve Sözleşme Makamının ayrıntılı cevapları yer alır; açıklama talebinde bulunan
isteklinin kimliği belirtilmez. Yapılan yazılı açıklamalar, ihale dosyasını açıklamanın yapıldığı tarihten sonra
alan isteklilere ihale dosyası içerisinde verilir.
Madde 14- İhale dosyasında değişiklik yapılması
İlan yapıldıktan sonra ihale dosyasında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya
işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin Sözleşme Makamı
tarafından tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi ve bu bildirimin Sözleşme Makamı
tarafından yerinde bulunması halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dosyasında değişiklik yapılabilir.
Zeyilname, ihale dosyası alanların tümüne iadeli taahhütlü mektup yoluyla gönderilir veya imza karşılığı elden
verilir ve ihale tarihinden en az beş (5) gün önce bilgi sahibi olmaları sağlanır. Yapılan değişiklik nedeniyle
tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, Sözleşme Makamı ihale tarihini bir defaya
mahsus olmak üzere en fazla on (10) gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince ihale dosyası
satılmasına ve teklif alınmasına devam edilecektir.
Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek,
yeniden teklif verme imkanı tanınacaktır.
Madde 15-İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde Sözleşme Makamının serbestliği
Sözleşme Makamının gerekli gördüğü veya ihale dosyasında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan
ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce
ihale iptal edilebilir. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere duyurulur.
Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.
İhalenin iptali halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere
iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle istekliler Sözleşme Makamından herhangi bir hak talebinde
bulunamaz.
Madde 16- Ortak girişim
Birden fazla gerçek veya tüzel kişi iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir. İş ortaklığı
oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği ekte
örneği bulunan iş ortaklığı beyannamesini de teklifleriyle beraber sunacaklardır. İhalenin iş ortaklığı üzerinde
kalması halinde iş ortaklığından, sözleşme imzalanmadan önce noter tasdikli ortaklık sözleşmesini vermesi
istenecektir.
İş ortaklığı anlaşmasında (iş ortaklığı beyannamesi) ve sözleşmesinde iş ortaklığını oluşturan gerçek ve tüzel
kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir. İş
ortaklığında pilot ortak, en çok hisseye sahip ortak olmalıdır. Ortakların hisse oranları, ortaklık anlaşmasında (iş
ortaklığı beyannamesi) ve ortaklık sözleşmesinde gösterilir.
İş Ortaklığı olması durumunda
11
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Bölüm A: İsteklilere Talimatlar
İş Ortaklığı olarak ihaleye katılım yapılmak istenmesi durumunda Mesleki Yeterliliğe ait belgenin Pilot Ortağa
ait olması zorunludur. Ortaklık yüzdesi daha düşük olan ortağın Mesleki yeterliliğe ait belgesi kabul
edilmeyecektir.
Madde 17-Alt yükleniciler
İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere (taşeronlara) yaptırılamaz
Madde18-Teklif ve sözleşme türü
Tekliflerin, götürü bedel veya birim fiyat esaslı olacağı Sözleşme Makamı tarafından belirlenir ve ihale
duyurusunda hangi usul ile ihaleye çıkıldığı belirtilir.
Madde 19- Teklifin dili
Teklifler ve ekleri Türkçe olarak hazırlanacak ve sunulacaktır.
Madde 20-Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi
Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi TL’dir.
Madde 21-Kısmi teklif verilmesi
Sözleşme Makamı tarafından gerçekleştirilecek ihalelerde, lotlar halinde ihaleye çıkılmamış ise, işin tamamı için
teklif sunulacak olup kısmi teklifler kabul edilmeyecektir.
Madde 22- Alternatif teklifler
İhale konusu işe ilişkin olarak alternatif teklif sunulamaz.
Madde 23-Tekliflerin sunulma şekli
Teklif Mektubu ve istenildiği hallerde geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak bu
Şartname ile istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya
ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan Sözleşme Makamıın açık
adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenecek veya kaşelenecektir.
Teklifler ihale dosyasında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Sözleşme Makamına
(tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye
iade edilir.
Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, Sözleşme Makamı ve isteklilerin ilk teklif verme
tarihine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, yeniden tespit edilen son teklif verme tarihine ve
saatine kadar uzatılmış sayılır.
Madde 24-Teklif mektubunun şekli ve içeriği
Teklif, bir Teknik ve bir Mali tekliften oluşur ve bunların ayrı zarflarda teslim edilmesi gerekir. Her bir teknik
teklif ve mali teklifin içerisinde, üzerinde belirgin olarak “ASLIDIR” yazan bir asıl nüsha ve üzerinde
“KOPYADIR” yazan  1 adet kopya bulunmalıdır.
Teklif mektupları, yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif Mektubunda;
a) İhale dosyasının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,
c) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
d) Teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
zorunludur.
Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya teklif
vermeye yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir.
12
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Bölüm A: İsteklilere Talimatlar
Konsorsiyum olarak teklif verecek isteklilerin teklif mektuplarında, Konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık
gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedel ayrı ayrı yazılacaktır. Konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık
gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedellerin toplamı, konsorsiyumun toplam teklif bedelini oluşturacaktır.
Madde 25- Tekliflerin geçerlilik süresi
Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az. 60 takvim günü olmalıdır. Bu süreden daha kısa
süreyle geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.
İhtiyaç duyulması halinde Sözleşme Makamı, teklif geçerlilik süresinin en fazla 30 gün süre ile uzatılması
yönünde istekliden talepte bulunacaktır. İstekli Sözleşme Makamının bu talebini kabul edebilir veya
reddedebilir. Sözleşme Makamının teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici
teminatı iade edilecektir.
Talebi kabul eden istekliler, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmeksizin, söz konusu ihale için istenmişse
geçici teminatını kabul edilen yeni teklif geçerlilik süresine ve her bakımdan geçici teminata ilişkin hükümlere
uydurmak zorundadır. Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olarak yapılır, iadeli taahhütlü posta yoluyla
gönderilir veya imza karşılığı elden teslim edilir.
Başarılı istekli sözleşmeye hak kazandığının kendisine bildirilmesinden itibaren takip eden 60 gün için teklifinin
geçerliliğini sağlamalıdır. Bildirim tarihine bakılmaksızın 60 günlük ilk süreye 60 gün daha eklenir.
Madde 26- Geçici teminat ve teminat olarak kabul edilecek değerler
Sözleşme Makamı tarafından geçici teminat istendiği duyurulan ihale kapsamında istekliler teklif ettikleri
bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen
bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
İsteklinin ortak girişim olması halinde, toplam geçici teminat miktarı ortaklık oranına veya işin uzmanlık
gerektiren kısımlarına verilen tekliflere bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.
Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik
süresinin bitiminden itibaren otuz (30) günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir.
Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, Sözleşme Makamı tarafından istenilen katılma
şartlarının sağlanamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılacaktır.
Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır;
a) Tedavüldeki Türk Parası.
b) Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları.
İlgili mevzuatına göre Türkiyede faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri
teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi
üzerine Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların veya özel finans kurumlarının düzenleyecekleri teminat
mektupları da teminat olarak kabul edilir.
Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.
Madde 27- Geçici teminatın teslim yeri ve iadesi
Teminat mektupları, teklif zarfının içinde tekliflerle birlikte Sözleşme Makamına sunulur. Teminat mektupları
dışındaki teminatların Sözleşme Makamının ilgili birimine yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde
sunulması gerekir.
İhale üzerinde kalan istekliye ait teminat mektubu ihaleden sonra Sözleşme Makamınca muhafaza edilir. Diğer
isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir. İhale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı ise, gerekli kesin
teminatın verilip sözleşmeyi imzalaması halinde iade edilir.
Madde 28- Son teklif teslim tarihinden önce ek bilgi talepleri
İhale dosyası ve ihale konusu hakkındaki bilgi talepleri yazılı olarak, tekliflerin sunulması için son tarihten 10
gün öncesine kadar Sözleşme Makamına iletilir. Sözleşme Makamı, bilgi taleplerini, tekliflerin sunulması için
son tarihten 5 gün öncesine kadar, diğer isteklilerin de bilgi edineceği bir şekilde, internet sayfasında ve ilgili
Ajansın internet sayfasında duyurur.
Sözleşme Makamı, kendi girişimi ile ya da herhangi bir isteklinin talebi üzerine, teklif dosyası hakkında ek bilgi
sağlarsa, bu tür bilgileri, tüm isteklilere aynı anda yazılı olarak gönderecektir.
13
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Bölüm A: İsteklilere Talimatlar
Madde 29- Tekliflerin sunulması
Teklifler, teklif davet mektubunda veya ilanda belirtilen son teslim tarihini geçmeyecek şekilde teslim alınmak
üzere gönderilmelidir. Teklifler aşağıdaki şekilde teslim edilmelidir:


