o
TÜRKK1ZHAYI
18*8
TÜRK KIZILA Yİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN
ETİM ESGUT YERLEŞKESİNDE BULUNAN ÇADIR ÜRETİM MÜDÜRLÜĞÜ BİNASINDA
OFİS YAPTIRILACAKTIR.
1- Etimesgut Yerieşkesinde Bulunan Çadır Üretim Müdürlüğü binasında ofis yaptırılacaktır
2- Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte
vereceklerdir.
3- İhaleye ait şartnameler 66 Ataç İ Sok. No'32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel
Müdürlüğümüzden, ^Ualabanağa Mah. Büyük Reşit Paşa Cad. No: 18 Fatih / İstanbul“
adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 50,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.
İdari, teknik ve mali şartnamelere www.Hzilayflrp.tr arhrairıden ntoşıTahılraftklir
4- Firmaların ihale zarflarım en geç 24*07*2014 günü saat 10:30’a kadar Genel Müdürlüğümüz İdari
îşlcr Evrak Birimine vermiş / göndenniş olmaları gerekmektedir
5- 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfi 25.07-2014 günü saat 14:30’da Genel Müdürlüğümüz
Toplantı Salonunda açılacaktır
6- Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate ahmnaz,
7- Telgraf» mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
8- Kurumlunuz Kamu ihale Kanunlarına tabi değildir
TÜRK KIZILAY!
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İDARÎ ŞARTNAME
İHALENİN KÖNUSİJ VE ŞEKLİ “
M adde 1 - Etimesgut Yerleşmesinde Bulunan Çadır Üretim Müdürlüğü Binasında Ofis Yapılması İşinin
KIZILAY
yaptırdığı ye onaylattığı projeler ve detayları uyarınca, sözleşme ve eki şartnameler
doğrultusunda» tüm işlerle ilgili vergi, resim, harç ve benzeri giderler, YÜKLENİCİ tarafından karşılanmak
üzere anahtar teslimi götürü bedelle yapılması işidir .
I
İSTEKLİLER, ihale dosyalarım, “Ataç-1 Sokak No: 32 YenişeMr/ANKARA” adresinde bulunan Türk
Kızılayı Genel Müdürlüğü Yapı Teknik ve Proje Yönetimi Müdürlüğünde, “Balabanaga Mahallesi Böyük
Reşitpaşa Caddesi No:18 FîîüMSTANBUL” adresinde bulunan Türk Kızılayı İstanbul Müdürlüğünde
inceleyebileceklerdir,
İSTEKLİLER, ihale konusu işle ilgili sorularım, ilânda belirtilen süre ve şartlarda Türk Kızılayı Genel
Müdürlüğü Yapı Teknik ve Proje Yönetimi Müdürlüğü ( Ataç-1 Sokak N o 32 Yenişehi r/ANKARA)
adresine veya 0 312 430 23 00 / 1432-1437-1444 nolu telefonlara İletebileceklenür ,
İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI
f
Madde 2 İhaleye katılmak isteyenlerden aşağıdaki şartlar aranır.
A* Türkiye5deki tebligat adresi (Telefon, faks vs,,)
B. Ticaret vc Sanayi Odası Belgesi (2014 yılı içinde alınmış)
a) Gerçek kişi olması halinde, ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline
kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b) Tüzel kişi olması halinde, Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya
idari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan 2014 yıh içinde aJmmış tescil
belgesi,
C* İmza sirküleri
a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,
b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
D. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adma teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri
ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri/imza beyannamesi vermesi,
E. Diğer Belgeler
a) Ticaret Sicil Gazetesi (Firmanın tesciline, faaliyet alanına ilişkin son durumunu gösterir)
b ) İdim , Teknik Şartnamelerin ve ekleriDm okunup incelendiği, bütün hükümlerinin kabnl edildiği
anlamını taşımak üzere kaşeli ve imzalı İdari Şartname ve İhale Dokümanları,
c) Vergi Levhası fotokopisi
d) Firmanın, Kamu ihalelerinden yasaklı olmadığını içeren ve ekte yer alan taahhütname (Firma
yetkilisi tarafından kaşelenerek imzalanmış olarak)
F. Bu Şartnamenin 6/C. maddesinde yazılı miktarda geçici teminat vermesi,
G. ihale Teknik Şartnamesi Madde-3,te yazılı esaslara göre hazırlayacağı teklifim vermesi,
H. İhale Teknik Şartnamesi Madde-4*de istenen belgeler»
• İhaleye katılan Firma temsilcisi, yetki belgesi, nüfus cüzdanı (kimlik belgesi) ve firma kaşesini
yanında bulunduracaktır* Yetki belgesi noter tasdikli değilse firma yetldüsinio imza sirküleri ile
birlikte ibraz edilecektir.
• İMALEYE KATILAN YETKİLİ KİŞİ NOTER ONAYLI İMZA BEYANNAMESİ VEYA İMZA
SİRKÜLERİ DE BERABER GETİRECEKTİR.
İHALEYE K A TIUM İÇİN İSTENEN BELCELERİN ŞARTNAMEDEKİ SIRAYA GÖRE
I)fIZENT ENMELERİ
VE
ASIL
VEYA
NOTER
TASDİKLİ
SURETİ
OLMASI
GEREKMEKTEDİR.
1
; { | '
ıâ!i '¡'.S-'gŞf * * .
^
ORTAK GİRİŞİM İS ORTAKLIĞI KABUL EDİLMEYECEKTİR:
İHALELERE KATILAMAYACAK OLANLAR
M adde-3 ~ Aşağıda a, b, c ve d-maddesinde sayılan gerçek veya tüzel kişiler, pay oranına bakılmaksızın
tüzel kişilerin ortaklan, kendi adına, vekaleten veya temsilen başkaları adına ve bu kişilerin pay oranına
bakılmaksızın ortağı olduğu şirketler Kuruluşun ihalelerine doğrudan doğruya veya dolaylı olarak,
yasakbbk süresi sonuna kadar katılamazlar. (Sem durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ibrazından istekli
sorumludur)
a) Genel Merkez ile Şubelerin zorunlu ve ihtiyari organlarının üyeleri ile bunların anne, baba, eş,
çocukları ve kardeşleri,
b) Tûık Kızılayı çalışanlan ve bunların anne, baba, eş, çocukları ve kardeşleri,
c) İşbu şartnamenin 13. ve 14. maddelerinde söz edilenlerden, GMYK tarafından karara bağlanarak Türk
Kızılayı ihalelerine katılım? yasaklananlar,
d) İşbu şartnamenin 13. ve 14, maddelerinde belirtilen hususlardan dolayı; Türk Kızılayı veya Türk
Kızılayı mensuplan ve çalışanlan ile hukuki ihtilafı olanlar (hukuki ihtilalin neticelenmesini beklemeye
gerek görühneksizin) üç yıl sure ile ihalelere katılamazlar. Türk Kızılayı ile ticari ilişkiye giremezler..
c) Kamu ihalelerinden yasaklı olanlar yasaklılık süresince Türk Kızılayı ihalelerine katılamazlar.
f> Genel Merkez ile Şubelerin zorunlu ve ihtiyari organlarının üyeleri île Türk Kızılayı personeli ve
bunların bakmakla yükümlü oldukları kimseler, Türk Kasolayı’nın gayrimenkullerinden kiracı olarak
yararlanamaz, bunları satın alamaz.
g) Genel Merkez ile Şubelerin zorunlu ve ihtiyarî organlarının üyeleri ile Türk Kızılayı personeli ve
bunlann bakmakla yükümlü oldukları kimseler, Kuruluşun İktisadi İşletmeleri ile hiçbir şekilde ticari
ilişkide bulunamazlar.
Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan isteklilerin teminatları gelir kaydedilir ve bunlardan biri üzerine ihale
yapılmışsa iptal edilerek geçici teminatı gelir kaydedilir; sözleşme yapılmışsa ayrıca protesto çekmeye ve
hüküm almaya gerek ka.lmaksi7nn kesro teminatı gelir kaydedilir ve hesabı genel hükümlere göre tasfiye
edilir.
İHALE DOSYASININ HAZIRLANMASI
M adde 4- İhale dosyaları, aşağıda belirtilen belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır..
4.1. “I* Numaralı zarfın içerisine idari şartname Madde 2! A-E bentlerinde (E dâhil) istenen belgeler
konacak, zarf kapatılacak ve kapalı zarfın üzerine “İhale İd ari Belgeleri” ibaresi yazılacaktır..
1 NOLU ZARF
FİRMA ADI VE ADRESİ
ÇADIR ÜRETİM MÜDÜRLÜĞÜ BİNASINA
YAPTIRILMASI
“İHALE İDARİ BELGFÎ .ER» ZARFI
OFİS
TÜRK KIZILAYI
CENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İhale K uruhı Başkanbğma
ANKARA
4.2. “2” Numaralı zarfcn içerisine; İDARİ ŞARTNAME MADDE 2/F’DE İSTENEN TEMİNAT
MEKTUBU AYRI BİR ZARFIN İÇİNE KONULUP ÜZERİNE *’TEMİNAT MEKTUBU ZARFI”
İBARESİ YAZILACAK, MADDE 2 / G’de İSTENEN TEKLİF MEKTUBU AYRI BİR ZARFIN
İÇİNE KONULUP ÜZERİNE e> TEKLİF MEKTUBU ZARFI” İBARESİ YAZILACAK VE TEKLİF
MEKTUBU ZARFr VE TEMİNAT MEKTUBU ZARFI TEK BÜYÜK BÎR ZARFIN İÇİNE
KONULARAK ZARFIN ÜZERİNE “ TEK LİF VE TEMİNAT MEKTUBU” İBARESİ
YAZILACAKTIR.
l i. 5m... ^i tî i z & r>£_
\x-
FİRM A ADI VE ADRESİ
ÇADIR ÜRETİM MÜDÜRLÜĞÜ BİNASINA
YAPTIRILMASI
— ---------—
“ TEK LİF ve TEMİNAT MEKTUBU ” ZARFI
O iİS
—
TÜRK KIZILAY!
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İbale KnruJu Başkanlığına
ANKARA
4 3 . lt3~ Kum ardı zarfın, içerisine idari şartname madde 2/H’de istenen belgeler konacak, zarf kapatılacak
ve kapalı zarfm üzerine “İhale Teknik Belgeleri* ibaresi yazılacaktır.
FİRMA ADI VE ADRESİ
3 NOLU ZARF
ÇADIR ÜRETİM MÜDÜRLÜĞÜ BİNASINA OFİS
YAPTIRILMASI
"İH A LE TEKNİK BELGELERİ” ZARFI
TÜRK KIZIL AYI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kurulu Başkanlığına
ANKARA
4.1, 4.2 ve 4.3 maddelerine göre hazırlanan 3 zarf, 24.67*2014 günü saat 10:30’a kadar Ataç-1 Sokak
No;32 Yeraşehir/Ankara adresindeki Türk Kızüayı İdari İşler Birimi/Evrak Servisine ulaşacak şekilde
verilecek/gönderilecek ve 3 ayrı evrak numarası almaçaktır. Postada meydana gelen gecikmelerin
sorumluluğu firmaya aittir. Son teklif vemıe saatinden sonra (24.07.2014 saat:l0:30), aynı gün mesai saati
içerisinde gelen ihale dosyalarım değerlendirmeye alıp almamaya İhale Kurulu yetkilidir.
