T.C.
MUS V ALILIGI
il Milfi Egitim Miidiirliigii
Say1 : 47093652/809.0211890135
Konu: Hurda malzemelerin temrinlik
olarak kullamlmas1
13/05/2014
............................ KAYMAKAMLIGINA
(i19e Milli Egitim Mudurlugu)
................................ MUDURLUGUNE
MUS
Hurda malzemelerin temrinlik olarak kullam1masl ile ilgili Bakanhg1m1z Strateji
Geli~tirme Ba~kanhgmm 06/05/2014 tarihli ve 1792921 say1h yaz1lan ekte sunulmu~tur.
Bilgilerinize rica ederim.
M.Cuneyt ONER
Valia.
Milli Egitim Mudur v.
EK: l.Yaz1 (8 sayfa)
Bu beige, 5070 say1h Elektronik imza Kanununun 5 inci maddesi geregince guvenli elektronik imza ile imzalanmt~ttr
Evrak teyidi http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden e8l6-4485-37d9-8932-6ll4 kodu ile yaptlabilir.
T.C.
MiLLi EGiTiM BAKANLIGI
Strateji Geli~tirme Ba~kanhg•
Say• : 84536802/809.02/1792921
Konu: Hurda ma1zemelerin temrinlik
06/05/2014
olarak kullamlmas1
ilgi : a) Ba~kanhgtmtzm 2 7/07/20 10 tarihli ve 4852 sayth yaztst,
b) Maliye Bakanhgmm 20/06/20 13 tarihli ve 24925 sayth yaztst,
c) Maliye Bakanhgmm 13/12/20 13 tarihli ve 13109 sayth yaztsl.
Maliye Bakanhgt Milli Emlak Gene! Miidiirliigiiniin ilgi (c) yaztst ile; "Bakanhgtmtza bagh
okul ve kurumlann envanter kayttlannda iken ekonomik omiirlerini doldurmast veya kullamlmaz hale
gelmesi nedeniyle hurdaya aynlarak idarenin envanter ve muhasebe kayttlanndan dii~iilen metal
aksamh hurdalardan ogrencilerin uygulamah egitimlerinde temrinlik malzeme olarak kullamlmak
iizere ilgili okul miidiirliiklerince talep edilenlerin defterdarhk veya mal miidiirliiklerine teslim
edilmeyerek ogrencilerin uygulamah egitimlerinde ternrinlik malzeme olarak kullamlmak iizere
dogrudan ilgili okul miidiirliiklerine tutanak diizenlemek suretiyle teslim edilmesinde sakmca
olmadtgt" belirtilmektedir.
Buna gore, hurdaya aynlan ta~mtrlardan temrinlik olarak kullanabilecek olanlar tutanakla
malzemeyi kullanabilecek Bakanhgtmtza bagh okul ve kurumlara teslim edilecek ve devir alan
birimce iz bedeli (0,0 I TL) iizerinden ve "150.99.04.02-" ternrinlik koduyla ses;ilecek hesaplara
kaydedilmek suretiyle i~leme almacak ve muhasebele~tirilecektir.
Aynca Ozel idare tarafmdan ya da gene! biits;e odenekleriyle satm alman ilkokul ve ortaokul
ta~mtrlannm hurdaya aynlmast durumunda; Ta~mtr Mal Yonetmeliginin l 'inci maddesindeki "ta~mtr
mallann kaynagma ve edinme yontemine baktlmakstzm" vurgusu dogrultusunda ta~mtrlann
Bakanhgtmtz envanterine almarak ta~mtr mal kesin hesabma dahil edildiginden ta~mtr mallann gene!
biits:eli idare olan Bakanhgtmtzm miilkiyetinde olmast nedeniyle hurda sat1~ i~lemlerinin Maliye
Bakanhgmca (Milli Emlak Gene! Miidiirliigiince) yaptlarak gelirinin de gene! biits;eye kaydedilmesi
gerekmektedir.
Bilgilerinizi ve geregini arz/rica ederim.
Veysel ERDEL
Bakan a.
Ba~kan V.
EK:
1- llgi yaztlar (7 say fa)
DAGITIM:
Bu beige, 5070 say1h Elektronik imza Kanununun S inci maddesi geregince glivenli elektronik imza ile imzalanm1~hr
Atatiirk Blv. 06648 K1Z1lay/ ANKARA
Ayrmtlh bilgi
i~tin:
B.KESER Mali Hizm. Uzmant
t o Ill) t1 f
--t
Say1 :
ll
/
12 6. I ') . to
T.C.