Taahhütlü posta / kargo servisi) ile Tire Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü İbn-i Melek OSB
Mahallesi TOSBİ Yol 1 Sokak No:17 Tire İZMİR.
Ya da Sözleşme Makamına doğrudan elden Tire Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü İbn-i Melek
OSB Mahallesi TOSBİ Yol 1 Sokak No:17 Tire İZMİR .teslim (kurye servisleri de dahil) edilmeli ve
teslim karşılığında imzalı ve tarihli bir belge alınmalıdır.
Başka yollarla ulaştırılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Teklifler, çift zarf sistemi kullanılarak teslim
edilmelidir; bir dış paket veya zarfın içerisinde, birinin üzerinde A Zarfı- Teknik Teklif, diğerinin üzerinde B
Zarfı- Mali teklif yazan iki ayrı mühürlü zarf olmalıdır.
Mali teklif dışındaki, teknik teklifi oluşturan diğer tüm kısımlar A Zarfının içine konmalıdır, (örn. teklif teslim
formu, organizasyon ve metodoloji belgesi, Kilit uzmanlar ve ücreti belgesi, isteklinin beyannamesi, tüzel ve
mali kimlik formu).
Bu kuralların herhangi bir şekilde yerine getirilmemesi, (örn. Mühürlenmemiş zarflar ya da teknik teklifte fiyata
herhangi bir atıf yapılması) kuralların ihlali olarak değerlendirilecek ve teklifin reddedilmesine yol açacaktır.
Madde 30- Tekliflerin mülkiyeti
Sözleşme Makamı, bu ihale süreci sırasında alınan tüm tekliflerin mülkiyet haklarına sahiptir. Sonuç olarak,
teklif sahiplerinin tekliflerini geri alma hakları yoktur.
Madde 31-Tekliflerin açılması
Değerlendirme Komitesince, tekliflerin alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul uygulanır;
a)
Değerlendirme Komitesince bu Şartnamede belirtilen ihale saatine kadar kaç teklif verilmiş olduğu bir
tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır.
b) Değerlendirme Komitesi teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde
isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, ihaleyi
yapan Sözleşme Makamının açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp,
mühürlenmesi veya kaşelenmesi hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla
belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.
c)
Mal alımı ve yapım işi ihalelerinde, zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre
açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne
uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun
olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ve teklif fiyatları açıklanarak tutanağa bağlanır.
Hizmet alımı ihalelerinde ise, sadece teknik teklif zarfları açılır ve yukarıda belirtilen hususlar açısından
incelenir. Teknik değerlendirme aşamasında eşik puana ulaşamayan teklifler kabul edilmeyeceği için,
mali teklif zarfları, teknik değerlendirme tamamlanana kadar açılmaz.
d) c. bendine göre düzenlenecek tutanaklar Değerlendirme Komitesince imzalanır. Bu tutanakların
Değerlendirme Komitesi başkanı tarafından onaylanmış bir sureti isteyenlere imza karşılığı verilir.
e)
Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez
ve tamamlanamaz. Teklifler Değerlendirme Komitesince hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.
Madde 32-Tekliflerin değerlendirilmesi
Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne
uygun olmadığı bu Şartnamenin 30. maddesine göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin
değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.
Teklif zarfı içinde sunulması gereken belgeler ve bu belgelere eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin,
isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri tamamlatılmayacaktır.
Ancak,
a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere,
sunulan belgelerde teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması
halinde bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,
14
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Bölüm A: İsteklilere Talimatlar
b) İsteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması
zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi
düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin
belgeler,
verilen süre içinde tamamlanacaktır.
Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak verilen süre içinde isteklilerce sunulan belgelerin, ihale
tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler isteklinin ihale tarihi itibarıyla ihaleye katılım
şartlarını sağladığını tevsik etmesi halinde kabul edilecektir.
Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun
olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir.
Bu aşamada, mal alımı ve yapım işi ihalelerinde, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen
yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dosyasında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun
olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.
En son aşamada isteklilerin mali teklif mektubu eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı kontrol
edilir.
Teklif edilen fiyatları gösteren mali teklif mektubu eki cetvellerde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata bulunması
halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, aritmetik hatalar Değerlendirme Komitesi
tarafından re’sen düzeltilir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan teklif, isteklinin esas teklifi olarak kabul edilir ve
bu durum hemen istekliye yazı ile bildirilir.
İstekli düzeltilmiş teklifi kabul edip etmediğini tebliğ tarihini izleyen beş (5) gün içinde yazılı olarak bildirmek
zorundadır. İsteklinin düzeltilmiş teklifi kabul etmediğini süresinde bildirmesi veya bu süre içinde herhangi bir
cevap vermemesi halinde, teklifi değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatı gelir kaydedilir.
Hizmet alımı ihalelerinde ise idari açıdan uygun teklifler teknik değerlendirmeye alınır. Teknik değerlendirmede,
şartnamesinde tanımlanan hizmet alımını yerine getirmek üzere istekli tarafından önerilen; organizasyon ve
metodoloji, hizmet sunucusunun deneyimi, kilit uzmanların bilgi ve becerileri dikkate alınarak puanlama
yapılacaktır. Teknik değerlendirme sonucu 80 eşik puanın altında puan alan tekliflerin mali teklif zarfları
açılmadan istekliye iade edilir. 80 eşik puanı aşan tekliflerin mali teklif zarfları açılarak mali değerlendirme
(puanlama) aşamasına geçirilir. Hizmet alımı ihalelerinde, mali tekliflerin açıldığı oturuma isteklilerin katılımı
zorunlu değildir. En düşük bedelli teklife 100 puan verilir ve diğer teklifler orantılı olarak puanlandırılır. Teknik
değerlendirme ve mali değerlendirme puanları toplanarak teklif toplam puanı hesaplanır.
(Değişik:21.01.2011 tarihli ve 15 sayılı Müsteşarlık Olur’u m.13) Sözleşme Makamının tekliflerin mali
kaynakları aşması halinde aşan tutarı kendi ödemek istemesi durumu hariç olmak üzere, tüm ihalelerde,
sözleşme için kullanılabilecek azami bütçeyi aşan teklifler elenecektir1.
İhalenin sonuçlandırılması kriterleri, Teknik Şartnamede belirtilen gerekliliklere uygun olarak incelenecektir.
yapım işi ihalelerinde ihale, şartname gerekliliklerini karşılayan aşırı düşük teklif değerlendirmesinden geçmiş
uygun teklifler arasında en düşük teklifi veren istekliye verilecektir. Hizmet alımı ihalelerinde ise, ihale toplam
puanı en yüksek olan istekliye verilecektir.
Madde 33- İsteklilerden tekliflerine açıklık getirilmesinin istenilmesi
Değerlendirme Komitesinin talebi üzerine Sözleşme Makamı, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve
değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden tekliflerini açıklamalarını
isteyebilir.
Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dosyasında yer alan şartlara uygun
olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz.
Sözleşme Makamının açıklama talebi ve isteklinin bu talebe vereceği cevaplar yazılı olacaktır.
Madde 34-Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde Sözleşme Makamının serbestliği
Değerlendirme Komitesinin kararı üzerine Sözleşme Makamı, gerekçelerini net bir şekilde belirterek, verilmiş
olan bütün teklifleri reddetmekte ve ihaleyi iptal etmekte serbesttir. Sözleşme Makamı bütün tekliflerin
reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.
İptal, aşağıdaki durumlarda gerçekleşebilir:
1
21.01.2011 tarihli ve 15 sayılı Müsteşarlık Olur’u m.13 ile değiştirilmeden önceki düzenleme: “Tüm ihalelerde,
mali teklifleri, sözleşme için kullanılabilecek azami bütçeyi aşan teklifler elenecektir”.
15
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Bölüm A: İsteklilere Talimatlar
a) Teklif sürecinin başarısız olması, örn. Nitelik açısından ve mali açıdan değerli bir teklif gelmemesi
ya da hiçbir teklif gelmemesi;
b) Projenin ekonomik ya da teknik verilerinin temelden değişmesi;
c)
(Değişik:21.01.2011 tarihli ve 15 sayılı Müsteşarlık Olur’u m.14) Teknik açıdan yeterli olan tüm
tekliflerin sözleşme için ayrılan azami bütçeyi aşması (Sözleşme Makamının tekliflerin mali
kaynakları aşması halinde aşan tutarı kendi ödemek istemesi durumu hariç)2;
d) Süreçte bazı usulsüzlükler meydana gelmesi, özelikle bunların adil rekabeti engellemesi;
e)
İstisnai haller ya da mücbir sebeplerin, sözleşmenin normal şekilde ifasını imkansız kılması.
İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İhale sürecinin iptal edilmesi
durumunda, Sözleşme Makamı, tüm teklif sahiplerine durumu bildirecektir. Şayet ihale süreci, herhangi bir
teklifin dış zarfı açılmadan iptal edilirse, açılmamış haldeki mühürlü zarflar, teklif sahiplerine iade edilecektir.
Sözleşme Makamı, hiçbir durumda ve herhangi bir kısıtlama olmaksızın ihale sürecinin iptal edilmesiyle ortaya
çıkan zarardan ve kar kaybından bu konuda önceden uyarılmış olsa bile, sorumlu tutulamaz.
İhale sürecinin iptal edilmiş olması,
ortadan kaldırmaz.
Sözleşme Makamının Kalkınma Ajansı’na karşı olan sorumluluğunu
Madde 35- Etik Kurallar
Kalkınma Ajansları tarafından sağlanan mali destekler kapsamında Sözleşme Makamının gerçekleştirdiği
ihalelerde aşağıda belirtilen etik kurallara uyulması zorunludur;
a) Tetkik, inceleme, netleştirme ve değerlendirme süreçlerinden herhangi birinde, istekli tarafından
teşebbüs edilecek gizlilik esasını bozma ve bilgi sızdırma çabası, rakiplerle yasadışı yollarla
uzlaşma eylemleri, Değerlendirme Komitesi’ni ya da Sözleşme Makamını etkilemeye çalışması,
teklifin reddedilmesiyle sonuçlanacak ve hatta idari ceza almasına sebep olacaktır.
b) İstekli, herhangi bir potansiyel çıkar çatışmasından etkilenmemeli ve diğer teklif sahipleriyle ya da
proje kapsamındaki diğer kimselerle hiçbir şekilde bağlantı kurmamalıdır.
c)
Bir teklif verilirken, aday veya istekli, meslek ve iş hayatının gerektirdiği şekilde tarafsız ve
güvenilir bir şekilde davranmalıdır.
Etik kurallara uyulmaması, adayın, isteklinin veya yüklenicinin Kalkınma Ajanslarınca düzenlenen diğer
destekleme faaliyetlerinden de dışlanmasına neden olabilir.
Madde 36- İtirazlar
İhalenin sonuçlandırılması sürecinde oluşan bir hata ya da usulsüzlükten dolayı zarara uğradığına inanan teklif
sahipleri, Sözleşme Makamına (Kalkınma Ajansı’na bildirmek suretiyle) doğrudan dilekçe yazabilirler.
Sözleşme Makamının şikâyetin alınmasını takip eden 90 gün içerisinde bir cevap vermesi gerekmektedir.
Böyle bir durumdan haberdar edildiği takdirde, Kalkınma Ajansı, Sözleşme Makamı ile bağlantıya geçerek görüş
bildirmeli ve şikâyetçi (istekli) ile Sözleşme Makamı arasında oluşan soruna dostane bir çözüm getirerek işleri
kolaylaştırmaya çalışmalıdır.
Eğer yukarıda anlatılan yöntem başarılı olmazsa; istekli, olayı Sözleşme Makamının bağlı olduğu ulusal yargı
sistemine intikal ettirme hakkına sahiptir.
Okudum, kabul ediyorum. .../.../20...
İmza
Teklif Veren
2
21.01.2011 tarihli ve 15 sayılı Müsteşarlık Olur’u m.14 ile değiştirilmeden önceki düzenleme: “Teknik açıdan
yeterli olan tüm tekliflerin sözleşme için ayrılan azami bütçeyi aşması;”.
16
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Bölüm B: Taslak Sözleşme (Özel Koşullar) ve Ekleri
Bölüm B: Taslak Sözleşme (Özel Koşullar) ve Ekleri
17
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Bölüm B: Taslak Sözleşme (Özel Koşullar) ve Ekleri
SÖZLEŞME VE ÖZEL KOŞULLAR
YAPIM İŞİ SÖZLEŞMESİ
Bir tarafta
Adres İbn-i Melek OSB Mah. TOSBİ Yol 1 Sokak No:17 Tire/İZMİR
Telefon: 0 232 513 50 10
Faks: 0 232 513 50 11
Diğer tarafta
 Tedarikçinin/Hizmet Sunucusunun/Yapım Müteahhidinin Tam Resmi Adı 
 Hukuki statüsü / ünvanı  3
< Resmi tescil numarası >4
<Açık resmi-tebligat adresi>
<Vergi dairesi ve numarası>,
(“Yüklenici”) olmak üzere, taraflar aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır:
ÖZEL KOŞULLAR
Madde (1)
Konu
Bu Sözleşmenin Konusu TİRE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İdaresi’nde (TOSBİ) uygulanacak ARITMA
TESİSİ KAPASİTE ARTIŞ PROJESİ ( TOSBİ ATKAP ) dir.
Madde (2)
Sözleşmenin Yapısı
Yüklenici, bu ihalede belirlenmiş olan ve öncelik sırasına göre, Özel Koşullar (“Özel Koşullar”) ve aşağıdaki
Eklerde belirtilen koşullardan oluşan şartların, gereğine uygun olarak faaliyetlerini sürdürecektir:
Ek-1: Genel Koşullar
Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)
Ek-3: Teknik Teklif
Ek-4: Mali Teklif (Bütçe Dökümü)
Ek-5: Standart Formlar ve Diğer Gerekli Belgeler
Yukarıdaki belgeler arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, bunların hükümleri, yukarıda belirtilen
öncelik sırasına göre uygulanır.
Madde (3)
Sözleşme Bedeli
Sözleşme bedeli ve Ödemeler
:.......………… TL’dir.
Sözleşme kapsamında ön ödeme yapılacaktır. Ön ödeme miktarı sözleşme bedelinin %10’ u olan
……………….. TL’dir. Ön ödeme, sözleşme imza tarihinden sonra 15 gün içerisinde avans miktarı kadar limit
içi süresiz banka teminat mektubunun sunulmasını takiben yapılacaktır. Ön ödeme tutarı ödeme planı
doğrultusunda yükleniciye yapılan ödemelerden düşülecektir.Yapılan her hakediş miktarının %10’u avansa
mahsuben kesinti yapılacaktır. Hakedişler aylık olarak, metrajda ve yapılan işlerde,danışman firma ve idare ile
mutabık kalındıktan sonra hazırlanacaktır.Yüklenici hakedişleri hazırlayarak ödeme için gerekli evrakları idareye
teslim ettikten sonra idare gerekli incelemeleri yapacak,talep edilen ödeme kalemlerinin şartnameye ve
projelerine uygun olarak tamamlandığının belirlenmesiyle ödemenin transferi gerçekleştirilecektir.
Ödemeler işin toplam bedeli üzerinden aşağıdaki ödeme planına göre yapılacaktır .Hakedişlerde idare ile
yüklenici arasında anlaşmazlık oluşması durumunda,idare İMO’dan tarafsız bir hakem görüşüne
başvurulabilecektir.
SIRA
3
4
ÖDEME PLANI
Pursantaj
Yüklenici olan taraf şahıs olduğu durumlarda.
Geçerli olan hallerde. Şahıslar için, kimlik numarası, pasaport ya da eşdeğer diğer belge numarasını belirtiniz.
18
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Bölüm B: Taslak Sözleşme (Özel Koşullar) ve Ekleri
A
MEKANİK İŞLER ÖDEME KALEMİ
45%
1
Izgara Giriş Yapısı ve Terfi Merkezi Mekanik İşlerinin Yapılması
5%
2
Kompakt Ön Arıtma Ünitesi Mekanik İşlerinin Yapılması
9%
3
Dengeleme Havuzu Mekanik İşlerinin Yapılması
2%
4
Kimyasal Arıtma Ünitesi Mekanik İşlerinin Yapılması
4%
5
Kimya Binası Mekanik İşlerinin Yapılması
7%
6
Havalandırma Havuzu(SBR Tankı) Mekanik İşlerinin Yapılması
10%
7
U.F Binası Mekanik İşlerinin Yapılması
3%
8
Çamur Susuzlaştırma ve Çamur Yoğunlaştırma Mekanik İşlerinin Yapılması
2%
9
Saha Borulama İşlerinin Yapılması
3%
B
İNŞAAT İŞLER ÖDEME KALEMİ
35%
1
Izgara ve Giriş Terfi Merkezi İnşaat İşlerinin Yapılması
2%
2
Ön Arıtma Ünitesi Temel İnşaatı İşlerinin Yapılması
1%
3
Dengeleme Havuzu İnşaat İşlerinin Yapılması
4%
4
Kimyasal Arıtma Ünitesi İnşaatı İşlerinin Yapılması
3%
5
Kimya Binası İnşaat İşlerinin Yapılması
5%
6
Havalandırma Havuzu(SBR Tankı) İnşaat İşlerinin Yapılması
15%
7
Çamur Yoğunlaştırma Ünitesi İnşaat İşlerinin Yapılması
1%
8
UF Ünitesi İnşaat İşlerinin Yapılması
2%
9
Tesis Yolları İnşaat İşlerinin Yapılması
2%
C
ELEKTRİK İŞLERİ ÖDEME KALEMİ
15%
1
Saha Elektrik Alt Yapı ve Kablolama İşlerinin Yapılması
5%
2
MCC ve PLC Otomasyon Panolarının Yapılması
8%
3
Çevre Aydınlatma,Paratoner Sisteminin ve Bina İçi İç Tesisatları Yapılması
1%
4
Enstrumanlar Temini ve Montajı
1%
D
ARITMA TESİSİ İŞLETMEYE ALMA
5%
Madde (4)
Başlama tarihi
Uygulamaya başlama tarihi <tarih / sözleşmenin her iki tarafça imzalandığı tarih > şeklindedir.
Madde (5)
Uygulama Süresi
Sözleşmenin II ve III no.lu ekleri dahilinde ifade edilen görevlerin uygulama süresi, sözleşmenin
başlama tarihinden itibaren, 7 ay yapım, 2 ay devreye alma ve işletme süresidir.
19
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Bölüm B: Taslak Sözleşme (Özel Koşullar) ve Ekleri
Bu sürecin 7 aylık kısmı yapım işlerini ve 2 aylık kısım performans testlerini ve devreye alma süresini
kapsamaktadır. 2 aylık devreye alma işletme dönemi ile birlikte 9 ay olarak belirlenmiştir. Yer teslim
işlemleri sözleşme başlangıcından itibaren yapı denetim firmasının da bulunduğu komisyon tarafından
7 iş günü içerisinde yapılır. 2 aylık devreye alma ve işletme dönemi sonunda Yüklenici, tesisin tüm
ünitelerini performans testinden geçirerek, arıtılmış su deşarj limitlerinin sağlandığını teknik olarak
birer hafta arayla alınan 3 ayrı numuneyle ortaya koyacaktır. Analizler akredite laboratuvara
yaptırılacaktır. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Tablo 19’a göre Arıtılmış Su Deşarj Limitlerinin
sağlandığının idarece görülmesi üzerine Tesisin geçici kabulü yapılır. Kabul işlemlerinde alınan
numunelerin mühürlenmesi idare tarafından, akredite laboratuvar ödeme işlemleri ise yüklenici
tarafından yapılacaktır. Geçici kabulden sonra 1 yıllık deneme sürecinden sonra tesisin kesin kabulü
yapılır. Yüklenicinin sorumluluğundaki Performans garanti süreci kesin kabul yapıldıktan sonra başlar
ve işletmeden kaynaklanan hatalar haricinde 2 yıl boyunca sürer. Yüklenici garanti süreci ile ilgili
taahhütnamesini noter onaylı olarak kesin hakediş döneminde idareye sunmak zorundadır.
Yüklenici sözleşmeye uygun olarak işi bitirmediği takdirde Sözleşme Makamı tarafından 15 (on) gün
süreli gecikme ihtarı verilecek olup,bu süre içinde de tamamlanmadığı takdirde gecikilen her gün için
sözleşme bedelinin ‰1 (binde bir)’i oranında gecikme cezası uygulanır, bu gecikmenin 4 haftayı
geçmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın
kesin teminatı gelir kaydederek sözleşme fesih hakkını saklı tutar.
Madde (6)
Raporlama
Yüklenici, ilerleme raporlarını Genel Koşulların ilgili maddelerinde ve Şartnamede belirtildiği şekliyle sunar.
Madde (7)
İletişim-Tebligat Adresleri
7.1
Sözleşme Makamı ve Tedarikçi arasındaki bu sözleşme ile ilgili tüm yazışmalarda sözleşmenin başlığı ve
kimlik numarası belirtilecektir. Yazışmalar, bu sözleşmedeki adreslere posta, faks yoluyla gönderilecek veya
elden teslim edilecektir.
7.2
Tarafların yukarıda yazılı olarak bildirdiği adrese yapılacak tebligat kendisine yapılmış sayılır. Tarafların
adres değişikliğine ilişkin yazılı bildirimde bulunmaması halinde yeni adresine tebligat yapılamamasından
sorumluluk kabul edilmez.
Madde (8)
Sözleşmenin tabi olduğu hukuk ve dili
8.1
Sözleşmede düzenlenmeyen her husus Türkiye Cumhuriyeti kanunları kapsamında değerlendirilecektir.
8.2
Sözleşmenin dili; taraflar arasındaki bütün yazılı iletişim Türkçe yapılır.
Madde (9) Sözleşme Bedeline Dahil Olan Giderler
9.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin, ilgili mevzuat gereğince ödenecek her türlü vergi, resim,
harç, primler ve benzeri diğer giderler ile her türlü sigorta giderleri sözleşme bedeline dahil olup, bu
giderler yükleniciye aittir. Yüklenici ileride doğabilecek ekonomik kriz ve benzeri durumları dikkate
alarak sözleşme bedelini hesaplamıştır.
9.2. İşin gerçekleştirilmesi için gerekli ve yüklenicinin yapmak zorunda olduğu bazı işlerin karşılığı
olan, aşağıdaki bentlerde gösterilen giderlerin tümü için yükleniciye bir bedel ödenmeyecektir.
20
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Bölüm B: Taslak Sözleşme (Özel Koşullar) ve Ekleri
9.2.1. Gerek işin yönetimi, gerekse işte kullanılacak her türlü malzeme, araç, makine, taşıt vb.nin
taşınmaları, bunlar için gerekli depo, baraka, hangar, garaj vb. tesislerin yapılması, bunların
korunmaları ve sigortaları ile ilgili giderler,
9.2.2. Projelerin zemine uygulanması, röleve gibi işler ile kontrol ve/veya sözleşme makamı temsilcisi
tarafından denetim amacıyla istenen her türlü ölçmeler için gerekli araç, malzeme ve personel
giderleri,
9.2.3. Şantiye içinde ve şantiye dışında malzeme ve her tür imalatlarda yapılacak olan laboratuvar ve
benzeri teknik deneylerin giderleri,
9.2.4. Geçici Kabul ve Kesin Kabul heyetlerinin gerekli gördüğü durumlarda, yüklenicinin yaptığı
işlerle ilgili olarak yapılacak bütün deneylerin giderleri,
9.2.5. Şantiye hizmetleri için gerekli enerji, su ve atık su ile telefon, faks, internet bağlantısı, elektrik,
fotokopi vb.nin sağlanması, taşınması ve dağıtılması için gerekli tesislerin yapılması, kontrole ücretsiz
olarak sunulması ve bunlarla ilgili işletme giderleri,
9.2.6. Kontrolün veya sözleşme makamının işin durumunu, ilerlemesini göstermek ve tespit etmek
üzere, iş süresi boyunca yüklenici tarafından hazırlanacak raporlarla ilgili kırtasiye ve baskı giderleri.
9.2.7. İşin yapımı ve teslimi sırasında ortaya çıkabilecek her türlü hafriyat ve yıkıntı atığının
yürürlükteki ilgili mevzuat uyarınca bertaraf edilmesi, inşaat alanının, yapılan imalat ve inşaatlar ile
çevrenin kaba ve ince temizlik giderleri,
9.2.8. Bölgede ve şantiye sahasında yeraltı ve yer üstü tesislerini koruma, herhangi bir şekilde zarar
verdiği takdirde derhal zararı tazmin etme ve onarma giderleri,
9.2.9. Sözleşme konusu işlerin yapımı sırasında ve bitiminde, gerekli olacak müşavirlik hizmetleri,
superpozisyon projeleri, uygulama projelerin de tadilat
yapılması ve detay projeleri, kroki ve
ataşmanlar, olası proje değişiklikleri doğrultusunda ve proje teknik şartnameleri ile sözleşme makamı
tarafından belirlenecek kriterlere uygun olarak hazırlanan ve sözleşme makamına teslim edilmesi
gereken As-built (son durum) projelerin giderleri,
9.2.10. Tüm riskler için yapılacak sigorta işin süresi boyunca sürecek ve prim bedelleri işin ve
ekipmanların tamamını kapsayacak şekilde olacaktır.
9.2.11. Bundan başka yüklenici tarafından kendi ihtiyaçları için yapılmış olan baraka, ambar, garaj,
atölye vb. tesisler, yapımı ve işin sonunda yüklenici tarafından sökülerek götürülmesi, etrafın
temizlenmesi giderleri,
9.2.12. Sözleşme konusu iş ile ilgili mevzuat çerçevesinde yasal olarak alınması gereken izin ve
ruhsatlar yüklenici tarafından takip edilecek olup, bunlara ilişkin giderler yine yüklenici tarafından
karşılanacaktır. Söz konusu işlerin sözleşme süresince sözleşme makamının kendisi veya
görevlendireceği kişi veya kuruluşların denetimine tabi olacaktır. Denetimler sonucu tespit edilen
teknik ve idari aksaklıklar yükleniciye bildirilecektir. Yüklenici aksaklıkları gecikmeye mahal
vermeden düzeltmediği takdirde, sözleşmenin ilgili maddelerinde yer alan yaptırımlar uygulanacaktır.
Tüm bu işler için yükleniciye herhangi bir bedel ödenmeyecektir. Yüklenicinin gerekli izin ve
21
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Bölüm B: Taslak Sözleşme (Özel Koşullar) ve Ekleri
ruhsatlar için başvurularını geciktirmesi halinde, süre uzatımı kesinlikle verilmeyecektir. İşin
gecikmesi durumunda sözleşmenin gecikme cezalarına ilişkin hükümleri uygulanacağı gibi, yetkili
kurumlardan gelebilecek cezalar da yükleniciye yansıtılacaktır.
9.2.13. İnşaat sahası içinde, olası yeraltı - havai kablo, içme suyu vb. hatlarının proje gereği deplase
edilmesi giderleri,
9.2.14. Sözleşme makamının onaylayacağı ve işin özelliğine uygun, bir adet inşaat levhasının
hazırlanması ve montajı giderleri, iş güvenliğine ilişkin, sözleşme makamınca uygun görülecek her
türlü uyarı tabelalarının temini ve ilgili yerlere montajı,
9.2.15. İş sağlığı ve güvenliği ile alakalı, yüklenicinin kendi bünyesinde bulunduracağı uzman
personelin giderleri veya sözleşmeli olarak anlaşacağı ortak sağlık güvenlik firmasının giderleri.
9.2.16. 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ve ilgili yönetmelikler gereğince alınması gereken
önlemlerin giderleri.
9.2.17. İş bu ihale dosyasında ve eklerinde belirtilen tüm diğer işler,
9.2.18. Yüklenici, bunları yapmakta gecikir veya kaçınırsa, sözleşme makamı hiçbir yargı kararı
almaksızın, bu işleri, yüklenici nam ve hesabına yaptırır ve bedelini yükleniciye yapacağı ilk
hakedişten keser.
9.2.19. Yüklenici, bu gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemleri oluşması,
fiyatların yükselmesi, taşıma ve işçilik ücretlerinin artması da dahil olmak üzere, her ne suretle olursa
olsun verdiği indirim oranının eksiltilmesini, ek bedel ödenmesini veya süre uzatımını talep
etmeyecektir
Madde (10) Teminatlar
10.1 İhale üzerinde kalan İstekli’den sözleşme imzalanmadan önce, sözleşme bedeli
üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında kesin teminat alınır.
10.2 İhale üzerinde kalan İstekli, sözleşme davetinin tebliğ tarihini izleyen beş (7) gün içinde kesin
teminatı vererek sözleşmeyi imzalaması şarttır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat
iade edilecektir.
10.3 Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın
ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir.
Yüklenici tarafından Genel Koşulların 29 uncu maddesi gereği her türlü riskleri içeren all-risk
sigortası yapılacaktır. Sigorta poliçesi bir nüshası iş yeri tesliminden sonra idareye sunulacaktır.
Madde (11) Ek Kesin Teminat
11.1. Sözleşmenin dışında kalmış fakat yapılması ihaleden sonra kararlaştırılmış işlerde, artan iş
bedelinin yüzde altısı
(% 6) oranında, teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden veya
hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle ek kesin teminat alınır.
11.2. Yüklenici tarafından verilen kesin teminat ve ek kesin teminat, teminat olarak kabul edilen diğer
değerlerle değiştirilebilir.
Madde (12) Kesin Teminatın ve Ek Kesin Teminatın Geri Verilmesi
22
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Bölüm B: Taslak Sözleşme (Özel Koşullar) ve Ekleri
12.1. Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesinden ve
varsa işe ait eksik ve kusurların giderilerek geçici kabul tutanağının onaylanmasından ve yüklenicinin
bu işten dolayı sözleşme makamı ye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten ve as-built (son
durum) projelerin Sözleşme Makamına tesliminden, Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesi
getirilmesinden, malzeme ve teçhizata ait garanti belgeleri ile bunların ilgili evrakının sözleşme
makamına verilmesinden sonra, alınmış olan kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların %75; kesin
kabul tutanağının onaylanmasından sonra kalanı, yükleniciye iade edilir. Geçici kabule kadar kısmen
de olsa, teminatın serbest bırakılması işlemi yapılmaz.
12.2. Yüklenicinin bu iş nedeniyle sözleşme makamı ye ve Sosyal Sigortalar Kurumuna olan
borçlarını 3 er aylık dönemler halinde hakedişler ile birlikte sunacaktır. Sözleşme makamı 3’ er aylık
dönemde SSK’dan borcu olmadığına ilişkin yazı getirilmediği sürece hakedişi ödememe ya da resen
kesinti yapma hakkına sahiptir yine yüklenici ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanunî vergi
kesintilerinin en geç geçici kabul tarihine kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm
almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa
kalanı yükleniciye geri verilir.
12.3. Yüklenicinin bu iş nedeniyle sözleşme makamı ye ve Sosyal Sigortalar Kurumuna olan borçları
ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanunî vergi kesintilerinin kesin kabul tarihine kadar
ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar paraya
çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı yükleniciye geri verilir.
12.4. Yukarıdaki hükümlere göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; kesin hesap
ve kesin kabul tutanağının onaylanmasından itibaren iki yıl içinde sözleşme makamı nın yazılı
uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektupları hükümsüz
kalır ve bankasına iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar sürenin bitiminde sözleşme
makamı na gelir kaydedilir.
12.5. Her ne suretle olursa olsun, sözleşme makamınca alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine
ihtiyati tedbir konulamaz.
Madde (13) İşin Yürütülmesi, Muayene ve Kabul İşlemlerine İlişkin Şartlar
13.1 İdare yapım ihalesini yaptıktan sonra, yapılan işlerin usulüne uygun olarak yürütüldüğünün yasal
çerçevede izlenmesi için bir Yapı Denetim Firması ile sözleşme yapacak, test ve kontrolleri iş
süresince Yapı Denetim firması gerçekleştirecektir. Yapı Denetim Firması tarafından talep edilen her
türlü bilgi ve belge yüklenici tarafından eksiksiz olarak sağlanacaktır.
13.2. Yüklenici işin yürütülmesi sırasında günlük olarak yaptığı işlerle ilgili şantiye defteri tutacaktır.
Günlük olarak yapılan işleri, her hafta başında bir önceki hafta için idarenin hazırlayacağı formata
uygun olarak raporlayacaktır. Bu rapor idare veya yetkilendirdiği kontrol mühendisi ile yüklenici
23
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Bölüm B: Taslak Sözleşme (Özel Koşullar) ve Ekleri
şantiye şefi tarafından onaylanarak kayıt altına alınacaktır. Hak edişler bu raporlara uygun olarak
hazırlanacaktır.
13.3. Sözleşme ve eklerine uymayan işler: Yüklenici projelerde kendiliğinden hiç bir değişiklik
yapamaz. Proje ve şartnamelere uymayan, eksik ve kusurlu oldukları tespit edilen işleri yüklenici,
kontrolün talimatı ile belirlenen süre içinde bedelsiz olarak değiştirmek veya yıkıp yeniden yapmak
zorundadır. Bundan dolayı bir gecikme olursa sorumluluğu yükleniciye aittir.
13.4. Hatalı, kusurlu ve eksik işler: Yapı Denetim Görevlisi ya da İdare Kontrol Mühendisi , yüklenici
tarafından yapılmış olan işin eksik, hatalı ve kusurlu olduğunu veya malzemenin şartnamesine uygun
olmadığını gösteren delil ve işaretler gördüğü takdirde, gerek işin yapımı sırasında ve gerekse kesin
kabule kadar olan sürede bu gibi eksiklerin, hataların ve kusurların incelenmesi ve tespiti için gerekli
görülen yerlerin kazılmasını ve/veya yıkılıp yeniden yapılmasını yükleniciye tebliğ eder. Bu
incelemeler yüklenici ile birlikte yapılır. Yüklenici bu konuda yapılacak tebliğe uymazsa, incelemeler
kontrol tarafından tek taraflı olarak yapılıp durum bir tutanakla tespit edilir. Bu gibi inceleme ve
araştırmaların giderleri, işlerin eksik, hatalı ve kusurlu olduğunun anlaşılması halinde yükleniciye ait
olur. Aksi anlaşılırsa genel hükümlere göre işlem yapılır. Sorumluluğu yükleniciye ait olduğu
anlaşılan hatalı, kusurlu ve malzemesi şartnameye uymayan işlerin bedelleri, geçici hakedişlere girmiş
olsa bile, yüklenicinin daha sonraki hakedişlerinden veya kesin hakedişinden veyahut teminatından
kesilir.
13.5. Deneyler ve testler: İşin yapımı sırasında,
Yapı Denetim Görevlisi ya da İdare Kontrol
Mühendisi tarafından istenecek ve yapılması zorunlu deneyler ile Sözleşme Makamı tarafından işin
imalatı, uygulanması, kabulü, istenecek her türlü numune alma, beton, beton boru, “Pe” boru, çelik
boru, agrega, zemin, asfalt betonu ve her türlü malzemenin kalitesine yönelik deneyler, testler,
araştırmalar vb. bedelleri yüklenici tarafından karşılanmak üzere, Sözleşme Makamının onaylayacağı,
özel/resmi laboratuvarlara ve/veya üniversitelerde yaptırılır ve yüklenici tarafından muntazam raporlar
halinde kontrol ve Sözleşme Makamına verilir. Yüklenici, bu durumu ve bu durumda sözleşme
makamı lehine oluşacak tüm tazmin, yıktırma, yeniden yaptırma haklarını peşinen kabul eder.
Sözleşme Makamınca yaptırılan testlerde başarısız olan yada ilgili standartlara uygun olmayan her
türlü imalat, Proje Yöneticisinin talimatıyla söktürülür-yıktırılır ve yeniden yaptırılır. Yüklenici, bu
durumda süre uzatımı dahil, hiçbir hak talep edemez.
13.5. Geçici kabul: Sözleşme konusu yapım işi, şartname ve sözleşme ve eklerine uygun olarak
tamamlandığında, yüklenici Sözleşme Makamına vereceği dilekçe ile geçici kabul isteğinde bulunur.
Yapılan işler, İdare tarafından verilecek talimat üzerine, idare kontrol mühendisi tarafından ön
incelemeden geçirilir. Ön inceleme sonucunda, işin şartname, sözleşme ve eklerine uygun olarak
tamamlandığı ve kabul işlemlerinin yapılmasında bir engel bulunmadığı anlaşılırsa, Sözleşme Makamı
tarafından geçici kabul komisyonu oluşturulur. İş kabule hazır değilse, eksik ve kusurlu işleri gösteren
tutanak, kontrol tarafından, işin kabule hazır hale gelmesi bakımından yaklaşık bitim tarihini de içeren
24
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Bölüm B: Taslak Sözleşme (Özel Koşullar) ve Ekleri
öngörüsüyle birlikte, en geç 3 (üç) gün içerisinde İdareye gönderilir. Yüklenici veya vekili hazır
bulunmazsa veya kabul tutanağını imzalamak istemezse tutanakta bu husus ayrıca belirtilir.
13.6 Kabul komisyonunun oluşturulması ve işyerine gönderilebilmesi, yapılan işin kusurlu ve eksik
kısımlarının bedelleri toplamının, işin sözleşme bedelinin %5’inden (yüzde beş) fazla olmamasına ve
o tarihe kadar SSK ‘ya yatırılması gereken primlerin eksiksiz şekilde ödenmesine bağlıdır. Bu kusur
ve eksiklikler, aynı zamanda işin Sözleşme Makamına teslimine ve yapıların ve imalatların
kullanılmasına engel olmayacak ve herhangi bir tehlikeye meydan vermeyecek nitelikte olmalıdır.
Kabul komisyonu tarafından, yüklenici veya vekili ile birlikte, yapılacak incelemelerden sonra işin
durumu, uygun görüldüğü takdirde bir kabul tutanağı düzenlenir ve bunu yüklenici veya vekili de
imzalar. Yüklenici veya vekili, yazı ile yapılacak çağrıya rağmen kabulde hazır bulunmazsa veya
kabul tutanağını imzalamak istemezse tutanakta bu husus ayrıca belirtilir. Kabul komisyonu
gerçekleştirilen işlerin nev’ini, niteliğini, sözleşme ve ekleri ile teknik gereklere ve iş sırasında
onaylanan değişikliklere uygunluğunu ve kabule hazır olup olmadığını inceler. Bu inceleme
sonucunda komisyon, nitelikleri yukarıda belirtilen kusur ve eksikliklerin varlığını tespit ederse, kabul
tutanağını yapmakla birlikte, gördüğü kusur ve eksikliklerin ayrıntısını gösterir bir liste düzenler ve
bunların giderilmesi için gerekli olan süreyi tespit eder. Kabul komisyonunun tespit ettiği eksiklikler,
belirlenen sürede yüklenici tarafından giderilmezse bu sürenin bitiminden sonra eksikliklerin
giderilmesine kadar geçecek her gün için, giderilecek eksikliklerin durumuna göre sözleşmesinde
günlük gecikme cezası olarak yazılan miktarın yarısı oranında günlük ceza uygulanır ve geçici kabul
tarihi kusur ve eksikliklerin giderilmesi tarihine ertelenir. Ancak bu gecikme 30 (otuz) gün geçtiği
takdirde Sözleşme Makamı, yüklenici hesabına eksiklerin giderilmesini kendisi yaptırabilir. Bu
takdirde de eksikler tamamlanıncaya kadar ceza uygulaması devam eder ve kabul tarihi ertelenir.
Eksik ve kusurları tamamlama bedeli yüklenicinin alacağından kesilir. Geçici kabul tarihi olarak esas
alınacak tarih, işin geçici kabule elverişli bir halde tamamlandığı tarih olup, bunu geçici kabul
komisyonu tespit ederek tutanağa geçirir. Ancak yüklenici tarafından tamamlanması ve düzeltilmesi
gereken eksik ve kusurlardan, teknik bakımdan tamamlandıktan sonra bir deneme süresi geçirmesi
gerekenler varsa, bu kusur ve eksikliklerin giderilmesi tarihinden başlayarak kesin kabule kadar
geçmesi gereken süreyi de kabul heyeti belirleyerek tutanağa yazar. Geçici kabul tutanağı, Sözleşme
Makamı tarafından onaylandıktan sonra geçerli olur. Geçici kabulün yapılmasını müteakip sistemin
kullanılıyor olması, işin kesin kabulü mana ve hükmünü tazammun etmez. Sözleşmenin belirlediği
tarihte, işin tamamlandığının tespit edilebilmesi ve kabul işleminin yapılabilmesi için yüklenicinin
Sözleşme Makamına zamanında başvurması gereklidir Yüklenici başvurusunda gecikmiş olursa
veyahut işi süresinde kabule elverişli duruma getirememişse sözleşmeye göre işin bitmesi gereken
tarihte idare tarafından iş yeri incelenerek, o günkü durum bir tutanakla tespit edilir. Bu inceleme
sırasında yüklenicinin veya vekilinin de hazır bulunması gereklidir. Yükleniciye yapılacak tebligata
rağmen kendisi veya vekili gelmezse idare bu incelemeyi tek taraflı olarak yapar ve düzenlenen
tutanakta bu husus belirtilir. İşte kusur ve eksikliklerin varlığı halinde bunların giderilmesi için
25
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Bölüm B: Taslak Sözleşme (Özel Koşullar) ve Ekleri
belirlenen sürenin sonunda, yüklenici bulunsun veya bulunmasın, aynı şekilde durum, idare tarafından
düzenlenecek bir tutanakla tespit edilir. Yüklenicinin yaptığı işin süresinde tamamlandığı kontrol
tarafından tespit edilmiş, ancak kabul komisyonunun iş yerine gitmesi ve kabulü yapması herhangi bir
nedenle gecikmiş ise kabul tutanağında işin gerçek bitiş tarihi belirtilir ve bu, işin geçici kabul tarihi
olur. Kontrol veya Proje Yöneticisi tarafından gerekli görülen yükleme deneyi veya buna benzer diğer
teknik deneyler, bedelleri yüklenici tarafından karşılanmak üzere laboratuvara yaptırılır. Kabul
komisyonu, yüklenicinin yaptığı işte tereddüt doğuran durumlar görürse, durumun tahkiki için,
sözleşmede yazılı olmasa bile, her türlü giderleri yükleniciye ait olmak üzere yükleme ve benzeri
deneylerin yapılmasını isteyebilir. Geçici kabul için yapılan incelemede, teknik olarak kabulünde
sakınca görülmeyen ve giderilmesi de mümkün olmayan veya fazla harcama ve zaman kaybını
gerektiren, kusur ve eksiklikler görülecek olursa yüklenicinin hakediş veya teminatından uygun
görülecek bir bedel kesilmek şartı ile iş, Sözleşme Makamı tarafından bu hali ile kabul edilebilir. Bu
gibi kusur ve eksikliklerin niteliğinin ve kesilecek bedelin kabul tutanağında gösterilmesi gereklidir.
Yüklenici bu işleme razı olmazsa, her türlü gideri kendisine ait olmak üzere, kusur ve eksiklikleri
verilen sürede düzeltmek ve gidermek zorundadır. İşin süresinden önce bitirilmesi halinde,
yüklenicinin isteği üzerine, Sözleşme Makamı, sözleşmedeki iş bitim tarihini beklemeksizin
yukarıdaki usullere uygun olarak işin kabulünü yapabilir. Sözleşme çerçevesinde bulunan yapım
işlerinin, taahhüdün tamamlanan ve müstakil kullanıma elverişli bu kısımları için Sözleşme
Makamının isteği üzerine işin bütününün geçici kabulünü tazammun etmemek şartıyla kısmi kabul
yapılabilir.
13.7. Kesin kabul: Kesin kabul, teminat süresi sonunda belirlenen tarihte, yüklenicinin yazılı
müracaatı üzerine, Sözleşme Makamı tarafından kesin kabul komisyonu oluşturularak, geçici
kabuldeki esas ve usullere göre yapılır. Geçici ve kesin kabuller arasında, yüklenici tarafından
yapılması gereken, sürekli bakım niteliğindeki işlerin sözleşme uyarınca yapılıp yapılmadığı kabul
komisyonu tarafından incelenerek tespit olunur. Devamlı bakım hususunda yüklenicinin herhangi bir
yükümlülüğü yoksa kesin kabul komisyonu, geçici kabul sırasında iyi durumda ve kabule elverişli
olduğu tespit edilmiş olan işlerde teminat süresince kullanılma sonucunda meydana gelen normal
aşınma ve eksilmeden doğan durumlar haricinde, işin fen ve sanat kurallarına uygun yapılmamasından
kaynaklanabilecek herhangi bir bozukluğun veya geçici kabulden sonra ortaya çıkan bir kusurun olup
olmadığını inceler. Teminat süresi içinde yüklenicinin, bütün yükümlülüklerini yerine getirmiş olduğu
ve kendisine yüklenebilecek kesin kabulü engelleyecek bir kusur ve eksiklik görülmediği takdirde
kesin kabul tutanağı düzenlenir. Eğer bu süre içinde, sorumluluğu yükleniciye atfedilmeyecek bir
kusur veya eksiklik tespit edilmişse bu da tutanakta ayrıca belirtilir. İşin kesin kabulüne engel
herhangi bir durum görüldüğü takdirde, kabulü engelleyen kusur ve eksikler kabul komisyonu
tarafından bir tutanakla tespit edilir ve kesin kabul işlemi yapılmaksızın kusur ve eksiklerin
giderilmesi için bir süre belirlenerek durum İdareye bildirilir. İdare, bu kusur ve eksiklerin tutanakta
belirlenen süre içinde giderilmesi hususunu yükleniciye tebliğ eder. Kusur ve eksiklerin yüklenici
26
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Bölüm B: Taslak Sözleşme (Özel Koşullar) ve Ekleri
tarafından giderildiği Sözleşme Makamı tarafından tespit edildiğinde kabul işlemi sonuçlandırılır.
Yüklenici, teminat süresi veya yukarıdaki fıkrada söz konusu edilen süre sonunda, Sözleşme
Makamının kabul edebileceği gecikmeler dışında, sözleşme ve şartname hükümlerine göre işi kesin
kabule elverişli duruma getirmeyerek bir gecikmeye yol açmış ise, Sözleşme Makamı yükleniciye
kesin kabul aşamasında uygulanacak cezayı uygulayarak, eksik ve kusurların giderilmesini bekler, ya
da gecikme 30 (otuz) günü geçerse ceza uygulamasına devam etmekle birlikte kusur ve eksiklikleri
yüklenici hesabına kendisi giderir. Sözleşme Makamı, gerek kusur ve eksikliklerin yüklenici hesabına
giderilmesi bedellerini, gerekse vukuunda belirtilen bekleme ve/ veya gecikme cezalarını yüklenicinin
hakedişinden, hakedişi kalmamışsa teminatından kesmeye yetkilidir. Yüklenici, daha önceki hak
edişlerde yapılmamış kesintilerin kesin kabul aşamasında yapılabileceğini, gerek yüklenicinin ve
gerekse alt yüklenicilerin SGK ilişiksizlik belgelerini sunmadan kesin kabulün tamamlanmış
sayılmayacağı hususlarını şimdiden gayri kabili rücu, kabul ve taahhüt eder. Kesin kabul tutanağının
Sözleşme Makamı tarafından onaylanması ile kesin kabul işlemi tamamlanmış olur. Kesin kabul
işlemleri ile ilgili tüm masraflar Yüklenici tarafından karşılanır.
Madde (14) Geçici kabul sonrası Teminat Süresi ve Teminat Süresindeki Bakım Giderleri
Geçici kabulün yapılmasından sonra kesin kabule kadar verilecek teminatın süresi 12 (Oniki) ay olup,
bu süre geçici kabulün Sözleşme Makamı tarafından onaylandığı tarihte başlar. Teminat süresi içinde,
sözleşme ve eklerinde belirtilen tüm işlerin her türlü kusur ve arızasından kaynaklanan, tamir, bakım,
onarım, değiştirme/yenileme giderleri, yükleniciye aittir Sözleşme Makamının gizli ayıptan kaynaklı
hakları yasada belirtilen süre sonuna kadar ayrıca devam eder.
Madde (15) Yüklenicinin Teknik Sorumluluğuna İlişkin Şartlar
Yüklenici, üstlenmiş olduğu işi, sorumlu bir meslek adamı olarak sözleşme ve ekleri ile fen ve sanat
kurallarına uygun şekilde yapmaya mecburdur. Kesin kabul işleminin yapılıp, imza altına alınmasına
kadar geçecek süre içinde, malzemenin uygun olmayışından ve inşaattaki herhangi bir kusur, arıza ve
noksan vb. eksikliklerden ötürü, Sözleşme Makamı tarafından gerekli görülecek bütün onarım,
düzeltme, iyileştirme, bakım v.b. işleri, yüklenici, kendi nam ve hesabına derhal yapmak zorundadır.
Bu konuda hata, kusur ve noksanlıklardan Sözleşme Makamı, Proje yöneticisi ve kontrol müh.sorumlu
tutulamaz. Yüklenici bu zorunluluğunu yerine getirmediği takdirde, Proje Yöneticisi bir yazı ile
yükleniciyi, yüklendiği işi yapmaya davet eder. Yüklenici, bu yazının tebliğ tarihinden itibaren 7
(yedi) takvim günü içinde yüklendiği işi yerine getirmeye fiilen başlamazsa veya başlayıp da yazıda
belirlenen süre içinde fen gereklerine göre bitirmezse, Sözleşme Makamı yukarıda yazılı onarım,
düzeltme, iyileştirme, bakım v.b. işleri, bütün giderleri yüklenicinin nam ve hesabına, dilediğine
dilediği biçimde yaptırır. Sözleşme Makamı, bu işler için yüklenicinin teminatından ve varsa diğer
alacaklarına mahsuben ödeme yapmaya yetkilidir. Yapım işlerinde yüklenici ve alt yükleniciler, işin
fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılmaması, hileli malzeme kullanılması ve benzeri nedenlerle
ortaya çıkan zarar ve ziyandan, işin tamamı için işe başlama tarihinden itibaren kesin kabul tarihine
kadar sorumlu olacağı gibi, kesin kabul onay tarihinden itibaren de 15 (on beş) yıl süreyle müteselsilen
27
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Bölüm B: Taslak Sözleşme (Özel Koşullar) ve Ekleri
sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre yüklenici ve alt yüklenicilere ikmal ve tazmin
ettirilir. Yüklenici, inşaat süresince doğabilecek her türlü kaza, zarar ve ziyanın olmasını engellemek
amacıyla gereken bütün önlemleri almaya zorunludur. Yüklenici, geçici kabul tarihine kadar
kendisinden kaynaklanan her türlü kaza, zarar ve ziyandan, sözleşme makamını sorumlu tutamaz.
Yüklenicinin teknik sorumluluğuna ilişkin hususlarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapım İşleri
Genel Şartnamesinde yer alan hükümler kıyasen uygulanır.
Yüklenici işveren olarak, şantiyede gerçekleştirdiği faaliyetler ilgili İş Sağlığı ve Güvenliği
konularındaki önlemleri almakla yükümlüdür. Bu konuda yürürlükte bulunan yasa ve yönetmelikler
karşısında 1. Derecede sorumludur. Yüklenicinin bu sorumlulukları yerine getirmemesinden dolayı
oluşabilecek her türlü yaptırım ve cezalar ile ilgili sorumluluk kendisine aittir.
Madde (16) İş Yerinin İhbarı
Yüklenici, sözleşmenin imzalanmasından sonra taahhüt ettiği iş mevzuunu Çalışma Bakanlığı’nın
ilgili Bölge Müdürlüğü’ne ve Sosyal Sigortalar Kurumu'na bildirmek zorundadır.
Madde (17) Diğer Yüklenicilere Gösterilecek Kolaylıklar
Yüklenicinin işe devamı sırasında, Sözleşme Makamı tarafından gerekli görüldüğü takdirde başka
taşeron ve yükleniciler, yüklenicinin işine engel olmayacak şekilde çalıştırılabilir. Bu durumda
yüklenici diğer taşeron ve yüklenicilere engel çıkarmaz ve yardımcı olur.
Madde (19) İşin Süresinden Evvel Bitirilmesi
Yüklenici, bitirilmesini taahhüt ettiği tarihten önce işi bitirir ve kabulünü isterse, kontrol ve Sözleşme
Makamı, geçici kabul işlemini gerçekleştirir ve kesin hakedişi düzenleyerek, hesap kesme işlemini
tamamlar.
Madde (20) Yüklenicinin Kusuru Dışındaki Hasar ve Zararlar
Olağanüstü haller ve doğal afetlerin işyerlerinde ve yapılan işlerde meydana getireceği hasar ve
zararlar ile sigortalanabilir riskler, İşin ve İş Yerinin Korunması ve Sigortalanması (all-risk)
kapsamında bulunduğundan yüklenici, bu hasar ve zararlar için İşverenden hiç bir bedel isteyemez.
Ancak bu hasar ve zararlardan meydana gelecek gecikmeler için, sözleşmenin niteliğini değiştirir
anlamına gelmeksizin yükleniciye gerekli ek süre verilmesi sözleşme makamının yetkisindedir..
Savaş, yurt içinde seferberlik, ayaklanma, iç savaş ve bunlara benzer olaylar veya bir nükleer yakıttan
kaynaklanan radyasyonlar ve bunlar için alınan önlemler sonucunda meydana gelecek riskler gibi
sigortalanması mümkün olmayan riskler ile Sözleşme Makamının işlerin tamamlanmış kısımlarını
teslim alarak kullanmasından dolayı bu kısımlardan doğacak riskler Sözleşme Makamına aittir.
Madde (21) Yükleniciden Kaynaklı Hasar ve Zararlar
21.1 Yüklenicinin mevcut atık su arıtma tesisinde ortak alanlarda yürüteceği revizyon çalışmalarında
mevcut tesisin korunacak kısımlarına verilecek zararlardan sorumludur.
28
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Bölüm B: Taslak Sözleşme (Özel Koşullar) ve Ekleri
21.2 TOSBİ sınırları içerisinde verilecek her türlü hasar ve zararlar yüklenicinin sorumluluğundadır.
22. Anlaşmazlıkların giderilmesi
Bu sözleşmeyle ilgili ya da bu sözleşmeden dolayı ortaya çıkan ve diğer herhangi bir şekilde çözümlenemeyen
herhangi bir anlaşmazlık İzmir, Mahkemeleri ve İcra Daireleri mahkemelerince çözülür.
İş bu sözleşme, bir tanesi Sözleşme Makamı diğeri ise Yüklenicide kalacak şekilde, iki asıl nüsha olarak
hazırlanmıştır.
Yüklenicinin
Adı:
Unvanı:
İmzası:
Tarih:
Sözleşme Makamının
Adı:
Unvanı:
İmzası:
Tarih:
29
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Söz. Ek-1: Genel Koşullar
Söz. Ek-1: Genel Koşullar
30
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Söz. Ek-1: Genel Koşullar
SözEK:01
Kalkınma Ajansları Tarafından Finanse Edilen Projelerde
Mal ve Hizmet Alımı ile Yapım İşi Sözleşmelerine İlişkin
GENEL KOŞULLAR
Genel Koşullar hiçbir şekilde değiştirilemez. Değişiklik yapılması gereken maddeler Özel Koşullarda verilir. Özel
Koşulların Genel Koşullara göre hukuksal önceliği vardır.
BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ
Madde 1)
Tanımlar ve Genel Kurallar
(1) Sözleşmede yer alan aşağıdaki sözcük ve terimler yanlarında gösterilen anlamı taşıyacaklardır.
İdari emir/talimat: (Sözleşmeye konu işin yürütülmesiyle ilgili olarak) Proje Yöneticisi tarafından Yükleniciye
verilen her türlü talimat veya emir.
Yüklenici: Sözleşme konusu işleri yerine getirmeyi bir sözleşme altında taahhüt eden taraf.
Sözleşme: Mali destek sözleşmesi kapsamındaki işlerin yerine getirilmesi için taraflar arasında bağıtlanan ve
gerek bu Genel Koşulları gerekse sözleşmenin ilişiğindeki bütün ekleri ve dokümanları da kapsayan imzalanmış
anlaşma.
Sözleşme Makamı: Yüklenici ile sözleşmeyi bizzat bağıtlayan ya da sözleşmenin kendi adına bağıtlandığı kamu
hukukuna veya özel hukuka tabi gerçek ya da tüzel kişilik.
Sözleşme bedeli: Özel Koşulların 3. Maddesinde belirtilen tutar.
Ay/Gün: takvim ayı/günü.
Genel zarar-ziyan bedeli: Sözleşmede evvelce belirtilmemiş olan ve taraflardan birinin sözleşmeyi ihlal etmesi
nedeniyle zarar gören diğer tarafa tazminat olarak ödenmek üzere yasal yollarla ya da tarafların karşılıklı
anlaşmasıyla kararlaştırılan tutar.
Maktu zarar-ziyan bedeli: Sözleşmenin tamamının veya bir kısmının yerine getirilmemesi halinde zarar gören
tarafa diğer tarafça ödenmek üzere sözleşmede belirtilen tazminat.
Proje: Sözleşmeye konu işin yerine getirilmesiyle ilgili bulunan proje.
Proje Yöneticisi: Sözleşmenin uygulanmasını Sözleşme Makamı adına izlemekle sorumlu gerçek / tüzel kişi.
Sözleşme konusu iş: Yüklenici tarafından Sözleşme altında yerine getirilecek mal temini, hizmet ve yapım işleri
ile ilgili faaliyetler.
İş tanımı (Teknik Şartname): Sözleşme Makamı tarafından hazırlanan ve ekte sunulan, Sözleşme konusu
işlerin yerine getirilmesine ilişkin şartları, gerekleri ve/veya hedefleri tanımlayan, uygun veya ilgili bulunan
durumlarda Yüklenicinin kullanacağı yöntemleri ve kaynakları ve/veya ulaşacağı sonuçları belirten doküman.
(2) Sözleşmedeki sürelerde son günün tatil gününe rastlaması halinde, süre takip eden işgününe kadar uzar.
(3) Metnin içeriğinin ve bağlamının imkân verdiği durumlarda tekil sözcüklerin çoğul anlamı, çoğul sözcüklerin
de tekil anlamı kapsadığı addedilecektir.
(4) Kişileri veya tarafları belirten sözcüklerin firmaları, şirketleri ve tüzel kişiliğe sahip bütün kuruluşları içerdiği
addedilecektir.
Madde 2)
Bildirimler ve yazılı haberleşmeler
(1) Yazılı bir haberleşme belgesinin alınması için belirlenmiş bir son tarihin bulunduğu durumlarda, gönderici
söz konusu yazılı haberleşme belgesinin alındığının karşı tarafça teyit edilmesini istemelidir. Bununla birlikte,
gönderici her durumda yazılı iletişim belgesinin zamanında alınmasını sağlamak için gerekli bütün tedbirleri
önceden almalıdır.
(2) Sözleşme gereğince herhangi bir kişi tarafından iletilecek bütün bildirimler, kabuller/rızalar, onaylar, belgeler
veya kararlar aksi belirtilmedikçe yazılı olacak ve bunların iletilmesi makul sebepler olmadıkça
geciktirilmeyecek veya iletilmelerinden kaçınılmayacak, bütün sözlü talimatlar yazılı olarak teyit edilecektir.
Madde 3)
Sözleşmeye davet
(1) İhale üzerinde kalan istekli yazılı olarak sözleşme imzalamaya davet edilecektir. Yazının postaya verilmesini
takip eden yedinci (7.) gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılacaktır. Bu bildirim isteklinin imzası alınmak
suretiyle Sözleşme Makamı adresinde de tebliğ edilebilir.
31
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Söz. Ek-1: Genel Koşullar
(2) İsteklinin, bu davetin tebliğ tarihini izleyen beş (5) gün içinde kesin teminatı vererek (kesin teminat istenen
işlerde) sözleşmeyi imzalaması şarttır.
Madde 4)
İhalenin sözleşmeye bağlanması
(1) Sözleşme Makamı tarafından ihale dosyasında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme Sözleşme
Makamı adına yetkili kişi ve yüklenici tarafından imzalanır. Yüklenicinin ortak girişim olması halinde, sözleşme
ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır.
Madde 5)
Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu
(1) İhale üzerinde kalan istekli, ihale tarihi itibarıyla İsteklilere Talimatların 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d),
(e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri ve kesin teminatı süresi içinde vererek
sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilecektir.
(2) Yabancı istekliler, ihale tarihi itibarıyla İsteklilere Talimatların 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g)
bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgelerden, kendi ülkelerindeki mevzuat uyarınca dengi olan
belgeleri sunacaklardır. Bu belgelerin, isteklinin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde denginin bulunmaması ya da
düzenlenmesinin mümkün olmaması halinde bu duruma ilişkin yazılı beyanlarını vereceklerdir.
(3) Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde
kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir ve ihale kararı iptal edilir.
(4) Ayrıca üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayan istekli,
Sözleşme Makamının ve Kalkınma Ajanslarının gerçekleştireceği diğer ihalelere katılmaktan üç yıl süreyle
yasaklanır.
(5) Yüklenici, işleri gereken özen ve ihtimamı göstererek planlayacak, projelendirecek (sözleşmede öngörüldüğü
şekilde), yürütecek, tamamlayacak ve işlerde olabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak
giderecektir. Yüklenici, bu sorumluluklarının yerine getirilmesi için, ister kalıcı, ister geçici nitelikte olsun,
gereken bütün denetim, muayene ve testleri yaptıracak ve işçilik, malzeme, tesis, ekipman vb. temin edecektir.
(6) Yüklenici, işin görülmesi sırasında ilgili mevzuatın izin vermediği insan ve çevre sağlığına zarar verici
nitelikte malzeme kullanamaz veya yöntem uygulayamaz. İlgili mevzuatın izin verdiği malzeme ve yöntemler
ise, öngörülmüş tedbirler alınarak ve usulüne uygun şekilde kullanılabilir. Bu yükümlülüklerin ihlal edilmesi
halinde yüklenici, Sözleşme Makamının ve üçüncü şahısların tüm zararlarını karşılamak zorundadır.
Madde 6)
Sözleşme yapılmasında Sözleşme Makamının görev ve sorumluluğu
(1) Sözleşme Makamının sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde istekli, 3.
Maddede yer alan sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en geç beş (5) gün içinde, on (10) gün süreli bir
noter ihbarnamesi ile durumu Sözleşme Makamına ve ilgili Kalkınma Ajansına bildirmek şartıyla, taahhüdünden
vazgeçebilir.
(2) Bu takdirde geçici teminatı geri verilir.
Madde 7)
Sözleşmenin Devri, Alt Sözleşme
Yüklenici, hizmetlerin yerine getirilmesini üçüncü bir şahsa/tarafa vermek üzere sözleşmeyi devredemez, alt
sözleşme (taşeron sözleşmesi) yapamaz. Sözleşmenin devri, taşerona verilmesi sözleşmenin ihlali olarak
addedilecektir.
SÖZLEŞME MAKAMININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Madde 8)
Bilgi/doküman temini
(1) Sözleşme Makamı sözleşmenin yürütülmesiyle ilgili olabilecek her türlü bilgi ve/veya dokümanı derhal
Yükleniciye temin edecektir. Bu dokümanlar sözleşmenin sonunda Sözleşme Makamı’na iade edilecektir.
(2) Sözleşme Makamı, sözleşmenin başarıyla yürütülmesi bakımından Yüklenicinin makul olarak talep
edebileceği bilgileri ona temin etmek için Yüklenici ile mümkün olduğu ölçüde işbirliği yapacaktır.
(3) Sözleşme Makamı, sözleşmenin şaibeden uzak, etkin ve saydam işleyebilmesi için gerekli her türlü belgelnin
temin edilmesini istemeye yetkilidir ve aynı zamanda gerekli girişimlerde bulunmakla yükümlüdür.
YÜKLENİCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Madde 9)
Genel yükümlülükler
(1) Yüklenici, yürürlükteki mevzuata ve karşılıklı akdedilen sözleşmeye uygun olarak işi yürütecektir. Yüklenici,
faaliyetleri veya mevcut düzenlemelere aykırı davranışları ve faaliyetleri nedeniyle doğabilecek taleplerin ve
müeyyidelerin tek sorumlusu olmayı peşinen kabul eder.
32
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Söz. Ek-1: Genel Koşullar
(2) Yüklenici sözleşmenin yürütülmesiyle ilgili olabilecek her türlü bilgi ve/veya dokümanı derhal Sözleşme
Makamına temin edecektir. Bu dokümanlar sözleşmenin sonunda Yükleniciye iade edilecektir. Sözleşme
Makamı’nın talep etmesi halinde söz konusu belgenin bir örneği ücretsiz olarak temin edilecektir. Sözleşme
konusu işin yürütülmesi süresince kat edilen aşamalar ve detaylar Sözleşme Makamına en kısa zamanda
bildirilecektir.
(3) Yüklenici, yürürlükte bulunan bütün yasa ve yönetmeliklerin gereklerini yerine getirecek ve kendi
personelinin, sorumlu olduğu kişilerin ve yerel çalışanlarının da bu yasa ve yönetmeliklere uymasını
sağlayacaktır. Yüklenici, kendisinin, çalışanlarının ve sorumlu olduğu kişilerin söz konusu yasa ve
yönetmelikleri ihlal etmesi nedeniyle ortaya çıkacak her türlü talep, soruşturma, kovuşturma ve dava karşısında
Sözleşme Makamı’nın zarar görmeyeceğine peşinen kefil olacaktır.
(4) Yüklenici sözleşmeye konu işi azami özen, dikkat ve ihtimamı göstererek ve en iyi mesleki uygulamalara ve
teamüllere riayet ederek gerçekleştirecektir.
(5) Yapım işlerinde geçerli olmak üzere, sözleşmeye konu işin yürütülmesi süresince, Yüklenici, deneyimli bir
Yüklenici tarafından önceden öngörülemeyecek fiziksel durumlar veya yapay engellerle karşılaşırsa ve ek
maliyetlerin gerekeceği ve/veya sözleşmenin uygulanma döneminin uzayacağı sonucu ortaya çıkarsa, Yüklenici
süre uzatımı ve ek ödeme için taleplerle ilgili iş bu Genel Koşullardaki maddelere uygun olarak Sözleşme
Makamını bilgilendirilecektir. Engelin şiddetine göre taraflar gerekli tedbirleri gecikmeksizin almak, değişikliği
yapmak veya sözleşmenin feshine gitmek hususunda karara varırlar.
(6) Verilen teklifin Sözleşmeye konu iş için gereken tüm standart araştırmaların yapılarak verildiği kabul edilir.
(7) Yüklenici, Proje Yöneticisi’nin sözleşmeye konu işin mevzuata ve sözleşme kurallarına uygun olarak
yürütüldüğünü tespit edebilmesi ve gereken idari emirleri verebilmesi için Sözleşme Makamı’nın veya
temsilcisinin iş mahalline girişini sağlamakla ve iş mahallinin güvenliğini sağlamakla mükelleftir.
(8) Eğer Yüklenici verilen idari talimatın içerdiği şartların Proje Yöneticisi’nin yetkilerinin veya sözleşmenin
kapsamının dışında olduğu kanaatindeyse, bildirim süresiyle ilgili kısıtlamaları da göz önünde bulundurarak,
emri aldığı tarihten itibaren 10 gün içinde bu kanaatini Proje Yöneticisi’ne bildirecektir. İdari talimatın yerine
getirilmesi bu bildirim münasebetiyle askıya alınmayacaktır.
(9) Şayet Yüklenici iki veya daha fazla kişinin oluşturduğu bir konsorsiyum ya da ortak girişimden oluşuyorsa,
bu kişilerin tümü sözleşme hükümlerini yerine getirmekten müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaklardır. Bu
sözleşmede öngörülen amaçlar çerçevesinde konsorsiyum ya da ortak girişim adına hareket etmek üzere tayin
edilmiş bulunan kişi konsorsiyumu bağlama ve ilzam etme yetkisine sahip olacaktır.
(10) Sözleşme Makamı’nın önceden yazılı rızası olmaksızın konsorsiyum ya da ortak girişimin yapı ve
bileşiminde yapılacak her türlü değişiklik sözleşmenin ihlali olarak addedilecektir.
(11) Kalkınma Ajansı ile Sözleşme Makamı arasındaki sözleşme hükümleri uyarınca Yüklenici, Kalkınma
Ajansı’nın mali katkısının yeterli ölçüde tanıtım ve reklâmının yapılması için gerekli bütün adımları atacaktır.
Bu adımların Kalkınma Ajansı tarafından tanımlanan ve yayımlanan tanınırlık ve görünürlük kurallarına uyması
gereklidir.
(12) Tasarım bileşeni olan sözleşmelerde; Yüklenici, yapım işlerinin tasarımını deneyimli tasarımcılardan
yararlanarak, Sözleşme Makamı tarafından belirlenen kriterlere uygun olarak yürütecek ve bu işlemlerin
sorumluluğunu üstlenecektir. Özel Koşullar ve Teknik Şartname hükümleriyle uyumlu olarak gerekli teknik
dokümanları hazırlamak zorundadır. Bu dokümanlar Özel Koşullara uygun olarak onay için Proje Yöneticisine
sunulur ve Sözleşme Makamının istemi doğrultusunda kusurların, ihmallerin, eksikliklerin, belirsizliklerin ve
diğer tasarım hatalarının düzeltilmesi Yüklenici tarafından maliyeti kendisine ait olmak üzere yapılır. Yüklenici,
Sözleşme Makamının personelini eğitir Özel Koşullara uygun olarak ayrıntılı kullanım ve bakım elkitaplarını
teslim eder ve bunları güncel halde tutar.
(13) Yüklenici işleri kendisi yönetecektir veya bu işi gerçekleştirmek üzere bir vekil temsilci atayacaktır. Bu
şekildeki atamalar onay için Sözleşme Makamına sunulacaktır. Onay makul sebeple herhangi bir zamanda geri
çekilebilir.
(14) Yapım işlerinde geçerli olmak üzere Özel Koşullar gerektiriyorsa Yüklenici, sözleşmenin uygulama
programını hazırlayarak Sözleşme Makamının onayına sunacaktır. Program en azından aşağıdakileri ihtiva
edecektir:
a) Yüklenicinin işlerin yürütülmesini önerdiği sıra;
b) Çizimlerin teslim alınması ve kabul edilmesi için son teslim tarihi;
c) Yüklenicinin işlerin yürütülmesi için önerdiği yöntemlerin genel bir tanımı;
d) Sözleşme Makamının ihtiyaç duyabileceği daha geniş bilgi ve ayrıntılar
33
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Söz. Ek-1: Genel Koşullar
(15) Onay için Sözleşme Makamına sunulmak zorunda olan programın tamamlanma zaman sınırı Özel
Koşullarda belirtilir. Özel Koşullarda, Yüklenicinin teslim etmek zorunda olduğu ayrıntılı çizimler, dokümanlar
ve malzemelerin bir kısmına veya tamamına uygulanabilecek zaman sınırları yer alır. Sözleşme Makamının
uygulama programı, ayrıntılı çizimler, dokümanlar ve malzemeleri onay ve kabul etme süreleri de Özel
Koşullarda yer alır. Sözleşme Makamının programı onaylaması, Yüklenicinin bu sözleşme altındaki hiçbir
yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
(16) Sözleşme Makamı onayı olmadan programda hiçbir maddi değişiklik yapılmayacaktır. Bununla birlikte
işlerin ilerlemesi programa uymazsa, Sözleşme Makamı Yükleniciye programı gözden geçirme talimatı verebilir
ve gözden geçirilmiş programı onay için kendisine sunmasını isteyebilir.
(17) Yapım işlerinde geçerli olmak üzere yüklenici Özel Koşullarda belirtilen usullere ve zamanlamaya göre
geçici işler de dahil olmak üzere çizimler, belgeler, örnekler ve/veya modeller ile sözleşmenin uygulanması için
Sözleşme Makamının makul olarak ihtiyaç duyabileceği çizimleri onay için Sözleşme Makamına sunacaktır.
Onay kararının 30 gün içinde bildirilmemesi halinde onaylanmış kabul edilecektir.
(18) Yüklenici, Sözleşme Makamının tesislerin tüm bölümleri için bakım yapabilmesi, çalıştırması, ayarlaması
ve onarması için ihtiyaç duyacağı bakım ve kullanma kılavuzlarını, çizimlerle birlikte sağlayacaktır.
(19) Yapım işlerinde geçerli olmak üzere kazı veya yıkım sırasında bulunan eski eserler, antikalar gibi tarihi ve
kültürel değere sahip nesneler, akademik öneme sahip diğer nesneler ya da değerli madenlerden yapılmış
nesneler, meri mevzuat hükümlerine uygun olarak ilgili mercilere teslim edilmek üzere Sözleşme Makamına
teslim edilecektir.
(20) Yüklenici, sözleşmenin yürütülmekte olduğu şartlarla ilgili tevsik edici kanıtları talep edilmesi halinde
Sözleşme Makamı’na temin edecektir. Sözleşme Makamı/Proje Yöneticisi, olağandışı ticari giderlerden
kuşkulandığı her durumda kanıt bulmak için gerekli addettiği belge incelemelerini veya sözleşme konusu iş
mahallindeki kontrolleri yapmaya yetkilidir. Yüklenici, Proje Yöneticisinin kontrol ve değerlendirme görevini
yerine getirebilmesi için gerekli uygun imkânı sağlar.
(21) Yüklenicinin sağladığı, tüm donanım, geçici yapılar, tesis ve malzeme, iş sahasına getirildiğinde, sadece
işlerin yürütülmesi amaçlı addedilir ve Yüklenici, Proje Yöneticisinin rızası olmadan, bunları ya da herhangi bir
kısmını, iş sahası dışına çıkaramaz.
Madde 10)
İş ahlakı / davranış kuralları
(1) Yüklenici, gerek mesleğine ilişkin iş ahlakı ve/veya davranış kurallarına gerekse doğru muhakeme ve takdir
yetkisine uygun olarak, Sözleşme Makamı’na karşı her zaman bağlılıkla, tarafsızlıkla ve sadık bir uzman olarak
hareket edecek, Sözleşme Makamını zor duruma düşürecek tutum ve davranışlardan kaçınacaktır. Aksi durumda
Sözleşme Makamı, Yüklenicinin sözleşme altında tahakkuk etmiş hakları saklı kalmak kaydıyla, sözleşmeyi
feshedebilir.
(2) Yükleniciye sözleşme altında yapılacak ödemeler, Yüklenicinin sözleşme kapsamındaki işleri yerine
getirmesi karşılığı düzenlenecek hak edişler sonucu veya mal teslimi sonucu yapılacak ödemelerden ibaret olup
başka herhangi bir ödeme yapılamaz.
(3) Yüklenici, Sözleşme Makamı’nın önceden yazılı onayı olmadığı takdirde, sözleşmede veya projede
kullanılan ya da sözleşme veya proje amaçlarıyla yararlanılan patentli veya koruma altına alınmış hiçbir
malzeme veya prosesle ilgili olarak doğrudan veya dolaylı hiçbir imtiyaz bedeli, ödül veya komisyon alma
hakkına sahip değildir.
(4) Yüklenici ve personeli gerek sözleşme süresince gerekse sözleşmenin bitmesinden sonra mesleki gizlilik
koşullarına riayet edecek, sözleşmenin yürütülmesi sırasında veya sözleşmenin yerine getirilmesi amacıyla
yapılan etüt, test ve araştırmaların sonuçlarını ve bunlar hakkında kendilerine temin edilen bilgileri hiçbir şekilde
Sözleşme Makamı’na zarar verecek veya onu zaafa düşürecek şekilde kullanmayacaklardır.
(5) Sözleşmenin yürütülmesi olağandışı ticari giderlere yol açmayacaktır. Şayet olağandışı ticari giderler
meydana gelirse sözleşme feshedilecektir. Olağandışı ticari giderler deyimiyle, sözleşmede belirtilmeyen veya
sözleşmeye atfen uygun şekilde akdedilmiş bir kontrattan kaynaklanmayan komisyonlar, herhangi bir fiili veya
meşru hizmet karşılığında ödenmeyen komisyonlar, vergi kolaylıkları sağlayan bir ülkeye transfer edilen
komisyonlar, açık kimliği bilinmeyen bir kişiye ödenmiş komisyonlar veya her yönüyle paravan bir şirket
izlenimi uyandıran firmalara ödenmiş komisyonlar kastedilmektedir.
(6) Yüklenici, sözleşme ile ilgili olarak alınan belge ve bilgilerin tamamına hususi ve gizli muamelesi yapacaktır.
Yazılı izin olmaksızın sözleşmenin ayrıntıları yayımlanamaz, açıklanamaz.
34
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Madde 11)
Söz. Ek-1: Genel Koşullar
Çıkar çatışması
(1) Yüklenici sözleşmeyi tarafsız ve objektif bir şekilde ifa etmesini tehlikeye düşürecek durumları önlemek
veya sona erdirmek için gerekli bütün tedbirleri alacaktır. Bu nedenle Sözleşme Makamına herhangi bir külfet
getirilemez. Sözleşmenin yürütülmesi sırasında meydana gelebilecek çıkar çatışmaları gecikmeksizin Sözleşme
Makamı’na yazılı olarak bildirilmelidir.
(2) Sözleşme Makamı bu hususta alınan tedbirlerin yeterli olup olmadığını tahkik etme ve gerektiğinde personel
değişimini talep etmek de dahil olmak üzere ek önlemler almaya yetkilidir. Sözleşme Makamı, bu sebeple
uğrayacağı zararlar için tazminat hakkı saklı kalmak koşuluyla, herhangi bir resmi bildirimde bulunmadan
sözleşmeyi derhal feshedebilir.
(3) Yüklenici, sözleşmenin bu şekilde sona ermesinden veya feshedilmesinden sonra projeyle ilgili rolünü
Sözleşme konusu işin teminiyle sınırlandıracaktır. Sözleşme Makamı’nın yazılı izin verdiği durumlar haricinde,
Yüklenici ve Yüklenicinin ortak veya bağlı bulunduğu diğer Yükleniciler veya tedarik firmaları projenin
herhangi bir kısmı için teklif vermek de dahil olmak üzere projeye ait işleri, tedarik faaliyetlerini ve diğer
hizmetleri yürütmekten men edileceklerdir.
(4) Devlet memurları ve kamu sektöründe çalışan diğer kişiler, idari statüleri ve durumları her ne olursa olsun,
Sözleşme Makamı tarafından önceden yazılı onay verilmedikçe Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen
sözleşmelerde uzman olarak görevlendirilemeyeceklerdir. Söz konusu kişilerin bu kapsamda görevlendirilmeleri
halinde proje bütçesinden herhangi bir ödeme yapılamaz.
(5) Yüklenici ve sözleşmenin yürütülmesinde veya diğer herhangi bir faaliyette Yüklenicinin yetkisi veya
kontrolü altında çalışan başka kişiler, projenin finansmanının sağlandığı aynı mali destek programı kapsamında
sağlanmış olan Kalkınma Ajansı mali desteklerinden yararlanamazlar.
Madde 12)
İdari ve mali cezalar
(1) Sözleşmede hükme bağlanan cezaların uygulanması saklı kalmak kaydıyla, eğer Yüklenici yanlış veya sahte
beyanda bulunmaktan suçlu görülmüşse ya da daha önceki bir tedarik prosedüründe akdi yükümlülüklerini ciddi
ölçüde yerine getirmediği tespit edilmişse, bu ihlalin belirlendiği tarihten itibaren azami üç yıl süreyle Kalkınma
Ajansı tarafından finanse edilen sözleşmelere ve mali destek programlarına katılmasına izin verilmeyecektir. Bu
husus Yükleniciyle yapılacak hasımlı hukuki takibat prosedüründen sonra teyit edilecektir.
Yüklenici bu cezaya karşı savunmasını taahhütlü postayla veya muadil bir iletişim yöntemiyle yapılan tebligattan
itibaren 7 gün içinde gerekçeleriyle birlikte bildirebilir. Yüklenicinin cezaya karşı herhangi bir yanıt vermemesi
veya savunmanın Kalkınma Ajansı tarafından tebellüğ edilmesinden itibaren 30 gün içinde Kalkınma Ajansı’nın
cezayı yazılı olarak geri çekmemesi durumunda, ceza uygulama kararı bağlayıcı hale gelecektir. İlk ihlalden
itibaren beş yıl içinde suçun tekrarlanması halinde men kararı altı yıla çıkarılabilecektir.
(2) Mücbir sebepler dışında sözleşme yükümlülüklerini ciddi ölçüde yerine getirmedikleri tespit edilen
Yükleniciler toplam Sözleşme bedelinin %10’u oranında mali cezaya çarptırılacaklardır. İlk ihlalden itibaren beş
yıl içinde, bu tür ihlallerin diğer Kalkınma Ajansları mali destek programları kapsamında, tekrarlanması halinde
bu oran %20’ye yükseltilebilecektir.
(3) Yüklenici sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim etmediği / işi bitirmediği takdirde Sözleşme
Makamı tarafından 10 gün süreli gecikme ihtarı verilecek olup gecikilen her takvim günü için sözleşme
bedelinin %1 (yüzde biri) oranında gecikme cezası uygulanır ve bu gecikme ihtarına rağmen aynı durumun
devam etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme
feshedilir.
Madde 13)
Tazmin etme yükümlülüğü
(1) Yüklenici, tüm masraf ve giderleri kendisine ait olmak üzere, Sözleşme Makamı’nı ve onun vekilleri ile
çalışanlarını, patentler, ticari markalar ve telif hakkı gibi diğer fikri mülkiyet unsurları bakımından yasal
hükümlerin veya üçüncü şahısların/tarafların haklarının ihlal edilmesi de dâhil olmak üzere Yüklenicinin
Sözleşme konusu işleri yürütürken bulunduğu herhangi bir fiil veya ihmalden kaynaklanan bütün iddia, talep,
dava, kayıp ve zararlara karşı tazmin edecek, koruyacak, savunacak ve masun tutacaktır. Şöyle ki:
a) Sözleşme Makamı söz konusu iddia, talep, dava, kayıp ve zararları öğrenmesinden itibaren en geç 30 gün
içinde bunları Yükleniciye bildirecektir;
b) Yüklenicinin Sözleşme Makamı’na karşı azami sorumluluğu sözleşme bedeline eşit bir tutarla sınırlı
olacak ve bu tavan değer Yüklenici tarafından veya Yüklenicinin kasıtlı yanlış fiilleri dolayısıyla üçüncü
şahıslara/taraflara verilen zarar, kayıp ve hasarlar için geçerli olmayacaktır;
c) Yüklenicinin sorumluluğu sözleşme altındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesinden doğrudan
kaynaklanan iddia, talep, dava, kayıp ve zararlarla sınırlı olacak ve bunun arızi veya dolaylı sonucu olarak
ortaya çıkan önceden bilinemeyecek durumlardan kaynaklanan sorumlulukları kapsamayacaktır.
35
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Söz. Ek-1: Genel Koşullar
(2) Yüklenici, tüm masraf ve giderleri kendisine ait olmak üzere, Sözleşme Makamı’nın talebi halinde,
Yüklenicinin sözleşme altındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda sözleşme konusu işlerin
yürütülmesinde meydana gelen her türlü kusur ve hatayı giderecektir.
(3) Yüklenici aşağıdaki sebeplerden ötürü bulunulan iddia, talep, dava, kayıp ve zararlar için hiçbir şekilde
sorumluluk taşımayacaktır:
a) Sözleşme Makamı’nın Yüklenicinin herhangi bir tavsiyesi üzerine harekete geçmeyi ihmal etmesi veya
Yüklenicinin herhangi bir fiilini, kararını veya tavsiyesini çiğnemesi ya da Yüklenicinin mutabık olmadığı
veya ciddi ölçüde çekincesini belirttiği bir kararı veya tavsiyeyi Yükleniciyi uygulamaya zorlaması; veya
b) Yüklenicinin talimatlarının Sözleşme Makamı’nın vekilleri, çalışanları veya bağımsız Yüklenicileri
tarafından yanlış ve uygunsuz şekilde uygulanması.
(4) Yüklenicinin sözleşme altındaki yükümlülüklerini ihlal etmesinden dolayı sorumlu kalması, sözleşme
konusu işlerin yerine getirilmesinden sonra da sözleşmenin tabi olduğu yasada belirtilen süre boyunca devam
edecektir.
Madde 14)
Sağlık, sigorta ve iş güvenliği düzenlemeleri
(1) Sözleşme Makamı, Yüklenicinin ve/veya onun hizmetleri yürüten personelinin normal ikamet yerlerinden
ayrılmadan önce, uygun bir sağlık kuruluşunda, sağlık muayenesinden geçirilmelerini ve mümkün olan en kısa
süre içinde bu muayeneye ait sağlık raporunu Sözleşme Makamı’na vermelerini talep edebilir.
(2) Yüklenici, sözleşme süresince geçerli olmak üzere kendisi ve sözleşme altında çalıştırdığı veya iş yaptırdığı
diğer kişiler için iş hukukunun ve sosyal güvenlik mevzuatının gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirecektir.
(3) Yüklenici, Sözleşme Makamının talep etmesi halinde, sözleşmenin imzalanmasından itibaren 20 gün içinde,
mevzuatın öngördüğü azami tutara kadar olmak üzere tam bir tazminat sigortası poliçesi yaptıracak ve bu
poliçeyi sözleşme süresince geçerli tutacaktır.
Söz konusu sigorta poliçesi sözleşme süresince aşağıdaki hususları sigorta teminatı kapsamında bulunduracaktır:
a) Yüklenicinin, çalıştırdığı personeli etkileyen hastalık ve iş kazaları bakımından sorumluluğu;
b) Sözleşmenin ifasında kullanılan Sözleşme Makamı ekipmanlarının kaybolması veya hasar görmesi;
c) Sözleşmenin ifasından kaynaklanan sebeplerle üçüncü şahısların/tarafların veya Sözleşme Makamı’nın ve
çalışanlarının kazaya maruz kalması halinde üstlenilecek hukuki sorumluluk ve
d) Sözleşmenin ifasıyla ilgili olarak kaza sonucu meydana gelecek ölümler veya kaza neticesinde
oluşabilecek bedensel yaralanmalar dolayısıyla ortaya çıkacak kalıcı sakatlık veya iş göremezlik.
(4) Yüklenici, Sözleşme Makamı veya Proje Yöneticisi tarafından gerekli görülen zamanlarda sosyal güvenlik
poliçelerine ve primlerin düzenli olarak ödendiğine dair kanıtları gecikmeksizin ibraz edecektir.
(5) Yüklenici, çalışanları ve uzmanları için bu kişilerin maruz kalabilecekleri tehlikelere karşı gerekli emniyet ve
iş güvenliği tedbirlerini alacaktır.
(6) Yüklenici, çalışanlarının ve uzmanlarının maruz bulunduğu fiziksel risk düzeyini izlemekten ve Sözleşme
Makamı’nı durumdan haberdar etmekten sorumludur. Yüklenicinin herhangi bir çalışanının veya uzmanının
hayatına veya sağlığına kasteden yakın bir tehlikenin varlığından Yüklenici veya Sözleşme Makamı tarafından
haberdar olunması halinde, Yüklenici bu kişileri güvenliğe kavuşturmak için gerekli işlem ve eylemleri derhal
yapacaktır. Şayet Yüklenici söz konusu işlem ve eylemleri yaparsa bu durum Proje Yöneticisine derhal
bildirilmelidir. Bu takdirde, Madde 35 uyarınca sözleşmenin askıya alınması söz konusu olabilecektir.
Madde 15)
Fikri ve sınaî mülkiyet hakları
(1) Sözleşmenin yürütülmesi sırasında Yüklenici tarafından edinilen, derlenen veya hazırlanan haritalar, şemalar,
çizimler, şartnameler, spesifikasyonlar, planlar, istatistikler, hesaplar, veri tabanları, yazılımlar,
destekleyici/doğrulayıcı kayıtlar veya materyaller gibi her türlü veri ve rapor aksi belirtilmedikçe Sözleşme
Makamı’nın mutlak mülkiyetinde kalacaktır. Yüklenici, sözleşmenin bitimi üzerine, bütün bu dokümanları ve
verileri Sözleşme Makamı’na teslim edecektir. Yüklenici, Sözleşme Makamı’nın önceden yazılı onayı olmadan,
bu doküman ve verilerin kopyalarını saklayamaz ve bunları sözleşme dışı amaçlar için kullanamaz.
(2) Telif hakları ve diğer fikri veya sınai mülkiyet hakları da dahil olmak üzere, Sözleşmenin yürütülmesi
sırasında yazılı materyallerle ilgili olarak elde edilen her türlü sonuç ve hak Sözleşme Makamı’nın mutlak
mülkiyetinde olacaktır. Sözleşme Makamı, fikri ve sınaî mülkiyet haklarının önceden beri mevcut bulunduğu
durumlar hariç olmak kaydıyla bu yazılı materyalleri herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın uygun gördüğü
şekilde kullanabilecek, yayımlayabilecek, devir veya temlik edebilecektir.
36
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Madde 16)
Söz. Ek-1: Genel Koşullar
Personel ve ekipman
(1) Yüklenici, şartname gereği özgeçmişleri sunulan kilit uzmanlar dışında, sözleşmenin uygulanması
kapsamında çalıştırmayı düşündüğü bütün personeli Sözleşme Makamı’na bildirmek zorundadır. Personelin
sahip olması gereken asgari eğitim düzeyi, nitelik ve deneyimler -ve uygun olan durumlarda- gerekli uzmanlık
düzeyi belirtilecektir. Sözleşme Makamı, Yüklenicinin personel seçimine itiraz etme hakkına sahiptir.
(2) Sözleşme Makamı’nın onayı üzerine projede çalışacak bütün personel görevlerine belirlenen süre içinde
başlayacak, bunun mümkün olamaması halinde ise Sözleşme Makamı veya Proje Yöneticisi tarafından
Yükleniciye bildirilen tarihte veya bunların bildirdiği süre içinde işbaşı yapacaklardır.
(3) Özel Koşullarda aksi belirtilen durumlar hariç olmak üzere, sözleşmede çalışan personel işyerlerine yakın bir
yerde ikamet edecektir. Hizmetlerin bir kısmının ülke dışında yürütülecek olması halinde, Yüklenici hizmetlerin
o kısmında görevlendirilen personelin isim ve niteliklerini Proje Yöneticisi’ne bildirecektir.
(4) Yüklenici:
a) Personele işbaşı yaptırılması için önerilen zaman çizelgesini sözleşmenin her iki tarafça imzalanmasını
takip eden 7 gün içinde Proje Yöneticisi’ne iletecektir;
b) Her bir personelin geliş ve gidiş tarihlerini Proje Yöneticisi’ne bildirecektir;
c) Kilit uzman statüsünde olmayan personelin atanması için gerekli yazılı onayın verilmesine ilişkin talebini
Proje Yöneticisi’ne sunacaktır.
(5) Yüklenici, personelinin belirlenmiş görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yapabilmeleri için gerekli
ekipman ve destek malzemelerinin temini ve idamesi amacıyla lüzumlu her türlü tedbiri alacaktır.
Madde 17)
Personelin değiştirilmesi
(1) Yüklenici, Sözleşme Makamı’nın önceden yazılı onayı olmaksızın, mutabık kalınmış personelde değişiklik
yapmayacaktır. Yüklenici aşağıdaki durumlarda kendi inisiyatifiyle personel değişikliği teklif etmelidir:
a) Personelin ölümü, hastalanması veya kaza geçirmesi.
b) Yüklenicinin kontrolü dışındaki nedenlerle (örneğin istifa, v.b.) personel değişikliğinin gerekli olması.
(2) Bu sebeplere ek olarak, eğer Sözleşme Makamı herhangi bir personelin veya uzmanın verimsiz olduğu veya
sözleşme altındaki görevlerini yerine getiremediği kanaatindeyse, gerekçelerini de belirttiği yazılı bir talepte
bulunarak sözleşmenin yürütülmesi sırasında personel değişikliği isteyebilir.
(3) Personel değişikliğinin icap ettiği durumlarda yeni personel en azından yerini aldığı personelle aynı nitelik ve
deneyime sahip olmalıdır. Yeni personele ödenecek ücret önceki personelin aldığı ücretten daha fazla olamaz.
Yüklenicinin eskisiyle eşdeğer niteliklere ve/veya tecrübeye sahip bir eleman bulamadığı durumlarda, Sözleşme
Makamı, eğer sözleşmenin düzgün şekilde ifası tehlikeye düşüyorsa sözleşmeyi feshetmeye karar verebilir. Eğer
böyle bir tehlikenin olmadığı düşüncesindeyse önerilen yeni personeli kabul edebilir. Ancak bu takdirde,
önerilen yeni elemanın ücreti, sahip olduğu niteliklere uygun düzeyi yansıtacak şekilde tekrar müzakere
edilecektir.
(4) Personelin değiştirilmesinden kaynaklanan ek maliyetler Yüklenici tarafından üstlenilecektir. Uzmanın
hemen değiştirilemediği veya yeni uzmanın göreve başlamasına kadar belirli bir zamanın geçtiği durumlarda,
Sözleşme Makamı, Yükleniciden yeni uzmanın gelişine kadar projeye geçici bir uzman atamasını veya uzmanın
geçici yokluğunu telafi edecek başka tedbirler almasını talep edebilir. Her iki halde de, Sözleşme Makamı,
uzmanın veya yerini alacak kişinin mevcut bulunmadığı dönem için hiçbir ödeme yapmayacaktır.
SÖZLEŞMENİN İFA EDİLMESİ
Madde 18)
Sözleşmenin ifasında gecikmeler
(1) Sözleşmenin süresi içerisinde tamamlanması esastır. Eğer Yüklenici Sözleşme konusu işi sözleşmede
belirtilen süre içinde yerine getirmezse, Sözleşme Makamı, resmi bir bildirimde bulunmaksızın ve sözleşme
altında sahip olduğu diğer haklara halel gelmeksizin, sözleşmede belirtilen ifa süresi sonu ile fiili ifa süresi sonu
arasında geçecek her gün veya gün bölümü için maktu zarar-ziyan bedeli almaya hak kazanacaktır.
(2) Maktu zarar-ziyan bedeline ilişkin günlük oran sözleşme bedelinin ifa süresine ait gün sayısına bölünmesi
suretiyle hesaplanır.
(3) Eğer bu maktu zarar-ziyan bedeli tutarı sözleşme bedelinin %15’ini aşarsa, Sözleşme Makamı, Yükleniciye
bildirimde bulunduktan sonra sözleşmeyi feshedebilir ve işleri Yüklenicinin namı hesabına tamamlayabilir.
Madde 19)
Sözleşmede değişiklikler
37
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Söz. Ek-1: Genel Koşullar
(1) Toplam sözleşme tutarında yapılacak değişiklikler de dâhil olmak üzere, sözleşmedeki önemli maddi
değişiklikler mutlaka bir zeyilname ile yapılmalıdır. Eğer Yükleniciden sözleşmede bir değişiklik talebi gelirse,
Yüklenici bu talebini değişikliğin yürürlüğe girmesinin tasarlandığı tarihten en az 30 gün önce Sözleşme
Makamı’na sunmalıdır. Yüklenicinin somut kanıtlarla desteklediği ve Sözleşme Makamı’nın da kabul ettiği
değişiklik talepleri bu hükme tabi değildir.
(2) Değişiklik için bir idari talimat verilmeden önce, Proje Yöneticisi söz konusu değişikliğin mahiyetini ve
biçimini Yükleniciye bildirecektir. Yüklenici bu bildirimi almasından sonra mümkün olan en kısa süre içinde
Proje Yöneticisi’ne aşağıdaki hususları içeren yazılı bir teklif sunacaktır:
a)
İfa edilecek hizmete veya alınacak tedbirlere ilişkin bir açıklama ve bir uygulama programı ve
b) Sözleşme ifa programında veya Yüklenicinin sözleşme altındaki yükümlülüklerinde gerekli
değişiklikler
(3) Proje Yöneticisi, Yüklenicinin teklifini aldıktan sonra mümkün olan en kısa süre içinde değişikliğin
uygulanıp uygulanmayacağına karar verecektir. Eğer Proje Yöneticisi değişikliğin uygulanmasına karar verirse,
bir idari talimat düzenleyerek değişikliğin Yüklenicinin teklifinde belirtilen şartlarla Proje Yöneticisi tarafından
tadil edildiği şekilde yürütüleceğini belirtecektir.
(4) Değişikliğin talep edildiği idari talimatı alması üzerine, Yüklenici, söz konusu değişikliği hemen uygulamaya
başlayacak ve bunu yaparken sanki değişiklik sözleşmede belirtilmiş gibi buradaki Genel Koşullar kendisi için
bağlayıcı olacaktır.
(5) Sözleşme Makamı, Proje Yöneticisi’nin adını ve adresini Yükleniciye yazılı olarak bildirecektir. Yüklenici
de, Sözleşme ile ilgili olarak tayin ettiği irtibat personelinin adını ve adresini, denetçisini (denetçilerini) ve banka
hesabını Sözleşme Makamı’na yazılı olarak bildirecektir. Sözleşme Makamı, Yüklenicinin seçtiği banka
hesabına veya denetçiye itiraz etme hakkına sahiptir.
(6) Sözleşme Makamı’nın sözleşmede belirtilen banka hesabına yaptığı ödemeler onun bu konudaki
sorumluluğunu ortadan kaldırmış olarak addedilecektir.
(7) Hiçbir değişiklik geçmişe dönük olarak yapılamaz. İdari emir veya zeyilname şeklinde olmayan veya iş bu
Madde kapsamında düzenlenen hükümlere uygun olarak yapılmayan sözleşme değişiklikleri geçersiz ve
hükümsüz sayılacaktır.
Madde 20)
Çalışma saatleri
(1) Yüklenicinin veya Yüklenici personelinin çalışma günleri ve saatleri işin gerektirdiği şartlara ve yasa,
yönetmelik ve teamüllerine göre belirlenecektir.
(2) Yüklenici çalışma saatlerini kendi inisiyatifiyle değiştiremez. Çalışma saatlerinin, Sözleşme Makamının
çalışma saatleriyle uyumlu olması ve olası değişikliklerde Sözleşme Makamının onayının alınması zorunludur.
Madde 21)
İzinler
(1) Sözleşmenin uygulama süresi sırasında Yüklenici tarafından uzmanları ya da kilit personeli için alınacak
yıllık izinler Proje Yöneticisi’nin onaylayacağı bir zamanda kullanılmak zorundadır.
Madde 22)
Kayıtlar
(1) Yüklenici, işle ilgili olarak tam, doğru ve sistematik kayıtlar ve hesaplar tutacak olup bu kayıt ve hesaplar
Yüklenicinin faturasında (faturalarında) belirtilen çalışma günü sayısını ve fiilen sarf edilen arızi giderlerin
tamamen işin yerine getirilmesi için kullanılmış olduğunu yeterince kanıtlayacak şekil ve ayrıntıda olmalıdır.
(2) Yüklenici personelinin çalıştığı günlerin kaydedildiği çalışma zamanı çizelgeleri Yüklenici tarafından
muhafaza edilmelidir. Çalışma zamanı çizelgeleri ayda bir kez Proje Yöneticisi veya Sözleşme Makamı’nın
yetkilendirdiği bir kişi veya bizzat Sözleşme Makamı tarafından onaylanmalıdır. Yüklenici tarafından fatura
edilen tutarlar bu çalışma zamanı çizelgeleri ile uyumlu olmalıdır. Uzun süreli iş yapan uzmanlarda, çalışma
zamanı çizelgeleri çalışılan gün sayısını göstermelidir. Kısa süreli iş yapan uzmanlarda ise, çalışma zamanı
çizelgeleri çalışılan saat sayısını göstermelidir. Münhasıran ve işin icabı olarak Sözleşme amaçları çerçevesinde
yapılan seyahatler sırasında geçen süre bu çalışma zamanı çizelgelerine kaydedilen -duruma göre- gün veya
saate dahil edilebilir.
(3) Bu kayıtlar sözleşme altında yapılan son ödemeden sonra 5 yıl süreyle saklanmalıdır. Bu dokümanlar,
çalışma zamanı çizelgeleri, uçak ve diğer ulaşım aracı biletleri, uzmanlara ödenen ücretlere ait ödeme fişleri ve
arızi giderlere ilişkin fatura veya makbuzlar da dahil olmak üzere, gelir ve harcamalarla ilgili bütün belgeleri ve
kanıtlayıcı dokümanların kontrolü için gerekli her türlü kaydı içerecektir. Bu kayıtların saklanmaması
sözleşmenin ihlali anlamına gelecek ve sözleşmenin feshedilmesi sonucunu doğuracaktır.
38
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Söz. Ek-1: Genel Koşullar
(4) Yüklenici, Proje Yöneticisi’ne veya Sözleşme Makamı’nın yetkilendirdiği herhangi bir kişiye veya Sözleşme
Makamı’nın kendisine ve Kalkınma Ajansı’na gerek işin temini sırasında ve gerekse sonrasında işle ilgili kayıt
ve hesapları inceleme veya denetleme ve bunların kopyalarını alma imkânını tanıyacaktır.
Madde 23)
Adli ve idari mercilerce yapılacak incelemeler
(1) Yüklenici, adli ve idari mercilerin kolaylıkla inceleme yapabilmeleri için dokümanları çabuk erişilebilir ve
dosyalanmış şekilde tutacaktır.
(2) Yüklenici, adli ve idari merciler tarafından gerçekleştirilecek incelemelerde, görevlilere gerekli kolaylığı
sağlayacak, talep edilen bilgi ve belgeleri zamanında temin edecektir.
Madde 24)
Ara ve nihai raporlar
(1) Yüklenici sözleşme süresince, sözleşme kapsamında talep edilecek, ara raporları ve nihai raporu hazırlamak
mecburiyetindedir. Bu raporlar bir teknik bölümden ve harcamaların gösterildiği bir mali bölümden oluşacaktır.
Bu raporların formatı sözleşmenin yürütülmesi sırasında Proje Yöneticisi tarafından Yükleniciye bildirilen
şekilde olacaktır.
(2) Sözleşme süresinin sona ermesinden hemen önce, Yüklenici bir nihai rapor taslağı hazırlayacak ve bu
raporda -eğer varsa- sözleşmenin yürütülmesi sırasında ortaya çıkmış olan başlıca problemlerin kritiği de yer
alacaktır.
(3) Bu nihai rapor, sözleşme ifa süresinin sona ermesinden itibaren en geç 30 gün içinde Proje Yöneticisi’ne
iletilecektir. Sözleşme Makamını bağlamayacaktır.
(4) Sözleşmenin safhalar halinde ifa edildiği durumlarda, her bir safhanın ifa edilmesi üzerine Yüklenici bir
kesin hakediş raporu düzenleyecektir.
Madde 25)
Raporların ve dokümanların onaylanması
(1) Yüklenici tarafından hazırlanıp iletilen raporların ve dokümanların Sözleşme Makamı tarafından
onaylanması bunların sözleşme şartlarına uygun olduğunun tasdik edildiği anlamına gelecektir.
(2) Sözleşme Makamı, dokümanları ve raporları almasından itibaren 30 gün içinde, bunlarla ilgili kararını
Yükleniciye bildirecek ve şayet bu rapor veya dokümanları reddetmişse ya da bunlarda değişiklik talep etmişse
gerekçelerini belirtecektir. Eğer Sözleşme Makamı öngörülen süre içinde dokümanlar ve raporlar hakkında
herhangi bir görüş belirtmezse, Yüklenici yazılı olarak bunların kabulünü talep edebilir. Eğer bu yazılı talebin
alınmasından itibaren 30 gün içinde Sözleşme Makamı görüşlerini Yükleniciye açıkça bildirmezse dokümanlar
veya raporlar onaylanmış addedilecektir.
(3) Bir rapor veya dokümanın Yüklenici tarafından değişiklikler yapılmak kaydıyla Sözleşme Makamı tarafından
onaylandığı durumlarda, Sözleşme Makamı talep ettiği değişiklikler için, 15 günden fazla olmamak koşuluyla,
bir süre belirtecektir.
(4) Sözleşmenin safhalar halinde ifa edildiği durumlarda, bu safhaların eş zamanlı olarak yürütüldüğü haller
hariç olmak üzere, herbir safhanın ifa edilmesi Sözleşme Makamı’nın bir önceki safhayı onaylamasına tabi
bulunacaktır.
ÖDEMELER VE BORÇ TUTARLARININ TAHSİLİ
Madde 26)
Ön Ödeme ve Ödemeler
(1) Sözleşmenin Özel Koşullarında açıkça belirtilmek kaydıyla sözleşme bedelinin %20’sini geçmeyecek oranda
ön ödeme yapılabilir. Bu durumda Yüklenici ön ödeme tutarı kadar avans teminat mektubu sunacaktır.
(2) Yapım işi ve hizmet alımı sözleşmelerinde ödemeler hakediş esasına göre yapılacaktır. Sözleşme Makamı,
Yüklenicinin ödeme için gerekli evrakları ve ödeme talebini intikal ettirmesinden itibaren inceleme yapacak ve
ödemenin yapılması için uygunluğun tespit edilmesi üzerine transfer gerçekleştirilecektir.
(3) Mal alımı sözleşmelerinde ödemeler, sözleşme konusu malın teslimini takiben yapılacaktır. Ön ödeme
öngörülmesi durumunda, sipariş mektubunu takiben ön ödeme yapılır ve bakiye mal tesliminde faturaya
istinaden ödenir.
Madde 27)
Giderlerin incelenmesi ve doğrulanması
(1) İhtiyaç görmesi halinde Kalkınma Ajansı sağladığı mali destekler kapsamında yararlanıcı tarafından
gerçekleştirilen harcamalar çerçevesinde, masrafı ilgili harcamayı yapandan karşılanmak üzere, uluslararası
kabul görmüş bir yasal denetim organının üyesi olan bir dış denetçi tarafından faturaların ve mali raporların
incelenmesini ve doğrulanmasını isteyebilir.
39
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Söz. Ek-1: Genel Koşullar
(2) Yüklenici, denetçiye inceleme yapabilmesi için bütün giriş ve erişim haklarını tanıyacaktır.
(3) Yapılan incelemede, usule aykırılığın tespiti halinde Kalkınma Ajansı gereken hukuki yollara başvurur.
Madde 28)
Ödemeler ve geç ödemeye tahakkuk ettirilecek faiz
(1) Sözleşme Makamının geç ödeme yapması halinde Yüklenici, geç ödeme için son tarihin sona erdiği ayın ilk
gününde uygulanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının uyguladığı reeskont faizine 3 puan ilave ederek
hesaplanacak nispette ödeme faizi talep edebilir.
Geç ödeme faizi, ödeme son tarihi (dahil) ile Sözleşme Makamının hesabının borçlandırıldığı tarih (hariç)
arasında geçen süre için geçerli olacaktır.
(2) Sözleşme Makamı’nın yapacağı ödemeler Yüklenicinin bildireceği banka hesabına yatırılacaktır.
(3) Hizmet alımı sözleşmelerinde, ödeme taleplerinde faturalarla birlikte ilgili çalışma zamanı çizelgelerinin
kopyası veya ekstresi de sunulmalı ve böylelikle uzmanların harcadıkları zaman için faturalandırılan tutar
açıklanmış olmalıdır.
(4) Son bakiyenin ödenmesi, Yüklenicinin işin bütün safhalarının veya kısımlarının yürütülmesine ilişkin tüm
yükümlülüklerini yerine getirmiş olmasına ve Sözleşme Makamı’nın işin son safhasını veya kısmını onaylamış
olmasına bağlıdır. Son ödeme ancak kesin/son hakediş raporunun ve kesin hesabın Yüklenici tarafından
sunulması ve bunların Sözleşme Makamı tarafından yeterli addedilerek onaylanması üzerine yapılacaktır.
(5) Sözleşme, kesin kabul onay belgesi imzalanana kadar tamamlanmış sayılmaz.
(6) Aşağıdaki olaylardan herhangi birinin meydana gelmesi ve varlığını sürdürmesi halinde, Sözleşme Makamı,
Yükleniciye yazılı bildirimde bulunarak, Sözleşme altında Yükleniciye yapılacak ödemeleri tamamen veya
kısmen askıya alabilir:
a) Yüklenicinin sözleşmeyi ifa etmekte temerrüde düşmesi;
b) Sözleşme uyarınca Yüklenicinin sorumlu olduğu ve Sözleşme Makamı’nın kanaatine göre projenin veya
sözleşmenin başarıyla tamamlanmasını engelleyen veya engelleme tehlikesine yol açan diğer durumlar.
(7) Ödemelerdeki sorumluluk, tamamen Sözleşme Makamı ile yüklenici arasındadır. Ödemelerde meydana
gelebilecek aksaklıklar hiçbir şekilde Kalkınma Ajansı’na izafe edilemez.
Madde 29)
Kesin teminat ve sigorta,
(1) Sözleşme Makamı yapacağı sözleşmelerde kesin teminat sunulmasını talep edebilir. Bu durumda Yüklenici,
sözleşme bedelinin % 6’sından az olmamak üzere kesin teminat mektubu sunacaktır.
(2) Kesin teminat mektubu, mali kuruluşun antetli kağıdına yazılmış ve yetkili imzaları haiz şekilde düzenlenir.
(3) Özel Koşullar başka türlü şart koşmadığı sürece, nihai raporun onaylanmasını takiben 45 gün içerisinde
teminat serbest bırakılacaktır.
(4) Kesin teminatın geçerliliğinin sona ermesi ve Yüklenicinin bunu yeniden geçerli kılamaması halinde,
Sözleşme Makamı, ya şimdiye kadar yapılmış ödemelerin toplamına kadarına olan bir tutarı Sözleşme altında
Yükleniciye ileride yapılacak ödemelerden keser ya da bu kesintiyi yapmanın mümkün olmadığı kanaatindeyse
Sözleşmeyi feshedebilir.
(5) Eğer sözleşme herhangi bir sebeple feshedilirse, Yüklenicinin Sözleşme Makamı’na olan borçları kesin
teminattan tahsil edilir. Bu durumda, teminatı düzenleyen kuruluş her ne sebeple olursa olsun ödemeyi
geciktirmeyecek veya ödemeyi yapmaya itiraz etmeyecektir.
(6) Özel koşullarda aksi belirtilmedikçe, Yapım işlerinde zorunlu olmak üzere, Yüklenici, olası kayıp ve
zararların önlenmesini teminen, işin yenilenmesine yetecek meblağda, iş ve iş yerini sigorta ettirecektir. Sigorta
hem Yüklenici hem de Sözleşme Makamı adına yaptırılacak ve bu sigorta sözleşme ile yükümlü olunan herhangi
bir kayıp veya zarar için geçerli olacaktır.
(7) Yüklenicinin sigorta yükümlülüklerine bakılmaksızın Yüklenici, çalışanları tarafından işlerin
yürütülmesinden kaynaklanan kişisel yaralanmalar veya mala gelen zararlar için üçüncü şahıslar tarafından
yapılan taleplere karşı sorumludur ve Sözleşme Makamının bu tür taleplere karşı sorumlu tutulamayacağını
peşinen kabul eder.
Madde 30)
Borç tutarlarının Yükleniciden tahsil edilmesi
(1) Yüklenici nihai olarak onaylanmış bedelden daha fazla ödenmiş olan ve dolayısıyla Sözleşme Makamına
borçlu bulunduğu bütün tutarları Sözleşme Makamı’nın talebi üzerine 15 gün içinde geri ödeyecektir.
Yüklenicinin belirtilen süre içinde geri ödemeyi yapmaması halinde, Sözleşme Makamı, Türkiye Cumhuriyet
40
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Söz. Ek-1: Genel Koşullar
Merkez Bankasının uyguladığı reeskont faizi oranına 3 puan eklenerek tespit edilecek faiz ilavesiyle tahsil
yoluna gidecektir.
(2) Sözleşme Makamına geri ödenecek tutarlar Yükleniciye herhangi bir şekilde borçlu olunan tutarlardan
mahsup edilebilir. Bu durum Yüklenicinin ve Sözleşme Makamı’nın geri ödemelerin taksitler halinde yapılması
konusunda anlaşmaya varma haklarını etkilemeyecektir. Gerekli olan hallerde, Kalkınma Ajansı mali destek
sağlayan kuruluş sıfatıyla halefiyet prensibine dayalı olarak Sözleşme Makamının yerini alabilir.
(3) Sözleşme Makamına borçlu olunan tutarların geri ödenmesinden kaynaklanan banka masrafları tamamen
Yüklenici tarafından üstlenilecektir.
Madde 31)
Yapım İşlerinde Kabul ve Bakım
(1) Proje Yöneticisi tarafından geçici veya kesin kabul doğrultusunda, gerçekleştirilen sözleşme konusu işlerin
doğrulanması çalışmaları, Yüklenicinin hazır bulunduğu bir ortamda yapılacaktır.
(2) Sözleşme Makamı, bazı yapıları, yapı kısımlarını veya inşaat bölümlerini tamamlandıkça kullanmaya
başlayabilir. Yapılar, yapı kısımları veya inşaat bölümlerinin Sözleşme Makamı tarafından devralınmasından
önce mutlaka bunların kısmi kabul işlemleri gerçekleştirilmelidir. Ancak, acil durumlarda, Proje Yöneticisi
tarafından yapılacak işlere ilişkin envanterin hazırlanmış olması ve bu hususta, Yüklenici ve Proje Yöneticisi
arasında önceden mutabakata varılmış olması koşuluyla kabulden önce devir gerçekleşebilir. Sözleşme Makamı
bir yapı, bunların bir kısmı veya inşaatın bir bölümünü devraldıktan sonra, Yüklenici hatalı yapım veya işçilikten
dolayı ortaya çıkan herhangi bir hasar dışında ortaya çıkacak herhangi bir hasarı düzeltmek zorunda
olmayacaktır.
(2)Tamamlanmaları üzerine başarılı bir şekilde denetim/incelemeleri geçmesi ve kullanıma uygun halde
bulundurulması halinde, yapım işleri, Sözleşme Makamı tarafından teslim alınacak ve bir geçici kabul belgesi
tanzim edilecek veya tanzim edilmiş sayılacaktır. Geçici kabul belgesi tanzim ederek verecek ve diğer
hususların yanı sıra, işlerin sözleşmede belirtilenlere uygun bir şekilde hangi tarihte tamamlandığı ve geçici
kabul için hazır hale geldiğine ilişkin görüşler yer alır.
(3) Bakım süresi özel koşullarda veya şartnamede belirtilmemiş ise, 365 gündür. Yüklenici, bakım döneminde
ortaya çıkabilecek veya görülebilecek ve tasarım, işçilik ve malzemeden kaynaklanan kusur veya hasarı en kısa
sürede düzeltmekle sorumludur.
(4) Bakım süresinin sona ermesi üzerine veya bu şekilde birden fazla süre söz konusu olan durumlarda, son
sürenin sona ermesi ve bütün kusur veya hasarların giderilmiş olması üzerine, Proje Yöneticisi, 30 gün içinde bir
kopyasını Sözleşme Makamına vereceği bir Kesin kabul tutanağı hazırlayacaktır.
(5) Kesin kabul belgesi Proje Yöneticisi tarafından imzalanıncaya veya imzalanmış olduğu kabul edilinceye
kadar, Yüklenicinin işleri tamamen gerçekleştirmiş olduğu kabul edilmeyecektir.
(6) Kesin kabul belgesinin tanzimine bağlı kalmaksızın, Yüklenici ve Sözleşme Makamı, kesin kabul belgesinin
tanziminden önce ortaya çıkan yapılmamış, yerine getirilmemiş herhangi bir borçluluğu yerine getirme
bakımından, yükümlü kalmaya devam edeceklerdir. Bu tür herhangi bir yükümlülüğün mahiyet ve kapsamı,
sözleşme şartlarına atıf yapmak suretiyle belirlenecektir.
Madde 32)
Mal alımı sözleşmelerinde teslim, kabul ve garanti işlemleri
(1) Yüklenici sözleşme koşullarına göre malları teslim eder. Mallara ilişkin riskler, geçici kabullerine kadar
yükleniciye aittir.
(2) Yüklenici, sözleşmede belirtildiği şekilde malların ulaşacakları yere nakli sırasında hasar görmelerini
engellemek için uygun şekilde paketlenmesini sağlar. Paketleme, herhangi bir sınırlama olmadan, nakil ve açıkta
depolama sırasında karşılaşabilecekleri fiziki ve iklim şartlarından etkilenmeyi minimum seviyeye indirecek
şekilde olmalıdır. Paketleme, paketlerin içinin ve dışının işaretlenmesi ve belgelendirilmesi, Özel Koşullarda
belirlenen koşullarla ve Proje Yöneticisi tarafından istenebilecek değişikliklerle uyum içinde olmalıdır.
(3) Yüklenici, Proje Yöneticisinden teslim emri almadan kabul yerine hiçbir mal nakledilmez ve teslim edilmez.
Yüklenici, sözleşmede geçen tüm malların kabul yerine tesliminden sorumludur. Eğer Proje Yöneticisi, 30 gün
içerisinde geçici kabul onayı vermezse ya da Yüklenicinin başvurusunu reddetmezse, bu sürenin son gününde
geçici kabulü onayladığı varsayılır.
(4) Mallar, masraflarını Yüklenicinin karşılayacağı, öngörülen doğrulama ve test işlemleri tamamlanana kadar
kabul edilmiş sayılmaz. Muayene ve testler, sevkiyattan önce yerinde ve /veya malların son teslim noktasında
yürütülebilir.
(5) Proje Yöneticisi, malların sevkiyat süreci boyunca ve mallar devralınmadan önce aşağıdakileri emretme ve
karar verme hakkına sahiptir:
41
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
a.
b.
c.
d.
Söz. Ek-1: Genel Koşullar
Sözleşmeye uygun olmadığını düşündüğü malların verilecek süre içinde kabul yerinden alınması;
Bu malların düzgün ve uygun mallarla değiştirilmeleri,
Önceki testlere ve ara ödemelere bakılmaksızın Yüklenicinin sorumlu olduğu malzeme işçilik ya da
tasarım açısından montajın Proje Yöneticisi tarafından uygun bulunmadığı durumlarda bu montajın
sökülmesi ve yeniden monte edilmesi,
Yapılan iş, sağlanan mallar ya da Yüklenici tarafından kullanılan malzemelerin sözleşmeye uygun
olup olmadıkları, ya da malların tamamının ya da bir bölümünün sözleşme şartını yerine getirip
getirmedikleri.
(6) Yüklenici, belirtilen hataları en kısa sürede ve maliyetini kendi karşılayarak giderecektir. Eğer Yüklenici bu
talimata uymazsa, Sözleşme Makamının talimat gereklerini başkalarına yaptırma hakkı vardır ve bununla ilgili
ve bundan kaynaklanan tüm masraflar Sözleşme Makamı tarafından Yükleniciye yapılacak ödemelerden
düşülür.
(7) Şartnamesinde belirtilen nitelik ve kalitede olmayan mallar reddedilir. Reddedilen mallara özel bir işaret
konur. Bu işaret söz konusu malları tahrif edecek ya da ticari değerlerini etkileyecek şekilde olmamalıdır.
Reddedilen mallar varsa Proje Yöneticisinin belirlediği süre içerisinde kabul yerinden yüklenici tarafından
masrafı ve riskleri onun üzerinde olmak şartıyla alınır. Reddedilen malların kullanıldığı hiçbir iş kabul edilmez.
(8) Mallar, sözleşmeye uygun sevk edildiklerinde, gerekli testleri geçtiklerinde ya da geçmiş olarak kabul
edildiklerinde ve Geçici Kabul onay belgesi aldıklarında ya da almış sayıldıklarında Sözleşme Makamına
devredilir.
(9) Yüklenici, mallar Geçici Kabul için hazır olduklarında Proje Yöneticisine Geçici Kabul onay belgesi için
başvurur. Proje Yöneticisi de başvurudan itibaren 30 gün içerisinde aşağıdaki işlemlerden birini uygular:
a) Yükleniciye üzerinde eğer varsa çekincelerin belirtildiği, teslimatın sözleşmeye göre tamamlandığı
tarihin yer aldığı ve malların geçici olarak kabul edildiğinin belirtildiği, bir kopyası Sözleşme
Makamında kalan bir Geçici Kabul Onay Belgesi hazırlar; ya da
b) Gerekçelerini ve geçici kabul için Yüklenicinin yapmak zorunda olduğu işlemleri belirterek
başvuruyu reddeder.
(10) Eğer Proje Yöneticisi 30 gün içerisinde geçici kabul onay belgesi vermez ya da malları reddetmezse, geçici
kabul onay belgesini vermiş sayılır.
(11) Kısmi sevkiyat durumunda Sözleşme Makamının kısmi kabul verme hakkı vardır.
(12) Malların geçici kabulünden sonra Yüklenici, sözleşmenin uygulanmasıyla ilintili bir iş için gerek
duyulmayan geçici yapı ve malzemeleri söküp alacaktır. Ayrıca, her türlü çöp ve engelleyici unsuru kaldıracak
ve Kabul yerini sözleşmenin gerektirdiği gibi eski haline getirecektir.
(13) Yüklenici, malların yeni, kullanılmamış, son model ve tasarımla malzemede son yenilikleri birleştirir
durumda olduğunu eğer aksi sözleşmede yazmıyorsa garanti eder. Yüklenici, tasarım ya da malzemelerin
şartnamede belirtildiği şekilde, kullanım hataları ya da ihmallerden kaynaklananlar hariç olmak üzere, malzeme
ya da işçilikten kaynaklanan hata ve kusurların olmadığını garanti eder. Bu garanti hükmü Özel Koşullarda
belirtildiği şekilde geçerli kalır.
(14) Yüklenici, garanti süresinde ortaya çıkan bozukluk ya da hasarları ve aşağıda belirtilen durumları
düzeltmekle sorumludur:
a) Kusurlu malzeme, hatalı işçilik ya da Yüklenicinin tasarımından kaynaklanan sonuçlar,
b) Garanti süresinde Yüklenicinin herhangi bir ihmal ya da eylemiyle ortaya çıkan durumlar,
c) Sözleşme Makamı tarafından ya da onun adına yapılan bir muayene sırasında ortaya çıkan durumlar.
(15) Yüklenici pratik olan en kısa sürede kusurlu ya da hasarlı malı maliyetini karşılayarak düzeltir. Değiştirilen
ya da tamir edilen tüm mallar için garanti süresi Proje Yöneticisinin sonuçtan tatmin olduğu tarihten itibaren
başlar. Eğer sözleşme kısmi kabule izin veriyorsa, garanti süresi sadece yenileme ya da tamirden etkilenen
parçalar için uzatılır.
(16) Eğer garanti süresinde bu tür bir kusur ya da hasar oluşursa Sözleşme Makamı ya da Proje Yöneticisi
durumu Yükleniciye tebliğ eder. Eğer yüklenici tebliğde verilen zamanda içinde hata ve hasarda bir düzeltme
yoluna gitmezse, Sözleşme Makamı;
a) Kusur ya da hasarı kendi düzeltebilir ya da düzeltme işini maliyeti ve riskleri Yüklenici tarafından
karşılanacak şekilde başkasına yaptırır. Bu durumda tüm masraflar Sözleşme Makamı tarafından
Yükleniciye yapılacak ödemelerden, teminatından ya da her ikisinden birden düşülür.
b) Sözleşmeyi feshedebilir.
42
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Söz. Ek-1: Genel Koşullar
(17) Yükleniciye hemen ulaşılamayan acil durumlarda ya da ulaşıldığında Yüklenicinin gerekli işlemleri
yapmadığında, Sözleşme Makamı veya Proje Yöneticisi masrafları Yüklenici tarafından karşılanmak üzere işi
yürütürler ve yapılan işlem hakkında en kısa zamanda Yükleniciyi bu konuda bilgilendirirler
(18) Garanti süresi geçici kabul tarihinde başlar ve garanti yükümlülükleri Özel Koşullar ve Teknik Şartnamede
belirtilir. Eğer garanti süresi belirtilmemişse 365 gün olarak kabul edilecektir.
(19) Garanti süresinin sona ermesiyle Proje Yöneticisi Yüklenicinin sözleşmedeki yükümlülüklerini Proje
Yöneticisinin memnuniyetiyle tamamladığı tarihi belirten ve bir kopyası Yüklenicide kalacak olan bir kesin
kabul onay belgesini Yükleniciye verir. Kesin Kabul onay belgesi garanti süresinin bitiminden itibaren 30 gün
içinde hazırlanır.
(20) Sözleşme, kesin kabul onay belgesi imzalanana ya da Proje Yöneticisi tarafından imzalanmış varsayılana
kadar tamamlanmış sayılmaz.
Madde 33)
Fiyatlarda değişiklik
(1) Özel Koşullarda aksi öngörülmedikçe fiyat/ücret oranları veya tutarları değiştirilemeyecektir.
SÖZLEŞMENİN İHLALİ VE FESİH
Madde 34)
Sözleşmenin ihlali
(1) Tarafların herhangi biri sözleşme altındaki yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirmediğinde
sözleşmeyi ihlal etmiş addedilir.
(2) Sözleşmenin ihlal edilmesi durumunda, ihlalden zarar gören taraf aşağıdaki hukuki çarelere başvurma
hakkına sahip olacaktır:
a)
Zarar-ziyan bedelinin karşılıklı mutabakatla tahsili ve/veya
b)
Sözleşmenin feshedilerek yasal yollardan tahsili.
(3) Zarar-ziyan bedeli iki şekilde olabilir:
a)
Genel zarar-ziyan bedeli veya
b) Maktu zarar-ziyan bedeli.
(4) Sözleşme Makamı zarar-ziyan bedeline hak kazandığı her durumda bu zarar-ziyan bedellerini Yükleniciye
ödeyeceği tutarlardan veya ilgili teminattan kesebilir.
(5) Sözleşme Makamının, sözleşme tamamlandıktan sonra tespit edilen zarar veya hasarlar için tazminat alma
hakkı saklıdır.
Madde 35)
Sözleşmenin askıya alınması
(1) Sözleşme konusu işin ihale edilmesine ilişkin prosedürlere veya sözleşmenin ifa edilmesine maddi hatalar
veya usulsüzlükler veya sahtekarlıklar dolayısıyla halel gelmesi durumunda Sözleşme Makamı sözleşmenin
yürütülmesini askıya alacaktır.
(2) Sözkonusu hataların veya usulsüzlüklerin veya sahtekarlıkların Yükleniciye atfedilecek sebeplerden
kaynaklanması halinde Sözleşme Makamı ek bir önlem olarak bu hataların, usulsüzlüklerin veya sahtekarlıkların
ciddiyetiyle orantılı şekilde Yükleniciye ödeme yapmayı reddetme veya evvelce ödemiş olduğu tutarları geri
alma hakkına sahip olacaktır.
Madde 36)
Sözleşmenin sözleşme makamı tarafından feshi
(1) Sözleşme, sözleşmenin her iki tarafça imzalanmasından itibaren bir yıl içinde herhangi bir faaliyet ve
karşılığında ödeme yapılmamışsa, kendiliğinden fesholunmuş addedilecektir.
(2) Fesih, Sözleşme Makamının veya Yüklenicinin sözleşme altında sahip oldukları diğer hak ve yetkilere halel
getirmeyecektir.
(3) Bu Genel Koşullar’da tarif edilen fesih gerekçelerine ek olarak, Sözleşme Makamı aşağıdaki durumlardan
herhangi birinin ortaya çıkması halinde Yükleniciye 7 (yedi) gün önceden bildirimde bulunarak sözleşmeyi
feshedebilir:
a)
Yüklenicinin Sözleşme konusu işi önemli ölçüde sözleşmeye uygun şekilde yerine getirmemesi;
b)
Yüklenicinin işin düzgün ve zamanında yürütülmesini ciddi ölçüde etkileyecek şekilde
yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya ihmal etmesi durumunda bu halin giderilmesi için Proje
Yöneticisi tarafından yapılan bildirimin gereklerine Yüklenicinin makul bir süre içinde uymaması;
43
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Söz. Ek-1: Genel Koşullar
c)
Yüklenicinin Proje Yöneticisi tarafından verilen idari emirleri yerine getirmeyi reddetmesi veya ihmal
etmesi;
d)
Yüklenicinin sözleşmeyi devretmesi veya sözleşme altındaki işleri taşerona vermesi;
e)
Yüklenicinin iflas etmesi veya tasfiyeye gitmesi, faaliyetlerinin mahkemeler tarafından kayyum
idaresine verilmesi, alacaklılarıyla konkordato ve benzeri anlaşmalar yapması, ticari faaliyetlerini askıya
alması, bu hususlarla ilgili olarak dava veya takibatlara maruz kalması, veya ulusal mevzuat gereğince
benzer bir prosedür neticesinde bu türden durumlara düşmesi;
f)
Yüklenicinin mesleki fiil ve davranışlarıyla ilgili olarak kesinleşmiş hüküm ifade eden bir mahkeme
kararıyla suçlu bulunarak hüküm giymiş olması;
g)
Yüklenicinin Sözleşme Makamı tarafından gerekçeli olarak kanıtlanan ağır bir mesleki kusur veya
suistimalden suçlu bulunmuş olması;
h)
Yüklenicinin sahtekarlık, yolsuzluk, suç örgütüne iştirak veya başka bir yasadışı faaliyet münasebetiyle
kesinleşmiş hüküm ifade eden bir mahkeme kararıyla suçlu bulunarak hüküm giymiş olması;
i)
Kalkınma Ajansı mali destekleri kapsamında finanse edilen başka bir tedarik sözleşmesi prosedürünü
veya destek programı prosedürünü takiben Yüklenicinin akdi yükümlülüklerini yerine getirmediği için
sözleşmeyi ciddi ölçüde ihlal ettiğinin ilan edilmiş olması;
j)
Sözleşmeye eklenen bir zeyilnameyle kaydedilmediği halde Yüklenicinin tüzel kişiliğinde, niteliğinde,
statüsünde veya şirket üzerindeki kontrolünde değişikliğe yol açan bir kurumsal yapı değişikliğinin
meydana gelmiş olması;
k)
Sözleşmenin ifa edilmesini önleyen başka bir yasal engelin zuhur etmiş olması;
l)
Yüklenicinin gerekli teminatları veya sigortayı sağlayamaması ya da sözkonusu teminat veya sigortayı
sağlayan kişinin bunlarda yer alan taahhüt hükümlerine riayet etmemesi.
(4) Yukarıda belirtilen durumlardan herhangi birinin ortaya çıkmasını takiben Sözleşme Makamı Yüklenicinin
namı hesabına olmak üzere ya işi kendisi tamamlayacak ya da üçüncü bir şahısla/tarafla başka bir sözleşme
akdedecektir. Sözleşme Makamı’nın, Sözleşmeyi feshetmesi halinde, Yüklenicinin işin tamamlanmasındaki
gecikmeden ötürü sorumluluğu, sözleşme altında daha önceden maruz kalınmış yükümlülükler saklı kalmak
kaydıyla, derhal sona erecektir.
(5) Yüklenici, sözleşmenin feshi üzerine veya sözleşmenin feshedildiğine dair bildirimi aldığında, işin süratli ve
düzgün bir biçimde ve ilgili maliyetler asgari düzeyde tutulacak şekilde tamamlanmasını teminen gerekli
adımları derhal atacaktır.
(6) Proje Yöneticisi sözleşmenin feshinden sonra mümkün olan en kısa süre içinde fesih tarihi itibariyle
Yükleniciye borçlu olunan bütün tutarları ve hizmet bedellerini onaylayacaktır.
(7) Sözleşme Makamı Sözleşme konusu iş tamamlanıncaya kadar Yükleniciye herhangi bir ilave ödeme yapma
yükümlülüğünde olmayacak ve eğer varsa işin tamamlanması için yaptığı ek harcamaların maliyetini
Yükleniciden geri alma hakkına sahip olacak veya bunlardan sonra Yükleniciye borçlu kalınan herhangi bir
bakiye mevcutsa bu bakiyeyi Yükleniciye ödeyecektir.
(8) Şayet Sözleşme Makamı tarafından sözleşme feshedilirse, Sözleşme Makamı maruz kaldığı zarar ve
kayıpların bedelini sözleşmede belirtilen azami tutara kadar olmak üzere Yükleniciden geri alma hakkına sahip
bulunacaktır. Eğer sözleşmede herhangi bir azami tutar belirtilmemişse, Sözleşme Makamı, sözleşme altında
tanınan diğer hukuki çarelere başvurma hakkı saklı kalmak kaydıyla, sözleşme bedelinin Yüklenicinin kusuru
nedeniyle işin yeterli şekilde tamamlanamayan bölümüne ait bulunan kısmını Yükleniciden geri alma hakkına
sahiptir.
(9) Yüklenici, fesih anına kadar yapmış olduğu işler için kendisine borçlu olunan tutarlara ek olarak herhangi bir
zarar veya hasar tazminatı talep etme hakkına sahip değildir.
Madde 37)
Sözleşmenin Yüklenici tarafından feshi
(1) Yüklenici, Sözleşme Makamının aşağıdaki durumlara sebebiyet vermesi halinde, Sözleşme Makamına 15
gün önceden bildirimde bulunarak sözleşmeyi feshedebilir:
a)
Sözleşme Makamının Yükleniciye borcunu haklı bir neden olmaksızın ödememesi;
b)
Hatırlatmalara rağmen Sözleşme Makamının yükümlülüklerini ısrarla yerine getirmemesi; veya
44
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
c)
Söz. Ek-1: Genel Koşullar
Sözleşmede belirtilmeyen nedenlerle veya Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmayan sebeplerle
Sözleşme Makamının işin tamamının veya bir kısmının yürütülmesini 90 günden daha uzun bir süreyle
askıya alması.
(2) Sözleşmenin Yüklenici tarafından feshi Sözleşme Makamı’nın veya Yüklenicinin sözleşme altında sahip
oldukları diğer haklara halel getirmeyecektir.
(3) Sözleşmenin Yüklenici tarafından feshedilmesi durumunda Sözleşme Makamı bu fesih dolayısıyla
Yüklenicinin uğrayacağı zarar ve hasarların bedelini ödeyecektir. Bu ilave ödemenin toplam tutarı Özel
Koşulların sözleşme bedeli belirtilen maddesinde yer alan miktarı aşamayacaktır.
Madde 38)
Vefat
(1) Eğer Yüklenici tek bir gerçek kişiyse bu kişinin vefatı halinde sözleşme kendiliğinden fesholunmuş
addedilecektir. Ancak bu kişinin varisleri veya hak sahipleri Yüklenicinin vefatından itibaren 15 gün içinde
sözleşmeyi sürdürme isteklerini bir bildirimle beyan etmişlerse, Sözleşme Makamı bunların yaptıkları teklifi
inceleyecektir. Sözleşme Makamı’nın kararı bu teklifin alınmasından itibaren 15 gün içinde ilgili varislere veya
hak sahiplerine bildirilecektir.
(2) Yüklenici bir grup gerçek kişiden oluşuyorsa ve bunlardan biri veya daha fazlası vefat etmişse, Sözleşme
konusu işin sürdürülmesi hakkında taraflar arasında karşılıklı mutabakatla bir rapor düzenlenecek ve Sözleşme
Makamı ölen kişilerin vefat tarihinden itibaren 15 gün içinde duruma göre grubun sağ üyeleri veya ölenlerin
varisleri ya da hak sahipleri tarafından bulunulmuş taahhütlere uygun olarak sözleşmenin sürdürülmesi veya
sözleşmenin feshi yönünde karar verecektir. Sözleşme Makamı’nın kararı bu husustaki teklifin alınmasından
itibaren 30 gün içinde grubun sağ üyelerine veya ilgili varislere ya da hak sahiplerine bildirilecektir.
(3) Bu kişiler Yükleniciyle aynı ölçüde sözleşmenin düzgün ifa edilmesinden müştereken ve münferiden sorumlu
olacaklardır. Sözleşmenin devam ettirilmesi sözleşmede hükme bağlanmış teminatın düzenlenmesi ve
sağlanmasıyla ilgili kurallara tabi olacaktır.
Madde 39)
Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları
(1) Süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır.
A. Mücbir sebepler;
a) Doğal afetler.
b) Kanuni grev.
c) Genel salgın hastalık.
d) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.
e) Gerektiğinde Kalkınma Ajansı veya ilgili kurunm/kuruluşlar tarafından belirlenecek benzeri diğer
haller.
Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi ve süre uzatımı verilebilmesi için mücbir
sebep oluşturacak durumun;
a) Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş bulunması,
b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,
c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması,
d) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi (20) gün içinde yüklenicinin Sözleşme
Makamına ve ilgili Ajansa yazılı olarak bildirimde bulunması
e) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi,
zorunludur.
B. Sözleşme Makamından kaynaklanan sebepler
Ayrıca Sözleşme Makamının sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın,
öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi (yer tesliminin, projelerin onaylanmasının gecikmesi gibi) ve bu
sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmeler meydana gelmesi ve işin süresinde bitirilememesi
halinde, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya
gücünün yetmemiş bulunması kaydıyla yüklenicinin başvurusu üzerine durum Sözleşme Makamı ve İlgili Ajans
tarafından incelenerek yapılacak işin niteliğine göre işin bir kısmına veya tamamına ilişkin süre uzatımı
verilebilir.
(2) Eğer sözleşme altındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi sözleşmenin her iki tarafça imzalandığı tarihten
sonra meydana gelen bir mücbir sebep durumundan ötürü engellenirse, tarafların hiçbiri sözleşme altındaki
yükümlülüklerini ihlal etmiş sayılmayacaktır.
(3) Mücbir sebep durumundan etkilenen taraf sözleşme altındaki yükümlülüklerini asgari gecikmeyle yerine
getirebilecek şekilde bu durumu ortadan kaldırmak için tüm makul tedbirleri alacaktır.
45
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Söz. Ek-1: Genel Koşullar
(4) Sözleşmedeki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, Yüklenici, sözleşme altındaki yükümlülüklerini yerine
getirememesinin veya yerine getirmede gecikmesinin bir mücbir sebep durumundan kaynaklanması halinde ve
kaynaklandığı ölçüde maktu zarar-ziyan bedeli ödemekten veya kusur-temerrüt nedeniyle fesihten sorumlu
olmayacaktır. Sözleşme Makamı da, sözleşmedeki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, benzer şekilde
sözleşme altındaki yükümlülüklerini yerine getirememesinin veya yerine getirmede gecikmesinin bir mücbir
sebep durumundan kaynaklanması halinde ve kaynaklandığı ölçüde sözleşmenin kusur-temerrüt nedeniyle
Yüklenici tarafından feshinden veya sözleşme tahtındaki mükellefiyetlerini ifa edememesinden ötürü gecikmiş
ödemeler için faiz ödemekten sorumlu olmayacaktır.
(5) Eğer taraflardan herhangi biri mücbir sebep durumunun meydana gelmesi nedeniyle yükümlülüklerini yerine
getirmesinin etkilenebileceği kanaatindeyse, diğer tarafı bu durumdan derhal haberdar ederek mücbir sebebin
mahiyetini, muhtemel süresini ve yaratacağı muhtemel etkileri bildirecektir. Proje Yöneticisi yazılı olarak aksi
yönde talimat vermedikçe, Yüklenici makul ölçülerde mümkün olduğu ölçüde sözleşme altındaki
yükümlülüklerini yerine getirmeyi sürdürecek ve bu arada mücbir sebebin engellemediği yükümlülüklerini ifa
etmek için makul bütün alternatif yolları arayacaktır. Yüklenici, Proje Yöneticisi tarafından kendisine bu yönde
talimat verilmedikçe sözkonusu alternatif yol ve yöntemleri uygulamaya koymayacaktır.
(6) Eğer mücbir sebep koşulları meydana gelir ve varlığını 180 gün boyunca sürdürürse, bu takdirde,
Yükleniciye mücbir sebepten ötürü tanınacak ifa süresi uzatımları saklı kalmak kaydıyla, tarafların herhangi biri
30 gün önceden diğer tarafa fesih bildiriminde bulunma hakkına sahip olacaktır. Şayet 30 günlük sürenin
sonunda mücbir sebep durumu hala devam ediyorsa, sözleşme feshedilecek ve bunun neticesinde taraflar
sözleşme altındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyi sürdürmekten kurtulmuş olacaklardır.
İHTİLAFLARIN HALLİ
Madde 40)
İhtilafların halli
(1) Sözleşme Makamı ve Yüklenici, sözleşmeyle ilgili olarak kendi aralarında çıkabilecek her türlü ihtilafı
dostane yollarla çözmek için ellerinden gelen tüm çabayı harcayacaklardır.
(2) Herhangi bir ihtilafın ortaya çıkması durumunda, sözleşme tarafları gerek ihtilafla ilgili tutum ve konumlarını
gerekse mümkün gördükleri çözümler hakkındaki düşüncelerini birbirlerine yazılı olarak bildireceklerdir. Eğer
sözleşme taraflarından herhangi biri yararlı olacağı kanaatindeyse, taraflar bir toplantı yaparak ihtilafı halletmeye
çalışacaklardır. Tarafların herbiri, dostane çözüm isteğine bu yöndeki talebi almasından itibaren 10 gün içinde
cevap verecektir. Dostane çözüme ulaşma süresi, bu husustaki isteğin yapıldığı tarihten itibaren 60 gün olacaktır.
(3) Dostane çözüme ulaşma çabasının başarısız olması veya taraflardan herhangi birinin bu yöndeki isteğe
zamanında cevap vermemesi halinde, tarafların herbiri diğer tarafa bildirimde bulunarak, ihtilafın Kalkınma
Ajansının uzlaştırmasıyla çözümlenmesini kararlaştırabilirler. Uzlaştırma sürecinin başlamasından itibaren 60
gün içinde ihtilaf halledilemezse, sözleşme taraflarının herbiri ihtilaf çözümleme prosedürüyle ilgili bir sonraki
aşamaya geçme hakkına sahip olacaktır.
(4) Dostane çözüme veya uzlaştırma yoluyla ihtilafın halline bu prosedürlerden birinin başlamasından itibaren
120 gün içinde ulaşılamazsa, tarafların herbiri Özel Koşulların ilgili Maddesinde belirtildiği şekilde ihtilafın
çözümlenmesini ulusal bir kaza merciinin kararına veya tahkim kararına havale edebilir.
HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER
Madde 41)
Hüküm bulunmayan haller
(1) İş bu Genel Koşullarda ve sözleşmenin diğer bağlayıcı belgelerinde, sözleşmenin imzalanması ve ifası
aşamalarında ortaya çıkabilecek ve karşılığında ilgili belgelerde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre
Kamu İhale Mevzuatının mal, hizmet ve yapım işlerine ilişkin Tip Sözleşmelerindeki hükümler ve hukuki
referansları kıyasen uygulanır.
46
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Söz. Ek-3: Teknik Teklif
Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)
47
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Söz. Ek-3: Teknik Teklif
TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU
(Yapım işi ihaleleri için)
(Söz. EK:2c)
İş, ihtiyaçlarını eksiksiz olarak kapsayan ve isteklilerin rahatlıkla anlayacağı şekilde, Sözleşme Makamı
(yararlanıcı) tarafından tanımlanmalıdır. Yaptırmayı düşündüğünüz işin teknik özelliklerini, kullanılacak
malzeme standartlarını, metraj cetvellerini herhangi bir tereddüt ve yanlış anlamaya yer vermeyecek şekilde
hazırlanmalıdır. Yapım İşi Teknik Şartnamesi ve Keşif Özeti aşağıda verilmektedir.
48
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Söz. Ek-3: Teknik Teklif
YAPIM İŞLERİ İÇİN TEKNİK ŞARTNAME
Proje Adı : ARITMA TESİSİ KAPASİTE ARTIŞ PROJESİ ( TOSBİ ATKAP )
Sözleşme Makamı (Yararlanıcı) : Tire Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü (TOSBİ)
1.
GENEL TANIM
İşin kapsamı ve yeri
a)
Tire Organize Sanayi Bölgesinde mevcut bulunan 1000 m3/gün kapasiteli Atık su Arıtma Tesisinin,
hazırlanmış olan projeler doğrultusunda modernizasyonu ve 2. Etap Atık su Arıtma Tesisinin yapılarak
kapasitenin 2.000 m3/gün’e çıkartılması işi.
Ödeme şartları
b)
Ödemeler Sözleşme ve Özel Koşullar Bölümü Madde-3 te belirtildiği şekilde yapılacaktır.
Diğer
c)
2.
(i)
Firma tarafından şantiye sorumlusu olarak atanan İnşaat Mühendisinin işten ayrılması,ya
da hizmet alımında sözleşmenin feshedilmesi durumunda Firma 24 saat içinde bu durumu
yazılı olarak TOSBİ ‘ye bildirecektir. Firma bildirim tarihinden itibaren 10 iş günü
içerisinde yeni bir İnşaat Mühendisi ataması yapacaktır. Ataması yapılan İnşaat
Mühendisinin SGK Belgesi ya da hizmet alım sözleşmesi TOSBİ’ ye sunulmalıdır.
(ii)
Şantiye sorumlusu işin süresi boyunca toplam 15 günden daha fazla şantiye dışında
bulunamaz.
(iii)
İnşaat Mühendisi atık su arıtma tesisi şantiyesinde inşaat süresi boyunca sürekli
bulunacaktır.
(iv)
Şantiye sorumlusu İnşaat Mühendisinin haklı gerekçelerle şantiyede ardarda 3 günden
fazla bulunamayacak olması durumunda Firma bünyesinde bulunan bir mühendisi Şantiye
Sorumlusu olarak geçici görevlendirecek ve bu durumu TOSBİ’ye bildirecektir.
Teknik Şartname
A- Yapım
a) Genel Hususlar:
b) Söz konusu projenin Çevre ve Şehircilik Bakanlığından gerekli onayları alınmıştır. Onaylı projeler
ancak yüklenici firmanın kullanımına açık olacaktır.
İnşaat teknik şartnamesi kapsamında bulunan işlere ait imalatlar, onaylı projelere, proje kriterlerine
ve şartnamede verilen hususlar ile mahal listesine bağlı olarak yürütülecektir. İmalatlar yapılırken
projede belirtilen notlara uyularak gerekli imalatlar yapılacaktır.
1. İnşaat esnasında kazı, yıkım ve sökümden çıkan malzemeler Çevre ve Şehircilik Bakanlığının
Hafriyat Toprağı İnşaat Ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’ne uygun olarak idarenin
49
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Söz. Ek-3: Teknik Teklif
veya belediyenin yazılı izni ile göstereceği döküm yerine boşaltılacaktır. Döküm yerinin
düzeltilmesi yapılacaktır. Tüm yıkım, söküm ve taşıma işleri fiziki çevreye zarar vermeyecek
şekilde yapılacaktır. Sökümden çıkan sağlam ve kullanılabilir malzemeler tutanakla kullanıcı
birliğe teslim edilecektir.
2. İmalatlar için gerekli olan her cins malzeme inşaat sahasına getirilecek, olumsuz hava ve çevre
koşullarından korunacaktır.
3. İnşaatların yapımı esnasında kaldırılan, bozulan veya hasar gören yol, altyapı, kaplamalı alan,
yeşil alanlar vb. alanlar eski haline getirilecek şekilde onarılacaktır.
4. İş kapsamında bulunan işlerin yapımında kullanılacak malzemelerde TSE,TSEK veya
uluslararası akreditasyon kuruluşlarınca kabul görmüş belgeli olanlar tercih edilecek ve bunların
belgeleri yüklenici tarafından idareye ibraz edilecektir.
5. Projelerde belirtilen imalatların yapılabilmesi için gerekli iş iskeleleri ilgili mevzuata uygun
olarak kurulacaktır.
6. İnşaatlardaki dolgu mutlaka şartnamede ve onaylı projelerdeki pozuna uygun yapılacak,
dolgunun cinsi ve uygun sıkıştırmanın yapıldığı tutanak düzenlenerek tespit edilecektir.
7. İnşaatta beton dökümü yapılmadan önce taşıyıcı sisteme ait eleman boyutları (perde kolon, kiriş
vb.), döşenen donatılar projesine uygun olarak yapıldığı tutanak düzenlenerek tespit edilecektir.
8. Kullanılan betonların beton dayanımını tespit etmek için TS standartlarına uygun yöntemle
numune alınıp kırdırılacak ve deney raporları alınacaktır. Betonların üretilmesi, yerleştirilmesi
ve bakımı ilgili yönetmeliklere uygun işlemler yapılacaktır.
9. İnşaatta yapılan PVC ve alüminyum pencere ve kapı sistemlerinin garantisini içeren
firmanın taahhüdü alınacaktır. Kontrol Teşkilatı gerekli gördüğü takdirde şantiyede
uygulaması yapılan kapı ve/veya pencerelerden istediğini kestirerek kontrolünü yapacaktır.
10. Isı ve su izolasyonu mutlaka projesi ve şartnamesine uygun yapılacak ve tecrit tutanağı
düzenlenecektir.
11. Tüm tecrit işleri için yükleniciden noter tasdikli 5 yıllık taahhütname alınacaktır.
12. İnşaatta hatalı imalat yapılmış ise kırdırılıp projesine ve şartnamesine uygun yapılacaktır.
13. İnşaatlarda her imalat başlangıcında mutlaka bir örnek bölüm yapılmalı, uygunluğunun idarece
onayı müteakip imalata devam edilmelidir.
14. İnşaatlarda proje ve şartnamesine uygun yapılan ancak sonradan kontrolü mümkün olmayan
imalatların proje ve şartnamesine uygun yapıldığına dair tutanaklar düzenlenecektir.
15. Yüklenici firma şantiyede gerekli emniyet tedbirlerini alacak, iş güvenliği için uygun uyarı
levhalarını asacaktır.
16. Onaylı uygulama projelerinde ve teknik şartnamelerde gösterilen veya bahsedilen poz
numaralarının imalat tariflerine ve sağlanması gereken standartlarına uygun olarak imalatlar
yapılacaktır.
17. Hiçbir malzeme için nakliye bedeli ödenmeyecek, tüm imalatlar için her türlü malzeme kaybı,
işçilik, araç, gereç giderleri yükleniciye ait olacaktır.
18. İmalat başlamadan önce tüm mahallerin fotoğrafları çekilecek ve albüm haline getirilecektir.
İmalat tüm aşamalarda fotoğraflandırılarak, hakediş eklerine konulacak ve bu fotoğraflar aşama
aşama albüme eklenecektir.
50
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Söz. Ek-3: Teknik Teklif
c)
Plastik Doğrama Yapılması Ve Yerine Konulması
Plastik doğramaların imalatı ve yerine montajı Y.23.241 pozuna uygun olarak, seçimi yapılacak
malzemelerden imalatçı firma tarafından hazırlanan projesinin idarece onaylanmasından sonra
yapılacaktır. İdarece onaylanacak proje dosyasında 1/20 ölçekli sistem detayları, gerekli ise nokta
detayları ve TSE belgeleri olacaktır. Kullanılacak doğramalar TS 5358’e uygun sert PVC
profillerinden imal edilmesi ve profillerin her türlü dış hava koşullarına karşı dayanıklı, yüzeylerin
pürüzsüz olması, metal takviye profilleri ile ana profillerin (kasa, kanat, orta kayıt) gerekli
dayanımının sağlanacaktır. Kullanılacak profillerin, taban genişliği en az 70mm, dış duvar et
kalınlığı 3mm ( ±0.3mm) ve odacık sayısı 5 olacaktır. Doğramaları duvara ankre edecek dübeller bir
kenarda ikiden az ve/veya 70 cm’ den büyük açıklıklarda monte edilmeyecektir. Kapı kanatları
minimum 4 menteşe ile yerine tespit edilecektir. Kapı kanatlarının rahat açılıp kapanması
sağlanacaktır. Kasalar yerlerine silikon esaslı malzeme ile oturtulacak, doğrudan denizlik üzerine
oturtulmayacaktır. Kapı doğramalarında kapı profilleri kullanılacaktır. Destek saçı kalınlığı bina
yüksekliğine ve etkileyebilecek rüzgar yüküne bağlı olarak U profillerden tespit edilecek, ve
pencerelerde en az 1,5mm kapılarda ise en az 2mm olacaktır. Destek saçları TSE 914’e uygun olarak
daldırma yöntemi ile paslanmaya karşı korunacak ve PVC profillere en fazla 30cm’de bir vidalanmış
olacaktır. Her bağımsız bölgede en az iki adet su tahliye deliği olmalı ve rüzgar kapakları
takılmalıdır. Kullanılacak EPDM kauçuk contalar dışarıdan görünmemelidir. Sızdırmazlık için nötral
silikon veya poliüretan mastik kullanılacak ve kalınlığı 5mm’yi geçmeyecektir. Denizlik ve parapet
ile PVC kasa arasında da sızdırmazlık sağlanacaktır. Cam çıtası çerçeve birleşimleri EPDM lastik ile
iki sıra izole edilecektir. EPDM lastik contaların oturduğu olukların doğrama köşe bağlantısı
yapıldıktan sonra köşe oluk çapakları temizlenmiş olacaktır. Contalar kesintisiz olarak oluklarına
yerleştirilecek, iki ucu ise hem kasada hem de pencere kanatlarında doğramaların üst kısımlarında
(lento ucunda) uç uca getirilip siyah veya şeffaf silikonla birbirine yapıştırılacaktır. PVC doğrama
profilleri bir kenarda ikiden az ve aralığı 70cm’den büyük olmamak üzere çelik dübellerle duvara
ankre edilecektir. Menteşeler, pencerelerde en az 3 adet kapılarda en az 4 adet olacak ve mutlaka
destek sacına vidalanmış olacaktır. Pencerelerin kanatları rahat açılıp kapanması ve kilitlenmesi
sağlanacaktır. Aksesuarlar pencerelerin ayarlı çalışmasını sağlayacak mukavemette ve dizaynda
olacaktır. Firma pencere sistemlerinin garantisini içeren yazılı taahhüdünü idareye verecektir. İdare
her tip doğramadan yerine takılmak üzere şantiyeye getirildikten sonra en az iki adedini rastgele
örnekleme yöntemiyle projesine uyumunu kontrol maksadı ile kesip veya tartarak irdeleme hakkına
sahiptir.
d)
Beton Dökümü
Betonarme imalatlar Y.16.050/06 (C30/37) pozuna uygun olarak yapılacaktır.
e)

