TÜRKKIZILAYI
1868
TÜRK KI ZİL AYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN
İSTANBUL İLİ, BEYOĞLU İLÇESİ, FİRUZAĞA MAH., KADİRİLER YOKUŞU SOK,
NO:21 ADRESİNDEKİ 30 PAFTA, 497 ADA, 41 PARSELDE KAYITLI 280,72 M2
TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ BİNA YIKILARAK ANAHTAR TESLİM GÖTÜRÜ BEDEL
İLE KONUT İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR.
1- İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Firuzağa Mah., Kadiriler Yokuşu Sok. No:2İ adresindeki 30 pafta,
497 ada, 41 parselde kayıtlı 280,72 m2 taşınmaz üzerindeki bina yıkılarak anahtar teslim götürü
bedel ile konut inşaatı yaptırılacaktır.
2- Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte
vereceklerdir.
3- İhaleye ait şartnameler “ Ataç 1 Sok. No:32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel
Müdürlüğümüzden, “Balabanağa Mah. Büyük Reşit Paşa Cad. No: 18 Fatih / İstanbul“
adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 350,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.
İdari ve teknik şartnamelere www.kizilav.org.tr/ihale İlanları adresinden ulaşılabilecektir.
4- Firmaların ihale zarflarım en geç 21,08.2014 günü saat 10:30*a kadar Genel Müdürlüğümüz İdari
İşler Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.
5- 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 22.08.2014 günü saat 14:30,da Genel Müdürlüğümüz
Toplantı Salonunda açılacaktır.
6- Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.
7- Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
8- Kıırumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.
V\
TÜRK KIZILAYI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
id a r i ş a r t n a m e
İHALENİN KONUSU-VE ŞEKLİ
ff
X
fi, <
• i 3 Yİ -fc
5 \v d /.i,.? ;
A ....
V
'V.-'.
'y
Madde 1 - İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Firuzağa Malı., Kadiriler Yokuşu Sok. Nö:21 adresindeki 30 pafta,
497 ada, 41 parselde kayıtlı 280,72 m2 taşınmaz üzerindeki binanın yıkılarak konut inşaatının
KJZILAY’ın yaptırdığı ve onaylattığı projeler ve detayları uyarınca, sözleşme ve eki şartnameler
doğrultusunda, tüm işlerle ilgili vergi, resim, harç ve benzeri giderler, YÜKLENİCİ tarafından karşılanmak
üzere anahtar teslimi götürü bedelle yapılması işidir.
İSTEKLİLER, ihale dosyalarım, uAtaç-l Sokak No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresinde bulunan Türk
Kızılayı Genel Müdürlüğü Yapı Teknik ve Proje Yönetimi Müdürlüğünde, “Balabanağa Mahallesi Büyük
Reşitpaşa Caddesi No: 18 Fatih/İSTANBUL” adresinde bulunan Türk Kızılayı İstanbul Müdürlüğünde
inceleyebileceklerdir.
İSTEKLİLER, ihale konusu işle ilgili somlarını, ilânda belirtilen süre ve şartlarda Türk Kızılayı Genel
Müdürlüğü Yapı Teknik ve Proje Yönetimi Müdürlüğü ( Ataç-1 Sokak No 32 Yeni şehir/ANKARA)
adresine veya 0 312 430 23 00 / 1432-1437-1444 nolu telefonlara iletebiieceklerdir.
İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI
Madde 2 İhaleye katılmak isteyenlerden aşağıdaki şartlar aranır.
A. Türkiye’deki tebligat adresi (Telefon, faks vs.)
B* Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi (2014 yılı içinde alınmış)
a) Gerçek kişi olması halinde, ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline
kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b) Tüzel kişi olması halinde, Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya
idari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan 2014 yılı içinde alınmış tescil
belgesi,
C. İmza sirküleri
a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,
b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
D. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri
ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri/imza beyannamesi vermesi,
E. Diğer Belgeler
a) Ticaret Sicil Gazetesi (Firmanın tesciline, faaliyet alanına ilişkin son durumunu gösterir)
b) İdari, Teknik Şartnamelerin ve eklerinin okunup incelendiği, bütün hükümlerinin kabul edildiği
anlamını taşımak üzere kaşeli ve imzalı İdari Şartname ve İhale Dokümanları,
c) Vergi Levhası fotokopisi
d) Firmanın, Kamu ihalelerinden yasaklı olmadığım içeren ve ekte yer alan taahhütname (Firma
yetkilisi tarafından kaşeleııerek imzalanmış olarak)
F. Bu Şartnamenin 6/C maddesinde yazılı miktarda geçici teminat vermesi,
G. İhale Teknik Şartnamesi Madde-3’te yazılı esaslara göre hazırlayacağı teklifini vermesi,
H. İhale Teknik Şartnamesi Madde-4*de istenen belgeler,
İ.
İhale Mali Şartnamede istenilen belgeler, (Mali şartname 3-c bendinde istenilen belge 2 nolu zarfa
konulacaktır.)
•
İhaleye katılan Firma temsilcisi, yetki belgesi, nüfus cüzdanı (kimlik belgesi) ve firma kaşesini
yanında bulunduracaktır. Yetki belgesi noter tasdikli değilse firma yetkilisinin imza sirküleri ile
birlikte ibraz edilecektir.
♦ İHALEYE KATILAN YETKİLİ KİŞİ NOTER ONAYLI İMZA BEYANNAMESİ VEYA İMZA
SİRKÜLERİ DE BERABER GETİRECEKTİR.
1
İHALEYE KATTI,TM İÇİN İSTENEN BELGELERİN ŞARTNAMEDEKİ SIRAYA (K>RF İ
DÜZENLENMELERİ
VE
ASIL
VEYA
NOTER
TASDİKLİ
SU R E Tİ
GEREKM EKTEDİR.
% '/'•
1
Vîv
ORTAK GİRİŞİM İS ORTAKLIĞI KABUL EDİLM EYECEKTİR.
İHALELERE KATILAMAYACAK OLANLAR
M adde 3 - Aşağıda a, b, c ve d maddesinde sayılan gerçek veya tiizel kişiler, pay oranına bakılmaksızın
tüzel kişilerin ortakları, kendi adına, vekaleten veya temsilen başkaları adına ve bu kişilerin pay oranına
bakılmaksızın ortağı olduğu şirketler Kuruluşun ihalelerine doğrudan doğruya veya dolaylı olarak,
yasaklılık süresi sonuna kadar katılamazlar, (Son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ibrazından istekli
sorumludur)
a) Genel Merkez ile Şubelerin zorunlu ve ihtiyari organlarının üyeleri ile bunların anne, baba, eş,
çocukları ve kardeşleri,
b) Türk Kızılayı çalışanları ve bunların anne, baba, eş, çocukları ve kardeşleri,
c) İşbu şartnamenin 13. ve 14. maddelerinde söz edilenlerden, GMYK tarafından karara bağlanarak Türk
Kızılayı ihalelerine katılımı yasaklananlar,
d) İşbu şartnamenin 13, ve 14. maddelerinde belirtilen hususlardan dolayı; Türk Kızılayı veya Türk
Kızılayı mensuplan ve çalışanları ile hukuki ihtilafı olanlar (hukuki ihtilafın neticelenmesini beklemeye
gerek gönilmeksizin) üç yıl süre ile ihalelere katılamazlar. Türk Kızılayı ile ticari ilişkiye giremezler.
e) Kamu ihalelerinden yasaklı olanlar yasaklılık süresince Türk Kızılayı ihalelerine katılamazlar.
f) Genel Merkez ile Şubelerin zorunlu ve ihtiyari organlarının üyeleri ile Türk Kızılayı personeli ve
bunların bakmakla yükümlü oldukları kimseler, Türk Kızılayı’mn gayrimenkullerinden kiracı olarak
yararlanamaz, bunları satın alamaz.
g) Genel Merkez ile Şubelerin zorunlu ve ihtiyari organlarının üyeleri ile Türk Kızılayı personeli ve
bunların bakmakla yükümlü oldukları kimseler, Kuruluşun İktisadi İşletmeleri ile hiçbir şekilde ticari
ilişkide bulunamazlar.
Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan isteklilerin teminatları gelir kaydedilir ve bunlardan biri üzerine ihale
yapılmışsa iptal edilerek geçici teminatı gelir kaydedilir; sözleşme yapılmışsa ayrıca protesto çekmeye ve
hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve hesabı genel hükümlere göre tasfiye
edilir.
İHALE DOSYASININ HAZIRLANMASI
M adde 4- İhale dosyaları, aşağıda belirtilen belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.
4.1. “ 1” Numaralı zarfın içerisine idari şartname Madde 2/ A-E bentlerinde (E dahil) ve Madde 2/Tda
(Mali Şartnam e 3-C’de istenilen belge hariç) istenen belgeler konacak, zarf kapatılacak ve kapalı zarfın
üzerine “İhale İdari Belgeleri” ibaresi yazılacaktır.
FİRMA ADI VE ADRESİ
1 NOLU ZARF
İSTANBUL İLİ, BEYOĞLU İLÇESİ, FİRUZAĞA
MAHALLESİ, KADİRİLER YOKUŞU SOKAK NO:21
ADRESİNDEKİ TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ BİNANIN
YIKILARAK
KONUT
İNŞAATI
YAPILMASI
İHALESİ
“İHALE İDARİ VE MALİ B ELG ELERİ” ZARFI
TÜRK KIZILAYI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kurul« Başkanlığına
ANKARA
2
4.2. “2” Numaralı zarfın içerisine; İDARİ ŞARTNAME MADDE 2/F’DE ISTEI
MEKTUBU AYRI BİR ZARFIN İÇİNE KONULUP ÜZERİNE ° TEMİNAT M E K W
İBARESİ YAZILACAK, MADDE 2/ G ’de İSTENEN TEK LİF MEKTUBU AYRTfe .W iK ,
İÇİNE KONULÜP ÜZERİNE ° TEKLİF MEKTUBU ZARFI” İBARESİ YAZILACAK, MALİ
ŞARTNAME 3-C’DE İSTENİLEN BELGE AYRI BİR ZARFIN İÇİNE KONULUP ÜZERİNE
°MALİ ŞARTNAME 3-C’DE İSTENEN BELGE4’ İBARESİ YAZILACAK VE TEKLİF MEKTUBU
ZARFI, TEMİNAT MEKTUBU ZARFI VE MALİ ŞARTNAME 3-C’DE İSTENEN BELGE ZARFI
TEK BÜYÜK BİR ZARFIN İÇİNE KONULARAK ZARFIN ÜZERİNE ” TEK LİF V E TEM İNAT
MEKTUBU ” İBARESİ YAZILACAKTIR.
2 NOLU ZARF
FİRMA ADI VE ADRESİ
İSTANBUL İLİ, BEYOĞLU İLÇESİ, FIRUZAGA
M AHALLESİ, KADİRİLER YOKUŞU SOKAK NO:21
ADRESİNDEKİ TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ BİNANIN
YIKILARAK KONUT İNŞAATI YAPILMASI İHALESİ
“ TEK LİF ve TEMİNAT MEKTUBU ” ZARFI
TÜRK K IZ IL AYI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İhale K urulu Başkanlığına
ANKARA
4.3. “3” Numaralı zarfın içerisine idari şartname madde 2/H’de istenen belgeler konacak, zarf kapatılacak
ve kapalı zarfın üzerine “İhale Teknik Belgeleri” ibaresi yazılacaktır.
FİRM A ADI VE ADRESİ
3 NOLU ZARF
İSTANBUL İLİ, BEYOĞLU İLÇESİ, FİRUZAĞA
MAHALLESİ, KADİRİLER YOKUŞU SOKAK NO:21
ADRESİNDEKİ TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ BİNANIN
YIKILARAK KONUT İNŞAATI YAPILMASI İHALESİ
“ İHALE TEKNİK BELGELERİ” ZARFI
TÜRK K IZILA Y I
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İhale K urulu Başkanlığına
ANKARA
4.1, 4.2 ve 4.3 maddelerine göre hazırlanan 3 zarf, 21.08.2014 günü saat 10:30’a kadar Ataç-1 Sokak
No:32 Yenişehir/Ankara adresindeki Türk Kızılayı İdari İşler Birimi/Evrak Servisine ulaşacak şekilde
verilecek/gönderilecek ve 3 ayrı evrak num arası alınacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerin
sorumluluğu firmaya aittir. Son teklif verme saatinden sonra (21.08.2014 saat:10:30), aynı gün mesai
saati içerisinde gelen ihale dosyalarını değerlendirmeye alıp almamaya İhale K urulu yetkilidir.
4.4. Türk Kızılayı, gerekli gördüğü takdirde bir duyum ile son teklif verme tarihini (21.08.2014
saat: 10:30) ileri bir tarihe erteleyebilir. Bu durumda, Türk Kızılayı ve teklif sahibinin daha önce belirtilen
teklif verme tarihine kadarki tüm hak ve yükümlülükleri yeni belirlenen başvuru tarihine kadar geçerli
kalır.
4.5
İDARİ ŞARTNAMENİN 4.1., 4.2. ve 4.3. MADDELERİNDE HAZIRLANIŞ ŞEKLİ
AÇIKLANAN ÜÇ ADET ZARFTAN BİRİNİN EKSİK OLMASI HALİNDE FİRM A İH A LE DIŞI
BIRAKILACAKTIR.
4.6 Teklif mektubunda idari şartnamelerin ve eklerinin tamamen okunup aynen kabul edildiği belirtilecek
ve teklif edilen fiyat rakam ve yazı ile açık olarak yazılacaktır.
3
• TEKLİFLER, İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ EKİNDE YER ALAN TEKipE'MEKTÜÖJJ
ÖRNEĞİNE GÖRE KDV HARİÇ TOPLAM TUTAR ÜZERİNDEN V E R İL E C E I^ Îg .//
s |
• TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ TOPLAM MİKTAR ÜZERİNDEN,
OLUP KISMİ TEKLİFLER KABUL EDİLMEYECEKTİR.
%
"V /
• ALTERNATİF TEKLİFLER KABUL EDİLEMEYECEKTİR.
• ŞARTLI TEKLİF KABUL EDİLMEYECEKTİR.
4.7. İhale Kurulu, rakam ve yazıyla belirtilen teklif fiyatında farklılık bulunması halinde, yazı ile belirtilen
teklif tutarım dikkate alır. Esasa etki etmeyen diğer şekli unsurlardaki noksanlıklar istekliye
tamamlattırılarak teklif değerlendirmeye alınır.
TEKLİFLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ
Madde 5 - Teklifler, teklif mektuplarının açıldığı günden itibaren asgari 120 takvim günü geçerli
olacaktır. İhaleyi kazanan istekli ile yapılacak sözleşme neticesinde tekliflerin geçerlilik süresi olarak
sözleşme süresi esas alınacaktır. Bazı istisnai durumlarda Türk Kızılayı, teklif sahiplerinden tekliflerinin
geçerlilik süresini belirli bir süre için uzatmalarım isteyebilir. Türk Kızılayı’nın uzatma isteği ve teklif
sahibinin buna yanıtı posta veya faks ile olacaktır. Teklif sahibi, Türk Kızılayı tarafından talep edilen
uzatma isteğini kabul etmezse bu durumu yazılı olarak teklif geçerlilik süresinin bitiminden önce olmak
kaydıyîa Türk Kızılayı’na bildirmek zorundadır. Bu durumda geçici teminatı iade edilir. Türk Kızılayı’mn
uzatma isteğini kabul eden teklif sahipleri, geçici teminatın geçerlilik süresini Türk Kızılayı’nca istenen
süre kadar uzatmakla yükümlüdür, ancak teklifinde herhangi bir değişiklik yapamaz.
TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR
Madde -6
A. Geçici veya kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir.
a) Tedavüldeki Türk parası
b) Yürürlükteki mevzuata göre düzenlenmiş ve Türkiye’de kurulan mevduat bankalar veya katılım
bankalarının geçici teminat mektupları en az 120 takvim günü süreli olacaktır. GEÇİCİ TEMİNAT
MEKTUPLARININ 120 TAKVİM GÜNÜNDEN AZ OLMASI DURUMUNDA SÖZ KONUSU
TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYECEKTİR. KESİN TEMİNATIN TEMİNAT MEKTUBU
ŞEKLİNDE VERİLMESİ HALİNDE TEMİNAT MEKTUBU MİNUMUM 12 YIL SÜRELİ
OLACAKTIR, (Yurtdışı bankalardan alınmış teminat mektuplarında Türk Bankalarının garantisi aranır.)
c) Devlet Tahvilleri ve Hazine Bonoları
d) Konvertible yabancı paralar (Amerikan Doları, Euro)
B. Teminatların Teslim Yeri: Bankalarca verilen teminat mektupları ve dövizler dışındaki nakit
teminatlar Genel Müdürlüğümüz T.C. Ziraat Bankası Bakanlıklar / Ankara Kamu Girişimci Şubesi TR54
0001 0025 3239 0090 2689 69 IBAN numaralı TL hesabına, döviz cinsi nakit teminatlar ise T.C. Ziraat
Bankası Bakanlıklar / Ankara Kamu Girişimci Şubesi TR27 0001 0025 3239 0090 2689 70 IBAN
numaralı USD hesabına veya TR97 0001 0025 3239 0090 2689 71 IBAN numaralı EURO hesabına
yatırılır.
C. Geçici Teminat: Teklif sahipleri, teklifleri ile birlikte teklif ettikleri toplam fiyatın en az %3Hi
nispetindeki teminatı da vereceklerdir. Teminatlar, banka teminat mektubu ise, Türk Kızılayı Kamu İhale
Kanunlarına tabii olmadığından EKTE YER ALAN GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU ÖRNEĞİNE
GÖRE VERİLECEKTİR. Teminatların %3’teıı az olması durumunda teklif geçersiz sayılır. Fiyat
bakımından ilk 3 sırayı alan isteklilerin teminatları ihale kesinleşinceye kadar (sözleşme imzalanana kadar)
Türk Kızılayı’nca muhafaza edilir. Bunun için hiçbir itirazda bulunulamaz. İlk üç isteklinin dışındaki
isteklilerin teminatları ihaleden sonra iade edilir.
4
D. Kesin Teminat: İhale üzerinde kalan istekliden, sözleşme davetinin istekliye yazılı
b ild iriliş in i
müteakip 5 iş günü içinde ihale bedelinin %6’sına tekabül eden miktarda teminat alınır
İstekli tarafından herhangi bir suretle sözleşme şartlarına riayet edilmediği takdirde, Tt|m Çızı^a/ı pıpteko
keşidesine ve hüküm istihsaline mahal olmaksızın akdi fesih etmeye ve teminatı irat
■
Teminatın irat kaydedilmesi ile birlikte Türk Kızılayı zararları belirleninceye kadâçş iştfek1in îp ^ i^ e r
alacaklarına da el koyar.
^
Taalıhtidün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun biçimde yerine getirdiği anlaşıldıktan sonra kesin
teminat geri verilir. Türk Kızılayı’na verilen teminatlar her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine
ihtiyati tedbir konulamaz.
TEKLİFLERİN AÇILMASI VE DEĞERLENDİRME
Madde 7- 21.08,2014 günü saat 10:30’a kadar firmalarca İdari İşler Birimi/Evrak Servisine teslim edilen
3 adet zarftan 1 No’lu zarflar Lojistik Direktörlüğü tarafından, 3 No*lu zarflar Yapı Teknik ve Proje
Yönetimi Müdürlüğü tarafından açılacak ve incelenecektir. 1 ve 3 No’lu zarfların açılması ve
incelenmesi aşamasına firmalar iştirak etmeyecektir.
İhale giriş evrakları uygun bulunmayan firmaların 2 Nolu zarflan iade edilecek olup, ihaleye giriş
evrakları tam olan firmaların fiyat ve teminat mektuplarına ait 2 No’lu Zarflan ise, 22.08,2014 tarih saat
14.30’da firma temsilcilerinin huzurunda açılacak, EN UCUZ FİYATI VERMİŞ OLAN İLK BEŞ
İSTEKLİNİN KATILIMIYLA AYNI GÜN VE SAATTE (22,08.2014 Saat:14:30) ACIK PAZARLIK
YAPILACAKTIR.
Açık eksiltmeden çekilerek son teklifini veren istekliler, tekrar teklif veremezler.
Tekliflerin incelenmesi, değerlendirilmesi ve karşılaştırılmasında kendisine yardımcı olması
amacıyla Türk Kızılayı, teklif sahibinden teklifi ile ilgili açıklama isteyebilir. Açıklama isteği ve cevabı
posta veya faks ile olacak, ancak fiyatta veya teklifin özünde hiçbir değişiklik yapılmayacak, teklif
edilmeyecek ve buna izin verilmeyecektir.
İhale Kurulu, teklif sahibi veya vekili ihalede hazır bulunmadığı takdirde, kapalı teklifinde belirttiği
fiyatı son ve kesin teklif olarak kabul eder.
(1 ve 3 no’lu zarf açıldığında ihale evrakının usulüne uygun ve yeterli olmaması durumunda,
eksik evraklar tamamlanabilecek nitelikte ise isteklinin eksik evrakını tamamlamayı talep etmesi
halinde, 2 No’lu zarfın açılmasına kadar geçen süre zarfında eksikliklerin tamamlattırılmasına ve
teklifin açılmasına İhale Kurulu karar verecektir. İhale Kurulunun kararı doğrultusunda, ihale
evrakı eksik, usulüne veya yeterli olmayan isteklilerin teklif ve teminatlarının bulunduğu kapalı
zarflar ihale sonuçlandıktan sonra açılmadan iade edilecektir.)
İHALEYİ KAZANANA TEBLİGAT VE SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI
Madde 8- Türk Kızılayı tarafından belirlenen tekliflerin geçerlilik süresinin sona ermesinden önce,
değerlendirmede uygun bulunan teklif sahibine gerekli onaylar alındıktan soma teklifin kabul edildiği
faksla tebliğ ve ardından taahhütlü mektupla teyit edilecektir.
İhaleyi alan istekli, şartnamede belirtilen esaslara göre tek nüsha olarak hazırlanan sözleşmeyi,
tebliğ tarihinden itibaren 5 işgünü içerisinde kati teminatını yatırdıktan sonra imzalar. İsteklinin,
sözleşmenin imza aşamasında ihale tarihi itibariyle kamu ihalelerinden yasaklı olmaması
gerekmekte olup, istekli sözleşme aşamasında bu hususla ilgili taahhütname verecektir. Sözleşmeyi
imzalamayan istekli teminatı Türk Kızılayı’nca irat kaydedilir.
Ancak, bir garanti süresini içermeyen mal ve hizmet alımlarında, sözleşmeye davet yazısının tebliğ
tarihinden (iadeli taahhütlü olarak isteklinin eline ulaştığı tarih) itibaren beş işgünü içerisinde taahhütname
vererek, söz konusu malzemeyi, müteakip 10 işgünü içinde istenilen miktar ve evsafta sözleşme
yapmaksızın şartname hükümleri çerçevesinde teslim edebilir. Bu durumda İdari Şartname ve ekleri
sözleşme yerine kabul edilecektir.
Birinci uygun teklif sahibinin istenen kati teminatı vermemesi veya sözleşme imzalamaması durumunda,
Türk Kızılayı birinci uygun teklif sahibinin teminatını irat kaydedecek ve ikinci uygun teklif sahibini aynı
şekilde sözleşmeye davet edebilecektir. İkinci uygun teklif sahibi de kati teminatı vermemesi veya
sözleşme imzalamaması durumunda, bu isteklinin de geçici teminatı irat kaydedilecek ve üçüncü teklif
sahibini aynı şekilde sözleşmeye davet edebilecektir. Üçüncü uygun teklif sahibinin de kati teminatı
vermemesi veya sözleşme imzalamaması durumunda bu isteklinin de geçici teminatı irat kaydedilecektir.
5
İŞİN SÜRESİ
M adde 9 - Söz konusu işin süresi ihale teknik şartnamesinde belirtilmiştir.
FİYAT FARKI
M adde 10- İstekli ihale tarihinden sonra, gerek taahhüt süresi içinde, gerekse mücbir sebeplerden dolayı
uzatılan süre içinde “Taahhüdün tamamen ifasına kadar” vergilere zam yapılması veya yeni vergiler ve
resimler konması, fiyatların yükselmesi, nakliye ve işçi ücretlerinin artması, kur farkı gibi sebeplere istinat
ederek fiyat farkı ve sair taleplerde bulunamaz.
•
TÜRK KIZILAYININ YETKİSİ
M adde 11 - Türk Kızılayı Kamu İhale Kanunlarına tabi olmayıp, ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp
yapmamakta ve dilediğine yapmakta, ihaleyi iptal etmekte, pazarlıkta uygun bedeli saptamakta tamamen
serbesttir.
M ÜTEFERRİK HÜKÜMLER
M adde 1 2 a) T ü rk Kızılayı’nca gerek görüldüğünde ihale tarihinden en geç 4 iş günü öncesine k ad ar tüm
isteklilere yazılı bildirimde bulunm ak kaydıyla şartnam e esaslarında değişiklik yapılabilir.
b) İsteklinin gösterdiği adrese yapılacak her türlü tebligat muteber addedilecektir.
c) İdari Şartname, İhale Dokümanları ve eklerine uygun olmayan teklif verilemeyecektir.
d) İdari Şartname, İhale Dokümanları ve ekleri bir bütün olup, bunların arasındaki farklılıklarda Türk
Kızılayı lehine olan hüküm esas alınacaktır.
e) Türk Kızılayı dilediği takdirde verilen teklifleri müşterek muhafaza altına alıp ihaleyi erteleyebilir.
f) Verilen teklifler hiçbir suretle geri alınamaz.
g) TÜRK K IZILA Y I’NCA, İH A LE VE SÖZLEŞME SÜRESİNCE İHALEYE KATILAN
İSTEK LİLERDEN VEYA YÜKLENİCİLERDEN AYNİ VEYA NAKDİ BAĞIŞ TA LEP
ED İLM EYECEKTİR.
h) İstekliler, varsa ihaleye ait Teknik ve İd ari Şartnam elere ait değişildik taleplerini en geç ihale
tarihinden 7 İS GÜNÜ öncesine kadar yazılı olarak T ü rk Kızılayı’na bildirecek olup, bu tarihten
sonra yapılacak olan başvurular dikkate alınmayacaktır.
i) İstekliler tarafından satın alman şartnamelerin bedeli, hiçbir suretle iade edilmez. İhalenin iptal edilerek
tekrar çıkılması veya ertelenmesi halinde yeni şartname, ilk ihaleye ait şartnameyi satın alan isteklilere
ücretsiz olarak verilir.
İHALEDEN MEN EDİLM E DURUMLARI
M adde-1 3
a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla
ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya teşebbüs etmek,
b) İsteklileri tereddüte düşürmek, katılımı engellemek, anlaşma teklifinde bulunmak, anlaşarak teklif
vermek veya teşvik etmek,
c) Rekabeti ve ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak,
d) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek,
e) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, bir istekli tarafından ihale idari ve teknik şartnamelerinde
belirtilen şartlar dışında, şart ileri sürecek şekilde bir veya birden fazla teklif verilmesi halinde, İhale
Kurulunun söz konusu şartı veya tekliflerden birden fazlasını geri çekme önerisini kabul etmemek,
f) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir gerçek veya tüzel kişiliği temsil eden
yetkilinin, başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten bir başka gerçek veya
tüzel kişiliği temsil etmesi ve bu anlamda birden fazla teklif vermesi,
g) İşbu şartnamenin 3. maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtilmiş olmasına rağmen ihaleye katılmak,
h) Kuruluşun tüzel kişiliğine, her kademe yönetici ve çalışanlarının manevi şahsiyetine hakarette
bulunmak,
6
i) İsteklilerin pazarlık süreci tamamlandıktan sonra, sözlü veya ya/iilı olarak daha düşük fiyat Yereceğini.
iddia ederek ihalenin sürecini sekteye uğratmaya çalışmak,
îlıaleye fesat karıştırdığı değerlendirilen istekli veya teklif verenler veya iştirak edenler l^kkyı^M;^etkili
Cumhuriyet Savcılığına 353 Sayılı Kanunun 235. Maddesi uyarınca suç duyurusunda bulurfçlürj>^*':^'0^ *
İHALELERDEN YASAKLANMA DURUMLARI
M adde -14
a) Taahhüdünü yerine getirirken Kuruluşa zarar vermek, bilgi ve deneyimini Kuruluşun zararına
kullanmak,
b) Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine
getirmemek,
c) Üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında sözleşme yapmamak,
d) Kuruluşun ihalelerine ilişkin olarak, kurum ve kuruluşlara veya medya yoluyla kamuoyuna haksız ve
mesnetsiz olarak yanıltıcı bilgi vermek,
e) Türk Kızılay’ının tüzel kişiliğine, her kademe yönetici ve çalışanlarının manevi şahsiyetine hakarette
bulunmak,
f) Sözleşme konusu işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak,
fen ve sanat kurallarına aykırı, eksik, hatalı veya kusurlu imalat yapmak,
g) Sözleşme sürecinde; hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle
veya başka yollarla işlemlere fesat karıştırmak veya teşebbüs etmek,
fiillerini yapanların sözleşmeleri feshedilir, teminatları irat kaydedilir, üç yıl süre ile ihalelere katılımları
yasaklanır. Edimin ifasına fesat karıştırdığı tespit edilenler hakkında yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı’na
suç duyurusunda bulunulur.
DEVİR VE TEM LİK
M adde 15 - F irm alar işbu şartnam eden doğan sorum luluklarını T ü rk Kızılayı’nın yazılı m uvaffakatı
olmaksızın tam am en veya kısmen bir başkasına devir, alacaklarını temlik ve ciro edemezler.
İHTİLAFLARIN HALLİ
M adde 16 - İş bu satın alma neticesinde taraflar arasında akdedilecek sözleşmenin tatbikatından doğacak
her türlü ihtilaflar öncelikle sulhen anlaşma yoluna gidilecek, ihtilafın çözülmemesi halinde hal merci
Taşınmazın Bulunduğu İl Mahkemeleri Ve İcra Daireleridir.
7
GECİCİ TEMİNAT MEKTUBU
TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kurumunuzca ihaleye çıkarılan ....................................................................................... {ihale konusu)
işine istekli sıfatıyla katılacak olan.......................................................................... (istekli adı) nın ihale
hükümlerini yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu geçici teminat tutarı olan
..................................................................................................... (Yalnız/...................................................) m
....................................... (Banka adı) garanti ettiğinden, ihale hükümleri çerçevesinde; geçici teminatın
gelir kaydedileceği hallerin ortaya çıkması halinde, protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya
gerek kalmaksızın ve adı geçen ile Konumunuz arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun
akıbet ve kanuni sonuçları dikkate alınmaksızın yukarıda yazılı tutan ilk yazılı talebiniz üzerine derhal ve
gecikmeksizin Kurumunuza veya emrinize nakden ve tamamen ve talep tarihinden ödeme tarihine kadar
geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi ......................... (Banka adı) ’nın imza atmaya
yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla v e ................................ (Banka adi) ve hesabına taahhüt ve beyan
ederiz.
Bu teminat mektubu ......................... tarihine kadar geçerli olup, bu tarihe kadar elimize geçecek
şekilde tarafınızdan yazılı tazmin talebinde bulunulmadığı takdirde hükümsüz olacaktır.
Banka Adı/Şubesi
Yetkili İsim/İmza
NOT:
î) Yabancı bankaların veya benzeri kredi kuruluşların kontrgarantilerine dayanılarak verilecek
mektuplarda, kontrgarantiyi veren yabancı banka veya kredi kuruluşunun ismi ve teminatın
kontrgarantili olduğu belirtilecektir. Teklife esas para birimi Türk parası ise kontrgarantilere
dayanılarak verilecek teminat mektupları Türk parası üzerinden düzenlenecektir.
2) İdari şartnamede yabancı para birimi veya yabancı para birimleri cinsinden teklife izin verilmesi
durumunda; istekliler, teminat mektuplarını tekliflerine esas para birimi üzerinden düzenleyecektir.
3) Teminat mektubunun Türk parası dışında bir para birimi üzerinden düzenlenmesi halinde, teminat
mektubunun sonuna “îşbu teminat mektubunun tazmini halinde; mektup tutarı tazmin tarihindeki
T.C.M.B. Döviz Satış Kum üzerinden hesaplanarak tarafınıza ödenecektir.” paragrafına yer
verilecektir.
8
v
f
v
cV /
s.
TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE KURULU BAŞKANLIĞPNA
22.08.2014
Türk Kızılayı tarafından yapılacak olan İSTANBUL İLİ. BEYOĞLU İLÇESİ. FİRUZAĞA
MAHALLESİ. KADİRİLER YOKUŞU SOKAK.NO.-21 ADRESİNDEKİ TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ
BİNANIN YIKILARAK KONUT İNŞAATI YAPILMASI ihalesi için tarihi olan 22.08.2014 tarihi öncesi
itibariyle Kamu ihalelerinden yasaklı olmadığımızı beyan eder, kamu ihalelerinden yasaklı olduğumuz
anlaşılması durumunda firmamız tarafından verilen teminat bedelinin Kurumunuz adına irat
kaydedilmesini kabul ve taahhüt ederiz.
FİRMA
Ad SOYAD / Unvan (Kaşe)
İmza
9
ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ
TANIMLAR VE KISALTMALAR:
KIZILAY
: TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İSTEKLİ(LER): İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi
YÜKLENİCİ : Üzerine ihale yapılan İSTEKLİ
..
İL ?
İHALENİN KONUSU:
Madde 1- İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi,.Fimzağa Malı., Kadiriler Yokuşu Sok. No:21 adresindeki 30 pafta,
497 ada, 41 parselde kayıtlı 280,72 m2 taşınmaz üzerindeki binanın yıkılarak konut inşaatının KIZÎLAY’ın
yaptırdığı ve onaylattığı projeler ve detayları uyarınca, sözleşme ve eki şartnameler doğrultusunda, tüm
işlerle ilgili vergi, resim, harç ve benzeri giderler, YÜKLENİCİ tarafından karşılanmak üzere anahtar teslimi
götürü bedelle yapılması işidir.
ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL): İhale evrakları, Sözleşme ve ekleri ile Proje kapsamında
tanımlanan bütün işler ve imalatların istenilen kalite ve değerde olmak üzere her şey dahil (malzeme, işçilik,
alet, edevat, sigorta, nakliye, su zammı, iskele, yatay-diişey taşıma, elektrik, su, vergi, resim, harç, fon, genel
giderler, müteahhitlik karı v.b) tüm giderler dahil olmak üzere projenin tamamlanarak kullanılır şekilde
KIZILAY’a teslim edilmesini kapsayan toplam gider.
İŞİN SÜRESİ:
Madde 2- Yapı ruhsatı alma süresi sözleşme imza tarihinden itibaren 120 takvim günü, inşaat yapım
süresi ise yapı ruhsatı onay tarihinden itibaren 450 takvim günüdür.
TEKLİFLERDE UYULACAK ESASLAR:
Madde 3- Teklif hazırlarken, aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulmalıdır.
A.
Sözleşme konusu inşaat işi İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Fimzağa Mah., Kadiriler Yokuşu Sok. No:21
adresindeki 30 pafta, 497 ada, 41 parselde yapıiacaktır.
B.
Teklifler, anahtar teslimi götürü bedel olarak verilecektir. (Örnek 1).
C. Tüm bu işlerle ilgili her türlü vergi, resim, harç, fon, elektrik, su, sigorta, inşaat imalat giderleri ve
kuramlara ödenecek katkı payları ve benzeri giderler YÜKLENİCİ’ye aittir.
D. Geçici hakediş raporları, yer teslimiyle işe başlama tarihinden itibaren 30(otuz)ar gün ara ile
YÜKLENİCİ ve KIZILAY tarafmdan düzenlenir. Hakediş raporlarında belirtilen tutar, bu tutardan
varsa KIZILAY’ın alacakları kesilerek ödenir. Hakedişler her aynı belirli günleri ödenecektir. Ödeme,
hakediş tutarına göre kesilecek fatura üzerinden KDV eklenerek TL (türklirası) olarak ödenecektir.
E. Gerektiğinde kuramlardan alınacak onaylar izinler ve ruhsatlar YÜKLENİCİ tarafından alınacak olup,
onaylar izinler ve ruhsatların alınması için gerekli her türlü harcama Yüklenici tarafmdan
karşılanacaktır.
•
F. İnşaat sürecinde ihtiyaç duyulan TUS (Teknik Uygulama Sorumlusu) veya yapı denetim YÜKLENİCİ
tarafından taahhüt edilerek ücretleri de YÜKLENİCİ tarafmdan karşılanacaktır.
G. Statik, mekanik ve elektrik projeleri uygulanırken mimari, proje üzerindeki revizyonlara göre
uygulanacaktır. Gerektiğinde proje revizyonları YÜKLENİCİ tarafmdan bila bedel hesaplamaları
yapılarak projeleııdirilecektir. İşin bitiminde YÜKLENİCİ tüm projelerin son uygulama halini gösteren
projelerden 1 ad CD, 1 ad ozalit proje takımı KIZILAY’a verecektir.
H. Proje detaylarındaki bazı alt (yardımcı) imalatlar, imalat tanımları veya pursantaj cetveli ile diğer
cetvelde gösterilmemiş olabilir. Bu tür imalatların ortaya çıkması durumunda projeler ve teknik
: şartnameler gereği imalat sırasına göre yapılacaktır.
Bu gibi durumlarda YÜKLENİCİ hiçbir fark talep edemeyeceği gibi proje ve detayları ile teknik
şartnamelerde gösterilen imalatlar anahtar teslimi (götürü), bedel fiyata dahil olup fiyat değişmeyecektir.
Bu nedenle isteklilere tekliflerini vermeden önce proje ve detaylarını incelemeljeri inşaat sahasını ziyaret
ederek saha şartlarını önceden tetkik etmeleri tavsiye edilir. : .
•. . .
İ.
Şantiye elektriği ve suyu YÜKLENİCİ tarafmdan temin'edilecektir. İş süresinceNîh^aya ait elektrik ve su
bedelleri YÜKLENİCİ tarafından ödenecektir.
\ \ \
J. İşin yapımına ait işin yıllara sarkması, malzeme fiyatlarının işçiliklerinin zamrap^ph^rekçeleriyle,
günün ekonomik şartlarının zorluğu bahane edilerek hiçbir nam
’farkı '
1
fa
^
verilmeyecektir.
^
K. Elektrik ve su abonelik bedelleri YÜKLENİCİ tarafından karşılanacaktır.
/ / g.
L. Parselde karşılanamayan otopark ile ilgili ödenmesi gereken tüm bedeller
tarafından karşılanacaktır.
M, Teklif hazırlanırken;
* Sözleşme Ve İhale Şartnameleri ekleriyle birlikte proje, detay ve teknik şaftn^uiU'l^.ı-iri
dikkate ahnması gerekmektedir.
* Sözleşmede belirtilen işin yapımına ait ek işler veya eksilen işler sözleşmenin 19. Maddesine
göre değerlendirilir.
* Teklif mektuplarına KDV HARİÇ TOPLAM TUTAR yazılacaktır.
İHALEYE GİREBİLMEK İÇİN GEREKLİ TEKNİK BELGELER:
Madde 4- İhaleye ortak girişimler kabul edilmeyecektir.
İhaleye katılmak isteyenlerden aşağıdaki şartlar aranır.
A. Asgari olarak sözleşme taslağı 10. madde’de belirtilen teknik personelin çalıştırılması hususunda
taahhütname verilecektir. (Örnek 2)
B. İSTEKLİLER; Son onbeş (15) yılda tek bir sözleşme kapsamında benzer iş olarak;
Kamuda yapılan işler için, teklif edilen bedelin %70’i oranında, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Mimarlık ve Mühendislik Hizmetlerine esas olan sınıfı 3B ve üstü sınıfta yapı inşaatı yaptıklarını
belgelemeleri gerekir.
Özel sektörde yapılan işler için, teklif edilen bedelin %70’i oranında, T.C. Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı Mimarlık ve Mühendislik Hizmetlerine esas olan sınıfı 3B ve üstü sınıfta yapı inşaatı
yaptıklarını belgelemeleri gerekil*.
İş bitimıe belgesinin özel sektörden alınması halinde, belgenin kabul edilebilmesi için o işe ait yapı ve
iskan ruhsatı veya noter onaylı sözleşme ile hak edişler, faturalar vs. ödeme belgelerinin de eklenmesi
gerekmektedir.
İş bitilme belge sahiplerinin ortağı bulunduğu tüzel kişilerin ihaleye girebilmesinde; tüzel kişinin
yarıdan fazla hissesine sahip olması, teminat süresince( kesin kabule kadar) bu oranın muhafaza
edilmesi zorunludur.
