T.C.
MILLI EGI riivi BAKANLIGI
Insan Kaynaklari Gcncl Mudiirliigii
Sayi : 97202150/903.08.02/5514923
Komi: Cioriis
20/11/2014
AKSARAY VALILIGINE
(Jl Mill! Egitim Miidiirliigii)
Ilgi: a)Aksaray Valiligi II Milli Egitim Miidurlugunun 14/11/2014 tarihlive 95274460/
663.05/5324654 sayili yazisi,
b) Milli Egitim Bakanhgi Disiplin Amirleri Yonetmeligi,
c) M i l l i Egitim Bakanligi 11 vc Ilcc Milli Egitim Miidiirluklcri Yonctmcligi.
Ilini/ Merkezinde faaliyet goslcrcn O/cl Ogretim Kurumlan Mlidurlcrinin disiplin
amirinin vc bu kurumlarda gorcv yapan ogrctmcn/mcslck clamanlanmn iist disiplin amirinin
kim oldugu,
Kurum miidiirleri vc ogrctmcn/mcslck elamanlan hakkindaki disiplin is ve islcmlcrinin
II Milli Egilim Mudurlugundcki hangi birim tarafmdan yurutulecegi.
Yapilan sorusturma sonucunda diizenlenen raporda, disiplin yonunden tcvhiden
cezalandinlmasi yoniindc tcklif gctirilcn ilgilinin, dogruluk ka/andigi bclirtilcn tiimfiillcri ilc
ilgili olarak mi; yoksa, dogruluk kazandigi bclirlilcn fiillcrindcn en agir cczayi gcrcktircn
fiille ilgili olarak mi savunmasmm almacagi hususunda tcrcddutc diisiildugu belirtilcrck
goriip istcnildigincdair ilgi (a}yazimz incclcnmistir.
Milli Egitim Tcmcl Kanunu ilc Bazi Kanun vc Kanun Hukmundc Kararnamclcrdc
Degi t siklik Yapilmasma Dair6528 sayili Kanunun 25 inci maddesi ile II M i l l i Egitim Miidur
Yardimcilanmn fiahsa bagh Egitim Uzmani olarak atanmalan ncdcniylc iliniz merkezindcki
O/cl Ogretim Kurumlan Miidiirlcrinin disiplin amirinin, ilgi (b) yonctmcligin "B.Tafsra
Tcpkilati" holiimiiniin 3 imcii maddcsinin (b) bcndinin 2 nci alt bcndi vc ilgi (c) yonctmeligin
20/d maddesi geregince Insan Kaynaklari Hizmetlerinden sorumlu ^ubc Miidiirunun olmasi
vc anilan kurum miidiirlcri vc bu kurumlarda gorcv yapan ogrctmcn/mcslck elamanlan
hakkindaki disiplin is vc islcmlcrinin de Insan Kaynaklari Hizmetlcri Birimi tarafmdan
yuriitulmesinin uygun olaeagi.
Alatiirk HIv. 0664S Kuilay/ANKARA
Elektronik Ag: www.meb.gnv.tr
H-posla: ikg disiplinfenieb.gov.tr
Ayrmtili hilgi 19111: Yal?m f H L J K l-gt.U/m
Tel: (0 312)4131754
Fnks; (0 3 1 2)4252X59
Bu i-vrak g u v c n l i clcklrnnik im/.ii ilc im/,akinmi$tir hllp //ovraksorgu inch guv ir adrcsmdcn 9d7a-C 170-3 1 S2-ac44-4691 kudu ilc tcyil cililcliilii.
61 I 1 snyili kanunun 1 13 maddesi ilo 657 sayili Devlct Memurlan K a n u n u n u n 135 inci
maddcsindc yapilan degisiklikle uyarma, kinama vc ayhklan kcsmc cczalanna karsi disiplin
kuruluna itira/ cdilcbileccginin hiikum altina ahnmasi ncdcniylc list disiplin amiri roliimin
ortadan kalktigi,
Yapilan soru^turma sonucunda du/cnlcnon raporda, islemis oldugu birdcn fazla fiilinin
dogruluk ka/andigi kanaalinc vanlarak her birinin 657 sayili Devlct Mcmurlari Kanununun
125 inci maddcsindc ycr alan hukiimlcrc gore dcgcrlcndirilcrck ilgili hakkinda, disiplin
yoniindcn Icvhidcn cczalandinlniasi yoniindc Icklif gclirilmcsi durunuinda da disiplin
amirinin/disiplin k u r u l u n u n dogruluk ka/andigi bclirlilcn turn f n l l c i i ilc ilgili olarak
savunmasim almasi gcrcktigi hususlannda bilgilcrinizi ve gcrcgini rica cdorim.
llamza AYDOGDU
Bakan a.
Gcnol Miidur
Aliilvuk Hlv. OW>4X K i / i l a y / A N K A K A
l-k-klronik A»: www.meb.yov.lr
E-posta: ikg disipliiV<rmeh.gov.tr
A y n n l i l i hilyi ivin: Villon pELIK Hgt.U/ni
Tel: (<l 312) 4131754
Faks: (0 312)4252X5')
I tu f v i L i k gtivaili clckuonik im/a lie im7alanmi;liT h[tp.,c\r;iksorf:u inch yen tr adrcsindcri 9d7a-L'l 70-3 182-3644-4691 kodu ilo ley it odilohilir.
Download

MILLI EGI riivi BAKANLIGI