Betondan her 100 m3 te en az 3 grup numune alınacaktır. Numuneler üstüne hangi yapı
elemanından veya bölümden olduğu, tarihi ve hangi sıra ile alındığı yazılacaktır. Bu
numunelerin bir grubu yedi gün, diğer guruba 28 günde kırılacaktır. Bir grupta hakem numune
alarak şantiyede iş bitimine kadar saklanacaktır. Beton numuneleri beton firması tarafından
alınıp numuneler beton firmasından başka bağımsız bir kuruluş tarafından teste tabi
tutulacaktır. Test sonuçları en kısa sürede idareye teslim edilecektir. İdare isterse kırım
sırasında deney mahaline bir gözlemci gönderecektir. Deney numunelerin alınması, bakımı ve
hazırlanmasında (TSEN 12350/1),(TSEN 12390-2), deneylerin yapılmasında (TSEN12390-3)e
uyulacaktır. Numuneler kesinlikle şantiyede alınacaktır. Denetim teşkilatı gerekli gördüğü
durumlarda dökülmüş betonların dayanımının belirlenmesini isteyebilir. Bu denetim yapıya
zarar vermeyecek yerlerden alınacak karot örnekleri ile yapılacaktır.

Vibratörsüz hiçbir beton dökülmeyecektir. Saha betonlarında satıh vibratörü diğer betonlarda
ise donatı aralığına göre uygun vibratör kullanılacaktır. Beton dökümü sırasında yedek vibratör
hazır bulundurulacaktır. Beton miktarına göre vibratör sayısı artırılacaktır.

Beton hazırlanmasında, taşınmasında yerleştirilmesinde ve bakımında TS 1247 ve(TSEN
1248+A1) ’ e uyulmalıdır.
• Tüm beton imalatlarında su yalıtımı için 04.379/B07 pozuna uygun beton katkıları kullanılacaktır.
Donatı Yerleştirilmesi
51
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
f)
Söz. Ek-3: Teknik Teklif

Beton donatısı olarak kullanılacak çelikler TSEN ISO 4254-5’e uygun olmalıdır. Betonda
kullanılan donatılar idarenin uygun gördüğü resmi kurum ve/veya kuruluşlara teste
gönderilecektir.

Küçük haddehane demirleri kesinlikle kullanılmayacaktır. Donatı çeliğinin sertifikaları idareye
verilecektir.

Şantiyeye gelen her parti çelikten her farklı çubuk çapı için kopma uzaması deneyi yapılıp
tutanakları idareye teslim edilecektir.

Donatı çeliği kullanılmadan önce kir yağ, yüzeyden ayrılabilir pastan temizlenmelidir. Donatı
projedeki biçiminde yerine konulmasında özen gösterilmeli, asal donatıyı oluşturan çekme ve
basınç çubukları dağıtma donatısı ve etriye ile iyice bağlanmış olmalıdır.

Kolonlarda boyuna donatı enine donatı ile sarılarak rijit bir sistem oluşturulmalıdır.

Beton dökümü başlamadan önce Şantiye şefi ve denetim mühendisi donatının ve miktarının
projeye uygunluğunu inceleyerek imzalı bir tutanak hazırlanacaktır.

Beton dökülmeden donatıya yeteri kadar plastik veya beton paspayı konacaktır.

Saha betonlarında kullanılan hasır çeliklerde her iki yönde en az iki göz bindirme yapılacaktır.

Tüm etriyeler deprem etriyesi olarak tanzim edilecek, etriyeler çapının beş katı silindir
etrafında 135 derece açı ile bükülecektir.

Donatı çubuklarında ek yapmak gerekirse aderans boyu donatı çapının 50 katı olacaktır. Beton
soğuk derzinde ek yapılması halinde aderans boyu çapın 75 katı alınacaktır.

Etriye dışındaki elemanlarda kanca yapılmayacaktır.
Kalıp Ve İskele Yapımı
Kalıp imalatları Y.21.001/03 pozuna uygun olarak yapılacaktır.

Bütün kalıp ve iskeleler için yeterli duyarlılık (stabilite) ve taşıma güvenliği sağlanmalıdır.
Ahşap kalıp ve iskele elemanları TS 647 ye , çelik kalıp ve iskele elemanları ise TS 648 e
uygun hazırlanmalıdır.

Ahşap kalıplarda kalıp tahtaları beton sıkıştırılırken çimento şerbetinin akmasına engel olacak
şekilde yapılmalı, vibratör etkisine karşı yeteri kadar dayanımda olmalıdır.
İskele dikme yüklerinin zemine yayılması tekniğine uygun olmalı çürük ve donmuş zeminlerde
özel önlem alınmalıdır.


Donatı düzenlenmesinde ve beton dökülmesinde kullanılmak üzere iş güvenliği iskelesi
yapılmalıdır.

Büyük açıklıklı yapı elemanlarının kalıp ve iskele söküldükten sonra tasarlanan biçimi almasını
sağlamak üzere kalıp ve iskeleye ters sehim verilmelidir.

Beton dökülmeden önce kalıp iyice temizlenmeli ve gerekirse ıslatılmalıdır.

Beton dökülmeden önce ve dökülürken kalıp ve iskele iyice kontrol edilmelidir.

Kontrol denetim mühendisinin izini alınmadan donatı yerleştirmeye başlanılmamalıdır.
52
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Söz. Ek-3: Teknik Teklif
Beton bakımı ile ilgili olarak aşağıdaki kurallara uyulacaktır.
g)

Beton priz almaya başladığı zaman su ile kür yapılacaktır. Su kürü beton yüzeyinin her zaman
ıslak olmasını sağlayacak şekilde yapılacaktır. Gerekirse özellikle düşey elemanlarda kanaviçe
sarılarak betonarme elemanın sürekli ıslak kalması sağlanacaktır.

Su kürü en az 28 gün devam ettirilecektir.