. *
Benzer iş bitirme belgelerinin; ihale tarihinden geriye doğru son 15 yıl içerisinde gerçekleştirilip
gerçekleştirilemediği hususu iş bitirme belgelerindeki bilgilerden tespit edilir. Bu tespitin iş bitirme
belgeleri'üzerinden yapılamadığı durumlarda (sözleşmesi 15 yıldan önceye ait ve 15 yıl içerisine kısmi
giren işlerde) o işe ait düzenlenmiş hak ediş raporları (15 yıla kısmi giren işlerin miktarlarım gösterir
hak ediş raporları) ve/veya idarece onaylı hak ediş ödeme cetveli esas alınarak 15 yıl içerisine giren
fiili iş oranlan benzer iş olarak hesaplanacaktır.
İş yönetme belgesi, iş dunım belgesi ve diplomalar benzer iş olarak kabul edilmeyecektir. İş. bitirme, iş
denetleme belgelerinin güncellenmesi 2014yılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kame Katsayıları
cetveline göre yapılacaktır.
C. Yer Görme Belgesi (Örnek 3)
D. Proje taahhütnamesi (Örnek 4). _
İŞİN YAPILACAĞI YIŞR VE ZEMİN DURUMUNUN TETKİKİ:
Madde 5- İSTEKLİLER teklif Öncesi işin yapılacağı yeri görecek ve gerekli incelemelerde bulunacaklardır.
İSTEKLİ, işin yapılacağı yeri görmekle, işin yapılacağı yeri ve işle ilgili bütün hususları, malzeme
kaynaklarım ye arazinin, zeminin dunımunu, işi yapmak için gerekli mahalli şartlan öğrenmiş sayılır. Bu
konularda ihale dokümanında belirtilenler dışında hak talebi doğuracak-bir istekte bulunamaz.
İŞ VE İŞYERİNİN SİGORTALANMASI:
Madde 6- İşve işyerinin sigortalanması hususundaki şartlar Sözleşme maddq30,da belirtilmiştir.
DİĞER HUSUSLAR
Madde 7a) İhzarat için ayrıca bir ödeme yapılmayacaktır.
b) Avans ödemesi yapılmayacaktır.
c)
d)
e)
i)
g)
Fiyat farkı ödemesi ve erken bitirme primi vb. ad altında herhangi bir ödeme söz konusıuJ&ğ&ILç..,.
Şartlı teklifler kabul edilmeyecektir.
.S
’
Nakliyeler için ayrıca ödeme yapılmayacaktır.
ifo ^
Aksi belirtilmediği sürece gün takvim günü sayılacaktır.
| : =
\■
O rtak girişimler kabul edilmeyecektir.
*1
İHALE DOKÜMANLARI:
Madde 8- Bu işin ihale dokümanları aşağıda sıralanmıştır.
1. İdari Şartname ve Ekleri,
2. Anahtar Teslimi (Götürü Bedel) İhale Teknik Şartnamesi,
3. İhale Mali Belgeler Şartnamesi
4. Sözleşme Taslağı
5. Yapım Şartnamesi ve Ekleri
6. Projeler
7. Pursantaj Listesi
8. Teknik Şartnameler (İnşaat, mekanik tesisatı ve elektrik tesisatı)
EKLER
Örnek-1 Mali Teklif Mektubu
Örnek-2 Teknik Personel Taahhütnamesi
Örnek-3 Yer Gönne Belgesi
Örnel<-4 Proje Taahhütnamesi
ANAHTAR TESLİMİ ( GÖTÜRÜ BEDEL ) İŞLER
TEKLİF MEKTUBU
TÜRK KIZI LAYI
GENEL MÜDÜRLÜK MERKEZ
İHALE KURUL BAŞKANLIĞINA
ANKARA
Türk Kızılay] tarafından .../.../2014 günü ihalesi yapılacak olan İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Firuzağa
Mah., Kadiriler Yokuşu Sok. No:21 adresindeki 30 pafta, 497 ada, 41 parselde kayıtlı 280,72 m2 taşınmaz
üzerindeki binanın yıkılarak konut inşaatının anahtar teslim götürü bedel ile yapılması işine ait ihale
dokümanını tamamen okuduk, inceledik ve aynen kabul ettik. İşin yapılacağı yerleri ve çevresini gördük,
mahallin özelliklerini ve zemin şartlarını tetkik ettik, herhangi bir ayrım ve sınırlama yapılmadan bütün
şartları kabul ediyoruz.
1- Söz konusu işi, ihale evrakları, sözleşme ve ekleri kapsamında tanımlanan bütün işler ve imalatların
istenilen kalite ve değerde olmak üzere herşey dahil (malzeme, işçilik,alet, edevat, sigorta, nakliye, su
zammı, iskele, yatay-düşey taşıma, elektrik, su, vergi, resim, harç, fon, genel giderler, müteahhitlik karı v,b)
tüm giderler dahil olmak üzere işin tamamlanarak kullanılır şekilde Kızılay’a teslim edilmesini kapsayan, .
toplam fiyat üzerinden KDV hariç toplam .................................................( para birimi belirtilerek rakam ve
yazıyla) bedel karşılığında yapmayı kabul ve taahhüt ederiz,
2- Anahtar teslimine (Götürü bedele) ait ihale şartnameleri, sözleşme ve eklerinde yer alan her bir iş
kaleminin miktarının ve mahiyetinin ihale dokümanında yer alan teknik şartnameye uygun olduğunu kabul
ediyoruz.
3- Teklifimiz, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günü geçerlidir.
4- İhale konusu iş için kendimiz veya başkası adına doğrudan veya dolaylı olarak asaleten veya
vekâleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.
5- En düşük bedelli teklifi ya dâ.herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığınızı biliyor ve kabul
ediyoruz.
6- İhale konusu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak /yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin .
çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.
7- İhale-konusu işle ilgili vermiş olduğumuz teklifimizde olabilecek herhangi bir işlem hatasının
(toplama, çarpma vb.) Kızılay lehine değerlendirilmesini kabul ve taahhüt ediyoruz.
Saygılarımızla,
FİRMA
Ad SOYAD / Unvan (Kaşe)
jmza
TEKNİK PERSONELE AİT TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ
İhale Kurulu Başkanlığına
KIZILAY’ca
günü ihalesi yapılacak İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi» Firuzağa Malı., Kadiriler
Yokuşu Sok. No:21 adresindeki 30 pafta, 497 ada, 41 parselde kayıtlı 280,72 m2 taşınmaz üzerindeki
binanın yıkılarak konut inşaatının anahtar teslim götürü bedel ile yapılması işi için istenen Teknik Personeli
Sözleşme Taslağının 10. maddesindeki hükümler çerçevesinde bulundurmayı kabul ve taahhüt ediyoruz.
FİRMA
Ad SOYAD / Unvan (Kaşe)
İmza
YER GÖRME BELGESİ
1. İŞİN ADI İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Fımzağa Malı., Kadiriler Yokuşu Sok. No:21 adresindeki 30
pafta, 497 ada, 41 parselde kayıtlı 280,72 m2 taşınmaz üzerindeki binanın yıkılarak koınit
inşaatının anahtar teslim götürü bedel ile yapılması işi.
2. YER: İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Firuzağa Malı., Kadiriler Yokuşu Sok. No:21 adresindeki 30
pafta, 497 ada, 41 parselde kayıtlı taşınmaz.
İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Firuzağa Malı., Kadiriler Yokuşu Sok. No:21 adresindeki 30 pafta, 497
ada, 41 parselde kayıtlı 280,72 m2 taşınmaz üzerindeki binanın yıkılarak konut inşaatının anahtar teslim
götüm bedel ile yapılması işi ile ilgili inşaat sahasını..../ .... / .......tarihinde gezerek gerekli incelemelerde
bulunduk. İşin yapılacağı yeri görerek işle ilgili tüm hususları, malzeme kaynaklarını, zemin durumunu ve işi
yapmak için gerekli mahalli şartlan öğrendik.
FİRMA
Ad SOYAD / Unvan (Kaşe)
İmza
Örnek-4
PROJE TAAHHÜTNAMESİ
İhale Kurulu Başkanlığına
’
......
KIZILAY’ca
tarihinde ihalesi yapılacak olan İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, 'Firuzağa Mah.,
Kadiriler Yokuşu Sok. No:21 adresindeki 30 pafta, 497 ada, 41 parselde kayıtlı 280,72 m2 taşmmaz
üzerindeki binanın yıkılarak konut inşaatının anahtar teslim götürü bedel ile yapılması işine ait şartnamenin
ekinde CD ortamında verilen mimari, statik, mekanik, elektrik projelerinin tamamını gördüm ve tüm
projeleri eksiksiz olarak inceledim.
FİRMA
Ad SOYAD / Unvan (Kaşe)
İmza
ANAHTAR TESLİMİ (GOTURU BEJ)EL) İHALE MALI BELGELER ŞAJ
£■' f j
TANIMLAR VE KISALTMALAR:
KIZILAY
: TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya ttizel kişi
YÜKLENİCİ : Üzerine ihale yapılan İSTEKLİ
& \
'¿■‘s
**sszg$'t-
İHALENİN KONUSU:
Madde 1İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Firuzağa Mah., Kadiriler Yokuşu Sok. No:21 adresindeki 30
pafta, 497 ada, 41 parselde kayıtlı 280,72 m2 taşınmaz üzerindeki binanın yıkılarak konut inşaatının anahtar
teslim götürü bedel ile yapılması işinin KIZILAY’m yaptırdığı ve onaylattığı projeler ve detayları uyarınca,
sözleşme ve eki şartnameler doğrultusunda, tüm işlerle ilgili vergi, resim, harç ve benzeri giderler,
YÜKLENİCİ tarafından karşılanmak üzere anahtar teslimi götürü bedelle yapılması işidir,
ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL): İhale evrakları, Sözleşme ye ekleri ile. Proje kapsamında
tanımlanan bütün işler ve imalatların istenilen kalite ve 4eğerde olmak üzere her şey dahil (malzeme, işçilik,
alet, edevat, sigorta, nakliye, su zammı, iskele, yatay-düşey taşıma, elektrik, su, vergi, resim, harç, fon, genel
giderler, müteahhitlik karı v.b) tüm giderler dahil olmak üzere projenin tamamlanarak kullanılır şekilde
KIZILAY’a teslim edilmesini kapsayan toplam gider.
İŞİN SÜRESİ:
Madde 2- Yapı ruhsatı alma süresi sözleşme imza tarihinden itibaren 120 takvim gümi, inşaat yapım
süresi ise yapı ruhsatı onay tarihinden itibaren 450 takvim günüdür.
İHALEYE GİREBİLMEK İÇİN GEREKLİ MALİ BELGELER:
Madde 3- İhaleye katılmak isteyenlerden aşağıdaki şartlar aranır.
a. Vergi dairelerinden alınmış vergi borcu olmadığına dair veya taksitlendirilmiş borcu olduğunu gösteren
son teklif verme tarihinden önceki 3 (üç) ay içinde düzenlenmiş belge aslı veya internet çıktısı.
b. Mevzuat hükümleri uyarınca Sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair veya taksitlendirilmiş borcu
olduğunu gösteren son teklif verme tarihinden önceki 3 (üç) ay içinde düzenlenmiş belge aslı veya
internet barkotlu belge.
. c. Teklif edilen bedelin %Î0 (yüzde on) undan az olmamak üzere, İSTEKLİ tarafından belirlenecek
tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini. veya kullanılmamış teminat mektubu
kredisini ya da serbest mevduatım gösterir yerli ve yabancı bankalardan alınacak banka referans
mektuplarının aslı ve teyidinin aslı.
TÜRKKIZILAYI
1868
TÜRK KIZI LAYI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İSTANBUL İLİ, BEYOĞLU İLÇESİ, FİRUZAĞA MAH.,
KADİRİLER YOKUŞU SOK. NO:21 ADRESİ,
30 PAFTA, 497 ADA, 41 PARSEL ÜZERİNDEKİ
BİNANIN YIKILARAK KONUT
İNŞAATININ YAPILMASI
İŞİNE AİT
İHALE DOSYASI
İÇİNDEKİLER:
1
İDARİ ŞARTNAME VE EKLERİ
2
ANAHTAR TESLİMİ İNŞAAT İŞİ İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ
7
SAYFA
3
ANAHTAR TESLİMİ İNŞAAT İŞİ İHALE MALİ ŞARTNAMESİ
1
SAYFA
4
SÖZLEŞME TASLAĞI
16
SAYFA
5
YAPIM ŞARTNAMESİ
3
SAYFA
6
GENEL PURSANTAJ LİSTESİ
1
SAYFA
7
POZ LİSTESİ (İNŞAAT)
3
SAYFA
8
TEKNİK ŞARTNAME (İNŞAAT)
6
SAYFA
9
ANALİZ (İNŞAAT)
6
SAYFA
10
MAHAL LİSTESİ (MEKANİK)
4
SAYFA
11
TEKNİK ŞATRNAME (MEKANİK)
1
SAYFA
12
POZ LİSTESİ (ELEKTRİK TESİSAT)
3
SAYFA
13
TEKNİK ŞARTNAME (ASANSÖR)
8
SAYFA
14
TEKNİK ŞARTNAME (ELEKTRİK TESİSAT)
18
SAYFA
15
PROJE PAFTA LİSTELERİ
1
SAYFA
16
PROJELER (LİSTEDE BELİRTİLEN PROJELER CD
ORTAMINDA)
1
CD ORTAMINDA
SAYFA
TÜRKKIZILAYI
1868
İSTANBUL İLİ, BEYOĞLU İLÇESİ, FİRUZAĞA MAH.,
KADİRİLER YOKUŞU SOK. NO:21 ADRESİ 30 PAFTA,
497 ADA, 41 PARSELDE KAYITLI 280,72 M2 TAŞINMAZ
ÜZERİNDEKİ BİNANIN YIKILARAK KONUT İNŞAATI
YAPILMASI İŞİ
SÖZLEŞME TASLAĞI
SÖZLEŞME TASLAĞI
Madde 1- TARAFLAR;
Bu sözleşme, bir taraftan Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü (bundan böyle KIZILAY olarak
anılacaktır.)
ile
diğer
taraftan
............. ................................ ...........................................
................ .............................................................................................. ....(bundan böyle YÜKLENİCİ
olarak anılacaktır) arasında sözleşme konusunu teşkil eden iş ile ilgili haklar, yükümlülükler ve diğer her
türlü münasebetleri düzenlemek için aşağıdaki şartlar dahilinde tanzim, kabul ve imza edilmiştir.
Madde 2 -TANIMLAR;
KIZILAY
; TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
YÜKLENİCİ
^ : Üzerine ihale yapılan İSTEKLİ
ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ) BEDEL; İhale evrakları, Sözleşme ve ekleri ile Proje kapsamında
tanımlanan bütün işler ve imalatların istenilen kalite ve değerde olmak üzere her şey dahil (malzeme, işçilik,
alet, edevat, sigorta, nakliye, su zammı, iskele, yatay-düşey taşıma, elektrik, su, vergi, resim, harç, fon, genel
giderler, müteahhitlik karı v.b) tüm giderler dahil olmak üzere projenin tamamlanarak kullanılır şekilde
KIZILAY’a teslim edilmesini kapsayan toplam gider.
Madde 3- SÖZLEŞMENİN KONUSU;
KIZILAY’ın verdiği projelere ve mahal listesine uygun, sözleşme ve ekli şartnameler doğrultusunda,
gerektiğinde yasal izinlerin (izin, onay, ruhsat v.b. gibi) alınması, tüm -işlerle ilgili vergi, resim, harç ve
benzeri giderler dahil her türlü gider YÜKLENİCİ tarafından karşılanmak üzere İstanbul İli, Beyoğlu
İlçesi, Firuzağa Malı., Kadiriler Yokuşu Sok. No;21 adresindeki 30 pafta, 497 ada, 41 parselde
kayıtlı 280,72 m2 taşınmaz üzerindeki binanın yıkılarak konut inşaatının anahtar teslim götürü bedel
ile yapılması işidir.
Taahhüt konusu işin devamında ihtiyaç duyulması halinde mevcut imalatların revizyonlarına ait
projeler veya yeni imalatların projeleri YÜKLENİCİ tarafından bila bedel olarak yapılacaktır.
Madde 4- SÖZLEŞMENİN TÜRÜ VE BEDELİ;
Bu Sözleşme, anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan şartlara dayalı
olarak, işin tamamı için KIZILAY’ca hazırlanmış ihale şartnameleri, sözleşme ve ekleri ile projelerde yer
alan işlerin YÜKLENİCİ tarafından anahtar teslimi, götürü bedele göre toplamı KDV HARİÇ
....................................................... TL bedel üzerinden akdedilmiştir.
İhale bedeline KDV dahil olmayıp ayrıca eklenecektir,
Hakedişler ekli Pursantaj listesi ve sözleşme bedeline göre aylık periyotlar halinde düzenlenecektir.
Ödeme, hakediş tutarına göre YÜKLENİCİ tarafından düzenlenecek olan faturaya KDV de eklenerek
yapılacaktır.
Proje detaylarındaki bazı alt (yardımcı) imalatlar, imalat tanımları veya pursantaj cetveli ile diğer
cetvelde gösterilmemiş olabilir. Bu tür imalatların ortaya çıkması durumunda projeler ve teknik
şartnameler gereği imalat sırasına göre yapılacaktır. Bu gibi durumlarda YÜKLENİCİ hiçbir fark talep
edemeyeceği gibi proje ve detayları ile teknik şartnamelerde gösterilen imalatlar anahtar teslimi (götürü)
bedel fiyata dahil olup fiyat değişmeyecektir.
İşin yürütülmesi aşamasında sözleşme eki proje, detayları ve şartnam& ıkle olmayıp KIZILAY’ca ek
olarak yaptırılacak, ya da sözleşme eki proje, detaylan ve şartname ^ o e ^ k ş ^ d a KIZILAY'ca
2/16
yaptırılmasından vazgeçilen iş kalemleriyle ilgili birim fiyatlar tespit edilirken; Sözleşmenin 19. Maddesi
hükümleri uygulanacaktır.
KIZILAY sözleşme konusu işin dilediği orandaki azı veya çoğunu aynı sözleşme şartları dâhilinde
YÜKLENİCİ-ye yaptırmaya yetkilidir. YÜKLENİCİ bu durumda hiçbir itiraz, bak ve tazmin iddia
edemeyeceği gibi, sözleşme şartları dâhilinde yapacaktır.
Madde 5- KESİN TEMİNAT:
Bu . işin;. kesin teminat miktarı madde 4’teki sözleşme bedelinin %6(altı),sı. oramnda olan
...................... .
TL’dir.
Teminat, nakit olarak verilebileceği gibi banka teminat mektubu şeklinde de verilebilir.. Teminatın,
teminat mektubu şeklinde verilmesi halinde, teminat mektubu minumum 12 yıl süreli olacaktır. Her ııe
suretle olursa olsun KIZILAY’a verilen teminatlar haczedilemez veya üzerlerine ihtiyati tedbir konulamaz.
İhale bedeli miktarından fazla iş yaptırılması halinde YÜKLENİCİ’den ek kesin teminat alınır. '
Madde 6- AVANS:
Bu iş için avans verilmeyecektir.
Madde 7- İSİN SÜRESİ VE İSE BAŞLAMA:
a) Sözleşme konusu iş ile ilgili olarak, inşaat yapı ruhsatının alınması ile ilgili bütün işlemler
sözleşmenin imza tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günü içerisinde, tüm masraflar ve gerekli
işlemler YÜKLENİCİ tarafından yapılacaktır. Yapı ruhsatı onay tarihi işe başlama tarihi kabul edilecektir.
b) YÜKLENİCİ, yükümlülüğünde bulunan inşaat işlerini yapı ruhsatı onay tarihinden itibaren
450(dörtyüzelli) takvim günü içinde bitirmekle yükümlüdür. Süre takvim günü esasına göre verilmiş olup her
türlü iklim şartları ve sair çalışmaya engel olabilecek sebepler göz önünde tutulmuştur. Sözleşmenin 29.
Maddesinde belirtilen zorlayıcı sebepler dışmda hiçbir nedenle süre uzatılmayacaktır.
Madde 8- İSLERİN YAPILMASINDA UYULACAK ESASLAR:
Bu sözleşme konusu işlerin yapılmasında YÜKLENİCİ;
- Sözleşme ve eklerindeki esaslara,
- Mimari projeye ve mahal listesine,
- Yürürlükteki Belediye İmar Yönetmeliğine,
- Türk Standartları Enstitüsü Normlarına,
- Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkındaki Yönetmeliğe,
- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Yapı İşleri İnşaat, Makine, Elektrik Genel
Teknik Şartnamelerine,
- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Yapı İşleri Birim Fiyat Tariflerine,
- Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmeliğe,
uygun birinci sınıf işçilikle inşaat yapmak zorundadır.
Madde 9 -YER TESLİMİ:
YÜKLENİCİ sözleşmeye konu işi yerini sözleşmenin imzalanmasıyla birlikte görerek, bilerek kabul
etmiş sayılacak, yer teslimine ve iş yerine ait herhangi bir mazeret ileri sürmeyecektir. Sözleşmeyle
birlikte yer teslimi yapılmış kabul edilen arsa, bina, yapılar vb. yerlerin korunması, güvenliği vb. gibi
sözleşmeden kaynaklı bütün sorumluluklar bedelleri kendisi tarafından karşılanmak üzere
YÜKLENİCİ’ye aittir.
Madde 10- YÜKLENİCİ PERSONELİ:
YÜKLENİCİ ihalede bildirdiği (anahtar veya taahhüt ettiği teknik personelin, işin süresince
çalışma programına bağlı periyotlar dahilinde işyerinde bulunduracağı mimar, inşaat mühendisi,
elektrik mühendisi ve makine mühendisi veya teknikerleri) teknik elemanların ve KIZILAY’ın
muhatabı olacak yetkili imza sahibi veya sahiplerinin taahhütnameleri ile birlikte, isimlerini,
özgeçmişlerini, belgeleri ile birlikte yapı ruhsatı onay tarihinden itibaı^»vl5 (Oııbeş) takvim günü
içinde KIZILAY’a bildirecektir. K IZ IL A Y bu elem anlar hakkında gerekli in c e lm e y i yaptıktan sonra, kabul
edip etm ediğini var ise değişiklik talebini 10 (On) takvim günü içinde Y Ü K l^ N iM w e ^ 6 ^ ^ d e c e k tir .
3/16
i
/•
<•
YÜKLENİCİ bu tebliğe uymaya mecburdur. KIZELAY’ca bu tebliğ yapılmadığı takdirde, teklif kabul
edilmiş sayılacaktır.
YÜKLENİCİ' nin anahtar.veya taahhüt ettiği teknik personelinden, işin çalışma periyotları dahilinde
şantiyede bulundurmak zorunda olduğu; . ,
Teknik Personel Listesi:
1 Şantiye şefi İnşaat Mühendisi veya Mimar: \
î Makine Mühendisi
■ .
1
V.
1 Elektrik Mühendisi
YÜKLENİCİ; yukarıdaki vecibelerini yerine getirmez ise:
1.
Teknik eleman bildirisini süresinde vermediği takdirde, her gecikme giinü için Madde
28’de belirtilen genel gecikme cezasının1/4’i (dörftet>iri) kadar gecikme cezası kesilir.
2.
İşyerinde (devamlı veya sözleşmede tespit edilen şartlara göre) çalışma periyotları dahilinde
bulundurulması gereken teknik elemanı (bu elemanlardan, birini, birkaçını veya hepsini) bulundurmadığı
takdirde; inşaat kontrollüğü tarafından tespit edilecek günler için lıer bir elemanın aşağıda karşılarında yazılı
günlük ceza miktarına göre tahakkuk ettirilecek ceza toplamı kesilir.
Günlük Ceza Miktarı:
İşin devamı süresince Sözleşmeye göre işbaşında bulundurulması gereken mühendisler,
mimarlar ve teknikerlerden her biri için günlük Madde 28’de belirtilen genel gecikme cezasının 1/4’i
(dörttebiri) kadar gecikme cezası kesilir.
YÜKLENİCİ, KIZILAY*m verdiği sürede ve onayladığı elemanlarla; şantiye şefi dahil KIZILAY’m
değiştirilmesine gerek gördüğü teknik elemanları değiştirmek zorundadn*. Yapılacak eleman ve işçi
değiştirmelerinden dolayı, YÜKLENİCİ, KIZILAY’dan hiçbir bedel, tazminat ve süre isteyemez.
Madde 11- İS PROGRAMI:
Yapı ruhsatı onay tarihinden başlayarak 15 (onbeş) takvim günü içinde YÜKLENİCİ, işlerin
miktar, tarih, süre ve sırasını göstermek üzere ayrıntılı iş programını hazırlayarak KIZILAY’a
vermek zorundadır.
Bu programlan KIZILAY düzeltme ve değiştirmeye yetkili olup, programlar KIZILAY’ca
onaylandıktan soma geçerli olacaktır. YÜKLENİCİ onaylı iş programlarını iş süresince KIZILAY’m gerek
duyduğu zamanlarda güncelleştirecektir.
YÜKLENİCİ bu vecibeyi yerine getirmediği taktirde gecikilen her gün için Madde 28’de
belirtilen genel gecikme cezasının 1/4’i (dörttebiri) kadar gecikme cezası kesilecektir.
Madde 12-İSİN KONTROLÜ:
Sözleşme kapsamında tüm işleri denetlemek üzere, KIZILAY isterse işyerinde bir veya birden fazla
sayıda kendi personel kadrosundan kontrol bulundurabilir veya KIZILAY dışından kunıluş ve kişilere
denetlettirebilir. Kontroller, işin sözleşme, şartnameler .ve projelere göre yapılması ile-faaliyetin iş
programına göre yürütülmesini KIZILAY adına denetler.
YÜKLENİCİ kontrol teşkilatının çalışması için gerekli zaman, mekân ve gerekli araç gereçleri
kontrol teşkilatına bila bedel tahsis edecektir.
Bu Kontrollerin şartnameler, sözleşme ve ekleri ile diğer belgelere uygun olarak verecekleri
talimatlara YÜKLENİCİ uymak zonmdadır.
Kontrollerin yapılan işi uygun bulması, şartnameler, sözleşme ve ekleri ile diğer belgelerde yazılı
hükümleri bozmuş olması YÜKLENİCİyi KIZILAY ve Kamuya karşı sonmıluluktan kurtannaz; tüm
sorumluluk YÜKLENİCİ’ye aittir.
KIZILAY tarafından onaylanmış proje ve imalatlarda yapılacak her tiuiü değişikliğin KIZILAY’ın
yazılı müsaadesiyle olması şarttır. YÜKLENİCİ, vekili veya temsilcisi, bu esasa uymadığı takdirde, her
türlü gider kendisine ait olmak üzere değişiklikleri KIZILAY’m isteyeceği şekle getirmek zonmdadır.
Madde 13- ÖDEME SEKLİ VE ŞARTLARI:
Geçici hakediş raporları, işe başlam a tar illinden itibaren ekli pıırsantaj
sine göre 30(otıız)ar günlük
aralar ile YÜKLENİCİ ve K IZILA Y tarafında n düzenlenir. H akediş raporların'
ülen -tutar, bu tutardan
varsa K IZ IL A Y ’m alacakları kesilerek ödenir, YÜKLENİCİ işin bitim tarihinder
g ü n lü k hakediş ara
1 1
iv
süresi dolm am ış olsa bile, son bir ara hakediş da ha talep edebilir.
4/ 16
Herhangi bir geçici hakedişin KIZILAY’ca kabul edilmesi veya onaylanması ya da hakediş tutarının
YÜKLENİCİ’ye ödenmiş olması, söz konusu hakedişin KIZILAY tarafından kesin olarak kabul edildiği
biçiminde yorumlanamaz. KIZILAY geçici kabulden sonra kesin hesaba, kadar, söz konusu geçici hakedişleri
her zaman yeniden değerlendirebilir ve reddedebilir.
. ..
Madde 14* FİYATLARIN DEĞİŞMEZLİĞİ:
Bu işle ilgili hiçbir şekilde ve hiçbir isim altmda (işin yıllara sari olması dummunda dalıi) .fiyat farkı
verilmeyecektir. Herhangi bir malzemenin fiyatının artması, akaryakıt fiyatlarındaki artış, işçilik artışı, vergi,
harç ve fonlardaki değişiklik, su zammı, nakliye v.b. nedeniyle birim fiyatta değişiklik yapılmayacaktır.
YÜKLENİCİ; inşaatın maliyetine tesir edén sebepler, vergi, resim, harç, fon vb. türdeki artışları, Sosyal .
Sigortalar primleri, taşıma ve işçilik ücretlerinin artması vb. gibi sebeplerle teklifiıide değişiklik ve süre uzatımı
isteğinde bulunamaz.
Madde 15 KAZALAR;
YÜKLENİCİ 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş
Güvenliği Yönetmelik Hükümleri ile ek ve değişikliklerini yerine getirmekle yükümlüdür. Yapım
esnasında çıkabilecek kazalardan ve bu kazaların sebep olacağı zararlardan doğrudan doğruya
YÜKLENİCİ sorumlu olacaktır.
Madde 16- İSÇİLERİN HAKLARI ve MALZEME BEDELLERİ;
YÜKLENİCİ, işçi alacakları, taşeron hakedişleri ile inşaatta kullanılacak malzeme bedellerim
zamanında ödemekle ilgili doğrudan ve tek sorumludur.
Madde 17- KULLANILACAK MALZEME;
Sözleşme kapsamında tüm işlerde en az TSE veya ISO Belgesine havi malzemeler, madeni aksam,
cihazlar vb. kullanılacak olup bütün malzemeler Kontrollük bilgisi dahilinde kullanılacaktır.
KIZILAY söz konusu malzemelerin fenni özelliklerini tespit amacıyla, her türlü gideri
YÜKLENİCİ'ye ait olmak üzere uygun göreceği kuruluşlardan test raporu isteyebilir. Tüm iş kalemleri ile
ilgili malzemelerin seçiminde sözleşme ekindeki teknik şartname, mahal listesi ve poz tariflerinde
belirtilen özelliklerdeki malzemeler kullanılacaktır.
Yukarıda belirtilen şartlara uymayan malzemenin kullanılmasından doğacak her türlü sorumluluk
YÜKLENİCİ’ye aittir. YÜKLENİCİ bu nevi kullanımlarda, ilgili malzemeyi şartlara uygun hale getirmek
zorundadır.
YÜKLENİCİ, şantiyeden uzaklaştırılması Kontrol tarafından istenilen malzemeleri bütün giderleri
kendisine ait olmak üzere, şantiye dışına çıkaracaktır. Çıkarmadığı takdirde, Kontrol tarafından şantiye dışına
çıkarılacak ve yapılan masraf YÜKLENİCİ'den tazmin edilecektir.
-Uygun, olmayan malzeme kullanıldığının fark edilmemesi sonucu YÜKLENİCİ'ye. KIZILAY
tarafından yazılı uyarı yapılmamış olması; malzemenin fenni nitelik ve şartlara haiz bulunduğu ve Türk
standartlarına uyduğu anlamına gelmeyeceği gibi, bu hal YÜKLENİCİ’nin sorumluluğunu da* ortadan
kaldırmaz.
.
Madde 18- YÜKLENİCPNİN SORUMLULUKLARI;
YÜKLENİCİ sözleşme kapsamında tüm cins tashihi işlemlerini yapacak ve projeye bağlı olarak kat
mülkiyeti tapularını tüm masraflar kendisine ait olmak üzeıe çıkarıp KIZILAY’a teslim edecektir.
Gerektiğinde ilgili kurum lardan onay alınması ve tüm işlerle ilgili vergi, resmi harç ve benzeri
giderler dahil tüm giderler YÜKLENİCİ’ye ait olacaktır.
YÜKLENİCİ malzeme seçimi, kalite ve benzeri konularda KIZILAY’m onayı doğrultusunda
hareket edecektir.
Statik, mekanik ve elektrik projeleri uygulanırken mimari proje esas alınacaktır. Gerektiğinde mimari, .
statik, mekanik ve .elektrik projelerinde istenilen veya oluşan revizyonların projelerini YÜKLENİCİ bjla bedel
yapacak veya tüm giderleri kendisine ait olmak üzere yaptıracaktır.
Projelerin KIZILAY tarafından Y Ü K LEN İCİ’yeverilmesi. Y ^ ÇLENİCİ’yi sorum luluktan
kurtarm ayacağı gibi projeler ve tatbikinden YÜKLENİCİ sor umludur. Dolayı í^ ^ Y ljX ^ E N Í C Í projelerin
5/ 16
yapılabilirliğini inceleyerek varsa gerekli düzeltmeleri bila bedel yaparak veya tüm giderleri kendisine ait
olmak üzere yaptırarak, projelerin tatbikinden sorumlu olacaktır.
YÜKLENİCİ sözleşme kapsamındaki işleri sözleşmesine uygun olarak eksiksiz yapacak ve
KIZILAY’a teslim edecektir.
. . ' .
Yapım esnasında çıkabilecek kazalardan ve bu kazalann sebep olacağı,zararlardan dolayı 3; şahıslara
karşı doğrudan doğruya YÜKLENİCİ sohımlu olac.aktir.
YÜKLENİCİ Sözleşme konusu işlen; bir bütün olarak değerlendirerek, şartnameler, sözleşme ve
ekleri ile diğer belgelerdeki yazılı hükümler çerçevesinde yapmakla yükümlüdür. Aksi takdirde KIZILAY
sözleşmenin 26. Maddesine göre sözleşmeyi feshedebilir.
KIZILAY’ca istendiği taktirde, YÜKLENİCİ Sözleşmenin 11. Maddesinde yer alan iş
programına göre her ay gerçekleştirdiği iş ilerleme raporlarını ve günlük şantiye raporlarım
KIZILAY’a vermekle yükümlüdür.
Bu sözleşme kapsamındaki işlerin, sözleşmenin imzalanmasından kesin kabulün sonuçlanmasına
kadar geçen süre içindeki sözleşmenin düzenlenmesi, uygulanması, yürütülmesi, hizmete girmesi,
kabulünün yapılması vb. ile ilgili;
• Toprak, moloz döküm yerleri bedel ve harçları,
• Devlet ve Belediyelere ait her türlü vergi, resim, harç, fon ve hizmet karşılığı vb. bedeller,
• Noter masrafları,
• İşçi ücretleri ve Sosyal Sigortalar primleri,
• Sözleşmenin imzalanmasından sonra yeniden konacak vergi ve resimler,
• Sözleşme konusu işin tamamlanması için gerekli tüm vergi, resim, harç, fon ve benzeri giderler.
YÜKLENİCİ’ye aittir.
Madde 19-EK İSLER:
İşin yürütülmesi aşamasında sözleşme eki proje ve detayları, yapılacak işler listesi, imalat tanımları
ve teknik şartnamelerde olmayıp KIZILAY’ca ek olarak yaptırılacak, yada sözleşme eki proje ve detayları,
yapılacak işler listesi, imalat tanımları ve teknik şartnamelerde olup da KIZELAY’ca yaptırılmasından
vazgeçilen iş kalemlerinin bedelleri aşağıdaki usuller çerçevesinde tespit edilen yeni birim fiyatlara göre
düzenlenen yeni birim fiyat tutanakları üzerinden YÜKLENİCİ’ye ödenir veya YÜKLENİCİ’den kesilir.
Yeni birim fiyatların belirlenmesinde KIZILAY ve YÜKLENİCİ olarak yeni birim fiyat tutanağı düzenlenil*.
Düzenlenen yeni birim fiyat tutanağı KIZILAY’ın onayına sunulur ve onayından sonra geçerlilik kazanır.
KIZILAY’ca proje ve detayları, yapılacak işler listesi, imalat tanımları ve teknik şartnameler
haricinde yaptırılacak ilave veya eksiltilecek işler için;
1. a)Resmi kuııımlarm birim fiyatları (uygulamanın yapıldığı yıla ait) incelenerek, yapılacak
imalatların birim fiyatı varsa o fiyata,. KIZILAY’ca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatlarına göre
düzenlenen tespit keşif bedeliyle (ihalenin yapıldığı.yıla ait) YÜKLENİCİ’ nin son teklif bedeli arasındaki
farkın tenzilat oranı olarak uygulanmasıyla bıılunacak-birim fiyatlarla,
b)Resmi kurumların birim fiyatlarında yapılacak İmalatların birim fiyatları olmayıp benzer
imalatlar ve rayiç bedeller varsa; benzer imalatların analiz ve rayiçlerinden (uygulamanın yapıldığı yıla ait
fiyatlardan) faydalanılarak (yeni fiyat analizleri yapılarak) yeni fiyat oluşturulacak, bu fiyata %25 müteahhit karı eklenecek ve bulunan fiyafa, KIZILAY’ca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatlarına göre
düzenlenen tespit keşif bedeliyle (ihalenin yapıldığı yıla ait) YÜKLENİCİ’nin teklif bedeli arasmdaki farkın
tenzilat oram olarak uygulanmasıyla bulunacak birim fiyatlarla,
2. Resmi kurumların birim fiyatlarında bulunmayan işler için; KIZILAY’ca piyasa şartları
araştırılarak toplanacak en az üç tekliften en uygun bedelli teklifin seçilmesiyle ya da piyasa araştırması
değerinin KIZlLAY’ca ilgili Ticaret ve/veya Sanayi Odasına gönderilerek onaylatılmasıyla bulunan bedele
%25 müteahhit karı eklenerek ve bulunan fiyata, KIZILAY’ca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim
fiyatlarına göre düzenlenen tespit keşif bedeliyle (ihalenin yapıldığı yıla ait) YÜKLENİCİ’nin teklif bedeli
arasındaki farkın tenzilat oranı olarak uygulanmasıyla bulunacak birim fiyatlarla yaptırılacaktır.
K IZILA Y yukarıdaki yöntem lerden uygun gördüğünü uygulam akta serbesttir. Y Ü K L E N İC İ bunu
peşinen kabul etmiş sayılır. A ynı şekilde proje ve detaylar, yapılacak işler listesm m alat tanınılan ve teknik
şartnam elerde bulunup da K IZ IL A Y ’in yaptırm aktan vazgeçtiği im alatların beim jeriniıı anahtar teslim i
götürü bedelden çıkarılm asında da yukarıdaki yöntem ler uygulanacaktır. Ticaret j ^ ^ ^ ^ â n a y i O dasına
gönderilen birim fiyatların onay safhasında ortaya çıkacak her türlü vergi, harç, resim vb. giderler
YÜKLENİCİ’ye aittir.
Madde 20- İSLERİN ARTMASI VEYA AZALMASI
KIZILAY sözleşme kapsamındaki işleri dilediği miktarda artırıp azaltmaya yetkilidir. YÜKLENİCİ .
bu durumu peşinen kabul etmiş sayılır ve artaiı veya azalan bölümü sözleşme şartları dâhilinde uygulamak
mecburiyetindedir.
Madde 21- İSLERİN İLK MUAYENESİ:
. İşin bitirildiği YÜKLENİCİ tarafından yazı ile KIZILAY’a bildirilecektir. KIZILAY Î5 takvim
günü içinde işin ilk muayenesini yaparak kabule hazır bir şekilde tamamlanıp tamamlanmadığına, karar
verir,.
İşin geçici kabule hazır olabilmesi için, yapılan işlerin kusurlu ve noksan kısımlarının işin toplam
bedelinin %5 (Yüzde beş)'inden fazla olmaması ve aynı zamanda bu kusur ve noksanların yapının işgaİ ve
kullanılmasına mani olmayacak nitelikte olması şarttır,
Madde 22- GEÇİCİ KABUL:
Sözleşme konusu iş tamamlandığında, YÜKLENİCİ KIZILAY’a yereceği dilekçe ile . geçici kabul
isteğinde bulunur. Yapılan işler, KIZILAY kontrol teşkilatınca ön. incelemeden geçirilir. Ön inceleme
sonucunda işin sözleşme ve eklerine uygun olarak tamamlandığı ve kabul işlemlerinin yapılmasında bir engel
bulunmadığı anlaşılırsa muayene ve kabul işlemlerine ilişkin KIZILAY yönetmelik hükümlerine göre geçici
kabul heyeti oluşturulur.
Kabul heyeti tarafından, YÜKLENİCİ veya vekili ile birlikte, KIZILAY yönetmelik hükümlerine göre
yapılacak İnceleme ve yoklamadan sonra işin durumu uygun görüldüğü takdirde bir kabul tutanağı
düzenlenir ve bunu YÜKLENİCİ veya vekili de imzalar.