MALlYE BAKANU(JI
Muhasebat Genel MUdUrlUgU
74892797-220.06.02-13109
13/12/2013
Konu : TA$INIR DEVRl
MtLLl EGiTtM BAKANUGINA
(Strateji
llgi :
Geli~tirme B~kanhgt)
05.08.2013 tarihli ve 2008839 say1h yazmtz
llgi yazt ve eklerinde, U~ak Valiligi l1 Milli Egitim MudUrliigU tarafmdan okul ve
kurumlarda hurdaya aynlmt~ olan stra ve masalarm metal aksamlanmn egitim ve 5gretim
hizmetlerinde temrinlik malzeme o\arak kullamlmak ilzere Milli Egitim MUdUrliigUnce talep edildigi
belirtilerek, Bakanhgmtza bagh tUm okul ve kurumlara duyurulmak ilzere konuya ili~kin
Bakanhgtmtz g5rU~U istenilmektedir.
Bilindigi Uzere, 5018 sayth Kamu Mali YOnetimi ve Kontrol Kanununda ~•mrlar kamu
kaynaklan arasmda saytlmt~ ve 8 inci maddesinde de; "Her ttirlii kamu kaynagmm elde edilmesi ve
kullantlmasmda gtlrevli ve yetkili olanlar, kaynaklarm etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun
olarak elde edilmesinden, kullamlmasmdan, muhasebele~tirilmesinden, raporlanmasmdan ve kotuye
kullamlmamasJ i~in gcrekli Cinlemlerin ahnmasmdan sorumludur ve yetkili klhnmt~ mercilere hesap
vennek zorundadu." htikmtine yer verilmi~. aynca 48 inci maddesinde; .. Kamu idareleri, ta§tmrlarm
y5netimi, kaydt, muhafazast ve kullammmdan sorumludurlar ... Kamu idarelerine ait mallart edinmc,
kiralama, tahsis, yOnetim, kul\anma ve elden ~tkarrna i~lemleri, mevzuatmda ongoriilen kurallar
dahilinde hizmetin amacma uygun olarak verimlilik ve tutumluluk ilkesine gore yapthr. Bu ilkeye
ayk1n eylem ve i~lemlerden dogacak zararlardan, mallarm yonetimi veya kullantlmast hususunda
yetki verilenler sorumludur." denilmi~tir.
Diger taraftan 8/09/2007 tarih ve 26637 sayth Resmi Gazetede yaytmlanan Ta~mtr Mal
Yonetmeligi Genet Tebliginde ihtiya~ fazlast ta~mtrlann diger idarelere devir ~artlan belirlenmi~.
ta~lt ve i~ makinelerinin bedelsiz devire konu edilmeyecegi ve devreditmeyecegi, ancak, idarece
ihtiya~ duyulmadtgtndan diger idarelerc devredilmesinde yarar gori.llenlerin Bakanhgtmtz uygun
gortl~U ahnmak suretiyle devredilecegi esasma yer verilmi~tir.
Yukanda deginilen Kanun hUki.imleri ve Tebligle belirlenen esaslara gOre; Bakanhgmtz
birimlerinin envanterinde kaytth ta~tmrlarm etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun
olarak kullamlmasmdan ve k5tilye kullamlmamast i~in gerekli onlemlerin ahnmasmdan, aynca, soz
konusu ~mtrlarm, tahsis, yonetim, kullanma ve elden ¥tkarma i~lemlerinin mevzuattnda ong6rlilen
kurallar dahilinde hizmetin amacma uygun olarak vcrimlilik ve tutumluluk ilkesine g6rc
yaptlmasmdan Bakanhgmtz ilgili birim yoneticileri sorumlu olup, ta~tt ve i~ makineleri d1~mdaki
ta~tntrlar ve bunlarm hurdalanmn devrinde Bakanltgtmtz uygun goru~uniin ahnmasma gerek
bulunmamaktadtr.
Bununla birliktc konu hakkmda Bakanhgtmtz Milli Emlak Genet Miidtirliigi.lnden alman
4111/2013 tarihli ve 40913 sayth yazt ektedir.
Bilgilerine arz ederim.
