İçindekiler
Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmeler Derneği
EGE KOBİDER Adına İmtiyaz Sahibi
Fettah GÜVENTÜRK
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Ahmet KAPLAN
Yayın Kurulu
Aydın TELSEREN
Prof. Dr. Edip TEKER
Fahrettin SELÇİK
Prof. Dr. Oğuzhan ALTAY
Prof. Dr. H. Semih GÜNEŞ
Mehmet DEMİR
Şener MUTER
İsmail Hakkı CEYLAN
O. Vehbi UÇAL
Editör
Murat KOÇ
Haber Sorumlusu
Türkan KOÇ
Görsel Yönetmen/Sayfa Tasarım
Ümit GÖZLEMECİ
Grafik Tasarım/Renk Ayrımı
Yudum GÖZLEMECİ
Reklam Sorumlusu
Gözde GÜNEÇ
Baskı Öncesi/Baskı/Baskı Sonrası
Berke Ofset Matbaacılık
Sanayi Cad. No:30 Kazım Dirik Mah.
Ağaçlı Yol Bornova/İZMİR
Tel: 0 232 449 77 47
Fax: 0 232 449 70 97
Yayın Türü: Bölgesel Süreli Yayın
Baskı Tarihi:
Ekim 2014
Yönetim Yeri:
10001 Sokak No: 24 AOSB-Çiğli / İZMİR
Tel: 0 232 376 75 20 Fax: 0 232 376 85 64
www.egekobider.org.tr
e-mail: [email protected]
Dergimiz Basın Ahlak Yasası’na uyar.
Dergide yayınlanan yazıların sorumluluğu
yazarına aittir.
Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.
4
KOBİ DÜNYASI l EKİM-KASIM 2014 l www.egekobider.org.tr
Haber
8 Yorgancılar’dan KOBİ Bakanlığı ve Banka önerisi
8 İAOSB’den Tehlikeli İşler Mesleki Eğitim Kursu
10 BAYOSB’den sanayici memnuniyetine yatırım
46 Ege Bölgesi’ne uluslararası hizmet kalitesi
48 İKÇÜ’nün güneşi yüzleri güldürdü
Etkinlik
11 BAYOSB yatırımcısına özel kredi
36 EGEKOBİDER kahvaltı buluşmaları
Şirketlerden
38 Dev projede Berdan Cıvata imzası
İçindekiler
Dosya Konusu
20 İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi
22 Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi
24 Ege’nin yıldızı: BAYOSB
26 Tire Organize Sanayi Bölgesi
28 Pancar Organize Sanayi Bölgesi
30 İzmir Ticaret Organize Sanayi Bölgesi
32 Aliağa Organize Sanayi Bölgesi
Plastik İhtisas
34 Menemen
Organize Sanayi Bölgesi
35 Bergama Organize Sanayi Bölgesi
Eğitim
16 BAYOSMEM’de eğitime başlarken (Ramazan Erden)
Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi Mesleki
18 Eğitim
Merkezi Projesi (Mehmet Demir)
Yazarlar
4 KOBİ’ler ve OSB’ler (Başyazı)
Türkiye ekonomisinde
6 KOBİ’lerin
gücü (Editörden)
Mesleki eğitim ve istihdam
12 Sorunları
(Şener Muter)
ve teknik eğitimde yaşanan olumsuzluklar
14 veMesleki
bazı çözüm önerileri (Prof.Dr. Edip Teker)
eğitimin önemi
50 Mesleki-Teknik
(O. Vehbi Uçal)
Aile şirketlerinde çalışan profesyonel
52 yöneticilere
öneriler (İsmail Hakkı Ceylan)
Tanıtım
40 Bodycote Istaş Isıl İşlem San. ve Tic. A.Ş.
42 Metal Isıl İşlem Sanayicileri Derneği MISAD (Barış Telseren)
Ö. kapak içi
1
5
7
9
17
25
27
29
Reklam İndeksi
İAOSB
Vakıfbank
Star Yağcılar
Egemet
İstaş
Kemalpaşa OSB
Elkima
Al-Çelik
Sonar Tour
31
33
37
39
43
45
47
53
A. kapak içi
Arka kapak
Eko Endüstri
Genç Yılmaz
Sisbim
Berdan Makina
Kobice Danış.
Figes Engineering
Ramada Hotel
Has Prefabrik
Egepoli
BAYOSB
Üye listesi
54
KOBİ DÜNYASI l EKİM-KASIM 2014 l www.egekobider.org.tr
5
Başyazı
KOBİ’ler ve OSB’ler
KOBİLER
Fettah GÜVENTÜRK
EGEKOBİDER Yönetim Kurulu Başkanı
Ülke Girişimciliğinin tezahürü olup, küçük mekanlarda sınırlı imkanlarla, sınırlı
istihdam ile ÜRETİM doğuşuna vesile olan küçük ve orta boy işletmelerdir. İşletmelerin %98 i istihdamın, ihracatın hamili, EKONOMİNİN TEMEL TAŞI, üretimin motoru, Ülkemizin istikbal ve geleceğidir. İşyeri, Tezgah ve İşletme
imkanlarının iyileşmesi, teşviki paralelinde Sanayileşmenin, kalkınmanın, öncüleri OSB’ lerin katılımcıları olacaktır.
OSB’LER
Kapsamlı bir biçimde sınırları tayin edilmiş bir alanda, alt yapısı, gerekli sosyal ve teknik hizmetleri, ortak
yapıları hazırlanarak organize edilmiş bölgelerde sanayicilere geniş çaplı toplu imkan sağlanmasıdır.
- Planlı kalkınma modeli olup, çarpık kentleşmeyi önleyen, kentsel dönüşüme elverişli,
- İhtisas ve kümelenme gibi bilimsel ortak işbirliğine uygun, istihdama açık, rekabeti kabiliyetini artırıcı,
Kamu desteklerinden yararlılık derecesi, üniversite sanayi, eğitim işbirliği yüksek BÖLGELER’dir.
- Tarıma elverişli olmayan, sanayiye uygun olabilecek arsaların sanayici kurumların istemi ile başta sanayi
bakanlığı olmak üzere mahalli idareler ve çok sayıda kamu kuruluşunun oluru ile doğan OSB’ ler ülkelerin,
bölgelerin kaderinde çok büyük rol oynamaktadır. Oluşum ve altyapısı güçlüklerle dolu olan OSB’lerin ihtiyaca rağmen dolması da uzun zaman almaktadır.
- Sektörel ve orta boyutlu OSB’ lerin kurulması KOBİ’lerin üretim ve istihdam hızını artıracak arzu edilen kalkınma hızına ulaşılabilecektir.
ÖNERİ VE ÖNEMLİ NOTLAR
OSB’ lerin kurulduğu şehirler gerek genişlik, gerekse sektörel zenginlik nedeni ile MARKA ve örnek
boyutu kazanmışlardır.
İlerleyen yıllar OSB’ lerin ihtisas OSB’ leri , Teknopark ve Teknokentler, endüstriyel bölgelerin oluşumuna imkan veren kalkınmada yüksek teknolojiyi ARGE inovasyon çalışmalarına yönelik yatırımların
teşvikini sağlayan bölgeler boyutu kazanmışlardır.
Kentsel dönüşüm ile şehirlerin yeni yapılanmasında; mahalle içi KOBİ’ lerin taşınabileceği, yer alacağı
ülkemiz örnek şehirlerin de olduğu gibi tarım alanlarından uzak OSB’ lere ihtiyaç vardır.
Organize olarak ilan edilen bölgelerin zamanında, yeteri ölçüde doldurabilmek için bölgenin kamu ve
sanayi yönetimlerinin sinerjik bir işbirliği yapması ortak dileğimizdir.
İZMİR SANAYİ BÖLGELERİ
- İZMİR ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
- KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
- ALİAĞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
- TİRE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
- İTOB ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
- BAĞYURDU ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
- PANCAR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
6
KOBİ DÜNYASI l EYLÜL-EKİM 2014 l www.egekobider.org.tr
- BERGAMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
- TORBALI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
- ÖDEMİŞ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
- KINIK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
- İZMİR BUCA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
- MENEMEN PLASTİK İHTİSAS
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
Editörden
Ahmet KAPLAN
B
[email protected]
Türkiye Ekonomisinde
KOBİ’lerin Gücü
“
ütün dünyada olduğu gibi ül- KOBİ faaliyet gösteriyor. TÜİK’in lında tüzüklerde yapılan değişiklikkemizde de piyasa kuralları 2013 verilerine baktığımızda ihra- lerle yeniden tanımlandı.
çok hızlı değişmektedir. KO- catın yüzde 62,6’sı, ithalatın yüzde Bu tanımlara göre 1-249 arasında
Bİ’lerimizde rekabet güçlerini koru- 38,5’i KOBİ’ler tarafından gerçek- çalışana sahip olan ve yıllık net
mak için kurumsallaşma, üretim, leştiriliyor. KOBİ’ler toplam girişim satış hasılatı veya mali bilanço büpazarlama ve markalaşma strateji- sayısının yüzde 99,9’unu, istihda- yüklüğü 40 milyon TL’yi aşmayan
lerini gözden geçirirken rekabet mın yüzde 76’sını, maaş ve ücret- işletmeler KOBİ tanımına giriyor.
güçlerini korumak için bu değişime lerin yüzde 53’ünü, cironun yüzde Buna göre 10 ve altında kişi çalıştı63’ünü, faktör maliyetiyle katma de- ran yıllık net satış hasılatı veya mali
uyum sağlamaya çalışıyor.
Türk halkını girişimcilikte ve girişim- ğerin yüzde 53,37ünü ve maddi bilançosu 1 milyon TL’yi aşmayan
işletmeler mikro, 50’den az
cilik cesaretinde Avrukişi
çalıştıran ve net satış
pa’dan
daha
ileride
KOBİ’ler toplam girişimci sayısının
hasılatı veya mali bilançosu
görüyorum. Türkiye’de KOyüzde 99,9’unu, istihdamın yüzde 8 milyonu aşmayanlar
Bİ’lerle aynı şartlara sahip
76’sını, maaş ve ücretlerin yüzde
küçük, 250 kişinin altında
olan AB işletmeleri Türçalışanı olan ve satış hasıkiye’de yine aynı şartlar ile
53’ünü, cironun yüzde 63’ünü,
latı veya mali bilançosu 40
faaliyet gösterseler AB KOfaktör maliyetiyle katma değerin
milyon TL’yi aşmayanlar
Bİ’leri ülkemizin şartları ile
yüzde 53,37ünü ve maddi mallara orta büyüklükte KOBİ olakesinlikle rekabet edemez.
ilişkin brüt yatırımın yüzde
rak tanımlanıyor.
Bu kadar zor şartlara rağKOBİ’lerin ekonomideki bu
men Türkiye’de KOBİ’ler
53,7’sini oluşturuyor
kadar özgül ağırlığına karmüthiş bir değişim ve gelimallara ilişkin brüt yatırımın yüzde şın Banka kredilerinden sadece
şim gösteriyor.
yüzde 25 pay alıyor olması düşünKOBİ’ler bugün küresel ekonominin 53,7’sini oluşturuyor.
en önemli büyüme gücü olarak ken- Coğrafi dağılımına baktığımızda dürücüdür. Diğer taraftan KOBİ’lere
dini gösteriyor. Türkiye’de de eko- Türkiye’de toplam KOBİ’lerin yüzde yönelik ilginin artması sonucu olanominin can damarı KOBİ’lerdir. 65 gibi bir oranı Marmara ve İz- rak kredi pastasından aldığı payın
Ülkemizde toplam işletmelerin mir’de faaliyette iken, yüzde 20’sin artması bu rakamların son yıllarda
yüzde 99’u KOBİ ölçekli şirketler- ise, Doğu ve Anadolu bölgelerinde yüzde 5’lerden çift haneli rakamlara
ulaşması yeterli olmasa da sevindiden oluşmaktadır. TÜİK verilerine faaliyet gösteriyor.
göre Türkiye’de 2 milyon 600 bin Bilindiği üzere KOBİ’ler 2012 yı- rici bir gelişmedir.
”
BİLGİ, tecrübe, yenilikçilik , arge, proje teknikleri kullanarak yatırım
üretim yapan, eğitime açık, lisan bilen, verimlilik artırıcı faaliyetlerde
bulunan, dengeli finansman planlaması yapabilen, iç ve dış ve dış
fuarlarda kendini ve ürününü tanıtabilen, ihracat yapabilen, müşteri
memnuniyetini esas alan; Kobiler başarı hedeflerini ulaşabilecektir.
8
KOBİ DÜNYASI l EKİM-KASIM 2014 l www.egekobider.org.tr
“E
Haberler
”
Yorgancılar’dan KOBİ
Bakanlığı ve Banka önerisi
Ege KOBİDER tarafından uzun yıllardır hemen her platformda dile
getirilen “Kobi Bakanlığı ve Kobi Bankacılığı” önerisi, Ege Bölgesi
Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancıoğlu’ndan da destek buldu
ge Bölgesi Sanayi Odası
(EBSO) Ortak Meslek Komiteleri Toplantısı'nın ikincisi
gerçekleştirildi. EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar
toplantıda çok sayıda konuya değindi. Yorgancıların konuşmasında en
dikkat çeken konular arasında, Türkiye’nin ihtiyacı olan ihracatın artması
için öncelikle KOBİ’lerin güçlendirilmesi konusu yer aldı. Yorgancılar,
"Türkiye’de üretimin büyük kısmını
KOBİ’ler yapıyor. Şirketlerimizin
yüzde 45’ini 10-50 işçi çalıştıran kurumlar gerçekleştiriyor. KOBİ’lerin
üretimlerinde katma değerli ürünleri
artırmak için bilgi ve finansal açıdan
desteklenmeleri gerekiyor. Bu da
KOBİ Bakanlığı’nın ve KOBİ finansmanı yapan bankanın kurulmasıyla
mümkün olabilir" dedi.
İhracatın yüzde 60’ı
Türkiye’de ihracatın yüzde 60’ını KOBİ’lerin
gerçekleştirdiğini söyleyen Ender Yorgancılar, “İhracatın yüzde 18’ini 1-9 işçi çalıştıranlar, yüzde 25’ini 10-50 kişilik istihdam
yapanlar, yüzde 17’sini 50-250 kişi çalıştıran
KOBİ’ler gerçekleştiriyor. Geri kalan yüzde
İ
rak finansal desteği artırarak KOBİ’lerin daha rahat üretim yapmalarını ve
büyümelerini desteklemeliyiz” şeklinde vurgularda bulundu.
Ege KOBİDER’den destek
Ender Yorgancılar
40 ise 250 üstü işçi çalıştıran büyük firmalarca yapılıyor. İhraç ürünlerinin kilo başına
3 dolar değer taşıyor. İhracatın yüzde 60’ını
gerçekleştiren KOBİ’lerin ürün yapısını değiştirmek ve katma değeri yüksek üretim
gerçekleştirmeleri için bunların üzerine eğilmemiz gerekiyor. 3 dolar katma değerli
ürün yapımızı nasıl 10-15 dolara yükseltebiliriz. KOBİ Bakanlığı kurarak, KOBİ’lerin
bilgi taleplerine, eğitimlerine destek verecek ortamı yaratmalıyız. KOBİ Bankası kura-
Ege KOBİDER Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Güventürk; yıllardır dile
getirdikleri Kobi Bakanlığı ve Kobi
Bankacılığı önerisinin EBSO Başkanı
Ender Yorgancılar tarafından desteklenmesini ve dile getirilmesinin
önemli ve memnun edici olduğunu
belirterek, “Bizde Ege KOBİDER olarak kuruluş amacımız doğrultusunda
hemen her platformda KOBİ’lerin sorunlarını dile getirdik. Çözüm önerilerimizi ilgili birimlere ve kişilere
sürekli olarak ilettik. Ülke ihracatının
ve istihdamının çok büyük bir kısmını sırtlayan ‘KOBİ’ler için ayrı bir Bakanlık ve Banka,
KOBİ Borsası, KOBİ Müsteşarlığı’ gibi kurumların oluşması bizim de dile getirdiğimiz
ve desteklediğimiz bir projedir. Bu gerçeğin
hayata geçirilmesi KOBİ’lere gerekli desteklerin verilmesi, KOBİ Organize Bölgelerinin
oluşması ülkenin öncelikli sorunu işsizliğin
azalmasına, üretimin ve ihracatın artışına
vesile olacaktır” diye konuştu.
İAOSB’den Tehlikeli İşler Mesleki Eğitim Kursu
zmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi
(İAOSB), bölge çalışmalarına yönelik
düzenlediği eğitim programları ile
mesleki zorunlulukların yerine getirilmesinde destek vermeye devam ediyor.
Bu kapsamda İAOSB, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda yer alan Tehlikeli ve Çok
Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşaretlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını
belgelemeyenler çalıştırılamaz hükmüne
10
KOBİ DÜNYASI l EKİM-KASIM 2014 l www.egekobider.org.tr
istinaden İAOSB Mesleki Eğitim Merkezi
Müdürlüğü ile Eğitim İşbirliği Protokolü
imzaladı. Mesleki eğitim almamış olan,
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan
İşlerde 1.1.2013 tarihinden önce çalışmaya başlayanlar, 40 saatlik eğitimin ardından belgelerini alarak mesleki eğitim
almış olarak kabul edilecektir.
Kurslar, İAOSB Mesleki Eğitim Merkezi ile
görüşülerek mesai dışı gün ve saatlerde
düzenlenecek. Açılan her kurs için kursiyer sayısı 25 kişi olurken, kursa katılacak
çalışan sayısı yeterli olan işletmelerin
talep etmeleri halinde, kurslar işletmeler
de yapılabilecek. Kursa katılacak çalışan
sayısı az olan işletmelerin, İAOSB Mesleki
Eğitim Merkezi’ne başvurmaları halinde,
kursa katılacak olanların meslek gruplarına göre birleştirilecek, kursiyer grubu
oluşturulacak.
Haberler
İ
BAYOSB’den sanayici
memnuniyetine yatırım
lk etap altyapı yatırımlarını tamamlayan, yıl sonuna kadar 10 fabrikanın üretime
başlamasının
planlandığı
Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi (BAYOSB) sanayiciye ucuz ve kaliteli enerji sunmak için elektrik dağıtım lisansını da aldı.
Halen 2 fabrikanın üretim yaptığı Bağyurdu
OSB’ye doğalgaz tesisatı kurulurken, fiber
optik altyapısı da tamamladı. Ağırlıklı olarak
otomotiv yan sanayi firmalarının faaliyet
göstereceği 100 fabrikanın kurulmasının
planlandığı bölge 10 binin üzerinde kişiye
de istihdam sağlayacak.
Sanayici memnuniyeti
Bölgelerinde çalışmalarının yoğun bir şekilde sürdüğünü belirten BAYOSB Yönetim
Kurulu Başkanı Aydın Telseren, yatırım yapacak sanayicinin sıkıntı yaşamaması için
her türlü tedbiri aldıklarını söyledi. Sanayicinin ilk etapta ihtiyaç duyacağı enerjinin
karşılanmasına öncelik verdiklerini bu
amaçla bölgeye indirici merkez kurulduğunu açıklayan Telseren, “Sanayiciye ucuz
ve kaliteli enerji sunmak için çalışıyoruz. Bu
amaçla indirici merkez inşaatı son aşamada. Doğalgaz tesisatımız hazır. Bununla
birlikte BAYOSB olarak elektrik dağıtım lisansımızı aldık. Bölgede elektrik dağıtımını
12
KOBİ DÜNYASI l EKİM-KASIM 2014 l www.egekobider.org.tr
Aydın Telseren
biz yapacağız. Ayrıca sanayicilerin internete
daha hızlı ulaşabilmeleri için fiber optik altyapısını kurduk. Daha kaliteli hizmet vermek için kalite yönetim sistemini de hayata
geçiriyoruz. Sanayici memnuniyetini en üst
noktaya çıkarmak için yatırımlarımız devam
edecek” dedi.