4.4. Türk Kızılayı, gerekli gördüğü takdirde bir duyum ile son teklif verme tarihini (24.07.2014
saat;10:30) ileri bir tarihe erteleyebilir, Bu durumda, Türk Kızılayı ve teklif sahibinin daha önce belirtilen
teklif verme tarihine kadarla tüm hak ve yükümlülükleri yem belirlenen başvuru tarihine kadar geçerli
k alır__________________
4.5 İDARİ ŞARTNAMENİN 4.1*, 4*2, ve 43, MADDELERİNDE HAZIRLANIŞ ŞEKLİ
AÇIKLANAN ÜÇ ADET ZARFTAN BÎRİNİN EKSİK OLMASI HALİNDE FİRMA İHALE DIŞI
BIRAKILACAKTIR- _______
'
________ _____________________________________ „
4.6 Teklif mektubunda idari şartnamelerin ve eklerinin tamamen okunup aynen kabul edildiği belirtilecek
ve teklif edilen fiyat rakam ve yazı ile açık olarak yazılacaktır.
* TEKLİFLER, İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ EKİNDE YER ALAN TEKLİF MEKTUBU
ÖRNEĞİNE GÖRE KDV HARİÇ TOPLAM TUTAR ÜZERİNDEN VERİLECEKTİR.
* KISM İ TEKLİFLER KABUL EDİLMEYECEKTİR.
* ALTERNATİF TEKLİFLER KABUL EDİLEMEYECEKTİR.
* ŞARTLI TEKLİF KABUL EDİLMEYECEKTİR.
4.7. İhale Kurulu, Takam ve yazıyla belirtilen teklif fiyatında farklılık bulunması halinde, yazı ile belirtilen
teklif tufonm dikkate alır. Esasa etki etmeyen diğer şekli unsurlardaki noksanlıklar istekliye
tamamlattırılarak teklif değerlendirmeye alınır.
TEKLİFLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ
M adde 5 - Teklifler, teklif mektuplarının açıldığı günden itibaren asgari 120 takvim günü geçerli olacaktır.
İhaleyi kazanan istekli ile yapılacak sözleşme neticesinde tekliflerin geçerlilik süresi olarak sözleşme suresi
esas ah nacaktır. Bazı istisnai durumlarda Türk Kızılayı, teklif sahiplerinden tekliflerinin geçerlilik süresini
belirli bir süre için uzatmalarım isteyebilir.. Türk Kmlayr'mn uzatma işleği ve teklif sahibinin buna yanıtı
posta veya faks ile olacaktır Teklif sahibi, Türk Kızılayıtarafından talep edilen
etmezse bu durumu yazılı olarak teklif geçerlilik süresinin bitiminden önce ol
Kızıiayı'na bildirmek zorundadır. Bu durumda geçici teminatı iade edilir i'üık Kıztlayr
kabul eden teklif sahipleri, geçici teminaön geçerlilik, süresini Türk Kısalayı’nca
uzatmakla yükümlüdür, ancak teklifinde herhangi bir değişiklik yapamaz .
------
.
TEMİNATA İLİŞK İN ESASLAR
Mâdde -6
A. Geçici veya kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir.
a) Tedavüldeki Türk parası
b) Yürürlükteki mevzuata göre düzenlenmiş ve Türkiye’de kurulan mevduat bankalar veya katılım
bankalarının geçici teminat mektupları en az 120 takvim günü süreli olacaktır. GECICI T E M İN A T
MEKTUPLARININ 120 TAKVİM GÜNÜNDEN AZ OLMASI DURUMUNDA SÖZ
KONUSU TEKLİFLER DEĞERİ.ENDİRİLM EYECEKTİR Kesin teminatlar ise, sözleşme
süresinin 5 yıldan &z olduğu işlerde, sözleşme süresinin 2 katı süreli, sözleşme süresinin 5 yıldan fazfa
olduğu işlerde ise, sözleşme süresi +5 yıl süreli olmalıdır. Yapım, bakım-onan.m işlerinde kesin teminatın
süresi, sözleşme süresi +10 yıl olmalıdır. Sözleşmede garanti süresi varsa kesin teminatın süresi garanti
suresinin sonuna kadar olacaktır. Garanti süresinde kesin teminat tutan, yansına indirilebilir. (Yurtdışı
bankalardan alınmış teminat mektuplarında Türk Bankalarının garantisi aranır.)
c) Devlet Tahvilleri ve Hazine Bonoları
d) Konvertible yabancı paralar (Amerikan Dolan, Euro)
B. Tem inatlarm Teslim Yeri: Bankalarca verilen teminat mektupları ve dövizler dışındaki nakit
teminatlar Genel Müdürlüğümüz TC. Ziraat Bankası Bakanlıklar Ankara Kamu Girişimci Şubesi TR 54
0001 0025 3239 0090 2689 69 IRAN numaralı TL hesabına, döviz cinsi nakit teminatlar ise 1 C . Ziraat
Bankası Bakanlıklar Ankara Kamu Girişimci Şubesi TR27 0001 0025 3239 0090 2689 79 IRAN numaralı
USD hesabına veya TR97 0001 0025 3239 0090 2689 71 numaralı EURO hesabına yaönlır
C. Geçici Teminat: Teklif sahipleri, teklifleri ile birlikte teklif ettikleri toplam fiyatın en az %3’ü
nispetindeki teminatı da vereceklerdir. Teminatlar, banka teminat mektubu ise, Türk Kızılayı Kamu ihale
KanunLu-ma tabii olmadığından EKTE YER ALAN GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU ÖRNEĞİNE
GÖRE VERİLECEKTİR» Teminatların %3’ten az olması durumunda teklif geçersiz sayılır Fiyat
bakımından ilk 3 sırayı alan isteklilerin teminatları ihale kesinleşinceye kadar (sözleşme imzalanana kadar)
Türk Kızılayfnea muhafaza edilir. Bunun için hiçbir itirazda bulunulamaz. İlk üç isteklinin dışındaki
isteklilerin teminatları ihaleden sonra iade edilir.
D.
Kesm Tem inat: ihale üzerinde kalan istekliden, sözleşme davetinin istekliye yazılı olarak
bildirilmesini müteakip 5 iş günü içinde İhale bedelinin % 6’sıoa tekabül eden miktarda teminat alınır.
İstekli tarafından herhangi bir suretle sözleşme şartlarına riayet edilmediği takdirde, Türk Kızılayı protesto
keşidesine ve hüküm istihsaline mahal olmaksızın akdi fesih etmeye ve teminatı ırat kaydetmeye yetkilidir.
Teminatın trat kaydedilmesi ile biriüçte Türk Kızılayı zararlan belirleninceye kadar isteklinin diğer
alacaklarına da el koyar.
Taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun biçimde yerine getirdiği anlaşıldıktan sonra kesin
teminat geri verilir Türk Kızılayı5na verilen teminatlar her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve Üzerine
ihtiyati tedbir konulamaz
TEKLİFLERİN AÇILMASI VE DEĞERLENDİRME
M adde 7- 24.07.2014 günü saat lû:30’a kadar firmalarca İdari İşler Birimi/Evrak Servisine teslim edilen
3 adet zarftan 1 No’ln zarflar Lojistik Direktörlüğü tarafından, 3 No’la zarflar Yapı Teknik ve Proje
Yönetimi Müdürlüğü tarafından açılacak ve incelenecektir.. 1 ve 3 No’io zarfların açılması ve
incelenmesi aşamasına firmalar iştirak etmeyecektir.
Hıale giriş evrakları uygun bulunmayan firmaların 2 Nolu zarflan İade edilecek olup, ihaleye giriş
evrakları tam olan firmaların fiyat ve teminat mektuplarına ait 2 No’lu Zarflan ise, 25.07.2014 tarih saat
14.30’da firma temsilcilerinin huzurunda açılacak, EN UCUZ FİYATI VERMİŞ OLAN İLK
4
BBS İSTF.KT.İlVtN KATILIMIYLA AYNI GÜN VE SAATTE (25.07.20
AC IK PAZARLIK YAPILACAKTIR.
Açık eksiltmeden çekilerek son teklifini veren istekliler, tekrar tekhf veremezler.
•(>/ 7 ' ^ * ??/j
Tekliflerin incelenmesi, değerlendirilmesi ve karşılaştın İniasında kendisine y ar^ B tı
âmâciylâ Tûık K m l^ C teklif sahibinden teklifi ile ilgili açıklama isteyebilir Açıklama istcgT ve'^vâbi
posta veya faks ile olacak, ancak fiyatta veya teklifin özünde hiçbir değişiklik yapılmayacak, teklif
edilmeyecek ve bana İzm verilmeyecektir.
İhale Kurulu» teklif sahibi veya vekili ihalede hazır bulunmadığı takdirde, kapalı teklifinde belirttiği
fiyatı son ve kesin teklif olarak kabul eder,
(1 ve 3 no’la zarf açıldığında ihale evrakının usulüne uygun ve yeterli olmaması dorumunda,
eksik evraklar tamamlanabilecek nitelikte ise is tekfinin eksik evrakını tamamlamayı talep etmesi
halinde, 2 No’tu zarfın açılmasına kadar geçen sure zarfında eksikliklerin tamamlattırılmasına vc
teklifin açılmasına İhale Kurulu karar verecektir. ihale Kumlunun kararı doğrultusunda, ihale
evrakı eksik* usulüne veya yeterli olmayan isteklilerin teklif ve teminatlarının tmhradnğu kapalı
zarflar ihale sonuçlandıktan sonra açılmadan iade edilecektir.}
İHALEYİ KAZANANA TEBLİGAT VE SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI
f
f
M adde 8- Türk Kıztlayı tarafından belirlenen tekliflerin geçerlilik süresinin sona ermesinden önce,
değerlendirmede uygun bulunan teklif sahibine gerekli onaylar alındıktan sonra teklifin kabul edildiği
faksla tebliğ ve ardından taahhüdü mektupla teyit edilecektir.
İhaleyi alan istekli, şartnamede belirtilen esaslara göre tek nüsha olarak hazırlanan sözleşmeyi,
tebliğ tarihinden itibaren 5 işgünü içerisinde kati teminatını yatırdıktan sonra İmzalar. İSTEKLİNİN«
SÖZLEŞMENİN
İMZA
AŞAMASINDA
İHALE
TARİHİ
İTİBARİYLE
KAMU
İHALELERİNDEN YASAKLI OLMAMASI GEREKMEKTE OLUP. İSTEKLİ SÖZLEŞME
AŞAMASINDA BU HUSUSLA İL G İLİ TAAHHÜTNAME VERECEKTİR. Sözleşmeyi imzalamayan
istekli teminatı Türk Kızıiayı'nca irat kaydedilir*
Ancak, bir garanti sûresini İçermeyesi mal ve hizmet abmlannda, sözleşmeye davet yazısının tebliğ
tarihinden (iadeli taahhütlü olarak isteklinin eline ulaştığı tarih) itibaren beş işgünü içerisinde taahhütname
vererek, söz konusu malKemeyi, müteakip 1€ işgünü içinde istenilen miktar ve evsafta sözleşme
yapmaksızın şartname hükümleri çerçevesinde teslim edebilir. Bu durumda İdari Şartname ve ekleri
sözleşme yerine kabul edilecektir.