EK:
Yaz1 (1 adet-1 sayfa)
Dik.men Caddesi Merasim Sokak 06100 Dikmen/Ankara Aynntllt bilgi i'<in irtibat:Z.Utku YARGI(,:OGLU
Telefon: (312)415 16 46 Faks: (3 12)419 45 53 e-posta: [email protected] .tr Elektronik Ag: muhasebat.gov.tr
T.C.
MALlYE BAKANLlGI
Milli Emlak GeneJ MiidiitlUtii
: 45279793/[3302-121 07]
: Temrinlik Malze1ne Verilmesi
0 ~. 11. 1 3 40 913
MUHASEBAT GENEL
tlgi:
MUDURLUGUNE
27.08.2013 tarihli ve 8757 say1h yazmtz.
Mitli E~tim Bakanh~mm 05.08.2013 tarihli ve 2008839 sayllt yaz1da; U~ak Valiligi it
aynlm1~ olan s1ra ve masalann
metal aksamlannm egitim ve ogretim hizmetlerinde temrinlik malzeme olarak kullanllmak Uzere
Milli Egitim Mi.idO.rlilgilnce talep edildigi belirtilerek. soz konusu hurdalann verilip
verilmeyecegi hususundaki Bakanbg1m1z gotil~i.iniin Bakanhklarma bagh tum okul ve kurumlara
duyurulmak Ozere bildirilme.'linin istenildigi,
Milli E4itim MUdUrliigti tarafmdan okul ve kurumlarda hurdaya
Milli Egitim Bakanhgma bagh okuUarda kullamlacak cgitim materyallerinin temininde
aynca kamu kaynagt kullarulacagt ve 5018 sayth K.amu Mali Yonetimi ve Kontrol Kanununun
kaynaklann etkin, verimli ve ekonomik kuilamlmas1 ilkesi dik.kate ahnarak; Milli egitim
Bakanhgma ba~h okuf ve kurumlann envanter kayttlannda iken ekonomik <lmOrlerini
doldunnast veya kullamiamaz hale gelmesi nedeniyle hurdaya aynlarak idarenin envanter ve
muhasel9e kayltlanndan du~Olen metal aksamll hurdalardan llgrencilerin uygulamah
e~timlerinde temrinlik malzeme olarak kullamlmak Uzere ilgili okul mi.idilrlOklerince talep
edilenlerin, detlerdarhk veya malmudOrltiklerine teslim e~ilmeyerek, o~rencilerin uygulamah
egitimlerinde ternrinlik malzeme olarak kullantlmak uzere dogrudan ilgili okul mO.dilrliiklerine
tutanak duzenlemek ve diizenlenen tutanagm bir nlishasmm ilgili defterdarhk veya
malml.idtirlU~une verilmek suretiyle teslim edilmesinde sakmca olup olmadtgt hususunda Genet
MUdiirtuailmnz gO~i.inun bildiritmesi istenilmektedir.
Bilindigi Uzere 311 s1ra nolu Milli Emlak Genel Tebliginde "hizmet d1~1 kalan t~tmr
mallardan kamu hizmeti i9in gerekli gori.ilenlerin talep edildigi taktirde salt$a konu
yaptlmayarak, 5018 say1h Kamu Mali Yonetimi ve Kontrol Kanununun 45 ve Ta~tmr Mal
Yonetmeliginin 31 inci maddesinde Ong6ri.ilcn ~artlar dahilinde genet btit9eli idarelere bedelsiz
verilebilecegi" belirtilmektedir.
Buna gore~ Milli lgitim Bakanltgma bagh okul ve kurumlann envanter kay1tlannda iken
ekonomik oml.irlerini doldunnast veya kullan1lamaz hale gelmesi nedeniyle hurdaya aynlarak
idarenin envanter ve muhasebe kay1tlanndan dil~ulen metal aksan1h hurdalardan ogrencilerin
uygulamah e~itimlerinde temrinlik malzeme olarak kullan1lmak i.izere i!gili okul
mildOrluklerince talep edilenlerin, defterdarhk veya malmildUrli.iklerine teslim edilmeyerek,
o~encilerin uygulamah egitimlerinde temrinlik malzemc olarak kullamlmak uzere dogrudan
ilgili okul mUdi.irltiklerine tutanak duzenlemek suretiylc teslim edilmesinde sakmca o\mad1g1
degerlendirilmektedir.
·
Bilgi edinihnesini ve geregini arz ederim.
~ s.11·. 13 G-~ ~ 3~ ? ·
·.