YÜKLENİCİ veya vekili, yazı ile yapılacak çağrıya rağmen kabulde hazır bulunmazsa veya kabul
tutanağını imzalamak istemezse tutanakta bu husus aynca belirtilir.
Kabul heyetinin söz konusu işin geçici kabule hazır olmadığını belirterek işin geçici kabulünü
yapmaması halinde kabul heyetinin tüm masrafları YÜKLENİCİ’den tahsil edilir.
Kabul heyeti varsa keşif artışı ile yaptırılan işler de dahil olmak üzere gerçekleştirilen işlerin
KIZILAY yönetmelik hükümlerine göre, kabule, hazır olup olmadığını inceler. Bu inceleme sonucunda heyet,
nitelikleri yukarıda belirtilen kusur ve eksikliklerin varlığını tespit ederse, hazırlanacak tutanakla gördüğü
kusur ve eksikliklerin dökümünü gösterir bir liste düzenler ve bunların giderilmesi için gerekli olan süreyi
belirler.
Kabul heyetinin tespit ettiği eksiklikler, belirlenen sürede YÜKLENİCİ tarafından giderilmezse işin
kabulü yapılmayarak heyet tarafından eksikliklerin tamamlanması için belirlenen tarih ile eksikliklerin
giderilmesine kadar geçecek her gün içiıı, sözleşmenin 28. maddesinde belirtilen gecikme cezasının 1/2
uygulanır ve geçici kabul tarihi kusur ve eksikliklerin giderilmesi tarihine ertelenir. Ancak* bu-gecikme 30
(otuz) günü geçtiği takdirde KIZILAY, YÜKLENİCFnin namı hesabına eksiklerin giderilmesini kendisi
yaptırabilir. Bu takdirde de eksikler tamamlanıncaya kadar ceza uygulaması devam eder ve kabul tarihi'
ertelenir.
Geçici kabul tarihi olarak esas alınacak tarih, işin geçici kabule elverişli bir halde tamamlandığı tarih
olup bunu geçici kabul heyeti tespit ederek tutanağa geçirir.
Ancak YÜKLENİCİ tarafından tamamlanması ve düzeltilmesi gereken eksiklik ve kusurlardan, teknik
önemleri bakımından tamamlandıktan sonra bir deneme süresi geçinilesi gerekenler varsa, bu kusur ve
eksikliklerin giderilmesi tarihinden başlayarak kesin kabule kadar -geçmesi gereken süreyi de kabul heyeti
belirleyerek tutanağa yazar.
Geçici kabul .tutanağa, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin yönetmelik gereğince, KIZILAY’ca
onaylandıktan sonra geçerli olur.
ve değişik zamanlarda
Aynı sözleşme çerçevesinde bulunan yapım v : hizmet işlerinin kısım
kaca bir kayıt olmadığı
tam am lanacağı sözleşm ede gösterilmişse tamamlanan her kısım için, sözleşmed
takdirde aynı şekilde işlem yapılır.
V
Sözleşmenin belirlediği tarihte, işin tamamlandığının tespit edilebilmesi ve kabul işleminin
yapılabilmesi için YÜKLENİCİ’nin KIZILAY’a zamanında başvurması gereklidir.
YÜKLENİCİ başvurusunda; gecikmiş olursa veyahut işi süresinde kabule elverişli duruma,
getirememişse. sözleşmeye göre işin bitmesi gereken tarihte kontrol teşkilatı veya KIZİLAY’ca
görevlendirilecek eleman veya elemanlar tarafından iş* yerinde incelenerek o günkü durum bir tutanakla
tespit edilir. Bu inceleme sırasında YÜKLENİCÎ’nin veya vekilinin de hazır bulunması gereklidir.
YÜKLENÎCİ’ye yapılacak tebligata rağmen kendisi veya vekili gelmezse kontrol teşkilatı veya KIZILAY bu
incelemeyi tek taraflı olarak yapar ve düzenlenen tutanakta bu husus belirtilir.
İşte kusur ve eksikliklerin, varliğı halinde bunların giderilmesi için belirlenen sürenin sonunda,
YÜKLENİCİ bulunsun.veya bulunmasın, aynı şekilde durum kontrol teşkilatı tarafından düzenlenecek bir
tutanakla tespit edilir.
.
YÜKLENİCİ’nin yaptığı işin süresinde tamamlandığı kontrol teşkilatı tarafından tespit edilmiş, ancak
kabul heyetinin iş yerine gitmesi ve kabulü yapması herhangi bir nedenle gecikmiş ise kabul tutanağında işin
gerçek bitiş tarihi belirtilir ve bu> işin geçici kabul târihi olur.
Sözleşmeye göre gerekli görülen yükleme deneyi veya buna benzer diğer teknik deneyler, istek
halinde YÜKLENİCİ tarafından yapılır veya yaptırılır.
Kabul heyeti, YÜKLENİCİ’nin yaptığı işte tereddüt doğuran durumlar görürse güven sağlamak için,
sözleşmede yazılı olmasa bile, her türlü giderleri YÜKLENİCİ’ye ait olmak üzere yükleme ve benzeri
deneylerin yapılmasını isteyebilir,
Geçici kabul için yapılan incelemede, teknik olarak kabulünde sakınca görülmeyen ve giderilmesi de
mümkün olmayan veya fazla, harcama ve zaman kaybını gerektiren, kusur ve eksiklikler görülecek olursa
YÜKLENİCİ’nin hakediş veya teminatın en uygun görülecek bir bedel kesilmek şartı ile, iş KIZILAY
tarafından bu hali ile kabul edilebilir. Bu gibi kusur ve eksikliklerin niteliğinin ve kesilecek bedelin kabul
tutanağında gösterilmesi gereklidir. YÜKLENİCİ bu işleme razı olmazsa, her türlü gideri kendisine ait olmak
üzere, kusur ve eksiklikleri verilen sürede düzeltmek ve gidermek zorundadır.
Yapım veya lıizmet işlerine ilişkin kabul işlemlerinde, varsa sözleşmelerindeki özel hükümler de göz
önünde bulundurulur.
Madde 23- İS SAHASININ TEMİZLENMESİ:
a) Yer tesliminde iş sahasında var ise;
• İşin yapılmasını engelleyici tüm obje ve şartların ortadan kaldırılması,
b) İnşaat esnasında: Kontrolün lüzum görmesi halinde inşaat sahasındaki;
• Çukurların doldurulması,
• Moloz ve toprak yığınlarının temizlenmesi,
• Sahanın tesviye edilmesi;
c) İşin tamamlanmasından sonra: İş sahasında YÜKLENİCİ’ye ait var ise;
• Fazla malzeme ile inşaat kalıntılarının kaldırılması,
• Baraka depo gibi geçici tesislerin sökülmesi, .
• İş ve iş sahasının temizlenmesi, molozların atılması vb. ile ilgili tüm işlerin yapılması ve bunlarla ilgili
tüm masraflar YÜKLENİCİ’ye aittir.
Verilen süre içinde istenilen işler yapılmazsa KIZILAY bu işleri yaptırmaya ve masrafları %50 (Yüzde
Elli) ceza ilavesi ile YÜKLENİCİ'nin hak edişinden veya teminatından kesmeye yetkilidir.
Madde 24- DEVİR:
KIZILAY’m yazılı izni olmadan taahhüt konusu iş başkalarına devir edilemez. Sözleşme konusu iş,
Türk Kızılay) Genel Merkez Yönetim Kurulu onayı ile üçüncü şahıslara devredilebilir. Ancak, devralacaklarda
bu ihaledeki şartların aranması zorunludur, sözleşmenin izinsiz devredilmesi veya devralınması durumunda,
aynca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme
feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfıye edilir.
8/16
(r
Madde 25- TEMLİK:
YÜKLENİCİ' ııin bu sözleşmede öngörülen her türlü hak ve menfaatleri KIZILAY’m yazılı izni
olmadan üçüncü kişilere devir ve temlik edilemez. Aksi halde herhangi bir protesto keşidesine veya hüküm
istihsaline hacet olmaksızın KIZILAY sözleşmeyi fesh etmekte serbesttir.
Madde 26- SÖZLEŞMENİN FESHİ VEYA TASFİYESİ:
Sözleşme yapıldıktan sonra YÜKLENİCİ' nin taahhüdünden vazgeçtiğini yazılı olarak bildirmesi veya
İflâsı halinde, aynca protesto çekmeye Ve hüküm almaya gerek, kalmaksızın kesin teminat ye varsa ek kesin
teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre.tasfiye edilir.
Sözleşmenin feshine ilişkin olarak, bu Sözleşmenin diğer maddelerinde öngörülen özel hükümler
saklı kalmak kaydıyla;
a) YÜKLENİCİ'nin, Sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçmesi Veya bu sözleşme ve
eklerinde, tayin ve tespit edilen vecibeleri yine sözleşmede yazılı zorlayıcı sebepler olmaksızın kısmen
veya tamamen yerine getirmemesi halinde; bu durumu YÜKLENİCFnin KIZILAY’a vermiş olduğu iş
programının gerisinde kalmasını kanıtlar nitelikte olup, KIZILAY’ın en az 30 (Otuz) gün süreli ve
nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumu devam ettiği takdirde, ayrıca protesto çekmeye ve
hüküm almaya gerek kalmaksızm, KIZILAY sözleşmeyi feshedebilir ve feshettiğini YÜKLENİCİ’ye
tebliğ eder. Sözleşme bu surette feshedildiği takdirde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar
KIZILAY’ca gelir kaydedilir.
b) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka,
yollarla sözleşmeye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak, sahte belge düzenlemek, kullanmak veya bunlara
teşebbüs etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın, KIZILAY
sözleşmeyi fesh ettiğini YÜKLENİCİ'ye tebliğ eder. Sözleşme bu surette fesh edildiği takdirde, kesin
teminat ve varsa ek kesin teminatlar KIZILAY'ca gelir kaydedilir
c) Sözleşmenin feshinden dolayı, işin KIZILAY tarafından ikmali sonucu çıkabilecek zararlara
karşılık olmak üzere, YÜKLENİCİ'ııin sözleşmenin feshi tarihindeki tüm haklan bloke edilir. KIZILAY
işin ikmali için zaruri görüldüğü takdirde, YÜKLENİCİ'ııin şantiyede mevcut malzeme, alet, makine ve
diğer tesislerine veya bunların bir kısmına, KIZILAY’ca takdiri mukabilinde kira veya bedelini Ödemek
suretiyle va2İyet edebilir. YÜKLENİCİ buna şimdiden muvafakatini beyan eder.
d) Sözleşmenin feshedilmesi halinde; KIZILAY kendi teknik elemanları vasıtasıyla YÜKLENİCİ
veya vekili (bulunmazsa bu husus tutanakla belirtilir) ile birlikte bitmiş imalatların bedelleri aşağıda
belirtilen yöntemle tespit edilip kesin hesap YÜKLENİCİ’ye ödenir.
Sözleşme ve eki ihale dokümanları olan uygulama projeleri mahal listesi, teknik şartnameler, varsa
zeyilnameler ve açıklamalar ve imalat iş kalemleri veya iş gruplarının teknik tarif ve özellikleri, ihale
dokümanlarında öngörülen hükümler ile işe ait özel şartlar ve nitelikleri e.sas alınarak;
Sözleşmenin taraflarınca karşılıklı anlaşma yoluyla, sözleşme- kapsamında yapılacak tüm iş
kalemlerinin metrajları çıkartılmalı ve büııa dayalı olarak tüm iş kalemlerinin miktarları belirlenmelidir.
Ayrıca, yapılan iş kısımlarına ait iş kalemlerinin metraj ve miktarları da (yukarıda belirtilen ihale
. dokümanlarının yanı sıra yerinde yapılan uygulama da esas alınarak) ayııı esaslara dayaııdmlarak aynı
yöntemle tespit edilmelidir.
Böylelikle, yapılan ve yapılmayan işlere ait fiziki durum iş kalemi ve metraj bazında ortaya çıkmış
olacaktır.
Sözleşmenin taraflarınca karşılıklı anlaşma yoluyla, sözleşme ve eki ihale dokümanlarında
öngörülen hükümler gözetilerek;
Sözleşmenin 19. Maddesine göre her bir iş kalemine ait en uygun fiyatın belirlenmesi, belirlenen bu
fiyatların yukarıda izah edildiği şekilde tespit edilmiş bulunan ve sözleşme kapsamında yapılacak olan ttım
imalatlara ait iş kalemi miktarlarıyla çarpılarak bulunacak bedel ile, yapılan iş kısımlarının da ayııı esaslar
ve ayııı bazda tespit edilecek bedeli arasındaki orandan, yapılan işlere ait gerçekleşme oranının
belirlenmesi gerekmektedir.
B ulunan bu gerçekleşm e oranının anahtar teslimi götürü sözleşm e bedej^ile çarpılm ası suretiyle
yapılan işlerin götürü bedel karşılığının belirlenerek, bu bedel hesap kesm e m K e d iş iııe yansıtılm ak
suretiyle sözleşm e kapsam ındaki işlerin kesin hesabı yapılm ış olm aktadır.
Bu kesin hesap YÜKLENİCİ veya vekili (bulunmazsa bu husus tutanakla belirtilir) ile birlikte
yapılacakta*,
Geriye kalan .işler, KIZILAY tarafından dilediği gibi yaptırılır, YÜKLENİCİ buna itiraz edemez..
Böyle: bir işlemden dolayı, KIİZILAY'm bir zararı doğduğu takdirde, bu bedel. YÜKI .ENİCİ'den hükmen
ayrıca tahsil edilir, ve YÜKLENİCİ’nin kesin teminatı ve varsa ek kesin teminatlar ayrıca gelir kaydedilir.
KIZILAY tarafından gelir kaydedilen teminatlar YÜKLENİCİ’niıı borcuna sayılmaz.
Sözleşmenin tasfiyesine ilişkin olarak, bu Sözleşmenin diğer maddelerinde öngörülen özel
hükümler saklı kalmak kaydıyla KIZILAY;
.
a)Doğal afet, kanuni grev, genel salgm hastalık, seferberlik veya harp halinin bir seneden fazla
sünnesi; (sürecin başlamasından itibaren mezkûr süre içinde, bu sürenin hitamını beklemeksizin KIZILÂY
işi tasfiye edebilir.)
b)Her ne sebeple olursa olsun, taahhüdün yerine getirilmesine KIZILA Y’ca lüzum kalmaması veya
KIZILAY’m yapılacak işi maksada yeterli görmemesi veyahut zanıri bir sebebe dayanarak, KIZILAY’m
sözleşme ve şartname ile kendisine düşen vazifeleri yerine getirmemesi,
c)İşin yapılmasını imkânsız kılacak ve KIZILAY5ca kabul edilecek olağanüstü zorluğun husule
gelmesi durumunda sözleşmeyi tasfiye edebilir.
d)YÜKLENİCİ5nin ölümü, ağır hastalık, tutukluluk veya hürriyeti bağlayıcı bir ceza mahkumiyeti
halinde, sözleşmenin devamının YÜKLENİCİ varislerince yerine getirilmek istenilmesi durumunda,
sözleşmeyi aynı şartlarda YÜKLENİCİ varislerine devir edebilir. YÜKLENİCİ varislerinin sözleşmenin
devamını yerme getirmek istememeleri halinde ise, sözleşmeyi tasfiye edebilir.
Ölümü hariç üst paragrafla belirtilen diğer durumların oluşması durumunda YÜKLENİCİ kendi
iradesi ile vekil tayin ederek taalılıüdüne devam edebilir, ancak vekil tayin edilememesi durumunda fesih
işlemleri uygulanır.
YÜKLENİCİ’nin ortak girişim olması, ortak girişimi oluşturan kişilerden birinin ölümü, iflası, ağır
hastalık, tutukluluk veya hürriyeti bağlayıcı bir ceza mahkumiyeti halinde sözleşmenin devamını diğer
ortakları yürütür.
Sözleşmenin tasfiyesi halinde; KIZILAY kendi teknik elemanları vasıtasıyla YÜKLENİCİ veya
vekili (bulunmazsa bu husus tutanakla belirtilir) ile birlikte bitmiş imalatların bedelleri aşağıda belirtilen
yöntemle tespit edilip tasfiye kesin hesabı YÜKLENİCİ’ye ödenir.
Sözleşme ve eki ihale dokümanları olan uygulama projeleri mahal listesi, teknik şartnameler, varsa
zeyihıameler ve açıklamalar ve imalat iş kalemleri veya iş gruplarının teknik tarif ve özellikleri, ihale
dokümanlarında öngörülen hükümler ile işe ait özel şartlar ve nitelikleri esas alınarak;
Sözleşmenin taraflarınca karşılıklı anlaşma yoluyla, sözleşme kapsamında yapılacak tüm iş
kalemlerinin metrajları çıkartılmalı ve buna dayalı olarak tüm iş kalemlerinin miktarları belirlenmelidir.
Ayrıca, yapılan iş kısımlarına ait iş-kalemlerinin metraj ve miktarları da (yukarıda belirtilen ihale
dokümanlarının yanı sıra yerinde yapılan uygulama da esas alınarak) aynı esaslara dayandırılarak ayııı
yöntemle tespit edilmelidir.
Böylelikle, yapılan ve yapılmayan işlere ait fiziki durum iş kalemi ve metraj bazında ortaya çıkmış
olacaktır.
Sözleşmenin taraflarınca karşılıklı anlaşma yoluyla, sözleşme ve eki ihale dokümanlarında
öngörülen hükümler gözetilerek;
Sözleşmenin 19. Maddesine göre her bir iş kalemine ait en uygun fiyatın belirlenmesi, belirlenen bu
fiyatların yukarıda izah edildiği şekilde tespit edilmiş bulunan ve sözleşme kapsamında yapılacak olan tüm
imalatlara ait iş kalemi miktarlarıyla çarpılarak bulunacak bedel ile, yapılan iş kısımlarının da ayııı esaslar
ve aynı bazda tespit edilecek bedeli arasındaki orandan, tasfiye edilen işe ait gerçekleşme oranının
belirlenmesi gerekmektedir.
B ulunan bu gerçekleşm e oranının anahtar teslim i götüm sözleşm e bedeli n ^ c a rp ılm a sı suretiyle
yapılan işlerin götürü bedel karşılığının belirlenerek; bu bedel hesap kesm e h a \ episiııe yansıtılm ak
suretiyle sözleşm e kapsam ındaki işlerin tasfiye kesin hesabı yapılm ış olm aktadır. \
Tasfiye nedeniyle KIZILAY dilerse YÜKLENİCİ’ııin şantiye malzemelerine, ekipmanlarına,
araçlarına takdir bedeli karşılığında el koyabilir. Bu durumda YÜKLENİCİ hiçbir hak mahrumiyeti talep
edemez ve itirazda bulunamaz.
..
.
YÜKLENİCİ’nin bu durumda keşin teminat ve ek kesin, teminatlarının, YÜKLENİCİ’nin
taahhüdündeki tamamlamış olduğu iş bölümü kadarki kısmı. tutularak artanı serbest torakılabilir.
Teminatlar veya tutulan kısmı geçici kabul ve kesin kabul işlemleri ilş sözleşmeye göre diğer bağlayıcı
yükümlülüklerin tamamlanmasından sonra serbest bırakılır.
Madde 27- IflZILAY’IN GÖREVLERİ:
YÜKLENİCİ tarafından, KIZILAY’a onay için teslim edilen rapor, iş programı vb. dokümanlar
üzerinde yapılan teknik kontroller en fazla 15 (onbeş) işgünü içinde tamamlanır. Ancak teslim edilecek bu tip
belgelerde eksiklik bulunması halinde, eksik belgenin tamamlanması talebi tarihi ile bu belgenin tamamlandığı
tarih arasında geçecek süre 15 iş günü olarak genel süre değişmemek kâydıyla, dokümanların teslim tarih
sürelerine ilave edilir. Bundan dolayı YÜKLENİCİ herhangi bir süre uzatımı talebinde bulunamaz,
Madde 28- GENEL GECİKME CEZASI ve GECİKME SÜRESİ:
Kabul edilen zorlayıcı sebepler dışında, işlerin bu sözleşme He tespit olunan tarihte bitirilmemesi
halinde sözleşme bedelinin 5/10000 (Onbmdebeş)M oranında gecikme cezası, gecikilen hergiin için
YÜKLENİCPnin alacaklarından veya KESİN TEMİNATPndan kesilir. Bu cezanın KESİN TEMİNAT
MEKTUPLARI’ndan kesilmesi durumunda, 15 gün içinde Kesin Teminat Mektubu YÜKLENİCİ tarafından
tama iblâğ edilir. Bu gecikme 30 (Otuz) günü geçerse KIZILAY her gün için bu cezayı alarak 30 (Otuz) gün
daha beklemek ve bu süre sonunda da iş bitmediği takdirde, sözleşmeyi fesih edip kesin teminatı ve varsa ek
kesin teminatlar gelir kayıt etmek veya cezalı sürenin devamına müsaade edip etmemek yetkisine sahiptir.
Fesih tarihinden itibaren YÜKLENİCİ’den ceza kesilmez. YÜKLENİCİ’ye yukarıda belirtilen cezanın
uygulanması, YÜKLENİCİ’yi uygulanan diğer gecikme cezalarından kurtarmaz.
Madde 29- SÜRE UZATIMI ve ZORLAYICI SEBEPLER:
Sözleşmenin 7. Maddesinde belirtilen iş süresi aşağıda yazılı zorlayıcı hallerde uzatılabilir.
• KIZILAY’ın onayladığı iş miktarındaki artmalar,
• YÜKLENİCİ kusuru dışında olan; ancak KIZILAY’ın kabul edeceği gecikme sebepleri,
• Olağanüstü-doğal afetlerden doğan hasar neticesinde işte gerileme olması,
• KIZILAY’ın yapacağı gümrük işlemlerinden dolayı gümrük bölgesinde olabilecek gecikmeler,
• Sosyal sebepler dolayısıyla vaki haller;
a) Kanuni grev vuku bulması,
b) Genel veya kısmi seferberlik ilan edilmesi, *
c) Bulaşıcı ve salgın hastalık çıkması ve bu yüzden işçi çalıştırılamamağı dolayısıyla imalatların
önemli derecede aksaması söz konusu ise;
'
Zorlayıcı sebeplere dayanılarak verilecek süre uzatımları, bu sebeplerin iş üzerindeki tesir derecesine,
YÜKLENİCİ'nin bunlara sebebiyet vermemiş olması ve bunların önlenmesine veya ortadan kaldırılmasına
gücü yetmemiş bulunmasına ve bunların oluş tarihlerinden başlayıp, 1.5 (Onbeş) gün içinde yazılı olarak
KIZELAY’a onaylı belgeleri ile birlikte bildirilmesine ve YÜKLENİCÎııin talebine bağlıdır.
Bu hususların takdiri ile süre uzatımı verilmesi yetkisi tamamen KIZILAY’a aittir. YÜKLENİCİ’niıı
süre uzatımına hak kazanması kendisine zarar ve tazminat v.b. gibi başkaca herhangi bir hak tanınmasına,
fiyat farkı verilmesine yönelik bir talebe sebep teşkil etmez.
Çalışılmayan kış süreleri, verilen iş süresinde göz önüne alınmış olup kışın sert ve yağışlı geçmesi gibi
nedenle süre uzatımı verilmez.
Madde 30- İS -VE İŞYERİNİN SİGORTALANMASI:
Y Ü K LEN İCİ, işyerinde kullandığı her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve<hizmet m akineleri, taşıtlar,
tesisler ve benzeri ile işin biten kısımlarını, özellik ve niteliklerine göre, işe başipûa tarihinden kesin kabul
itibar tarihine kadar geçecek süre içinde meydana gelebilecek tehlikelere karşı, sig ö rw rim in i kendisi ödemek
11 /16
r\
suretiyle, İnşaat ALL Risk sigortası dalında, mutabakatlı kıymet poliçeleri ile ve enflasyona endeksli olarak
sigorta ettirmek ve poliçelerin birer nüshasını KIZILAY’a vermek zorundadır. Aksi halde YÜKLENİCİ
hakedişi ödenmez. YÜKLENİCİ' nin Sigorta yükümlülüğüne ilişkin Özel şartlar ve hükümler:
30.1. Sigortaların Genel Ş artları:
•
30.1.1- YÜKLENİCİ, Sözleşmenin bu maddesinde öngörülen sigorta yükümlülüğü kapsamında, ,
sigortaların yapılması öncesinde, Sigorta Genel Şartları Hükümleri gereği "Sigorta Ettirenin Beyan
Yükümlülüğü" nü taşır. YÜKLENİCİ, rizikoların hakiki durumunu bildirmek üzere teklifhaine, soru formu
veya talep formu gibi belgelerde, poliçe ve eklerinde yazılı beyanda bulunacaktır.
30.1*2- YÜKLENİCİ, düzenletmekleyükümlü olduğupoliçelerde aşağıdaki hususları kaydettireçektir::
a) Bu poliçede lehdâr Türk Kiztlayı Genel Müdürlüğü olup onun yazılı izni ve onayı olniaksızin poliçe
değiştirilemez ve/veya fesih edilemez ve/veya hasar bedeli ödenemez.
b) Sigortacı, bu poliçenin sigorta süresini Sigortalının talebi üzerine zeyilname düzenlenmesi şartı ile
uzatmak zorundadır.
c) Sigortacı bu poliçenin sigorta teminatım, sigortalının talebi üzerine zeyilname düzenlenmesi şartı ile
arttırmak zorundadır.
d) Sigorta şirketinin ihbar ve tebliğlerinin birer kopyası KIZILAY’un kanuni adresine yapılacaktır.
Yalnızca sigorta ettiren olarak YÜKLENİCİ’ye yapılacak ihbar ve tebliğler geçersizdir.
e)Sigortacı, kendisine ait sigorta sorumluluğunun başladığına dair belgeyi KIZILAY’a ulaştırmakla
yükümlü olup, sigorta sorumluluğu başladıktan sonra herhangi bir neden öne sürerek başvuruda kesinlikle
bulunamaz ve bu sigortayı fesih edemez.
f) Sigorta Genel Şartları ve/veya plasmanların yapılacağı reasürans şirketlerine ait standart hükümler
ve/veya özel şartlar bu poliçede yer alan özel şartlara aykırı olamaz. Bu özel şartları poliçede belirttiği takdirde,
hukuki olarak sigortacı sorumludur.
g) Bu poliçede aşağıda belirtilen istisnalar dışında zeyilname düzenlenemez ve/veya özel şart ilave
edilemez.
(i) Sigorta süresi ve/veya sigorta teminatının değiştirilmesi ile ilgili olarak KIZILAY5m
YÜKLENİCİ’ den yazılı talepte bulunması.
(ii) KIZILAY’ca yazılı onay verilmesi.
h) YÜKLENİCİ ile KIZILAY arasında akdolunan Sözleşme ve ekleri ve/veya daha soma
düzenlenecek Ek Protokoller bu sigorta poliçesinin ayrılmaz parçasıdır.
i) Sigortacı bir hasar veya ziyan durumunda, hasar bedelini ödemekten imtina ettiği takdirde,
YUKLENİCİ'nin başvuru tariflini takiben en geç 30 (otuz) gün içinde ödeme yapmamasındaki gerekçeleri
KIZILAY’a yazılı olarak bildirmek zorundadır.
j) YÜKLENİCİ bu poliçenin Genel Şartlan Madde 6 "Sigorta Ettirenin Beyan Yükümlülüğü"
hükümleri altında Som.Formu veya Teklifnameyi tam ve kusursuz bir şekilde düzenleyerek sigortacıya ibraz
edecektir. Bahse konu teklif name bu poliçenin ekidir.
k) Sigorta Konusu İşler:'SÖzleşme Madde 3'de sayılan hizmetlerin inşaat işleridir.
1) Sigortalı: Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü
m) Sigorta Ettiren: YÜKLENİCİ ve adresi
n) Sigortalı Adresi: Ataç 1 Sokak No:32 Yenişelıir/Ankara (Not: YÜKLENİCİ adresi
yazılmayacaktır).
30.1.3- YÜKLENİCİ, Sigorta poliçelerini düzenleyen ve kendisinden prim tahsili yapan kişi ya da
kuruluşun sigorta şirketi tarafından yetkileııdirildiği hususunda belgeleri temin ederek KIZILAY’a
poliçelerinin ekinde ibraz edecektir. Primlerin ödendiğine dair tarihli, imzalı ve kaşeli makbuzun aslını
KIZILAY’a poliçeler ile birlikte ibraz edecektir. T.T.K.'nın 1295. Ve 1297. Maddeleri kapsamında sigorta
primlerinin taksitle ödenmesi kararlaştırılmış ise YÜKLENİCİ, Sigorta Şirketi tarafından onaylı "Sigorta
Primi ödeme Planı" mn bir örneğini, peşinatının Ödendiğine dair makbuzun aslı ile birlikte poliçe ekinde
KIZILAY’a ibraz edecektir. Sigorta primi taksitlerinin "Sigorta Primi Ödeme Planı" nda öngörülen vadelerde
ödendiğine dair tarihli, imzalı ve kaşeli makbuz asıllarım, Ödeme tarihinden itibaren 30 gün içinde ibraz
edecektir.
30.1.4- Madde 30.1.l'e göre verdiği beyânların, poliçelerin ve ekleY ı düzenlenmesinde veya
güncelleştirilme nedeniyle düzenlenecek zeyilnamelerde hakikate aykırı veya cHjkjolduğu gerekçesiyle,
KIZILAY’m uğrayacağı maddi ve/veya manevi kayıplar KIZILAY’a maliyeti ne olursa olsun % 10 (yüzde on)
fazlası ile YÜKLENİCİ alacaklarından, alacağı yoksa teminatından kesilecektir.
30.1,5Sigorta kapsamında herhangi bir haşar, risk veya kaza sonucu oluşacak tazmin veya risk bedeli
KIZILAYA ödenecek olup^YÜKLEMCİ’nin meydana gelen hasarı eskihaline getirmesine bağlı olarak
yapacağı imalatlara karşılık KIZILAY, YÜKLENİCİ’ye tazmin bedelim peyder pey ödeyecektir.
30.2- Sigorta Süresi:
Bu madde kapsammda bulunan ÂLL Risk İnşaat :Sigortaları sözleşme konusu işin başlangıç
tarihinden başlayarak geçici kabul itibar tarihine kadar devam edecek; geçici kabul itibar tarihinden kesin
kabul itibar tarihine kadar da (12 ay) bakım klozu kapsama ayrıca ilave edilecektir. Sigortanın süresi
dolduktan soma YÜKLENİCİ sigorta şirketinden prim borcu .olmadığına dair temiz belgesini KIZILAY’a
ibraz edecektir. Aksi takdirde kesin kabul onay işlemi ve teminatın iade edilmesi işlemi KIZILAY’ca
yapılmayacaktır.
30.3. Sigortanın Yaptırılmaması D urum unda:
YÜKLENİCİ, madde 30. l ’de tanımlanan sigorta işlemlerini yaptırmak ve ilgili belge ve
poliçeleri ekleri ile beraber KIZILAY’a ibraz ederek onay almak yükümlülüğündedir. Onay alındıktan
sonra poliçeler yürürlüğe girecektir.
Sigorta Poliçelerinin tiimü yukarıdaki hükümler uyarınca KIZILA Y’a ibraz edilmedikçe ve prim
ödemeleri bu maddede öngörülen şekilde yapılmadıkça YÜKLENİCİ'ye hakediş ödemesi
yapılmayacaktır.
Ayrıca poliçelerin zeyilnameleri güncelleştirilmesi aşamasına gelindiğinde, KIZILAY’ca talep
edilen miktar ve şartlarda zeyilname düzenlenip KIZILAY tarafından onay verilmedikçe
YÜKLENİCİ’ye hakediş ödemesi yapılmayacaktır.
Zeyilnamelerin gecikmesi durumunda KIZILAY, YÜKLENİCİ alacağından keserek veya
YÜKLENİCİ alacağı yoksa teminatından kesilerek, zeyilname düzenlettirerek gereken primleri
sigortacıya YÜKLENİCİ nam ve hesabına ödeyebilir.
Ancak, KIZILAY’ın gerek poliçeler gerekse düzenlenecek zeyilnamelere vereceği onay,
YÜKLENÎCÎ'nin iş bu sözleşme gereği sigorta yükümlülüğünü hiçbir şekilde etkilemeyecektir. Şöyle ki;
KIZILAY tarafından onaylanmış sigorta poliçeleri, ilgili belgeleri ve zeyilnameler bu maddede belirtilen
YÜKLENİCİ'nin sigorta yükümlülüğüne göre, YÜKLENİCİ'nin ve/veya Sigortacının eksik ve kusurlu
sigorta işlemi yapmış olmasının KIZILAY onayından soma tespit edilmesi halinde dahi YÜKLENİCİ mali
ve hukuki olarak tiim sonuçlarıyla birlikte sorumludur.
Madde 31- KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUNMASI:
YÜKLENİCİ sözleşme konusu işlerin iş sahasında bulunacak fosil, para, değerli veya antika
buluntular ile jeolojik ve arkeolojik değeri olan objelerden hak iddia edemez. YÜKLENİCİ bu tür objeler
bulunduğunda kültür varlıkları hakkında 21.07.1983 tarih ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Kanunu uyarınca işlem yapar ve derhal duııuııu KIZILAY’â bildirir.
Madde 32- KESİN HESAP VE HAKEDİŞ RAPORU:
Yüklenilen işin sözleşme ve eklerine uygun olarak yapıldığı anlaşılıp bütün evrak, belge, dosya
ve orijinaller şartnameleri gereğince KIZILAY5a teslim edildikten sonra, kesin hesap düzenlenir.
Kesin hesabın yapılmasında, Türk Kızılayı Alım - Satım - Kiraya Verme Yönetmeliği uygulanır.
Kesin hesap dosyaları, KIZILAY’ca talep edilecek adette hazırlanacaktır. Kesin hesabın devamı
süresince, hesapların yapıldığı yerde YÜKLENİCİ veya yetkili vekilinin hazır bulunması gerekir.
YÜKLENİCİ’ye yapılan bildiriye rağmen hazır bulunmadığı takdirde, kesin hesap işlemi
KIZILAY tarafından YÜKLENİCİ’nin gıyabında yapılır.
Kesin Hesaba ait bütün cetvellerde kesin hesapla ilgili her türlü evrak kayıt ve kesin hakediş
raporu tamamlandıktan sonra, dunun yazı ile YÜKLENİCİ’ye bildirilerek kesin hakediş evrakı
KIZILA Y’da YÜKLENİCİ’nin incelemesi ve imzası için hazır bulundurulur.
K esin hesap evrakı Y Ü K L E N İC İ tarafından im zalandığı takdirde 'K esin H esap k a y ıtsız ve
şartsız olarak kabul edilm iş sayılır; bundan sonra kesin hakediş r a p q $ \iş le m e k o n u lu r ve
Y Ü K L E N İC İ:nin hiçbir itirazı dikkate alınm az.
13/ 16
Söz konusu iş için hakedişler ödemelerinden varsa teminat kesintisi, sözleşmeye göre kesilmesi
gereken cezalar, yasalar gereğince hakedişlerden kesilmesi gereken yergiler ve YÜKLENİCPnin
'KIZILAY* a olan borçlan kesilmek suretiyle yapılır.
,
Kesin hesap sonucu, YÜKLENİCİ KIZILAY’a borçlu çıkarsa, KIZILAY’m kendisine yazılı
olarak yapacağı, bildiriden itibaren 30 gün içinde, ayrıca ihtar ve hükme hacet kalmaksızın, bu .borcu
KIZILAYV ödemeye mecburdur. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi dunımünda, sözleşme
hükümleri ihlal edilmiş sayılarak, borca tekabül eden miktar, teminattan ve varsa diğer alacaklarından
kesilir. .
... ■
. Kesin hesaptan sonra dahi YÜKLENİCPnin her ne sebepten olursa olsun bir borcu bulunduğu
anlaşıldığında, YÜKLENİCİ iş hu miktarı KIZILAY’a ödemeye mecburdur.
Kesin hesap ve.kesin hakediş, KIZILAY’ın onayından sonra geçerlilik kazanacaktır. .
İşin gerekli kurul ve makamlardan onay almaması veya türlü sebeplerden dolayı tasfiyesine
KIZILAY’ca karar verilmesi veya feshedilmesi halinde de, söz konusu aşamada iş durdurulup tasfiye
edilerek yukarıda açıklanan esaslar içerisinde kesin hesap yapılır.
Madde 33- TEMİNAT SÜRESİ VE TEMİNAT SÜRESİNDEKİ BAKIM VE GİDERLER:
Geçici kabul ile kesin kabul arasında geçecek süreye teminat süresi denir. Bu iş için öngörülen
teminat süresi 12 aydır.
YÜKLENİCİ işlerin, teminat süresi içindeki bakımını yapmak ve tümünü iyi bh' şekilde
korumak ve çıkabilecek kusur ve aksaklıkları gidermek zorundadır. Ancak bitirilmiş imalatların veya
yapıların KIZILAY tarafından kullanılma ve işletilmesinden kaynaklanan veya YÜKLENİCİ5nin
kusurları dışındaki nedenlerin gerektirdiği onarımlar bakım yükümlülüğünün dışındadır. Kullanma ve
işletme sonucu olmaksızın ortaya çıkan kusur ve aksaklıkların giderilmesi ve teminat süresince işlerin
bakım giderleri YÜKLENİCİ’ye aittir.
Madde 34- KESİN KABUL:
Kesin kabul için belirlenen tarihte, YÜKLENİCPnin başvurusu üzerine, kesin kabul heyeti
oluşturularak geçici kabulde olduğu gibi aynı usul ve yöntemle kesin kabul işlemleri yapılır.
Geçici ve kesin kabuller arasında, YÜKLENİCİ tarafından yapılması gereken, sürekli bakım
niteliğindeki işlerin sözleşme uyarınca yapılıp yapılmadığı kabul heyeti tarafından incelenerek tespit
olunur.
Sürekli bakım hususunda YÜKLENİCPnin herhangi bir yükümlülüğü yoksa kesin kabul heyeti,
geçici kabul sırasında iyi durumda ve kabule elverişli olduğu tespit edilmiş olan işlerde teminat
süresince kullanılma sonucunda meydana gelen normal aşınma ve eksilmeden doğan durumlar
dışında, işin ancak kötü yapılmasından kaynaklanabilecek herhangi bir bozukluğun veya geçici
kabulden sonra ortaya çıkan bir kusurun olup olmadığını inceler.
Teminat süresi içinde YÜKLENİCİ’nin, bütün yükümlülüklerini yerine getirmiş olduğû
kendisine yüklenebilecek ve kesin kabulü engelleyecek bir kusur ve eksiklik görülmediği takdirde
KIZILAY yönetmelik hükümlerine göre kesin kabul tutanağı düzenlenir. Eğer bu süre içinde,
sorumluluğu YÜKLENİCİ’nin yöneltilemeyecek bir aksaklık veya eksiklik-tespit edilmişse bu da
tutanakta ayrıca belirtilir.
YÜKLENİCİ veya vekili, yazı ile yapılacak çağrıya rağmen kabulde hazır bulunmazsa veya
kabul tutanağını imzalamak istemezse tutanakta bu husus ayrıca belirtilir.
İşin kesin kabulüne engel herhangi bir durum görüldüğü takdirde, kabulü engelleyen kusur ve
eksiklikler kabul heyetiyle YÜKLENİCİ tarafından bir tutanakla tespit edilir ve kesin kabul işlemi
yapılmaksızın kusur ve eksikliklerin giderilmesi için kabul heyetince uygun bir süre belirlenir.
KIZILAY bu kusur ve eksikliklerin tutanakta belirlenen süre içerisinde giderilmesi hususunu
YÜKLENİCİ’ye tebliğ eder. Kusur ve eksikliklerin YÜKLENİCİ tarafından giderildiği KIZILA Y’ca
tespit edildiğinde kabul işlemi sonuçlandırılır.
YÜKLENİCİ teminat süresi veya yukarıdaki fıkrada söz konusu edilen süre sonunda,’
KIZILAY’ın kabul edebileceği gecikmeler dışında, sözleşme ve şartname hükmilerine göre işi kesin
kabule elverişli duruma getirmeyerek bir gecikmeye yol açmış ise. KIZÎOw YÜKLENİCİ’ye
sözleşmenin 28. maddesinde belirtilen gecikme cezasının 1/2’siııi uygulayarak am kjik ve kusurların
14/16
giderilmesini bekler. Aııcak. eksik ve kusurların giderilmesi 30 (otuz) günü geçerse KIZILAY ceza
uygulamasına devam etmekle birlikte kusur ve eksiklikleri YÜKLENİCİ hesabma kendisi giderir.