Birinci uygun teklif sahibinin istenen kati teminatı vermemesi veya sözleşme imzalamaması
durumunda, Türk Kızılayı birinci uygun teklif sahibinin teminatını İrat kaydedecek ve ikinci uygun teklif
sahibini aynı şekilde söyleşmeye davet edebilecektir, Tkîtıci uygun teklif sahibi de kati teminatı vermemesi
veya sözleşme imyalamam^Rt durumunda, bu isteklinin de geçici teminatı irat kaydedilecek ve üçüncü
teklif sahibini aym şekilde sözleşmeye davet edebilecektir. Üçüncü uygun tekli f sahibinin de kati teminatı
vermemesi veya sözleşme imzalamaması durumunda bu isteklinin de geçici teminatı irat kaydedilecektir .
İŞİN SÜRESİ
M adde 9 —Söz konusu işin süresi ihale teknik şartnamesinde belirtilmiştir .
FİYAT FARKI
Madde İD- İstekli ihale tarihinden sonra, gerek taahhüt süresi içinde, gerekse mücbir sebeplerden dolayı
uzatılan süre içinde “Taahhüdün tamamen iiâsma kadar” vergilere zam yapılması veya yeni vergiler ve
resimler konması, fiyatların yükselmesi, nakliye ve işçi ücretlerinin artması, kur farkı gibi sebeplere istinat
ederek fiyat förkı ve sair taleplerde bulunamaz.
5
TÜRK KIZJLAYININ YETKİSİ
M adde 11 - Türîc Kızılayı Kamu îhale Kammiarma tabi olmayıp, ihaleyi kısmen
yapmamakta ve dilediğine yapmakta, ihaleyi iptal etmekte, pazarbkta uygun bedeli
—
--------—...
........
sabrettir:-------M ÜTEFERRİK HÜKÜMLER
(
M adde 12 a) T ürk Kızılayı’nca gerek görüldüğünde ihale tarihinden en geç 4 iş günü öncesine k ad ar tüm
isteklilere yazılı bildirim de bulunm ak kaydıyla şartnam e esaslarında değişiklik yapılabilir.
b) İsteklinin gösterdiği adrese yapılacak her turlu tebligat muteber addedilecektir.
c) İdari Şartname, îhale Dokümanları ve eklerine uygun olmayan teklif verilemeyecektir.
d) İdari Şartname, İhale Dokümanları ve ekleri bir bütün olup, bunların arasındaki farklılıklarda Türk
K123layı lehine olan hüküm esas alınacaktır.
e) Türk Kızılayı dilediği takdirde verilen teklifleri müşterek muhafaza altına alıp ihaleyi erteleyebilir.
1) Verilen teklifler hiçbir suretle geri alınamaz.
g) TÜRK KIZILAYPNCA, İHALE VE SÖZLEŞME SÜRESİNCE İHALEYE KATILAN
İSTEKLİLERDEN VEYA YÜKLENİCİLERDEN AYNİ VEYA NAKDİ BAĞIŞ TALEP
EDİLM EYECEKTİR.
h) İstekliler, varsa ihaleye ait Teknik ve İdari Şartnam elere ait değişiklik taleplerini en geç ihale
tarihinden 7 İS GÜNÜ öncesine k ad ar yazılı olarak T ürk Kızdayı’na bildirecek olup, bu tarihten
sonra yapılacak olan başvurnlar dikkate alınm ayacaktır.
i) İstekliler tarafindan satın alınan şartnamelerin bedeli, hiçbir suretle iade edilmez. İhalenin iptal edilerek
tekrar çıkılması veya ertelenmesi halinde yeni şartname, ilk ihaleye ait şartnameyi satın alan isteklilere
ücretsin olarak verilir
İHALEDEN MEN EDİLM E DURUMLARI
M adde - 1 3
a) Hile, vaat* tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla
ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya teşebbüs etmek,
b) İsteklileri tereddüte düşürmek, katılımı engellemek, anlaşma teklifinde bulunmak, anlaşarak teklif
vermek veya teşvik etmek,
c) Rekabeti ve ihale kararım etkileyecek davranışlarda bulunmak,
d) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek,
e) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, bir istekli tarafından ihale idari ve teknik şartnamelerinde
belirtilen şartlar dışında, şart ileri sürecek şekilde bir veya birden fezla teklif verilmesi halinde, ihale
Kurulunun söz konusu şartı veya tekliflerden birden fazlasını geri çekme önerişim kabul etmemek,
1) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir gerçek veya tüzel kişiliği temsil eden
yetkilinin, başkaları adma doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten bir başka gerçek veya
tüzel kişiliği temsil etmesi ve bu anlamda birden fazla teklif vermesi,
g) İşbu şartnamenin 3 maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtilmiş olmasına rağmen, ihaleye katılmak,
h) Kuruluşun tüzel kişiliğine» her kademe yönetici ve çalışanlarının manevi şahsiyetine hakarette
bulunmak,
i) İsteklilerin pazarlık süreci tamamlandıktan sonra, sözlü veya yazılı olarak daha düşük fiyat vereceğini
iddia ederek ihalenin surecim sekteye uğratmaya çalışmak,
İhaleye fesat karıştırdığı değerlendirilen isiekii veya teklif verenler veya iştirak edenler hakkında Yetkili
Cumhuriyet Savcılığı'na 353 Sayılı Kanunun 235.. Maddesi uyarınca suç doyuruşunda bulunulur.
6
İHALELERDEN YASAKLANMA DURUMLARI
/ / ? / - '<£■
M adde-14
& Vi ' fjr. ; &
» i'
■*■« 'AT
a) Taahhüdünü yerine getirirken Kuruluşa zarar vermek, bilgi ve deneyimim K ur^ugöir
kullanmak,
------—
—
-----------b) Mücbir sebepler dı^ıoda, ihale dokümanı Ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine
getirmemek,
c) Üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında sözleşme yapmamak,
d) Kuruluşun ihalelerine ilişkin olarak, kurum ve kuruluşlara veya medya yoluyla kamuoyuna haksız ve
mesnetsiz olarak yanıltıcı bilgi vermek,
c) Türk Kızılay’ının tüzel kişiliğine, her kademe yönetici ve çalışanlarının manevi şahsiyetine hakarette
bulunmak,
f) Sözleşme konusu işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak,
fen ve sanat kurallarına aykın, eksik, hatalı veya kusurlu imalat yapmak,
g) Sözleşme sürecinde; hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle
veya başka yollarla işlemlere fesat karıştırmak veya teşebbüs etmek,
fiillerini yapanların sözleşmeleri feshedilir, teminatları irat kaydedilir, üç yıl süre ile ihalelere katılımları
yasaklanır. Edimin ifasına fesat karıştırdığı tespit ediienler hakkında yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı’na
suç duyurusunda bulunulur.
DEVİR VE TEMLİK
Madde 15 - firm alar işbu şartnameden doğan sorumluluklarım TurkKızıIayı’nın yazıtı m uvâ Sakatı
»hnaksEDD tamamen veya kısmen bîr başkasına devir, alacaklarını temlik vc ciro edemezler.
İHTİLAFLARIN HALLİ
M adde 16 - îş bu satra alma neticesinde taraflar arasında akdedilecek sözleşmenin tatbikatından doğacak
her türlü ihtilaflar öncelikle sulhen anlaşma yoluna gidilecek, ihtilafın çözülmemesi halinde hal merci
Taşınmazın Bulunduğu ÎI Mahkemeleri Ve icra Daireleridir ,
f
7
_
GECİCİ TEMİNAT MEKTUBU
_____
______ _______ _______
=vV\ ^
-jy
TÜRK K3ZILAY1 GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kurumunuzca ihaleye çıkarılan ......... ............................. .............. .........................{ihale konusu)
işine istekli sıfatıyla kahlacak o lan ..................... .............. ............... ................. (istekli adi) nın ihale
hükümlerini yerine getirmek üzere vennek zorunda olduğu geçici teminat tutan olan
....... ............... ................................. .............. .................. . {Yalnız/....... ................. ............... ....... ) ru
.................. ........... (Banka adı) garanti ettiğinden, ihale hükümleri çerçevesinde; geçici teminatın
gelir kaydedileceği hallerin ortaya çıkması halinde, protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya
gerek kalmaksızın ve adı geçen ile Kunımunuz arasında oıtaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun
akıbet ve kanuni sonuçlan dikkate alınmaksızın yukarıda yazılı tutan ilk yazılı talebiniz üzerine derhal vc
gecikmeksizin Kurumunuza veya emrinize nakden ve tamamen ve talep tarihinden ödeme tarihine kadar
geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi................. .... {Banka adı) ’nın imza atmaya
yetkili temsilcisi ve sorumlusu srfaüyla v e ......... ............. ....... (Banka adi) ve hesabına taahhüt ve beyan
ederiz.
Bu teminat mektubu ..................... tarihine kadar geçerli olup, hu tarihe kadar elimize geçecek
şekilde tarafınızdan yazılı tarmin talebinde bulunulmadığı takdirde hükümsüz olacaktır..
Banka Adı/Şubesi
Yetkili İsim/îmza
NOT:
1) Yabancı bankaların veya benzeri kredi kuruluşların kontrgarantilerine dayanılarak verilecek
mektuplarda, kontegarantîyi veren yabancı banka veya kredi kuruluşunun ismi ve teminatın
koaıtıgarantili olduğu belirtilecektir. Teklife esas para birimi Türk parası ise kontrgarantilere
dayanılarak verilecek teminat mektupları Tüık parası özerinden düzenlenecektir.
2) İdari şartnamede yabancı para birimi veya yabancı para birimleri cinsinden teklife İzm verilmesi
durumunda; istekliler, teminat mektuplumu tekliflerine esas para birimi üzerinden düzenleyecektir.
3) Teminat mektubunun Türk parası dışında Mr para birimi üzerinden düzenlenmesi halinde, teminat
mektubunun somına “İşbu teminat mektubunun tazmini halinde; mektup tutan tazmin tarihindeki
T.C-MJ}. Döviz Satış Kum üzerinden hesaplanarak tarafınıza ödenecektir.” paragrafına yer
verilecektir.
-—
-------TÜRK KIZILAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE KURULU BAŞKANLIĞI’NA
25.07.2014
Türk Kızılayı tarafından yapılacak olan Çadır Üretim Müdürlüğü Binasına Ofis Yaptırılması
ihalesi tarihi olan 25.07 2014 tarihi öncesi itibariyle Kamu ihalelerinden yasaklı olmadığımızı beyan eder,
kaimi ihalelerinden yasaklı olduğumuz anlaşılması durumunda firmamız tarafindan verilen teminat
bedelinin Kurummmz adma irat kaydedilmesini kabul ve taahhüt ederiz.
FİRMA
Ad SOYAD / Unvan (Kaşe)
İmza
ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAME
TANIMLAR VE KISALTMALAR:
KIZILAY
: TÜRK KIZILAYi. GENEL MÜDÜRLÜMÜ
ÎST£KLÎ(LER.) : íhaléyekaíilan gerçek îdşi yeya tüzel kişi
YÜKLENİCİ ' Özerine ihaley^pılan İSTEKLİ
İHALENİN KONUSÜî
Madde 1İşinin KJZİLAV’hiyetirdiği ve onaylattiği projelerce detaylım uyarınca, sözleşmeye eki şartnameler
doğrultusunda, tüm işlerle ilgili vergi, resim, barç ve benzeri giderler, YÜKLENİCİ tarafından karşılanmak
üzere anahtar teslimi götürü bedelle yapılması işidir.