Devlet Mah. Dikmen Caddesi No:12 06100 ANKARA
Telefon: (0 3l2)415 19 62
e-posta :[email protected]
H. Abdullah KAYA
~.;;m
En1lak Genet Mildurc
Aynntth bilgi iyin irtibat
Faks: (0 312) 425 09 00
Elektronik Ag:\\'Ww.milliemlak.gov .tr
T.C.
MALiYE BAKANU(;I
MiUi t<:mtak Gene! Miidfirliili.i
Sayt
: B.07.0.MEG. 0.15.00.00-310106!3J02-ll931}
Konu : ilk6gretim ta~nur satt~lan
2 a. Uv.
·i~ •1 3 ••
, '1, [}iJ 2 :)MUHASfo:BAT GENEL MOOi)RLllGU~E
tlgi:
16.0\.2013 tarih ve 636 sayth yazmrl.
llgi yawmda; Kncaeli Valiligin<:c {Deftcrdaritk ~Hili Emlak Duir0 Ba~kanhgt izmit
Emlak Mtidi.lrlligi.i) Dcr\nct! Kaymakamhgma dl~ Milli L.gitim MUdllr!Ogti) hilaben yazdan
14.11.2012 tarihli v~ 7400 sayth yazt;;mda Derince il~e sumlan i<;crisinde egitim vc ogrctim
i lkogret im ve unaokullan mi.idtlrliiklcrincc hurdaya nynlan mab.emelerrlcn
ckonomik degeri olanlann tasliyesine ili~kin i~lemlerin. soz konusu mal~:cmdcrin H Ozd
idaresi fidenekleriylc alnun1~ olmas1 halimk ll Ozel loorcsi taraCmdan sonu~land~t~lmast
hii'.tn~ti ver~::n
gercktiginin belirtild\gi,
'21<.12.2006 trnihli vc 2006/J 1545 say1h llakanlar Kuculu Karan ik yUri.irlUg~.: konulan
Mal Y<lnctmdiginin l im.:i maddcsindc kaynag.nw. vc cdinme y5ntcmine baktlmak:;;v:m
kamtl idarclerinc ait !tim ~tntr mallarm kaytl vc i!?lcmkrinin Yot1etmellktc belirlencn usul vc
csaslara tnbi oldugu hOkmilne yer verildigi.
l'a$ll'llr
Kamu ldurdcrine ilgili mcvzuatla vcrilen gorcvler c,:en;cvt.:sinde: diger idarelcrln
ihtiyoc1 i<;in kcndi biltl(e kaynaklan kullnmlmak suretiylc vcya mcrkczi idarcucn gomi..:rikn
~dcneklerlc tetnin edilcrck ilgiti idarch.:n: dcvir vc tcslim edilen ta~umlur, T~ttHr :V1al
Y6n~tmeligi hUki.imlcrine gore bu idarelercc kaynlaw ulmarak malvarltklanna dahil cdildigi.
aynca. idare kayttlanna alman bu ta:;;mtrhmn her tt\Pli.i baktm, onunm gidcrlcri ile i-:;letmc
masrullannm bu idarckrin but~\!'krinden kar~lland1g1. stlz konusu ta)$uurlardan ckonomik
omri.lnU tamamlayan veya kullamlamai." hale geh:n t&?nmlann Tn~mtr Mal Yonctmdi~inin 2R
in<:i maddesi hlikmO gcre~ince burduya aynlarak kay1!lardan ~Jkanld1gt vc ckonomik Jegcri
olun hurdalann tnsliy~ cdilmek Uzerc. gene! butc;e kapsammdaki kamu idarclerincl!, SO I 8 suy1h
Kamu Muli Y6netimi vc Kontrol Kanunun 46 mel madd...:csi hiikmtin~ dayamlarak Bakanhgmw;
tmthullindeki birimlerlne ( 178 suy1h Kanun I Wkmiindc Knramnmcnin 13 tincU maddcsine gore
Milli Emlak Gene! Mlidurltigti birimlerinc) teshm cdildigi,
212 S<l)'lh ltkogretim ve Egitim Kanunu huk(imkrinc g5re o2c! idare tarafmdan yaptltm
,.e donatlia11 llkokullar Kanunun 65 inci maddesi geregincc bulundukian yer koy llizcl ki~ihgi
,-cyn ozel idarc adma lcscil l.)dilmekte birlikte. inlifn hakkmm Milli Egitim Bakanltgma ail
oldu~u. 2~2 saytli Kanun hukl.imlerine gore vcya 5302 sa: l!t il Ozd 1dnrcsi Kanummun 6 Hlt:l
maddesi QCr~evcsimk Ozcl idarc taraftndan saglanar:lk ilgili ilkokula vcrilen veya boddsiz