Beton bakımında TS 1247 ve TS 1248 +A1’ e uyulacaktır.
Binalar:
Döşeme kaplaması:
Giriş platformlarında; betonarme döşeme üzerine Y.27.585 pozuna uygun olarak 2,5 cm kalınlığında
tesviye betonu yapılacak, tesviye betonu üzerine Y.19.090/001B pozuna uygun olarak yüzey
sertleştirici yapılacaktır.
Giriş ve koridorlarda yüzey sertleştiriciden sonra 04.379/H02 pozuna uygun olarak astar
uygulanacaktır. Daha sonra 04.379/H03 pozuna uygun olarak epoksi esaslı zemin kaplaması
yapılacaktır.
Korkuluk:
Merdiven korkulukları; projesine ve Y.23.071 pozuna uygun olarak yapılacaktır.
Giriş Kapısı:
Projesine ve Y.23.157 pozu tarifine uygun olarak iki kat antipas ve iki kat epoksi boyalı olarak 1,50
mm düz siyah sacdan bükme kapı kasası imal edilecektir.
Kapı profilleri Y.23.152 pozuna uygun olarak kutu profillerden yapılacaktır.
İç duvarlar:
Y.18.001/C02 pozuna uygun olarak yapılacak tuğla duvar üzerine Y.27.501/04 pozuna uygun olarak
sıva yapılacaktır.
Sıva üzerine Y.25.003/14 pozuna uygun olarak idarenin seçeceği renkte 3 kat plastik boya
yapılacaktır.
Boya üstüne iç duvarlarda ve dış duvarların iç taraflarında 1 m yükseklikte 04.506/D1 pozuna uygun
olarak epoksi boya ile boyanacaktır.
Dış duvarlar:
Y.18.001/C06 pozuna uygun olarak yapılacak tuğla duvar üzerine Y.27.501/04 pozuna uygun olarak
sıva yapılacaktır.
Sıva üzerine Y.25.004/04 pozuna uygun olarak idarenin seçeceği renkte 3 kat plastik boya
yapılacaktır.
İç kapılar:
Y.23.152 pozuna uygun 40x40x2 kutu profil kör kasa yapılacaktır ve 25.017/İB-1 pozuna uygun
olarak korozyona karşı 2 kat boyanacaktır.
Projesine ve Y.23.241 pozuna uygun olarak PVC doğrama kapı yapılacaktır.
Pencere:
Projesine ve Y.23.241 pozuna uygun olarak plastik doğrama olarak yapılacaktır,
Y.28.645/C02 pozuna uygun olarak 4+12+4mm ısı kontrol kaplamalı çift cam takılacaktır.
Y.26.020/041A pozuna uygun olarak 3 cm lik beyaz mermer levhalarla dış denizlik yapılacaktır.
Hilton Lavabo:
MSB 661 pozuna uygun olarak 3 cm kalınlığında mermer plaka ile banyo mahallerinde oval hilton
lavabo ve tezgahı yapılacaktır.
Çatı:
Binalardaki çatılar teras çatı biçimde yapılacaktır.
Çatılarda Y.27.585 pozuna uygun olarak tesviye betonu yapılacak üstüne Y.19.085/003 pozuna
uygun olarak sür su yalıtımı yapılacaktır.
53
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Söz. Ek-3: Teknik Teklif
Sürme su yalıtımından sonra Y.27.585 pozuna uygun olarak 2.5cm kalınlığında eğim betonu
yapılacaktır. Y.26.020/061A pozuna uygun olarak 3cm lik beyaz mermer levhalarla harpuşta
yapılacaktır.
Yağmur Borusu:
Yağmur iniş boruları 24.061 pozuna uygun 100 mm çapında bir ucu muflu sert P.V.C. (plastik)
olarak yapılacak ve yağmur oluğunun yağmur iniş borusu ile kesiştiği yerlerden başlamak üzere iniş
borusunun boynundan maksimum 0.70m ara ile galvaniz kelepçe kullanılarak duvara sabitlenecektir.
Perdeler:
Zeminle ve su ile temas edecek olan tüm yüzeylerde Y.27.585 pozuna uygun olarak sürme su
yalıtımı yapılacaktır. 18.500/İB-11 pozuna uygun olarak su tutucu bantlar konacaktır.
h)
Tesis İçi Yol Ve Bordür İmalatları:
• Proje kapsamında tesis içine yeni yollar yapılacaktır. Yapılacak olan yeni yolların genişlikleri ana
yollar 6 m iç yollar ise 1,40 m olacaktır. Yeni yapılacak olan tüm yollar donatılı betondan
yapılacaktır. Tüm yolların sağında ve solunda 75*30*15 ebatlarında normal betonlu Y.26.017/067
pozuna uygun beton bordür yapılacaktır.
• Ana yollarda 15.308/H1 ve 15.307/H1 pozlarına uygun temel ve alt temel yapılacaktır. Temellere
koyulacak olan temel tabakları iyice sıkıştırılacaktır. Temel tabakasının üstüne beton dökmeden
önce 5 cm genişliğinde grobeton (Y.16.050/02) dökülecektir.
• Yol betonunda kullanılacak olan beton Bs30 sınıfı olup donatısı Q188/188 hasır donatı olacaktır.
POZLAR VE AÇIKLAMALARI
BETON VE BETON İMALATLARI
Poz: Y.16.050/02
Tanım: Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 12/15 basınç
dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dahil)
Açıklama: Beton üretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m3/sa kapasiteli, dört gözlü
agrega bunkerli kompresörlü ve kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollü, min. 50 ton
kapasiteli çimento silosu bulunan konveyör bant sistemli, geri kazanım ünitesi, agrega ve beton
deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuvar, jeneratör, yeteri kadar trans mikser ve mobil
beton pompası ile en az bir adet yükleyici, katkı tankı ve katkı tartı bunkeri, nem ölçer ve
benzeri her türlü ekip ve ekipmana sahip periyodik kalibrasyonu yapılmış beton üretim tesisi)
standardına ve projesine uygun, yıkanmış, elenmiş granülometrik kum-çakıl ve/veya kırma taş,
çimento, su ve gerektiğinde katkı malzemesi ile C 20/25 sınıfında üretilen veya bu niteliklere
sahip beton tesisinden satın alınan hazır beton harcının; beton kalite kontrollerinin yapılması,
transmikserlere yüklenmesi, işyerine kadar nakli, döküm yerine beton pompası ile basılması,
yerleştirilmesi, vibratör ile sıkıştırılması, sulanması, soğuktan, sıcaktan ve diğer dış tesirlerden
korunması ve bakımının yapılması, gerekli ve yeter sayıda deney için numune alınması ve
gerekli deneylerin yapılması, için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makine araç,
gereç ve laboratuar giderleri, işyerindeki her türlü yatay ve düşey taşımalar, yükleme ve
boşaltmalar, beton bünyesine giren granülometrik kum çakıl veya kırma taşın ve çimentonun
temin edildiği, üretildiği veya satın alındığı yerden taşıtlara yüklenmesi, beton tesisine nakli,
taşıtlardan boşaltılması, istifi, beton tesisine konulması, beton bünyesinde ve sulama için
kullanılan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diğer tüm ekipmanların temini ve amortisman
giderleri ile her türlü diğer giderler ve müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, yerinde dökülmüş
ve basınç dayanımı C 20/25 betonun 1 m³fiyatı: ÖLÇÜ: Projedeki boyutlar üzerinden
hesaplanır. NOT: 1) Üretilen veya satın alınan betonun üretildiği tesisin, TSE ve mevzuatının
gerektirdiği diğer belgelere sahip olması ve bu belgeleri imalata başlamadan önce idareye
vermesi zorunludur. İbraz edilen belgelerin uygun olduğunun tespit ve kullanılmasına müsaade
edilmesi kaydıyla ancak, bu tesiste üretilen veya satın alınan ve yürürlükteki mevzuatına göre
piyasa arz koşullarını da taşıyan uygunluk belgeli betonun imalatta kullanılması mümkün
olacaktır. 2) Betonun satın alınarak temin edilmesi halinde, üzerinde işin adı da belirtilmiş olan
faturaların birer suretinin ödeme belgelerine eklenmesi zorunludur. 3) Beton bünyesine ilave
olarak konulacak katkı malzemesinin bedeli ayrıca ödenecektir.
Poz: Y.16.050/03
Tanım: Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç
dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dahil)
54
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Söz. Ek-3: Teknik Teklif
Açıklama: Beton üretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m3/sa kapasiteli, dört gözlü
agrega bunkerli kompresörlü ve kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollü, min. 50 ton
kapasiteli çimento silosu bulunan konveyör bant sistemli, geri kazanım ünitesi, agrega ve beton
deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuar, jeneratör, yeteri kadar transmikser ve mobil beton
pompası ile en az bir adet yükleyici, katkı tankı ve katkı tartı bunkeri, nem ölçer ve benzeri her
türlü ekip ve ekipmana sahip periyodik kalibrasyonu yapılmış beton üretim tesisi) standardına ve
projesine uygun, yıkanmış, elenmiş granülometrik kum-çakıl ve/veya kırmataş, çimento, su ve
gerektiğinde katkı malzemesi ile C 16/20 sınıfında üretilen veya bu niteliklere sahip beton
tesisinden satın alınan hazır beton harcının; beton kalite kontrollerinin yapılması,
transmikserlere yüklenmesi, işyerine kadar nakli, döküm yerine beton pompası ile basılması,
yerleştirilmesi, vibratör ile sıkıştırılması, sulanması, soğuktan, sıcaktan ve diğer dış tesirlerden
korunması ve bakımının yapılması, gerekli ve yeter sayıda deney için numune alınması ve
gerekli deneylerin yapılması, için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makine araç,
gereç ve laboratuar giderleri, işyerindeki her türlü yatay ve düşey taşımalar, yükleme ve
boşaltmalar, beton bünyesine giren granülometrik kum çakıl veya kırmataşın ve çimentonun
temin edildiği, üretildiği veya satın alındığı yerden taşıtlara yüklenmesi, beton tesisine nakli,
taşıtlardan boşaltılması, istifi, beton tesisine konulması, beton bünyesinde ve sulama için
kullanılan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diğer tüm ekipmanların temini ve amortisman
giderleri ile her türlü diğer giderler ve müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, yerinde dökülmüş
ve basınç dayanımı C 16/20 betonun 1 m³fiyatı: ÖLÇÜ: Projedeki boyutlar üzerinden
hesaplanır. NOT: 1) Üretilen veya satın alınan betonun üretildiği tesisin, TSE ve mevzuatının
gerektirdiği diğer belgelere sahip olması ve bu belgeleri imalata başlamadan önce idareye
vermesi zorunludur. İbraz edilen belgelerin uygun olduğunun tespit ve kullanılmasına müsaade
edilmesi kaydıyla ancak, bu tesiste üretilen veya satın alınan ve yürürlükteki mevzuatına göre
piyasa arz koşullarını da taşıyan uygunluk belgeli betonun imalatta kullanılması mümkün
olacaktır. 2) Betonun satın alınarak temin edilmesi halinde, üzerinde işin adı da belirtilmiş olan
faturaların birer suretinin ödeme belgelerine eklenmesi zorunludur. 3) Beton bünyesine ilave
olarak konulacak katkı malzemesinin bedeli ayrıca ödenecektir.
Poz: Y.16.050/03
Tanım: Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç
dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dahil)
Açıklama: Beton üretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m3/sa kapasiteli, dört gözlü
agrega bunkerli kompresörlü ve kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollü, min. 50 ton
kapasiteli çimento silosu bulunan konveyör bant sistemli, geri kazanım ünitesi, agrega ve beton
deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuar, jeneratör, yeteri kadar transmikser ve mobil beton
pompası ile en az bir adet yükleyici, katkı tankı ve katkı tartı bunkeri, nem ölçer ve benzeri her
türlü ekip ve ekipmana sahip periyodik kalibrasyonu yapılmış beton üretim tesisi) standardına ve
projesine uygun, yıkanmış, elenmiş granülometrik kum-çakıl ve/veya kırmataş, çimento, su ve
gerektiğinde katkı malzemesi ile C 30/37 sınıfında üretilen veya bu niteliklere sahip beton
tesisinden satın alınan hazır beton harcının; beton kalite kontrollerinin yapılması,
transmikserlere yüklenmesi, işyerine kadar nakli, döküm yerine beton pompası ile basılması,
yerleştirilmesi, vibratör ile sıkıştırılması, sulanması, soğuktan, sıcaktan ve diğer dış tesirlerden
korunması ve bakımının yapılması, gerekli ve yeter sayıda deney için numune alınması ve
gerekli deneylerin yapılması, için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makine araç,
gereç ve laboratuar giderleri, işyerindeki her türlü yatay ve düşey taşımalar, yükleme ve
boşaltmalar, beton bünyesine giren granülometrik kum çakıl veya kırmataşın ve çimentonun
temin edildiği, üretildiği veya satın alındığı yerden taşıtlara yüklenmesi, beton tesisine nakli,
taşıtlardan boşaltılması, istifi, beton tesisine konulması, beton bünyesinde ve sulama için
kullanılan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diğer tüm ekipmanların temini ve amortisman
giderleri ile her türlü diğer giderler ve müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, yerinde dökülmüş
ve basınç dayanımı C 30/37 betonun 1 m³fiyatı: ÖLÇÜ: Projedeki boyutlar üzerinden
hesaplanır. NOT: 1) Üretilen veya satın alınan betonun üretildiği tesisin, TSE ve mevzuatının
gerektirdiği diğer belgelere sahip olması ve bu belgeleri imalata başlamadan önce idareye
vermesi zorunludur. İbraz edilen belgelerin uygun olduğunun tespit ve kullanılmasına müsaade
edilmesi kaydıyla ancak, bu tesiste üretilen veya satın alınan ve yürürlükteki mevzuatına göre
piyasa arz koşullarını da taşıyan uygunluk belgeli betonun imalatta kullanılması mümkün
olacaktır. 2) Betonun satın alınarak temin edilmesi halinde, üzerinde işin adı da belirtilmiş olan
faturaların birer suretinin ödeme belgelerine eklenmesi zorunludur. 3) Beton bünyesine ilave
olarak konulacak katkı malzemesinin bedeli ayrıca ödenecektir.
55
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Söz. Ek-3: Teknik Teklif
Poz: MSB 322/A
Tanım: Beton Kaplama Yapılması (C30/37 Hazır Beton Kullanılarak)
Açıklama: Şartnamesindeki esaslar dahilinde ve projesinde gösterilen veya idarece verilen
talimata uygun olarak C30/37 kalitesinde yol betonu dökülmesi, sıkıştırılması, tesviyesi,
derzlerin bırakılması veya açılması ve teçhizi ,doldurulması, itinalı bir suretle beton kurunun
sulanmak , örtmek vs. şekillerde tamamlanması suretiyle her çeşit
(taşıt yolu , yaya kaldırım , tünel içi kaldırım ve yol betonları ) beton yol yapılması ; derz
latalarının is basında temini ve yerleştirilmesi , bitüm ve boya malzemesinin is basında temini ve
kayma demirlerine bir kat sülyen ,bir kat bitüm sürülmesi , gerekli beton veya çelik kalıp
malzemelerinin is basında temini ve kalıpların yapılması ,dilatasyon derzlerinin altına sabit derz
latalarının temin edilerek yerleştirilmesi , beton yüzeyinin perdah makinası ile perdahlanması
beton yüzeyinin yol eksenine dik (enine) istikamette süpürülmesi , kendir ve kenevirin is
basında temini ve bunların ; derz boşluklarına yerleştirilmesi, bilahare derzlerin ; iyice
temizlenmesi, kurutulması ve derz cidarlarına bitümlü malzeme sürülmesi , soğuk veya sıcak
derz malzemelerinin is basında
temini ve derzlerin bunlarla doldurulması, suretiyle beton yol , tretuvar , tünel içi kaldırım ve yol
betonları yapılması ve diğer bütün islerin yapılması için lüzumlu her turlu isçilik , malzeme ,
makine , alet ve edevat masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar dahil , (demir bedeli ,
demir isçiliği ile çimento ve demirin; yüklenmesi , is basında boşaltılması , çimento , demir ,
kum ve çakılın yıkanması hariç) m3 fiyatıdır.
Poz: Y.26.017/067
Tanım: 75 x 30 x 15 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür dösenmesi
(pahlı, her renk)
Açıklama: Proje ve tekniğine uygun olarak 75x30x15 cm boyutlarında normal çimentolu buhar
kürlü beton bordürlerin yerine montajı, iki bordür arasındaki birleşim yerlerinin 400 dozlu
çimento harcı ile kapatılması her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik işyerindeki yükleme, yatay ve
düşey taşıma, boşaltma, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m
fiyatı:
ÖLÇÜ : Bordür boyu projesi üzerinden hesaplanır.
KAZI VE DOLGU
Poz: Y.15.001/1A
Tanım: Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (Serbest kazı)
Açıklama: Yumuşak ve sert toprak zeminde; makina ile kazının yapılması, taşıtlara yüklenmesi,
25 metreye kadar taşınması, depo, imla veya sedde yerinde boşaltılması, serilmesi, inşaat
yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması, kazı yeri, depo ve dolgunun
tesviyesi ve düzeltilmesi için yapılan her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç
giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m³ kazı fiyatı: ÖLÇÜ: Kazının hacmi kazı
projesi üzerinden hesaplanır. NOT: 1)Bu birim fiyata 25 metre dışındaki taşıma, dolgunun
sulama ve sıkıştırma bedelleri dâhil değildir. 2)Derinlik zammı ödenmez.
Poz: Y.09.003/1
Tanım: 1 m3 kum, çakıl, tüvanan, stabilize, kırma taş, hafif agrega ve mermer pirinci taşıtlara
yükleme, boşaltma ve figüresi
Açıklama: Malzemenin taşıtlara yüklenmesi, taşıtlardan boşaltılması ve figüresi için her türlü
hizmet ve masraflar ile müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m³ fiyatı: ÖLÇÜ: 1)İhzaratta;
işyerindeki malzemenin m3 cinsinden ölçülen miktarıdır. 2)İmalatta; malzemenin kullanıldığı
imalatın analizinden hesaplanan m3 cinsinden miktarıdır. NOT: 1)Ocaktan taşıma bedeli ayrıca
ödenir. 2)İhzaratı halinde imalat nakliye bedelinin %80’i ödenir.
Poz: Y.15.140/04
Tanım: Çakıl temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıstırma yapılması
Açıklama: Çakılın temin edilmesi, alana dökülmesi, motor greyderle serilmesi, sulanması,
titreşimli silindir ile tabaka tabaka sıkıştırılması için her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, iş
yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m3
fiyatı:
ÖLÇÜ : Projesindeki ölçülere göre hacmi hesaplanır.
Poz: Y.15.140/04
Tanım: Kum-çakıl temel tabakası teşkil edilmesi
56
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Söz. Ek-3: Teknik Teklif
Açıklama:Çakılın temin edilmesi, alana dökülmesi, motor greyderle serilmesi, sulanması, titreşimli
silindir ile tabaka tabaka sıkıştırılması için her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, iş yerinde yükleme,
yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m3 fiyatı:
ÖLÇÜ : Projesindeki ölçülere göre hacmi hesaplanır.
Poz: Y.15.140/04
Tanım: Kum-çakıl temelaltı tabakası teşkil edilmesi
Açıklama:Çakılın temin edilmesi,
alana dökülmesi, motor greyderle serilmesi, sulanması, titreşimli
silindir ile tabaka tabaka sıkıştırılması için her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, iş yerinde yükleme,
yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m3 fiyatı:
ÖLÇÜ : Projesindeki ölçülere göre hacmi hesaplanır.
KALIP
Poz: Y.21.001/03
Tanım: Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması
Açıklama: Proje ve şartnamesine göre; iç yüzeyi yağlanmış 21 mm kalınlığında plywood (film
kaplı) suni tahtalardan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması, gerekli görülen
vibrasyona dayanacak şekilde takviye edilmesi, kalıbın sökülmesi, bu işler için gerekli gerekli
her türlü malzeme ve zayiatı ile işçilik, iş yerinde yatay-düşey taşıma, yükleme-boşaltma,
müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
ÖLÇÜ : Kalıp gören yüzler projesinden veya yerinde ölçülerek hesaplanır. Boşluk hacmi
çıkarılmayan imalât deliklerinin çevre kalıpları ölçüye dâhil edilmez. Deliğin kalıp tarafındaki
yüzünden delik boşluğu çıkarılmaz.
NOT: 1) Kalıp iskelesi ayrıca ödenir.
2) Kalıptan çıkan malzeme müteahhide aittir.
DEMİR VE DEMİR İMALATLARI
Poz: Y.23.014
Tanım: Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine
konulması
Açıklama: Nervürlü beton çelik çubuğunun detay projesine göre kesilip bükülerek hazırlanması
yerine konması, bağlanması için demir, bağlama teli ve gerekli her türlü malzeme ve zayiatı,
inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve
kârı
dâhil,
1
ton
fiyatı:
ÖLÇÜ:
1) Betonarme detay resimlerine göre kroşeler ile birlikte demirin boyu ölçülür.
2) Çelik çubukların ağırlıkları aşağıdaki cetvelden alınır.
3) Projede gösterilmeyen çelik çubuklar ve ekler hesaba katılmaz.
4) Cetveldeki (m) ağırlıkları hesaba esastır. Bağlama teli, çelik çubuk sıraları arasında
kullanılacak çelikler ve zayiat analizde dikkate alındığından, ayrıca ödeme
yapılmaz.
Çap (Ø) Birim Ağırlığı mm Kg/m 8 0,395 10 0,617 12 0,888
Poz: Y.23.015
Tanım: Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine
konulması
Açıklama: Nervürlü beton çelik çubuğunun detay projesine göre kesilip bükülerek hazırlanması
yerine konması, bağlanması için demir, bağlama teli ve gerekli her türlü malzeme ve zayiatı,
inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve
kârı dâhil, 1 ton fiyatı: ÖLÇÜ :1) Betonarme detay resimlerine göre kroşeler ile birlikte demirin
boyu ölçülür. 2) Çelik çubukların ağırlıkları aşağıdaki cetvelden alınır. 3) Projede gösterilmeyen
çelik çubuklar ve ekler hesaba katılmaz. 4) Cetveldeki (m) ağırlıkları hesaba esastır. Bağlama
teli, çelik çubuk sıraları arasında kullanılacak çelikler ve zayiat analizde dikkate alındığından,
ayrıca ödeme yapılmaz. Çap (Ø) Birim Ağırlığı mm Kg/m 14 1,208 16 1,578 18 1,998 20 2,466
22 2,984 24 3,551 26 4,168 28 4,834
Poz: Y.27.501/04
Tanım: 250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla serpme (çarpma) sıva yapılması
57
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Söz. Ek-3: Teknik Teklif
Açıklama: 4,00 mm ve daha büyük çaptaki St IVb evsafındaki çubuklardan nokta kaynağı ile
hasır şekline getirilmiş çelik hasırın projesine uygun olarak yerine monte edilmesi, şartname ve
detaylarına göre bindirme suretiyle eklenmesi, mesnet teşkili, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve
düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit
genel giderleri ve kârı dâhil 1 ton hasır çeliğin fiyatı: ÖLÇÜ: 1) Betonarme projesine göre çelik
hasırın hesaplanan metre karesi aşağıdaki cetvelde gösterilen ağırlıklarla çarpılarak ton olarak
hesaplanır. 2) Projede gösterilmeyen çelik ve ekler hesaba katılmaz. 3) Bağlama teli, kg/m
ağırlık farkları (cetvele nazaran) mesnet demiri analizdeki zayiat içine dâhil edildiğinden hesaba
katılmaz
Poz: Y.23.071
Tanım: Her türlü profil demirlerin münferit veya birleşik olarak hazırlanması ve yerine tespit
edilmesi
Açıklama: Profil demirlerinin münferit veya birleşik olarak hazırlanması ve yerlerine tespiti için
her türlü malzeme ve zayiatı, (perçin, kaynak dâhil) inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey
taşıma, taşıyıcı iskele veya kaldırma tertibatı, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı
dâhil,(boya bedeli hariç) yapılması ve yerine konulması, 1 ton fiyatı: ÖLÇÜ: 1)Kullanılan profil
demiri tespit malzemesiyle birlikte boyanmadan önce tartılır. 2)Ancak, idareler lüzum gördüğü
takdirde, proje boyutları üzerinden bütün profillerin ve düğüm noktaları levhalarının cetveldeki
ağırlıklarına nazaran tartı ağırlığını tahkik edebilir. Bu tartı neticesinde; cetvellere nazaran % 7
ağırlık fazlasına kadar ödeme yapılır. % 7 den fazla ağırlık dikkate alınmaz. Hesap tahkikinde
perçin ve civata delikleri dolu alınır. Bu tartı neticesinde bulunan ağırlık cetveldekinden az
olması halinde yapılan imalâtın idarece kabul şartıyla tartı esas alınır.
Poz: Y.25.002/02
Tanım: Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması
Açıklama: Demir imalat yüzeylerinin zımpara ve tel fırça ile temizlenmesi, 0,100 kg 1.kat,
0,100 kg 2.kat (her kat farklı renkte) antipas sürülmesi, 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat istenilen
renkte sentetik boya ile boyanması, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, müteahhit genel
giderleri ve kârı dâhil 1 m2 fiyatı : ÖLÇÜ : a) Mobilyalarda boyanan yüzeyler ölçülür. b) Kapı
ve bölmelerde; 1) Telaro kasalı olanlarda; sıvadan sıvaya iki yüzü ölçülür. 2) Kasalı (pervazsız)
olanlarda; kasadan kasaya düşey düzlemdeki iki yüzün ölçüsüne kasa alanları dâhil edilir. 3)
Kasa ve pervazlı olanlarda pervazdan pervaza iki yüzün ölçüsüne kasa dâhil edilir. 4) Bütün
ölçülerde, girinti, çıkıntı ve cam boşlukları ölçüye katılmaz. Pencere kenarında çıta varsa, ölçü
buradan alınır. c) Camekân ve pencerelerde; 1)Camekân ve pervazlı pencerelerde; pervaz dışına
pervazsız pencerelerde, sıva yüzünden sıva yüzüne olmak üzere düşey düzlemdeki alanı ölçülür.
Yalnız bir satıh hesaba alınır, iki satıh boyanır. Cam boşluğu çıkarılmaz, denizlik, kasa ve
kenarları mevcut ise ayrıca ölçülerek, alana ilâve edilir. 2) Çift pencerelerde aynen ölçülür, iki
pencere arasındaki ahşap kasa ayrı ölçülür ve alan ilâve edilir. Her iki pencerenin iki yüzü
boyanır, birer yüzü hesap edilir. Cam boşluğu çıkarılmaz. d) Parmaklık ve korkuluklarda bir
yüzün düşey düzlemdeki izdüşüm alanı ölçülür. Boşluk düşülmez. e) Kolon, çatı makası, kiriş,
kuranglez ve benzeri demir imalâtta boyanan yüzler ölçülür.
SIVA VE YALITIM
Poz: Y.23.011
Tanım: Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 3,001-10,000 kg/m2 (10,000 kg/m2 dahil)
Açıklama: 1 m3 kuma 350 kg çimento ve 0,076 ton torbalı sönmüş kireç katarak hazırlanan
harçla ortalama 2 cm kalınlığında kaba sıva yapılması, üzerine 1 m3 mil kumuna 350 kg
çimento katılarak hazırlanan harçla ortalama 1 cm kalınlıkta serpme (çarpma) sıva yapılması,
gerekli zamanlarda sulanması, duvar yüzeyinin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zayiatı,
işçilik, çalışma sehpaları inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit
genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı :
ÖLÇÜ : Sıvanan bütün yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.
Poz: Y.25.004/04
Tanım: Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere,astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı
boya yapılması (dıs cephe)
Açıklama: Boyanacak yüzeylerin zımpara kağıdı veya mozayik silme taşı ile düzeltilmesi,
çapakların ve fazla grenli kısımların bertaraf edildikten sonra 0,150 kg astar sürülmesi, üzerine
1.katına 0,180 kg, 2.katına 0,120 kg isabet etmek üzere istenilen renkte silikon esaslı su bazlı
boyanın fırça veya rulo ile yüzeye uygulanması için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik,
58
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Söz. Ek-3: Teknik Teklif
müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı: ÖLÇÜ : Projesi üzerinden boya yapılan
yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür. NOT : 3 m den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iş
iskelesi verilir. Sıva için iş iskelesi varsa, ayrıca boyaya verilmez.
Poz: Y.25.003/14
Tanım: Yeni sıva yüzeylere macun ve astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç
cephe)
Açıklama: Boyanacak yüzeyde; zımpara, taşlama ve temizlik yapıldıktan sonra, 0,075 kg su
bazlı astar uygulanır ve 0,350 kg macun işleminden sonra yüzey zımparalanır, 0,075 kg su bazlı
astar üzerine, istenilen renkte 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat su bazlı mat boya yapılması için her
türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı: ÖLÇÜ :
Projesi üzerinden boya yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür. NOT : 3 m den yüksek
duvar ve tavanlarda ayrıca iş iskelesi verilir. Sıva için iş iskelesi varsa, ayrıca boyaya verilmez..
Poz: Y.19.085/026
Tanım: Çimento esaslı polimer modifiyeli iki bileşenli kullanıma hazır yalıtım harcı ile file
takviyeli olarak, 2 kat halinde toplam 1.5 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması
Açıklama: Tasdikli detay projesine göre hazırlanmış yüzeylerin oynak, kırık, çatlak
parçalardan, yağ, toz ve benzeri yapışmayı engelleyecek kalıntılardan arındırılması ve ürün
teknik uygulama şartlarına uygun şekilde yıkanması, çimento esaslı polimer modifiyeli iki
bileşenli yalıtım harcının A ve B bileşenlerinin ürün teknik uygulama şartlarına uygun oranlarda,
topaksız, homojen bir hale getirilinceye kadar karıştırılması ve elde edilen harcın, kurumuş
yüzey üzerine, birinci kat olarak fırça, mala yada püskürtme yöntemi ile aynı doğrultuda
uygulanması ve üzerine 75 gr/m² ağırlığında filenin ek yerleri birbiri üzerine en az 10 cm
binecek şekilde yerleştirilmesi, ürün teknik uygulama şartlarına uygun süre geçtikten sonra
ikinci kat olarak, çimento esaslı polimer modifiyeli iki bileşenli yalıtım harcının, birinci kat
uygulamaya dik şekilde fırça, mala yada püskürtme yöntemi ile yüzeye uygulanması, her türlü
malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma,
boşaltma, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile müteahhit genel giderleri ve
karı
dahil
1
m²
fiyatı:
ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır.
Poz: 04.506/D1
Tanım: Su bazlı epoksi boya
DENİZLİK VE HARPUŞTA
Poz: Y.26.020/041A
Tanım: 3 cm kalınlıgında beyaz mermer levha ile dıs denizlik yapılması (3cmx30-4050cmxserbest boy)(honlu veya cilalı)
Açıklama: Şartnamesine uygun yapılmış mevcut yüzeylerinin temizlenmesi, ıslatılması, 400 kg
çimento dozlu harçla bir altlık yapılması, bunun üzerine meyil ve damlalıklı olarak yekpare
şekilde hazırlanmış 3 cm kalınlığında honlu veya cilalı mermer levhadan yapılmış dış denizliğin
yerine kaplanması, temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik,
malzeme ve zayiatı, işyerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, müteahhit genel giderleri
ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı:
ÖLÇÜ : Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.
Poz: Y.26.020/061A
Tanım: 3 cm kalınlıgında beyaz mermer levha ile harpusta yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest
boy) (honlu veya cilalı)
Açıklama: Şartnamesine uygun yapılmış mevcut yüzeylerinin temizlenmesi, ıslatılması, 400 kg
çimento dozlu harçla bir altlık yapılması, bunun üzerine meyil ve damlalıklı olarak yekpare
şekilde hazırlanmış 3 cm kalınlığında honlu veya cilalı mermer levhadan yapılmış harpuştanın
yerine kaplanması, derzlerin ve bütün yüzeylerin çimento esaslı derz macunu ile sıvanması,
döşeme yüzündeki, macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin
yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, işyerinde yükleme-boşaltma, yataydüşey taşıma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı:
ÖLÇÜ : Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.
59
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Söz. Ek-3: Teknik Teklif
KAPI VE PENCERE
Poz: Y.23.241
Tanım: Plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (Sert PVC doğrama
profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama ve benzeri imalat)
Açıklama: İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre yapılan sert PVC profillerden plastik
doğramalar ve aksesuarları ve cam çıtaları her türlü hava şartlarına karşı dayanıklı, yüzeyleri
pürüzsüz olmalıdır. PVC den mamul ana profil( Standardına göre et kalınlığı sınıfı "A" olan ve
görünür yüzeylerdeki et kalınlığı 2,8 mm,görünmeyen yüzeylerde ise 2,5 mm olmalıdır.)
kesitlerinde gerek ısı gerekse ses izolasyonu ve ayrıca su tahliyesini hızlandıracak şekilde
tasarlanmış ön odacık sistemi olacaktır. Metal takviye profilleri ile ana profillerin (kasa, kanat,
orta kayıt) gerekli mukavemeti sağlanacaktır. Metal takviye profilleri, sıcak daldırma metodu ile
yapılmış galvanizle pasa karşı korunmuş, sacdan U veya kutu profillerdir. Her iki halde de sac
kalınlığı kasa ve kanatlarda 1,5 mm'den fazla orta kayıtda da 2 mm den fazla olmayacaktır.
(Ancak çok geniş kayıt ve kanatlarda yapılan hesaplama sonucu atalet momenti yukarıda
belirtilen sac kalınlıklarından yüksek çıkarsa çıkan sonuca uyumlu kalınlıkta sac
kullanılmalıdır.) Metal takviyeli PVC profiller plastik köşe kaynağı, vida, kanat bağlaması
vesair imkanlarla birleştirilerek yardımcı doğrama profilleri, levhalar ve diğer profiller yardımı
ile her çeşit pencere doğraması, kapı, camekan ve benzeri imalat yapılır. İmalatçı firmaca
önerilen sisteme uygun olarak kanat aralıkları iki sıra EPDM kauçuk contalarla izole edilecektir.
Her cins ve kalınlıklardaki camın takılması, cam çıtaları yardımı ile olur. İmalatçı firmaca
önerilen sisteme uygun olarak cam tespiti conta, mastik ve diğer usullerle sağlanacaktır. Her
pencere kanat çerçevesi (doğraması) doğrama kasasına en az 2 (iki) ) kapı kanat çerçevesi ise en
az 3 (üç)menteşe ile tespit edilir. Menteşeler kanadın ayarlı çalışmasını sağlayacak mukavemette
ve dizaynında olacaktır. Plastik doğrama kasa ve kanat bileşimleri 45 derece kesilerek imalatı
yapılan plastik doğramanın kargir aksama, kenet ve dübellerle gerektiğinde demir
konstrüksiyona (kör kasa) paslanmaz vida kullanılarak bu iş için geliştirilmiş makinelerle
kaynatılmak suretiyle tespiti yapılacaktır. Su, hava, ses geçirmeyecek şekilde sızdırmazlığın
sağlanması, kanat aralıklarında izolasyonu sağlayacak contaların sisteme uygun olarak yerlerine
tespiti için her türlü malzeme ve zayiatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma,
boşaltma, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, yerine monte
edilmiş
plastik
doğramanın
1
kg
fiyatı:
ÖLÇÜ:
1)Yalnız sert PVC plastik doğrama malzemesi, EPDM kauçuk conta, silikon esaslı macun, tespit
vidaları, birleşim parçaları, profil içinde bulunan takviyeler birlikte tartılır.
2)İdare lüzum gördüğü takdirde proje boyutları üzerinden, profillerin tablodaki ağırlıklarına göre
tartı ağırlığını tahkik edebilir. Bu tartı neticesinde tablolara nazaran %7 ağırlık fazlasına kadar
ödeme yapılır. Tablodaki ağırlıklara nazaran tartı neticesi bulunan ağırlığın az olması halinde,
yapılan imalatın idarece kabul edilmesi şartıyla tartı esas alınır.
3)Detay projelerinde gerek plastik profillerin, gerekse metal takviye profillerinin metre
ağırlıkları
ile
bağlantı
elemanlarının
birim
ağırlıkları
belirtilecektir.
NOT:
1)Madeni
aksamın
yerine
takılması
bedeli
doğrama
fiyatlarına
dâhildir.
2)Plastik doğrama aksesuarı (ispanyolet, menteşe, kilit ve ilaveleri, vasistas makas ve
çarpmaları, pivot menteşeler, sürgüler, kapı altı fırçaları, her türlü kapı kolları, hidrolik
mekanizmalar benzeri açma, kapama, kilitleme mekanizmaları vb.) tartıya dâhil edilmez.
Bedelleri varsa kendi rayicinden yoksa yetkili makamlarca tasdikli fatura bedeline % 25
müteahhit
genel
giderleri
ve
kârı
ilave
edilerek
ödenir.
3)Tüm ana profiller ile ilave profiller, pencere kapalı iken görülmeyen ve dikkat çekmeyen bir
yerde, en az 1 m aralıklarla okunaklı ve görünür şekilde profil uzunluğu boyunca
işaretlenmelidir. Ana profiller ile ilave profillerin işaretlenmesi en az aşağıdaki bilgileri
içermelidir.
- İmalatçının adı veya ticari markası,
- Bu standardın işaret ve numarası (TS 5358 EN 12608 şeklinde),
- Et kalınlığı sınıfı,
- İzlenebilirliği sağlamak için yeterli olabilecek imalat kodu (örneğin; tarih vb.)
Poz: Y.28.645/C02
Tanım: PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu çift
camlı pencere ünitesi takılması
Açıklama: 4+4 mm kalınlıkta, 12 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesinin takılacağı yerin
ölçüsüne göre hazırlanması, cam yuvasına takozların konulması ve camın yuvaya
60
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Söz. Ek-3: Teknik Teklif
yerleştirilmesi, profil ve fitilinin yerine oturtulması, camlama takozları ile ünitenin
dengelenmesi, profillerin birleşim yerlerine puntalama şeklinde nötral (asitsiz) silikon çekilmesi,
inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik
araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Projedeki
ölçülere göre cam takılan alanlar hesaplanır. NOT: Profil ve fitil bedeli kendi doğrama pozundan
ödenir.
Poz: Y.23.152
Tanım: Kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması ve yerine konulması
Açıklama: Proje ve şartnamesine göre her çeşit profillerden icabında profil demir, sac ve lama
ilâvesiyle kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması, proje ve şartnamesinde
belirtilen kilit, sürme ve benzeri malzeme takılması, kenet demirleri ya da diğer aksam ile
yerlerine tespit için demir kaynak, perçin, civata, her çeşit malzeme ve zayiatı, atölye masrafları,
inşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü işçilik, müteahhit genel
giderleri ve kârı dâhil, (madeni aksam ve boya bedeli hariç) yapılması ve yerine konulması, 1 kg
fiyatı : ÖLÇÜ: İmalâtın esas aksamı, kilit, sürgü kolları, duvara konacak kenetlerle birlikte
boyanmadan önce tartılır, ataşmana kaydedilerek yerine takılır. Bütün imalât aynı bedelle
ödenir. NOT: 1)Ancak demirden başka, metalden tezyinat konması, kilit, sürgü ya da kollardan
bazı aksama nikelaj yapılması halinde işçilik ve malzeme giderleri ayrıca ödenir. 2)Her türlü
menteşe ve rulman bedelleri ile demirden gayri malzemeden mamul, ispanyolet, kilit ve benzeri
malzeme bedeli fiyat tutanağı tanzimi suretiyle ayrıca ödenir. 3)Madeni aksamın (menteşe,
rulman, kilit, ispanyolet vs.) takılması karşılığı fiyata dâhildir. 4)Ancak idareler lüzum gördüğü
takdirde proje boyutları üzerinden bütün profillerin ve benzeri levhalarının cetveldeki
ağırlıklarına nazaran tartı ağırlığını tahkik edebilir. Bu tartı neticesinde; cetvellere nazaran % 7
ağırlık fazlası da ödeme yapılır, %7 den fazla ağırlık dikkate alınmaz. Bu tartı neticesinde
bulunan ağırlığın cetveldekinden az olması halinde yapılan imalâtın idarece kabul edilmesi
şartıyla tartı esas alınır.
Poz: Y.23.157
Tanım: 1,50 mm kalınlığında düz siyah sacdan bükme kapı kasası yapılması ve yerine
konulması
Açıklama: 1,50 mm lik düz siyah sacdan bükme kapı kasası yapılması, menteşeleri ile birlikte
yerine takılması için her türlü malzeme zayiatı, atölye masrafları, işçilik, müteahhit genel
giderleri ve kârı dâhil, (boya hariç) 1 kg fiyatı: ÖLÇÜ: İmalâtın esas aksamı duvara konacak
kenetlerle birlikte boyanmadan önce tartılır, ataşmana kaydedilerek yerine takılır. Bütün imalât
aynı bedelle ödenir. NOT: Ancak idareler lüzum gördüğü takdirde proje boyutları üzerinden
bütün profillerin ve düğüm noktaları levhalarının cetveldeki ağırlıklarına nazaran tartı ağırlığını
tahkik edebilir. Bu tartı neticesinde; cetvellere nazaran % 7 ağırlık fazlası da ödeme yapılır, %7
den fazla ağırlık dikkate alınmaz. Bu tartı neticesinde bulunan ağırlığın cetveldekinden az
olması halinde yapılan imalâtın idarece kabul edilmesi şartıyla tartı esas alınır.
DUVAR
Poz: Y.18.001/C16
Tanım: 200 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (250 x 200 x 250 mm) ile duvar yapılması
Açıklama: Projesine göre yatay delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar
yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma,
her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı
dâhil, 1 m² fiyatı:
ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.
Poz: Y.18.001/C12
Tanım: 100 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (200 x 100 x 200 mm) ile duvar yapılması
Açıklama: Projesine göre yatay delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar
yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma,
her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı
dâhil, 1 m² fiyatı:
ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar
düşülmez.
HARÇ VE SAP İŞLERİ
61
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Söz. Ek-3: Teknik Teklif
Poz: Y.27.581
Tanım: 200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması
Açıklama: Proje ve detay projesine göre, tesviye tabakası yapılacak yerin temizlenmesi,
yıkanması,1 m3 dişli kuma 200 kg çimento katılarak elde edilen harçla ortalama 3 cm
kalınlığında mastarında sıkıştırılarak tesviye tabakası yapılması, gerektiğinde sulanması, harç ve
benzeri artıklardan temizlenmesi için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, inşaat
yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1
m2
fiyatı
:
ÖLÇÜ: Tesviye yapılan yerin alanı projesi üzerinden hesaplanır.
Poz: Y.27.585
Tanım: 2.5 cm kalınlığında 500 kg çimento dozlu sap yapılması
Açıklama: Proje ve detay projesine göre, şap yapılacak yüzeyin temizlenmesi, yıkanması, 1 m3
kuma 500 kg çimento katılarak elde edilen harçla 2x2 cm kesitinde rendelenmiş çıtalarla yapılan
anolara şaşırtmalı ortalama 2,5 cm kalınlığında mala perdahlı şap yapılması, gerektiğinde
sulanması, temizlenmesi, yıkanması için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, inşaat
yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1
m2
fiyatı:
ÖLÇÜ : Şap yapılan yerin alanı projesi üzerinden hesaplanır.
Poz: Y.19.090/001B
Tanım: Kuvars agregalı (gri) yüzey sertlestirici ve kür uygulaması (taze betonda)
Açıklama: Projesine uygun dökülmüş beton üzerine, birinci aşamada Kuvars agregalı gri yüzey
sertleştiricinin yaklaşık 3,5 kg/m2 sarfiyatla, homojen dağılacak şekilde serpilemesi, perdah
makinası ile tepsi perdah yapılması, ikinci aşamada Kuvars agregalı gri yüzey sertleştiricinin
yaklaşık 1,5 kg/m2 sarfiyatla, homojen dağılacak şekilde serpilemesi ve betonun prizini alıncaya
dek perdah makinası ile tepsi perdah yapılması, ardından perdah makinası ile istenilen parlaklık
elde edilinceye dek bıçak perdah yapılması, istenilen parlaklık elde edildikten sonra,akrilik
esaslı sıvı kür malzemesinin 0,200 kg/m2 sarfiyat ile fırça rulo yada püskürtme yöntemi ile
yüzeye uygulanması her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey
taşıma, boşaltma ile müteahhit karı ve genel giderler dahil, 1 m2 fiyatı:
ÖLÇÜ:Proje üzerinden uygulama yapılan alan hesaplanır.
NOT:Yüzey sertleştirci uygulamalarında birinci aşamada, kullanılacak toplam malzemenin
yaklaşık 2/3'ü, ikinci aşamada ise kullanılacak toplam malzemenin yaklaşık 1/3' ü
uygulanmalıdır.
Poz: 04.379/H02
Tanım: Epoksi esaslı zemin kaplama öncesi astar (Iki bilesenli) (TS EN 1504-2)
Poz: 04.379/H03
Tanım: Epoksi esaslı zemin kaplama öncesi astar (Iki bilesenli) (TS EN 1504-2)
KATKILAR
Poz: 04.379/B07
Tanım: Su Geçirimsizlik Katkısı (Sıvı)
YAĞMUR BORUSU
Poz: 04.379/B07
Tanım: Su Geçirimsizlik Katkısı (Sıvı)
Açıklama: PVC’den Ø100 mm çapında borunun temin edilmesi, kelepçelerin duvara tespit
edilmesi, boruların oluktan itibaren dirseklerde dâhil olarak monte edilmesi, kelepçelerin
galvanizli somunlu vida ile sıkılarak yağmur borularının duvara bağlanmasının tamamlanması,
her türlü bağlantı, dirsek ve müteferrik parçalan, malzeme ve zayiatı, işçilik, inşaat yerindeki
yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı :
ÖLÇÜ : Yerine takılmış boru ekseninin boyu üzerinden ölçülür ve eğri kısımlara bir misli zam
verilir.
LAVABO YAPILMASI
Poz: MSB.661
Tanım: 3 cm kal.mermer plaka ile oval Hilton lavabo ve tezgah yapılması
62
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Söz. Ek-3: Teknik Teklif
Açıklama: Proje ölçülerinde temin edilen mermerin atölyede kesilmesi, kenar pahlarının
yapılmasından sonra, Hilton tipi lavabonun üst ağız ölçüsüne uygun oval şekilde musluk
aralıklarına bağlı olarak elipsin açılması, pahlanması, kenarlarının yuvarlatılması ve mevcut
lavabonun mermer altına düzgünce acılan kanal içerisine yapıştırılması ve elde edilen tezgahın
ambalajlanarak şantiyeye nakledilmesi, yerine montajı için lüzumlu her turlu malzeme, isçilik,
müteahhit karı ve genel giderler dahi l m2 tezgah fiyatıdır.
Ölçü: Süpürgelik ve alın mermeri hariç, tezgah eni ile boyu çarpılır.
SU TUTUCU BANT
Poz: 18.500/İB-11
Tanım: B (25/5)Tipi 1 kalite PVC su tutucu bandı ile sızdırmazlık ve inşaat derzi yapılması
Açıklama: Projesine ve şartnamesine göre derzin teşkil edilmesi için TS 3078'e uygun PVC
contanın iş başında temin edilmesi, PVC contanın kesilmesi, yerine konulması, bağlama teli ile
bağlanması, çivilenmesi conta ek yerlerinin kuynakla birleştirilmesi, idarece gerek görülmesi
halinde PVC contanın evsafının araştırılması ve labaratuar deneyi yapılması için gerekli her
türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, makina, araç ve gereç giderleri iş yerine taşınması, yüklenmesi,
boşaltılması ve istifi ile yüklenici kârı ve genel giderleri dâhil, beton döşemelerde B (25 / 5) tipi
1. Kalite PVC su tutucu band ile sızdırmazlık ve inşaat derzi yapılmasının; 1 Metre Fiyatı:
ÖLÇÜ: İmalatı tamamlanmış derzin metre tul cinsinden miktarıdır.
NOT : PVC bandın evsafının araştırma laboratuvarında yapılacak deneyler sonucu uygun
görülmesi şarttır. Uygun görülmeyen malzeme kullanılmaz.
a.
B- Mekanik
Genel İşlemler
a.1. Genel
Şartnamenin bu bölümü, bu sözleşme kapsamında mekanik ekipman ve tesisin projelendirme, imalat,
imalat sonrası muayene ve deneylerini, ambalajlama, nakliye, depolama, montaj, iş sonu (kabul)
deneyleri, ince işler, boyama ve işlerin aplikasyonu ve garanti süresi boyunca onarımını
kapsamaktadır.
İşler bu şartnamede belirtildiği üzere tüm yönlerden eksiksiz olacak ve sözleşmede özel olarak adı
geçip geçmediğine bakılmaksızın gerekli makine, bağlantı elemanları, ekipman vs. gibi tüm
kalemleri kapsayacaktır.
Yüklenici mekanik ekipman ve işlerinin imalat ve montajı esnasında muayene ve deneyler için Yapı
denetim görevlisine tüm kolaylık ve imkanları sağlayacaktır. Ayrıca, Yüklenici, mekanik tesis ve
ekipmanının imalatı ve montajı esnasında ve tesislere montajın bitiminden sonra muayene ve
deneyleri ile ilgili tüm yükümlülüklerini ve gerekli şartları gerçekleştirecektir.
a.2. Yönetmelikler, Standartlar Ve İşçilik
Bu sözleşme kapsamında yapılacak işler ile malzemeler ve imal edilecek parçalar yürürlükteki son
baskı Türk Standartlarına,Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,yönetmelik ve şartnamelerine uygun
olacaktır.
Her türlü pompa, kompresör, karıştırıcı, redüktör ve çamur susuzlaştırma ekipmanları ulusal veya
uluslararası ( EN, SIA, ASTM, DIN, BS, ÖNORM vb. gibi ) kabul edilebilir eşdeğer standartlara
göre imal edilmiş olmakla birlikte,uluslararası kalite kuruluşlarınca verilmiş belgeye sahip olacaktır.
Tüm malzemeler ve işçilik yapı denetim görevlisinin tatmin olacağı şekilde olacaktır. Tesisatın
düzenli ve yeterli bir şekilde sistemli olarak kurulması ve montajına özel dikkat sarf edilecektir.
Tüm imalat işleri ilgili imalat dahilinde yetişmiş ve kalifiye teknisyenler tarafından yapılacak ve tüm
tesisat iyi işçilik kullanılarak gerçekleştirilecektir.Teknisyenlerin yeterliliklerini, yapı denetim
görevlisini tatmin edecek şekilde göstermeleri gerekebilecektir.
Temin edilen tüm ekipmanın en iyi modern tasarımlı ve yüksek kalitede olması ve aşırı derecede ağır
çalışma ortamındaki modern tesiste yerleştirilmeye uygun olması gerekecektir. Yüklenici proje ve
şartnameye uygun olarak her sistemin parçalarının birbirine uyumlu olmasını ve birleştirildiğinde
tamamı ile verimli sistemler oluşturmasını sağlamaktan sorumlu olacaktır. İlgili standartlar,
Yüklenici tarafından 3 takım halinde temin edilecektir.
Projelendirme felsefesi, ekipmanın düşük bakım maliyeti ile arızasız uzun hizmet verebilmesi amacı
ile, basitlik ve güvenilirlik olacaktır. Muayene, temizlik, bakım ve onarım için giriş kolaylığı
sağlanmasına özellikle dikkat edilecektir.
Tüm tesiste tahrik mekanizmalarının üzerlerine uygun muhafazalar sağlanarak yerleştirilecektir.
Tüm dönen ve gidip, gelen parçalar, tahrik kayışları vs. yapı denetim görevlisinin bakım ve işletme
elemanları için tam emniyet sağlandığına kanaat getireceği şekilde örtülü olacaktır. Ancak, bu gibi
63
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Söz. Ek-3: Teknik Teklif
tüm muhafazalar uygun ve sağlam konstrüksiyon olmakla beraber, aynı zamanda makinaların önemli
birimlerinin sökülmesine gerek kalmadan giriş sağlanması için kolaylıkla sökülebilir olacaklardır.
Sağlanan tüm ekipman bütün işletme yükü, basınç ve çevre sıcaklığı değişmeleri de dahil sıcaklık
değişikliklerinde tatmin edici çalışabilecek şekilde projelendirilecektir.
Tüm malzemeler yeni, en ileri ve modern teknolojik yapıda ve en iyi kalite olacak, işletme ve çevre
şartlarından doğan gerilmelere tesisin verimlilik ve güvenilirliği etkileyecek bozulma veya tahribata
uğramadan dayanacak şekilde seçileceklerdir.
Her parça ve ünitenin muadilinin kullanılmak istenmesinin zorunlu olduğu halde,yüklenici
uygulamada ve şartnamede belirtilen koşulları sağladığının idareye belgelemek zorundadır.Malzeme
veya tesisin şartnamedeki gerekli standartın altında olduğu görülürse, Yüklenici ilgili ekipmanı hiç
bir ilave maliyet olmadan tadil edecek veya değiştirecektir.
Açık havadaki ekipmanlar hava şartlarına dayanıklı olacak ve hiç bir noktasında su toplanmayacak
şekilde projelendirilmiş olacaklardır. Farklı ekipmanlar arasında, metalden, metale eklere müsaade
edilmeyecektir.
Mekanizmalar paslanma, korozyon, tuzlu su veya tozdan dolayı sıkışıp çalışamaz hale gelmeyecek
pirinç, elektroliz kaplamalı veya korozyona dirençli başka bir malzemeden olacaklardır. Açık havada
çalışan şaftların yatakları şaft boyunca suyun akarak ekipmanın içine girmesini önleyecek şekilde
projelendirileceklerdir. Ekipman ve enstrümanlar düşen cisimlerden veya su damlalarından hasar
görmelerini önleyecek pozisyonlarda yerleştirileceklerdir. Ekipman ve enstrümanların korunması
gereken yerlerde hava kalkanları/perdeleri temin edilecektir.
Tüm malzeme ve parçalar iyi kalite, yeni, kullanılmamış, belirtilen amaca uygun ve yapı denetim
görevlisinin onayına tabi olacaktır. Hiç bir şekilde ikinci el malzemeler kabul edilmeyecektir. Yapı
denetim görevlisinin talebi halinde Yüklenicinin onaylı faturaları ibraz etmesi gerekecektir.
Tüm malzemeler, imal edildikleri standart ve şartnamelerin işaret ve numaraları ile
markalanacaklardır. Markalamanın uygulanamadığı durumlarda irsaliyesinde imal edildiği standart
numarası belirtilecektir. Standart şartname ve uygulama yönetmeliklerinin kullanıldığı durumlarda,
bunların teklif tarihinde yürürlükte olan en son baskıları kullanılacaktır.
a.3. Montaj Ve Yerleştirme
Yüklenici değişik özel tip ekipman ve kontrol sistemlerinin montajını iyi bilen deneme ve kabulünü
yüklenecek ve denetleyecek yetkili, vasıflı teknik elemanlar çalıştıracaktır. Bu teknik elemanlar işin
bitiminden sonra deneme işletmesi başarı ile tamamlanana kadar işlerine devam edeceklerdir.
Yüklenici, ayrıca bu sözleşme kapsamında monte edilen ekipmanın işletmesi ve periyodik bakımı
için şartlara uygun olarak bakım personelini de yönlendirecek ve kontrol edecektir.
Yüklenici montaj programlarının ilgili inşaat ve bina işleri ile koordinasyonunu yapacaktır.
Yüklenici inşaat işleri ile birlikte monte edilecek makina kalemlerinin ana makina veya tesisin
ihzaratından önce şantiyeye teslim edilmesini sağlayacaktır. Yüklenici, yerleştirme esnasında
gereken tüm alet ve edavat, ekipman, nakliye, yakıt ve enerji gibi ihtiyaçları temin edecektir.
İşverenden bu işler için bir bedel talep edilmeyecektir. Gereken herhangi bir özel montaj aparatı
Yüklenici tarafından temin edilecek ve sözleşmenin tamamlanmasından sonra şantiye'de
bırakılacaktır.
Yüklenici makina ve ekipmanların şantiye'ye ihzaratından montajına kadar olan sürede uygun
şekilde muhafaza edilmesini sağlayacaktır. Yüklenici özellikle montaj esnasında ve montaj sonrası
bina son bitirme işleri yapılırken toz ve pisliğin içeri girmesine mani olmak için uygun örtü vs. temin
edecektir.
Yüklenici, herhangi bir hasarlı kalemi yapı denetim görevlisi tatmin edecek şekilde onaracak, iyi
duruma getirecek veya yenisi ile değiştirecektir.
Makinalar teknik şartnameye, onaylanmış projelere ve teknik dökümanlarına uygun kotlarda düzgün
ve iyi işçilik kullanılarak monte edilecektir. İşveren tarafından aksine talimat verilmedikçe,
Yüklenici adı geçen projelere tamamı ile uyacak ve hiçbir uygunsuzluk kabul edilmeyecektir. Tüm
makinalar doğru olarak hizalanmış, seviyesine getirilmiş ve ayarlanmış olacak ve sözleşme
kapsamında yerleştirilecek çeşitli üniteler, borular ve ekipmanın uygun ve gerekli bağlantılarının
kolayca yapılmasına imkan verecek şekilde yerleştirileceklerdir. Herhangi bir montaj işine
başlamadan önce, Yapı denetim görevlisi çeşitli ekipman kalemlerinin monte edileceği yapıların
boyutlarını kontrol edecek ve gerekli pozisyon, hiza ve boyutta meydana gelmiş hataları Yükleniciye
yazılı olarak bildirecek ve Yüklenici gerekli düzeltmeleri yapacaktır. Bu gibi düzeltme işlerinin
masrafları Yüklenici tarafından karşılanacaktır.
Yüklenici, tüm ekipmanı ve saplama cıvatalarını hizaya getirdikten sonra ilgili ünitelerin
enjeksiyonuna başlamadan Yapı denetim görevlisine haber verecektir. Yüklenici tüm ekipmanın
enjeksiyon öncesi, esnasında ve sonrasında doğru konumda olmasını ve muhafazasını sağlayacaktır.
Yüklenici, temeller üzerinde duran her makina sehpasını veya kaidesini çimento şerbeti içine uygun
şekilde yerleştirecek ve saplama cıvatalarını temeller içinde hazırlanmış deliklere yerleştirerek
64
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Söz. Ek-3: Teknik Teklif
enjeksiyonu yapacaktır. Enjeksiyonda kullanılan malzeme ve işçilik, makina veya kaidesi ile temel
arasındaki boşlukları tamamı ile dolduracak, temel bulonlarının sağlam bir ankrajlama yapmasını
temin edecek ve büzülme ve çatlamaya yol açmayacak şekilde olacaktır.
Yüklenici’nin, herhangi bir makina kaleminin son konumlarına çekilmesi ve kaldırılması ile ilgili
tekliflerinin Yapı denetim görevlisi tarafından kabul edilmiş olması, Yükleniciyi bitmiş yapılara,
parçalara veya elemanlara veya yerleştirilmiş diğer ekipmanlara vereceği hasarın
sorumluluğunundan kurtarmayacaktır. Yüklenici bu gibi hasarlı kalemleri, yapısal, mekanik,
elektrik, mimari veya başka türde olup olmadığına bakılmaksızın maliyeti kendisine ait olmak üzere
işverenin tatmin olacağı şekilde çabuk ve verimli olarak iyi duruma getirecek, onaracak veya
değiştirecektir.
Yapıların döşemeleri üzerinde uygulanan yüklerin döşeme kirişlerine ve çelik veya betonarme
kirişlere aktarılmasını sağlamaya yeterli boyutta kalasla döşemeler örtülmeden hiçbir makina veya
başka yükler hareket ettirilmeyecektir. Eğilme gerilmelerini ve sehimlemeyi önlemek gerekirse,
kirişler ve kuşaklama kirişleri geçici mesnetlerle desteklenecektir. Makina veya başka tür yüklerin
döşeme yapısı üzerinde taşınması Yapı denetim görevlisinin önceden onayına tabi olacaktır.
a.4. Proje Ve Standardizasyon
Sözleşmedeki işler işletmenin sürekliliğinin ilk planda olduğu kullanım için muayene, temizlik ve
onarım imkanlarını sağlayacak şekilde projelendirilecektir. Temin edilen tüm ekipman işletme
koşullarında tatmin edici biçimde çalışmak üzere projelendirileceklerdir. Dönen elemanlara haiz tüm
makinalar şartnamede verilen maksimum hızlarda vibrasyonsuz ve aşırı gürültü yapmaksızın
çalışacak kapasitede olacaklardır. Tüm cıvata, saplama ve somunlara, ilgili standartlarından
ısometrik vidalara göre diş açılmış olacak ve cıvata ve somun altında 3 mm kalınlıkta pul veya
rondela konulacaktır.
a.5. Ambalajlama, İşaretleme Ve Şantiyeye Teslimat
Bölüm 1.9 hükümleri uyarınca belirtilen deneylerin imalatçının tesislerinde başarı ile tamamlanması
ile ve imalat yerinden ayrılmadan önce, tüm makinalar ve tesisler haşarat, kuvvetli güneş ışığı,
yağmur, don, yüksek sıcaklıklar, nemli ve tuzlu atmosfer ve deniz suyu da dahil olmak üzere
korozyona ve kaza sonucu olacak hasarlara karşı tümü ile muhafaza altına alınacaklardır.
Boyanacak tüm imalat gerekli işlemlere tabi tutulacak ve korozyona müsait boyanmamış tüm
parçalar (elektrikli ekipman hariç) montaj esnasında ve sonrasında kolaylıkla silinebilir yüksek
sıcaklığa dayanıklı kalın gres yağı ile kaplanacaktır. Ayrıca, tüm elektrikli ekipman korozyon ve
kazalara karşı İşvereni tatmin edecek şekilde korunacaktır. Elektrikli ekipman üzerine
ekipman/makina depoda iken ve iklim şartları gerektirdiğinde kullanılacak yoğunlaşmayı önleyici
ısıtıcılara enerji verilebilmesi için geçici uçlar bağlanacaktır.
Tüm makina/ekipman kara ve deniz nakliyesine, kötü kaldırma ve indirmeye dayanacak şekilde
ambalajlanacak ve rıhtımlarda meydana gelecek olası gecikmelerde açık havada depolanmaya uygun
olacaklardır. Yüklenici makina/ekipmanın nakliye sırasında dokunulmadan ve hasar görmeden
yerine ulaşmasından sorumlu tutulacaktır. Tehlikeli veya kırılabilir malları içeren ambalajlar mahalli,
yurtdışı ve deniz nakliyatı için geçerli Devlet kurallarına ve talimatlarına göre ambalajlanacak olup,
uygun şekilde ve doğru olarak aşağıdaki gibi etiketlenecektir.
Yüklenici tüm ekipman ve malzemeler için imalat, kontrol ve nakliye sürelerini gösteren bir ihzarat
(teslimat) programı hazırlayacak ve iş programına uygun olarak bu programı İşverenin onayına
sunacaktır. Yüklenici ekipmanın ihzaratının tüm aşamalarında İşvereni tam olarak haberdar edecek
ve tüm nakliye dokümanlarının kopyalarını İşverene hemen gönderecektir. Tüm nakliye dökümanları
deney sertifikalarının kopyaları ile birlikte gönderilecektir. Yüklenici ekipmanın şantiyeye taşınma,
emniyetli muhafazası da dahil teslimatından sorumlu olacaktır. Makine ve ekipmanın ihzaratı
aşağıdakilerden gerektiği şekilde tümünü veya herhangi birini kapsayacak, ancak bunlarla sınırlı
olmayacaktır.
• Ekipmanın, sigortalar dahil, yüklenmesi ve deniz, kara veya hava yolu ile T.C. Gümrüğüne kadar
nakliyesi ve boşaltılması.
• Ekipmanın Türkiye'de hava, kara veya demiryolu gümrük sahası çıkışında yüklenmesi ve
şantiyeye kadar nakliyesi.
• Ekipmanın şantiyede teslim alınması, indirilmesi, depolanması ve bunlarla ilgili tüm taşımalar.
Yüklenici, Ekipmanı limanda, karayolu veya demiryolu terminalinde mümkün olduğunca muayene
edecek ve daha detaylı muayeneyi şantiyede teslim alırken yapacaktır. Yüklenici, ekipmanın
herhangi bir kaleminin nakliye esnasında hasar gördüğünü veya bozulduğunu keşfederse, hemen
İşverenin dikkatini çekecek ve İşveren adı geçen kalemin muayenesini yapacak ve değiştirilmesi için
talimat verecektir. İşveren tarafından kullanılmaz diye nitelenen her ekipman kalemi Yüklenici
65
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Söz. Ek-3: Teknik Teklif
tarafından hemen sökülüp değiştirilecektir. Yüklenici aynı zamanda Sözleşme Genel Şartları
hükümleri uyarınca ekipmanın sigortacıları ile tüm talep ve dava konusu hususları kendisi
halledecektir.
a.6. Malzeme Ve Ekipmanın Depolanması
Tüm kalemler, şantiyede depolama ve montaj süresi de dahil her zaman hasara ve tahribata karşı
uygun şekilde muhafaza edilecektir. Ekipmanın Şantiyede montajı esnasında ve montajı takiben
ekipmanın korunması ve bakımından olduğu kadar kabul deneyleri ve kabul işlemleri tatmin edici
şekilde yapılana ve ekipman resmen devredilene kadar işletmesinden de tümüyle Yüklenici sorumlu
olacaktır. İşletilmesi ile ilgili konular “İşletme, Bakım ve Eğitim Şartnamesinde Yüklenicinin
sorumlulukları ve yapacakları işler olarak açıklanmıştır.
Ekipman şantiyede depolama ve montaj esnasında temiz olacak, kirden ve toz topraktan arınmış
tutulacak ve ekipman içindeki hiçbir yerde su birikmesine müsaade edilmeyecektir. Depolama
alanlarında indirilen mekanik ve elektrik ekipmanın tüm kalemleri Yapı denetim görevlisinin
onaylayacağı şekilde, uygun tahta takozlar üzerinde zemine temas etmeksizin depolanacaktır. Tüm
makinalar özellikle de elektrikli ekipman her zaman yağmur, nem toz vs. gibi etkilere karşı polietilen
örtü veya Yapı denetim görevlisinin onaylayacağı başka bir malzeme ile korunacaktır. Isı veya
güneşten hasar görebilecek ekipman da gerektiği şekilde korunacaktır.
a.7. Projeler
Yüklenici şantiye bürosunda mekanik ve elektrik tesislerin montajı esnasında yapılan tüm tadilat ve
değişiklikleri de gösterecek şekilde güncelleştirilmiş komple bir takım proje bulunduracaktır. Bu
projeler arşiv projelerinin esasını teşkil edecektir. Ayrıca tesisin periyodik bakım gerektiren yerlerini
de kesin ve anlaşılır bir şekilde gösteren çerçeveli şematik bir vaziyet planı, Yapı denetim
görevlisinin onaylayacağı tesis odalarının tümüne konulacaktır. Tüm spesifikasyonlar, projeler,
işletme ve bakım talimatları ve yedek parça listeleri Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılı olacaktır.
a.8. İşin Düzenlenmesi, Planlanması
Yüklenici işini planlamaktan sorumlu olacak ve işi yapmak için gerekecek tüm bilgileri kendisi elde
edecektir. Bu gibi bilgiler, işlerin bütün olarak gecikmesine yol açmamak için yeteri kadar önceden
alınacaktır. Yüklenici Şantiye’de çeşitli ustalar tarafından yapılmakta olan tüm işin detaylarından
(özellikle bu ustaların işlerinin içiçe olduğu veya koordinasyon gerektiği durumlarda) tamamı ile
haberdar olacaktır. Bu konuda eksik, kusur veya ihmaller nedeni ile ortaya çıkacak ilave para
talepleri karşılanmayacaktır.
Yüklenici her ekipman için, temin eden firmalarla temas ederek ekipmanın bu uygulamaya
uygunluğunu ve belirlenmiş proje şartlarını karşılayıp karşılamadığını kontrol edecektir. Elektrikli
ekipman için ayrı kalemlerin farklı imalatçılarından temin edildiği durumlarda (elektrik motorları,
motor yolvericileri, kablolar vs. gibi) bu kalemlerin birbiri ile uyumlu olmalarının sağlanması
Yüklenicinin sorumluluğundadır.
Ekipmanın münferit kalemlerinin bu şartname ve projesi içinde detaylı olarak verilmemesi,
Yükleniciyi bu kalemleri temin ve monte etme yükümlülüğünden kurtarmayacak ve bu gibi
kalemlerin temin veya montaj bedellerinin Yüklenicinin fiyatına dahil olduğu kabul edilecektir.
Yüklenici makina/ekipman yerine götürülürken ağırlığın, döşeme veya temel yük taşıma
kapasitesini aşmayacak şekilde, yayılarak taşınmasını sağlayacaktır. Tüm makina/ekipman deprem
olduğunda yerinden hareket etmeyecek şekilde yerleştirilecektir.
Yüklenici, gerektiğinde ve yapı denetim görevlisi tarafından talimat verildikçe, gereken tüm temel
bulonları, şablonlar, somunlar, levhalar, burç ve kovanlar, ankrajlar vs. gibi kalemlerin ekipmanın
tesliminden önce tedarik edilmesini planlayacaktır. Ayrıca, tüm ekipmanın bırakılan boşluklardan
geçirebileceğinden veya yeterli açıklıkların bırakılmış olduğundan emin olacaktır.
Yüklenici çeşitli montaj işleri ile bağlantılı olarak gereken tüm inşaat işlerini de birlikte
düşünecektir. Tüm delikler, çerçeveler vs.'nin gereken pozisyonda olmalarını ve yerinde döküm
beton duvarlar, döşemeler, plakalar vs.'de yerleştirme yapılması için gereken herhangi bir ilave
kanal, delik ve çerçevenin uygun olacağı şekilde inşaatın başlangıç aşamalarında yapılmasını
sağlamak Yüklenicinin sorumluluğundadır.
Ekipman veya aksesuarların beton veya tuğla yapılara tespit edilmesi gereken yerlerde, dübel tipi,
(rawlug) genleşme cıvataları gibi onaylı tespit elemanları kullanılmalıdır. Beton veya tuğla yapı
içine tespit için temel olarak ağaç takozların gömülmesi kabul edilmeyecektir. Delikli tuğla
ünitelerde mafsallı cıvatalar tespit elemanı olarak kullanılacaktır. Çakma metodu ile yapı içine
gömülen saplamalara, bağlanmadan önce Yapı denetim görevlisinin onayı alınmak kaydı ile
müsaade edilebilecektir. Kaynaklı çelik yapılara bağlantılar genel olarak kabul edilmeyecektir.
Yüklenici yerleştirmeden önce bağlantılar için önerilerini Yapı denetim görevlisinin onayına
sunacaktır.
66
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Söz. Ek-3: Teknik Teklif
a.9. İmalatçının Tesislerindeki Muayene Ve Deneyler
İşveren ve tam yetkili temsilcisi, mekanik ve elektrik ekipmanın imalatında kullanılan malzeme ve
işçiliği muayene ve test etmek için uygun zamanlarda Yüklenicinin tesislerine girebilecektir. Makina
ve ekipmanın bir kısmı başka yerlerde imal ediliyorsa, Yüklenici, Yapı denetim görevlisi veya tam
yetkili temsilcisi için makina ve ekipman kendi tesislerinde imal ediliyormuş gibi muayene edilmesi
amacı ile bu yerlere giriş izni alacaktır. Bu gibi muayene ve deneylerin yapılması Yükleniciyi
sözleşme kapsamındaki herhangi bir yükümlülüğünden kurtarmayacaktır.
Makina ve ekipman, farklı yerlerde imal edilen birkaç ayrı parçanın birleşmesinden oluşan bir ünite
ise, yapımcısının tesislerinde komple çalışan ünite olarak ilgili ulusal veya uluslararası onaylanmış
eşdeğer standarda göre bir araya getirilip, test edilecektir. Yüklenici deney için önerdiği programını,
deneyler başlamadan dört hafta önce İşveren'in onayına sunacaktır.
Şantiye ihzaratından önce yapılacak olan bahis konusu deneyler, Yüklenici'yi şartnamede belirtildiği
şekilde montajdan sonra Şantiye deneylerini yapma yükümlülüğünden hiç bir şekilde
kurtarmayacaktır.
Yüklenici, İşveren'e veya ekipmanın sözleşmede belirtildiği üzere deney için hazır olacağı tarih ve
yeri en az yedi gün önceden yazılı olarak bildirecektir. İşveren veya tam yetkili temsilcisi bunun
üzerine kendi takdirine göre, bu gibi makina ve ekipman kısmının deney sertifikalarının alınması ile
sevkine izin verileceğini ya da kontrol etmek istediğini Yükleniciye bildirecektir. İşveren bundan
sonra Yükleniciye yirmi dört saat önceden ihbarda bulunarak, Yüklenicinin yazısında adı geçen
makina ve ekipmanın deney için hazır olacağını bildirdiği yerde ve tarihte önceki yedi gün içinde
hazır bulunacaktır. Yüklenici İşveren'e test sertifikaları ile pompalar, fanlar vb. kalemler için
karekteristik performans eğrilerinden altı kopya verecektir.
Deneylerin Yüklenici’nin veya herhangi bir taşeronun tesislerinde yapılıp yapılmadığına
bakılmaksızın, Yüklenici başka türlü belirtilmedikçe, sözleşme uyarınca, ücretsiz olarak makina ve
ekipmanın deneyleri için gerekebilecek işçilik, malzeme, elektrik, yakıt, su, depo, aparat ve
enstrümanları sağlayacak ve İşverene veya yetkili temsilcisine bu gibi deneyleri yapması için tüm
imkanları verecektir. Muayene veya deneylerin bir taşeronun tesislerinde yapılması durumunda,
Yüklenicinin bir temsilcisi de hazır bulunacaktır. İşverenin personeli ve tam yetkili temsilcisinin
Türkiye içinde ve yurtdışında bu muayene ve testlerle ilgili olarak yapacağı tüm seyahat ve diğer
masrafları Yüklenici tarafından karşılanacaktır.
Ekipmanın çalışması gereken şantiye koşulları ile ilgili haklı bir endişe olması halinde işletme
deneyleri yapılacaktır. Deney belgeleri bu gibi deneylerin tüm detaylarını verecektir. Herhangi bir
makina/tesis bu madde ile bahsedilen deneylerden geçtikçe, İşveren Yüklenici’ye buna dair bir belge
verecektir.
Yüklenici, ekipmanın hiçbir bölümünü, bu madde hükümleri uyarınca İşveren tarafından istenen
deneyleri tatmin edici bir şekilde tamamlanmasından sonra, İşveren'in veya yetkili temsilcisinin
ilgili bölümün nakliyesine izin verildiğine dair yazılı onayını almadan, nakliye için
ambalajlamayacaktır.
a.10. Şantiye Deneyleri
Yüklenici, işlerin şartnameye göre uygun çalıştığı ve tüm fonksiyonlarını yerine getirdiğinden emin
olmak amacı ile, gerekirse aşamalı olarak, denenmesi ve kabulünden sorumlu olacaktır. Yüklenici
her sistem veya kısım için Geçici Kabul Belgesi verilene kadar tüm ekipmandan tamamı ile sorumlu
olacaktır. Kabul sırasında hasar gören herhangi bir ekipman Yüklenici tarafından masrafları kendine
ait olmak üzere değiştirilecek ve ilgili sistem yeniden denenecek ve kabulü yapılacaktır. Yapı
denetim görevlisinin hiç bir talimatı veya etkisi Yükleniciyi bu sorumluluktan kurtarmayacaktır.
Deneyler normal işletme şartlarında Yapı denetim görevlisini tatmin edecek şekilde yapılacak ve
Yapı denetim görevlisinin isteğine göre süreleri uzatılabilecektir. Tesis içinde tamamlanan her sistem
normal işletme koşullarında her parçanın sistemin kalanı ile uyumlu çalıştığından emin olmak için
bir bütün olarak test edilecektir. Örtülecek veya kapatılacak tüm boru işleri veya bölümleri,
kapatılmadan önce gerekirse bölümler halinde Yapı denetim görevlisinin onayı için test edilecektir.
Deneyler sonucunda ortaya çıkan kusurlu boru veya bağlantı elemanları, sistem Yapı denetim
görevlisinin tatmin olacağı şekilde terleme, kaçak veya başka arızalar göstermeksizin deneyden
geçinceye kadar sökülecek, gerekirse, değiştirilecek ve yeniden bağlanacaktır.
a.11. Gürültü Ve Titreşim
a-Genel
67
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Söz. Ek-3: Teknik Teklif
Yüklenici rahat ve düzgün bir yerleştirme yapacaktır. Projelerde gösterilen tüm makina ve ekipman
kalemleri gürültü düzeylerini en aza indirme konusu dikkate alınarak seçilecektir. Makina mahalleri
dışında gürültü düzeyi dış duvardan 3 m mesafede ölçüldüğünde 80 dBA'yı aşmayacaktır.
b-Titreşim Önleyici Destekler ve Ses Absorbesi
Yüklenici tüm malzemeyi gürültü ve titreşimin yapı içinde iletilmesine engel olacak şekilde temin
edecek ve bağlayacaktır. Uygun olan yerlerde tüm fanlar, A/C paket sistemler, kompresörler ve diğer
hareketli sistemler, makina temellerinin döşeme veya yapıdan izole edileceği şekilde esnek destekler
üzerine monte edilecektir. Ayrıca, tüm dönen makinalar statik ve dinamik olarak balanslanacaktır.
Mekanik titreşim binadan % 95 izolasyon verimi sağlayacak şekilde titreşim önleyici destekler ve
esnek bağlantılar kullanılarak giderilecektir.
a.12. Muhafaza Ve Bakım
İşlerden ayrılmadan önce ekipman tümü ile temizlenecek hasara, tahribata, korozyona, pislik
sızmasına karşı korunacak ve nemli atmosferde uzun süre depolanmaya uygun şekilde
ambalajlanacak ve muhafaza edilecektir. Tüm aletler su geçirmez yerde depolanacak, yerleştirmeden
önce muayene edilecek ve temizlenecektir. Yerine yerleştirilmiş veya depodaki tüm açık boru ve
kanal uçları plastik başlık veya uygun koruyucu örtü ile kapatılacaktır.
Yüklenici makinalara diğer işçiler tarafından verilebilecek hasarı veya yabancı madde girişini
önlemek için her tedbiri alacaktır. Yüklenicinin bu önlemleri almaktaki ihmali nedeni ile makinalar,
borular, kanallar ve elektrikli ekipman kalemlerine gelebilecek hasarlar için hiçbir talebi kabul
edilmeyecektir.
a.13. Genel Malzeme Ve İşçilik
Tesisin tüm parçaları başka türlü belirtilmedikçe bu bölümün hükümlerine ya da Yapı denetim
görevlisinin onayına tabi olacaktır. İşlerde kullanılması önerilen malzeme ve ekipmanın
imalatçılarının adları bu malzeme ve ekipmanın performans, kapasite, resmi test raporları ve bunlarla
ilgili diğer önemli bilgilerle birlikte şartnameye uymayan herhangi bir kısmı reddetme yetkisine
sahip olan yapı denetim görevlisi ya da idare kontrol mühendisi tarafından incelenmek üzere
istendiğinde temin edilecektir. Reddedilen bu gibi kısımlar, Yüklenici tarafından İşveren’e ilave
masraf getirmeksizin değiştirilecektir.
İşlerde kullanılan tüm malzemeler, ilgili görev için en uygun cinste, yeni, birinci sınıf ticari kalitede,
kusursuz olacak ve uzun ömür ve en az bakım gerektirecek şekilde seçileceklerdir.
Tesisin altındaki tüm hareketli parçaları ya da bunların pimleri ve milleri vs. ya da bunlarla temas
halinde satıhlar korozyona dirençli metal olacaklardır. Çeşitli kimyasallarla direkt temas eden tüm
parçalar bu kimyasalların korozyonu veya aşındırmasına tamamı ile dirençli olacak ve aynı zamanda
özelliklerini zaman aşımı, ışıkta kalma ya da başka nedenlerden dolayı yaşlanmaksızın
koruyacaklardır.
Şartname de "Paslanmaz Çelik" istendiğinde veya kullanıldığında hava korozyon direnci en az BS
970 410 Grad 521'e eşit olacaktır. İki korozyona dirençli metalin temas ettiği yerlerde aşınmadan
dolayı takılmanın, malzemelerin uygun sertlikte ve yüzey kalitesinde seçilmesi ve yağlama yapılarak
önlenmesine özellikle dikkat edilecektir. Şartnamede bronz istendiğinde veya kullanıldığında
çinkosuz olacaktır. Benzer olmayan metallerin yakın teması nedeni ile oluşacak korozyonun
önlenmesine özel dikkat edilecektir. Benzer olmayan metallerin temas halinde kullanılmasının
gerekli olduğu yerlerde metaller, bimetalik korozyon mümkün olduğunca az olacak şekilde
seçileceklerdir.
Tesisin tüm benzer kalemleri ve bunları oluşturan parçalar tamamı ile birbirleri ile değiştirilebilir
olacaktır. Yedek parçalar orjinalleri ile aynı malzemeden imal edilecek ve tesisin benzer tüm
kalemlerine uyacaktır. Yenilenebilir parçalardaki işleme toleransları, imalatçının resimlerine göre
değiştirmelerin kolaylıkla yapılması için doğru ve istenen sınırda olacaktır.
a.14. Proje Ömrü
Tüm malzeme ve ekipman en az bakım ile uzun ömür verecek şekilde projelendirilecektir.
Yüklenicinin bu durumu benzer ekipmanın başka bir yerdeki kullanım kayıtları veya kapsamlı deney
kayıtları ile göstermesi istenebilecektir. Periyodik bakım ve onarımlar mümkün olduğunca uzman
personel gerektirmeyecektir.
Sızdırmazlık keçeleri, karbon fırçalar vs. gibi daha sık değişmesi gereken sarf malzemeleri hariç,
aşınmaya maruz kalan hiçbir parça sürekli normal işletmede en az üç yıl süre ile değişme veya
onarım gerektirmeyecektir. Parçanın değişmesi için önemli ölçüde demontaj gerekiyorsa bu süre on
yıldan az olmayacaktır.
b. Malzemeler
68
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Söz. Ek-3: Teknik Teklif
b.1. Genel
İşlerde kullanılacak tüm malzemeler, ilgili iş için en iyi kalitede olacak, uzun ömürlü ve en az
bakımı gerektiren malzemeler tercih edilecektir.
Tesiste suyla temas halinde olan ve nemli ortamda çalışan ekipman ve bunlara bağlı parçalar
korozyona dayanıklı malzemeden olacak, gerektiği hallerde koruyucu kaplama uygulanacaktır.
Dirençler ve kontaklar hariç bütün elektrik ileticileri elektrolit bakırdan olacaktır. Akım taşıyan
ekipmanın hiçbir parçası alüminyum olmayacaktır. Sabit ve hareketli bütün elektrik kontaklar
gümüş kaplamalı olacaktır.
Farklı metallerin birbirine fazla yakın kullanıldığı durumlarda korozyonu önleyici önlemler
alınacaktır.
b.2. Kaynak
TS EN 10025-2/T1, BS 4360, BS1501 veya benzer nitelikte çelik ihtiva eden kaynaklı parçalar en az
BS 5135 veya eşdeğer standart gerekliliklerine uygun olacaktır. BS 5135 işin kaynak öncesinde ön
ısıtması ile ilgili gereklilikleri vermektedir.Bütün bağlantılar kaynak için uygun profile göre
hazırlanmış kaynak ağızlarına sahip olacaklardır. Parçalar bundan sonra bir araya getirilecek ve
kaynak başlamadan iyice kontrol edilecektir. Kaynak ve imalat işlemleri “artık” gerilmeler
minimum olacak ve çarpılma olmayacak şekilde yapılacaktır. İşlendikten sonra ilgili parçanın
düzgünlük ve çalışmasını etkileyecek bir çarpılmanın olmamasını sağlamaya özellikle dikkat
edilecektir. Kaynak işlemleri BS 4870'e göre olacaktır. Her ünitenin imalat ve kaynak işleri son
işleme ya da diğer bağlantı işleri yapılmadan önce tamamlanacaktır. Bütün kaynak dikişleri sürekli
olacaktır. Kullanılan elektrotlar düşük hidrojenli tipte, karbon çelikleri için en az TS EN ISO 14171
veya eşdeğer standart gerekliliklerine, paslanmaz çelikler için de TS EN ISO 21952 veya eşdeğer
standart gerekliliklerine uygun olacaktır. Paslanmaz çeliklerin kaynağı için sadece paslanmaz çelik
elektrotlar kullanılacaktır. Kaynaklanacak paslanmaz çelikler uygun şekilde stabilize edilecektir.
Elektrotlar için ısıtıcılı depo ve fırınlar sağlanacaktır.
Tesis, işletmeye alındığında önemli gerilmelere maruz kalacak kaynaklı parçalar veya dökümler
uygulanabilen yerlerde işlenmeden önce uygun ısıl işlemden geçirileceklerdir. Bu bölümde belirtilen
standartlar yerine, eşdeğer veya daha iyi bir kalite sağlanması şartı ile ilgili DIN standartları
kullanılabilecektir.
b.3. Döküm Malzemeler
Tüm dökme demir TS EN 10001 veya DIN 17006, 6622 veya BS 1452, 6220 veya daha iyi kalitede
standart kır döküm olacaktır. Döküm yapısı homojen ve metal dışı artıklar ve diğer zararlı
kusurlardan arınmış olacaktır. Dökümün işlenmeyen tüm yüzeyleri düzgün olacak ve dökümden
gelen tufal ve çapaklar alınacaktır.
Toplam metal kalınlığının % 12,5’unu aşmayan ve sonuçta dökümlerin dayanımlarını etkilemeyen
az kusurlar kabul edilmiş kaynak teknikleri ile tamir edilebilecektir. Böyle bir durumdan Yapı
denetim görevlisi haberdar edilecektir. Eğer tamir için kullanılan metal dökümün gerilmeye direnç
gösteren kesitini % 25'den fazla azaltıyorsa veya geri kalan metaldeki hesaplanan gerilme, müsaade
edilen gerilmeyi % 25'den fazla aşıyorsa bu durumda döküm reddedilecektir. Bu tür kusur taşıyan
dökümler veya tamir kaynağı ihtiva eden dökümler uygunluk testine tabi tutulacaktır. Hidrolik
basınca tabi dökümler normal işletme basıncının 1,5 katına veya ilgili standartta belirtilen daha
yüksek basınçlara test edilecektir.
Önemli kusurları kaynakla tamir edilen dökümlerin kaynaktan sonra gerilimi alınacaktır. Kapsamı
başka türlü anlaşılmayacak kusurlar içeren dökümlerin muayenesi ya da kaynakla yapılan tamirlerin
uygunluğunun tespiti için tahribatsız muayene metotlarının kullanılması gerekecektir.
b.4. Dövme Malzemeler
Önemli gerilmelere maruz bütün dövme malzemeler, iş başlamadan Yapı denetim görevlisinin
onayına sunulacak bir standart şartnameye göre yapılacaktır. Dövme malzemeler çatlakların tespiti
için dahili ve tahribatsız muayene ve “artık” gerilmelerin giderilmesi için ısıl işleme tabi
tutulacaklardır. Bu gibi malzemeler için önerilen imalatçının adı ve ısıl işlemlerin özellikleri Yapı
denetim görevlisine sunulacaktır. Yapı denetim görevlisi, bu dövme malzemelerin Yüklenici’nin
temsilcisi ile birlikte imalat yerinde muayenesi için düzenlemeleri yapabilecektir.
b.5. Bağlantı Elemanları
Tesiste kullanılacak somun, cıvata, saplama ve pullar ilgili ulusal veya onaylanmış başka bir
uluslararası standarttın gerekliliklerine uygun olacaktır. Basınçlı parçalarda kullanılacak somun ve
cıvatalar en iyi kalite parlak çelik ( paslanmaz çelik veya krom), gövdesi, başı ve somun altı işlenmiş
69
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Söz. Ek-3: Teknik Teklif
olacaktır. Cıvatalar tam sıkılı iken somun içinden tam bir diş dışarıda gözükecek uzunlukta
olacaktır.
•
•
•
•
•
•
Cıvatalar içine girdikleri raybalı deliklere rahat alıştırılmalı ve bağlanırken hasar görmeyecek
ölçüde dişli çapına sahip olacaklardır.
Cıvatalar şantiyede doğru monte edilmelerini sağlamak için görünen şekilde işaretlenecektir.
Pullar, kitleme aletleri ve titreşim önleyici düzenekler gereken yerlerde sağlanacak ve Yapı
denetim görevlisinin onayına tabi olacaklardır.
Cıvataların yapısal elemanların içinden geçtiği durumlarda gereken yerlerde cıvatada eğilme
gerilmesine yol açmamak için trapez kesitli pullar kullanılacaktır.
Korozyon riski varsa, cıvata ve saplamalar tüm koşullarda maksimum gerilmenin malzemenin
akma gerilmesinin yarısını aşmayacağı şekilde projelendirilecektir.
Su içindeki bütün cıvatalar, somunlar ve vidalar A2/304 paslanmaz çelik olacaklardır.
b.6. Ankraj Cıvataları Ve Genleşme Ankrajları
b.6.1.Kapsam
Bu bölüm sertleşmiş beton ve duvarlara monte edilecek olan yerinde dökme ankraj cıvatalarını
genleşme ankrajlarını kapsamaktadır.
b.6.2.Genel
Paftalarda aksi öngörülmedikçe ya da gösterilmedikçe, bütün ankraj cıvataları yerinde dökme
cıvatalar olacak ve en azından 20 mm çapında olacaktır. Ekipmanlar veya yapı çerçeveleri için
yerinde dökme ankraj cıvatalarının yerine gösterilen ya da kabul edilen genleşme ankrajlarının çapı
en azından 20 mm olacaktır. Bütün diğer genleşme ankrajlarının çapı en az 12 mm olacaktır.
Gömülmüş ya da suya daldırılmış servis ve su sıçrama alanlarındaki ankraj cıvataları ve genleşme
ankrajları galvanizlenmiş paslanmaz çelik veya krom olacaktır. Diğer bütün ankraj cıvataları ile
genleşme ankrajları, paftalarda aksi gösterilmedikçe ya da öngörülmedikçe karbon çeliği olacaktır.
b.6.3.Malzemeler
Cıvatalar ve Somunlar Karbon Çeliği Paslanmaz Çelik; TS 1021, DIN931, DIN933 veya muadili
uluslararası standart.
Düz Rondelalar : TS EN ISO 887 veya muadili uluslararası standart.
Genleşme Ankrajları Beton İçin: Fed. Spec. FF-S,325; kama tipi, Grup II, Tip 4, Sınıf I veya 2;
kendinden geçme tipte, Grup III, Tip I, veya geçmez tipte, Grup VIII, Tip I veya 2; ya da muadili
Türk standartı.
Duvarlar İçin : Fed. Spec. FF-S-325; aralık kalkan (çinko) tipte, Grup II, Tip 1; ya da yarık kalkan
tipte, Grup II, Tip 3, Sınıf 3; veya muadili Türk standartı.
Kanal kapakları, flap vanalar ve atık elekleri gibi ekipmanlar için ankraj cıvataları ekipmanlarda
öngörüldüğü gibi paslanmaz çelik olacaktır.
b.6.4.Ankraj Cıvataları
Ankraj cıvataları, beton dökümü ile bağlantılı olarak zamanında teslim edilecektir. Yerinde dökme
betonarmede kullanılacak ankraj cıvataları beton kalıbın ya da destek masdarının betonarme yüzüne
monte edilecek somunun montajına imkan verecek sayıda yeterli dişlerle teçhiz edilecektir.
Paftalarda yaylı rondela ile teçhiz edilmesi öngörülen ankraj cıvataları için iki somun bir kilit
somunu ve bir rondela teçhiz edilecektir. Diğer bütün ankraj cıvataları için iki somun ve bir rondela
teçhiz edilecektir.
b.6.5.Genleşme Ankrajları
Genleşme ankrajları, imalatçının maksimum kuvvet konusundaki tavsiyelerine uygun monte
edilecek; fakat hiç bir durumda delik derinliği dört cıvata deliği çapından küçük olmayacaktır.
Herhangi bir genleşme ankrajının ortası ile betonun kenarı veya dış köşesi arasındaki minumum
mesafe ankrajın monte edildiği deliğin çapının en azından 4 1/2 katı olacaktır. Paftalarda aksi
gösterilmedikçe, genleşme ankrajlarının merkezleri arasındaki minimum mesafe, ankrajların monte
edileceği deliklerin çapının en azından 8 katı olacaktır.
Genleşme ankrajları somun ve rondelaları, ankraj cıvataları için öngörüldüğü gibi olacaktır.
b.7. Flanşlar
Pompalar, borular, vanalar ve diğer ilgili ekipmanın tüm flanşlı bağlantılarında PN10 standardında
TS EN 1092-1+A1, TS 816 veya DIN normlarına uygun flanşlar kullanılacaktır.
b.8. Boru İşleri
b.8.1.Genel
70
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Söz. Ek-3: Teknik Teklif
Yüklenici, bina içindeki haznelerdeki ve vana odalarındaki ve bu şartnamede tanımlandığı ve
ayrıntıları verildiği şekilde ve de projelerinde gösterilen yerlerdeki tüm boruların ve fittinglerin
temini ile montajını kapsamına dahil edecektir.
Tüm borular, vanalar ve fittingler işletme sırasında maruz kalacakları maksimum basınç ve
ilaveten darbe basıncından fazla basınca dayanacak sınıfta olacaklardır.
Boru yerleşimi pompaların veya diğer ana ekipman kalemlerinin montaj ve demontajını
kolaylaştıracak şekilde düzenlenecektir.
Sökme parçaları ve bağlantı elemanları ile kullanılacak boru başları düzeltilip bağlantı elemanı
imalatçısının da istediği toleranslara uygun hale getirilecektir.
Bütün gevşek flanşlar sabit flanşlara uygun cıvatalarla bağlanacaktır.
Tüm borular amaca uygun tesbit elemanları ile mesnetlenecektir. Duvar içinden geçen borular
için künk flanşlar veya başka uygun sızdırmazlık elemanları kullanılacaktır.
Çelik Boru paslanmaz çelik veya krom kaplamasının hasar gördüğü yerlerde, yüzey temizlenip
kurutulacak ve Yüklenici hasarlı alanı en az üç kat boya ile orjinal kaplamanın tam kalınlığına
ve spesifikasyonuna uygun olarak boyayacaktır.
Sökme parçaları ve manşonlar, flanşların, vanaların ve ekipmanların uzun boru boylarını
esnetmeden kolay sökülebilmesi için gereken yerlerde temin edilecek ve boru uzantılarına
monte edilecektir.
Flanşlı bağlantılar, tüm bağlantı yüzeyinde 3 mm kalınlığında, cıvataların geçeceği deliklere
sahip kauçuk conta kullanılarak yapılacak ve bütün flanşların alınları boru veya fittingin ekseni
açı yapacak şekilde işlenecektir.
Bağlantı işi ve boruların tesbiti ve bağlanması için gereken malzemeler, yeterli boru mesnetleri
de dahil sözleşme kapsamına dahil olacaktır.
İmalatçının tesislerinde uygulanacak deney basıncı işletme basıncının iki katı ya da maksimum
işletme basıncının bir buçuk katı (hangisi büyükse) olacaktır.
Tesiste kullanılacak bütün borular hız sınırlarına uygun boyutlandırılacaktır.
Yüklenici bütün boruların iç yüzeylerinin montajdan önce, montaj esnasında ve kabülden önce
tamamı ile temiz olmasını sağlamakla yükümlü olacaktır. Temizleme bütün pislik, pas, çapak,
sahadaki kaynaktan kalan cürufun temizlenmesini kapsayacaktır. Yüklenicinin tesislerinden
sevk edilmeden önce boruların, branşmanların vs. başları pislik toplanmasına veya hasara engel
olmak için uygun şekilde kapatılacak ve örtülecektir. Bu muhafazalar yandaki boru veya
vananın bağlanmasından hemen öncesine kadar kaldırılmayacaktır.
Her türlü imalatın bitiminden sonra, bütün borular hidrolik deneye tabi tutulacaklardır.
Sevkiyattan sonra ilave imalat içeren değişiklikler yapılırsa ilgili boru veya boru sisteminin
ayrı bir hidrolik deneye tabi tutulması gerekecektir.
Tüm küçük çaplı borular enstrümanlara veya diğer ekipmanlara bağlanmadan önce basınçlı
hava ile temizlenecektir.
Yüklenici ana yapıların derzlerindeki farklı oturmalara ve tesbit kitlelerine iletilmemesi
gereken termal gerilmelere karşı boruların fleksibilitesinin sağlanması gereğini dikkate
alacaktır. Tüm borularda esnek bağlantılar, rekorlar ve boru payları binadaki hata oranı için
tolerans sağlamak amacı ile gerektiğinde kullanılacaktır.
Borulama sistemi, boş uçlarda, dirseklerde, T parçalarda ve vanalarda tesbit kitlelerinin en az
sayıda tutulmasını sağlamak esasına göre projelendirilecektir. Yüklenici kendisinin sağladığı
boru işlerini sabitlemek için gereken tesbit kitlelerini detaylı projelerinde gösterecektir.
Yerleştirme esnasında bütün borular kendi mesnetleri üstünde asılı duruma getirilecek, bağlantı
yüzeyleri flanşlar birbirine cıvata ile bağlanmadan önce paralel duruma gelecek şekilde
hizalanacaktır. Bağlantılar yapılması esnasında, boruların esnetilerek uygun konuma
getirilmesine müsaade edilmeyecektir.
Küçük çaplı borular ve hortumlar uygun olan yerlerde temizlik için kolay sökülebilir şekilde
düzenlenecek ve herhangi bir kimyasal malzeme taşıyan boru için vidalı ya da eritme kaynağı
ile bağlantı önerildiğinde, yeterli sayıda flanşlı bağlantı temin edilerek bir hattın bir ucundan
ötekine komple çalışmaya gerek olmadan borunun bölümler halinde sökülebilmesi
sağlanacaktır. Boruların gerekirse içlerinin yıkanması için basınçlı su temini bağlantılarının
yapılması amacıyla uygun noktalarda T parçalar ve musluklar da sağlanacaktır.
Bütün borular ve hortumlar her hattın tümü ile tanınabilmesi için işaretlenecektir. Boru üzerine
boya ile tek veya çok renkli halkalarla yapılan tanıtım işaretleri uygun olan yerlerde, Madde
2.8.5.4’de bahsedildiği şekilde renklendirilecek ve harflendirilecektir. Mümkün olan yerlerde
kanal, tank ve bina duvarlarına raf ya da tablalar bağlanarak borular bu raf veya tablalara
klipslerle tutturulacak ve böylece yandaki boruları sökmeden herhangi bir boru kolaylıkla
sökülebilecektir.
71
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Söz. Ek-3: Teknik Teklif
Bu gibi raf ya da tablaların temin ve montajı Sözleşme kapsamındadır. Önerilen hortum, boru,
raf veya tablaların tipleri ile ilgili tüm detaylar Yüklenici tarafından yapı denetim görevlisine
teklif edilecektir.
•
•
•
•
Boruları ve bağlantılı ekipmanı onaylanan bir metodla destelemek için gereken bütün destekler,
askılar, tesbit civataları ve temel cıvataları temin edilecektir. Borulara bağlı vanalar, sayaçlar,
pislik tutucular ve diğer aletler bağlı oldukları borudan bağımsız olarak mesnetlenecektir.
Destek plakaları veya diğer şekillerdeki destekler kullanılmakla birlikte perçin veya kaynaklı
sağlam çelik konstrüksiyondan olacaktır.
Boruların döşeme veya duvar içinden geçtiği yerler Yapı denetim görevlisinin onayladığı haller
dışında destek noktası olarak kullanılmayacaktır.
Rakorlar ve kutular ya da diğer fittingler yerlerine tesbit edildikten sonra döşemeler, duvarlar
ve çatı yapısı düzgün hale getirilecektir.
b.8.2.Çelik Borular Ve Özel Parçalar
• Çelik borular TS 10217-1,TS 416 veya eşdeğer uluslararası ilgili standartlara uygun olacaktır.
•
Borular kaynaklı ve projesine göre flanşlı da olabilir. Ancak uygun yerlerde prefabrik kaynaklı
özel parçalarda kullanılacaktır. Gereken yerlerde "ıstakoz sırtı" tipi dirseklere yumuşak bir
kavis vermek için uygun sayıda segment ilave edilecektir.
•
Tüm dirsekler, dirsek boyunca herhangi bir noktada ovallik nedeni ile oluşan daralmanın yüzde
2 1/2'u aşmayacağı şekilde yapılacaktır.
• İmal edilen T parçalarda uygun takviye nervürleri ve sağlamlaştırıcılar bulunacaktır.
•
Çelik borular ile birlikte kullanılacak dirseklerin, çatal boruların ve fittinglerin et kalınlıkları
düz boru et kalınlığından daha az olmayacaktır. Özel fittinglerin dizaynı için gerekli hesaplar
imalat başlamadan Yapı denetim görevlisine sunulacaktır.
•
Çelik borulardaki flanşlar ilgili DIN veya BS 2633'e veya BS 2971'e göre kaynak yapılacaktır.
Contalar flanş alanının tamamını kapsayacaktır. Kaynaklanacak çelik boruların uçları, önerilen
kaynaklı eke uyacak şekilde imalatçı tarafından hazırlanmış olacaktır. Boru iç ve dış
kaplamaları her bir kaynak çizgisinden 100 mm uzakta bitecektir.
•
Borulara taşıma, depolama ve yer değiştirme sırasında bozulmayı önlemek için fabrikada uç
kapakları veya benzeri tertibat yapılacaktır.
•
Çelik boruların içleri korozif ve diğer aşındırıcı etkenlere karşı en az 300 mikron kalınlığında
epoxy esaslı boya ile boyanacaktır.
Çelik boruların ekleri aşağıdaki şekilde yapılacaktır;
b-Kaynaklı Ekler;
(i)Genel;
•
Boru hattındaki çevresel kaynaklar Madde 2.2.'de ve burada ilave olarak belirtilen şartlara
uygun olacaktır.
•
Boru hizalama kelepçeleri boru cidarında yırtılma, bere veya zedelenme yaratmayacak şekilde
dizayn edilecek ve boru hizalanmasında minimum hata yaratacaklardır. 800 mm çaplı borular
için iç hizalama kelepçeleri gereklidir.
•
Tüm kaynaklar Yüklenici tarafından hazırlanan ve Yapı denetim görevlisi tarafından onaylanan
özel prosedürlere göre yapılacaktır.
• Kaynak işlemlerinin rüzgar, yağmur, kum fırtınası vb.'den korunması için önlemler alınacaktır.
(ii)Kaynakçı Nitelikleri;
İşlerde istihdam edilen tüm kaynakçılar belgeli ve tam kalifiye olacaktır. Belgeler
TÜRKAK
tarafından akredite bir kuruluştan veya MMO Makine Müh. Odasından alınmış olmalıdır.
•
Yüklenici yapı denetim görevlisi ile birlikte kararlaştırılan onaylanmış kaynakçıların bir
listesini tutacak ve daimi işlerde bunlar haricindeki personel kaynak yapmayacaktır.
•
(iii)İşlemler;
Boru uçları deri veya pamuk ihtiva etmeyen branda, keten bir bezle temizlenerek pisliklerden,
hadde talaşından, pas, yağ, gres ve kaynak için zararlı olabilecek diğer maddelerden
arındırılacaktır.
72
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
•
•
•
•
•
•
Söz. Ek-3: Teknik Teklif
Boru uçlarının temizlenmesi, motorlu tel fırça veya taşlama ile yapılacaktır. Ek şartlarına
uymayacak derecede bozulmuş olan boru uçları uygun bir makina ile Yapı denetim
görevlisinin bilgisi ve onayı ile yeniden düzeltilecektir.
Boru uçları hizalama kelepçeleri ile hizaya getirilecek ve boyuna kaynak dikişleri arasında en
az 20 derece fark olacaktır.
Dolgu sayısı ve son kaynaklar onaylı kalifiye prosedürlere uygun olacaktır.
Tamamlanmış olan kaynağın borunun tüm çevresince düzgün bir en kesiti olacaktır. Hiç bir
noktada kaynağın tepe noktasının yüzeyi borunun dikiş yüzeyinin altında olmayacak ve de ana
metalden 1 1/2 mm'den fazla yukarıda olmayacaktır.
Hava sıcaklığı gölgede 5 0C'nin altına düştüğünde ve düşmeye devam ederken Yapı denetim
görevlisinin onayı alınmadıkça kaynak yapılmayacaktır. Bu durumda Yapı denetim görevlisi
borunun önceden ısıtılmasını isteyebilir.
Kaynak işlemine başlanmış olan eklerin kaynakları o iş günü bitirilecektir. Geceleri veya iş
yapılmıyorken her bir boru hattının ucu pislik, küçük hayvanlar, su ve yabancı maddelerin boru
içine girmemesi için sıkıca kapatılacaktır.
(iv)Kalite Kontrolü;
Tüm imalat kaynaklarının yapı denetim görevlisi tarafından gözle muayenesi yapılacaktır.
Gözle muayene ekin kaynaklanmasının herhangi bir aşamasında yapılabilir.
•
Her bir kaynağın yanına hangi kaynakçının yaptığı işaretlenecektir. Çelik kabartma baskıya
izin verilmeyecektir. Tahribatsız testler, işin ilerlemesi esnasında Yapı denetim görevlisi
tarafından istendiği şekilde yapılacaktır. Yapı denetim görevlisinin denetiminde şantiye
kaynakları radyografik incelemeye tabi tutulacaktır.
•
Yüklenici test masraflarını ödeyecek ve bu gibi masraf ve giderleri metrajlarını hazırlarken
fiyatlarına dahil edecektir.
•
Yapı denetim görevlisi tarafından reddedilen kaynaklar Yüklenici tarafından kesilecek ve
yeniden yapılacaktır. Eğer kesilen kaynağın testler sonucunda şartnameye uymadığı görülürse
kesme ve yeniden birleştirme masrafları Yüklenciye ait olacaktır.
•
Yapı denetim görevlisi tarafından reddedilen kaynaklar, Yapı denetim görevlisinin isteğine
bağlı olarak onarılabilirler; Ancak onarım aşağıdaki koşullara uyacaktır;
Kaynak dikişini delecek dolgu kaynağı tamirlerine izin verilmeyecektir.
•
Ark yarıkları kaynak ile tamir edilmeyecek bunun yerine nominal et kalınlığında % 12 1/2'den fazla azalmaya yol açmayacak şekilde taşlanarak temizlenecektir.
•
Yüklenici hangi türden olursa olsun boru hattı ve boru üzerinde yapılan tamiratların cinsini ve
yerini belirterek kayıtlarını tutacaktır.
•
Kesilen boruların tekrar birbirine kaynaklanması, eğer hattı çekerek pozisyonuna getirmek
mümkünse tek bir kaynakla yapılacak aksi takdirde araya en az 2 m uzunluğunda boru parçası
konarak kaynak yapılacaktır.
b-Esnek Ekler;
•
Çelik boru hattındaki ekler Viking Johnson veya benzeri olacaktır. Montaj kolaylığı ve ileride
sökmenin mümkün olması için gereken yerlerde flanş adaptörleri kullanılacaktır. Tüm flanş
adaptörleri hidrolik itme yüklerinden ileri gelen rölatif hareketleri önleyecek şekilde
bağlanacaktır.
c-Flanşlı Ekler
•
Flanşlı eklerdeki civataların ebatı ve sayısı TS 1092-1+A1, TS816 veya DIN ISO 2531
standartlarına göre olacaktır. Başka türlü istenmediği takdirde civata dişleri kullanılmadan önce
grafit gresi ile kaplanacaktır.
d-Vidalı Ekler
• Çelik borulardaki vidalı eklerin dişleri DIN 2999 veya BS 21'e göre açılacaktır.
•
b.8.3.Pvc Borular Ve Yüksek Yoğunluklu Polietilen Borular
•
Plastize edilmiş (PVC) borular TS274, TS275 Tip 1 ve Tip2, ISO 3127 veya BS 3505'e uygun
olacaktır. Fitingler ISO 2045 veya BS 4346 Kısım 1 ve 2'ye uyacaktır.
•
Ekler ya lastik sızdırmazlık halkaları ile teşkil edilecek ya da belirtildiği şekilde kaynak
makinası ile kaynak yapılacaktır, Proseste yapıştırma gereken borular yapıştırılacaktır.
•
Projelerinde öngörülen Yüksek yoğunluklu polietilen 100 boru ve fitingsleri PE 100 borular
TS 418-2 EN 12201, veya ISO 4427 standartlarına, PE 100 den üretilen boru ekleme parçaları
TS 418-3 EN 12201 standardına uygun olmalıdır. Spiral sarımlı PKS borular ise TS 12132
veya muadili standartlara uygun olacaktır.
•
Boruların birbirine ve fittings malzemelerine bağlanması boru imalatçı firmasının belirlediği
esaslar dahilinde yapılacaktır.
73
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Söz. Ek-3: Teknik Teklif
b.8.4.Küçük Çaplı Borular
•
15 mm dış çapa kadar olan küçük çaplı borular projesine uygun yapılacak ve uygun şıkışma
tipi fitingli olacaklardır. Tüm küçük çaplı borular ve kılcal borular uygun şekilde ve sıkıca
tutturulacak veya kelepçelenecektir. Sıkışma tipi dirsekler minimumda tutulacak, geniş çaplı
çekme dirsekleri tercih edilecektir. Sıkışma kaplinleri ağır hizmet serisi BS 4386 Kısım 1'e
uygun olacaktır.
•
Küçük çaplı boruların bağlandığı her türlü ölçü aleti, transdüser veya şalter vb. gibi
komponentlerin yanında bir izolasyon vanası olacak ve komponentin servis sırasında
sökülebilmesi için yeterli yer bulunacaktır.
b.8.5.Boruların Belirlenmesi
•
Açıkta kalan borular ile erişilebilir oyuklar içindeki borular üzerine boru sisteminin genel
istem içindeki yerini gösteren harfler veya etiketler yapıştırılacak ya da yazılacak, ayrıca
yön gösteren oklar bulunacak ve aşağıdaki gibi renk kodlanması yapılacaktır.
•
Renk kodlanması yapılması istenen borular, gösterilen renklerle tamamen boyanacaktır. Ancak
şu istisna ile ki, boyanmaması istenen yüzeylerde gereken harf ve ok işaretlerine yetecek
uzunlukta bir bölüm istenen renk koduna uygun olarak boyanmış olacaktır. Boyanması gereken
diğer bütün borular, Yapı denetim görevlisi tarafından aksi bildirilmedikçe bitişik yüzeylere
uygun olacaktır.
b.8.5.1. Belirtme Yerleri
•
Harf ve yön gösteren ok işaretleri ilgili ekipmanın yakınına, vanaların bitişiğine, borunun
içinden geçtiği duvar ve tabanların her iki yüzüne, her boru dalı veya T parçasına ve düz boru
hattı üzerinde en fazla 15 m. aralıklarla konulacaktır. Yapı denetim görevlisinin kanaatine göre
bu koşulların yerine getirilmesi belli bir boru hattı üzerinde aşırı sayıda etiket veya ok
bulunması sonucunu verecekse, gerekli etiket veya ok sayısı talimatlara uygun bir şekilde
yazılacaktır.
b.8.5.2.Madeni Etiketler
•
Borunun dış çapı ya da boru kaplaması 16 mm veya daha küçük ise, harflerin yerine madeni
etiketler kullanılacaktır. Etiketler üzerine öngörülen tanıtıcı işaretler ve harfler kazınacak ve
etiketler boruya uygun zincirlerle bağlanacaktır. Madeni etiketler ve zincirler alüminyum ya da
paslanmaz çelik olacaktır. Etiketlerin kullanıldığı durumlarda, borularda öngörüldüğü şekilde
renk kodlanması yapılacaktır.
b.8.5.3.Harfler
Borular üzerindeki harfler, hem İngilizce Hem Türkçe olacak, boyanacak, stensille
işaretlenecek ya da perçinlenecektir. Harf büyüklükleri aşağıdaki gibi olacaktır.
Boru veya Kaplamanın
Dış Çapı
50 mm ve daha küçük
50 mm'den 100 mm'ye kadar
100 mm ve daha büyük
Harflerin Minumum
Yüksekliği
Madeni etiketler 6 mm
Madeni etiketler 20 mm
Madeni etiketler 50 mm
b.8.5.4.Renk Kodlaması Ve Harfler Listesi
Aşağıdaki amaçlarla kullanılacak 300 mm ve daha küçük borularda renk kodlaması
yapılacaktır. Öngörülen yerlerde boru hattı boyunca 1.5 m aralıklarla 150 mm genişlikte
yerleştirilecektir.
a) Harfler
b) Borunun Rengi
c) Harflerin
Rengi
d) Servis suyu(sıcak veya
soğuk)
e) Açık mavi
f) Siyah
h) Kırmızı bantlı açık
mavi
k) Açık yeşil
g) İçilmez su
j) Tazyikli hava
74
i) Siyah
l) Siyah
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Söz. Ek-3: Teknik Teklif
n) Koyu yeşil bantlı açık
yeşil
q) Beyaz bantlı, siyah
t) Sarı bantlı, siyah
w) Siyah
z) Siyah
m) Teçhizat havası
p) Yag - hidrolik
s) Gres
v) Kanalizasyon
y) Drenaj suyu
o) Siyah
r) Beyaz
u) Beyaz
x) Beyaz
aa) Beyaz
Elektrik kondüvileri Yapı denetim görevlisinin talimatlarına uygun olarak bitişik tavan veya duvar
yüzeylerine uygun şekilde boyanacaktır. Havalandırma boruları bitişik yüzeylere uygun şekilde
boyanacaktır.
Ayrıca aşağıdaki parçaların özel boyanması gerekmektedir.
bb) Parçalar
dd) Valf elçarkları ve manivelalar
ff) Vinç kancaları ve blokları
cc) Renkler
ee) Kırmızı
gg) Sarı ve siyah şeritler
Paftalarda veya şartnamelerde numara ile gösterilen erişilebilir bütün vanaların, pompaların, akış
ölçerlerin ve diğer ekipman parçalarının üzerine ya da bitişiğine en azından 50 mm yüksekliğinde
boya ile yazılacaktır.
b.9. Yağlama
•
Yüklenici tarafından önerilen yağlar ve diğer yağlayıcı malzemelerin komple listesi
yapılacaktır. Değişik cinsteki yağlayıcı malzemelerin sayısı en azda tutulacaktır. Yağlayıcı
malzemeleri tedarik edecek firmanın adı ve listesi, malzemeler işletme el kitaplarına geçmeden
Yapı denetim görevlisinin onayına sunulacaktır. Elektrik motorlarının gresle yağlanan masuralı
tip rulmanları için lityum bazlı gres tercih edilmektedir.
•
Gresle yağlama yapıldığında, sık ayarlama ve yeniden doldurma gerektirmeyen basınçlı bir
sistem tercih edilecektir. Buradaki amaç için sık kelimesi haftada birden fazla manasında olup,
gresleme aralığı daha kısa olan sistemlerden kaçınılmalıdır. Giriş ve ulaşım kolaylığı için
gereken yerlerde boru ucunda gres nipelleri yerleştirilecek ve bu gibi noktalardan birkaçı
uygun şekilde bir araya toplanabilirse nipeller uygun pozisyonda monte edilecek bir toplayıcı
plakaya bağlanacaktır. Normal gres için düğme başlı tip nipeller kullanılacak ve tesisin her
bölümü için tüm gres nipelleri aynı büyüklük ve tipte olacaklardır. Yatakların gres ya da yağ
ile doldurulup taşmasını önlemek için tedbir alınacaktır.
•
Özel greslerden birden fazla cins gereken yerlerde her özel tip için ayrı bir gres tabancası
sağlanacak ve kalıcı olarak etiketlenecektir.
•
Yağ hazneleri görünür camlı tip yağ seviye göstergesi ile donatılacak bunun mümkün olmadığı
yerlerde ise yağ çubukları kullanılacaktır. Göstergeler işletme esnasında olabilecek tüm
sıcaklıklarda seviyeyi gösterecektir. Normal, maksimum ve minimum seviyeler 30 °C
sıcaklıkta normal döşeme seviyesinden bakıldığında gösterge camından açık şekilde
görülebilecektir.
•
Yüklenici, tesisin bir kalemi hazırlık çalışmasına hazır olduğunda her yağlama sistemi için ilk
çalıştırma (rodaj) yağını temin edecektir.
•
Ayrıca işlerde kullanılacak onaylı yağlayıcı malzemelerden, İdarece teslim alındığı tarihinden
itibaren iki yıl süre ile tesisin işletmesine yeterli miktarda tedarik edecektir.
b.10. Alet ve Takımlar
Yüklenici makina ve ekipmanın montajı ve garanti süresi boyunca bakımı için gerekli her türlü özel
alet ve takımları sağlayacaktır. Bu alet ve edevat yeterli sayı ve vasıfta tesiste bulunacaktır.
b.11. Yedek Parçalar
Yüklenici uygulama aşamasında ekipmanlarla ilgili tüm yedek parçaların geçici kabul tarihinden
itibaren en az beş yıl süre ile taahhüt edecektir.
75
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Söz. Ek-3: Teknik Teklif
b.12. Örnekler
Yüklenici, istendiğinde bu şartnamede tarif edilen veya Yapı denetim görevlisince tanımlanan tüm
fitingler, vanalar, izolasyon malzemeleri, musluklar, masonlar şalt donanımları, kablolar ve diğer
benzer aksesuarların uygun etiketlenmiş örneklerini temin edecektir.
Bu gibi örnekler Yapı denetim görevlisinin bürosunda veya talimata göre başka bir yerde onayına
sunulacaktır. Örneklerin tüm parçaları anahtar, tornavida kullanılmadan elle sökülüp içerisinin
kontrol edilmesi için gevşek bırakılacaktır.
b.13. Etiketler
Trafolit veya benzer onaylanmış malzemeden beyaz üzerine siyah kabartma en az 5 mm lino tip
harflerle yazılı tanıtım etiketleri tüm ekipmanın özelliklerini gösterecek şekilde dağıtım sistemi
üzerine veya yanına en az iki pirinç vida ile tespit edilecektir. Tüm etiketler Türkçe ve/veya
İngilizce dillerinde olacaktır.
Etiketler projelerde gösterilen sembol, isim, fonksiyon ve gerektiğinde faz voltajı, akımı, basınç ve
sıcaklık gibi ifadeleri taşıyacaktır. Plastik yapışkanlı etiketlerin kullanımına izin verilmeyecektir.
b.14. Test Ve Deneyler
İmalatın tamamlanmasını müteakip Firma monopompların deneye hazır olduğunu yazılı olarak
Işveren'e bildirecektir.
Pompaların;
• Tam kapalı vanada,
• Çalışma noktasında,
• Çalışma noktasının ± % 10 manometrik yüksekliklerinde,
• Açık vanada,
olmak üzere en az 5 noktaya deneyleri yapılır. Deney sonuçlarına göre (Debi Manometrik yükseklik,
Debi effektif güç) karekteristik eğrileri çizilecek teklif ile mukayese edilerek öngörülen ve firmaca
garanti edilen terfi debisi, kapasite verim ve güç değerlerinin sağlanıp sağlanmadığı tespit
edilecektir.
Pompaların tam kapalı vana veya buna yakın durumda meydana getirecekleri basınç, teklif edilen
çalışma noktasındaki manometrik yüksekliğin 1,1 katından az olamaz; Deneylerde bu değeri
sağlamayan pompalar kabul edilmeyecektir.
Deneylerde kullanılacak ölçü aletlerinin ayarlanmış olması ve bu ayarlamanın resmi veya resmen
tanınmış bir kurumca doğrulanmış olması gerekir.
Fabrika deneylerinde veya montajdan sonra iş yerindeki deneylerde, yol vericilerin sigortaları birer
birer çıkarılarak koruma görevini yapıp yapmadığı kontrol edilecektir.
Deneylerde bulunacak debi ve verim değerleri debide - %2.5 ile +% 5, verimde % 2.5 (motorun aşırı
yüklemeye girmesi şartı ile) tolerans hudutları dahilinde kalacaktır. Ancak, terfi hattı ve motor gücü
yeterli olduğu takdirde debiye ait + % 5 tolerans, + % 10 olarak kabul edilebilir. Bu durumda verim
hesabı + % 10 fazla debi üzerinden yapılır. Bu esasa göre elde edilecek verim değerleri hiç bir
suretle teklif değerinin altına düşmemelidir.
Dalgıç pompalar su dolu kapalı bir kap içerisinde en az işletme basıncında bir gün süre ile
sızdırmazlık deneyine tabi tutulacaktır. Ayrıca pompa içerisine işletme basıncında basınç verilerek
köpükle sızdırmazlık testi yapılacaktır.
Burgulu pompaların test ve tecrübe deneyleri mahalline montajından sonra yapılacaktır.
b.15. Vanalar
b.15.1.Genel
•
Atıksu arıtma tesisinde ve bağlantılarında kullanılan bütün vana ve fittingler darbe basınçları
da dahil maksimum işletme basıncına uyacak şekilde temin edilecektir.
•
Bütün vana gövdelerine imalatçının adı, hidrolik işletme basıncı, vana boyutu ve akış yönü oku
bilgileri yazılacaktır;
• Vanalar, pozisyon göstergeleri, işletme dişli mekanizmaları ve el çarklarını da ihtiva edecektir.
•
Bütün vanalar, miller ve el çarkları işletme personeline giriş kolaylığı sağlayacak şekilde
konumlandırılacaktır. Sitlere, sürgülere veya glen keçelerine, vanayı borudan sökmeden
ulaşmak mümkün olacak ve bu elemanların sökülmesi ve değiştirilmesi veya yeniden
yerleştirilmesi mümkün olacaktır.
•
Projesinde belirtilecek işletme gereklerini yerine getirmek için gereken yerlerde uzatma milleri
temin edilecektir.
•
Bütün vanaların işletme mekanizmaları, projesinde belirtilecek maksimum hizmet değerinden
% 15 fazla bir dengelenmemiş basınç altında bir kişi tarafından açılıp kapanabilecek ve
76
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
•
•
•
•
•
•
Söz. Ek-3: Teknik Teklif
herhangi bir mekanizma makul bir sürede el kumandasına imkan verecek ve de gereken 40
kg'lık çark çevirme yükünü aşmayacak şekilde olacaktır.
Bütün el çarkları vanayı kapatmak için saat yönünde çevrilecek ve açma kapama yönleri el
çarkı üzerinde işaretli olacaktır.
Vana gövdeleri, diskler ve sürgüler dökme demir kılavuz yatakları, sit ringleri, hareket somunu
ve diğer elemanlar korozyona dirençli bronz olacaktır.
Vana mili, itme somunları, vidalar, somunlar ve su içindeki diğer parçalar korozyona dirençli
bronz veya paslanmaz çelikten A4/316 olacaktır.
Bütün vana ve fittingler borudan sökülebilir olacaktır.
Hareket projesine göre elle veya motor kumandası olacaktır.
Vanalar akışkan cinsine ve işletme basıncına göre ilgili standartlara uygun ve Yapı denetim
görevlisi ikna edici çalışma için gerekli donanımları ihtiva edecek şekilde imal ve test
edilecektir.
b.15.2. Sürgülü Vanalar
•
Bütün sürgülü vanalar, PN10 flanşlı ve TS 457 veya DIN 3216, 3225, 3226'nın ilgili
maddelerine uygun olacaktır.
•
Vanalar iyi kalite döküm demir gövdelere, yüksek çekme dayanımlı millere, tunç somunlara,
tunç yüzey ve sitli sürgülere yumuşak glen keçeli bronz glen burçları ve başlıklarına sahip
olacaktır. Vanalarda gerekli temizliğin, bakım ve onarımın yapılabilmesi amacı ile sökülebilir
cıvatalı kapaklı olacaklardır.
• Vanalar yenilenebilir sitli olacak ve vana gövdesini borudan sökmek mümkün olacaktır.
•
Sürgü kılavuz halkaları sürgüye vidalanacak veya alternatif olarak tüm çevre boyunca sıkı bir
şekilde çakılacaktır.
•
Projesinde başka türlü belirtilmedikçe, odalardaki ve benzer mahallerdeki sürgülü vanalar
volanlı olacaktır. Zemin içinde gömülecek vanalar uzatma milleri koruma borusu, mil kapağı
mil mesnedi ve yüzey kutuları ile birlikte sağlanacaktır.
•
Her vana TS 457 veya BS 5150 veya BS 5163'ün gösterildiği şekilde her bir yönden açık uçlu
olarak test edilecektir.
b.15.3. Kelebek Vanalar
•
Kelebek vanalar uygulama ve basınçlara ve DIN 3202 veya BS 5155'e uygun ve de TS 810'a
göre çift flanşlı olacaktır. Su ile temas eden veya gömülü vanalarda zemin altındaki bütün
cıvata, somun ve diğer bağlantı elemanları paslanmaz çelik olacaktır.
•
Kelebek vanalar uzun süre açık ya da kapalı durumda kaldıktan sonra çalıştırılmaya olduğu
kadar, sık çalıştırılmaya da uygun olacaktır.
• Başka türlü belirtilmedikçe, vanalara el çarkı ile kumanda edilecektir.
•
Vana gövdesi dökme demir ve flanşlar ve şaft yatak yuvaları için kulaklar gövde ile birlikte
dökülmüş olacaktır.
•
Vana gövdesi hidrolik kuvvetler nedeni ile deformasyonu önlemek için gerekirse bağlantı
levhaları ile desteklenecektir. Mesnet ayağı gövde ile birlikte dökülmüş ve tesbit cıvata
delikleri açılmış olacaktır. Vana yeterli ölçü ve adette tesbit cıvataları ile birlikte temin
edilecektir.
•
Disk, keskin kenar ve köşeleri yuvarlatılmış ve yüzeyi polisajlanmış düktil demir olacaktır.
Vana diski tam açık açı ile hareket edecek ve vana siti boru eksenine dik durumdan kapalı
duruma 90 açılı olacaktır.
•
Vana diskinin hem açık hem de kapalı durumda fazla ileri hareket etmesini önlemek için
ayarlanabilir mekanik stoplar temin edilecektir.
•
Kelebek vanalar gerektiği zaman gövde ve disk, antikorozif veya antierozif malzemelerle
kaplanabilir. Pompa emme ve basma hatları ile pissu boru hatlarında 300 mm ve daha üst
çaplarda bu tip vana tercih edilecektir.
•
Şaft paslanmaz çelikten imal edilecektir. Şaft, disk ve mekanik stoplar, tam işletme torkunu
minimum emniyet katsayısı 5 olacak şekilde absorbe edecek kapasitede olacaktır. Şaft keçeleri
kullanılırsa kauçuktan 0-ring tipinde olacaktır. Contalar ya kauçuktan 0-ring tipinde ya da
kendinden ayarlamalı Chevron tipinde olacaktır.
•
Vana siti değiştirilebilir olacak ve vana gövdesindeki işlenmiş bir kanala veya vana diski
kenarlarına sit tutucu elemanlarla veya sızmayı engelleyecek ve siti işletme esnasında sıkıca
tutacak eşdeğer bir metotla sıkıca kenetlenecek nitril kauçuk 70/75 IRHD'den imal edilecektir.
•
Sit tutucu elemanlar paslanmaz çelikten imal edilmiş olacak ve paslanmaz çelik bağlantı
elemanları ile sıkıca kenetlenecektir. Bütün bağlantı elemanları vana içinden geçen akıma
mümkün olan en az direnci gösterecek şekilde ayarlanmış olacaklardır.
77
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
•
Söz. Ek-3: Teknik Teklif
Her vana gövde, sit ve disk mukavemeti için DIN 3202 veya BS 5155'in gerekliliklerine göre
test edilecektir. Sit ve sit deneyleri her iki yönden de yapılacak ve vana sızdırmaz olacaktır.
b.15.4. Küresel Vanalar
•
GG25 dökme demir vanalarla ilgili TS 3148 veya 5159'a uygun ve 16 bara kadar basınca
dayanıklı olacaklardır. Vana küresi paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. Vana,
projesinde aksi belirtilmedikçe doğrudan sap üzerindeki kol vasıtası ile çalıştırılacaktır. Vana
gövdesi, gövde bağlantısının sızdırmazlığını sağlamak üzere bir conta ve paslanmaz çelik
cıvatalar ile teçhiz edilecektir. Proje şartlarına göre tam geçişli veya redüksiyon geçişli
olacaktır.
• Akışkan hızının yüksek olmadığı gaz ve hava şartlarında kullanılacaktır.
b.15.5. Globe Vanalar
•
Aşağı yukarı hareket eden bir diskin vana gövdesine monte edilmiş bir ringin üzerine oturması
veya değişik profiller verilen diskin ringe olan uzaklığı ile ayar yapması prensibi ile dizayn
edilmiş vanalardır.
• Açma, kapama ve ayar yapma maksadı ile kullanılacaktır.
b.16. Çekvalfler
•
Çekvalfler projesinde gösterilen yerlere monte edilecek, işletme şartlarına uygun olacak, DIN
3202 veya BS 5153'e uyacaklardır.
•
İlgili norm ve standartlara göre PN10 ile PN 16 atü işletme basıncında, gövdesi ve klapeleri dar
sfero döküm malzemeden yapılacaktır. Her iki tarafı flanşlı, madeni aksamı korozyona karşı
epoksi boya ile kaplanmış olarak imal edilecektir.
•
Çekvalfler ağır kanatlar vasıtası ile yüksek hızda kapama sağlayacaklar, belirtilen yerlerde dış
ağırlıklar taşıyacaklar ancak kapanırken minimum çarpma yapacak şekilde dizayn
edileceklerdir.
•
Kanatların yenilenebilen bronz veya tunçtan sızdırmazlık yüzleri olacak ve bu yüzler vana
gövdesindeki yenilenebilinen bronz veya tunç yuva halkalarına tam olarak karşılık
geleceklerdir.
• Tüm yuvalar/sızdırmazlıklar sıkıca yerleştirilmiş olacaktır.
•
Vana muhafazalarının muayene, temizleme ve serviste ulaşım için bol yeri bulunacak ve hava
tahliye musluğu olan kademeli bir göbekle birlikte komple olacaktır.
•
Menteşe pimleri/milleri ve iç tesbit aletleri paslanmaz çelikten olacaktır. Menteşe
pimleri/milleri tercihen kare kesitli olacak ve kanatların iyi yerleştirilmesini ve sıkıca tesbit
edilmesini sağlayacaktır.
•
İçinde katı parçacıklar olan sıvılar için kullanılan vanalar tek kapaklı yana açılan tipte olacak
ve geri yıkama için uygun ağır yüke dayanıklı bir dış kolla teçhiz edilecektir.
•
Her bir vana DIN 3202 veya BS 5153'e göre test edilecek veya bu standarttaki ebatların dışında
kalıyorsa BS 5153'de belirtilen şekilde ve oradaki nominal basınç/test basıncı ilişkisine göre
veya 30 dakika süre ile 700 kN/m² basınçta (hangisi büyükse) test edilecektir.
b.17. Demontaj Parçaları
•
Vana ve çekvalfin montaj ve demontajlarında kolaylık sağlanması amacıyla kullanılan
elemanlardır. 500 mm çapa kadar sfero dökümden, 600 mm ve sonrası çaplar için çelik
dökümden olacaktır.
•
PN6-PN10 atü işletme basıncına uygun conta ile sızdırmazlığı sağlanacaktır. Saplama boyları
karşı flanşa uygun olarak imal edilecektir. Tüm gövde korozyona karşı epoksi boya ile
kaplanacaktır.
b.18. Kapaklar
Akışın kontrol edilebilmesi için karşılıklı iki duvar arasında kızak şeklindeki yataklarda aşağı yukarı
hareket eden dikdörtgen veya kare şeklinde minimum 5 mm kalınlıkta AISI 316 paslanmaz çelikten
imal edilecektir. Penstoklar kapak genişliği 1.5 m'ye kadar tek mille, 1.5 m ile 2 m arasında çift
mille, sızdırmazlık ise lastik contalarla sağlanacaktır. Tahrikte kullanılacak aktüatörlerde tork ve
limit switchleri bulunacaktır. Kapak, çerçeve ve mil 304, el çarkı alüminyum, somun bronz ve diğer
bağlantı cıvata, rondela, somun malzemeleri ise paslanmaz malzemeden olacaktır.
Sızdırmazlık Toleransları:
6
m
su derinliğinde
9
m
su derinliğinde
2,5 litre/dk/metre
3 litre/dk/metre
78
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
12
15
m
m
Söz. Ek-3: Teknik Teklif
su derinliğinde
su derinliğinde
3,75 litre/dk/metre
4,5 litre/dk/metre
b.19. Yataklar
i)Genel
• Yüklenici, tesiste kullanılacak en uygun yatak tiplerini seçmek ve temin etmek zorundadır.
•
Dikey şaftlı ekipmanların trast (herhangi bir darbe)’ye karşı korunabilmesi için kılavuz
yatakları olacaktır. Su ile yağlanan yataklar hariç tüm yataklar suyun girmesine mani olacak
tarzda dizayn edilecektir.
•
Tüm çalışma ömrü boyunca sızdırmaz hale getirilmiş üniteler maksimum yük altında 100.000
saatlik dizayn ömürleri olduğu takdirde kabul edilebilir. Durmakta iken vibrasyona maruz
kalabilecek tesisler bu nedenlerden ötürü hasar görmeyecekleri tarzda yataklarda
donatılacaklardır.
•
Su altındaki yataklar kaymalı tipte, ferrebest tunçtan veya eşdeğer malzemeden bilezikli ve
paslanmaz çelik malzemeden olacaklardır.
•
Su seviyesi üstündeki kılavuz yataklar fosfor bronz veya sentetik yağ emdirilmiş burçlu ve
karbon veya paslanmaz çelik malzemeden olacaklardır. Sentetik yataklar ancak yatak
durumunu her an kontrol etme imkanı olduğunda kullanılacaktır.
• Düz tip yataklar, gres, cebri yağ ve emdirme ile kendinden yağlanan tarzda olacaklardır.
ii)Bilyalı ve Rulmanlı Yataklar
•
Bilyalı ve rulmanlı yataklar minimum 10 yıllık bir tesis ömrüne uygun olacaktır. Yataklar
seçilirken maksimum eksenel ve radyal yük koşulları altında çalışma süreleri ve çalışmaya
başlatma sayıları dikkate alınacaktır. Yatakların ebatları, BS 5512 Kısım 1’e göre minimum L
10 temel kapasite ömrü için hesaplanandan daha küçük olmayacaktır. Tüm güvenilirlik, imalat
malzemeleri ve çalışma şartları ile ilgili hususlar dikkate alınacaktır.
•
Bütün yataklar, tüm işletme şartları altında, titreşim yapmadan tatminkar ve kararlı bir çalışma
sağlayacak ve minimum 100.000 saatlik bir çalışma ömrüne sahip olacak şekilde geniş
kapasiteli ve boyutlu olacaklardır.
•
Yataklar etkili bir şekilde yağlanacak ve nem, toz ve kum girmesine karşı uygun şekilde
korunacaktır. Yataklar ayrıca, işyerindeki özel iklim koşullarına karşı da korumalı olacaktır.
Tüm yataklar, olabildiği yerlerde ISO standartı SI birimlerine göre ebatlandırılacaktır.
•
Tüm bilyalı ve masuralı yataklar “çalışma ömrü boyunca sızdırmaz yapılmış” olanlar da dahil
olmak üzere pompa ile gres basılacak şekilde düzenlenecektir. Yüksek basınçlı uygun bir gres
pompası temin edilecektir.
•
Tüm hareketli kısımlar için uygun “stauffer” vida başlı, basınç gres yağlayıcıları veya “tat”
gres nipelleri temin edilecektir. Tüm gresleme ve yağlama noktaları rutin bakım için kolaylıkla
ulaşılabilecek şekilde düzenlenecektir.
•
Yağın tipi minimum yağlanma zamanları her bir tesis için belirtilecek ve abaklandırılacak olup,
işletme bakım talimatlarının bir parçası olacaktır.
•
Ayrıca, işletme bakım talimatlarına tavsiye edilen yağlama malzemelerinin ve yağların
muadilini gösteren liste dahil edilecektir.
b.20. Vinçler
Pompa istasyonları, çamur susuzlaştırma ünitesi, atelye vb. yerlerde bulunan mekanik ekipmanların
montaj ve demontajında kullanılacak gezer köprü vinçler veya köprü kreynler ve monoray vinçler
TS EN 15011 ve FEM normlarına uygun olacak, montajına müteakip Makine Mühendisleri Odasına
test ve periyodik kontrolü yaptırılarak belgeleri idareye teslim edilecektir.
c.
Boya Ve Koruyucu Kaplamalar
Bu sözleşme ile sağlanan çelik konstrüksiyon, makina veya elektrikli ekipman, vanalar, boruların
tüm kalemleri bu bölümün sonunda verilen metal koruma sistemlerinden biriyle işlem görmüş olarak
temin edilecektir.
c.1 Boya
Tüm boyalar Yapı denetim görevlisince onaylanmış imalatçılardan temin edilecektir. Yapı denetim
görevlisi tarafından başka türlü kabul edilmedikçe, herhangi bir boyama sisteminin parçasını
oluşturan tüm boyalar aynı kaynaktan temin edilecektir. Boyalar en çok 5 litrelik sızdırmaz kapaklı
kaplarda sağlanacak ve geliş sırası ile kullanılacaklardır.
79
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Söz. Ek-3: Teknik Teklif
Boyaların imalatında kullanılan tüm pigment ve astarlar ilgili Türk, Alman veya İngiliz
standartlarına uygun olacaktır. Özel kalemler için boyama spesifikasyonları Özel Şartname
maddelerinde verilmektedir.
c.2. Boyama
İşin hazırlanması, uygulanması ve şartları uygun boyama tekniğine ve ilgili standart ve şartnamelere
göre yapılacaktır.
c.3. Boyanacak Yüzeylerin Hazırlanması
Herhangi bir yüzeye boya tatbik edilmeden önce, sözleşmede tarif edilen uygun hazırlama işlemleri
ilgili standart ve şartnamelere göre yapılacaktır.
(i)Çıplak Metal Yüzeyler
a-Kumlama: Kumlama, tekniğine ve ilgili standart ve şartnamelere göre ve gerektiğinde daha ince
soğuk demir toz veya saçma kullanılarak yapılacaktır.
Kumlama için kullanılan aşındırıcı malzeme yabancı maddeler içermeyecek ve kullanıldıktan sonra
içine karışan malzemeler Yapı denetim görevlisini tatmin edecek şekilde temizlenecektir.
Kumlanmış yüzeyde maksimum pürüzlülük (pik ile çukur arası) 100 mikronu aşmayacaktır.
Yüzeyler kumlamadan sonraki dört saat içinde korunacaktır.
b-Asitle Temizleme: Çelik yüzeyler ilgili standart ve şartnamelere göre uygun bir metod ile asitle
temizlenecektir. İlk astar boya katı, çelik kurur kurumaz ve henüz sıcak iken uygulanacaktır.
c-Alevle Temizleme: Alevle temizlenen yüzeydeki tüm gevşek malzemeler temizlenecektir. İlk
astar kat çelik henüz sıcak iken uygulanacaktır. Çelik işlerin alevle temizlenmesi için işlem sırası
distorsiyon ve bükülmenin önlenmesi amacı ile planlanacak ve kontrol edilecektir.
d-Mekanik Temizleme: Mekanik temizleme, taşlama diskleri, yontma çekiçleri veya iğne
tabancaları gibi motorlu aletleri takiben tüm gevşek malzemeyi temizlemek amacı ile çelik tel fırça
ile fırçalama ve normal fırçalama uygulanarak gerçekleştirilecektir.
Mekanik olarak temizlenen yüzeyler temizlendikten sonra dört saat süresince korunacaktır.
Not: b,c,d metotları ile yüzey korunması sadece Yapı denetim görevlisinin yazılı izni ile
yapılacaktır.
ii)Kaynaklar ve Kaynaktan Etkilenen Yüzeyler
Şartnamede başka türlü tanımlanmadıkça, kaynaklar ve kaynaktan etkilenmiş yüzeyler sözleşmede
bağlantı metali için tanımlanan metodla boyaya hazırlanacaktır.
iii)Boyanmış Yüzeyler
Boyalı yüzeyler boya katı vurulmadan hemen önce tüm tozlardan temizlenecektir. Kabarmış boya ve
pas tamamı ile sökülecektir.
Boya ve gresle kirlenmiş alanlar beyaz ispirto ile temizlenecektir. Yapı denetim görevlisinin gerekli
gördüğü yerlerde, tüm yüzey onaylanmış sıvı deterjanı solüsyonu ile yıkanıp temiz su ile
durulanarak temizlenecek ve boya yapılmadan önce tamamı ile kurumaya bırakılacaktır. Eskiden
boyanmış yüzeyler sonraki katların tutması için zımparalanacaktır.
c.4. Galvanize Ve Metal Kaplamalar
Metal kaplamalar için yüzeyler aşağıdaki standartlara göre hazırlanacaktır;
• TS 914 veya BS 729 ; Kısım 1 Sıcak Daldırma Galvanizleme
• TS 1715 veya BS 769 ; Kısım 2 Elektrolit Kaplamalar
• TS 2967, ISO 2063 veya BS 2569 ; Kısım 1 Püskürtme Metal Kaplamalar
Kaplamadan sonra boyanacak olan püskürtme metal kaplamaların nominal kalınlığı 100 mikron
olacaktır.
Galvanizlenecek tüm malzemeler ve imal edilen parçalar gösterilen veya şartnamede verilen tam
ölçülerinde ve galvanizleme başlamadan önce kaynak, delme- kesme, diş açma, çapak temizleme,
vs. gibi işlemleri bitirilmiş durumda olacaktır.
Tüm galvanizleme sıcak daldırma yöntemi ile ve en az %98 saflıkta çinko kullanılarak yapılacaktır.
Çinko kaplama düzgün, temiz pürüzsüz ve mümkün olduğunca pullardan arınmış olacaktır. Çinko
kaplamanın ağırlığı en az 400 g/m² olacaktır.
80
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Söz. Ek-3: Teknik Teklif
Yağla temas etmesi mümkün olan hiçbir parça galvanizlenmeyecektir. Cıvatalar tamamı ile
galvanizlenecek, tüm somunların dişleri kaplanmış olacaktır.
Tüm galvanizlenmiş parçalarda nakliye, depolama ve montaj esnasında kaplama hasara karşı
korunacaktır. Kaplamanın hasar gördüğü yerler, parlak metal görünene kadar temizlenecek, etraftaki
galvaniz kaplama keskin kenarlı hale getirilecek ve çinko tuzlu bir boya veya başka cins tabakalı
metalik bileşik ile boyanacaktır. Tüm galvanize parçalar sonunda onaylanmış bir boyama sistemi ile
şantiyede korunacaktır.
Örnekleme ve deneyler BS 729 Kısım 1 veya BS 2569 veya ISO 2063'den uygun olanına göre
yapılacaktır. Tüm metal püskürtme ile kaplanan çelik işleri dört saat süre ile veya bir kat onaylanmış
temizleyici astar püskürtülerek korunacaktır. Montajlı bir ünitenin sadece bir kısmında metal
kaplama yapılması gereken yerlerde, kaplama ünitenin kalan kısmına ilk astar katı tatbik edilmeden
önce yapılacaktır.
c.5. Boyanın Depolanması
Boya sızdırmaz kaplarda, aşırı sıcaklara maruz kalmayacağı kilitli bir depoda muhafaza edilecektir.
Depo sıcaklığı 4 0C ila 27 0C arasında tutulacak ve imalatçının tavsiye edeceği özel depolama
koşullarına da uyulacaktır. Kaplar üzerinde belirtilen kullanma süresi (shelf-life) veya imalattan
itibaren 12 ay içinde kullanılmayan (hangisi daha kısa ise) içinde boyalar değiştirilecektir.
Boyacıların kaplarındaki boyalar her iş günü sonunda kaplarda saklanmak üzere depoya geri
götürülecektir. Epoksi tip boyalar gibi karıştırılarak kullanılan boyalarda bu duruma müsaade
edilmeyecektir. Boya tekrar kullanılmadan önce tamamı ile karıştırılacak ve yeni boya veya tiner
ilave edilmeyecektir.
c.6. Boya Tatbiki
İşin hazırlanması, uygulanması ve şartları ilgili standart, şartnamelere ve uygun boyama tekniğine
göre yapılacaktır.
Tüm primerler, ilk katlar ve son katlar, başka türlü belirtilmedikçe fırça veya havasız püskürtme ile
tatbik edilecektir.
Ard arda gelen katlar ayrı fakat birbirine uygun tonlarda olacaktır. Tüm boya, boyacılara depodan
kullanıma hazır şekilde temin edilecek ve tiner veya başka madde ilavesi yasak olacaktır. Boya
imalatçısının vereceği her talimata kesinlikle uyulacaktır.
Bütün boyama işleri boyacılar tarafından kontrol altında yapılacaktır. Boya bölüm 4.3’e uygun
olarak hazırlanmış kuru yüzeye tatbik edilecektir. Boya aşağıdaki koşullarda tatbik edilmeyecektir;
• Ortam sıcaklığı 4 0C'nin altına düştüğü veya bağıl nemin % 90'dan fazla olduğu durumlarda.
• Yağmur, kar, sis veya çiğde.
• Çelik üzerinde yoğunlaşma olduğunda veya olması muhtemel olduğunda
Karıştırılarak kullanılan epoksi tip boyalar sıcaklık 5 0C'nin veya imalatçı tarafından istenen değerin
altına düştüğünde ve de sıcaklığın kuruma süresinde bu sıcaklığın altına düşmesi muhtemel olan
hallerde kullanılmayacaktır. Yapı denetim görevlisince başka türlü kabul edilmedikçe, her kat boya
şartnamede tanımlanan metod ile üniform ve eşit kalınlıkta sürekli bir tabaka elde edilecek şekilde
tatbik edilecektir.
İlk astar kat kurur kurumaz, aynı kompozisyonda fakat farklı bir tonda ilave bir kat boya, fırça ile
kenarlara, köşelere, yarıklara, civata başlarına, perçin başlarına ve kaynaklara sürülecektir. Ard
arda gelen katlar ayırt edilebilmesi için farklı tonda olacak ve her kat sonraki kat uygulanmadan
önce tamamı ile kuruyacaktır.
Sızdırmaz yüzeylerde boya sisteminin toplam kuru boya film kalınlığı 275 mikrondan az
olmayacaktır. Kuru boya film kalınlığı Elkometre veya Yapı denetim görevlisince onaylanmış başka
aletlerle ölçülecektir. Şartnamede verilen kuru boya film kalınlığını elde etmek için, Yüklenici boya
imalatçısının verdiği kapatma kapasitesinin verilen kalınlığı elde etmeye uygun olduğundan emin
olacaktır. Islak film kalınlık ölçüm aletleri kontrol için kullanılabilecek ancak, imalatçı tarafından
şart koşulan depolama ömrünün geçmesinden sonra kullanılmayacaktır. Montajdan önce
depolanacak olan boyanmış fabrikasyon çelik işler toprağa temas etmeyecek ve yüzeyde su veya
pislik birikmeyecek şekilde düzgün olarak yerleştirilecek veya istif edilecektir. İstiflenmiş
malzemelerin arasına uygun tamponlar yerleştirilecektir. Örtü konulan yerlerde, havalandırma
yapılacaktır.
Hasarlı boya kısımları çıplak metal veya yapılmışsa metal kaplama görünene kadar temizlenecek ve
hasarsız boya kenarları zımpara kağıdı ile tesviye edilecektir. Metal kaplama hasar görürse,
etkilenen bölge aşırı pası sökmek için zımparalanacak, temizlenecek ve onaylı bir astardan ilave bir
kat sürülecektir. Şartnamede verilen boyama sisteminin tümü bundan sonra yeniden uygulanacak ve
yeni boya hasarlı bölgenin çevresinde en az 50 mm taşacaktır.
81
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Söz. Ek-3: Teknik Teklif
c.7.Mevcut Ve Önceden Boyanmış Yüzeylerin Boyanması
Genelde tüm yüzeyler temizleme, zımparalama ve yağ temizleme vs. yöntemlerle uygun şekilde
temizlenecek ve şartname eklerinde verildiği gibi bitirme sistemleri ile yeniden boyanabilecektir.
Dulux Trade parlak sonkat veya benzer son kat gibi dekoratif boyalar, temiz, kuru ve iyi hazırlanmış
yüzeylere primer vs uygulanmaksızın tatbik edilecektir.
Açıktaki yüzeyler astarlanmalı ve normal hale getirilmelidir. Yani gerekirse astarı takiben şartname
eklerinde ayrıntıları verildiği gibi birkat ve parlak son kat tatbiki. Ancak hassas yüzeyler genel
olarak sadece son kat boya ile kapatılabilecektir. Karıştırılarak kullanılan boyalar kullanılmışsa ve
yeni katın tutması zor ise, tutma zayıflığı temizleyici astar kullanımı ile giderilebilecektir. Dulux
Astar 568 gibi bir temizleyici astar pek çok uygulamada kullanılabilir. Bu astarın fazla kullanılması
ilave problemler yaratabileceği için dikkat edilmelidir.
c.8. Boya Spesifikasyonları
Yüklenici, ekipmanın ve teçhizatın korozyona karşı korunması gerekliliklerine uymak için
kullanmayı önerdiği hazırlama, malzeme tipi, metodlar ve iş sırası ile ilgili tüm detayları verecektir.
Yüklenici malzemelerin ana ham madde kaynağı, uçucu madde miktarı, solventin yapısı, epoksi
yüzdesi ile birlikte bileşenlerin sayısı, uygulama tipi, kapatıcılık, katlar arası süre, önerilen kat
sayısı, toksik özellikler, kullanma ömrü ve yama onarımı detayları gibi özelliklerinin ayrıntılarını
verecektir.
Epoksi bazlı boyalar için, kuru filmde toplam resin miktarı yüzde 25'den az olmayacaktır.
Boya imalatçısı tarafından onaylanmadıkça tinerler kullanılmayacaktır. Yapışma kaybı ve solvent
tutulmasının önlenmesi için boya imalatçısının talimatlarına, özellikle de katlar arası minimummaksimum süreler ve uygulamada müsaade edilebilir sıcaklık ve nem oranları ile ilgili talimatlarına
harfiyen uyulacaktır.
Köşe ve kenarlarda tam boya kalınlığının sağlanmasına dikkat edilecektir. Kaynak sonrası koruyucu
kaplamaların tatbikine özellikle dikkat edilecektir. Astar ve sonraki katlar farklı renklerde olacaktır.
Sadece yerleri veya şekillerinden dolayı kumlamanın zor olabileceği metal yüzeyler motorlu
aletlerle temizlenebilecektir. Bu yüzeyler kumlama ile elde edilecek yüzeye eşdeğer bir bitirme için
% 100 disk ile temizlenecektir. Bu yüzeylerde kaynak varsa veya bu yüzeyler motorlu diske uygun
değil ise kompresörlü çekiç (keski) kullanılacaktır. Motorlu alet ile temizlemeye Yapı denetim
görevlisi tarafından incelendikten sonra izin verilecektir.
Yüklenici, tüm açıktaki ekipman yüzeyleri için genel bir renk tablosunu incelemeye sunacaktır. Tüm
son katlar onaylanan renkte olacaklardır.
c.9. Nakliye Sırasında Muhafaza
Tüm ekipman atölyede veya fabrikada metalin nakliye, yükleme ve boşaltma, depolama ve sahada
montaj esnasında korozyondan etkilenmemesini sağlamak amacı ile yeterli şekilde korunacaktır.
Yüklenici, kumlama, metal püskürtme ve boyama gibi işlemlerin ne ölçüde malzeme tedarikçilerinin
atölyelerinde, montajdan önce iş yerinde veya montajdan sonra yerinde yapılacağına dair tüm
detayları verecektir. Boyama işinin çoğunun işin yerinde yapılmasına karar verilirse, mevcut
şartlarda yüzeylerin hazırlanması ve koruyucu kaplamaların tatbikinde tecrübeli ve ustalaşmış bir
uzman kadro ile yeterli şekilde teçhiz edilmiş bir boya atölyesi kurulacaktır.
c.10. Beton İçinde İnşa Edilmiş Parçalar
Beton içinde 75 mm'den daha derinde inşaa edilecek dökme demir veya yumuşak çelik parçalar
boyasız bırakılacaktır. Beton dökülmeden hemen önce parçalar kirden, çapaktan gevşek boyadan,
yağdan kireçten veya başka herhangi bir kaplamadan tümüyle temizlenecektir.
c.11. Muayene Ve Deneyler
Makina ve ekipman kaplama uygulamasının değişik aşamalarında hem imalatçının tesislerinde hem
de iş yerinde muayene ve kontrol edilecektir. Boyalar geldikçe örnekler alınabilecek ve gerekli
görülen deneyler yapılacaktır. Bitirilmiş boya sistemi korumanın yeterli kalınlıkta olduğunu ve
gözenekleri olmadığının tesbiti için ölçüm aletleri ile kontrol edilecek ve yapışma kontrolü
kaplamadan küçük bir parça sökülmesi ile direkt olarak yapılacaktır. Yüklenici bu gibi deneylerin
yapılması için gerekli tüm enstrüman ve aletleri sağlayacaktır.
c.12. Korozyona Dirençli Malzemeler
Paslanmaz çelikler, Ni-katkılı döküm demir, bronz ve sızdırmazlık, yataklar, aydınlatma
teçhizatında kullanılan diğer metaller gibi korozyona dirençli malzemelere kumlama veya boyama
yapılmayacaktır.
82
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Söz. Ek-3: Teknik Teklif
c.13. Kutu Ve Boru Parçalar
Kutu ve boru parçalar kalıcı şekilde sızdırmaz olacaklardır. Bu gibi tüm kesitler son sızdırmazlık ve
boyama işleri yapılmadan önce sıcak kuru hava ile tamamen kurutulacaktır. Sızdırmazlıktan sonra
tüm kesitler geçirmezliği için test edilecektir.
3.14. İşlenmiş Yüzeyler
Dişliler gibi işlenmiş yüzeyler kalın bir tabaka gresle kaplanacaktır. Şaft uçları, su altındaki levhalar
ve diğer parlak metal parçalar gibi işlenmiş yüzeyler gerektiğinde kolaylıkla sökülebilecek iki kat
anti pas solüsyonu ile kaplanacaktır. Flanşlar gibi daimi olarak civata ile bağlanan işlenmiş yüzeyler
montajdan önce bir kat anti-pas ile boyanacaktır.
c.15. İmalatçının Standart Yüzey Bitirmeleri
Pompalar, elektrik motorları, şalt panoları, kontrol panoları ve benzer ekipman gibi kalemlerin
imalatçılarının yüksek standartlarının, yüksek standartta koruyucu boya işlerini sevkiyattan önce
kendileri tarafından yapılmasının alışılagelmiş bir uygulama olduğu hallerde, bu durum şartnamede
tanımlanan yüzey bitirmesine en azından eşdeğer olmak kaydı ile kabul edilecektir.
İmalatçının bu gibi standart yüzey bitirmeleri ile ilgili tüm ayrıntılar imalattan önce Yapı denetim
görevlisinin onayına sunulacaktır. Standart bitirmelerin tesisin ayrı kalemlerine ait özel şartlarda
kullanılmaya uygun olmasına dikkat edilecektir.
d. Binaların Isıtılması-Soğutulması Ve Sıhhi Tesisat
Yüklenici, arıtma tesisinin ıslak hacimlerinde gerekli tüm sıhhi tesisat sistemlerini TS vs.
standartlara uygun olarak idarenin onaylayacağı I. kalite malzemeden temin ve tesis edecektir.
Lavabo, eviye, musluk, elektrikli su ısıtıcı vs gibi sıhhi ve mutfak tesisatı kalemleri projede
belirtilen yerde ve sayıda olacaktır. İnsan yaşayan mahallerde ortam klimatize edilmiştir. Klima
cihazları split ve kaset tip seçilmiştir. İç üniteler ihtiyaca ve hacmin durumuna uygun olarak
seçilmiştir. Cihaz kapasite ve tipleri proje üzerinde belirtilmiştir.
Tüm klima cihazları bakır boru sinyal kablosu ve izolasyonu yapılarak çalışır halde teslim
edilecektir. Yoğuşma suları projede gösterildiği üzere borularla toplanıp, en yakın gidere
iletilecektir.
Tüm malzemeler 1.sınıf, TSE veya EN kalite belgeli olacaktır. Marka ve modelde kontrol onayı
alınarak imalata başlanacaktır.
Binaların ısıtılması-soğutulması ve diğer sıhhi tesisat projelerinde görülen tip ve sayıda uygun ve
standart ekipmanların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tesisat şartnamelerine uygun olarak temin ve
montajı ile tamamlanacaktır. Split klima, Lavabo, musluk, elektrikli su ısıtıcı gibi sıhhi tesisat
aletleri projede belirtilen yerde ve sayıda olacaktır birlikte temin ve monte edilecektir.
Miktarı (depo seviyesi) görülebilecektir. Depoda elektro statik enerjinin sıfırlanması amacı ile
şebekeden ayrı bir topraklama yapılacaktır.
e.
SS 316 Paslanmaz Çelik Boru Et Kalınlıkları
Pompa basma boruları, kolektör boruları ve manevra odalarında kullanılacak olan SS316 paslanmaz
çelik borulara ait et kalınlıkları aşağıda belirtilmiştir.
a)
15-40 mm çapa kadar (40 mm Dahil)
3mm
b)
40-80 mm çapa kadar (80 mm Dahil)
3mm
c)
80-200 mm çapa kadar (200 mm Dahil)
4mm
d)
200-450 mm çapa kadar (450 mm Dahil)
5mm
f.
Mekanik Ekipman Şartnamesi
1-Izgara Giriş Kanalı Sürgülü Kapağı
Bina Adı
: Giriş Izgara Yapısı
Ekipman Kodu
: PS-101
Ekipman Adı
: Izgara Kanalı Giriş Sürgülü Kapağı
Adet
:1
83
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Tip
Söz. Ek-3: Teknik Teklif
: Manuel, Kanal Tipi, Yükselen Milli
Ortam
: Atıksu
Kanal Genişliği
: 1000 mm
Kanal Derinliği
: 1500 mm
Kapak Su Yüksekliği
: 1000 mm
Kapak Yüksekliği
: 2300 mm
Malzeme
: AISI 316L – 5 mm Et Kalınlığında
Hareketli Somun
: Bronz
Yataklam
: Delrin
Sızdırmazlık
: Epdm kauçuk
Özellikler
: Kaba Izgara Giriş Kanalı önüne konulacak olan Sürgülü kapak komple AISI 316 L
Paslanmaz çelikten imal edilecektir. Sürgülü kapak malzemesi 5 mm et kalınlığında ve cıvata somun ve
bağlantı parçalı komple paslanmaz çelik olacaktır.
2- By Pass Kanalı Sürgülü Kapağı
Bina Adı
: Giriş Izgara Yapısı
Ekipman Kodu
: PS 102
Ekipman Adı
: Izgara Kanalı Giriş Sürgülü Kapağı
Adet
:1
Tip
: Manuel, Kanal Tipi, Yükselen Milli
Ortam
: Atıksu
Kanal Genişliği
: 1000 mm
Kanal Derinliği
: 1500 mm
Kapak Su Yüksekliği
: 1000 mm
Kapak Yüksekliği
: 2300 mm
Malzeme
Hareketli Somun
: AISI 316L – 5 mm Et Kalınlığında
: Bronz
Yataklama
: Delrin
Sızdırmazlık
: Epdm kauçuk
84
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Söz. Ek-3: Teknik Teklif
Özellikler
: By Pass Hattı giriş kanalı önüne konulacak olan Sürgülü kapak komple AISI 316 L
Paslanmaz çelikten imal edilecektir. Sürgülü kapak malzemesi 5 mm et kalınlığında ve cıvata somun ve
bağlantı parçalı komple paslanmaz çelik olacaktır.
3. Izgara Kanalı Ultrasonik Seviye Ölçüm Cihazı
Bina Adı
: Giriş Izgara Yapısı
Ekipman Kodu
: US -101
Ekipman Adı
: Ultrasonik Seviye Ölçüm Cihazı
Adet
:1
Tip
: Ultrasonik
Ortam
Koruma Sınıfı
: Endüstriyel Atıksu
: IP 68
Havuz Derinliği
: 0-2 m
Özellikleri
: Ultrasonik seviye sensörü, 4-20 sinyal çıkışlı, ölçüm değerlerinin plc-scada
sistemine aktarılmasına uyumlu, transmitter ve mikrosviçleri ile komple. Izgara kanalında bulunan su
seviyesinin tespit edilmesi ve buna bağlı olarak Mekanik Temizlemeli Izgara’nın çalışmasının kontrol
edilmesi amacı ile kullanılacaktır.
4-Mekanik Temizlemeli Kaba Izgara
Bina Adı
: Giriş Izgara Yapısı
Ekipman Kodu
: S-101
Ekipman Adı
: Mekanik Temizlemeli Kaba Izgara
Adet
:1
Tip
: Çoklu Tırmıklı
Ortam
: Atıksu
Kanal Genişliği
: 1000 mm.
Kanal Derinliği
: 1500 mm
Ekipman Yüksekliği
: ≈ 8,5 m
Izgara Lama Kalınlığı
: 10 x 50 mm
Kontrol
: Manuel
Çubuk Aralığı
: 20 mm
Yerleşme Açısı
: 70º
Malzeme
Motor
: AISI 316 L
: 1.5 kW ( İmalatçı firma tarafından belirlenecektir )
85
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Söz. Ek-3: Teknik Teklif
Özellikler
: Mekanik temizlemeli kaba ızgaraların; tüm sistemi taşıyan şase, ızgara, zincir,
halat, tırmık ve sac gövdesi ile tüm cıvata, somun vs. bağlatı elemanları SS316 paslanmaz çelik
malzemeden projesine uygun olarak imal edilmiş olacaktır. Tırmığın hareketi; frenli motor, redüktör ve
tamburdan oluşan tahrik grubu ile zincir veya halatla sağlanacaktır. Redüktör grubu tamamen kapalı
tipte olacaktır. Izgara zaman ayarlı çalışacak, aşırı yüklemelere karşı yük koruması (swich)olacaktır.
Tesise gelen katı maddelerin sistemden uzaklaştırılması amacı ile kullanılacaktır.
5-By Pass Kaba Izgara
Bina Adı
: Giriş Izgara Yapısı
Ekipman Kodu
: S-102
Ekipman Adı
: Elle Temizlemeli Kaba Izgara
Adet
:1
Tip
: Çoklu Tırmıklı
Ortam
: Atıksu
Kanal Genişliği
: 1000 mm.
Kanal Derinliği
: 1500 mm
Ekipman Yüksekliği
: ≈ 2,0 m
Izgara Lama Kalınlığı
: 10 x 50 mm
Kontrol
: Elle
Çubuk Aralığı
: 20 mm
Yerleşme Açısı
: 70º
Malzeme
: AISI 316 L
Özellikler
: By Pass Kaba Izgarada kullanılacak olan tüm malzemeler AISI 316 L
Paslanmaz çelik olacaktır. Izgarada toplanan atıkların çıkarılması için ızgara tırmığı ve ızgaradan
toplanan atıkların suyunun süzülmesi ve atık konteynırına taşınması amacı ile atık kutusu
kullanılacaktır.
6 –Gaç Kaçak Dedektörü
Bina Adı
: Giriş Izgara Yapısı
Ekipman Kodu
: G.Ç-101
Ekipman Adı
: Gaz Kaçak Dedektörü
86
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Adet
Söz. Ek-3: Teknik Teklif
:1
Ölçülen Gazlar
: CO – H2S – O2 ve yanıcı gazlar
Oksijen (O2)
ÖLÇÜM
ARALIKLARI
0 – 30%
Yanıcı Gazlar (LEL)
0 – 100%
1% LEL
Karbon Monoksit
(CO)
Hidrojen Sülfür
(H2S)
0 – 500 ppm
1 ppm
0 – 100 ppm
1 ppm
Gaz Ölçüm
Aralıkları
GAZ
HASSASİYET
0.1%
Özellikleri
: Izgara Giriş Yapısından atıksudan oluşan gazlardan dolayı ortamda
bulunan kimyasal boğucu gazların sürekli olarak ölçülerek olası limitlerin üzerine çıkılması durumunda
işletmeciyi uyarmak amacı ile kullanılacaktır.
7-Pergel Vinç
Bina Adı
Ekipman Kodu
: Giriş Izgara Kanalı
: L-101
Ekipman Adı
: Kaba Izgara Pergel Vinç
Adet
:1
Tip
: Motorlu
Kapasitesi
: 500 kg
Malzeme
: St 37 + Sıcak Daldırma Galvaniz
Özellikleri
:By-Pass Izgarada biriken atıkların ızgara giriş yapısından yukarıya
çıkartılması amacı ile kullanılacaktır. Pergel Vinç St 37+Sıcak Daldırma Galvaniz malzemeden imal
edilecektir. Kullanılacak olan halatlar kaldırılacak olan yükün ağırlığına uygun izoleli paslanmaz çelik
halatlı olacaktır.
8-Izgara Presi
Bina Adı
: Giriş Izgara Yapısı
Ekipman Kodu
: F-101
Ekipman Adı
: Izgara Atık Presi
Burgu Malzemesi
: SS 316 L
Boru Çapı
: Q 200 mm
Boşaltma Yüksekliği
: 120 cm
87
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Söz. Ek-3: Teknik Teklif
Toplama Ağzı Genişliği
Kapasite
: 110 cm
: 1m3/h
Hacimsel Sıkıştırma Oranı: 1/10
Şase Malzemesi
: Min 5 mm
Adet
:1
Güç
Tip
: 1,1 KW ( İmalatçı firma tarafından belirlenecektir )
: Otomatik
Şase ve Diğer Aksesuarlar : AISI 316 L
Özellikleri
: Mekanik temizlemeli ızgaranın atık dökme ağzına monte edilecek olan Izgara atık
presi, Mekanik Temizlemeli Kaba ızgarada toplanan katı maddelerin preslenerek hacminin azaltılması
ve suyunun azaltılması amacı ile kullanılacaktır. Izgara Presi tabanında oluşan sızıntı suyu giriş terfi
merkezi gönderilecektir.
9-Atık Konteynırı
Bina Adı
: Giriş Izgara Yapısı
Ekipman Kodu
: T-101
Ekipman Adı
: Izgara Atık Konteynerleri
Adet
:1
Hacim
: 110x73x100 ( 800 lt )
Malzeme
:St 37 + Sıcak Daldırma Galvaniz Çelik
Özellikleri
:Burgu Preste toplanan katı atıkların depolandığı atık konteynırıdır. Konteynırı çöp
araçları tarafından rahatlıkla kullanılabilecek şekilde imal edilecektir.
10-Dalgıç Mikser
Bina Adı
: Ön Terfi Havuzu
Ekipman Kodu
: M-101
Ekipman Adı
: Ön Terfi Havuzu Dalgıç Mikser
Pervana Çapı
: 500 mm
Gövde Malzemesi : GG 25 Döküm
Fan Malzemesi
: Poliüratan / GFK
İzolasyon Sınıfı
:H
Koruma Sınıfı
: IP 68
Adet
:1
88
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Tip
Ortam
Kurulu Güç
Kızak Malzemesi
Söz. Ek-3: Teknik Teklif
: Dalgıç Tip Karıştırıcı
: Endüstriyel Atıksu
: 1,75 kW ( Üretici Firma tarafından belirlenecektir)
: SS 304
Özellikleri
: 2 veya 3 kanada sahip yüksek verimli dalgıç mikserler, kızak kutusu, ön dişli kutusu
ve sızdırmazlık odasının bulunduğu eş eksenli modüler tasarıma sahip blok birimlerden oluşacaktır.
Dalgıç Mikserler DIN EN ISO 60034 göre üç fazlı asenkron motor ile tahrik edilecek. Motor kablosu
bükülme ve kopmalara karşı dayanıklı olacak. Kablo girişinde su sızdırmazlığını sağlamak için kablo
uçları sıyırılmış bir halde içi reçine dolu olan döküm bir kalıp içerisine daldırılmış ve kapatılmış olacak.
Kablonun zarar görmemesi için kablo tutucuları veya kılavuzları mikser ile birlikte temin edilmiş
olmalıdır.
Kablo dış kılıf ve her kablo çekirdeği ve sökülmüş iletken boyuna su geçirmez sıvı durağı olarak hizmet
veren bir döküm bileşik ile mühürlenmelidir. Bağlantı kablosunun bir zararı önlemek için, bir kablo
tutucu sağlanmalıdır.
Malzemeler
: Mikserlerin gövdesi (GG-25) malzemeden, sıvı ile temas eden tahrik mili ise 1.4404
(SS 316), kanatlar poliüretandan imal edilmiş olmalıdır. Sıvı ile temas eden tüm GG -25 malzemelerin
yüzeyleri havasız ortamda uygulanmış ve fosfatlama vasıtasıyla yağdan arındırılmış en az. 0.16mm
kalınlığa sahip reçine bazlı iki bileşenli epoksi ile kaplanacaktır.
Motor
: Motor IP68 sınıfında ve izolasyon sınıfı H olmalıdır. Maksimum 40 °C su
sıcaklığına kadar akışkan sıcaklıklarında çalışabilir olmalıdır. Motorda sıcaklık kontrolü sağlayan
termistörler bulunmalıdır. Su kaçakları için harici bir nem sensörü bulunmalıdır. Termistör ve nem
sensörü panoda tek bir röleye bağlanmalıdır.
Sızdırmazlık Odası : Dalgıç Mikserler en az 1,1 Litre beyaz yağ ile dolu olan ve kaçakları için büyük
hacimli sızdırmazlık odasına sahip olmalı.
Sızdırmazlık
: Sızdırmazlık 3 odacıklı sistem (ön, dişli kutusu ve sızdırmaz bölme) tarafından
sağlanmalıdır. Sıvı ve ön odacık arasında ve dişli kutusu ve sızdırmazlık odası arasında korozyondan
etkilenmeyen ve aşınmaya dayanıklı silisyum karbür malzemeden çift mekanik salmastra ve viton conta
bulunmalıdır. Sıvı ile temas eden tarafında salmastra paslanmaz çelik bir kovan içinde bulunmalıdır.
Salmastraların basınç yayları sıvılardaki uzun liflere karşı dayanabilmeli ve paslanmaz çelikten olmalıdır.
Kızak Sistemi
: Karıştırıcıların tanklarda sabit durmasını sağlayan SS 304 kaliteden imal
kızak sistemi ve bu sisteme uygun aksesuarlar mikserle birlikte kullanılacaktır. Kızak sisteminin
uzunluğu havuz boyutlarına uygun olmalıdır. 1.4571 (SS 316 Ti) malzemeden yapılmış, dalgıç mikseri
kılavuz sistemine sağlam ve güvenilir bağlantısını sağlayan kızak kutusu bulunmalıdır.
11-Pergel Vinç
Bina Adı
Ekipman Kodu
Ekipman Adı
: Giriş Izgara Kanalı
: L-102
: Kaba Izgara Pergel Vinç
89
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Söz. Ek-3: Teknik Teklif
Adet
:1
Tip
: Motorlu
Kapasitesi
: 500 kg
Malzeme
: St 37 + Sıcak Daldırma Galvaniz
Özellikleri
: Terfi Havuzunda bulunan mikserin havuzundan kızak üniteden dışarıya çıkartılması
amacı kullanılacaktır. Kullanılacak olan halatlar kaldırılacak olan yükün ağırlığına uygun izoleli
paslanmaz çelik halatlı olacaktır. Kullanılacak olan Pergel vinç Dalgıç Mikseri ünite içerisinden rahatlıkla
dışarıya alınabilecek uygun kapasitede olacaktır.
12. Terfi Havuzu Ultrasonik Seviye Ölçüm Cihazı
Bina Adı
: Giriş Terfi Havuzu
Ekipman Kodu
: US -102
Ekipman Adı
: Ultrasonik Seviye Ölçüm Cihazı
Adet
:1
Tip
: Ultrasonik
Ortam
: Endüstriyel Atıksu
Koruma Sınıfı
: IP 68
Havuz Derinliği
: 0-8 m
Özellikleri
: Ultrasonik seviye sensörü, 4-20 sinyal çıkışlı, ölçüm değerlerinin plc-scada
sistemine aktarılmasına uyumlu, transmitter ve mikrosviçleri ile komple. Ünite İçersinde bulunan su
seviyesinin tespit edilmesi ve buna bağlı olarak ekipmanların çalışmasının kontrol edilmesi amacı ile
kullanılacaktır.
13. Ön Terfi Havuzu Terfi Pompası
Bina Adı
: Ön Terfi Havuzu
Ekipman Kodu
: P 101 A/S
Ekipman Adı
: Dalgıç Pompalar
Adet
: 1+1
Tip
: Dalgıç Tip
Ortam
Debi
: Atıksu
: 250 m3/st
Basma Yüksekliği : 12 mSS
Güç
: 11,5 KW
90
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
a.
Söz. Ek-3: Teknik Teklif
Devir Sayısı
: 1450 d/dk
Gövde Malzemesi
: GG 25
Fan Malzemesi
: Döküm+Seramik kaplama veya Paslanmaz çelik
Kızak Borusu
: AISI 304
Koruma Sınıfı
: IP 68
İzolasyon Sınıfı
:H
Pompa Özelliği
:
Pompalar santrifüj tip ve TSE’nin yürürlükteki standartlarına uygun ve CE belgeli olacaktır. Kuru tip terfi
merkezlerinde düşey milli monoblok tip veya kuruda çalışabilen (soğutma ceketli) dalgıç pompalar
kullanılacaktır. Yaş tip terfi merkezlerinde ise dalgıç pompalar kullanılacaktır.
b. Pompa ünitesinin tüm yataklarında gerekli yağlama yapılmış olacaktır.
c.
Pompalar iç ve dış yüzeyleri temizlendikten sonra, korozyona ve atık suya dayanıklı astar ve min 160
mikron epoksi boya ile kaplanacaktır.
d. Pompa gövdesi ile fan arasında değiştirilebilir aşınma halkası bulunacaktır. Tasarımında değiştirilebilir
aşınma halkası bulunmayan pompa üreten firmalar bunun yerine geçebilecek sistemi tekliflerinde
belirtmek zorundadır.
e.
Pompaların üzerinde teknik özelliklerini gösteren madeni bir etiket bulunacaktır.
f.
Pompaların tipi, debisi ve manometrik (işletme noktasındaki) basma yüksekliği ve diğer özellikleri EK-1
de verilen pompa teknik özellik formundaki gibi olacaktır.
g.
Pompa terfi hattına, işletme basıncının 2(iki) katı kapasitede manometre bağlanacaktır.
h. Firmalar; pompa terfi hattı sistem eğrisini, debi, basma yüksekliği, güç, verim, net pozitif emme
yüksekliklerini (NPSH) teklifleri ile birlikte vereceklerdir.
i.
Pompalarla birlikte Türkçe olarak işletme ve bakım onarım el kitapları ve yedek parça listeleri
verilecektir.
j.
Pompalar kaba ızgaradan geçirilmiş ham atık suyu pompalamak üzere tasarlanmış olacaktır. Çarklar,
kimyasal aşınmaya karşı Dökme demir üzerine minimum 400 mikron kalınlığında seramik kaplama veya
SS304 Paslanmaz çelik malzemeden üretilmeli ve fabrikasında balanslanmış halde teslim edilmelidir.
Pompa, bakım ve onarım için kolaylıkla çıkarılabilecek şekilde kızak sistemine sahip olmalı ve basma
hattına otomatik olarak bağlanmasını sağlayacak ekipmana sahip olmalıdır. Kızak ve akuplaj sistemi
pompa ile birlikte verilecektir. Kılavuz borusu SS304 paslanmaz çelik olacaktır.
k.
Dalgıç pompa ve kablosu sızdırmazlık özelliğini kaybetmeden sürekli olarak suyun 15 m altında
çalışabilecektir.
l.
Pompa-motor arası sızdırmazlık, bir yağ haznesi içinde çalışan çift mekanik salmastra sistemi ile
sağlanacaktır. Motor içindeki yağ haznesinin seviyesi dışarıdan kolaylıkla kontrol edilebilecektir.
Malzeme özellikleri:
Gövde: Dökme demir GG25,
Fan: Dökme demir üzerine 400 mikron seramik kaplama veya SS304 Paslanmaz çelik,
Mil: SS 420 veya muadili paslanmaz çelik
91
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Söz. Ek-3: Teknik Teklif
Aşınma halkaları: SS304 paslanmaz çelik
Civata ve somunlar: SS304 Paslanmaz çelik
1.1- Elektrik Motorları:
a.
Pompalar ve diğer mekanik ekipmanı tahrik için kullanılan elektrik motorları, aksi belirtilmedikçe
Sincap Kafesli Asenkron tipte imal edilmiş olacaktır.
b. Elektrik motorları -30C ile +50C arasındaki ortam sıcaklığında ve nemli ortamda çalışabilecek
özelliklerde olacaktır.
c.
Dalgıç pompalar elektrik motoru IP 68 koruma ve H sınıfı izolasyonlu imal edilmiş olacaktır. Motor
imalatçısı motorun H sınıfında imal edildiğini belgelemek zorunda olup, firmalar bu belgeyi teklifleri ile
birlikte sunacaklardır. Motorlarda, sargı sıcaklığını kontrolü için PTC termistörler ve su sızmalarının
kontrolü için nem kaçağı sensörü bulunacaktır.
d. Motorlar, anma çalışma frekansının 5%, anma çalışma geriliminin 10 değişmesi halinde anma
çalışma güçlerini sağlayacaktır.
e.
Pompa motorların yol alma momentleri vana açık ve terfi borusu dolu iken, pompaları ilk harekete
geçirmeye yeterli değerde olacaktır. Pompa dışındaki mekanik ekipmanların tahrikinde kullanılan
motorlar, ekipmanın tanımlanan işlevini kusursuz olarak yerine getirmesini sağlayacak güç ve momenti
sağlamalıdır.
f.
Motor beslemesi 380V ile yapılacak ancak İdarenin teknik şartname ve eklerinde belirtmesi halinde
daha farklı gerilimlerde beslenen motorlar kullanılacaktır.
11 kW ve daha düşük güce sahip motorlar, motor haznesi hava ile dolu olan soğutma ceketsiz motorlar
olacaktır.
11 kW’dan daha büyük motorlar ise kapalı devre tipi soğutma ceketi ile donatılmış olacaktır. Soğutma
ceketi içerisine, soğutucu sıvı olarak pompanın bastığı su veya atıksu kesinlikle gönderilmeyecektir.
Soğutma sıvısı, basılan sıvıdan farklı bir sıvı olmalıdır. Motor etrafındaki ceket içerisinde, kapalı devre
olarak dolaştırılan soğutma sıvısı, motordan aldığı ısıyı motorun alt kısmına yerleştirilmiş olan bir ısı
değiştirici plaka vasıtasıyla pompanın bastığı su veya atıksuya aktarmalıdır. Bu ısı transferi sırasında
ısıtma sıvısı ile basılan akışkan hiçbir surette birbirine temas etmemeli ve birbiriyle karışmamalıdır.
Soğutma sıvısı yağ veya glikol-su karışımı olmalıdır. Soğutma sıvısının ilk dolumu, fabrika ortamında
yapılmış ve test edilmiş olmalıdır. Kapsamında ısı değiştirici plaka olmayan soğutma ceketli pompalar
kabul edilmeyecektir.
14-Pergel Vinç
Bina Adı
: Terfi Havuzu
Ekipman Kodu
: L-103
Ekipman Adı
: Dalgıç Mikser Pergel Vinç
Adet
:1
Tip
:Ağır devirli motorlu vinç
Kapasitesi
: 500 kg
Malzeme
: St 37 + Sıcak Daldırma Galvaniz
92
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Söz. Ek-3: Teknik Teklif
Özellikleri
: Terfi Havuzunda bulunan pompanın kızak üniteden dışarıya çıkartılması
amacı kullanılacaktır. Kullanılacak olan halatlar kaldırılacak olan yükün ağırlığına uygun izoleli
paslanmaz çelik halatlı olacaktır. Kullanılacak olan pergel vinç Dalgıç Pompanın ünite içerisinden
rahatlıkla dışarıya alınabilecek uygun kapasitede olacaktır.
15-Elektromanyetik Debimetre
Bina Adı
: Giriş Terfi Pompaları Basma Hattı
Ekipman Kodu
: FM - 101
Ekipman Adı
: Debimetre
Adet
:1
Tip
: DN 250, Elektromanyetik Tip
Koruma Sınıfı
: IP 68
Özellikler
: 4-20 mA çıkışlı , anlık ve toplam debiyi mahalinde gösteren ve plc ve scada
panosu üzerinde gösteren, tesise gelen atık su debisinin tespiti için kullanılacaktır. Debimetreden
geçen anlık debi otomasyon sisteminde izlenecektir.
16-Kompakt Ön Arıtma Ünitesi
93
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Söz. Ek-3: Teknik Teklif
Bina Adı
Kapasite
: Ön Arıtma Ünitesi
: 250 m3/h
Ekipman Kodu
: PT-101
Özellikler
: Ön Arıtma Ünite Girişinde 2 mm Aralıklı Boru Tipi Helezon İnce Izgara ve
eğimli katı madde helezon ızgara pres konveyörü, tabanında kum taşıyıcı helezon, eğimli kum taşıyıcı
vidalı konveyör, yağ sıyırma mekanizması, kum tutucu blower ve difüzör tesisatları, yağ sıyırıcı ünite ile
birlikte komple AISI 316 L kalite malzemeden olacaktır.
Ekipman ölçüleri ve motor güçleri kapasiteye uygun olarak üretici firma tarafından belirlenecektir.
1- Izgara Ekipmanı
Izgara Tipi
: Boru İçi Helezon Izgara
Izgara Elek Aralığı : 2 mm
Montaj Açısı
Izgara Gücü
: 35 ‘
: 1,5 KW
Motor Koruma Sınıfı
: IP 65
Malzeme
: AISI 316 L
Adet
:1
2- Boru Tipi Helezon Izgara Presi
Izgara Pres Çapı
: Q 273 mm
Yıkama Suyu İhtiyacı
: 4 m3/h
Yıkama Suyu Basıncı
: 4 bar
Malzeme
: AISI 316 L
Özellikler
: Izgarada toplanan atıkların preslenerek atılmasını sağlamaktadır. Boru tipi helezon
ızgara ile akuple olarak ızgarada toplanan atıkların preslenerek atık konveyörüne atılması sağlanmış
olacaktır Ekipmanın temizlenmesi amacı ile içme suyu hattı çekilerek temizlenecektir.
3-Kum Tutucu Helezonu
Helezon Çapı
Güç
Motor Koruma
Malzeme
: Q 219 mm
: 0,55 KW
: IP 65
: AISI 316 L
94
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Söz. Ek-3: Teknik Teklif
Özellikler
: Havalandırmalı Kum ve Yağ Tutucu tabanında toplanan atıkların atık çıkarma
helezonuna iletilmesi sağlamaktadır.
4-Kum Çıkarma Helezonu
Helezon Çapı
Güç
: Q 219 mm
: 1,1 KW
Motor Koruma
Malzeme
: IP 65
: AISI 316 L
Özellikler
: Havalandırmalı Kum ve Yağ Tutucu tabanında toplanan atıkların atık çıkarma
helezonuna iletilmesi sağlamaktadır.
5-Yağ Sıyırıcısı
Güç
: 0,12 KW
Motor Koruma
: IP 65
Özellikler
: Havalandırmalı Kum ve Yağ Tutucu yüzeyinde toplanan yağlarının sıyırılarak
sistemden uzaklaştırılması sağlanmış olacaktır.
17-Havalandırmalı Kum ve Yağ Tutucu Blower
Bina Adı
: Kompakt Ön Arıtma Ünitesi
Ekipman Kodu
: C-101
Ekipman Adı
: Blower
Adet
:1
Kapasite
: 90 m3/h , 300 mBar
Tipi
: Santrifüj, Çift Kademeli
Özellikler
: Kompakt Ön Arıtma Ünitesi içerisinde havalandırma difüzörlerine hava
verilmesi amacı ile kullanılacaktır.
18-Atık Konteynırı
Bina Adı
: Kompakt Ön Arıtma Ünitesi
Ekipman Kodu
: T-102
Ekipman Adı
: Izgara Atık Konteynerleri
Adet
Hacim
Malzeme
Özellikler
:1
: 110 x 73 x 100 ( 800 lt )
: St 37 + Sıcak Daldırma Galvaniz Çelik
:Boru Tipi Helezon Izgara’ da toplanan atıkların toplandığı atık konteynırıdır.
95
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Söz. Ek-3: Teknik Teklif
19-Atık Konteynırı
Bina Adı
: Kompakt Ön Arıtma Ünitesi
Ekipman Kodu
: T-103
Ekipman Adı
: Izgara Atık Konteynerleri
Adet
:1
Hacim
Malzeme
: 110 x 73 x 100 ( 800 lt )
: St 37 + Sıcak Daldırma Galvaniz Çelik
Özellikler
konteynırıdır.
: Kompakt Ön Arıtma Ünitesi tabanından biriken katı atıkların atıldığı atık
20-Atık Yağ Tankı
Bina Adı
: Kompakt Ön Arıtma Ünitesi
Ekipman Kodu
:
Ekipman Adı
: Atık Yağ Depolama Tankı
Adet
:1
Hacim
: 5000 lt
Tipi
: Yatık Tipi
Malzeme
: PE
Özellikler
tanktır.
:Kompakt Ön Arıtma Ünitesi yüzeyinde toplanan yağların depolandığı
21-Dengeleme Havuzu Dalgıç Mikser
Bina Adı
: Dengeleme Havuzu
Ekipman Kodu
: M-102
Ekipman Adı
: Dengeleme Havuzu Dalgıç Mikser
Pervana Çapı
: 500 mm
Gövde Malzemesi
: GG 25 Döküm
Fan Malzemesi
: Poliüratan / GFK
İzolasyon Sınıfı
:H
96
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Söz. Ek-3: Teknik Teklif
Koruma Sınıfı
: IP 68
Adet
:2
Tip
: Dalgıç Tip Karıştırıcı
Ortam
: Endüstriyel Atıksu
Max Kurulu Güç
: 2,5 kW ( Üretici Firma tarafından belirlenecektir)
Kızak Malzemesi : SS 304
Özellikler
: 2 veya 3 kanada sahip yüksek verimli dalgıç mikserler, kızak kutusu, ön dişli
kutusu ve sızdırmazlık odasının bulunduğu eş eksenli modüler tasarıma sahip blok birimlerden
oluşacaktır. Dalgıç Mikserler DIN EN ISO 60034 göre üç fazlı asenkron motor ile tahrik edilecek. Motor
kablosu bükülme ve kopmalara karşı dayanıklı olacak. Kablo girişinde su sızdırmazlığını sağlamak için
kablo uçları sıyırılmış bir halde içi reçine dolu olan döküm bir kalıp içerisine daldırılmış ve kapatılmış
olacak. Kablonun zarar görmemesi için kablo tutucuları veya kılavuzları mikser ile birlikte temin edilmiş
olmalıdır.
Kablo dış kılıf ve her kablo çekirdeği ve sökülmüş iletken boyuna su geçirmez sıvı durağı olarak hizmet
veren bir döküm bileşik ile mühürlenmelidir. Bağlantı kablosunun bir zararı önlemek için, bir kablo
tutucu sağlanmalıdır.
Malzemeler
:Mikserlerin gövdesi (GG-25) malzemeden, sıvı ile temas eden tahrik mili ise
1.4404 (SS 316), kanatlar poliüretandan imal edilmiş olmalıdır. Sıvı ile temas eden tüm GG -25
malzemelerin yüzeyleri havasız ortamda uygulanmış ve fosfatlama vasıtasıyla yağdan arındırılmış en az.
0.16mm kalınlığa sahip reçine bazlı iki bileşenli epoksi ile kaplanacaktır.
Motor
: Motor IP68 sınıfında ve izolasyon sınıfı H olmalıdır. Maksimum 40 °C su
sıcaklığına kadar akışkan sıcaklıklarında çalışabilir olmalıdır. Motorda sıcaklık kontrolü sağlayan
termistörler bulunmalıdır. Su kaçakları için harici bir nem sensörü bulunmalıdır. Termistör ve nem
sensörü panoda tek bir röleye bağlanmalıdır.
Sızdırmazlık Odası : Dalgıç Mikserler en az 1,1 Litre beyaz yağ ile dolu olan, ve kaçakları için büyük
hacimli sızdırmazlık odasına sahip olmalı.
Sızdırmazlık
: Sızdırmazlık 3 odacıklı sistem (ön, dişli kutusu ve sızdırmaz bölme) tarafından
sağlanmalıdır. Sıvı ve ön odacık arasında ve dişli kutusu ve sızdırmazlık odası arasında korozyondan
etkilenmeyen ve aşınmaya dayanıklı silisyum karbür malzemeden çift mekanik salmastra ve viton conta
bulunmalıdır. Sıvı ile temas eden tarafında salmastra paslanmaz çelik bir kovan içinde bulunmalıdır.
Salmastraların basınç yayları sıvılardaki uzun liflere karşı dayanabilmeli ve paslanmaz çelikten olmalıdır.
Kızak Sistemi
: Karıştırıcıların tanklarda sabit durmasını sağlayan SS 304 kaliteden imal
kızak sistemi ve bu sisteme uygun aksesuarlar mikserle birlikte kullanılacaktır.. Kızak sisteminin
uzunluğu havuz boyutlarına uygun olmalıdır. 1.4571 (SS 316 Ti) malzemeden yapılmış, dalgıç mikseri
kılavuz sistemine sağlam ve güvenilir bağlantısını sağlayan kızak kutusu bulunmalıdır.
22-Pergel Vinç
Bina Adı
: Dengeleme Havuzu
97
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Ekipman Kodu
Söz. Ek-3: Teknik Teklif
: L-105
Ekipman Adı
: Dalgıç Mikser Pergel Vinç
Adet
:2
Tip
: Motorlu
Kapasitesi
: 500 kg
Malzeme
: St 37 + Sıcak Daldırma Galvaniz
Özellikleri
: Dengeleme Havuzunda bulunan mikserin, ekipmanın üniteden dışarıya çıkartılması
amacı kullanılacaktır. Kullanılacak olan halatlar kaldırılacak olan yükün ağırlığına uygun izoleli
paslanmaz çelik halatlı olacaktır. Kullanılacak olan Pergel vinç Dalgıç Mikseri ünite içerisinden rahatlıkla
dışarıya alınabilecek kapasitede olacaktır.
23. Dengeleme Havuzu Ultrasonik Seviye Ölçüm Cihazı
Bina Adı
: Dengeleme Havuzu
Ekipman Kodu
: US -102
Ekipman Adı
: Ultrasonik Seviye Ölçüm Cihazı
Adet
:1
Tip
: Ultrasonik
Ortam
: Endüstriyel Atıksu
Koruma Sınıfı
: IP 68
Havuz Derinliği
: 0-6 m
Özellikleri
: Ultrasonik seviye sensörü, 4-20 sinyal çıkışlı, ölçüm değerlerinin plc-scada
sistemine aktarılmasına uyumlu, transmitter ve mikrosviçleri ile komple. Ünite İçerisinde bulunan su
seviyesinin tespit edilmesi ve buna bağlı olarak ekipmanların çalışmasının ve kontrol edilmesi amacı ile
kullanılacaktır.
24. Dengeleme Havuzu Terfi Pompaları
Bina Adı
Ekipman Kodu
: Dengeleme Havuzu
: P 102 A/B/S
Ekipman Adı
: Dalgıç Pompalar
Adet
: 2+1
Tip
: Dalgıç Tip ( Kızaklı)
Ortam
Debi
: Atıksu
: 100 m3/st
98
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Söz. Ek-3: Teknik Teklif
Basma Yüksekliği : 9 mSS
Devir Sayısı
Güç
a.
: 1450 d/dk
: 4,5 KW
Gövde Malzemesi
: GG 25
Fan Malzemesi
: Döküm+Seramik kaplama veya Paslanmaz çelik
Kızak Borusu
: AISI 304
Koruma Sınıfı
: IP 68
İzolasyon Sınıfı
:H
Pompa Özelliği
:
Pompalar santrifüj tip ve TSE’nin yürürlükteki standartlarına uygun ve CE belgeli olacaktır. Kuru tip terfi
merkezlerinde düşey milli monoblok tip veya kuruda çalışabilen (soğutma ceketli) dalgıç pompalar
kullanılacaktır. Yaş tip terfi merkezlerinde ise dalgıç pompalar kullanılacaktır.
b. Pompa ünitesinin tüm yataklarında gerekli yağlama yapılmış olacaktır.
c.
Pompalar iç ve dış yüzeyleri temizlendikten sonra, korozyona ve atık suya dayanıklı astar ve min 160
mikron epoksi boya ile kaplanacaktır.
d. Pompa gövdesi ile fan arasında değiştirilebilir aşınma halkası bulunacaktır. Tasarımında değiştirilebilir
aşınma halkası bulunmayan pompa üreten firmalar bunun yerine geçebilecek sistemi tekliflerinde
belirtmek zorundadır.
e.
Pompaların üzerinde teknik özelliklerini gösteren madeni bir etiket bulunacaktır.
f.
Pompaların tipi, debisi ve manometrik (işletme noktasındaki) basma yüksekliği ve diğer özellikleri EK-1
de verilen pompa teknik özellik formundaki gibi olacaktır.
g.
Pompa terfi hattına, işletme basıncının 2(iki) katı kapasitede manometre bağlanacaktır.
h. Firmalar; pompa terfi hattı sistem eğrisini, debi, basma yüksekliği, güç, verim, net pozitif emme
yüksekliklerini (NPSH) teklifleri ile birlikte vereceklerdir.
i.
Pompalarla birlikte Türkçe olarak işletme ve bakım onarım el kitapları ve yedek parça listeleri
verilecektir.
j.
Pompalar kaba ızgaradan geçirilmiş ham atık suyu pompalamak üzere tasarlanmış olacaktır. Çarklar,
kimyasal aşınmaya karşı Dökme demir üzerine minimum 400 mikron kalınlığında seramik kaplama veya
SS304 Paslanmaz çelik malzemeden üretilmeli ve fabrikasında balanslanmış halde teslim edilmelidir.
Pompa, bakım ve onarım için kolaylıkla çıkarılabilecek şekilde kızak sistemine sahip olmalı ve basma
hattına otomatik olarak bağlanmasını sağlayacak ekipmana sahip olmalıdır. Kızak ve akuplaj sistemi
pompa ile birlikte verilecektir. Kılavuz borusu SS304 paslanmaz çelik olacaktır.
k.
Dalgıç pompa ve kablosu sızdırmazlık özelliğini kaybetmeden sürekli olarak suyun 15 m altında
çalışabilecektir.
l.
Pompa-motor arası sızdırmazlık, bir yağ haznesi içinde çalışan çift mekanik salmastra sistemi ile
sağlanacaktır. Motor içindeki yağ haznesinin seviyesi dışarıdan kolaylıkla kontrol edilebilecektir.
Malzeme özellikleri:
99
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Söz. Ek-3: Teknik Teklif
Gövde: Dökme demir GG25,
Fan: Dökme demir üzerine 400 mikron seramik kaplama veya SS304 Paslanmaz çelik,
Mil: SS 420 veya muadili paslanmaz çelik
Aşınma halkaları: SS304 paslanmaz çelik
Civata ve somunlar: SS304 Paslanmaz çelik
1.1- Elektrik Motorları:
a.
Pompalar ve diğer mekanik ekipmanı tahrik için kullanılan elektrik motorları, aksi belirtilmedikçe
Sincap Kafesli Asenkron tipte imal edilmiş olacaktır.
b. Elektrik motorları -30C ile +50C arasındaki ortam sıcaklığında ve nemli ortamda çalışabilecek
özelliklerde olacaktır.
c.
Dalgıç pompalar elektrik motoru IP 68 koruma ve H sınıfı izolasyonlu imal edilmiş olacaktır. Motor
imalatçısı motorun H sınıfında imal edildiğini belgelemek zorunda olup, firmalar bu belgeyi teklifleri ile
birlikte sunacaklardır. Motorlarda, sargı sıcaklığını kontrolü için PTC termistörler ve su sızmalarının
kontrolü için nem kaçağı sensörü bulunacaktır.
d. Motorlar, anma çalışma frekansının 5%, anma çalışma geriliminin 10 değişmesi halinde anma
çalışma güçlerini sağlayacaktır.
e.
Pompa motorların yol alma momentleri vana açık ve terfi borusu dolu iken, pompaları ilk harekete
geçirmeye yeterli değerde olacaktır. Pompa dışındaki mekanik ekipmanların tahrikinde kullanılan
motorlar, ekipmanın tanımlanan işlevini kusursuz olarak yerine getirmesini sağlayacak güç ve momenti
sağlamalıdır.
f.
Motor beslemesi 380V ile yapılacak ancak İdarenin teknik şartname ve eklerinde belirtmesi halinde
daha farklı gerilimlerde beslenen motorlar kullanılacaktır.
11 kW ve daha düşük güce sahip motorlar, motor haznesi hava ile dolu olan soğutma ceketsiz motorlar
olacaktır.
11 kW’dan daha büyük motorlar ise kapalı devre tipi soğutma ceketi ile donatılmış olacaktır. Soğutma
ceketi içerisine, soğutucu sıvı olarak pompanın bastığı su veya atıksu kesinlikle gönderilmeyecektir.
Soğutma sıvısı, basılan sıvıdan farklı bir sıvı olmalıdır. Motor etrafındaki ceket içerisinde, kapalı devre
olarak dolaştırılan soğutma sıvısı, motordan aldığı ısıyı motorun alt kısmına yerleştirilmiş olan bir ısı
değiştirici plaka vasıtasıyla pompanın bastığı su veya atıksuya aktarmalıdır. Bu ısı transferi sırasında
ısıtma sıvısı ile basılan akışkan hiçbir surette birbirine temas etmemeli ve birbiriyle karışmamalıdır.
Soğutma sıvısı yağ veya glikol-su karışımı olmalıdır. Soğutma sıvısının ilk dolumu, fabrika ortamında
yapılmış ve test edilmiş olmalıdır. Kapsamında ısı değiştirici plaka olmayan soğutma ceketli pompalar
kabul edilmeyecektir.
25-Pergel Vinç
Bina Adı
Ekipman Kodu
: Dengeleme Havuzu
: L-105
Ekipman Adı
Adet
: Dalgıç Mikser Pergel Vinç
:2
100
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Söz. Ek-3: Teknik Teklif
Tip
: Motorlu
Kapasitesi
: 500 kg
Malzeme
: St 37 + Sıcak Daldırma Galvaniz
Özellikleri
: Dengeleme Havuzunda bulunan dalgıç pompaların, ekipmanın üniteden
dışarıya çıkartılması amacı kullanılacaktır. Kullanılacak olan halatlar kaldırılacak olan yükün ağırlığına
uygun izoleli paslanmaz çelik halatlı olacaktır. Kullanılacak olan Pergel vinç Dalgıç Pompaların ünite
içerisinden rahatlıkla dışarıya alınabilecek kapasitede olacaktır.
26-Dengeleme Havuzu Blowerı
Bina Adı
: Dengeleme Havuzu
Ekipman Adı
: Blower
Adet
:1
Kapasite
: 500 m3/h, 500 mBar
Tip
: Roots Tipi
Aksesuar
: Sessiz kabin ile birlikte komple
Güç
: 15 KW
Özellikleri
 Çelik saçtan imal şase,
ventili, çıkış borusuna
ağırlığını kullanılan özel
olacak
:
emiş filtresi ve susturucusu, çek valf, kayış-kasnak ve muhafazası, emniyet
bağlanan esnek bağlantı hortumu, titreşim takozları, manometre, motor
tasarım kendinden ayarlı mekanik kayış gerdirme sistemi özelliklerine sahip
 Blowerlar, gürültü düzeyi bina dışında 1 m uzaklıkta seksen iki 82dB ±2 dB aşmayacak şekilde ses
izolasyon malzemesi ile izole edilecektir.
 Blower ve motoru ortak şase üzerine monte edilmiş olmalıdır.
 Blower rotorları C45N, dişlileri ise 16MnCr5E malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
 Blower paketi 3 loblu blower gövdesi, PED standartlarına uygun entegre çıkış susturuculu reaktif
blower şasesi, kayış kasnak gerginliğini optimum seviyede tutan menteşeli motor plakası, titreşim
takozları, emiş filtresi ve susturucusu, V-kayışla tahrik sistemi, emniyet valfi, entegre çek valfli bağlantı
borusu, esnek çıkış bağlantısı hortumu ve kelepçeleri, basınç göstergesi, filtre tıkanıklık göstergesi dahil
olmalıdır.
 Elektrik motoru mafsallı bir motor plakasına monte edilmiş olmalı, motor ağırlığı ile kayış gerginliğinin
her zaman optimum düzeyde kalması sağlanmalıdır. Şase üzerinde bunun dışında bir gerdirme tertibatı
bulunmamalıdır.
 Dış gövde elektrostatik boyalı saç, iç kısım ses emici sünger kaplı.
 Kabin içi sıcak havayı uzaklaştıran hava fanı, filtre kirlilik ve basınç göstergesi,
 Kabini açmadan yağ seviyesini kontrol edecek göstergeler, kolay yağ doldurma/ boşaltma sistemi, hava
filtresini temizlemek için kolay açılan hidrolik destekli üst kapak.
101
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Söz. Ek-3: Teknik Teklif
 Blower kapalı alana uygun akustik kabinli olmalı ve kabin fanı havalandırma fanı ilave motor
gerektirmeden blower şaftından tahrik edilmelidir. Akustik kabinin içi alev almaz özellikte akustik
sünger ile kaplanmış olmalıdır.
 Blower üzerinde basınç manometresi ve filtre bakım göstergesi bulunmalıdır.
 Blowerların çıkışında; yüksek sıcaklıklarda deforme olmayan, silikondan imal edilmiş kord bezi takviyeli
esnek bağlantı bulunmalıdır. Montaj kelepçeleri de paket ile birlikte temin edilmelidir.
 Blowerlar ilk dolum yağı ile birlikte çalıştırmaya uygun bir şeklide teslim edilmelidir.
 Kayış-kasnak tertibatında kendinden soğutmalı VTP tip kasnaklar ile yüksek kalitede dişli V kayış
kullanılmalıdır.
 Yağ değişimlerini kolaylaştırmak için blower gövdesi üzerinde otomatik bir vana tertibatı olmalı ve bu
amaca uygun üretilmiş bir deşarj hortumu temin edilmelidir.
 Türkiye’deki yetkili satıcı, her türlü bakım hizmetini sağlayabileceği bir teknik servise ve “TSE hizmet
yeterlilik” belgesine haiz olmalıdır.
 Şase teknik özellikleri;
 Şase sistemi delta sistemi olup kayış kasnak gergi sistemi bakımı ve çalışması verimli ve uygun şekilde
imal edilmektedir.
 Kullanılan malzeme kalınlığı paket blowerin statik ve dinamik yüklerini alacak ve stabilize edecek
özelikte malzeme kullanılmaktadır.
 Motor tablası 4 farklı boyuta motor kullanılacak şekilde imal edilmektedir.
 Blower alt şasesi blowerin basınç susturucusu görevi de görmekte olup iç sistemde hava
Polarisazyonunu önleyici hava kırıcı sistemler bulunmalıdır.
 Şasenin vibrasyonunu sönümleyecek LMC 1445 70 Shore Las-par vibrasyon takozu kullanılmalıdır.
 Çıkış cekvalf sistemi özel tasarım olan silikon cekvalf sistemi kullanılmalıdır.
 Emiş susturucusu sistemi 6 cm FR gurubu alev almayan sünger sistemi ile yalıtılmış olmalıdır.
 Hava filtresi teli kartuş elyaf sistemi ile yapılmış olup hava sürüklemesi erozyonuna karşı dayanıklı
olmalıdır.
 Emniyet ventili uzun ömürlü ve ayarlanabilir şekilde olmalıdır.
 Hava çıkış sistemi DN sine göre metal kompanzatör olmalıdır.
 Blower ile birlikte yedek parça olarak kayış, hava filtresi, blower yağı, yağ tabaları ve sızdırmazlık o
ringleri verilecektir.
 Blower sessiz kabini, blowerın temin edildiği firma tarafından yapılacaktır.
27-Dengeleme Havuzu Difüzörleri
Bina Adı
: Dengeleme Havuzu
Ekipman Adı
: Difüzör
Adet
: 50 adet
102
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Söz. Ek-3: Teknik Teklif
Kapasite
: 8-15 m3/h
Tip
: Membran Tipi
3
Özellikleri
:Ana gövde membran EPMD malzemeden maksimum 10 m /h hava
üfleyebilen en az 9” çapında disk difüzör, HDPE den yapılmış tüm dağıtım boruları, geçiş parçası,
redüksiyon SS 304 L malzemeden (montaj destek ve seviye ayar elemanları ile birlikte komple ) imal
edilmiş olacaktır.
28-Hızlı Karıştırıcı
Bina Adı
Ekipman Kodu
: Hızlı Karıştırma Havuzu
: M-103
Ekipman Adı
Adet
: Hızlı Karıştırma Mikseri
:1
Devir
: 80-100 d/dk
Rediktör
: 2,2 kW ( Üretici firma tarafından belirlenecektir )
Rediktör Kaidesi
:ST 37/2 + Sıcak Daldırma Galvaniz
Koruma Sınıfı
: IP 68
Mil ve Karıştırıcı
: AISI 316 L
Özellikleri
: Hızlı Karıştırıcı Rediktörünün devrinin artırılıp azaltılabilmesi için hız kontrol
cihazı kullanılacaktır. Otomasyon sisteminden devri otomatik olarak artırılıp azaltılabilecektir. Hızlı
karıştırıcı mili havuz tabanından yatakla nacaktır. Rediktörün şasesi St 37 + Sıcak Daldırma Galvaniz
olacaktır. Su içinde kalan tüm malzemeler, mil, karıştırıcı, cıvata, somun gibi tüm malzemeler
paslanmaz çelik olacaktır
29-Yavaş Karıştırıcı
Bina Adı
Ekipman Kodu
: Yavaş Karıştırma Havuzu
: M-104
Ekipman Adı
Adet
: Yavaş Karıştırma Mikseri
:1
Devir
: 10 d/dk
Rediktör
: 18,5 kW ( Üretici firma tarafından belirlenecektir )
Rediktör Kaidesi
:ST 37/2 + Sıcak Daldırma Galvaniz
Koruma Sınıfı
: IP 68
Mil ve Karıştırıcı
: AISI 316 L
103
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Söz. Ek-3: Teknik Teklif
Özellikleri
: Yavaş Karıştırıcı Rediktörünün devrinin artırılıp azaltılabilmesi için hız kontrol cihazı
kullanılacaktır. Otomasyon sisteminden devri otomatik olarak artırılıp azaltılabilecektir. Yavaş karıştırıcı
mili havuz tabanından yatakla nacaktır. Rediktörün şasesi St 37 + Sıcak Daldırma Galvaniz olacaktır. Su
içinde kalan mil, karıştırıcı, cıvata, somun gibi tüm malzemeler paslanmaz çelik olacaktır.
30-Ph Metre
Bina Adı
Ekipman Kodu
: Yavaş Karıştırma Havuzu
: PH-101
Ekipman Adı
: Ph Metre
Adet
: 1asil + 1 yedek ( Depo Yedeği )
Ph Probu
: 4 adet
Prob Tipi
: Daldırma tipi
Koruma Sınıfı
: IP 68
Özellikler
: 0-14 Ph Ölçüm Aralığında çalışan, Asit ve Kostik Dozaj Pompalarını on off
çalıştıracak olan 4-20 mA çıkış verecek, çift set noktalı olacaktır. Mahalinde ve otomasyon sisteminde
izlenerek set edilen değere göre dozaj pompaları devreye alıp devreden çıkaracaktır. Ph Metre ile
birlikte kalibrasyon sıvıları da verilecektir.
31-Kimyasal Çökeltim Havuzu Döner Köprü Sıyırıcısı
Bina Adı
Ekipman Kodu
: Kimyasal Çökelitm Havuzu
: M-105
Ekipman Adı
Adet
Köprü Malzemesi
: Döner Köprü Sıyırıcısı
: 1asil
: St 37 + Sıcak Daldırma Galvaniz
Sıyırıcı Ve Kolları : AISI 316 L
Savaklar
Batık Perde
: Min. 3 mm AISI 316 L
: Min. 3 mm AISI 316 L
Köprü Dönme Hızı : 2-4 cm/sn
Özellikler
:
 Kimyasal Çökeltim Havuzu tabanında biriken çamur tankın ortasındaki çamur haznesine döner bir yarım
köprüye mesnetlenmiş sıyırıcı bıçaklarla sevk edilecektir.
 Döner köprü; sıyırıcılardan gelen ve kendi ağırlığı haricinde 250 kg/m²'lik bir yük için projelendirilecektir.
Köprü torsiyona karşı da sağlam olacak ve I, U profillerden imal edilecektir.
 Köprünün tank duvarı üzerindeki ucuna, köprünün hareketini sağlayacak poliüretan veya muadili kaplı
tekerlekler konacaktır.
 Dişli ünitesi aşırı yüklenmeye karşı korunacaktır.
104
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Söz. Ek-3: Teknik Teklif
 Köprü sıcak daldırma galvaniz St 37 platform, korkuluk ve gerekli merdivenlerle techiz edilecektir.
 Sıyırıcılar projesine uygun aralıklarda olmak üzere tank yarıçapına uygun bir açı ile yerleştirilecektir.
 Bıçakların sıyırıcı kenarı neopren veya muadili bir malzeme ile kaplanacaktır.
 Bıçak malzemesi korozyona ve dış etkenlere dayanıklı olacaktır.
 Bıçaklar köprüye oynak bir şekilde mesnetlenecektir. Oynak mesnet kolun dik yönde hareketini mümkün
kılacaktır.
 Kimyasal Çökeltim Havuzu çevresine yerleştirilmiş dairesel bir savaklama yapısı bulunacak ve yapı "V"
şeklinde çentikli olacaktır.
 Savak malzemesi asgari 3 mm kalınlıkta AISI 316 L paslanmaz çelik levhadan oluşacaktır.
 Batık Perdeleri en az 20 cm suya batmış olacak, asgari 3 mm AISI 316 L paslanmaz çelik levhalardan imal
edilecektir.
 Köprüde kullanıaln tüm cıvata somun vb ek parçaları paslanmaz çelik olacaktır.
 Köprüye elektrik bağlantısı için kullanılacak olan fırça kömür yatakları bir takım yedek malzemesi
verilecektir.
32. Kimyasal Fazla Çamur Pompaları
Bina Adı
: Kimyasal Çökeltim Havuzu
Ekipman Kodu
: P- 103 A /S
Ekipman Adı
: Dalgıç Çamur Pompası
Adet
: 1+1
Tip
: Dalgıç Tip ( Kızaklı)
Ortam
: Atıksu
Fan Tipi
: Vorteks Fanlı
Debi
: 20 m3/st
Basma Yüksekliği : 9 mSS
Devir Sayısı
: 1450 d/dk
Güç
: 2,2 KW ( Üretici Firma Tarafından Belirlenecektir )
Gövde Malzemesi
: GG 25
Fan Malzemesi
: Döküm+Seramik kaplama veya Paslanmaz çelik
Kızak Borusu
: AISI 304
Koruma Sınıfı
: IP 68
İzolasyon Sınıfı
:H
105
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Söz. Ek-3: Teknik Teklif
33 -Pergel Vinç
Bina Adı
Ekipman Kodu
: Kimyasal Çökeltim Havuzu
: L-106
Ekipman Adı
: Kimyasal Çamur Pompaları Pergel Vinç
Adet
:1
Tip
: Motorlu
Kapasitesi
: 250 kg
Malzeme
: St 37 + Sıcak Daldırma Galvaniz
Özellikleri
: Kimyasal Çökeltim Havuzunda bulunan dalgıç pompaların, ekipmanın üniteden
dışarıya çıkartılması amacı kullanılacaktır. Kullanılacak olan halatlar kaldırılacak olan yükün ağırlığına
uygun izoleli paslanmaz çelik halatlı olacaktır. Kullanılacak olan Pergel vinç Dalgıç Pompaların ünite
içerisinden rahatlıkla dışarıya alınabilecek kapasitede olacaktır.
34 –FeCl3 Dozaj Pompası
Bina Adı
Ekipman Kodu
: Kimya Binası
: P-104 A/S
Ekipman Adı
: Koagülant Dozlama Pompası
Adet
: 1 asil +1 Yedek
Tip
: Dozaj Pompası ( Mekanik Diyaframlı)
Ortam
: Kimyasal Madde ( FeCl3)
Basınç
: 5 bar
Debi
: 200 lt/h
Debi Kontrol
:%0 - %100 manuel
Motor
: 0,37kW ( Üretici firma tarafından belirlenecektir )
Malzeme
: Dozaj Kafası :PP veya AISI 304
Çek Vana :PYREX
Diyafram :PTFE / NBR
35 –Poli Dozaj Pompası
Bina Adı
Ekipman Kodu
Ekipman Adı
: Kimya Binası
: P-105 A/S
: Polielektrolit Dozlama Pompası
106
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Söz. Ek-3: Teknik Teklif
Adet
: 1 asil +1 Yedek
Tip
: Dozaj Pompası (Mekanik Diyaframlı )
Ortam
: Kimyasal Madde ( Polielektrolit )
Basınç
: 5 bar
Debi
: 200 lt/h
Debi Kontrol
:%0 - %100 manuel
Motor
: 0,37kW ( Üretici firma tarafından belirlenecektir )
Malzeme
:Dozaj Kafası :PP veya AISI 304
Çek Vana
:PYREX
Diyafram
:PTFE / NBR
36 –Kostik Dozaj Pompası
Bina Adı
Ekipman Kodu
: Kimya Binası
: P-106 A/S
Ekipman Adı
: Kostik Dozlama Pompası
Adet
: 1 asil +1 Yedek
Tip
: Dozaj Pompası (Mekanik Diyaframlı )
Ortam
: Kimyasal Madde (Kostik )
Basınç
: 5 bar
Debi
: 100 lt/h
Debi Kontrol
:%0 - %100 manuel
Motor
: 0,37kW ( Üretici firma tarafından belirlenecektir )
Malzeme
:Dozaj Kafası :PP veya AISI 304
Çek Vana
:PYREX
Diyafram
:PTFE / NBR
37 –Asit Dozaj Pompası
Bina Adı
: Kimya Binası
Ekipman Kodu
: P-107 A/S
Ekipman Adı
: Asit Dozlama Pompası
Adet
: 1 asil +1 Yedek
Tip
: Dozaj Pompası ( Mekanik Diyaframlı )
107
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Söz. Ek-3: Teknik Teklif
Ortam
: Kimyasal Madde (Kostik )
Basınç
: 5 bar
Debi
: 100 lt/h
Debi Kontrol
:%0 - %100 manuel
Motor
: 0,37 kW ( Üretici firma tarafından belirlenecektir )
Malzeme
:Dozaj Kafası :PP veya AISI 304
Çek Vana
:PYREX
Diyafram
:PTFE / NBR
38 –Dap&Üre Dozaj Pompası
Bina Adı
: Kimya Binası
Ekipman Kodu
: P-108 A/S
Ekipman Adı
: Dap&Üre Dozlama Pompası
Adet
: 1 Asil +1 Yedek
Tip
: Dozaj Pompası (Mekanik Diyaframlı )
Ortam
: Kimyasal Madde (Dap&Üre )
Basınç
: 5 bar
Debi
: 100 lt/h
Debi Kontrol
:%0 - %100 manuel
Motor
: 0,37 kW ( Üretici firma tarafından belirlenecektir )
Malzeme
:Dozaj Kafası :PP veya AISI 304
Çek Vana
:PYREX
Diyafram
:PTFE / NBR
39 – FeCl3 Tankı
Bina Adı
: Kimya Binası
Ekipman Kodu
: T-106
Ekipman Adı
: FeCl3 Depolama Tankı
Adet
: 1Asil + 1 Yedek
Hacim
Malzeme
Tip
: 5000 lt
: PE
: Dikey Tipi
108
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Söz. Ek-3: Teknik Teklif
Özellikleri
:Depolanacak olan kimyasal maddenin depolayabilecek özellikte polietilen
veya muadili dayanıklı malzeme kullanılacaktır. Depo tabanından dozaj pompalarının emiş yapması için
depo emiş ağzı bırakılacaktır.
40 – Kimya Binası Otomatik Poli Hazırlama Ünitesi
Bina Adı
Ekipman Kodu
: Kimya Binası
: T-107
Ekipman Adı
: Otomatik Poli Hazırlama Tankı
Adet
:1
Tip
: Paket Ünite (Tek bunkerli, üç bölmeli, otomatik)
Ortam
Kapasitesi
: Kimyasal Madde
: 2.400 lt/h Kapasiteli, 3 Bölmeli
Motor
: 0,37 kW x 2 adet Karıştırıcı
Mil ve Karıştırıcı
: AISI 304
Tank
: AISI 304
Kumanda Panosu : PLC Ekranlı Otomatik
Özellikleri
: Sistem üç bölmeden oluşmaktadır. Polielektrolitin konsantrasyonun
elektrik kumanda panosu üzerinde otomatik olarak ayarlanacaktır. Birinci bölmede kuru halde alınan
toz haldeki polieelektrolit su ile karıştırılacaktır, polielektrolit su ile karıştırılması amacı ile ünite
içerinde karıştırıcı kullanılacaktır. İkinci bölüm olgunlaştırma bölümüdür, su ile poli elektrolitin
belirlenen çözelti oluşturulması ile için ünite içerisinde karıştırılacaktır. Üçüncü bölüm hazırlanan
polielektrolitin depolaması olarak kullanılacaktır. Bu ünite içerisinde bulunan seviye ölçerlerde su
seviyesinin alt seviyeye düşmesini müteakip temiz su giriş hattında bulunan su giriş selenoid vanası
otomatik olarak açılacak ve otomatik olarak ayarlanan toz konsantrasyon ünite içerinde dökülecektir.
Alınan temiz suyun aynı miktarda ve debide olması için girişte debi ölçer, basınç kontrol ayar vanası ve
selenoid vana kullanılacaktır. Dozlanan kuru poli konsantrasyonu ( %0,1- %0,5 ) Poli Hazırlama
Ünitesinde Ekranında girilecektir. Girilen değere göre otomatik olarak belirlenen oranda kuru poli
dozlaması yapılacaktır. Toz poli konsantrosyonun dozlama ağzında birikmemesi için uygun kapasite de
ısıtıcı kullanılacaktır.
41 – Kostik Tankı
Bina Adı
Ekipman Kodu
: Kimya Binası
: T-108
Ekipman Adı
Adet
: Kostik Depolama Tankı
: 1Asil + 1 Yedek
Hacim
Malzeme
: 5000 lt
: PE
109
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Söz. Ek-3: Teknik Teklif
Tip
: Dikey Tipi
Özellikleri
: Depolanacak olan kimyasal maddenin depolayabilecek özellikte polietilen
veya muadili dayanıklı malzeme kullanılacaktır. Depo tabanından dozaj pompalarının emiş yapması için
depo emiş ağzı bırakılacaktır.
42 – Asit Tankı
Bina Adı
Kimya Binası
Ekipman Kodu
: T-109
Ekipman Adı
: Asit Depolama Tankı
Adet
: 1 Adet
Hacim
Malzeme
: 5000 lt
: PE
Tip
: Dikey Tipi
Özellikleri
: Depolanacak olan kimyasal maddenin depolayabilecek özellikte polietilen
veya muadili dayanıklı malzeme kullanılacaktır. Depo tabanından dozaj pompalarının emiş yapması için
depo emiş ağzı bırakılacaktır.
43 – Dap&Üre Hazırlama Tankı
Bina Adı
Ekipman Kodu
: Kimya Binası
: T-110
Ekipman Adı
Adet
: Dap &Üre Depolama Tankı
: 1 Adet
Hacim
Malzeme
: 5000 lt
: PE
Tip
: Dikey Tipi
Özellikleri
:Depolanacak olan kimyasal maddenin depolayabilecek özellikte polietilen
veya muadili dayanıklı malzeme kullanılacaktır. Depo tabanından dozaj pompalarının emiş yapması için
depo emiş ağzı bırakılacaktır.
44-Dap&Üre Hazırlama Tankı Karıştırıcısı
Bina Adı
: Kimya Havuzu
Ekipman Kodu
: M-106
Ekipman Adı
: Dap&Üre Karıştırma Mikseri
Adet
Devir
:1
: 80-100 d/dk
110
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Söz. Ek-3: Teknik Teklif
Rediktör
Rediktör Kaidesi
: 0,75 kW ( Üretici firma tarafından belirlenecektir )
: ST 37/2 + Sıcak Daldırma Galvaniz
Mil ve Karıştırıcı
: AISI 316 L
Özellikleri
: Rediktörün şasesi St 37 + Sıcak Daldırma Galvaniz olacaktır. Su içinde kalan tüm
malzemeler, mil, karıştırıcı, cıvata, somun gibi tüm malzemeler paslanmaz çelik olacaktır
45-Dağıtma Yapısı Karıştırıcısı
Bina Adı
: Dağıtma Yapısı
Ekipman Kodu
: M-107
Ekipman Adı
: Dağıtma Karıştırma Mikseri
Adet
:1
Devir
: 80-100 d/dk
Rediktör
: 5,5 kW ( Üretici firma tarafından belirlenecektir )
Rediktör Kaidesi
: ST 37/2 + Sıcak Daldırma Galvaniz
Mil ve Karıştırıcı
: AISI 316 L
Özellikleri
: Rediktörün şasesi St 37 + Sıcak Daldırma Galvaniz olacaktır. Su içinde kalan
tüm malzemeler, mil, karıştırıcı, cıvata, somun gibi tüm malzemeler paslanmaz çelik olacaktır.
46-Dağıtma Yapısı Çıkış Vanaları
Bina Adı
Ekipman Kodu
Ekipman Adı
: Dağıtma Yapısı
: V-101 A/B/C/D
: Elektrik Aktuatörlü Vana
Adet
: 4 Asil + 1 Depo Yedeği
Tip
: DN 400 Kelebek Vana, PN 10
Koruma Sınıfı
: IP 68
Malzeme
: Kelebek Vana, Demontaj Parçası ile birlikte komple
Özellikleri
: Dağıtma Yapısı çıkışında bulunan elektrikli vanalar SBR tanklarına suyun
yönlendirilmesi amacı ile kullanılacaktır. Otomasyon Sisteminde belirlenen zaman aralıklarına göre
devreye girip çıkarak atıksuyun yönlendirilmesi sağlanacaktır.
KELEBEK VANA TEKNİK ÖZELLİKLERİ:
111
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Söz. Ek-3: Teknik Teklif
Dizayn
: Çift Flanşlı, Çift Eksantrik
Bağlantı Boyu
: En 558 - 1 Seri 14 (Dın 3202 F4)
Flanşlar
: En 1092 - 2 Pn10/16/25/40
Gövde
: En-Gjs-400-15 Sfero Döküm
Klape
: En-Gjs-400-15 Sfero Döküm
Sızdırmazlık Ringi : Epdm Kauçuk
Miller
: Dın 17440 1,4021 paslanmaz Çelik
Gövde Siti
: Paslanmaz Çelik Kaynak Dolgu Entegre Gövde Siti
Baskı Çemberi
: St 37 Karbon Çeliği
İç Bağlantılar
: A 2 Kalite Paslanmaz Çelik
Dış Bağlantılar
: A 2 Kalite Paslanmaz Çelik
Yatak Burçları
: Bronz + Delrin
Kaplama
: Dn 150-1500 Elektrostatik Toz Epoksi, Ral 5005, 300 Mikron
Dn 1600-2500 Çift Kompenentli Epoksi, Ral 5017, 300 Mikron
Çalışma Şekli
: Ip 67 Sonsuz Vidalı Dişli Kutusu Ve Volan İle Manuel, Aktüatör Montajına
Uygun Iso Flanşlı
Hidrostatik Testler : 1,5 X Pn Gövde Dayanım Testi 1.1 X Pn Klape Sızdırmazlık Testi
47-SBR Tankı Havalandırma Aeratörleri
Bina Adı
Ekipman Kodu
: SBR TANKI
: M-108 A/B
Ekipman Adı
Adet
: Havalandırma Aeratörü
:2
Su Altı Temas Eden Yüzeyler
:AISI 304
Aeratör Gücü
:45KW,1500rpm,50Hz(Üretici firma tarafından belirlenecektir)
Mikser
: 2,2 KW – 1500 rpm
AERATÖR TEKNİK ÖZELLİKLERİ
 Bu tip havalandırıcılar havuzdaki pissuyu açık havadaki oksijenle temas ettirerek pissuya oksijen
sağlamaktadır.
112
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Söz. Ek-3: Teknik Teklif
 Belirtilen yüzeysel havalandırıcıların oksijenlendirme verimi en az 1,5 kg. O 2/h olacaktır.
 Aeratör mil, çark, duba ve emme konisi AISI 304 Kalite Paslanmaz çelik olacaktır.
 Havalandırıcı kanatları korozyona ve dış etkilere karşı dayanıklı olup, havuzdaki süspanse maddeleri askıda
tutarak tam karışımı sağlayacaktır.
 Tesise monte edilecek yüzeysel tip havalandırıcıların (Aeratörler) oksijen verim testleri yapılmış olacaktır.
Bununla ilgili test raporları aeratörlerle birlikte verilecektir.
 Motor/Çark mil grubu, motorun altında başka bir yataklama gerektirmeyecek şekilde tek parça milden
imal edilecek ve kullanılacak rulmanların ömrü minimum 100.000 saat olacaktır.
 Aeratör çarkı Arşimet tip olacak ve kovan ile çark arası olmayacaktır. Deşarj noktasında, aerosol
oluşumunu minimize etmek ve yüksek oksijen transferinin sağlanması için ,suyun dağılım (yayılım) açısı
12 dereceyi geçmeyecektir.
 Duba maksimum dengeyi sağlamak için yüzeyin altında edilecek olup tekbir parça olarak imal edilecek ve
iç kısmı poliüretan köpük ile doldurulacaktır. Dubalar kabul edilmeyecektir. Duba üzerindeki hava payı
50 mm’yi geçmeyecektir.
 Duba’nın alt kısmında monte halde dalgıç mikser bulunacaktır
 Aeratörlerle beraber havuz boyutlarına gore gerekli uzunlukta su altında çalışmaya elektrik kablosu da
verilecektir.