ANAHTAR TESLİMİ (GÖTCRÜ BEDEL): İhale evrakları, Sözleşme ve ekleri ite fVoje kapsamında
tanımlanan butun işter ve imalatların istenilen kalite ve değerde olmak üzere her şey dahil (malzeme, işçilik,
alet, edevat, sigorta, nakliye* su zaımin, iskele^ yatay-düşey taşıma, elektrik, su, vergi, resim, harç» fon, genel
giderler, müteahhitlik kan v.b) tüm giderler dahil olmak üzere projelin tamamlanarak kullanılır şekilde
KIZILAY*a teslim edilmesini kapsayan tcplam gider..
İŞİN SÜRESİ;
Madde 2- Sözleşme imza tarihînden itibaren 40 (kırk) takvim günüdürTEKLİFLERDE UYULACAK ESASLAR:
Madde 3- Teklif hazırlarken, aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulmalıdır
A* Etimesgut Yerleşkesinde Bulunan Çadır Üretim Müdürlüğü Binasında Ofis Yapılması işidir..
B, Teklifler, anahtar teslimi götüm bedel olarak verilecektir (Önsek 1) ,
C , Tüm bu işlerle ilgili her türlü vergi, resim, harç* fon, elektrik, sn, sigorta, inşaat imalat giderleri ve
kurumlara ödenecek katkı paylan ve benzeri şiderler YÜKLBNICFye aittir.
D. Ödeme, iş bitiminde fatura karşılığı olacaktır. Ödeme tek ve hakediş tutarına göre kesilecek fatura
üzerinden KDV eklenerek TL (Tink Lirası) olarak ödenecektir.
E. Proje detaylarındaki bazı alt (yardımca) imaîatlaı, İmalat tanımlan veya diğer cetvelde gösterilmemiş
olabilir. Bu tür imalatların ortaya çıkması durumunda projeler ve teknik şartnameler gereği imalat
sırasına göre yapılacaktır.
Bu gibi durumlarda YÜKLENİCİ hiçbir fark taİep edemeyeceği gibi proje ve detaylan ile teknik
şartnamelerde gösterilen imalatlar anahtar teslimi (götürü) bedel fiyata dahil oînp fiyat değişmeyecektir
Bu nedenle isteklilere tekliflerini vermeden önce proje ve detaylarını incelemeleri inşaat sahasını ziyaret
ederek saha şartlarım önceden tetkik etmeleri tavsiye edilir
Teklif baiarlanîrkeu;
* Sözleşme ve İhale Şartnameleri ekleriyle birlikte proje» detay ve teknik şartnamelerin
dikkate alınması gerekmektedir.
* Teklif mektuplarına KDV HARİÇ TOPLAM TUTAR yazılacaktır.
İHALEYE GtREBİUtfEK İÇİN GEREKLİ TEKNİK BELGELER:
Madde 4- İhaleye ortak girişimler kabul edilmeyecektir.
BıaJeye kablraâk isfeyeıiler^en aşağıdaki şartlar arânHA. Yer Görme Belgesi (Ömek 2)
İV
fooje taaMriftnarnesi (Ödsek 3)
G. • Ifcale dosyası satnı ahmağına dair belge
-
iyiadde5- İSTEKI^LEj^ieklff öaicea işin yapılacağı yeri görecek ve gerek)i iiKekmelerdebtilıinac^Hardır.
İSTEKLİ, işin yapılacağı yeri görmekle, işin yapılacağı yeri ye işle ilgiH ^iitûu îıosaslan^ ınalzeıne
kaynaklarını ve arazinin^ zenıîfliîi durusnumı, İşi yâpînak için gerekli mahalli şartlan ö^etffiaış sayılır; Bu
kokularda ihale doköınaııiıida belirtilenler dışında Hâk talebi doğuracak bir istekte bulunamaz
PÎĞER HDSÜSLAR
Madde 6a) İbzamt için ayrıca bir ödeme yapılmayacaktır .
b) Avans ödeme» yapılmayacaktır.
c) Fiyat farta ödemesi ve erken biünııe primi vb. ad* aitutda herhangi bir ödeme söz kûiıısu değildir..
d) Şartlı teklifler kabul edilmeyecektir.
e) Nakliyeler için aynca Ödenıe yapılmayacaktır.
1) Aksi belirtihudiği sûrece gön takvim günü sayılacaktır.
İHALE DOKÜMANLARI:
Madde 7- Bu işin ihale dokümanları aşağıda sıralanmıştır,
1. İdarî Şartname ve Ekleri,
2. Anahtar Teslimi (Götürü Bedd) İhale Teknik Şartnamesi,
3. Sözleşme Taslağı
4. Yapılacak îşl er Listesi
5. Özel Teknik Şartname
6- Poz Listesi (Jnşaat» Mekanik)
7, Projeler
EKLER
Ornek-1 Mali Teklif Mektub' li
Örock-2 Yer Görme. Belgeci
Ömek-3 Proje Taahhütnamesi
Sayfa 2/5
Örnek-1
ANAHTARTESIİMİ ( GÖTÜRÜ BEDEL ) İŞLER
;
/
-
TÜRK KIZILAYI
ĞEN^;MÜp'pRjLÜK MERKEZ
İHALE XUKU]L BAŞKANÎJĞÎNA
ANKARA
,.../. 72014
l
Türk Kmlayı tarafından .....J ___ /2014 gönü İhalesi yapılacak olan Etimesgut Yerleşkesiade
Bulunan Çadır Üretim Müdürlüğü Binasında Ofis Yapılmasa İşinin anahtar teslim göttirii bedel ile yapılması
işine ait ihale dokümanım tamamen okuduk, inceledik ve aynen kabul ettik. İşin yapılacağı yerleri ve
çevresini gördük, mahallin özelliklerini ve zemin şartlarim tetkik ettik, herhangi bir ayrım ve sınırlama
yapılmadan bütün şartlan kabul ediyoruz,
1- Söz konusu işi, ihale evrakları, sözleşme ve ekleri kapsamında tarraıılaaan bütün işler ve imalatlara}
istenilen kalite ve değerde olmak üzere lıerşey dahil (malzeme, işçilik,alet, edevat, sigorta, nakliye, su
zammı* iskele, yatsy-düşey taşıma, elektrik, su* vergi, resim, harç, fon, genel giderler, müteahhitlik kan v.b)
tüm giderler dahil ofcnak üzere işin lanaamlanarak kullanılır şekilde Kızılay'a teslim edilmesini kapsayan,
toplam fiyat üzerinden KDV hariç toplam ....................... ...........................,.( paıa birimi belirtilerek
rakam ve yazıyla) bedel karşıhğıada yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.
2- Anahtar teslimine (Götürü bedele) ait ihale şartnameleri, sözîeşme ve eklerinde yer alan her bir iç
kaleminin ımktammı ve mahiyetinin ihale dokümanında yer alan teknik şartnameye uygun olduğunu kabul
ediyoruz
3- Teklifimiz, ihale tarihinden itibaren 120 {yüzyimıi) takvim günü geçerlidır.
4- İhale konusu iş için fendimiz veya başkası adma doğrudan veya doîaylı olarak asaleten veya
vekâleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.
5- En düşük bedelli teklifi ya da fcerhajıgi bir teklifi kabol etmek zorunda olmadığınızı biliyor ve kabul
ediyoruz
6- İhale konusu işle ilgili olmak üzere idsrenizce yapılacak /yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin
çıkarlarına aylon düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.
7- İhale konusu, işi e ilgili vermiş olduğumuz teklifimizde olabiîeoek herhangi bir işlem hatasmsn
(toplama, çarpma vb ) Kızalay lehine değerlendirihnesini kafal ve taahhüt ediyoruz.
Saygılarımızla,
FİRMA
Ad SOYAD / Unvan (Kaşe)
İmza
S ay fa 3 1 5
YER GÖRME BELGESİ
(
1. İŞİN ADI; Etimesgut Yerİeşkesinde Buhıaan Çadır Üretim Müdürlüğü Binasında Ofis Yapılması
işinin anahtar teslim götürü bedel üe yapılması işi,
2. YEK; Etimesgut Yerieşkesi.
Etimesgut Yerİeşkesinde Bulunan Çadır Üretim Müdürifi^ü Binasında Ofis Yapılması İşinin anahtar
................ tarihinde gezerek gerekli
teslim götürü bedel ile yapıfcnası İşi ile İlgili inşaat sahramı
incelemelerde bulunduk. İşin yapılacağı yeri görerek İşle ilgili tüm hususları, malzeme kaynaklarım, zemin
durumuna ve işi yapmak için gerekli mahalli şaıüan öğrendik.
r
FİRMA
Ad SOYAD / Unvan (Kaşe)
imza
t
Örnek-3
PRO JE TAAHHÜTNAMESİ
ihale Korulu Başkanhgs’oa
...../....... ! ...........
KlZILAY’cet .... ... tarihinde iialesi yapjlacak olan Etimesgut Yerleşkesinek Bulunan
Çadır Üretim Müdürlüğü Binasında Ofis Yapılması işinin anahtar teslim götürü bedel ile yapılması işine ait
şartnamenin ekinde veriien mimari ve detay projelermiş tam am ım gördüm ve töm projeleri eksiksiz olarak
inceledim
FİRMA
Ad SOYAD /Unvan (Kaşe)
im za
t
TURKKİZ1LAYİ
1868
ETİMESGUT YERLEŞKESÎNDE BULUNAN ÇADIR
ÜRETİM MÜDÜRLÜĞÜ BİNASINDA OFİS YAPILMASI İŞİ
SÖZLEŞME TASLAĞI
SÖZLEŞME TASLAĞI
Madde 3- TARAFLAR;
TÜRK KTZÎLAYI 2e YÜKLENİCİ
Sözleşmede taraflar KIZILA Y ve YUKLENICl okrak adlandırılmıştır. ■
Madde 2^ SĞZI^SMy.NİN KONUSU:
Elimesgot Yerle^kesinde B u ln m Çadır Üretim Müdürlüğü Bmasmâa Ofis Yâpûraasi işinin
sözleşme ve eki şartnameler ckığrultusonda tüm işlerle ilgili vergt, resim, harç vb gideri® YÜKLENİCİ tarafından
karşılanmak Üzere anahtar teslimi (götürü bedel) yaptırılması işidir
Madde 3- SÖZLEŞMENİN TÜRÜ VE BEDELİ:
Bu Sözleşme, anahtar tesHmî ( götûrii bedel ) sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan şartlara dayalı
olarak, işin tamamı için KIZILAY’ca hazırlanmış ihale şartnameleri, söyleşme ve Öderi ile projelerde yer alan işlesin
YÜKLENİCİ tarafından anahtar teslimi (götürü) bedele göre toplam? KDV HARİÇ
TL bedd
Permden akded&mşfir.
îşin yürütülmek aşamasında sözfcşıne eki proje, detayları ve şartnamesinde olmayıp KIZILAY^ca ek olarak
yaptırılacak, ya da sözleşme eki proje, detayları ve şartnamelerde olup da KIZILAY'ca yatırılmasından vazgeçilen iş
kalemleriyle ilgili birim fiyatlar tespit edilirken, Sözleşmeme 5. Maddesi hükümleri uygulanacakta.