60 dönüm arazi satışta
Bölgelerinde 2. Etap altyapı yatırımlarının
projelerinin hazırlandığını kısa süre içinde
ihaleye çıkılacağını dile getiren Telseren,
halen bölgede 2 fabrikanın üretim yaptığını
yıl sonuna kadar bu sayının 10’a çıkmasını
beklediklerini söyledi. Mesleki Eğitim Merkezi’nde sanayicilere nitelikli eleman kazandırmak için eğitim çalışmalarının
sürdüğünü anımsatan Telseren, çevre ile
uyumlu üretimi esas alan bölgelerinde
ağaçlandırma çalışmalarına da başladıklarını vurguladı. Telseren, bölgelerindeki 60
dönümlük arazinin de satışa çıktığını burada ticari işletmelerin yer alacağı bir merkez oluşturmayı amaçladıklarını sözlerine
ekledi.
“B
Etkinlik
”
BAYOSB yatırımcısına özel kredi
Halkbank ve Kredi Garanti Fonu arasında imzalanan protokol
ile bölge sanayicileri Halkbank’tan kullanacakları kredi ile
yatırımlarını daha kısa sürede hayata geçirebilecek
irinci etap alt yapıları tamamlanan, yıl sonuna kadar 10 fabrikanın
üretime
geçmesinin
planlandığı Bağyurdu Organize
Sanayi Bölgesi’nde (BAYOSB) sanayiciler
fabrikalarını kendilerine sağlanan özel
kredi imkanı ile kuracak. BAYOSB, Halkbank ve Kredi Garanti Fonu arasında imzalanan protokol ile bölge sanayicileri
Halkbank’tan kullanacakları kredi ile yatırımlarını daha kısa sürede hayata geçirebilecek. Protokol imza töreni Kemalpaşa
Ramada Oteli’nde bölge sanayicilerinin de
katılımıyla, Halkbank 1. Bölge Müdürü Levent Özdemir, Kredi Garanti Fonu A.Ş.
İzmir Şube Müdürü İbrahim Anar, BAYOSB
Başkanı Aydın Telseren ve BAYOSB Başkan
Yardımcısı Fahrettin Selçik’in katılımıyla
yapıldı.
4 milyar TL yatırım
Halkbank 1. Bölge Müdürü Levent Özdemir, kredi vermek için yüzde 25 öz kaynağın yeterli olduğunu belirtirken, Bağyurdu
Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu
Başkanı Aydın Telseren ise bölgeye 4 milyar lira yatırım yapacaklarını açıkladı. İmzalanan protokol ile BAYOSB’deki
sanayiciler hem inşaat hem makine yatırımı için uygun faizle kredi kullanma imkanına kavuşacak.
Protokol imza töreninde konuşan BAYOSB
Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Telseren,
önümüzdeki dönemde Türkiye'nin sanayileşme çabasına kendilerinin de katkı yapacağını söyledi. Telseren, 250 bin liralık öz
kaynakla sanayicilerin yaklaşık 1 milyon
lira civarındaki fabrikasını kredi kullanarak
rahatlıkla kurabileceğini söyledi.
700 bin metrekare inşaat
Bölgelerinde yaklaşık 700 bin metrekarelik
inşaat alanı olacağını vurgulayan Telseren,
şöyle konuştu:
“Yaklaşık 1 milyar lira civarında inşaat harcamalarımız var. Bizim bölgemizde en az 3
(Soldan Sağa) BAYOSB ile Halkbank ve Kredi Garanti Fonu arasındaki kredi
protokolünü, BAYOSB Başkan Yardımcısı Fahrettin Selçik, BAYOSB Başkanı
Aydın Telseren, Halkbank 1. Bölge Müdürü Levent Özdemir, Kredi Garanti
Fonu A.Ş. İzmir Şube Müdürü İbrahim Anar imzaladı.
milyar lira makine yatırımı gerçekleşecek.
Önümüzdeki 5-8 yıl içinde 4 milyar lira
para harcayacağız. Sanayicilerin cebinden
çıkacak bu paralar. Bölgemizde bir sanayici
mantığı ile yıllık 4 milyar liralık potansiyele
erişmemiz lazım ki 10 yıllık geri dönüşümü
sağlayalım. Ülkemize şu hayırlı girişim ile
yıllık 4 milyar liranın üzerinde bir ekonomik değer katacağız. Bunda sizlerin ve
Halkbank ve diğer bankaların payı olacak."
Terzi gibi çalışıyoruz
Halkbank 1. Bölge Müdürü Levent Özdemir ise Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yatırımları desteklemek için
burada olduklarını söyledi. Banka olarak
10 yıldır ciddi atılım yapmaya çalıştıklarını
dile getiren Özdemir, "Her sektör için özel
kredi paketleri oluşturduk. Çok sayıda
paket oluşturduk. Sanayi bölgelerine destek, taşınma kredisi gibi yeni krediler yarattık. Yüzde 25 öz kaynak olduğu zaman
biz o yatırım kredisini değerlendiriyoruz.
Vademiz genelde 2 yıl ödemesiz 7 yıl. Ama
bu Allah kelamı değil. Proje bazında değerlendiriyoruz. 3 yıl ödemesiz 10 yıla kadar
çıkan proje bazlı krediler veriyoruz. Bir
terzi gibi çalışıyoruz. Firma ve yatırımlar
bazında değerlendirme yapıyoruz. Bankamızın yurtdışından sağladığı Avrupa Yatırım Bankası kredileri var. İnşallah 1-1.5
sene sonra fabrikaların açılışında görüşürüz" diye konuştu.
Yatırımlar hızlanacak
Kredi Garanti Fonu A.Ş. İzmir Şube Müdürü İbrahim Anar da, İzmir'de 20-30 civarında tahsis belgesi üzerinde kredi
verdikleri firmalar olduğunu, bu protokolle kredilerin hızlanacağını söyledi. Anar,
"İpotek sorunu olan sanayicinin krediye
ulaşmasını hızlandırıyoruz. Arsa tahsisi
üzerinden şerh koyarak kredi sağlıyoruz.
Bu sayede sanayicilerimizin daha kısa sürede fabrikasını kurarak üretime katılmasını sağlıyoruz” diye konuştu.
KOBİ DÜNYASI l EKİM-KASIM 2014 l www.egekobider.org.tr
13
Görüş
Ç
Şener MUTER
MESS Eğitim Vakfı
Yönetim Kurulu Üyesi
“
alışma hayatını düzenlemek,
iş barışını sürdürmek, tüm
kesimlerin sosyal güvenliğini
sağlamak ve istihdamı artırmak
amacıyla yapılan çalışmalar toplumu yakından ilgilendirmektedir.
İşsiz kalan, ailesinin geçimini sağlamakta zorluk çeken ve çocuklarının
eğitimine para yetiştiremeyen bir kesimin sorunlarına çözüm bulmak
sosyal ve ekonomik açıdan büyük
bir önem taşımaktadır.
Çok konuşulan ve pek çok kesimi ilgilendiren istihdam sorunu birçok ülkede yıllar boyunca süregelmekte
ve kalıcı bir çözüm bulmakta zorluk
çekilmektedir. İstihdam sözcüğü bir
kimseyi çalıştırma ve bir görevde
kullanma anlamına gelmektedir.
“Her şirket üç ya da beş eleman fazladan çalıştırsa işsizlik sorunu çözülmez mi?” diyebilirsiniz. Ancak bu
öyle sanıldığı kadar kolay bir konu
değildir.
İstihdam Sorunları
İstihdam sorununun çözümü için şirketlerin gereğinden fazla eleman çalıştırmaları da sağlıklı bir çözüm
olmamaktadır. Ayrıca aradıkları niteliklerde elemanlar bulamadıklarını
söyleyen şirketlerin sayısı da giderek artmaktadır. Bir iş yerinde çalışan kimseler, görevleri ne olursa
olsun, işlerine ve iş yerlerine sahip
çıkmak zorundadırlar. Bir şirketin rekabet edebilir olması ve başarıya
ulaşabilmesi o şirkette çalışan elemanların niteliklerine bağlı bulunmaktadır. Mesleğini seven ve sürekli
gelişmeye çaba harcayan kimselerin
14
KOBİ DÜNYASI l EKİM-KASIM 2014 l www.egekobider.org.tr
Mesleki Eğitim ve
İstihdam Sorunları
”
Küresel rekabette katılımcı yönetime ve takım
çalışmalarına öncelik veren kuruluşlar başarılı
olmaktadır. Bu konuda işverenlerin, yöneticilerin
ve tüm çalışanların el ele vermeleri ve güçlerini
birleştirmeleri tek çıkar yol olarak
karşımıza çıkmaktadır
çalıştığı şirketlerde tekrarlanan sorunlar giderek azalmaktadır.
Küresel rekabette katılımcı yönetime ve takım çalışmalarına öncelik
veren kuruluşlar başarılı olmaktadır.
Günümüzde insan kaynaklarının
bilgi, deneyim ve yeteneklerinin geliştirilmesi için yoğun çaba harcanması gerekmektedir.
Bu konuda işverenlerin, yöneticilerin
ve tüm çalışanların el ele vermeleri
ve güçlerini birleştirmeleri tek çıkar
yol olarak karşımıza çıkmaktadır.
Şirketler çalışan elemanların bireysel niteliklerini geliştirmeden verimlilik, kalite ve rekabet gücü
kazanamamaktadır.
Küresel rekabette katılımcı yönetime ve takım çalışmalarına öncelik
veren kuruluşlar daha başarılı olmaktadır. Günümüzde insan kaynaklarının bilgi, deneyim ve
yeteneklerinin geliştirilmesi için
yoğun çaba harcanması gerekmektedir. Bu konuda işverenlerin, yöneticilerin ve tüm çalışanların el ele
vermeleri ve güçlerini birleştirmeleri
tek çıkar yol olarak karşımıza çıkmaktadır. Şirketler çalışan elemanların
bireysel
niteliklerini
geliştirmeden verimlilik, kalite ve rekabet gücü kazanamamaktadır.
Kayıt Dışı İstihdam
Ülkemizde işsizlik sorununun öncelikle çözülmesi gerekmektedir. Ülke-
mizde istihdamı artırmak için daha
fazla sınai yatırım yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Aksi halde insan
kaynaklarının çalışma ve katma
değer yaratma konusundaki sorunlarının çözümü kolay olmayacaktır.
Ülkemizde vergi yükü arttıkça reel
olarak vergi gelirleri o oranda artmamaktadır. Bunun nedeni istihdam
üzerindeki vergi ve sosyal güvenlik
primleri arttıkça kayıt dışı çalışma
da artmaktadır.
İstihdamı artırmanın bir yolu da yeni
yatırımların yapılması ve yeni iş
alanlarının açılmasıdır. Ayrıca ithalatın ve yabancı ürünlere duyulan talebin giderek artması ülkemizde
istihdam sorunun çözümünde büyük
bir zorluk yaratmaktadır. Ülkemizde
İthalat oranları arttıkça üretimin ve
istihdamın yabancı ülkelerde artmasına katkıda bulunmaktayız. İstihdam sorununun çözümü için
öncelikle ülkemizde yerli malı üretiminin ve yerli malı kullanımının daha
çok teşvik edilmesi gerekmektedir.
Sadece emir vermeye ve kontrol etmeye dayalı yönetimin sürekli gelişmeye katkı sağlaması söz konusu
olmamaktadır.
Kalıcı ve sürdürülebilir rekabet gücü
ekip çalışması yapan, süreç yönetimini algılayan ve uygulayan elemanların
çabalarıyla
sağlanabilmektedir.
KOBİ’lerde başarıya ana rekabet
gücü kaynaklarının iyi bilinmesi ve
“
bireysel yeteneklerin teşvik edilmesiyle ulaşılmaktadır.
Eğitim ve Mesleki Yeterlilik
bugün elde edilen sonuçlara bakınca istihdam konusunda çözülmesi gereken daha pek çok
problemin bulunduğu görülmektedir.
Mesleki yeterlilik çalışan bireylere
sadece bir diploma ya da belge verilerek sağlanabilecek bir yetkinlik
değildir.
Bir kimsenin diploma ya da belge
Görüş
pek çok ülkede giderek artmaktadır.
Sonuç
Günümüzde yeni teknolojilere ve giderek artan müşteri beklentilerine
Çalışanların yaptıkları işlerden hoşuyum sağlayabilmek için çalışan
lanmaları ve kendilerini geliştirmeelemanların sürekli kendilerini gelişleri büyük bir önem taşımaktadır.
tirmeleri zorunlu olmak-tadır.
Başarıya ulaşabilmek için sürekli
İş yerlerinin kendi gerekgelişmeye yönelik çalışmasinimlerine uygun iş
ların yapılması gerekmekÜlkemizde İthalat oranları arttıkça
gücü niteliklerinin belirtedir. Bu konu sadece iş
üretimin ve istihdamın yabancı
lenmesinde ve meslek
yerleri açısından değil, ülülkelerde
artmasına
katkıda
standartlarının oluşturulkemizin ekonomik ve sosyal gelişimi açısından da
bulunmaktayız. İstihdam sorununun masında katkı sağlamaları
gerekmektedir.
büyük bir önem taşımaktaçözümü için öncelikle ülkemizde
İşvereninden işçisine,
dır.
yerli malı üretiminin ve yerli malı
yöneticisinden sendikaİstihdamı artırmak amakullanımının daha çok teşvik
cısına, kamu görevlilecıyla son yıllarda önemli
rinden serbest meslek
çalışmalar yapılmaktadır.
edilmesi gerekmektedir
sahiplerine kadar bir
Uygulamaya koyulan Uluekip çalışması anlayısal Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) projesi pek çok sahibi olması ona mesleki açıdan şıyla herkes yaptığı işe sahip çıgencin meslek sahibi olmasına kat- bir yeterlilik kazandırmamaktadır. karsa iş yerleri daha başarılı
kıda bulunmaktadır. Ayrıca şirketle- Bir kimsenin mesleki yetenekler açı- olabilmektedir.
rin
de
iş
başında
eğitim sından yeterli düzeye ulaşabilmesi Verimli çalışmak, güven kazanmak
programlarıyla elemanlarının eğiti- için işbaşında eğitim görmesi ve de- ve topluma yararlı olmak bir bireyin
mine ve mesleki gelişimine öncelik neyim kazanması gerekmektedir. en önemli nitelikleri arasında yer alvermeleri yararlı olmaktadır. Yine de Öte yandan, nitelikli iş gücü açığı maktadır.
”
KOBİ DÜNYASI l EKİM-KASIM 2014 l www.egekobider.org.tr
15
Üniversite-Sanayi
Prof.Dr. Edip TEKER
Yaşar Üniversitesi İİBF Uluslararası
Ticaret ve Finansman Bölümü Öğr. Üyesi
[email protected]
N
“
Mesleki ve Teknik Eğitimde
Yaşanan Olumsuzluklar ve
Bazı Çözüm Önerileri
1.Mesleki ve Teknik Eğitimin Ülke
Kalkınmasındaki Rolü
itelikli iş gücü, verimli bir ekonomi için vazgeçilmez unsurdur. Nitelikli iş gücüne sahip
olmanın yolu ise iyi örgütlenmiş bir
mesleki eğitimle mümkündür. Bu nedenle, mesleki ve teknik eğitim gerek
gelişmiş sanayi ülkeleri ve gerekse
gelişmekte olan ekonomiler açısından yaşamsal öneme sahiptir. Ne var
ki, ülkemizde faaliyet gösteren çok
sayıda işletmenin nitelikli işgücü bulmada sıkıntı yaşadığı bilinen bir gerçektir.
Gelişmiş ülkeler sahip oldukları ve
sürekli olarak geliştirdikleri eğitim sistemleri yardımı ile ihtiyaç duydukları
nitelik ve nicelikteki insan kaynağını
kolaylıkla sağlayabilmektedirler. Buna
karşın gelişmekte olan ülkeler ekonomilerinin gereksinim duyduğu insan
kaynaklarını yetiştirme konusunda
ciddi güçlükler yaşamaktadır.
Örneğin ülkemizde ileri teknoloji kullanılan işletmelerde işgücü sıkıntısı
yaşanırken, geleneksel sahalarda işsizlikten yakınılması da bu görüşü
desteklemektedir.
16
KOBİ DÜNYASI l EKİM-KASIM 2014 l www.egekobider.org.tr
”
Gelişmekte olan bir sanayiye sahip Türkiye’de
Mesleki Eğitim Kurumlarına gerek öğrenciler,
gerekse de kamu yönetimi tarafından yeterli ilginin
gösterilmemesi “nitelikli eleman” sıkıntısının
önemli nedenlerinden birini oluşturmaktadır
Toplumsal kalkınmayı gerçekleştirebilecek nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi
büyük
ölçüde
eğitim
sisteminin görevidir. Eğitim sistemi,
bu görevini yerine getirirken öğrencileri üretken birer yurttaş olarak yetiştirmek, onları toplum ve meslek
yaşamına hazırlamak zorundadır.
Çeşitli göstergeler incelendiği zaman,
AB ülkeleri, ABD ve Japonya gibi gelişmiş ülkelerde nitelikli insan gücü
yetiştirmeye yönelik olarak mesleki
eğitime büyük önemin verildiği görülmektedir.
2. Ülkemizde Teknik ve Mesleki
Eğitimin başlıca Sorunları
Gelişmiş sanayi ülkelerinde mesleki
ve teknik eğitimin genel öğretim kurumlarına göre oranı % 60’lar dolayında iken, Türkiye’de bu oran %
35’lerdedir.
Gelişmekte olan bir sanayiye
sahip Türkiye’de Mesleki Eğitim
Kurumlarına gerek öğrenciler,
gerekse de kamu yönetimi tarafından yeterli ilginin gösterilmemesi
“nitelikli
eleman”
sıkıntısının önemli nedenlerinden birini oluşturmaktadır.
Türkiye İstatistik Kurumu TUİK’in
2008 raporuna göre, 1996-2007
yılları arasında mesleki teknik
eğitime ilgi giderek azalmıştır.
Dünyada tam tersi bir gelişme
yaşanırken Türkiye’de mesleki
eğitime ilginin azalmasının temelinde
sorunlu bir eğitim sistemine sahip
olunmasının yanı sıra, mesleki yönlendirmede yaşanan olumsuzluklar
da etkili olmaktadır.
Ülkemizde mesleki yönlendirmede bireyin yeteneklerinden ziyade ailelerinin talepleri ve çevresel faktörlerin
belirleyici olduğu bilinmektedir. Yetenekli öğrenciler açısından meslek liselerini cazip olmaktan çıkartan
nedenler arasında, Meslek lisesi öğrencilerinin kendi alanlarındaki mühendislik
fakültelerine
girişte
müfredattan kaynaklanan dezavantajla karşılaşmaları önemli bir faktör
olmaktadır.
Mesleki ve teknik eğitime olan ilginin
azalmasındaki bir diğer neden de,
mesleki eğitim programlarında yürütülen programların geleneksel ve
güncelliğini yitirmiş mesleklere dönük
olmasıdır. Programlar kurumsal bir
yaklaşımla güncellenmemekte, sadece ilgili öğretim elemanının bireysel
uğraşları ile güncellenmektedir.
Okullarda verilen eğitim mesleki ihtiyacı karşılamamakta, öğrenciler meslekleri ile ilgili bilgiyi iş hayatında
öğrenmektedir. Bu durum, uygulanan
eğitim programlarının ilgili meslek dalının güncel ihtiyacını karşılamadığını
göstermektedir.
Diğer taraftan, örgün ile yaygın eğitimi ve orta öğretim ile yüksek öğretimi bütünleştirecek esnek bir
program yapısı kurulamamıştır. Uy-
Üniversite-Sanayi
gulanan programlar çevre ihtiyaçları
ile tutarlı olmamakta ve istihdam olanağı sınırlı olan alanlar için gereğinden fazla eleman yetiştirilmektedir. Bu
nedenle, eğitim programlarından
mezun olan öğrenciler iş piyasasının
ihtiyaçlarına nitelik ve nicelik yönünden uyum sağlayamamaktadır.
3. Mesleki ve Teknik Eğitim
Sorunlarının Çözümünde
Almanya Örneği
“
Mesleki ve teknik eğitimde örnek bir
ülke olan Almanya’da, “dual eğitim sistemi” uygulanmaktadır. Bu eğitim sisteminin iki temel dayanağı, işletmeler
ve mesleki eğitim veren okullardır. Öğrenciler haftanın 3-4 günü işletmelerde iş başında eğitim görürken,
haftanın 2 günü de okulda teorik eğitim görmektedirler. Öğrenciler mesleki
sınavlar için gerekli olan uygulamaları
ve becerileri doğrudan işi yapan, işletme eğiticilerinden öğrenmektedirler.