Aeratörler havuza 3 veya 4 noktadan paslanmaz celik halatlarla monte edilecektir ve montajı havuz boş
iken veya dolu iken yapılabilecektir. Halatlar proje aşamasında öngörülen değişken seviyelerde
çalışmaya uygun nitelikte olacaktır.
48-Oksijenmetre
Bina Adı
Ekipman Kodu
: SBR TANKI
: O-101 A
Ölçüm Yapılan Yer : Atıksu
Ekipman Adı
Prop
: Oksijen metre
:2
Özellikler
: SBR havuzunda bulunacak olan oksijen ölçme elemanı sudaki çözünmüş
oksijen miktarını ölçecektir. İletici üzerinde, dijital gösterge vasıtasıyla ölçülen oksijen sürekli
okunabilecektir. Havuzdaki suda bulunması gereken oksijen miktarının alt ve üst sınırları ileticide
ayarlanabilecek ve bu sınırların altında ve üstünde ileticideki limit anahtarı ile yardımı ile Panoda sesli
ve ışıklı alarm verecektir. İleticiden alınan 4-20 mA sinyal scada ve otomasyon sisteminde oksijen
değeri görülecek ve oksijen değerine bağlı olarak havalandırma aeratörlerini kumanda edecektir veya
oksijen miktarına göre aeratörün devrinin artırıp azaltılması sağlanacaktır, Aeratör durdurup
çalıştırarak havuza gerekli miktarda hava gitmesi sağlanacaktır. 2 adet Oksijen Probu ve tek ayrı
gösterge cihazı ile SBR Havuzda Oksijen Ölçüm yapılacaktır. Bir takım Oksijenmetre yeni yapılacak olan
havalandırma ünitesine monte edilecektir. SBR Tanklarındaki oksijen değişim grafiği scada sisteminde
her bir tank için grafik halinde çıkarılacaktır.
113
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Söz. Ek-3: Teknik Teklif
49-Oksijenmetre
Bina Adı
Ekipman Kodu
: SBR TANKI
: O-101 B
Ölçüm Yapılan Yer
: Atıksu
Ekipman Adı
: Oksijen metre
Prop
:2
Özellikler
: SBR havuzunda bulunacak olan oksijen ölçme elemanı sudaki çözünmüş
oksijen miktarını ölçecektir. İletici üzerinde, dijital gösterge vasıtasıyla ölçülen oksijen sürekli
okunabilecektir. Havuzdaki suda bulunması gereken oksijen miktarının alt ve üst sınırları ileticide
ayarlanabilecek ve bu sınırların altında ve üstünde ileticideki limit anahtarı ile yardımı ile Panoda sesli
ve ışıklı alarm verecektir. İleticiden alınan 4-20 mA sinyal scada ve otomasyon sisteminde oksijen
değeri görülecek ve oksijen değerine bağlı olarak havalandırma aeratörlerini kumanda edecektir veya
oksijen miktarına göre aeratörün devrinin artırıp azaltılması sağlanacaktır, Aeratör durdurup
çalıştırarak havuza gerekli miktarda hava gitmesi sağlanacaktır. 2 adet Oksijen Probu ve tek ayrı
gösterge cihazı ile SBR Havuzda Oksijen Ölçüm yapılacaktır. Bir takım Oksijenmetre mevcut bulunan
havalandırma ünitesine monte edilecektir. SBR Tanklarındaki oksijen değişim grafiği scada sisteminde
her bir tank için grafik halinde çıkarılacaktır.
50-ORP Ölçüm Cihazı
Bina Adı
Ekipman Kodu
: SBR TANKI
: O-102 A/B/C/D
Ölçüm Yapılan Yer
: Atıksu
Ekipman Adı
: ORP Ölçüm Cihazı
Adet
Ölçüm Aralığı
:4
: - 500 ile + 1000 mV
Özellikler
:SBR havuzunda bulunacak olan iletkenliği mV cinsinden ölçülecektir.
İleticiden alınan 4-20 mA sinyal scada ve otomasyon sisteminde oksijen değeri görülecektir. SBR
Tankına nitrifikasyon ve denitrifikasyon periyotlarının izlenmesi ve kayıt edilmesi amacı ile
kullanılacaktır. mV değeri otomasyon sisteminde günlük olarak kayıt edilerek günlük değere ait scada
sisteminde grafikleme yapılacaktır.
51. Havalandırma Havuzları Fazla Çamur Pompaları
Bina Adı
Ekipman Kodu
Ekipman Adı
: SBR Havuzları
: P- 109 A/B/C/D/S
: Dalgıç Çamur Pompası
Adet
: 4 Asil + 1 Depo Yedeği
Tip
: Dalgıç Tip ( Kızaklı)
114
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Söz. Ek-3: Teknik Teklif
Ortam
Debi
: Atıksu
: 20 m3/st
Fan Tipi
: Vorteks Fanlı
Basma Yüksekliği : 9 mSS
Devir Sayısı
: 1450 d/dk
Güç
: 2,2 KW ( Üretici Firma Tarafından Belirlenecektir )
Gövde Malzemesi : GG 25
Fan Malzemesi
: Döküm+Seramik kaplama veya Paslanmaz çelik
Kızak Borusu
: AISI 304
Koruma Sınıfı
: IP 68
İzolasyon Sınıfı
:H
52-Pergel Vinç
Bina Adı
: SBR Havuzları
Ekipman Kodu
: L-107 A/B/C/D
Ekipman Adı
: SBR Tankı Fazla Çamur Pompaları Pergel Vinç
Adet
:4
Tip
: Motorlu
Kapasitesi
: 250 kg
Malzeme
: St 37 + Sıcak Daldırma Galvaniz
Özellikleri
:SBR Havuzlarında bulunan fazla çamur pompalarının, ekipmanın üniteden
dışarıya çıkartılması amacı kullanılacaktır. Kullanılacak olan halatlar kaldırılacak olan yükün ağırlığına
uygun izoleli paslanmaz çelik halatlı olacaktır. Kullanılacak olan Pergel vinç Fazla Çamur Pompaların
ünite içerisinden rahatlıkla dışarıya alınabilecek kapasitede olacaktır.
53. SBR Tankları Ultrasonik Seviye Ölçüm Cihazı
Bina Adı
Ekipman Kodu
: SBR Havuzları
: US -104 A/B/C/D
Ekipman Adı
: Ultrasonik Seviye Ölçüm Cihazı
Adet
:4
Tip
: Ultrasonik
Ortam
: Endüstriyel Atıksu
115
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Söz. Ek-3: Teknik Teklif
Koruma Sınıfı
: IP 68
Havuz Derinliği
: 0-6 m
Özellikleri
:Ultrasonik seviye sensörü, 4-20 sinyal çıkışlı, ölçüm değerlerinin plc-scada
sistemine aktarılmasına uyumlu, transmitter ve mikrosviçleri ile komple. Her bir SBR Tankında bulunan
su seviyesinin tespit edilmesi ve buna bağlı olarak ekipmanların çalışmasının ve kontrol edilmesi amacı
ile kullanılacaktır.
54. Bakiye Klor Ölçüm Cihazı
Bina Adı
Ekipman Kodu
: Arıtılmış Su Havuzu
: CM-101
Ekipman Adı
: Bakiye Klor Ölçüm Cihazı
Bina Adı
: Arıtılmış Su Havuzu
Ekipman Adı
: Bakiye Klor Ölçüm Cihazı
Adet
:1
Ölçüm
: 0-10 mg/lt Aralığında
Özellikleri
: Bakiye Klor Ölçüm Cİhazı, 4-20 sinyal çıkışlı, ölçüm değerlerinin plc-scada
sistemine aktarılmasına uyumlu, transmitter ve mikrosviçleri ile komple.
Arıtılmış Su Havuzunda atıksuyun klor miktarı ölçürek, Klor Dozaj Pompalarına kontrol edilmesi
sağlanmış olacaktır. Ünite içerinde ölçülen klor miktarı, Scada ve otomasyon sisteminde görülecek ve
set edilen değere göre klor pompasının devreyegirip çıkması sağlanmış olacaktır.
55-SBR Tankları Çıkış Vanaları
Bina Adı
: SBR Tankı
Ekipman Kodu
: V-101 A/B/C/D
Ekipman Adı
: Elektrik Aktuatörlü Vana
Adet
: 4 Asil + 1 Depo Yedeği
Tip
: DN 400 Kelebek Vana, PN 10
Koruma Sınıfı
: IP 68
Malzeme
: Kelebek Vana, Demontaj Parçası ile birlikte komple
Özellikleri
:Dağıtma Yapısı çıkışında bulunan elektrikli vanalar SBR tanklarına suyun
yönlendirilmesi amacı ile kullanılacaktır. Otomasyon Sisteminde belirlenen zaman aralıklarına göre
devreye girip çıkarak atıksuyun yönlendirilmesi sağlanacaktır.
Kelebek Vana Teknik Özellikleri
Dizayn
: Çift Flanşlı, Çift Eksantrik
Bağlantı Boyu
: En 558 - 1 Seri 14 (Dın 3202 F4)
Flanşlar
: En 1092 - 2 Pn10/16/25/40
Gövde
: En-Gjs-400-15 Sfero Döküm
116
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Söz. Ek-3: Teknik Teklif
Klape
: En-Gjs-400-15 Sfero Döküm
Sızdırmazlık Ringi : Epdm Kauçuk
Miller
: Dın 17440 1.4021 Paslanmaz Çelik
Gövde Siti
: Paslanmaz Çelik Kaynak Dolgu Entegre Gövde Siti
Baskı Çemberi
: St 37 Karbon Çeliği
İç Bağlantılar
: A 2 Kalite Paslanmaz Çelik
Dış Bağlantılar
: A 2 Kalite Paslanmaz Çelik
Yatak Burçları
: Bronz + Delrin
Kaplama
: Dn 150-1500 Elektrostatik Toz Epoksi, Ral 5005, 300 Mikron
Dn 1600-2500 Çift Kompenentli Epoksi, Ral 5017, 300 Mikron
Çalışma Şekli
: Ip 67 Sonsuz Vidalı Dişli Kutusu Ve Volan İle Manuel,
Aktüatör Montajına Uygun Iso Flanşlı
Hidrostatik Testler : 1.5 X Pn Gövde Dayanım Testi
1.1 X Pn Klape Sızdırmazlık Testi
56 – Sıvı Klor Tankı
Bina Adı
Ekipman Kodu
: Kimya Binası
: T-111
Ekipman Adı
Adet
: Sıvı Depolama Tankı
: 1 Adet
Hacim
Malzeme
Tip
: 5000 lt
: PE
: Dikey Tipi
Özellikleri
:Depolanacak olan kimyasal maddenin depolayabilecek özellikte polietilen
veya muadili dayanıklı malzeme kullanılacaktır. Depo tabanından dozaj pompalarının emiş yapması için
depo emiş ağzı bırakılacaktır.
57 –Sıvı Klor Dozaj Pompası
Bina Adı
: Kimya Binası
Ekipman Kodu
: P-110 A/S
Ekipman Adı
: Klor Dozlama Pompası
Adet
: 1 asil +1 Yedek
Tip
: Dozaj Pompası ( Mekanik Diyaframlı )
Ortam
: Kimyasal Madde (Sıvı Klor)
Basınç
: 5 bar
Debi
Debi Kontrol
: 30 lt/h
:%0 - %100 manuel
117
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Söz. Ek-3: Teknik Teklif
Motor
Malzeme
: 0,17 kW ( Üretici firma tarafından belirlenecektir )
:Dozaj Kafası :PP veya AISI 304
Çek Vana
:PYREX
Diyafram
:PTFE / NBR
58-Dalgıç Mikser
Bina Adı
: Arıtılmış Su Havuzu
Ekipman Kodu
: M-109
Ekipman Adı
: Arıtılmış Su Havuzu Dalgıç Mikser
Pervana Çapı
: 500 mm
Gövde Malzemesi : GG 25 Döküm
Fan Malzemesi
: Poliüratan / GFK
İzolasyon Sınıfı
:H
Koruma Sınıfı
: IP 68
Adet
:1
Tip
: Dalgıç Tip Karıştırıcı
Ortam
: Endüstriyel Atıksu
Kurulu Güç
: 2, 5 kW ( Üretici Firma tarafından belirlenecektir)
Kızak Malzemesi : SS 304
59-Pergel Vinç
Bina Adı
: Arıtılmış Su Havuzu
Ekipman Kodu
: L-108
Ekipman Adı
: Arıtılmış Su Havuzu Dalgıç Mikser Pergel Vinç
Adet
:1
Tip
: Motorlu
Kapasitesi
: 500 kg
Malzeme
: St 37 + Sıcak Daldırma Galvaniz
Özellikleri
:Arıtılmış Su Havuzunda bulunan dalgıç mikserin üniteden dışarıya
çıkartılması amacı kullanılacaktır. Kullanılacak olan halatlar kaldırılacak olan yükün ağırlığına uygun
izoleli paslanmaz çelik halatlı olacaktır. Kullanılacak olan pergel vinç Dalgıç Mikseri ünite içerisinden
rahatlıkla dışarıya alınabilecek kapasitede olacaktır.
60. Arıtılmış Su Havuzu Ultrasonik Seviye Ölçüm Cihazı
118
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Söz. Ek-3: Teknik Teklif
Bina Adı
: Arıtımış Su Havuzu
Ekipman Kodu
: US -105
Ekipman Adı
: Ultrasonik Seviye Ölçüm Cihazı
Adet
:1
Tip
: Ultrasonik
Ortam
: Endüstriyel Atıksu
Koruma Sınıfı
: IP 68
Havuz Derinliği
: 0-6 m
Özellikleri
: Ultrasonik seviye sensörü, 4-20 sinyal çıkışlı, ölçüm değerlerinin plc-scada
sistemine aktarılmasına uyumlu, transmitter ve mikrosviçleri ile komple. Arıtılmış Su Havuzunda
bulunan su seviyesinin tespit edilmesi ve buna bağlı olarak ekipmanların çalışmasının ve kontrol
edilmesi amacı ile kullanılacaktır.
61. UF Besleme Pompası
Bina Adı
: Arıtılmış Su Havuzu
Ekipman Kodu
: P- 111
Ekipman Adı
: UF Besleme Pompası
Adet
: 1 Adet
Tip
: Dalgıç Tip ( Kızaklı)
Ortam
Debi
: Arıtılmış Su
: 31.1 m3/st
Basma Yüksekliği : 22 mSS
Devir Sayısı
: 1450 d/dk
Güç
: 4 KW ( Üretici Firma Tarafından Belirlenecektir )
Gövde Malzemesi
: GG 25
Fan Malzemesi
: Döküm+Seramik kaplama veya Paslanmaz çelik
Kızak Borusu
: AISI 304
Koruma Sınıfı
: IP 68
İzolasyon Sınıfı
:H
62-Pergel Vinç
Bina Adı
: Arıtılmış Su Havuzu
119
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Söz. Ek-3: Teknik Teklif
Ekipman Adı
: UF Besleme Pompası Pergel Vinç
Adet
:1
Tip
: Motorlu
Kapasitesi
: 250 kg
Malzeme
: St 37 + Sıcak Daldırma Galvaniz
Özellikleri
:Arıtılmış Su Havuzunda bulunan UF Besleme pompalarının, ekipmanın
üniteden dışarıya çıkartılması amacı kullanılacaktır. Kullanılacak olan halatlar kaldırılacak olan yükün
ağırlığına uygun izoleli paslanmaz çelik halatlı olacaktır. Kullanılacak olan Pergel vinç UF Besleme
Pompası ünite içerisinden rahatlıkla dışarıya alınabilecek kapasitede olacaktır.
63. Otomatik Temizlemeli Ön Filtre
Bina Adı
: Ultrafiltrasyon Sistemi
Ekipman Adı
: Otomatik Temizlemeli Ön Filtre
Adet
:1
Kapasite
: 50 m³/h
Ön Filtre
: 200 μm
Özellikleri
: Zaman ve Fark Basınç Kontrollü çalışacaktır
64. Ultrafilitrasyon Sistemi
Bina Adı
: Ultrafiltrasyon Sistemi
Ekipman Adı
: U.F Sistemi
Adet
:1
Kapasite
: 500 m³/gün
Toplam Membran Alanı : 80 m2
Toplam Modül Sayısı
: 18 adet
Özellikleri
: Alt şase ayağı ve üst destek parçası – C4 Kaplı Carbon Çelik, Modül alt ve üst
besleme/drenaj kolektörleri – PVC-U,Üretim hattı kolektörleri – PVC-U Üretim kolektörü sabitleme
kelepçeleri- PE, Şeffaf üretim hattı bağlantı boruları–PVC-U
65. Filtrelenmiş Su Havuzu Ultrasonik Seviye Ölçüm Cihazı
Bina Adı
: Filtrelenmiş Su Havuzu
Ekipman Kodu
: US -106
Ekipman Adı
: Ultrasonik Seviye Ölçüm Cihazı
Adet
:1
120
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Tip
Söz. Ek-3: Teknik Teklif
: Ultrasonik
Ortam
: Endüstriyel Atıksu
Koruma Sınıfı
: IP 68
Havuz Derinliği
: 0-6 m
Özellikleri
: Ultrasonik seviye sensörü, 4-20 sinyal çıkışlı, ölçüm değerlerinin plc-scada
sistemine aktarılmasına uyumlu, transmitter ve mikrosviçleri ile komple. Filtrelenmiş Su havuzunda
bulunan su seviyesinin tespit edilmesi ve buna bağlı olarak ekipmanların çalışmasının ve kontrol
edilmesi amacı ile kullanılacaktır.
66. UF Ters Yıkama / CEB Pompası
Bina Adı
: UF Ters Yıkama Havuzu
Ekipman Kodu
: P- 112
Ekipman Adı
: UF Besleme Pompası
Adet
: 1 Adet
Tip
: Dalgıç Tip ( Kızaklı)
Ortam
Debi
: Arıtılmış Su
: 138 m3/st
Basma Yüksekliği : 33 mSS
Devir Sayısı
: 1450 d/dk
Güç
: 20 KW ( Üretici Firma Tarafından Belirlenecektir )
Gövde Malzemesi : GG 25
Fan Malzemesi
: Döküm+Seramik kaplama veya Paslanmaz çelik
Kızak Borusu
: AISI 304
Koruma Sınıfı
: IP 68
İzolasyon Sınıfı
:H
67-Pergel Vinç
Bina Adı
: Arıtılmış Su Havuzu
Ekipman Adı
: UF CEB Pompası Pergel Vinç
Adet
:1
Tip
: Motorlu
Kapasitesi
: 250 kg
121
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Söz. Ek-3: Teknik Teklif
Malzeme
: St 37 + Sıcak Daldırma Galvaniz
Özellikleri
: UF Ters Yıkama CEB Pompasının, üniteden dışarıya çıkartılması amacı
kullanılacaktır. Kullanılacak olan halatlar kaldırılacak olan yükün ağırlığına uygun izoleli paslanmaz çelik
halatlı olacaktır. Kullanılacak olan Pergel vinç UF CEB Pompası ünite içerisinden rahatlıkla dışarıya
alınabilecek kapasitede olacaktır.
68 – UF CEB Kostik Dozaj Pompası
Bina Adı
Ekipman Kodu
: Ultrafiltrasyon Sistemi
: P-113
Ekipman Adı
: Kostik Dozaj Pompası
Adet
:1
Tip
: Dozaj Pompası (Mekanik Diyaframlı tip)
Ortam
: Kimyasal Madde
Basınç
: 5 bar
Debi
: 200 lt/h
Adet
: 1 Adet
Debi Kontrol
:%0 - %100 manuel
Motor
: 0,25 kW ( Üretici firma tarafından belirlenecektir )
Malzeme
:Dozaj Kafası :PP veya AISI 304
Çek Vana
:PYREX
Diyafram
:PTFE / NBR
69 – UF CEB Asit Dozaj Pompası
Bina Adı
Ekipman Kodu
: Ultrafiltrasyon Sistemi
: P-114
Ekipman Adı
: Asit Dozaj Pompası
Adet
:1
Tip
: Dozaj Pompası (Mekanik Diyaframlı tip)
Ortam
: Kimyasal Madde
Basınç
: 5 bar
Debi
Debi Kontrol
: 200 lt/h
:%0 - %100 manuel
122
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Söz. Ek-3: Teknik Teklif
Motor
Malzeme
: 0,25 kW ( Üretici firma tarafından belirlenecektir )
:Dozaj Kafası :PP veya AISI 304
Çek Vana
:PYREX
Diyafram
:PTFE / NBR
70 – UF CEB Klor Dozaj Pompası
Bina Adı
Ekipman Kodu
: Ultrafiltrasyon Sistemi
: P-115
Ekipman Adı
: UF CEB Klor Dozaj Pompası
Adet
:1
Tip
: Dozaj Pompası (Diyaframlı tip)
Ortam
: Kimyasal Madde
Basınç
: 5 bar
Debi
: 30 lt/h
Debi Kontrol
:%0 - %100 manuel
Motor
: 0,17 kW ( Üretici firma tarafından belirlenecektir )
Malzeme
:Dozaj Kafası :PP veya AISI 304
Çek Vana
:PYREX
Diyafram
:PTFE / NBR
71 – UF Koagülant Dozaj Pompası
Bina Adı
: Ultrafiltrasyon Sistemi
Ekipman Kodu
: P-116
Ekipman Adı
: U.F Koagülant Dozaj Pompası
Adet
: 1 adet
Kapasite
Güç
: 5.0 l/h, 5 Bar
: 0,012 KW
72 – Kostik Tankı
Bina Adı
Ekipman Kodu
Ekipman Adı
: Ultrafilitrasyon Binası
: T-112
: Kostik Depolama Tankı
123
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Adet
Söz. Ek-3: Teknik Teklif
: 1 Adet
Hacim
Malzeme
: 2000 lt
: PE
Tip
: Dikey Tipi
Özellikleri
:Depolanacak olan kimyasal maddenin depolayabilecek özellikte polietilen
veya muadili dayanıklı malzeme kullanılacaktır. Depo tabanından dozaj pompalarının emiş yapması için
depo emiş ağzı bırakılacaktır.
73 – Asit Tankı
Bina Adı
Ekipman Kodu
: Ultrafilitrasyon Binası
: T-113
Ekipman Adı
Adet
: Asit Depolama Tankı
: 1 Adet
Hacim
Malzeme
: 2000 lt
: PE
Tip
: Dikey Tipi
Özellikleri
: Depolanacak olan kimyasal maddenin depolayabilecek özellikte polietilen
veya muadili dayanıklı malzeme kullanılacaktır. Depo tabanından dozaj pompalarının emiş yapması için
depo emiş ağzı bırakılacaktır.
74 – Klor Tankı
Bina Adı
Ekipman Kodu
: Ultrafilitrasyon Binası
: T-114
Ekipman Adı
Adet
: Klor Depolama Tankı
: 1 Adet
Hacim
Malzeme
: 1000 lt
: PE
Tip
: Dikey Tipi
Özellikleri
: Depolanacak olan kimyasal maddenin depolayabilecek özellikte polietilen veya
muadili dayanıklı malzeme kullanılacaktır. Depo tabanından dozaj pompalarının emiş yapması için
depo emiş ağzı bırakılacaktır.
75 – Koagülant Tankı
124
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Söz. Ek-3: Teknik Teklif
Bina Adı
Ekipman Kodu
: Ultrafilitrasyon Binası
: T-115
Ekipman Adı
Adet
: Koagülant Depolama Tankı
: 1 Adet
Hacim
Malzeme
: 100 lt
: PE
Tip
: Dikey Tipi
Özellikleri
: Depolanacak olan kimyasal maddenin depolayabilecek özellikte polietilen
veya muadili dayanıklı malzeme kullanılacaktır. Depo tabanından dozaj pompalarının emiş yapması için
depo emiş ağzı bırakılacaktır.
76. Çamur Yoğunlaştırıcı Dalgıç Aeratör
Bina Adı
Ekipman Kodu
: Çamur Yoğunlaştırma Havuzu
: AE-101
Ekipman Adı
: Dalgıç Aeratör
Adet
: 1 Adet
Tip
: Dalgıç Tip ( Kızaklı)
Ortam
: Çamur
Kapasite
: 10 kgO2/h
Devir Sayısı
: 1450 d/dk
Güç
: 11,6 KW ( Üretici Firma Tarafından Belirlenecektir )
Gövde Malzemesi : GG 25
Kızak Borusu
: AISI 304
Koruma Sınıfı
: IP 68
İzolasyon Sınıfı
:H
Özellikleri
:Çamur Yoğunlaştırma Havuzunda oksijen verilmesi amacı ile kullanılacaktır.
Dalgıç Tipi Aerajet Mikser kızaklı tip olacak, ünite tabanına montajı yapılan mikserin otomasyon
belirlenen zaman aralıklarında ekipmanların devrey eğirip çıkması sağlanmış olacaktır.
77-Pergel Vinç
Bina Adı
: Çamur Yoğunlaştırma Havuzu
Ekipman Adı
: Dalgıç Mikser Pergel Vinç
125
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Söz. Ek-3: Teknik Teklif
Adet
:1
Tip
: Motorlu
Kapasitesi
: 500 kg
Malzeme
: St 37 + Sıcak Daldırma Galvaniz
Özellikleri
:Dalgıç Aeratörün, üniteden dışarıya çıkartılması amacı kullanılacaktır.
Kullanılacak olan halatlar kaldırılacak olan yükün ağırlığına uygun izoleli paslanmaz çelik halatlı
olacaktır. Kullanılacak olan Pergel vinç Dalgıç Mikserin ünite içerisinden rahatlıkla dışarıya alınabilecek
kapasitede olacaktır.
78-Dekantör Besleme Pompası
Bina Adı
Ekipman Kodu
: Çamur Susuzlaştırma Binası
: P-117
Ekipman Adı
: Dekantör Besleme Pompası
Tipi
: Monopomp
Adet
:1
Kapasite
Güç
: 10 m3/h, 3 Bar
: 4 KW ( Üretici firma tarafından belirlenecektir )
Pompa Montaj Kaide
: St 37 + Sıcak Daldırma Galvaniz
79. Çamur Debimetresi
Bina Adı
Ekipman Kodu
: Dekantör Binası
: FM-102
Ekipman Adı
: Debimetre
Adet
:1
Tip
: Elektromanyetik
Koruma Sınıfı
: IP 68
Boru Çapı
: DN 100
Özellikleri
: Elektromanyetik Debimetre, 4-20 sinyal çıkışlı, ölçüm değerlerinin plc-scada
sistemine aktarılmasına uyumlu, transmitter ve mikrosviçleri ile komple. Dekantöre gelen çamurun
anlık ve toplam debinin ölçülmesi amacı ile kullanılacaktır. Otomasyon sisteminde anlık debi ve toplam
debi görüntülenecektir.
80 – Otomatik Poli Hazırlama Ünitesi
Bina Adı
: Çamur Susuzlaştırma Binası
Ekipman Kodu
: T-107
126
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Söz. Ek-3: Teknik Teklif
Ekipman Adı
: Otomatik Poli Hazırlama Tankı
Adet
:1
Tip
: Paket Ünite (Tek bunkerli, üç bölmeli, otomatik)
Ortam
Kapasitesi
: Kimyasal Madde
: 2.400 lt/h Kapasiteli, 3 Bölmeli
Motor
: 0,37 kW x 2 adet Karıştırıcı
Mil ve Karıştırıcı
: AISI 304
Tank
: AISI 304
Kumanda Panosu
: PLC Ekranlı Otomatik
Özellikleri
: Sistem üç bölmeden oluşmaktadır. Polielektrolitin konsantrasyonun
elektrik kumanda panosu üzerinde otomatik olarak ayarlanacaktır. Birinci bölmede kuru halde alınan
toz haldeki polieelektrolit su ile karıştırılacaktır, polielektrolit su ile karışıtırlması amacı ile ünite
içerinde karıştırıcı kullanılacaktır. İkinci bölüm olgunlaştırma bölümüdür, su ile poli elektrolitin
belirlenen çözelti oluşturulması ile için ünite içerisinde karıştırılacaktır. Üçüncü bölüm hazırlanan
polielektrolitin depolaması olarak kullanılacaktır. Bu ünite içerisinde bulunan seviye ölçerlerde su
seviyesinin alt seviyeye düşmesini müteakip temiz su giriş hattında bulunan su giriş selenoid vanası
otomatik olarak açılacak ve otomatik olarak ayarlanan toz konsantrasyon ünite içerinde dökülecektir.
Alınan temiz suyun aynı miktarda ve debide olması için girişte debi ölçer, basınç kontrol ayar vanası ve
selenoid vana kullanılacaktır. Dozlanan kuru poli konsantrasyonu ( %0,1- %0,5 ) Poli Hazırlama
Ünitesinde Ekranında girilecektir. Girilen değere göre otomatik olarak belirlenen oranda kuru poli
dozlaması yapılacaktır. Toz poli konsantrosyonun dozlama ağzında birikmemesi için uygun kapasite de
ısıtıcı kullanılacaktır.
81 –Poli Dozaj Pompası
Bina Adı
Ekipman Kodu
Ekipman Adı
: Dekantör Binası
: P-118
: Polielektrolit Dozlama Pompası
Adet
: 1 asil +1 Yedek
Tip
: Monopomp
Ortam
: Kimyasal Madde ( Polielektrolit )
Basınç
: 5 bar
Debi
: 1.000 lt/h
Debi Kontrol
:%0 - %100 manuel
Motor
: 1,5 kW ( Üretici firma tarafından belirlenecektir )
Malzeme
:Dozaj Kafası :PP veya AISI 304
Çek Vana
:PYREX
127
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Söz. Ek-3: Teknik Teklif
Diyafram
:PTFE / NBR
82 –Dekantör
Bina Adı
: Çamur Susuzlaştırma Binası
Ekipman Kodu
: F-101
Ekipman Adı
: Santifürüj Dekantör
Adet
:1
Tip
: Ön susuzlaştırmalı tip
Ortam
Debi
: Atıksu
: 10 m3/h
Teknik Özellikleri :