KIZILAY işi dilediği oranda aa. veya çoğuna yaptırmaya yeddfidir- YÜKLENİCİ bn dorumu peşinen kabul etmiş
sayılarak hiçbir itirazda bulunamaz KIZILAY aza veya fazlaya ait yaptırmış olduğa işi günün uygulama şartlarına
göre hesaplayarak değerlendirir.
YÜKLENİCİ’nin taahhüt konusu işi görerek vc bilerek teklif verdiği kabul edilerek, işin yapımında
doğabilecek zorluklar ve detay eksikliği v.b. gibi nedenlerle hiçfeir şekDde fiyat farkı talep edemez. İşi günümüz fen ve
sanat kural kaidelerine nygıın yapmak zorundadır
Madde 4- İSİN SÜRESİ VE GECİKME CEZAST:
İşin süresi sözleşme tarihimden itibaren 40 (kırk) takvim gönüdür. Sözleşmenin imzalanması İle birlikte yer
teslimi yapılmış sayılır.
Süresi içinde bitirilmediği takdirde gecDrilen İıer gün için ÎOOTL ceza uygulanacaktır.
YÜKLENİCİ ilinti gerektiği gibi takip ederek, süresinde tamamlayacaktın Süresinde tamamlayamadığı
zamanda KIZILAY bir süre daha cezalı çahşmasma müsaade edehileccğî gîbi, bu durumda da tamamlanmaması
halinde KIZILAY işi YÜKLENİCİ nam? hesabına tamamlatarak, geçen zamanı gecikme cezası olarak ve yapılan
masrafı YÜKLENÎCÎ’den tahsil eder.
Madde5- U C İSLER:
işin yürütülmesi aşamasında sözleşme eki proje ve delaylan, yapılacak işler listesi, imalat tanımlan vc teknik
şartnamelerde olmayıp KIZILAY'ca ek olarak yaptırılacak, yada so/ieşme eki proje ve detayları, yapılacak İşler listesi,
imalat tanımları ve teknik şartnamelerde olup da KIZILAY’ca yaptırılmasından vazgeçilen iş kalemlerinin bedelleri
aşağıdaki usuller çerçevesinde tespit edilen yeni birim fiyatlara göre düzenlenen yeni birim fiyat tutanakları üzerinden
YÜKLENICPye ödenir veya YÜKLENİCİ5den kesilir. Yeni birim fiyatların belirfenmesinde KIZILAY ve
YÜKLENİCİ olarak yeni birim fiyat tutanağı düzenlenir Düzenlenen yeni birim fiyat tutanağı KIZILAY’ın onayına
sunulur ve onayından sonra geçerlilik kazamr
KIZILAY'ca proje ve detayian, yaprîacak işler listesi, imalat tanımlan ve teknik şartnameler haricinde yaptırılacak
ilave veya eksütiiecek İşler için;
1. aJResmi kurumlamı birim fiyarlan (uygulamanın yapıldığı yıla ait) İncelenerek, yapılacak imalatların
birim fiyatı varsa o fiyata, KIZILAY'ca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatlarına göre düzenlenen tespit keşif
bedeliyle (ihalenin yapıldığı yıla ait) YUKIENICT nin son teklif bedeli ¿Kasındaki farkın tenzilat oram olarak
uygulanmasıyla bulunacak birim fiyatlarla,
*b)Resnri kunımlann birim fiyatlarında yapılacak imalatlann birim fiyatları mmayıp benzer imalatlar ve
iayiç bedeller varsa; be112er ¿malatlann anali? ve rayiçlerinden (uygulamanın yapırajğı yıla ait fiyatlardan)
faydalanılarak (yeni fiyat analizleri yapılarak:) yem fiyat oluşturulacak, bu fiyata %25 müteahhit k an eklenecek ye
bulunan fiyata, KIZILAY’ca Çevre ye Şehircilik Bakanlığı birim fiyatlarına göre düzenlenen tespit keşif bedeüyle
(İhalenin yapıldığı yılaait) YÜKLENİCrnin teklif bedeli arasındaki farkın tenzilat oram olarak uygulanmasıyla
bulunacak birim f^atiarfâ,
1.
Resmi kumruların birim fiyatlarında bulunmayan işler için; KIZIIAYca piyasa şartlan araşturdar
toplanacak qq az üç teklifte enuygunbedelli teklifin seçilmesiyle ya dapiyasa araştmnâsı değeriniü KIZILAY ca
iigiii-Ticaret-Ye/veya Sânayi Odasıpa gönderile^:Oflaylafcltnasıylibulunan.bedek %25-mreeahhitkan -eklenerek.ve
bulunan fiyata, KIZILAY’ca Çevre ve ŞehirciHk Bakanlığı birim,fiyatlarına göre düzenlenen tecrit keşif bedeliyle
(ihalenin, yapiîrîıgi yıla ait) YÜKLENiCFnm teklif bedeli arasındaki farkın tenz^at oram olarak uygulanmasıyla
bulunacak birim fiyatlariayapürılacakör.
KIZILAY yukarıdaki yöntemlerden uygan gördüğünü uygulamakta serbesttir. YÜKLENİCİ bunu peşinen kabul
etmiş sayılır. Aynı şekilde proje ve detaylar, yapılacak işîer listesi, imalat tanımları ve teknik şartnamelerde bulunup
da KIZILAY’m yaptırmaktan vazgeçtiği hnalatlann bedellerinin anahtar teslimi götürü bedelden çıkarılmasında da
yukarıdaki yöntemler uygulanacaktır. Ticaret ve/veya Sanayi Odasına gönderilen birim fiyatların onay safhasında
ortaya çıkacak her türîö yergi, ^Ç> resim vb, giderler YÜKLENİCİ’yc aittir.
Madde 6- VERGİ RESİM VE HARÇLAR:
Bu işle ilgili her turfü vergi (KDV Hariç), sözleşme prfu, SGK vs., kamım giderler YUKLENIC1Tye aittir,
işin devamı süresince vergi ve harçlarda meydana gelebilecek değişikliklerden dolayı YUKLENICİ’ye ek
bedel talebinde bulunamaz.
İşçi, taşeron,, malzeme ve üçüncü şahıs alacakîan YÜKLENÎCPye aittir
Madde 7- KESİN TEMİNAT:
Bu işe ah kesin teminat ihale bedelinîâ %67a olan................ .T U dir.
Teminat nakit olarak verilebileceği gibi banka teminat mektubu şeklinde de verilebilir.. Teminatın, teminat
mektubu şeklinde verilmesi halinde, teminat mektubu süresiz o3ac2ktır Her ne suretle olursa olsun KIZILAY a verilen
teminatlar haczedilemez veya üzerlerine ihtiyati tedbir konulamaz, ihale bedeli miktarından fazla iş yaptınİması
halinde YUKLENİCİ'dcn ck kesin teminat alınır
Madde 8- YÜKLmİCrNİN SORUMLIJUJKLARJ:
- YÜKLENİCİ taahhüdündeki işi yaparken sözleşme ve eklerine uymak mecburiyetinde olmakla beraber
günümüz fen ve sanat kural kaidelerine uyacaktır. Bu yükümlülüklere uyulmaması halinde doğacak tüm maddi-manevi
sorumhıhıklar YÜKLENlCTye aittir.
- Taahhüt koöusu işin yapımı nedeniyle doğabilecek işçi ücretlerinden, İşçi ve çahşanlarm SGK prim ve
ücretlerinden YÜKLENİCİ mesuldür.
- Yapım esnasında çıkabilecek kazalardan ve bu kazalarm sebep olacağı zarsılardan dolayı 3 şahıslara karşı
doğrudan doğruya YÜKLENİCİ sorumlu olacaktır.
- YÜKLENİCİ sözkşme kapsamındaki işleri sözleşmesine «ygım olarak eksiksiz yapacak ve KÎZILAY’a
teslim edecektir.
- YÜKLENİCİ taahhüdündeki işi tamamlayıp inşaattan çıkan molozları atıp ve inşaat alanını temizleyerek, işi
teslim edecektir
Madde 9- İSİN KONTROLÜ:
KIZILAY kontrol elemanian veya yetkililerince yapılan işlerin denetlenmesi halinde uygun bulunmayan
malzeme veya imalatlar YÜKLENİCİ tarafından değiştirilecektir .
Sö2İeşme kapsamında tüm işlerde en az TSE veya ISO Belgesine havi malzemeler, madeni aksam, cihazlar
vb. kullanılacak olup butun malzemeler Kontrollük bflgisi dahilinde kullanılacaktır.
Uygun olmayan malzeme kullanıldığının fark edilmemesi sonucu YÜKLENlCÎ’ye KIZILAY tarafından
yazılı uyarı yapılmamış olma«; malzemenin fenni nitelik ve şartlara haiz bulunduğu ve Türifc standartlarına uyduğu
anlamına gelmeyeceği gibi, bu hal YÜKLENİCİ1nin sorumluluğunu da ortadan kaldırmaz
Madde 10- İŞİNKABULÜ:
İşin tamamlandığı YÜKLENİCİ tarafoıdan dilekçe öe bildirilecek, sonra KIZILAY tarafından yapılan
rocelcme sonucunda iş tamamlammş fee iş bitim tutanağı düzenlenecektir
Madde İl- DEVİR VE TEMLİK:
:
YÜKIÎNÎCÎ taöâdüDddd işi bir^aşfcasasa lÜEZELATın izni ohnadâh devir veya temlik edemez. .
Madde 12- KANDMİ İKAftHSTGAH:
YüKLEtfiei
........ . ........................ ......................... .:.....„.........
......... ............................... .............................. adresini.karnim ikametgâh
olarak:bildirmiştir. Bu adrese yapslacak her turKi tebligat YÜKLENİCİ-nin kendisine yâpılnıış sayilıL ikametgâh ancak
Noter kanaltyfcyapıIacakiebJigatia değiştirilebilir.
Madde 13- ÖDEME c
işin bitiminde fatura karşılığı Ödeme yapılacaktır Ödeme yapılırken,, bu tatardan vaısa KIZILAY’ın
alacakları kesilerek ödenir. Ödeme, kesilecek fatura «zerinden KDV ekknerek İL (türklirası) olarak yapılacaktır..
Madde 14- KESİN TEMİNAT İADESİ:
Kesin Teminat, iş bitim tutanağı düzenlendikten 6 (altı) ay sonra yapılacak olan tespit sonucu imzalanacak
tutanak doğrultusunda varsa KIZILAY alacakları kesildikten sonra iade edilecektir.
Madde 15- ANLAŞMAZLIK HALİ:
Bu sözleşmenin uygulanmasından doğacak anlaşmazlıkların çözümünde Ankara Mahkemeleri ve İcra
Daireleri yeÖdlidir.
Madde lfr- SÖZLEŞMENİN KKMFRU
A) Yapılacak İşİer Üstesi (kşaat, Mekanik)
B) İmalat Poz Listeleri ve Teknik Şartnameler (İnşaat, Mekanik)
C> Pfoje
16 maddeden ibaret iş bu sözleşme taraflarca kabul edilmiş v e ___ J....... J........... tarihînde tek nüsha
olarak imzalanmıştır.
YÜKLENİCİ
TÜRK KIZILAYI
X UJKJES. R U J İ ^ I I İ
rÜ K KIZILAY! ETİMESGUT YERJUEŞKESÎNDE BULUNAN
ÇADIR ÎIRETİM MÜDÜRLÜĞÜ BİNASINDA OFİS YAPILMASI İŞİNE AİT
İNŞAAT POZ LİSTESİ
i.