dcvredilen donantm tln$11\Jr) malzemeleri il<;c wyu. lV[illi Egithn Mudtirluguncc digcr
ta~tmrlnrla birlikte Milli Egitim Bakan!Jgl en\anterinc al1narak okul y()neticikrino
zimmetkndigi. h~sabm Milli Egitim Bakanhg1 ta~um mal kcsin hcsubtna dahil edilerek yetklli
mercilcrc vet·ildigi. amlan Kanunun 76 nc1 maddcsinin birinci tikru:>t (i) bcndinde ··[ lmdaya
-M-""••••··-·•--·v-~--·~·---"-""•----'-•
Dcd~:t
""-···-·•••••••
Mah. Dikmcn Cuddcsi No: 12 06100 ANKARA
Telcfon: (0 312) 415 19 62
e-posta :milcwcb:(l'milliemlak.gov.tr
t\g:v.ww.millicmlak gov .lr
Ay;~n£11~ bilgi'i~in- irtib;t -Faks: {0 312) 425 09 00
Ekktronik
~1ka~.:ak ukul e~ya vc levazmun.... satt~mdan
clue cdilecek para!ar'' ilkogrctimin gelirlcri
ardStnda say1lmak.la birlikte hurdalann tas!iyesinin ozel idare tarafmdan yaptlacagma ve sau~
bcdclinin 6zel idareye yatn·tla<.-awna ili~kin bir hiiklim yer almadtg\. aynca ozcl idare
kay1tlannda yer almayan bu t~mtrlara ait hurda[arm tasfiyesinin de ozel idare tnrallndan
yap1lamayaca~mm du~iinilldi.iiu.
Belirtilerek. ot:d idare kay11lannda yer almayan soz konusu
aynlanlarm
ta~Jmrlardan
hurdaya
satl~t
yaptlmak Uzerc, Bakanhgnntzm (Milli Emlak Gene! Mudiirlilgi.i)
mahallindek.i birimlere teslim e<lilmesi ve sat1~ heddinin gene! bliWcye gelir kaydedilmcsinin
gerektigi degerlcndiriierek konuya ili~kin gorO~iimi.iziin bildirilmesi istenilmektcdir.
Konuyl~1 ilgili Ba!jhukuk MU~avirligi vc Muhakemat Gene! Mudurli.iguniin 30.04.2013
tari hl i ve 8919 tari h li yaz1l an nda;
222 sayth ilkbgretim vc l~gitim Kamulllnun 65 inci mat.ldesinde ki; "Okullar i~in tahsis.
satmalmu veya kamulu~l1rmu yoluyla saglanan topraklarta bu topraklar i.izerinde yaptlacak bina
veya tcsislcr, bulunuuklan yerlcrl.! gore koy veya Ozt:l idarcler adma tapuya tcscil cdilir.
Bunlann ve hu Kanunun yi.iriirllige girtligi tarihlen once yaptlmt? olan okul binalan ilc
tesislcrinin daimi baktm vc onanm giderlcri. bulunduldun ycrlerc gfire ozel idarc v<.~yn k~1y
biitc;elerinc.lcn k~~r~•lamr.'' hukmlini.in gctirildigi. Kanunun bu hiikmU ilc munhasn-an okullann
yap1ld1g1 ta~anmazlann ve llzerine yapllacak hina ve wsiskrin ozd idarelere ve koy ttizd
ki~iligim: ail oldugu. okullann ve Iesislc::rin dain1i baku11 vc onanm giderlerinin tlzcl klan.: vc
kt))' bUt~derindcn kar~tlanaca£prun i:ing6riildtigii.
Bu Knnunun 76 met maddesindc ilkogrctime ait gdir kaynaklanmn tikralm· halinJ~::
saylld1gt, maddcnin {i) ftkrasmda i~ yaramayucag1 anl~lld•gmdan veya yenisi yaptldtgmdan
sattlrnasmn karar wrileti okul binulnn enkazmm vcya okul yerinin degi~tirilmesi dolnpstyla
istil'ade edilmeyecek durumda kalan arsa ve tarlularm. hurdaya ~tkacak okul e~ya ve levaztmm
:>all.~mdan dde cdikcck paralarm. ilkogredme ait gclir kaynaklan oluruk gosterildigi. bu
g.elirlerit\ sarf olunacag1 giderlerill neler oldu~umm Kanunun 78 inci maddcsinde dtizenlcndigi.