Böylelikle, uygulamayı bilerek mezun
olan öğrencilerin işletmeler tarafından
işe alınması çok daha kolay olmaktadır.
Mesleki ve teknik eğitimde kalite standartları ülke çapında uygulanan standart
müfredatlar
ve
sınav
uygulamaları ile sağlanmaktadır. Ülke
düzeyinde standart şekilde yapılan sınavlar, işverenler açısından işe alımlarda, adayın sahip olduğu bilgi ve
beceriye güvenebilecekleri bir kalite
güvencesi olmaktadır. Bugüne kadar
Federal Almanya Ekonomi ve Çalışma
Bakanlığı tarafından 310 meslekle ilgili standart geliştirilmiştir. Federal Hükümet 1 Ağustos 2014 tarihinde de
seçilen 10 adet meslekle ilgili “eğitim
içeriklerini ve meslek standartlarını”
geliştirmek ve modernleştirmek amacı
ile ilgili meslek kuruluşları ile toplantı
düzenlemiştir1).
Bu yıl 10 adet meslekle ilgili ders müfredatının modernleştirilmesi ve geliştirilmesi kararlaştırılmıştır. Bu meslekler
şunlardır:
Gıda ürünleri tekniği, dondurmacılık,
karoser ve oto imalat mekanikerliği,
büro yöneticiliği, sigortacılık ve finans
yöneticiliği, zirai ve inşaat makineleri
mekatronikerliği, şekerleme teknisyenliği, müzik enstrüman yapımcılığı, iki
tekerlekli araç teknisyenliği.
Mesleki ve teknik eğitimde izlenen
”
Okullarda verilen eğitim
mesleki ihtiyacı
karşılamamakta, öğrenciler
meslekleri ile ilgili bilgiyi iş
hayatında öğrenmektedir.
Bu durum, uygulanan
eğitim programlarının ilgili
meslek dalının güncel
ihtiyacını karşılamadığını
göstermektedir
ders içerikleri ve uygulamalar her yıl
değişen ve gelişen ekonomik ve teknolojik gelişmeler dikkate alınarak tekrar gözden geçirilmekte ve revize
edilmektedir.
Eğitimi verilen bir meslekle ilgili olarak,
o mesleğin uygulamalarında veya teknolojilerinde meydana gelen değişmeler nedeni ile, ders içeriklerinde
değişiklik yapma ihtiyacının doğması
halinde, bu konudaki inisiyatif işveren
kuruluşları veya sendikalar tarafından
önerilmekte, tüm tarafların görüşü alındıktan sonra Bakanlıkça değişiklik yapılmaktadır.
Eğitim programlarının güncel ve gereksinime uygun olması için işletmeler
ve eğitim kurumları işbirliği yapmaktadırlar.
Sonuç ve Öneriler:
1 . Mesleki ve teknik eğitim içerik olarak uygulamaya dönük, güncel ve sağlam
bir
teorik
alt
yapıya
kavuşturulmalıdır.
2. Mesleki ve teknik eğitimde ülke çapında ulusal ve uluslararası geçerliliği
olan eğitim ve sınav sistemi uygulanmalıdır.
3. Ders içerikleri değişen ekonomik ve
teknolojik koşullara uygun şekilde modernleştirilmelidir.
4 . Mesleki ve teknik eğitimin modernleştirilmesinde işveren ve işgören kuruluşlarının görüşlerine yer verilmelidir.
5. İşletmelerce uygulacak eğitimlerde
ortak ders planları ve ders içerikleri hazırlanmalıdır.
6. Eğitimde görev alacak eğiticilerin
mesleki bilgi ve becerilerinin yanı sıra
pedagojik açıdan da eğitimine özen
gösterilmelidir.
6. Yeterli araç gerece sahip olmayan
işletmelerde eğitim gören öğrencilerin
bu eksikliği o sektörde oluşturulacak
“işletmeler üstü” ortak bir eğitim merkezi tarafından giderilmelidir.
Kaynak:
1.Bundesministerium für Wirtschaft
und Energie: “Das Duale Berufsausbildungssystem in Deutschland”
KOBİ DÜNYASI l EKİM-KASIM 2014 l www.egekobider.org.tr
17
Eğitim
BAYOSMEM’DE
M
Ramazan Erden
Teknik Öğretmen
esleki eğitim; toplumsal
hayatın her alanında ihtiyaç duyulan mesleklerde
kalifiye teknik elemanlar
yetiştirilmesi için gerekli bilgi ve becerilerin verildiği eğitimdir. BAYOSB
olarak sanayileşme yolunda attığımız
adımları Mesleki eğitim Merkezi ile
desteklemek amacındayız. Bu sayede toplumun hedefleri ve iş çevrelerinin
talepleri
doğrultusunda
bireylere belirli bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve uygulama yeterliliklerini kazandırmayı planlıyoruz.
Ülkelerin gelişmesinde ve kalkınmasında sanayileşmenin temel unsuru
olan bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarına
sahip yüksek verimi gerçekleştirecek
kalifiye insan gücünün yetiştirilmesi
gerekmektedir. Kalifiye elemanların
bilgi ve becerisi, ekonomik başarının
temelidir. Meslek eğitimi özellikle iki
amaca yöneliktir. Bir tarafta genç insanlara başarılı bir meslek yolu hazırlamak, diğer yandan ekonomiye
Eğitime Başlarken
vasıflı eleman yetiştirmektir.
Günümüzde, hızlı teknolojik değişme
ve dünya düzeyindeki yapılaşma değişiminde Mesleki Eğitimin öneminin
çok büyük olduğu herkes tarafından
bilinen bir gerçektir.
İşverenlerin nitelikli eleman gereksiniminin karşılanamaması riski, mesleki eğitimin önemini göz önüne
sermektedir Aynı zamanda Üniversite ve lise mezunlarının çoğu hayallerini
kurdukları
işlerde
çalışamamaktadırlar. Memuriyete geçenler ve güçlü şirketlerde işe girenler üniversiteden mezun olanların
mutlu azınlığını oluşturuyor.
BAYOSB MEM olarak bu iki birim
arasındaki köprüyü oluşturacağız. Nitelikli elaman İhtiyacı duyan İşveren
ile Eğitimini almış bireyleri ortak noktada buluşturacağız.
Her fırsatta vurguladığımız gibi mesleki eğitim, ülkemiz sanayisi ve geleceği açısından büyük önem arz
ediyor. Örneğin Japonya’da orta öğ-
retimin yüzde 70’ini meslek liseleri
oluşturuyor. Ülkemizde ise bu oran
tam tersi bir uygulamayı göstermektedir, Sanayimizin, gelişmiş ülke sanayi kuruluşları ile rekabet edebilir
düzeye gelebilmesi için Mesleki Teknik eğitime önem verilmesi ve bu eğitim kurumlarının her yönüyle
desteklenmesi gerekir.
Bu nokta da devlete görev düştüğü
gibi sanayicilere, meslek örgütlerine,
derneklere ve birliklere de görev düşmektedir. Bağyurdu Organize Sanayi
Bölgesi olarak bunun bilincindeyiz ve
Mesleki eğitim Merkezimizin sonuna
kadar destekçisiyiz.
Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin ilgi ve yeteneklerini geliştirecek, gerekli bilgi, beceri, davranışlar
ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlanmasında ve Ülkemizin kalkınmasında en
önemli unsur haline gelmesinde
Mesleki Eğitimin öneminin farkındayız.
AMAÇLARIMIZ ve UYGULAMALARIMIZ
Üyelerimizin ihtiyaç duydukları alanda nitelikli insan gereksinimini karşılamak,
- Hızla gelişen endüstrimizin ihtiyaç duyduğu Teknik insan gücünün yetiştirilmesi
- Gençlerin potansiyelinin gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak
- İşletmelerin nitelikli eleman gücüyle uluslararası rekabette ön sıralara çıkmasına katkıda bulunmak
- Sürekli ve güncel eğitimlerle bilgi ve becerilerin güncelleştirilmesi
- Üretimin devamınca eleman yetiştirilmesine süreklilik kazandırmak
- Yetişmiş eleman sıkıntısının bulunduğu bölgemiz de gerekli elemanları yetiştirmek üzere istihdama katkıda bulunmak
- Gerekli alanlarda kazanılan becerilerin belgelenmesini sağlamak
Suretiyle Örnek Sanayi Bölgemizin üstünlüğünü sağlamak
18
KOBİ DÜNYASI l EKİM-KASIM 2014 l www.egekobider.org.tr
“
İ
Eğitim
”
Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi
Mesleki Eğitim Merkezi Projesi
İSTİHDAMA YÖNELİK NİTELİK KAZANDIRICI
MESLEKİ EĞİTİMLER DEVAM EDİYOR
Mehmet DEMİR
BAYOSMEM Proje Koordinatörü
ZKA’nın Mesleki Eğitim Mali Destek
Programını açıklaması üzerine; 30
Ekim 2013 tarihinde yapılan toplantıda; BAYOSB Yönetimi “En önemli
Kaynağın İnsan olduğuna, İnsanımızın
sürekli geliştirilmesi, eğitim ateşinin hiç
sönmemesi gerektiğine inandığını” belirterek, Sanayicilerimizin nitelikli eleman
ihtiyacını karşılamak üzere;
BAYOSB bünyesinde, Uygulamalı Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi kurulması
için, İZKA’ya proje hazırlanması direktifini verdi.
Hazırlanan Proje, 06 Aralık 2013 tarihinde İZKA’ya sunuldu. Değerlendirme
sonuçları 24 Mart 2014 tarihinde açıklandı. İZKA’ya toplam 153 başvuru yapılmış, desteklenmeye değer bulunan
43 Proje arasında BAYOSB Mesleki Eği-
tim Merkezi (BAYOSMEM) projemiz de
yer almıştır.
Projemizin Genel Amacı: Piyasa talebi
doğrultusunda; Yeni Teknoloji ile teçhiz
edilmiş makine ve üretim araçlarını kullanabilecek yetkinlikte, uygulama becerileri de gelişmiş, sanayi işletmelerinde
çalışmaya hazır, kalifiye eleman yetiştirmektir.
Böylece bir taraftan, işsiz gençlerimiz,
20
KOBİ DÜNYASI l EKİM-KASIM 2014 l www.egekobider.org.tr
piyasanın talebi doğrultusundaki mesleki becerileri kazanarak, iş sahibi olacak, diğer taraftan KOBİ’lerimiz, nitelikli
elemanlarla çalışarak, verimlilik ve rekabet güçlerini artıracaklardır.
Projemizin Hedefleri: BAYOSB tarafından tahsis edilecek 500m2 binada;
1. modern araç gereçlerle teçhiz edilmiş
5 adet 12' şer kişilik derslik hazırlanması, sosyal ihtiyaçları (yemekhane v.s.)
karşılayacak alanların düzenlenmesi,
2. Talaşlı imalat atölyesi, Sac İşleme Kaynak Atölyesi, Hidrolik Pnömatik Atölyesi,
Elektrik Atölyesi olmak üzere; Modern
araç-gereçlerle teçhiz edilmiş toplam 4
adet Uygulama Atölyelerinin Kurulması,
3. Proje kapsamında;
• CNC Programcısı Seviye 4
• CNC Programcısı Seviye 5,
• Metal Sac İşlemeci Seviye 4
• İşletme Elektrik Bakımcısı Seviye 5,
• Hidrolik Pnömatikçi Seviye 5
Konularında, 18-30 yaş aralığında, toplam 96 kişiye Mesleki Yeterlilik Kurumu
standartlarına uygun, Uygulama becerileri de kazandırılarak Mesleki Eğitim verilmesi,
4. Eğitim Merkezimizin faaliyetleri hak-
kında bilgi verildiği; üyelerimiz, iş dünyası, kursiyerlerimiz, mezunlarımız arasında bilgi alış verişinin yapıldığı,
internet ortamında “iş gücü arz/talep
platformu” gibi çalışacak bir web site
oluşturulması,
5. Kurs mezunlarının piyasaya tanıtılması, istihdamlarının sağlanması için gerekli çalışmaların yapılması,
6. Okul Sanayi İşbirliğinin sağlanması
olarak belirlenmiştir.
• Çınarlı Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Denizcilik Meslek Lisesi
• Faruk Argüden Mesleki Eğitim Merkezi
(Kurs Belgelendirmesini yapmaktadır)
• EGEKOBİDER
Proje ortaklarımız olup,
• 14 Adet değerli Sanayicimiz Projemize
İştirakçi olarak destek vermişlerdir.
• Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksek
Okulu'ndan, Müfredat ve Ders Notlarının hazırlanması konularında Danışmanlık hizmeti alınmıştır.
Proje Takvimi ve Gerçekleşen
Faaliyetler: 08 Nisan 2014 Tarihinde
İZKA ile sözleşme imzalanarak proje başlatılmıştır. Derslikler tamamlanmış,
07/07/2014 tarihinde 1. Grup kursiyerler eğitime başlamıştır. Bu arada, Uygulama Atölyelerimiz tamamlanmış,
13/10/2014 tarihi itibariyle de ilk kursiyerlerin Merkezimizdeki eğitimleri tamamlanacak,
işyeri
eğitimlerine
gönderileceklerdir.
Müteakiben ikinci grup kursiyerlerimiz
eğitime alınacaktır.
Nisan 2015'te Projenin Tamamlanarak,
Son Raporun İZKA’ ya Sunulması ve sonuçlandırılması planlanmaktadır.
Eğitim
MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİNDEN GÖRSELLER
KOBİ DÜNYASI l EKİM-KASIM 2014 l www.egekobider.org.tr
21
Dosya Konusu
İZMİR ATATÜRK
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
Ülke ekonomisinin lokomotifleri arasında yer alan İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi
(İAOSB), yıllık 2,5 milyar doları ihracat olmak üzere, 5 milyar dolara ulaşan üretim hacmi
ile önemli bir üretim ve istihdam merkezi
1
990 yılında faaliyete geçen İzmir
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi
(İAOSB), İzmir’ in ilk, Türkiye’nin
en eski sanayi bölgelerinden biridir. Ülke ekonomisinin lokomotifleri arasında yer alan İAOSB, yıllık 2,5 milyar
doları ihracat olmak üzere, 5 milyar dolara ulaşan üretim hacmi ile önemli bir
üretim ve istihdam merkezidir.
Toplam alanı; 6 milyon 300 bin m² olan
İAOSB, İzmir ilinin kuzeybatısında, İzmir
Limanı’na 20 km, Havalimanı’na 45 km,
TIR Gümrüğü’ne 8 km. uzaklıktadır. Bölgenin çevre yolu ile havalimanı, otogar,
liman ve şehir merkezine bağlantısı mevcuttur.
İAOSB’de büyüklükleri 350 m² -800 m²
arasında değişen 177, 1300 m² -2000 m²
arasında değişen 70 ve 3000 m² -90000
m² arasında değişen 389 olmak üzere,
toplam 636 sanayi parseli bulunmaktadır.
Yaklaşık 600 firmanın faaliyette olduğu
İAOBS’ de, 37 bin kişiye istihdam sağlanmaktadır.
Bölge firmaları ağırlıklı olarak; makine,
22
KOBİ DÜNYASI l EKİM-KASIM 2014 l www.egekobider.org.tr
2003’te doğalgaz ile çalışmaya başlamış,
2008 yılında ise ikinci gaz türbininin yatırım kararı alınmıştır.
Atıksu Arıtma Tesisi: İAOSB’de üretim sonucunda oluşan evsel ve endüstriyel atıksular, 21 bin m3/gün kapasiteli, Atıksu
Arıtma tesislerinde, bilgisayar kontrolünde ve dünya standartlarında arıtılmakta, körfeze kirlilik yaratabilecek hiçbir
atık bırakılmamaktadır.
İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi,
TSE EN ISO 14001:2004 Çevre Yönetim
Sistemleri ve TSE EN ISO 9001:2008 Kalite
Yönetim Sistemi Belgeleri’ ne sahiptir.
Yenilikçi Vizyon
plastik, tekstil- hazır giyim, gıda, elektrikelektronik, kimya, metal ve otomotiv yan
sanayi sektörlerinde yoğunlaşmıştır.
Elektrik: Organize Sanayi Bölgesi kurulduğu tarihten beri hizmet veren Elektrik
İşletme Birimi’nde; 2 Elektrik Mühendisi,
7 Elektrik Teknisyeni görev yapmaktadır.
Herhangi olumsuz ve acil duruma hazır
bulunan bayram, resmi tatiller ve hafta
sonları dâhil 24 saat hizmet verilmektedir.
Doğalgaz: 12 Kasım 2004 tarihinden itibaren doğalgaz kullanımına başlayan
İAOSB’de tüm sanayi kuruluşlarının kapısına kadar doğalgaz hattı mevcut olup
firma, talep ettiği andan itibaren doğalgaz kullanımına geçebilecek durum-dadır.
Su: “Yeni İçme Suyu Projesi” kapsamında
su şebekesi yenilenmiş ve su kayıpları
yüzde 40-50’lerden sıfıra yakın değerlere
düşürülmüş, böylelikle bölge katılımcılarına kesintisiz, kaliteli ve uygun basınçta
su verilmesi sağlanmıştır.
Ataer Enerji Elektrik Üretim A.Ş:
İAOSB’deki firmaların elektrik ihtiyacını
karşılayan ATAER Enerji Santrali Ağustos
Altyapı yatırımlarını büyük oranda tamamlayan İzmir Atatürk Organize Sanayi
Bölgesi’nde, dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri, Ar-Ge ve İnovasyon çalışmalarını yakından takip eden Yönetim
Kurulu, hayata geçirdiği birbirinden başarılı projeler ile bölge katılımcılarının vizyonunu genişletip farkındalıklarını
arttırmayı, Ar-Ge ve İnovasyon çalışmalarını bölge genelinde teşvik etmeyi amaçlamaktadır.
Tüm bunların yanı sıra, hayata geçirilen
sosyal içerikli diğer projeler ile katılımcılar, İAOSB’de olmanın ayrıcalığını her fırsatta yaşamaktadırlar.
Başarılı Projeler
Enerji Verimliliği Projesi: Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında enerji verimliliğini hedef alan ikili enerji işbirliği
kapsamında, 2011 yılında ilk kez İzmir
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde
(İAOSB) başlatılan ‘Sıfıra Yakın Bölge Projesi’nin sonuçları tüm ülke sanayicisine
örnek gösterildi. Proje kapsamında 20
Bölge firmasında verimlilik çalışmaları yürütüldü.
Güneş Enerjisi ile Elektrik Üretim Tesisi
Projesi: İAOSB, İzmir Kalkınma Ajansı’nın
Dosya Konusu
(İZKA) Yenilenebilir Enerji ve Çevre
Teknolojileri Mali Destek Programı
kapsamında, “İAOSB’de Güneşten
Enerjiye: Güneş Enerjisi ile Elektrik
Üretim Tesisi Projesi” işi tamamlanmış ve tesis elektrik üretmeye
başlamıştır.
İlk yapılan kontrollerde ise tesisin
iyi projelendirildiği, tesisi verim ve
üretim kapasitesinin öngörüldüğü
şekilde gerçekleştiği tespit edilmiştir.
Bu proje ile temiz ve yenilenebilir
enerji üretimi ile Türkiye’nin enerji
ihtiyacının karşılanması, enerjide
dışa bağımlılığının azaltılmasına katkı sağlanması, sanayiciye ve diğer OSB’lere
örnek olmak, İzmir’in yenilenebilir enerji
konusunda Türkiye’de ilk akla gelen il olmasına ve Türkiye’de yenilenebilir enerji
ile ilgili tesislerin üretilmesini özendirecek
talebin oluşmasına katkıda bulunmak hedeflenmektedir.