KIZILAY, gerek kusur, ve eksikliklerin YÜKLENİCİ hesabma giderilmesi bedellerini, gerekse .
yukarda belirtilen bekleme cezalarım YÜKLENİCİ’nin hakedişinden, . hakedişi kalmamışsa
teminatından kesmeye yetkilidir.
Kesin Kabul Tutanağının yetkili makain tarafından onaylanması ile kesin kabul işlemi
tamamlanmış olur.
Madde 35- KESİN TEMİNATIN GERİ VERİLMESİ: i
Taahhüdün, Sözleşme ve Şartname hüküitilerine uygun olarak yerine . getirildiği ve
YÜKLENİCÎ'nin bu işten dolayı KIZILAY’a herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra,
geçici ve kesin kabulde tespit edilen eksik ve kusurların giderilmesinden, geçici ve kesin kabul
tutanağının onaylanmasından ve kesin hesaplar onaylandıktan sonra, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan
soğuk damgalı ilişiksiz belgesi getirmesi halinde kesin teminatın tamamı YÜKLENİCİ’ye geri verilir.
Madde 36- YAPIM ve İSKAN RUHSATLARI:
Sözleşme konusu iş ile ilgili olarak, inşaat yapı ruhsatının alınması ile ilgili bütün işlemler
sözleşmenin imza tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim giinü içerisinde, tüm masraflar ve gerekli
işlemler YÜKLENİCİ tarafından yapılacaktır. YÜKLENİCİ bu vecibeyi yerine getirmediği takdirde
gecikilen her giin için Madde 28’de yer alan günlük gecikme cezası kadar ceza kesilecektir,
YÜKLENİCÎ’nin kuşum olmaksızın ruhsatın almamaması halinde sözleşmenin 29. Maddesine
göre KIZILAY’ca uygun görüldüğü takdirde ek süre verilebilir.
Sözleşme konusu işin iskân ruhsatının alınması ile ilgili tüm işlemler ve tüm masraf, vergi, harçlar
YÜKLENİCİ tarafından karşılanacak, iskân ruhsatı ve cins tahsisi geçici kabul onay tarihinden itibaren
120 gün içerisinde YÜKLENİCİ tarafından alınacaktır. YÜKLENİCİ bu vecibeyi yerine getirmediği
takdirde gecikilen her gün için Madde 28’de yer alan günlük gecikme cezasının 1/2’si (yarısı) kadar
ceza kesilecektir.
Madde 37- HÜKÜMLER ARASINDA ÇELİŞME:
İhale Şartnameleri ve ekleri, Yapım Şartnamesi, Sözleşme ve ekleri ile diğer belgelerdeki hükümler
arasında çelişme olması halinde, KIZILAY lehine olan hükümler geçerlidir.
Madde 38- İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM SEKLİ VE YERİ:
İhale Şartnameleri ve ekleri, Yapnn Şartnamesi, Sözleşme ve ekleri ile diğer belgelerdeki
hükümlerin uygulanmasından doğabilecek her türlü ihtilafların çözümünde taşınmazların bulunduğu
illerdeki Mahkemeler ve İcra Daireleri yetkilidir. Sözleşmeden doğan ihtilaflarda yasal vekalet ücreti
YÜKLENİCİ’ye aittir.
Madde 39- SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ:
İhale Şartnameleri ve ekleri, Yapım Şartnamesi, Sözleşme ve ekleri ile diğer belgelerin
hükümlerinde değişiklik yapılması veya-sözleşmede hüküm bulunmaması sebebi ile yeni bir hüküm
eklenmesi gerektiği takdirde tarafların karşılıklı mutabakatı ile mutabakat metni düzenlenerek değişiklik
yapılabilir.
Madde 40- TEBLİGAT ADRESİ:
KIZILAY: Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü
Tebligat Adresi: Ataç î Sok. No:32 Yenişehir/ANKARA
YÜKLENİCİ:.......:........
Tebligat Adresi: ............. .
YÜKLENİCİ, yukarıda yazılı adresi, kanuni ikametgâh olarak bildirir ve 1$&Uİ eder.
YÜKLENİCİ ile KIZILAY arasındaki ilişki kesil inceye kadar yukarmafc^^^gat adresine
15/16
yapılacak bildiriler aym günde YÜKLENİCİ'nin şahsına bildirilmiş sayılacaktır. Bu adreste yapılacak
değişiklikler derhal KIZILAY’a noter kanalıyla bildirilmediği takdirde veya, verilen adreste
.YÜKLENİCİ'nin bulunmaması hallerinde doğacak sorumluluk YÜKLENİCİ'ye ait olacaktır. ..
Madde 41 - SÖZLEŞMENİN EKLERİ:
v:;-.
.Aşağıdaki belgeler sözleşmenin ekleridir;
.
Bıi sözleşme kapsamındaki işler için KIZILAY’ın verdiği proje ve mahal listeleri, YÜKLENİCİ
tarafından hazırlanan KIZILAY ve ilgili kurumlar tarafından onaylanan projeler YÜKLENİCİ'nin
hazırlayacağı Ve KIZILAY’m onaylayacağı bütün iş programlan ve benzerlerinin yanı sıra; .
Â) . İhale Şartnameleri ve ekleri.
B)
Yapım Şartnamesi ve ekleri,
.
C)
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Yapı İşleri İnşaat, Makine,
Elektrik Genel Teknik Şartnamesi.
D) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Yapı İşleri Birim Fiyat Tarifleri,
E)
Pursantaj Listesi
F)
Proje
G) Poz Listeleri (İnşaat ve elektrik).
H) Teknik Şartnameler (İnşaat, mekanik ve elektrik).
İ)
Mahal Listeleri(Mekanik).
Bu maddenin (C,D) şıkları sözleşmenin ekinde olmasalar dahi Sözleşmenin eki sayılacaklardır.
Madde 42- 42 Maddeden ibaret olan bu sözleşme; KIZILAY ve YÜKLENİCİ tarafından tam olarak
okunup anlaşıldıktan sonra ..................tarihinde 1 (bir) nüsha olarak imza altına alınmıştır,
YÜKLENİCİ
TÜRK KIZILAYI
TÜRKKIZILAYI
1868
İSTANBUL İLİ, BEYOĞLU İLÇESİ, FİRUZAĞA MAH.,
KADİRİLER YOKUŞU SOK. NO:21 ADRESİ, 30 PAFTA, 497
ADA, 41 PARSELDE KAYITLI 280,72 M2 TAŞINMAZ
ÜZERİNDEKİ BİNANIN YIKILARAK KONUT İNŞAATI
YAPILMASI İŞİNE AİT
YAPIM ŞARTNAMESİ
YAPIM ŞARTNAMESİ
MADDE 1 -İSİN YERİ:
İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Firuzağa Mah., Kadiriler Yokuşu Sok No:21 adresindeki 30 pafta,
497 ada, 41 parselde kayıtlı taşınmaz.
MADDE 2- İSİN KONUSU:
İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Firuzağa Mah., Kadiriler Yokuşu Sok No:21 adresindeki 30 pafta,
497 ada, 41 parselde kayıtlı 280,72 m2 taşınmaz üzerindeki binanın yıkılarak konut inşaatının
KIZILAY’ca verilen projeler ve detayları uyarınca, sözleşme ve eki şartnameler doğrultusunda, tüm işlerle
ilgili vergi, resim, harç ve benzeri giderler, YÜKLENİCİ tarafından karşılanmak üzere anahtar teslimi götürü
bedelle yapılması işidir.
MADDE 3 - ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER:
1. YÜKLENİCİ, İhale Şartnameleri, Sözleşme ve Yapım Şartnamesi’nin hükümlerini, bu ihale
dokümanlarının eki olan projeleri dikkate alarak teklifini vermiştir.
2. İşbu sözleşmenin maddeleri ve ekleri (proje, şartname, v.s.) arasında çelişki olduğu takdirde KIZILAY
lelıine olan tercih edilecektir.
3. YÜKLENİCİ yükümlülüğünde bulunan yapım işlerini gerçekleştirmesi için gereken teknik kadro ve
teçhizattan iş yerine getirecektir.
4. Yapım süresince gerek duyulan her türlü testlerin şantiyede yapılması ve/veya KIZILAY m onaylayacağı
laboratuarlarda yaptınlması her türlü giderleriyle birlikte YÜKLENİCİ ııin yükümlülüğündedir. Testler
YÜKLENİCİ ve KIZILAY elemanları ile müştereken yapılacaktır.
5. Bütün kontrollük hizmetlerini KIZILAY elemanları ve/veya KIZILAY m görevlendirdiği TEKNİK
MÜŞAVİR kuruluş KIZILAY adına yürütecektir.
6. Yapı ruhsatı, iskân ruhsatı ve cins tahsisi işlemleri YÜKLENİCİ tarafından yapılacaktır. Bu işler
için YÜKLENİCİ’ye ilave bir ücret ödenmeyecektir.
7. İhale dokümanlarında "gün" olarak belirtilen bütün süreler, aksi belirtilmediği sürece takvim-günüdür.
8. Yıkım, söküm ve inşaat sırasında mevcut tesislerde, çevre yapılarda, su, kanalizasyon, elektrik, gaz ve
belediyeye ait yol ve alt yapı tesislerinde ve dolaylı olarak üçüncü şahıslara ait yapılarda meydana gelebilecek
zarar, ziyan ve kayıplardan YÜKLENİCİ sorumlu olacaktır.
9. İnşaat işleri sırasında gerekli emniyet tedbirlerinin alınması ve iş güvenliği kurallannın uygulanması
YÜKLENİCİ yükümlülüğündedir.
10. Şantiye elektriği ve suyu YÜKLENİCİ tarafından temin edilecektir. İş süresince binaya ait elektrik ve su
tüketim bedelleri YÜKLENİCİ tarafından ödenecektir.
11. Statik, mekanik ve elektrik projeleri uygulanırken mimari projeye göre uygulanacaktır.
12. KIZILAY ın kabulünün yanı sıra; Belediye, BEDAŞ ve TEDAŞ vb. gibi diğer ilgili kuruluşlarca yapılması
gereken kabul işlemlerinin de yaptınlması ve bununla ilgili her türlü masraf YÜKLENİCİ' ye aittir.
13.YÜKLENİCİ taahhüdündeki binaya ait, iskân ruhsatı alınmış, kanalizasyon, elektrik ve su
aboneliği yapılıp sayacı takılmış, varsa doğaigaz bağlantıları yapılıp aboneliğe hazır hale getirilmiş,
asansör ve ısınma tesisatının kullanma izinlerini vs. almış olarak KIZILAY’a teslim edecektir.
YÜKLENİCİ ilgili Kurum ve Kuruluşlardan söz konusu işlerin takibini yapıp, izinlerini onaylarını alıp
gerekli harçlarını, vergilerini ve depozitolarını yatıracaktır.
14. Mevcutta molozlar varsa YÜKLENİCİ tarafından atılacak olup, bunun İçin aynca Ödeme yapılmayacaktır.
15. Kazı imalatı, dolgu imalatı, inşaat imalatları, moloz inşaat artığı, artan malzemeler, inşaat artıklan v.s.ler
şantiyeden ve inşaat sahasından uzaklaştırılacak ve bunlar için aynca yükleme boşaltma nakliye bedeli
ödenmeyeceği gibi, herhangi bir ad altında da ödeme yapılmayacaktır. İnşaatın söz konusu hafriyat, moloz, inşaat
artıklan vb. Belediyenin göstereceği yere dökülecektir.
16. KIZILAY yardım amaçlı Demek olduğundan bağış malzeme alabilecektir. Bu durumda Çevre ve Şehircilik
Bakanlığının bağışın yapıldığı 2013 yılı Birim Fiyat analizinde bağış malzemeye esas olabilecek fiyat analiM/îdeki
malzeme ve işçilik oranlan esas alınarak, YÜKLENİCİ nin yapım imalatı pursantaj oranı uygulanarak v;pmış
rf malzemelerine ait bedel fiyatının düşülmesiyle ödeme yapılacaktır.
froje Geliştyıı^v&^yfnetini Ltd. Şti,
Aşa$ı öveçJe r M
Te): 031 2 287
a
t
ı
7/ 2 Çankaya
2 /y f Q? 26 ANKARA
17. Gerektiğinde kuramlardan onay YÜKLENİCİ tarafından alınacak olup her türlü harcama YÜKLENİCİ
tarafından karşılanacaktır.
18. KIZILAY projeyi vermiş olsa dahi, yapılan uygulama ve imalatlardan doğabilecek hatalardan yapımcı
firma sorumludur.
19. İşin süresi içinde - yapım aşamasında oıtaya çıkabilecek proje revizyonları inşaatın yapımını
geciktirmeyecek şekilde uygulamaya yansıtılacaktır. Yapılan proje revizyonlarını son hallerini gösterir as-built
projeler YÜKLENİCİ tarafından bila bedel yaptırılarak KIZLLAY’a teslim edilecektir.
20. Proje detaylarındaki bazı imalatlar, imalat tanımları veya pursaııtaj celvelinde gösterilmemiş olabilir veya
projede tanımlanamayan bazı imalatlar, imalat tanımları veya pursantaj cetvelinde gösterilmiş olabilir, bu tür
imalatların ortaya çıkması durumunda projeler ve teknik şartnameler gereği imalat sırasına göre yapılacaktır.
Bu gibi durumlarda YÜKLENİCİ hiçbir fark talep etmeyeceği gibi proje ve detayları ile teknik
şartnamelerde gösterilen imalatlar anahtar teslimi götürü bedele dahil olup, fiyat değişmeyecektir.
Bu nedenle isteklilere tekliflerini vermeden önce proje ve detaylarını, imalat tanımlarını incelemeleri inşaat
sahasını ziyaret ederek saha şartlarını önceden tetkik etmeleri tavsiye edilir.
21. İşin yapımı esnasında işe engel olacak her türlü hususa YÜKLENİCİ tarafından çözüm getirilecektir.
Ortaya bir bedel çıkarsa YÜKLENİCİ tarafından ödenecek ve KIZILAY’dan herhangi bir hak talep edilmeyecektir.
22. YÜKLENİCİ teklif alt dokümanlarında olabilecek herhangi bir işlem hatası (toplama, çarpma vb)
KIZILAY lehine değerlendirilecektir.
23. Mahal listesi, teknik şartname ve projelerde, imalatlar arasında çelişki olması durumunda KIZILAY onayı
doğrultusunda imalat yapılacaktır.
24. Kazı bedeli anahtar teslim bedel içerisinde yer almakta olup her hangi bir ad altında bedel ödenmeyecektir.
25. Tüm nakliyeler anahtar teslimi götüm bedele dahil olup ilgili birim fiyatlar içinde düşünülecektir. Hiçbir
şekilde nakliye bedeli ve nakliye zorluğu katsayısı ödenmeyecektir.
26. Ara depo bedeli ödenmeyecektir.
27. Gerektiğinde kurunılardan alınacak onaylar izinler ve ruhsatlara ait Teknik Uygulama Sorumlusu
(TUS) veya Yapı Denetim sorumlularıyla ücretleri YÜKLENİCİ tarafından karşılanacaktır.
28. Zemin ve çevre emniyeti açısından gereken (iksa, fore kazık vb.) her türlü projelendirme ve
imalat yükleniciye ait olacaktır.
29. Parselde karşılanamayan otopark ile ilgili ödenmesi gereken tüm bedeller YÜKLENİCİ
tarafından karşılanacaktır.
MADDE 4- ŞANTİYELERDE KONACAK LEVHALAR:
YÜKLENİCİ, Sözleşmenin akdinden itibaren en geç 15 (onbeş) gün içinde inşaat sahasının KIZILAY’ca
gösterilecek yerlerine, aşağıda özellikleri ve uygulama şartlan açıklanan levhaları koymaya mecburdur.
î)Levhalar üzerine, KIZILAY tarafından yaptırılıp onaylanan projesine göre KIZILAY m, inşaatın,
Kontrol' un ve YÜKLENİCİ'nin adı, ruhsat tarih ve numarasrile lüzumlu görülecek diğer hususlar yazılacaktır.
2)Levhalar, talimini 1.70 x 2.60 m boyutunda olacak, yaklaşık 7.00 m yükseklikte patent borudan yapılmış
2 adet sehpa üzerine monte edilecektir. Patent borudan yapılan sehpanın ayaklan, projesine uygun olarak beton
temel içine gömülecektir. Uygulanın YÜKLENİCİ' nin hazırlayacağı ve KIZILAYm onaylayacağı detay projelere
göre yapılacaktır.
MADDE 5- EKLER
1.
2.
3.
4.
Proje
Aşağı öw
Te/: 0312
Projeler (CD ortamında)
Teknik Şartnameler (Poz tarifleri) (İnşaat, mekanik, elektrik, asansör)
Mahal Listeleri (İnşaat, mekanik)
Pursantaj Listesi
ti»u Ltd. Şii.
7(2 Çankaye
____7 2 8 ANKARA
012 7406
3/3
TÜRK KIZILAY1
İSTANBUL İLİ, BEYOĞLU İLÇESİ, FİRUZAĞA MAH., KADİRİLER YOKUŞU SOK. NO:21 ADRESİ,
30 PAFTA, 497 ADA, 41 PARSEL ÜZERİNDEKİ BİNANIN YIKILARAK KONUT İNŞAATININ YAPILMASI
GENEL PURSANTAJ LİSTESİ
SIRA
NO
1
2
2a
İMALATIN CİNSİ
YIKIM
KABA İNŞAAT İŞLERİ
2,55
TEMEL İŞLERİ VE TEMEL ALTI İŞLERİ
2b
KAT BETONARME İŞLERİ
2c
ÇATI İŞLERİ
2d
KAGİR DUVAR İŞLERİ
GENEL
PURSANTAJ(%)
0,91
33,55
25,26
2,60
3,14
41,82
İNCE İNŞAAT İŞLERİ
3
7,89
3a
DÖŞEME KAPLAMA VE SÜPÜRGELİKLER
3b
DUVAR KAPLAMA
3c
MERDİVEN İŞLERİ
1,98
3d
TAVAN KAPLAMALARI
0,69
3e
BOYA İŞLERİ
2,49
3f
KAPİ, PENCERE VE MUTFAK DOLAP VE TEZGAHLARI
9,29
CEPHE VE BAHÇE İŞLERİ
13,19
3g
-
6,29
10,97
ELEKTRİK TESİSATI
4
4a
KUVVETLİ AKIM
2,66
4b
ZAYIF AKIM
2,61
4c
ASANSÖR
5,70
7,75
MEKANİK TESİSATI
5
SIHHİ TESİSAT
2,84
5b
KALORİFER TESİSATI
1,91
5c
MÜŞTEREK TESİSAT
1,10
5d
BRÜLÖR.DOĞALGAZ,KALORİFER HAVALANDIRMA TESİSATI
1,90
5a
6
GEÇİCİ KABUL VE İSKAN RUHSATI ALINMASI
GENEL PURSANTAJ TOPLAMI (%)
.
5,00
100,00
TÜRK K1ZILAYI
İSTANBUL İLİ, BEYOĞLU İLÇESİ, FİRUZAĞA MAH., KADİRİLER YOKUŞU SOK. NO:21 ADRESİNDEKİ
30 PAFTA, 497 ADA, 41 PARSEL ÜZERİNDEKİ BİNANIN YIKILARAK KONUT İNŞAATININ YAPILMASI
İNŞAAT POZ LİSTESİ
Sıra No
Poz No
1
16.058/1A
2
21.011
İMALATIN CİNSİ
Brın
BASINÇ DAYANIM SINIFI C20/25 (BS 20) OLAN HAZIR BETON DÖKÜLMESİ (BETON NAKLİ OAHlL)
M3
BETONARME KALIP YAPILMASI
M2
3
23.014
B 8-12 MM İNCE NERVÜRLÜ ÇELİĞİN BÜKÜLÜP DÖŞENMESİ
TO N
4
23.015
0 14-28 MM KALIN NERVÜRLÜ ÇELİĞİN BÜKÜLÜP DÖŞENMESİ
TON
5
Y.15.001/1 A
MAKİNE İLE YUMUŞAK VE SERT TOPRAK KAZINMASI {SERBEST KAZI)
M3
6
15.14D/3
HAFİF AGREGA (ELENMİŞ KÖMÜR CURUFU) İLE DOLGU YAPILMASI
M3
7
15.140/8
ÇAKIL İLE DRENAJ YAPILMASI
M3
8
Y .16.050/03
BETON SANTRALİNDE ÜRETİLEN VEYA SATIN ALINAN VE BETON POMPASIYLA BASILAN, C 16/20 BASINÇ
DAYANIM SINIFINDA BETON DÖKÜLMESİ (BETON NAKLİ DAHİL)
M3
9
18.140/A2
12.5 MM TEK KAT ALÇI DUVAR LEVHALARI İLE TEK İSKELETU AGRAFLIASMA TAVAN YAPILMASI
M2
10
Y.18.001/C01
85 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 85 x 190 mm) ile duvar yapılması
M2
11
Y.18.001/C04
135 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 135 x 190 mm) ile duvar yapılması
M2
12
Y.18.201/A02
YAN VE ÜST KENARINDAN KENETLENEBİLEN KİREMİT İLE ÇATI ÖRTÜSÜ YAPILMASI (GRUP 1)
M2
13
Y .18.245/001
EĞİMLİ ÇAT. KRMT. VE MET.ÇATt ÖRT.ALT. MİN. 1MM-KAL1NLIĞINDA İKİ YOZ.POLİ.FİLM KAP.CAM
TÜL.TAŞ.LAM POL.BİT.ÖRTÜ SU YLT.YAP.
M2
14
18.460/2
0200 MM SPİRAL SARIMLI PVC ESASLI BORULARIN TEMİNİ VE YERİNE DÖŞENMESİ (DRENAJ,Y.SUYU V E '
KANALİZASYON İÇİN) TlP4
MT
15
Y.18.461/002
3MM KALINLIKTA PLASTOMER ESASLI CAMTÜLÜ TAŞ.3MM KAL.PLAST.KEÇE TAŞ.POL. BİT.ÖRT.tKİ KAT. SU
YAL.YAPILMASI
M2
16
Y .18.461/042
250 GR/M2 AĞIRLIKTA GEOTEKSTİL KEÇE SERİLMESİ
M2
17
Y.19.055/003
5 CM KALINLIKTA YÜZEY) PÜRÜZLÜ VEYA PÜRÜZLÜ KANALLt EXTRUDE P O L LEVHALAR (XPS-200KPA
BASINÇ DAYANIMLl) İLE DİŞ OUV. DIŞTAN ISI YAL. VE ÜZERİNE ISI YAL. SIVASI YAPILMASI (MANTOLAMA)
M2
18
Y .19.056/003
5CM KALINLIKTA YÜZEYİ DÜZGÜN LEVHALAR (XPS-300 KPA BASINÇ OAYANIMLt) İLE BODRUM
PERDELERİNDE SU YALITIMI ÜZERİNE ISI YALITIMI YAPILMASI
M2
19
Y .19.059/007
10 cm kalınlıkta ekspande polistren levhalar (EPS - 30 kg/m3 yoğunlukta) ile yatayda (geleneksel gezilebilir teras çatı
vb.) ısı yalıtımı yapılması
M2
20
Y.19.085/001
ELASTOMERİK REÇİNE ESASLI SIVI PLASTİK KAPLAMA MALZEMESİ İLE 2 KAT HALİNDE TOPLAM 1 M M
KALINLIKTA SU YALITIMI YAPILMASI (YATAYDA+DÜŞEYDE)
M2
21
Y.21.051/C01
ÇELİK BORUDAN TAM GÜVENLİKLİ CEPHE İŞ İSKELESİ YAPILMASI (0,00-51,50 M ARASI)
M2
22
Y.21.051/C03
ÇELİK BORUDAN TAVANLAR İÇİN TAM GÜVENLİKLİ ÎŞ İSKELESİ YAPILMASI (0,00-21.50M ARASI)
M3
23
21.210
RENDESİZ VE ÇATI ÖRTÜSÜNÜN ALTI TAHTA KAPLAMALI AHŞAP OTURMA ÇATI YAPILMASI
M2
24
21.281
AHŞAP SÜPÜRGELjK YAPILMASI VE YERİNE KONULMASI
MT
25
21.291
BETON ZEMİN ÜZERİNE YAPIŞTIRMA SURETİYLE 16 MM KAL. I SINIF MEŞE AHŞAP PARKE KAPLAMA
YAPILMASI
M2
26
Y.23.011
NERVÜRLÜ ÇELİK HASIRIN YERİNE KONULMASI 3,001-10,000 KG/M2 (10,000 KG/M2 DAHİL)
27
Y .23.152
KARE VE DİKDÖRTGEN PROFİLLERLE PENCERE VE KAPI YAPILMASI VE YERİNE KONULMASI
28
23.243/13A
30X30 CM EBADINDA 0,70 MM KALINLIĞINDA MINIMUM20 MİKRON ELEKTROSTATİK TOZ BOYALI
------- ^
POLYESTER ESASLI DELİKSİZ ALÜMİNYUM PLAKADAN (EN AW 3000 SERİSİ) SARMALI SİSTEM A S M A \ ^
TAVAN YAPILMASI
¡Proje Geliştirmev
Aşağı Ö v e /lo r m f r n Z 'S
Tel: 0312 2(f7
O U Ç tİlU U ö , Ş ii
o: 7/2 Çgnkayc
7 87 ?fiANKAR;\
TON
kT
1/
o
TÜRKKIZILAYI
1868
Sayı
D.50.0.KZY.0.33. 3 f ) I 'S
Konu İst. Beyoğlu, Firuzağa Mah. Konut İnşaat İhalesi
Ek
İdari ve Teknik Şartname ile İlan Metni
KARGO
25. 07. 20-1 4 * 0 1 8 5 3 4
TÜRK KIZİLAYI
GENEL MÜDÜRLÜK
Lojistik Direktörlüğü
Ataç 1. Sokak No:32 Yenişehir 06420 Ankara,
Tel: (0312) 430 23 00 Faks: (0312) 430 01 75
433 05 31 www.kizifay.org.tr
TİCARET ODASI BAŞKANLIĞINA
Söğütözü Mah. 2. Cadde No:5
Söğütözii/ ANKARA
Türk Kızılayı İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Firuzağa Mah.y Kadiriler Yokuşu Sok. No:21 adresindeki
30 pafta, 497 ada, 41 parselde kayıtlı 280,72 m2 taşınmaz üzerindeki binanın yıkılarak konut inşaatının
anahtar teslim götürü bedel ile yaptırılacaktır.
........
.-J.—....i - - - İhale ile ilgili olarak hazırlanan 1 takım şartname yazımız ekinde gönderilmiş olup, bilgi
edinilmesini ve ilgililere duyurulmasını rica ederim.
Z a rf Teslim T arih ve Saati: 21.08.2014 tarih saat 10:30
Açjk Eksiltme Tarih ve Saati; 22.08.2014 tarih saat 14:30
29
Y.23.244/L
ELEKTROSTATİK TOZ BOYALI ISI YALITIMLI ALÜMİNYUM DOĞRAMA İMALATI YAPILMASI VE YERİNE
KONULMASI
KG
30
25.016/1
DEMİR İMALATIN 2 KAT ANTİPAS 2 KAT SENTETİK BOYAYLA BOYANMASI
M2
31
25.03472
ÇIPLAK BETON VEYA İNCE SIVA ÖZERİNE ASTAR ÇEKİLEREK SİLİKON ESASLI GRENLİ CEPHE MALZ. İLE
STENİLEN RENKTE KAPLAMA YAPIL.
M2
32
25.048/1A
YENİ SIVA YÜZEYLERİNE 0,350 KG MACUN ÇEKİLEREK 2 KAT SU BAZLI MAT PLASTİK BOYA YAPILMASI
M2
33
25.048/3
SATEN ALÇILI YÜZEYLERE ASTAR ÇEKİLEREK 2 KAT YARIMAT SUBAZLI PLASTİK BOYA YAPILMASI
M2
34
25.137
DEMİR VE MADENİ İMALATIN KOROZYONA KARŞI 2 KAT BOYANMASI
M2
35
26.006/015A
10 X 30 CM EBADINDA DÜZ YÜZEYLİ HER RENK VE DESENDE SERAMİK DUVAR KAROSU İLE FUGALI
DUVAR VE CEPHE KAPLAMASI YAPILMASI {FAYANS VE SERAMİK YAPIŞTIRICISI İLE)
M2
36
26.008/029A
30X30 CM EBADINDA MAT YÜZEYLİ, HER RENK VE DESENDE, SIRSIZ PORSELEN KAROLAR (GRANİT
SERAMİK KARO) İLE FUGALI DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI (FAYANS VE SERAMİK YAPIŞTIRICI il F )
M2
37
26.008/093A
30 X 60 CM EBADINDA MAT YÜZEYLİ, HER RENKTE, SIRSIZ PORSELEN KAROLAR (GRANİT SERAMİK KARO)
İLE FUGALI DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI (FAYANS VE SERAMİK YAPIŞTIRICISI İLE)
M2
38
26.041 İM K
BEYAZ ÇIMENTOLU, DUZ VEYA DESENLİ, HER RENKTE, HER EBAT VE KALINLIKTA, ÇİFT TABAKALI
TERRAZO KARO PLAK (KARO MOZAYİK-SINIF 2) İLE İÇ MEKIANLARDA DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI
Î250X250 MM/300X300MM/330X330 MM VB EBATLARDA1)
M2 .
39
26.210/MK
4 CM ANDEZİT PLAKLARLA DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI (30 cm x Sefbest Boy)
M2
40
26.221/MK
10x15x50 CM BOYUTLARINOA ANDEZİT BORDÜR TEMİNİ VE YERİNE DÖŞENMESİ
MT
41
26.502/MK
BEYAZ ÇİMENTOLU, TEK TABAKALI TERRAZO KARO PLAK (SUNİ MERMER-SINIF 2) İLE İÇ MEKANLARDA
DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI (CİLALI) (250X250 MM/300X300 MM/330X330 MM VB EBATLARDA)
M2
42
26.662/MK
BEYAZ ÇİMENTOLU VE TEÇHİZATLI MERMER PİRİNÇLİ PLAKALARLA MERDİVEN BASAMAĞI KAPLAMASI
(BASAMAK 4, RIHT 3 CM KALINLIKTA)
MT
43
26.702/C1
3 CM KALINLIĞINDA RENKLİ MERMER PLAKLAR İLE DIŞ DENİZLİK YAPILMASI. (3x30xSerbestboy)
M2
44
26.752/C1
3 CM KALINLIĞINDA RENKLİ MERMER PLAKLAR İLE PARAPET YAPILMASI. (3x30xSerbe$tboy)
M2
45
27.501/MK
250/300 ÇİMENTO DOZLU HARÇLA DÜZ SIVA YAPILMASI (DIŞ DUVAR YÜZEYLERİ İLE BODRUM İÇ
DUVARLARINDA)
M2
46
27.525/1
BETON, TUĞLA DUVAR vb. YÜZEYLERE PERLİTLİ SIVA VE SATEN KAPLAMA YAPILMASI
M2
47
27.528/3
İNCE SIVA, ALÇILI SIVAU VB. YÜZEYLER ÜZERİNE 3 MM KALINLIĞINDA SATEN ALÇI KAPLAMA YAPILMASI
M2
48
27.530/1
HAZIR MAKİNE SIVASI İLE TAVANLARA TEK KAT ALÇI SIVA YAPILMASI (15mm KALINLIK)
M2
49
27.531/MK
KİREÇ-ÇİMENTO KARIŞIMI HARÇLA D.ÜZ SIVA YAPILMASI
M2
50
27.581/M K
200 DZ ÇİMENTO HARCIYLA TESVİYE TABAKASI YAPIMI
M2
51
Y.28.645/C21
PVC V E ALÜMİNYUM DOĞRAMAYA PROFİL İLE 4+4 MM KALINLIKTA 12 MM ARA BOŞLUKLU İLK CAMI ISI
KONTROL KAPLAMALI ÇİFT CAMLI PENCERE ÜNİTESİ TAKILMASI
M2
52
M S B .676
RENKLİ MERMER PLAKLARLA PARAPET DUVARINA HARPUŞTA YAPILMASI
M2
53
M S B .851/1
SAC YAĞMUR İNİŞ BORUSU YAPILMASI
M
54
M S B .852/1
SAC YAĞMUR OLUĞU YAPILMASI
M
55
MSB 673
BULANCAK FÜME GRANİT PLAK İLE MERDİVEN BASAMAĞI YAPILMASI*
MT
56
MSB 671
BULANCAK FÜME GRANİT PLAK İLE DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI
M2
57
M S& 672
BULANCAK FÜME GRANİT PLAK İLE SÜPÜRGELİK YAPILMASI
58
Ö ZEL POZ 1
AHŞAP DESENLİ PVC PENCERE YAPILMASI
'
\
f
•X
.
frojc GelUtirjnevüe
rıelim U<i. Şii.
Aşa$ı Ö v O f e ı v f O / j 3^7. Sfrk. I o: 7/2 v^nkiyiı
fel; 0312
37 28 ANKARA
1ı
Î27436
<•
59
27.581/MUANLZ
ORTALAMA 5 CM EĞİM BETONU YAPILMASI
M2
60
19.05372/ANLZ-1
B CM XPS YAPILMASI
M2
61
ÖZEL POZ 2
DONATILI PREKAST ALT SÖVE YAPILMASI
M
62
ÖZEL POZ 3
DONATILI PREKAST ÇEVRE SÖVE YAPILMASI
M
63
ÖZEL POZ 4
ANDEZİT CEPHE KAPLAMASI YAPILMASI
M2
64
ÖZEL POZ 5
ÇELİK KAPI YAPILMASI
ADET
65
ÖZEL POZ 6
AMERİKAN KAPI YAPILMASI
A D ET
$6
ÖZEL POZ 7
CAMLI AMERİKAN KAPI YAPILMASI
A D ET
67
19.053/2/ANLZ-2
2 cm XPS İLE DÖŞEME YALITIMI YAPILMASI
M2
68
19.053/2/ANLZ-3
5 CM XPS İLE DÖŞEME YALITIMI YAPILMASI
M2
69
ÖZEL POZ 8
FERFORJE KORKULUK YAPILMASI
70
26.008/029/ANLZ 5 ‘ 5 CM SERAMİK KAPLAMASI YAPILMASI
M2
71
18.140/A2/ANLZ
METAL KONSTRÜKSİYON ÜZERİNE ÇİMENTOLU YONGA LEVHA İLE KAPLAMA YAPILMASI
M2
72
V.23.220
DEMİR BORUDAN KAYNAKLA KORKULUK YAPILMASI VE YERlNE KONULMASI
KG
73
MSB G60/A1
3 CM RENKLİ MERMER PLAKLARLA TEZGAH ÜSTÜ KAPLAMASI YAPILMASI
M2
74
22.081
TİP AHŞAP MUTFAK TEZGAH ALTI DOLABI YAPILMASI VE YERİNE MONTE EDİLMESİ (1,68X 0.85)=M 3M 2
M2
75
22.082
TİP AHŞAP MUTFAK TEZGAH ÜSTÜ DOLABI YAPILMASI VE YERİNE MONTE EDİLMESİ {3,04X0,80)=2,46M 2
M2
76
A05
GÖMME MAKARALI SİLİNDİRLİ İÇ VE DIŞ KAPI KİLİDİNİN YERİNE TAKILMASI (GENİŞ VE DAR TİP)
AD
77
A08
KAPI KOLU VE AYNALARININ YERİNE TAKILMASI (KROMAJLI)
AD
78
A09
LASTİK BAŞLI TAMPONUN YERİNE TAKILMASI
AO
79
A10
MENTEŞENİN YERlNE TAKILMASI
AD
80
B03 ‘
VASİSTAS TAKIMININ YERİNE TAKILMASI (ÇELİK MAKAS, KROMAJ KOL TUTANAK)
81
B04
MANDALIN YERİNE TAKILMASI (İSPANYOLET KOLU VE DAMAK) SARI PİRİNÇ MONTEVET VİDASI
AD
82
B16
MENTEŞENİN YERİNE TAKILMASI
AD
83
PEYZAJ
Proje Geli
eOıv) l.uK ?>U.
Aşağı Öveç'
Tel: 0312 28
No: V/2 Cartaya
07 87 2 6 ANKARA
012 7486
GRP
* ‘
AD
GRB
İNŞAAT İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
MADDE 1- İŞİN YERİ:
İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Firuzağa Mah., Kadiriler Yokuşu Sok. No:21 adresindeki 30 pafta,
497 ada, 41 parselde kayıtlı 280,72 m2 taşınmaz.
MADDE 2- İŞİN KONUSU:
İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Firuzağa Mah., Kadiriler Yokuşu Sok. No:21 adresindeki 30 pafta,
497 ada, 41 parselde kayıtlı 280,72 m2 taşınmaz üzerindeki binanın yıkılarak konut inşaatının
KIZILAY’ın yaptırdığı ve onaylattığı projeler ve detayları uyarınca, sözleşme ve eki
şartnameler doğrultusunda, tüm işlerle iigili vergi, resim, harç ve benzen giderler, YÜKLENİCİ
tarafından karşılanmak üzere anahtar teslimi götürü bedelle yapılması işidir.
MADDE 3 - ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER:
K İş kapsamındaki imalatlar yapılırken T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, Milli Savunma
Bakanlığının, Karayolları Genel Müdürlüğünün ve ilgili kamu kurum/kuruluşlarının birim
fiyat tariflerine ve özel birim fiyat tariflerine göre yapılacaktır.
2- Tüm kapı, pencereler aksesuarları (kol, kilit, menteşe, ispanyolet v.s.) ile bir bütün olarak
düşünülüp bedelleri bu şekilde hesaplanmıştır.
3- Tüm imalatlar ilgili resmi kurumlanıl (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı., M.S.B, vs.) imalat
poz tanımlarına ve özel poz tanımlarına uygun malzeme ve işçilikle yapılacaktır.
4- KIZILAY projeyi vermiş olsa dahi, yapılan uygulama ve imalatlardan doğabilecek
hatalardan YÜKLENİCİ sorumludur.
5- Hafriyat için zeminde çıkabilecek kaya v.s. için kazı klas farkı, su çıkması halinde su zammı
gibi hiçbir ad altında fiyat farkı ödenmeyecektir.
6- Islak hacim izolasyonları duvarlara 30’ar cm çıkartılacak ve sızdırmazlık kontrolü
yapılmadan üzerine imalat yapılmayacaktır.
7- Kör kasalar (2) kat antipasla boyanacaktır.
8- Tüm sıva köşelerine metal köşe profili, seramik duvar kaplaması iç ve dış köşelerine
PVC esaslı çıta konacaktır.
9- Döşeme kaplaması değişimlerinde, uygun metal eşik profili ile geçiş sağlanacak ve
merdiven basamaklarında kaymayı önlemek amacı ile basamak uçlarına 5cm yakma
işlemi yaparak önlem alınacaktır.
1 0 -Çatı arasına uygun aydınlatma tesisatı çekilecektir.
11-İmalatlar için gerekli olan her cins malzeme inşaat sahasına getirilecek, olumsuz çevre ve
hava koşullarından korunacaktır.
12-İnşaatların yapımı esnasında kaldırılan, bozulan, hasar gören yol, altyapı, kaldırım,
kaplamalı alan, yeşil alan, çevre düzenleme, tabela, trafik ışığı v.b. eski haline getirilecek
şekilde onarılacaktır. Onanmlar (altyapı v b .) hizmetlerin sürekliliğini ve güvenliğini devam
ettirecek şekilde, hizmet sahibine herhangi bir rahatsızlık vermeden, kısıtlamadan ve engel
olmadan, değişiklik gerekli olmadıkça eskisi gibi hizmet verecek şekilde yapılacaktır.
13- Yüklenici firma, şantiyede gerekli emniyet tedbirlerini alacak, iş güvenliği için uygun iv
levhalarını asacak, ayrıca şantiyede çalıştırdığı personelin kaldığı binaları işçi sağlığı, i
14-Yüklenici şantiyede kontrol teşkilatına görevini yapabilmesi için, kendine yaptığı şantiye
ofisinden bağımsız olarak telefonu, faksı, bilgisayarı, internet bağlantısı, fotokopi vb. büro
. makineleriyle ve ofis mobilyaları ile döşenmiş bir çalışma mahalli hazırlayacaktır.
15- Yüklenici, inşaat sahasını veya çevresini kirletmeyecek, gereksiz şekilde araziyi, yollan ve
diğer yapıları bozmayacaktır. Şantiye sahası çitlerle ve perdelerle çevrelenecek ve girişler
kontrollü olacaktır. Şantiye sahası her zaman temiz ve düzenli olacaktır.