Kununun 81 inci maddesine gore 76 vt.> 77 nci madJclen.le belirtilen; ilkogrctimc tahsis edilen
i.idcnek veyn gelirlcrin 78 inci maddedc g<isterikn i~lerden ba:?ka hi~bir ycre !>arr
edilcmeyccegi. baska fastllara nakledilemeyecegi gibt bu maddede gostcrilcn gdirlerin.
odencldet· vc yardmllann tahsillerini mOtcakip ilgili idarelerce ozel idurell!rc yatmlacag•
hususunun. Kanunun 82 inci maddcsindc hlikmc baglandtgt.
222 suyth Kanununun 12.0 I. 1961 tarihindt! ytir(irluge giren t\zcl bir Kunun oldug\1.
24.12.1003 tnrihli ve 5018 sa)'th Kamu Mali Yonctimi w Kontrol Kanunum111 isc gene!
ydnctim kapsammdaki kamu idarelcrinin kamu ~aynaklanmn etkiii. ~konomik vc verimli hir
~ekilde clde cdilmesi ve kullamlmasmt. hesap vcrilebilirligi ve mali saydan1h~l sag!amak
Uzcre. kamu m<~li yonetiminin yuplSIIlt ve i~leyi$ini. kamu biil"derinin hazirlamnasml.
uygulanmasm1. tUm mnli i~lemlerin muh.asebele~tirilmesini, raporlamnnsm1 ve mali kontrohi
dtlzcnkycn bir Kanun oldugu. 5018 saytlt Kanunun 46 net maddesindc. gcnel btit~c
kapsamtndaki kamu idarekrinin her \Urlli tn:;;m1r ve ta:;;umlazlurmm sat1~1na Bnkanligumzm
yetkili oldugu. sat!~ bedellerinin genel btiwcy~: gt::lir kaydedilecegi. gencl bUt~e di;;mda kalan
idarelcrin tU~llHr VC ta~mmazlartlltn satl~ll110 ise ozel kanunlannda belirtilen yetki!i organJann
karnnyla gerr;ekle~tirebilecegini d\.\zcnlcdigi.
Dcvkt Mah. Dikmen Caddesi No:l2 06100 ANKARA
Tekion: (0 312)41 S \9 62
c-posta :[email protected];!mlak.gov.tr
Ag:www.milli\!tnbk.gov .tr
Ayrmttl! bilgi i~in irtibat
Faks: (0 31 '2) 425 09 00
Elektronik
Okul~:~ya
vc lcva:zunmm ta~um mal hukmlindc uldugu vc mtilkiyctinin ozd it.l.nrcyc ait
duir bir duzc::nlemcnin 22::: saytl1 Kanunda bulunmad1gl. i.lzd idare tarafmdun
saglanamk ilgili ilkok.llill...Y.crilen v~'ll bcdclsiz dcvr..;:dilcn. U1~1r malbnn ll \c l!t;e ;vtilli
Egitim MUdUriU~tincc dig\:r ta~m1rlarla birliktc Milli Egitim llakanhg1 cnvanterine ahnarak
oldugt~nu
okul yi)Jlcticilerine zimmetlendigi. hesabm Milli Egitim Baktmhgl ta~mtr mul kcsin hesahma
dahill!dilerck yctkili mercilerc verild1gi bi!gisindcn de harcket!e. ta*tmr mnllnnn mt\lldyctinin
Mi111 Egilim Bakanhgma ait t.11dngu sonucuna vanlabilccegi. ayncu 2R.I2.2006 tarihli vc
1006111545 sayth Bakanlar Kurulu Karan ilc yi.irCi.riUge konulan Ta~m11· Mal Yonetmciiginin l
inci maddesindeki .. la~msr mallann kaynagma vc cdinme yiintcminc bak1lmaks11.m.. vurg.usu
dogrultusunda. sat1~ i~kminin Gcnel Ml.kltirlUgiimuzce yapdarak gelirinin de gcnd bi\tl;cyc
kaydeJi1cbi kcegi degerlcndiri !m i;air.
de
Buna g6n:: soz konusu 14\.}Jmrlann Gt:nd MUdiirlugumi.lzcc sal1larak sat1* bedcllcrinin
gclir lwydedilmcsi ger~ktigi dii$0nGlm.ektcdir.
g~:nd but~cyc
B1igilcrini ve gercgini ar;. cdcrim.