Ar-Ge ve İnovasyon Yarışması: Sanayide
yenilik çalışmalarını teşvik etmek, Ar-Ge ve
İnovasyon konusunda farkındalık yaratmak
amacıyla, Türkiye’ de ilk defa İAOSB, üniversite ile işbirliği yaparak “Ar-Ge ve İnovasyon” yarışması düzenledi. Geçtiğimiz
yıllarda da birçok ortak çalışmaya imza
atan İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi
ve Ege Üniversitesi, bu kez, sanayide yenilik çalışmalarını teşvik etmek ve desteklemek amacıyla bir araya geldi. Ege
Üniversitesi ve EBİLTEM işbirliği ile gerçekleştirilen yarışma, İAOSB’de yürütülen yenilikçi çalışmaları öne çıkarırken,
yaratılacak farkındalık ile Ar-Ge çalışmalarında İzmir’in lider konuma getirilmesini
hedeflenmektedir. İAOSB Katılımcıları, yarışmaya İAOSB’de gerçekleştirdikleri tamamlanmış ve kamu kurumlarından
destek almış Ar-Ge ve yenilik projeleri ile
ya da patent-faydalı model tescili almış
ürünleri ile katılmışlar ve çok güçlü, elit bir
jüri tarafından değerlendirilmişlerdir.
İşletme Yüksek Lisans Programı: İAOSB
olarak, Üniversite-sanayi işbirliğine yönelik
Yaşar Üniversitesi ile protokolünü imzaladığımız İşletme Yüksek Lisans programında
da büyük başarı elde edildi. Eğitimlerin,
Yaşar Üniversitesi’nin alanlarında uzman
öğretim görevlilerinden oluşan eğitim kad-
rosu tarafından verildiği “İşletme Yüksek Lisans Programı”
halen devam etmektedir.
OSB’lerde ilk Vakıf: Bölge katılımcıları arasındaki işbirliği ve
dayanışmayı
desteklemek,
sağlık alanında ise önce üyelerine, daha sonra da toplumun
ihtiyacı olan kesimlerine kaliteli ve çağdaş sağlık hizmetlerini götürmek amacıyla her
türlü maddi ve manevi desteği
sağlamak üzere kurulan ‘İAOSB
Sanayici ve İşadamları Sağlık
ve Eğitim Vakfı’ Türkiye’deki
OSB’ler arasında bir ilktir.
Özel İAOSB Nedim Uysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi: Ülkemizde uygulanan
Mesleki ve Teknik Eğitimin kalitesinin yükseltilmesine katkı sağlamak amacıyla,
13.749 m2 arsa üzerinde inşa edilecek
olan İAOSB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’ nde, 500 öğrenci eğitim alacak, okul
özel okul statüsünde işletilecek ve öğrencilerin tümü yüzde yüz burslu olacaklardır.
Özel İAOSB Nedim Uysal Anadolu Teknik
Lisesi, 2014-2015 eğitim ve öğretim yılında, 96 öğrenciyle geçici binasında eğitime başlamıştır.
Teknoloji Geliştirme Bölgesi: İzmir Katip
Çelebi Üniversitesi ile işbirliği yapılarak,
İAOSB’nin kuzeyinde Teknoloji Geliştirme
Bölgesi kurulması çalışmalarına başlanmış,
başvuru dosyası ilgili Bakanlığa iletilmiştir.
KOBİ DÜNYASI l EKİM-KASIM 2014 l www.egekobider.org.tr
23
Dosya Konusu
KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
B
Kurulduğu alan itibarıyla stratejik bir öneme sahip olan Kemalpaşa
Organize Sanayi Bölgesi, yatırımcılara kısa, orta ve uzun vadede önemli
fırsatlar sunarken, altyapı yatırımlarına da hız kesmeden devam ediyor.
Bölgede 2013 yılında 13 milyonluk altyapı yatırımı gerçekleştirildi
MC’nin kuruluşu ile başlayan,
eski Kemalpaşa Işıkkent asfaltı,
Bornova Ankara asfaltı üzerinde
kurulmaya başlayan fabrikalar
ile Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi
(KOSBİ)’nin tarihçesi 1960 – 1970 yıllarına kadar dayanıyor. Bin 300 hektarlık
doğal bir alana kurulan KOSBİ, bugün yatırımcılara sunduğu cazip fırsatlar ve modern altyapısıyla bölgenin cazibe merkezi
konumunda. Kemalpaşa Organize Sanayi
Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Kamil
Porsuk ile, KOSBİ’yi ve hedeflerini
konuştuk…
besini arttırmaktadır.
• Bugüne kadar gerçekleştirilen yatırımlar hakkında bilgi verir misiniz?
KOSBİ’de gerçekleştirilen yatırımlar ile
elektrik ve doğalgaz dağıtım şebekeleri
oluşturuldu. Kesintisiz ve kaliteli enerji
arzı için şebekelerde iyileştirme ve elektrik şebekesinin yer altına alınması çalışmaları devam ediyor.
2013 yılında 13 milyon TL altyapı yatırımı
gerçekleştirdik. Elektrik ve doğalgaz altyapısında iyileştirmeler gerçekleştirildi.
Her geçen gün artan tüketim ve abone
yapısıyla elektrik ve doğalgaz abonele-
• Kemalpaşa OSB’nin yatırımcı ve girişimciler için avantajları nelerdir?
KOSBİ’nin İzmir kent merkezine, İzmir Limanı’na, Adnan Menderes Havaalanı’na,
Ege Serbest Bölgesi’ne yakınlığı ve ayrıca
demiryolu bağlantı hattının bitmek üzere
olması, ülkenin en önemli Lojistik Köyü’nün hemen doğu sınırında kurulması
ve İzmir – İstanbul Otoyolu’nun kuzey sınırından geçmesi yatırımcıların tercih sebebi olmaktadır.
Uygun fiyatlı elektrik ve doğalgaz arzı,
gıda sektörü yönü ve tarımsal alanların
yakınlığı gibi faktörler de bölgenin cazi-
rine daha iyi hizmet verebilmek adına
Otomatik Sayaç Okuma Sistemini (OSOS)
kurduk. Bu sistem İzmir’de ilk, ülkede ise
sayılı yatırımlardan biri. Sayaçlara
modem takılarak GPRS üzerinden okuma
gerçekleştiriyoruz.
Akıllı şebekenin birinci aşaması olan bu
sistem sayesinde; tüketimler hızlı bir şekilde hatasız olarak faturalandırıyor, abonelerin tüketimleri anlık olarak izleyerek
anlık raporlara ulaşabiliyoruz. Orta vadede elektrik ve doğalgaz şebeke yönetimi için SCADA sistemi kurulmasını
hedefliyoruz.
24
KOBİ DÜNYASI l EKİM-KASIM 2014 l www.egekobider.org.tr
Çevreye yatırım
Öte yandan KOSBİ’nin en önemli çevre
yatırımı Merkezi Atık Su Arıtma Tesisi’dir.
20 bin m³ kapasite için betonarme inşaat
tamamlandı, 10 bin m³ kapasite için makine ve ekipmanlar kurularak tesis 2010
yılında işletmeye alındı. Kanalizasyon şebekesine bağlantılar devam ediyor. İkinci
10 bin m³ kapasite için ise makine ve
ekipman alım çalışmalarımıza başlandı.
Toplam 4 milyon TL olan yatırımın 1,5
milyon TL’lik finansmanı için Sanayi Bölgelerini Geliştirme Mali Destek Programı
çerçevesinde hazırladığımız projemizi İZKA’ya sunduk.
Merkezi Atık Su Arıtma Tesisinin Güneş
Enerji Kaynaklı Sistem ile Beslenmesi için
Güneş Enerjisi Santrali (GES) Kurulması
Projemizi İZKA’dan 1 milyon TL mali destek alarak toplam 1.6 milyon TL ile hayata
geçirdik. Bu proje kapsamında 8 dönümlük arazi üzerine 500 kWp gücünde
Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim
Santrali (GES) kurduk. Gerçekleştirdiğimiz yatırım ile Merkezi Atık Su Arıtma Tesisimizin enerji maliyeti yüzde 30
dolaylarında azaldı. Bu projemiz ile Organize Sanayi Bölgesi’nde yenilenebilir
enerji kullanımının özendirilmesi ve bu
yönde sinerji yaratılması çalışmalarını yürütüyoruz.
Yine KOSBİ bünyesinde Özel İstihdam Bürosu kurduk. İŞKUR onaylı büromuzda firmalarımızın hızlı ve doğru bir şekilde
insan kaynakları ihtiyacını karşılıyoruz. İş
arayanların özgeçmişlerini kayıtlayabilecekleri ve firmalarımızın iş ilanlarının yayınlanabildiği
internet
portalını
oluşturduk. 2014 yılında hizmete başlayan büromuz aracılığı ile 120 kişiye yakın
kişi istihdamı gerçekleştirildi.
Mesleki eğitime özel önem
• OSB’lerde iki bakanlığın desteğiyle
meslek okulu kurulmasına yönelik yaklaşımınız nedir? Bölgenizde kalifiye eleman
sorunu yaşanıyor mu? Bu ihtiyacı karşıla-
Dosya Konusu
mak için ne gibi çalışmalarda bulunuluyor?
Benim esas mesleğim eğitimcilik olduğu
için eğitim konusuna özellikle çok duyarlıyım. KOSBİ içinde MOPAK Endüstri Meslek Lisesi var. Ayrıca imar planlarımızda
mesleki eğitim amaçlı eğitim kurumu kurulmak üzere alan tahsis ettik. İlk önceliğimiz; var olan MOPAK Endüstri Meslek
Lisemizi kuracağımız bir vakıf çatısı altına
almak ve eğitim ve öğretimi üstlenmek.
Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığımız nezdinde görüşmelerimiz devam ediyor.
Geçtiğimiz yıl İzmir Kalkınma Ajansı “Okul
Öncesi ve Mesleki Eğitim Destek Programı” çağrısını yapar yapmaz harekete
geçtik. Organize Sanayi Bölgemizin tek
mesleki eğitim yuvası olan MOPAK Teknik
ve Endüstri Meslek Lisesi’ne katkı koymaya karar verdik. Okul müdürlüğümüz
de konuya sıcak baktı. Birlikte projemizi
hazırladık. Başarılı bulunarak destek almaya hak kazandık. 759 bin TL tutarlı
projemiz yüzde 90 oranında destek alıyoruz, yüzde 10 oranında eş finansmanı Organize Sanayi Bölgesi biz karşılıyoruz.
Projemiz uygulama aşamasında.
Proje kapsamı Lisemize kazandırdığımız
makine, cihaz ve eğitim materyalleri eğitim ve öğretim kalitesini arttıracak ve Lisemiz ile olan işbirliğimiz daha da
güçlenecek.
İhtiyaç duyulması halinde parselasyon
planlarının yürürlüğe girmesi ile oluşacak
eğitim amaçlı alanda OSB’de faaliyet gösteren sanayi kollarının ihtiyacı olan ara
elemanı yetiştirmek üzere bir meslek
mesleki eğitim merkezi kurmayı düşünüyoruz.
“OSB dışı sanayi
yatırımları engellenmeli”
• OSB dışı alanların sanayi imarına kapatılması gerektiği yönünde görüşler ifade
ediliyor. Bir örneği de Tekirdağ’da yaşanmaya başladı. Sizce de OSB dışı alanlar
sanayiye kapatılmalı mı? Kapatılırsa ne
gibi etkiye sebep olur?
Çarpık kentleşmeyi önlemek, sanayinin
bir düzen ve disiplin içinde gelişmesi için
kurulan OSB’ler ülke ekonomisinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Sanayicinin kaliteli
ve daha ucuz hizmetlere erişimi, çevre
kirliliğinin kontrol altına alınması gibi faktörler nedeniyle OSB’ler çok önemli üretim, istihdam ve ihracat merkezleridir.
Üretim faaliyetlerinin mevzuata uygun
sürdürülmesi ve kamu denetiminin etkin
bir şekilde yürütülebilmesi OSB’lerde
mümkün olabilmektedir. Yapı ve üretim
ruhsat ve izin müracaatlarında ağır bürokratik engeller OSB’de yaşanmamaktadır.
Belirtilen nedenler ile OSB dışında münferit sanayi tesisleri kurulmasının engellenmesinde yarar görülmektedir. OSB
dışındaki mevcut sanayi tesislerine belli
süreler tanınarak OSB’lere taşınmalarının
sağlanması görüşündeyiz.
Ayrıca İzmir gibi gelişmiş yöre kabul edilen illerde bulunan OSB’lerin en üst düzeyde
teşvik
unsurlarından
yararlandırılmaları eşit rekabet koşulla-
rını oluşturacak ve sanayinin düzenli gelişimine önemli katkı sağlayacaktır.
2023 hedefleri
• Türkiye’nin belirlemiş olduğu 2023 hedeflerine ilişkin düşünceleriniz nedir?
“Çağdaş muasır medeniyet seviyesine
erişmek, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmak, kişi başına geliri 25
bin dolara çıkarmak, 500 milyar dolar ihracat gerçekleştirmek, daha zengin, daha
güçlü, demokrasisi güçlenmiş, dünya
ekonomi ve politiğinde etkin rol oynayan
bir ülke haline gelmek” olan 2023 hedefi
ulaşılamaz değildir.
Bu hedeflere ulaşabilmek için Türkiye’nin
katma değeri yüksek ileri teknolojik
ürünlerin üretimine ağırlık vermesi ve ithalatı caydırıcı, ihracatı özendirici ekonomi politikalarının tavizsiz bir şekilde
yürütülmesi gerekmektedir. Bu bağlamda Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına
ağırlık verilmelidir.
Temel hedef; net ithalatçı ülke konumundan, net ihracatçı ülke konumuna geçişin
sağlanması olmalıdır.
Ülke ekonomisinin lokomotifi olan Organize Sanayi Bölgelerinin ekonomi hedeflerine ulaşmada çok önemli rolleri
olacağı düşüncesindeyiz. Ekonomik kalınmanın mihenk taşları olan KOBİ’leri içlerinde barındıran OSB’ler, sanayicinin alt
ve üst yapı sorunlarını ne ölçüde çözerse
KOBİ’lerin temel maliyet unsurları o derece aşağıya inecek ve rekabet güçleri artacaktır.
KOBİ DÜNYASI l EKİM-KASIM 2014 l www.egekobider.org.tr
25
Dosya Konusu
EGE’NİN YILdIZI: BAYOSB
İ
Sanayicinin kendi çabaları ve öz kaynakları ile birleşerek
meydana getirdikleri BAYOSB, kendi kendini yöneten, yatırımlara
yön veren, alt yapı projelerini kendi güç ve olanaklarıyla
oluşturan, Türkiye’nin ve İzmir’in parlayan yıldızı olmaya aday
Aydın Telseren
BAYOSB Yönetim Kurulu Başkanı
zmirli 100 sanayinin öz kaynakları ile
2008 yılında kurulan Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi, (BAYOSB) yaklaşık
1500 dönüm alan üzerinde yer alıyor.
Altyapı çalışmalarının ilk etabının tamamlandığı bölgede 2 fabrika inşaatını tamamlayarak üretime geçti. 4 fabrikanın da
inşaatı sürüyor. Biz BAYOSB Yönetimi olarak sanayicimize en iyi hizmeti sunmak için
seferber olmuş durumdayız. Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi İzmir’in Kemalpaşa
İlçesi, Bağyurdu beldesi, Halilbeyli mevkiinde yer alıyor. BAYOSB, 2008 yılında tüzel
kişiliğini kazanmış olan karma bir organize
sanayi bölgesidir.
Otoyola 500 metre
Sanayicinin kendi çabaları ve öz kaynakları
ile birleşerek meydana getirdikleri Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi (BAYOSB),
kendi kendini yöneten, yatırımlara yön
veren, alt yapı projelerini kendi güç ve olanaklarıyla oluşturan, gün geçtikçe daha da
güçlenen, Türkiye’nin ve İzmir’in parlayan
yıldızı olmaya aday bir organize sanayi bölgesidir. Birlik ve beraberliğin simgesini taşıyan üyelerimiz başta, otomotiv sanayi ve
makine imalatçıları olmak üzere 1 milyon
metrekare net sanayi inşaat alanından
26
KOBİ DÜNYASI l EKİM-KASIM 2014 l www.egekobider.org.tr
oluşuyor. BAYOSB, İzmir’in Manisa’ya sınır
bölgesinde, Manisa- Turgutlu ve İzmir-Ankara devlet karayolu sınırında, yapılacak
olan İstanbul- İzmir otoyoluna 500 metre
mesafede , hızlı tren yoluna 1 km ve lojistik
köye uzaklığı ise 15 km’dir. Bölgemiz Hava
Limanına 30 km, Limana ise 40 km mesafededir.
Modern altyapı
Bölgenin 1 Etap alt yapı çalışmaları kısa
süre önce tamamlandı. Elektrik altyapısı
tamamen yeraltı XLP-NYY kablo olarak AG
ve OG şebekesi şeklinde döşendi. 2 bin m3
‘lük su deposu ile derin kuyudan su temini
sağlanıyor. İletişim konusunda ise, Türk Telekom ile ortaklaşa olarak fiberoptik kablolar döşendi. İşletmeye başlayacak olan
her fabrika için parsel sınırına kadar telekomünikasyon hizmetleri 5 yıl sürecek olan
Türk Telekom ile BAYOSB arasında “Telekomünikasyon Hizmetleri İş Birliği Protokolü”
imzalandı.
Doğalgaz hatları çelik ve PE borulardan
imal edilmiş, içme suyu ve yangın suyu
hatları HDPE borulardan imal edilmiştir.
Kanalizasyon ve yağmur suyu hatları koruge borulardan döşenmiştir. Doğalgaz
Boru Hattı BOTAŞ’la yapılan deplase projesi ile OSB alanının dışına çıkarılmıştır. Bölgemizde tüm sanayi parselleri aynı alt
yapıya aynı koşullarda sahip olacak şekilde
planlanmıştır.
Fabrika inşaatları yükseliyor
Organize Sanayi Bölgemizde, sanayicilerimiz fabrika inşaatlarını sürdürüyorlar. 10
bin metrekare alan üzerinde Remo Ağır
Makine ve Borataş Makine fabrika inşaatlarını tamamladılar. Borataş Makine üretime başladı. Bu firmaların dışında Birim
Makine 25 bin metrekare, Girginer Makine
10 bin metrekare, Mehmet Gazi Kök 10 bin
metrekare , Aymas Makine 15 bin metrekare alandaki fabrika inşaatlarına devam
ediyorlar.
Ucuz kaliteli enerji
Bölgemizde altyapının 2.etap proje ve ihale
hazırlıkları sürüyor. Ayrıca 30 bin metrekare alanda kurulması planlanan arıtma tesisi içinde fizibilite çalışmaları sürüyor.
Bölge içinde TEİAŞ’a ait Ana Dağıtım Merkez istasyonu için 20 bin metrekarelik alan
tahsis edildi. Bu alana 154/34,5 kV, 100
MVA elektrik indirici merkez yapılıyor.
Merkez kısa süre içinde tamamlanarak hizmete girecek. Merkez, 100 MVA’lık güç sağlayarak küçük trafo merkezleri aracılığıyla
dağıtacak. Bölgede bu çapta büyük Enerji
Dağıtım merkezi sadece Bağyurdu Organize
Sanayi Bölgesinde bulunmaktadır.
Çevreci OSB
Bölgenin Kuzeyinden geçmekte olan Çaltılı
Çayının temizlenmesi konusunda tüm
resmi makamlara gerekli müraacatlar yapıldı. Kısa süre içinde Çaltılı Çayı’nın temizliği ve ıslahının yapılmasını bekliyoruz.
Bölge de su ana kadar 2000 adet ağaç fidanı dikildi, damlama sulama sistemleri kuruldu ve mevsimine göre ağaçlandırma
çalışmaları aralıksız devam ediyor. Ayrıca
tüm fabrikalar Yağmur sularını toplayarak
depolayacak ve kullanma suyu ve proses
suyu olarak değerlendirecekler. Proje ve inşaat süreçlerinin bu şekilde yapılması konusunda yönetim kurulumuzun aldığı
prensip kararlarına uyan tüm sanayicilerimize tekrar teşekkür ederiz.
Dosya Konusu
TİRE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
F
1993 yılında faaliyetlerine başlayan Tire Organize Sanayi Bölgesi,
1998’e kadar altyapı proje, planlama ve kamulaştırma işlemlerini
tamamlayarak, günümüzde İzmir’in en büyük sanayi
merkezlerinden biri konumuna yükseldi
aaliyete 21 yıl önce geçen ve günümüzde İzmir’in önde gelen organize
sanayi bölgelerinden biri olan TOSBİ,
yaklaşık 2.8 milyon metrekare sanayi parselini içinde barındırıyor. Tire
OSB’de büyüklükleri 5 bin ile 200 bin metrekare arasında değişen 198 adet sanayi
parseli bulunuyor. Bunlardan 112’si sanayicilere tahsis edilmiş durumda. 52 tesisin
üretimde olduğu bölgede 20 tesisin inşaatı
sürüyor. Yeşil alan, teknik-sosyal hizmet
alanları ve yollarla birlikte, OSB toplam 406
hektar alana sahip.