16-Yüklenici, çalışanları ile birlikte taşeronlarının ve şantiyedeki diğer elemanların sağlığını,
güvenliğini ve refahım sağlamak ve bu konuda İdarenin memnuniyeti için bütün gayretini
gösterecektir. İnşaat sırasında olabilecek bütün kazalar yalnızca yüklenicinin
sorumluluğundadır.
17-İdare, yüklenicinin çalışma yönteminin emniyetsiz olduğuna, güvenlik bariyerlerinin veya
diğer emniyet unsurlarının, güvenlik ve kurtarma ekipmanlarının yetersiz olduğuna karar
verir ise; yüklenici verilen talimatlara göre çalışma yöntemini değiştirecek, güvenlik
önlemlerini arttıracak veya kurtarma ekipmanları temin edecektir. Bu gibi talimatlar
yükleniciyi sözleşme kapsamındaki diğer yükümlülüklerden kurtarmayacaktır.
18-Yüklenicinin yapacağı işler halkı gereksiz şekilde rahatsız etmeyecektir. Haİkın geçiş
haklarına daima riayet edilecektir. Polis, karayolları veya diğer kamu makamlarının yazılı
izni olmadan, karayolu veya yürüme yolları geçişi engelleıımeyecektir.
19-Yüklenici, trafik düzenlemesi ve yol emniyet tedbirleri için yetkili makamların getirdiği
şartlara ve önerilere uyacaktır.
20- Yüklenici, proje sahasının yakınında bütün kamu yollarının ve kaplamaların temiz tutulması
ve şantiye aktivitelerinden meydana gelebilecek döküntülerden uzak tutulabilmesi için
gerekli bütün önlemleri alacaktır.
2 1 -Projenin herhangi bir kısmında su, atık su, elektrik, telefon, drenaj vb. alt yapı hizmeti ile
karşı karşıya gelinirse, yüklenici veya taşeronları çalışmayı hemen durduracak, ve idareyi
ve yetkilileri haberdar edecektir. Yüklenici veya taşeronlarının çalışmaları sonucu mevcut
alt yapı tesislerinin zarar görmesinden, İdare sorumlu değildir. Meydana gelecek zararlar
yüklenici tarafından karşılanacaktır.
22- Projede ve şartnamede belirtilmeyen teknik hususlar, eksiklikler ve yapılması teknik
zorunluluk gerektiren işler. Kurumun öngöreceği ve işin tekniğine uygun şekilde
yapılacaktır. İmalatlarda, Kurumun istemesi durumunda imalat başlangıcında bir örnek
bölüm yapılarak, uygunluğunun Kurumca onayına müteakip imalata devam edilecektir.
23- İhale öncesi isin yapılacağı mahal yüklenici firma tarafından incelenmelidir. Yüklenici,
projede ve teknik şartnamede bir çelişki tespit etmesi durumunda ihale öncesine kadar
kurumdan düzeltilmesini talep etmelidir. Uygulama safhasında tespit edilen aksaklıklar ve
çelişkiler ve bunların çözüm yolları yüklenici firma tarafından kurumdan ayrıca bir bedel
talep etmeden kurumun onayına sunulmalı ve onayı müteakip imalata devam etmelidir.
24- Tüm malzeme imalatlarında (boya, ahşap kapı, doğrama, madeni aksam, kaplama vb.),
imalat öncesi kurumdan malzeme onayı alınmalıdır. Malzemelerin seçimi esnasında
Yüklenicinin sunacağı Türk Standartlarına ve CE belgesine uygun olarak üretilmiş en az 3
(üç) alternatifli malzeme numunelerinden birini kurum seçebileceği gibi, bunların tümünü
reddedebilir, yeni malzeme sunulmasını isteyebilir. Aksi takdirde kurumca malzeme onrfVı
verilmeyecektir. Yüklenici, malzemeleri h program larını aksatm ayacak sekifd
İ
25-
262728-
29-
30-
313233-
34-
önceden kurummı onayına sunacak ve meydana gelecek gecikmeden kurum sorumlu
olm ayacaktır. Malzeme seçimi kurumun onayı ile kesinlik kazanacaktır.
Yüklenici, kurumun talep etmesi durumunda, malzeme numunelerini, bedeli kendisi
tarafından karşılanmak üzere kurumun onaylayacağı bir laboratuvar ya da kuruluşta
tahkikini yaptıracak ve neticelerini kurumun onayına sunacaktır. Bu gibi tahkikler için her
türlü alet, malzeme ve teçhizat yüklenici tarafından sağlanacaktır.
İsı ve su yalıtımı imalatları fotograflandmlacak, kontrol teşkilatı tarafından görülmeyen
imalatın üzeri kapatılmayacaktır.
Yağmur iniş boruları ilgili Belediyenin isteği doğrultusunda gerekli olan tüm bağlantıları
Yüklenici tarafından yapılacaktır.
Alüminyum doğrama, kapı ve cam imalatlarının imalatçı firma tarafından imalat projeleri
hazırlanıp, idare ve pıoje müellifinin onaylamasını müteakip uygulamaya geçilecektir.
Montajı asgari teknik kurallara uyularak yapılacaktır.
Özel imalatlar ise Özel Birim Fiyat Teknik Şartnamesinde belirtilen maddelere uygun
olarak yapılacak ve mutlaka örnek bölüm yapılacak, uygunluğu idare ve proje müellifince
onaylandıktan sonra imalata devam edilecektir,
Bütünün parçası olup da detaylarda bulunmayan imalatlar için Yüklenici, çeşitli
alternatifleri onaya sunacak ve İdarece uygun görülen tip uygulanacaktır. Bu işlemler için
ayrıca bedel ödenmeyecektir.
Oluklar galvanizli sacdan yapılacak olup, 50cm çatı öıttisü altında konulacaktır.
Tüm dış cephede mantolama altına kaba sıva yapılacaktır.
Binanın birinci katındaki cephe çıkmalarının alt yüzleri, 40 x 40 mm. demir konstruksiyon
ile karkas yapılacak, demir karkas 2 kat siilyen boya ile boyandıktan sonar üzeri çimentolu
yonga levha ile kapatılacaktır.
Zem in ve çevre emniyeti açısından gereken (iksa, fore kazık vb.) her türlü
projelendirm e ve im alat yükleniciye ait olacaktır.
M ADDE 4-ÖZEL İM ALAT TANIMLARI
Ö Z E L PO Z 1-AHŞAP DESENLİ PVC PEN CERE YAPILMASI
a) Profil en az 70 mm genişliğinde 3 odacıklı ve 3 mm et kalınlığında olacaktır.
b) Destek saçları TS 914’e uygun olarak galvaniz kaplanmış olacaktır. Destek saçları profillere
30 cm aralıklarında vidalanmış olacaktır. Destek sacı pencerelerde 1, 5 mm, kapılarda 2 mm
kalınlığında olacaktır.
c) Profillerde sonradan değiştirilebilir özellikte en az 2 izolasyon contası olacaktır. Contalar
EPDM veya TPE esaslı olacaktır.
d) Pencere kanatlannda 3 adet 75 mm boyunda menteşe, kapılarda 4 adet 100 mm boyunda
menteşe kullanılacaktır. Menteşe rengi beyaz olup fırın boya yapılmış olmalıdır. Menteşenin
vidalandığı tarafa menteşe destek sacı mutlaka konulmalıdır.
e) Su tahliye delikleri fabrikasyon açılmış olacaktır. Her bağımsız bölgede-en az 2 su tahliye
deliği bulunacak ve dış kısımda rüzgar kapakları takılmış olacaktır.
f) PVC profiller için RAL kalite belgesi ve diğer kalite belgeleri olacaktır. Kullanılacak diğer
malzemeler ise 1. sınıf olup TSE belgeli olacaktır. Kullanılacak PVC profil için mekanı
fiziksel ve~kimyasal özelliklerini gösterir belgeler verilecektir.
n
tj
g) Pencerelerin montajında uzun kenarda 3, kısa kenarda 2 adet çelik dübel kullanılarak montaj
yapılacaktır. Kapı montajlarında ise uzun kenarlara 4, kısa kenarlara 2 adet çelik dübel
kullanılacaktır.
h) PVC montajından sonra her türlü sıva tamiratı ve sızdırmazlık temini için gerekli
uygulamalar yüklenici tarafından yapılacaktır. Kullanılacak malzemeler uygun nitelikte
olacaktır.
i) Tuvalet ve banyo vasistaslarında buzlu cam kullanılacaktır.
j) Pencere ölçüleri Ek de verilmiş olmasına rağmen, imalata ait esas ölçüler işin yapımından
önce yüklenici tarafından tekrar yapılacaktır.
k) PVC doğramalarda 4+12+4 mm çift cam kullanılacaktır.
1) Camlar çıtası ile birlikte takılmış ve kanat ayarları yapılmış olarak teslim edilecektir. Cam
çıtalarının birleşim yerleri 45 derece açıyla hiç boşluk olmaksızın birleştirilmiş olacaktır,
m) Kullanılan cam ünitesi için kalite belgeleri verilecektir, iki cam plaka aralarında ortam
basıncına uygun kuı*u hava barındıracak şekilde bir araya getirilmelidir. Cam plakalar arasında
12 mm genişliğinde ara boşluk çıtası olmalı, içinde max. 3 A olan nem emici malzeme
olmalıdır. Cam ile ara boşluk çıtası birbirine hiç eksiksiz olarak preslenmiş birincil sızdırmaz
butil ve ikincil sızdırmaz polisülfİd veya poliüretan yardımıyla birleştirişmiş olmalıdır.
n)Peııcereler projesinde gösterildiği gibi iki yöne açılır olacaktır.
Ö ZEL PO Z 2 VE 3-DONATILI PREKAST ALT SÖVE VE ÇEVRE SÖVE YAPILM ASI
Gerek 40 cm. yüksekliğindeki alt söve, gerekse 12 cm. genişliğindeki çevre söve cam elyaf
takviyeli beton olarak da imal edilecektir. Prekast (öndökümlü) parçalar, alkali ortama
dayanıklı cam elyafı, portlant çimento, kuvarts kumu ve muhtelif geliştirici katkı malzemeleri
ile püskürtme yöntemi kullanılarak imal edilecektir.
Cam elyaf takviyeli beton öndökümlü kabuk parçaların betonarme veya tuğla duvar üzerinden
binaya taşıtılması için gereken çelik iç karkas, söve elemanlarının parçası olup, şantiyeye
birlikte sevk edilip imalatı söve montaj ekibi tarafından yapılacaktır.
Uygulamadan önce beton veya tuğla yüzler iyice temizlenecek, duvar yüzü ıslatılacak, üzerine
ortalama 3 cm kalınlıkta 400 kg dozlu çimento harcı ile altlık serilecek, yekpare olacak şekilde
projesindeki kalınlıkta precast beton söve harç üzerine yerleştirilecektir. Söve birleşim yerleri,
mastic dolgu veya^OO kg dozlu çimento şerbeti ile doldurulacak, kaplama esnasında kırılan,
çatlayan plaklar değiştirilecektir. Kaplama yüzü, harç vb. bulaşıklarından temizlenip
silinecektir.
Ö Z E L POZ 4-ANDEZİT C EPH E KAPLAMASI YAPILM ASI
Dış cephelerde, uygulama projelerinde ve detaylarında belirtilen yüzeylerde m ekanik an k rajh
andezit cephe kaplaması yapılacaktır. Projede 0.00 kotuna kadar açığa çıkan betonarme bodrum
duvarları, mekanik sistem ankrajh doğal taş ile kaplaııacaktır.
Uygulama öncesi, cephe kaplamasına ilişkin montaj çizimleri yüklenici' tarafından
hazırlanacak, tüm malzeme örnekleri ile birlikte idarenin onayı alınacaktır. Andezit doğal taşlar
projesinde belirtilen kalınlıkta, çatlaksız, kenarlan kırıksız ve tam 90 derece dik kesilmiş
levhalar olacaktır. Levha ebatları, imalat ölçüleri alındıktan soma, uygulama projelerine uygun
olacak şekilde, yüklenici tarafından hazırlanacak montaj çizimlerine göre belirlenecekti!
Levhaların yüzeyinde renk ve doku bozukluğu yaratan bir kusitfjm l
4 /6
Frojc neli
Aşağı Qy‘t
Tel: 0312 2
ebatlarındaki en fazla sapma derz genişliğinin 1/4'ünü geçmeyecektir. Kalınlık toleransı ± 2
mm olacaktır.
A ııkraj elemanları ; Tüm askı elemanları 3 mm kalınlıkta AİSİ 304 paslanmaz saçtan imal
edilmiş olacaktır. Betonarme yüzeylere monte edilecek askı elemanları montajı için en az 80
mm boyunda M8 paslanmaz çelik dübel kullanılacaktır. Pimler 5 mm AİSİ 304 paslanmaz çelik
çubuk olacaktır.
Isı yalıtım levhası; Mekanik tesisat şartnamelerine uygun özelliklerde, 5 cm kalınlığında XPS
levha kullanılacaktır. Yalıtım levhalarının tespiti için plastik özel başlıklı ısı yalıtım dübeli ve
poliüretan köpük kullanılacaktır.
Askı elemanları her levhaya alttan ve üstten 2 adet gelecek şekilde betonarme perdeye
dübellenecektir. Levhalar, ipinde-şakülünde paslanmaz çelik, askı elemanlarına monte
edilecektir. Pim deliklerinde akemi veya yeterli nitelikte plastik dübeller kullanılarak
sabitlenecektir. Bu amaçla, genleşme yapan dolgu malzemesi kullanılamaz.
Montajı tamamlanan yüzeyler temizliği ve kontrolü yapılarak teslim edilecektir. Andezit
levhalarda renk ve doku değişikliğine neden olacak hiçbir temizleme işlemi ve malzemesi
kullanılmayacaktır.
Betonarme perde veya duvar yüzeyine, cephe kaplama levhalarının montajından önce,
yoğunluğu XPS ısı yalıtım levhaları aralıksız olarak yerleştirilecektir. Her levha 5 adet özel
başlıklı plastik dübellerle betonarme perdeye sabitlenecektir. Askı elem anlarının bağlantı
yerlerinde ısı yalıtım levhaları kesilerek delinecek, levhalar kırılmayacaktır. Askı elemanları
bağlandıktan sonra ısı yalıtımının kesilerek çıkarılan yerleri poliüretan köpük ile
doldurulacaktır.
Ö Z E L POZ 5-ÇELİK KAPI YAPILMASI
Kuvvetli darbelere karşı darbelere dış müdahalelere dayammlı 9.5cm kalınlığında kalın çelik
gövde olacaktır,
M enteşe tarafında toplam 6 adet sabit mil olacaktır,
Kanat içerisinden gizli emniyet kelepçesi olacaktır,
Çelik kapı üzeri kasa ve kanat komple ahşap giydirme olacaktır,
Kilitlerimiz 21 noktadan kilitlenen merkezi kilit sistemi olacaktır,
Kapı içlerinde emliyet mandala ve kancalı kilit olacaktır,
180 derece gösteren mercekli dürbün olacaktır,
Ö Z E L PO Z 6-AMERİKAN KAPI YAPILMASI
Kanat : 42 mm kalınlıkta, yüzeyi 3,2 mm kalınlığında, hareli HDF Amerikan paneldir. İç dolgu
olarak hava delikli kraft petek dolgusu kullanılacaktır. Kanadın dört bir yanında %î 0-12
rutubete dayanıklı 35x45mm ebatlarında fınger-jointli köknar seren dönülecektir. Kilit ve
menteşe yerlerinde takviyeli seren kullanılacaktır.
Kasa : 42 mm kalınlıkta olup üst kısmı 12 mm MDF, orta kısım 18 mm fmger-jointmasif panel
ve alt kısım ise 12 mm MDF olacaktır. Kasa ön yüzü ahşap doku deseni verilecektir.
Pervaz: 10 mm kalınlıkta, 70 mm genişliğinde olacaktır. Ayarlı-geçme olan pervazın yüzeyi
ahşap desenli olacaktır.
Kapının çevresinde conta mevcut olup hava ses yalıtımı sağlayacaktır. Kanat yan kenarlarına
ve kasada görünen kısımlara seçilen renkte boya uygulaması yapılacaktır. Tüm aksesuarlar
dahil olacaktır. (Kapı Kolu, menteşe, kilit, stoper, vs)
ÖLÇÜ : Yerine takılan kapılar adet olarak hesaplanır.
ÖZEL POZ 7- CAMLI AM ERİKAN KAPI YAPILMASI
Özel Poz 6’da tarif edildiği gibi yapılacak, projesine uygun şekilde 6 mm. cam takılacaktır.
ÖZEL POZ 8-FERFORJE KORKULUK YAPILMASI
Fransız balkon pencerelerinde ve norma! pencerelerde korkuluk imalatları projesinde
gösterildiği şekilde yapılacaktır. Dikmeler 20’ lik dolu yuvarlak demirden, yatay kayıtlar 20 x
10 mm. düz lamadan yapılacaktır.
Tüm korkuluk idarenin beğeneceği renkte, elektrostatik toz boya ile boyanacaktır
6/6
İN Ş A A T İŞL E R İ T E K N İK ŞA R T N A M E Sİ
M ADDE 1 - İŞİN YERİ:
İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Firuzağa Malı., Kadiriler Yokuşu Sok. No:21 adresindeki 30 pafta, 497 ada,
41 parselde kayıtlı 280,72 m2 taşınmaz.
M ADDE 2- İŞİN KONUSU:
İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Firuzağa Mah., Kadiriler Yokuşu Sok. No:2l adresindeki 30 pafta, 497 ada,
41 parselde kayıtlı 280,72 ııı2 taşınmaz üzerindeki binanın yıkılarak konut inşaatının KIZILAY’m
yaptırdığı ve onaylattığı projeler ve detayları uyarınca, sözleşme ve eki şartnameler doğrultusunda, tüm
işlerle ilgili vergi, resim, harç ve benzeri giderler, YÜKLENİCİ tarafından karşılanmak üzere anahtar
teslimi götürü bedelle yapılması işidir.
M ADDE 3 - ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER:
1- İş kapsamındaki imalatlar yapılırken T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, Milli Savunma
Bakanlığının, Karayolları Genel Müdürlüğünün ve ilgili kamu kurum/kuruluşlarının birim
fiyat tariflerine ve özel birim fiyat tariflerine göre yapılacaktır,
2- Tüm kapı, pencereler aksesuarları (kol, kilit, menteşe, ispanyolet v.s.) ile bir bütün olarak
düşünülüp bedelleri bu şekilde hesaplanmıştır.
3- Tüm imalatlar ilgili resmi kurumların (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı., M.S.B, vs.) imalat
poz tanımlarına ve özel poz tanımlarına uygun malzeme ve işçilikle yapılacaktır.
4- KIZILAY projeyi vermiş olsa dahi, yapılan uygulama ve imalatlardan doğabilecek
hatalardan YÜKLENİCİ sorumludur.
5- Hafriyat için zeminde çıkabilecek kaya v.s. için kazı klas farkı, su çıkması halinde su zammı
gibi hiçbir ad altında fiyat farkı ödenmeyecektir.
6- Islak hacim izolasyonları duvarlara 30*ar cm çıkartılacak ve sızdırmaklık kontrolü
yapılm adan üzerine imalat yapılmayacaktır.
7- K ör kasalar (2) kat antipasla boyanacaktır.
8- Tüm sıva köşelerine metal köşe profili, seramik duvar kaplaması iç ve dış köşelerine
PV C esaslı çıta konacaktır.
9- D öşem e kaplaması değişimlerinde, uygun metal eşik pröfili ile geçiş sağlanacak ve
m erdiven basamaklarında kaymayı önlemek amacı ile basamak uçlarına 5cm yakma
işlem i yaparak Önlem alınacaktır.
10- Çatı arasına uygun aydınlatma tesisatı çekilecektir.
11-İmalatlar için gerekli olan her cins malzeme inşaat sahasına getirilecek, olumsuz çevre ve
hava koşullarından korunacaktır.
12-İnşaatların yapımı esnasında kaldırılan, bozulan, hasar gören yol, altyapı, kaldırım,
kaplamalı alan, yeşil alan, çevre düzenleme, tabela, trafik ışığı v.b. eski haline getirilecek
şekilde onarılacaktır. Onarımlar (altyapı v b .) hizmetlerin sürekliliğini ve güvenliğini devam
ettirecek şekilde, hizmet sahibine herhangi bir rahatsızlık vermeden, kısıtlamadan ve engel
olmadan, değişiklik gerekli olmadıkça eskisi gibi hizmet verecek şekilde yapılacaktır.
13- Yüklenici firma, şantiyede gerekli emniyet tedbirlerini alacak, iş güvenliği için uygun uyarı
levhalarını asacak, ayrıca şantiyede çalıştırdığı personelir
güvenliği tüzüğüne uygun olarak düzenleyecektir.
1/6
14-Yüklenici şantiyede kontrol teşkilatına görevini yapabilmesi için, kendine yaptığı şantiye
ofisinden bağımsız olarak telefonu, faksı, bilgisayarı, internet bağlantısı, fotokopi vb. büro
makineleriyle ve ofis mobilyaları ile döşenmiş bir çalışma mahalli hazırlayacaktır.
15- Yüklenici, inşaat sahasını veya çevresini kirletmeyecek, gereksiz şekilde araziyi, yollan ve
diğer yapıları bozmayacaktır. Şantiye sahası çitlerle ve perdelerle çevrelenecek ve girişler
kontrollü olacaktır. Şantiye sahası her zaman temiz ve düzenli olacaktır.
16-Yüklenici, çalışanları ile birlikte taşeronlarının ve şantiyedeki diğer elemanların sağlığını,
güvenliğini ve refahını sağlamak ve bu konuda İdarenin memnuniyeti için bütün gayretini
gösterecektir. İnşaat sırasında olabilecek bütün kazalar yalnızca yüklenicinin
sorumluluğundadır.
17-İdare, yüklenicinin çalışma yönteminin emniyetsiz olduğuna, güvenlik bariyerlerinin veya
diğer emniyet unsurlarının, güvenlik ve kurtarma ekipmanlarının yetersiz olduğuna karar
verir ise; yüklenici verilen talimatlara göre çalışma yöntemini değiştirecek, güvenlik
önlemlerini arttıracak veya kurtarma ekipmanları temin edecektir. Bu gibi talimatlar
yükleniciyi sözleşme kapsamındaki diğer yükümlülüklerden kurt aralayacaktır.
18-Yüklenicinin yapacağı işler halkı gereksiz şekilde rahatsız etmeyecektir. Halkın geçiş
haklarına daima riayet edilecektir. Polis, karayolları veya diğer kamu makamlarının yazılı
izni olmadan, karayolu veya yürüme yollan geçişi engellemneyecektir.
19-Yüklenici, trafik düzenlemesi ve yol emniyet tedbirleri için yetkili makamların getirdiği
şartlara ve Önerilere uyacaktır.
20- Yüklenici, proje sahasının yakınında bütün kamu yollarının ve kaplamaların temiz tutulması
ve şantiye aktivitelerinden meydana gelebilecek döküntülerden uzak tutulabilmesi için
gerekli bütün önlemleri alacaktır.
21-Projenin herhangi bir kısmında su, atık su, elektrik, telefon, drenaj vb. alt yapı hizmeti ile
karşı karşıya gelinirse, yüklenici veya taşeronları çalışmayı hemen durduracak, ve İdareyi
ve yetkilileri haberdar edecektir. Yüklenici veya taşeronlarının çalışmaları sonucu mevcut
alt yapı tesislerinin zarar görmesinden, İdare sorumlu değildir. Meydana gelecek zararlar
yüklenici tarafından karşılanacaktır.
. 22- Projede ve şartnamede belirtilmeyen teknik hususlar, eksiklikler, ve yapılması teknik
zorunluluk gerektiren işler Kurumun öngöreceği ve işin tekniğine uygun şekilde
yapılacaktır. İmalatlarda, Kurumun istemesi durumunda imalat başlangıcında bir örnek
bölüm yapılarak, uygunluğunun Kurumca onayına müteakip imalata devam edilecektir. .
23- İhale öncesi işin yapılacağı mahal yüklenici firma tarafından incelenmelidir. Yüklenici,
projede ve teknik şartnamede bir çelişki tespit etmesi durumunda ihale öncesine kadar
kurumdan düzeltilmesini talep etmelidir. Uygulama safhasında tespit edilen aksaklıklar ve
çelişkiler ve bunların çözüm yollan yüklenici firma tarafından kurumdan ayrıca bir bedel
talep etmeden kurumun onayına sunulmalı ve onayı müteakip imalata devam etmelidir.
24- Tüm malzeme imalatlarında (boya, ahşap kapı, doğrama, madeni aksam, kaplama vb.),
imalat öncesi kurumdan malzeme onayı alınmalıdır. Malzemelerin seçimi esnasında
Yüklenicinin sunacağı Türk Standartlarına ve CE belgesine uygun olarak üretilmiş en az 3
(üç) alternatifli malzeme numunelerinden birini kurum seçebileceği gibi, bunların tümünü
reddedebilir, yeni malzeme sunulmasını isteyebilir. Aksi takdirde kurumca malzeme onayı
verilmeyecektir. Yüklenici, malzemeleri iş program larını aksatm ayacak sesçilde
önceden kurumun onayına sunacak vc meydana gelecek gecikmeden kurum sorumlu
olm ayacaktır. Malzeme seçimi kurumun onayı ile kesinlik kazanacaktır.
25- Yüklenici, kurumun talep etmesi durumunda, malzeme numunelerini, bedeli kendisi
tarafından karşılanmak üzere kurumun onaylayacağı bir laboratuvar ya da kuruluşta
tahkikini yaptıracak ve neticelerini kurumun onayına sunacaktır. Bu gibi tahkikler için lıer
türlü alet, malzeme ve teçhizat yüklenici tarafından sağlanacaktır.
26- İsı ve su yalıtımı imalatları fotograflandırılacak, kontrol teşkilatı tarafından görülmeyen
imalatın üzeri kapatılmayacaktır.
27- Yağmur iniş boruları ilgili Belediyenin isteği doğrultusunda gerekli olan tüm bağlantıları
28-
29-
30-
313233-
34-
Yüklenici tarafından yapılacaktır.
Alüminyum doğrama, kapı ve cam imalatlarının imalatçı firma tarafından imalat projeleri
hazırlanıp, idare vc proje müellifinin onaylamasını müteakip uygulamaya geçilecektir.
Montajı asgari teknik kurallara uyularak yapılacaktır.
Özel imalatlar ise Özel Birim Fiyat Teknik Şartnamesinde belirtilen maddelere uygun
olarak yapılacak ve mutlaka örnek bölüm yapılacak, uygunluğu idare ve proje müeliifınce
onaylandıktan sonra imalata devam edilecektir.
Bütünün parçası olup da detaylarda bulunmayan imalatlar için Yüklenici, çeşitli
alternatifleri onaya sunacak ve İdarece uygun görülen tip uygulanacaktır. Bu işlemler için
ayrıca bedel ödenmeyecektir.
Oluklar galvanizli sacdan yapılacak olup, 50cm çatı örtüsü altında konulacaktır.
Tüm dış cephede mantolama altına kaba sıva yapılacaktır.
Binanın birinci katındaki cephe çıkmalarının alt yüzleri, 40 x 40 mm. demir konstruksiyon
ile karkas yapılacak, demir karkas 2 kat sülyen boya ile boyandıktan sonar üzeri çimentolu
yonga levha ile kapatılacaktır.
Zem in vc çevre emniyeti açısından gereken (iksa, fore kazık vb.) lıcr türlü
projelendirm e ve im aiat yükleniciye ait olacaktır.
M ADDE 4-ÖZEL İMALAT TANIM LARI
Ö Z E L PO Z 1-AHŞAP DESENLİ PVC PEN CERE YAPILMASI
a) Profil en az 70 mm genişliğinde 3 odacıklı ve 3 mm et kalınlığında olacaktır.
b) Destek saçları TS 914’e uygun olarak galvaniz kaplanmış olacaktır. Destek saçları profillere
30 cm aralıklarında vidalanmış olacaktır. Destek sacı pencerelerde 1, 5 mm, kapılarda 2 mm
kalınlığında olacaktır.
c) Profillerde sonradan değiştirilebilir özellikte en az 2 izolasyon contası olacaktır. Contalar
EPDM veya TPE esaslı olacaktır.
d) Pencere kanatlarında 3 adet 75 mm boyunda menteşe, kapılarda 4 adet 100 mm boyunda
menteşe kullanılacaktır. Menteşe rengi beyaz olup fırın boya yapılmış olmalıdır. Menteşenin
vidalandığı tarafa menteşe destek sacı mutlaka konulmalıdır.
e) Su tahliye delikleri fabrikasyon açılmış olacaktır. Her bağımsız-bölgede en az 2 su tahliye
deliği bulunacak ve dış kısımda rüzgar kapaklaıı takılmış olacaktır.
f) PVC profiller için RAL kalite belgesi ve diğer kalite belgeleri olacaktır. Kullanılacak diğer
malzemeler ise 1. sınıf olup TSE belgeli olacaktır. Kullanılacak PVC profil için mçİÖflftjk,
fiziksel ve kimyasal özelliklerini gösterir belgeler verilecektir.
g) Pencerelerin montajında uzun kenarda 3, kısa kenarda 2 adet çelik dübel kullanılarak montaj
yapılacaktır. Kapı montajlarında ise uzun kenarlara 4, kısa kenarlara 2 adet çelik dübel
kullanılacaktır.
lı) PVC -montajından sonra her türlü sıva tamiratı ve sızdırmazlık temini için gerekli
uygulamalar yüklenici tarafından yapılacaktır. Kullanılacak malzemeler uygun nitelikte
olacaktır.
i) Tuvalet ve banyo vasistaslarında buzlu cam kullanılacaktır.
j) Pencere ölçüleri Ek de verilmiş olmasına rağmen, imalata ait esas ölçüler işin yapımından
önce yüklenici tarafından tekrar yapılacaktır.
k) PVC doğramalarda 4+12+4 mm çift cam kullanılacaktır.
1) Camlar çıtası ile birlikte takılmış ve kanat_ayarlan yapılmış olarak teslim edilecektir. Cam
çıtalarının birleşim yerleri 45 derece açıyla hiç boşluk olmaksızın birleştirilmiş olacaktır,
m) Kullanılan cam ünitesi için kalite belgeleri verilecektir. İki cam plaka aralarında ortam
basıncına uygun kuru hava barındıracak şekilde bir araya getirilmelidir. Cam plakalar arasında
12 mm genişliğinde, ara boşluk çıtası olmalı, içinde max. 3 A olan nem emici malzeme
olmalıdır. Cam ile ara boşluk çıtası birbirine hiç eksiksiz olarak preslenmiş birincil sızdırmaz
butil ve ikincil sızdırmaz polisüifid veya poliüretan yardımıyla birleştirişmiş olmalıdır.
n)Pencereler projesinde gösterildiği gibi iki yöne açılır olacaktır.
Ö Z E L P O Z 2 VE 3-D O N A TILIPREK A ST ALT SÖVE VE ÇEVRE SÖVE YAPILM ASI
Gerek 40 cm. yüksekliğindeki alt söve, gerekse 12 cm. genişliğindeki çevre söve cam elyaf
takviyeli beton olarak da imal edilecektir. Prekast (öndökümlü) parçalar, alkali ortama
dayanıklı cam elyafı, portlant çimento, kuvarts kumu ve muhtelif geliştirici katkı malzemeleri
ile püskürtme yöntemi kullanılarak imal edilecektir.
Cam elyaf takviyeli beton öndökümlü kabuk parçaların betonarme veya tuğla duvar üzerinden
binaya taşıtılması için gereken çelik iç karkas; söve elemanlarının parçası olup, şantiyeye
birlikte sevk edilip imalatı söve montaj ekibi tarafından yapılacaktır.
Uygulamadan önce beton veya tuğla yüzler iyice temizlenecek, duvar yüzü ıslatılacak, üzerine
ortalama 3 cm kalınlıkta 400 kg dozlu çimento harcı ile altlık serilecek, yekpare olacak şekilde
projesindeki kalınlıkta precast beton söve harç üzerine yerleştirilecektir. Söve birleşim yerleri,
mastic dolgu veya 500 kg dozlu çimento şerbeti ile doldurulacak, kaplama esnasında kırılan,çatlayan plaklar değiştirilecektir. Kaplama yüzü, harç vb. bulaşıklarından temizlenip
silinecektir.
Ö Z E L P O Z 4-ANDEZİT C E PH E KAPLAMASI YAPILMASI
Dış cephelerde, uygulama projelerinde ve detaylarında belirtilen yüzeylerde m ekanik ankrajlı
andezit cephe kaplaması yapılacaktır. Projede 0.00 kotuna kadar açığa çıkan betonarme bodrum
duvarları, mekanik sistem ankrajlı doğal taş ile kaplanacaktıı*.
Uygulama . öncesi, cephe kaplamasına ilişkin montaj çizimleri yüklenici tarafından
hazırlanacak, tüm malzeme örnekleri ile birlikte idarenin onayı alınacaktır. Andezit doğal taşlar
projesinde belirtilen kalınlıkta, çatlaksız, kenarları kırıksız ve tam 90 derece dik kesilmiş
levhalar olacaktır. Levha ebatları, imalat ölçüleri alındıktan sonra, uygulama projelerine Uygun
olacak şekilde, yüklenici tarafından hazırlanacak montaj çizimleriııe göre belirlenecektir.
Levhaların yüzeyinde renk ve doku bozukluğu yaratan bi
-Proje G«fişlirnıe (sj/i)LeC\m Lto
G -föerjfy.A o y J s ^ o : -m
:0,; 0312
20ANKÂK*
^
ebatlarındaki en fazla sapma derz genişliğinin 1/4'ünti geçmeyecektir. Kalınlık toleransı ± 2
mm olacaktır.
A nkraj elemanları ; Tüm askı elemanları 3 mm kalınlıkta AİSİ 304 paslanmaz saçtan imal
edilmiş olacaktır. Betonarme yüzeylere monte edilecek askı elemanları montajı için en az 80
mm boyunda ıV18 paslanmaz çelik diibel kullanılacaktır. Pimler 5 mm AİSİ 304 paslanmaz çelik
çubuk olacaktır.
Isı yalıtım levhası; Mekanik tesisat şartnamelerine uygun özelliklerde, 5 cm kalınlığında XPS
levha kullanılacaktır. Yalıtım levhalarının tespiti için plastik özel başlıklı ısı yalıtım dtibeli ve
poliüretan köpük kullanılacaktır.
Askı elemanları her levhaya alttan ve üstten 2 adet gelecek şekilde betonarme perdeye
dübellenecektiı*. Levhalar, ipinde-şakiilünde paslanmaz çelik askı elemanlarına monte
edilecektir. Pim deliklerinde akemi veya yeterli nitelikte plastik dübeller kullanılarak
sabıtlenecektir. Bu amaçla, genleşme yapan dolgu malzemesi kullanılamaz.
Montajı tamamlanan yüzeyler temizliği ve kontrolü yapılarak teslim edilecektir. Andezit
levhalarda renk ve doku değişikliğine neden olacak hiçbir temizleme işlemi ve malzemesi
kullanılmayacaktır.
Betonarme perde veya duvar yüzeyine, cephe kaplama levhalarının montajından önce,
yoğunluğu XPS ısı yalıtım levhaları aralıksız olarak yerleştirilecektir. Her levha 5 adet özel
başlıklı plastik diibellerle betonarme perdeye sabitlenecektir. Askı elem anlarının bağlantı
yerlerinde ısı yalıtım levhaları kesilerek delinecek, levhalar kırılmayacaktır. Askı elemanları
bağlandıktan sonra ısı yalıtımının kesilerek çıkarılan yerleri poliüretan köpük ile
doldurulacaktır.
Ö Z EL PO Z 5-ÇELİK KAPI YAPILMASI
Kuvvetli darbelere karşı darbelere dış müdahalelere dayanımlı 9.5cm kalınlığında kalın çelik
gövde olacaktır,
Menteşe tarafında toplam 6 adet sabit mil olacaktır,
Kanat içerisinden gizli emniyet kelepçesi olacaktır,
Çelik kapı üzeri kasa ve kanat komple ahşap giydirme olacaktır,
Kilitlerimiz 21 noktadan kilitlenen merkezi kilit sistemi olacaktır,
Kapı içlerinde emliyet mandala ve kancalı kilit olacaktır,
180 derece gösteren mercekli dürbün olacaktır,
Ö Z E L PO Z 6-AMERİKAN KAPI YAPILMASI
Kanat : 42 mm kalınlıkta, yüzeyi 3,2 mm kalınlığında, hareli HDF Amerikan paneldir. İç dolgu
olarak hava delikli kıaft petek dolgusu kullanılacaktır. Kanadın.dört bir yanında % 10-12
rutubete dayanıklı 35x45mm ebatlarında finger-jointli köknar seren dönülecektir. Kilit ve
menteşe yerlerinde takviyeli seren kullanılacaktır.
Kasa : 42 mm kalınlıkta olup üst kısmı 12 mm MDF, orta kısım 18 mm fınger-joiııtmasif panel
ve alt kısmı ise 12 mm MDF olacaktır. Kasa ön yüzü ahşap doku deseni verilecektir.
Pervaz: 10 mm kalınlıkta, 70 mm genişliğinde olacaktır. Ayarlı-geçme olan pervazın yüzeyi
ahşap desenli olacaktır.
Kapının çevresinde conta mevcut oiup hava ses yalıtımı sağlayacaktır. Kanat yan kenarlarına
ve kasada görünen kısımlara seçilen renkte boya uygulaması yapılacaktır. Tüm aksesuarlar
dahil olacaktır. (Kapı Kolu, menteşe, kilit, stoper, vs)
ÖLÇÜ : Yerine takılan kapılar adet olarak hesaplanır.
Ö ZEL PO Z 7- CAMLI AM ERİKAN KAPI YAPILMASI
Özel Poz 6’da tarif edildiği gibi yapılacak, projesine uygun şekilde 6 inin, cam takılacaktır.
Ö Z EL PO Z 8-FEREO RJE KORKULUK YAPILMASI
Fransız balkon pencerelerinde ve normal pencerelerde korkuluk imalatları projesinde
gösterildiği şekilde yapılacaktır. Dikmeler 205 lik dolu yuvarlak demirden, yatay kayıtlar 20 x
10 mm. düz lamadan yapılacaktır.
Tüm korkuluk idarenin beğeneceği renkte, elektrostatik toz boya ile boyanacaktır
İSTANBUL İLİ, BEYOĞLU İLÇESİ, FIRUZAGA MAH., KADİRİLER YOKUŞU SOK. NO:21 ADRESİ
30 PAFTA, 497 ADA, 41 PARSEL ÜZERİNDEKİ BİNANIN YIKILARAK KONUT İNŞAATININ
YAPILMASI
FİYAT ANALİZİ FORMU
Ölçü Birimi
Birim Fiyat No: Analizin Adı:Eğim betonu (ort.5 cm)
27.581/MK ANALİZDEN YARARLANILDI
27:501 /MK/AN LZ i'
Gereç No
Cinsi
m2
Miktarı
Ölçü Birimi
M alzem e:
04.042/01
200 dozlu ince harç
0,060
m3
04.031
Su
0,020
m3
İşçilik :
01.012
Sıvacı ustası
0,500
Sa
01.501
Düz işçi
Düz işçi(Iş yerinde yükleme, yatay, düşey
taşıma, boşaltma)
0,500
Sa
0,350
Sa
01.501
İSTANBUL ILI, BEYOĞLU İLÇESİ, FIRUZAGA M AH., KADİRİLER YOKUŞU SOK. NO:21 ADRESİ
30 PAFTA, 497 ADA, 41 PARSEL ÜZERİNDEKİ BİNANIN YIKILARAK KONUT İNŞAATININ
YAPILMASI
FİYAT A N A LİZİ FORMU
Bîrim Fiyat No:
1.9;053/2ANL7-1
Ölçü Birimi
m2
Analizin Adı:8 cm XPS yapılması
19.053/2 POZUNDAN YARARLANILDİ
Miktarı
Cinsi
Gereç No
Ölçü Birimi
Malzeme :
04.6l2/4C-2bI
300 kPa B A S IN Ç D A Y A N IM .(3 kg/cm2) ISI
İLET.<=0.030 W/mK Y Ü Z E Y İ D Ü Z G Ü N (CİLTLİ)
L E V H A L A R ; Y O Ğ U N L U K M İN . 30 kg/m3
0,084
m3
0,080
Sa *•
İşçilik :
01.010
i
01.501
Yalıtımcı ustası
Düz işçi(Iş yerinde yükleme, yatay, düşey
taşıma, boşaltma)
etim Ma, v u
N 'o :
7/2
Ç â f > A 'ly ;
87 87 2H ANKAp.t
t?