H. A~~U.r<i1 K A'!~\
·.mli F:o:l:.L C •. : .. :.•• .:..:..:::i
Dcvtc!M;il~-Dik~cl\ oiddesi No: 1206 }oo ~1\.NKARJ\·-----~~ynntl h bil&fi9i~~rtib~~~-Tc!eli.m: (0 312) 415 19 62
Fnks: (0 3\ 2) 425 09 00
e-posta :mile.,.,[email protected] .tr
Elektronik
!\g:www.millicml<lk.gov.tr
T.C.
MiLIJ EGiT1M
BAKJ\NLI(il
Strateii Ckli~tirme Ba$kanltgt
B.08.0.SGB.0.80.03.03.00.700.03/485l
27/07/2010
Konu : Hurdanm h·nlt'inlik ohu·uk kullandmasJ
:a) 5018 sayah Kamu Mali Yi•nctimi vc Kontrol Kanunu
ilgi
h) Ta~nm Mal Yiinctmcligi
sa~·1h
c) MaHyc Ual\anhgmm (181(17/2010 tarih vc 1U)7.M(;M.049-220.06.0l.03-09612
ya:usa
:'OIX sayth Kamu Mali Yi)ndim n· Kontrol Kanunu ik idarelerin kamu kaynaklanru
olarak h.ullanmalan temd ilke nlarak bdirlenmi;;tir. ;\yn!.:a: Kamu
idan.:krine ail mallan cdinme, kiralama. tahsis, yiint:tim. kullanma vc elden \tkarma i;;lcmleri.
mevzualtnda 6ng(\rUien kurallar dahilindc hi:tm~:tin amactna uygun olarak vcrimJilik vc
tutumluluk ilkesinc giirc yapahr. l3u ilkeyc aykm cylem ve i~iernlerden dogacak
i'ararlardan. mallann yl\netimi q~ya kullamltrtast hususunJa yctki verilenlcr sorumludur.
L't~in. ekonomik ve VLTimli
E-taljmtr sistcmi, Hak~mhk hidmh.·rinin taljmtr mallanna hukuka uygun saytlam
ve cri~ilcbilir )1eklldc tutuhmasmt snglamak, tn~amr mnl yonetimindc c.>tkili, ckouomik vc
vcrimliligi s~tglnyacak bir yiim·tim nnlayt~m• benimseyet·ck, kamu kaynag1 kullammmdn
tasurrufu vc hesap vcn•hilirligi saglamak amnctyla olu~turulmm;tur.
T<t!;)IIHr mal y(\n~tnK·Iigi hi.ikUmkrinc g{)rl' hurdaya nynbn
ta~mtrlartlan temrinlik
olarak kullamlabilccck olanlar, Hakanltgumza baglt okul ve l'gitim kurum!annda tcmrinlik
mal;cnh:·si nlarak iigrcncilcrin L'gitimindc kullamlabilir. Kanunda 6ng6rlilcn vcrimlilik ve
tutumluluk ilkesinc uygun olarak t)kullar h:mrinlik ihtiyacllll i\n!.:dikli olarak bu mallardan
kar~tlayacak lard 1r.
llunlaya nynhm malbann tcmrinlik olar;tk lwllamlrmasmda izlcm·cck yol
a~ag1da
ltf;lkhmma~ttr.
1- Bakanhk hirimkri; Ta~mn· Mal Vonctmcligi hilki.imlcrinc giirc, hurdaya a,ynlan
cnnmtcr \'t' muhasdlc kay1tlanndltn ~tkanlan ta~nmrlardan, ~ghim vc ogrctimtlc
(l·mrinlil,; olarak kcndi hirimlerinin laboratuurlannda kulhmdacak ist·~ c-tn~nur
sistcmine iz hedtli (0.01 TL) iiJ.l·rindcn vt' ''l50.99.04.t)."\. temrinlik kodu sc.;ilcn:k
n ilJ.clliklcr ktsnuua maim tanunh bir adt var ist· adt, yok isc belirgin olan
OlClJigi girill'Ct•ktir.