2
Y>l&00l/C05
190 MM F A Ü M JĞ IN b Y A IA Y D EL İK U T U G iA <190 Ş I 9 0 X 1 3 5 MM ) İLE DUVAR YAPILMASI
20 CM K A U N U G D 0A K lTEG B lZA X SE GAZBETON DUVAR BLOKLARI İLE DüV AR YAPILMASI (GA ZBETÜN
. Y .ı & ı i G t o ç i o 1
TU-TKALLlLEy (GZ S IN IK ttJ ^ ltıM M * V E 4ÖÛ KGiM1)—
.
M2
- M2
SUYA VB YANCINA DAYANIKLI ALÇI DÜVARLEVHALaJU ÎLE TEK ISKELETLİ TA.ŞYÜH 0 LEVHA
DOİJGDt ü BÖLME DU VAkY APŞAlASI (IH C PRĞFİL-60 CM AKS ARAL1ĞH2.5 MM ALÇI EHJVARLEV H A SI)
M2
MAKİNE ÎLE ÇİMENTO HARÇUİCARGÎR V E HORASAN İNŞAATIN YIKILMASI
M3
18.192/TK
DUYAR VETAYANDA İÇ CEPHE BOYASI KAZINMASI
M2
6
1&.198/12
SERAMİK, FAYANS V.B. KAPLAMA SÖKÜLMESİ
M2
'7
18198/Î6
PVC V B. ÖOŞEME KAPLAMASI SÖKÜLMESİ
8
1S.I9S/28
ALÜMİNYUMVE PV<7DEW YAPILAN K gR T O K Ü JK A PrV E PENCERE DOĞRAMASININ SÖKÜLMESİ
KG
9
1B.I9&2?
HER TÜRLÜ DEMİR İMALATIN SÖKÜLMESİ
KG
10
Y.21.0S1/C0I
ÇELİK ÖORUDAN TAM GÜVENLİKLİ CEPHE İ$ İSKELESİ YAPILMASI (O/iO-Sl^SCıM ARASI)
M2
11
Y.21.05J/C03
ÇELİK BORUDAN TAVANLAR.1Ç&Î TAM GÜVENIİECLİ î$ İSKELESİ YAPILMASI (0.00-21 ,5UM ARASI)
M3
12
Y.21.2SMJ1
LJÜvilNAT YER KAPLAMALARI & £ DÖŞEME İ S L A M A S I YAPlLMASf
M2
LAMlNE LEVHA KAPLAMALI İÇ KAHLARAA3TMASBF KASAVE HSfcVAZ YAPE2JASIYERÎKE TAKILMASI
M2
3
18 Î3S /D J/IX
4
18ll«3/l
5
.
M2
-
13 -
22.00) M
14
22.00CV3A
İS
22_S03/nC
16
Y 23.101
17
Y 23.176
1AM A VE PHOfİL DEMİRLERDEN ÇEŞİTLİ DSMÎR.İŞLERÎ YAPILMASI VB YERİNE KÛNULAIASI
KG
is
Y 23 241
PLASTİK DOCRAMA İMALATI YATILMASI VE YER İNE KONULMASI (SERT PVC DOĞRAMA
PJtoFİLLERİltDEN HER ÇEŞtT KAPL PENCERE, KAPLAMA VE EENZERt İMALAT) ($»VC EAMI4ADDESİ
KURSUN n m V A ETMEYENlfiOT; TÜM ANA PROFİLLER ÎLE fi-A VE PROFİLLER. PENCERE KAPALI ÎK
KG
DEM İk İMALATIN I KAT ANTİPA5 2 K A T YAĞLI BOYAYLA BOYANMASI
M2
DEMİR İMALATIN 2 JCAT ANTİPA& 2 KA T YAĞLI BOYAYLA BOYANMASI
M2
DEMİR İMALATIN İKİ KAT ANTlPAS İLE BOYANMASI
M2
ÇIPLAK BETON VEYA İNCE SIVA OZERtNE SÎLlKON ESASLf GRENLl CEPHE MALZ. KAP*AM A YAPIL.
M2
M2
Î9
25.01 S/i
20
25.01 S/}
21
25.0 W ) /TX
22
25.034/2
LAMİNE LEVHA KAPLAMALI İKİ YÜZÜ KONr&APLAK PRESLÎİÇKAP1 KANADI YAPÎLMASÎ YERİhftî
TAKILMASI
METAL İSKELET ÜZERİNE YÖNI£NDİRÎLMİŞ i-0 = 0 LEVHA (15 mm KAUNU3CÎ A OSB) İLE KAPLAMA
YAPILMASI
HER ÇESİTPROSdt, ÇELİK ÇUBUK V E ÇELİK SAÇ3-ASLA KARKAS, (ÇERÇEVE) JNŞAA r YAPILMASI, YERİNE
TESPİT! {YAM KARKAS^ K 0 P R D I £ E ^ PROIHl. D E M 3tf2aara?E N K tR j^ E f ^ BA$UKXAR, BAĞLANTILAR
VE BENZERÎ İMALATLAR)
KG MACUN ÇEKİLEREK SQ KAT SU BA ZU MAT PLASTİK BOYA
M2
M2
TCN
2Î
25.048/1 A
YENİ SIVA YÜZEYLERİNE
YAPD-MASI
24
27.50)M K
ALT 250 KG ÇİMENTO DOZLU* ÜST 300 KG ÇİMENTO DOZLU DÜZ SIVA YAPÎLMASL
M2
M2
25
27.52S/2
SA1EN PERDAH ALÇISI VE PESLİTLl SIVA ALÇISI KARIŞIMI İLE DÜZELTM t SIVASI YAPELMASJtfmm
KALINLIĞINDA)
26
27.52V3
ÇIPLAK BETON, ÎNCG SIVA, ALÇi SIVAJU Tb. YÜZEYLERE SATEN ALÇI KAPLAMA YAPILMASI
M2
27
27.538/1
SERPME SIVA YAPILMASI (350 DOZLU ÇİMENTO’HARÇLI)
M2
M2
25
27.571/MK
MÖZAYİK DENİZLİK YAPIMI
2$
27.57&MK
JSİOZAYJK PARAPET YAPIMI
M2
50
27531/M K
¿ 0 0 D 2 ÇİMENTO HARCIYLA TESVİYE TABAKASI YAPIMI
M2
M2
31
Y 2S.M j /C'02
PVC YE ALÜMİNYUM DOĞRAMAYA PROFÎL ÎLE 4»4 MM KA l INI IKT A 12 MM ARA BOŞLUKLU Ç İF r CAMLI
PENCERE ÜNİTESİ TAKILMASI
32
MSB 56Ç/TK
METAL İSKELET ÜZERİNE ALÇTPAN LEVHA İLE KAPLAMA YAPTI.MASI
M2
3i
A.Ol
GÖMME îÇ KAPI KANADI KİLİDİNİN YERİNE TAKÎLMASI (GENÎŞ TIP)
AD
34
aoh
KAPI KOLU VE AYNALARININ YÇRİNE TAKILMASI (KROMAJLÎ)
AD
35
A.O?
LASTİK BAŞIJ TAMPONUN YERİNE TAKILMASI
AD
36
A .10
MENTEŞENİN YERİNE TAKILMASI
AD
’ 37
BOT
TSPANYOLLT TAKIMININ YERİNE TAKILMASI (KOL, DEMtR VE TEFERRUATLI)
^
AD
3ft
B 16
MENTEŞENİN YERİNE TAKILMASI
^
AD
■A
INŞ-M
¡AHŞAP MERDİVEN BASAMAĞI YAPH-MASi
¡KŞ-3C
jALOM lNyU \i KORKULUK YAPILMASI
fl) \ _____
GRUP
Mİ
■
TÜRK tOZOLAYT
TÜK K irO A Y l ETİMESGUT YERLEŞKESİNOE StlLUNAN
ÇAE»K tfRFTİM MİJDÜjRLÜCÜ BİNASINDA OFİS YAPILMASI İŞİNE AÎT
MEKANİK TESİSAT TOZ LİSTESİ
MEK-OI
DUVAR S P IS P L IT KLİMAMIN. 12.0000 fctnrtı İÇ, KEŞ ONlTE BAKİR BORU ÇALİŞIR YAZÎYETIB T F S f İMİ
GRUP
T Ü R K K IZ IL A Y I
T Ü K K IZ IL A Y I E T İM K S G Ü T Y K R L E Ş K E S İN D ^B U L m A N
Ç A D IR Ü R E T İM M Ö D Û ia^Ö Ğ p B ^ A S E ^ Â O ^ F fö Y A P n M A S l İŞ İN E A İT
E L E K T R İK T E S İS A T I P O Z L İS T E S İ
/
y
1
. 2
3
A
5
&
■7
8
&
10
11
12
13
14
15
ıs
17
İS
782-206
782-300
782-400
782-701
782-702
794-202
794-104
793-102
815-101
782-101
880-5631
880-5621
742-532
707-207
724-401
724-402
724-407
727-526
15
20
21
22
23
24
25
26
27
23
29
782*206
782-300
782-400
782-701
782-702
794-202
794-104
793-102
«15-101
782-101
«80-5631
880-5621
742-532
707-207
724-401
724-402
724-407
727-526
30
31
32
33
34
35
36
İ7
38
39
40
716-108
880 )104
880-584
880-1280
4i
S&0-12&?
42
880-1272
ÖZEL
43
İNSAN KAYNAKLARI OFİSİ
30ÖMM GENİŞLİKTE DÖŞEME ALTI KABLO KANAII
DÖŞEME ALTI KJÂNAL BUATI
ÇOKLU PRİZ KUTUSU
TOPRAKLI KABLO KANAL PRİZİ TOPRAKLI KABLO KANAL UPS FRİZİ
KOMİTATOK SOSIliKALOGEN FREE)
PARALEL SORTİ,
.
CtDVOTJK ÎÎA T n PRİZ SORTfSKl ADETİ KLİMA İÇÎN)
TELEFON PRİZİ
DATÂPRÎZt
HAÎ.OGEN FREE CAT 6 KABLO
HALOGEN f r e e c a t ş k a b l o
4*18 ÇİFT PARABOLÎK ARMATÜR
LOJMAN Tİ Pİ SİGORTA KUTUSU
16 A SİGORTA
25 A SİGORTA
3*40 A SİGORTA
4*6 NYY KABLO
LOJİSTİK OFİSİ
300MM GENİŞLİKTE DÖŞEME ALTI KABLO KAKALİ
DÖŞEME ALTI KJANAL BUATÎ
ÇOKLU PRİZ KUTUSU
TOPRAKLI KABLO KANAL PRİZİ
TOPRAKLI KABLO KANAL UPS PRİZİ
KOMITATÖR SORTÎ(HALOtxEN FREE)
PARALEL SORTİ
GÜVENLİK HATTI PRİZ SOKTİSİİ1 ADETİ KLİMA İÇÎN )
TELEFON FRİZİ
DATA PRİZÎ
HALOGEN FREE CAT 6 KABLO
îiÂLÖGENFREE CAT 5 KABLO
4*] 8 ÇİFT PARABOLİK ARMATÜR
LOJMAN r m SlGORTA K im JS İ J
16A SİGORTA
25 A SİGORTA
3*40 A SİGORTA
4*6 NYY KABLO
ORTAK KUL1.ANIM MALZEMESİ
3*63 TERMİK MANYETİK ŞALTER
7U ĞOO^ĞOO 19* KACK KABİNET
24 PORTÎ -U PAJCl 1 PANEL
TERMOSTAT FAN MODULU
19 ‘ 6 U GURUP PRİZ SİGORTALI
SABİT RAF
HP2920-24GSWİTCU
KG
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
MT
MT
AD
AD
AD
AD
AD
MT
KG
;
ad
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
MT
MT
AD
AD
AD
AD
AD
MT
- AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
-
44 .