TOSBİ’nin İzmir’de İzmir Atatürk OSB’den
sonra, alt ve üst yapısını tamamlayarak, aralarında önemli dünya markaları da olan çok
sayıda fabrikanın üretim yaptığı ikinci büyük
OSB olduğunu dile getiren TOSBİ Yönetim
Kurulu Başkanı Kosat Gürler, “Bunun nedeni
de, en gelişmiş, en örnek OSB’lerde ne tür
hizmet veriliyorsa, aynısını hatta daha iyisini
vermeyi hedef almamız, proje üretme hızını
hiç bir zaman düşürmememiz” dedi.
Lojistik merkez
İZKA desteğiyle yürüttükleri Yeşil Alanda
Arazi Uygulamalı Güneş Enerjisinden
500KW Elektrik Kapasiteli Fotovoltaik Enerji
Tesisi Projesi’nin tamamlandığını ve geçici
kabulünün yapılmasının ardından üretime
başlanacağını anlatan Gürler, “Bu proje ile
28
KOBİ DÜNYASI l EKİM-KASIM 2014 l www.egekobider.org.tr
tüm bölgenin sokak aydınlatmaları ve
arıtma, su dağıtım şebekesi, sosyal alanlar
gibi birimlerin enerji ihtiyacı karşılanacak,
kalan kısmı ise sisteme geri verilerek, elde
edilen gelir ile de sanayicilerimize verdiğimiz diğer hizmetler çoğaltılacak veya bedelleri azalacak” diye konuştu.
Gürler, sanayicinin rekabet şansını artıracak
en önemli araçlardan lojistik konusunda
katkı sağlamak için yapılan çalışmalar sonucunda demiryolu taşımacılığına dayalı “lojistik merkez” altyapısının tamamlandığını
hatırlattı. Lojistik merkezi işletmeye alma
çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan
Gürler, yatırımın bu yıl sonuna kadar tamamlanmasını planlandıklarını ifade etti.
Gürler, bu projenin tamamlanması ile TOSBİ’nin içerisinde “demiryolu lojistiği ve gümrük” sistemi bulunan 6 OSB’den biri
olacağına dikkat çekti.
Su sorunu çözülüyor
Küçük Menderes Havzası’nda yer alan sanayi bölgesinin kullanma suyu ihtiyacının
Tire Belediyesi başta olmak üzere bölge sınırları içinde yer alan iki adet kuyudan karşılandığını hatırlatan Gürler, şu bilgileri
verdi: “1993 yılında imar planı onaylanan
bölge günümüzde ulusal ve uluslararası firmaların katılımı ve büyük ölçekli parsellerin
oluşturulması sırasında vaziyet planı ve sek-
törler önemli ölçüde revizyona uğradı. Dolayısıyla su talepleri de her geçen gün artıyor. Bu talepleri karşılamak için DSİ ile
yapılan çalışmalar ile birlikte bölge sınırları
içinde toplam 250ton/saat kapasiteli yeni
kuyular açıldı. Bölge su alt yapı hatları revizyondan geçirildi. Bölgede arıza ve acil durumlarda su kesintisi yaşatmamak için 2 bin
ton kapasiteli bir adet çelik su tankı projesinin imalatına başlandı. Yeni su hatları ile
daha modern bir su alt yapısına sahip olunacak” bilgilerini verdi.
Gürler, 2 bin ton kapasiteli çelik su depolarının olası bir yangında ise ‘yangın rezervi’
olarak değerlendirileceği gibi TOSBİ’de yer
alan firmalarda çıkabilecek her türü yangına
hazırlıklı olmak ve daha hızlı müdahale
etmek için kullanılacağını söyledi. Bölgenin
2 adet giriş çıkış kapısı olduğunu vurgulayan
Gürler, 1 adet devriye aracı ve 1 adet devriye motoru ile 24 saat nokta kontrollü devriye hizmeti verildiğini bildirdi. Gürler,
bölgeye giriş-çıkış kapıları plaka tanıma kameraları sisteminin projesinin bittiğini,
2014 bütçesinde yer aldığını, yine güvenlik
amacı ile bölgenin önemli noktalarına MOBESE kameraları sisteminin projesinin bu yıl
tamamlanacağını ifade etti.
Meslek Lisesi kurulacak
Gürler, OSB’lerdeki özel mesleki ve teknik
eğitim okullarında öğrenim gören öğrencilere destek verilmesi yönündeki düzenlemenin çıktığını hatırlatarak, “Her bir öğrenci
için 2012-2013 eğitim ve öğretim yılından
başlamak üzere, resmi okullarda öğrenim
gören bir öğrencinin okul türüne göre devlete maliyetinin 1,5 katını geçmemek üzere,
her eğitim öğretim yılı itibarıyla Maliye Bakanlığı ile Bakanlık tarafından müştereken
belirlenen tutarda, Bakanlık bütçesine bu
amaçla konulan ödenekten eğitim ve öğretim desteği yapılabilecek.
Bu kapsamda Tire Organize Sanayi Bölgesi
içinde endüstri meslek lisesi kurulması için
özel sektör, Tire Belediyesi ve TOSBİ müteşebbis
heyeti
ortak
çalışmalara
başladık” dedi.
Dosya Konusu
PANCAR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
İ
İzmir kent merkezine en yakın sanayi bölgelerinden biri olan
Pancar Organize Sanayi Bölgesi yatırımcıların ilgi odağı oldu. 130
hektar alan üzerinde kurulan bölgede, gösterilen ilgi nedeniyle
ikinci etabının da altyapı yatırımlarına kısa süre önce başlandı
zmir kent merkezine yakınlığı nedeniyle girişimcilerin ilgi odağı olan
Pancar Organize Sanayi Bölgesi’nin
temeli 4 yıl önce atılmasına rağmen
birinci etapta altyapı ve parsel satışları
neredeyse tamamlandı. Bölgede 10
firma üretime başlarken, 4 firma ise üretim için gün sayıyor. 30 fabrikada da inşaat çalışmaları sürüyor. Birinci etap
dolan Pancar Organize Sanayi Bölgesi’nin ikinci etabının altyapısı ise 2015’te
tamamlanacak
Halen 10 fabrikanın üretim yaptığı, 4 firmanın da kısa süre içinde üretime başlayacağı bölgede 100’e yakın fabrika
faaliyet gösterecek. Pancar OSB’nin
2.etap altyapı çalışmalarının da 1 yıl
içinde tamamlanması hedefleniyor.
Ulaşım avantajı
Adnan Menderes Havalimanı’na 18, Alsancak Limanı’na 30, şehir merkezine 33
kilometre mesafede olan Pancar OSB,
konum olarak da ulaşım açısından şu an
İzmir’deki en elverişli OSB’ler arasında.
Hali hazırda bölgeye İzmir-Aydın devlet
yolunun Ayrancılar kesiminden ulaşılıyor.
Fakat bölge yönetimi İzmir-Aydın otoyoluna bağlantı konusunda Karayolları ile
anlaşma sağladı. Pancar OSB’nin enerjiyle ilgili bir sıkıntısı da bulunmuyor. Do-
30
KOBİ DÜNYASI l EKİM-KASIM 2014 l www.egekobider.org.tr
ğalgaz bölgeye ulaşmış vaziyette. Pancar’ın köy merkezinde İzmir banliyö hattı
İzban’ın istasyonu var. Burası bölgeye 2.5
kilometre uzaklıkta. Asıl önemli olan bu
istasyonda yükleme boşaltma rampası
da olması. Yani bir konteynır oraya kadar
götürülüp vagona koyulabilir. Bu da bölgeye demiryolu avantajı sağlıyor.
İlgi büyük
Yatırımcının büyük ilgisini gördüklerini
ifade eden Pancar OSB Yönetim Kurulu
Başkanı Hüseyin Şairoğlu, şunları söyledi: “Bu ilgi nedeniyle 2. etap altyapı yatırımlarını öne aldık ve kısa süre önce
altyapı inşaatlarına başladık. Geçen yıl
bölgemize dahil edilen 355 bin metrekarelik ikinci kısımda altyapı inşaatı sürüyor. 4 yıl kadar önce temelini attığımız
bölgemizde birinci etap neredeyse
doldu. 30 tesisin inşaatı sürüyor. Buradaki parsellerden tamamı satıldı. İkinci
etaptaki parsellerin satışı ile ilgili olarak
da yerli ve yabancı firma temsilcileri ile
görüşmelerimiz sürüyor. Altyapı yatırımlarının tamamlanmasının ardından bu
bölgede de firmalar tesislerini kurmaya
başlayacaklar. Bölgeye en çok makine ve
yedek parça firmaları ilgi gösteriyor.
Bunun yanında ambalaj sektörü ile ağaç
ve ahşap sanayi, Deri, madeni yapı elemanları, gıda, demir-çelik ve döküm,
plastik, otomotiv yan sanayi, tekstil,
kimya ise diğer yatırımcı sektörlerimizi
oluşturuyor.”
Arıtma tesisi yapılacak
Önümüzdeki dönemde alt ve üstyapı yatırımlarının süreceğini belirten Şairoğlu,
“Bölge ana giriş ve çevresi ile karayolu
cephesini düzenleyeceğiz. Arıtma tesisi
inşaatını yapıp, koruma bantları düzenleme ve ağaçlandırma işlerini, sıcak su
dağıtım şebekesini yapacağız, konferans
ve toplantı binası kuracağız. İtfaiye merkezi ve araç alımı, sağlık merkezi inşaatı,
idari sosyal alanların planlanması ve düzenlenmesi işleri de projelerimiz arasında. Bunlara kısa süre içinde başlamayı
planlıyoruz” dedi.
Dosya Konusu
İZMİR TİCARET ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
İ
zmir Ticaret Odası öncülüğünde kurulan tek Organize Sanayi Bölgesi olan İTOB, yola
kooperatif olarak çıkan bölgelerden biri. 1999’da KOBİ’lere ortak
altyapı hizmetinden yararlanarak
daha kolay, verimli ve ucuz üretim
yapma olanağı sağlamak, sistemli
ve düzenli yapılaşmayı teşvik etmek
ve şehir trafik yükünü azaltmak gibi
amaçlarla kurulan kooperatif,
2002’de organize sanayi bölgesine
dönüştü.
İTOB’da ilk fabrikalar 2005’te üretime başladı. O yıl 3 olan bölgedeki
tesis sayısı bugün 105’e ulaştı. Bölge içinde
yer alacak İzmir Bilim ve Teknoloji Parkı
Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin kuruluşu
2012 yılında Resmi Gazete'de ilan edildi, bu
yıl da inşaat ihalesi gerçekleştirildi.
İzmir’in Menderes İlçesi’ne bağlı Tekeli’de
bulunan İTOB’da yer seçimi yapılırken tarım
arazisi olmamasına dikkat edildi. Bölgede,
OSB tüzel kişiliğinin kazanıldığı 2002 yılında
altyapı çalışmalarına hemen start verildi.
2005’te de 3 firma üretime başladı. Aradan
10 yıl bile geçmemişken, bugün bölgede
faaliyette olan firma sayısı 105’e ulaştı. 4
bin kişinin çalıştığı bölgede boş parsel çok
az. İnşaat ruhsatı alan ve inşaatı devam
eden parsel sayısı ise 173’e ulaştı. İTOB için
32
KOBİ DÜNYASI l EKİM-KASIM 2014 l www.egekobider.org.tr
Kooperatif olarak kurulan sonrasında organize sanayi
bölgesine dönüşerek 2005 yılında ilk fabrikaların üretime
başlamasıyla altyapı yatırımlarını hızlandıran İTOB, bugün
105 firmayla 4 bin kişiye istihdam sağlıyor
limatıyla, Ulaşım Daire Başkanlığı, ekibimiz ile çalışmaya başladı. Ayrıca, bölgemizde güçlü
bir itfaiye merkezine ihtiyaç var”
diye konuştu.
Altyapı tamam
önümüzdeki dönem en önemli gelişme
İzmir Bilimpark adını taşıyacak teknoloji geliştirme bölgesinin bölge sınırları içinde kurulacak olması. 23 bin metrekarelik alanda
kurulacak olan İzmir Bilimpark’ın inşaat
ihalesi yapıldı. Teknoloji geliştirme bölgesi
Ar-Ge ve inovasyon yapan firmalara çok
büyük vergi muafiyetleri ve teşvikler sağlayacak.
İstihdam 10 bine çıkacak
İTOB’un hızlı bir büyüme süreci yaşadığını
dile getiren İTOB Yönetim Kurulu Başkanı
Ekrem Demirtaş, “Bölgenin girişinden
metro hattı geçiyor, güneyinde Lojistik
Merkez olacak. Altyapı eksiğimiz yok, atıksu
arıtma tesisimiz sorunsuz olarak çalışıyor. Enerjimizi kendi
santralimizden sağlıyoruz. Yakında teknopark da hayata geçecek. Kısa zamanda bölgede
sağlanan istihdam 10 bini bulacak. Bölgemiz hızla büyüyor.
En büyük sıkıntımız olan ulaşım yolu problemimiz de çözülüyor. Kuşadası yolundan,
İzmir – Aydın devlet yoluna 11
kilometre uzunluğunda yol yapımı artık gündemde. Otoyola
şu andaki dinlenme yerinin olduğu noktadan bağlantı da Karayolları tarafından onaylandı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Aziz Kocaoğlu’nun ta-
Demirtaş, bölgedeki firmaların
daha çok bilişim, cam, tarım
ürünleri, içki, zeytin, zeytinyağı,
organik gıdalar, galvaniz, alüminyum, elektrik, otomasyon, mobilya, kimya, makine, plastik,
yapı malzemeleri, boya sektörlerinde yoğunlaştığını bildirdi.
İzmir merkeze çok yakın mesafede, 250
hektar alanda kurulu İTOB’un tüm altyapısının tamamlandığını vurgulayan Demirtaş,
ileri teknolojideki atıksu arıtma tesisinin
2008 yılında devreye alındığını hatırlattı.
2012 yılı Haziran ayında İTOB’un da ortak
olduğu İşbirliği Enerji A.Ş.’ye ait 20 mW gücündeki doğalgaz çevrim santralinin devreye girdiğini belirten Demirtaş, şunları
söyledi:
“Halen bölgenin enerjisi İşbirliği Enerji şirketinden sağlanıyor. Bölgede 22 bin 897
metrekarelik alanda İzmir Ekonomi Üniversitesi, İTOB OSB, İzmir Ticaret Odası, İzmir
Ticaret Borsası ve Ege İhracatçı Birlikleri,
Ege Üniversitesi’nin de aralarında bulunduğu 16 ortaktan oluşan kurucu heyet ile
İzmir Bilim ve Teknoloji Parkı Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin kuruluşu 8 Ekim 2012
tarihinde Resmi Gazete'de ilan edildi. Bölgede Teknoloji Geliştirme Merkezi kurulması çalışmaları hızla yürütülüyor. Bölgenin
yönetim binasında bulunan konferans salonu ve seminer salonları bölge katılımcıların kullanımına açık. Son derece modern ve
sağlıklı altyapısı ile yatırım yapmaya hazır
bölgede 2014 yılında sosyal faaliyet alanları
da canlanacak.”
Çalışanların ihtiyacı olan sosyal tesisleri
yapmaya büyük önem verdiklerini belirten
Demirtaş, “Son olarak Haziran 2014’te 12
bin metrekare alana kurulacak spor tesisi
ve camimizin temelini attık” diyerek sözlerini tamamladı.
Dosya Konusu
ALİAĞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
10 milyar dolar ihracat hedefiyle, yenilikçi ve ileri teknolojik
ürünlerin üretildiği bir bölge olmayı hedefleyen ALOSBİ,
sanayicilere; ülke sanayisinin en önemli merkezi ve geleceğin
sanayi kentinde yatırım yapma imkanı sunuyor
A
liağa Organize Sanayi Bölgesi
(ALOSBİ), 1997 yılında yatırım
programında “Sanayi Bakanlığından kredi kullanmadan kurulacak Organize Sanayi Bölgesi” olarak yer
almış ve Ege Bölgesi Sanayi Odasının
(EBSO) öncülüğünde, Aliağa Ticaret Odası
ve İzmir İl Özel İdaresinin katılımıyla kurulmuştur.
Yaklaşık 10 Milyon m2 alanda kurulan
Aliağa Organize Sanayi Bölgesi (ALOSBİ);
kuruluş aşamasından bu yana vizyonuyla,
yenilikçi ve modern yönetim anlayışı ve
yapmış olduğu uygulamalar ile sanayicilerin, yerli ve yabancı sanayi bölgelerinin ilgi
odağı olmuştur.
En Uygun Nokta
İzmir ili, Aliağa ilçesinde yer alan ALOSBİ,
konum itibariyle stratejik ve lojistik bir
öneme sahiptir.
ALOSBİ, stratejik öneminin yanı sıra; Aliağa
Limanları, İzmir-Çanakkale Otoyolu ve
İzmir-Bandırma Demiryolunun kesişim
noktasında yer alan bir lojistik merkez
kimliğiyle ön plana çıkmaktadır.
Gerek projelendirme, gerekse kuruluş aşamasında, dünya sanayisinin önde gelen ülkelerinde yapılan uygulamalar, endüstri
bölgeleri, teknoparklar ve silikon vadisi incelenerek daha modern ve daha ileri ola34
KOBİ DÜNYASI l EKİM-KASIM 2014 l www.egekobider.org.tr
nını ALOSBİ’de uygulamak hedefiyle yola
çıkılmıştır.
Kesintisiz Enerji
ALOSBİ, sanayicinin en önemli girdilerinden olan enerjinin sürekli ve darbesiz olarak sunulabilmesi için de modern bir
elektrik ve doğalgaz sistemini bünyesinde
barındırmaktadır. ALOSBİ elektrik sistemi;
154/34.5 kV 400 MW kapasiteli trafo merkezi, abone hücrelerinin yer aldığı 38 adet
dağıtım merkezi ile çok yüksek güçlerde
enerji ihtiyacı olan döküm tesislerine de,
düşük güçlerdeki alçak gerilim abonelerine de en iyi hizmeti vermektedir. Bölgenin de ortağı olduğu 280 MW kurulu güce
sahip, kategorisinde dünyanın en büyük
Enerji Santrali olan Aliağa Çakmaktepe
Enerji Üretim A.Ş.’nin ALOSBİ bünyesinde
yer alması bölgeye önemli bir güç katmaktadır. Ayrıca, 33 metre aralıklarla yerleştirilen toplam 800 adet cadde aydınlatması
ile 10 milyon m2 büyüklüğündeki bu dev
sanayi şehri aydınlatılmaktadır.
Polietilen hatlardan oluşan 47 bin metre
uzunluğundaki doğalgaz ağı ALOSBİ’yi sarmaktadır.
Kimya Sanayinin Cazibe Merkezi
Mayıs 2011’de bölgenin yaklaşık 2 milyon
metrekaresini kapsayan 135 adet parselin,
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ilan edilmesi ile ALOSBİ yepyeni bir
yapıya bürünmüştür.
ALOSBİ’yi tercih eden Kimya Sanayicileri
için; PETKİM ve TÜPRAŞ gibi tesislerle birlikteliği nedeniyle hammaddeye, limanlarla iç içe olması nedeniyle de pazara
yakın, kimya havzasının merkezinde bir sanayi bölgesinde yatırım yapma olanağı ortaya çıkmıştır.
Yatırımcılarına bu imkanları sunan Türkiye’deki tek Kimya İhtisas Organize Sanayi
Bölgesi olması, 100.000 m2 ile 575.000
m2 arasında değişen büyüklükte dev parsellere sahip Ege Bölgesindeki tek organize sanayi bölgesi olması nedeniyle
ALOSBİ, yatırımcılar için bir cazibe merkezine dönüşmüştür.