I lunlnya <1ynku1 ta;mmlar ba;-ka hir hi rim tarafmdan temrinlik olarak kullamlacak isc;
hurdayt temrinlik olarak kullanacak birimc tutanakla devir cdilccektir. Dc\'ir alan
hirim iz hcJdind~n yukanda anlattldtgt ~ch.ikk c-ta$tnlr sisterninc giri:;; yapacakt1r.
lie•· iki durumthl d~' duzcnlc•wn ta!jmJr i~km fi~lcrinin hir nilshast yazt ckindc
rnuhasche hiriminc giindt•rikn·k muhascht• kay1tlanna ahnmn'>l saglamH:akhr.
1\U U Stnllqi Cl'lhtirmr
T..t: -IIJ 1-I!!'J
DES
£
Ha~l.i!nhl!t
Hakanhkhu' A:>.I... ,\KA
e- ll<"la :
T.C.
MiLLl E(liTiM BAKANLl(il
Strateji Geli~tirme Bai?kanltgt
1/2
Say a
: lUUtO.SGB.0.80.0.t03.00.700.03/4852
27/07/2010
Konu : Hurd;mm tcmrinlik olarak kullamlmast
1-
Muhasebe birimincc alman ta~mtr i~lem fll?i diizenlenccck muhasebe i~lcm fi~i
ckinc baglanarak. dcgerkri tnplam1 150.99.04- Egitim ve Ogretim Ama~h
Kullanllan Maddc vc Mulzemclcr yardtmcl hesabma bon;, 600.05.9.1.9()
Yukanda Tammlannwyan Digcr ~:c:;;itli Gclidcr yardunct hcsabma alacak
kaydcdilcct:klir (hu maddc muhaschc birimlcri tarafmdan uygulanacaktlr).
2- Si\z konusu madde vc rnalzcmelcr, tcmrinlik malzeme olarak kullamldlgl si.in.:ce
kaylllarda i!.leneccktir. Siiz konusu malzcmelerdcn tcmrinlik malzemc olma
()zelligini kayhcden vc kullanma imkam kalmayanlar e-la~tmr sitemindc
"Ttiketime vermc" i~lcm tiirli ilc di.izcnlenen ta~mtr i~lem fi~i ile cnvrinter
kayttlanndan t;1kanlacakl1r. Kayttlardan <;1kanlan ta;nmr hurdalanndan
ekonornik ckgcri olanlar hakkmda 24/05/2007 tarih ve 26531 say1h Rcsmi
Gazetede yayunlanan :) II sm.1 nolu Milli Emlak Gend Tebligine gi\re i:;;km
yapJiacukt1r. Fkonomik ckgeri olmayan vc egitim ama<;lt kullamlamayacak
durumda olan temrinlik malzcmcsi Ta~um rv1al Y6netmcligi hiikiimlcrine gi1re
yok l~dilccL·ktir.
3- Envanter kay1tlanndan liikctime vcrme i~lcm tllrii se<;ilcrek t;tkt!?l yapllan
ta~nmlar
it;in dfiZL'niL·m·n ta~11m i~lem fi~kri muhasebc birimlcrine
g6nderilmeycccktir. Onun yerinc ii<; ayda bir diizenlcncn "Tiikctim
Malzcmcleri (.1k1~ Listcsi" c-la!;>tl1lr siskminden ahnarak muhasebe birimitle
wrilcccktir (ilgi (b) yonet.30mad.2'inci bcndi).
l>ifbl'r kamu idarl'lcrinin Mally~: Bakunltgmdan izin alarak birimkrimize tcmrinlik
maddc ve malzcmcsi nlarak devir cttiJ..kri la~nmlar hakk111tb tb yukanda a<;tklandigl ~~:kildc
i~km yapllat:akttr.
Uakanhgmuza bngh hirimlerin hurdaya aytrd•klan ta~mtrlarm temrinlik olamk
kullamlmasmda yuk~trtdaki a~tklamalar dogrultusunda i~lcmlcrini gcrc;eklc~tirmclcrini
i)nemlc rica edct·im.
Escngi.il ~'iVELEK
Miistc~ar
Dagltun:
A-B JlJam
~44r«r6~z
Bnirils
O,tlljl~tiii.TTIIII
'
.
www.nwh.)!o• .11·
......
:\lUI ~lratt·ji <:di~tirtU<
Td:4JJI48'l
lla~l..unlo~t
Bal..unhldar! X\K \I{.\
t' -~~OSbl:
Download

Ayrıntılar İçin Tıklayınız