Dekantör yatay olarak çalışan tipte; min. 10 m 3/saat çamur besleme kapasiteli, % 4 KM oranındaki giriş
çamurundan min.% 25 kurulukta çamur oluşumunu sağlayacak şekilde tasarlanıp imal edilecek ve
montaj sonrasında gerekli analiz firma ve idaremiz tarafından müştereken yapılarak bu oran test
edilecektir.
Dekantör dört ayağa haiz karbon çelikten imal, tüm statik ve dinamik yükü taşıyan bir ana gövde ve bu
gövdenin içine çift taraftan yataklanmış tambur ve akuple tahrik sistemi ile donatılmış olacaktır.
Santrifüj dekantör yatay olarak çalışan tipte olacaktır.
Dekantör ana gövdesi (paslanmaz çelik kısımlar hariç) korozyana mukavim boya ile boyanacaktır. Ana
gövde çamur çıkış kanalı değiştirilebilir ve AISI 316 kalitede paslanmaz çelikten yapılmış, değiştirilebilir
kaplama ile kaplanmış olacaktır. Ana gövde üzerinde yer alan tambur koruma kapağı AISI 304 çelik
veya Fiberglass olacaktır.
Dekantör tamburu santrifüj döküm metodu ile imal edilmiş, malzemesi duplex paslanmaz çelik DIN
1.4470 veya duplex paslanmaz çelik DIN 1.4462 olacaktır. Kullanılan malzemenin DIN 1.4462 veya DIN
1.4470 olduğunu firma belgeleyecektir. Tambur çamur çıkış kanalları yerinde değiştirilebilir,
sertleştirilmiş demirden imal aşınma koruma burçlarına haiz olacaktır. Dağıtım odacığı ve helezon çıkış
burçları yerinde değiştirilebilir tungsten karbür kaplamalı olacaktır.
Kapasite sürekliliğini sağlamak için tambur iç çapı minimum 340 mm olacaktır.
Santrifüj dekantör helezonu kenar yüzeyleri aşınmaya karşı korumalı olacaktır. Bu yüzeyler onarılabilir
sinterlenmiş tunsten-carbide ara yüzey ile kaplanacaktır.
Santrifüj dekantör tahrik sistemi ana tambur tahrik motoru, ikincil helezon tahrik motoru ve bunlara
bağlı şanzıman sisteminden oluşacaktır. Bu sistem frekans konvertörüyle çalışacaktır. Hem tambur hem
de helezon hızları ayrı ayrı PLC ekran üzerinden değiştirilebilir olacaktır. Şanzıman dekantörden ayrı
olarak balanslanmış olacak ve bakım kolaylığı açısından tambur yataklaması dışında olacaktır.
Ana motor ve ikincil helezon motoru frekans invertörü vasıtası ile kontrol edilen ağır yük tipi, en az IP
55 korumalı, F izolasyon sınıfında, PTC koruma sensörlü (Thermistor) ve fan soğutmalı olacaktır.
Tambur ve helezon dönme hızları arasındaki hız farkı (diferansiyel hız) torka bağlı olarak çalışan Hız
Kontrol Cihazı ile kumanda edilecektir. Dekantör, giren çamurun yoğunluk derecesine göre tam
otomatik olarak bu hız farkını uygun çalışma (Tork) ve çıkış şartlarını sağlayacak şekilde
ayarlayabilmelidir. Tambur-Helezon dönme hızları arasındaki fark ayarlanabilmeli ve aralıklar 0,1 devir
dakika aralıklarda arttırılıp azaltılabilmelidir. Giriş konsantrasyonuna ve torka bağlı fark hızı ayarı insan
müdahelesine bağlı olmadan tam otomatik olarak çalışacak şekilde sistem dizayn edilmiş olacaktır.
Tork sürekli olarak kontrol panelinden izlenebilir olacaktır.
Şanzıman siklo-dişli veya planetary tipi olacak ve dekantörden ayrı olarak balanslanmış olacaktır.
128
SR Ek 3 – Teklif Dosyası


























Söz. Ek-3: Teknik Teklif
Tambur yatakları en az 100.000 (yüz bin) saat L10 ömür sınıfına haiz olacaktır. Tambur yatak sıcaklıkları
sürekli olarak kontrol panelinden izlenebilecek ve iki aşamalı alarm seviyesine haiz olacaktır. İkinci
alarm seviyesi aşıldığında sistem kendini otomatik olarak kapatacaktır.
Dekantörün Kumanda Panosu’na monteli kendilerine ait birer PLC kumanda panosu olacak, bu panoya
enerji iletimi ana panodan sağlanacaktır.
Sızdırmazlık, yüksek sıcaklıklara dayanabilen malzemeler ve contalar ile yapılacaktır. Çamur çıkış
kanalları aşınmaya karşı korumalı ve sahada değiştirilebilir olacaktır. Çamur çıkış haznesi sahada
değiştirilebilir, aşınma yakalı olacaktır.
Santrifüj dekantöre çamur giriş borusu min. AISI 316 paslanmaz çelikten imal edilmiş olacaktır.
Dekantör içerisindeki çamur dağıtım odasındaki aşınmaya elverişli yüzeylerde adipren malzeme
bulunacaktır. Helezon mili ve helezon kanatları min. AISI 304 malzemeden imal olacaktır.
Santrifüj dekantörün bakım ve onarımı için gerekli olabilecek orijinal sökme-takma aparatları montaj
sonrası işletmeye teslim edilecektir.
Santrifüj dekantör, arıtma tesisinden elde edilen çamurun miktarına ve niteliğine uygun tipte olacaktır.
Santrifüj dekantör giriş debileri kontrol panelinden izlenebilir ve ayarlanabilir olacaktır.Debimetreler
elektro manyetik debimetre olacaktır. Debiler sabitlenebilir olacaktır.
Gövde, döküm kısımlar ve çelik (paslanmaz çelik kısımlar hariç) kısımlar primer olarak iki kat epoksi
boya ile boyanacak (her kat minimum 40 m kalınlıkta olacaktır) ve son kat iki komponentli boya
(minimum 40 m kalınlıkta olacaktır) ile boyanacaktır.
Gürültü seviyesi yük altında değilken, nominal hızda 1(bir) metre mesafede en fazla 85 dB (A) olacaktır.
Makina Titreşimi, yük altında değilken ve nominal hızda en fazla 7 mm/saniye olacaktır.
Santrifüj dekantörler vibrasyon sensörü ve buna bağlı kontrol/tedbir sistemi ile donatılmış olacaktır.
Yüksek vibrasyonda sistem kendini otomatik olarak devreden çıkaracak şekilde dizayn edilmiş olacaktır.
Dekantöre erken floklaşmayı engelleyecek şekilde polielektrolit dozlanacaktır.
Dekantör ayrı yıkama hatları ile müstakilen yıkanabilecektir. Yıkama hatları için hem şebeke hem de
çıkış suyu kullanımını sağlayacak şekilde sistem tasarlanacaktır. Şebeke suyu hattının kesilmesi
durumunda sistem tesis deşarj suyunu kullanabilmelidir. Santrifüj dekantör durduğu esnada su
taşmasını engelleyecek şekilde tedbir alınacaktır.
Dekantör elektrik motor ve V kayışı ile tahrik edilecektir. Dönen parçalar dökme demir taban plakasına
sağlam olarak bağlanacak ve yataklamalar yapılacaktır. Taban plakası vibrasyonu absorbe eden
destekler üzerine yerleştirilecektir.
Sistemin devreden çıkması halinde Dekantörün yıkanması için gelen yıkama suyu ve Tambur içerisinde
kalan suyun drenajının merkezi süzüntü deşarj sistemine boşaltılması için otomatik bir deşarj sistemi
yapılacaktır.
Dekantör çamur hattı ve sentrat çıkış hattına numune alma muslukları yapılacaktır.
Dekantör ile birlikte gerekli yedek parçaları, bakım için gerekli ekipmanlar birlikte verilecektir.
Dekantör devreye alındıktan sonra ilk bakımı yetkili firma tarafından yapılacaktır.
PLC Panoları
IP 55 koruma sınıfı olacaktır.
TSE ve muadili Avrupa Standartlarına uygun olacaktır.
Kilitli bir kapak ile muhafaza altına alınacaklardır.
Kullanılan malzemeler etiketlendirilip, kablolar numaralandırılacaktır.
Panolar içinde enstrümanların beslemesi için güç kaynağı modülleri bulunacaktır.
Panolar içinde rezistans, havalandırma fanı ve aydınlatma olacaktır.
Kontrol ve enstrümantasyon kabloları;
Kontrol ve enstrümantasyon kabloları ekranlı olacak ve polietilen ya da PVC izoleli olarak imal
edilecektir. Her kablonun damarları bütün uzunluğu boyunca sabit numara ya da harfle işaretlenmiş
olacaktır.
129
SR Ek 3 – Teklif Dosyası