0,050 Sa
-
İSTANBUL ILI, BEYOĞLU İLÇESİ, FIRUZAGA MAH., KADİRİLER YOKUŞU SOK. NO:21 ADRESİ
30 PAFTA, 497 ADA, 41 PARSEL ÜZERİNDEKİ BİNANIN YIKILARAK KONUT İNŞAATININ
YAPILMASI
FİYAT A N A LİZİ FORMU
Birim Fiyat No:
19,053/2; AN
Gereç No
Analizin Adı:2 cm xps ile yalıtım yapılması
19.053/2 POZUNDAN YARARLANILDI
Cinsi
Öiçü Birimi
m2
Miktarı
Ölçü Birimi
M alzem e:
04.6î2/4C-2bî
300 kPa B A S IN Ç D A Y A N IM .(3 kg/cm2) IS I
İLET.<-0.030 W/nıK Y Ü Z E Y İ D Ü Z G Ü N (CİLTLİ)
LE V H A L A R ; Y O Ğ U N L U K M İN . 30 kg/m3
0,021
m3
0,080
Sa
0,050
Sa
İşçilik :
01.010
01.50i
Yalıtmıcı ustası
Diiz işçi(İş yerinde yükleme, yatay, düşey
taşıma, boşaltma)
İSTANBUL ILI, BEYOĞLU İLÇESİ, FIRUZAGA MAH., KADİRİLER YOKUŞU SOK. NO:21 ADRESİ
30 PAFTA, 497 ADA, 41 PARSEL ÜZERİNDEKİ BİNANIN YIKILARAK KONUT İNŞAATININ
YAPILMASI
FİYAT ANALİZİ FORMU .
Analizin Adı:Zemine oturan döşemelerde 5 cm xps ile yalıtım
yapılması
19.053/2 POZUNDAN YARARLANILDI
1 9 , 0 5 3 / 2 ^ ^ ^ 3 f';
Birim Fiyat No:,
Gereç No
Cinsi
Miktarı
Ölçü Birimi
m2
Ölçü Birimi
Malzeme :
04.612/4C-2bl
300 kPa B A S IN Ç D A YA N IM .(3 kg/cnı2) İSI
İLET. <H). 030 W/mK Y Ü Z E Y İ D Ü Z G Ü N (CİLTLİ)
LE V H A LA R ; Y O Ğ U N L U K MİN. 30 kg/m3
0,053
m3
0,080
Sa
işçilik :
01.010
01.501
Yalıtımcı ustası
Düz işçi(îş yerinde yükleme, yatay, düşey
taşıma, boşaltma)
0,050 Sa
İSTANBUL İLİ, BEYOĞLU İLÇESİ, FIRUZAGA M AH., KADİRİLER YOKUŞU SOK. NO:21 ADRES!
30 PAFTA, 497 ADA, 41 PARSEL ÜZERİNDEKİ BİNANIN YIKILARAK KONUT İNŞAATININ
YAPILMASI
FİYAT A N A LİZİ FORMU
Birim Fiyat No:
26.0Ö8/0297A/ANÜ2
Gereç No
04.392/020 _
04.013/1
04.013/2
04.031
Ölçü Birimi
Analizin Adı:5*5 Seramk kaplama yapılması
26.008/029/A POZUNDAN YARARLANILDI
grp
Ölçü
Birimi
Cinsi
Malzeme
MOD.ÖLÇÜ.ÜRET.DÜZ YÜZEYLİ HER RENK VE
DESENDE FİLELİ SIRLI PORSELEN KARO (5x5
m2
cm)
Fayans ve seramik yapıştırıcıs
Fayans ve seramik derz dolgu maddesi
Su
Miktarı
Bölüm Toplamı
(TL)
kg
kg
m3
i ,040
4,000
0,400
0,002
sa
sa
0,500
0,400
İççilik
01.004
01.50i
Seramik kaplama ustası
Düz işçi
_
İSTANBUL ILI, BEYOĞLU İLÇESİ, FIRUZAGA MAH., KADİRİLER YOKUŞU SOK. NO:21 ADRESİ
30 PAFTA, 497 ADA, 41 PARSEL ÜZERİNDEKİ BİNANIN YIKILARAK KONUT İNŞAATININ
YAPILMASI
FİYAT ANALİZİ FORMU
Birim Fiyat No:
18;140/A2ZAİŞIL£^
Analizin Adı:Meta! konsrtüksüyon üzerine çimentolu yonga levha
ile kaplama yapılması
rri2
18.140/A2 POZUNDAN YARARLANILDI
Gereç No
Ölçü
Cinsi
Öiçü Birimi
Birimi
Miktarı
Malzeme
04.743/1E
04.457/3C
04.457/3B
04.457/4F
04.274/1
04.714/P2N
04.714/P2o
Çimentolu yonga levha 16 mm kalınlıkta
TU28 PROFİLLİ 0.5 mm SİCAK"
DALDIRMA GALVANİZLİ SACDAN
MAMUL(ALÇI LEVHALAR)
TC60 PROFİLLİ 0.6 mm SICAK
DALDIRMA GALVANİZLİ SACDAN
MAMUL (ALÇI LEVHALAR)
SACDAN MAMUL UZUNLUK: 9 cm)
VİDA VE PLASTİK DUBEL
ÇELİK DUBEL (6x45 VİDA, KOVAN, LDEMlR VE SOMUN DAHİL)
HER EBATTA 1 KUTU (1000ADET)
BORAZAN VİDA
m2
1,050
m
1,000
m
ad
ad
2,500
ad
2,200
kutu
0,016
sa
sa
sa
1,300
0,500
2,000
İşçilik
01.017
01.503
01.501
Dülger ustası
Çırak
Düz işçi
0,500
0,300 *
T Ü R K K3ZILAYI
~~
İSTANBUL İLİ, BEYOĞLU İLÇESİ, KİKUZAĞA MAİL, KADİRİLER YOKUŞU SOK. ı\'0:2İ ADRESİNDEKİ
30 PAFTA, 497 ADA, 41 PARSEL ÜZERİNDEKİ BİNANIN YIKILARAK KONUT İNŞAATININ YAPILMASI
Ç.Ş.B.B.F. İL E 2013 Y IL I B İR İM F İY A T L A R I İL E M E K A N İK T E SİSA T M A H A L L İS T E S İ
MÜŞTEREK TESİSAT M AllAL LİSTESİ
Ş IR A
N’O
f w
.n
o
İMA'LAT CİNSİ
•-
BR M B. K A T Z. KAT i. K A T 2. K A T 3. K A T 4. K A T Ç. K A T
1
201.104
Dikişli Vidalı Çelik Boru 1/2“ (Bina İçi Vidalı)
MT
2
201.105
Dikişli Vidalı Çelik Boru 3/4" (Bina İçi Vidalı)
MT
3
201.106
Dikişli Vidalı Çelik Boru 1" (Bina İçi Vidalı)
MT
4
201.107
Dikişli Vidalı Çelik Boru 1 1/4" (Bina İçi Vidalı)
5
201.109
Dikişli Vidalı Çelik Boru 2" (Bina İçi Vidalı)
6
201.400
Boru Montaj Malzemesi Bedeli % 30
%
X
7
201.208
Dikişli Galvanizli Çelik Boru 2" (Bina İçi Vidalı)
MT
X
8
201.209
Dikiş.Galvanizli Çelik Boru 2 1/2" (Bina İçi Vidalı)
MT
X
9
201.400
Boru Montaj Malzemesi Bedeli % 30
%
X
10
204.3102
Pn.20 Polipropilen Temiz Su Borusu 1/2" (Bina İçinde)
MT
11
204.3103
Ptı.20 Polipropilen Tenıiz Su Borusu 3/4" (Bina İçinde)
MT
12
204.3104
Pn.20 Polipropilen Temiz Su Borusu 1” (Bina içinde)
MT
X
13
204.3105
Pn.20 Polipropilen Tenıiz Su Borusu 11/4" (Bina İçinde)
MT
X
14
204.3106 Pn.20 Polipropilen Temiz Su Borusu 11/2" (Bina İçinde)
MT
X
15
204.3300 Boru Montaj Malzemesi Bedeli % 45
%
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
MT
X
X
X
MT
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
16
204.411
Hafif-Sertpolivinil Klorürden (Hpvc-U) Plastik Pis Su Borusu:
Dışçap: 50 mm, Eı Kalınlığı 3.2 mm
17
204.412
Hafif-Scrtpolmnil Kloıurden (llpvc-U ) Plastik Pis Su Borusu:
Dışçap 70 nım, Eı Kalınlığı 3.2 mm
MT
X
X
X
X
X
X
18
204.413
Bafif-Senpolıvıml Kloru/den (Hpvc-U) Plastik Pis Su Borusu:
Dışçap: 100 mm, Et Kalınlığı 3,2 mın.
MT
X
X
X
X
X
X
19
204.501
Boru Montaj Malzemesi Bedeli % 35
%
X
X
X
X
X
X
20
210.623
Küresel Vana (Pinnç.Tellon Contalı) 15 0 mm.
AD
X
21
210.624
Küresel Vana (PirınçT cflon Contalı) 20 0 mm.
AD
X
X
X
X
X
22
210.625
Küresel Vana (Pırinç.Teflon Contalı) 25 0 mm.
AD
X
X
X
X
X
X
23
210.626
Küresel Vana (PirinçT efion Contalı) 32 0 mm.
AD
X
24
210.707
Küresel Vana (Pn 10-16) (Çelik Döküm, Vidalı) 0 50 mm.
AD
X
25
210.708
Küresel Vana (Pn 10-16) (Çelik Döküm, Vidalı) 0 6 5 mm. .
AD
X
26
216.701
Islak Rotorlu Sirkülasyon Pompası 3000 D/Dk. 60.1-İ00 M3/H.
AD
X
27
216.802
(3 - 5) (2,8 - 3.5) (2520 - 3150) M3/H Çok Hızlı Sirkülasyon
Pompası (Üç Hızlı): Dü 2 Boruya Takılan Tip, İslak Rotorlu, 2800
Devir/ M in'E Kadar.(Ts 515)
AD
X
28
221.206
Pislik Tutucu, Pn 16. Buhar Ve Kızgın Su İçiıı, Gövdesi Pik
Dökümo 50nım
AD
X
29
221.2 0 7
Pislik Tutucu, Pn 16. Buhar Ve Kızgın Su İçin, Gövdesi Pik
Dökümo 65 mm
AD
X
30
228.104
Geri Tepme Venııli.Pn*16. Pik Döküm Gövdeli, Klapeli Bileziği
Gövdeye Vidalı Ve Değiştirilebilir. Vidalı Veya Flanşlı, Buhar İçin
0 32 mm
AD
X
31
228.106
Geri Tepme Ventıli.Pn-16. Pik Döküm Gövdeli, Klapeli Bileziği
GövdeyeVıdalı Ve Değiştirilebilir. Vidalı Veya Flanşls, Buhar İçin
O 50 mm
AD
X
Dışı alüminyum ile kaplandığında, Boru İzolasyonu, cam yünü üzeri
bez kaplamalı (boru dış çapı. 63 mm. cam yünü et kalınlığı: 50 mm)
MT
X
Solyen Boya\la Boru Boyanması Ö 15 mm - 50 mm
MT
X
X
X
X
Yağlı Boya İle Boru Boyanması O 15 mm - 50 mm
MT
X
X
X
32
.
230618/A lu
•33
231.101
34
231.201
MT
X
X
X
X
X
X
X
X
•
X
X
/1
k \
K
TURK KIZI LAYI
İSTANBUL İLİ, BEYOĞLU İLÇESİ, FİRUZAĞA MAH., KADİRİLER YOKUŞU SOK. NO:2l ADRESİNDEKİ
30 PAFTA, 497 ADA, 41 PARSEL ÜZERİNDEKİ BİNANIN YIKILARAK KONUT İNŞAATININ YAPILMASI
Ç.Ş.B.B.F. İL E 2013 Y I L I B İ R İM F İY A T L A R I İL E M E K A N İK T E S İS A T M A H A L L İS T E S İ
K A L O R İ F E R T E S İS A T I M A H A L L İS T E S İ
S IR A
NO
1
P O Z N O Î M A I A 'l\ ( ; İ |ÎS İ
'
^
■
(100.000 K cal/H ) 115 Kvv 3 A tm osfer Konstrilksiyon
B asıncında Sıvı V c G az Y akıllı S ıcak Su Ö retici Çelik
152.2103
M alzem eden (K aynaklı) K alorifer Kazanları: (T s E n 303-
brm
: B . K A T Z . K A T I, K A T 2. K A T 3. K A T 4 . K A T Ç.- K A T
AD
X
1/2/4, Ts 9876, T s En 12952-1,T s E n İ2952-3)
2
162.201
Term om etre, M adeni, 120 C. 0 100 mm.
AD
X
3
164.300
M anom etre. 5 Atm . 0 100 m m .
AD
X
4
165.708
Panel R adyatör (Tip 22) 600
MT
X
X
X
X
X
X
5
170.201
Radyatör M usluğu (K öşe) 1/2"
AD
X
X
X
X
X
X
6
170.401
0 1 5 M m R adyatör M usluğu T erm ostatlı 1/2” (D öz)
AD
X
X
X
X
X
X
7
173.102
Kolleklör Borusu 0 83/3.25 m m . Dikişli Boru
MT
X
8
173.301
Kollcktör Ağzı 0 15 ınm
AD
X
9
173.305
Kolleklör Ağzı 0 40 m m
AD
X
10
173.307
Kolleklör Ağzı 0 65 m m
AD
X
AD
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
250 Lt.,Ç elikten A tm osfere K apalı D eğişebilir D iyafram lı
i1
174.513
12
193.205
0 2 0 0 Çift C idarh P aslanm az Ç elik Baca
MT
13
2 0 4 .9 2 2
O ksijen bariyerli Pe-x Y erden dağıtım kılıflı boru 16 m m
MT
X
14
2 0 4 .9 8 3
4 Çıkışlı M ini KOresel V analı r'k o lle k tö r
AD
X
!5
2 0 4 .9 8 4
5 Çıkışlı M ini K örescl V analı r'k o lle k tö r
AD
X
16
2 0 4 .9 8 5
6 Çıkışlı M ini K öresel V analı l"koH ektör
AD
17
2 0 4 .9 8 6
7 Çıkışlı M ini KOresel V analı r ’kollektör
AD
18
224.301
Otom atik H ava Atm a C ihazı (Su İçin ,F la n şlı)0 15 m m
AD
19
T K .K T I
Y erden.D ağıtım KollektörO D olabı
Genleşm e D eposu
' MT
X
X
X
X
X
-
X
*
TURKKIZILAYI
İSTANBUL İLİ, BEYOĞLU İLÇESİ, FİRUZAĞA MAH., KADİRİLER YOKUŞU SOK. NO:21 ADRESİNDEKİ
30 PAFTA, 497 ADA, 41 PARSEL ÜZERİNDEKİ BİNANIN YIKILARAK KONUT İNŞAATININ YAPILMASI
Ç.Ş.B.B.F. İL E 2013 Y IL I B İR İM F İY A T L A R I İL E M E K A N İK T E S İS A T M A H A L L İS T E S İ
S IH H İ T E S İ S A T M A H A L L İS T E S İ
S IR A .
B Ö Z ’N Ö İ m
a l a t
c:iN S i
■,
BHM M KAT & K A T{
İM
l
ü
3 |i c A ; î 4;: K A T
¿■ çşk
KAT
]
7 1 .1 1 2
45X 55 Cm K onsollu L avabo Yarım Ayaklı T k. Fayans
Cam laşm ış Çini
AD
X
X
X
X
X
2
72 .6 0 1
Lavabo Tesisatı G öm m e B atary alı.I.sın ıf (öz.plastik taslı)
TK
X
X
X
X
X
3
7 3 .2 0 2
A yna 40*60 cm (K ristal C am )
AD
X
X
X
X
X
4
8 3 .2 0 2
1 Gözlü D am laiıklı E viye,Faşlanm az Ç elik 50X 100 cm
AD
X
X
X
X
X _
5
8 4 .1 0 2
1 G özlü Eviye Tesisatı,.B ataryaJıJPlastik Sifonlu, 1.S ınıf
AD
X
X
X
X
X
6
87.101
D uş Teknesi F ayans C am lanm ış Çini 80*80* 10 cm
AD
X
X
X
X
X
' 7
8 7 .5 0 2
D uş Tesisatı (G öm m e D uş T akım ı)
TK
X
X
X
X
X
8
89.201
Krom ajlı Ç am aşır M usluğu 1/2" (Klasik Salm astralı, M usluk
Rozeti D ahil)
AD
X
X
X
X
X
9
9 4 .4 0 0
Paslanm az Ç elik K ağıtlık
AD
X
X
X
X
X
10
9 7 .2 0 3
Y er süzgeci sert plastik I0 x l0 c m
AD
X
X
X
X
X
n
113.201
H avalandırm a B oru Ve Ş apkası o 70 m m .(Pvc)
AD
X
12
113.2 0 2
H avalandırm a B oru Ve Ş apkası O 100 m m .(Pvc)
AD
X
13
103 .1 0 2
Soğuk Su Sayacı 3 /4 ” V idalı 2O0mm.
AD
X
14
103.202
S ıcak Su Sayacı 3 /4 ” V idalı 2O0mnı.
AD
X
105 .6 0 7
10,00 M 3 Prizm atik M odfller Paslanmaz Çelik Su D eposu
AD
X
16
107.631
İki Pom palı D üşey M illi S antrifüj Pompalı Tam O tom atik Paket
H idrofor (Debi: 0 -10 MVH, Basınç: 30 60 M ss)
AD
X
17
110.618
8 0 0 L t-M inim um S ıcak Su Ç ıkış Debisi 1800 Lt/H
AD
X
18
2 3 9 .4 0 5
D ebisi 2.0-15 M 3/H , B asıncı 7.0-15 M ss D algıç T ip Drenaj
Pom pası
AD
X
. 19
TK .ST 1
D uşakabin yapılm ası
AD
X
X
X
X
X
20
T K .S T 2
K arbon filtreli m utfak aspiratörü
AD
X
X
X
X
X
15
---------1—
•
TÜRK KIZILAY1
İSTANBUL İLİ, BEYOĞLU İLÇESİ, FİRUZAĞA MAH., KADİRİLER YOKUŞU SOK. NO:2I ADRESİNDEKİ
3ü PAITA, 497 ADA, 41 PARSEL ÜZERİMDEKİ BİNANIN YIKILARAK KONUT İNŞAATININ YAPILMASI
Ç.Ş.B.B.F. İL E 2013 Y IL I B İR İM F İY A T L A R I İL E M E K A N İK T E S İS A T M A H A L L İS T E S İ
B R Ü L Ö R .D O Ğ A L G A Z ,K A L O R İF E R H A V A L A N D IR M A T E S İS A T I
SERA
NO
PO Z NO
İM A L A T C İN S İ
1
204.1001
Ç elik bön) dış çap/et. kal. 21.3/2.8 mm
MT
X
X
X
X
X
2
204.1003
Çelik boru dış çap/el. kal.33.4/3.4 mm
MT
X
X
X
X
X
3
204.1004
Çelik boru dış çap/el. kal 42.2/3.6 mm
MT
X
4
204.1005
Ç elik boru dış çap/ct. kal.48.3/3.7 mm
MT
X
5
20 4 .1006
Ç elik boru dış çap/cl. kal.60.3/3.9 mm
MT
X
6
201 .5 0 0
Boru M ontaj M alzem esi Bedeli % 25
%
X
X
X
X
X
X
7
210.811
D ogalgaz küresel v ana o 15 mm.
AD
X
X
X
X
X
8
2 1 0 .8 1 3 .
Dogalgaz küresel v ana o 25 mm.
AD
X
X
X
X
X
9
210.816
D ogalgaz küresel vana o 50 mm.
AD
X
10
2 1 2 .4 3 6
Filtreli regülatör 1 bar'a kadar (2")
AD
11
2 1 3 .4 0 6
Dogalgaz selenoid vana 6 bar'a kadar (2")
AD
12
261-151
En Geniş Kenarı 600 m m .Y e Kadar O lanlarda 0,60m m .
Galvanizli S açtan D ikdörtgen H ava Kanalı Yapılm ası
M2
X
13
269-101
Panjur (G alvanizli S açtan)
M2
X
■14
2 7 0 -0 0 0
Tel Kafes
M2
X
15
402.521
2 Kademeli lam otom atik gaz brOlörtl (Doğalgaz-LPG ).106250 KW
AD
X
16
4 0 2 .5 4 5
Gaz B rülörü(D oğalgaz-L PG ) A ksesuar Seti 2"
AD
X
17
4 0 2 .5 6 5
G az bm lörü em niyet seti (D oğalgaz-LPG ) 2"
AD
X
18
TK.BT1
E xproof gaz alarm dedektörü
AD
X
X
X
y.
X
T K .B T 2
Avan Projesine uygun olarak yetkili yerel firm aya dogalgaz
projesinin hazırlatılm ası ilgili kurum a onaylatılm ası ve yazılı
m etrajın haricindeki tüm gerekli im alatın yerinde
m ontajlarının y ap ılıp devreye alınm ası ve dogaigazm yerinde
çalışır halde teslim i işleri ( abonelik ücretleri idare
tarafından y a tırıla c a k tır)
Gr
X
X
X
X
X
19
BRM
B .K A T Z . K A T 1. K A T 2. İCAT 3. K A T 4. K A T Ç . K A T
X
X
X
X
X
TÜRK KIZILAYI
İSTANBUL İLİ, BEYOĞLU İLÇESİ, FİRUZAĞA MAH., KADİRİLER YOKUŞU
SOK. NO:21 ADRESİNDEKİ 30 PAFTA, 497 ADA, 41 PARSEL ÜZERİNDEKİ
BİNANIN YIKILARAK KONUT İNŞAATININ YAPILMASI
M EKANİK VE TESİSAT İŞLERİ TEK NİK ŞARTNAMESİ
]. TK.ST1 DUSAKABİN :
Duşakabiıı panel bölümleri fitilli olacak , kabini yanlardan fayansa ve duş küveti
üzerine sabitlenmesi silikon ile yapılacaktır. Kabinin profil akşamı 5 cm kalınlığında
Alüminyum malzemeden yerinde teinin ve montajı yapılacaktır.
2. TK.ST2 KARBON FİTRELİ MUTFAK ASPİRATÖR :
Minimum 60cm genişlikte, 2 adşt aydınlatma ampüllü, 3 kademeli, bacalı kullanım
için yıkanabilir alüminyum filtreli duvar tipi davlumbazın yerinde temini,ve montajı
yapılarak çalışır vaziyette teslim edilecektir
3. TK.KT1 YERDEN DAĞITIM KOLLEKTÖR DOLABI:
Kalorifer tesisatında, radyatör-kılıflı t>oru-kollektörlerden oluşan sistemde, kollektör
setlerini içine alacak kollektör dolapları, kollektör setlerinin boyuna uygun olarak, 40, 60, 80
cm genişliğinde 60 cm yüksekliğinde ve 11-16 cm derinliğinde olmak üzere 1.5 mm
kalınlığında, DKP saçtan fırnı boyalı yada galvanizli saçtan imal edilerek duvara
gömülecektir.
4. TK.BT1 Exproof gaz alarm dedektörü :
Exproof gaz kaçağı algılama alarm cihazı; Yanıcı ve parlayıcı ortamlarda, doğalgaz ve LPG
bütangazı, kaçağını algılayarak sesli alarm vererek. Röle çıkış sinyali ile doğalgaz boru
haltının binaya girişine bağlanan manuel rest solenoid valfı kapatarak gaz akışını kesecek.
Proje ve mahal listesinde belirtilen yerlere gerekli değerlerde temin ve montajının yapılarak
çalışır vaziyette tesilm edilecektir.
5. TK.BT2 DOĞALGAZ, PROJESİ :
Avan Projesine uygun olarak yetkili yerel firmaya doğalgaz projesinin hazırlatılması ilgili
kuruma onaylatılması ve yazılı metrajın haricindeki tüm gerekli imalatın yerinde montajlarının
yapılıp devreye alınması ve doğalgazm yerinde çalışır halde teslimi ileri (abonelik ücretleri
idare tarafından yatırılacaktır )
GENEL NOTLAR:
1.Projeler de belirtilen imalatlar yapılırken ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MAKİNE
TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ ’ne uyulacaktır.
2.Bütün imalatlar TSE standardında ve birinci sınıf kaliteye haiz olacaktır. Cihaz montajlarında ilgili
Türk Standartlarına ve imalatçı firma tavsiyelerine uyulacaktır.
3.Mekanik tesisat borulama ve cihaz elektrik montajlarında gerekli topraklama öngörülecektir.
4.Tüm cihazların nihai seçimlejre göre bulundukları noktada işletme basıncına dayanıklı olması
sağlanacaktır.
5.İmalatlar yapılırken bütün sistemler çalıştırılacaktır. Sistemlerin çalıştırılması safhasında oluşacak
olumsuzluklar yüklenici tarafından hiçbir nam altında lıak talep edilmeden giderilecektir.
ö.Bütün imalatların üzerine, özelliklerini belirtilen etiketlen monte edilecektir.
7.İş sırasında karşılaşılacak beklenmedik proje ve detay problemleri müteahhit firma tarafından
çözülerek, çizilecek her türlü proje ve detay idare tarafından onaylandıktan sonra uygulanacaktır. Söz
konusu iş kapsamında yükleniciye hazırlattırılacak proje ve detaylar için ihale bedeli haricinde ayrıca
bir bedel ödenmeyecektir.
TÜRK KIZILAYI
İSTANBUL İLİ, BEYOĞLU İLÇESİ, FİRUZAĞA MAH., KADİRİLER YOKUŞU SOK. NO:21 ADRESİ,
30 PAFTA, 497 ADA, 41 PARSEL ÜZERİNDEKİ BİNANIN YIKILARAK KONUT İNŞAATININ YAPILMASI İŞİ
ELEKTRİK İMALATLARI POZ LİSTELERİ
KEŞİF ADI
ELEKTRİK
7
SlfcA
F0 . N0
NO
KUWETLİ AKİM İMALATI
.
.
'
.AÇIKLAMA
1
701-201
önden kapaktı saç pano
ad.
2
704-104
Sıva üstü saç tablo 0.40 m2
ad.
3
705-101
Gömme tip saç tablo 0 .10m2
ad.
4
705-102
Gömme tip saç tablo 0.20m2
ad.
5
705-103
Gömme tip saç tablo 0.30m2
ad.
6
710-100
Bakır bara
kğ.
7
715-308
Termik manyetik otomatik şalter 3x63A' e kadar
ad.
8
715-310
Termik manyetik otomatik şalter 3x200A' e kadar
ad.
9
718-201
Kontaktör 3x10’e kadar
ad.
10 718-507
Kaçak akım koruma şalteri 4x25A (30mA)
ad.
11 718-508
Kaçak akım koruma şalteri 4x40A (30mA)
ad.
12 718-529
Toroid röle 3x250A' e kadar (30-500mA)
ad.
13 724-601
Anahtarlı otomatik sigorta (6kA) 16A' e kadar
ad.
14 724-602
Anahtarlı otomatik sigorta (6kA) 25A' e kadar
ad.
15 724-706
Anahtarlı otomatik sigorta (10kA) 3x16A* e kadar
ad.
16 724-/07
Anahtarlı otomatik sigorta (10kA) 3x40A’ e kadar
ad.
17 725-711
Üç fazlı aktif sayaç 3x230/400V (10-60)A
ad.
18 725-904
işaret lambası 250V’ a kadar
ad.
19 727-512
3x4 NYY kablo
mt.
20 727-522
3x35+16 NYY kablo
mt.
21 727-524
4x16 NYY kablo
mt.
22 727-525
4x10 NYY kablo
mt.
23 727-526
24 727-527
4x6 NYY kablo
4x4 NYY kablo
mt.
mt.
25 727-528
4x2.5 NYY kablo
mt.
26 727-539 - 1x6 NYY kablo
mt.
27 727-540
1x10 NYY kablo
mt.
28 727-541
1x16 NYY kablo
mt.
29 734-201* Güvenlik hatlı normal sorti
ad.
30 734-202
Güvenlik hatlı komütatör sorti
ad.
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
Güvenlik hatlı veavien sorti
ad.
ad.
ad.
ad.
ad.
ad.
ad.
ad.
ad.
ad.
ad.
ad.
ad.
734-203
734-204
734-205
735-102
742-128
ÖZEL-1
ÖZEL-2
ÖZEL-3
ÖZEL-4
742-112
742-261
742*284
ÖZEL-7
782-101
Güvenlik hatlı paralel sorti
Güvenlik hatlı avize sorti
Güvenlik hatlı priz sorti
Tip Sensörlü tavan armatürü
Tip tijli tavan armatürü
Tip tavan armatürü
Tip kafesli etanş armatür
Bahçe aydınlatma armatür
Tip J3 asma lavan armatürü
T1-1x18W ptexglaslı fluoresan armatür
U*2x36W etanş. fluoresan armatür
Tip Yuvarlak 1x32W fluoresan armatür
Galvaniz sac kablo kanalı-1.5 mm
45 791-615
2x2.5 N2XHFE-180 aleve dayanıklı kablo
46 982-102
Bina ihata iletkeni 30x3,5mm galvanizli çelik lama
47 9834.02
Topraklama elektrodu, F20mm L=3.5mt. som bakır
/ ’
l|
k9
mt.
/
1
.
-
ad.
48 9Ş5-103J
—
------- y t i ,
|o k .‘No.- 7/2 Çankaya
„5/ , 87 28 ANKARA
mt.
<53
ad.
—
KEŞİF AO)
İİK$|:
1
ELEKTRİK ZAYIF AKIM İMALATI
POZ jNO
819-201
AÇIKLAMA
WİM
Yanmaz plastik telefon dağıtım kutusu 20Ç
ad.
2
819-204
Yanmaz plastik telefon dağıtım kutusu 100Ç
ad.
3
833-301
Analog adresli yangm ihbar santrali
ad.
4
833-500
Anaiog adresli optik duman detektörü
ad.
5
833-530
Analog adresli kombine sıcaklık duman detektörü
ad.
6
833-540
833-555
Gaz detektörü
ad.
7
Yangın ihbar butonu
ad.
8
833-565
Kontrol modülü
ad.
833-580
Izatatör modülü
ad.
10 833-592
Dahili elektronik yangın ihbar siren flaşörü
ad.
11
Kesintide yanan acil aydınlatma kîti 3 saat yanan
ad.
Tek Yüzlü, Acil Durum Yönlendirme Amatörü 2 saat yanan
ad.
Çift Yözlü, Acil Durum Yönlendirme Amaturü 2 saat yanan
ad.
9
833-653
12 833-672
13 833-675
14
ÖZEL-5
Görüntülü diyafon (santral ve 12 şubeli tam teçhizat)
ad.
;
15 880-2001 2x0,8-*0,8mm2 JH(st)H kablo
mt..
16 880-431
RG6-U6 koaksiyal kablo
mt.
17 880-437
RG11-U6 koaksiyal kablo
mt.
18 880-553
Tars (geçişli dağıtıcı) 2/4
ad.
19 880-563
Cat6e kablo
mt.
20
880-573
Cat6e sıva altı tekli priz
ad.
21
ÖZEL-6
Uydu anten -Receİver- komple sistem
ad.
TÜRK KIZILAYI
İS T A N B U L İLİ, BEYOĞLU İL Ç ESİ, F İR U Z A Ğ A M AİL, K A D İR İL E R YO KU ŞU SOK. NO:21 A D R E S İ,
30 PAFTA, 497 ADA, 41 PA RSEL Ü Z E R İN D E K İ BİN A N IN Y IK IL A R A K KO NU T İN ŞA A T IN IN Y A P IL M A S I
İŞ İ A S A N S Ö R İM L A T L A R I POZ L İS T E L E R İ
S.N .
POZ NO
AÇIKLAMA
S IN IF I İN S A N A S A N S Ö R Ü 4 0 0 K G .(Ç İF T H iZ L I) 6 D U R A K L I 1.00/0.25 M /S N H IZ L I
İ
9 0 3 -3 2 5
2
9 1 7 -1 0 3
3
923 -1 0 1
AD
T O P L A M A L I K U M A N D A D O N A N IM I 6 D u rak lı
AD
3 2 0 -4 0 0 K G , 1.00 M /S N ,S E Y İR M E S A F E S İ 35 M T .K A D E M E S İZ H IZ A Y A R L I T A H R İK FA R K I
AD
M O T O R G Ü C O 7,5K W A C ÎL K U R T A R M A G Ü Ç T E R T İB A T I F İY A T F A R K I
4
9 2 3 -2 0 !
5
9 2 3 -3 0 0
6
9 2 1 -5 0 3
AD
K A B İN İÇ Y Ü Z E Y İN İN S A T İN E P A S L A N M A Z K A P L A M A F A R K I
M2
9 0 0 * 2 0 0 0 İKİ K A N A IL I T A M O T O M A T İK K A T K A P IL A R I
AD
9 0 0 * 2 0 0 0 İKİ K A N A T LI T A M O T O M A T İK K A T K A P IL A R I % 2 0 şaline paslanm az çelik kaplam ası
7
S
9 2 1 -1 0 0
K A T K A P IL A R I M İN H A
AD
9 2 1 -4 0 3
T A M O T O M A T İK K A B İN K A P IS I (2 K anatlı M rk .açı.) 900x 2 0 0 0 m m
AD
T A M O T O M A T İK K A B İN K A P IS I (2 K anatlı M rk .açı.) 9 0 0 x 2 0 0 0 m m % 2 0 sa tin e paslanm az çelik k a p la m a s ı
AD
İŞİN P E R D E S İ
AD
9
10
1)
9 2 3 -4 0 0
TÜ R K K IZILA Yİ İSTANBUL İL İ, BEYOĞLU İLÇESİ, FİRUZAĞA M A H .,
K A D İR İL E R YOKUŞU SOK. NO:21 ADRESİ, 30 PAFTA, 497 ADA, 41 P A R S E L
Ü ZERİN D EK İ BİNANIN YIKILARAK KONUT İNŞAATININ Y A PILM A SI İŞ İ
EL EK TR İK TESİSATI ÖZEL TEK N İK ŞARTNAMESİ
A. İŞİN TANIM I
İş Türk Kızılay Genel Müdürlüğünce yaptırılacak olan Türk Kızılayı İstanbul İli,
Beyoğlu İlçesi, Firuzağa Mah. Kadiriler Yokuşu sok. No:21 adresi, 30 pafta, 497 ada, 41
parsel üzerindeki binanın yıkılarak konut inşaatının yapılması işi inşaatı projelerinde
gösterilen elektrik işlerinin özel teknik şartnamede anlatıldığı şekilde, verilen standartlara
uygun olarak kusursuz, eksiksiz, sanat ve fen kurallarına uygun biçimde tamamlanması ve
tam çalışır vaziyette anahtar teslimi idareye teslim edilmesi işidir.
B.
KAPSAM
Elektrik özel şartnamesinde bulunan tüm alt bölümlere uygulanacak temel
prensipleri belirler. Bu bölüm genel idari şartnamenin eki olup uyumsuzluk olması halinde
genel idari şartname maddeleri doğrultusunda idare ve kontrollük tarafından karara
bağlanılacaktır.
C. UYULACAK STANDARTLAR
Projede belirtilen tesisatların uygulamasında ve kullanılacak ekipmanda aşağıda
belirtilen standart ve yönetmelikler geçerlidir. Yetersiz kalması durumunda- uluslararası
standartlara bilgi için başvurulacaktır. Gerekliğinde ilgili şartnamelerin veya standardın
yorumlanması idare ve kontrol mühendisliği tarafından yapılacaktır.
A- Standartlar:
> Özel Teknik Şartname ve Birim Fiyat Tarifi
> Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birim Fiyat Tarifleri
> Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği
> Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği
> Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği
> TEDAŞ Elektrik Eneıjisi Tesisleri Proje Yönetmeliği
> Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel Teknik Şartnamesi
> Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliği
> Elektrik Tesislerinde Emniyet Yönetmeliği
> EMO Ortak Anten TV/R ve Kablo TV/R Dağıtım İç Tesisat Yönetmeliği
> Türk Telekom A.Ş Bina İçi Telefon Tesisleri Teknik Şartnamesi ve
Telefon Şebeke Tesisi Yönetmenlikleri
B- 1EC, VDE, DİN, BS, NEC Standartlan
D. M A LZEM E OLURLAR] VE KABULÜ
Binada kullanılacak tüm elektrik malzemeleri en iyi kalite, standart, proje, keşif
Tüm malzemeler kontrollüğün oluru ve İdarenin onayı ile kesinlik kazanacaktır.
Malzemeler, ilgili firmaların en son teknolojisine göre üretilmiş malzemeler olacak
kesinlikle üretimden kalkmış malzeme kullanılmayacak, imalatçı firmanın yedek m alzem e
garantisi ve bakımı gerektiren malzemeler için geçici kabulden sonra bir yıllık bakım
şartlarını belirtir bakım ve onarım taahhütnamesini onay esnasında verecek olup; bu işle
ilgili olarak herhangi bir ücret talep etmeyecektir. Malzemelerin yeterli m iktarda ve
zamanında sipariş edilmesi yüklenicinin sorumluluğundadır.
Gecikmeden dolayı doğacak sorumluluk yükleniciye ait olacaktır. İm alatların
gecikmesinden dolayı müteahhit hiçbir hak iddia edemez.
Şantiyeye gelen bütün malzemelerin orijinal sevk irsaliyelerinden b irer nüsha
öncelikle kontrollüğe verilecektir.
Kullanılacak bütün malzemelerin kalite, garanti ve standart belgeleri idareye
teslim edilecektir.
E.
ÖLÇÜM ve TESTLER
Yüklenici inşaatın seyri esnasında binada bulunan herhangi bir sistem in test
yapılması kontrol mühendisince istenildiğinde tüm alet edevatı temin ederek* gerek
kontrollükle beraber v e . gerekse ilgili kurumlara tüm masrafları yüklenici tarafından
karşılanmak üzere test ettirmek zorundadır.
Topraklama test raporu alınacaktır.
F.
KULLANMA VE BAKIM TALİM ATI
Yüklenici imalatını ve montajım yapacağı tüm sistemlere ait Türkçe varsa
İngilizce kullanma, bakım ve işletme talimatları ile bağlantı şemalarını hazırlayarak idareye
verecektir. İdarenin isteği doğrultusunda cihazlarla ve işletme ile ilgili gerekli v e yeterli
eğitimi idarece belirtilecek personele ücretsiz verecektir.
G.
GARANTİ
Yüklenici işin genel kabulüne kadar malzeme ve tesisattan sorumludur. Binada
bulunan tüm sistemleri eksiksiz çalışır durum da tesis edecek işin geçici kabulünü m üteakip
bir yıl süreyle kullanma hatası dışındaki arızalan derhal bilabedel gidermekle sorumludur.
Tamiri gerektiren parçaların tamiri bir ay içerisinde giderilmese bu işin garanti süresi bir ay
uzatılır ve bu süre içinde tamiri yapılmayan parçalar piyasadan idarece müteahhit namına
yaptırılarak müteahhidin teminatından kesilecektir. Yüklenici ilgili kısım teknik
şartnamelerinde ayrıca belirtilmemiş olsa bile bütün sistemlere ait garanti belgelerini geçici
kabul tarihinden itibaren garantisi başlamak kaydıyla idareye teslim edecektir.
H. ENERJİ TEMİNİ V E SAHA ELEKTRİK İŞLERİ
ENERJİNİN
TEMİNİ:
İLGİLİ
E.D.A.Ş.
BİRİMİNDEN
ALINACAK
ENERJİ
m ü s a â d e y e g ö r e b e l îr l e n e c e k t İr .
ENERJİNİN TEMİNİ İLE İLGİLİ TÜM İŞLEMLERİ YAPMAK PROJENİN
HAZIRLANMASI ONAYLATILMASI, İLGİLİ E.D.A.Ş/A KABULÜNÜN YAPTIRILMASI,
DAİRELERİN ABONELİĞE ABONELİĞE HAZIR HALE GETİRİLMESİ İŞLEMLERİNİN
YAPILMASI YÜKLENİCİYE AİTTİR. ENERJİNİN GETİRİLMESİ VE BUNUNLA İLGİLİ
E.D.A.Ş.'İN İSTEDİĞİ TÜM ŞARTLARIN YERİNE GETİRİLMESİ TAMAMEN.YÜKLENİCİ
SORUMLULUĞUNDADIR. YÜKLENİCİYE BU İŞLERLE İLGİLİ AYRICA HİÇBİR ÜCRET
ÖDENMEYECEKTİR.