Son 1 yıl içerisinde 1.385.000 m2 alana
sahip toplam 91 adet sanayi parselinin
tapu devirlerinin yapıldığı ALOSBİ’de, yerli
ve yabancı firmaların parsel talepleri hızla
devam etmektedir. Ravago Petrokimya,
Sun Chemical, LLK Lukoil, Micha Galvaniz,
Çakmaktepe Enerji, Dalan Kimya, Akdeniz
Kimya, Çinkom, Zinc Nacional, Atik Metal,
Tezcan Galvaniz, Korozo gibi firmaların
bölgeyi tercih etmesiyle gücüne güç katan
ALOSBİ, katılımcılarına daha iyi hizmet verebilmek için çalışmalarına aralıksız devam
etmektedir.
Bölgede 42 firma faaliyette, 30 firma proje
aşamasında olup geçtiğimiz iki ay içerisinde 23 firma Yapı Ruhsatı alarak yatırımına başlamıştır. 1.700 kişinin çalıştığı
bölgenin tamamının faaliyete geçmesi ile
birlikte 60.000 kişinin istihdam edileceği
düşünülmektedir.
Sanayide Bir Marka
Bir taraftan Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi, Ambulans, İtfaiye, 7/24 Güvenlik v.b.
birimlerle hizmet kalitesini ve çeşitliliğini
arttıran ALOSBİ, diğer taraftan mevcut
arıtma tesisini yenileyerek, sanayicilerine
Endüstriyel ve İleri Arıtma Tesisi ile hizmet
vermek üzere Arıtma Tesisinin inşaatına
başlamıştır.
Dosya Konusu
P
MENEMEN PLASTİK İhTİSAS
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
Ülkemizin tek Plastik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (MPİOSB)
özelliğine sahip olan Bölgede tüm altyapı inşaat ve tesisat
işlerinin 2015 yılının ilk yarısında tamamlanması bekleniyor
lastik sektörünün hammadde
temin merkezi olan Aliağa PETKİM’in yanı başında, İzmir Alsancak Limanına ve Aliağa
Limanlarına çok yakın, İzmir Çanakkale
Otoyolu ve İZBAN raylı sistem kenarında
920 dönümlük arazi üzerinde kurulmaya
başlanan Menemen Plastik İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde çalışmalar büyük
bir hızla sürdürülmektedir.
Ülkemizin tek Plastik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (MPİOSB) özelliğine sahip
olan Bölgede tüm altyapı inşaat ve tesisat işlerinin 2015 yılının ilk yarısında tamamlanması
bekleniyor.
Tamamlandığında Bölgede yaklaşık 5 bin
kişilik istihdam yaratılacağı ve ülke ekonomisine yüksek katma değer sağlanması düşünülüyor.
Çevreye duyarlı
Tamamen plastik sektörüne dahil yatırımların gerçekleşeceği bölgenin çevreye
duyarlı ve doğal olarak çevre problemi olmayan bir sanayi bölgesi olması beklenmekte, kaliteli bir enerji altyapısı ve yeni
tekniklerin uygulandığı diğer altyapı sistemleri yanında gerek üst yapılar ve gerekse hizmet yapıları ile son derece
gelişmiş bir Organize Sanayi Bölgesinin
hedeflendiği belirtilmektedir.
Deneyimli bir kadro ile katılımcılarına en
iyi hizmeti sunmak istediklerini dile getiren Menemen Plastik İhtisas Organize
Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı
Salih Esen, “Bölgede katılımcılara arsa satışlarımız yüzde 90’a ulaştı. Geriye 49 bin
543 m2 gibi az sayıda bir parselimiz kaldı.
Bu arsaların da satışı devam ediyor. Öte
yandan altyapı çalışmalarımız da büyük
bir hızla devam ediyor. Bu aşamada bile
yatırımlarına başlamak isteyen sanayicilerimiz var” diye konuştu.
2015’de faaliyete geçecek
Bölgede, Temizsu, Pissu, Yağmursuyu, Enerji ve Telekomünikasyon,
Doğalgaz şebekelerinin yanı sıra
Arıtma Suyu Geri Dönüşüm Şebekesi ile özellikle tamamen ayrı bir
sistem olarak tesis edilecek yüksek
basınçlı Yangın Suyu Şebekesinin
de bulunacağını ifade eden Esen,
Bölgenin 2015 yılında tamamlanarak faaliyete geçeceğini söyledi.
Esen, şöyle devam etti: “İhtisas Organize Sanayi Bölgesi özelliği ile başından
itibaren
kümelenme
sağlanacak ve bunun da önümüzdeki dönemde bir takım desteklerin sağlanmasına yardımcı olacağını
düşünüyoruz. Büyük ve orta ölçekli
yatırımcılarla birlikte bir sinerji
oluşturulacak, bu nedenle Bölgenin
geleceğinden çok umutluyuz.”
Konumu
İzmir Menemen Plastik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Menemen
Kazımpaşa Mahallesi Orman Mevkiinde 92 hektar alanda kurulmuştur. Menemen merkeze 1,5 Km.
İzmir Karayoluna 0,5 Km. İAOSB’ye
15 Km. İzmir merkeze 35 Km. uzaklıkta bulunmaktadır.
36
KOBİ DÜNYASI l EKİM-KASIM 2014 l www.egekobider.org.tr
Dosya Konusu
BERGAMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
1997 yılında kurulmasına rağmen istenilen yatırımcı sayısına
ulaşmayı başaramayan Bergama Organize Sanayi Bölgesi,
yapımı Çandarlı’da devam eden Kuzey Ege Limanı’nın
tamamlanması ile yatırımcıların yeni gözdesi olmayı hedefliyor
İ
lçe ekonomisini geliştirme
hedefiyle 1997’de kurulan
Bergama OSB’de şu an faaliyette olan tek kuruluş var.
Altyapı çalışmaları devam eden
bölge, yapımı süren Kuzey Ege Limanı başta olmak üzere ulaşım
ağlarına yakınlık ve jeotermal
enerjiden faydalanma imkanı
sunması gibi önemli avantajlara
sahip.
İzmir’in tarım ve turizm sektörleriyle ön plana çıkmış ilçelerinden olan Bergama’nın sanayi
potansiyelinin değerlendirilmesi
için kurulan Bergama OSB’nin,
aradan geçen 14 yılda, henüz bu
hedefine ulaştığı söylenemez.
Halihazırda bir tek firmanın faaliyette olduğu bölgenin en
önemli sıkıntısı, enerji. Sağlanan
1 megavatlık enerji, bölgede
aktif olan tek firmanın ihtiyacını
ancak karşılıyor. Enerji, bölgenin
sorunu olduğu gibi umudu da
aynı zamanda. Bergama OSB, önümüzdeki dönemde yerli ve yenilenebilir enerjide teknoloji üretim merkezi olmayı
hedefliyor.
Jeotermal enerji avantajı
1 milyon 747 bin metrekare alana sahip
Bergama OSB’de kamulaştırma işlemleri
ve planlama tamamlanmış durumda. 96
sanayi parseli bulunuyor. Bölge yeterli
miktarda ve kaliteli kullanım suyuna
sahip. Ayrıca en önemli avantajlarından
biri çevresinde, uygun nitelik ve miktarda
jeotermal enerji kaynakları olması. Altyapı proje çalışmalarının büyük bir kısmının yapıldığı bölgede, bu projeler
tamamlandıktan sonra altyapı inşaat çalışmalarına da başlanacak. Bergama OSB,
ciddi avantajlara sahip bir bölge. Çandarlı’da yapımı devam eden Kuzey Ege Konteynır Limanı’na 25 kilometre mesafede.
Bu limanın faaliyete geçmesi ile cazibe
merkezi haline gelecek yerlerden biri de
Bergama OSB olacak. İzmir – Çanakkale
duble karayoluna 500 metre, halihazırda
demiryolu ağına 45 kilometre mesafede.
Demiryolu yakın zamanda bölge
sınırlarına kadar gelecek. Düşük
eğimli arazi ve düşük altyapı inşaat maliyetleri Bergama OSB’nin
avantajlarından başlıcaları olarak
sıralanabilir.
Bölgeye yeni bir vizyon çizmek
için yola çıkan bölge yönetimi,
Bergama OSB’yi yerli ve yenilenebilir enerji konusunda faaliyet
gösteren firmaların kümelendiği
bir bölge haline getirmek için harekete geçti.
teknolojiye dayalı yenilenebilir teknoloji üreten firmalarının ülkemizde üreteceği ürünlerin stratejik
ürün kapsamına alınmasını ve organize sanayi bölgelerine yapılacak
yatırımların en yüksek teşvik şartlarından yararlandırılmasını istiyor.
Bu hedef doğrultusunda yenilenebilir enerji teknolojileri üretim merkezi olma misyonunu benimseyen
BOSBİ, bu alanda yatırım düşünen
yerli, yabancı firmaları bölgeye çekmeyi planlıyor.
Toplam 96 sanayi parseli bulunan
BOSBİ'nin 27 üyesi var ancak sadece 1 fabrika aktif. Üyeler ağırlıklı
olarak gıda, makine –imalat, ahşapmobilya, tekstil-çırçır, maden,
tütün, ve elektrik sektörlerinden.
Yerli ve yenilenebilir enerji konusunda faaliyet gösteren firmaların
kümelendiği, yenilenebilir enerji
teknolojileri üretim merkezi oluşturarak Türkiye’de alanında ilk OSB,
olmayı hedefleyen BOSBİ, ithalata
dayalı teknolojinin Türkiye’de üretilmesine ön ayak olarak hem Türkiye'ye stratejik yatırım çekmeyi hem de cari açığı
azaltacak üretim yatırımları çekmeyi
planlıyor.
Hedef; Yenilenebilir Enerji
Bergama OSB Yönetimi, yüksek
KOBİ DÜNYASI l EKİM-KASIM 2014 l www.egekobider.org.tr
37
Etkinlik
Ö
EGEKOBİDER
“kahvaltı” buluşmaları
ncelikli olarak üyeler arasındaki iletişimi, birlikteliği ve işbirliğini artırmayı amaçlayan
EGEKOBİDER bu amaç doğrultusunda üyelerini belli aralıklarla bir araya getirmeye devam ediyor. Ege Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Derneği
(EGE KOBİDER) tarafından geleneksel hale getirilen
aylık kahvaltılı buluşmalar devam ediyor. Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Seçsan
Naturel Food Tesisleri’nde bir araya gelen dernek
üyeleri, güncel sorunları masaya yatırma ve kaynaşma imkanı buluyor. Kahvaltı buluşmalarında üyelere yönelik eğitim sunumları da gerçekleştiriliyor.
EGEKOBİDER kuruluşundan beri taşımış olduğu
EĞİTİM MİSYONU paralelinde
Avrupa Birliği “Mali Destekleri” ve İnsan Kaynaklarının
Geliştirilmesi hibe desteği amacıyla
“ Hayat Boyu Öğrenme Projesi” çalışmalarına başladı.
ÖNEMLİ DUYURU
EGEKOBİDER ; İş arayanlar ve eleman arayanlar konusunda işletmelere yardımcı
olabilmek için,
önemli ve stratejik bir konuda çalışmaya başlıyor.
“İNSAN KAYNAKLARI” İLETİŞİM MERKEZİ !
38
KOBİ DÜNYASI l EKİM-KASIM 2014 l www.egekobider.org.tr
“B
Şirketlerden
”
Dev projede Berdan Cıvata imzası
Berdan Cıvata, asma köprü devi Japon IHI’nın
10.1 m boyda cıvatalarının sevkiyatını tamamladı
erdan Cıvata, asrın projelerinden
biri olarak lanse edilen, 4,7 km
boyu ile Avrupa’nın ikinci, dünyanın dördüncü en uzun asma
köprüsü olan İzmit Körfezi Geçiş Köprüsü’nü taşıyacak 10.1 metre boyundaki
ankraj cıvatalarını üretti. Fatih Sultan
Mehmet köprüsünde olduğu gibi dünyadaki asma köprülerin çoğunda imzası olan
Japon IHI Köprü Firması adına üretim
yapan Berdan Cıvata,
Asma Köprü sektörünün
öncü firmalarından olan
IHI için gelecekteki projelerinde de çözüm ortağı
olmayı hedefliyor.
Konuyla ilgili açıklama
yapan Berdan Cıvata San.
A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Şemsi, “Japon
asma köprü devi IHI’nın karşısına önemli
projelere attığımız imzalar ve sektörümüzde her firmada olmayan kalite belgeleriyle ve çok zengin test cihazları ile
donatılmış laboratuvarı ve sektörümüzde
40
KOBİ DÜNYASI l EKİM-KASIM 2014 l www.egekobider.org.tr
laboratuvarı Akreditasyon belgesi almış
tek firma olarak çıktık ve en sonunda ipi
göğüsleyen biz olduk” dedi.
Hedef büyük
Japon firmanın cıvatalar için çözüm ortağı
arayışına 2010’da başladığını kaydeden
Şemsi, seçimini yaparken dünyada yalnızca 3 firmaya yeterlilik belgesi verildiğini
anlattı. Bunlardan ikisinin Uzakdoğu’dan komşuları
Kore’den
olduğunu
bildiren
Şemsi, “Üçüncü firma
ise Avrupa ve Türkiye’den aranmış ve bu
işe en uygun firma olarak Berdan Cıvata seçilmiştir”
ifadelerini
kullandı. Proje kapsamında Avrupa’nın en
uzun ikinci köprüsünün ayaklarını taşıyacak her biri 850 ton yük taşıma kapasiteli
cıvataları ürettiklerini anlatan Hasan
Şemsi, şunları söyledi: “Şu an IHI onaylı
tedarikçisi olarak Çanakkale’ye yapılması
beklenen asma köprülerle beraber dünyanın herhangi bir yerinde yapılacak asma
köprülerin ayaklarını taşıyacak 8-10-12
metrelik ankraj cıvatalarının üretiminde
ilk tercihlerinin Berdan Cıvata’nın olmasını bekliyoruz.”
İlkleri başarıyor
Firma olarak bugüne kadar çok sayıda
önemli projeye imza attıklarını vurgulayan
Hasan Şemsi, yine asrın çılgın projelerinden biri olarak gösterilen Anamur’dan
Kıbrıs’a içme suyu taşıma projesinde de
ürünlerinin kullanıldığını anlattı. Denizin
250 metre altından, 80 km mesafeye plastik borularla Anamur’dan su taşınacağını
hatırlatan Şemsi, bu projede de Berdan
Marka cıvataların kullanıldığını ve üretilen
ankraj cıvatalarının Anamur’da Kalyon İnşaat’ın şantiyesine teslim ettiklerini söyledi.
Kalite ve marka olma yolunda çok büyük
adımlar attıklarını vurgulayan Şemsi, laboratuvarlarının cıvata somun sektöründe TÜRKAK’tan akredite olan
Türkiye’nin ilk ve tek laboratuvarı olduğunu, 10 ülkede markalarının tescillendiğini, kurdukları asit kullanmayan çevre
dostu sıcak daldırma galvaniz tesislerinin
cıvata ve somunlarda hidrojen kırılganlığı
riskini sıfırlama yöntemi nedeniyle patent
almaya hak kazandıklarını anlattı.
Butik çalışmalara imza attıklarını, bu nedenle özel projelere yoğunlaştıklarını vurgulayan Hasan Şemsi, Rüzgar Enerji
santralleri sektörüne yönelik önemli çalışmaları bulunduğunu da belirtti. Alstom,
Nordex, Vestas gibi rüzgâr santralleri dev
üreticilerinin Güriş, Gama, Zorlu, STFA
gibi Enerji üreticilerinin Türkiye’de ilk tercihi olduklarına değinen Hasan Şemsi,
“Sektördeki CE belgesini de basınçlı kaplara yeterlilik sertifikası olan AD 2000W
belgesini de, çelik yapılara kaliteli cıvata
üretimi uygunluk belgesi olan TucsaMARK Sertifikasını da Türkiye’de alan ilk
firmayız” dedi.
Tanıtım
Bodycote Istaş Isıl İşlem San. ve Tic. A.Ş.
I
sıl işlem, bir malzemenin en az üretim aşamasındaki işçiliği kadar
önem taşıyan, parçanın tüm mekanik özelliklerini etkileyen bir
unsurdur.
Bodycote Istaş, Otomotiv sanayi başta
olmak üzere, Havacılık & Savunma sanayi, Makina imalat sanayi, Kalıp sanayi,
Tarım & İş Makinaları gibi lokomotif
sektörlerin üretim süreçlerinde çok
önemli bir yer tutan “ısıl işlem” prosesleri konusunda verdiği hizmetlerle, söz
konusu sektörler için müşterilerine
önemli bir hizmet sunmaktadır.
Bodycote Istaş, ıslah, sementasyon,
normalizasyon, nitrasyon, vakum ve indüksiyon sertleştirme gibi tüm ısıl işlem
proseslerinin yanı sıra; yenilikçi Corr-iDur, Vakum Brazing gibi ısıl işlem çözümlerini de müşterilerine sunmaya
başlamıştır.
42
KOBİ DÜNYASI l EKİM-KASIM 2014 l www.egekobider.org.tr
Bodycote PLC ile güçlerini birleştirerek,
Bodycote’un dünya çapında OEM’lerin
ana tedarikçilerine (Bosch, Delphi,
Eaton, ZF, Valeo vb.) vermekte olduğu
ısıl işlem hizmeti ile ileri teknoloji proseslerdeki farklı çözümler ve farklı bilgi
birikimleriyle, hizmet kalitesini zenginleştirmiştir.
26 ülke 190 fabrika
Firmamız, Bodycote PLC'nin bir parçası
olan Avrupa grubuna dahil olup, dünya
çapında 26 ülkede 190'den fazla fabrikası olan Bodycote grubu olarak müşterilerine hizmet vermektedir.
Bodycote Istaş, müşterilerinin kalite taleplerini tavizsiz yerine getirmeyi garanti ederken, ulusal ve uluslararası
kalite standartlarına uygun olarak çalışmaktadır.
Bodycote Istaş, büyük küçük bütün
müşterilerinin taleplerini yerine getiren
stratejik tesisleri sayesinde, Türk Sanayinin ısıl işlem ihtiyacını karşılamakta
olup; Türkiye'deki en geniş ısıl işlem olanaklarına sahiptir.
Türkiye’de 3 fabrika
Bugün Bodycote Istaş, sektöründe Türkiye’nin lideri olarak İzmir Bursa ve Kocaeli-Gebze olmak üzere 3 endüstriyel
bölgede 18’i mühendis 123 çalışanıyla
müşterilerine ısıl işlem hizmeti sunmaktadır.
Atmosfer kontrollü fırınlar, indüksiyonla
sertleştirme tezgahları, vakumla sertleştirme fırınları, kontinü fırınlar, rotary fırınlar ve nitrasyon fırınları başta olmak
üzere diğer tüm ısıl işlem ekipman ve
tezgahlarıyla her türlü ısıl işlemi gerçekleştirebilen Bodycote Istaş, ISO9001,
TS16949 ve AS9100C kalite sistem bel-
Tanıtım
geleriyle sanayide kaliteli, izlenebilir
ve gelişmelere açık hizmet sunmaya
devam etmektedir.
Son teknoloji
Bodycote Istaş’ta tüm ısıl işlemler
elektronik ortama tanımlı olup, hassas cihazlarla kontrol edilerek ileri
teknoloji fırınlarda yapılmaktadır. Her
parça tipi için aparatlama sistemi en
iyi ısıl işlem sonucunu verecek şekilde
dizayn edilmektedir.
İstanbul fabrikamız, Türkiye' de ilk ve
tek uzay ve uçak sanayine hizmet
veren, AS9100C sertifikalı, ısıl işlem
fabrikasıdır. Tüm fırınlarını bilgisayar
kontrollü yöneten üretim sistemi ile
hizmet vermektedir.
Mevcut Fabrikalarına yatırımlarına
devam eden Bodycote Istaş; en son
olarak da Gebze Dilovası İMES OSB’de
3 milyon Euro değerinde yatırım yaparak; tamamen yeni fabrikası ile,
yüksek teknolojili ve kapasiteli atmosfer kontrollü kamaralı fırınları, vakum
fırınları, indüksiyon sertleştirme tez-
gah ve Bodycote’un patentli “Corr-idur” özel Nitrasyon proses fırın ve
ekipmanları ile Ağustos 2014’te Türkiye ve Bölge Sanayisine hizmet vermeye başlamıştır.