Söz. Ek-3: Teknik Teklif
Bütün giriş kabloları şematik sisteme ve kablo diyagramlarına göre isimlendirilecektir.
Kurulacak sistemin otomasyonu için gerekecek ilave, yardımcı ekipman, alet veya program firmaya
aittir.
Kumanda panosu besleme girişine koruma amaçlı 1 kW gücünde akülü UPS konulacaktır.
Dekantör Panosunda Dekantör Besleme Pompaları Hız Kontol Cihazı bulunacaktır.
Dekantör Panosunda Poli DozlamaPompası ( Monopomp ) Hız Kontrol Cihazı bulunacaktır.
Dekantör Panosu Dekantör, Dekantör Besleme Pompası, Helezon Konveyör,Poli Dozlama Pompaları ile
akuple olarak otomatik olarak çalışacaktır. Söz konusu ekipmanlar için aynı zamanda manuel olarak
çalıştırılabilecektir.
Dekantör Devreye alınması ve gerekli eğitimleri yetkili firma tarafından yapılacaktır.
83 –Helezon Konveyör
Bina Adı
Ekipman Kodu
: Çamur Susuzlaştırma Binası
: B-101
Ekipman Adı
: Çamur Helezon Konveyörü
Şase Malzemesi
: AISI 316 L ( Min 3 mm )
Burgu Malzemesi
: AISI 316 L
Boyu
: 6,0 m
Debi
: 2 m3/h
Adet
:1
Tip
: Eğimli Burgu Konveyör, Komple Kapaklı
Motor
: 4 kW ( Üretici Firma tarafından belirlenecektir.)
Özellikleri
: Dekantörden çıkan katı maddelerin Çamur Susuzlaştırma Binası dışında
bulunan kamyona dökülmesini sağlamak amacı ile kullanılacaktır. Helezonun çamur sıkma işleminde
sonra yıkanması amacı ile tahliye vanası kullanılacaktır. Ekipman otomatik olarak dekantörün çalışması
ile devreye girecek aynı zamanda manuel olarak temizleme amaçlı kullanılacaktır. Ekipmanda kullanılan
tüm malzemeler cıvata, somun vs paslanmaz çelik olacaktır. Dekantörden çıkan çamurun atık aracına
boşaltılmaması amacı ile kullanılacak olan helezon konveyör dekantörden çıkan katı maddeyi rahatlıkla
aracına atabilecek kapasitede ve özellikte olacaktır.
85 –Dekantör Binası Monoray Vinç
Bina Adı
Ekipman Kodu
: Çamur Susuzlaştırma Binası
: L-110
Ekipman Adı
: Monoray Vinç
Adet
:1
Tip
: Motorlu
Kaldırma kapasitesi
: 2 ton
Monoray Motor Gücü
: 0,55 kw
130
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Kaldırma Motoru
: 1,5 KW
Kaldırma Motor Devri
: 1500 d/dk
Kaldırıma Freni
: Elektromanyetik Diskli Fren
Kanca Tipi
: Tek Ağızlı Dövme Çelik
Kaldırma Yüksekliği
:4m
Vincin Çalışacağı Alan
: Kapalı Saha
Monoray Yürüme Hızı
: 15 m/dk
Yürüme Yolu
: Kapalı Bara
Monoray
a.
Söz. Ek-3: Teknik Teklif
: 200 NPI
C- Elektrik
Genel
Bu şartname, “İzmir İli Tire O.S.B Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı İşi” kapsamında yapılacak Elektrik
işlerini, malzemelerini ve imalatlarını tanımlar.
Şartname kapsamındaki elektrik işleri, şartnamenin aşağıdaki bölümlerinde tarif edilen şart ve
özellikleri sağlayacak ve ayrıca tek hat şemalarına uygun olarak tasarlanıp imal edilecektir.
İş kapsamında tesisin elektrik temini, kuvvetli ve zayıf akım elektrik işleri, enstrümantasyon, Scada ve
otomasyon işleri yapılacaktır.
b. Dikkat Edilecek Hususlar
•Tüm tesis TOSBİ tarafından verilen Elektrik Uygulama Projesine göre yapılacak, Proje müellifi harici
herhangi bir alternatif proje üretilmeyecektir.
•Bu iş kapsamında kullanılacak tüm malzemeler TSE ve İSO’nun ile ilgili standartlarına uygun
fabrikasının teslim tarihi itibarı ile standart imalatı olacaktır. Şartnameye uydurulmaya çalışılan ve
standart olmayan imalatlar kabul edilmeyecektir.
•Bu iş kapsamında kullanılacak olan tüm malzemenin ve ekipmanının işyerine nakliyeleri, montaj,
söküm işlemleri sırasında doğabilecek her türlü kaza ve sorunlardan yüklenici sorumludur.
•Yapı denetim görevlilerinin onayı alınmadan kesinlikle hiçbir malzeme, ekipman, yazılım vb. işlerin
temini ve montajı yapılmayacaktır.
•İşin yapımı sırasında yüklenici her türlü emniyet tedbirlerini almak, ikaz ve trafik işaret levhalarını
bulundurmak zorundadır. Gece çalışmalarında aydınlatma yüklenici tarafından sağlanacak ve elektrik
sarfiyatı yüklenici tarafından karşılanacaktır. Alınmayan tedbirlerden dolayı meydana gelebilecek
kazalardan yüklenici sorumludur. Yüklenici; çalışma süresince, çalışılacak bölge yakınındaki bütün
mevcut yapı, her türlü boru hatları, aydınlatma direkleri, elektrik, telefon, telgraf vb. diğer kabloların
zarar görmemesi için gerekli tüm tedbirleri alacak olup, oluşan zarar ve ziyanlar yüklenici tarafından
karşılanacaktır. Kazı yerleri tüm emniyet tedbirleri alınıp, diğer yapı ve zeminde hasara sebep olmamak
için bütün lüzumlu tedbirler alınmış olacaktır.
•Gerilim altındaki elektrikli cihazlar ile hareketli parçaları bulunan makinelerde dokunmaya karşı
korunma için muhafazalar bulunacaktır. Muhafazalar korunmayı sağlayacak, fakat tesisin diğer
bölümlerini yerinden oynatmadan sökülebilecek şekilde tasarlanacaktır.
•Projesinde aksi belirtilmedikçe harici tip ekipmanlar dış hava şartlarına dayanıklı (etanj) olacak ve her
noktada su birikmesini önleyecek şekilde tasarlanacaktır.
131
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Söz. Ek-3: Teknik Teklif
•Yüklenici, elektrik ekipmanlarının seçilen mekanik ekipmanlarla birlikte uyumlu bir şekilde
çalışmasını sağlayacak tedbirleri alacaktır.
•Projelere ve şartnamelere ilave olarak prosesin gerektirdiği güvenlik ile ilgili işleri yüklenici yapmakla
yükümlüdür.
•Arıtma tesisinin ihale projeleri üzerinde yapılan bütün değişiklikler iş sonu projelerine işlenecek ve iş
sonu projeleri idarenin onayına sunulacaktır.
•Eğer şartnamede başka türlü yazılmamış veya projelerde başka şekilde gösterilmemiş ise yapılacak iş;
 Bayındırlık Bakanlığı Elektrik Tesisatı Teknik Şartnamesi,
 Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel Teknik Şartnamesi,
 TSE’nin Konu İle İlgili Standartları,
 Tedaş Şartnameleri,
 Elektrik iç tesisat yönetmeliği,
 Topraklama yönetmeliğine uygun olmalıdır.
•Geçici kabulden önce gerekli eğitimlerin, iş sonu projelerinin, işletme-bakım kitaplarının, yazılım
yedeklerinin tamamı idareye verilecektir.
c.
Alçak Gerilim Panoları
Şartnamenin bu bölümü, alçak gerilim tesisatlarında kullanılacak alçak gerilim panoları, kompanzasyon
panoları, otomasyon panoları ve bu panolarda kullanılacak elektrik malzemelerini tarifler. Alçak gerilim
panoları, tek-hat şemalarına ve projelere uygun olarak tasarlanıp imal edilecektir. Panolarda kullanılan
şalt ve kontrol ekipmanlarının üreticilerinin belirlediği ortam koşullarını sağlayan koruma sınıfı,
havalandırma koşulları sağlanacaktır. Özellikle kontrol ve yol verme ekipmanlarında üretici firmanın
onayı alınacaktır.
Panolar, sac aksamı, baraları, bara ve mesnet izolatörleri, geçit izolatörleri, dış bağlantılar için alçak
gerilim kablo bağlantı düzenekleri, projelere uygun tüm alçak gerilim ekipmanları, akım trafoları,
koruma, kumanda ve ölçü cihazları ile bunlar arasında yapılan ara bağlantıları, topraklama sistemine
bağlanabilecek N ve PE baraları, kilitleme düzenleri ve diğer yardımcı malzemelerin montaj ve
bağlantıları yapılarak, komple ünite olarak çalışır vaziyette teslim edilecektir.
Baralar, tüm pano uzunluğu boyunca termik, dinamik ve yalıtım zorlanmalarına dayanabilecek yapıda
boyutlandırılacaktır. Baralar ve bağlantı elemanları için, nominal kısa devre akımlarının yol açtığı
termik ve manyetik etkilere karşı yeterli dayanıklılık ve destek sağlanacaktır. Bakır baraların ek ve
bağlantı noktaları çok iyi bir şekilde sıkılacak ve gevşeklik olmayacaktır.
Topraklama ve nötr baralarına yapılan kablo bağlantıları izolesiz bara klemensleri ile yapılacaktır. Pano
boyunca devam eden bir topraklama barası bulunacaktır.
Panolarda bulunan yumuşak yolverici ve frekans konvertörünün gerekli ayarları ile termik manyetik
şalterleri motor koruma şalterlerinin aşırı akım ve kısa devre akımlarının ayarları imalat aşamasında
yapılacaktır. Bu ayarlar daha sonra sahada tekrar gözden geçirilecektir.
Panolar, alttan ya da üstten kablo giriş-çıkışlarına ve/veya bara giriş–çıkışlarına uygun olarak
yapılacaktır. Yine aynı şeklide topraklama barası ve nötr barasına erişim ve bağlantılar kolaylıkla
yapılacak şekilde olacaktır.
Kablo bağlantı kompartımanlarında kabloların geçişi ve sabitlenmesi için panonun koruma sınıfına
uygun gerekli rakor ve geçiş malzemeleri bulunacaktır. Kabloların sabitlenmesinde anti-manyetik
kroşeler kullanılacaktır. Panolar arasında, kontrol kablolarının geçişini sağlamak üzere, panoların üst
bölümünde kablo geçiş kompartımanı olacaktır.
Panolarda kullanılan her türlü malzeme; civata, rondelâ, somun, pul vs. paslanmaya ve korozyona karşı
elektrogalvaniz kaplanmış olacaktır. Panolar uluslararası renk kodlarına uygun (idarenin uygun görmesi
halinde üreticinin standart boya rengi de kullanılabilir) boya renginde, elektrostatik toz boya ile
boyanacak ve boya kalınlığı en az 75 mikron olacaktır. Harici tip panolarda boya pregalvanizli çelik saç
üzerine yapılacaktır.
Pano ve içindeki tüm elemanlar arıza/bakım ve montaj/demontaj kolaylığı açısından etiketlenecektir.
Kullanılan ekipmanların etiketlenmesi, imalatçının hazırlayacağı uygulama projelerindeki isimlere ve
tanımlara uygun olarak, yapı denetim görevlisinin uygun gördüğü tipte hazırlanacaktır.
Ön kapaklarda ısıya, toza ve neme dayanıklı istenilen koruma sınıfını sağlayabilen poliüretan dökme
conta kullanılmalıdır.
132
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Söz. Ek-3: Teknik Teklif
Alçak gerilim panoların diaynı; personel ve ekipmanın müdahale ve bakımda emniyetine, servisin
güvenilirliğine, bakımın kolaylığına, ekipmanın mekaniksel korunmasına, ekipmanın yer
değiştirilebilmesine ve gelecek yüklerin eklenmesi özelliklerine uygun şekilde olmalıdır.
Alçak gerilim panoları, tam olarak can ve mal güvenliği sağlamaya yönelik olduğu gibi yüksek
seviyede bir işletme ve servis devamlılığı sağlamalıdır.
Dikili tip pano gruplarına mono faze topraklı priz tesis edilmelidir. Yine panolarda kapı ile gövde
arasında topraklama kablosu ve kapıda A4 proje cebi (kapı ile aynı malzemeden olacak) standart
olmalıdır.
Kumanda, ikaz ve sinyal lambaları için mutlaka test butonu tesis edilecektir. Kullanılan tüm sinyal
lambaları LED’li tipte olacaktır. Ayrıca alarm ve ikaz sinyalleri bulunan panolara “alarm rölesi reset
butonu” tesis edilecektir. Pano üzerindeki operatör panelinden bu işlem yapılabiliyorsa ayrıca bir
“alarm rölesi reset butonu” eklemeye gerek yoktur.
Kablolama:
 Panolarda can ve mal güvenliği için, tüm kablo damarları açıkta kalmayacak şekilde yüksük ve
pabuçlu olacaktır.
 Pano içerisinde bulunacak şalt ekipmanlarının akım taşıma kapasiteleri dikkate alınmalı ve
akım taşıma kapasitelerine mutlak suretle uyulmalıdır.
 Pano montajı esnasında kablolara yeterince form verilmeli kaliteli isçilik yapılmalıdır.
Kabloların açıkta kalan kısmı göze hoş gözükmeli ve diğer kısımlar kanalların içerisinde
olmalıdır.
 Çalışma esnasında kablolarda ısınma ve titreşime sebep olmaması için kablolar atkılara kablo
bağları ile bağlanmalıdır.
 Pano içinde kullanılan bağlantı ve kumanda kabloları numaralandırılmalıdır. Elektrik
panolarında kullanılan her bir ekipmana cihaz numarası verilmelidir.
 Kablolama, ilgili standartlara uygun olarak yapılmalıdır.
Toz, Su ve Dış Darbeye Karşı Koruma:
Alçak gerilim panoları, hem personel ve işletme güvenliği hem de tesisteki dış etkilere karşı koruma
amacıyla aşağıdaki koruma sınıflarına uygun olarak imal edilecektir.
Panoların toz ve suya karşı koruma sınıfı dâhili panolar için IP54, harici panolar için taban sacı hariç
IP65 olacaktır. Yine de harici panoların taban sacının toz ve suya karşı korunması için (rakor vb.
yöntemle) gerekli tedbirler alınacaktır.
Elektrik panolarının projesinde konumlandırıldığı yerin çevre şartlarına göre, pano içerisindeki güç ve
kontrol ekipmanlarının ısıya bağlı akım taşıma kapasitelerinin, suya, toza ve mekanik darbeye karşı
koruma derecelerinin güvenli ve sürekli bir çalışma için uygun olup olmadığına dikkat edilerek,
idarenin onayı şartıyla gerektiğinde yukarıdaki koruma sınıfları değiştirilebilecektir.
Devre kesiciler:
Kesicilerin ön yüzleri, kesicilere müdahale etmeyi ve izlemeyi imkân kılacak şekilde pano kapağına
açılacak bir pencereden çıkartılacaktır.
Kesiciler gecikmeli aşırı akım açma, gecikmeli kısa devre açma, gecikmesiz kısa devre açma
fonksiyonlarına standart olarak sahip olmalıdır.
Otomatik şalterlerin gösterge ve ihbar fonksiyonları standart olarak donatılmalıdır. Standart
donanımında, aşırı akım açtırıcısı, tahrik mekanizmaları, mekanik tekrar kapamayı engelleyicisi, “açtı”
ve “hazır” ihbar kontakları, “kapamaya hazır” göstergesi bulunmalıdır. Şalterler projeye bağlı olarak el
veya motor tahrikli olmalıdır.
Trafo ve jeneratör panolarına ait otomatik şalterler en az aşağıdaki donanıma sahip olacaktır:
 Motor mekanizması
 Açma bobini
 Kapama bobini
 4A/4K yardımcı kontak bloğu
 Trip (aşırı akım ihbar) kontağı
 Haberleşmeli tip olacak ve otomasyon sistemine bilgi aktarabilecektir.
Röleler:
Her bir kesici bir adet röle ile kumanda edilecektir. Röleler, panelin alçak gerilim bölmesinde kapağa
montajlı olacaktır. Sistemde kullanılacak çok fonksiyonlu rölelere ilişkin genel özellikler aşağıda
verilmiştir:
•
Röleler kullanıldıkları fiderle ilgili gereken her türlü koruma fonksiyonuna haiz olmalıdır.
133
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
•
•
•
•
•
Söz. Ek-3: Teknik Teklif
Röleler tamamen mikroişlemci tabanlı ve dijital özellikte olmalıdır.
Röleler SCADA ve Enerji Otomasyon Sistemleri ile uyumlu çalışabilmelidir.
Röleler haberleşme modüllü olarak montajı yapılacaktır.
Röleler güvenli, hızlı, hassas ve seçici olarak çalışmalıdır.
Röleler ilgili IEC standartlarına uygun ve tip test raporlarına sahip olmalıdır
d. Kablolar
Projelerinde belirtilen tipteki kabloların temini, döşenmesi ve gerekli bağlantıları yapılıp test edildikten
sonra idareye teslim edilecektir.
İç tesisat girdi-çıktı sistemi esasına göre yapılacak ve devreleri oluşturan kablolar yekpare (eksiz) olarak
çekilecektir.
Esnek kordonlara veya kablolara yapılan bağlantılar, bunların maruz kalacağı gerilmelerin bağlantıya
aktarılmayacağı bir biçimde yapılacaktır.
Yüklenici, kabloları borulara çekerken kablolara işlem sırasında herhangi bir zarar gelmemesi için
gerekli aparatları kullanacaktır. Kabloların birbirine dolaşmasından titizlikle sakınılmalı izolasyonun,
bağlantıların ve kablo zırhının zarar görüp zedelenmemesine özen gösterilmelidir.
e.
Tesisat İşleri
Tesisat işleri, projelerinde gösterilen elektrik sistemleri, ekipmanları ve malzemelerinin tamamının
tedarik edilmesi, kurulması, test edilmesi ve hizmete sokulmasını ve bunlarla ilgili tüm yardımcı işleri,
destek işlerini ve inşaat işlerini kapsar.
Tesisatlar nitelikli personel tarafından diğer bütün işlerle tam bütünlük ve koordinasyon içinde
yapılmalıdır.
Ekipman alanları ve odalarındaki boyutların, yapıların, havalandırma ve soğutma düzenlerinin diğer
tedarik edilen ekipmanların kurulumu, işletimi ve bakımı için uygun olduğu kontrol edilecektir.
Aksi belirtilmedikçe, elektrik tesisatları yerel uygulama kurallarına ve aşağıdaki yönetmeliklerin en son
baskılarına uygun olarak yapılacaktır:
1. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Elektrik Tesisatları Genel Yönetmeliği
2. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği
3. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği
4. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği
Tesisat Boruları:
Bina içerisinde tesis edilecek boru sistemleri ve bileşenleri (kasa, buat, kutu vs.) TS veya uluslararası
standartlara uygun PVC bazlı alev yaymayan malzemelerden üretilmiş olacaktır.
Islak ve nemli bölgelerde, uygun koruma sınıfında üretilmiş boru ek parçaları kullanılacak ve tesis
edilen boru sistemlerinin su toplayabilecek yapıda olmaması sağlanacaktır.
Yapım sırasında sıva parçacıklarının, diğer kırıntı ve kırpıntıların, boruların, buat ve kasaların, boru ek
parçalarının içine girerek tıkanıklığa yol açmaması için gerekli önlemler alınacaktır. Kablo ve iletkenler
çekilmeye başlanmadan önce gerekli kontroller yapılacak ve varsa sistemin tıkalı kısımları uygun ve
onaylanmış yöntemlerle onarılacaktır.
İnşaat elemanlarının içerisine döşenecek olan tesisat boruları beton dökülmeden önce yerleştirilecek ve
içerisine döşeneceği elemanın özelliklerine uygun olarak seçilerek tesis edilecektir. Tavanlarda ve
döşemede tesis edilecek boru sistemlerinin, inşaat yapımı sırasında maruz kalabileceği mekanik
darbelere ve zorlanmalara dayanıklı olacak şekilde ağır çalışma şartlarına uygun üretilmiş olmaları
sağlanacaktır. Tuğla ve kuru duvar uygulamalarında ise öncekilere oranla daha az mekanik zorlama
olacağından daha hafif çalışma şartlarına göre üretilmiş boru sistemleri yeterli olacaktır. İnşaat
elemanları arasındaki geçişlerde ise ek mufları kullanılarak yeteri derecede güvenli bir sistem
oluşturulacaktır. Sıva üstü tesisatlarda ise sadece yapım aşamasındaki mekanik zorlanmalar tesisat
malzemelerinin seçiminde yeterli olmayacak, işletme sırasında oluşabilecek mekanik darbe ve
zorlanmalar da malzeme seçiminde göz önüne alınacaktır.
Tüm harici kablo borusu sistemleri tamamen su geçirmez olacaktır. Tüm bağlantılar su geçirmez olacak
ve buatlara lastik contalar takılacaktır.
Kablolar:
Projelerinde belirtilen tipteki kabloların temini, döşenmesi ve gerekli bağlantıları yapılıp test edildikten
sonra idareye teslim edilmesi işini kapsar.
İç tesisat girdi-çıktı sistemi esasına göre yapılacak ve devreleri oluşturan kablolar yekpare (eksiz) olarak
çekilecektir.
134
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Söz. Ek-3: Teknik Teklif
Esnek kordonlara veya kablolara yapılan bağlantılar, bunların maruz kalacağı gerilmelerin bağlantıya
aktarılmayacağı bir biçimde yapılacaktır.
Yüklenici, kabloları borulara çekerken kablolara işlem sırasında herhangi bir zarar gelmemesi için
gerekli aparatları kullanacaktır. Kabloların birbirine dolaşmasından titizlikle sakınılmalı izolasyonun,
bağlantıların ve kablo zırhının zarar görüp zedelenmemesine özen gösterilmelidir.
Dış Aydınlatma:
Tesis için ayrılan bölgenin dış aydınlatma tesisatı, projesine uygun şekilde düzenlenecektir. Güç
dağıtımı; NYY türü yeraltı kablosu ile yapılacaktır.
Kablo Tavaları ve Merdivenleri:
Kablo tavaları, merdivenleri ve her türlü yardımcı donanımının projelerinde belirtilen tipte ve ebatta
temini ve montajı iş kapsamındadır.
Kablo tavaları, merdivenleri ve her türlü metal yardımcı donanımı imalattan sonra ilgili Türk
Standartlarına uygun sıcak daldırmalı galvanizlenmiş olacaktır. Kullanılacak cıvata, vida, pul ve
rondelalar kadmiyum kaplanmış ya da elektrolitik olarak galvanizlenmiş olacaktır.
Delikli tip tavalar, ağır işe uygun, ağır ölçek delikli çelik levha şeklinde, minimum 1.5 mm kalınlığında
ve ölçüleri projelerinde gösterildiği gibi olacaktır. Bağlantı parçaları tavalarla aynı malzemeden
olacaktır. Projelerinde gösterilen yerlerdeki kapaklar galvanize çelik levha şeklinde, tutturmalı tipte
olacak ve tepsi ile sağlam bir bütünlük oluşturacaktır. Kablo tavası ürünlerinin yüzeyleri düzgün
(çapaksız) ve kenarları yuvarlatılmış olmalıdır.
Ekleme parçalar da dâhil olacak şekilde, kablo tavası destekleri ve birleştiricileri, kablo tavası imalatçısı
tarafından belirtilen ve önerilen şekilde tedarik edilecektir.
Projelerinde aksi belirtilmedikçe kablo tavası konsolları bina yapısına sağlam bir şekilde
sabitlenecektir. Bu iş yapılırken kabloların kurulumu için harekete ve erişime izin verecek yeterli alan
bırakılmasına özen gösterilecektir.
Kablo tavalarının güç, iletişim ve veri gibi farklı sistemlerin ya da farklı izolasyon gerilim seviyelerinin
ileticilerini taşıdığı yerlerde kullanılacak kablo tavaları birbirinden ayrılacaktır. Mutlak surette beraber
taşınması gerekli olan yerlerde, farklı sistemlerin kablolarını ya da farklı gerilimlerdeki kabloları aynı
kablo tavasına taşımak için Yapı Denetim Görevlisinin onayı alınacak ve yönetmeliklerin şartlarına ve
imalatçının önerilerine uygun olarak, metal izolasyon bariyerleri kullanılacak ve aralarında yeterli
mesafe bırakılacaktır.
Aydınlatma ve Priz Tesisatı:
Projelerinde belirtilen tip ve şekillerde dâhili ve harici tüm aydınlatma sistemleri ve bunlara ait
mesnetleri, armatürleri, kablo boruları, tali kuvvet tesisatını, kabloları, anahtarları, kontaktörleri, sigorta
tabloları vb. donanımların temini, montajı ve tam çalışır vaziyette idareye teslimi işlerini kapsar.
Aydınlatma anahtarları AC devreler için özel imal edilmiş kontakları çabuk kapanan yavaş açılan tipte
olacaktır. Anahtarın çalışması tümüyle yay hareketine bağlı olmayacaktır. Prizler, nemli yerlerde priz
kapağı ile birlikte temin edilecektir. Lokal anahtarlar ve prizler projelerde gösterilen yüksekliklere, eğer
projelerde belirtilmemişse İç Tesisleri Yönetmeliği’ne uygun şekilde monte edilecektir.
Tüm tesisat boyunca muayyen yerlerde kullanılan anahtarlar ve prizler aynı imalatçı ürünü olacaktır.
Tüm lambalar, armatürler, anahtarlar ve prizler idare tarafından onaylanmış imalatçı firma ürünü
olacaktır
Çevre aydınlatmasında, sodyum buharlı armatürler kullanılacaktır. Armatürler balastı ve kondansatörü
ile komple temin edilecekler. Bakım sırasında armatür kapağının düşmemesi için zincir emniyeti
bulunacaktır. Armatüre ait anahtarlı otomatik sigorta, direk klemens kutusunda ve özel muhafaza içinde
olacaktır.
f.
Topraklama
Elektrik sisteminin ve ekipmanlarının toprak bağlantısı ELEKTRİK TESİSLERİ TOPRAKLAMA
YÖNETMELİĞİ’ne uygun olacaktır. Geçiş direnci değerinin elde edilmesi işlemlerinde gerekmesi
halinde toprak direnci iyileştirme katkısı kullanılabilir. Katkı maddesi zamanla bozulmayan, direnci
sabit tutan, kontrol ve yenilemeyi gerektirmeyen, elektrotlarda galvanik korozyon ve asidik reaksiyon
yapmayan, çevreye zararsız yapıda olacaktır.
Bina içi çevre topraklamaları duvardan en az 10mm açıkta özel klemenslerle yapılacaktır. Bütün toprak
bağlantısı donanımı, cıvataları ve somunları çekme mukavemeti ve iletkenliği yüksek bakır alaşımda
imal edilmiş olacaktır. Topraklama kazıkları 65x65x7mm 2mt boyunda Galvaniz olacaktır. Açıkta, bina
içinde veya kablo kanallarındaki kablo tava veya merdivenleri en az 15m’ de bir esnek topraklama
kabloları ile topraklama sistemine bağlanacaktır. İş bitiminde Topraklama ölçümü bu konuda yetkili
kişi ve kurumlara yaptırılacaktır ve topraklamanın uygun oluğuna dair rapor İdareye
sunulacaktır.
135
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Söz. Ek-3: Teknik Teklif
Projelerinde belirtilen şekilde ve miktarda tüm iç ve dış topraklama tesisatı için gerekli topraklama
iletkenleri, topraklama çubukları ve bağlantı parçalarının temini, sistem elemanlarının tesis edilmesi ve
korunacak ekipmana, cihazlara ve yapılara bağlanması ve tüm topraklama işlerinin test edilmesi iş
kapsamındadır.
Tesis içindeki yapılara temel topraklama tesisatı yapılacaktır. Uygulama projeleri içinde ilgili proje
mevcut değilse veya proje revizyonu gerekiyorsa Yüklenici, gerekli ölçüm ve hesapları yaparak gerekli
projeleri hazırlayıp idarenin onayına sunacaktır.
Temel topraklaması yapıldıktan sonra yapılan bağlantıların üstü kapanmadan ilgili Yapı Denetim
Görevlisi tarafından işin projesine uygun olarak yapıldığı bir tutanak altına alınacak ve daha sonra
inşaata devam edilecektir.
Yine topraklama çubukları çakılıp topraklama bağlantıları yapıldıktan sonra, yapılan bağlantıların üstü
kapatılmadan ilgili Yapı Denetim Görevlisi tarafından işin projesine uygun olarak yapıldığı bir tutanak
altına alınacak ve daha sonra topraklamanın üstü kapatılacaktır. Topraklama çubukları ilgili Yapı
Denetim Görevlisi kontrolünde çakılacaktır.
Topraklama tesisatı işleri projelerinde aksi belirtilmedikçe aşağıdaki yönetmelik ve standartların son
baskılarına uygun olarak yapılacaktır.
Tesiste yapılacak topraklamalar; “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Elektrik Tesislerinde
Topraklamalar Yönetmeliği”, “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği”
ve “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliği”ne uygun olacaktır.
Kurulacak tesisatın topraklama direnci değeri ölçülecek ve aksi belirtilmedikçe yönetmelik veya
standartlarda öngörülen değerleri sağlayacaktır. Topraklama direnç değeri yüksek ise ilave bakır çubuk
veya toprağın özelliklerine bağlı olarak direnç düşürücü malzemeler kullanılacaktır.
Topraklama direncinin düşürülmesi amacıyla kullanılan topraklamalar, birbirinden en az çubuk boyu
kadar uzaklıkta bulunacaktır.
Topraklama iletkenleri ve çubuklarının üst ucu en az 50cm toprak altında kalacak şekilde tesis
edilecektir.
Yüklenici, gerekli deneyleri yapmakla ve her bina için en etkin topraklama sistemini tesis etmekle
yükümlüdür.
Topraklama elektrotlarının boyut ve düzenlenmesi, elektrotların çevresinde zeminde oluşacak adım ve
temas gerilimlerinin emniyetli bir değerin altında kalacak şekilde yapılacaktır.
Gereken kontrollerin yapabilmesi için topraklama iletkeni, bağlanmış oldukları tesisat kısımlarından
gerektiği zaman kolaylıkla ayrılabilir durumda olmalıdır. Topraklama iletkenlerinin topraklama
elektrotlarına ve topraklama barasına bağlantısı, mekanik yönden sağlam, elektriksel yönden devamlı
iyi bir iletkenlik sağlayacak şekilde yapılacaktır. Topraklama iletkenleri üzerine sigorta, ayırıcı
konulmamalı ve izolatörler üzerinde götürülmemelidir.
Topraklama yerleri seçilirken mümkün olduğu kadar nemli zeminler tercih edilecektir. Topraklama
çukuru doldurulurken, geçiş direncinin düşürülmesi için gerekli önlemler alınacak ve toprak iyice
sıkıştırılacaktır.
Ekleme aksesuarları, topraklama elektrotlarına ve çelik aksamına bağlantılar iletken imalatçısının
önerilerine uygun olacak ve malzemelerin termik yolla kaynaklanmasına elverişli olacaktır. İletken ile
toprak elektrodu arasındaki her bir bağlantı, topraktaki korozif etkilere karşı uygun yöntemle
korunacaktır.
Topraklama sisteminde, temel topraklaması ve toprak altındaki tüm bağlantı noktaları ile
birleştirilecektir. Zemin dışındaki tüm bağlantılarda vidalı bakır klemens kullanılacak ve bu bağlantılara
kolayca ulaşılabilir olacaktır.
Her bir yapıya ayrı topraklama yapılacaktır. Yapılara konulan eş potansiyel barasına temel
topraklaması, varsa pano (MCC vb.) topraklaması ve tüm tesisi dolaşan topraklama ringi bağlanacaktır.
Yani tesisteki tüm yapılar bir topraklama ringi üzerinde birleştirilecektir.
Trafo, jeneratör ve YG Panolarının metal kısımları ayrı ayrı ve doğrudan topraklanacaktır. Koruma
topraklaması ile işletme topraklaması birbirinden tamamen ayrı olacaktır.
Aktif paratoner sistemi:
Projesinde belirtilen aktif paratoner sisteminin her türlü destek ekipmanları ile temini, montajı,
ayarlanması ve tam çalışmaya hazır halde teslimi bu işin kapsamındadır.
Aktif paratoner sistemi tesisatı aşağıdaki yönetmelik, şartname ve standartların son baskılarına uygun
olarak yapılacaktır.
 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı “Elektrik Tesislerinde Topraklama Yönetmeliği”,
“Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği”
 Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Yıldırımdan Korunma Genel Teknik Şartnamesi ve Bakım
Şartnamesi
136
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Söz. Ek-3: Teknik Teklif
Çatı direği, kelepçeler, kroşeler, toprağa geçiş borusu vb. her türlü metal destek malzemeleri paslanmaz
çelik veya usulüne uygun sıcak daldırma galvaniz ile kaplanmış olacaktır.
Aktif paratoner başlığı erken akış uyarımlı çalışma sistemine sahip olacaktır. Aktif paratoner başlığı,
çok yüksek deşarj akımına dayanıklı, korozyona uğramaz maddeden yapılmış, en yüksek rüzgâr hızına
dayanıklı, üzerinde toz ve kir tutmayacak şekilde yüzeyi parlatılmış, asit ve tuz yağmurundan
etkilenmez, kalın çelik malzemeden imal edilmiş olacaktır.
Çatı direği, projelerinde aksi belirtilmedikçe 2” çapında ve 6m uzunluğunda olacaktır. Aktif Paratoner,
korunma istenilen bölgedeki en yüksek noktadan 1m daha yükseğe monte edilecektir. Montaj yapılırken
buna dikkat edilecek gerekiyorsa direk boyu uzatılacaktır.
Tesiste kullanılacak bakır iletkenler %99,5 saflıkta, dolu tip elektrolitik bakır olacaktır. İniş iletkeni,
paratonerden itibaren son elektrot’a kadar çift sıra olarak çekilecek ve eksiz olacaktır. Ek yapmak
zorunda kalınırsa, yapılan ek yerleri termo kaynakla yapılacak, mekanik ve elektrik bakımından
emniyetli olması sağlanacaktır.
İniş iletkeni yakınındaki bütün metal tesisat (korkuluk demiri, anten direği vs.) paratoner iniş iletkenine
bağlanacaktır. Bağlantılar iniş iletkeni ile aynı malzemeden olacaktır.
Paratoner iletkeni çatı direğine 0,8m ara ile kelepçelerle, çatı üstünde 1m ara ile klemenslerle, duvarda
1,2m ara ile uygun klemenslerle bağlanacaktır. İletken, hiçbir şekilde 90º den daha az açı ile
döndürülmeyecektir. Eğer çatıdan duvara geçişte saçaktan döndürülmesi mümkün olmuyorsa burada,
duvardan toprağa geçişteki gibi izolasyonlu boru ile çatıya çıkılacaktır.
İniş iletkeninin zemine indiği yerde; iniş iletkenini fiziksel darbelerden korumak için 3m boyunda 5/4’’
galvanizli borudan, 250cm’lik kısmı toprak üstünde ve 50cm'lik kısmı toprak altında kalacak biçimde
muhafaza borusu yerleştirilecektir. Bu borunun içine plastik boru geçirilecek ve iniş iletkeninin
muhafaza borusu ile teması kesilecektir. Muhafaza borusu duvara kelepçelerle sabitlenecektir.
AC Sürücüler (Frekans Konvertörlerı)
Projesinde sürücü scada ve/veya otomasyon sistemiyle haberleşiyor ise; sürücünün ilgili otomasyon
sistemi ile ortak bir haberleşme protokolü bulunmalıdır. Aşağıdaki bilgilere hem sürücünün iletişim
ekranından hem de istenirse scada ve/veya otomasyon sisteminden erişilebilmelidir.
 Motorun çektiği akım
 Motor momenti
 Motorun termik durumu
 Motora verilen gerilimin frekansı
 Kosinüs j
 Aktif güç
 Geçerli durum (hızlanma, yavaşlama, vb.)
 Sürücünün geçen çalışma süresi
 Tespit edilen son hata
DC filtre şoku ve RFI filtre şokları ile motordan şebekeye ve şebekeden motora aktarılabilecek
harmonik ve benzeri bozulma etkilerinin engellenmesi cihaz bünyesinde gerçekleştirilecektir.
Tesiste harmonik bozulma yaratan yüklerin toplam gücünün, tesisin toplam gücüne oranı %20’yi
geçtiğinde, harmonik distorsiyon yüzdeleri ve elektromagnetik gürültü seviyesi yüklenici tarafından
ilgili standartlara (TS EN 61800-3) göre ölçülecek, gerekiyorsa harmonik, ani gerilim ve ani akım
darbelerine gerekli tedbirleri alınacaktır. Bu deneyler İdarenin ilgili Yapı Denetim Görevlisinin
gözetiminde yapılacak ve standartlara uygun değerler taşıyan ölçüm raporları bir tutanak ile beraber
idareye verilecektir.
 Sürücüler, elektrik motoru ile uyum sağlayacak özelliklere haiz olmalıdır.
 Sürücünün kısa devre ve aşırı yüklere karşı kendini koruyabilme özelliği olmalıdır.
 Sürücü, düşük yükü tespit edebilmelidir. Tespit eşik değeri ve izin verilen düşük yük süresi
ayarlanabilir olmalıdır. Bu koruma, sürücü üzerinde bir hata veya bir lojik çıkış üzerinden
alarm biçiminde basit bir gösterge verebilmelidir.
 Sürücü, aşırı yükü tespit edebilmelidir. Tespit eşik değeri ve izin verilen aşırı yük süresi
ayarlanabilir olmalıdır. Bu koruma, sürücü üzerinde bir hata veya bir lojik çıkış üzerinden
alarm biçiminde basit bir gösterge verebilmelidir.
 Sürücü kontrol panelinin dili Türkçe olmalıdır.
 3 faz, 380 ± %10 Vac giriş geriliminde çalışabilecek (girişteki ± %10 luk voltaj değişimi çıkışı
etkilemeyecek) yapıda olacaktır.
 Frekans konvertörü, gelen sabit frekanslı 3 faz AC şebeke gerilimini, hız kontrolü için
değişken bir frekans ve gerilime dönüştürebilecektir. Motor akımı, sinüs dalga şekli ile hemen
hemen aynı olmalıdır.
137
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Söz. Ek-3: Teknik Teklif
 48-63Hz aralığında çalışabilmelidir.
 Frekans konvertörü giriş geriliminde oluşabilecek faz sırası değişikliğinin etkisi frekans
konvertörü tarafından motora yansıtılmamalıdır.
 Frekans konvertörünün, hızlanma-yavaşlama rampaları programlanabilir olacaktır. Rampa
süresi en az 1- 300 saniye aralığını kapsayacaktır.
 Frekans konvertörünün klemens bağlantıları izolasyonlu ve cihaz içerisinde olacaktır.
 Frekans konvertörünün koruma sınıfı en az IP20 olacaktır.
 Frekans konvertöründe soğutma amaçlı fan olacak ve bunlar cihaz sıcaklığına göre otomatik
olarak devreye girip çıkacaktır. Frekans konvertörü aşırı ısınmaya karşı korumalı olacaktır.
 Aşağıdaki standart kumanda bağlantılarına sahip olmalıdır;
 Min 2 Adet programlanabilir analog giriş bulunmalıdır.
 Min 2 Adet programlanabilir analog çıkış bulunmalıdır.
 Min 5 adet dijital girişe sahip olmalıdır.
 Min 2 adet röle çıkışı bulunmalıdır.
 Sürücü verimi ≥ %96 olmalıdır.
 -10°C ile 40°C sıcaklıkları arasında ve %95 bağıl nem ortamında çalışabilmelidir.
 Frekans konvertörleri, motor düşük yükte olduğunda, gerilim düşürebilme ve motor kayıplarını
minimize edebilme özelliğine sahip olacaktır. Enerji tasarrufunu arttırmak için gerilim/frekans
oranı otomatik olarak ayarlanabilecektir.
 Frekans konvertörü, motordaki yük kaybını hissedecek ve bunu uyarı veya hata olarak
verebilecektir. Frekans konvertörlerinin dönen motoru yakalama özelliği olmalıdır. Frekans
konvertörü darbe genişlik modülasyonu (PWM) tekniğine sahip olacaktır.
 Harici bir kontrol cihazına ihtiyaç duymadan analog girişlerden alınacak değerler ile PID
kontrolü yapılabilmelidir.
 Frekans konvertörüne bağlanan analog sinyal, cihaz içerisinde parametre ayarları ile
filtrelenebilecek ve filtrelenmiş sinyal PID döngüsünde değerlendirilecektir
 Frekans konvertörü, ihtiyaç duyulmayan durumlarda ayarlanabilir bir süre sonunda beklemeye
geçmesini sağlayan ve ihtiyaç halinde otomatik olarak tekrar çalışmayı sağlayan yapıya sahip
olmalıdır.(uyku-uyanma özelliği)
 Frekans konvertörü aşağıdaki koruma fonksiyonlarını gerçekleştirebilmelidir;
 Cihaz aşırı sıcaklık
 Motor aşırı akım
 Kısa devre (çalışma esnasında oluşabilecek kısa devreler)
 Aşırı gerilim
 Besleme gerilimi faz kaybı
 Düşük gerilim
 Analog giriş değeri minimumdan küçük(programlanabilir)
 Harici hata
 Motor aşırı sıcaklık
 Motor bayılma
 Motor düşük yük
 Motor faz kaybı
 Toprak kaçağı
 Frekans konvertörünün çalışma parametreleri, tuş takımı üzerinden yapılabilmelidir. Bu tuş
takımı Türkçe dil desteğini de sağlayan alfanumerik display içermelidir. Display üzerinde
parametre adları text olarak yer alacaktır.
 Cihaz ayrılabilir bir kontrol paneline sahip olmalıdır. Bu panel üzerinden ya da dijital
girişlerden cihaz kontrol edilebilmeli, aynı zamanda kontrol panelinden kullanıcının seçerek
dilediği zaman değiştirebileceği motor ya da cihaza ait üç ayrı büyüklüğü izlemek mümkün
olmalıdır. Bu panel motor çalışırken yerinden sökülüp takılabilir nitelikte olmalı, kontrol
panelinden motor kontrolü iptal edilebilir ya da sürücüye ait parametrelerin değiştirilmesi bir
şifre yardımı ile kilitlenebilmelidir. Bu panel, istenilirse bir uzatma kablosu yardımı ile
sürücünün monte edildiği pano kapağına taşınabilmeli, kontrol paneli üzerinden
otomatik/manuel modları seçilebilmelidir.
 Motorun çalışma durumunu gösteren parametreler ekranda gösterilebilmelidir. Çıkış frekansı,
referans sinyali, çıkış akımı, motor (kW), kWh, çıkış gerilimi, yük yok uyarısı, motor hızı,
basınç, cihaz sıcaklığı, debi vb.
 Frekans konvertörü en son oluşan hataları hafızasında tutabilmelidir. Frekans konvertörünün
lokal kontrol panelinde arıza kodları, yazılı olarak açık ifade edilebilir şekilde olmalıdır.
138
SR Ek 3 – Teklif Dosyası










Söz. Ek-3: Teknik Teklif
Frekans konvertörü kayma kompanzasyonu yaparak yük değişimlerine hızlı adapte olmalıdır.
Sürücü girişlerinde, şebeke gerilim dalgalanmalarına karşı giriş şok bobini bulunmalıdır.
Sürücü endüstriyel tip EMC/RFI filtrelerine sahip olacaktır.
Frekans konvertörü düşük gerilim, aşırı gerilim, akım sınırı, aşırı yük veya motor aşırı yük vb.
gibi şartlardan dolayı devreden çıkar ise el ile veya otomatik olarak resetleme yapılabilmelidir.
Otomatik resetleme sayısı ve devreye alma için geçerli süre ayarlanabilmelidir.
Motor termal koruma özelliği mevcut olmalıdır.
Malzemenin mekanik rezonanstan zarar görmesine mani olmak amacıyla, ayarlanabilir band
aralıklı atlama frekansları tanıtılabilmelidir.
Frekans konvertöründe programlanabilir bir kontrol ünitesi bulunacak olup bu üniteye gerekli
ve yeterli dijital ve anolog giriş/çıkış bağlanabilecektir.
Frekans konvertörü ISO 9001 veya CE kalite güvence belgesine sahip olacaktır.
Frekans konvertörlerinde seri haberleşme protokolü olarak RS-485 standart olarak
bulunacaktır. Profibus, Modbus gibi haberleşme protokollerini destekleyecektir.
Sürücülerin pano içine aralarında boşluk kalmayacak şekilde yan yana monte edilecektir,
doğru konumlama için sürücü firmasından bilgi alınacaktır.
PLC-Scada Otomasyon Sistemi
Genel:
Otomasyon ve bilgisayar sistemi, arıtma tesisinin bilgisayar üzerinden kontrolünü ve gözlemlemesini
sağlayacaktır.
Tesiste, elektrik projesinde (PLC-SCADA Sistemi Anahtar Şemasında) belirtilen MCC panoları
bulunmaktadır. Bu MCC panolarının her birinden alınacak veya her birine verilecek bilgi ve komut
sinyalleri, şemada belirtilen PLC ünitelerine bağlanacaktır. Tesisteki motor kontrol panoları ve
enstrümanlar en yakın PLC’ lerle irtibatlandırılacaktır. PLC’ ler tesisteki sorumluluk sahasındaki
birimleri kontrol edeceklerdir. Tesisin otomatik denetimi, PLC’ lerle sağlanacak fakat normal olmayan
işletme koşullarında veya PLC arızasında; tesis, ilgili denetim panellerinden veya motor denetim
panellerinden elle kumanda edilerek çalıştırılabilecektir.
Tesis otomasyon sistemi, Ana Kumanda Merkezinde bir Ana PLC, SCADA ( Supervisery Control And
Data Acquasition ) bilgisayarı ile prosesteki tüm ekipmanların durumunu gösteren bir SCADA
Bilgisayarı ve 55” LED TV ‘den oluşmaktadır. Ana PLC, tüm PLC bilgilerini bilgisayara, bilgisayar
komutlarını PLC’lere aktaracak ve mimik panelde ışıklı olarak tesis gözetlenebilecektir. Ana PLC,
diğer PLC’lerle belirli bir haberleşme protokolü dahilinde ring sistemi oluşturularak haberleşme
kablosu ile irtibatlandırılacak ve tesis genelindeki ekipmanlara ait çalışma ve arıza durumlarını SCADA
sistemiyle izleme, kontrol ve kumanda edebilecek özellikte olacaktır.
İki aşamalı otomatik kontrol sistemi uygulanacaktır;
Operatörün, hiçbir ön şart olmaksızın her ekipmanı klavyeden çalıştırıp durdurabildiği “Uzaktan
Manuel Kontrol’’ durumu ve tesisin hiçbir manuel operasyona gerek olmadan çalıştığı “Tam Otomatik
Kontrol” durumu. Bu durumda SCADA sistemi tesisi, veri tabanında tanımlanmış olan set değerleriyle
uyumlu bir bütün olarak çalıştıracaktır.
PLC’ler, kumanda ettiği ünitenin tüm dijital giriş ve çıkışları ile tüm analog giriş ve çıkışlarına yetecek
kadar kartlara sahip olacak ve ayrıca yedek giriş çıkış kartları da olacaktır.
Tesisteki 4-20 mA ölçüm sinyalleri scada sistemine gönderilerek, bu enstrümanlara ait anlık değerlerin
okunması ve istenilen zaman aralıklarında tesis kumanda ve kontrol bilgisayarından söz konusu
ölçümlere ait raporların alınması sağlanacaktır.
Scada sayfası aktif olacak ve tesisteki ekipmanlar bu sayfa üzerinden mouse yardımıyla çalıştırılıp
durdurulabilecektir. Scada sayfaları alarm ve olay sayfalarını da içererek bu sayfalardan gerektiğinde
printer çıkışı alınabilecektir.
Sistemde, yukarıdaki tabloda adları belirtilen PLC ünitelerinin DI-DO, AI-AO sayıları, bu şartnamede
istenen kumanda kontrolü tam ve istenen biçimde sağlayacak sayılarda giriş-çıkışlara uygun üniteden
oluşan 4 adet PLC terminali ve bir master PLC vardır. Master PLC CPU ünitesi en az 512 kb çalışma
hafızasına sahip olacaktır.
Master PLC aynı zamanda Modbus DP haberleşme hattının ana PLC’sidir.
PLC Üniteleri arasında Ethernet ve mostcomon modülü ile haberleşmesi sağlanacaktır.
139
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Söz. Ek-3: Teknik Teklif
PLC, çalışma sırasında I/O (giriş/çıkış) kartları üzerinden bağlı bulunduğu yerel ekipmana (pompa,
vana, v.b.) kumanda edebilecek, istenilen ölçümleri (akım, gerilim, debi, pompa çalışma zamanları,
v.b.) yapacak ve programlanarak istasyon içerisinde yürütülmesi gereken yerel kontrol mantığını
işletecektir.
Kontrolörler ölçtükleri değerlere ilişkin oluşacak aykırı durumları (örneğin, ölçülen değerlerin kullanıcı
tarafından tanımlanan sınır değerlerin dışına çıkması gibi) kendileri test edebilecekler ve bu durumlarda
yapılması gereken işleri merkeze ihtiyaç duymadan kendi başlarına yapabileceklerdir. Aykırı
durumlarda Kontrolörler öncelikle yerel olarak yapılması gerekli müdahaleyi (pompayı açma-kapama,
vanayı açma-kapama vb.) anında yapacak daha sonra bu durumu merkeze bildirerek iletişim ortamının
verimli kullanımını sağlayacaklardır.
Kontrolör, otomasyon sisteminin denetim gözetim kısmı ile entegre çalışacak olmasına rağmen kendine
bağlı prosesi üst seviyedeki denetim gözetim yazılımı olmadan da kontrol edebilecektir. Kontrolörün
ana işlevi içindeki programa göre prosesi yürütmektir.
Kontrolör modüler yapıda olacaktır. Yani sahaya gidip gelen sinyallerin bağlandığı dijital ve analog
giriş çıkış kartları ihtiyaca göre gruplar (kartlar) halinde artırılıp azaltılabilecektir. Bu akıllı birimler
hızlı ve seri haberleşme ile kontrolöre bağlanacaklardır. Tesiste yedek parça çeşidini asgaride tutmak
için benzer işlevlerdeki bütün kontrolör CPU’ları ve I/O (giriş/çıkış) kartları aynı tipte olacaktır.
Otomasyon sisteminde kullanılacak PLC’ler tüm teknik donanımları ile birlikte TS EN standartlarının
ya da geçerli Uluslararası standartların yürürlükteki en son baskılarına uygun olarak imal edilmeli ve
projesine uygun özelliklere sahip olmalıdır.
Tüm PLC üniteleri;
 CE onaylı olacak
 UL 508 listesinde yer alacak
 IEC 1131, kısım 2 kriterlerini karşılayacak
 FM onaylı olacaktır
 Veya en az tüm yukarıdaki kriterlerin muadili sertifikalara sahip olacaktır.
PLC Besleme Kaynağı;
PLC ünitesinde, üretici firmasının önerdiği güçte ve sayıda 220 Volt girişli UPS besleme kaynağı
olacaktır. Ayrıca çalışma sırasında enerjinin kesilmesi durumunda, mevcut programın silinmemesi için
cihaz üzerinde batarya bulunacaktır.
CPU;
 PLC’nin yazılımı EEPROM (okunabilir-yazılabilir kalıcı bellek) bellekte, uygulama verileri de
EPROM ve RAM belleklerde sistemi hiçbir şekilde tehlikeye atmayacak şekilde olacaktır.
EPROM Yazılım belleği de opsiyon olarak bulunacaktır.
 PLC lerde çalışırken parametre değişikliğine izin veren On-Line Edit modu olacaktır. CPU
yazılım belleğinde, tüm yazılım bittiğinde en az %10 boş yer kalacaktır.
 CPU program taraması en fazla 1ms/Kword olacaktır.
 CPU ünitesi üzerinde çalışma ve arıza durumlarını gösterir LED’ler olacaktır.
 PLC ‘de test modu olmalıdır. Bu modda çalışırken girişler aktif olmasına rağmen çıkışlar aktif
değildir.
 PLC Run modunda iken Force işlem yapabilmelidir.
 CPU ünitesinde gerçek zamanlı saat ve takvim bulunmalıdır.
Dijital Giriş Üniteleri;
Kullanılacak Dijital Giriş Üniteleri 32, 16 veya 8 lik olacak ve 24VDC gerilimde çalışacaktır.
Dijital Çıkış Üniteleri;
Kullanılacak Dijital Çıkış Üniteleri 32,16 veya 8 lik olacak ve 24VDC gerilimde çalışacaktır.Çıkış akım
kapasiteleri en az 400 mA olmalıdır.
140
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Söz. Ek-3: Teknik Teklif
Analog Giriş Üniteleri;
Kullanılacak Analog Giriş Üniteleri 8 veya 4 lük olacaktır. 4-20 mA veya 0-10Volt girişli ve 16 bit
çözünülürlükte olacaktır.
Analog Çıkış Üniteleri;
Kullanılacak Analog Çıkış Üniteleri 8 veya 4 lük olacaktır.4-20 mA veya 0-10Volt çıkışlı ve 12 bit
çözünülürlükte olacaktır. (Üzerinde hem Analog Giriş hem Analog Çıkış olan kombine kartlar
kullanılabilir.)
PLC panoları:







2 mm DKP saçtan imal edilmiş olup IP54 koruma sınıfında olacaktır.
Bütün panolarda 1 adet plan cebi ve 10cm yüksekliğinde siyah su basmanı olacaktır.
Bütün panolar CE standartlarında imal edilecektir.
Tüm panoların üstünde taşıma halkaları olacaktır.
Tüm panolarda nem yoğunlaşmasını önlemek için termostatlı ısıtıcı ve toz filtreli fan olacaktır.
Her panoda, pano kapağına bağlı olarak çalışan bir adet aydınlatma lambası olacaktır.
Ana PLC ünitesi 20 dak. diğer PLC üniteleri kendisini 10 dak. Besleyecek güçte UPS ile
donatılacaktır.
 PLC panoları içinde kullanılacak 220/24 V DC güç kaynakları Switch mod olacaktır. Söz
konusu kaynaklar pasif LC devrelerden oluşan 5 A kapasiteli hat filtresi ile donatılacaktır.
Dokunmatik Ekran (Touch Panel) Konfigürasyonu:
Tüm ekipmanlar çalışırken, ayar noktalarını değiştirmek ve zaman ayarlamalarını yapmak için PLC
kumanda panolarının üzerilerine kontrol paneli ( dokunmatik panel) konulacaktır.
CPU gerekirse dışarıdan programlama cihazı ile işletilebilecektir. Bu cihaz üzerinden tüm giriş ve
çıkışlar gözlenebilecek ve çıkışlara değer ataması yapılabilecektir.
PLC siteminde kontrol paneli olarak kullanılacak olan sistem ekranında şu özellikler olmalıdır;
 5.7” dokunmatik ekran monodrom,
 24 tuş membrane tuş takımı,
 240*128 ekran çözünürlüğü,
 Intel 16 bit/16 Mhz İşlemci
 64 Kbyte Eprom – 32 Kbyte Ram Bellek – 32 Kbyte Flash Ram
 19200 bit/sn haberleşme hızı,
 2 PID çevrimi,
 220 VAC besleme,
 Saat,
 256 sayfa, RS232 ve RS485 Port,
 Simülasyon özelliği,
 Yapılan işlem kademelerini görebilme,
 Program seçimi imkanı,
 İlave özel program girebilme özellikleri,
 Daha önceden yapılan proses işlemlerine ulaşma ve aşama aşama değerleri görebilme imkanı.
PLC Yazılımları
Tüm sistem yazılımı Türkçe olacaktır. Yazılım yapısı, üç ana kısımdan oluşacaktır.
1-) Sinyal ve raporlaması dahil İşletim ve İzleme,
2-) Otomasyon ekipmanları arasında haberleşme,
3-) Proses otomasyonu ( ölçme, açık ve kapalı çevrim denetimi ) yazılım belgeleri.
Sistem yazılımı en az aşağıdaki uygulamaları kapsayacaktır.
•
Konfigürasyon,
•
Gözetim ve denetim,
•
Uzaktan kontrol ve kumanda,
•
Alarm bilgilerini okuma,
141
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
•
•
•
Söz. Ek-3: Teknik Teklif
Data işleme ve tutma,
Raporlama, günlük, haftalık, aylık ve yıllık raporlama,
Bakım bilgilerini tutma,
Elektrik kumanda panoları üzerinde o ünitenin Otomatik/Manuel/Off konumlarını belirleyen anahtarlar
mevcuttur. Bu anahtarlar Otomatik konumda olmadığı sürece PLC kumanda işlevi görmeyecek, sadece
sistemi izleyip tüm bilgileri SCADA bilgisayarına aktaracaktır.
Elektrik kumanda panoları, pano hangi konumda olursa olsun Otomatik kontrol sisteminin –
işletmecinin - o panoyu devreden çıkarabileceği şekilde düzenlenecek, PLC programları da bu işlevi
görecek şekilde yazılacaktır.
Bu tüm grafik göstergeleri, basit menüden seçilerek kullanılacak şekilde düzenlenecektir.
Tesis durum sinyalleri, tesisin ilgili bölümünü temsil eden sembolün renginin değişmesiyle mimik panel
üzerinde gösterilecektir. Tesisin bir bölümünün uzaktan işletilmesi için seçim; Keyboard-Mouse
kullanılarak yapılacaktır.
Tüm sistem boyunca temin edilen bütün computerler, PLC’ler ve benzer sistem elemanları; bütün
çevresel birimler, programlar, program gelişme üniteleri, veri toplama teçhizatları ve bütün elemanlar,
tamamen uyumlu bir sistem oluşturmak üzere aynı protokol/lisan ile çalışacaktır.
Scada Sistemi
Sistem temel olarak 5 parçadan oluşmaktadır:
1Sistem Bilgisayarı,
2Yazıcılar,
3Kesintisiz Güç Kaynağı,
4PLC Network,
5Standart SCADA Paketi (Server + Client),
Bir SCADA sistemi aşağıdaki özellikleri taşımalıdır.
 Sisteme ait elektriksel ve endüstriyel parametrelerin PC’ den izlenebilmesi,
 Set edilen değerler için alarm alabilme,
 İstenen değerlerin belirlenen periyotlarla kaydedilmesi,
 Grafik izleme ve kaydetme imkanı,
 Enerji tasarrufuna imkan sağlayan veri tabanı,
 Ürün bazına indirgenebilen enerji maliyeti,
 Tek bir merkezden proses kontrolü,
 Öncelik seçimli proses sırası,
 Arıza takibi,
 Sistemdeki her noktaya PC’ den kumanda edilebilmelidir.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sistem Bilgisayarı - Minimum PC Konfigürasyonu:
Intel (R) Core i7-3770k CPU 3,5 GHz 8 MB L3 Önbellek,
Intel Z75 Yonga Seti,
16 GB DDR3 (4x4 GB) RAM, 4 DIMM Bellek Yuvalı,
2 Adet Harici Optik Sürücü Bölmesi, 3 Adet Dahili HDD Bölmesi,
1 Adet 128 GB Katı Hal Sürücü,
2 TB SATA 6G (7200 rpm) HDD,
USB 3.0 için port 2 Adet, USB 2.0 için port 8 Adet,
1 Adet Blu-ray Optik Disk Oynatıcı,
1 Adet Super Multi DVD Yazıcı,
AMD Radeon HD 7950 (3 GB GDDR5 ayrılmış) Ekran Kartı,
45’’ Full HD LED 0,2 m uyarımlı Monitör,
10/100/1000 Ethernet Kartı,
5.1 Dijital ses kartı,
Multimedya Klavye,
ATX Tower Kasa,
Optik Mouse,
Bilgisayar masası ve sandalyesi ile birlikte çalışır durumda,
142
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Söz. Ek-3: Teknik Teklif
•
•
Orijinal Windows 7 Professional İşletim sistemi, Antivirüs Yazılımı,
Tüm programların Lisanslı CD leri.
•
Yazıcı
A3 Laser jet yazıcı, (laser printer, copier, scanner özellikte)
Kesintisiz Güç Kaynağı:
Sistem Bilgisayarı ve mönitörün enerji ihtiyacını 35-100 dk boyunca karşılayabilecek, Online
Bilgisayar ile USB veya Seri Port üzerinden haberleşebilecektir. Sistemde kullanılacak kesintisiz güç
kaynağı aşağıdaki belirtilen özellikleri taşıyacaktır.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Kesintisiz güç kaynağı, 5 KVA ve 2 KVA gücünde, 3 faz 50 Hz. 220 - 380 VAC giriş, 3 faz 50
Hz. 220 – 380 VAC çıkışlı olacaktır.
Şebeke kesintisi sonunda KGK’nin aküden çalışma süresi projede belirtilmiştir. Aküler
bakımsız tip kuru akü olmalı ve en az bir adet 12 VDC akü grubuna sahip olmalıdır.
Kesintisiz güç kaynağı TSE ve ISO 9001 Kalite Güvence Belgesine sahip olacaktır.
Kesintisiz güç kaynağı, aşağıda belirtilen istenmeyen durumlara karşı korunmuş olacaktır.
•
Şebekede meydana gelebilecek tolerans dışı yüksek ve düşük gerilim değerlerinde,
•
Çıkış terminallerinde oluşabilecek yüksek ve düşük gerilim değerlerinde,
•
Çıkışta oluşan kısa devre durumlarında,
•
Soğutma devrelerinin arızalanması durumunda aşırı ısıya karşı, kendini korumalıdır.
Kesintisiz güç kaynağı, ONLİNE tip olacaktır.
Cihazın koruma sınıfı IP 20 Standartlarına uygun olacaktır.
Giriş gerilimi 220 veya 380 VAC ve +-%20 tolerans olacaktır.
Kesintisiz güç kaynağının çıkış dalga şekli, sinüs benzeşimli PC sistemine uygun olacaktır.
KGK verimi en az %95 olacaktır.
50 Hz. Giriş frekansı ve +-%5 toleransı olacaktır.
Çıkış gerilimi 220 veya 380 VAC ve +-%1 tolerans olacaktır.
Çıkış frekansı 50 Hz ve +-%1 toleransı olacaktır.
Çıkış dalga şekli sinüzoidal olacaktır.
PLC Haberleşme ve PLC Network – Bilgisayar İletişim kartı:
PLC ile SCADA bilgisayarının bağlantısını gerçekleştirecektir. (Harici veya Bilgisayarın içine monte
edilebilen tipte İletişim Kartı. (Network Kartı)
Kontrol sistemini oluşturacak PLC üniteleri birbiriyle en az RS 232/RS 485 temelli bir haberleşme
sistemiyle haberleşebilmelidir. PLC üniteleri birbirlerini ve SCADA bilgisayarını direk olarak
görebilecektir. Haberleşme sistemi analog değerleri 1sn içinde SCADA bilgisayarına gönderecek
kapasitede olacaktır.
SCADA Paketi:
Windows 7 Professional ortamında çalışacak olan scada paketi , gelişmiş bir bilgi yönetim ve denetim
sistemi yapısında olmalıdır.Yedekli (redundant) olacak ve bu sayede server'lardan birinde oluşabilecek
bir arıza durumunda ikincisi kesintisiz olarak devreye girecek, böylelikle yüksek işletme güvenliği
sağlanacaktır. Tesis içerisindeki her bilgiye her yerden erişilebilinmesine olanak sağlayacak,
client/server yapısının tüm bileşenleri için kullanılabilmelidir.
•
•
•
•
•
•
•
•
Windows Server 2003 SP2 veya Windows 7 Professional altında çalışabilen Standart bir
SCADA (Supervisery Control And Data Acquasition) Paketi olacaktır.
“Object Oriented” bir yazılım olacak ve işletmecinin standart mimik gösterimler şeklinde ve
birbirinden bağımsız üniteleri kontrol ve kumanda etmesini sağlayacaktır.
En az 256 tag geliştirme amaçlı SCADA programı kullanılacaktır.
İşletmenin tüm durum ve arıza kayıtları sürekli yapılacak ve sistem bilgisayarı anında ikinci
Hard Diske veri yedeklemesi yapacaktır.
İşletmecinin ihtiyaç duyabileceği tüm istatistiki ve anlık bilgiler menüler halinde
raporlanacaktır.
Trendler için tarihsel bilgilerin uzun süreli saklanması sağlanacaktır.
Çok seviyeli yetki şifrelemesi yapılabilecektir.
Uzaktan kumanda manuel kontrol için etkin operatör protokolü olacaktır.
143
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Söz. Ek-3: Teknik Teklif
Entegrasyon;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
SCADA paketi güçlü, gerçek zamanlı çok işlemli ve insan-makine iletişimi özelliği taşıyan
yazılımlara dayandırılmalıdır. Böyle bir sistemin kullanım kolaylığı olduğu gibi işletmenin tüm
işlem ve çalışmalarını bir çok ekranda görebilme olanağı da sağlayacaktır.
SCADA paketi kontrol sistemlerine entegre olurken uygulanabilir kod ve dokümantasyon
özelliklerine de sahip olmalıdır.
Gerçek zamanlı veri ve alarm işlemi,
Tarihsel veri kaydı,
Matematik işlemcisi,
Dijital/analog iletişim işlemcisi,
Grafik ekran işlemcisi,
Gerçek zamanlı ve tarihsel trendler,
Rapor üretimi,
Şifre emniyeti,
Haberleşme ağı desteği,
Off-time konfigürasyon kullanımları,
Ekran Tipleri;
SCADA paketi kontrol sisteminin ve işletmenin değişik durum ve hallerini bir çok ekranda görebilme
imkanı sağlamalıdır;
Genel görünüm ekranları: Bu ekranlarda objeler ve nesneler işlem veya proses bölümlerine bağlı olarak
gruplar halinde ekrana getirilir. Kullanıcı görmek istediği objeyi kendisi belirler.
İşletme ekranları: Ardışık işlemler, ölçüm noktaları vs. ile tanımlanmış ve belirli uygulamalara yönelik
olarak dinamik çalışan işletme durum ekranlarıdır.
Grup Ekranları: Bir grupta bulunan farklı nesneler hakkında daha detaylı bilgileri ekrana yansıtırlar.
Kablolama
Otomasyon işlerlinde kullanılan kablolar tasarım, yapım ve deneyleri aşağıda verilen Türk
Standartlarının yürürlükteki en son baskılarına ve Türk Standartlarının bulunmadığı hallerde sırasıyla
EN, HD ve IEC standartlarına uygun olarak yapılacaktır.
Ethernet haberleşme kabloları için projelerinde aksi belirtilmemişse en az kategori 6 (Cat 6) sınıfı kablo
kullanılacaktır. Genel olarak haberleşme amacıyla ekranlanmış kablolar tercih edilecektir. Topraklama
ekranlı kabloların sadece besleme tarafından yapılacaktır.
Testler
Tesisin Otomasyon Sisteminin saha testleri SCADA bilgisayarı, PLC panosu, MCC panosu ve lokal
kontrol kutusu üzerinden kontrol edilerek yapılacaktır. Ayrıca SCADA Yazılımının şartname ve
projesinde talep edilen alarmlar, trendler, raporlamalar vb. gereklilikleri sağladığı kontrol edilecektir.
Otomasyon Sistemi Yapısı
Tesis bir SCADA Bilgisayarı ve otomasyon sistemi üzerinden kontrol ve kumanda edilecektir. Bu
SCADA Bilgisayarı ile sahadaki kontrol elemanları arasında hızlı bir haberleşme sistemi olacaktır. Yine
sahadaki kontrol cihazları ve akıllı enstrümanlar ile hızlı bir haberleşme protokolü ile haberleşecektir.
Otomasyon sistemi asgari şu bileşenlerden oluşmaktadır:
•
Denetim, gözetim, veri depolama, alarm ve olay bildirimi ve raporlama yapacak PC ile
Windows ortamında çalışan yazılım ve gerekli donanımı,
•
SCADA Bilgisayarı ve İzleme Sistemi,
•
Sahada gerekli kontrolü yapan sensörlerin ve aktuatörlerin bağlı olduğu kontrolör ve I/O
(giriş/çıkış) modülleri,
•
Tüm sistemi kapsayan haberleşme ağı ve bileşenler,
•
Yedek enerji (Online UPS) kaynağı.
Sistemin PC Mimarisi
Tesisin kontrol ve kumandası merkezi kontrol odasında bulunan SCADA Bilgisayarı aracılığı ile
yapılacaktır.
144
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Söz. Ek-3: Teknik Teklif
Tesisin monitör edileceği Sunucu ve PC operatör iş istasyonlarında kullanılacak PC’ler amacına uygun
olarak, tanınmış bir markanın 3 yıl yerinde garantili, günün teknolojisine sahip, İdarenin kabul edeceği
özelliklerde ünitelerinden seçilecektir. Bilgisayar donanımları için şartnamelerinde verilmiş özellikler
minimum ve genel konfigürasyon özellikleri olup Yüklenici tesis etme aşamasında, kendi sistemi için
en uygun konfigürasyonun en son ve üst modelini önermelidir.
Otomasyon Sistemi Dokümantasyonu
Yüklenici, tesisin elektrik ve otomasyon işlerinin tamamlanmasından sonra geçici kabulden önce asgari
olarak aşağıda istenen dokümanları hazırlayarak bir dosya halinde İdareye onay için sunmalıdır. İdare
tarafından onaylanan bu dokümanlar daha sonra hazırlanacak İşletme Bakım El Kitaplarına, Otomasyon
Sistemi ve Arıza Bulma başlığı altında ayrı bir bölüm olarak eklenecektir.
Genel olarak verilecek dokümanlar;
•
Tüm ölçümlerin ve kontrol devrelerinin görevsel açıklaması; önerilen ayar noktaları, bütün
transdüserlerin ölçme sahaları,
•
Kontrol sisteminin tüm görevsel elemanlarının (dönüştürücüler, ölçme ve gösterge cihazları,
motorlar, motor kontrol cihazlar vs.) durumunu belirten dokümantasyon, onların tesisteki
yerleşim planı ve tek-hat şemaları,
•
Otomasyon sisteminin tüm görevsel elemanları için gerekli teknik bilgiler ve otomasyonun tüm
elemanları için arıza bulma ve giderme prosedürü,
•
Akış diyagramı ve Kontrolör yazılımının kaynak kodu, Kontrolör yazılımında değişiklikler
yapabilmesi için gereken emirler (talimatlar), bağlanan ilgili transdüser veya aktuartörlerdeki
değişikliklere ayak uydurmak amacıyla yapılan ek ölçmeler vs.
•
Kontrolör arızası, I/O modül arızası, haberleşme modüllerinin arızası, güç kaynağının arızası,
gözetim bilgisayarının arızası, gözetim bilgisayarının değiştirilmesi, Kontrolörün değiştirilmesi
veya herhangi Kontrolör modülünden birisinin değiştirilmesi dâhil sistemde oluşturabilecek
muhtemel hataların çoğunu kapsayacak arıza bulma giderme talimatları.
Yazılım dokümantasyonu;
•
Otomasyon ağ yapısı konfigürasyonu ile ilgili lüzumlu tüm veriler, sistemine yeni bir
bilgisayar veya yeni bir Kontrolör bağlantısı halinde ihtiyaç duyulan tüm bilgiler.
•
Haberleşme ağının bakımı ihtiyaç duyulan bilgi ve gereçler.
•
Mevcut haberleşme protokolünden başka bir protokole bilgi taşınması için ihtiyaç duyulan
dönüştürücü vb. gerekli bilgi ve gereçler.
 PLC leri programlama da kullanılan yazılımlar lisansları ile birlikte verilecektir. Bütün
programların yedekleri CD şeklinde verilecektir.
 Operatör panellerine ait yazılımlar lisansları ile birlikte verilecektir. Bütün programların
yedekleri CD şeklinde verilecektir.
 Kontrol merkezinde kullanılacak olan SCADA paketinin geliştirme ve çalıştırma
programları lisansları ile birlikte verilecektir. SCADA paketinin yedek programı CD
şeklinde verilecektir.
•
Otomasyon sistemine ait bütün yazılımlar, her bilgisayarın kullanımı için lisanslı sertifikaları
ve garanti belgeleri ile birlikte olacaktır.
•
Otomasyon sistemine ait PLC, SCADA ve Enstrumanlarla ilgili tanıtım, müdahale, bakım,
onarım, işletme ve yedeklemeye ait Türkçe dokümanlar İdareye teslim verilecektir.
İşlemci (CPU) ve Modüller
CPU’lar prosesin gerektirdiği kontrol işlerini gerçek zamanda aksatmadan yapabilmeleri için yeteri
kadar işlemci hızına ve belleğe sahip olacaklardır. Özellikle program hafızası için şartnamede belirtilen
kontrol mantığına göre hesaplanacak bellek ihtiyacı kadar ek rezerv bellek öngörülecektir. Bellek
ihtiyacı belirlemede sadece sırasal kontrol değil, ekipmanları korumak için yapılan kilitlemeler ve
analog işlemler de dikkate alınmalıdır.
Sistem, başarım seviyelerine, hafıza kapasitelerine, giriş çıkış sayılarına ve işlevlerine göre tanımlanan
bir işlemci serisi (CPU) ile tasarlanmalıdır. Seri içinde tümleşik Ethernet çıkışı olan CPU'lar
bulunmalıdır.
İşlemciler dışarıdan hafıza kartı takmaya gerek olmadan kullanılabilecek tipte iç hafızaya sahip
olmalıdır. Bununla birlikte, ek hafızaya ihtiyaç duyulduğunda işlemciyi sökmeye gerek kalmadan ek
hafıza eklemeye izin veren bir hafıza yuvasına da sahip olmalıdır.
PLC kullanılıyorsa aynı marka PLC I/O modülü kullanılmalıdır. I/O modülleri sahadaki cihazlar ile ve
haberleşme protokollerine uyumluluk arz etmelidir.
145
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Söz. Ek-3: Teknik Teklif
Var/yok, açık/kapalı, v.b. türden iki değeri olabilen durum bilgilerinin algılanması sayısal giriş
modülleri ile sağlanacak; aç/kapat, çalıştır/durdur, v.b. türden kumandalar ise sayısal çıkış modülleri ile
sağlanacaktır.
Akım, gerilim, basınç, debi, v.b. türden sayısal bir büyüklüğü olan ölçümler analog giriş modülleri
ile sağlanacaktır. Analog girişleri aracılığıyla kumanda edilen öğeler (örneğin, oransal bir vananın %0
ile %100 arası bir değerde açık tutulması gibi), analog çıkış modülleri ile kumanda edilecektir.
•
Giriş/çıkış modülleri ile ilgili bütün ayarlamalar sadece PLC programlama yazılımı ile
yapılabilmelidir (çalışma aralığı, kalibrasyon, filtreleme, vb.).
•
Analog giriş modülüne 4..20 mA, ±10 V, ±20 mA ve Pt 100 sinyaller bağlanabilmeli ve
bağlanacak sinyaller doğrudan yazılım üzerinden tanımlanabilmelidir.
•
Analog çıkış modüllerinin çıkışları kısa devreye karşı korunacaktır.
Geliştirme ve Çalıştırma Yazılımı:
Geliştirme ve çalıştırma yazılımı Windows işletim sistemleri için geliştirilmiş olmalıdır. Yazılım TS EN
61131-3 standardına uyan 5 programlama dilini içermelidir.
Yazılım bir "lisans numarası" ve bir yazılımsal anahtar (software key) ile korumalı olmalı, diğer
donanımsal anahtar (hardware key) tipi korumalara ihtiyaç duymamalıdır.
Ayar parametreleri, programlama, hata yakalama (debugging) ve işletim ile ilgili bütün araçlar
yazılımdaki bir tarayıcı içinde toplamış olmalıdır.
Yazılımda kullanıcı tanımlamaları yapılabilmeli ve erişim seviyeleri tanımlanabilmelidir. Tesis
ihtiyaçlarına göre özel profiller yaratılabilmelidir.
Scada Yazılımı
SCADA yazılımı, operatörlerin, denetleyicilerin ve bakım personelinin sistem bakımını ve
çalıştırılmasını hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirmeleri amacıyla verileri saha kontrol cihazlarına
yazacak ve bu cihazlardan okuyacak, geçmiş verilerini arşivleyecek ve görüntüleyecek, grafikli
ekranlarını ve raporları sağlayacaktır.
Haberleşme sürücüleri, grafik özellikleri, raporlama, geçmiş bilgilerinin depolanması, trend ve alarm
göstergeleri ve geliştirme ortamı gibi sağlanan tüm temel SCADA işlevlerinin tek bir entegre yazılım
paketi veya paketler takımı şeklinde sunulacaktır.
SCADA Bilgisayarındaki Denetim ve Gözetim Yazılımı (bundan sonra sadece Yazılım denecektir)
Windows işletim sistemi ortamında çalışacaktır. Yazılım günümüz Windows teknolojisinin bütün
grafiksel ve işlevsel özelliklerini kullanabilen yapıda olacaktır.
SCADA tesiste bulunacak her iki bilgisayarda online yedekli çalışacaktır.
Yazılım, tesisin görselleştirilmesi için gerekli en son teknoloji grafiksel teknikleri (Hareketli grafikler
ve animasyonlar) desteklemelidir. Yazılım, gelişmiş bir alarm sistemine haiz olmalıdır. Sistemde olan
alarmlar arşivlenmeli, öncelik sırasına konabilmeli, akustik ve görsel olarak operatöre bilgi
verebilmelidir. Yazılım, sistemdeki olayları “event log” olarak kaydetmelidir. Bu olayların başında
sisteme hangi operatörler tarafından ne zaman müdahale edildiği ve yazılımın başlatılma saati gibi
tanımlanabilen olayları da kaydetmelidir. Yazılımın veri tabanında tutulan proses verileri zaman
ekseninde veri değerleri ile birlikte trend olarak gösterilebilmelidir. Zaman ekseni hiçbir programlama
gerektirmeden operatör tarafından genişletilip daraltılabilmelidir (zoom özelliği). Kaydedilen formata
MS-Office programları (Excel, Access vb.) tarafından ulaşılabilmelidir. Raporlama sistemi ile PDF,
WORD, EXCEL ve HTML formatlarında otomatik ya da manüel raporlama yapılabilecektir.
A.
•
•
•
Genel Özellikleri:
Proje kapsamında, proses bilgileri (ORP, oksijen, basınç, seviye, giren su miktarı, temizlenen
su miktarı, enerji giderleri, vb) ile birlikte OG/AG Enerji Sistemi, Jeneratör Grubu ve UPS
sisteminin de izleme, kontrol ve raporlaması yapılacaktır.
Kullanıcı yetkilendirme ile belirli bir kullanıcıya ya da kullanıcı gurubuna farklı yetkiler
atanabilecektir. Yazılıma TCP/IP protokolü ile internet üzerinden de erişilecektir. Konfigüre
edilebilen web sunucusu, proses bilgilerine sadece tanımlanmış olan kullanıcıların ulaşmasına
müsaade edecektir.
Şebeke üzerindeki sinyaller (akım, gerilim, güç, harmonik, toplam harmonik distortion,
tüketim bilgileri vb.) anlık olarak izlenecek ve istenilen periyotlarda kaydedilerek gerekli
bilgiler raporlanacaktır. Bu yöntem ile enerji kalitesi kontrol altında tutularak Kompanzasyon
ve Harmonik limit aşımları nedeni ile olabilecek arıza, duruş ve cezalardan tesisin korunması
amaçlanmaktadır.
146
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Söz. Ek-3: Teknik Teklif
B.
Kapasite ve Genişleyebilirlik: Sistemin ömrü boyunca donanım ve yazılımı hem tadil edilebilir
ve hem de genişleyebilir olacaktır.
C.
Sistem İşletimi: Sistemin işletimi kolay ve güvenilir olmalı. Mevcut sistem tasarımında
yapılacak değişikliklerde programlama dillerine ve yüksek bilgisayar bilgisine ihtiyaç
duyulmamalıdır. Tesislerin izlenmesi ve kontrolü operatör tarafından kolayca öğrenilebilir
durumda olmalı. Kontrol merkezinde ekranda oluşacak herhangi bir alarm veya hata bilgisi
operatör tarafından rahatça algılanabilmelidir.
D.
Kontrol Sistemi Yapısı: Tesis edilecek kontrol sistemi yazılımı ve kontrol sistemi değişik
marka ve modeldeki, uygun haberleşme çıkışlarına haiz ekipmanların izlenmesi, şifreli
yetkilendirme ile kumanda ve kontrol edilmesine imkân verecektir.
E.
Yapısal Özellikler: Tesis edilecek kontrol sistemin yazılımının üstleneceği görevler aşağıda
listelenmiştir. Teklif edilen kontrol sistemi yazılımları en az aşağıda belirtilen özellikleri
desteklemektedir.
• Veri toplama, değerlendirme,
• Uzaktan, bir merkezden izleme ve kontrol
• Arıza analizi,
• Raporlama,
• Arşivleme,
• Kestirimci bakım ve kalibrasyon.
SCADA sistemi, genişlemeye müsait ve yazılım olarak tadil edilebilir bir yapıda olacaktır.
Teklif edilecek yazılım Windows tabanlı ve SCADA’nın mühendislik ve operatör yazılımları
tek ortak bir veri tabanını kullanmalıdır.
F.
Sistem İşletimi (Operasyon):
Sistemin işletimi kolay ve güvenilir olmalıdır.
Proses kontrol yazılımını standart hale getirmek, kolaylaştırmak ve kurulum sonrası, yetkili
mühendislerinin sistemde ekleme ve değişiklikleri kolayca yapabilmesi amacıyla, yazılımın
içinde motor, vana, pompa, depo, boru, enerji analizörü, trafo, koruma rölesi gibi tesisteki
mekanik ve elektrik ekipmanları göstermeye yarayacak elemanlar bulunacaktır.
SCADA sistemine bağlanan tüm analog ve sayısal sinyaller, ara hesaplama değerleri dâhil,
ekran üzerinde dinamik olarak görülebilmelidir.
Proses grafikleri yapılırken, SCADA ’nın programlanmasında kullanılan kod/etiket isimleri
(tag name) aynen kullanılabilmelidir.
Tesislerin izlenmesi ve kontrolü operatör tarafından kolayca öğrenilebilir olmalı ve Kontrol
merkezinde ekranda oluşacak herhangi bir alarm veya hata bilgisi operatör tarafından rahatça
algılanabilecek ve mesajlar Türkçe olacaktır.
G.
Güvenlik Seviyeleri ve Gizlilik Konuları:
Operatör/Yetkili Girişleri: Sistemi kullanacak olan operatörlerin veya değişik yetki
seviyesindeki kullanıcıların yetkilendirilmesi için kullanılır. Her kullanıcıya sisteme giriş ismi
ve şifresi verilir. Bu şekilde kullanıcıların, yalnızca kendi yetki seviyelerinde işlem
yapabilmeleri mümkün olacaktır.
• Her kullanıcı, sisteme kullanıcı ismi ve şifresi ile erişebilmelidir.
•
Kullanıcılar (operatörler, mühendisler vb) tarafından yapılacak olan tüm eylemler,
olay veri tabanına işlenmelidir. Operatör istasyonundan birden fazla kullanıcı farklı
isim ve şifre ile erişim yapabilmelidir. İstenmesi durumunda kontrol sistemine belirli
sayıda yanlış giriş yapıldığında ilgili operatör istasyonu kendini belli bir süre
kilitleyebilmelidir. İstendiği takdirde operatörü, otomatik olarak sistem dışına atma
(time-out) özelliği tanımlanacaktır.
•
Şifreler, alfa nümerik karakterde olmalıdır. Kontrol sistemi, operatörün kendi şifresini
değiştirmesine izin verebilmektedir.
SCADA sisteminin uzaktan izlenmesi ve müdahale edebilmesi için sistemde, uzak
bağlantı sunucusu istenildiği takdirde eklenebilecektir.
SCADA sistemindeki tüm parametreleri raporlayabilecek bir raporlama modülü,
olmalıdır. Raporlar, yıllık, aylık ve günlük raporlar olarak oluşturulabilmeli, periyodik
hale getirilebilmeli ve istenildiğinde çıktısı alınabilmelidir.
Rapor, sebeplerden biri ile oluşabilmelidir;
147
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
•
•
•
H.
Söz. Ek-3: Teknik Teklif
Kullanıcının tetiklemesi
Periyodik oluşma
Bir olayın tetiklemesi
Trend Sayfaları:
Tüm operatör istasyonları, gerçek zamanlı veya geçmiş zamanlı proses bilgilerini gösterebilir.
Sistem, kullanıcı tanımlı trendler yapmaya imkan verir ve istenildiğinde önceden tanımlanmış
olan trendler kolaylıkla açılabilir. Bir trend içerisinde hem geçmiş hem de anlık trend bilgileri
yer almaktadır. Birbirleri arasındaki geçişte bir kopuş, boşluksuzdur. Trendleri analiz etme
amacıyla, aynı grafik üzerindeki değişkenlerin zaman referansları farklı olabilmelidir.
Operatör, ekrandaki cihaza ait grafik gösterimine tek tıklama ile kolayca trend ekranına
ulaşılabilir. Trend ve olay listesi aynı ekran üzerinde gözlemlenebilir olmalıdır.
SCADA sistemi aşağıda belirtilen trend işlevlerine sahip olmalıdır.:
• Gerçek zamanlı bilgilerin grafik trendleri (Real Time Trending),
• Geçmiş zamanlı bilgilerin trendleri (HistoricalTrending),
• Trend ekranı üzerinde zaman ekseninde kaydırma yapabilmeli (Trend Scrolling),
• Trend ekranı üzerinde detay bilgilere ulaşma (Trend Zoom),
• Mühendislik birimi veya yüzde olarak gösterebilme,
• Trend üzerinde farklı proses değişkenlerini karşılaştırabilme yeteneği,
•
Trend ekranındaki proses değişkenlerini etkinleştirebilme veya devreden çıkarabilme
imkanı,
• Trend ekranlarındaki veriler, “kopyala ve yapıştır” işlemi ile Excel’ e aktarabilmeli,
•
Bir proses değişkenine ait gerçek ve geçmiş bilgiler aynı grafik trend ekranına
getirilebilmeli.
•
Her bir trend ekranındaki trend tanımlamalarındaki örnekleme sayısı, örnekleme
aralığı, değişim aralığı gibi parametreler, kullanım sırasında online olarak
değiştirebilmelidir.
İ. Arşivleme
Uzun dönemli arşivleme yapılabilmeli ve teklif edilecek olan sistem sadece kendi sistemindeki
değişkenlerin uzun dönem depolanmasını değil, başka sistemlerden OPC üzerinden veya elle giriş ile
gelebilecek olan verilerin de uzun dönem depolamasını yapabilecektir.
J. Alarm Depolama, Olaylar ve Yönetimi:
Proses ve sistem alarmları, operatöre sesli ve görsel olarak duyurulmalı, gösterilmeli ve elektronik
olarak ta uzun dönemli olarak saklanmalıdır. Normal olaylar ve uyarılar alarmlar gibi duyurulmamalı
fakat saklanmalıdır. Alarmlar, proses veya değişken bazında konfigüre edilebilmelidirler. Alarmlar,
gruplanabilmeli ve onaylanabilme hakkı yetkilendirilebilir olmalıdır. İstenen sayıda son alarmlar
depolanabilmeli ve her an çıktısı alınabilir olmalıdır.
Minimum aşağıdaki alarm tipleri mevcuttur olmalıdır.
•
Yüksek, çok yüksek, düşük, çok düşük sevileri ile proses alarmları,
•
Hem yüksek hem de düşük olarak deviyasyon alarmları,
•
Kapalı çevrim kontrolü için Rate of Change alarmları,
•
Uygulama yazılımı ile oluşturulan soft alarmlar,
•
Sistem alarmları
•
Geçerli olmayan proses değerleri için statü alarmları (OPC alarmları veya kablo kopuk
alarmları),
Sistem en az 16 seviyeli alarm önceliğini sağlamaktadır. Bunlar;
•
Acil öncelikli alarmlar,
•
High (yüksek değer alarmları),
•
Low (düşük değer alarmları),
•
Bilgilendirme alarmları,
İstenmesi durumunda alarmlara ilişkin sesli alarm mesajları alınabilmektedir. Kontrol sistemi
üzerinde yapılan konfigürasyonlarla, alarm durumlarında belli aksiyonlar otomatik olarak
gerçekleştirilebilmelidir. Herhangi bir alarm geldiğinde aşağıdaki olaylar otomatik olarak
gerçekleştirilebilir olmalıdır.
•
Alarmlar zaman etiketi ile olay veri tabanına proses değişkeni ismi, alarm tipi, alarm önceliği,
proses değişkeni detay açıklamaları, değeri ve birimi ile işlenebilir,
•
Proses değişkeni ile ilgili proses sayfalarındaki gösterim, alarm ile birlikte ait olduğu önem
derecesine göre renk değiştirmeli ve gerekiyorsa yanıp sönerek operatörü uyarabilir,
148
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
•
•
•
•
•
•
•
•
Söz. Ek-3: Teknik Teklif
Alarmlar için onaylama imkanı vardır,
Sesli alarmlar konfigüre edilebilir,
Operatör, hangi proses sayfasında alarm varsa, o sayfaya gitmeksizin haberdar olmalıdır.
Alarm sayfalarında alarmlarda filtrelemeler yapılabilir ve geçmiş alarmlara, gerçek zamanlı
alarm listesinden ulaşılabilir.
Sistem, proseste ve sistem üzerinde oluşan olaylar için, bir olay (event) raporu üretmelidir. Bu
olaylar;
Alarmlar, alarm onayları, normale dönen alarmlar, operatörün kontrol için yaptığı eylemler,
Operatörlerin sisteme girişi ve güvenlik seviyeleri değişimi,
Veri tabanı üzerinde yapılan değişiklikler, haberleşme alarmları, sistem başlama ve durma
mesajları,
Olay veri tabanı, istenilen sayıda olaya kadar depolama kapasitesi olmalı,
Olayların gösterildiği listelerde, filtreleme yapılabilir olmalıdır.
Görüntüleme ve Ekran Sayfaları:
SCADA Sistemi kapsamında izleme ekranında şunlar gerçekleştirilecektir
•
Tesisi komple izlenebilecek,
•
Tesisin bir kısmı ve üniteler ve ekipmanlar bazında ayrı izlenebilecek,
•
Yardımcı üniteler izlenebilecek,
•
Kumanda gerilimi sistemi izlenebilecek,
•
Tesisteki tüm enerji analizörleri, sayaçlar vb gibi ekipmanlar ayrı izlenebilecek,
•
Tesisteki tüm ölçü kontrol cihazları ayrı izlenebilecek,
•
Trend sayfalarını inceleme imkanı olacak,
•
Her hangi bir tarihi ve zamandan her hangi bir tarih ve zaman aralığında seçim yapılarak,
girdiler, çıktılar, alarm ve uyarılar listelenebilecektir.
•
Raporlama bilgileri, hazırlanacak Word, Excel ortamına aktarılarak rapor sayfalarına otomatik
olarak aktarılabilecektir. İstenilen tarihler arasında tam ve kısmi raporlar hazırlama ve basma
imkânı sağlayabilecektir.
•
Tesiste bulunan, tüm cihaz ekipman ve donanımlara ait kimlik kartları oluşturulacak ve
istenildiğinde bu bilgilere ekrandan ulaşılabilecek veya basım yapılabilecektir.
•
Tesiste bulunan, tüm cihaz ekipman ve donanımlara ait teknik bilgiler ve kataloglar
arşivlenecek ve istenildiğinde bu bilgilere ekrandan ulaşılabilecek veya basım yapılabilecektir.
•
MCC, Enstrüman ve PLC panosu üzerindeki Operatör Paneli ile PLC’lerin önündeki CPU lar
ile sistem semi- otomatik çalışmaya uygun olacak Operatör Panelinden prosesin semi-otomatik
çalışması akış şeması ile izlenebilir olmalıdır.
Görüntüleme sayfaları bunlarla sınırlı olmayıp sahada ihtiyaç duyulan sayfa düzenlemeleri ve idare
tarafından talep edilen sayfalar yüklenici tarafından oluşturulacaktır. Tüm bu sayfalar teklif
kapsamındaki paket içerisinde kabul edilip yüklenici tarafından ayrıca bir bedel ve süre talep
edilmeyecektir.
K.
Haberleşme Ekipmanları:
Kurulacak SCADA sisteminde, yüklenici, asgari aşağıdaki özelliklere sahip ekipmanları seçecektir.
I. Endüstriyel Yönetilebilir Ethernet Switch Özellikleri: (RJ45+FO)
• Haberleşme Hızı
:
10/100Mbps
• Besleme Gerilimi :
24VDC
• Koruma Sınıfı
:
min IP20
• Çalışma Sıcaklığı :
0 ˚C ile +60 ˚C arası
• Nem
:
%95’e kadar
• TX Port Sayısı
:
İhtiyacın en az %20 fazlası
• FX Port Sayısı
:
İhtiyaç kadar
• Konektör Tipi
:
RJ45(TX), SC/ST(FX)
• Montaj Şekli
:
Ray Tipi
II.
Endüstriyel Yönetilebilir Ethernet Switch Özellikleri: (RJ45)
• Haberleşme Hızı
:
10/100Mbps
• Besleme Gerilimi :
24VDC
• Koruma Sınıfı
:
min IP20
• Çalışma Sıcaklığı :
0 ˚C ile +60 ˚C arası
• Nem
:
%95’e kadar
• TX Port Sayısı
:
İhtiyacın en az %20 fazlası
149
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
•
•
Konektör Tipi
Montaj Şekli
Söz. Ek-3: Teknik Teklif
:
:
RJ45(TX)
Ray Tipi
Enstrümantasyon
Tüm saha ölçüm cihazlarının temini, kalibrasyonu, montajı, minimum ve maksimum set ayarları ve
diğer ayarları ile otomasyon sistemine adaptasyonu (bu amaçla yapılan kablolama ve diğer işçilikler de
dâhil) bu işin kapsamındadır.
İstasyonlarda yapılacak her türlü analog ölçümü sensörler ve transmitterler aracılığı ile
gerçekleştirilecektir. Tüm sensör ve transmitterler çıkışları, standart 4-20mA veya günümüz dijital saha
bus teknolojilerine (Profibus PA, Profibus DP, Foundation Fieldbus vb.) uygun seri haberleşme
yapabilen tipten olacaktır. Mühendislik birimlerine (lt/sn, amper, volt v.b.) dönüşüm transmitter veya
kontrolör cihazları tarafından yapılacak ve tüm ölçüm sonuçları kullanıcıya mühendislik birimleri
şeklinde yansıtılacaktır.
Tüm sensör ve enstrümanlar atık su sektörü için tasarlanmış olacaktır ve bakımı, işletmesi ve
kalibrasyonu kolay olan tiplerden seçilecektir.
Tüm sistemin karar vermesinde rol oynayan sensör ve transmitterlerin doğru ölçüm yapabilmesi çok
önemli bir parametredir.
Sensörlerin ve transdüserlerin yapacağı her hata sistemin karar
mekanizmalarının yanlış çalışmasına neden olabileceğinden, önerilecek sensör ve transmitterlerin
hassas ve güvenilir cihazlar olmasına dikkat edilecektir.
Kalibrasyonu tesiste yapılabilecek enstrümanlar için özel tampon çözelti gerekli ise bunlar bedelsiz
olarak verilecektir. Temin edilecek tampon çözeltiler kalibrasyonlu(izlenebilir) olacak, son kullanma
tarihi, raf ömrü gibi değerlere dikkat edilecektir.
Enstrüman ölçüm cihazları (debi, seviye, ORP, pH, oksijen, basınç ölçer vb.)’na ilişkin kalibrasyon
sertifikaları, ekipman temini ile birlikte idareye sunulacaktır. İmalatçı fabrika laboratuarında
kalibrasyonu yapılmış ürünler için imalatçı laboratuarına ait Akreditasyon Belgesi, ürün temini ile
birlikte Kalibrasyon sertifikası verilecektir. Kalibrasyonu tesiste yapılacak ekipman varsa bunlar
İdarenin ilgili yapı denetim görevlisi mühendisinin gözetiminde yapılacak ve bir tutanak altına
alınacaktır.
Sensörler, transmitterler, güç kaynakları v.b. saha elemanları, pompa kaldırma ve durdurma işlemleri
veya yük değişimleri sırasında enerji devrelerinde meydana gelen geçici olaylardan (şoklar, gerilim
yükselmeleri v.b.) etkilenmeyecek şekilde korunmuş olmalıdır.
Her türlü sensör, transmitter ile bunlara ilişkin güç kaynaklarının giriş ve çıkış devreleri birbirinden
optik veya galvanik olarak izole edilmiş olacaktır.
Enstrümanların kalibrasyonu ve bakımı için verilecek gerekli eğitimler tedarikçi firmanın uzman
elemanları tarafından verilecektir.
Su veya buharı ile temas eden bütün sensörler suya dayanıklı, korozyona uğramayan malzemeden imal
edilmiş olacaktır.
Açık sahada tesis edilecek enstrümanlar koruma sınıfına uygun olarak muhafaza içerisine alınacaktır.
Muhafaza kutuları en az IP 65 koruma sınıfında olacaktır.
3.
AKSESUAR VE EKLER
Tasarım (çizimler)
4.
ALET VE DİĞER GEREKLİ ARAÇLAR
a)
b)
c)
İş Planı ve Programı
Kalite Güvence Sistemi
Tasarım Değişiklikleri
5. BAKIM GEREKSİNİMİ
I.
Yüklenici, bakım döneminde inşaatın herhangi bir kısmında meydana gelebilecek kusur ve hasarı,
ayrıca
a) Yüklenicinin kalitesiz ham madde ve malzeme kullanmasından veya işçilik hatasından ya da
Tasarımdan kaynaklanan hataları ve/veya
150
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Söz. Ek-3: Teknik Teklif
b) Bakım süresi zarfında Yüklenicinin herhangi bir fiilinden veya ihmalinden kaynaklanan hasarları;
c) Sözleşme Makamı tarafından veya Sözleşme Makamı adına yapılan denetim sırasında tespit edilen
hasarları
gidermekle yükümlüdür.
II.
Ortaya çıkabilecek hasarlar Yüklenici tarafından en kısa zamanda karşılanır. Yenilenen veya
değiştirilen tüm kalemlerin bakım süresi, Denetleyicinin onayı ile yenileme veya değiştirmenin
yapılması ile başlar. Sözleşmede kısmi kabulün ön görüldüğü hallerde bakım süresi yalnızca
yenileme veya değiştirmeden etkilenen kısımlar için uzatılır.
III. Bakım süresince bu türden herhangi bir hata veya hasar oraya çıkması halinde Sözleşme Makamı
veya Denetleyici durumu Yüklenici’ye bildirir. Yüklenici tebligatta belirtilen süre içinde hatayı veya
hasarı gidermediği takdirde Sözleşme Makamı:
a.
b.
Giderleri Yüklenici tarafından karşılanmak üzere tamiratı/tadilatı kendisi yapar veya yaptırır;
bu durumda Sözleşme Makamı bu giderleri yüklenicinin hakedişlerinden ve/veya
teminatlarından keser, veya
Sözleşmeyi fesheder.
IV. Hata veya hasar Sözleşme Makamı’nın inşaatın tamamını veya bir kısmını büyük ölçüde
kullanmasına engel oluyorsa Sözleşme Makamı, diğer çözüm yolları saklı tutularak, inşaatın bu
parçaların sökülmesi ve bölgenin temizlenmesi için yapılan tüm masrafları tahsil etme hakkına sahiptir.
V. Yükleniciye hemen ulaşılamadığı veya ulaşıldığı halde Yüklenicinin gereken önlemleri alamadığı acil
durumlarda Sözleşme Makamı veya Proje Yöneticisi gereken tadilatı Yüklenici tarafından karşılanmak
üzere yaptırabilir. Sözleşme makamı veya Proje Yöneticisi yapılan tadilatı derhal ve en kısa yoldan
Yükleniciye bildirir.
VI. Bakım süresinde meydana gelen bir yıpranmadan dolayı beklenmeyen herhangi bir tadilat veya bakım
işi yapılması halinde bunun hatalı yapımdan kaynaklandığı kabul edilir, giderler hakedişlerden mahsup
edilir. Anormal kullanımdan kaynaklanabilecek hasarlar, tamiratın gerekçesi olan bir hata veya hasar
görülmediği takdirde bu hüküm kapsamına girmez.
VII. Bakım konusundaki yükümlülükler Özel Koşullar ve Teknik Şartnamede belirtilir. Bakım süresi
belirtilmediği takdirde 365 gün olarak alınır. Bu süre geçici kabulün gerçekleştiği tarihte başlar.
VIII. Geçici kabul gerçekleştikten sonra Yüklenici inşaatı etkileyebilecek ve kendisinden
kaynaklanmayan nedenlerden dolayı ortaya çıkabilecek risklerden sorumlu tutulamaz. Ancak Yüklenici
geçici kabulün gerçekleşme tarihinden itibaren Özel Şartlar’da belirtildiği üzere yapımın sağlam
olmasından sorumlu olacaktır. Yüklenicinin yükümlülüğü T.C. kanunlarına göre belirlenir.
6. ÇEVRE İLE İLGİLİ GEREKSİNİMLER
Yapım işleri, inşaatın hem çevre hem etraftaki yerleşim birimleri üzerindeki istenmeyen olası etkilerini
asgariye indirecek şekilde yapılmalıdır. Yüklenici yürürlükte olan çevre yönetmeliğine uymakla
yükümlüdür.
7. YASALARA UYULMASI
Türkiye’de çalışanların istihdamına ilişkin koşullar gözetilir ve her tür çalışanın istihdamına ilişkin
yönetmelik, kanun ve esaslara uyum zorunluluğu mevcuttur. İsteklilerin tekliflerini sunarken teklif ve
sonuçlanan ihale kapsamındaki işlem ve faaliyetleri etkileyen ya da belirleyen Türkiye’de geçerli her
türlü hukuk, yasa, tüzük ve yönetmeliği bildiği varsayılır.
8.
GÖRÜNÜRLÜK/TANINIRLIK GEREKLERİ
Kalkınma Ajanslarınca mali destek sağlanan projelerdeki altyapı işleri projeyi açıklayıcı mahiyette
panolarla tanıtılmalıdır
151
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Söz. Ek-3: Teknik Teklif
KEŞİF ÖZETİ
152
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Söz. Ek-3: Teknik Teklif
1. MEKANİK
1.10 MEKANİK EKİPMAN KEŞFİ
MALZEME
MİKTAR BİRİM
NO
KOD
1
PS-101
Izgara Giriş Yapısı Sürgülü Kapağı
1
Adet
2
PS-102
By-Pass Kanalı Sürgülü Kapağı
1
Adet
3
US-101
Izgara Kanalı Ultrasonik Ölçüm Cihazı
1
Adet
4
S-101
Mekanik Temizlemeli Kaba Izgara
1
Adet
5
S-102
Elle Temizlemeli Kaba Izgara
1
Adet
6
GÇ-101
Terfi havuzu Gaz Dedektörü
1
Adet
7
L-101
Pergel Vinç, 500 kg kapasiteli
1
Adet
8
F-101
Burgu Pres
1
Adet
9
T-101
Atık Konteynırı
1
Adet
10
M-101
Ön Terfi Havuzu Dalgıç Mikser
1
Adet
11
L-102
Pergel Vinç, 500 kg kapasiteli
1
Adet
12
US-102
Ön Terfi Havuzu Ultrasonik S.Ö.C
1
Adet
13
P-101 A/S
Ön Terfi Pompası(Dalgıç Pompa)
2
Adet
14
L-103
Pergel Vinç, 500 kg kapasiteli
1
Adet
15
FM-101
Elektromanyetik Debimetre
1
Adet
16
PT-101
Kompakt Ön Arıtma Ünitesi
1
Adet
17
C-101
Blower
1
Adet
18
T-102
Atık Konteynırı
1
Adet
19
T-103
Atık Konteynırı
1
Adet
20
T-104
Atık Yağ Tankı
1
Adet
21
M-102
Dengeleme Havuzu Dalgıç Mikser
2
Adet
22
L-104
Pergel Vinç, 500 kg kapasiteli
2
Adet
23
US-103
Dengeleme Havuzu Ultrasonik S.Ö.C
1
Adet
24
P-102 A/B/S
Terfi Pompası (Dalgıç Atıksu Pompası)
3
Adet
25
L-105
Pergel Vinç, 500 kg kapasiteli
1
Adet
26
C-102
Dengeleme havuzu Blower
1
Adet
27
-
Dengeleme havuzu Difüzör
50
Adet
28
M-103
Hızlı Karıştırıcı
1
Adet
29
M-104
Yavaş Karıştırıcı
1
Adet
30
PH-101
pH Kontrol Cihazı
2
Adet
153
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Söz. Ek-3: Teknik Teklif
Kimyasal Çökeltim Tankı Sıyırıcısı
1
Adet
Kimyasal Çamur Pompası
2
Adet
Pergel Vinç
1
Adet
P-104 A/S
FeCl3 Dozaj Pompası
2
Adet
35
P-105 A/S
Poli Dozaj Pompası
2
Adet
36
P-106 A/S
Kostik Dozaj Pompası
2
Adet
37
P-107 A/S
Asit Dozaj Pompası
2
Adet
38
P-108 A/S
Dap&Üre Dozaj Pompası
1
Adet
39
T-106
FeCl3 Tankı
2
Adet
40
T-107
Otomatik Poli Hazırlama Tankı
1
Adet
41
T-108
Kostik Tankı
2
Adet
42
T-109
Asit Tankı
2
Adet
43
T-110
DAP &Üre Hazırlama Tankı
1
Adet
44
M-106
DAP &Üre Hazırlama Tankı Karıştırıcısı
1
Adet
45
M-107
Dağıtma Yapısı Karıştırıcısı
1
Adet
5
Adet
SBR Tankı Havalandırma Aeratörü
2
Adet
31
M-105
32
P-103 A/S
33
L-106
34
46
V-101 A/B/C/D Elektrik Aktuatörlü Kelebek Vana
47
M-108 A/B
48
O-101A
Oksijenmetre
1
Adet
49
O-101B
Oksijenmetre
1
Adet
50
O–102A/B/C/D SBR ORP cihazı
4
Adet
51
P109A/B/C/D/S Fazla Çamur Pompası
5
Adet
52
L-107 A/B/C/D Pergel Vinç, 500 kg kapasiteli
4
Adet
5
Adet
1
Adet
V-102 A/B/C/D Elektrik Aktuatörlü Kelebek Vana
5
Adet
Sıvı Klor Tankı
1
Adet
Klor Dozaj Pompası
2
Adet
53 US-104A/B/C/D SBR Havuzu Ultrasonik S.Ö.C
54
55
CM-101
Bakiye Klor Ölçüm Cihazı
56
T-111
57
P-110 A/S
58
M-109
Arıtılmış Su Havuzu Dalgıç Mikseri
1
Adet
59
L-108
Pergel Vinç, 500 kg kapasiteli
1
Adet
60
US-105
Arıtılmış Su Havuzu Ultrasonik S.Ö.C
1
Adet
61
P-111
UF Besleme Pompası
2
Adet
62
L-109
Pergel Vinç, 500 kg kapasiteli
1
Adet
63
F-101
Otm. Temizlemeli Ön Filtre
1
Adet
64
UF-101
Ultrafiltrasyon Sistemi ( 500 m3/h)
1
Adet
65
US-106
Filtrelenmiş Su Havuzu Ultrasonik S.Ö.C
1
Adet
66
P-112
UF Ters Yıkama / CEB Pompası
2
Adet
67
L-110
Pergel Vinç, 500 kg kapasiteli
1
Adet
68
P-113
UF - Kostik Dozaj Pompası
1
Adet
154
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Söz. Ek-3: Teknik Teklif
69
P-114
UF - Asit Dozaj Pompası
1
Adet
70
P-115
UF - Klor Dozaj Pompası
1
Adet
71
P-116
UF - Koagülant Dozaj Pompası
1
Adet
72
T-112
UF - Kostik Tankı
1
Adet
73
T-113
UF - Asit Tankı
1
Adet
74
T-114
UF - Klor Tankı
1
Adet
75
T-115
UF - Koagülant Tankı
1
Adet
76
AE-101
Dalgıç Aeratör
1
Adet
77
L-1110
Pergel Vinç
1
Adet
78
P-117
Dekantör Besleme Pompası (Monopomp)
2
Adet
79
FM-102
Elektromanyetik Çamur Debimetresi
1
Adet
80
T-116
Otomatik Poli Hazırlama Sistemi
1
Adet
81
P-118
Poli Dozaj Pompası
2
Adet
82
F-101
Dekantör
1
Adet
83
B-101
Helezon Konveyör
1
Adet
84
L-110
Dekantör Binası Monoray Vinç
1
Adet
Saha Borulama ve Tesisat Malzemeleri
1
Adet
85
2. İNŞAAT
2.1 GİRİŞ TERFİ MERKEZİ
Sıra
No
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
Poz No
İşin Cinsi
Y.15.001/1A Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (Serbest kazı)
1 m3 kum, çakıl, tuvenan, stabilize, kırmataş, hafif agrega ve
Y.09.003/1
mermer pirinci taşıtlara yükleme, boşaltma ve figüresi
Çakıl temin edilerek, makine ile serme, sulama ve
Y.15.140/04
sıkıstırma yapılması
Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton
Y.16.050/03 pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında beton
dökülmesi (beton nakli dahil)
Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton
Y.16.050/06 pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında beton
dökülmesi (beton nakli dahil)
B (25/5)Tipi 1 kalite PVC su tutucu bandı ile sızdırmazlık ve
18.500/İB-11
inşaat derzi yapılması
Y.21.001/03 Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması
Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların
Y.23.014
kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması
Ø 14- Ø 28 mm nervürlü lik beton çelik çubuğu, çubukların
Y.23.015
kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması.
Her türlü profil demirlerin münferit veya birleşik olarak
Y.23.071
hazırlanması ve yerine tespit edilmesi
Y.19.085/026 Çimento esaslı polimer modifiyeli iki bilesenli kullanıma hazır
155
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
12
Söz. Ek-3: Teknik Teklif
yalıtım harcı ile file takviyeli olarak, 2 kat halinde toplam 1.5
mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması
Y.25.002/02 Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması
2.2 ÖN ARITMA TEMEL
Sıra
Poz No
İşin Cinsi
No
01 Y.15.001/1A Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (Serbest kazı)
1 m3 kum, çakıl, tuvenan, stabilize, kırmataş, hafif agrega ve
02 Y.09.003/1
mermer pirinci taşıtlara yükleme, boşaltma ve figüresi
Çakıl temin edilerek, makine ile serme, sulama ve
03 Y.15.140/04
sıkıstırma yapılması
Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton
04 Y.16.050/03 pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında beton
dökülmesi (beton nakli dahil)
Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton
05 Y.16.050/06 pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında beton
dökülmesi (beton nakli dahil)
06 Y.21.001/03 Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması
Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların
07
Y.23.014
kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması
Ø 14- Ø 28 mm nervürlü lik beton çelik çubuğu, çubukların
08
Y.23.015
kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması.
2.3 DENGELEME HAVUZU
Sıra
No
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
Poz No
İşin Cinsi
Y.15.001/1A Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (Serbest kazı)
1 m3 kum, çakıl, tuvenan, stabilize, kırmataş, hafif agrega ve
Y.09.003/1
mermer pirinci taşıtlara yükleme, boşaltma ve figüresi
Çakıl temin edilerek, makine ile serme, sulama ve
Y.15.140/04
sıkıstırma yapılması
Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton
Y.16.050/03 pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında beton
dökülmesi (beton nakli dahil)
Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton
Y.16.050/06 pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında beton
dökülmesi (beton nakli dahil)
B (25/5)Tipi 1 kalite PVC su tutucu bandı ile sızdırmazlık ve
18.500/İB-11
inşaat derzi yapılması
Y.21.001/03 Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması
Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların
Y.23.014
kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması
Ø 14- Ø 28 mm nervürlü lik beton çelik çubuğu, çubukların
Y.23.015
kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması.
Her türlü profil demirlerin münferit veya birleşik olarak
Y.23.071
hazırlanması ve yerine tespit edilmesi
Çimento esaslı polimer modifiyeli iki bilesenli kullanıma hazır
Y.19.085/026 yalıtım harcı ile file takviyeli olarak, 2 kat halinde toplam 1.5
mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması
Y.25.002/02 Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması
156
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Söz. Ek-3: Teknik Teklif
2.4 KİMYASAL ARITMA
Sıra
No
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
Poz No
İşin Cinsi
Y.15.001/1A Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (Serbest kazı)
1 m3 kum, çakıl, tuvenan, stabilize, kırmataş, hafif agrega ve
Y.09.003/1
mermer pirinci taşıtlara yükleme, boşaltma ve figüresi
Çakıl temin edilerek, makine ile serme, sulama ve
Y.15.140/04
sıkıstırma yapılması
Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton
Y.16.050/03 pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında beton
dökülmesi (beton nakli dahil)
Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton
Y.16.050/06 pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında beton
dökülmesi (beton nakli dahil)
B (25/5)Tipi 1 kalite PVC su tutucu bandı ile sızdırmazlık ve
18.500/İB-11
inşaat derzi yapılması
Y.21.001/03 Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması
Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların
Y.23.014
kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması
Ø 14- Ø 28 mm nervürlü lik beton çelik çubuğu, çubukların
Y.23.015
kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması.
Her türlü profil demirlerin münferit veya birleşik olarak
Y.23.071
hazırlanması ve yerine tespit edilmesi
Çimento esaslı polimer modifiyeli iki bilesenli kullanıma hazır
Y.19.085/026 yalıtım harcı ile file takviyeli olarak, 2 kat halinde toplam 1.5
mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması
Y.25.002/02 Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması
2.5 KİMYA BİNASI
Sıra
No
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Poz No
İşin Cinsi
Y.15.001/1A
Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (Serbest kazı)
1 m3 kum, çakıl, tuvenan, stabilize, kırmataş, hafif agrega ve
Y.09.003/1
mermer pirinci taşıtlara yükleme, boşaltma ve figüresi
Çakıl temin edilerek, makine ile serme, sulama ve
Y.15.140/04
sıkıstırma yapılması
Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton
Y.16.050/03 pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında beton
dökülmesi (beton nakli dahil)
Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton
Y.16.050/06 pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında beton
dökülmesi (beton nakli dahil)
Y.21.001/03 Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması
Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların
Y.23.014
kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması
Ø 14- Ø 28 mm nervürlü lik beton çelik çubuğu, çubukların
Y.23.015
kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması.
200 mm kalınlıgında yatay delikli tugla (250 x
Y.18.001/C16
200 x 250 mm) ile duvar yapılması
100 mm kalınlıgında yatay delikli tugla (200 x
Y.18.001/C12
100 x 200 mm) ile duvar yapılması
157
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
11
Y.27.501/04
12
Y.25.004/04
13
Y.23.241
14
Y.25.003/14
15
04.506/D1
Y.26.020/041
A
Y.26.020/061
A
16
17
18
Y.28.645/C02
19
Y.28.645/C02
20
Y.23.071
21
Y.26.005/302
22
Y.23.152
23
Y.23.157
23
Y.25.002/02
24
Y.27.585
Y.19.090/001
B
25
26
04.379/H02
27
04.379/H03
28
Y.19.085/026
29
Y.27.581
30
Y.22.009/03
31
MSB.661
Söz. Ek-3: Teknik Teklif
250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla serpme
(çarpma) sıva yapılması
Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere,astar
uygulanarak silikon esaslı su bazlı boya yapılması (dıs cephe)
Plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (Sert
PVC doğrama profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama
ve benzeri imalat)
Yeni sıva yüzeylere macun ve astar uygulanarak iki kat su
bazlı mat boya yapılması (iç cephe)
Su bazlı epoksi boya
3 cm kalınlıgında beyaz mermer levha ile dıs denizlik
yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy)(honlu veya cilalı)
3 cm kalınlıgında beyaz mermer levha ile harpusta yapılması
(3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)
PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 12
mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılması
PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 12
mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılması
Her türlü profil demirlerin münferit veya birleşik olarak
hazırlanması ve yerine tespit edilmesi
(30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında,her türlü
desen ve yüzey özelliginde, I.kalite,beyaz seramik yer
karoları ile 3 mm derz aralıklı döseme kaplaması yapılması
(karo yapıstırıcısı ile)
Kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması ve
yerine konulması
1,50 mm kalınlığında düz siyah sacdan bükme kapı kasası
yapılması ve yerine konulması
Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya
yapılması
2.5 cm kalınlıgında 500 kg çimento dozlu sap yapılması
Kuvars agregalı (gri) yüzey sertlestirici ve kür uygulaması
(taze betonda)
Epoksi esaslı zemin kaplama öncesi astar
(Iki bilesenli) (TS EN 1504-2)
Epoksi esaslı (Self leveling) zemin kaplaması (iki bilesenli)
Çimento esaslı polimer modifiyeli iki bilesenli kullanıma hazır
yalıtım harcı ile file takviyeli olarak, 2 kat halinde toplam 1.5
mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması
200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması
Laminat kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmıs levhalarla
(mdf) presli, kraft dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerine
takılması
3 cm kal.mermer plaka ile oval hilton lavabo ve tezgah
yapılması
2.6 HAVALANDIRMA HAVUZU
Sıra
No
01
Poz No
İşin Cinsi
Y.15.001/1A Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (Serbest kazı)
158
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
02
Y.09.003/1
03
Y.09.003/2
04
Y.16.050/03
05
Y.16.050/06
06
18.500/İB-24
07
Y.21.001/03
08
Y.23.014
09
Y.23.015
10
Y.23.071
11
Y.19.085/003
12
Y.25.002/02
Söz. Ek-3: Teknik Teklif
1 m3 kum, çakıl, tuvenan, stabilize, kırmataş, hafif agrega
ve mermer pirinci taşıtlara yükleme, boşaltma ve figüresi
Çakıl temin edilerek, makine ile serme, sulama ve
sıkıstırma yapılması
Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton
pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında beton
dökülmesi (beton nakli dahil)
Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton
pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında beton
dökülmesi (beton nakli dahil)
B (25/5)Tipi 1 kalite PVC su tutucu bandı ile sızdırmazlık ve
inşaat derzi yapılması
Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması
Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların
kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması
Ø 14- Ø 28 mm nervürlü lik beton çelik çubuğu, çubukların
kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması.
Her türlü profil demirlerin münferit veya birleşik olarak
hazırlanması ve yerine tespit edilmesi
Çimento esaslı polimer modifiyeli iki bilesenli kullanıma
hazır yalıtım harcı ile file takviyeli olarak, 2 kat halinde
toplam 1.5 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması
Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya
yapılması
2.7 ULTRAFİLTRASYON
Sıra
No
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
Poz No
İşin Cinsi
Y.15.001/1A
Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (Serbest kazı)
1 m3 kum, çakıl, tuvenan, stabilize, kırmataş, hafif agrega ve
Y.09.003/1
mermer pirinci taşıtlara yükleme, boşaltma ve figüresi
Çakıl temin edilerek, makine ile serme, sulama ve
Y.15.140/04
sıkıstırma yapılması
Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton
Y.16.050/03 pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında beton
dökülmesi (beton nakli dahil)
Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton
Y.16.050/06 pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında beton
dökülmesi (beton nakli dahil)
Y.21.001/03 Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması
Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların
Y.23.014
kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması
Ø 14- Ø 28 mm nervürlü lik beton çelik çubuğu, çubukların
Y.23.015
kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması.
200 mm kalınlıgında yatay delikli tugla (250 x
Y.18.001/C16
200 x 250 mm) ile duvar yapılması
250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla serpme (çarpma)
Y.27.501/04
sıva yapılması
Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere,astar uygulanarak
Y.25.004/04
silikon esaslı su bazlı boya yapılması (dıs cephe)
Plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (Sert
Y.23.241
PVC doğrama profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama ve
benzeri imalat)
159
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
13
Y.25.003/14
14
04.506/D1
15
Y.26.020/041A
16
Y.26.020/061A
17
24.061
18
Y.28.645/C02
19
Y.23.071
20
Y.23.152
21
Y.27.585
22
Y.19.090/001B
23
04.379/H02
24
25
04.379/H03
Y.27.581
26
Y.19.085/026
27
Y.25.002/02
Söz. Ek-3: Teknik Teklif
Yeni sıva yüzeylere macun ve astar uygulanarak iki kat su bazlı
mat boya yapılması (iç cephe)
Su bazlı epoksi boya
3 cm kalınlıgında beyaz mermer levha ile dıs denizlik yapılması
(3cmx30-40-50cmxserbest boy)(honlu veya cilalı)
3 cm kalınlıgında beyaz mermer levha ile harpusta yapılması
(3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)
Ø 100 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu
temini ve yerine tesbiti
PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 12
mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılması
Her türlü profil demirlerin münferit veya birleşik olarak
hazırlanması ve yerine tespit edilmesi
Kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması ve
yerine konulması
2.5 cm kalınlıgında 500 kg çimento dozlu sap yapılması
Kuvars agregalı (gri) yüzey sertlestirici ve kür uygulaması (taze
betonda)
Epoksi esaslı zemin kaplama öncesi astar
(Iki bilesenli) (TS EN 1504-2)
Epoksi esaslı (Self leveling) zemin kaplaması (iki bilesenli)
200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması
Çimento esaslı polimer modifiyeli iki bilesenli kullanıma hazır
yalıtım harcı ile file takviyeli olarak, 2 kat halinde toplam 1.5
mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması
Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması
2.8 ÇAMUR YOĞUNLAŞTIRMA
Sıra
No
01
02
04
04
05
06
07
08
09
10
11
12
Poz No
İşin Cinsi
Y.15.001/1A Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (Serbest kazı)
1 m3 kum, çakıl, tuvenan, stabilize, kırmataş, hafif agrega ve
Y.09.003/1
mermer pirinci taşıtlara yükleme, boşaltma ve figüresi
Çakıl temin edilerek, makine ile serme, sulama ve
Y.15.140/04
sıkıstırma yapılması
Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla
Y.16.050/03 basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi
(beton nakli dahil)
Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla
Y.16.050/06 basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi
(beton nakli dahil)
B (25/5)Tipi 1 kalite PVC su tutucu bandı ile sızdırmazlık ve inşaat
18.500/İB-11
derzi yapılması
Y.21.001/03 Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması
Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi,
Y.23.014
bükülmesi ve yerine konulması
Ø 14- Ø 28 mm nervürlü lik beton çelik çubuğu, çubukların
Y.23.015
kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması.
Her türlü profil demirlerin münferit veya birleşik olarak
Y.23.071
hazırlanması ve yerine tespit edilmesi
Çimento esaslı polimer modifiyeli iki bilesenli kullanıma hazır
Y.19.085/026 yalıtım harcı ile file takviyeli olarak, 2 kat halinde toplam 1.5 mm
kalınlıkta su yalıtımı yapılması
Y.25.002/02 Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması
160
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Söz. Ek-3: Teknik Teklif
2.9 YOLLAR
Sıra
No
01
04
05
06
06
07
08
09
Poz No
İşin Cinsi
Çakıl temin edilerek, makine ile serme, sulama ve
sıkıstırma yapılması
15.307/H1
Kum-çakıl temelaltı tabakası teşkil edilmesi
15.308/H1
Kum-çakıl temel tabakası teşkil edilmesi
Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton
Y.16.050/02 pompasıyla basılan, C 12/15 basınç dayanım sınıfında beton
dökülmesi (beton nakli dahil)
Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 3,001-10,000 kg/m2
Y.23.011
(10,000 kg/m2 dahil)
Beton Kaplama Yapılması (C30/37 Hazır Beton
MSB 322/A
Kullanılarak)
Kuvars agregalı (gri) yüzey sertlestirici ve kür uygulaması (taze
Y.19.090/001B
betonda)
75 x 30 x 15 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü
Y.26.017/067
beton bordür dösenmesi (pahlı, her renk)
Y.15.140/04
2.10 İNŞAAT İCMAL
Sıra No
İşin Cinsi
Miktarı Birimi
01
Giriş Terfi Ünitesi İnşaat Keşfi
1
ad
02
Ön Arıtma İnşaat Keşfi
1
ad
03
Dengeleme Havuzu Ünitesi İnşaat Keşfi
1
ad
04
Kimyasal Artıma Havuzu İnşaat Keşfi
1
ad
05
Kimya Binası İnşaat Keşfi
1
ad
06
Havalandırma Havuzu İnşaat Keşfi
1
ad
07
Ultrafitrasyon Su Havuzu İnşaat Keşfi
1
ad
08
Çamur Yoğunlaştırma Havuzu İnşaat Keşfi
1
ad
09
Yollar Keşfi
1
ad
3. ELEKTRİK
3.1 KABLOLAMA
161
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Söz. Ek-3: Teknik Teklif
Sıra No Poz No Tanımı
1
727.513 1kv Yeraltı Kablosu İle Kolon Ve Besleme Hattı 3*2.5 Mm2 NNY(TS IEC60502-1)
2
727.518 1kv Yeraltı Kablo.Kolon Ve Besleme Hattı 3*120+70 Mm2 NNY(TS IEC60502-1)
3
727.519 1kv Yeraltı Kablo.Kolon Ve Besleme Hattı 3*95+50 Mm2 NNY(TS IEC60502-1)
4
727.520 1kv Yeraltı Kablo.Kolon Ve Besleme Hattı 3*70+35 Mm2 NNY(TS IEC60502-1)
5
727.521 1kv Yeraltı Kablo.Kolon Ve Besleme Hattı 3*50+25 Mm2 NNY(TS IEC60502-1)
6
727.523 1kv Yeraltı Kablo.Kolon Ve Besleme Hattı 3*25+16 Mm2 NNY(TS IEC60502-1)
7
727.526 1kv Yeraltı Kablo.Kolon Ve Besleme Hattı 4*6 Mm2 NNY(TS IEC60502-1)
8
727.527 1kv Yeraltı Kablo.Kolon Ve Besleme Hattı 4*4 Mm2 NNY(TS IEC60502-1)
9
727.528 1kv Yeraltı Kablo.Kolon Ve Besleme Hattı 4*2.5 Mm2 NNY(TS IEC60502-1)
10
780.123 Plastik İzoleli İletken (Nya) 1*16 Mm2
11
8.2.2/004 110 Mm Kablo Muhafaza Borusu 450 N (Metalik Olmayan, Yeraltına)
12
880.396/3 LIYCY Sinyal Kablosu 4x1.5 Mm2
13
880.396/9 LIYCY Sinyal Kablosu 10x1.5 Mm2
14
Özel
Cad / Fiberoptik Sonlandırma Ve Switcler
3.2 ÇEVRE AYDINLATMA
Sıra No
Poz No
Tanımı
1
20.5.1/001 70 W.Sodyum Buharlı Aydınlatma Arm.Demir,Ağaç Ve Beton Direklerde
2
30.3/001
2 Mt., Galvanizli 65×65×7.Lik Köşebent, 5 Mt. Şerit Ve Bunların Gömülmesi
3
5.5.3.2.1/013 Ad1-80/15 Tipi, 93 Kg.Tek Konsollu Galvanizli Çelik Poligon Aydınlatma Direği
4
981.102
Çatı İhata Ve İndirme İletkeni 25 Mm2 Elektrolitik Bakır İletken
3.3 PANOLAR
Sıra
No
1
Poz No
Tanımı
701.101
2
715.309
3
715.311
4
715.313
5
6
7
715.324
715.327
718.310
8
718.564
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
25
724.401
725.402
725.511
ÖZEL-1
ÖZEL-2
ÖZEL-3
ÖZEL-4
ÖZEL-5
ÖZEL-6
ÖZEL-7
ÖZEL-8
ÖZEL-9
ÖZEL-10
ÖZEL-11
ÖZEL-12
SAC PANO 800 mm. (TS EN 61439-1/2)
TERMİK,MAĞNETİK KORUYUCULU ŞALTER 3*100 A.(Tablo Arkası ( TS EN 609472)
TERMİK,MAĞNETİK KORUYUCULU ŞALTER 3*300 A.(Tablo Arkası ( TS EN 609472)
TERMİK,MAĞNETİK KORUYUCULU ŞALTER 3*1000 A.(Tablo Arkas ( TS EN
60947-2)
3 x 125 A'e KADAR (TRİFAZE) ICU: 25 kA,I1:(0,8-1) In ( TS EN 60947-2)
3 x 250 A'e KADAR (TRİFAZE) ICU: 35 kA,I1:(0,8-1) In ( TS EN 60947-2)
AYDINLATMA KONTROLLÜNDE KULLANILAN ZAMAN RÖLESİ
B SINIFI 230V AC,100 kA (10/350ms), ÜÇ FAZ, NÖTR-TOPRAK,İLAVE KONTAK
ÇIKIŞLI
16 A.'E KADAR ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA
AKIM ÖLÇÜ TRAFOSU 501 - 2000/5 A.
ENERJİ ANALİZÖRÜ (TS 4417)
PLC ANA PANOSU
MCC1 PANOSU VE EKİPMANLARI
MCC2 PANOSU VE EKİPMANLARI
MCC3 PANOSU VE EKİPMANLARI
MCC4 PANOSU VE EKİPMANLARI
PLC1 PANOSU VE EKİPMANLARI
PLC2 PANOSU VE EKİPMANLARI
PLC3 PANOSU VE EKİPMANLARI
PLC4 PANOSU VE EKİPMANLARI
SCADA LİSANSI VE PC
LOKAL KONTROL PANOLARI
AYDINLATMA KUMANDA PANOLARI
162
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Söz. Ek-3: Teknik Teklif
3.4 TOPRAKLAMALAR
Sıra
No
Poz No Tanımı
1
30.3/001
2
3
4
5
6
7
8
980.214
980.300
981.101
981.102
982.102
983.102
983.103
2 Mt., GALVANİZLİ 65×65×7.LİK KÖŞEBENT, 5 mt. ŞERİT VE BUNLARIN
GÖMÜLMESİ
AKTİF YAKALAMA UCU ORTALAMA UYARIM YOLU L=60 MT
ÇATI DİREĞİ (AKTİF YAKALAMA UCU İÇİN)
ÇATI İHATA VE İNDİRME İLETKENİ 50 mm2 Elektrolitik Bakır İletken
ÇATI İHATA VE İNDİRME İLETKENİ 25 mm2 Elektrolitik Bakır İletken
BİNA İHATA İLETKENİ 30×3.5 MM GALVANİZLİ ÇELİK LAMA
TOPRAK ELEKTRODU (ÇUBUK), ELEKTROLİTİK BAKIR
İLETKEN KORUYUCU BORUSU
3.5 İÇ TESİSAT VE AYDINLATMALAR
Sıra No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Poz No
736.301
736.302
736.304
740.103
742.283
742.284
742.531
780.123
782.100
Tanımı
KURŞUNSUZ ANTİGRON MALZ.ETANŞ AYDINLATMA SORTİSİ Normal
KURŞUNSUZ ANTİGRON MALZ.ETANŞ AYDINLATMA SORTİSİ Komitatör
KURŞUNSUZ ANTİGRON MALZ.ETANŞ AYDINLATMA SORTİSİ Paralel
SORTİ HATTI KURŞUNSUZ ANTİGRON ETANŞ PRİZ SORTİSİ
TİP U-1*40 W. ETANŞ FLÖRESAN ARMATÜR
TİP U-2*40 W. ETANŞ FLÖRESAN ARMATÜR
DEKORATİF AMAÇLI ASMA TAVAN ARMATÜRÜ: ATY1- 4x18 W
PLASTİK İZOLELİ İLETKEN (NYA) 1*16 mm2
KABLO TAVA SİSTEMLERİ
3.6 ELEKTRİK İCMAL
No
1 Kablolama
İşin Cinsi
2
Çevre Aydınlatma
3
Panolar
4
Topraklamalar
5
İç Tesisat Ve Aydınlatma
163
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Söz. Ek-3: Teknik Teklif
Teknik Şartname EK-1
Mekanik İmalat ve Tesisat Projesi
(Ekte CD içeriğinde sunulmuştur)
164
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Söz. Ek-3: Teknik Teklif
Teknik Şartname EK-2
İnşaat Betonarme ve Statik Projeleri
(Ekte CD içeriğinde sunulmuştur)
165
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Söz. Ek-3: Teknik Teklif
Teknik Şartname EK-3
Elektrik ve Otomasyon Projeleri
(Ekte CD içeriğinde sunulmuştur)
166
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Söz. Ek-3: Teknik Teklif
Teknik Şartname EK-4
Zemün Etüd Raporu
(Ekte CD içeriğinde sunulmuştur)
167
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Söz. Ek-3: Teknik Teklif
Söz. Ek-3: Teknik Teklif
168
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
TEKNİK TEKLİF (Yapım İşi ihaleleri için)
Söz. Ek-3: Teknik Teklif
(Söz. EK: 3c)
<İstekliler teknik tekliflerini Teknik Şartname doğrultusunda, şartnamede istenilen niteliklere ve teknik projeye
uygun olarak hazırlayacaklardır. Sözleşme Makamı tarafından talep edilmiş ise, ayrıca aşağıda belirtilen
hususlarda bilgilere de yer vereceklerdir.>
1. Teklif Sahibi Hakkında Genel Bilgi
2. Organizasyon Şeması
Yöneticiler ve projede görevlendirmeyi düşündükleri kilit personelleri içerecek şekilde hazırlanmalı ve
kilit personele ilişkin öz geçmişler de sunulmalıdır.
3. Yüklenici Olarak Deneyim
Son <rakam> yıl içerisinde tamamlanan benzer nitelikteki işlerin listesi, sözleşme bedelleri, işverenlerin
adları ve irtibat bilgilerini de içerecek şekilde listelenmelidir.
4. Tesis ve Araç-Ekipman Listesi
Sözleşmenin uygulanması için teklif edilen ve kullanıma hazır tesis, araç ve ekipman listesi
sunulmalıdır. Bu tesis ve ekipman kendi malı değilse sözleşme imzalanması halinde bu tesis ve
ekipmanın kendi kullanımında olacağına dair taahhütname sunulmalıdır.
5. İş Planı ve Programı
İhale konusu işin gerçekleştirilmesi için önerilen iş planı programı açıklamalı olarak hazırlanmalıdır.
6. Kalite Güvence Sistem(ler)i
Yapım işlerinin başarılı bir şekilde tamamlanması için kullanılması teklif edilen kalite güvence
sistem(ler)inin detaylarını burada belirtiniz.
7. Adli Sicil Kaydı
Son <2015 > yılı içerisinde yürütülen veya hali hazırda yürütülmekte olan sözleşmelerden kaynaklanan
herhangi bir dava veya tahkim geçmişi hakkında bilgi veriniz. Bu davaların lehinize mi yoksa
aleyhinize mi sonuçlandığını, bu davalar sonucu tahakkuk etmiş cezalar olup olmadığını burada
açıklayınız. Ortak girişim / konsorsiyum halinde her bir ortağı için ayrı bir sayfa doldurulmalıdır.
8. Ek Bilgi
İstekliler buraya, tekliflerinin değerlendirilmesi için faydalı olduğuna inandıkları ilave bilgileri
ekleyebilirler.
İsteklinin Kaşesi
Yetkili İmza
169
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Söz. Ek-4: Mali Teklif
Söz. Ek-4: Mali Teklif
(İhale kapsamında tekliflerin sunulması aşamasında Mali Teklifler ayrı bir zarf içerisinde kapalı olarak
sunulacaktır)
170
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Söz. Ek-4: Mali Teklif
Yapım İşi İhaleleri İçin
MALİ TEKLİF FORMU
Söz. EK:4c
B. GÖTÜRÜ BEDEL ESASLI İHALELER
.
1
İşin Tanımı
2
KDV Hariç
Tutar
(TL)
Yazıyla KDV Hariç Tutar
3
KDV
(TL)
İşin Bedeli
İsteklinin Kaşesi
Yetkili İmza
Not: Birim fiyatlar ve toplam teklif tutarlarında tespit edilen hatalar aşağıdaki şekilde düzeltilecektir:
a) Rakam ve yazı ile belirtilen miktarlarda bir fark bulunduğu zaman, yazılı olarak belirtilen miktar
geçerli olacaktır.
b) Birim oran ile birim fiyatın miktar ile çarpılması sonucunda bulunan toplam miktar arasında bir
fark olduğunda belirtilen birim oran geçerli olacaktır.
171
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Söz. Ek-5: Standart Formlar ve Diğer Gerekli Belgeler
Söz. Ek-5: Standart Formlar ve Diğer Gerekli Belgeler
172
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Söz. Ek-5: Standart Formlar ve Diğer Gerekli Belgeler
MALİ KİMLİK FORMU
(Söz. EK: 5a)
MALİ KİMLİK
HESAP SAHİBİ
ADI
ADRESİ
KASABA/ŞEHİR
POSTA KODU
KDV SİCİL NO
ÜLKE
İRTİBAT KURULACAK KİŞİ
TELEFON
FAKS
E - POSTA
BANKA
BANKA ADI
ŞUBE ADRESİ
KASABA/ŞEHİR
POSTA KODU
ÜLKE
HESAP NO
IBAN
NOTLAR :
BANKANIN KAŞESİ + BANKA TEMSİLCİSİNİN İMZASI:
TARİH + HESAP SAHİBİNİN İMZASI:
(Her ikisi de gereklidir)
(Gereklidir)
173
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Söz. Ek-5: Standart Formlar ve Diğer Gerekli Belgeler
TÜZEL KİMLİK FORMU
(Söz. EK: 5b)
ÖZEL KURUM/KURULUŞLAR
TÜRÜ
STK (Sivil Toplum Kuruluşu)
EVET
HAYIR
İSİM(LER)
KISALTMA
GENEL MERKEZ
RESMİ ADRESİ
POSTA KODU
POSTA KUTUSU
ŞEHİR
ÜLKE
VERGİ NUMARASI
KAYIT YERİ
KAYIT TARİHİ
G
G
A
Y
Y
Y
Y
Y
KAYIT NUMARASI
TELEFON
FAKS
E-POSTA
BU “TÜZEL KİŞİLİK BELGESİ” DOLDURULMALI VE AŞAĞIDAKİLERLE BİRLİKTE VERİLMELİDİR:
 SÖZLEŞME TARAFININ İSİM, ADRES VE ULUSAL OTORİTELER TARAFINDAN VERİLEN KAYIT NUMARASINI
GÖSTEREN RESMİ DOKÜMANIN BİR KOPYASI (ÖRNEĞİN; RESMİ GAZETE, ŞİRKETLERİN KAYDI VB.)
 YUKARIDA DEĞİNİLEN RESMİ DOKÜMANDA BELİRTİLMEMİŞSE VE DE MÜMKÜNSE VERGİ KAYDININ BİR
KOPYASI
TARİH VE İMZA
174
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Söz. Ek-5: Standart Formlar ve Diğer Gerekli Belgeler
KİLİT PERSONELİN MESLEKİ DENEYİMİ
Söz. Ek-5c
ÖZGEÇMİŞ
(Hizmet alımları ve istenmiş ise diğer alımlar için)
(Azami 3 sayfa + 3 sayfa ek)
Sözleşmede önerilen pozisyon:
1.
Soyadı:
2.
Adı:
3.
Doğum yeri ve tarihi:
4.
Tabiyeti:
5.
Medeni durumu:
Adres (telefon/faks/e-posta):
6.
Eğitim:
Eğitim Kurumları:
Tarih:
(ay/yıl) tarihinden
(ay/yıl) tarihine kadar
Derece:
7.
Yabancı Dil
(1’den 5’e kadar bir ölçeğe göre, 5 en iyi):
Dil
Okuma
Konuşma
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Mesleki kurumlara üyeliği:
Diğer yetenekler (mesela bilgisayar bilgisi, vb.):
Mevcut pozisyon:
Mesleki deneyim süresi:
Kilit özellikleri:
Bölgesel deneyimi:
Ülke/Bölge/Şehir
14.
Yazma
Tarih: (ay/yıl) tarihinden (ay/yıl)
tarihine kadar)
Mesleki deneyim:
Tarih: (ay/yıl) tarihinden (ay/yıl) tarihine kadar
Yer
Şirket/kurum
Pozisyon
İş tanımı
15.
15a.
15b.
Diğerleri:
Yayınlar ve seminerler:
Referanslar:
İmza ....................................................
(istekli adına imza atmaya yetkili kişi ya da kişiler)
Tarih ............................................
175
Projenin adı ve kısa tanımı
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Söz. Ek-5: Standart Formlar ve Diğer Gerekli Belgeler
TESİS, ARAÇ ve EKİPMAN
Söz. Ek-5d
(Yapım işi alımlarında ihale kapsamında talep edilmiş ise)
Sözleşmenin uygulanması için teklif edilen ve kullanıma hazır tesisler/ekipmanlar:
AÇIKLAMA
(tip/marka/model)
A)
İNŞAAT TESİSİ
EKİPMANLAR
Güç/
kapasite
Ünite
sayısı
Yaş
(yıl)
Kendi mülkiyeti (KM)
veya kira (K)/ ve
mülkiyet yüzdesi
/
/
/
/
/
B)
ARAÇLAR
KAMYONLAR
VE
/
/
/
/
C)
DİĞER TESİSLER
/
/
/
/
İmza ....................................................
(istekli adına imza atmaya yetkili kişi ya da kişiler)
Tarih ............................................
176
Menşei
(ülke)
Cari yaklaşık
değeri
(TL)
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Söz. Ek-5: Standart Formlar ve Diğer Gerekli Belgeler
ORTAK GİRİŞİMLER HAKKINDA BİLGİ
Söz. Ek-5e
(İhaleye ortak girişim ya da konsorsiyum olarak teklif sunulacaksa istekli bu formu dolduracaktır.)
1
2
3
4
5
6
7
Adı ......................................................................................
Yönetim kurulunun adresi ..................................................
..................................................................................................
Teleks ..........................................................
Telefon .........................Faks ..................................E-posta .....
Sözleşme Makamının bulunduğu devletteki temsilcisi, eğer varsa (yabancı bir lider
ortağı olan ortak girişim / konsorsiyumlar için)
Ofis adresi ...........................................................................
..................................................................................................
Teleks ..........................................................
Telefon ..............................Faks .........................................
Ortakların isimleri
i)
..............................................................................................
ii) ..............................................................................................
iii) ..............................................................................................
vb. ............................................................................................
Lider ortağın adı
..................................................................................................
..................................................................................................
Ortak girişim/konsorsiyumun oluşumu ile ilgili anlaşma
i)
İmza tarihi: ................................................................
ii) Yeri: ...................................................................................
iii) Ek – ortak girişim / konsorsiyum sözleşmesi
Ortakların her biri tarafından yapılacak işlerin türü de belirtilerek ortaklar arasında
önerilen iş bölümü (% olarak)
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
İmza ....................................................
(istekli adına imza atmaya yetkili kişi ya da kişiler)
Tarih ...........................................
177
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Bölüm C: Diğer Bilgiler
Bölüm C: Diğer Bilgiler
178
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Bölüm D: Teklif Sunum Formu
Bölüm D: Teklif Sunum Formu
179
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Bölüm D.
Bölüm D: Teklif Sunum Formu
Teklif Sunum Formu
Bu form, teklifi veren firma tarafından kendine ait bilgiler girilerek doldurulacaktır. Firmaya ve teklife özgü bilgiler
dışındaki genel hükümler değiştirilemez. Bu form eki beyannamenin genel metni değiştirilemez.
< İsteklinin Anteti>
Referans: < her bir ihale davet mektubu için>
Sözleşme adı: < Sözleşme başlığı > Lot başlığı: < Lot başlığı, ihale lotlara bölünmüş ise>
Teklif teslim formunun bir adet imzalanmış aslı (mali kimlik formu, tüzel kişilik formu ve sunulması gereken
diğer beyannameler de dahil) <rakam> kopyasıyla birlikte teslim edilmek üzere hazırlanmış olmalıdır.
1
İSTEKLİNİN KİMLİĞİ
Tüzel kişiliğin ad(lar)ı ve adres(ler)i
2
İLETİŞİM KURULACAK KİŞİ (bu teklif için)
Adı Soyadı
Firma Adı
Adres
Telefon
Faks
e-mail
3
BEYANNAME(LER)
Teklifin tarafı olarak, bu formun 1. maddesinde tanımlanan tüzel kişilik, ekteki formatta kullanılan imzalı
beyannameyi teslim etmelidir.
4
TAAHHÜTNAME
Ben, yukarıda adı geçen isteklinin imza atmaya yetkili kişisi olarak, yukarıda belirtilen ihale süreci için
hazırlanan ihale dosyalarını okuyup kabul ettiğimizi, hiçbir koşul ve kısıtlama öne sürmeden beyan ederim. İhale
dosyasında belirlenen <hizmetleri sağlamayı / malları tedarik etmeyi / yapım işini üstlenmeyi>, Teknik
Teklifimizi oluşturan aşağıdaki belgeler ve mühürlenmiş ayrı bir zarfla teslim edilen Mali Teklifimize dayanarak
teklif ediyoruz.

Mali ve Ekonomik Durum Belgeleri

Uzmanlık Alanı ve Deneyim Belgeleri

Planlar – Çizimler (sadece yapım işleri için)

Organizasyon ve Metodoloji (sadece hizmet alımları için)

Kilit uzmanlar (Kilit uzmanların listesi ve özgeçmişlerden oluşur) (hizmet alımları ve istenmiş ise diğer
alımlar için)

İsteklinin beyannamesi (teklifi konsorsiyum veriyorsa, her konsorsiyum üyesinden bir adet olmak üzere)

Her Kilit uzmanın imzaladığı münhasırlık ve müsaitlik bildirimi (sadece hizmet alımları için)
180
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Bölüm D: Teklif Sunum Formu

İhalenin kazanılması halinde ödemelerin yatırılacağı banka hesabının ayrıntılarını içeren doldurulmuş mali
kimlik formu

Doldurulmuş Tüzel Kişilik Formu
Bu teklif, İsteklilere Talimatların 25. maddesinde belirtilmiş olan geçerlilik süresince geçerlidir.
İstekli adına.
Adı Soyadı
İmza
Tarih
181
SR Ek 3 – Teklif Dosyası
Bölüm D: Teklif Sunum Formu
Beyanname Formatı
(Teklif Sunum Formunun 3. Maddesinde belirtilen beyanname formatı)
<Tüzel kişiliğin antetli kağıdına yazılarak sunulacaktır>
<Tarih>
<Sözleşme Makamı (Yararlanıcı)nın ismi ve adresi>
Referansınız: < Davet tarihi>
Sayın Yetkili,
TEKLİF SAHİBİNİN BEYANI
Yukarıda belirtilen ihale davet mektubunuza atfen, biz, <Tüzel kişiliğin ad(lar)ı> olarak,


İşbu teklifi bu ihale için <liderliği tarafımızca üstlenilmiş olarak / bireysel olarak> sunduğumuzu ve aynı
ihaleye verilen tekliflerde başka bir şekil ve formda katılımcı olmadığımızı;
İsteklilere Talimatlarda sayılan, ihalelere katılımcı olmamızı engelleyen durumlardan birine dahil
olmadığımızı;

İsteklilere Talimatlarda açıklanan yasak fiil ve davranışlarda bulunmayacağımızı ve etik kurallara
uyacağımızı ve özellikle teklif teslim dönemi içerisinde diğer adaylar ya da ihale kapsamındaki kimselerle
mevcut ya da potansiyel hiçbir çıkar çatışması ya da bağlantı içinde olmadığımızı;


Başvuru formunda yalnızca kendi tüzel kişiliğimizin kaynak ve deneyimine dair bilgiyi sağladığımızı;
Teklif süreci ya da sözleşmenin uygulanmasının herhangi bir aşamasında, üstte belirtilen durumlarda
herhangi bir değişiklik olması halinde, Sözleşme Makamını hemen bilgilendireceğimizi ve

Bu teklif sürecinde kasti olarak verilen herhangi bir yanlış ya da eksik bilginin, bu ihaleden ya da Kalkınma
Ajansları tarafından finanse edilen diğer ihalelerden hariç tutulmamızla sonuçlanacağını kabul ettiğimizi,
beyan ederiz.
Teklifimizin kabulü halinde, gerekirse, İsteklilere Talimatlarda açıklanan ihale dışı bırakılma durumlarından
herhangi birine dahil olmadığımızı, yasal belgelerle ispatlamayı taahhüt ediyoruz. Formların ve delil
niteliğindeki belgelerin üzerlerindeki tarih, son teklif teslim tarihinin 180 gün öncesinden daha eskiye ait
olmayacaktır.
İstendiği takdirde, bu ihale dosyasında belirtilen teklif için gerekli seçim kriterleri ile ilgili, mali ve ekonomik
durumumuzun sürekliliği ve teknik - mesleki kapasitemiz hakkında kanıt sağlamayı taahhüt ediyoruz.
İhale kararının bildirilmesinden sonra, 15 takvim günü içinde bu kanıtı sağlayamamamız ya da eksik / yanlış
bilgi vermiş olmamız durumunda ihale kararının hükümsüz sayılacağından haberdar olduğumuzu bildiririz.
Saygılarımla
<Tüzel kişiliğin yetkili temsilcisinin imzası>
<Tüzel kişiliğin yetkili temsilcisinin adı ve ünvanı >
182
SR EK 4
Teklif Alındı Belgesi Örneği
<Sözleşme Makamı>
<İhale konusu> konulu hizmet alımı ihalesi kapsamında < teklif verenin unvanı > tarafından
verilen teklif, <tarih> tarihinde ve saat <saat> ‘ de teslim alınmış ve < teklif numarası > no.lu
teklif olarak telif listesine kaydedilmiştir.
Sözleşme Makamı adına
Teslim alanın adı soyadı
İmzası
Not: Sözleşme Makamı ihalesi kapsamında istekliler tarafından teslim edilen teklifleri kayıt altına alacak ve
teklif sahiplerine tekliflerini teslim ettiklerine dair bu belgeyi imzalayarak vereceklerdir.
183
SR EK 5
Değerlendirme Komitesi Tayini
(Proje Adı)
İHALE NO:
TEKLİFE DAVET TARİHİ:
İHALE KAPSAMI:
< ……….. Mal Alımı / Hizmet Alımı / Yapım İşi’nin gerçekleştirilmesi>
UYGULANAN PROSEDÜR: Açık İhale Usulü>
Yukarıda bahsi geçen ihale kapsamında sunulacak teklifleri değerlendirmek üzere, aşağıda; ad, soy ad
ve görevleri belirtilen kişilerden oluşan Değerlendirme Komitesi tayin edilmiştir:
Adı Soyadı
Görevi / Mesleği
Başkan Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Gözlemci olarak katılımları için <Ajans / diğer> uzman(lar)ı davet edilmiştir.
Tarih: ____________________
Sözleşme Makamı
Yetkilisi
_________________________
İmza
<Not: Mal Alımı ve Hizmet Alımı ihalelerinde, birisi başkan ve hepsi eşit oy hakkına sahip olmak üzere en az üç
kişiden, Yapım İşleri ihalelerinde ise en az beş kişiden oluşan bir Değerlendirme Komitesi tayin edilmelidir. Bu
belge Sözleşme Makamı yetkilisi tarafından onaylandıktan sonra ihale işlem dosyasında muhafaza edilecektir.>
184
SR EK 6
Tarafsızlık ve Gizlilik Beyanı5
Proje Sözleşme Kodu:
________________________________________________________
İhale Adı/Konusu : _____________________________________________________________
Aşağıda imzası bulunan ben, işbu belge ile yukarıda bahsi geçen ihale prosedürünün değerlendirmesine
katılmayı kabul ettiğimi beyan ederim. Bu beyanda bulunarak, bu ihale prosedürü ile ilgili olarak bugüne kadar,
değerlendirme süreci ile ilgili harici eylemler için ihale değerlendirme ve sözleşme prosedürlerine yönelik,
Kalkınma Ajansları tarafından sağlanan mali destekler kapsamındaki satın almalarda uygulanacak ilgili rehberler
ve mevzuat hükümleri de dahil olmak üzere mevcut bilgileri edinmiş olduğumu doğrularım.
Sorumluluklarımı tarafsız ve adil bir şekilde yerine getireceğimi beyan ederim.
Değerlendirme sürecinin sonucundan kazanç sağlaması olası tüm taraflardan bağımsızım6,7. Bildiğim ve
inandığım kadarıyla, herhangi bir tarafın gözünde bağımsızlığım konusunda soru işareti yaratabilecek olan ve
geçmişte veya bugün var olan veya öngörülebilir gelecekte ortaya çıkması muhtemel olan hiçbir gerçek veya
koşul mevcut değildir. Bu tür bir durumun değerlendirme süreci içerisinde ortaya çıkması, bu tür bir ilişkinin var
olması veya kurulmuş olduğu yolunda ortaya çıkması halinde, bunu derhal beyan edeceğim ve değerlendirme
sürecine katılımıma derhal son vereceğim.
Geçmiş 3 yıl içinde isteklinin, onların konsorsiyum üyeleri ya da alt yüklenicileri tarafından çalıştırılmadığımı
beyan ederim. Ayrıca bildiğim kadarıyla, isteklileri değerlendirmedeki yeteneğim konusunda şüphe uyandıracak
durumum olmadığını beyan ederim.
Değerlendirmenin bir sonucu olarak veya değerlendirme sırasında bana ifşa edilen veya tarafımdan keşfedilen
veya hazırlanan herhangi bir bilgi veya belgeyi (“gizli bilgiler”) güvende ve gizli tutmayı ve bu tür bilgileri
herhangi bir üçüncü tarafa ifşa etmemeyi kabul ediyorum. Aynı zamanda, temin edilen herhangi bir yazılı bilgi
veya standart formun kopyalarını tutmamayı da kabul ediyorum.
Gizli bilgiler, işbu Beyanı imzalamayı ve bu Beyanın şartları ile bağlı olmayı kabul etmedikleri sürece hiçbir
çalışana veya uzmana ifşa edilmeyecektir.
İsim
İmza
Tarih
5
6
7
Değerlendirme sürecine katılacak olan herkes tarafından doldurulacaktır (oy versin veya vermesin değerlendirme
komitesinin üyeleri ve herhangi bir gözlemci dahil olmak üzere)
Geçmişte veya halihazırda doğrudan veya dolaylı olarak, mali, mesleki veya diğer türde bir ilişkinin var olup olmadığının
dikkate alınması
İhaleye / İhale davetine doğrudan veya dolaylı olarak katılan birey, bir konsorsiyumun üyesi, ortaklardan herhangi biri
veya bunlar tarafından teklif edilen taşeronlar.
185
SR EK 7
Teklif Açılış Tutanağı
…./…./20...
TR31/14/SBGO1/0009 nolu ARITMA TESİSİ KAPASİTE ARTIŞ PROJESİ ( TOSBİ ATKAP )
başlıklı proje kapsamında 22/12/2015 tarihinde gerçekleştirilen 1000 m3/gün kapasiteli ARITMA TESİSİ
KAPASİTE ARTIŞ PROJESİ konulu YAPIM İŞİ ihalesi kapsamında aşağıda isimleri belirtilen istekliler
,22/12/2015 tarih,9.30’a kadar tekliflerini sunmuşlardır.
Teklif Listesi
1.
2.
3.
…
Değerlendirme Komitesi
Başkan
Üye
Üye
İmza
İmza
İmza
186
SR EK 7
Teklif Açılış Kontrol Listesi
Proje Sözleşme Kodu:
________________________________________________________
İhale Adı/Konusu : _____________________________________________________________

Adımlar
1.
Tüm teklif zarfları Başkana teslim edilmiştir.
…
2.
Tüm teklif zarfları teslim alınma sırasına göre numaralandırılmıştır.
…
3.
Başkan alınan tüm teklif zarflarının ihale açma oturumu sırasında mevcut bulunduğunu
doğrulamıştır.
…
4.
Başkan tüm teklif zarflarının kapalı ve iyi durumda olduğunu doğrulamıştır.
…
5.
Başkan ve üyeler dış teklif zarflarını açararak aşağıda belirtilen işlemleri gerçekleştirmiştir:
 Teklif zarfı numarasının, tüm teknik teklif nüshalarının ve mali teklif zarfının üzerine
yazılması.
 Tüm belge asıllarının ilk sayfalarının ve mali teklifi içeren zarfın parafe edilmesi
6.
Her teklif zarfı için, Değerlendirme Komitesi, alınan tekliflerin aşağıdaki hususları içerip
içermediğini:
 Zarf üzerindeki kayıt numarası
 İsteklinin adı
 Tarih (ve saat, son tarihte teslim alınan teklifler için)
 Dış zarfın durumu
 Teknik ve mali tekliflerin ayrı ayrı zarflarda teslim alınıp alınmadığı
 İsteklinin, beyanını da içeren teklif başvuru formunu ekleyip eklemediği
 Talep edilmiş ise, geçici teminatın sağlanıp sağlanmadığı
 Teklifin açılış safhasına ilişkin idari kurallara uygun olup olmadığı
kontrol etmiştir.
7. Tarafsızlık ve gizlilik beyanı değerlendirme komitesinin tüm üyeleri ve gözlemciler tarafından
imzalanmıştır.
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
8.
Başkan teslim alınan teklif sunuş mektuplarını imzalamıştır.
…
9.
(Hizmet alımları için) Başkan, mali tekliflerin güvenli bir yerde muhafazasını sağlamıştır.
…
10. Teklif açılış tutanağı, değerlendirme komitesinin tüm üyeleri tarafından imzalanmıştır.
Değerlendirme Komitesi
Başkan
İmza
Üye
İmza
187
Üye
İmza
…
SR EK 8
İdari Uygunluk Değerlendirme Tablosu
<Projenizin adı>
Proje Sözleşme Kodu:
________________________________________________________
İhale Adı/Konusu : _____________________________________________________________
Karar
(Kabul/Ret)
isteklilere talimatlar
7. Madde kapsamında
talep edilen belgeler
sunulmuş (E/H)
Mali Teklif ayrı bir zarfta
ve kapalı olarak sunulmuş
(E/H)
Teknik Teklif mevcut
(E/H)
Teklif sahibinin beyanı
imzalı (E/H)
Teklif formu
doldurulmuş. (E/H)
Teklif Usulüne uygun,
kapalı olarak teslim
edilmiş (E/H)
Teklif alındı belgesi
verildi (E/H)
Teklif sahibinin adı
Teklif süresi içinde
(E/H)
teslim edilmiş.
Teklif zarfı No.
İdari Uygunluk Tablosu
1
2
3
4
5
(Not: Sözleşme Makamı şartnamesi kapsamında, tekliflerin idari uygunluğunu denetlemek için ilave soru
sütunları ekleyebilir.)
Değerlendirme Komitesi
Başkan
İmza
Üye
İmza
188
Üye
İmza
SR EK 9
Teknik Değerlendirme Tablosu
(Mal Alımı ve Yapım İşi İhaleleri İçin)
1
2
3
Başkan
Üye
Üye
İmza
İmza
İmza
189
Açıklamalar
(varsa)
Karar
(Kabul / Ret)
İsteklinin İş Tecrübesi
yeterli mi?
(E/H)
adı
Teklif Teknik Şartnameye
Uygun mu?
(E/H)
İsteklinin
Tali hizmetler istenilen
şekilde mi?
(E/H/ Geçerli değil)
______________________________________________
:
Faaliyet Planı / Teslim
Süresi Uygun mu?
(E/H)
İhale Adı/Konusu
İsteklinin ekonomik ve
mali kapasitesi yeterli mi?
(E/H)
_____________________________________________
Teklif zarfı No
Proje Sözleşme Kodu:
Teklif dosyasındaki diğer
teknik gereklilikler?
(E/H/ Geçerli değil)
İlgili projeye uygun hale getirilecektir. Değerlendirme Komitesi tarafından doldurulmalıdır, Sözleşme Makamı
işin gereklerine uygun olarak farklı/ilave kriterler belirleyebilir.
SR EK 10
Mali Teklif Oturumu Teklif Açılış Tutanağı
Proje Sözleşme Kodu:
_____________________________________________
İhale Adı/Konusu
______________________________________________
1.
:
Zaman çizelgesi
TARİH
SAAT
YER
Teklif Davet mektubunun
gönderilme tarihi
Başvuru için son tarih
Teklif açma oturumu
2.
Teklif veren istekliler ve mali teklifleri
Teklif zarfı
numarası
3.
İsteklinin adı
Mali teklif tutarları
Geri çekilen teklifler
Aşağıda belirtilen istekliler teklif tekliflerini geri çekmişlerdir(herhangi bir teklifin geri çekilmiş olması halinde):
Teklif zarfı
numarası
4.
İsteklinin adı
Nedeni (biliniyorsa)
Gözlemci(ler)
Adı
5.
Temsil ettiği Kurum
İmzalar
Değerlendirme
Komitesi
Adı Soyadı
İmzası
Başkan
Üye
Üye
190
SR EK 11
Teklif Değerlendirme Raporu
Proje Sözleşme Kodu:
İhale Adı/Konusu
:
Uygulanan Usul
:
______________________________________________
______________________________________________
__________________
Yukarıda adı geçen ihale için aşağıdaki firmalar davet edilmiştir / müracaat etmiştir.
No.
Firma adı
1
2
3
4
Aşağıdaki firmalar tekliflerini zamanında tarafımıza teslim etmiştir:
No.
Firma adı
1
2
3
4
İlçe/İl
İlçe/İl
Değerlendirme Komitesi bu belgeye ekli değerlendirme tablosunu kullanarak tüm teklifleri incelemiştir.
Aşağıdaki teklifler şartları karşılayamadığından değerlendirme dışı bırakılmıştır:
No.
Firma adı
Gerekçe <Örnekler*>
1
2
3
* <uygun olmayan menşe>, <teknik şartnameye uygun olmaması>, <imzalanmamış evrak>, <uygun olmayan
teslimat koşulları>
Değerlendirmeyi geçen teklifler aritmetik hata kontrolü yapıldıktan ve bulunan hatalar resen düzeltildikten sonra
aşağıdaki gibi sıralanmıştır:
No.
Firma
Önerilen fiyat
1
2
3
Sonuç
Değerlendirme Komitesi ihalenin aşağıdaki gibi verilmesini önermektedir:
Firma adı
Toplam bedel
.-TL
Değerlendirme
Komitesi
Başkan
Üye
Adı Soyadı
Üye
191
İmzası
SR EK 12
Seçilmeyen İstekliye Mektup
< Sözleşme Makamının Anteti >
< Tarih >
< İsteklinin Adresi >
Proje Adı
:
İhale Adı/Konusu :
Sayın < İlgilinin İsmi >
Yukarıda belirtilen ihale sürecine katılımınız için teşekkür ederiz. Ancak, gönderdiğiniz teklif aşağıdaki
sebeplerden dolayı seçilmemiştir.
[Geçerli olmayan satırları siliniz]

Teklifiniz son teslim tarihinden önce elimize ulaşmamıştır.

Teklifiniz idari uygunluk şartlarını karşılamamaktadır.

Teknik teklifiniz şartnamede belirtilen özellikleri taşımamaktadır.

Mali teklifiniz, sözleşme için mevcut azami bütçeyi aşmaktadır.

Teklifiniz teknik olarak uygun bulunan teklifler içerisinde en ekonomik teklif değildir.

Teklifiniz teknik olarak uygun bulunan teklifler içerisinde en ucuz teklif değildir.

………………………
İhalenin … … … … … … .-TL tutarında teklif veren <seçilen isteklinin adı> üzerine kaldığı bilginize sunulur.
Bundan sonraki projelerimizdeki girişimlerimize aktif olarak ilgi göstermeye devam etmenizi temenni ederiz.
Saygılarımla,
Sözleşme Makamı Adına
< isim >
< imza >
192
SR EK 13
Sözleşmeye Davet Mektubu
[Sözleşme Makamının Anteti]
SAYI
:
KONU
İhale kararının onaylandığı tarih
: Sözleşmeye davet
: _ _/_ _/_ _ _ _
Bu mektup _ _/_ _/_ _ _ _ tarihinde tarafınıza [elden verilmiştir / iadeli taahhütlü olarak posta yoluyla gönderilmiştir /
faks ile iletilmiştir].
[isteklinin adresi]
Sayın [isteklinin adı veya ticaret unvanı],
İLGİ
: _ _/_ _/_ _ _ _ tarihinde, ......... sıra numarası ile kayda alınan teklifiniz.
[işin adı] işine ait ihale uhdenizde kalmıştır. Tebliğ tarihinden itibaren en geç yedi (7) gün içinde ihale tarihi
itibarıyla idari şartnamede sayılan ihaleye katılamayacak olanlar kapsamında olmadığınıza dair belgeler [ ile
ihale bedelinin % 6’sı oranında kesin teminatı vermek] ve gerekli olan diğer işlemleri de tamamlamak suretiyle
ihale konusu işe ilişkin sözleşmeyi en geç (......) gün8 içerisinde imzalamanız gerekmektedir.
Saygılarımızla.
Sözleşme Makamı Yetkilisi
Adı SOYADI
Görevi
İmza
8
İşin niteliği, teminat istenip istenmediği, isteklinin uyruğu vb hususlar göz önünde bulundurularak makul bir süre tanımlanacaktır.
193
SR EK 14
194
Download

tıklayınız - İzmir Kalkınma Ajansı