45
- 46 . '
47
48 -*
49 ■'
• 50
51
S2 .
53
'54- •
SS
56
57
SÄ
59
60
61
62
63
65
{'
66
67
68
69
70
71
(
782-206
7R23G0
782-400
7Ä2^7Q1
7S2-702
7S4-202
794^104
793-102
815-101
782-101
$80^5631
880U562İ
742-532
707-207 .
724-401
724-402
724-407
727-526
793-102 .
794-202
»15-101
782-101
794-104
£80-563!
m -5621
782-701
782-702
742-532
MALİ İŞLER
30CMM GQBSOKTEDÖSEME ALTIKABLO KANALL
DÖffiME ALU KIANAL BTJATT
ÇOKLU PRİZ KUTUSU
TOPRAKLI KABLO KANAL FRİZİ
TOPRAKLI KABLO KANAL UPS PRlZî
• - •
KOMtTATftROTRTlrHAiXXie^FRKK) '
\
PARALEL SORTİ
GÜVENLİK HATTI PRİZ SORTÎSKl ADETİ KLÎMA ÎÇfrO
TELEFON PRÎZl
DATA PRİZİ'
HALOGEN FREE CAT 6 KABLO
HALOGEN FREE CAT 5 KABLO
4*18 ÇİFT PARABOLİK ARMATÖR
LOJMAN TİPİ SİGORTA KUTUSU
16 A SİGORTA
25 A SİGORTA
3*40 A SİGORTA
4*6 NYY KABLO
ASMAK4T
. GÜVENLİK HATTI FRİZ SORTİSİ
KOMİTATÖR SORTÎ(HALOG£N PREE)
TELEFON PRÎZ?
DATA PRİZİ
PARALEL SORTİ
HALOGEN FREE CAT 6 KABLO
HALOGEN FREE GAT 5 KABLO
mPRAKLI PRİZİ
TOPRAKLI KABLO KANAL UPS PRİZİ
4*1 &ÇİFT PARABOLİK ARMATÜR
1
-
:
,
^
-
KG
i
AD
1
AD
- AD
!
AD .
AD-------f
AD
AD
AD
■ AD . ,
MT
MT
AD
AD
AD
AD
AD
MT
AD
AD
AD
AD
AD
MT
MT
AD
AD
AD
İnsan K aynaklarıve Lojistik Bolüx««:
(
(
1-Mevcut karo yer kaplaması sökülecektir.
2- Proje ölçü ve detaylarına göre PVC pencerelerin geleceği dış duvarlar yıkılarak çıkan
malzeme uzaklaştırılacaktır.
3- Yıkılan davarların pencere üstlerine, pencere ölçülerini kurtaracak şekilde NPU 100
profilleri ile lento atılıp sağlamlaştırılacaktır.
4- Pencere merkezleri şakulünde ve terazisinde kaba sıvası yapılarak ardından kanşık alçısı
çekilecektin
5- îki bölüm arasında 20 cm lîk gazbeton duvar blokları ile gazbeton tuikallı bölme duvar
imalatı yapılacaktır.
6- Suya ve yangına dayanıklı aiça duvar levhaları kullanılarak, tek iskeletiL, ses yalıtım lı alçı
panel duvarların imalatı yapılacaktır.
7- 40x.60x2mm’lik kutu profillerle oluşturulacak pencere körkasalan takılacaktır.
8- Mevcut asma kata, ait demir kolanlara alçı duvar levhaları ile giydino e yapdacakttr.
9- Mozaik parapet ve denizlikler proje ölçülerine göre tatbik edilecek olup damlalık im alatı ve
gerekli silim işlemi yapılarak düzgün bîr yüzey eîde edilecektir*
10- Alçı sıvası yapılan ve alçı panel levhalarla kaplanmış yüzeylere düzgün bir yüzey elde
edinceye kadar yaklaşık 3 mm kalınlığında saten alçı uygulanacaktır.
1 ] - Döşemede düzgün bir zemin oluşturmak için yaklaşık 3 cm kalınlığında 200 doz çimento
harçlı tesviye şapt atılacaktır.
12- Proje ve detayına uygun olarak kork asası takılan PVC pencere doğramaları yerlerine
takılacaktır.
13- Projesine uygun ölçülerde m asif kapı kasası temizi 45 mm, m asif kapı pervazı 22 m m ’den
az olmamak koşulu ile hazırlanan lammat kapı kasası yerine takdacakfcr.
14- Tavandaki mevcut asma kat taşıyıcı sistemindeki görünen kısımlar tavan rengine uygun
renkte iki kat yağlı boya ile boyanacaktır.
15- Saten alçı yapılan yüzeylerin raspalanmasıyla düzgün bir zemin teşkil edilerek ile iki kat
plastik boya ile tavan ve duvarlar boyanacaktır.
16- Tesviye şapı atılan yüzey üzerine şilte serilerek laminat yer kaplaması ile kaplanacaktır.
17- Kapı kolu, kilidi, stopeıi3menteşesi, pencere aksesuarları vb. yerlerine takılacaktır.
1 Dış cephede yaklaşık 2 cm kaba sıva üzerine 0,S cm ince sıva İle düz sıva yapılıp, astan
sürülüp 2 kat grenli boya ile boyanacaktır Kestirmeler firça ile yüzeyler nıîo ile boyanacaktır..
T Ü R K K7ZTT.AYT
Mlî3>ÎIRLÜĞÜ SİNASlN3>A OFİS YAPILMASI İŞİNE AİT
YAPILACAK İŞLER LİSTESİ
M âü İşle r Bolümü:
1-M evcutPVC yer kaplaması sökülecektir.
2- Odaya giriş ve dişanjrat çıkış demir kaptfam in sökülerek j^ je .v e detayına uygun şekilde
kapatılacak kısımlara 19 mm yatay delikli tuğlaüe dnvar ÖriÜecefctir.
3- Oda duvarlarındaki mevcut yağlı boyanın kazınarak yeni yapılacak alçı sıvanın aderansı
(yapışma özelliği) sağlanacaktır.
4- Hazırlanan proje doğrultusunda asma kat ve merdiven çelik konstrüksiyon taşıyıcı sistem i
oluşturularak, gerekli zımpara ve temizlik İşleri tamamlandıktan sonra iki kat âaîipas boya ve
merdivende görünen taşıyıcı sistem akşamı iki kat yağlı boya ile 1x>yanacaktır.
5- Sökülen dışarıya çıkış demir kapısının yerine yapılacak olan FVC pencere doğramasının
kör kasa imalatı yapıldıktan sonra 2 kat anüpas ile boyanarak yerine montajı yapılacaktır.
6- İç mahaflerdeki örülen duvarların diğer duvarlar ile birleşiminde görüntü bozukluğu teşkil
edecek herhangi bir srva batası gözetmeksizin ve pencere merkezlerinin şakulîmde ve
terazisinde kaba sıvası yapılarak ardından karışık alçısı çekilecektir.
7- Mozaik parapet ve denizlikler proje ölçülerine göre tatbik edilecek olııp damlalık im alatı ve
gerekli silim işlemi yapılarak düzgün bir yüzey elde edilecektir.
8- Döşemede düzgün bir zemin oluşturmak için yaklaşık 3 cm kalınlığında 200 doz çim ento
harçlı tesviye şapı atılacaktır.
9- Asma katta gerekli ebatlara göre oluşturulmuş metal iskelet üzerine 18 mm kalınlığındaki
OSB levhalar boşluk bırakmayacak şekilde vidalanacaktır.
10- Asma kal tavanında bulunan metal iskelet üzerine ve asma kat taşıyıcı NPU 100
kolonlarına, suya ve yangına dayanıklı 12,5 mm alçı levhalar vidalanacak biricşim yerlerine
derz dolgusu ve derz bandı uygulanarak düzgün, ek yerieri görünmeyecek bir yüzey elde
edilecektir.
11- Proje ve detayına uygun olarak karkasası takılan PVC pencere doğram alan yerlerine
takılacaktır.
12- Boyası kazman duvar yüzeylerine 5 mm kalınlığında alçı düzeltme sıvası yapılacaktır.
13- Alçı sıvası yapılan ve alçı panel levhalarla kaplanmış yüzeylere düzgün bir yüzey elde
edinceye kadar yaklaşık 3 mm kahnhğmda saten alçı uygulanacaktır. •:
14- Projesine uygun ölçülerde masif kapı kasası temizi 45 mm, m asif kâpı perva?,! 22 rrurfden
az olmamak koşulu ile hazırlanan laminat kapı kasası yerine takılacaktır.
15- Saten alçs yapılan yüzeylerin raspalanmasıyla düzgün bir zemin teşkil edilerek ile iki kat
plastik boya ile tavan ve duvarlar boyanacaktır.
16- Asma kat merdivenindeki çift taraflı NPU 100 taşıyıcı sistem kirişlerine kaynatılan
40x40x3mm köşebentler üzerine ahşap basamakların montajı yapılacaktı!.
17- Ahşap basamakları döşenen merdiven ve asma kat merdiven boşluğuna bakan kısım da
proje ve detaylarına uygun alüminyum korkuluk yapılacaktır.
18- Giriş ve asma icatta OSB döşenen yüzey ürerine paıke döşenecektir.. (Paıke altı şilte
döşenecektir)
19- Kapı kolu» kilidi, stoperi vb. aksesuarlar yerlerine takılacaktır.
\
20- Dış cephede yaklaşık 2 cm kaba sıva üzerine 0,8 cm ince sıva ile düz sıvkyapjiıp, astan
sürülüp 2 kat grenli boya ile boyanacakm Kestirmeler fırça ile yüzeyler rulo|pp boyanacaktır
ELEKTRİK TESİSATI YAPILACAK İŞLER LİSTESİ
_
1-ZEMİN KATTA YAJPLACAK OLAN OFİS ODALARIMA PROJEDE BELİRTİLEN PERSONEL
. AflÂSAtABIÎİ,.^ ALTINA _ .liER - BİR__ K U L L A N IC I-jç İK İ .AŞAĞIDA
BELİRTİLEN___ MALZEMELE.
KU LLAMItACACTIR. ASM A KATTA İSE PVC KANALLA YAPILACALTİR
DÖŞEME ALTI KANAL ÖUATI
ÂD
ÇOKLU PRİZ KUTUSU
AO
'
1
.
1
TOPRAKLI KABLO KAMAL PRİZİ VE SORTİSİ
AD
2
TOPRAKLI KABLO KAWAL UPS PRİZİ VE SORTİSİ
AD
i
TELEFON PRİZİVECAT 5 KABLO
AD
. i
DATA PRİZİ VE CAT 6 KABLO
AD
1
2- ZEMİN KATTA YftIPİACAK OLAN OHS ODAİARtNA PROJEDE BELİRTİLEN PERSONEL MASALARIN
ALTINA HER «
KUUANICI İÇİN 300MM <^NİŞUKTE DÖŞEM^ ALTI KABLO KANAU DÖŞENECEKTİR.