3 Milyon Euro’luk yeni yatırım
B
Bodycote Istaş’ın Gebze’de 3 milyon Euro’luk yatırımla faaliyete geçirdiği yeni
fabrikası, Ağustos ayından itibaren müşterilerine hizmet vermeye başladı
odycote Istaş, Türkiye’deki müşterilerin artan taleplerini
karşılamak üzere,
Gebze Dilovası İMES OSB’de
yeni fabrikasını hizmete aldı.
3 milyon Euro’luk yatırımla
faaliyete başlayan yeni fabrika, konum olarak Otomotiv Sanayi’nin merkezi olan
ve Ford, Toyota, Hyundai,
Honda gibi OEM’lere ve tedarikçilerine ev sahipliği
yapan bölgede yer alıyor.
Bodycote Istaş Gebze fabrikasında, modern atmosfer
kontrollü kamaralı fırınlardaki tüm ısıl işlem prosesleri, vakum sertleştirme ve
Brazing, indüksiyon sertleştirme, nitrokarbürizasyon ve
Bodycote’un yeni Corr-i-Dur
adı verilen gaz nitrasyon ısıl
işlem hizmetleri müşterilere
sunulacak.
Yeni yatırımların
habercisi
Yapılan bu yeni yatırım,
Bodycote’un
gelişmekte
olan Türkiye sanayisine olan
inancını ve bakış açısını gösterirken, sonraki yatırımların
da habercisi olarak gösteriliyor. Sektördeki lider konumunu
daha
da
güçlendirmek isteyen Bodycote, yeni yatırımını, müşterilerinin kalite ve kapasite
konusundaki artan taleplerini rahatlıkla karşılayacak
şekilde planladı. Bodycote
Istaş, halen Türkiye’de İzmir,
İstanbul ve Bursa’daki 3 Fabrikası’nda,
ISO 9001,
AS9100C ve TS16949 sertifikasyonları ve CQI-9 standartlarında ısıl işlem hizmeti
veriyor. Tüm fabrikalar, 2014
ve 2015 yılları içinde
ISO14001 Çevre Yönetim
Sistemi sertifikasyonlarını
da tamamlamış olacak.
KOBİ DÜNYASI l EKİM-KASIM 2014 l www.egekobider.org.tr
43
Tanıtım
M
Barış Telseren
MISAD Başkanı
ISAD- Metal Isıl İşlem Sanayicileri Derneği, 25 Şubat 2008
tarihinde kurulmuştur. MISAD
Kurucu üyeleri; Kenan ANIL, Elif COŞKUN, Utku İNAN, Harun GÜLATMA,
Altan ERDOĞAN, A.Barış TELSEREN, S.Burhan YILDIZ, Özgür Savaş
ÖZÜDOĞRU olup; kurulum aşamasında yoğun bir şekilde sektör temsilcileriyle toplantılar gerçekleştirilerek
derneğin tüzüğü ve derneğin işlevliği
belirlenmiş; Dernek kurulduktan sonra
üyelikler gerçekleştirilmiştir.
Ağustos 2008’de ilk Genel Kurul gerçekleştirilmiştir. Mevcut yönetim kurulu;
A.Barış
TELSEREN
(Başkan),
M.Önder YÜCEL
(Bşk.Yrd.), Utku İNAN (Genel Sekreter), Hasan ÇEP (Sayman),
Adnan BÜYÜKDİŞİKİTLİ (asil
üye), Kenan ANIL (onursal üye) ve
Nilüfer ÖZMEN (Hukuk Danışmanı) olarak görev yapmaktadır.
MISAD’ın kuruluş amacı ve hedeflerinin merkezindeki “Isıl İşlem”,
sanayinin vazgeçilmez üretim prosesleri arasında yer almaktadır.
Çok önemli olan bu proses, sayıları yaklaşık 200’e ulaşan Isıl İşlem
firması tarafından fason hizmet ile
yerine getirilmektedir. MISAD;
sektörün “bilgi alışverişi, enerji kullanımı, haksız rekabet ve dünyadaki teknolojik gelişimleri takip etme” gibi
sorunlarını çözmek ve daha güçlü bir
sektör yaratmak amacıyla kurulmuş
olup, 29 üyesi bulunmaktadır.
Hedeflerimiz
➢ Ülke çapındaki ısıl işlem sektörü ile
ilgili firmaları derneğimize dahil etmek
➢ Sektör için geniş bir envanter çıkarmak
➢ Lise ve ön lisans seviyesinde teknisyen/tekniker ve kalifiye eleman yetiştirmek
44
KOBİ DÜNYASI l EKİM-KASIM 2014 l www.egekobider.org.tr
Metal Isıl İşlem
Sanayicileri Derneği
MISAD
➢ Üyelerine Isıl işlemle ilgili; kalite,
üretim, yönetim ve malzeme konularında eğitimler düzenlemek
➢ Avrupa Birliği uyum yasaları konusunda üyelerine yardımcı olmak
➢ Artan enerji maliyetleri için çözüm
bulmak
Misyonumuz
Ülke çapında bir araya gelecek ısıl
işlem sanayicileri için;
➢ Adil rekabet ortamı sağlamak
➢ İnsan ve yönetim kalitesini
geliştirmek
➢ Uluslararası benzer kuruluşlar ile işbirliği ortamı oluşturmak,
Vizyonumuz
Sektör için etkin faaliyetler düzenleyen
bir sivil toplum kuruluşu olmak için;
Sanayi-Üniversite işbirliğini sağlayıp
Ar&Ge çalışmalarını güçlendirerek, ısıl
işlem sanayicisi ve ısıl işlem hizmeti
alan firmalar için derneği cazibe merkezi haline getirmektir.
Üye Profili
➢ Ticari ısıl işlem hizmeti veren firmalar
➢ Kendi bünyesinde ısıl işlem yapan
üreticiler
➢ Isıl işlem sektörüne gerek hizmet,
gerekse makina, fırın, yedek parça vb.
sağlayan tedarikçiler
Uluslararası kimlik
MISAD faaliyete geçtikten sonra; Uluslararası Isıl İşlem ve Yüzey İşlemciler
Federasyonu (IFHTSE)’na üyeliği gerçekleştirilmiştir. Böylece kısa zamanda
derneğe uluslararası bir kimlik kazandırılmıştır. Bursa, İzmir, Ankara ve
Konya şehirlerinde firmaları tanımak
ve derneği tanıtmak amaçlı toplantılar
gerçekleştirilmiş; sektörü disipline edebilmek adına oluşturulan ortak müşteri
sözleşmesi gerçekleştirilerek, müşterilerle yaşanılacak sorunları elimine
etmek hedeflenmiştir. MYK
için MESS’e verilmek üzere
eğitim komisyonunun hazırladığı “ISIL İŞLEMCİ MESLEK
TANIMI”
gerçekleştirilmiştir. Sektörün
büyük sorunlarından biri
olan ara eleman sorununun
çözümüne yönelik olarak,
pilot okul seçilen Bayrampaşa İnönü Endüstri Meslek
Lisesi’nde Isıl İşlem bölümü
açılmıştır. Ekim 2012’de
gerçekleştirilen IHT (Almanya Isıl İşlem Sanayicileri Birliği) davetlisi olarak
Almanya’daki tesislere teknik gezi olanağı sağlanmıştır.
İlerleyen dönemde, öncelikle iletişimi
sağlayan yemekli toplantı organizasyonlarına devam edilecektir.
Bunun yanı sıra, daha fazla Meslek Lisesi’nde ısıl işlem bölümü açarak ara
eleman yetişmesinin önü açılacaktır.
Yeni yasal düzenlemelerin taslak çalışmaları sırasında ısıl işlemciliğin bilinmemesinden doğan problemleri
giderecek şekilde görüşler bildirilerek,
yasal düzenlemelerin ısıl işlem mesleğinin gerçek problemlerini çözecek
şekle getirilmesine çalışılacaktır.
Görüş
T
Eser PALA
Makina Yüksek Mühendisi
[email protected]
“
Savunma Sanayi
ve Teknoloji
ürk Savunma sanayinin, üretim teknolojileri ve ürün kalitesi açısından artık dünyada
gelişmiş ülkelerinin düzeyinde olduğunu gururla söyleyebiliriz. Tedarik
sanayimizin gelişmesindedevletin
sağladığı Ar-Ge teşvikleri, Ar-Ge
Merkezlerinin yaygınlaşması ve
ana firmalarının bu yöndeki zorlayıcı taleplerinin katkısı oldukça büyüktür.
Savunma
sanayinde
firmamız Figes’in katkısını da ifade
etmek isterim. Almanya’da mühendislik eğitimi sonrası otomotiv ve
savunma sanayi konusunda yaklaşık 20 yıllık bir tecrübe edindikten
sonra Dr. Tarık Öğüt ülkesine hizmet için 1990 yılında firmamızı kurmuş
ve
bizlere
tecrübesini
aktarmaya ve örnek olmaya devam
etmektedir. Figes olarak tasarım,
analiz ve test mühendislerimiz ile
Savunma, Havacılık ve Otomotiv
sektöründe konsept tasarımından
prototip imalatına kadar bir çok
alanda ileri mühendislik çalışmaları
yapmak-tayız.
EGEKOBİDER Derneği ve Yönetim
Kuruluna OSB’ler ve Savunma Sanayi konusundaki duyarlılıklarından
dolayı teşekkür ederim. Savunma
Sanayi ve Ege Bölgesi’nin bu konuda nasıl daha etkin olabileceği
konularını değerlendirdiğimiz Yeniasır TV’deki programa katılımımıza
vesile oldukları için Başkan’a ayrıca
teşekkür eder ve programı kaçıranların internet üzerinden izlemesini
tavsiye ederim..
Savunma sanayi için gerekli olan
ileri teknolojilerin elde edilmesi için,
mühendislik proje hizmetlerinin
etkin ve kaliteli bir şekilde verilebil46
KOBİ DÜNYASI l EKİM-KASIM 2014 l www.egekobider.org.tr
”
Savunma sanayi için gerekli olan ileri teknolojilerin
elde edilmesi ve mühendislik proje hizmetlerinin
etkin ve kaliteli bir şekilde verilebilmesi için gerekli
yazılım ve donanım araçlarının sağlanmasından
sonra uzman çalışan veya çalışanların istihdam
edilmesi veya yetiştirilmesi gereklidir
mesi için gerekli yazılım ve donanım araçlarının sağlanmasından
sonra uzman çalışan veya çalışanların istihdam edilmesi veya yetiştirilmesi gereklidir. Bu amaçla 1999
yılından beri "İleri Mühendislik Teknolojileri Yaz Okulu" adı altında uzmanlık eğitimleri düzenleyerek, yeni
mezun genç mühendislere ileri mühendislik teknolojileri alanında uzmanlaşma olanağı sunmaktayız.
Savunma sanayinde önemli bir
konu da bilgi güvenliği ı. FİGES olarak NATO ve Milli Gizli Tesis Güvenlik
Belgelerine
sahibiz.
Kuşkusuz, bilgi güvenliği açısından
sadece bu belgelere sahip olmak
yeterli değil. Gizli projelerin gerektirdiği kurumsal tedbirleri de alıyoruz, bilgi güvenliğine büyük önem
veriyoruz.
Tamamı yerli sermayemiz ile ulusal
Savunma ve Havacılık Sanayi şirketlerine çeşitli projelerde ülkemizin
hizmetinde olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Deniz Kuvvetleri'nin MİLGEM projesinin ileri
mühendislik hesaplarını yüklenmiş
ve bu görevini başarı ile tamamladık ve bu konudaki tecrübemizle
halen deniz, kara, hava ve uzay
platformlarında çeşitli ulusal savunma projelerinde alt sistem tasarlayıcısı olarak görev yapmaktayız.
Dünyanın önde gelen motor üreticilerinden Cummins Inc. (A.B.D.) tarafından
"Öncelikli
Analiz
Tedarikçisi" seçilmemizde ileri teknolojinin ve mühendisliğe yaptığımız yatırımların rolü çok büyüktür.
Ankara’da
ODTÜ
Teknokent,
OSTİM ODTÜ Teknokent, ve
OSTİM Atölye olarak üç ayrı ofisimiz bulunuyor. OSTİM İmalat Atölyesi, 400 m2 alana sahip burada,
mekanik imalat, mekatronik bütünleştirme, test ve ölçümlerin yapılması için gerekli makine ve
cihazların tedarikleri yapılıyor.
Ankara, İstanbul, Bursa ve İzmir
ekiplerimizde, mekanik tasarım, yapısal analiz ve mekatronik üzerine
çalışan, makine, elektrik, mekatronik ve elektronik branşlarında toplamda 85 mühendis görev yapıyor.
Bölgesel ve ulusal kalkınma sürecinde, küresel rekabette yeni faktörleri,
yeni
oluşumları
ve
organizasyonları yakından izleyerek projelerimizi bu çerçevede yürütmeye çalışıyoruz.
Ülkemizin sanayi kuruluşlarının ArGe ve Ür-Ge faaliyetlerinde ileri
mühendislik çalışmalarının artırılarak ulusal sanayimizin teknoloji düzeyinin yükselmesi ve böylece
uluslararası piyasalarda rekabet
gücünün artması sağlanmalıdır. Hiç
şüphesiz Ankara OSTİM başarılı örneğinde olduğu gibi diğer “Organize
Sanayi Bölgelerinde de” bu konuda
çalışmaları artırmalı ve ülkemizin
kalkınma sürecinin hızlanması sağlanmalıdır.
Haberler
“U
”
Ege Bölgesi’ne uluslararası hizmet kalitesi
Şubat ayında hizmete giren Ramada Hotel & Suites
İzmir Kemalpaşa, bölgeye yeni bir soluk getirdi
luslararası hizmet kalitesini İzmir
Kemalpaşa’ya da taşıyan Ramada
Hotel & Suites, farklı kategorilerde
116 odası ile Ege Bölgesi sanayicilerine ve Kemalpaşa’nın değerli halkına hizmet veriyor. Konaklamanın dışında toplantı,
seminer ve davet salonları ile firmalara hizmet sunan Ramada Hotel & Suites İzmir Kemalpaşa, 1250 metrekare alana yayılan spor,
sağlık ve güzellik merkezi ile bu alandaki ihtiyacı da karşılıyor. Dünyanın en büyük otel
zinciri Wyndham Grubuna bağlı olan otellerini, dev firmaları bünyesinde bulunduran
Kemalpaşa'da 10 Şubat 2014 tarihinde hizmete açtıklarını belirten Genel Müdür Ayça
Beslen, başta Kemalpaşa olmak üzere, Pınarbaşı, Bornova, Salihli, Turgutlu çevresindeki
firmalara da ev sahipliği yapmakta olduklarını söyledi.
Ege konsepti
Ege konseptinde dizayn edilen, ferah, dinamik ve modern usullerle tasarlanmış 83 standart, 16 Deluxe, 4 Suite ve 13 Dublex Suite
olmak üzere toplam 116 odalarının olduğuna
dikkat çeken Beslen, şöyle
devam etti:
“Uluslararası marka kalitesi ile bölgede hizmet ediyor olmaktan ve bu bölgede uzun yıllardır süregelen bu ihtiyacı karşılıyor
olmaktan büyük mutluluk ve onur duyuyoruz. Yaklaşık 9 bin metrekare alana yayılan
48
KOBİ DÜNYASI l EKİM-KASIM 2014 l www.egekobider.org.tr
tesisimiz içerisinde misafirlerimizin birçok
alandaki ihtiyaçlarını karşılayacak ünitelerimiz mevcut. Alışılmışın dışında minimum 30
m2 büyüklükteki odalar, 75m2’lik özel dublex
süitler, spor kafilesi ve turist gruplarına yönelik özel konaklama koşulları bunlardan sadece bazıları. Ayrıca öğle ve akşam
yemeklerinde Dünya ve Türk mutfağından
seçkin lezzetleri uygun fiyatlar ile sunan
Cherry Restaurant & Bar’ımız ve Teras alanımız şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyen misafirlerimiz tarafından yoğun talep
görmekte. Modern ve teknolojik ekipmanlar
ile donatılmış, tümü gün ışığı alan toplantı,
seminer ve davet salonlarımız ise bölgedeki
firmaların bu alandaki ihtiyaçlarına da cevap
veriyor. Tüm bunların yanında bin 250 m2
alana yayılan sağlık ve spor merkezimiz ile de
bölgede oldukça iddialıyız. Türk hamamı , kapalı yüzme havuzu , sauna, buhar odası , cilt
bakımı, Uzakdoğu ve Kuzey Avrupa masajları
gibi kişisel bakım hizmetlerinin verildiği spor
sağlık ve güzellik merkezimiz hem otel misafirlerimize iyi vakit geçirme olanağı sağlıyor,
hem de bölge çalışanlarına ve halkına üyelik
hizmetleri sunuyor.”
Restaurant'ları ile de misafirlerine farklı ve
lezzetli tabaklar sunduklarını anlatan Beslen,
misafirlerini özellikle öğle yemekleri başta
olmak üzere, Ramada kalite güvencesi altında profesyonel şefler maharetinde günün
her saati eşsiz lezzetler ile buluşturduklarını
belirtti. Otellerinin sadece konaklama alanında değil, yiyecek, içecek, toplantı ve davet
imkanları açısından da Kemalpaşa’ya ve
yakın çevresine profesyonel ve yeni bir soluk
getirdiğini vurguladı.
Havaalanı ve şehir
merkezi transferi
Genel Müdür Ayça Beslen, “Günümüzün
yoğun iş dünyasında, zamanın önünde yaşayan veya yaşamak isteyen herkese, sunduğumuz havalimanı transferimiz ve her akşam
sunduğumuz ücretsiz şehir merkezi transferimiz ile ayrıcalıklı bir hizmet teklif ediyoruz.
Bölge'deki iş dünyasının ve İzmir’in gerçekten farklı ve bir o kadar iddialı bu tesise ihtiyacı vardı. Tüm misafirlerimizi dinamik,
profesyonel ve güler yüzlü personelimizin sunacağı bu hizmetin tadını çıkarmaya davet
ediyoruz” diye konuştu.
Farklı lezzetler
Zengin açık büfe kahvaltı, öğle ve akşam yemeklerinde Dünya ve geleneksel Türk mutfaklarından seçkin ve butik lezzetler sunan,
sigara içilebilir teras alanı da bulunan Cherry
Ayça Beslen
“
Haberler
”
İKÇÜ’nün güneşi yüzleri güldürdü
Güneşten elektrik elde etmek isteyen, güneş enerjisi paneli tamir ve
bakımı ile para kazanmak isteyen, güneş enerjisi sitemlerini pazarlamak ve
yatırım yapmak isteyenleri buluşturan ve Türkiye’nin dört bir yanından
kursiyerlerin katıldığı programı başarıyla bitiren 25 kişi sertifikalarını aldı
İ
zmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi,
Zenit Enerji ve SolarRES işbirliği ile
yapılan protokol doğrultusunda,
Çiğli Ana yerleşkesinde kurulan güneş
enerjisi santralinde (GES) üniversite-sanayi işbirliği ile verilen ilk sertifikalı teknik
elemanlarını
sektöre
kazandırıldı.Güneşten elektrik elde
etmek isteyen, güneş enerjisi paneli
tamir ve bakımı ile para kazanmak isteyen, güneş enerjisi sitemlerini pazarlamak ve yatırım yapmak isteyenleri
buluşturan ve Türkiye’nin dört bir yanından kursiyerlerin katıldığı programı
başarıyla bitiren 25 kişi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi
(İKÇÜSEM)
imzalı
sertifikalarına
kavuştu.
Düzenlenen törene İKÇÜ Mühendislik
ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
50
KOBİ DÜNYASI l EKİM-KASIM 2014 l www.egekobider.org.tr
Salih Okur, Karşıyaka Belediye başkan
Yardımcısı Cengiz Türksoy, Zenit Enerji
mühendisleri Doğu Eyler,İbrahim Uğur,
Mühendislik Fakültesi öğretim üyeleri
Yrd.Doç.Dr.Aziz Kolkıran, Yrd.Doç.Dr.
Ahmet Nuri Özcivan, TEDAŞ Genel Müdürlüğü Dağıtım Şebekeleri Planlama ve
Güncelleştirme Müdür Yardımcısı Bilal
Şimşek katıldı.
Yoğun ilgi
Programa Türkiye’nin her bölgesinden
yoğun ilgi gösterildiğini kaydeden
Dekan Prof. Dr. Salih Okur, bir sonraki
eğitimlerinin Ekim Ayında başlayacağını
ve düzenli olarak devam edeceğini
söyledi.