İÇ KUVVETLİ AKIM E L E K T R İK TESİSATI
- Kapsam
- Doğru akımlarda 600 V, alternatif akımlarda faz-nötr arası 250 V. dan az olan
gerilim sistemlerini kapsar.
TABLOLAR:
A:Önden Kontrollü Ana Dağıtım Tabloları:
'
-Yapımcı firmalar ISO 9000,TS-EN-60947-4-l,TSE-3367,TSE-12817 kalite belgelerine
sahip olacaktır.
-Tablolar dikili sistemde, taşıyıcı akşamlan en az 2mm, diğer bölümleri ise en az 1,5 mm
kalınlığında düzgün yüzeyli sac levhalardan imal edilecek; temizlik sonrası fosfat kaplanıp
statik toz boya ile boyanıp fırmlanacaktır.
-Panoların taşıyıcı çerçevesi delikli L ve U profillerin, kadmiyum kaplı civatalarla
birleştirilmesiyle yapılacak ve panolar birbirinden sac levhalarla ayrılacaktır. A yrıca kısa
devre akımının meydana getireceği kuvvetlere dayanıklı olacaktır.
-Panolann arkası kapalı ve önden kontrol edilebilir tarzda olacak, gerekli sinyal lam baları,
kumanda şalterleri ve ölçü aletleri kapakta; sigorta, şalter, kontaktör vb. cihazlar pano
içinde kalacak şekilde imal edilecektir.
-Tablonun arka tarafı civatah kapaklar ile yapılacaktır.
-Hareketli kapaklar tek tip anahtarla açılacak, tablonun rutubet ve tozdan korunması için
dikili tip panolarda IP-20 koruma sınıfları geçerli olacaktır.
- Hareketli kapaklann topraklaması, 4mm2 çok ince telli, örgülü ve san-yeşil izoleli iletkenle
yapılacaktır. Bu bağlantıda iletken her iki ucunda uçlanarak, gövdeye ve kapağa uygun bir
şekilde kaynatılmış civatalarla bağlanacaktır.
-Tablonun metal kapsama yapılmayan sac akşamının temizleme işlemleri tamamlandıktan
sonra epoxi-polyester elektrostatik toz boya ile RAL 7035 renk ile boyanmış olacaktır.
-C ihaz isimleri etiket içerisine şablon ve daktilo ile yazılacak etiketler şeffaf muhafazalı
olacaktır.
-Tablo içindeki kablolara düzgün bir form verilecek, gerekli yerlerde plastik kablo kanallan
kullanılacaktır. Tablo teçhizatları ve kendisi bir sistem içerisinde etiketlendirilecektir.
-Pano giriş ve çıkışları kontrollüğün uygun gördüğü şekilde alttan olacaktır.
-Panoların uygun bara bölmelerinde yan yana sıralanmış yeterli amperajlarda faz,nötr ve
toprak baraîan bulunacaktır.Baralar akım taşıma kapasiteleri ve IEC-439-1 şartnamesine
göre boyasız olarak dizayn edileceklerdir.
-Nötr ve toprak barası panonun alt bölümüne yatay olarak götürülecek ve boyasız olacaktır.
-Tenninal klemenslerine, çok telli fieksibıl iletkenler bağlanacak ise, iletkenlerin uçlanna
m utlaka yüksük takılacak veya uçlan lehimlendikten sonra klemense bağlantı yapılacaktır.
-Klem enssiz bağlantıları çok telli iletkenlerde kesitine uygun yarıksız tip kabİo pabucu ile
yapılacaktır.
-Hareketli kapaklann topraklanması, çok ince telli, örgülü ve san-yeşil izoleli iletkenle
yapılacaktır. Bu bağlantıda iletken her iki ucundan pabuçlanarak, gövdeye ve kapağa uygun
bir şekilde kaynatılmış civatalarla bağlanacaktır. Boyama işlemi sırasında topraklama
civatalannm boyasız kalması sağlanacaktır.
-Proje ve şartnamede belirtilen esaslara göre hazırlanmış imalat resimlerinin kontrollüğe
onaylatılmasından sonra imalat resimlerine uygun olarak, tablo imalatına geçilecektir.
B:Tali Dağıtım ve Kat Tabloları:
-Gövde içinde, teçhizatı taşıyan şase veya köprü, cihazları örten ve üzerinde sigorta
kumanda teçhizatları vb. gibi elemanlar için delik bulunan iç kapak olacaktır. İç kapak
kolaylıkla çıkarılıp takilabilecektir.
- Tablonun rutubet ve tozdan korunması için IP-40. 7 sınıfı sızdırmazlık sağlanacaktır.
-Tali dağıtım tabloları mevcut klemens adedinin %20 fazlası kadar klemens takılı halde
teslim edilecektir.
-Kablolara düzgün form verilerek gerekli yerlerde plastik kablo kanalları kullanılacak, tablo
teçhizattan ve kendisi bir sistem dahilinde etiketlendirilecektir.
- İç tesisat
- Burada zikredilmeyen hususlar için TSE, EN, VDE, USE, IEG, CENELLEC
veyahut benzeri standartlanır hükümleri esas kabul edilecektir.
- Sıva altındaki bütün tesisat TS veya uluslararası standartlara uygun PVC borularla
yapılacaktır.
- Sıva altındaki iniş boruları dik veya yatay olarak döşenecektir. Buatların p riz veya
anahtar hizasında bulunmasına dikkat edilecektir.
- Tozlu veya yangın tehlikesi gösteren yerlerde tesisat, antigrön cinsi kablolar yerine
galvanizli gaz borusu içinde plastik izoleli iletkenlerle etanş olarak yapılabilecektir.
- İletkenler, sıva altında yapılacak tesisatın boru döşenmesi ikmal edilip sıva işi
tamamlandıktan ve birinci badana tamamen kuruduktan sonra çekilecektir. Bir binada faz
iletkenleri R-gri, S-siyah, T-kahverengi, nötr iletkeni açık mavi, koruma iletkeni(toprak)
yeşil bantlı-san renk olacaktır. Bütün aydınlatma sortilerinin çıkış noktalarına, armatürlerle
bağlantılarım temine yarayan birer lüstr klemens konacaktır.
- Buatlar zeminden en az 220 cm. yükseklikte olacak ve aynı oda veya koridorda
bulunan buatların aynı seviyede olmalarına dikkat edilecektir. Tesisat tamamlandıktan sonra
sıva dışına taşmış veya çukurda kalmış yahut çarpık konmuş bir buat g ö rü lü rs e m asraf
yüklenicisine ait olmak üzere düzelttiriiecektir. Asma tavanlı mahallerde buatlar asma
tavanın altında bulunacaktır.
- Akım kapasitesi bakımından bir fazla beslenmesi mümkün olmayan aydınlatma
sisteminde (avize v.s. gibi) trifaze sortiler kullanılacaktır.
. . . »
2
.
- Lamba sortılen ıçm en az 1,5 mm lik, priz sortileri, priz linyelerı ve lamba
linyeleri için en az 2,5 mm2 lik kesitte PVC izoleli iletkenler kullanılacaktır.
- Aydınlatma tesisatında kullanılacak olan tüm balastlar elektronik tip olacaktır.
02.05.2003 / 25096 (2000/55/AT) tarih ve sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından
yayımlanan Floresan Aydınlatma Balastlarının Enerji Verimi ile ilgili Yönetmeliği
esaslarına uygun olacaktır. Elektronik balastlar 160 - 2.50 V aralığında sabit ışık veren
regüleli (ani şebeke sıçramalarına ve gerilim dalgalanmalanna karşı korumalı), Cos 0' si
0.95'den büyük olan, 0-50 °C ortam sıcaklığında çalışabilen, RF1 filtre ve elektronik
harmonik filtre devreleri bulunan, metal veya termoplastikten muhafazalı, 1EC ve TS EN
61347-1, TS EN 647-2-3 standartlarına uygunluk belgeli ve ISO 9001 kalite güvence
sistemine uygun olacaktır.
- Sorti anahtarları zeminden 110 cm, aplikler zeminden 190 cm. yüksekliğe konacak
ve aynı odada birkaç anahtar, söndürme düğmesi bulunduğu takdirde hepsi aynı seviyeye
m onte edilecektir. Prizler normal olarak yerden 40 cm. yüksekliğe konacaktır. Telefon, TV
ve çağırma düğmeleri prizlerle bir araya geldikleri takdirde aynı seviyede yanyana monte
edilecektir. Gerek analılar ve gerekse priz yükseklikleri kontrol mühendisinin izni ile
değiştirilebilecektir.
- Etanj sortilere konulacak' anahtar, armatür, priz ve bu gibi tesisatta kullanılacak
bütün malzemeler rutubetli yerler için imal edilmiş cinsten etanj olacaktır. Pjrizj^r etanj
kapaklı cinsten olacaktır.
öâ
Tel: 0312 26
•;?H•
fi L - vanVays
¿ İ 7 2 8 ANKARA
127406
- TSE standartlarına uygun PVC buatlar kullanılabilecek, bir buata en çok dört boru
ile bağlantı yapılabilecektir. Bu sayı aşıldığında kare buat veya ek kutusu konulacaktır.
Buatların içindeki kablo bağlantılarında yalıtkan klemensler kullanılacaktır.
- Bütün armatürler projelerde gösterilen tip ve güçteki ampulü ihtiva edecek
büyüklükte olacaktır.
- Etanj armatürlerin kaideleri tercihen porselen olacak, bulunmadığı takdirde kontrol
mühendisinin muvafakati ile belirlenecektir. Güvenlik hatlarının tespiti için kaideler
üzerinde galvanizli veya paslanmaz madenden vidalar bulunacaktır.
- Kare buat kapaklan paslanmaz saç veya PVC olacak, dört vida ile buata tespit
edilecek ve her bir yanı 0,5 cm. kutudan taşacak ölçüde olacaktır. Zayıf ve kuvvetli akım
tesislerinde kullanılan buatlar yerden en az 220 cm. yükseklikte olacaktır.
- Güvenlik hatları
a) Güvenlik hatlan ait oldukları tevzi tabloîanna kadar devam edecek ve tablonun
topraklama bar asma bağlanacaktır.
b) Ana ve tali tablolar arasındaki ve tali tablolarda topraklanacak cihazlar arasındaki
bakır iletkenlerin kesitleri aşağıdaki cetvele uygun olacaktır.
Faz iletken kesiti
Toprak iletken kesiti
1,5
1,5
-2,5
-2,5
4
4
6
6
10
10
16
16
25
16.
35
16
50
25
70
35
- Tablo girişinde, 30mA. eşik korumalı kaçak akım koruma rölesi (hayat koruma
için) kullanılacaktır. Ana tabloda ise 300mA. eşik korumalı kaçak akım koruma rölesi
(yangına karşı koruma için) kullanılacaktır.
- Rutubetli, açık hava veya korozyona sebebiyet veren yerlerde tesisat, etanj ve
yeraltı kablosu cinsi malzeme ile yapılacaktır. Etanj hatların döşenmesinde duvardan
mesafeli bakalit kroşeler kullanılacaktır. Kroşe ve bütün tespit vidalan galvanizli veya
paslanmaz madenden olacaktır. Rutubetli olmayan yerlerde tesisat Özel galvanizli kroşelerle
yapılabilecek etanj kablolar duvar geçitlerinde, borular içine alınacak ve bu borulara etanj
kablolara has lastikli ağızlıklar takılacaktır. Kroşeler arasındaki mesafe 30 cm. yi
geçmeyecektir. Yan yana dizilen birçok etanj cinsi kabloların kroşeleri müşterek bir
paslanmaz metal konsol üzerinden tespit edilecektir. Tesisatta kullanılacak bütün kolon, ana
hat ve besleme hatlan imalat boyuna uygun ve yekpare olacaktır, hiç bir surette parça parça
kısımlar eklenerek kullanılmayacaktır.
- Priz devreleri ışık devrelerinden ayrı olacaktır.
- Büyük tesislerde'her tali tablonun tam yük altında çektiği akımın fazlara göre
dengelenmesi, ana tabloda mevcut ampermetrelerin yardımı ile kontrol edilecektir.
- Sıhhi tesisatta arıza olduğunda, elektrik bakımından tehlike olmaması için tavan ve
duvarlara mümkün olduğu kadar Ünye ve. sorti hatları ile buat, armatür vs. konulmamasma
dikkat edilecektir.
- Klemeslerin akım taşıyan kısımlarının buat kapaklarına dokunmasını önlemek için
buat dahilinde buat ölçüsünde prespant kağıtlan konulacaktır.
- Yan yana bulunan anahtar, söndünne düğmesi., priz, telefon prizi, çağırma butonu
vs. kombine kasalar dahilinde yapılabilecektir.
- PVC borular, sıva alımda olmak üzere üç boruya kadar yanyana döşenebilecektir.
Üçlen fazla bonılann döşenmesinde, borular üçer üçer gruplara ayrılacak ve her bir grubun
arasında en az 4 cm. lik bir mesafe bulunacaktır. Yanyana dizilmesi zorunlu olan hallerde
borular rabitz leliyle kaplanacaktır.
a) Şalterler ve Sigortalar
(1) Konu ve Kapsam
Bu böiüm, yapıda elektrik enerjisinin üretimi, iletimi, dağıtımı ve elektrikle
çalışan ekipmanın beslenmesinde ve kontrolünde kullanılacak alçak gerilim
koruma ve kumanda ekipmanlarının özellikleri ve montajı ile ilgili bölümleri
kapsar.
Bu bölümde yapılan tanımlamalar 50 Hz . frekansta trifaze veya m onofaze
alternatif akımda nominal gerilimi 1000 V*a kadar olan projesinde belirtilen
nominal akım değerlerinde çalışacak şalter ve sigorta ekipmanını kapsar.
(2) Genel
. 1. Tüm şalter ve sigortalar TSE , IEC 60947-2, EN 60947-2, EN 60898,
EN 60269 , VDE 636 ve DİN 43620 standartlarına üygun olacaktır.
2. Bu şartnamede belirtilmeyen hususlar için “Uyulacak Standartlar”
bölümünde belirtilen maddeler yazım sırasına göre geçerli olacaktır.
3. Tüm şalter ve sigortalar üzerinde etiketleme için uygun yerler
bulunacak, aynca ilgili ekipman tablolar üzerinde de etiketlenecektir.
(3) Termik Manyetik Otomatik Şalterler (TMŞ)
1. Tüm şalterler aşın akım (termik) ve kısa devre (manyetik)
durumlannda devreyi açabilecek bir anahtarlama elemanı v e açma
biriminden oluşacaktır.
(4) Anahtarlı Otomatik Sigortalar (AOS)
1. Anahtarlı otomatik sigortalar, DİN raya monte edilebilen tipte
olacaktır.
2. Tüm sigortalar termik ve manyetik açma işlevine sahip olacaktır.
3. Aynı kutup sayısına sahip tüm sigortalar aynı ebatta olacaktır.
4. Projede aksi belirtilmedikçe tablo giriş ve ana kolon sigortalan lOkA
kısa devre kesme kapasitesinde (U veya C eğrisi), linye sigortalan
6kA kısa devre kesme kapasitesinde olacaktır. Ancak bazı özel
ekipmanın besleme linyeleıinde ekipman imalatçısının isteğine uygun
kesme kapasitesinde (G eğrisi) sigortalar kullanılabilecektir.
5. Sigortalar, tasarım itibariyle akım taşıyan kısımlara el değmeyecek
şekilde imal edilmiş olmalıdır.
KULLANILACAK BÜTÜN ŞALT MALZEMELER (KAÇAK AKİM
RÖLELERİ, ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTALAR, TERMİK MANYETİK
ŞALTERLER)SÎEMENS,
ABB,
LEGRAND,
SCHNEİDER
MARKALARDAN
HERHANGİ BİRİ OLACAKTIR.
TOPRAKLAMA TESİSATI
1- Sistemin Genel Tanımı:
Yapıda elektrik ve elektronik sistemlerinin güvenli .işlemesini sağlamak ve personeli
korumak amacıyla koruma topraklaması tesis edilecektir. Yetkili kuruluşlardan alınacak
onaylı ölçüm sonuçlan ve uygundur belgeleri idareye verilecek olup topraklamanın yetersiz
olması durumunda yüklenici gerekli bütün işlemleri yapmakla yükümlüdür.
2- Kullanılacak Ekipman Teknik Özellikleri:
Tesis edilecek tüm ekipman yürürlükteki zorunlu ulusal ve uluslararası standartlara
uygun olacaktır.
3 - Topraklama Tesisatı:
Yapıda bulunan tüm prizler, metal gövdeli a>
pano
karkasları, kablo rafları,' mekanik tesisat ekipmanı ve metí
aktır.
6
Topraklama sistemleri TEDAŞ koşullarına ve en son yayınlanan Elektrik
Tesislerinde Topraklama Yönetmeliğine uygun olarak yapılacaktır.
Şebekeden beslenen ekipmanın ve diğer metal ekipmanın bağlantısı için planlanan
genel koruma topraklama sistemi için ana tablo odasında genel topraklama barası tesis
edilecektir. Bara özellikleri Alçak Gerilim Tesisatı bölümünde anlatılan şekilde olacaktır.
Projesinde gösterilen şekilde çıplak bakır iletkenler ile genel koruma topraklama sistemi
tesis edilecek ve ana topraklama harasında sonlandırılacaktır. Hareketli parçaların irtibatı
için fleksible bakır kablolar kullanılacaktır.
Ana topraklama baraları tüm bağlantılan alabilecek büyüklükte olacaktır. Montaj
sırasında kısa devre manyetik etkileri göz önünde bulundurulacak ve bara en az üç noktadan
sabitlenecektir.
Topraklama haralarının toprak irtibatı için projesinde gösterildiği şekilde
topraklama seti tesis edilecektir. Toprak elektrodu üst hizası 80 cm. derinlikte olacak şekilde
gömülecektir. Elektrotların topraklama iletkeni ile bağlantısı için termokaynak (cadweld vb.)
kullanılacaktır. Topraklama iletkeni olarak 2 ad. 50mm2 kesitinde çıplak bakır iletken 80 cm.
derinlikte toprak kanal içine döşenecektir.
Yüklenici topraklama ile ilgili periyodik ölçümlerin yapılabilmesi ve elektrotlann
kaybolmaması için gerekli tedbirleri alacaktır.
Yüklenici geçici kabulden önce tüm topraklama sistemini kontrollukla beraber
yetkili kuramlara ölçtürerek ayrı ayrı tutanak haline getirecektir. Bununla ilgili tüm
masraflar yükleniciye aittir.
Ö nem li Not:
Yapıda kaçak akım koruma şalterleri/röleleri (diferansiyel tip) kullanılması
nedeniyle tüm nötr iletkenleri izoleli tip olarak lesis edilecektir. Kesinlikle nötr iletkeni
toprak iletkeni olarak kullanılmayacak ve herhangi bir şekilde topraklama sistemine
bağlanmayacaktır.
BİNA İÇİ TELEFO N TESİSATI
K ap sam :
Bina içi telefon tesisatı , bina ana giriş terminal kutusundan itibaren aboneye ait
cihazlann telefon şebekesine bağlantısını kapsamaktadır.
. Telefon Tesisat Sortisi (Telefon Priz Tesisatı):
Tesisat, telefon prizlerinden kat veya ara telefon terminallerine kadar PVC boru veya
özel kanal içinden cat5h kablosu çekilmek suretiyle yapılacaktır. Kullanılacak malzemeler
TSE Standartlarına uygun olacaktır.Telefon prizinden kat veya ara telefon terminaline kadar
olan kablolar yekpare (eksiz) olarak çekilecek ve uçları terminale bağlanacaktır.
Tesisat, telefon prizinden paralel prizin konulacağı yere kadar PVC boru veya özel
kanal içinden cat5h kablosu çekilmek suretiyle yapılacaktır. Kullanılacak malzemeler TSE
standartlarına uygun olacaktır. Paralel priz kabloları prizlerden itibaren yekpare olarak
çekilecek ve uçlan telefon prizine bağlanacaktır.
A na hat tesisatı:
Tesisatta kat veya ara telefon terminalinden bina ana giriş terminaline kadar PVC
borü veya özel kanal içinden en az 0.5 mm çapında bakır iletkenli, PVC izoleli PVC kılıflı.
Tablo î ’deki elektriksel özelliklere uygun, bina içi telefon kablosu kullanılmak suretiyle
yapılacaktır. Kullanılacak malzemeler TSE standartlarına uygun olacaktır.
Kablolar her kat veya ara telefon terminalinden bina ara giriş terminaline kadar
yekpare olarak çekilecek ve uçları terminale bağlanacaktır.
Telefon Terminal Kutuları:
Bina ana giriş terminal kutulan, yeterli korumayı sağlayabilecek bîr m alzem eden
yapılacaktır. Şartnamede belirtilen ve projesine uygun kapasitede telefon bağlantısını
karşılayacak terminal bloku kullanılacak ve bu terminal bîoku kutu içine monte edilecektir.
Bina ana giriş terminal kutularında kullanılacak terminal blokları şartnameye ve
projesine uygun kapasitede olacaktır.
Bina ana giriş terminal kutulanna konacak bina ana giriş terminal sayısı ile Tel ekom
giriş terminal sayısı eşit olacak ve terminal minimum olarak belirlenen kablo çift sayısından
az olmayacaktır. Aynı kutu içinde olmak kaydıyla Telekom giriş terminalleri ve b in a ana
giriş terminalleri ayrı ayrı gruplandınlacaktır.
Bina ana giriş terminal kutulan, çok katlı binalarda her an giriş ve çıkışı m üm kün
olan nemsiz, aydınlık, kuvvetli akım tesisatından uzakta bina içinde bir duvara tesis
edilecektir.
1-YANGIN ALGILAMA ve ALARM SİSTEMİ
P o z No
833-500
T a n ım ı
Analog adresli optik dum an detektörü
Mikroişlemci kontrollü akıllı detektör 0.5 mikron ile 10 mikron arasındaki
büyüklüklerdeki dııman partiküllerine duyarlı olmalıdır. Özellikle tüterek yavaş gelişen
dumana çok hızlı cevap vermelidir. Dedektör ışık saçma prensibiyle çalışan bir fotoelektrik
duman hücresine sahip olmalıdır. Dedektör ölçtüğü aııalog duman seviyelerini analog bilgi
olarak kontrol paneline yollarken, duyarlılık, kalibrasyon ve elektronik devrenin çalışm a
performansı detektör tarafından test edilerek, bu bilgilerde çevrim kablosu üzerinden kontrol
paneline gönderilmelidir. Dedektör üzerinde,uzaktan gözle kontrolün sağlanabilmesi için en
az bir adet Led ışığı olacaktırve. paralel ihbar lambası bağlantısına uygun olm alıdır.
Dedektör özel bir soket vasıtasıyla takılıp sökülebilmelidir. Dedektöılerin adreslenmesi
herhangi bir konum anahtarı veya el tipi detektör programlama cihazı ile
yapılabilmelidir.DedektÖr TS EN 54-7 Kalite Uygunluk ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem
belgelerine
sahip
üretici
firmamamülü
olacaktır.
Dedektörün temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dâhil, test edilerek çalışır halde
teslimi.
i--------------------------------------------------------------------------------------
■..""....... ^ -----:
Poz No
833-530
T a n ım ı
Analog adresli kom bine optik, dum an v e sıcaklık detektörü
'
|
Mikroişlemci kontrollü akıllı detektör 0.5 mikron ile 10 mikron arasındaki
büyüklüklerdeki duman partiküllerine duyarlı olmalıdır. Özellikle tüterek yavaş gelişen
dumana çok hızlı cevap vermelidir. Detektör ışık saçma prensibiyle çalışan bir fotoelektrik
duman hücresine sahip olmalıdır. Detektör aynı zamanda sabit sıcaklık detektörü yada
sıcaklık artış hızı detektörü olarak çalışacak şekilde programlanabilecek ve/aabk sıcaklık
aktivasyon değeri en az 4 farklı sıcaklıktan birine~ayarlanabilecektiı\ Detektör ölçtüğü
analog duman ve sıcaklık seviyelerini analog bilgi olarak kontrol paneline yollarken,
duyarlılık, kalibrasyon ve elektronik devrenin çalışma performansı detektör tarafından test
edilerek, bu bilgilerde çevrim kablosu üzerinden kontrol paneline gönderilmelidir. D edektör
üzerinde,uzaktan gözle kontrolün sağlanabilmesi için en az bir adet Led ışığı olacaktır ve
paralel ihbar lambası bağlantısına uygun olmalıdır. Detektör özel bir soket vasıtasıyla takılıp
sökülebilmelidir. Detektörlerin adreslenmesi herhangi bir konum anahtarı veya el tipi
detektör programlama cihazı ile yapılabilmelidir. Detektör TS EN 54-5 ve TS E N 54-7
Kalite Uygunluk ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem belgelerine sahip üretici firma
m am ülüolacaktır.
Detektörün temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dâhil, test edilerek çalışır halde
teslimi.
" ............
•R o z N o
j 8 3 3 -5 4 0
Î T a n ım ı
j Patlayıcı g a z detektörü
Doğalgaz ve LPG gibi hidrokarbon esaslı tüm patlayıcı gazları algılayacak v e 85 db
ses şiddetinde alarm verecektir. Dedektör üzerinde uzaktan gözle kontrolün sağlanabilmesi
için en az 3 adet Led ışığı olacak, Sistemin devrede, alarm ve hata konumunda olduğunu
gösterecektir. Dedektör üzerindeki test butonu sayesinde Led'lerin ve dâhili sirenin fonksiyon
testi yapılabilecektir. 220 V. AC veya 12/24 V. DC besleme gerilimiyle çalışabilecektir.
Modülün beslemesi 24 V.DC. anahtarlamalı (SMPS) güç kaynağından sağlanacaktır. ( Akü ve
SMPS anahtarlamali güç kaynağı fiyatı birim fiyata dâhil edilmiştir). Analog adresli kontak
izleme modülleri ile çalışabilmelidir„TS EN 50194 standardına ve ISO 9001 Kalite Yönetim
Sistem belgelerine sahip dedektörün temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dâhil, test
edilerek çalışır halde teslimi.
P o z No
8 3 3 -5 5 5
T a n ım ı
A nalog adresli yangın ihbar butonu
Akıllı analog adresli sıfırlanabilir yangın alarm butonu mikro işlemci kontrollü
olacaktır. Yangın alarm butonu üzerinde bulunan LED, butonun çevrim üzerinden santral
tarafından sorgulanması sırasında yanıp sönecek ve alarm durumunda sürekli yanıp
sönecektir. TS EN 54-11 Kalite Uygunluk ve ISO Kalite Yönetim Sistem belgelerine sahip
butonun temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dâhil, test edilerek çalışır halde teslimi.
P o z No
8 3 3 -5 6 5
T a n ım i
A nalog adresli bölge den etim m odülü
Analog adresli yangın alarm santralı çevrimine bağlanacak bölge denetim modülü
konvansiyone] bir - yangm bölgesinin sisteme, bağlanması için kullanılmalıdır. Modül
konvansiyonel bölge devresinde hem kısa devre hem .de açık devreler için apza denetimi
yapmalıdır. Modüler genişleme özelliğine sahip olmalıdır. Modül giriş cihazlaymyj î^erhangi
bir kombinezonu ile aktive edilebilmelidir. Mikroişlemci kontrollü akıllı modülün üzerinde
cihazm çalışır, alarm ve anza durumlarını gösteren ışıklı bir gösterge bulunmalıdır. M odülle
birlikte montaj kutusu 24 VDC besleme ünitesi, şarjör ünitesi ve aküler verilmelidir..Modülün
beslemesi 24 V.DC. anahtarlamalı (SMPS) güç kaynağından sağlanacaktır. (Akü v e SMPS
anahtarlamalı güç kaynağı fiyatı birim fiyata dâhil edilmiştir). TS EN 54-18 Kalite uygunluk
ve ISO 9001 Kalite Yönetim belgelerine sahip modülün temini, işyerine nakli her türlü ufak
malzeme dâhil, test edilerek çalışır halde teslimi.
P oz No
T a n ım ı
Î 8 3 3 -5 8 0
j Analog adresli kısa d e v r e izolatör m odülü
Analog adresli yangın alarm santralının çevrimine bağlanacak kısa devre izolatörler
kapalı bir çevrim olarak tesis edilen bir çevrimde detektör, buton ve modüllerin arasına belirli
aralıklarla bağlanarak bir kısa devre durumunda çevrimin tamamen devre dışı kalmasını
önleyecektir. Daha sonra çevrimin her iki bağlantı noktasından başlayarak izalatörler sıra ile
teker teker devreye girmeli ve anza bölüme ulaşıncaya kadar-bu işlem devam ederek arızalı
kısımlar izole edilmelidir. İzalatöı* modülü bir yangın bölgesinden diğerine geçerken
kullanılmalıdır. Modül TS EN 54-17 Kalite Uygunluk ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem
belgelerine
sahip
üretici
firma
mamülü
olacaktır.
Mikroişlemci kontrollü akıllı modülün temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dâhil,
test edilerek çalışır halde teslimi.
I----------------------------—••---- '-L- --- :-- -- ---- - ---- ......... P o z No
8 3 3 -5 9 2
T a n ım ı
Dahili Tip Flaşörlü Elektronik Yangın İhbar Sireni
Dahili siren flaşörün gövdesi sağlam ,ısıya dayanıklı olmalıdır. Siren flaşörün
minimum 100 db/lm t ses şiddetinde olmalıdır. Siren flaşörün minimum flaş enerjisi 2,5 Joule,
flaş frekansı 1 Hz olmalıdır. Siren flaşör Xenon lambalı, uzak noktada dahi görülebilir
olmalıdır. Siren flaşörün koruma sınıfı en az IP 21. olmalıdır. Siren flaşörün TS EN 54-3
standardına ve 89/106/EEC Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE
uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş olan siren flaşörün temini, işyerine nakli her türlü
ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi.
P o z No
8 3 3 -6 5 3
T a n ım ı
3 S a a t süreli kesin tid e ya n a n aciî durum aydınlatm a arm atürü v e m on tajı
En az 0.5 mm kalınlığında demir sacdan özel Profilli, en az 13x32x6 cm ölçülerinde,
1x8 w. lloresan ampulü, kilitli tip duyları, şebeke gerilimi kesintisinde otomatik olarak
devreye girerek belirtilen acil durum çalışma süresi'kadar aydınlatma sağlayacak şekilde özel
geçmeli soketle bağlanan, 70'C'da sürekli çalışabilecek özellikle yüksek sıcaklık tipi kuru tip
bakım gerektirmeyen Nikel Kadmiyum aküsü, elektronik lamba besleme, akü sari ve transfer
devresi, akü düşük gerilim ve aşırı deşarj koruma devreleri, akü şarj lambası pâl|ifH mat veya
şeffaf prizmalı pleksiglash, TS 8710 EN 60598-2-22'ye uygun TSE belgeli acil durum
aydınlatma armatürünün temini, işyerine nakli ve montajı.
J:P0^;No ^ 8 3 3 - 6 7 2
2 S a a t süreli tek yüzlü, kesintide yanan acil durum yönlendirm e arm atü rü
B.F.T. 833-650 da belirtilen özelliklerde; pleksiglası üzerine en az 12x30 cm
ölçülerinde yeşil üzerine beyaz renkli TSE'ye uygun acil durum çıkış işareti yapıştırılmış veya
serigrafı yapılmış tek veya çift yüzlü, TS 8710 EN 60598-2~22!ye uygun TSE belgeli acil
durum yönlendirme armatürünün temini, işyerine nakli ve montajı.
fo ÎN o
; T a p ım ı
8 3 3 -6 7 5
| 2 Saat-süreli çift yüzlü, kesintide yanan acil durum yönlendirm e arm atürü
B.F.T. 833-650 da belirtilen özelliklerde, pleksiglası üzerine en az 12x30 cm ölçülerinde
yeşil üzerine beyaz renkli TSE'ye uygun acil durum çıkış işareti yapıştırılmış veya serigrafı
yapılm ış tek veya çift yüzlü, TS 8710 EN 60598-2-22'ye uygun TSE belgeli acil durum
yönlendirme armatürünün temini, işyerine nakli ve montajı.
2-YANGIN ALGILAMA ve ALARM ELEKTRİK TESİSAT İŞLERİ
1- Binadaki genel elektrik. tesisatı için inşaat işleri teknik şartnamesi geçerlidir. Bu
kısımda yangın algılama sistemi teknik şartnamesi verilmektedir. Elektriksel sistem
tetikleme prensibi Yangm Algılama Projesinde belirtildiği şekilde yapılacaktır.
2- Yangın algılama panellerinin İdarenin göstereceği yere monte edilmesi
öngörülmüştür. Yüklenici panellerin daha başka bir yere monte edilmesini
. öngörebilir. .
'
3- Koma - flâşörleı* belirtildiği gibi ve içerideki herkesin rahatlıkla duyabileceği şekilde
monte edilecektir.
4- Yangın alarm butonları projede belirtilen yerlerde, kolay erişilebilir yerlere monte
edilecektir.
5- Detektörlerin kablolamasmda 880.2001 pozisyonuna uygun 1x2x0,8 + 0,8 Jlı(ST)h
yangın alarm kablosu kullanılacaktır.
6- Sı.va üstü montajlarda tesisat kabloları, her 50 cm de bir duvara/tavana sabitlenecektir.
7- Tüin elektronik l elektrikli ekipman kablo girişlerinde, gereken yapıya uygııiı ölçüde
rakorlar kullanılacaktır.
?roje
Aşağı ö
Tel: 0312
yönetim Ltd. Şth
L
: 7/2 Çankays
87 28 ANKARA
12 7486
13
3-DOKÜMANTASYON, TEST ve DEVREYE ALMA
8- Tüm sistemin montajı bittikten sonra Yüklenici sistemin elektrik imalalh çizirnlerini
(asbuiît) hazırlayacaktır. Kontrol mühendisi, sistemin kabulünü bu çizimlere göre
yapacaktır
9- Sistem kabul testleri başlamadan önce kullanıcılara genel anlamda yangın güvenlik
eğitimi verilecek ve özel olarak da kurulmuş olan sistem hakkında eğitim verilecektir.
Eğitimler sonrasında kullanıcıların yangın durumunda sistemi yetkin bir şekilde
kullanabilecek düzeyde eğitim verilecektir.
10- Algılama sistemi dedektörlere test gazı veya duman püskürtülerek test edilecektir. Bu
testlerde gaz boşaltılmayacak, fakat sistem gaz boşaltıyormuş gibi tüm adımlar
gerçekleştirilecektir. Bu süreçte kullanıcı personelin yetkinliği ve kendine güveni
arttırılacaktır.
11-Tüm testler bitlikten som a algılama sistemi 5 gün boyunca aktif tutulacak ve olası
sistem hataları bu sürede giderilecektir.
Ö -l
(
TİJLİ ARMATÜR
Uygun rozansı pvc kılıf içinde kordonu, 23 W.a kadar PLC ampulü, TS - 86978698'e uygun porselen duyu tavan armatürünün temin ve montajı, her nevi malzem e ve
işçilik dahil.
Ö-2
SIVA ÜSTÜ ARMATÜR
25-30 cm. çapında yassı veya yuvarlak opal cam gloplu alüminyumdan mamul
kaideyi havi armatür temini, işyerine nakli, 23 W.a kadar PLC ampullü porselen duyu, her
nevi malzeme ve işçilik dahil, yerine montajı ile birlikte.
Ö-3
ÇELİK TEL KAFESLİ ARMATÜR
Üzerinde çelik kafesi mevcut, camlı, lastik contalı, özel alüminyum kaideli, kolayca
açılmayacak şekilde tavan veya duvar için etanj armatürün temini, işyerine nakli, 23 W.a
kadar PLC ampulü, porselen duyu, her nevi malzeme ve işçilik dâhil, yerine montajı ile
birlikte.
Ö-4
ÇEVRE AYDINLATMA ARMATÜRÜ 1x23W
Projede verilen detaya uygun, Q235x500 mm şeffaf silindir gloplu.
Dıştan dolaşan seperatörlü
Q 80 den Q60mmye boğumlu geçişli
3m boyunda çelik borulu,gizli sigorta kapağı,gri renkte,elektrostatik polyester toz boyalı
olacaktır.
23 W ampulü, ,10A sigortası, topraklama çubuğu ve armatürü olacakım
Armatürler TSE ,DIN normlarına uygun olacaktır.
ÖZ4~23W
TEK GLOPLU
AYDINLATMA DİREĞİ
h=300cm.
ı—
*—
ı
■
Serer*tfrifT
ö d*nfrCjctB
0
) d IfeytJ&Ccf'fr f'ja
£ı<i-7f>i»iııi TefytveTİöjBO)*
-------
- A ICır,ii}tn ı D i i t o » f ,Ajın
. On$\XOt*r* JeiİıfS^Tv'ır C*v
♦ Dı}tıj Dcl^u S^fcı-tfcHrl
. O
A*n <0 l î r j f
Gf{*r *1 i ^ 0*Js’*r^rf ( / M fro>V
♦ Gı/KÇıjccUK
-
O fV 3 5 o ^ j* \P c f/tk io T d b<rv*
KESİT 1/10
Ö-5
GÖRÜNTÜLÜ Dİ AFON TEKNİK ŞARTNAMESİ
A) DAİRE İÇİ ÜNİTELER:
Renkli görüntülü özellikte olacaktır. Elektronik zil özelliği olacaktır. Dış kapı
panelinden gelen çağrılar için farklı zi! sesi, kattan gelen çağrılar için farklı zil özelliği
olm alıdır. Sistem ilave zil ünitesi montajına uygun olacaktır.
Daire içi modüllerde ekran 4“ düz ekran LCD olmalıdır. Ürün sıva üstü veya sıva altı
m onte edilebilmelidir. Ekran açısı, parlaklığı ve kontrastı monitör üzerinden
ayarlanabilmelidir.
Dış kapı ile görüşmelerin dinlenmemesi için görüşme gizliliği olmalıdır.
İstenildiği zaman sisteme 32 resim hafızalı görüntü saklama .modülü ilave
edilebilmelidir. Ürünün masa üzerinde kullanılabilmesine uygun masa adaptftrreri olmalıdır.
Monitör üzerinde görüntü çağırma,kapı açma ve yedek işlerde ( kapıcı,merdiven aydınlatması
vb) kullanılmak üzere yetecek sayıda bu ton bulunmalıdır Ürünün duvara m ontajı özel
klemensli duvar montaj aparatı ile olmalı, gerektiği zaman soketlerinden ayırarak monitör
yerinden alınabilmelidir.
Ünite beslemesinde kuvvetli akım kullanılmayacak sistem zayıf akımla ( 12Vdc
21 Vdc) beslenmelidir.
B) DIŞ KAPI PANELLERİ:
Dış kapı paneli görüntülü olmalıdır. Dış kapı paneli sıva altı monte edilebilmelidir.
Sıva üstü montaj gerektiği zaman uygun sıva üstü montaj aparatı ile sıva ü stü monte
edilebilmelidir.
Ürün el oksal alüminyumdan yada paslanmaz çelikten mamul olmalıdır. Kamera ,ses ünitesi,
zil butonlan modüler yapıda olmalıdır. İleride bir arıza durumunda dış kapı panelini sökmeden
yalnızca arızalanan modül değiştirilebilmelidir.
Gece kameranın görüşünü kuvvetlendirmek için kameranın üzerinde en az 6 adet
infrared (kızıl ötesi) led olmalıdır.
Kameranın açısı montaj sırasmda ayarlanabilmelidir.
Dış kapı paneli standart CCD kameralarla uyumlu olmalı gerektiği zaman bu kameralar
sisteme entegre edilerek kullanılabilmelidir.
Zil butonlan paslanmaz çelikten mamul olacak olup butonlann yanında dairelerdeki
kişilerin isminin yazılacağı isimlik kısmı bulunmalıdır. İsimliğin gece rahat görülmesi için
arkasında ışık bulunmalıdır.
Görüşmeyi sağlayan konuşma modülü modüler yapıda olmalıdır.
Sızdırmazlık için panelinin içersini çevreleyen plastik conta bulunmalıdır.
Ünite beslemesinde kuvvetli akım kullanılmayacak sistem zayıf akımla ( 12Vdc 21 Vdc)
beslenmelidir.