3-ZEMİN KATTA YAPILACAK OLAN OFİS ODALARINA ENERJİNİN SAĞLANABİLMESİ İÇİN ANA PANODAN
3*63 AMPER İNİŞ İLE ÇIKIŞ YAPARAK ENERJİ 4*6 NYY KABLO, PVC İÇERİSİNDE;GETİRİLEREK OFİS
İÇERİLME MONTAJ Î YAPILACAK OLAN LOJMAN TİPİ SİGORTA KUTUSUNA SON LAN DİRİLARAK ENERJİ
TEM İNİ YAPİIÂCAKTIR. LOJMAN TİPİ SİGORTA KUTUSUNUN ANA GİRİŞİ 3*40 AMPE8 AÖ S İLE
BAĞİANAÇAK PRIZ VE AYDINLÂTMÂ SOÎUİLERİİÇİN 16 VE 25 AMPER ^GÖRTAİCÜLLANnACÂKTER.
TÜ M SORTİ VE ENERJİ BESLEME HATLARI HALOJEN FREE OLACAKTIR. AYDINLATMA ARMATÜRLERİ
OFİSLERDE 4 ADET OLACAK VE KOMİTATÖR SORTİ İLE AÇIUP KAPANMASI SAĞLANACAKTIR. OFİS
DU^ARLARİNb 3 ÂDET İDARENİN
BEÜRIİYECEGİ YERLERE GÜVENLİK HATTI PRİZ SORTİSİ
KONULÜCAKTİR. 1 ÂDET KLİMA İÇİN İDARENİN BELİRLEYECEĞİ YERE KLİMA İÇİN ENERJİ BESLEME
HATTI ÇEKİLECEKTİR. AYRICA DÖŞEM E ALTI KANALLARA U PS EN ERJİ HATTI ÇEKİ LEGEKTÎR;
HALOGEN FREE CAT 6 KABLO
MT
HALOGEN FREE CAT 5 KABLO
MT
4*18 ÇİFT PARABOLİK ARMATÖR
AD
LOJMAN TİPİ SİGORTA 10JTU5U
AD
16 A SİGORTA
AD
25 A SİGORTA
AD
3*40 A SİGORTA
AD
4*6 NYY KABLO
m t
4- YAIPLACAK OLAN OFİS ODALARI İÇİN NETWORK SİSTEMİ KURULACAKTIR. ESKİ NETWORK SİSTEMİ
SÖKÜLERELEK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ TEKNİK PERSONELİN ONAYI ALINMAK ŞARTIYLA AŞAĞIDAKİ
CİHAZLAR KULLANILACAKTIR.
7 U 600*60019" RACK KA6İNET
AD
1
24 PO R TIU PATCH PANEL
AD
2
TERM OSTAT FAN MODÜLÜ
AD
1
15” 6 U GURUP PRİZ SİGORTALI
AD
1
SABİT RAF
AD
1
ÖZEL ~HP 2920-246 SWİTCH
AD"
2
Î
YUKARIDA BELİRTİLEN TÜ M MALZELELER ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI BÎRİM FİYAT POZ
TARİFLERİNE GÖRE YAPILACAKTIR
N O T: ÖZEL-HP 2920-246 SWrTCH TEKNİK ÖZELLİKLERİ AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR.
HP 2920-246 SWITCH
2 0 p oet 1 0 / 1 0 0 / 1 0 0 0 + 4 p e r t 1 0 / 1 0 0 / 1 0 0 0 v e y a S F P + 2 n K x fc te Slot
IP .
$S§pröâeJlUşr
: Tri C o r e A R M 1 1 7 6 <a> 6 2 5 M Htt, 5 1 2 M S S D R A M , p a c k e t b u f f e r s i z e t n
2 5 MB
B e lte d v e İ ş le m c i
(&.7 5 MB D y n a m ic E g r ç s s + 4 . 5 M B i n g r e s s ) . 1 G B f l a s h MB
■■■:
© fic * n é S ü resi
ü r e t im M iktarı
95-2miDonppS
Y ö n e t i » O z e lB U e n
A n a h ta r J a m a K a p e s i e s t
1 2 5 G bps
G ü ç T ö k e tim i
5 JJ w tr n e tx îB f tà ! ^
'_. !• ’; ' '
:- ,:- . v :;L v - y , ' S ' - : ; .
. '■ '
C E L a b â f e c t £ Ù 6 ÛÔ2 3 - 1 S a f e t y o f L a s e r P r o d w e ts - P a r t 1 ; F O C P a r t 1 5 . S u b p a r t
Güvenlik
B: G O S T : E U R û H S C o n s t a n t ; E N 5 5 0 2 2 C t e s s A: E N 5 5 0 2 4 : 1 9 M : C -T ick;
IC E S O 0 3
C ia& s A , V C C i C l a s s A : E C 6 0 9 5 0 * 1
S e e Q r f E d ttto n : EEC 6 0 8 2 S 1 ;
E N 6 ? 4 7 9 :2 0 1 Û; C S A C 2 2 2 . N û . 6 Û9 SÛ -1 - 0 7 2 w i E d itio n ; E N € 0 9 5 0 1 r2 0 0 6 + A 1 tr 2 0 Ctë+A1 :2 Q1 0 +A 1 2 :2 Û1 1 ; E C 6 0 9 5 0 - 1
E leK B o m arty etik UyumJuTufc
tel Y a y wm
Bagjş&lıkStax^nji
p art 1 5
( e d ,2 >: 3 m 1
A, V C C i Û a s s À : E N ^ O Z ^ f C t S P R 2 2 C ia& â A
m BTU/hr (205.00 kJ/Tif)
E N 5 5 0 2 4 , C f S P R i 4 * 'lS C 6
SIO OO -Î- 5
1
ÎÉ C E
5 f # W - < - 3 ; fE C S t û O ü ^ i ; ® C
Æ C S 1 M » ^ 6 - !E C ê tÜ Û Û ^ - S
K C 6 1 0 0 0 -4 11
6 îOOC-3 - 3
B o y u tla r (G x D k Y)
4 4 2 5 k 3 3 0 x 4 4 5 cm
Agjrfifc
5 .2 5 ky
G a r a n l i Str/ea*
L ife ts n e
a d v a n c e T ep tacen>efii n e * t b u s i n e s s d a y
1E Û Ô1 ÛCQ- ^ 2
IEC
TÜRK KIZMAYI
İNŞAAT ÖZEL POZ TEKNİK ŞARTNAMESİ
ÎNS-01 fAHŞAP MERDİVEN BASAMAĞI YAPILMASA -
Daha önce imaîatL tamsmlammş çelik konstrüksiyoıı taşıyıcı sistemli asma kaia ait, aynı
sistemli merdivenin proje doğrultusunda basamak sayılarının yerlerinde belirlenip her iki
yöndeki merdiven taşıyıcı kirişlerine 40*40*3 mralik köşebentlerin kaynatılmasıyla
oluşturulan ahşap basamak taşıyıcı sistemi özerine, boyu yerinde ölçülmek koşutu ile 30 cin
eninde* 4 cm kahnlüca, ön yözfl pahlı, 1¿im i gürgen ağacından (2 kat dolgu verniği ve 2 kat
ipekmat vernikli) yapılmış basamağın, her iki yönde 2 şer tane mantar başlı M8 civata ve
somunla yerine montajının yapılması için Her türlü malzeme ve kayıplan, nakliyesl, atölye
masrafları, araç gereç giderleri, işçilik, işyerinde yükleme yatay ve düşey taşıma, boşaltma,
araç gereç giderleri, yüklenici kan ve genel giderler dahil KDV hariç grup fiyatı..
ÖLÇÜ: Basamaklar adet olarak, sabanlık ise eni ile boyu çarpılarak hesaplanır.
İNS-02 (ALÜMİNYUM KORKULUK YAPILMASI'):
Ahşap basamak imalatı yapılmış merdiven üzerine sırasıyla 1'er basamak arayla 0 4 0
çapmda 90 cm yüksekliğindeki dikmelerin montaj mm yapılmast ve rozetlerinin takılması,
bağlantı mafsallarının takılıp üzerine 0SO çapındaki küpeştenin oturtulması, her dikme
üzerine 2’ser adet yüzük takılarak 016 çapında emniyet çubuklannm takılması, dönüşlerdeki
dirseklerin takılarak montaj işleminin tamamlanması için ile r türlü malzeme ve kayıplan,
nakiiyesi, atölye masraftan, araç gereç giderleri, işçilik, işyerinde yükleme yatay ve düşey
taşıma, boşaltma, araç gereç giderleri, yüklenici kan ve genel giderler dahiî KDV hariç m tül
fiyatı.
ÖLÇÜ: Küpeşte özerinden metre kırma yöntemiyle ölçülerek hesaplanır.
TÜRK K IZ IL AYI
ETİMESGUT ÇADIR ÜRETİM İNŞAAT İŞLERİ MEKANİK TESİSAT TEKNİK
ŞARTNAMESİ
•
'
. -
-
ÖZELİ DUVAR T M SPLİT KIİM A SOĞUTMA MİN.12.000BTÜ/H- :
(TS 7936 EN 60335-2-40, TS EN 14511-4) Standartlarında^ hermettk kompresöre sahip ısı pompajı
(heat-pump)?otomi«ik olarak programlanan,. Kablosuz uzaklan kumandalı, bava yönlendirme kanatlan
üe aşağı /yukarı, sağa/sola yönlendirme yapan, elektrik keşihilelerine karşı hafıza korumalı» ilk
çalışmaya başlama ve soğutma- soğutma fonksiyonları arasmda geçişte gecikmeli çalışma ile kompresör
korumasına sahip, tiefiost ¿kazt, neıu alma fcaksiyono, temizlenebilir hava filtresi, ısıtma yaparken
soğuk hava üileme önleme tertibatı, sleep fonksiyonu, dört devirii iç ünîte fam, aşm yiSk koroma, iç/dış
ünite buzlanma önleme tertibatl, jsıtoıa-soğutma yapmadan hava sirkülasyonu yapan, otomatik
fonksiyon seçme özelliği, çalışmayı gösteren îainbası bolumm duvar tipi duvar tipi split kiimacibaztııın
çalışabilmesi îçin elemanlar arası bakır borusu ve elektrik irtibatları, iter tiirlö donannn ve gerekli
aksesuarları olan cihazm temini, montesi ve işler halde teslimi
Not: Duvar tipi split klimalar projede belirtilen yerlere istenileşi kapasite ve sayıda temin edilerek
montajı yapılacaktır. Klimaların elektriği mevcut yerfeşkedea tanin edilecek ve çalışır vaziyette teslim
edilecektir Dış üniteleri ve drenajlan binanın uygun yeıferbe montajı yapılacaktır.
1
437
BOYA ATÖLYESİ
38.35 m?
Döş: PVCDöş. KapI,
Duv:üüz Stva+ Yağlı Boya
Tav: PiaslikBoya
±0.00
*
h=465
o
co
to
437
MEVCUT DURUM +4.85 kotu planı
ZEMİN KAT PLANJ
ASMA KAT PLAN lj
;
____ ASMA S<ATTAŞiY|C|S]STEjyl PLAN 1 j
i .iK,II,
I
Hi..:
Download

tc zon an tc ankara 14. asliye ticaret mahkemesi`nden ilan