Sertifikalı Güneş Enerjisi Teknik elemanı
Yetiştirme Kurslarının bu alandaki
büyük açığı kapattığını belirten Prof. Dr.
Salih Okur, yeni programlarda uzaktan
eğitim İKÇÜ UZEM ile İzmir dışındaki
herkese hitap edeceklerini belirtti.
Okur, “25 kişiye 40 saatlik teknik bilgi
ve 8 saatlik GES santrallerinde uygulamalı eğitimden sonra Karşıyaka Belediyesinin 500kVA lık enerji santralinde
sertifikalarını kursiyerlerimize verdik.
25 Ekimde başlayacak olan ikinci kursumuzu, çalışanları da düşünerek hafta
sonları ve akşam mesai dışı saatlerinde
planladık.
Ayrıca isteyen yüz yüze sınıf içi eğitim,
isteyen uzaktan eğitim ile sınıfa online
olarak bağlanacak. Böylece kursiyerlerimiz, Türkiye’nin herhangi bir yerinden
canlı bağlantı ile soru sorarak eğitime
katılabilecek. Bu konuda daha detaylı
bilgilere Fakülte duyuru sayfasından
ulaşılabilirler. (http://muh.ikc.edu.tr/
duyurular/)” diye konuştu.
Haberler
Kurs bitmeden işleri hazır
Güneş zengini bir ülke olarak bu
alanda yetişen teknik eleman eksikliğine dikkat çeken Prof. Dr. Okur, şunları söyledi:
“Üniversitemizin alanında uzman mühendis ve akademisyenleri ile sektörden Zenit Enerji’nin verdiği
uygulamalı eğitimler sayesinde sektörde rahatlıkla çalışabilen ya da
kendi işini kurabilen teknik elemanlar
yetiştirmeye başladık. Hatta kurslarımız esnasında bir iş adamı kursiyerlerimize iş teklifinde bulundu. Bir başka
GES firması da bütün kursiyerlerimize
staj imkânı sunabileceklerini teklif
etti. Bu sayede İKÇÜ olarak, sektörde
taraflar arasında köprü olduk.”
Çevreci enerji kaynakları
Güneş enerjisi sektöründe büyük patlama yaşandığını kaydeden Prof. Dr. Okur,
ev tipi kullanımın yanında sanayide de
büyük bir arz olduğunu vurguladı. Prof.
Dr. Okur, “Türkiye’de güneş panellerinden
elde edilen elektrik enerjisi potansiyeli
çok yüksek olmasına rağmen teknik eleman yetersizliği bu potansiyelin kullanılmasında en önemli engeli teşkil ediyor.
Bu alana istihdam edilen doğru eğitilmiş
teknik eleman hem sektörün bu ihtiyacına cevap verecek hem de ülkemizin çevreci alternatif enerji kaynaklarının
geliştirilmesinde önemli bir adımı oluşturacaktır” diye konuştu.
KOBİ DÜNYASI l EKİM-KASIM 2014 l www.egekobider.org.tr
51
Görüş
D
Osman Vehbi UÇAL
Mak. Y.Müh. & TKY. Eğitim
Uzmanı İş Güvenliği Uzmanı,
OHSAS 18001 Baş Denetçisi
ünyada bilgi, beceri ve yetkinliğe dayalı meslekî ve teknik
eğitim giderek önem kazanmaktadır. İş piyasasının ihtiyaçları
doğrultusunda meslekî ve teknik eğitim verilmesi, eğitim-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi, aktif işgücü
piyasası politikalarının etkin olarak
uygulanması ve mesleksizlik sorununun çözülerek iş gücünün istihdam
edilebilirliğinin arttırılması gelişmiş
ülkelerin öncelikli konuları arasında
yer almaktadır.
Ortaya çıkan gelişmeler, doğrudan iş
dünyasını etkilemekte, iş dünyasında
değişikliklere yol açmakta, insan gücünün etkili ve verimli bir sistem ve
plan içerisinde yetiştirilmesini gerekli
kılmaktadır.
Meslekî ve teknik eğitim Türk ekonomisi için de hayati önem taşımaktadır. Toplumun ve iş gücünün eğitim
52
KOBİ DÜNYASI l EKİM-KASIM 2014 l www.egekobider.org.tr
Mesleki - Teknik
Eğitimin Önemi
düzeyi sosyo-ekonomik gelişmenin
en önemli itici gücünü, verimlilik artışının en önemli unsurunu oluşturmaktadır.
Meslekî ve teknik eğitimin temel
amaçları; gençleri hayata ve bir üst
öğrenime hazırlamak, sektöre nitelikli
iş gücü yetiştirmek ve istihdamdaki iş
gücünün bilgi, beceri ve yetkinliklerini
arttırmaktır. Meslekî ve teknik eğitim,
örgün ve yaygın eğitim olarak uygulanmaktadır. Örgün meslekî ve teknik
eğitime yönelik öğretim kurumları;
• Meslek liseleri,
• Teknik liseler,
• Meslek yüksekokullarıdır.
Yaygın eğitim, zorunlu temel eğitimini
tamamlamış, gerçek iş ortamında fiilen çalışmak suretiyle meslek öğrenmek isteyen on beş yaş ve
üzerindeki vatandaşların teorik ve
pratik meslekî eğitimlerinin bir programa göre yapılmasını sağlayarak,
çıraklık, kalfalık ve ustalık eğitimi
şeklinde gerçekleştirilmektedir. Çıraklık programına devam edebilmek
için ortaokulu bitiren bireyler açık öğ-
retim lisesi veya meslekî açık öğretim lisesine kaydolmak zorundadırlar.
Günümüzde küreselleşme, teknolojik
gelişmeler ve hizmet sektörünün
ekonomideki payının artışı talep edilen becerilerde köklü değişimlere yol
açmıştır. Bu eğilimin gelecekte de
devam etmesi beklenmektedir. İş gücünün küresel rekabete uyum sağlaması için;
• Bilgi ve becerileri güncel taleplere
uygun,
• Değişimlere kolay uyum sağlayabilen,
• Temel seviyede akademik becerilere (okuma, yazma, matematik, fen
bilimleri vb.) sahip,
• İnisiyatif alabilen,
• Yabancı dil seviyesi ve iletişim becerileri yüksek, gençler yetiştirmek
bir zorunluluk haline gelmiştir.
Mesleki Ve Teknik Eğitimin Amacı;
Öğrencileri,
• İyi Vatandaş Yetiştirmek
• İşe ve Hayata Hazırlamak
• Yükseköğretime Hazırlamak
Çırak yaşında olup, okul sistemi dışında bulunan gençlere temel meslek eğitimi vermek ve bunları işe
yerleştirmek, Çıraklık sistemine girecek gençlerin uygun meslek seçimine rehberlik yapmak, 14-18 yaş
grubunda olup geleceğini bir işyerinde çalışarak kurmaya çalışan
gençlere çıraklık sistemi yoluyla
meslek eğitimi vermek, kurmaya çalışan gençlere çıraklık sistemi yoluyla
meslek eğitimi vermek, İş hayatı
içinde bulunup 14-18 yaş grubunda
olan gençleri eğitim süresince sosyal
güvenlik şemsiyesi altına almak,
Ülke genelinde, çeşitli mesleklerde
kalfalık ve ustalık standartlarını belirlemek, İşyerlerinde öğrenilemeyen iş
ve işlemleri ders araç ve gereçleriyle
zenginleştirilmiş laboratuar - atölyelerde öğretmek, Kalfa ve ustaların
meslek kurslarıyla, mesleklerinde gelişmelerini sağlamak, Ustaların, iş-
yerlerinde çırak öğrencilere sanatlarını daha iyi öğretmelerini sağlamak
amacıyla “Usta Öğreticilik” kurslarıyla gelişmelerini sağlamak, İş hayatında çalışma disiplinini sağlamak,
Eğitim kurumlarıyla iş hayatı arasında işbirliğini geliştirmek, iş hayatının belli bir düzene bağlanmasına
katkı sağlamak, Yapılan işlerin teknolojisinin, kalitesinin ve veriminin yükselmesini sağlamak.
Çıraklık Eğitiminin Yararları
Türkiye nüfusu en genç olan ülkelerden birisidir. Yaklaşık nüfusun üçte
biri 18 yaşın altındadır. Her yıl 1 milyon civarında çocuğumuz eğitim ordusuna
katılmaktadır.
Eğitime
başlayan her 100 öğrenciden 10-12
gencimiz üniversiteyi bitirmektedir.
Geride kalan yüzde 90 civarındaki
gencimizin büyük bir kısmı mesleki
beceriden yoksun olarak hayata atılmaktadır.
Örgün Mesleki Eğitim sistemi hem
sabit tesis açısından hem de işletme
giderleri açısından dünyanın en pahalı eğitim biçimidir.
Örgün Mesleki Eğitim sonucunda
her zaman mezunların tam istihdamı sağlanamamaktadır.
Çıraklık Eğitimi %100 istihdamın
içerisinde, kişinin, yörenin ve
günün şartlarına yönelik olarak yürütülen bir meslek öğrenme
biçimidir.
Çırak öğrencilerin sosyal güvenlik
kapsamına alınması,
Ülke çapında mesleki standartların
sağlanması,
İşyeri açmanın belli bir düzene
bağlanması, meslek analizine dayalı
olarak günümüzde geçerli mesleklerin belirlenmesi, yapılan işlerin kalite
ve veriminin yükselmesi,
Eğitimde imkan ve fırsat eşitliğinin
yaygınlaştırılması, gibi birçok yararları vardır.
kadar tecil edilmektedir.
İşyerlerinden asgari
ücretin
%30’undan
aşağı olmamak kaydı
ile ücret almaları ve ailelerine yük olmamaları sağlanmaktadır.
Diğer örgün eğitim kurumlarındaki öğrencilerin
faydalandığı
bütün haklardan faydalanmaları sağlanmaktadır.
Mesleki
yeterlilikleri belgeye
bağlanmıştır.
Çıraklık eğitimlerini tamamlayanlar kalfalık,
kalfalık eğitimlerini tamamlayanlar da ustalık belgesi almaktadır.
Kalfalık ve ustalık belgesine sahip olan ilkokul mezunları
fark dersleri vermek sureti ile ilköğretim, ilköğretim mezunları meslek liselerinin fark sınavlarını vermeleri
halinde meslek lisesi diploması alarak yüksek öğrenime devam etmeleri
“
Sistemin Çırağa
Sağladığı Faydalar
Aday çırak ve çırak öğrenciler sosyal
güvenlik şemsiyesi altına alınmakta
iş kazası, meslek hastalığı ve hastalık sigorta primleri devlet tarafından
karşılanmaktadır.
Askerlik işlemleri eğitim sonuna
”
Meslekî ve teknik eğitimin
temel amaçları; gençleri
hayata ve bir üst öğrenime
hazırlamak, sektöre
nitelikli iş gücü yetiştirmek
ve istihdamdaki iş
gücünün bilgi, beceri ve
yetkinliklerini arttırmaktır
mümkündür
İşverene Sağladığı Faydalar
İşyerinde çalışan ve eğitime alınan
çırakların sigorta primlerinin devlet
tarafından ödenmesi işverenlerin
maddi yükünü azaltmıştır.
Çırak öğrencilere ödenen ücretler
her türlü vergiden muaf tutulmuş ve
işverence gider olarak gösterilmesi
sağlanmıştır.
Teorik meslek eğitimi gören çıraklar
işyerine daha faydalı olmakta, yapılan üretimin kalitesinin yükseltilmesine ve iş veriminin artmasına katkı
sağlamaktadır.
Görüş
Eğitime bir sözleşme ile başlamak
suretiyle, aday çırak ve çırakların gelişigüzel işyeri değiştirmeleri önlenmiş, iş hayatına çalışma disiplini
getirilmiştir.
Topluma Sağladığı Faydalar
Değişik nedenlerle örgün eğitimin
dışında kalan gençlere toplumun
bakış açısı; işsiz güçsüz aylak işe
yaramaz kişilerdir. Bu gençlerimiz
belirli bir süre sonunda toplumun
bu baskısı ve çaresizliğin verdiği
duygularla suç işlemeye her
zaman yatkın bir durumda olurlar.
Çıraklık eğitimi sayesinde bir meslek sahibi olmaları onlara kişilik,
özgüven ve bir işe yaramanın mutluluğunu kazandırır. Meslek sahibi
olan kişiler yaşamlarını daha kolay
sürdürürler ve topluma kolay uyum
sağladıkları gibi toplumda aranan
insan olurlar.
Çıraklık Eğitiminin Önemi
Hızla kalkınan ve sanayileşen ülkemizde eğitim, kalkınmanın en etkili
ve temel araçlarından biri olarak
kabul edilmiştir.
Her yıl sayıları milyon ile ifade edilen
gencimiz eğitim ordusuna katılmakta
ve bu durum her geçen gün daha
fazla imkan ve kaynakları eğitime
ayırmamızı gerektirmektedir.
Saygılarımla.
KOBİ DÜNYASI l EKİM-KASIM 2014 l www.egekobider.org.tr
53
Görüş
K
İsmail Hakkı CEYLAN
Makine Yüksek Mühendisi
OBİ’ler için “Mesleki Eğitim ve İstihdam”la ilgili yazımda, tamamı
aile şirketi olan KOBİ’lerde çalışan “Profesyonel Yöneticilere Öneriler”
konusunu ele almak istedim. Aile şirketlerinde çalışan ve aileden olmayan yöneticilere iş yaşamında daha başarılı
olmaları için “Aile şirketlerinin kurumsallaşması” konusunda otorite olan Dr.
Haluk Alacaklıoğlu’nun makalesinden
alıntıladığım ve çok yararlı olacağına
inandığım önerileri paylaşmak istiyorum.
Aile şirketlerinde, özellikle kurumsallaşma sürecinden geçmekte olan şirketlerde, aileden olmayan profesyonel
yöneticilerin karşılaştıkları zorluklar herkesçe bilinen bir gerçektir. Bu kişiler,
diğer şirketlerde ne derece başarılı yönetici olurlarsa olsunlar ve ne kadar
kendilerini kanıtlamış olurlarsa olsunlar,
bu özellikleri onların aile şirketlerinde
otomatikman başarılı olacaklarını garantilemez.
Çalışma hayatında karşılaştığımız onlarca yöneticinin, bazı aile şirketlerinde
çalışmaları sürecinde uyum ve etkinlikte
çok zorlandıkları ve ne yazık ki çoğu deneyimlerin her iki taraf için de başarısızlık ve hayal kırıklığı ile sonuçlandığı
sıklıkla görülmüştür. Başarısızlık ve
hayal kırıklığının “kültürel uyumsuzluktan” kaynaklandığı kolaylıkla söylenebilir.
Oysa aile şirketlerinin, yapılarından ve
karşılaştıkları sorunlardan dolayı aile dışından gelen, özellikle daha kurumsal
şirketlerde yetişmiş yöneticilere çok ihtiyaçları vardır. Bu yöneticilerin en iyilerini bulup, kazanıp onlarla çalışmak
kendilerine büyük bir üstünlük sağlayacaktır.
Bu yazının amacı, iş yaşamındaki deneyim ve gözlemlere dayalı bir kaç altın
kuralı paylaşıp, yöneticilerin hem başarılı, uzun süreli bir kariyer yapmalarını,
54
KOBİ DÜNYASI l EKİM-KASIM 2014 l www.egekobider.org.tr
Aile Şirketlerinde
Çalışan Profesyonel
Yöneticilere Öneriler
hem de çalıştıkları şirkete ve aileye artı
değer katmalarını sağlamaktır.
Bu kuralları sıralamadan önce yıllarca
çalışmaya dayalı bazı deneyim ve gözlemleri paylaşma istiyorum:
• Hiçbir zaman “gerçekten” aileden olamayacaksınız! Size ne kadar saygı ve
ilgi ile yaklaşılırsa yaklaşılsın, ne kadar
iyi davranılırsa davranılsın sakın yanlış
bir izlenime kapılmayın. Yine de ailenin
bir üyesi değilsiniz. En iyi davranış,
mümkün olduğunca profesyonel olmak,
dostça ve nazik olmak ama bir miktar
mesafenizi korumaktır. Aile tarafından
özel bir ilgi ve yaklaşımı, duygusal bir ihtiyaç haline getirmeyin.
• Her aile şirketinde “aile ile ilgili dinamikler” söz konusudur. İkinci nesil kardeşlerin ya da kuzenlerin şirketin
gelecekteki yönü konusunda anlaşamamaları; başka yerde iş bulamayan kuzene şirkette iş verme gibi aileyi
etkileyecek birçok konuyu bilip olabilecekleri önceden tahmin etmek gerekir.
• Tepe yöneticisi olmak ümidiniz gerçekleşmeyebilir! Tarafsız danışmanlar, bağımsız yönetim kurulu üyeleri, ailelere
hep aile dışı profesyonellere şirketin en
tepe noktasına gidecek yolu açacak kariyer planlaması yapmalarını tavsiye etseler de, kurucu/hissedarların çoğunun
“düşü” şirket liderliğini kendi çocuklarına
teslim etmektir. İdeali, siz işe girerken
patronun tepe pozisyonlarının aile bireylerine “rezerve” edilip edilmediğini
açık ve dürüstçe belirtmesidir.
Şimdi bazı altın kuralları sıralayalım:
1. Şirkete hizmeti öncelikli hedefiniz
yapın. Aile bireylerine değil, öncelikle
şirkete bağlılık gösterin.
2. Aile içi çelişki ve çatışmalardan uzak
durun! İki birey arasında doğrudan iletişimin gerçekleşmesi için elinizden gelen
yardımı yapın ama kendiniz hiçbir
zaman mesajcı olmayın.
3. Kendi kontrolünüzde olmayan şeyler
için sorumluluk almayın! Bu durumlarda
siz, hissedarlara tavsiyenizi yapın, bırakın onlar sorumluluk alsınlar.
4. Yeterliliğin ve performansın yerini hiçbir şeyin tutamayacağını unutmayın!
Sürekli kendi kişisel gelişmenize yatırım
yapın. Ama aynı zamanda hep kişisel
ilişkilerinizi canlı tutun.
5. Şirketi hep daha ileri bir profesyonelleşme seviyesine taşıyın.
6. Eğiticilik rolünüzü ciddiye alın. Aile
size ne kadar güvenir ve değer verirse,
o oranda da sizden, genç aile bireylerini
eğitmeniz ve onlara mentorlük yapmanız, onları liderlik rollerine hazırlamanız
için beklentileri olur.
7. “Takım” düşüncesini vurgulayın. En
doğrusu, aile dışı yöneticilerin bilgi paylaşımı ve seçeneklerin tartışılması için
takımlar oluşturması ve kendisini takımın eşdeğer bir üyesi olarak görmesidir.
8. Nesiller arası devir planlamasını destekleyin, kösteklemeyin.
9. Sırdaş olma konusunda dikkatli olun.
10. Güven kazanmak için kişisel olarak
çok çaba gösterin.
11. Aile kontrolünü ya da birliğini tehdit
etmeyin.
12. Aile kültür ve değerlerini destekleyin.
Bunlara duyarlı olun ve korunmaları için
destek olun.
Kişisel tatmin ve kariyer başarısı elde
etmek, aile şirketlerinde dışarıdan gelen
bir yönetici için kolay değildir. Deneyim
ve gözlemler göstermektedir ki buralarda başarılı olanlar diğer şirketlerden
çok daha fazla manevi (çoğu zamanda
maddi) doyuma ve artı değer yaratma
şansına sahip olup mutlu olmaktalar.
Ayrıca profesyonelliğinden ödün vermeden aile ile iyi bir uyum oluşturmuş yöneticilerin hissettiği değer ve liyakat
derecesini çoğu aile dışı şirkette bulmanın imkânı yoktur.
Kaynak: Dr. Haluk Alacakloğlu
Üye Listesi
56
KOBİ DÜNYASI l EKİM-KASIM 2014 l www.egekobider.org.tr
Üye Listesi
KOBİ DÜNYASI l EKİM-KASIM 2014 l www.egekobider.org.tr
57
Üye Listesi
58
KOBİ DÜNYASI l EKİM-KASIM 2014 l www.egekobider.org.tr
Download

Sayı 31 E-Dergi