C- GÜÇ KAYNAĞI:
Daire içi üniteleri ve dış kapı panelini besleyen güç kaynağı 220V giriş 12-2IV dc ac
çıkış Özelliği olmalıdır. Güç kaynağının çıkış uçlarım kısa devreye karşı koruyan termo
sensörler olmalıdır.
Güç kaynağı sigorta rayına monte edilebilir tipte olmalıdır. Dış gövdesi kınlm az ABS
plastikten mamul olmalıdır. .
Ö-6
TV SİSTEMİ:
Projesinde belirtilen TV tesisatına ait malzemelerin temini, işyerine nakli,
depolanması, tesisatın ve gerekli testlerin yapılmasının sonucunda tam çalışır vaziyette idareye
teslim edilmesi işidir.
İdari Bina uydudan yapılan televizyon yayınlarının alınabilmesi için çatıya 2 adet uydu
çanak anteni Turksat ve Hotbird uyduları için monte edilecektir. Çanak anten çapları; 090 cm
olacaktır. Çanak antenlerin bulunduğu konumdan. Multisuitch'lerin yerleştirileceği noktaya
projesinde belirtilen koaksiyel kablo çekilecektir. Muhiswiıch'lerin bulunduğu konumdan her
prize: bağımsız olarak 1 adet RG-6-U/6 koaksiyel kablo çekilecektir. Tüm prizlerin 5-2400
M Hz frekans aralığında çalışabilir şatlı priz olması gerekmektedir. Her bir şatlı prizin
bulunduğu noktaya bir adet uydu alici (receiver) bağlanacaktır. İzleyicile^; uydu prizinden
ortalama 600 dijital uydu yayınını sorunsuz izleyebileceklerdir.
MULTISWITCH ÖZELLİKLERİ:
M ultiswitch’e 4 adet Q-Bandı Quattron LNB bağlantısı yapılabilecek olup,
multisvvitch’ten her bir prize ayrı ayrı kablo çekilmelidir.
Ara ferkans giriş sayısı
Merkezi Anten Girişi
Abone Çıkış Sayısına göre 1 6 -9 6 abone
Merkezi Anten Frekans Aralığı
Uydu Frekans Aralığı
Ana Hat (Tnınk) Kaybı
Sorti (Tap) Kaybı
-
İzolasyon (Trunk-Trunk)
Anahtarlama İzolasyonu
Geri çevirme
Dönüş kaybı
-SAT Çıkış seviyesi
DC Akım tüketimi
Trunk başına maksimum akım geçişi
8
1
44
5.862 MHz
950.2150 MHz
uydu: 5 db
Merkezi anten :7 db
uydu :2 db
Merkezi anten:20 db
30 db
30 db
26 db
.13 db
100 @35 dB IMA3 EN50083-3 dBmicroV
50 m A
500 m A
090 CM OFFSET ÇANAK ANTEN ÖZELLİKLERİ:
Frekans Arahğı (Ghz); en az 10,00-13,00
Reflektör Çapı (cm.); Yaklaşık 124,5x133,5
Verimlilik (%); en az 70
Kazanç 10.95 Ghz. (dB); Yaklaşık 41,3
Çapraz Polarizasyon (dB); > 30
İlk Yan Lobe (dB); 26
Gürültü Seviyesi 30° Kalkış (K); 34
F/D Oranı; 0,66
D em et Genişliği 3 dB. (°): 1.37
K alkış Açı Aralığı (°);20-50
Offset Açısı (°); 21,3
Kelepçe Sıkma Kalınlığı (mm.); 55-100
Rüzgar Yükü 120 km/saat (kg); 145
Çalışm a Sıcaklığı: -20°C / +70°C
N em Oranı; %100
LNB TEKNİK ÖZELLİKLERİ:
QUADRO UNIVERSAL LNB
FREKANS: 10.7/ 12.75
GÜRÜLTÜ SEVİYESİ: 0.6 dB
LO: 9 .7 5 /10.600 GHz
4 Çıkışlı band V/H ve üst band V/H tek polaritede çalışacaktır.
Hotbivd veya Türksat uydusunun dağıtımında kullanılabilecektir.
RG6 U6 KOAKSİYEL KABLO TEKNİK ÖZELLİKLERİ:
BBSİ
lii£
ıjjj|
M
H
w m m
Cu Folyo
Ç-ŞLEJ
o n ■
VX-V-U ’
(kalınlık
23
76,80+Ll 8 0 -4-_ fl
V» 11 ^S m m
micrometre,en 0.2 mm
I8mm)
%84
M alzem e:
Malzeme
M alzem e: A _ _ ^ . _ * .1 * . . 1 +
/\zoı gazı enjeıcsıyomuj
Elektrolitik
Cu Örgü
köpüklü
(16x4x0,12
Tavlı Bakır
PVC
Polyethylene
mm
Cu)
Beyaz
(Cu)
■ fRBHR
100 6,2
200 8,9
470 13,4
Çap:
1,13+0,01 mm
54+-2
56,8
i
860 18,1
KAPATMA DİRENCİ;
Bölücü ( Tap off ) ve dağıtıcılarda ( Splitter ) kullanılmak üzere vidalı tipte 75
Ohm'lık kapatma direncidir.
F KONNEKTÖR:
Bölücü ( Tap .off) ve dağıtıcılarda ( S p l i t t e r ) ile kablo arasındaki bağlantıyı
sağlamak üzere vidalı tipte F Konnektördür.
DAĞITICILAR:
Dağıtım sisteminde kullanılacak olan dağıtıcılar 2 yollu, 3 yollu, 4 yollu, 6 yollu, 8
yollu olacaktır.
A) 2 Yollu Dağüıcılar (1/2 Splitter)
(5-40) (40-1000)'- (1000-2050) (2050-2400)MHz
Dağıtım Kaybı •_
4
Karşılıklı İzolasyon
20
21
Dönüş Kaybı
12
10
B) 3 Yollu Dağıtıcılar (1/3 Splitter)
Dağıtım Kaybı
7
Karşılıklı İzolasyon
22
Dönüş Kaybı
9
C) 4 Yollu Dağıtıcılar (1/4 Splitter)
Dağıtım Kaybı
8
Karşılıklı İzolasyon
25
Dönüş Kaybı
.
10
5,5
21
6 dB.
20
10
-10
9,5
21
10,5 dB
22
22
İl
10
İl
21
11,5 dB
21
D) 6 Yollu Dağıtıcılar (1/6 Splitter)
ta
Proje Gy&lişti
Aşağı '
Tel: 0312
'önctim Ltd. ŞtK
: 7/2 Çgn!iay{.
2&? 37 26 ANKARî.
v 1 2 7<8S
16
Dağıtım Kaybı
Karşılıklı İzolasyon
Dönüş Kaybı
11
22
9
.11,5
22
11
14
22
11
16,5 dB
20
10
E) 8 Yollu Dağıtıcılar (1/8 Splitter)
Dağıtım Kaybı
Karşılıklı İzolasyon
Dönüş Kaybı
12
25
10
12,5
22
11
16
22
11
18dB
21
10
D IG IT A L MODÜL TA K ILA BİLİR RECEIV ER TEK N İK Ö ZELLİK LERİ:
• 5000 Kanal kapasitesi
• Mükemmel hızda kanal geçişleri ve uydu tarama
î USB Girişi ve Bu Girişten Yazılım-Data Güncelleme
• Türkçe ve seçilebilir 5 dil
• Epg
.
• T v'de olmasada cihazdan teletext ve alt yazı desteği
• 8 kategori 1i özel favori listesi
• Uydu seçimi ve tüm kanalları tek listede gösterebilme özelliği
• Timer
• Uydu alıcısı kumandasından renk, parlaklık, kontrast ayarıyla mükemmel resim imkanı
• Sinyalmetre
• 3 seçilebilir bilgi barı
• Merkezi sistemlere uyumlu
• Diseqc 1,2 motor ile hareketli çanak kullanabilme özelliği
• 2 mb flash 5518 Chipset
• Otomatik kanal zaplama ve expres kanal gizleme sistemi
• Sharp tuner
• Özel tuner hassasiyet ayarı (LT)
• Resim Dondunna kare kare oynatma, zoom özelliği.
Ö ZEL ŞARTLAR
1.
İLA V E EKİPMAN G E R EK LİLİĞ İ:
Sistem imalatçısı firma, kendi imalatı gereği, sistemin eksiksiz ve verimli olarak
çalışması için gerekli her türlü ilave ekipmanı tesis edecektir. Bu şekilde ilave edilen hiçbir
ekipman için yüklenici ekstra ücret talebinde bulunamaz.
Yüklenici, ihale dokümanları ile birlikte kullanacağı ilave ekipman listesini (miktarsız
olarak) hazırlayacak ve idareye teslim edecektir.
2.
KULLANM A ve BAKİM TA LİM ATLARI:
Kesin kabul öncesinde aşağıda belirtilen dokümanlar Türkçe (ve varsa İngilizce) olarak
en az 3 (üç) takım olarak kontrolluğa teslim edilecektir.
•
TV santralının teknik özelliklerini gösterir dokümanlar
•
Servis elemanları için bakım ve kullanma talimatları
I
I
•
Operatör kullanma taiimatları (varsa)
Ö-7 YUVARLAK AM PULLÜ FLOURESAN ARMATÜR:
En az 0,50 mm. demir sacdan özel profilli kasası, kaidesinin yan ve üstü istenilen
renkte özel fırm boyalı takriben 340'a 100 mm. boyunda armatür, yuvarlak 32 W.lık
flöresan ampulü, TSE belgeli starteri ve balastları yanmayan malzemeden duyu, T SE belgeli
bağlantı kabloları, her nevi malzemeden duyu, TSE belgeli bağlantı kabloları, her nevi
malzeme ve işçilik dahil sıva üstü armatür yapılması* işyerine nakli ve yerine montajı.
A SA N SÖ R Y A PIL M A SI İŞİ T EK N İK ŞA R T N A M E Sİ
1. KONU:
Bu teknik şartname, aşağıdaki maddelerle tanımlanmış olan, Türk Kızılayı İstanbul İli, Beyoğlu
İlçesi, Firuzağa Mah., Kadiriler Yokuşu Sok. No:21 Adresi, 30 pafta, 497 ada, 41 parsel üzerindeki
binanın yıkılarak konut yapılacak olan binada 1 adet 6 duraklı 400 kg taşıma kapasiteli insan asansörü
İdarenin göstereceği noktaya Yüklenici tarafından nakledilmesi, tesis edilmesi, imalatları ve kullanılacak
olan malzemelerin teknik özelliklerini, emniyet tedbirlerini, garanti şartları ile diğer hususları kapsar.
2. TA N IM LA R
İnsan asansörü: tesis edilecek 1 adet 400 kg insan taşıma amaçlı kullanılacak, 6 kat 6
duraklı, insan asansörü.
3. G E N EL H ÜKÜM LER:
1.
2.
.
*
3.
Bu şartname kapsamında yapılacak asansörler Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından
31.01.2007 tarih ve 26420 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Asansör Yönetmeliği
(95/16/AT)'ne uygun olarak yapılacaktır.
İstekli firmalar asansörlere ait aşağıda belirtilen belgelerin ihale tarihini de kapsayacak şekilde "
yasa! vize tarihi geçmemiş olan noter tasdikli "Aslı Gibidir" suretlerini İdareye sunacaktır.
• Sanayi Ticaret Bakanlığı Garanti Belgesi,
• Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi,
• TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi,
• .TSE İmalata Yeterlilik Belgesi
• Asansör firması adına Elektrik ve Makine mühendisleri odaları tarafından onaylanm ış
Yetkili mühendislere ait Serbest Mühendislik ve Müşavirlik belgesi,
•
Makine ve Elektrik Mühendisleri odası tarafından düzenlenmiş Asansör Firması Büro
Tescil Belgesi,
•
Makine Mühendisleri Odasından Asansör Mühendisi Yetki Belgesi.
• TURKAK tarafından onaylanmış kuruluşlardan alınan TS EN ISO 9 0 0 1 :2 0 0 0
Sertifikasyon Belgesi,
• TURKAK tarafından onaylanmış kuruluşlardan alınan H modülü CE Sertifikasyon
Belgesi,
İdari ve teknik şartnamede belirtilen şekilde ve özelliklerde asansörlerin yapılabilmesini
teminen yeni yapılacak asansörlere ait kesin ölçülerin alınm ası, uygulama p ro je le rin
hazırlanm ası, asansör m alzem elerinin temini, ithalatı, güm rük vergileri v e fo n la r,
navlun, sigorta, montaj, işçilik vb. işler Yüklenici firm anın taahhüdü a ltın d a d ır.
Yüklenici firma tüm bu işleri birinci smıf işçilikle yerine getirecektir. Bunun dışında tüm bu
taahhüt ile ilgili tüm alet edavat, teçhizat temini de Yüklenici tarafından temin edilecektir. •
4. Sözleşmenin imzalanmasını müteakip Yüklenici firma iş programı ile söz konusu işe ait ilgili
standart, yönetmelik ve mevcut kuyu ebatları doğrultusunda hazırlanmış uygulama projelerini
y e kullanılacak bütün, malzemelere ait menşei ve markasının da belirtildiği malzeme listesini
(TSE, EN, ISO, IEC, CENEL-EC belgeleri ve kataloglan ile birlikte) 20 gün içerisinde İdareye
sunacaktır.
5. Yüklenici tarafından projeler ilgili kurumlara (MMO ve EMO) vize edilmesi veya
onaylattırılmasmın ardından İdare tarafından onaylanacaktır. Hazırlanan bu projeler için ilave
bir bedel talep edilmeyecektir.
6. Yüklenici firma asansörlerin montajını müteakip asansörlere ait uygulama projelerini ve
gerekli evrakları İlgili Belediyeye vererek İşletme ruhsatını alacaktır. Belediye tarafından
onaylanan 1 takım uygulama projesi İdareye teslim edilecektir.
7. Asansör akşamının uygunluğu İdarece onaylanmadan asansör montajına başlanmayacaktır.
İdarenin uygun görüşü, sadece montaja başlama . izni anlamında olup Yüklenicinin
sorumluluklarını kaldırmaz.
8. Asansör kabinlerinin görülebilir bir yerine, CE uygunluk işareti ve firmaya uygunluk işaretini
kullanmaya yetki kılmış kuruluşun kimlik numarası yazılacaktır.
9. Bu şartnamede bulunmayan veya bulunan hususlar için; TSE, EN81-1+A3 'nin işin yapıldığı
tarihte, yürürlükte olan hükümleri esas kabul edilecektir. Standartlara uygun olmak sertıvla
İdare tercih yapma hakkına sahiptir, bu şartnamenin
kaide geçeriid/r.
tamamındaki her türlü çelişkide bu
4. İN ŞAAT V E ELEK TR İK İŞLERİ:
1.
2.
3.
4.
Asansörlerin elektrik hatlarının makine dairesine kadar çekilmesi.
Asansör kuyularına aydınlatma tesisatı yapılacaktır.
Asansör çelik konstrüksiyonu ve kaplaması
Asansör kuyusu açılması ve yalıtımı
Yukarıda anlatılan imalatlar yüklenicinin tarafından yapılacaktır.
5. GAR AN Tİ ŞAR TLAR I:
1. Tesis edilen asansör geçici kabul onaylanmasının ardından 2 yıl Yüklenici firma garantisinde
olacaktır. Garanti süresi içerisinde montaj ve imalattan kaynaklanan değişen parçalar ve işçilik
için ücret ödenmeyecektir. Ancak meydana gelen arızanın bilirkişi raporu ile garanti kapsamı
dışında (kullanım hatasından) olduğu tespit edilirse, bu husus İdarece garanti kapsamı dışında
değerlendirilecek olup sadece malzeme ücreti ödenecektir.
2. Yüklenici garanti kapsamında ayda 1 (bir) defa olmak üzere periyodik bakım yapacak olup
bunun için bir yıl süre ile ücret talep etmeyecektir.
3. Yüklenici firma 10 yıl süre ile bedeli mukabili servis bakım ve her türlü parça temini
hizmetlerini taahhüt edecektir.
6 .EĞİTİM
Asansör imalatçısı firma asansörlerle ilgili kullanma eğitimini geçici kabulden önce İdarenin
belirleyeceği en az 2 adet teknik elemanını gerek montaj sırasında gerekse de montaj sonrasında
devreye alma, ilk bakım, kullanma, asansörde kalan kişileri kurtarma, ayar, asansörde oluşabilecek
riskler ve dikkat edilmesi gereken ayarlar vs. konularında eğitecek ve gerekli seminerleri verecek
ayrıca kurmuş olduğu sistemin montaj projelerini elektrik şemalarını ve işletme bakım talimatlarını
idareye verecektir,
7) T E K N İK Ö ZELLİK LER :
7.1
G enel Ö zellikler
7.1.1.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Asansör kullanımı
Asansör Adedi
Yük/Kapasite'
Hızı ’ .
Tahrik Şekli
Seyir Mesafesi
Makine dairesi yeri
Kuyu Ölçüsü(gen.xder.)
Enüst durak üstü yükseklik
Kuyu dibi derinliği
Kat sayısı
Durak sayısı
Asansörün çalıştığı katlar
Kabine giriş sayısı
Kumanda şekli
İnsan Asansörü
1 adet
400 kg/ 5 kişi
1,0 m/sn
Elektromekanik VWF kademesiz hız ayarlı sistem
.......... mt
Kuyu üzerinde olacaktır.
,x.......... mm.
1500mm.
6
6
Tüm katlarda
1
Tam elektronik mikroprosesörlü toplamalı kumandalı
kabin içerisinden ve katlardan çift yönlü toplamalı,
VWF kademesiz hız kontrollü, Acil kurtarma güç
tertibatlı.
Kabin boyutları
Kabin kaplaması
Kaset ve göstergeler
Kabin kumanda paneli
Elektrik şebekesi
7.2
panelleri ve kasaları Satine paslanmaz kaplı, farklı
hızlarda ayalanabilir kapı operatörü olacaktır.
: Kapasiteye uygun, standardın belirlediği maksimum
kabin alanı ebatlarında imal edilecektir.
: Satine paslanmaz çelik kaplanacaktır.
: Satine paslanmaz çelik panel üzerinde; Mikrokontaklı
kat çağrı butonları (kayıt alındı ışıklı) -ile hareket yön
okları ve dijital kat göstergesi her katta kapı yanında
bulunacaktır.
: Paslanmaz çelik panel üzerinde; Mikrokontaklı brail
kabartma alfabeli kat
butonları, diafon, acil
aydınlatma, alarm, dijital tip
gösterge, kapı açma ve kapama butonları, vatman
anahtarı, aşırı yük ikazı bulunan yarım boy buton
kullanılacaktır.
: 3x380 V , 50 Hz
CE uygunluk İşareti Zorunlu ekipm anlar
EN 81-1+A3 standardının istemiş olduğu aşağıda belirtilen malzemeler için CE
belgeleri ve kullanım kitapçıklarından oluşan teknik dosya hazırlanacak idareye
verilecektir.
•
Hız regülâtörü,
•
Tamponlar,
•
Kat kapıları ve kapı kilitleri,
•
Elektronik elemanlar içeren güvenlik devreleri.
•
Hız ayar sistemi,
• Aşağı ve yukarı yönde frenleme sistemi
•
Inverter,
• Acil kurtarma güç tertibatı.
7.3
Tahrik Ünitesi
7.3.1
M akine-M otor
Asansör kuyusu.üzerinde makine dairesine monte edilecek olan makine, asansör servisi
için özel olarak tasarlanmış redüktörlü tip ve asenkron motorlu olacaktır. Motor
kasasının üzerinde cebri havalandırma bulunacaktır. Motor gücü proje hesabının
gerektirdiği şekilde olacaktır. Asansör motoru, asansörün hız ve taşıma kapasitesine
uygun güçte olacaktır. Tahrik makinesi, titreşim ve sese karşı binadan yalıtılmış
olacaktır.
7.3.2
M otor Freni
Motor ile aynı mil üzerindeki elektromekanik fren, disk tipinde ve sessiz işletim için bir
DC beslemeden çalışacaktır.
Fren akımı da kumanda tarafından ayrı olarak kontrol edilecektir. Gerektiğinde kalkış
ve duruş konforu sağlamak için tahrik sistemi frenin açma ve kapanma zamanlarını
değiştirme özelliğinde olacaktır.
7.3.3
Saptırm a kasnakları
Halatların çabuk kırılmaması için saptırma kasnaklarının çapı halat çapının AO mislinden
küçük olmayacaktır. Saptırma kasnakları pik dökümden ve mile yataklama usulü ile
tespit edilecektir. Saptırma kasnaklarının rulmanları kolay değiştirilmeye imkan verecek
şekilde imal edilecek ve yerleştirilmede(kabin üstünde veya altında) halatların inişi tam
düşey olacaktır.
İ l
7.4
Hız regülatörü
“
Hız regülatörü merkezkaç kuvvet teorisine göre imal edilecektir. Regülatörün dönm e hızı
normal çalışmadaki hızın 1,40 misline çıktığı zaman sistem kilitlenecek ve dönmeyecektir.
Bu kilitleme mekanik bir şekilde gerçekleşecek olup kilidin açılıp normal hale getirilmesi
ancak elle yapılacak bir müdahaleyle, elle ulaşma imkanı olmaması durumunda da hız
regülatöründe sabit bağiı • bobin tertibatı enerjilenmesi ile kilidin açılması mümkün
olacaktır. Kilitleme esnasında asansörün akımını kesecek bir kontak da bulunacaktır.
Regülatör, her iki yöndeki aşırı hızlanma durumunda da devreye girecektir. Hız regülatörü
alt tekerleği gergi tertibatında halat gevşediği zaman asansörün hareketini engelleyen bir
kontak da bulunacaktır. Hız regülatörü, çelik halat ile tahrik edilmeli ve regülatör halatı 6
mm2 kesitinden aşağı olmamalıdır.
7.5
Kabin
7 .5.1 Kabin ebatları
Asansör boşluklarının elverdiği ölçüde ve standartların müsaade ettiği oranda kabinler
azami büyüklükte olacaktır, Asansör boşluğunun küçülmesi halinde kabinler standartın
izin verdiği oranda küçültülecektir.
7 .5 .2
Kabin karkası
Şekil verilmiş çelik elemanlardan imal edilmiş, platform ve kabin göstergesini
desteklemek için uygun mesnetlere sahip kabin karkası olacaktır. Kabin karkası,
asansör kapasitesinin %125 yüklü durumunda frenleme anında oluşabilecek gerilme
ve yüklere dayanacak mukavemette olacaktır.
Kabin emniyet dişlisi karkas elemanları üzerine ve standartlar doğrultusunda kabin
altına monte edilecek ve bir aşırı hız regülatörüyle kumanda edilecektir. Aşırı hız
regülatörünün devreye girmesi durumunda, kabin karkasında kalıcı bir kontak devreye
girerek asansörü bloke edecek ve asansör yetkili kişiler tarafından kontrol edilene
kadar çalışması engellenecektir.
Klavuz raylarını kavramak ve sarsıntısız bir kabin işletimi sağlamak için kabin
karkasının üstüne ve altına klavuz pabuçları monte edilecektir. Bunlar kaymalı tip
olacak ve otomatik yağlama cihazı ile rayların sürekli olarak yağlanması sağlanacaktır. *
Kabinin tampona oturduğu noktada karkas üzerinde gerekli sağlamlıkta takviye ve
lama konulacaktır.Bu suretle çarpma kabine zarar vermeyecek şekilde olacaktır.
7.5.3
Platform
Kabin platformu tamamen çelik konstrüksiyondan olacaktır.
7 .5 .4
Kabin iç duvarları
Boydan boya en az 0,8 mm kalınlığında Satine paslanmaz çelik saç ile kaplanacâktır.
Kabin karşı yüzeyi düz panoramik ve 12Û0mm genişliğinden az olmayacaktır.Cam kısım
altındaki süpürgelik yüksekliği 250mm olacaktır.
7 .5.5
Kabin zemini
Anti bakteriye] PVC ile kapla nacaktır.
7.5.6_
Kabin tavanı ve aydınlatm ası
Kabin tavanı asgari 2 insanın durabileceği mukavemette, yapılacaktır. Kabin tavanında
doğal havalandırmayı sağlamak üzere yeterli delik bulunacaktır. Tavanda kabinin
havalandırılmasını sağlamak üzere aspiratör bulunacaktır. Kabinlerin aydınlatılması
yeterli seviyede ve dekoratif olarak yapılacaktır. Aydınlatma, kabinin kullanılması
halinde veya kabin kapısı açıldığında devreye girecek, kabinin ayarlanabilir bir süre
kullanılmaması halinde otomatik olarak sönecektir.
lazer kesimli dekoratif Satine paslanmaz çelik tavan bulunacaktır. Aydınlatmavendirekt
ve flüoresan armatürlerle sağlanacaktır.
5.7
Kabin aynası
Kabin yan duvara yarım boy kristal flotal ayna monte edilecektir.Gerekli kabin dizaynı
idareye gösterilecektir.
5.8
Kabin aksesuarları
■
Kabin yan duvariannda standartlara uygun bir yükseklikte kabin aynası önlerinde
krom kaplı boru tipi iki sıra trabzan temin edilecektir.
Satine paslanmaz sacdan süpürgelik temin edilecektir. Cam kısım altındaki
süpürgelik yüksekliği 250mm olacaktır.
Kabinlerde idarenin belirleyeceği bina içindeki bir yerde (teknik servis odası) dahili
sesli haberleşmeyi sağlayacak sistem bulunacaktır. Bunun için gerekli hat asansör
kumanda panolarının bulunacağı en üst kat seviyesine kadar getirilecektir,
kabin içi müzik yayınına veya anons istemine uygun hoparlörler, kabin tavanının
altına veya yan duvarların altına tesis edilecek ve kabinin kumanda panosuna
kadar sistemin bağlantısı yapılacaktır.
Kaset
Kabin kasetleri Engelliler Kanunu şartları uyarınca Brail alfabesine uygun kabin duvarı
içine yerleştirilmiş dış bükey tasarımlı olacaktır.
Satine paslanmaz çelik olacaktır. Kasette düğmeye basıldığını gösteren dairesel (mikro
hareket) düğme-aydınlatması bulunacaktır. Kat çağrıları, imdat butonu, kapı açm a ve
kapama ile alarm İçin düğmeler temin edilecektir. Düğme kenarlarında kör alfabesine
uygun işretler ile aynı zamanda özürlü kullanımına da uygun olacaktır.
Ayrıca kabinin katlardan geçmesi esnasında, kabin kaseti özürlüler için kat geçiş ton ikazı
ile donatılacaktır.
Pozisyon göstergesi; seyir oklu ve kat göstergesi olacaktır. Kasetlerde ayrıca şunlar
bulunacaktır:
■ Acil kabin ışıkları
Hoparlör ızgarası ve dahili haberleşme sistemi
■ Bağımsız servis anahtarı şalteri (vatman anahtarı)
■ Kabin aşırı yük göstergesi(Işıklı ve sesli)
■ Havalandırma anahtarı
Kat çağırm a buton ve göstergeleri
En alt ve en üst duraklarda tekli düğme tertibatı, ara katlarda ise Yukarı ve Aşağı olmak
üzere ikili düğme tertibatı, temin edilecektir. Kat düğmesine basılarak bir çağrı yapıldığında
o düğme yanacak ve çağrıya cevap verilene kadar yanık kalacaktır. Işık ledlerle
sağlanacak, yukarı seyir için yeşil, aşağı seyir'için kırmızı olacaktır giriş katta itfaiyeci
anahtarı bulunacaktır.
Tüm kat donanımlarına ait kasetlerin kalınlığı 2 cm yİ geçmeyecek şekilde ve sıva üstü
monte edilir tip olacaktır. Duvarlarda kaset kutuları için yuva açılmayacak sadece tesisat
kablolarının geçeceği bir delik bulunacaktır.
İnsan asansörleri için her katta göstergeli bir pozisyon indjkatörü bulunacaktır. Pozisyon
indikatörü, katta olduğunu belirtir dijital gösterge ve hareket yönünü gösterir yön okları
ile servis dışı göstergesi kabin katta dururken kabinin seyir yönünü gösteren gösterge
kabin varmadan yanacak özellikte olacaktır.
Gong
Kabin çağrılan kata geldiğinde bir gong çalacaktır. Kabin içi kat bilgisi anonsu bulunacaktır.
Kat ve Kabin kapısı
.9.1
Kat kapısı kasaları en az 2mm DKP saçtan imal edilecektir.Kapı kasalarının ayrıca
yük taşıyan kısımlarında gerekli takviyeler yapılacaktır.Kapı kasaları genisfi&i en az
lOOmm olacaktır. Satine paslanmaz çelik kaplamalı olacaktır.
7.9.2
Kapı ebatları ve kaplaması
Kabin girişi teleskopik veya merkezden açılır, değişken hızlı tip yatay kayar kapılı
900x2100mm ölçülerde olacaktır. Kapı çelik raylı makaralı askılara asılacak v e altta bir
eşik yuvası içinde kayan, metalik olmayan yüksek dayanımlı kılavuz pabuçları
bulunacaktır. Kabin kapısı ve kat kapıları yüzeyi satine paslanmaz çelik olacaktır.
7.9.3
Kapı tahrik ünitesi
Aşağıdaki özelliklere haiz olacaktır;
Kat ve kabin kapıları senkronize şekilde hareket edecektir.
Kapı hızının ayarlanması mümkün olacaktır.
Kapı tahrik ünitesi frekans kontrollü olacaktır.
Kap» açma mesafesinin ayarlanması mümkün olacaktır.
Tahrik ünitesi kabinin üzerinde ön tarafta olacaktır. Kabin gövdesi ile tahrik ünitesi
arasında izolasyon yapılmış olacaktır.
Kat kapısı tam kapanmadan kabinin harekete geçmesini önleyen emniyet kontakları
bulunacaktır.
Açma ve kapama İşleminin tamamlandığını tayin ederek hareketi durduran kontakları
bulunacaktır.
Kapının hareketine engel olunduğu zaman kapıyı yeniden açacak sıkışma kontakları
bulunacaktır.
7.9.4
7.9.5
Kapı fotoseli
(Işık barajı ) İnsan asansörlerinde kabin kapısında boy fotosel
bulunacaktır. Fotoselin önüne ışığı geçirmeyen bir engel geldiğinde kapı kapanma
hareketini durduracak ve kapı yeniden açılacaktır. Fotosel ışık perdesini oluşturan
optik verici ve alıcı sayısı yüksek güvenlik sağlamaya yeterli olacaktır. Kabin kapısında
ikinci sıkışma emniyeti olarak boy fotose! bulunacaktır. Fotoselin ön ü n e ışığı
geçirmeyen bir engel geldiğinde kapı kapanma hareketi duracak ve kapı açılma işlemi
başlayacaktır. Bu fotosel en az 24 ayrı noktadan duyarlı olacaktır.
Sıkışm a kontağı
Kabin kapısı kapanırken bir zorlama veya sıkışma anında kabin kapısı bir kontak
vasıtası ile kapının kapanma işlemini durduracak ve kapı tekrar kapanmayacaktır.
7.1 0
Kabin ağırlığı kontrolü
kabin tabanı altında uygun yerlere yerleştirilmiş elektronik sensörîer vasıtasıyla kabinin
yükünü hassas olarak ölçecek ve kabinin tam ve/veya aşırı yükte olup olmadığını bilgisini
kumanda sistemine iletecektir. Yapılan ölçü neticesinde taşıma yükünde fazla yüklenen
kabin hareket etmeyecektir. Kabin içi ışıklı ve sesli uyarı sistemi devreye girecektir.. Tam
yük ve aşırı yük değerleri ayarlanabilir olacaktır.
7 .11
Tam po nlar
Kabin ve karşı ağırlığın altına yeterli mukavemette CE sertifikalı olacaktır.
7 .1 2
Kılavuz raylar ve tespit şeklî
Kabin ve kılavuz rayları, asansör kabinin de en ufak bir sarsıntı, sallantı, titreşim ve
sıkışmaya imkan vermeyecek nitelikte, DİN 15311 normuna uygun St 37 m alzemeden
TSE veya menşei üike normlarına uygun malzemeden soğuk çekme yöntemiyle imal
edilmiş olacak, imal edilmelidir. Ray kesitlerinin hesabında asılı raylarda çekmeye, zeminde
oturmuş raylarda ise flambaja göre hesap yapılacak ve kesit tayin edilecektir. Kabin ray
hesabı sonucunda bulunan kesit daha küçük çıksa bite, 90x75x16 mm.den az
olmayacaktır.
Kuyu içerisinde sabit kısımlara mesnetlerle tespit edilecektir. Özellikle rayın çalışma
yüzeylerinde eri ufak bozukluk olmayacaktır. Mesnetlerin çelik konstrüksiyona tespiti
mutlaka 2 parçalı olarak yapılacaktır. Birinci parça kaynak ile konstrüksiarra sabit
edilecek, ikinci parça, birinci parçaya civatalı, raya ise tırnaklarla bağ lam ca ratır. Bu
/roje
Aşağı ö v
rf>li 0312
netim U d . ‘/ti
: 7/2 Çankayc
87 2 8A N K A P /.
Ö12 74öfi
parçanın konstrüksiyona tespit ediien yerleri ayarlanabilir tipte olacaktır. Bu ayar üç yönde
yapılabilmelidir. Ray konsolları azami 150 cm aralıkla konulacaktır.
Kabin ve ağırlık üzerine rayları yağlayacak yağdanlık konulacaktır.
7.13 . Karşı ağırlık
Emniyetli işletim için uygun dengeyi temin etmek amacıyla ağırlıklarının bulunduğu, yapım
çeliğinden bir kasa tesis edilecektir. Ağırlıklar kasanın içine dizilecektir, ağırlık dizilmesinde
ve tutulmasında tij kullanılmayacaktır. Ağırlıkların zıplamasını önlemek için üste sıkıştırma
yapılacaktır.
7.14
Tel Kafes
Asansör kuyusunda kabin ile karşı ağırlık arasına 40x40x4 mm ebatlarında köşebent
çerçeveden oluşan tel kafes veya sac montajı yapılacaktır. Kullanılacak te! kafesin
açıklıkları EN 294 standardına uygun olarak maksimum 30 mm olacaktır. Tel kafesler
putrellere lamalar vasıtasıyla monte edilecektir. Kuyu dibinden 2,5m yüksekliğe kadar
yapılacaktır.
7.15
Halatlar
Çelik halatlar TS 1908 ya da uluslararası standartlara uygun sayı ve ölçüde ö zel olarak
asansör için imal edilmiş SEAL tipi halat olacaktır. Halat çapları, emniyet katsayısı da dahiİ
olmak üzere yapılan hesaplamalardan bulunan değerden küçük olmayacaktır.
7 .1 6
Kum anda sistem i
7.16.1 Kum anda Panosu
Kabinden ve katlardan iki yönde toplamalı kumanda sisteminde olacaktır. Sistem
mikroişlemci olacak ve mümkün olduğu kadar az kontaktör kullanılacaktır. Kumanda kartı
LCD likit kristal ekranlı olacak ve sistem ile ilgili tüm bilgiler bu ekranda yazılı olarak
bulunacaktır. Yazılımlar Türkçe olacak ve sistemdeki arızalar, hareketler, saat', tarih,
konfigürasyon ayarlan, tuşlar ile yapılacaktır. Ayrıca idare tarafından makine dairesine
kadar getirilecek olan yangın ikaz sistemi tesisatı asansör kumanda tablosuna
bağlanacaktır. Yangın ikazı alınması halinde sistem otomatik olarak belirlenen kata kayıt
alarak hareket edecek ve bu komutu yerine getirdikten sonra asansör hareket
etmeyecektir. Asansör kumanda panosu üzerindeki bir şalter ile, asansörü bakım
kumandasında hareket ettirmek mümkün olacaktır. Kumanda tablosu elemanları CE
sertifikalı olacaktır.
7.16.2 T a h rik sistem i ( W V F Tahrik)
AC kapalı devre, değişken frekans hareket kontrolü v e hız profili temin edilecektir. Bu
mikrobilgisayar esaslı hız kontrol sistemi, bütün seyir safhalarında (hızlanma,, tam çalışma
ve yavaşlama) öngörülen modele uygun gerçek asansör hızının belirtilen m odele uygun
olmasını.sağlayan bir dijital kapalı devre geri besleme sistemi İçerecektir. Bütün seyir
safhaları yükten ve seyir yönünden bağımsız olarak kontrol edilecektir,
7.16.3 Acil kurtarm a tertibatı
Elektrik kesilmesi halinde kat arasında kalan kabin, asansörün otomatik olarak jeneratör
devresine bağlanmasını müteakip hareketine devam edecek şekilde düzenlenecektir.
Jeneratör yoksa veya devreye girmez ise acil kurtarma tertibatı devreye girecektir. Bu
sistem devreye girdiğinde asansör en yakın kata gelerek kapılarını açacaktır. Enerji
yeniden gelene kadar sistem bekleme konumunda kalacaktır.
7 .1 7
Kuyu Emniyet Şalterleri
O tom atik durdurma sistemi:Kabinin en ait ve en üst durakları tehlikeli bir şekilde
geçmesi veya hızın, standardlarda belirtilen sınırları (normal hızın min. 1,15; m ax. 1,25
Mecburi yavaşlam a şalteri: Kabinin en alt ve en üst duraklara girerken yavaşlam ası için
şalter bulunacaktır.
Kuyu dibi dur şalteri: Kuyu alt boşluğunda giriş kapısından ve kuyu döşem esinden
erişilebilen durdurma anahtarı bulunacaktır.
7.18
Kabin üstü revizyon panosu
Kabin üzerine yerleştirilecek bir kumanda panosu ile iç ve dış kumanda irtibatı kesilecek,
kabin pano üzerindeki düğmelerle her iki yönde düşük hızla hareket ettirilebilecektir.
Kumanda panosu üzerinde artıca mantar tipi stop butonu, güvenlik hatlı 220 Volt AC priz
ve anahtarı ile birlikte aydınlatma sistemi ve asansörü normal konuma getiren bir seçici
pako şalter bulunacaktır.
7.19
Elektrik Tesisat« M alzem eleri
Kum anda kabloları : Kullanılacak kablolar TSE normuna uygun ve yangına dayanıkh
özellikte olacaktır. Kolay anlaşılmasını sağlamak için gerekli işaretlemeler yapılacaktır.
Tesisatın döşenm esi : Çekilecek kablo sayısına ve kalınlığına göre sac veya plastikten U
tipinde kanal kullanılacaktır.
Kuyu içi aydınlatm a ve priz tesisatı: Aydınlatma tesisatı lambaları kuyu tavanı ve
tabanından en çok 0,5 metrede ve her kat seviyesinde olacak şekilde yerleştirilen E tipi
armatürlerden oluşacaktır. Bu aydınlatma asansör beslemesi dışındaki farklı bir hattan
beslenecek, makine dairesinden açılıp kapatılabileceği gibi kuyu dibinde de giriş kapısı
açılınca erişilebilecek, kuyu aydınlatmasını açıp kapamaya yarayan vaeviyen anahtarlı
tesisatı
bulunacaktır.
Kuyu alt boşluğunda ayrı bir hattan beslenen elektrik prizi
bulunacaktır.
Fieksbıl kablo
Damar kalınlıkları 0,75mm. 12 veya 24 kanallı yassı tip fleksbil kablo kullanılacak olup, çok
iletkenli ve minimum düzeyde kırılgan olacaktır. Kablolarda % 10 oranında yedek
bulunacaktır. Kumanda panosundan direk kabine bağlanacaktır.
TURK KIZI LAYI
İSTANBUL İLİ, BEYOĞLU İLÇESİ, FİRUZAĞA MAH.,
KADİRİLER YOKUŞU SOK. NO:21 ADRESİ,
30 PAFTA, 497 ADA, 41 PARSEL ÜZERİNDEKİ
BİNANIN YIKILARAK KONUT İNŞAATININ YAPILMASI
İŞİNE AİT
PROJE PAFTA LİSTESİ
1
MİMARİ PROJELER
l a MİMARİ UYGULAMA
l b MİMARİ DETAY PROJESİ
l c MAHAL LİSTESİ
2
STATİK PROJE
2a BETONARME UYGULAMA
2b HESAPLAR
2c ZEMİN ETÜDÜ
3
MEKANİK TESİSAT PROJELERİ
3a KALORİFER TESİSATI PROJESİ
3b SIHHİ TESİSAT PROJESİ
3c DOGALGAZ TESİSATI PROJESİ
4
ELEKTRİK TESİSAT PROJELERİ
4a ASANSÖR AVAN PROJESİ
4b ELEKTRİK UYGULAMA
4c DATA-TELEFON-TV
4d YANGIN ALGILAMA
Download

1 - Ankara Ticaret Odası